Čas běží, u nás ho nepromarníte!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas běží, u nás ho nepromarníte!"

Transkript

1 SOUKROMÉ GYMNÁZIUM ALTIS PATNÁCTÉ VÝROČÍ > Čas běží, u nás ho nepromarníte!

2 Soukromé gymnázium ALTIS ZŘIZOVATEL: Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o. JEDNATEL: Ing. Jaroslav Fišer Praha 4 Kunratice, K Libuši 57 Tel./fax: Internet: ŘEDITELKA: PaedDr. Vladimíra Fišerová ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY A VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: PaedDr. Olga Jelínková DRUH STUDIA: Osmileté všeobecné (po 5. tř. ZŠ) Osmileté jazykové (po 5. tř. ZŠ) Šestileté (po 7. tř. ZŠ) Čtyřleté (po 9. tř. ZŠ) ZAMĚŘENÍ: Posílená výuka cizích jazyků, informatika a výpočetní technika, volitelné semináře.

3 Soukromé gymnázium ALTIS minulost SG ALTIS MINULOST Gymnázium ALTIS slaví 15 let. Vyučovat se v hlavní budově v Kunraticích začalo v září Jaká byla vize, se kterou vznikalo? Začneme odpovídat na tuto otázku v obráceném chodu času. Dnes všechny školy vytváří svůj školní vzdělávací program. Podstatou je, aby se žáci učili dovednosti (kompetence) potřebné pro život. Učivo je tady pouze prostředkem výuky, ne jejich cílem. Těch kompetencí je celkem šest kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Gymnázium již od počátku deklarovalo, že cílem je naučit své žáky efektivně pracovat s mateřským jazykem a prvním cizím jazykem (což je jazyk anglický). Především tím chápeme schopnost pracovat s různými texty a umět z nich vyvozovat adekvátní závěry. Protože žáci přicházející z 5. ročníků ZŠ neznali až na malé výjimky žádné strategie učení, bylo nezbytně nutné tento nedostatek napravit. Proto jsme vložili do primy v rámci hodin českého jazyka kurz Umění učit se a v této tradici setrváváme dodnes. A co jiného předchozí řádky říkají že jsme si dali cíl rozvíjet u žáků kompetenci k učení. Jen jsme jí neříkali kompetence, ale gramotnost. Dalším deklarovaným cílem bylo naučit naše žáky logicky myslet a efektivně pracovat s informacemi. A který předmět tuto dovednost cíleně rozvíjí nejvíce. Ano, je to matematika, podporovaná informatikou a výpočetní technikou. V našem učebním plánu jí bylo vyčleněno stejný počet hodin jako českému jazyku a anglickému jazyku. Jinými slovy řečeno jsme rozvíjeli kompetenci k řešení problémů. Již od počátku existence gymnázia jsme velmi dbali na to, aby se žáci uměli srozumitelně a jasně vyjadřovat. Vedli jsme je záměrně k vyjádření určitých znalostí vlastními slovy a neakceptovali bezduché memorování nějakých pouček a faktů. Předchozí myšlenky je možno shrnout do jedné kompetence, a to kompetence komunikativní. Vždy jsme zastávali názor, že u žáků je stejně důležité rozvíjet i výchovnou oblast. Žáky jsme vedli ke korektnímu vystupování a chování. Netolerovali jsme lež a nečestné jednání. Při práci ve škole, ale i na mimoškolních akcích jsme preferovali spolupráci. Ano, dnes to rámcový vzdělávací program popisuje jako kompetenci sociální a personální. Velký problém u žáků přicházejících ze základních škol byla často neschopnost akceptovat různost každého jedince a umění je tolerovat. To vše za předpokladu, že si každý žák dokáže vhodnou formou vymezit svůj životní prostor. Žáci byli vedeni k tomu, aby si uměli a chtěli problémy řešit sami a naučili se nést zodpovědnost za své činy. A jsme u předposlední kompetence občanské. V neposlední řadě jsme vždy u žáků rozvíjeli schopnost vážit si práce své i ostatních lidí. Jestliže se něco jejich vinou zničilo, vlastními silami to napravili zcela či částečně. Můžeme tyto věty shrnout do dvou slov kompetence pracovní. To, co stát s velkou slávou nyní zavádí do praxe českého školství, protože tímto směrem se ubírá celý svět, my však takto pracujeme již 15 let. V tom tkví, společně s precizně vypracovaným přijímacím řízením a následnými diagnostikami během osmi let studia, náš úspěch. Naši žáci jsou skutečně vybaveni všemi potřebnými životními kompetencemi a bez problémů se dostávají na zvolené vysoké školy, jak se můžete přesvědčit v uvedené tabulce. A tímto jsme se posunuli do přítomnosti. školní rok počet žáků prospěli neprospěli počet studentů, kteří podali přihlášku na VŠ 1 počet přijatých na VŠ % přijatých na VŠ 1998/ ,1 1999/ ,0 2000/ ,3 2001/ ,7 2002/ ,0 2003/ ,8 2004/ ,0 2005/ ,0 PaedDr. Vladimíra Fišerová, ředitelka gymnázia

