Fotografie z roku kolem 1938 zachycuje pohled ze skalky na tehdejší ulici Rudé Armády, dnes ulice Dolní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie z roku kolem 1938 zachycuje pohled ze skalky na tehdejší ulici Rudé Armády, dnes ulice Dolní."

Transkript

1 Dalovické LISTY Fotografie z roku kolem 1938 zachycuje pohled ze skalky na tehdejší ulici Rudé Armády, dnes ulice Dolní. Pamatujete?

2 Ze snímku je vidě t kolik domůmuselo v 90. letech ustoupit stavbě silnice Karlovy Vary Ostrov a zejména jejímu všeborovickému přemostě ní. Za poskytnutí této fotografie dě kujeme panu Jiřímu Zachožijovi. V měsíci říjnu oslaví svá jubilea: Julie Kuč erová Mária Vargová Marie Marvánková Andrej Prokop Miroslav Horák Ludmila Holubová Anna Černá Vlasta Černá Alžbě ta Svítilová VŠEM OSLAVENCŮM GRATULUJEME! A co říkají ně které podzimní pranostiky? Po teplém září zle se říjen tváří. Čím déle vlaštovky u nás prodlévají, tím déle pě kné dny potrvají. Křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá - není daleko do sně hu. Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. Mlhy v říjnu - sně hy v zimě. V říjnu mráz a vě try - leden, únor teplý. Sně ží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. Čím dříve listí opadne, tím úrodně jší příští rok. Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima. V říjnu hodně žaludůa bukvic oznamuje zimy víc. Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. Dne 28. října si státním svátkem připomínáme snad úplně nejdůležitě jší den spojený se samotnou existencí České republiky. V roce 1918 došlo po několik desetiletí dlouhé snaze Čechů a Slováků o uznání svých národních práv a ukonč ení první svě tové války ke vzniku samostatného Č eskoslovenska. Jednoho z nástupnických státůrakouska-uherska složeného z Čech, Moravy, č ásti Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Prezident republiky a významní státní č initelé v tento den pokládají kytici na hrob prvního prezidenta a vůdce zahranič ního odboje za 1. svě tové

3 války Tomáše G. Masaryka na hřbitově v Lánech a také u památníku na Vítkově. Več er vyznamenává prezident republiky významné osobnosti společ enského a kulturního života. VE Č TVRTEK SE KONALO 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, Z JEHOŽ PROGRAMU VYBÍRÁME: V úvodu zasedání probě hl slib nového č lena pana Vladimíra Štýbera. Doufáme, že ho práce pro obec bude naplň ovat a zůstane s námi co nejdéle, aby bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Poté zastupitelé uctili minutou ticha památku zesnulého pana Roberta Scheerbauma. ZO schválilo zámě r pronájmu vodní nádrže na Vysoké. Po pracovní schůzce s rodič i dě tí z MŠ uložilo ZO paní starostce za úkol zjistit na další zasedání náklady na vybudování nového dě tského hřiště, finanč nímu výboru připravit propoč et, zda bude výhodně jší do budoucnosti vybudování nové MŠ nebo rozšířit tu stávající. ZO neschválilo převzetí komunikace, veřejného osvě tlení a přilehlé zeleně ve stavební lokalitě "Pod Lipami I." z důvodu: nedostavě nost domů, meliorač ní kanál, závady na elektroinstalaci. ZO schválilo navýšení nájemného od do na Kč /m 2. ZO schválilo zařadit do pořadníku na obecní byt a na byt v DPS nové uchazeč e. ZO schválilo vypově zení smlouvy O údržbě komunikací Obce Dalovice s firmou Acer.

4 Další řádné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘ ADU OBEC DALOVICE ve spolupráci s firmou ASP služby spol. s r.o. pořádá ( středa ) SBĚ R NEBEZPEČ NÉHO ODPADU Přijímány budou následující druhy odpadů : léky, barvy a nádoby od barev, lepidla, monoč lánky, olově né akumulátory, kyseliny, ředidla, ropné látky, zářivky, olejové filtry, vyjetý olej, lednice, mrazáky, televizory a pneumatiky z osobních vozidel. Žádáme občany, aby elektrozařízení předávali kompletní, jinak by nemohlo být zařazeno do systému zpě tného odběru. Tento sbě r mohou využít pouze obč ané s trvalým pobytem v obci ( při předávání odpadu předloží fyzická osoba obč anský průkaz). Sbě r nebezpeč ného odpadu není urč en pro odpad vznikající z podnikatelské č innosti! Stanoviště: Všeborovice ul. Dolní ( u bývalé prodejny ) hod. Dalovice ul. Na Výsluní ( parkoviště u nádrže ) hod. Dalovice ul. Hlavní ( u obecního úřadu ) hod. Vysoká ul. Borská ( u kaplič ky ) hod.

