Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník"

Transkript

1 16 Ročník 04 Číslo Duben 2010 Noviny městské části Praha 18 TÉMA MĚSÍCE Zastupitelé odsouhlasili granty na rok ZDARMA ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA SPORT Prvních 100 dní Zařízení Na Starou Náves Michal Novotný má rád školních jídelen 3 přijede kouzelník 5 dobrodružství 6 NÁZOR STAROSTY Milí čtenáři, I když jednotlivý vzdělaný člověk může být poctivý i nepoctivý, vzdělaná společnost musí být v průměru slušnější než nevzdělaná. Podvodníci totiž mohou být úspěšnější než poctiví lidé jen do té doby, dokud ve svém okolí najdou dostatek nevzdělaných tupců. Tento citát jsem si vypůjčil od předního českého odborníka na vzdělávání Jiřího Plamínka a chci ho věnovat všem učitelům, kteří oslavili 28. března svůj svátek. Oni jsou, spolu s rodiči, těmi, kdo rozhodují o tom, zda z dítěte vyroste vzdělaný a sebevědomý člověk, ctící etická pravidla, schopný samostatného uvažování, kritického myšlení, obhajoby vlastního názoru i respektu k názorům jiným, či nevzdělaný a nesebevědomý jedinec, neschopný samostatně uvažovat a respektovat jiné, topící se v zášti a závisti, a tím snadno manipulovatelný k obrazu a potřebě těch neslušných. A protože sám jsem tak trochu učitel, věřím, že mezi námi výrazně přibývá těch, kteří se snaží v dětech hledat a rozvíjet to dobré, místo aby zbytečně zdůrazňovali to, v čem to které dítě zrovna nevyniká a podráželi tím jeho rodící se sebedůvěru. Učit se sice neefektivně, ale něčemu užitečnému, je nakonec lepší, než se učit sice efektivně, ale něčemu neužitečnému. Díky současnému školství si můžeme uvědomit, že existuje i další možnost například učit se neefektivně převážně neužitečným věcem. říká Jiří Plamínek a já chci věřit, že za pár let už tahle věta nebude platit. Aby měli učitelé a ředitelé škol čas věnovat se tomu podstatnému, totiž výchově dětí, byla od ledna 2010 vytvořena organizace, která převzala péči o školní jídelny. Po třech měsících jejího fungování jsme dali prostor jejímu řediteli, aby ze svého pohledu dosavadní práci zhodnotil. Protože víme, že se jedná o téma, které zajímá drtivou většinu rodičů a vyvolává různé reakce, budeme se mu věnovat pravidelně. Přeji všem příjemné jarní dny. Tomáš Raška Zastupitelstvo odsouhlasilo granty Společenské, kulturní, sociální a sport ovní organizace v Letňanech mohou i v letošním roce počítat s podporou MČ. Dne zastu pitelstvo schválilo granty. V souladu s pravidly přijatými na předcházejícím zasedání posoudilo návrhy, které doporučily poradní komise a následně rada městské části. Granty jsou rozděleny do tří oblastí: Kultura a společenské organizace granty v souhrnné výši Kč Sociální služby granty v souhrnné výši Kč Tělovýchova, sport a využití volného času granty v souhrnné výši Kč Kultura a společenské organizace Příslušná komise s uspokojením konstatovala, že seznam připravovaných kulturních akcí pro rok 2010 je opravdu bohatý. Vedle již tradiční akce Letňany nejen dětem, se můžeme těšit na sérii vystoupení v KD Letňanka. Zde se v průběhu roku svým vystoupením pochlubí všichni, kteří svou činností přispívají ke kulturnímu dění v Letňanech a nemají jinou možnost, kde v Letňanech svůj um předvést. Např. hudební divadlo HLAD, soubory Kytice, HRA JE TO a Camerata, ale též Judita Škodová při koncertu vážné hudby, jehož uspořádání někteří z vás sami navrhovali. Celoroční program připravilo pro děti občanské sdružení Kazimírka. Požehnání v podobě finančního příspěvku pro svojí činnost dostalo Podle odsouhlasených grantů se bude v Letňanech v roce 2010 konat více než 50 zajímavých kulturních a společenských akcí, z toho 38 proběhne v Kulturním domě Letňanka. také občanské sdružení Kultura Město 18, které vedle koncertů pro mladou generaci v klubu Ojai připravuje druhý ročník letňanského sochařského sympozia. Výsledky sochání budeme vídat při návštěvách letňanského lesoparku. A protože se při schvalování žádostí myslelo na všechny zájmové oblasti, příspěvek na přednášky a výstavy dostanou zahrádkáři sdružení v Českém zahrádkářském svazu a soutěž Pražský magistr uspořádají pod letňanskou záštitou letečtí modeláři. VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Zastupitelstvo 18. března První letošní jednání zastupitelstva se neslo v duchu běžných záležitostí. Zastupitelé zvolili devět nových přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, schválili zprávu Hlavní inventarizační komise a několik změn rozpočtu. Na pořadu byly i body, které vyvolaly živou diskusi. Jedním z nich bylo přesunutí prostředků z jiných akcí na rekonstrukci haly ve Třinecké ulici. Některé záležitosti nebyly schváleny. Již podruhé zastupitelstvo neschválilo přijetí Evropské charty pro rovné zapojení žen a mužů ve veřejném místním životě. Převládá názor, že zapojení žen do veřejného života v Letňanech nic nebrání. Nové Zařízení školního stravování neobdrželo zvýšenou dotaci. Nedůvěru k tomuto zařízení se pokusí vyvrátit ředitel Červenka v rozhovoru na str. 3, Sociální služby V oblasti sociálních služeb byly uděleny granty na základě doporučení poradních orgánů rady a zastupitelstva městské části. Celkový objem žádostí