4 Vážení čtenáři, Soukromé gymnázium ALTIS ve školním roce 2006/2007 oslaví patnácté narozeniny. Ohlédneme-li se zpět, je to až neuvěřitelné, co se za tu dobu může odehrát v historii školy. Vždyť si už dnes ani nedokážeme představit, že jsme pracovali bez počítačů, internetu, faxu, kopírky, DVD nebo kvalitních učebnic. Změnil se životní styl a nároky našich zákazníků vzrostly. Změnil se ale i vzdělávací program naší školy. Kurikulum Soukromého gymnázia ALTIS dnes představuje moderní vzdělávání, v němž je kladen důraz na pevné osvojení důležitých poznatků v jejich těsném spojení s funkčními dovednostmi a ve schopnosti je aplikovat. Kvalitní výstupy vzdělávacího programu tak zajišťují rovnováhu mezi učivem vztahujícím se ke všem významným vzdělávacím oblastem a oborům současnosti a kompetencemi tvořícími základ vzdělávání. Celý školní program podporuje individuální rozvoj každého žáka, a proto je postaven na nových formách a metodách výuky založených především na spolupráci učitele a žáka. Žáci mají dostatek příležitostí se aktivně podílet na vlastním vzdělávání, samostatně pracovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úlohy v navozených pedagogických situacích i přirozených podmínkách mimo školu. Soukromé gymnázium ALTIS je tedy pro žáky doslova hypermarketem vzdělávacích služeb. Hodně se tedy v naší pedagogické práci změnilo, jedno však zůstalo stejné. Kvalitní a ochotný tým učitelů, který se denně věnuje našim žákům. Jsme opravdu hrdi na to, že jsme tak dlouhou dobu pomáhali naplnit přání a sny 254 absolventům a že jsme je právě my mohli provázet na jejich cestě ke vzdělání. Vážení čtenáři, Soukromé gymnázium ALTIS je svými kvalitními vzdělávacími službami srovnatelnými s nejvyššími evropskými standardy připravené udělat vše pro spokojenost i dalších nadaných žáků ze základních škol, kteří si přejí, aby se studium na našem gymnáziu stalo součástí jejich životní dráhy. PaedDr. Olga Jelínková, zástupkyně ředitelky Soukromé gymnázium ALTIS současnost Škola představuje živý organismus, který je složený z množství žáků, učitelů, rodičů i vedení gymnázia. Celý tento organismus je protkán tisíci nitkami vztahů a vazeb. Co však dělá školu školou? Určitě jsou to především žáci, vždyť bez nich by asi žádná škola nemohla svůj vzdělávací program realizovat. Proto je přítomnost v našem almanachu věnována právě jim. Bylo velmi obtížné vybrat mezi stovkami výtvorů, které v uplynulých letech vznikly, jenom zlomek z nich. Přijměte prosím tento výběr jen jako malou ochutnávku schopností a dovedností našich žáků. PaedDr. Vladimíra Fišerová, ředitelka gymnázia 2

5 SG ALTIS SOUČASNOST Michaela Pavlátová 4. A 3

6 Existuje v současné literatuře hrdina, se kterým byste se mohli ztotožnit? Proč lidé čtou? Snad proto, aby se zabavili. Snad proto, že v literatuře hledají moudrost. Možná proto, že je již omrzela zábava z médií, nebo si jen potřebují odpočinout. Třeba i proto, že jim knihy poskytují jiný, zcela nový svět, kam mohou s každým dalším otevřením knihy utéct A co jim vlastně takový svět nabízí? Nabízí jim příběh. Nabízí jim životy jiných lidí, cizí životy, nové a vždy tak zajímavé z pohledu čtenáře. Obchody s knihami vlastně nejsou nic jiného než obrovská tržiště s lidskými osudy. Těmi osudy, jež nás vyprošťují z těch našich vlastních. Vždyť právě to je ten důvod, proč tolik lidí utíká od svých takzvaně nudných životů ke knize. Je to touha po poznání, touha po objevení nových tváří a příběhů, která je žene kupředu napříč stovkami ohmataných stran. Hrdinové. Tak říkáme mužům a ženám, jež se zrodili v myslích lidí obdařených talentem a vůlí přenést jejich osudy na papír. Vždy, když mluvíme o postavách z knih, mluvíme o nich obvykle jako o hrdinech. Proč? Říkáme jim hrdinové, snad proto, že bylo jejich osudem vykonat něco skutečně hrdinského, nejspíš ale i proto, že hrdinského nevykonali vůbec nic ale samotné jejich osudy jsou pro nás jednoduše stejně poutavé jako osudy oněch pravých hrdinů, takových o jakých se psaly mýty a pěly velebné ódy. A tak se stávají hrdiny všichni. Obyčejní sedláci, obchodníci, lékaři, právníci, umělci, milionáři Výčet je nekonečný. To je ale pochopitelné, vždyť jedinou podmínkou je, aby jejich osudy byly zaznamenány a staly se součástí příběhu. Součástí knihy. Pravý knižní hrdina má tisíc tváří. Může jím být zbožný světec, chrabrý rytíř bez bázně a hany, moudrý stařec, vizionář, citově rozervaný rebel. Tvář hrdiny se měnila v průběhu věků spolu s kulturou a pohledem na svět jako takový. Za celou historii literatury vzniklo tolik podob hrdiny, že je již nemožné je spočítat. A čím nás hrdinové přitahují? Jak již bylo řečeno, mnoho lidí vyhledává knihy pro jejich příběhy, které by mohli alespoň na tu krátkou chvíli prožívat místo svých vlastních. Prožívat osudy jiných přináší úlevu. Úlevu od rozhodování a těžkostí všedních dnů. Je to totiž právě rozhodování, od čeho jsme ušetřeni při prožívání osudů knižních hrdinů, neboť jejich rozhodnutí již byla učiněna a my můžeme jen se zájmem pozorovat, jak se jejich již tolik zmiňované osudy budou vyvíjet dál. Mnohem důležitější teď však jsou samotní hrdinové. To jak jednají, jak se chovají, jak myslí a, v samé podstatě, jací vlastně jsou, ovlivňuje naše smýšlení o nich. Právě díky těmto ukazatelům v hrdinech rozpoznáváme ty sympatické, ty protivné, přitažlivé i nepříjemné, milé, zlé i nudné. Stává se, že najdeme takového hrdinu, ve kterém rozpoznáme sebe sama. Pak je pro nás velmi lákavé se s takovým hrdinou ztotožnit. Co je však ještě lákavější, to je hrdina, ve kterém najdeme sebe samého takového, jací bychom si přáli být. V chování, myšlení a jednání postavy spatřujeme naše ideály a knižní hrdina se nám stává vzorem. Někdy nás takový hrdina dokáže dokonce motivovat neřku-li dát našemu životu smysl či nový rozměr. Často nám stačí postřehnout nějakou maličkost, se kterou bychom se mohli identifi kovat, drobný detail, který je nám až intimně povědomý, a ono ztotožnění s hrdinou přijde rychleji, než se nadějeme. V chování našeho hrdiny spatříme opravdový smysl a získáme pro něj pochopení jako pro žádného jiného. Jindy si říkáme: Kéž bych tak měl styl jako on; kdybych tak mohla být jako ona; mít tak jeho talent A zakrátko prožíváme jeho osud jako náš vlastní. Mnohem překvapivější je pak najít takového hrdinu, ve kterém rovněž nacházíme sebe sama, tentokrát ale takového, v němž se snoubí naše největší slabosti a špatnosti. A náhle zjišťujeme, že hledíme na sebe samého, na nejhorší verzi svého já, takovou verzi, jaké jsme se vždycky báli. Vztah, který máme k takové postavě může být různý, nikdy však nemůže být tak neutrální a objektivní, jaký máme k ostatním postavám. Můžeme k němu cítit neuvěřitelnou směsici pocitů, prakticky všech od porozumění a soucitu, přes strach až po pohrdání a nenávist. 4

