Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník"

Transkript

1 16 Ročník 04 Číslo Duben 2010 Noviny městské části Praha 18 TÉMA MĚSÍCE Zastupitelé odsouhlasili granty na rok ZDARMA ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA SPORT Prvních 100 dní Zařízení Na Starou Náves Michal Novotný má rád školních jídelen 3 přijede kouzelník 5 dobrodružství 6 NÁZOR STAROSTY Milí čtenáři, I když jednotlivý vzdělaný člověk může být poctivý i nepoctivý, vzdělaná společnost musí být v průměru slušnější než nevzdělaná. Podvodníci totiž mohou být úspěšnější než poctiví lidé jen do té doby, dokud ve svém okolí najdou dostatek nevzdělaných tupců. Tento citát jsem si vypůjčil od předního českého odborníka na vzdělávání Jiřího Plamínka a chci ho věnovat všem učitelům, kteří oslavili 28. března svůj svátek. Oni jsou, spolu s rodiči, těmi, kdo rozhodují o tom, zda z dítěte vyroste vzdělaný a sebevědomý člověk, ctící etická pravidla, schopný samostatného uvažování, kritického myšlení, obhajoby vlastního názoru i respektu k názorům jiným, či nevzdělaný a nesebevědomý jedinec, neschopný samostatně uvažovat a respektovat jiné, topící se v zášti a závisti, a tím snadno manipulovatelný k obrazu a potřebě těch neslušných. A protože sám jsem tak trochu učitel, věřím, že mezi námi výrazně přibývá těch, kteří se snaží v dětech hledat a rozvíjet to dobré, místo aby zbytečně zdůrazňovali to, v čem to které dítě zrovna nevyniká a podráželi tím jeho rodící se sebedůvěru. Učit se sice neefektivně, ale něčemu užitečnému, je nakonec lepší, než se učit sice efektivně, ale něčemu neužitečnému. Díky současnému školství si můžeme uvědomit, že existuje i další možnost například učit se neefektivně převážně neužitečným věcem. říká Jiří Plamínek a já chci věřit, že za pár let už tahle věta nebude platit. Aby měli učitelé a ředitelé škol čas věnovat se tomu podstatnému, totiž výchově dětí, byla od ledna 2010 vytvořena organizace, která převzala péči o školní jídelny. Po třech měsících jejího fungování jsme dali prostor jejímu řediteli, aby ze svého pohledu dosavadní práci zhodnotil. Protože víme, že se jedná o téma, které zajímá drtivou většinu rodičů a vyvolává různé reakce, budeme se mu věnovat pravidelně. Přeji všem příjemné jarní dny. Tomáš Raška Zastupitelstvo odsouhlasilo granty Společenské, kulturní, sociální a sport ovní organizace v Letňanech mohou i v letošním roce počítat s podporou MČ. Dne zastu pitelstvo schválilo granty. V souladu s pravidly přijatými na předcházejícím zasedání posoudilo návrhy, které doporučily poradní komise a následně rada městské části. Granty jsou rozděleny do tří oblastí: Kultura a společenské organizace granty v souhrnné výši Kč Sociální služby granty v souhrnné výši Kč Tělovýchova, sport a využití volného času granty v souhrnné výši Kč Kultura a společenské organizace Příslušná komise s uspokojením konstatovala, že seznam připravovaných kulturních akcí pro rok 2010 je opravdu bohatý. Vedle již tradiční akce Letňany nejen dětem, se můžeme těšit na sérii vystoupení v KD Letňanka. Zde se v průběhu roku svým vystoupením pochlubí všichni, kteří svou činností přispívají ke kulturnímu dění v Letňanech a nemají jinou možnost, kde v Letňanech svůj um předvést. Např. hudební divadlo HLAD, soubory Kytice, HRA JE TO a Camerata, ale též Judita Škodová při koncertu vážné hudby, jehož uspořádání někteří z vás sami navrhovali. Celoroční program připravilo pro děti občanské sdružení Kazimírka. Požehnání v podobě finančního příspěvku pro svojí činnost dostalo Podle odsouhlasených grantů se bude v Letňanech v roce 2010 konat více než 50 zajímavých kulturních a společenských akcí, z toho 38 proběhne v Kulturním domě Letňanka. také občanské sdružení Kultura Město 18, které vedle koncertů pro mladou generaci v klubu Ojai připravuje druhý ročník letňanského sochařského sympozia. Výsledky sochání budeme vídat při návštěvách letňanského lesoparku. A protože se při schvalování žádostí myslelo na všechny zájmové oblasti, příspěvek na přednášky a výstavy dostanou zahrádkáři sdružení v Českém zahrádkářském svazu a soutěž Pražský magistr uspořádají pod letňanskou záštitou letečtí modeláři. VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Zastupitelstvo 18. března První letošní jednání zastupitelstva se neslo v duchu běžných záležitostí. Zastupitelé zvolili devět nových přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, schválili zprávu Hlavní inventarizační komise a několik změn rozpočtu. Na pořadu byly i body, které vyvolaly živou diskusi. Jedním z nich bylo přesunutí prostředků z jiných akcí na rekonstrukci haly ve Třinecké ulici. Některé záležitosti nebyly schváleny. Již podruhé zastupitelstvo neschválilo přijetí Evropské charty pro rovné zapojení žen a mužů ve veřejném místním životě. Převládá názor, že zapojení žen do veřejného života v Letňanech nic nebrání. Nové Zařízení školního stravování neobdrželo zvýšenou dotaci. Nedůvěru k tomuto zařízení se pokusí vyvrátit ředitel Červenka v rozhovoru na str. 3, Sociální služby V oblasti sociálních služeb byly uděleny granty na základě doporučení poradních orgánů rady a zastupitelstva městské části. Celkový objem žádostí představoval téměř 1,9 milionu Kč, přičemž k rozdělení byl určen a v rozpočtu schválen pouze jeden milion. Proto nemohli být někteří žadatelé uspokojeni buď vůbec, nebo se jejich požadavky krátily. Tradičně největším příjemcem v této oblasti je Český červený kříž, který zajišťuje na území Letňan pečovatelskou službu a může počítat s podporou ve výši Kč. Z ostatních příjemců zmiňme Klub Slunečnice, který obdrží příspěvek na výchovné a vzdělávací programy pro děti i dospělé. Další organizace dostanou podporu na pořádání počítačových kurzů, rekondičních pobytů atd. Tělovýchova, sport a volný čas O těchto grantech zastupitelé nehlasovali. Ještě před projednáním totiž tomuto tématu se budeme v Listech i nadále věnovat. Dále zastupitelstvo neschválilo koupi plaveckého areálu Lagoon. Dohody mezi společností Tesco a bývalým vedením městské části by znamenaly obrovskou zátěž pro rozpočet. Například při desetiletém nájmu s odprodejem by obec měsíčně platila Kč, celkem Kč. Nezbyly by peníze jeden z žadatelů vznesl námitku, že jeho žádost, přestože byla podána předepsaným způsobem, nebyla řádně projednána komisí a radou a následně předložena zastupitelstvu. Předkladatel následně z důvodu objektivity předklad stáhl z pořadu jednání. O grantech v této oblasti tedy rozhodne zastupitelstvo na svém příštím zasedání. Podrobné informace o výši grantů pro jednotlivé žadatele naleznete na webových stránkách městské části Praha 18 v sekci Zápisy z jednání zastupitelstva. Text Tomáš Raška a Olaf Deutsch Foto Olaf Deutsch na další investice. Zastupitelstvo pokládá za nejlepší možnost dalšího provozu areálu Lagoon pronájem za 1 Kč s následným provozováním třetí osobou. Zastupitelstvo požaduje zpracování podrobné zprávy o hospodaření a hospodárnosti objektu a vyúčtování dotací. Pokračování na str. 2 Ještě jednou ke kácení Vážení spoluobčané, v pondělí 15. března se konala na letňanské radnici veřejná diskuse k problematice kácení dřevin. Akce se zúčastnili zástupci České inspekce životního prostředí, naší městské části a úřadu a také občané Letňan. Je škoda, že vás nepřišlo více, neboť jste zde mohli slyšet pravdu a šířit ji dále společně bychom tak předešli zbytečným domněnkám a nedorozuměním. Na prezentaci bylo jasně konstatováno, že vstoupil v právní účinnost zákon č. 349 z , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Změna paragrafu 8, odstavec 3 zaručuje rovné postavení fyzických a právnických osob v řízení o kácení dřevin. Podle dosud platného znění vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, není třeba žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem, pro stromy o obvodu kmene do 80 centimetrů ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2. Je to smutné, ale bohužel pravdivé konstatování faktu. A změnu umožnil pouhý výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně ČR. Paradoxní je, že zástupcem navrhovatele této novely zákona ve sněmovně ČR byl poslanec Strany zelených Martin Bursík, avšak pozměňovací návrh na změnu 8 inicioval Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, konkrétně poslankyně za KSČM Ing. Kateřina Konečná. Díky jejich aktivitě se samospráva i zaměstnanci (nejen) našeho úřadu dostávají do značně ztížené pozice jak tomu bylo i při kácení stromů v Křivoklátské ulici koncem února t. r. Abychom tedy jen nepřihlíželi, iniciovali jsme podpisovou akci k žádosti o urychlené projednání novely prováděcí vyhlášky, kterou se podmínky kácení stromů upřesňují. Dále žádáme změnu limitů obvodu kmene, a to ze současných 80 cm na cm. Pokud také nesouhlasíte s vylepšením zákona o ochraně krajiny a přírody, můžete připojit svůj podpis na petiční arch, uložený v podatelně letňanské radnice. Ať se vám na jaře hezky daří. Mgr. Ivan Kabický starosta