představoval téměř 1,9 milionu Kč, přičemž k rozdělení byl určen a v rozpočtu schválen pouze jeden milion. Proto nemohli být někteří žadatelé uspokojeni buď vůbec, nebo se jejich požadavky krátily. Tradičně největším příjemcem v této oblasti je Český červený kříž, který zajišťuje na území Letňan pečovatelskou službu a může počítat s podporou ve výši Kč. Z ostatních příjemců zmiňme Klub Slunečnice, který obdrží příspěvek na výchovné a vzdělávací programy pro děti i dospělé. Další organizace dostanou podporu na pořádání počítačových kurzů, rekondičních pobytů atd. Tělovýchova, sport a volný čas O těchto grantech zastupitelé nehlasovali. Ještě před projednáním totiž tomuto tématu se budeme v Listech i nadále věnovat. Dále zastupitelstvo neschválilo koupi plaveckého areálu Lagoon. Dohody mezi společností Tesco a bývalým vedením městské části by znamenaly obrovskou zátěž pro rozpočet. Například při desetiletém nájmu s odprodejem by obec měsíčně platila Kč, celkem Kč. Nezbyly by peníze jeden z žadatelů vznesl námitku, že jeho žádost, přestože byla podána předepsaným způsobem, nebyla řádně projednána komisí a radou a následně předložena zastupitelstvu. Předkladatel následně z důvodu objektivity předklad stáhl z pořadu jednání. O grantech v této oblasti tedy rozhodne zastupitelstvo na svém příštím zasedání. Podrobné informace o výši grantů pro jednotlivé žadatele naleznete na webových stránkách městské části Praha 18 v sekci Zápisy z jednání zastupitelstva. Text Tomáš Raška a Olaf Deutsch Foto Olaf Deutsch na další investice. Zastupitelstvo pokládá za nejlepší možnost dalšího provozu areálu Lagoon pronájem za 1 Kč s následným provozováním třetí osobou. Zastupitelstvo požaduje zpracování podrobné zprávy o hospodaření a hospodárnosti objektu a vyúčtování dotací. Pokračování na str. 2 Ještě jednou ke kácení Vážení spoluobčané, v pondělí 15. března se konala na letňanské radnici veřejná diskuse k problematice kácení dřevin. Akce se zúčastnili zástupci České inspekce životního prostředí, naší městské části a úřadu a také občané Letňan. Je škoda, že vás nepřišlo více, neboť jste zde mohli slyšet pravdu a šířit ji dále společně bychom tak předešli zbytečným domněnkám a nedorozuměním. Na prezentaci bylo jasně konstatováno, že vstoupil v právní účinnost zákon č. 349 z , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Změna paragrafu 8, odstavec 3 zaručuje rovné postavení fyzických a právnických osob v řízení o kácení dřevin. Podle dosud platného znění vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, není třeba žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem, pro stromy o obvodu kmene do 80 centimetrů ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m 2. Je to smutné, ale bohužel pravdivé konstatování faktu. A změnu umožnil pouhý výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně ČR. Paradoxní je, že zástupcem navrhovatele této novely zákona ve sněmovně ČR byl poslanec Strany zelených Martin Bursík, avšak pozměňovací návrh na změnu 8 inicioval Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, konkrétně poslankyně za KSČM Ing. Kateřina Konečná. Díky jejich aktivitě se samospráva i zaměstnanci (nejen) našeho úřadu dostávají do značně ztížené pozice jak tomu bylo i při kácení stromů v Křivoklátské ulici koncem února t. r. Abychom tedy jen nepřihlíželi, iniciovali jsme podpisovou akci k žádosti o urychlené projednání novely prováděcí vyhlášky, kterou se podmínky kácení stromů upřesňují. Dále žádáme změnu limitů obvodu kmene, a to ze současných 80 cm na cm. Pokud také nesouhlasíte s vylepšením zákona o ochraně krajiny a přírody, můžete připojit svůj podpis na petiční arch, uložený v podatelně letňanské radnice. Ať se vám na jaře hezky daří. Mgr. Ivan Kabický starosta

2 Začátkem dubna byly v Letňanech zahájeny dvě velké investiční akce, které podstatným způsobem změní ráz Letňan. Jsou jimi přestavba objektu bývalých jeslí v Havířovské ulici na mateřskou školu a rekonstrukce tělocvičny v ulici Třinecká. Obě uvedené akce jsou náročné nejen po stránce samotného provedení, ale i po stránce finanční. Celkové náklady na přestavbu objektu v Havířovské ulici budou činit 42 miliony korun. V první etapě, která již začala, tam vznikne předškolní zařízení s kapacitou 56 míst, dva dětské parky a parkoviště pro návštěvníky objektu. Další dvě etapy rekonstrukce budou zahájeny v únoru 2011 a měly by být dokončeny do šesti měsíců. V této době bude vybudováno zdravotní středisko s osmi ordinacemi a další dvě oddělení mateřské školy. Po otevření mateřské školy Ha - vířovská v nově zrekonstruovaném objektu na podzim letošního roku bude mít naše městská část v předškolních zařízeních k dispozici celkem 510 míst. Pro srovnání mohu uvést, že na konci roku 2006, kdy jsem se stal starostou, byla celková kapacita v letňanských školkách 230 míst. Kroky, které vedly ke snaze zvýšit počet míst v předškolních zařízeních, byly vedeny objektivními údaji o situaci v naší městské části. A nyní jsou podloženy i nově vypracovanou sociodemografickou studií o Letňanech, s níž se budete moci seznámit i vy na veřejné prezentaci, která se bude konat 3. května 2010 od 17 hodin v