Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, Šluknov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov"

Transkript

1 Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, Šluknov Bezpečnostně právní činnost

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ PLÁN ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Anglický jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Dějepis Občanská nauka Chemie Fyzika Biologie Matematika Tělesná příprava Výpočetní technika Ekonomika Sebeobrana Právo Bezpečnostní činnost Dopravní činnost Střelecká příprava Kriminalistická technika Kontrola kriminality Psychologie Geografie Technika administrativy Praxe MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace Adresa: Zřizovatel: T. G. Masaryka 580, Šluknov Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem Název školního vzdělávacího programu: Bezpečnostně právní činnost Kód a název oboru: M/01 Bezpečnostně právní činnost Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium Platnost ŠVP: Ředitel školy: Mgr. Bc. Rudolf Sochor Kontakty: , , Tento školní vzdělávací program vznikl podle návrhu rámcového vzdělávacího programu pro obor M/01 Bezpečnostně právní činnost v roce Sestavil ho kolektiv pracovníků SLŠ a SOŠS Šluknov... podpis a razítko ředitele školy Identifikační údaje - 3 -

4 PROFIL ABSOLVENTA ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace Adresa: T. G. Masaryka 580, Šluknov Název ŠVP: Bezpečnostně právní činnost Kód a název oboru: M/01 Bezpečnostně právní činnost Platnost ŠVP: PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA Absolvent ŠVP Bezpečnostně právní činnost se může uplatnit především v oblasti veřejné správy státní správy a samosprávy. A to na pracovních pozicích, u kterých se předpokládá znalost a správná aplikace právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku, vnitřní bezpečnosti a vnitřních agend zejména jako příslušník Policie ČR, Vojenské policie, Vězeňské služby ČR, Justiční stráže, Obecní policie, ve složkách Integrovaného záchranného systému, pracovník krizového řízení nebo vnitřních agend obecních úřadů. V soukromé sféře se pak může uplatnit v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví jako bezpečnostní pracovník, který zajišťuje ostrahu a ochranu majetku. Pro oblast živnostenského podnikání získá odborné vzdělání pro provozování koncesované živnosti ochrana osob a majetku a služby soukromých detektivů. Pro výkon těchto povolání musí absolvent splnit další právními předpisy stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolventi vzdělávacího programu jsou dobře připraveni i k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách se zaměřením na právo, bezpečnost a krizové řízení. Vzdělávací program je koncipován tak, aby byl absolvent vybaven jak pro celoživotní vzdělávání, tak pro uplatnění na trhu práce. ODBORNÉ KOMPETENCE Absolvent se vyznačuje těmito odbornými kompetencemi: Zvládat jednání s klientem: využívat poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi a při řešení problémových situací, vstřícně a taktně jednat s občany klienty, být schopen empatie; dovede jednat s klienty různých etnických, náboženských a sociálních skupin. Provádět právní činnosti: rozpoznat protiprávní chování a jednání a umět je právně kvalifikovat; provádět nezbytná šetření ve věci, včetně dokazování; navrhovat právní postupy při řešení šetřených problémů; reagovat na změny zákonů týkajících se bezpečnostně právní činnosti; Profil absolventa - 4 -

