Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program M/01 Agropodnikání Verze 01 Třebíč 2009

2 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 3 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 8 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělání v RVP do ŠVP Učení osnovy ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK OBČANSKÁ NAUKA DĚJEPIS ZEMĚPIS MATEMATIKA FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TĚLESNÁ VÝCHOVA ZÁKLADY MECHANIZACE PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN CHOV ZVÍŘAT EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ MOTOROVÁ VOZIDLA PRAXE CHOV KONÍ CHOV NETRADIČNÍCH ZVÍŘAT KRMIVÁŘSTVÍ A PÍCNINÁŘSTVÍ pro obor vzdělávání ZÁKLADY MYSLIVOSTI OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA ROSTLIN PRÁVNÍ NAUKA MARKETINK A MANAGEMENT TECHNIKA ADMINISTRATIVY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ INFORMATIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ ZOOHYGIENA A VETERINÁRNÍ PREVENCE ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ MATEMATICKÝ SEMINÁŘ INFORMAČNĚTECHNOLOGICKÝ SEMINÁŘ SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ MYSLIVOST Personální a materiální zajištění výuky Spolupráce se sociálními partnery ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 2 (celkem 18)

3 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505, Třebíč Zřizovatel: Kraj Vysočina Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělávání: M/001 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: Čtyřleté denní studium Jméno ředitele: RNDr. Miroslav Dočkal Kontakty pro komunikaci se školou: Telefon: Fax: web: Platnost ŠVP: 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 3 (celkem 18)

4 Profil absolventa Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělávání: M/001 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Uplatnění absolventa v praxi Absolvent uvedeného oboru agropodnikání je kvalifikovaným pracovníkem, který se uplatní v širokém spektru celého agrokomplexu. Uplatní se zejména ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, samostatné podnikatelské činnosti, na soukromých zemědělských farmách, ve službách pro zemědělství, v nákupních a obchodních organizacích, v ekonomických útvarech podniků, na úřadech, v útvarech státní správy a samosprávy, v pojišťovnictví, v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci, ve šlechtitelských a semenářských podnicích, může pracovat jako obchodní zástupce v oblasti prodeje zemědělských komodit a potravinářských výrobků. Uplatní se především jako zemědělský technik, agronom, zootechnik, farmář, jako soukromý podnikatel, plemenář, šlechtitel,obchodník se zemědělskými a potravinářskými produkty, pracovník provozních útvarů zpracovatelského průmyslu, poradce organizací a podnikatelů pro zemědělství, pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků, odborný pracovník údržby krajiny. Vykonává především funkce středních technicko hospodářských, administrativních a správních pracovníků a to jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě. Může vést živnost a podnikat nejen v oblasti zemědělské prvovýroby, ale také ve službách pro zemědělství, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky a jiných podobných činnostech. Absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole, především zemědělského nebo přírodovědného zaměření, nebo může dále studovat na vyšší odborné škole. Odborné kompetence absolventa Absolvent v oblasti výkonu profese: ovládá a používá odbornou terminologii studijního oboru vzdělávání chápe a respektuje biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů při stanovování a následné realizaci vhodných technologických postupů využívá základní postupy laboratorních rozborů půdy, hnojiv, krmiv a jiných zemědělských výrobků, umí zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat z nich opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péči o životní prostředí dokáže realizovat hlavní zásady pěstování rostlin a chovu zvířat v podmínkách trvale udržitelného rozvoje zemědělské výroby a ekologicky vhodného zemědělství navrhuje a ovládá zásady pěstitelských technologií rostlin a je schopen je uplatnit v praxi ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 4 (celkem 18)