obřadní místnosti v budově radnice. Rekonstrukce objektu v Třinecké ulici sice omezí od dubna provoz tělocvičny a posilovny, ale již za tři měsíce si budete moci jít zacvičit do nových AKTUALITY Začaly rekonstrukce v Havířovské a Třinecké ulici Místní poplatky ze psů v roce 2010 prostorů. A jak jsem se zmínil v březnovém vydání Letňanských listů, senioři tam budou mít své centrum. V dalších měsících bude jedním z našich dalších cílů úprava komunikací, a to nejen uvnitř Letňan, ale i dokončení rekonstrukce komunikace Tupolevova a úprava povrchu v Toužimské ulici. Ve fázi příprav je také vybudování nových parkovacích míst v ulici Rýmařovská, včetně nového vstupu do Letňan, a to od plaveckého areálu Lagoon směrem k Penny marketu. Městská část připravuje pro Letňanské veřejnou prezentaci tohoto projektu, která se bude konat v květnu Aktuální termín najdete na a ve vývěskách. O mnoha dalších akcích vás rád budu informovat. Mgr. Ivan Kabický, starosta Foto Olaf Deutsch Jak jsme uvedli v Letňanských listech č. 3, každý pes starší šesti měsíců chovaný na území hlavního města Prahy musí být trvale označen, a to buď tetováním, nebo mikročipem. Po označení psa mikročipem nebo tetováním vyplní držitel Registrační kartu chovatele psa a zašle ji na Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskoprávní, Jungmannova 35/29, Praha 1 (p. Řehák telefon: ). Registrační kartu je také možné si vyzvednout na Úřadu městské části Praha 18 v Letňanech. Držitel obdrží písemné potvrzení, že byl zařazen do evidence chovatelů psů. Povinnost chovatelů je přihlásit psa do evidence chovatelů psů do 30ti dnů od označení psa čipem nebo tetováním. V případě ukončení chovu nebo uhynutí psa je povinnost do 30ti dnů psa z evidence odhlásit, pokud se tak nestalo, je potřeba informovat příslušný odbor Foto: FREERANGESTOCK i dodatečně (telefon: , p. Řehák). Úleva z místního poplatku ze psa ve výši 350 korun bude poskytnuta tomu poplatníkovi, který nechá psa označit mikročipem a do 30ti dnů přihlásí psa do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy. Na úlevu z poplatku má poplatník nárok dva následující roky po roce, ve kterém splnil obě uvedené podmínky. Úleva z poplatku se neposkytuje u psů, kteří jsou tetovaní. Dne 1. ledna 2009 vešlo v platnost stanovisko Ministerstva financí ustanovení 11a zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve které je upraveno oprávnění obecní policie vyžadovat poskytnutí údajů od obecního úřadu o psech přihlášených u správce místního poplatku ze psa, o jejích držitelích a o uhrazení místního poplatku ze psa v rozsahu nezbytném k provádění kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů. Další informace, týkající se této problematiky, získáte na oddělení místních poplatků Úřadu městské části Praha 18, telefon: , Olga Holubová, referentka odd. místních poplatků Úřad městské části Praha 18 Zdravé město Praha-Letňany Vás zve na veřejné fórum o rozvoji města Desatero problémů, které se bude konat v pondělí 19. dubna 2010 od 16 hodin v Kulturním domě Letňanka, Rýmařovská ulice, Praha-Letňany V rámci fóra se bude u kulatých stolů diskutovat na témata: občan a úřad životní prostředí zdravotní a sociální oblast školství volný čas a společenský život doprava Chcete se aktivně podílet na zlepšení života ve svém městě? Přijďte se podělit o své názory, zkušenosti a nápady! UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ Jak je uvedeno v článku Jarní úklid v Letňanech nově proběhl o víkendu března 2010 velký úklid psích exkrementů. Na chodnících i travnatých plochách v naší městské části se jich totiž s prvními slunečními paprsky objevilo mimořádné množství. Do odklízení bylo nasazeno celkem 10 mobilních vysavačů, které znečištěné prostory uklidily. Od uvedeného víkendu strážníci městské policie věnují zvýšenou pozornost tomu, zda majitelé po svých čtyřnohých miláčcích uklízejí a neponechávají na chodnících a přilehlých plochách psí zbytky. Pejskař, který exkrementy po svém psu neodklidí, může na místě dostat blokovou pokutu až do výše 1000 korun. -red- Úpravy zeleně pokračují Po rekonstrukci přízemí domů Tupolevova č. 515 a 516 pokračuje obnova okolí domů. Byly vybudovány nové cesty k zastávce autobusu a připravuje se studie na výsadbu další zeleně kolem domů a pochopitelně budou instalovány lavičky a koše. Celé okolí bude dokončeno opravou fasády a novým nátěrem sousedního výměníku. -red-, Foto Olaf Deutsch POZVÁNKA NA VEŘEJNOU PREZENTACI V druhé polovině ledna proběhl v Letňanech průzkum veřejného mínění zaměřený na zjišťování potřeb obyvatel. Průzkum byl proveden v rámci vznikající sociodemografické studie, jejíž výsledky budou sloužit k plánování aktivit městské části, a to především v oblasti sociální péče, kultury a volného času. Pokud Vás zajímají výsledky tohoto průzkumu, přijďte na veřejnou prezentaci sociodemografické studie, která se bude konat v pondělí 3. května 2010 od hodin v obřadní místnosti Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany. Přednášet bude Mgr. Tomáš Soukup z výzkumné agentury Výzkumy Soukup. -red- VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18 Pokračování ze str. 1 Bohoslužby s podporou MČ Rada schválila bezplatné poskytnutí prostor v nové hasičské zbrojnici v Toužimské ulici. Čakovická římskokatolická farnost zde každou neděli od 17 hodin pořádá bohoslužby. Vlajka pro Tibet Ve středu 10. března byla stejně jako v předchozích letech vyvěšena na úřadu MČ v Letňanech tibetská vlajka. Ten den jsme si připomněli 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Celosvětovou kampaň Vlajka pro Tibet v letošním roce v ČR podpořilo 369 radnic. Snížení nájmu živnostníkům Rada se zabývala zhoršující se situací živnostníků v budově drobných provozoven Malkovského a rozhodla o snížení nájmu některým provozovnám. U ostatních nebyla využita možnost navýšení nájemného. Posilovací stroje v parcích Městská část chce na vybraném místě v Letňanech vybudovat venkovní posilovnu. Zvažuje se umístění strojů, které kupř. napodobují jízdu na koni nebo běžky. David Kolínský, zástupce starosty

3 ZPRAVODAJSTVÍ 3 Ředitel školních jídelen bilancuje Po třech měsících činnosti organizace Zařízení školního stravování v Letňanech jsme požádali o rozhovor jejího ředitele Davida Čer - venku. Organizace Zařízení školního stravování v Letňanech má za sebou prvních 100 dní existence. Jak je jako její ředitel hodnotíte? Je neuvěřitelné, jak rychle ten čas utíká. Během těch prvních sto dnů se podařila spousta věcí, ale také se pár věcí nepodařilo, tak jako tomu v životě bývá. Netušil jsem, že vznik sjednocených jídelen bude tak náročný a že mi skončí pod nohama tolik klacků. Ale celkově můžu hodnotit vývoj pozitivně. Jedním z důvodů vzniku nové organizace byla úspora nepřímých nákladů a díky tomu možnost investovat více do kvalitních surovin. Jak se Vám v tomto bodě daří? Je poměrně brzy na hodnocení, jelikož dnes, 18. března 2010, ještě nemáme uzávěrku. Ale vypadá to, že dochází k úsporám. V průběhu prvních měsíců jsem dostal spoustu ů, v nichž bylo zhodnoceno jako velké pozitivum zvýšení množství ovoce a zeleniny podávaných dětem. To mě skutečně potěšilo. Daří se Vám využít velikosti organizace pro vyjednání lepších podmínek s dodavateli surovin či služeb? To je skutečně obrovská výhoda. Jsme velká organizace, a proto si dodavatelé většinou nedovolí dělat nějaké nekalosti, a naopak se snaží více vycházet vstříc našim požadavkům. Nejhorší jsou dodavatelé energií (plynu, elektřiny a vody), těm odvádíme velkou sumu, ale to jistě zná každý, kdo platí poplatky za domácnost. Co se Vám podařilo a co se Vám nepodařilo v průběhu fungování sjednocených jídelen? Nelze říci, že se mně osobně něco podařilo nebo nepodařilo. Množství práce je zásluhou celého kolektivu, který je opravdu skvělý, a já za ním stojím. Já jsem hlavně manažerem, který koordinuje, zařizuje a vymýšlí. Změna systému a vznik organizace s sebou nese spoustu velké i mravenčí práce. Již se mimo jiné povedlo vyřešit problematiku sestavování jídelníčku, jednotný evidenční systém, jednotné jídelníčky, zbytkové obědy, odpadovou politiku, zákonem stanovený dozor, hygienické a bezpečnostní záležitosti, vnitřní záležitosti a další. Co teď, jako jedno z posledních, dotahuji, je komplexní systém objednávání. Problém trochu spatřuji v komunikaci. Prosím proto rodiče, aby sledovali naše internetové stránky Platby stravného probíhají na nové účty. Neúspěch spatřuji v tom, že mnoho věcí jde příliš pomalu a změny, které provádím, trvají déle. Negativum z pohledu rodičů je určitě možnost Množství práce, která byla za uplynulé období udělaná, je zásluhou celého kolektivu, který je opravdu skvělý, řekl David Červenka. Foto archiv odhlašování obědů den předem, ale z hlediska hospodaření mnou řízené organizace tím minimalizuji ztráty. Kdy bude fungovat přihlašování a odhlašování obědů přes internet? Systém objednávání a odhlašování obědů přes internet jsem vymyslel v prosinci jako pomoc rodičům, ale i jiným strávníkům, kteří se nedostanou k odhlašovacím boxům. Tato služba je již zprovozněna na našich webových stránkách Je třeba dojít za vedoucí školní jídelny a vzít si od ní přihlašovací údaje, pak lze provádět operace přes internet. Plánujete rozšíření nabídky na více než dvě jídla? Myslím si, že v současné době je nabídka ze dvou jídel dostačující a ze strany strávníků není poptávka po dalším menu. Pokud se požadavky objeví, pokusím se jim samozřejmě vyjít vstříc. Ojedinělé požadavky směřují zejména do oblasti dietní stravy, mohu-li to tak nazvat. Mám na mysli stravování osob s celiakií, cukrovkou apod. Budu tedy řešit prioritně tyto případy. Jak vnímáte stravovací návyky našich dětí? V nabídce stále převládají sice tradiční, ale nepříliš zdravá jídla. Zdravější jídla však děti příliš nevyhledávají. Může se to změnit? Stravovací návyky dětí jsou povětšinou takové, jaké byly před deseti nebo dvaceti lety. Je zde znatelný trend k rychlému občerstvení a nezdravým pokrmům, s tím se dá velmi těžce bojovat. Lze to zčásti eliminovat pestrostí jídelníčku, ale hlavně nepřímým působením. Myslím si, že ke výrazné změně stravovacích návyků hned tak nedojde. Vezměme si například, jak děti zbožňují kolu s hranolkami. To je kalorická a výživová katastrofa. Kdybyste měl několika slovy vyjmenovat své hlavní priority v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, které