5 odhadovat důsledky protiprávního jednání. Provádět místní šetření v terénu: provádět šetření skutečného stavu věci v terénu a při něm využívat kriminalistických zásad a geografických informací; dodržovat obecně závazné předpisy, vyhlášky a pravidla; dovede poskytnout nezbytnou první pomoc; provádět výkonná opatření k ochraně obyvatelstva při mimořádných situacích ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému; aplikovat zásady ochrany oběti trestného činu - přestupku, poskytnout základní psychologickou podporu oběti a doporučit jí pomoc příslušné sociální instituce. Provádět kontrolní činnost: aplikovat zásady postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku; poskytovat poradenskou a konzultační činnost k problematice ochrany pořádku a bezpečnosti. Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou: dodržovat zásady vedení korespondence při administrativních a správních činnostech; získávat a třídili informace s využitím internetu a vnitřních sítí; vyhodnocovat získaná data; zajišťovat ochranu osobních dat. Zajišťovat bezpečnostní přípravu: orientovat se v systému veřejné správy a v systému bezpečnostních složek; aplikovat právní normy, zejména normy pořádku a bezpečnosti v běžných pracovních situacích; orientovat se v provozování silniční dopravy; rozlišovat různé řidičské průkazy a řidičská oprávnění; aplikovat poznatky ostrahy osob a majetku; předvídat příčiny a odhadovat důsledky trestné činnosti, využívat zásad prevence kriminality; orientovat se v organizaci a vybavení Integrovaného záchranného systému ČR; orientovat se v mezinárodní spolupráci. Dbát o fyzickou a psychickou přípravu: cílevědomě rozvíjet psychickou a fyzickou přípravu se zaměřením na psychickou odolnost a fyzickou zdatnost, dbát na všestrannost pohybového režimu dle potřebných ukazatelů tělesné zdatnosti; využívat ve své činnosti základy úpolových sportů a prakticky aplikovat základní techniky sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky; aplikovat základní hygienické a bezpečnostní návyky při provádění sportovních aktivit. Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; využívat vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokáže první pomoc sám poskytnout. Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb: Profil absolventa - 5 -

6 chápat kvalitu jako významný nástroj konkurence schopnosti a dobrého jména podniku; dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje: znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; efektivně hospodařit s finančními prostředky. Profil absolventa - 6 -

7 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové kompetence: a) Kompetence k učení Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: vnímat pozitivně vztah k učení a vzdělávání; uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; získávat informace o možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. b) Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). c) Komunikativní kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. d) Personální a sociální kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi by měli: posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; Profil absolventa - 7 -

8 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností. e) Občanské kompetence a kulturní povědomí Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci. f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: reálně uvažovat o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; porozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. g) Matematické kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení; číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet; uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. Profil absolventa - 8 -

9 Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov PŘEHLED ZAŘAZENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DO VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura x x x x x Estetické vzdělávání x x x x x Anglický jazyk x x x x x Německý jazyk x x x x x Ruský jazyk x x x x x Dějepis x - x x x - - x Občanská nauka x x x x x x - x Chemie x x x x Fyzika x x x x Biologie x x x Matematika x x x - - x x x Tělesná výchova x x x x x x - x Sebeobrana x x x x x x - x Výpočetní technika x x x - - x x x Ekonomika x x x x x x x x Právo x x x x x x - x Bezpečnostní činnost x x x - x - - x Dopravní činnost x x x - x - x x Střelecká příprava x x x x Kriminalistická technika x x x x x Kontrola kriminality x x x - x x - x Psychologie x x x x x x x x Geografie x x x x Technika administrativy x - x x x ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ, POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE Vzdělání v tomto vzdělávacím programu je ukončeno maturitní zkouškou, která se řídí školským zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Úspěšné ukončení vzdělávání složením maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o vzdělávání v navazujících studijních programech na vyšší odborných školách a vysokých školách. Profil absolventa - 9 -

10 Absolvent je připraven prohlubovat si znalosti získané studiem oboru v navazujících specializačních kurzech. Profil absolventa