2 Začátkem dubna byly v Letňanech zahájeny dvě velké investiční akce, které podstatným způsobem změní ráz Letňan. Jsou jimi přestavba objektu bývalých jeslí v Havířovské ulici na mateřskou školu a rekonstrukce tělocvičny v ulici Třinecká. Obě uvedené akce jsou náročné nejen po stránce samotného provedení, ale i po stránce finanční. Celkové náklady na přestavbu objektu v Havířovské ulici budou činit 42 miliony korun. V první etapě, která již začala, tam vznikne předškolní zařízení s kapacitou 56 míst, dva dětské parky a parkoviště pro návštěvníky objektu. Další dvě etapy rekonstrukce budou zahájeny v únoru 2011 a měly by být dokončeny do šesti měsíců. V této době bude vybudováno zdravotní středisko s osmi ordinacemi a další dvě oddělení mateřské školy. Po otevření mateřské školy Ha - vířovská v nově zrekonstruovaném objektu na podzim letošního roku bude mít naše městská část v předškolních zařízeních k dispozici celkem 510 míst. Pro srovnání mohu uvést, že na konci roku 2006, kdy jsem se stal starostou, byla celková kapacita v letňanských školkách 230 míst. Kroky, které vedly ke snaze zvýšit počet míst v předškolních zařízeních, byly vedeny objektivními údaji o situaci v naší městské části. A nyní jsou podloženy i nově vypracovanou sociodemografickou studií o Letňanech, s níž se budete moci seznámit i vy na veřejné prezentaci, která se bude konat 3. května 2010 od 17 hodin v obřadní místnosti v budově radnice. Rekonstrukce objektu v Třinecké ulici sice omezí od dubna provoz tělocvičny a posilovny, ale již za tři měsíce si budete moci jít zacvičit do nových AKTUALITY Začaly rekonstrukce v Havířovské a Třinecké ulici Místní poplatky ze psů v roce 2010 prostorů. A jak jsem se zmínil v březnovém vydání Letňanských listů, senioři tam budou mít své centrum. V dalších měsících bude jedním z našich dalších cílů úprava komunikací, a to nejen uvnitř Letňan, ale i dokončení rekonstrukce komunikace Tupolevova a úprava povrchu v Toužimské ulici. Ve fázi příprav je také vybudování nových parkovacích míst v ulici Rýmařovská, včetně nového vstupu do Letňan, a to od plaveckého areálu Lagoon směrem k Penny marketu. Městská část připravuje pro Letňanské veřejnou prezentaci tohoto projektu, která se bude konat v květnu Aktuální termín najdete na a ve vývěskách. O mnoha dalších akcích vás rád budu informovat. Mgr. Ivan Kabický, starosta Foto Olaf Deutsch Jak jsme uvedli v Letňanských listech č. 3, každý pes starší šesti měsíců chovaný na území hlavního města Prahy musí být trvale označen, a to buď tetováním, nebo mikročipem. Po označení psa mikročipem nebo tetováním vyplní držitel Registrační kartu chovatele psa a zašle ji na Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, Jungmannova 35/29, Praha 1 (p. Řehák telefon: ). Registrační kartu je také možné si vyzvednout na Úřadu městské části Praha 18 v Letňanech. Držitel obdrží písemné potvrzení, že byl zařazen do evidence chovatelů psů. Povinnost chovatelů je přihlásit psa do evidence chovatelů psů do 30ti dnů od označení psa čipem nebo tetováním. V případě ukončení chovu nebo uhynutí psa je povinnost do 30ti dnů psa z evidence odhlásit, pokud se tak nestalo, je potřeba informovat příslušný odbor Foto: FREERANGESTOCK i dodatečně (telefon: , p. Řehák). Úleva z místního poplatku ze psa ve výši 350 korun bude poskytnuta tomu poplatníkovi, který nechá psa označit mikročipem a do 30ti dnů přihlásí psa do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy. Na úlevu z poplatku má poplatník nárok dva následující roky po roce, ve kterém splnil obě uvedené podmínky. Úleva z poplatku se neposkytuje u psů, kteří jsou tetovaní. Dne 1. ledna 2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí ustanovení 11a zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve které je upraveno oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů. Další informace, týkající se této problematiky, získáte na oddělení místních poplatků Úřadu městské části Praha 18, telefon: , Olga Holubová, referentka odd. místních poplatků Úřad městské části Praha 18 Zdravé město Praha-Letňany Vás zve na veřejné fórum o rozvoji města Desatero problémů, které se bude konat v pondělí 19. dubna 2010 od 16 hodin v Kulturním domě Letňanka, Rýmařovská ulice, Praha-Letňany V rámci fóra se bude u kulatých stolů diskutovat na témata: občan a úřad životní prostředí zdravotní a sociální oblast školství volný čas a společenský život doprava Chcete se aktivně podílet na zlepšení života ve svém městě? Přijďte se podělit o své názory, zkušenosti a nápady! UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ Jak je uvedeno v článku Jarní úklid v Letňanech nově proběhl o víkendu března 2010 velký úklid psích exkrementů. Na chodnících i travnatých plochách v naší městské části se jich totiž s prvními slunečními paprsky objevilo mimořádné množství. Do odklízení bylo nasazeno celkem 10 mobilních vysavačů, které znečištěné prostory uklidily. Od uvedeného víkendu strážníci městské policie věnují zvýšenou pozornost tomu, zda majitelé po svých čtyřnohých miláčcích uklízejí a neponechávají na chodnících a přilehlých plochách psí zbytky. Pejskař, který exkrementy po svém psu neodklidí, může na místě dostat blokovou pokutu až do výše 1000 korun. -red- Úpravy zeleně pokračují Po rekonstrukci přízemí domů Tupolevova č. 515 a 516 pokračuje obnova okolí domů. Byly vybudovány nové cesty k zastávce autobusu a připravuje se studie na výsadbu další zeleně kolem domů a pochopitelně budou instalovány lavičky a koše. Celé okolí bude dokončeno opravou fasády a novým nátěrem sousedního výměníku. -red-, Foto Olaf Deutsch POZVÁNKA NA VEŘEJNOU PREZENTACI V druhé polovině ledna proběhl v Letňanech průzkum veřejného mínění zaměřený na zjišťování potřeb obyvatel. Průzkum byl proveden v rámci vznikající sociodemografické studie, jejíž výsledky budou sloužit k plánování aktivit městské části, a to především v oblasti sociální péče, kultury a volného času. Pokud Vás zajímají výsledky tohoto průzkumu, přijďte na veřejnou prezentaci sociodemografické studie, která se bude konat v pondělí 3. května 2010 od hodin v obřadní místnosti Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany. Přednášet bude Mgr. Tomáš Soukup z výzkumné agentury Výzkumy Soukup. -red- VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Pokračování ze str. 1 Bohoslužby s podporou MČ Rada schválila bezplatné poskytnutí prostor v nové hasičské zbrojnici v Toužimské ulici. Čakovická římskokatolická farnost zde každou neděli od 17 hodin pořádá bohoslužby. Vlajka pro Tibet Ve středu 10. března byla stejně jako v předchozích letech vyvěšena na úřadu MČ v Letňanech tibetská vlajka. Ten den jsme si připomněli 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Celosvětovou kampaň Vlajka pro Tibet v letošním roce v ČR podpořilo 369 radnic. Snížení nájmu živnostníkům Rada se zabývala zhoršující se situací živnostníků v budově drobných provozoven Malkovského a rozhodla o snížení nájmu některým provozovnám. U ostatních nebyla využita možnost navýšení nájemného. Posilovací stroje v parcích Městská část chce na vybraném místě v Letňanech vybudovat venkovní posilovnu. Zvažuje se umístění strojů, které kupř. napodobují jízdu na koni nebo běžky. David Kolínský, zástupce starosty