7 SG ALTIS SOUČASNOST Kapitolou samou pro sebe jsou spisovatelé. Právě ti mohou za vznik hrdinů a závisí již čistě na jejich talentu a zainteresovanosti, do jaké míry se jim podaří své hrdiny vykreslit. U mnohých se předpokládá, či dokonce ví, že rádi stylizují sami sebe do postav svých příběhů. Snad to dělají z touhy vyjádřit své já, možná z touhy vybít si skrze hrdinu své emoce. Ať už jsou však jejich pohnutky jakékoliv, je jisté, že díky tomu získávají postavy na charakteru, jakési opravdovosti, které by možná spisovatel jinak nedosáhl. Mnoho umělců však uspokojuje touhu přenést svou (či jinou) osobnost na papír méně rafi novaným způsobem a tak vznikají biografi e. Vždyť co jiného je biografi e, než rozsáhlé vyprávění o tom, koho autor považuje v nějakém směru za svého hrdinu? Někteří však prohlašují, že ztotožňování se s literárními hrdiny je projevem dětinskosti, přecitlivělosti, dokonce naivity, která by spíše slušela malým dětem, než rozumně uvažujícím lidem. Ztotožnění se s literární postavou považují za naivní idolizaci, hodnou slaboduchých prosťáčků, hledajících svého hrdinu, ke kterému by mohli s nábožnou úctou zhlížet. Považují takovou identifi kaci za projev nedostatku soběstačnosti a osobní identity. Kdo ví, co vede takové lidi k podobným soudům? Vždyť každý z nás někdy zakusí až fatální nedostatek identity a soběstačnosti a je jen na každém z nás, do jaké míry nás zasáhne a jak se s ním vypořádáme. Hrdinové z populárních knih jsou využíváni (a podle mnohých kritik dokonce zneužíváni) ke komerčním účelům. Jejich tváře si propůjčili výrobci nejrůznějšího zboží, tričky a čepicemi počínaje, klíčenkami konče. I zde často dochází k rozhořčeným protestům a více či méně hrubým projevům nesouhlasu. Jestli by se však měly takové výrobky zakazovat, znamenalo by to cenzuru, a tu už náš národ poznal až příliš dobře. Ať tedy každý uváží podle svého, co je pro společnost menším zlem: Komerce, nebo cenzura? Současná literární scéna nabízí velmi rozmanitý výběr příběhů a životů. Ideál nefalšovaného hrdiny padl a hrdina sám tak může mít naprosto jakoukoliv podobu. Stále častěji se objevují různé karikatury hrdiny, které hrdinskou vizi přímo napadají. Jedním z nejznámějších tvůrců takovýchto hrdinů je například mistr Terry Pratchett. V jeho dílech vystupují postavy jako zbabělý a naprosto neschopný kouzelník, zoufalý alkoholik nebo třeba Smrť antropomorfi cká personifi kace onoho mýtického kostlivce s kosou. Spolu s Pratchettem se objevila celá řada dalších autorů, kteří se rozhodli pohrát si s tváří hrdiny. Před několika lety vznikl první díl dnes už téměř legendární série Harry Potter. Snad je to dar talentované spisovatelky J. K. Rowlingové, který jí umožnil vylíčit svého mladého hrdinu tak, že miliony a miliony dětí po celém světě nalezly svůj knižní idol právě v něm. Faktem je, že čím dál víc současných autorů tíhne k hrdinům, které se snaží pojmout jaksi lidštěji. Hrdiny se stále častěji stávají běžní lidé s běžnými problémy, právě takoví, jací jsou sami čtenáři. Mohu jen hádat, zda je tomu tak proto, aby se ona cesta mezi čtenářovou a hrdinovou duší zkrátila ještě víc a čtenáři se mohli s postavami ztotožnit ještě úplněji. Tváří dnešního literárního hrdiny je však ještě mnohem víc, než je v mých silách zde uvést Faktem zůstává, že právě taková míra fl exibility láká mnohé, dává na výběr z nesrovnatelně širšího spektra a umožňuje každému, aby si doslova vybral svého vlastního hrdinu. Pokud jde o mě samotného, neupínám se k žádnému z hrdinů současné literatury, přestože jsem v ní místy narazil na charakter, jenž mi byl blízký, či mě oslovil natolik, že jsem mu věnoval pozornost větší, než mám obvykle ve zvyku. Pokud mohu soudit, šlo většinou o postavy, jejichž psychologický profi l byl vykreslenější a propracovanější než u ostatních, popřípadě oplývaly čistě a jasně vyjádřenou archetypální povahou a jejich role tak získala mírně mýtický nádech. Takoví hrdinové u mě budí respekt před jejich tvůrcem. Jestliže existuje někdo, kdo ještě nikdy nepocítil sympatie či antipatie k žádnému z literárních hrdinů, nedokážu si takovouto objektivitu vysvětlit jinak, než-li ignorantstvím. Proti ztotožňování se s literárními postavami nic nemám, protože věřím, že opravdu kvalitně a poutavě vykreslená postava může být skvělým přínosem, kterého se nám častokrát jinak nedostane. Ne nadarmo se říká, že příběhy jsou nejlepší učitelé. 5