11 CHARAKTERISTIKA ŠVP ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, příspěvková organizace Adresa: T. G. Masaryka 580, Šluknov Název ŠVP: Bezpečnostně právní činnost Kód a název oboru: M/01 Bezpečnostně právní činnost Platnost ŠVP: POJETÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Daný obor je náročný na intelektové dovednosti žáků při uplatňování tvořivého, logického myšlení. Učitelé žáky vedou k soustavné, samostatné i kolektivní práci a usilují o kladný vztah žáka ke zvolenému oboru a získání pocitu nutnosti sebevzdělávání. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a návrhů potřebných k dalšímu studiu na vyšším stupni škol nebo k vykonávání zvoleného povolání. ŠVP je sestaven tak, aby znalosti zvoleného postoje absolventa byly reálným předpokladem pro uplatnění na trhu práce. Všeobecné vzdělávací předměty navazují na znalosti ze základní školy, prohlubují se a vedou žáka k samostatnosti a tvořivému zpracovávání informací. Vytvářejí předpoklady pro další studium a odborné vzdělávání. Odborné předměty jsou zaměřeny na současné trendy daného oboru. Jejich obsah je předmětově koordinován s odbornou praxí. Připravují žáka na dílčí funkci v pracovním procesu.vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem, podle schváleného RVP pro daný obor a dále podle platného ŠVP naší školy. Vývoj pedagogického procesu se ve 20. století pod vlivem ekonomické sféry soustředil zejména na individualitu jedince. Naše pojetí vychází z pojetí kolektivní spolupráce, jak ze strany učitel x žák, tak žák x žák. Ustupujeme od již neefektivních a vzhledem k potřebám společnosti i nefunkčních autoritativních postupů a forem práce. Vycházíme z autoevaulačního procesu uvnitř školy a to zejména: - zjištění vlastní pozice ve srovnatelných jednotkách - poskytnutí ostatním míry vlastní kvality - zlepšit standardy, proveditelnost, správnost, přesnost, užitečnost REALIZACE KLÍČOVÝCH A ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Metody a formy práce jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva, daný ročník a výsledky vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody s ohledem na charakter vyučovacího předmětu, materiální zajištění, počet žáků a vlastní zkušenosti. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje praxi žáků. Aplikační příklady všech předmětů jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky odborných předmětů. Důraz je kladen na podporování, schopnost kooperace a týmové spolupráce vytváření si vlastního sebevědomí. Vyučující využívá samostatné práce žáků (s textem, jinými médii), skupinové práce, referátů (písemných i ústních), společné hodnocení a analýzu výsledků. Důležitou složkou je využívání oborových pomůcek, praktických cvičení, exkurzí, výpočetní techniky, projektů atd. Velký důraz je kladen na vytváření mezioborových a mezipředmětových vazeb, které rozšiřují Charakteristika ŠVP

12 klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, koncertů, divadel, projektové dny, soutěže a zapojení žáků do prezentačních akcí školy. Odborná praxe umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi. Ověřování a rozšiřování odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal jistotu při jejich aplikaci. Důraz je dán na samostatné rozhodování, kolektivní spolupráci, převzetí zodpovědnosti při řešení a plnění praktického úkolu. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY Výchovné a vzdělávací strategie jsou promyšleně volené a řazené postupy, kterými škola cíleně směřuje k naplňování klíčových kompetencí žáků. Jedná se tedy o soubor společně uplatňovaných a upřednostňovaných postupů, metod a forem práce, případně aktivit, příležitostí a pravidel, které pedagogičtí pracovníci školy používají ve výuce. Strategie jsou členěny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí přednostně, je však zcela jasné, že jednotlivé výchovné a vzdělávací strategie směřují současně k více klíčovým kompetencím. Členění v textu je proto pouze orientační a záleží na dohodě učitelů v rámci pedagogického sboru, ke které klíčové kompetenci konkrétní strategii využijí. Strategie směřující ke kompetenci k učení (Cílem je umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení) Používáme často metody aktivního učení, kterými motivujeme žáka ke snaze být nakloněn dalším příležitostem získávat nové zkušenosti, být nakloněn celoživotnímu učení. Vedeme žáky k jejich seberealizaci nabídkou školních akcí. Využíváním poznatků z praktického života, mezipředmětových vztahů vedeme žáky k pochopení proč a k čemu se dané věci učí. Čtením s porozuměním, prací s textem umožňujeme žákovi pracovat s obecnými termíny a znaky a uvádět věci do souvislostí. Věnujeme dostatek času nácviku studijního čtení, vyhledávání klíčových slov v textu, formulování hlavních myšlenek textu, vytváření otázek, poznámek a výpisků. Povzbuzujeme žáky, aby se sami hodně ptali, oceňujeme otázky stejně jako jejich odpovědi. Pracujeme s metodami, které umožňují žákovi zapojit co nejvíce smyslů. Umožňujeme zabývat se diskuzemi a aktivními metodami učení důležitými a aktuálními problémy podle potřeb a zájmů žáků. Při procesu učení tvoříme a se žáky formulujeme jasná a srozumitelná kritéria hodnocení, v procesu sebehodnocení žáka diskuzemi vedeme žáka ke spoluúčasti na vytváření kritérií a jejich vyhodnocování za účelem žákova pokroku a zdokonalení. Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů (cílem je podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů) Ve vhodných oblastech vzdělávání pro vnímání nejrůznějších problémových situací používáme netradiční úlohy. Motivujeme žáka volbou metod a forem práce k hledání řešení problémů. Při výuce motivujeme žáka v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Charakteristika ŠVP