3 ZPRAVODAJSTVÍ 3 Ředitel školních jídelen bilancuje Po třech měsících činnosti organizace Zařízení školního stravování v Letňanech jsme požádali o rozhovor jejího ředitele Davida Čer - venku. Organizace Zařízení školního stravování v Letňanech má za sebou prvních 100 dní existence. Jak je jako její ředitel hodnotíte? Je neuvěřitelné, jak rychle ten čas utíká. Během těch prvních sto dnů se podařila spousta věcí, ale také se pár věcí nepodařilo, tak jako tomu v životě bývá. Netušil jsem, že vznik sjednocených jídelen bude tak náročný a že mi skončí pod nohama tolik klacků. Ale celkově můžu hodnotit vývoj pozitivně. Jedním z důvodů vzniku nové organizace byla úspora nepřímých nákladů a díky tomu možnost investovat více do kvalitních surovin. Jak se Vám v tomto bodě daří? Je poměrně brzy na hodnocení, jelikož dnes, 18. března 2010, ještě nemáme uzávěrku. Ale vypadá to, že dochází k úsporám. V průběhu prvních měsíců jsem dostal spoustu ů, v nichž bylo zhodnoceno jako velké pozitivum zvýšení množství ovoce a zeleniny podávaných dětem. To mě skutečně potěšilo. Daří se Vám využít velikosti organizace pro vyjednání lepších podmínek s dodavateli surovin či služeb? To je skutečně obrovská výhoda. Jsme velká organizace, a proto si dodavatelé většinou nedovolí dělat nějaké nekalosti, a naopak se snaží více vycházet vstříc našim požadavkům. Nejhorší jsou dodavatelé energií (plynu, elektřiny a vody), těm odvádíme velkou sumu, ale to jistě zná každý, kdo platí poplatky za domácnost. Co se Vám podařilo a co se Vám nepodařilo v průběhu fungování sjednocených jídelen? Nelze říci, že se mně osobně něco podařilo nebo nepodařilo. Množství práce je zásluhou celého kolektivu, který je opravdu skvělý, a já za ním stojím. Já jsem hlavně manažerem, který koordinuje, zařizuje a vymýšlí. Změna systému a vznik organizace s sebou nese spoustu velké i mravenčí práce. Již se mimo jiné povedlo vyřešit problematiku sestavování jídelníčku, jednotný evidenční systém, jednotné jídelníčky, zbytkové obědy, odpadovou politiku, zákonem stanovený dozor, hygienické a bezpečnostní záležitosti, vnitřní záležitosti a další. Co teď, jako jedno z posledních, dotahuji, je komplexní systém objednávání. Problém trochu spatřuji v komunikaci. Prosím proto rodiče, aby sledovali naše internetové stránky Platby stravného probíhají na nové účty. Neúspěch spatřuji v tom, že mnoho věcí jde příliš pomalu a změny, které provádím, trvají déle. Negativum z pohledu rodičů je určitě možnost Množství práce, která byla za uplynulé období udělaná, je zásluhou celého kolektivu, který je opravdu skvělý, řekl David Červenka. Foto archiv odhlašování obědů den předem, ale z hlediska hospodaření mnou řízené organizace tím minimalizuji ztráty. Kdy bude fungovat přihlašování a odhlašování obědů přes internet? Systém objednávání a odhlašování obědů přes internet jsem vymyslel v prosinci jako pomoc rodičům, ale i jiným strávníkům, kteří se nedostanou k odhlašovacím boxům. Tato služba je již zprovozněna na našich webových stránkách Je třeba dojít za vedoucí školní jídelny a vzít si od ní přihlašovací údaje, pak lze provádět operace přes internet. Plánujete rozšíření nabídky na více než dvě jídla? Myslím si, že v současné době je nabídka ze dvou jídel dostačující a ze strany strávníků není poptávka po dalším menu. Pokud se požadavky objeví, pokusím se jim samozřejmě vyjít vstříc. Ojedinělé požadavky směřují zejména do oblasti dietní stravy, mohu-li to tak nazvat. Mám na mysli stravování osob s celiakií, cukrovkou apod. Budu tedy řešit prioritně tyto případy. Jak vnímáte stravovací návyky našich dětí? V nabídce stále převládají sice tradiční, ale nepříliš zdravá jídla. Zdravější jídla však děti příliš nevyhledávají. Může se to změnit? Stravovací návyky dětí jsou povětšinou takové, jaké byly před deseti nebo dvaceti lety. Je zde znatelný trend k rychlému občerstvení a nezdravým pokrmům, s tím se dá velmi těžce bojovat. Lze to zčásti eliminovat pestrostí jídelníčku, ale hlavně nepřímým působením. Myslím si, že ke výrazné změně stravovacích návyků hned tak nedojde. Vezměme si například, jak děti zbožňují kolu s hranolkami. To je kalorická a výživová katastrofa. Kdybyste měl několika slovy vyjmenovat své hlavní priority v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, které by to byly? Krátkodobě hodlám dotáhnou sjednocení systému ve všech odvětvích, což je běh na delší trať, než jsem si původně myslel. Zejména sjednocení jídelníčků, které již funguje, s sebou nese problémy na různých jídelnách jsou různé zvyklosti a já se snažím nalézt tu nejlepší a nejvhodnější formu. Nelze se však zavděčit všem. Dlouhodobě chci využít maximálního úsilí, znalostí a dovedností ke zlepšování stravovacích návyků. Hodlám dětem, které budou mít zájem, poskytovat i snídaně. A pokusím se též nabídnout velmi chutnou stravu mimo školy, třeba důchodcům. Děkujeme za rozhovor. -tr- Letos opět Letňany nejen dětem Ve dnech 21. a 22. května 2010 proběhne již čtvrtý ročník akce Letňany nejen dětem, kterou pro své občany pořádá Městská část Praha 18. Jako každý rok bude páteční večer věnován hudbě, a to především pro dospělé diváky. Rockový večer zahájí oblíbená kapela Schodiště. Po ní zahraje a večer ukončí bývalý bubeník Pražského výběru Vilém Čok se svojí skupinou BYPASS. Po ní budou následovat kapely Schodiště a Jamband. Sobotní program pro děti i dospělé zahájí starosta Ivan Kabický. Kromě známých letňanských souborů Kytice, Camerata, Muzika Hra je to či HLAD uvidíte oblíbené duo Vanda a Standa a zábavný program divadla Androme - da určený dětem. Odpoledne vyvrcholí vystoupením a následnou autogramiádou kouzelníka Pavla Kožíška. I letos se představí letňanští dobrovolní hasiči, policie a organizace BESIP. Kazimírka a Slunečnice se postarají o soutěže a tvoření pro děti i jejich rodiče. Sobotní večer bude věnován již tradičně příznivcům country, kterým zahraje skupina Watseka. Vystoupení Michala Nesvadby na loňských Letňanech se dětem velmi líbilo. Šarm a vtip dodá mimo jiné moderátor Jaroslav Suchánek, který k akci již neodmyslitelně patří. Hojné občerstvení a stánky umožňující nákup různých více i méně užitečných věcí by měly dovršit nabídku, díky níž, jak věříme, všichni návštěvníci prožijí příjemné dva dny. Počasí zatím svou přízeň ob rok střídá, a tak věřme, že po loňských vydatných dávkách deště přijde letos na řadu slunce a teplo. Podrobný program všech vystoupení uveřejníme v květnovém čísle Let - ňanských listů. Text a foto Olaf Deutsch Fotografie z předchozích ročníků si můžete prohlédnout na Do lesoparku za sportem a zábavou Jak jste jistě zaregistrovali, byly v prosinci 2009 dobudovány cesty v letňanském lesoparku. Díky tomu je nyní možné projít z Letňan do Kbel a vyhnout se tak Toužimské ulici, kde je silný automobilový provoz. Všechny nově zbudované cesty jsou veřejně přístupné, hlavní trasy mají asfaltový povrch a jsou vybudovány tak, aby je mohli využívat nejen chodci, ale také cyklisté a in-line bruslaři. V dubnu budou v lesoparku rozmístěny lavičky a začnou se zde sázet další stromy. Rádi bychom všechny návštěvníky lesoparku upozornili, že v kbelské části došlo ke změně trasy a investor požádal o úpravu stavebního povolení. Cyklostezky proto nejsou dosud zkolaudovány. Kolaudace by měla proběhnout v druhé polovině května. Poté bude lesopark slavnostně otevřen pro veřejnost. Sportovat či relaxovat zde můžete už teď. Jen při cestě do Kbel buďte opatrní. -red-, foto Olaf Deutsch Jarní úklid v Letňanech Po letošní zimě zůstalo na chodnících velké množství posypového ma teriálu. Proto zahájili pracovníci technické skupiny jeho sběr již Pomocníkem jim byl nový komunální stroj EGHOLM 2200, který byl takřka denně v akci. Přestože se zdálo, že poslední únorový týden je pro zahájení úklidu chodníků ideální, změna klimatických podmínek a další vydatné sněžení mezi 6. a odklízení posypu přerušily. Při samotném odstraňování posypu postupovala letos MČ novým způsobem. Plochu Letňan rozdělila na 16 sektorů, které čistila jeden po druhém. To, zda bude i nadále zachován stejný princip, se rozhodne až na základě vyhodnocení jarního úklidu. Ten také ukáže, jaká je optimální denní výkonnost nového stroje. Cílem změny organizace práce je, aby již v příštím roce mohly být na webových stránkách úřadu uveřejněny nejen informace o tom, ve kterých týdnech proběhne očista Letňan, ale i konkrétní termíny úklidu jednotlivých sektorů. Jak bylo uvedeno v březnovém vydání Listů, objevilo se v Letňanech po oblevě mimořádné množství psích exkrementů. Proto městská část zajistila jejich jednorázový úklid, a to jak z travnatých ploch, tak z chodníků. Do akce bylo nasazeno deset mobilních vysavačů, které si s exkrementy poměrně rychle poradily. Do konce března byly strojově uklizeny i hlavní silnice (Beranových, Tupolevova, Veselská, Toužimská), jež jsou ve správě TSK, a. s., a na kterých jezdí spoje městské hromadné dopravy. Blokové čištění ostatních letňanských komunikací se bude konat ve dnech až V jednotlivých blocích budou sedm dnů před úklidem rozmístěny přenosné dopravní značky. Informace o termínech čištění budou včas zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 18. Po dobu provádění blokového čištění bude zajišťováno odtažení vozidel bránících úklidu komunikací, kterému budou asistovat strážníci Městské policie. Podrobnosti k blokovému čištění uveřejníme i v některém z dalších vydání Letňanských listů. Martin Hrádek, Ondřej Kajínek, odbor hospodářské správy a investic ÚMČ Praha 18