8 Nepovažuji za vhodnou jakoukoliv formu idolizace nebo více či méně náruživou posedlost. Mám dojem, že přílišným využíváním cizích fi ktivních životů se okrádáme o životy vlastní. Jako bychom žili jejich životy a naše nechali scvrknout na pouhou přebytečnou, nezajímavou součást, kterou musíme tolerovat jen v rámci uspokojování základních potřeb. Jakub Boguszak 8. A, příspěvek získal 1. místo v prestižní literární soutěži o Cenu Maxe Brody Anna Havlová 1. A 6

9 Čech v Praze cizincem SG ALTIS SOUČASNOST Nedávno jsem se procházela se svým přítelem po Starém městě. Den přímo vyzýval k procházce a protože můj milý se v Praze vyzná, rozhodli jsme se právě pro Staré město. Každý Pražan by ho měl nejméně jednou navštívit, obohatit se o ten působivý dojem, nechávat se utápět úžasem nad krásou našich monumentů. Byla by ostuda to jako Čech nevidět, ještě větší by však byla, kdyby ten někdo byl občan našeho hlavního města. Nakonec jsme za sebou měli celý den procházení se po nejenom Starém městě, ale i městě Novém, Malé straně a kořenech Petřína. Jak jsem se zmínila, den byl krásný, slunečný a my byli strhaní a nutně jsme potřebovali něco k zvlažení našich turistických hrdel. Stáli jsme zrovna opět na Staroměstském náměstí, neboť jsme udělali takový uzavřený okruh. Je zde plno restaurací, kaváren a občerstvení, nemuseli jsme tudíž hledat moc dlouho. První hospoda, nejbližší místa, v ruce nápojový lístek. Než stihneme okouknout situaci, už u nás stojí znuděný číšník a ptá se, co si dáme. Německy. Moje i přítelova němčina je v dezolátním stavu a i když asi víme, na co se nás ptá, jsme tím tak zaskočeni, že chvíli mlčíme. To si nyní ještě více otrávený číšník vysvětlí špatně a zeptá se nás znovu. Anglicky. Rozuměla jsem oběma otázkám, můj úžas mne však nedovolil cokoliv podniknout. Můj přítel na tom byl velmi obdobně, a proto jsme si po další vteřině nereagování oba všimli, že číšník se už znovu nasupeně nadechuje. Bála jsem se, jaký jazyk uslyšíme nyní, a proto mu neomaleně skočila s naší objednávkou do řeči. Česky. Překvapením zamrkal, mírně se usmál a lámanou češtinou s ruským přízvukem přitakal, že to hned bude. Byli jsme z toho opravdu vedle, neboť jsme seděli uprostřed našeho rodného města, mezi našimi nejkrásnějším skvosty, které toto město nabízí světu a nikdo nám nerozuměl. Nikdo v restauraci nemluvil česky. Ani samotní číšníci a barmani ne. Jídelní a nápojové menu bylo snad ve všech jazycích, kromě češtiny. A ty ceny! Nemohli jsme uvěřit, že je to tak levné. Hledali jsme zbloudilé nuly, špatně dané desetinné čárky, či na jaké množství je ta cena daná. Odpovídalo to cenám někde na vesnici. Tomu jsme nemohli uvěřit. Tak levné pivo nemáme ani na okrajích Prahy. Po minutách strávených v překvapeních, úžasech a zběsilých zvoláních na to můj přítel přišel. Malým písmem v pravém dolním rohu bylo anglicky napsáno, že ceny jsou v eurech. Zůstali jsme oba sedět s otevřenou pusou a nedopitou vodou. Naše překvapení nabralo nové obrátky, neboť jsme zjistili, že na to naopak téměř nemáme. Že to stojí naše týdenní kapesné. To už na nás bylo moc. Všude ze stran se ozývaly skřeky z různých částí světa, většinou Evropy, z menu na nás neustále zíraly ty strašidelné ceny a led v našich skleničkách pomalu, ale draze tál. Strávili jsme nad tou vodou, která by cenou odpovídala vodě z arktického ledovce, téměř zbytek dne. Nikdy jsem si nedokázala překvapit, jak mi může taková voda chutnat. Jednou to však přijít muselo a tak jsme se slzami v očích a špatnou angličtinou na jazyku zaplatili a utíkali domů. Domů do Prahy, kterou známe, kde mluví naším jazykem, ceny jsou v naší měně a cítíme se tam opravdu jako doma, jako v Čechách. Mohla bych tu rozvést rozsáhlou úvahu proč to tak je, kam to s naším šperkem spěje a kde teda nakonec všichni skončíme. Ale neudělám to. Omezím se na aktualizaci slavné věty, kterou kdysi americký prezident John Kennedy vyjádřil svou solidaritu s Berlíňany násilně rozdělenými zdí. Ich bin ein Berliner! řekl tehdy Kennedy, jakožto americký návštěvník Berlína. Ich bin ein Pragerin! musím dnes říkat já, přestože to říkám doma, v Praze. Martin Solil 7. A 7