13 Vedeme žáky dle jejich možností a při vhodných příležitostech k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. Strategie směřující ke kompetenci komunikativní (cílem je vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci) Zařazujeme aktivity, které učí žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům ostatních. Při výuce volíme vhodný výběr textů, pracujeme s obrazovým materiálem a využíváme informační technologie, nabízíme žákům možnost využití školní knihovny a přístupu k internetu. Využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků žáků, umožňujeme žákům možnost samostatné ústní i písemné prezentace. Pro spolupráci s ostatním lidmi zařazujeme do vyučování i používání neverbálních prostředků. Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální (cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě) Pravidelným a dostatečným výběrem kooperativních metod vedeme žáky k postupnému získávání zkušeností v oblasti spolupráce. Důsledně vyžadujeme respektování společně dohodnutých pravidel chování. Vytvářením kritérií hodnocení k dané činnosti vedeme žáky k uspokojení ze svých úspěchů i k ocenění práce druhých. Hodnotíme individuální pokrok u jednotlivých žáků. Používáním modelových situací procvičujeme reakce žáků na danou životní situaci, podporujeme vytváření vztahů mezi žákem a učitelem a žáky vzájemně. Motivujeme žáky zajímavou přípravou akcí pro své spolužáky a pro veřejnost. U žáků posilujeme sociální chování a sebeovládání, vnímání potřeb starých, nemocných, postižených osob. Nabízíme žákům projekty v oblasti protidrogové prevence, projekty zaměřené na vztahy v kolektivu třídy a projekty z oblasti environmentální výchovy. Strategie směřující ke kompetenci občanské a kulturnímu povědomí (cílem je vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný) Vytváříme takovou atmosféru ve třídě, v níž se žák učí ohleduplnosti, respektování ostatních, má možnost a dostatek prostoru pro vyjádření svých názorů. Podněcujeme k vyjádření vlastních názorů a myšlenek. Pomocí vzdělávacích témat a aktuálních situací vedeme žáky k poznávání kultury vlastní i jiných národů k hledání odlišností i spojujících prvků. Využíváme metody a formy, které podporují u žáků vnitřní motivaci k zodpovědnému jednání, ve třídních kolektivech se žáci podílejí na stanovení pravidel chování. Charakteristika ŠVP