4 INFORMACE INFORMUJE Prvňáčci dostanou reflexní vestičky Svítivě žluté reflexní vestičky mají nejen na přechodech Prahy 18 ochránit nejmenší a nejzranitelnější chodce, prvňáčky. Vestička je připravena díky pražskému magistrátu pro každého čerstvého pražského školáka. Velký zájem základních škol nás příjemně překvapil. Jsme schopni zajistit bez problémů vestičky pro všechny pražské prvňáčky, kterých je kolem jedenácti a půl tisíce, uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá. Podle ředitele pražské městské policie Vladimíra Kotrouše reflexní vesty malé chodce nejen ochrání, ale mohou jim také připomenout, že je třeba znát určitá pravidla silničního provozu a dodržovat je. Reflexní vestičky jsou pro děti určitě přínosem a myslím, že je ocení i sami řidiči, uvedl také Ivan Brouček z Obvodního ředitelství MP v Praze 9. Rodiče starších školáků by měli popřemýšlet například nad odrazkami, které by umístili na školní batoh nebo našili na oblečení. Díky reflexním prvkům a vestičkám jsou děti v ulicích mnohem lépe vidět, a to platí zejména pro dny, kdy je ráno ještě šero, mlha nebo je deštivé počasí. Na to, že jsou malé děti mezi chodci nejohroženější skupinou, ukazují dlouhodobě dopravní statistiky. Proto chodí odborníci z útvaru Městské policie hl. m. Prahy již řadu let denně na přednášky do školek, ZŠ a SŠ. Pro nejmenší mají připravené např. přednášky o bezpečném chování s názvem Medvídek Brumla ve městě a Medvídek Brumla v MHD. Praktické výuce pro čtvrté a páté třídy zase slouží několik dopravních dětských hřišť. Bezpečí dětí hlídají také strážníci v městských částech přímo na přechodech pro chodce. V Praze 9, 18 a 19 střeží strážníci devět přechodů. Na třech z nich se chodci se strážníky setkávají pravidelně každé ráno. Dohled začíná na Vysočanské, Dobratické a Prosecké ulici za deset minut půl osmé a končí v osm hodin a pět minut. Ostatní přechody, které jsou méně frekventované, například v Semilské ulici, K Cihelně nebo na Balabence, hlídají městští strážníci nepravidelně, informoval Brouček s tím, že v odpoledních hodinách hlídky přechody zabezpečují pouze v období začátku nového školního roku a v den vysvědčení. Celkem střeží na území metropole městská policie v každý pracovní den střídavě sto šest přechodů, z toho na čtyřiceti vytipovaných místech uvidíte strážníka pokaždé. -teg- Reflexní vestičky, které zviditelní nejmenší chodce na komunikacích, ocení rodiče, učitelé i řidiči. Foto archiv MP hl. m. Prahy KRESLETE A MALUJTE, PĚKNÉ CENY VYHRAJTE! Napsali jste nám SU Z LETŇAN Do Letňan jsem se přistěhoval bratru před třiceti lety. I když mně zůstalo to rodné su, už bych měl za ta léta být ale i místním patriotem. Vždyť zde denně chodím. A tak mi nemůže uniknout, když vystoupím z autobusu v zastávce Fryčovická, že tam cosi živého chybí. Stejně jako shrnutá úrodná půda poblíž konečné stanice metra. Pokud se nemýlím, Letňany byly úrodnou zemědělskou oblastí. A tak si pokládám otázku: mám tesknit anebo si říkat, že třebas v nových administrativních budovách u konečné stanice metra najdu novou práci? P. S.: Vepřové hody byly skvělé. -pak- PSALO SE PŘED 7 LETY Základní vojenská služba (dále ZVS) existovala do roku 2004, kdy byla definitivně zrušena a nahrazena profesionální armádou. Nastou - pit k výkonu ZVS byl povinen každý muž, občan ČSR (později ČSSR, ČSFR, ČR) po dosažení plnoletosti. ZVS před rokem 1989 činila 24 měsíců, krátce po revoluci byla nejprve zkrácena na 18 měsíců, později na 12 měsíců. Odklad byl umožněn studentům střední či vysoké školy. Po revoluci alternativu pro brance, kteří z jakýchkoliv důvodů nechtěli či ne - mohli nastoupit ZVS, skýtala náhradní vojenská služba (civilní služba), která však byla o něco delší. První letňanské Vepřové hody Vsobotu 20. března se v Letňanech konala pilotní akce pro kulináře a znalce staročeského hodování. Vepřové hody na Staré Návsi organizovala letňanská radnice poprvé. Zabíjačkové speciality prejt, guláš, ovarové koleno či grilovaná krkovička, byly konzumovány za zvuků keltských melodií v podání dvoučlenné skupiny Celtic Rose. Na své si přišly i děti prvních 400 dostalo koblihy, pro všechny byl pak vstup do skákacího hradu zdarma. Městská část Praha 18 ve spolupráci s Centrem bezpečnosti Letňany vyhlašuje Výtvarnou soutěž na volné dopravní téma (např. viditelnost, cyklistika použití přilby, jízda v autě...) Zúčastnit se mohou žáci základních a mateřských škol MČ Prahy 18. Výtvarné práce ve formátu A4 označené jménem, věkem, třídou a názvem školy, kterou dítě navštěvuje, je třeba odevzdat do v podatelně Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany. Od budou nejhezčí obrázky vystaveny na úřadu městské části, 2. patro. Do budou mít návštěvníci městského úřadu možnost vybrat nejhezčí obrázek a dát mu svůj hlas. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční na akci Letňany nejen dětem. Tam budou vítězné obrázky vystaveny. Pro všechny účastníky soutěže bude v organizačním stanu připravena drobná odměna. Po 16. a 17. hodině budou vyhlášeni vítězové soutěže, ti navíc obdrží věcné ceny. Zajištění a organizace výtvarné soutěže: Lucie Hauserová, tel.: Pěvecké sdružení A JE TO zve na sérii jarních koncertů od 19 hod.: První veřejné vystoupení v KD Letňanka od 14 hod.: Vystoupí soubor A JE TO a dětský sbor HRA JE TO ze ZŠ Rychnovská na Staré Návsi v Letňanech na akci Letňany nejen dětem od 18 hod.: Vystoupí společně soubor A JE TO a dětský sbor HRA JE TO na koncertě pro Pierra van Hauweho, významného holandského skladatele a pedagoga, v Městské knihovně v Praze Z dubnových LL roku 2003 vybral a komentářem s pomocí Wikipedie doplnil Martin Halama, radní MČ Praha 18 Text a foto Olaf Deutsch Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů IV V 2010 Stanoviště duben květen Velhartická Prachatická 9 14 Vratimovská Chlebovická 9 14 Běloveská 9 x Žamberská x 14 Opočenská 9 14 Místecká Jablůnkovská Bukovecká Tupolevova Ostravská Letovská Terezínská x x Fryčovická u školy 9 14 Tvrdého Rychnovská x kontejner není přistaven Z HISTORIE LETŇAN O letňanských letadlech XXVIII Jestliže stíhačka B-35 přišla pro československé vojenské letectvo příliš pozdě, potom Avia B-135 přišla ještě později. Vývoj B-35 sice v Avii pokračoval, ale v březnu 1939 padl celý do rukou Němcům. V té době také už byla veškerá kapacita závodu podřízena Říšskému ministerstvu letectví. RLM dalo příkaz pokračovat ve vývoji B-135, neboť se Němcům stíhačka jevila slibně. Když pak v roce 1940 o ni projevilo zájem Bulharsko, bylo o sérii rozhodnuto. To už měl letoun zatahovací podvozek a výzbroj sestávající ze dvou kulometů ráže 7,92 mm, zavážení: pátek od hodin KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ LETŇANY OS ČČK PRAHA 9 pořádá dne zájezd MĚLNICKO Odjezd: v 8 hod. od ÚMČ,, ul. Bechyňská 639 (zadní část) Návrat: cca. 17 hod. opět k ÚMČ Praha 9 TRASA A PROGRAM: Nelahozeves nádherný renesanční zámek Nelahozeves a rodiště Antonína Dvořáka, Veltrusy barokní zámecké sídlo, Oběd, Mělník regionální muzeum, historie výroby dětských kočárků a vozítek v ČR, prohlídka města, Kostnice, Chrámu sv. Petra a Pavla. Průvodce zajištěn. Cena: cca. 250 Kč. Přihlášky u p. Šnáblové, tel.: nebo každou středu od hod. v DPS Malkovského 603, Praha-Letňany. Protektorátní Avia B-135 z doby, kdy byla zkoušena v FVA (Letecko-technickém zkušebním ústavu, jak se za války nazýval soudobý VZLÚ). projektovaný kanon montován nebyl. Stíhačka docilovala rychlost přes 500 km/h. Bulhaři si objednali dvanáct letounů a stejný počet náhradních motorů HS-12Ycrs. Na víc v Avii zakoupili výrobní dokumentaci, neboť uvažovali o licenční výrobě. Stíhačky Avia B-135 pak v Bulharsku sloužily téměř do konce války jeden kus prý dokonce válku přežil a podle neověřených zpráv se prý Avie zúčastnily bojů s americkými bombardovacími letouny. Text a foto Václav Šorel OMLUVA Vážení čtenáři, v březnovém vydání Letňanský listů jsme uvedli, že slavnostní otevření nové budovy hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Letňanech se bude konat dne 7. dubna Až po vytištění Listů jsme se dozvěděli, že akce byla přesunuta na květen. Omlouváme se za uvedení mylné informace. -red-