10 Absolventi školního roku 2005/2006 (100% úspěšnost vstupu na VŠ) 8

11 Světadíly SG ALTIS SOUČASNOST Vzpomínám na ty časy, kdy jsem ještě chodil na základní školu a kdy jsem ještě neznal Altis. Moje tehdejší třída se odlišovala od ostatních v jedné věci. Třídní kolektiv byl rozčleněn na menší skupinky žáků, které vzájemně nekomunikovaly, nikdy se společně nebavily. Kdykoli měla nějaká skupina jiný názor, ať byl jakýkoli, vždy proti ní ostatní stály. Každý musel žít uvězněn stěnami svého tábora. Nikomu to nevadilo a všichni dělali, jako by to bylo normální. Ti jedinci, co se snažili o změnu, byli rychle zneškodněni. Okolí je zavrhlo. V této době mě nenapadlo, jak může vypadat ucelený třídní celek, kolektiv s velkým K. O to větší byl pro mě úžas, když jsem přešel na Altis. Netvrdím, že je naše třída perfektní nebo dokonalá, ale v tomto ohledu je proti té staré něčím naprosto nepochopitelným, něčím naprosto úžasným. O jakékoli přestávce se můžete připojit do debaty ne tří studentů, ale třeba poloviny třídy. Můžete důvěřovat a necítíte se jako na bojišti. A já jsem za to strašně rád. Už tu nejsou zdi, nejsou tu ti, před kterými, když jste řekli, že se jdete bavit s tím a tím, tak se na vás podívali známým obličejem nesouhlasu. Jen ať si zůstanou ve svých uzavřených komunitách, jen ať dál zůstanou tam, kde jsou. Nikdy nezažijí ten pocit znovu poznávání nových lidí ve vlastních řadách. To, když sedíte a vedle vás se posadí někdo jiný a dáte se do řeči, načež přijde někdo další a za ním další Nejsou to ti samí lidé, se kterými jste se bavili před hodinou, nejsou to ti, se kterými se bavíte obvykle a přesto patříte k nim. Možná, že vám to přijde absurdní, že se pozastavuji nad takovou normální věcí, ale kdo nezažil opak, nepochopí. A nepřeji vám, aby jste to zažili. Tu omezenost, která vás zužuje. Nemůžete dělat to, co byste chtěli, protože byste byli považováni za odlišné. Stojíte proti tomu, proti kterému nechcete stát. Už to není třída, není to ani kolektiv, není to nic, jen hrstka zničených, žijících v iluzi, žijících na vlastních světadílech. Nemyslete si, že mluvím o extrémech, v dnešní době musí být plno podobných. Každý kolektiv má svou strukturu, jde jen o to, jak velké trhliny jsou mezi jednotlivci. I u nás malé jsou a nemá cenu je zahlazovat do dokonalosti. Právě ony potvrzují celek. Nechtěl bych žít v absolutní dokonalosti. A proto se zde nesnažím nabádat k podobným heslům: Stůjme při sobě přátelé, musíme si vždy pomáhat přátelé, jako bratři a sestry, ale mým cílem je uvědomit si, co máme a nezničit to, vážit si předností. Oceán mezi světadíly nejde překonat jen za pomoci lodí, musí tam být něco víc, něco, co boří stěny, co nás spojuje. Michal Decker 6. A 9

12 10 Johana Fundová 6. A

13 Život není pohádka SG ALTIS SOUČASNOST Byl jednou jeden malý mraveneček. Každé ráno vystrčil opatrně zpod peřiny tykadélka a rozmrzele zamrkal na sluneční paprsky, které mu vtíravě oznamovaly, že je čas vyskotačit z postýlky a uvítat nový den. Poslušen toho, co ho učila mravenčí maminka a reklamy v televizi, vyčistil si tedy zoubky bělící pastou, pečlivě si nageloval obě tykadélka, pod každou nožku vstříkl notnou dávku deodorantu, oblékl si slušivý modýlek z poslední podzimní kolekce a vyběhl ze svého doupátka, třetí horní chodbičky, tak spěšně, že si málem vylil z kalíšku svou ranní dávku kofeinu. Náš malý mraveneček však ani na chvíli nezaváhal a utíkal, seč mu jeho šest nožiček stačilo, na nejbližší stanici metra. Všude kolem něj proudily desítky stejně malých mravenečků. Jen občas bylo možno zahlédnout v hustém proudu některého z větších černých mravenců, ale ti obvykle zahnuli za nejbližší roh, kde stál jejich osobní dopravní prostředek. Jak mravenečků stále přibývalo, strkali jeden do druhého, někteří vesele zdravili své známé, ale většina (stejně jako náš mraveneček) se se zlobou v očích ubírala svou cestičkou v mraveništi. Jen tak tak, že metro stihl. Hluboký hlas z amplionu právě oznamoval zavírání dveří a ty se skutečně již hladce a neslyšně začaly sunout na své místo, avšak mraveneček na poslední chvíli skočil a mocným nárazem dveře rozrazil a donutil je tak na zlomek vteřiny odstoupit od sebe. To mu stačilo, aby nasoukal své tělíčko do vagonu a hrdý na svůj ranní výkon, se zářivě usmíval na své okolí. To s úžasem pokyvovalo nad jeho statečností a otáčelo se za ním, když kráčel najít volné místo, kam by se usadil. Metro supělo a namáhavě se posouvalo od stanice ke stanici, vpouštělo do svých dveří a vypouštělo ven pečlivě odměřenou dávku mravenců. Mraveneček zatím spokojeně sedí na svém sedátku a zpoza mlhy svých myšlenek vnímá změť těl, barev a hlasů. Najednou, ani neví vlastně odkud, se blízko něj vynoří skupinka zrzavých mravenců. Sebejistě na sebe pomrkávají a poplácávají se po ramenou. Drzými pohledy měří ostatní mravenečky. Jeden z nich dokonce stojí jen dva kroky od toho našeho. Na chvíli spočine pohled rezavého mravence i na slušivém modélku z poslední kolekce a na nagelovaných tykadélkách. Zrzek si výhružně sáhne do kapsy. Stačily by mu pouhé dva kroky. Ale pak jeho slídivý pohled upoutá velká kabelka, patřící drobounké, shrbené postavě sedící na protějším sedátku. Mraveneček odlepí vystrašené oči od podlahy metra a z jeho hrudníčku vyjde hluboký výdech. Unikl jsem pomyslí si, ale srdíčko mu ještě ťuká jako o závod. Přece jen bázlivě pozoruje, co se bude dít. Rezavý mravenec zavolal na zbytek skupiny. Všichni teď obklopují vyděšenou stařenku, která si křečovitě drží čtyřma nožičkama kabelku. Mraveneček zase rychle sklopí oči. Tělíčko stařenky se mezi jednotlivými vzlyky třese, a čím blíže jsou rezaví mravenci u jejího sedátka, tím více zarývá prsty do kůže tašky. Než jí vrazí rezavý mravenec první ránu, pokusí se zoufalá stařenka zavolat o pomoc. Oči jí sklouzávají z posměšných tváří rezavých mravenců na kabelku. Má strach. Hledá mezi ostatními - vždyť jich tu sedí tolik - vstřícnou tvář, pomocnou ruku Mraveneček má taky strach. Přál by si sedět někde jinde, přál by si být neviditelný zavrtává se do sedátka, pohled upřený na zem, sotva dýchá je neviditelný. A Vy máte taky strach? Ale to nic, nebojte se, příběh se chýlí ke konci je to přece jen pohádka. Vás přece nikdo vidět nemůže. Ale je to vlastně pohádka? V pohádkách dobro vždycky nakonec přemůže zlo a hodné bytosti žijí šťastně až dodnes. Ne jako před rokem, v pražském metru trasy A, kde se nikdo ze svého sedadla nezvedl, anebo tenkrát na Karlově náměstí, kde byli všichni také neviditelní, anebo se o to alespoň snažili A ten kdo se rozhodl dát odpověď prosícím očím, tu dnes už není. Alice Grünová 7. A 11