5 Malá žádost pro naše čtyřnohé kamarády: Jako majitelka jednoho z mnoha dalovických pejsků bych chtě la požádat naše č tyřnohé mazlíč ky, které máme všichni moc rádi, jestli by nemohli domluvit svým páníč kům, aby po nich uklízeli exkrementy (protože to páníč kům mnohdy nedochází). Není to tak dlouho, řekla bych dva, možná už skoro tři roky, přibyly po Dalovicích koše dokonce i s pytlíky ( pokud si je někdo ihned po doplně ní neodnese domů na svač iny ), zůstávají bohužel mnohdy nevyužity. Jelikož pejska mám, jak jsem již napsala, dovede mě do bě la rozpálit, když si po svém psím miláč kovi sbírám hromádku, a to mnohdy nejenom tu naši, a do dalších tří šlápnu. Ně kdo možná namítne, když tam ty pytlíky nejsou... atd., to není podstatné, řekla bych, že každý doma na ty dvě hromádky denně pytlík najde a může ho nosit s sebou, co kdyby jako já!!! Dě kuji a rozlouč ím se citátem: Čím víc poznávám lidi, tím víc mám ráda psy J prosíme o tuto malič kost už třeba jen kvůli novým prvň áč kům, kteří v parku tráví s paní uč itelkou např. hodinu tě locviku

6 ODPOLEDNE S HASIČ I, ZÁVODY NA KOLE V nedě li byl na fotbalovém hřišti TJ ČECHIE Dalovice připraven závod na kolech nejenom pro naše nejmenší. Ještě nebyla ani jedna hodina a již přijíždě ly k hřišti na svých kolech první děti s rodič i. V patách jim byli v hasič ské avii naši dalovič tí dobrovolní hasič i, kteří si přiváželi pomůcky k původně doprovodnému programu. V půl druhé pak přijeli jejich kolegové z Karlovarského hasič ského záchranného sboru, kteří mimo jiné zajistili přísun vody. A když už byli takhle všichni pohromadě a připravení, dali závodníci přednost malým dalovickým hasičům, kteří všem zúč astně ným ukázali, co umí. A že sklidili od přihlížejících závodníků, jejich rodičů, babič ek, dědeč ků i náhodně kolemjdoucích pořádný aplaus!!!

7 Asi kolem půl třetí se tedy na startovní č áru mohli připravit první závodníci. A když soutě žnímu klání neodolali ani rodič e nejmladší kategorie, novorozenců a batolat, jejichž stroje ( koč árky ) poháně li, byl to vskutku sranda mač. Nakonec se všichni závodníci dostali na stupně vítě zů, byli odmě ně ni drobnými dárky a každý si nesl na krku medaili. Zkrátka nakonec byly HVĚ ZDY vlastně úplně všichni!!! DÍKY všem, kteří se na tomto PRIMA odpoledni jakýmkoliv způsobem podíleli a budeme se tě šit na ně jaké další fajn setkání. O. ROČ NÍK MEMORIÁLU ROBERTA SCHEERBAUMA V sobotu se na volejbalovém hřišti nad zámeč kem konal 0.ročník memoriálu Roberta Scheerbauma v nohejbalu. Tímto chci podě kovat všem účastníkům za to, že přišli uctít památku našeho otce, svého přítele a syna. Celý den byl provázen ideálním poč asím, skvě lou atmosférou, výbornou náladou, smíchem a srandou. Přesně tak jak by si to náš otec představoval. Skoro jako bych ho na tom hřišti vidě la vedle jeho přátel. Zúč astnilo se 12 týmůze všech sportovních ( hasič i, volejbalisté, atd.) i nesportovních oddílůdalovic. Velice dě kuji panu Štýberovi za skvě lou organizaci a připravenost celého dne. Ze soubojůvyšli jak vítě zové, tak i poražení. Ale jak říkával náš otec: Není dů ležité vyhrát, ale zúčastnit se, a tak v našich oč ích jsou všichni vítě zové, protože nám připravili jeden z nezapomenutelných veselých dnů.