by to byly? Krátkodobě hodlám dotáhnou sjednocení systému ve všech odvětvích, což je běh na delší trať, než jsem si původně myslel. Zejména sjednocení jídelníčků, které již funguje, s sebou nese problémy na různých jídelnách jsou různé zvyklosti a já se snažím nalézt tu nejlepší a nejvhodnější formu. Nelze se však zavděčit všem. Dlouhodobě chci využít maximálního úsilí, znalostí a dovedností ke zlepšování stravovacích návyků. Hodlám dětem, které budou mít zájem, poskytovat i snídaně. A pokusím se též nabídnout velmi chutnou stravu mimo školy, třeba důchodcům. Děkujeme za rozhovor. -tr- Letos opět Letňany nejen dětem Ve dnech 21. a 22. května 2010 proběhne již čtvrtý ročník akce Letňany nejen dětem, kterou pro své občany pořádá Městská část Praha 18. Jako každý rok bude páteční večer věnován hudbě, a to především pro dospělé diváky. Rockový večer zahájí oblíbená kapela Schodiště. Po ní zahraje a večer ukončí bývalý bubeník Pražského výběru Vilém Čok se svojí skupinou BYPASS. Po ní budou následovat kapely Schodiště a Jamband. Sobotní program pro děti i dospělé zahájí starosta Ivan Kabický. Kromě známých letňanských souborů Kytice, Camerata, Muzika Hra je to či HLAD uvidíte oblíbené duo Vanda a Standa a zábavný program divadla Androme - da určený dětem. Odpoledne vyvrcholí vystoupením a následnou autogramiádou kouzelníka Pavla Kožíška. I letos se představí letňanští dobrovolní hasiči, policie a organizace BESIP. Kazimírka a Slunečnice se postarají o soutěže a tvoření pro děti i jejich rodiče. Sobotní večer bude věnován již tradičně příznivcům country, kterým zahraje skupina Watseka. Vystoupení Michala Nesvadby na loňských Letňanech se dětem velmi líbilo. Šarm a vtip dodá mimo jiné moderátor Jaroslav Suchánek, který k akci již neodmyslitelně patří. Hojné občerstvení a stánky umožňující nákup různých více i méně užitečných věcí by měly dovršit nabídku, díky níž, jak věříme, všichni návštěvníci prožijí příjemné dva dny. Počasí zatím svou přízeň ob rok střídá, a tak věřme, že po loňských vydatných dávkách deště přijde letos na řadu slunce a teplo. Podrobný program všech vystoupení uveřejníme v květnovém čísle Let - ňanských listů. Text a foto Olaf Deutsch Fotografie z předchozích ročníků si můžete prohlédnout na Do lesoparku za sportem a zábavou Jak jste jistě zaregistrovali, byly v prosinci 2009 dobudovány cesty v letňanském lesoparku. Díky tomu je nyní možné projít z Letňan do Kbel a vyhnout se tak Toužimské ulici, kde je silný automobilový provoz. Všechny nově zbudované cesty jsou veřejně přístupné, hlavní trasy mají asfaltový povrch a jsou vybudovány tak, aby je mohli využívat nejen chodci, ale také cyklisté a in-line bruslaři. V dubnu budou v lesoparku rozmístěny lavičky a začnou se zde sázet další stromy. Rádi bychom všechny návštěvníky lesoparku upozornili, že v kbelské části došlo ke změně trasy a investor požádal o úpravu stavebního povolení. Cyklostezky proto nejsou dosud zkolaudovány. Kolaudace by měla proběhnout v druhé polovině května. Poté bude lesopark slavnostně otevřen pro veřejnost. Sportovat či relaxovat zde můžete už teď. Jen při cestě do Kbel buďte opatrní. -red-, foto Olaf Deutsch Jarní úklid v Letňanech Po letošní zimě zůstalo na chodnících velké množství posypového ma teriálu. Proto zahájili pracovníci technické skupiny jeho sběr již Pomocníkem jim byl nový komunální stroj EGHOLM 2200, který byl takřka denně v akci. Přestože se zdálo, že poslední únorový týden je pro zahájení úklidu chodníků ideální, změna klimatických podmínek a další vydatné sněžení mezi 6. a odklízení posypu přerušily. Při samotném odstraňování posypu postupovala letos MČ novým způsobem. Plochu Letňan rozdělila na 16 sektorů, které čistila jeden po druhém. To, zda bude i nadále zachován stejný princip, se rozhodne až na základě vyhodnocení jarního úklidu. Ten také ukáže, jaká je optimální denní výkonnost nového stroje. Cílem změny organizace práce je, aby již v příštím roce mohly být na webových stránkách úřadu uveřejněny nejen informace o tom, ve kterých týdnech proběhne očista Letňan, ale i konkrétní termíny úklidu jednotlivých sektorů. Jak bylo uvedeno v březnovém vydání Listů, objevilo se v Letňanech po oblevě mimořádné množství psích exkrementů. Proto městská část zajistila jejich jednorázový úklid, a to jak z travnatých ploch, tak z chodníků. Do akce bylo nasazeno deset mobilních vysavačů, které si s exkrementy poměrně rychle poradily. Do konce března byly strojově uklizeny i hlavní silnice (Beranových, Tupolevova, Veselská, Toužimská), jež jsou ve správě TSK, a. s., a na kterých jezdí spoje městské hromadné dopravy. Blokové čištění ostatních letňanských komunikací se bude konat ve dnech až V jednotlivých blocích budou sedm dnů před úklidem rozmístěny přenosné dopravní značky. Informace o termínech čištění budou včas zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 18. Po dobu provádění blokového čištění bude zajišťováno odtažení vozidel bránících úklidu komunikací, kterému budou asistovat strážníci Městské policie. Podrobnosti k blokovému čištění uveřejníme i v některém z dalších vydání Letňanských listů. Martin Hrádek, Ondřej Kajínek, odbor hospodářské správy a investic ÚMČ Praha 18