5 KULTURA 5 Možná přijede i kouzelník Při návštěvě obce Líbeznice u Pra - hy mě zaujal nevšední dům s velkým nápisem Divadlo kouzel Pavla Kožíška. Byl jsem zvědavý, a tak jsem se před několika dny vydal do Divadla kouzel podívat a také si promluvit s českým Davidem Copperfieldem. Originální interiér divadla se spoustou fotografií světoznámých iluzionistů a množstvím zajímavých dekorací a rekvizit mě okamžitě dostal svou zvláštní atmosférou. Samotná schůzka s kouzelníkem byla velmi příjemná, i když ne tak tajemná, jak jsem očekával. Ukázalo se, že v dnešní době musí kouzelník nejen kouzlit, ale také musí být zdatným podnikatelem. Iluzionista a kouzelník Pavel Kožíšek a jeho partnerka ve svém domovském prostředí. Jak došlo k založení Divadla kouzel a co všechno zde mohou návštěvníci vidět? Já jsem si prostor bývalého kina v Líbeznici u Prahy původně pronajal jako sklad kostýmů, ale když jsem stál v hledišti, které je úžasně zkosené, takže i malé děti krásně vidí, a obdivoval zdejší oponu, rozhodl jsem se, že tu vybuduji něco podobného jako před časem v Japonsku. Naše Divadlo kouzel je umístěné podobně jako to japonské, na hlavním silničním tahu za městem, a máme zde také dostatek parkovacích míst zdarma. Na co všechno se mohou návštěvníci těšit ve vašich pořadech? Naším pilotním pořadem pro dospěláky a větší děti je show Magická esa, ve které předvádíme velké copperfieldovské iluze třeba procházím vrtulí obrovského ventilátoru. Také tam máme čtyřmetrovou skluzavku času, která změní člověka v malé dítě, nebo tam kolegyni střílím z děla. Pak máme čtyři různé speciální pořady pro nejmenší diváky Hru kouzel a magie, Školu kouzel a S kouzly kolem světa. Vloni v prosinci měl premiéru náš nový pořad, který se jmenuje Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek! Vaše divadlo je svým repertoárem zaměřené především na děti. Jaké to je, čarovat pro ně? Je nějaký rozdíl mezi vystupováním pro dospělé a pro děti? Zásadní rozdíl je v tom, že malé děti vám jako kouzelníkovi věří, že opravdu dokážete zázraky. A my tuto důvěru nesmíme zklamat. Větší děti, které už vědí, že kouzla jsou pouze technické triky, se snaží přijít na jejich princip a pokud uděláme sebemenší chybičku, nekompromisně a nahlas na ni upozorní. V tom je rozdíl od dospělých, kteří případnou drobnou chybu decentně přejdou mlčením. Zkrátka, děti jsou pravdomluvné a u nich se nikdy nevyplácí na jevišti ani v životě chybovat, jinak vám to spočítají. Nejen jako kouzelníkovi, ale i jako rodiči. Každý rodič jistě ví, o čem mluvím Vystupujete se svými pořady i mimo vaše divadlo? Všechna dětská představení hrajeme i na zájezdech. Pouze představení Magická esa je technicky přímo šité na jeviště Divadla kouzel, takže toto představení uvidíte pouze u nás v Líbeznici u Prahy. Aktuální program najdete na Letos poprvé vystoupíte na akci Letňany nejen dětem. Co máte pro letňanské děti připraveno? Bude to představení Škola kouzel, kdy si s dětmi budeme hrát na kouzelnickou školu. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kou zelnické vysvědčení a všechny děti budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. Po krátkém rozhovoru jsem byl pozván na představení pro nejmenší děti. Opravdu mě zaujalo a jsem rád, že Pavel Kožíšek bude letos kouzlit i v Letňanech. Přijďte se na akci Letňany nejen dětem podívat, bude to opravdu stát za to! Text a foto Olaf Deutsch SPOLEČENSKÁ KRONIKA V ÚNORU SLAVILI 101 let Žofková Josefa 85 let Řiháček Mirko Dlouhá Jiřina Žaloudková Libuše 80 let Dobrohrušková Jarmila Fiala Václav Beneš Oldřich Nováková Věra 75 let Pýchová Jiřina Lekeš Jiří Spurný Vlastimil Janstová Miloslava Virčík Valentin, ing. Lhota Zdeněk Přejeme jubilantům vše nejlepší! LETŇANSKÁ MIMINKA Anička Muchková Adélka Červenková Miminkům přejeme do života hodně štěstí a rodičům gratulujeme! Četnické humoresky v letňanské knihovně Na dalším pravidelném setkání s významnými osobnostmi v letňanské knihovně, které se bude konat v úterý od 18 hodin, máte možnost se setkat s autorem předlohy populárního televizního seriálu Čet - nické humoresky, vrchním policejním radou panem Michalem Dlouhým. Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že se rozhodl rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti. Na základě jeho předlohy natočil režisér Antonín Moskalyk divácky úspěšný televizní seriál Četnické humoresky. Michal Dlouhý spolupracoval jako odborný poradce při natáčení kriminálních filmů a seriálů, mezi nejznámější patří Hříchy pro pátera Knoxe a Hříchy pro diváky detektivek, Příběh kriminálního rady, Muž, který vycházel z hrobu, Hrobník. V některých z nich si dokonce zahrál epizodní role zločinců či kriminalistů. Vydal devět knih věnovaných československému četnictvu, např. Případy z pátrací služby, Čet - nické čtyřlístky, Četnické trampoty, Humoresky vážně, Četnický pes Alto. V současné době vychází jeho desátá kniha s názvem Ve jménu zákona. Spisovatel Michal Dlouhý je autorem předlohy velmi úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky. Foto archiv Michala Dlouhého Součástí besedy bude ukázka dobových rekvizit a autogramiáda autorových knih. Jana Babková, knihovna MČ Praha 18 Malování na výměník 2010 Stejně jako v roce 2008 se i letos rozhodla městská část Praha 18 ve spolupráci se společnostmi Pražská teplárenská, a. s., a PRE, a. s., pokračovat v boji proti vandalům a sprejerům, pomalovat předávací stanici v Tupolevově ulici a odradit tak vandaly od jejího dalšího ničení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy proto opět vyhlašuje soutěž Malování na výměník, která je určena pro žáky ročníků základních škol. Děti si mohou vybrat jedno z těchto témat: Máme rádi zvířata, Sport a já a Volné téma. Výtvarné návrhy v 1. kole vyhodnotí jednotlivé školy a do 20. dubna 2010 čtyři nejlepší díla předají komisi, která ve 2. kole vybere vítězné návrhy. Ty budou na náklady partnera Poselství Velikonoc Po úspěšném vánočním programu se v několika třídách I. stupně na Základní škole gen. F. Fajtla DFC v Rychnovské ulici konalo další pokračování s názvem Poselství Velikonoc. Žáci si nejen oživili tradiční zvyky, ale také získali povědomí o tom, proč vlastně Velikonoce slavíme a jaký je jejich původní křesťanský význam. Program byl připraven ve spolupráci s čakovickou farností. Text a foto P. Pavel Budský, Farnost Čakovice akce, Pražské teplárenské, a. s., přemalovány na předávací stanici. V rámci konání kulturně sportovní akce Letňany nejen dětem 2010, která se bude konat ve dnech 21. a 22. května 2010, budou všichni autoři vítězných návrhů odměněni věcnými cenami. -red- POD LETŇANSKOU POKLIČKOU Slovenské halušky Připravte si: 7 velkých brambor hladkou mouku dle potřeby sůl 1 vejce slaninu nebo špek brynzu dle chuti a možnosti Na variace: kysané zelí, měkký tvaroh Postup: Brambory oškrábeme a nastrouháme na jemném struhadle já už ale léta brambory nakrájené na kostky zpracovávám v mixéru. Nalijeme do mísy, přidáme sůl, jedno celé vejce a tolik hladké mouky, aby vzniklo středně husté těsto, asi jako na tužší bramborovou kaši. Dáme-li mouky málo, halušky se rozvaří na kaši, dáme-li mouky příliš, těsto se těžko protlačí haluškovačem a halušky budou tvrdé. Vše nám poví zkušenost a první chyba. Mezitím dáme vařit do většího hrnce osolenou vodu a těsto buď protlačujeme sítem na halušky, které se dá dnes koupit v každém obchodě (tzv. haluškovač), nebo zkušenější hospodyně z prkénka oddělují kousky těsta a vhazují je do vařící se vody. Jakmile halušky vyplavou (trvá to jen pár minut!), vyjmeme je a buď je prolijeme tekoucí vodou, nebo necháme krátce okapat obě verze jsou možné a prakticky rovnocenné. Vysypeme je do kastrolu, štědře posypeme brynzou a polije me pořádně uškvařenou slaninou (na Slovensku se říká nech zapáchne nesmí být polosyrová). Další variace: Kysané zelí jen chvilku povaříme, vložíme do něj uvařené halušky a štědře polijeme rozškvařenou slaninkou. Halušky posypeme tvarohem, pomastíme máslem a posypeme práškovým cukrem nebo posypeme tvarohem, osolíme a pomastíme máslem. Moc dobrou chuť a krásné jaro přeje Evita SETKALI JSTE SE S DOMÁCÍM NÁSILÍM? Přednáška na téma Potencionální oběti a jejich možná obrana se bude konat ve středu 12. května 2010 od hodin v prostorách obřadní síně Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, a to od hodin. Přednášet budou pracovníci Útvaru situační prevence Městské policie hl. m. Prahy. -ZdO-