14 12 Anna Pastorková 2. A

15 Osvětim SG ALTIS SOUČASNOST Konečně jsem navštívila místo, které jsem znala jen z deníkových zápisků svého dědečka Osvětim, více než půl století staré masové pohřebiště lidských duší. Nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim v Polsku toho jistě hodně zažil. Zvenčí nádherné budovy připomínající staré anglické činžovní domy ve všech zanechávají hrůzný otisk minulosti, když se dozvědí, jaká zvěrstva se uvnitř a v přilehlém okolí děla. Rukou Hitlerovou zde byla násilně ukončena životní cesta mnoha lidí, ale o tom, jak je možné, že se to uskutečnilo, se neustále vedou úvahy. Jak je možné, že jeden člověk si dokázal ideologicky podmanit tolik lidí, tolik naslouchajících a poslušných lidských bytostí, které bez problémů přijaly za své myšlenky nadřazenosti jedné rasy, podřazenosti druhé a šílené krutosti ke všem, kteří mají jiné názory. Někteří se tomu nediví, soudí, že člověk je v zásadě špatný, že jeho přirozeností je krutost, a jiní zase nevěřícně kroutí a do konce svého života budou kroutit hlavami, nemohouce se smířit se skutečností, že k něčemu takovému opravdu došlo. Mně jsou blízké oba tyto pohledy, uvědomuji si, že lidstvo umíralo a zabíjelo již v tolika válkách, že 2. světová válka byla jen pokračováním přirozeného dějinného vývoje, ale zároveň mě nesmírně děsí a nekonečně udivuje to, čeho jsme my, lidé, schopni. V dnešní době zná většina obyvatel České republiky válku a válečné zločiny jen z fi lmů, osobně se jich to nedotýká a všechno násilí považují za jakýsi fi lm, jakousi vzdálenou science-fi ction. To, že jím není, si člověk uvědomí, až když se ho přímo nebo přeneseně dotkne. Mně se toto stalo v případě mého dědy, tátova otce, jenž byl prvorepublikovým učitelem češtiny a skutečným vlastencem se vším všudy, se svou láskou k tatíčkovi Masarykovi, se svou láskou k českému jazyku a národu, se skládáním vlasteneckých písní a hraním na housle a především se slovanskou hrdostí a čestností. Milotice u Kyjova, moravská víska, dědeček Antonín, babička Ludmila, můj teprve jedenáctiletý tatínek a jeho dva bratři, idyla... a najednou vše skončilo udáním dědečka Gestapu jeho kolegou učitelem a následným transportem do Osvětimi. Důvod? Příliš učil děti lásce k vlasti. A to je pro mě už jakýmsi přesahem logiky, přesahem lidské lidskosti, to už se přece ocitáme někde jinde, ne? Snad někde v jiné galaxii, kde vítězí nejenom lež a nenávist nad láskou a pravdou, ale i barbarství a demagogie nad pozemskostí a úctou k bytí. Takže nakonec 2. světová válka nebyla jen normální větší bitvou, ale mezníkem, novátorem, jenž započal novou éru (ne)lidské krutosti, nový způsob boje. Ať to, co se v Osvětimi dělo a co se dělo ve všech koncentračních táborech po celé Evropě, hodnotíme z kterékoli strany, stejně musíme dospět k názoru, že to bylo nepředstavitelně hrozné a že bychom to znovu nechtěli zažít. Myslím aspoň my, skutečné lidské bytosti, za stvůry z jiných galaxií nemluvím. Karolína Babíčková, absolventka šk. roku 2005/