4 INFORMACE INFORMUJE Prvňáčci dostanou reflexní vestičky Svítivě žluté reflexní vestičky mají nejen na přechodech Prahy 18 ochránit nejmenší a nejzranitelnější chodce, prvňáčky. Vestička je připravena díky pražskému magistrátu pro každého čerstvého pražského školáka. Velký zájem základních škol nás příjemně překvapil. Jsme schopni zajistit bez problémů vestičky pro všechny pražské prvňáčky, kterých je kolem jedenácti a půl tisíce, uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá. Podle ředitele pražské městské policie Vladimíra Kotrouše reflexní vesty malé chodce nejen ochrání, ale mohou jim také připomenout, že je třeba znát určitá pravidla silničního provozu a dodržovat je. Reflexní vestičky jsou pro děti určitě přínosem a myslím, že je ocení i sami řidiči, uvedl také Ivan Brouček z Obvodního ředitelství MP v Praze 9. Rodiče starších školáků by měli popřemýšlet například nad odrazkami, které by umístili na školní batoh nebo našili na oblečení. Díky reflexním prvkům a vestičkám jsou děti v ulicích mnohem lépe vidět, a to platí zejména pro dny, kdy je ráno ještě šero, mlha nebo je deštivé počasí. Na to, že jsou malé děti mezi chodci nejohroženější skupinou, ukazují dlouhodobě dopravní statistiky. Proto chodí odborníci z útvaru Městské policie hl. m. Prahy již řadu let denně na přednášky do školek, ZŠ a SŠ. Pro nejmenší mají připravené např. přednášky o bezpečném chování s názvem Medvídek Brumla ve městě a Medvídek Brumla v MHD. Praktické výuce pro čtvrté a páté třídy zase slouží několik dopravních dětských hřišť. Bezpečí dětí hlídají také strážníci v městských částech přímo na přechodech pro chodce. V Praze 9, 18 a 19 střeží strážníci devět přechodů. Na třech z nich se chodci se strážníky setkávají pravidelně každé ráno. Dohled začíná na Vysočanské, Dobratické a Prosecké ulici za deset minut půl osmé a končí v osm hodin a pět minut. Ostatní přechody, které jsou méně frekventované, například v Semilské ulici, K Cihelně nebo na Balabence, hlídají městští strážníci nepravidelně, informoval Brouček s tím, že v odpoledních hodinách hlídky přechody zabezpečují pouze v období začátku nového školního roku a v den vysvědčení. Celkem střeží na území metropole městská policie v každý pracovní den střídavě sto šest přechodů, z toho na čtyřiceti vytipovaných místech uvidíte strážníka pokaždé. -teg- Reflexní vestičky, které zviditelní nejmenší chodce na komunikacích, ocení rodiče, učitelé i řidiči. Foto archiv MP hl. m. Prahy KRESLETE A MALUJTE, PĚKNÉ CENY VYHRAJTE! Napsali jste nám SU Z LETŇAN Do Letňan jsem se přistěhoval bratru před třiceti lety. I když mně zůstalo to rodné su, už bych měl za ta léta být ale i místním patriotem. Vždyť zde denně chodím. A tak mi nemůže uniknout, když vystoupím z autobusu v zastávce Fryčovická, že tam cosi živého chybí. Stejně jako shrnutá úrodná půda poblíž konečné stanice metra. Pokud se nemýlím, Letňany byly úrodnou zemědělskou oblastí. A tak si pokládám otázku: mám tesknit anebo si říkat, že třebas v nových administrativních budovách u konečné stanice metra najdu novou práci? P. S.: Vepřové hody byly skvělé. -pak- PSALO SE PŘED 7 LETY Základní vojenská služba (dále ZVS) existovala do roku 2004, kdy byla definitivně zrušena a nahrazena profesionální armádou. Nastou - pit k výkonu ZVS byl povinen každý muž, občan ČSR (později ČSSR, ČSFR, ČR) po dosažení plnoletosti. ZVS před rokem 1989 činila 24 měsíců, krátce po revoluci byla nejprve zkrácena na 18 měsíců, později na 12 měsíců. Odklad byl umožněn studentům střední či vysoké školy. Po revoluci alternativu pro brance, kteří z jakýchkoliv důvodů nechtěli či ne - mohli nastoupit ZVS, skýtala náhradní vojenská služba (civilní služba), která však byla o něco delší. První letňanské Vepřové hody Vsobotu 20. března se v Letňanech konala pilotní akce pro kulináře a znalce staročeského hodování. Vepřové hody na Staré Návsi organizovala letňanská radnice poprvé. Zabíjačkové speciality prejt, guláš, ovarové koleno či grilovaná krkovička, byly konzumovány za zvuků keltských melodií v podání dvoučlenné skupiny Celtic Rose. Na své si přišly i děti prvních 400 dostalo koblihy, pro všechny byl pak vstup do skákacího hradu zdarma. Městská část Praha 18 ve spolupráci s Centrem bezpečnosti Letňany vyhlašuje Výtvarnou soutěž na volné dopravní téma (např. viditelnost, cyklistika použití přilby, jízda v autě...) Zúčastnit se mohou žáci základních a mateřských škol MČ Prahy 18. Výtvarné práce ve formátu A4 označené jménem, věkem, třídou a názvem školy, kterou dítě navštěvuje, je třeba odevzdat do v podatelně Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany. Od budou nejhezčí obrázky vystaveny na úřadu městské části, 2. patro. Do budou mít návštěvníci městského úřadu možnost vybrat nejhezčí obrázek a dát mu svůj hlas. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční na akci Letňany nejen dětem. Tam budou vítězné obrázky vystaveny. Pro všechny účastníky soutěže bude v organizačním stanu připravena drobná odměna. Po 16. a 17. hodině budou vyhlášeni vítězové soutěže, ti navíc obdrží věcné ceny. Zajištění a organizace výtvarné soutěže: Lucie Hauserová, tel.: Pěvecké sdružení A JE TO zve na sérii jarních koncertů od 19 hod.: První veřejné vystoupení v KD Letňanka od 14 hod.: Vystoupí soubor A JE TO a dětský sbor HRA JE TO ze ZŠ Rychnovská na Staré Návsi v Letňanech na akci Letňany nejen dětem od 18 hod.: Vystoupí společně soubor A JE TO a dětský sbor HRA JE TO na koncertě pro Pierra van Hauweho, významného holandského skladatele a pedagoga, v Městské knihovně v Praze Z dubnových LL roku 2003 vybral a komentářem s pomocí Wikipedie doplnil Martin Halama, radní MČ Praha 18 Text a foto Olaf Deutsch Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů IV V 2010 Stanoviště duben květen Velhartická Prachatická 9 14 Vratimovská Chlebovická 9 14 Běloveská 9 x Žamberská x 14 Opočenská 9 14 Místecká Jablůnkovská Bukovecká Tupolevova Ostravská Letovská Terezínská x x Fryčovická u školy 9 14 Tvrdého Rychnovská x kontejner není přistaven Z HISTORIE LETŇAN O letňanských letadlech XXVIII Jestliže stíhačka B-35 přišla pro československé vojenské letectvo příliš pozdě, potom Avia B-135 přišla ještě později. Vývoj B-35 sice v Avii pokračoval, ale v březnu 1939 padl celý do rukou Němcům. V té době také už byla veškerá kapacita závodu podřízena Říšskému ministerstvu letectví. RLM dalo příkaz pokračovat ve vývoji B-135, neboť se Němcům stíhačka jevila slibně. Když pak v roce 1940 o ni projevilo zájem Bulharsko, bylo o sérii rozhodnuto. To už měl letoun zatahovací podvozek a výzbroj sestávající ze dvou kulometů ráže 7,92 mm, zavážení: pátek od hodin KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ LETŇANY OS ČČK PRAHA 9 pořádá dne zájezd MĚLNICKO Odjezd: v 8 hod. od ÚMČ,, ul. Bechyňská 639 (zadní část) Návrat: cca. 17 hod. opět k ÚMČ Praha 9 TRASA A PROGRAM: Nelahozeves nádherný renesanční zámek Nelahozeves a rodiště Antonína Dvořáka, Veltrusy barokní zámecké sídlo, Oběd, Mělník regionální muzeum, historie výroby dětských kočárků a vozítek v ČR, prohlídka města, Kostnice, Chrámu sv. Petra a Pavla. Průvodce zajištěn. Cena: cca. 250 Kč. Přihlášky u p. Šnáblové, tel.: nebo každou středu od hod. v DPS Malkovského 603, Praha-Letňany. Protektorátní Avia B-135 z doby, kdy byla zkoušena v FVA (Letecko-technickém zkušebním ústavu, jak se za války nazýval soudobý VZLÚ). projektovaný kanon montován nebyl. Stíhačka docilovala rychlost přes 500 km/h. Bulhaři si objednali dvanáct letounů a stejný počet náhradních motorů HS-12Ycrs. Na víc v Avii zakoupili výrobní dokumentaci, neboť uvažovali o licenční výrobě. Stíhačky Avia B-135 pak v Bulharsku sloužily téměř do konce války jeden kus prý dokonce válku přežil a podle neověřených zpráv se prý Avie zúčastnily bojů s americkými bombardovacími letouny. Text a foto Václav Šorel OMLUVA Vážení čtenáři, v březnovém vydání Letňanský listů jsme uvedli, že slavnostní otevření nové budovy hasičské zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Letňanech se bude konat dne 7. dubna Až po vytištění Listů jsme se dozvěděli, že akce byla přesunuta na květen. Omlouváme se za uvedení mylné informace. -red-

5 KULTURA 5 Možná přijede i kouzelník Při návštěvě obce Líbeznice u Pra - hy mě zaujal nevšední dům s velkým nápisem Divadlo kouzel Pavla Kožíška. Byl jsem zvědavý, a tak jsem se před několika dny vydal do Divadla kouzel podívat a také si promluvit s českým Davidem Copperfieldem. Originální interiér divadla se spoustou fotografií světoznámých iluzionistů a množstvím zajímavých dekorací a rekvizit mě okamžitě dostal svou zvláštní atmosférou. Samotná schůzka s kouzelníkem byla velmi příjemná, i když ne tak tajemná, jak jsem očekával. Ukázalo se, že v dnešní době musí kouzelník nejen kouzlit, ale také musí být zdatným podnikatelem. Iluzionista a kouzelník Pavel Kožíšek a jeho partnerka ve svém domovském prostředí. Jak došlo k založení Divadla kouzel a co všechno zde mohou návštěvníci vidět? Já jsem si prostor bývalého kina v Líbeznici u Prahy původně pronajal jako sklad kostýmů, ale když jsem stál v hledišti, které je úžasně zkosené, takže i malé děti krásně vidí, a obdivoval zdejší oponu, rozhodl jsem se, že tu vybuduji něco podobného jako před časem v Japonsku. Naše Divadlo kouzel je umístěné podobně jako to japonské, na hlavním silničním tahu za městem, a máme zde také dostatek parkovacích míst zdarma. Na co všechno se mohou návštěvníci těšit ve vašich pořadech? Naším pilotním pořadem pro dospěláky a větší děti je show Magická esa, ve které předvádíme velké copperfieldovské iluze třeba procházím vrtulí obrovského ventilátoru. Také tam máme čtyřmetrovou skluzavku času, která změní člověka v malé dítě, nebo tam kolegyni střílím z děla. Pak máme čtyři různé speciální pořady pro nejmenší diváky Hru kouzel a magie, Školu kouzel a S kouzly kolem světa. Vloni v prosinci měl premiéru náš nový pořad, který se jmenuje Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek! Vaše divadlo je svým repertoárem zaměřené především na děti. Jaké to je, čarovat pro ně? Je nějaký rozdíl mezi vystupováním pro dospělé a pro děti? Zásadní rozdíl je v tom, že malé děti vám jako kouzelníkovi věří, že opravdu dokážete zázraky. A my tuto důvěru nesmíme zklamat. Větší děti, které už vědí, že kouzla jsou pouze