6 KULTURA/SPORT PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI Velké plus od českého olympionika Tentokrát jsem požádali o rozhovor českého reprezentanta ve snowboardcrossu Michala Novotného, který se v přípravě na Olympijské hry ve Vancouveru v rámci regenerace připravoval též v letňanském bazénu. Můžete nám krátce představit Váš sport a Vaše největší úspěchy v něm? Snowboardcross je krásný sport, kde si to čtveřice snowboarďáků mastí společně předem připravenou tratí plnou skoků, zatáček a jiných nerovností. Je to fakt adrenalin a dobrodružství. Vyhrál jsem dvakrát světový pohár, byl jsem dvakrát na olympijských hrách, ale největší úspěch vidím v tom, že jsem zdravej a šťastnej kluk. Co vám dala olympiáda ve Vancouveru? Vancouver byla další velká zkušenost a zážitek. Pozitivní bylo snad všechno kromě mých závodů, které se bohužel diky zranění kotníku moc nepovedly. Ale takovej je život sportovce. Doufám, že v Soči budu víc fit a ještě ukážu, co umím. Jaký máte vztah k Letňanům a této oblasti Prahy? Chodím hlavně do Lagoony, kde člověk může jit do posilovny, hned potom do bazénu a potom ještě do sauny. Já jsem kluk, co je mu všude zima. V Letňanech je super teplá voda, takže tam mně to vyhovuje. A tato oblast je blízko našeho Beachclubu Ládví, kam chodím hrát beachvolejbal, takže celkově vzato tahle oblast ode mne dostává velké plus. Jaké máte nejbližší sportovní i osobní cíle? Rozšířit a zlepšit areál našeho beachclubu, aby tam bylo lidem ještě lépe než loni. Natočit takové menší freeridové video na Aljašce, pracovat a připravovat se na další sezonu, na kterou se už teď těším, protože letošní jsem si moc neužil. Co byste poradil mladým snowboardistům? Hodně jezdit a nezapomenout dělat i jiné super zdravé sporty jako je pilates a jóga, aby jim tělo vydrželo a sloužilo, až nebudou tak mladí. Děkujeme za rozhovor. Přejeme hlavně zdraví v přípravě na další olympiádu a těšíme se, že se budeme i nadále potkávat v letňanském bazénu. Text Ondřej Lerch a Martin Halama, Komise sportu a volného času Foto archiv Michala Novotného LETŇANSKÉ KURTY SLAVÍ TŘICETINY Je tomu právě třicet let, co v areálu v Třinecké ulici parta sportovních nadšenců, členů letňanské TJ, zahájila svou první sezónu tenisu, volejbalu a nohejbalu. Na antukových kurtech v Letňanech se od začátku sportování kladl důraz na práci s dětmi a mládeží, takže vedle sportovní činnosti dominovala i ta tělovýchovná. Při pohledu na současný stav sportovišť by se mohlo zdát, že letňanská TJ skomírá, opak je však pravdou. V současné době se připravuje poměrně rozsáhlá rekonstrukce sportovišť, jejíž architektonická studie bude představena na oficiální oslavě třicetin areálu v sobotu 8.května Srdečně zvu všechny letňanské obyvatele a jejich přátele na kulturní vystoupení, které se koná přímo v areálu v Třinecké ulici. Program oslav TJ Letov Letňany 8. května 2010: od 16 hodin loutková pohádka pro děti Jak šel Honza do světa od 18 hodin country vystoupení skupiny Watseka od 20 hodin vystoupení rockové kapely Mirka Imricha Tango Občerstvení zajišťuje místní sportbar Klubovna a vstup je zdarma. Ing. Martin Halama, předseda TJ Letov Letňany Cyklista Milan Kadlec získal bronz! Dráhový cyklista Milan Kadlec získal na MS v dráhové cyklistice v dánské Kodani bronzovou medaili v bodovacím závodě na 40 km. Ke stříbru chybělo šest bodů, ale čtvrtého Brita Newtona porazil letňanský cyklista o pouhý bod. K životnímu úspěchu gratulujeme! -mh-, foto redakce NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KYTICE Mgr. Helena Harčariková Tel.: Neděle v 16 hodin Soubor KYTICE vystoupí jako host na 12. ročníku Čakovického festivalu sborového zpěvu, KD Letňanka. Pátek dopoledne Jarní výchovný koncert pro školy a maminky s dětmi (koncert se koná v Salesiánském divadle, Kobyliské nám. 1, Praha 8) Pátek od hodin Jarní koncert pro veřejnost, na němž vystoupí moravský soubor Ondřejnica (koncert se koná v Salesiánském divadle, viz výše). KAZIMÍRKA, o. s. Frýdecká 441, Info: L. Kubištová, Tel.: Výlet do Techmánie Pro děti ve věku 5 13 let pořádá Kazimírka jednodenní výlet do Techmánia science centra v Plzni. Děti se seznámí se světem vědy a techniky. Ověří si fyzikální jevy, matematiku v praxi, vyzkouší skládání hlavolamů a různé pokusy. Cena výletu zahrnuje dopravu z Prahy a zpět, vstupné a doprovod vedoucích sdružení. Kroužky aerobiku v Letňanech Kroužky aerobiku v období duben červen Kroužky probíhají v malé tělocvičně ZŠ Fryčovická každý čtvrtek: pro dívky z 1. až 4. třídy od 16 do 17 hod., z 5. až 9. třídy od 17 do 18 hod. Letní dětské tábory Osvědčené tábory s pestrým a zábavným pořadem pro děti ve věku 5 15 let. Ubytování v chatkách, strava 5x denně, doprava autobusem z Prahy, vyškolení vedoucí, zdravotníci. 1. turnus: v RS Pařez, Český ráj 2. turnus: v RS Latinky, jižní Čechy Příměstský tábor v Letňanech Od 23. do 27. srpna 2010 bude probíhat příměstský tábor pro děti od 5 do 13 let. Tábor zahrnuje pestrý program, hry, návštěvy hradů, muzeí, památek, festivalů, a to vše pod dohledem vedoucích. Podrobné informace najdete na adrese: Přihlásit se lze i telefonicky, nebo prostřednictvím u. KNIHOVNA MČ PRAHA 18 Rychnovská 651, (1. patro objektu Šumperka) Info: Mgr. Jana Babková Tel.: Web: knihovna.letnany.cz Od do Výstava prací výtvarné a keramické dílny žáků ZŠ Fryčovická (výstavu bude možné zhlédnout vždy ve výpůjčních hodinách knihovny). VSTUP ZDARMA Úterý 13. dubna 2010 od 18 hodin Povídání o četnících a Četnických humoreskách beseda s duchovním otcem úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky, autorem řady knih z četnického prostředí Michalem Dlouhým, spojená s autogramiádou jeho knih. VSTUP ZDARMA ZDRAVÝ HOKEJ Sportcentrum Avion Tupolevova 710, Eva Novotná Tel.: Rekondiční a regenerační centrum nabízí profesionální péči všem zájemcům bez rozdílu věku v oblasti prevence a léčby pohybových obtíží s využitím norského systému Redcord. Přehled cvičení najdete na KULTURNÍ DŮM LETŇANKA Rýmařovská 561, JUDr. M. Dvořák Tel.: od 17 do 21 hodin Taneční zábava se Staropražskými heligonkami od 10 do 12 hodin Klub Slunečnice pořádá Cirkus Cecilka od 19 do 22 hodin Country večer Watseka od 14 do 20 hodin Hudební festival soubor Camerata od 17 do 21 hodin Taneční zábava se Staropražskými heligonkami od 19 do 22 hodin Country večer Watseka od 17 do 21 hodin Taneční zábava se Staropražskými heligonkami KLUB SLUNEČNICE, o. s. Třinecká 350 Tel.: od hodin DĚTSKÝ CIRKUS Klaun Cecilka, zvířátka a kouzlení. Akce se koná v KD Letňanka. Místa si prosíme rezervujte na - slunecnice.cz Letňany nejen dětem Výtvarné dílny ve stanu Klubu Slunečnice na Staré Návsi v Letňanech. Celý den tvoření s Klubem Slunečnice. Více informací o našich programech najdete na nebo na telefonním čísle: BASKET SLOVANKA Jiří Toušek, Tel.: Dívčí basketbalový klub stále pořádá nábor do přípravek minibasketbalu (ročníky 1999, 2000 a 2001) a do basketbalových přípravek (ročníky 1997, 1998 a 1999). AEROKLUB PRAHA LETŇANY Hůlkova 16, Tel.: Aeroklub Letňany sdružuje zájemce o létání na větroních nebo na sportovních letounech. Více informací na TANEČNÍ SKUPINA SANDRA 96 ZŠ Tupolevova 525, Petra Mandová Tel.: , Hip-hop, moderní tanec, roztleskávačky, mažoretky, břišní tance, latinskoamerické tance, klasické tance, aerobic, modeling. V červnu 2010 vystoupí dívky na Dětském dnu v O2 Žluté lázně. SPORT AGENCY PRAHA KD Letňanka, zrcadlový sál druhé patro ul. Rýmařovská Mgr. G. Doležalové Tel.: Sport agency pořádá pro děti a pro dospělé tyto kurzy: Kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti ve věku 6 až 14 let Rytmika pro děti od 3 do 5 let bez rodičů Sportovní taneční klub Orientální tance a pilates pro ženy Kondiční cvičení pro muže Taneční kurzy pro dospělé Cvičení pro ženy Klub Laky Cvičení rodičů s dětmi SQUASHCENTRUM MODRÝ SVĚT Beranových 125, J. Steiner Tel.: , (neslouží pro rezervace) Každý měsíc centrum pořádá squashový turnaj pro rekreační hráče. TJ LETOV LETŇANY Ing. Martin Halama Sportovní areál Třinecká 650 Tel.: Stále probíhá nábor dětí na tenis. Přihlásit se mohou i zájemci o cvičení rodičů s dětmi. SPORTCENTRUM AVION Tupolevova 710, Tel.: Sportcentrum Avion nabízí tenisovou a badmintonovou školu pro děti i dospělé, dále výuku šermu. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST nám. 25. března 17 Praha-Čakovice, kontaktní osoba: P. Pavel Budský Tel.: Bohoslužby v Letňanech se konají každou neděli od 17 hodin ve společenské místnosti nové hasičské stanice v Toužimské ulici. Bohoslužby v kostele sv. Remigia v Čakovicích jsou v neděli od 9 hod. a dále ve středu, čtvrtek a pátek od 17 hod.