5 organizuje a částečně provádí jednotlivé technologické postupy při pěstování rostlin, především orbu, předseťovou přípravu, hnojení, setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace, sklizeň a posklizňovou úpravu plodin posuzuje stav porostu v jednotlivých fázích růstu plodin a vhodnost agrotechnických zásahů a vyvozuje následná opatření sleduje a vyhodnocuje meteorologické údaje a na jejich základě stanovuje agrotechnická opatření posuzuje a navrhuje vhodnost skladování produktů zemědělské výroby, hnojiv uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům (zabezpečí ochranu zvířat proti týrání včetně uplatňování prvků welfare) navrhuje technologické postupy pro určitý druh a kategorii zvířat organizuje a provádí ošetřování, odchov, chov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat hodnotí mikroklima objektů pro zvířata, posuzuje zdravotní stav zvířat a vyvozuje opatření posuzuje kvalitu krmiv, umí navrhnout a posoudit jejich skladování a konzervaci provádí dojení a ošetřování mléka po dojení posuzuje zdravotní stav zvířat a navrhuje opatření zajišťuje údržbu, opravy a efektivní využívání zemědělské techniky, ovládá obsluhu běžné zemědělské mechanizace řídí motorová vozidla řidičské skupiny T a B a provádí jejich údržbu je schopen vést předepsanou provozní dokumentaci pro jednotlivé provozní úseky provádí, organizuje a řídí pracovní činnosti v souladu s principy trvale udržitelného a ekologicky vhodného zemědělství využívá znalosti základních ekonomických pojmů a souvislostí, chápe principy tržní ekonomiky a podstatu podnikání, zná právní formy podniků a správně postupuje při zřizování živnosti a zakládání obchodní společnosti vyhotovuje účetní doklady, vede daňovou evidenci podnikatelů a účetnictví s využitím výpočetní techniky sestavuje kalkulace výrobků a služeb a ovládá tvorbu cen umí uživatelsky používat výpočetní techniku a umí pracovat se standardními softwarovými prostředky a orientuje se v problematice informačních technologií posuzuje ekonomické ukazatele výroby, zaujímá k nim stanoviska a vyvozuje patřičná opatření orientuje se v trendech vývoje obchodu v oblasti produkovaných komodit na regionální úrovni a má přehled o úrovni a trendech celostátních a světových zajišťuje nákup surovin a materiálů, odbyt a prodej zemědělských produktů Obecné odborné kompetence absolventa dodržuje obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární prevence zvládá běžné pracovní i životní situace organizuje si účelně práci a na pracovišti udržuje pořádek a čistotu dodržuje obecné a pro obor specifické zásady ochrany životního prostředí dodržuje principy efektivního ekonomického a ekologického provozu; řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracuje podle stanovených technologických postupů; umí pracovat v týmu, upevňuje interpersonální vztahy a adekvátně jedná s lidmi; ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 5 (celkem 18)

6 orientuje se v tržní ekonomice a uplatňuje se na měnícím se trhu práce a akceptuje jeho požadavky; sleduje vývojové trendy oboru v rámci systému celoživotního vzdělávání; využívá prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovním i v osobním životě; pracuje s informacemi a informačními zdroji; využívá cizí jazyk v odborné i osobní komunikaci na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou; pracuje v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru; řídí, organizuje a kontroluje činnost a výsledky pracovního týmu; prokazuje komunikační kompetence, využívá jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací; využívá svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, ve styku s jinými lidmi a různými institucemi; logicky uvažuje, analyzuje a řeší jednoduché přírodovědní problémy; posuzuje chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy; pozoruje a zkoumá přírodu, zpracovává a vyhodnocuje získané údaje; má kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snaží se přispívat k jejich tvorbě a ochraně. Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové se orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě; byl schopen používat prostředky informačních a komunikačních technologií ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech v pracovním a osobním životě; měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského a k řešení problémů; snažil se jednat a komunikovat slušně a odpovědně; respektoval lidská práva; chránil životní prostředí; jednal hospodárně; pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti; uplatňoval mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; vyjadřoval se srozumitelně a souvisle, formuloval a obhajoval své názory; jednal odpovědně a přijímal odpovědnost za své rozhodnutí a jednání, žil čestně; uplatňoval ve svém životním stylu estetická kritéria; preferoval takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány; racionálně jednal v situacích osobního a veřejného ohrožení. Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy atd.); dovede se vyjadřovat v mateřském jazyce i cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života; má základní znalosti v oblasti právního vědomí; ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 6 (celkem 18)

7 má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích; má základní numerické znalosti; zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění; dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledá způsoby jejich řešení. Způsob ukončení vzdělání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů vysokých škol, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích zařízení. Dokladem o dosažení středního vzdělání je maturitní vysvědčení. Absolvent je dále připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými kurzy a školeními. ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 7 (celkem 18)

8 Charakteristika Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělávání: M/001 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Podmínky přijetí ke studiu splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy na základě příslušných předpisů prokázání zdravotní způsobilosti Zdravotní způsobilost ke studiu Pro přijetí do oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze a velkou zátěž závažnými alergickými chorobami dýchacího ústrojí nebo alergiemi v případě předpokladu práce v terénu prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy, vylučujícími středně velkou fyzikou zátěž záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu řízení motorových vozidel, práce s motorovou mechanizací, se zvířaty a především s koňmi poruchami zraku (centrální zraková ostrost nad D, poruchami zorného pole) Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření (na specifických podmínkách školy a regionu). K posouzení zdravotního stavu žáka nebo uchazeče o studium je příslušný registrující praktický lékař. ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 8 (celkem 18)