14 Vlastním příkladem pedagoga vedeme žáka k prezentaci svých názorů a k aktivní účasti ve školním životě. Učíme žáky stupňováním náročnosti požadavků poznávat jejich fyzické a duševní možnosti, vytváříme psychohygienické podmínky pro zdravý vývoj žáků podle právních norem a specifik života školy. Diskuzí se žáky podporujeme rozvoj jejich estetického cítění. Učitel průběžně diagnostikuje a vyhodnocuje vzájemné sociální vztahy v kolektivu, podle závažnosti reaguje a hledá východiska. V rámci osobního přístupu pedagoga hledáme cesty k odpovědnému přístupu žáka k sobě i ke kolektivu. Strategie směřující ke kompetenci matematické (Cílem je pomáhat žákům orientovat se v hlavních matematických výrazech a početních operacích, tak aby každý žák byl schopen rozvíjet své logické myšlení) V rámci pochopení hlavních matematických vztahů ze strany žáků se snažíme výběrem vhodných metod pro postupné upevňování a prohlubování učiva. Žáci mohou využívat matematické tabulky, učí se tak orientovat v literatuře a vyhledávat si potřebné informace. Některá témata jsou žákům vysvětlována s využitím interaktivní tabule či prezentací, čímž je větší pravděpodobnost pochopení dané problematiky. Grafy, křivky, vzorce a další matematické objekty předáváme žákům s využitím výpočetní techniky a taktéž se snažíme, aby si žáci s touto technikou porozuměli Do výuky jsou záměrně aplikovány příklady z běžného života, kdy se žáci naučí efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. Strategie směřující ke kompetenci využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (cílem je pomáhat žákům orientovat se v celosvětové síti, naučit se vyhledávat, třídit a zpracovávat požadované informace) Učitel ve výuce většiny předmětů dle potřeby zařazuje interaktivní výuku, vyhledávání informací Na zadané téma jsou žákům zadávány referáty, které jsou součástí hodnocení V rámci zlepšování počítačové gramotnosti mohou žáci pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních) a převádět je mezi sebou. ZAČLEŇOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Témata jsou do výuky začleňována tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků, jsou zařazována do všech ročníků, vždy podle vhodné vazby na učivo. V rámci Praxe jsou v průběhu 3 let studia zabezpečovány školou specializační kurzy pod odborným vedením specialistů, kteří jsou buď zaměstnanci školy, nebo jsou na konkrétní kurzy nasmlouváni u sociálních partnerů. Každý kurz pak v sobě obsahuje nějaký prvek konkrétní spolupráce s některou Charakteristika ŠVP

15 ze složek integrovaného záchranného systému, jako jsou např. zdravotničtí záchranáři, potápěči, hasiči, horská služba atd. Ve 4. ročníku jsou žáci připravováni na budoucí povolání u smluvních partnerů, buď na základě jejich vlastního výběru a schválením školou, nebo na doporučení školy u vybraného partnera. Předpokladem je vždy využitelnost poznatků z praxe v budoucím uplatnění na trhu práce v sektoru ozbrojených složek, bezpečnostních a ochranných služeb, krizové řízení a oblasti vnitřní správy státu. Při zajištění odborné praxe na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č. 108/1994 Sb. Občan v demokratické společnosti Charakteristika tématu Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Přínos tématu k naplňování cílů školního vzdělávacího programu K odpovědnému a demokratickému občanství je třeba mít dostatečně rozvinuté klíčové kompetence (komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problémů a k práci s informacemi, ), proto je jejich rozvíjení při výchově k demokratickému občanství velmi významné. Kromě toho jsou žáci vedeni k tomu, aby: měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku; byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení; hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní; byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci; dovedli se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé potřeby; dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení; byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech; vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Charakteristika ŠVP

16 Téma osobnost a její rozvoj komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství historický vývoj (především v 19. a 20. století) stát, politický systém, politika, soudobý svět masová média morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život Vyučované předměty TV, SO, SP, PSY ČJ, AJ, NJ, RJ, EK, PRA, BC, DC, KK, PSY, TEA ON, EK, SEO, BC ČJ, AJ, D, EK ČJ, AJ, D, ON, EK, PRA, BC, GEOA AJ, ON, EK PRA, SP OK, PRA, BC, DC, SP, KT, KK Člověk a životní prostředí Charakteristika tématu Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílý na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Přínos tématu k naplňování cílů školního vzdělávacího programu Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení pojmu trvale udržitelný rozvoj. Poznání významu přírody a správného chování v ní. Toto téma se dobře začleňuje do odborného učiva. Velký důraz je kladen zejména na závislost člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky a odpady, recyklace atd. Téma je začleněno do školního programu environmentální výchovy. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; respektovali principy udržitelného rozvoje; získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; Charakteristika ŠVP