8 Velké díky, jste skvě lí. Tě šíme se zase na vás všechny za rok na 1. ročníku memoriálu Roberta Scheerbauma v nohejbalu. Na prvních třech místech se umístily týmy: Já nevim CCCP Hašouni Za rodinu s velkými díky napsala: Andrea Scheerbaumová VZPOMÍNKA NA ROK 1945 O historii školy v naší vísce jsme již psali, ale dostal se nám do rukou dopis jedné z prvních paní učitelek, který je okénkem do minulosti z jejího pohledu. V č ervnu 1945 vyzvalo ministerstvo školství mladé uč itele, aby se hlásili do škol v pohranič í. První učitelé, kteří uposlechli této výzvy, byli František Řezník, Josef Vinš, Vladimír Herting a já. Českých obč anů zde bylo velmi málo, zpoč átku jen č etníci a zamě stnanci spojů. Nejdříve jsme dostali ubytování v učitelské ubytovně až v Karlových Varech, odkud jsme museli denně pěšky docházet. Další učitelé, kteří nastoupili v srpnu, už dostali ubytování ve č tyřech místnostech v Dalovicích. V srpnu se sem zač aly stě hovat rodiny z vnitrozemí a ze Slovenska. Připravit školu na zahájení vyuč ování nebylo snadné. Chybě l školník, nebyly uklízeč ky.

9 Musela se vyklidit spousta starého šatstva, prádla, rozbitého nádobí a špíny. Po vynaložení nesmírného úsilí se nám podařilo uklidit školu tak, že jsme mohli 4. září shromáždit do jejího areálu všechny dalovické dě ti a oznámit jim, že vyuč ování bude zahájeno v č eské škole 6. září Vyuč ovalo se v obecné a ve škole mě šťanské celkem v osmi třídách s jedenácti učiteli. Mnohonásobně převažovali žáci německé národnosti, měšťanská škola při poč tu 160 žákůměla jen 13 dětí č eské národnosti. Kromě práce pro školu jsme sčítali domy, provádě li evidenci obyvatel, zakládali společ enské organizace, pomáhali při výdeji potravinových lístků. Prostě všude tam, kde bylo zapotřebí. Dalovice se nám staly domovem. Vám, kteří zde žijete, přeji, abyste nikdy nepoznali hrůzy války a mohli v míru zvelebovat naši krásnou zem. Blažena Hertingová Za zapůjč ení dě kujeme ZŠ Dalovice V Ř ÍJNU JSTE SRDEČ NĚ ZVÁNI: od 14 hodin na louku nad zámkem na DRAKIÁDU zveme všechny malé i velké na lampionový průvod, Sejdeme se v 18 hodin před Obecním úřadem odkud vyjdeme na malou procházku Dalovicemi. Kromě lampionůsi sebou můžete vzít rolnič ky, zvoneč ky a jiné zvonkohry. Předem dě kujeme všem, kteří se přidají i tím, že ve svém okně rozsvítí lampič ky. ( Pedagogický dozor není zajiště n, za dě ti zodpovídají rodič e ). Uspořádat toto lampionové setkání nás napadlo v souvislosti s blížícími se tradič ními listopadovými svátky, o nichž mnoho lidí ani pořádně neví, co se za nimi vlastně skrývá. Jedná se o svátky dva, a to 1. listopadu svátek Všech svatých a 2. listopadu Památka všech zemřelých - dušičky. Kořeny tě chto dvou svátků sahají až do dob keltských rituálů, které se stejně jako lidstvo vyvíjely a měnily díky stykům s jinými národy a také příchodem křesťanství.

10 Proč tyto svátky připadají právě na první dva dny listopadu? V keltském kalendáři je 1. listopadu zač átek nového roku a den, kdy se svě t živých a mrtvých prolínají - tudíž duše zemřelých vycházejí do svě ta živých a konají zde dobré skutky nebo se mstí za zlo na nich spáchaných za života. Proto byly konány hostiny, při nichž se poč ítalo s jídlem i pro mrtvé, obě tovalo se bohům a v maskách se konaly průvody i tance. Příchodem křesťanství se změ nil základní pohled na tyto svátky. Podle nich povstal Kristus z mrtvých a již bude žít navě ky a stejně tak mohou být všichni spravedliví po smrti vzkříšeni - to je vlastně podstatným prvkem křesťanství - víra v posmrtný život. Teprve po ně kolika staletích se ustálily dva svátky jak je slavíme: Svátek Všech svatých - nejprve se svátek Všech svatých slavil v kvě tnu, protože v kvě tnu 609 byl v Římě jako první vysvě cen pohanský chrám Pantheon na chrám Panny Marie a svatých muč edníků. Na listopad byl přenesen až kolem 8. století aby nahradil potírané pohanské svátky. Památka všech zesnulých - tento den se vzpomíná na mrtvé a modlí se za ty, jejichž duše ještě pobývají v očistci, kde se musí zbavit všech hříchů, aby mohli být vzaty na nebe. Tomuto svátku se říká "dušičky". Původně se obřady konaly v kruhu rodiny, od konce 10. století se zač al přetvářet ve svátek společ enský a ve 14. století se slavil již i v centru křesťanství - v Římě se pořádají mše, při nichž se lidé modlí za spásu duší mrtvých a za jejich nanebevzetí. Podle starých, dnes již mnohde zapomenutých zvykůse tento den stavě lo na okno studené mléko na rány duší vystoupivších z oč istce, do lamp se plnilo máslo místo oleje, aby si duše mohly ošetřit spáleniny z trýzně ní a také se vyzdobovaly hroby. Dnes je u nás především zachovaný zvyk zapalovat na hrobech svíce nebo je také dávat do okna, to aby zbloudilé duše našly svou cestu.