9 Celkové pojetí vzdělávání Pojetí středního vzdělávání je v souladu se základními principy výchovy a vzdělávání. Vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské společnosti. Úkolem středního odborného vzdělávání je připravit absolventa na úspěšný, odpovědný a smysluplný osobní, občanský a pracovní život v podmínkách současného měnícího se světa. Připravuje absolventy k dobrému uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale i v EU, ke studiu na vysokých školách, na vyšších odborných školách a k celoživotnímu vzdělávání. Ke vzdělávání ve školním vzdělávacím programu jsou kromě podmínek ve vlastní škole využívány provozní podmínky smluvních partnerských zemědělských organizací, které mají statut tzv. školních závodů a ostatních předních zemědělských organizací, organizací služeb pro zemědělství, zpracovatelských organizací i organizací nezemědělských. K záměru školy připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, pracovní i občanský život slouží tyto cíle: učit se poznávat - osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je rozšiřovat učit se pracovat a jednat - naučit se vyrovnat s různými situacemi a problémy, umět tvořivě a nenásilně zasahovat do prostředí, které nás obklopuje, umět pracovat v týmech a být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován, být schopen se přizpůsobit změnám na trhu práce učit se být - rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností učit se žít společně - umět spolupracovat s ostatními, být schopen se podílet na životě ve společnosti a nalézt si v ní své místo Stěžejními metodami výuky, které vedou k naplnění této strategie, jsou: edukační metody zprostředkované a řízené učitelem autodidaktické metody samostatná práce žáků, samostatné učení, problémové učení, týmová práce sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování diskuse, panelová diskuse metody činnostně zaměřeného vyučování praktické činnosti žáků důraz na motivační činitele soutěže, veřejné prezentace prací žáků, řešení konfliktních situací Zařazení jednotlivých metod výuky do školního vzdělávacího programu je konkretizováno v jednotlivých vyučovacích předmětech. Metodické přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami se řeší podle platných pokynů MŠMT č.j / a vyhlášky. 73/2005 Sb.o vzdělání dětí a studentů se ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 9 (celkem 18)

10 specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Podkladem pro zohlednění uvedených potřeb je vyšetření žáka a zpráva z pedagogicko psychologické poradny. Všem žákům, kteří projeví zájem, bude umožněno rozvíjet své znalosti a schopnosti i nad rámec řádné výuky (odborné kroužky, SOČ, oborové soutěže, olympiády,...). Prevence primárně sociálně patologických jevů se řeší metodickým pokynem MŠMT č.j / a metodickým pokynem k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Organizace výuky Organizace výuky Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Žáci by si měli vytvořit občanské, klíčové a odborné kompetence odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům. Výuka je organizována jako čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou.organizační formy teoretické výuky vhodně volí vyučující s ohledem na vyspělost a schopnosti žáků, osnovy předmětu a rozsah vyučovacích hodin předmětu. Praktická výuka je realizována formou učební praxe rozvrhové( 1. a 2.. ročník) souběžně s učební praxí nerozvrhovou ( ročník), která se vyučuje v šestihodinových blocích, dále odborné prázdninové praxe ( 3. ročník) a odborné individuální praxe vše dle přehledu využití týdnů školního roku. Individuální praxe je organizována souběžně s teoretickým vyučováním a nezapočítává se do celkového počtu hodin. Pro zajištění praktické činnosti s mechanizačními prostředky žáci absolvují výcvik v řízení motorových vozidel skupiny T a B ( případně C) ve 2. a 3.ročníku. Skupinové vyučování žáků je také využíváno při praktických a laboratorních cvičeních. Vhodným doplňkem výuky jsou odborné a tématické exkurze, účast na kurzech a zapojení do projektů včetně stáží a výměnných akcí. Ve 3. ročníku je zařazen Projektový den. Převážná část praktické výuky a odborných cvičení probíhá na smluvním zařízení školy Statek Dubinka s.r.o., které je školním závodem školy registrovaným MZe ČR. Druhým školním závodem je ekologická farma Ing. Dobrovolného Dvůr Ratibořice. Ostatní praxe jsou zajišťovány smluvně v různých zemědělských, zpracovatelských i jiných subjektech. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je prováděno podle školního řádu. Je plně v kompetencivyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující během celého klasifikačního období ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostía dovedností a sledováním práce žáků v jednotlivých vyučovacích jednotkách. Při hodnocení by měly být zdůrazněny motivační, informativní a výchovné funkce.významné je uplatňování sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivní hodnocení,individuální přístup k žákům a následné pomoci. Důležité jsou závěry z průběžné pedagogické diagnostiky a objektivizace hodnocení s využitím didaktických testů. Praktické vyučování je hodnoceno komplexní známkou, která se skládá z hodnocení postupu činnosti a manuálních dovedností, vedení ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 10 (celkem 18)