7 INZERCE 7 Rekonstrukce koupelen a kuchyní montáž a demontáž plastových oken instalatérské, elektrikářské a zednické práce štukování v panelových bytech malířské, lakýrnické práce obklady a dlažby kontakt: , Jazyky hravě výuka AJ, NJ, ČJ v Letňanech za zaváděcí ceny, kurzy pro max. 4 osoby nebo indiv. výuka, info na tel.: Pro zaměstnance bank a pojištoven sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: Čištění koberců a čalouněného nábytku profi strojem Karcher, domácnosti i firmy, bez paušálních plateb, doprava po Praze 9 zdarma. Tel.: , Plovoucí podlahy, tapetování, stropní kazety, malířské práce, levně, rychle, včetně víkendů. Tel.: , Koupím byt, nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel: , nebo Rád bych koupil byt 1+1 až 3+1 v Praze, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: Bytová jádra, zednické a obkladačské práce, malování, plovoucí podlahy. Škutchan František, tel.: , Snadná výměna záclon Spouštěcí garnyže, žaluzie všech typů. Telefon/fax: , mobil: Provádím malířské, natěračské práce + štukování, stěrkování. Tel.: , Žaluzie, rolety, sítě, čalounění dveří,shrnovací dveře, silikon. těsnění. Petříček, tel.: , Hledáme menší byt k pronájmu v Praze a okolí pro 2 osoby, nekuřáci bez zvířat, zařízení na dohodě. Tel.: , Nabízíme pronájem dvou bytů v Praze 9, 1+kk za 8 500Kč a 2+kk za Kč vč. popl. Tel.: , Instalatérské a zednické práce výměna kuchyňských desek a dřezů. Telefon: , Jesličky v Měšicích u Prahy. Provoz od 7 do 19 hod. Služby: noční hlídání, rozvoz dětí... tel.:

8 INZERCE Restaurace V Ohybu Otevírací doba: po pá , so ne Velký výběr hotových a minutkových jídel! Šipky, kulečník, jukebox. Nekuřácký salonek svatby, večírky, rauty. Letňany-Toužimská 41 tel.: , tel./fax: ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní. Elektroinstalační, zednické, obkladačské a instalatérské práce na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků Svoboda a Nejtek, s. r. o , , Pneuservis DAKUMA Sleva pneu od 25 %, Sleva disků ocel a AL. 19 % Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí Nejpřesnější vyvažovačka v okolí Moto pneuservis, včetně vyvážení na vyvažovačce Kontrola a prodej brzdové kapaliny Plnění a desinfekce klimatizací Prodej brzdových desek a kotoučů, tlumičů pérování, ocelových disků Prodej a výměna kabinových (pylových, prachových) filtrů Prodej a montáž výfuků Prodej a opravy pneu všech značek, AL. disků Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany Tel.: , , Provozní doba: Po Pá hod., So + Ne po dohodě NON-STOP odtahová služba Tel.: Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH, cizina od 9 Kč/Km bez DPH. Opravy chladniček a mrazniček v bytech. KAREL KREJČÍ Tel.: Vyčistíme vaše koberce, matrace, čalouněný nábytek, apod. Pracujeme extraktorem mokrou cestou spolehlivě. Firma Kovář tel.: P O D L A H Y KLADENÍ A PRODEJ PODLAHOVÝCH KRYTIN Plovoucí podlahy, renovace parket, linoleum, PVC, koberce, korek... J. Lipták, tel.: VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ s posuvnými dveřmi a nábytek na míru kvalita spolehlivost serióznost nízké ceny Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA. Doprava ZDARMA. Tel./fax: , ÚČELNÉ A HEZKÉ VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice OTEVŘENO: Po Pá hod. (5 min. od nákupního centra Globus Čakovice) Na stejné adrese jsme pro Vás otevřeli bazárek a obchůdek s dětským zbožím PRIMAMAMINA Pedikúra 145 Kč Masáže od 60 Kč přímé spojení z Letňan do Miškovic (bus 158 Miškovice, 365 Radonická) Bezbariérový přístup, po dohodě docházím také do bytu. Tel.: , ŠUMAVA PENZION HRÁTKY U OBCE SRNÍ Ubytování cena 400 Kč včetně polopenze. Telefon: , PROZANI BAZÁREK Nově otevřená prodejna DĚTSKÝ SEKÁČEK OUTLET&NOVÉ ZBOŽÍ HRAČKY Tupolevova 515, Letňany tel.: , Vaše krása v našich rukou... Kosmetika Věra kosmetické ošetření depilace barvení řas, obočí úprava obočí trvalá na řasy Ošetření DERMIC přístroji fotodepilace fotoomlazení kavitace fotobělení zubů radiofrekvence obličejová, tělová Malkovského 598, tel.: % sleva na depilaci nohou ORDINACE GYNEKOLOGIE Příjem nových pacientek bez čekacích lhůt. Komplexní péče včetně sonografie. Ordinační hodiny: Po hod., Út Pá hod. fa J. MACHÁČ Rekonstrukce umakartových koupelen obkladovými panely levně od Kč, rychle 3 až 5 dní, bez bourání a nepořádku. Výměny van, klozetů, baterií, kuchyňských desek, instalace sprchových koutů, dlažby, malování, lepení podhledů a jiné práce. Montáž a doprava nového nábytku z nákupních center. Instalace zabezpečovacích prvků proti zranění vašich nejmenších. Tel.: MALOVÁNÍ Novotný Tel.: malování, lakování, tapetování, štukování, fasády zaměření zdarma, práce i o víkendu KFC OC Letňany RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, bytů a nebytových prostor obklady dlažby malování štukování plovoucí podlahy sádrokartonářské a jiné zednické práce Informace na telefonu: RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ VÝKLAD KARET Ocitli jste se ve složité životní situaci? Trápí Vás krize ve vztahu? Bude Vaše podnikání úspěšné? Kartářka s dlouholetou praxí. Osobní konzultace po telefonické rezervaci na tel.: , LETŇANY.. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČO Registrace MK ČR E Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, David Kolínský, Radek Čermák, Ing. Martin Halama, Olaf Deutsch, Miroslava Remišová. Kontakt na redakci Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Příjem inzerce tel.: , , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku Vydáváno v nakladatelské péči Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami 16 Ročník 08 Číslo Září 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňany získají další plochu pro relaxaci 2 ZPRAVODAJSTVÍ Víte, kdy a kam jít volit? KULTURA KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení

Více

Letňanské listy INFORMACE. řidiče ohleduplnosti. a ukázky toho, v čem Letňany udělaly kroky k tomu, aby byly ještě příjemnějším

Letňanské listy INFORMACE. řidiče ohleduplnosti. a ukázky toho, v čem Letňany udělaly kroky k tomu, aby byly ještě příjemnějším 15 Ročník 10 Číslo Prosinec 2009 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Městská část se mění 2 INFORMACE Letňanští nesouhlasí se změnami autobusů INFORMACE KULTURA POZVÁNKY Nová Tupolevka učí V

Více

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská

Letňanské listy. LETŇANY nejen DĚTEM 2008. Přiblížil se termín dětského dne a letňanská Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 5 KVĚTEN 2008 ZDARMA DOPRAVA... na téma metro Strana 3 ROZHOVOR... s poslancem Tomášem Kladívkem Strana 3 SPORT Zkušenosti se mají předávat

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Letňanské listy. Letňanská kultura ožívá! Styl práce radnice naší městské části se změnil, Letošní 7. schůze rady naší městské části se

Letňanské listy. Letňanská kultura ožívá! Styl práce radnice naší městské části se změnil, Letošní 7. schůze rady naší městské části se Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 5 KVĚTEN 2007 ZDARMA KULTURA Letňanská kultura ožívá strana 1 SPORT Letňany Lagoon strana 3 INFORMACE Bytová politika strana 3 NÁZORY Pro a

Více

Letňanští senioři opět zlatí!

Letňanští senioři opět zlatí! Říjen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA Letňanští senioři opět zlatí! www.letnany.cz Pohár potěšil seniory i vedení radnice. Více se dočtete na str. 4 5 2 09 I 2012 INZERCE STŘEDISKO SLUŽEB A OBCHODU BAHOK Optika

Více

V Letňanech se konal velký čertovský rej

V Letňanech se konal velký čertovský rej PRAHA LETŇANY Měsíčník městské části Praha18 Prosinec 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz V Letňanech se konal velký čertovský rej TÉMA MĚSÍCE Užijte si pohodový advent str. 4-5 KULTURA Letňanka hostila

Více

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4

www.letnany.cz Letňanské listy STALO SE Letňany udělily čestná občanství str. 4 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 13 Číslo 2 ÚNOR 2007 ZDARMA INFORMACE Představujeme humanitní odbor str. 3 ŠKOLSTVÍ Pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol str. 3 STALO SE Letňany

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Letňanské listy. Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan

Letňanské listy. Stavba obchodního komplexu pokračuje Baumax míří do Letňan Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 14 Číslo 2 ÚNOR 2008 ZDARMA PŘEDSTAVUJEME Odbor státní sociální podpory Strana 2 PRO A PROTI K otázkám nájemného Strana 3 INFORMACE Kam s odpady 2.

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

DEVITKA POPELKA NA DEVÍTCE. 6. 7. července 2009 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 9 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ

DEVITKA POPELKA NA DEVÍTCE. 6. 7. července 2009 NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 9 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ 1 titul:devitka 5/25/09 12:33 Page 1 ČERVEN 2009 TÉMA MĚSÍCE: VĚČNÝ PROBLÉM - PARKOVÁNÍ DEVITKA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více