16 14 Šimon Hájek 1. A

17 O Altisovi SG ALTIS SOUČASNOST V zemi zvané Valenia žil mocný král Imos, který měl tři krásné dcery. Každá v něčem vynikala. Nejstarší, Minerva, měla magické, léčitelské schopnosti. Prostřední dcera Jasmína měla výjimečnou schopnost poznání přítele od nepřítele a nejmladší, nejkrásnější dcera Elin se vyznala v nápojích lásky. Jednoho dne král pořádal hostinu, na které se sešli všichni mocní králové a jejich sloužící z Valenie. Král Imos zasedl včele stolu po boku své manželky a královny Kataríny. Hostina poklidně plynula, hosté se bavili a nic jim nechybělo. Princezna Elin si všimla hezkého mladíka, který seděl na opačném konci sálu, kde se hostina konala. Vyptala se na něho otce, jestli náhodou o něm něco neví. Myslím, řekl otec, že to je syn krále Denůviho, vládce mořských hlubin. Jeho otec chce, aby si vzal nafoukanou a bohatou nevěstu, princeznu Sasanku. Elin vůbec nenapadlo, jak zařídit, aby se do ní tento princ zamiloval. Šla ho alespoň oslovit a zjistila, že se jmenuje Altis. Po hostině se odebrala Elin do svých komnat, kde usilovně přemýšlela co má udělat, aby se princ Altis do ní zamiloval. Najednou ji něco napadlo. Uvaří mu nápoj lásky! Sebrala potřebné ingredience a začala míchat nápoj. Když nápoj uvařila, ještě teplý ho nalila do termosky a odběhla do kuchyně. Vyžádala si na otci pozvání prince Altise, že ho ona bude obsluhovat. Otec po dlouhém přemlouvání svolil a poslal posla za králem Denůvim a jeho synem. Elin do vína, které měla odnést hostům, zamíchala potajmu kapičku lektvaru. Královi Denůvim dala obyčejné víno a Altisovi podstrčila začarované. Princ nic nepoznal, a proto hned druhý den se ukázalo, že řekl svému otci, že si chce vzít za ženu princeznu Elin. Hned po nepříjemném rozhovoru s otcem, přišel za Elin, aby jí vyznal lásku. Bláznivě se do sebe zamilovali a Altis šel hned požádat o ruku krále Imose. Hned druhý den byla svatba a hned za pár měsíců se ukázalo, že Elin bude mít děťátko. Narodil se jí chlapec, který se měl k světu. Elin ho po otci pojmenovala Altis. Altis vyrůstal šťastně pod ochranou své matky a stal se z něho silný a chytrý muž. Když zemřel král Imos, převzal vládu - Valenií za svou matku. Vládl krátkou dobu, ale spravedlivě a moudře. Napadlo ho, že by mohl zajistit dětem dobré vzdělání. Založil internátní školu Altisso. Škola po staletí dobře fungovala až zanikla. Jednou si nějaká pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra vnučka Altise vzpomněla, že kdysi existovala velmi úspěšná škola Altisso, kterou založil nějaký Altis. Založila menší školu, ale trochu úspěšnější, ne internátní, ale obyčejnou. Škola ovšem byla neobyčejná. Dostala název Altis s.r.o. a měla dokonce dvě budovy! Škola byla tak úspěšná a úžasná, že ji máme dodnes. Adéla Becková 2. A 15

18 16 Magda Teimlová 6. A

19 Rybář SG ALTIS SOUČASNOST Běžela, co jí nohy stačily. Sotva rozeznávala stromy a jejich stíny okolo sebe. Její dech skoro přehlušoval hlasité kroky, kterými se řítila po zablácené cestě. Věděla, že pokud poběží stále po cestě, on ji najde. Smykem odbočila z cesty a rozeběhla se co nejdále od ní. Běžela, jak rychle jí její tělo dovolilo. Představovala si, jak ji její pronásledovatel dohání. To jí ještě přidalo na rychlosti. Běžela směrem k jedinému světlu, které v dálce viděla. Světlo znamená lidé a lidé znamenají pomoc. Běžela. Hluboce dýchala. Světlo se rozkývalo z jedné strany na druhou. Přišlo jí to divné, ale běžela ze všech svých sil. Když se světlo začalo přibližovat, všimla si, že je na světle něco divného. Po pár dlouhých a vysilujících krocích si uvědomila původ světla. Odlesk nože jejího pronásledovatele. Uvědomila si svoji chybu. Bylo pozdě. Blížil se svým během příliš rychle. V ten okamžik se v Donaldových uších rozezněl pisklavý zvuk budíku. Ten zvuk za ta léta slyšel tolikrát, že ho už ze spánku nijak nepřekvapil, ale přišel mu neskutečně protivný. Rychlým pohybem ho zamáčkl. Věděl, že je ráno, musí vstávat stejně jako každý den do práce. Najednou si bolestivě uvědomil, že z práce byl včera kvůli dlouhodobé nepřítomnosti vyhozen. Rozhořel se v něm oheň zloby, ale Donald tenhle oheň rychle udusil. Stejně tak jako všechny své špatné vzpomínky a pocity, které se v něm nashromáždili za jeho život. Vstal. Opatrně, aby nevzbudil Alici. Ohlédl se a pohled na jeho klidně spící ženu ho vnitřně uklidnil. Tiše se oblékl. Ne do obvyklého pracovního obleku. Dnes měl v plánu jít na ryby. Stejně jako minulý týden a ten týden předtím. Šel si dát rychlou snídani. Ronaldovi přišel kus chleba s máslem jako ideální rychlá snídaně, proto kus krajíce rychle snědl a vyšel z domu. Věděl, že odpoledne musí svoji dceru Annu, pro kterou by udělal vše na světě, vyzvednout ze školky, proto pospíchal, aby si ticha u rozlehlého jezera užil co nejdéle. Nasedl do svého auta a vyjel na dlouhou rovnou silnici. Zapnul rádio a naladil svoji oblíbenou stanici. Zrovna byly ranní zprávy. Donald stihl zaslechnout, že v okolí města ve kterém bydlí, se udála již třetí vražda a že policie intenzivně pátrá po pachateli. Po dokončení těchto slov Donald s mírným znepokojením přeladil na jakousi country stanici. Po cestě k jezeru přemýšlel o tom, kde odpoledne koupí hračku pro svoji dceru, která má pozítří narozeniny. Také uvažoval nad tím, jaký úlovek asi dnes polapí. Těšil se. U jezera se rozplývala tuhá, dusná mlha. Bylo tu ticho jako vždycky. Bylo slyšet jen syčení větru mezi stromy. Donald si všiml že na místě, kde obvykle parkuje, stojí tmavá dodávka. Ronalda to zneklidnilo, protože tu vždycky býval sám. Zneklidnění ovšem kdesi v sobě ukryl a zůstal klidný. Zaparkoval, vystoupil, z kufru auta vytáhl své rybářské náčiní a vyrazil na své obvyklé místo. Bylo docela zima, a tak si Ronald vzal na sebe ještě svetr. Prodíral se křovinami, vysokou trávou a smrčky, než došel na své místo. Rozbalil všechno své nářadí, prut roztáhl, připevnil, připevnil na háček návnadu, nahodil a pohodlně se usadil do své rybářské židle. Z tašky kterou měl sebou, vytáhl nůž na kuchání ryb, položil ho na pařez vedle sebe, jako vždy když tady sedával, vytáhl hadr na ryby a také svoji svačinu. Sednul si a relaxoval s mírným úsměvem na rtech. Po několika minutách si uvědomil, že mlha je ještě hustší než když přišel a že se i více ochladilo. Zrovna sahal pro svačinu, když v tom, v lese za ním, zaslechl praskání větví. Zneklidnil, na chvíli se zaposlouchal, ale vítr, který mu foukal do uší přehlušil vše ostatní. Znovu se posadil s mrazením na zádech. Měl pocit jako kdyby se na něj někdo mezi stromy díval. Cítil 17