11 V Americe je ještě souč ástí těchto dvou svátků Halloween - předveč er Všech svatých, který se slaví 31. října. Mnozí nechtě jí připustit, že by měly svátky, přicházející k nám nejenom z Ameriky, patřit do našeho zavedeného stylu života, zatvrzele tvrdí, že co není č eské, to se slavit nemá. Z druhé strany právě Halloween předveč er Všech mrtvých - to samo o sobě říká, že je souč ástí svátků- nic nenahrazuje, jen vlastně doplň uje. Halloween se do Ameriky dostal z Irska, chudé katolické země, díky vystě hovalcům za lepším životem. Mnozí katolíci považují halloween za pohanský svátek, což bude jistě pravdou, neboť Irové jsou potomci starých Keltů. Na to, jakou má Helloween podobu dnes, mělo vliv mnoho faktorů, především velká smě sice národůna americkém kontinentu a také komerce. Dnes se jedná o svátek především komerč ní a je prý po vánocích druhý nejvýnosně jší. K svátku neodmyslitelně patří dýně, podle starých pramenůji zač ali vyřezávat v Severní Americe a svůj zrod má v irské baladě o lakomém Jackovi. PNEUSERVIS - RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ Jan MENCL Hlavní 81, Dalovice ( bývalý areál školního statku ) Provozní doba: PO-PÁ hod SO hod. NE dle domluvy Telefonní spojení :

12 JAROMÍR KINDL Pod parkem 19/36 Dalovice Telefon : Mobil: Prodej a montáž: autoalarmy, GSM pagery mechanické zabezpeč ení CONSTRUCT rádiové a satelitní hlídání SHERLOG autonavigace rádia HiFi systémy hands free sady nezávislé topení EBERSPÄCHER Dalovické listy č íslo 9 říjen 2009 Povoleno MK ČR E Vydává Obec Dalovice, Hlavní 99, Dalovice, telefon : Mě síč ník o 750 výtiscích, jehož uzávě rka je vždy ke 20. dni v mě síci, distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p. v prvním týdnu následujícího mě síce.

13 Redakč ní rada: Blanka Fuchsová, Alena Vrbová Šéfredaktorka, grafika, zpracování: Kateřina Pechová Korektura: Jarmila Bönischová

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek,

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek, ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 CENA 5,- Kč na zasedání zastupitelstva obce dne 7.2.2007 byl jednomyslně schválen návrh vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2007, který je prvním rokem funkčního volební období nově

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

HROBSKÉ LISTY ZÁŘÍ 2014

HROBSKÉ LISTY ZÁŘÍ 2014 zpravodaj Městského úřadu Hrob ZÁŘÍ 2014 ZDARMA Starosti starosty Tento článek nebude jako každý jiný, který jsem psal do našich Hrobských listů - co je nového, co se udělá, co se udělalo či plánuje. Vše

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 12010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Úklid sněhu str. 5 Co nového připravuje knihovna str. 6 Jaroslav Šerých Žijí vedle nás str. 7 Trestní zákoník

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Dům č. 82, Dalovice, Hlavní ulice

Dům č. 82, Dalovice, Hlavní ulice VYDÁVÁ OBEC DALOVICE ČÍSLO 06/2012 Dům č. 82, Dalovice, Hlavní ulice původně byl postaven jako vila pro ředitele porcelánky, od r. 1952 do r. 1992 byla v budově školka (pro dům se vžil název Kamenná školka

Více

Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních klubů

Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních klubů aška 4 / 2014 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice www.raskovice.cz Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str.

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str. ř í j e n 2 012 F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Jan Herben o Brumovicích:

Jan Herben o Brumovicích: Jan Herben o Brumovicích: Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi zahrádkami naší chalupy a myslila na mne. Pořadové číslo 29 Rok 2011/2 Vážení a milí

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více