17 samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Téma biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických a biotických podmínkách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích organismů a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany přírody a krajiny) současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv prostředí na lidské zdraví) možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje) Vyučované předměty BI AJJ, NJ, RJ, ON, CH, BI, TV, SO, DC, KT AJ, NJ, RJ, ON, CH, BI, EK, PRA, BC, DC, SP, KT, GEOA, TEA Člověk a svět práce Charakteristika tématu Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Přínos tématu k naplňování cílů školního vzdělávacího programu Téma Člověk a svět práce přispívá k naplňování cílů vzdělávání zejména v rozvoji následujících obecných kompetencí: Charakteristika ŠVP

18 identifikace a formulování vlastních priorit; práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací; odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací; verbální komunikace při důležitých jednáních; písemné vyjadřování při úřední korespondenci. Hlavním cílem průřezového tématu je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Uskutečňování tohoto cíle předpokládá: vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře; zorientovat žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, naučit je hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámit je s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání; naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu; naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů; naučit žáky písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority; vysvětlit žákům základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučit je pracovat s příslušnými právními předpisy; zorientovat žáky ve službách zaměstnanosti, přivést je k účelnému využívání jejich informačního zázemí. Téma hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, společenská prestiž apod.), jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem a zdravotním předpokladům žáků trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost Vyučované předměty AJ, EK AJ, EK AJ, RJ, ON, TV, SO, BC, DC, SP, KT, KK Charakteristika ŠVP

19 celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o trhu práce písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních (motivačních) dopisů, jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik konkrétních situací; zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání a hledání zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí AJ, RJ, ON, VT, EK AJ, RJ, VT, TEA EK, PRA EK, PRA EK AJ, RJ, ON, VT Informační a komunikační technologie Charakteristika tématu Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti Charakteristika ŠVP

20 služeb obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Přínos tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu Dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem složkám kurikula. Cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Rovněž je důležité naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Je zřejmé, že s rozvojem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích na základní škole bude úkolem střední školy mj. vyrovnání úrovně připravenosti žáků na určitý standard a poskytování hlubšího vzdělání v závislosti na potřebách jednotlivých oborů vzdělání. Téma žáci musí nejprve pochopit základní principy informačních a komunikačních technologií a musí se býti schopni orientovat ve výpočetním systému. Z důvodu faktické provázanosti témat se budou jednotlivé tematické celky neustále prolínat a jejich výuka bude mnohdy probíhat v několika cyklech tak, aby žáci k náročnějším tématům přešli teprve po zvládnutí základů. Některé tematické celky tak budou během studia zařazeny několikrát, ovšem vždy na vyšší úrovni a s vyšší náročností tak, aby znalosti a dovednosti gradovaly v nejvyšším ročníku. Další učivo lze řadit dle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být specifika oboru, podpora výuky v jiných vyučovacích předmětech, změny na trhu práce a vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií Vyučované předměty ČJ, AJ, RJ, D, ON, CH, FY, BI, M, VT, EK, PRA, BC, DC, SP, KT, KK, PSY, TEA Charakteristika ŠVP

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-57-H/01 dokončovací zpracování Platnost od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem OBSAH strana 1. Identifikační údaje 5 1.1 Charakteristika školy 7 1.1.1 Historie SOŠmgp v

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Aplikovaná chemie Kód a název oboru: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí chemická

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 39-08-M/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou. dne.. Kateřina Paurová

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBORU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více