20 nepříjemné šimrání na žaludku. Dostavil se špatný pocit. Náhle další prasknutí, tentokrát o něco blíž. Ronald se začal uklidňovat, po okolí chodí spousta zvěře, je pravděpodobné že je to jen nějaká srnka, možná zajíc. Náhle si vzpomněl na tmavou omlácenou dodávku. Na ranní hlášení ve zprávách. Špatný pocit zesílil. Rychle všechny věci složil zpět do tašky a vyšel k autu. Další prsknutí ještě blíže. Ronald by přísahal, že mezi stromy zahlédl utíkajícího člověka, ale uklidnil se tím, že by si ho všiml již dříve. Šel dál. Najednou se z lesa vedle něj vynořil muž. Vyzáblý, v otrhané košili, neoholený, skrývající svůj obličej pod rybářským kloboukem. Když uviděl Ronalda, začal si ho prohlížet. Když se oba dva muži míjeli, Ronald vyslovil Dobrý den. Muž v klobouku nic neřekl, jen se chladně a přímo podíval na Ronalda a mírně při tom vycenil zuby. Ronald pokračoval dál, se zrychleným dechem a rychlým tepem se již rozhlížel po svém autu. Nebylo vidět. Na polovině cesty mezi autem a jezerem, byl Ronald bezstarostný a přemýšlel nad tím co ho dnes čeká. Něco bylo divné. Uvědomil si to, uslyšel za sebou kroky. Ne, slyšel za sebou běh. Pravděpodobně muže, kterého potkal. Zrychlil, všechny pocity se mu vrátily, cítil se beznadějně. Muž byl blíž a blíž, skoro u něj, Ronald překypoval nervozitou. Otočil se, připraven k souboji, muž držel v ruce nůž a běžel k Ronaldovi. Muž přiběhl, zastavil se asi metr Donaldem a udýchaně řekl Hej vy, zapomněl ste si tam kudlu, příště bacha, už bych tady taky nemusel bejt a kdo by vám ji pak hledal, opět vycenil zuby, otočil se a kráčel zpět k jezeru. Ronald si oddychl, asi jako si ještě nikdy neoddychl, vzal nůž do ruky, pousmál se, po pár rychlých krocích se postavil za muže a rychlým pohybem mu vrazil nůž do zad. Máš pravdu, už bys tady taky nemusel bejt dodal nad klátícím se mužem. Vytáhl nůž z rány, otřel ho a bezstarostně kráčel k autu. Po cestě se cítil skvěle, ulevil si od všech zlostných pocitů a připadal si jako nový, stejně tak jako po každé vraždě v posledních týdnech. Ronald hodil věci do kufru, nastoupil do auta, zapnul rádio s country stanicí, podíval se na hodinky a vzpomněl si, že za pár hodin se má zastavit pro Annu ve školce. Martin Kotchera 5. A Erratic Jeden den jednoho roku, poblíž Britských ostrovů, přibližně přesněji v Lerwicku, procitli manželé Erraticovi. Byli to úplně normální lidé, až na to, že byli lord a lady. Dobré ráno má milá děl lord mladé lady, jeho spanilá panička se zachumlala zpět do balvanů peřin a spokojeně zavrněla, tak jak to dělá třeba kočka Míca z dolní Horní. O dvanáctinu dne později, kdy lord měl své lepé tělo umyté a lady byla u dřevěného stolu v kuchyni, se sešli na snídani. Časové keramické zařízení na wall ukazovalo 10:00. Pohled z okna nabízel podívání, na splynutí nonšalantně fi alkového nebe a špenátově zelených kopců. Lord a lady byli skoro normální a buržoazní byly jen jejich tituly. Čaj voněl již na stole, když lady promluvila: Lorde Joe, moje šedá kůra mozková zjistila, že jsi přede mnou tajil jisté skutečnosti, to je od tebe ignorantské Žán, vykřikl lord. Za nepatrnou chvíli se přivlekl starý sluha. Ano, pane. Žán, vy jste vyžvanil lady mé tajemství? řekl lord. Pokračování příště! Dominik Plešr 4. B 18

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek.

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek. BYLINKY PRO ŠTĚSTÍ Každý krok v životě je krokem ke smrti pravil jeden francouzský dramatik. Stejná slova nyní zašeptal Richard do ticha nemocničního pokoje. Považoval je za výrok natolik kritický a reálný,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 Obsah: Co by bylo, kdybych mohl(a) jíst, co bych chtěl(a). 2-11 Co by bylo, kdybych se ocitl(a) v minulosti 12-22 Co by bylo, kdybych se

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala.

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. 1. kapitola Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. Nevypadáte, jako byste jedla tolik, kolik potřebujete. To vím líp než vy. Neřekla jsem to drze, jen s jistotou.

Více

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji.

Mé vysněné závody. Anička Polnická. Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Mé vysněné závody Anička Polnická Judistické závody bývají plné pohody. Když najednou přijde čas k boji, rychle nasadím sevi-nage svoji. Všechno postupně vyhrávám, poslední zápas před sebou mám. Velmi

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více