11 písemné dokumentace a prokázání potřebných znalostí a schopností jak při individuální, tak i týmové práci. Při hodnocení projektů a závěrečných prací je sledována kvalita zpracování a obsahu, způsob a možnosti prezentace a význam použití. Pozornost je věnována uplatňování klíčových kompetencí a průřezových témat při výuce v jednotlivých předmětech. Důležitou součástí hodnocení je účelná forma prezentace výsledků vzdělávání žáků na veřejnosti prokazující jejich schopnosti a dovednosti. Učební plán Počet týdnů teoretické výuky týdenní počet hodin předmětu Obor ročník počet týdnů Agropodnikání ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 11 (celkem 18)

12 Učební plán Agropodnikání M/01 zaměření Provoz a služby Celk. RVP ŠVP T. Cv. T. Cv. T. Cv. T. Cv. A. Povinné vyučovací předměty a) základní (všeobecné) Český jazyk a literatura CJL 3, CJL EST ,5 Cizí jazyk JAZ ANJ, 3, EST NEJ ,5 Občanská nauka SPO OBN Dějepis SPO DEJ 2 2 Zeměpis PRI ZEM 1 1 Matematika MAT MAT Fyzika PRI FYZ 2 2 Chemie PRI CHE Biologie PRI BIO Informační a komunikační technologie IKT IKT Tělesná výchova ZDR TEV a) základní (odborné) ,5 3, Základy mechanizace 1) DOP ZAM 3 1 1,5 0,5 6 Pěstování rostlin PES PER Chov zvířat CHZ CHZ Ekonomika a podnikání EKO EKP Motorová vozidla 2) DOP MOV 1,5 0,5 1,5 0,5 4 Praxe ROZ 2 2 PRA Praxe ABI 4 Chov koní CHZ CHK 1 1 Chov netradičních zvířat CHZ CNZ 1 1 Krmivářství a pícninářství PES KRP 2 2 Základy myslivosti ABI ZMY 2 2 Ochrana a tvorba život.prostředí ABI OTZ 1 1 Ochrana rostlin ABI OCR Právní nauka SPO PRN 2 2 Technika administrativy EKO TEA 2 2 Základy účetnictví EKO ZAU 2 2 Zoohygiena a prevence ABI ZOP Zpracování zemědělských prod. ROZ ZZP 2 2 b) výběrové Matematický seminář 3) MAT MAS Informačně-technologický seminář 3) IKT ITS Společenskovědní seminář 3) SPO SVS Celkem B. Nepovinné vyučovací předměty ,5 5, Myslivost MYS ) I. pololetí 2+0, II. pololetí 1+1 2) I. pololetí 1+1, II. pololetí 2+0 3) Výběr ze tří seminářů k maturitě ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 12 (celkem 18)

13 Agropodnikání M/01 zaměření Ekonomika podniku Celk. RVP ŠVP T. Cv. T. Cv. T. Cv. T. Cv. A. Povinné vyučovací předměty a) základní (všeobecné) Český jazyk a literatura CJL 3, CJL EST ,5 Cizí jazyk JAZ ANJ, 3, EST NEJ ,5 Občanská nauka SPO OBN Dějepis SPO DEJ 2 2 Zeměpis PRI ZEM 1 1 Matematika MAT MAT Fyzika PRI FYZ 2 2 Chemie PRI CHE Biologie ABI BIO Informační a komunikační technologie IKT IKT Tělesná výchova ZDR TEV a) základní (odborné) ,5 4, Základy mechanizace 1) DOP ZAM 3 1 1,5 0,5 6 Pěstování rostlin PES PER Chov zvířat CHZ CHZ Ekonomika a podnikání EKO EKP Motorová vozidla 2) DOP MOV 1,5 0,5 1,5 0,5 4 Praxe ROZ PRA Informatika v zemědělství IKT INZ 1 1 Marketing a management EKO MAM Základy myslivosti CHZ ZMY Právní nauka SPO PRN 2 2 Technika administrativy EKO TEA Účetnictví EKO UCE b) výběrové Matematický seminář 3) MAT MAS Informačně-technologický seminář 3) IKT ITS Společenskovědní seminář 3) SPO SVS Celkem B. Nepovinné vyučovací předměty ,5 6, Myslivost MYS ) I. pololetí 2+0, II. pololetí 1+1 2) I. pololetí 1+1, II. pololetí 2+0 3) Výběr ze tří seminářů k maturitě ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 13 (celkem 18)

14 Přehled rozpracování obsahu vzdělání v RVP do ŠVP RVP do ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Agropodnikání M/01 zaměření Provoz a služby Celk. CJL Jazykové vzdělávání - český jazyk 5 3, ,5 JAZ Jazykové vzdělávání - cizí jazyk 10 3, ,5 SPO Společenskovědní vzdělávání PRI Přírodovědně vzdělávání MAT Matematické vzdělávání EST Estetické vzdělávání ZDR Vzdělávání pro zdraví IKT Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích EKO Ekonomické vzdělávání Odborné vzdělávání: ABI f) aplikovaná biologie DOP g) technická zařízení a doprava PES h) pěstování rostlin a zpracování živočišných produktů CHZ i) chov zvířat a zpracování živočišných produktů ROZ j) rozvoj venkova rezerva RVP do ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Agropodnikání M/01 zaměření Ekonomika podniku Celk. CJL Jazykové vzdělávání - český jazyk 5 3, ,5 JAZ Jazykové vzdělávání - cizí jazyk 10 3, ,5 SPO Společenskovědní vzdělávání PRI Přírodovědně vzdělávání MAT Matematické vzdělávání EST Estetické vzdělávání ZDR Vzdělávání pro zdraví IKT Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích EKO Ekonomické vzdělávání Odborné vzdělávání: ABI f) aplikovaná biologie DOP g) technická zařízení a doprava PES h) pěstování rostlin a zpracování živočišných produktů CHZ i) chov zvířat a zpracování živočišných produktů ROZ j) rozvoj venkova rezerva ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 14 (celkem 18)

15 Učení osnovy Učební osnovy jednotlivých předmětů - k nahlédnutí v ředitelně školy. ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 15 (celkem 18)

16 Personální a materiální zajištění výuky Personální zajištění Počet Učitelé všeobecných předmětů 21 Učitelé odborných předmětů 10 Externí odborníci 5 Materiální podmínky Počet Učebna pro všeobecné předměty (32 žáků) 9 Učebna pro všeobecné předměty (32 žáků + Video) 2 Učebna pro všeobecné předměty (32 žáků, PC + Dataprojektor) 3 Učebna pro všeobecné předměty (32 žáků, Interaktivní tabule) 1 Učebna motorových vozidel (4 PC, Video) 1 Učebna pro výpočetní techniku (15 PC) 2 Odborná učebna živočišné výroby 1 Odborná učebna rostlinné výroby 1 Hala pro výuku praxe a motorových vozidel (traktor 3x, osobní automobil 3x, přívěs 2x, přívěs za os. automobil, malotraktor s nářadím) 1 Odborná učebna Anatomie a fyziologie zvířat 1 Mikrobiologická laboratoř 2 Biologická laboratoř 1 Chemická laboratoř 1 Cvičná dojírna 1 Kulturní místnost (80 žáků) 1 Botanická zahrada 1 Tělocvična 1 Tenisový kurt 2 Venkovní hřiště + hřiště na streetball 1 ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 16 (celkem 18)

17 Spolupráce se sociálními partnery Smluvní pracoviště Počet Statek Dubinka s.r.o. Třebíč (školní závod) 1 Ing. Dobrovolný Ratibořice - Dvůr Ratibořice 1 (školní závod) 1 ZD Výčapy 1 ZD Hrotovice 1 ZD Okříšky 1 Ing. Neuman - zemědělská výroba Okřešice 1 ADW AGRO a.s. Krahulov 1 Líheň Studenec s.r.o. Koněšín 1 Česká pojišťovna a.s. Třebíč 1 Úřad práce Třebíč 1 ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 17 (celkem 18)

18 Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Srpen 2009 RNDr. Miroslav Dočkal ředitel ŠVP M/01 Agropodnikání Verze 01 Strana 18 (celkem 18)

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

Zemědělec - farmář 2. verze

Zemědělec - farmář 2. verze školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 2. verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Zemědělec - farmář 41-51-H/01 Platný od 1.

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Oboru 43-41-M/01 Veterinářství Schválil ředitel školy Ing. Břetislav Kábele a školská rada dne 3. října 2011 s platností od 1. 9. 2012. 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - denní studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie a ekonomika Ledeč nad Sázavou 2010 Identifikační údaje Název a adresa školy: Gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Agropodnikání 41-41-M/01 Platný od

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více