technické triky, se snaží přijít na jejich princip a pokud uděláme sebemenší chybičku, nekompromisně a nahlas na ni upozorní. V tom je rozdíl od dospělých, kteří případnou drobnou chybu decentně přejdou mlčením. Zkrátka, děti jsou pravdomluvné a u nich se nikdy nevyplácí na jevišti ani v životě chybovat, jinak vám to spočítají. Nejen jako kouzelníkovi, ale i jako rodiči. Každý rodič jistě ví, o čem mluvím Vystupujete se svými pořady i mimo vaše divadlo? Všechna dětská představení hrajeme i na zájezdech. Pouze představení Magická esa je technicky přímo šité na jeviště Divadla kouzel, takže toto představení uvidíte pouze u nás v Líbeznici u Prahy. Aktuální program najdete na Letos poprvé vystoupíte na akci Letňany nejen dětem. Co máte pro letňanské děti připraveno? Bude to představení Škola kouzel, kdy si s dětmi budeme hrát na kouzelnickou školu. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kou zelnické vysvědčení a všechny děti budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. Po krátkém rozhovoru jsem byl pozván na představení pro nejmenší děti. Opravdu mě zaujalo a jsem rád, že Pavel Kožíšek bude letos kouzlit i v Letňanech. Přijďte se na akci Letňany nejen dětem podívat, bude to opravdu stát za to! Text a foto Olaf Deutsch SPOLEČENSKÁ KRONIKA V ÚNORU SLAVILI 101 let Žofková Josefa 85 let Řiháček Mirko Dlouhá Jiřina Žaloudková Libuše 80 let Dobrohrušková Jarmila Fiala Václav Beneš Oldřich Nováková Věra 75 let Pýchová Jiřina Lekeš Jiří Spurný Vlastimil Janstová Miloslava Virčík Valentin, ing. Lhota Zdeněk Přejeme jubilantům vše nejlepší! LETŇANSKÁ MIMINKA Anička Muchková Adélka Červenková Miminkům přejeme do života hodně štěstí a rodičům gratulujeme! Četnické humoresky v letňanské knihovně Na dalším pravidelném setkání s významnými osobnostmi v letňanské knihovně, které se bude konat v úterý od 18 hodin, máte možnost se setkat s autorem předlohy populárního televizního seriálu Čet - nické humoresky, vrchním policejním radou panem Michalem Dlouhým. Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že se rozhodl rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké veřejnosti. Na základě jeho předlohy natočil režisér Antonín Moskalyk divácky úspěšný televizní seriál Četnické humoresky. Michal Dlouhý spolupracoval jako odborný poradce při natáčení kriminálních filmů a seriálů, mezi nejznámější patří Hříchy pro pátera Knoxe a Hříchy pro diváky detektivek, Příběh kriminálního rady, Muž, který vycházel z hrobu, Hrobník. V některých z nich si dokonce zahrál epizodní role zločinců či kriminalistů. Vydal devět knih věnovaných československému četnictvu, např. Případy z pátrací služby, Čet - nické čtyřlístky, Četnické trampoty, Humoresky vážně, Četnický pes Alto. V současné době vychází jeho desátá kniha s názvem Ve jménu zákona. Spisovatel Michal Dlouhý je autorem předlohy velmi úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky. Foto archiv Michala Dlouhého Součástí besedy bude ukázka dobových rekvizit a autogramiáda autorových knih. Jana Babková, knihovna MČ Praha 18 Malování na výměník 2010 Stejně jako v roce 2008 se i letos rozhodla městská část Praha 18 ve spolupráci se společnostmi Pražská teplárenská, a. s., a PRE, a. s., pokračovat v boji proti vandalům a sprejerům, pomalovat předávací stanici v Tupolevově ulici a odradit tak vandaly od jejího dalšího ničení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy proto opět vyhlašuje soutěž Malování na výměník, která je určena pro žáky ročníků základních škol. Děti si mohou vybrat jedno z těchto témat: Máme rádi zvířata, Sport a já a Volné téma. Výtvarné návrhy v 1. kole vyhodnotí jednotlivé školy a do 20. dubna 2010 čtyři nejlepší díla předají komisi, která ve 2. kole vybere vítězné návrhy. Ty budou na náklady partnera Poselství Velikonoc Po úspěšném vánočním programu se v několika třídách I. stupně na Základní škole gen. F. Fajtla DFC v Rychnovské ulici konalo další pokračování s názvem Poselství Velikonoc. Žáci si nejen oživili tradiční zvyky, ale také získali povědomí o tom, proč vlastně Velikonoce slavíme a jaký je jejich původní křesťanský význam. Program byl připraven ve spolupráci s čakovickou farností. Text a foto P. Pavel Budský, Farnost Čakovice akce, Pražské teplárenské, a. s., přemalovány na předávací stanici. V rámci konání kulturně sportovní akce Letňany nejen dětem 2010, která se bude konat ve dnech 21. a 22. května 2010, budou všichni autoři vítězných návrhů odměněni věcnými cenami. -red- POD LETŇANSKOU POKLIČKOU Slovenské halušky Připravte si: 7 velkých brambor hladkou mouku dle potřeby sůl 1 vejce slaninu nebo špek brynzu dle chuti a možnosti Na variace: kysané zelí, měkký tvaroh Postup: Brambory oškrábeme a nastrouháme na jemném struhadle já už ale léta brambory nakrájené na kostky zpracovávám v mixéru. Nalijeme do mísy, přidáme sůl, jedno celé vejce a tolik hladké mouky, aby vzniklo středně husté těsto, asi jako na tužší bramborovou kaši. Dáme-li mouky málo, halušky se rozvaří na kaši, dáme-li mouky příliš, těsto se těžko protlačí haluškovačem a halušky budou tvrdé. Vše nám poví zkušenost a první chyba. Mezitím dáme vařit do většího hrnce osolenou vodu a těsto buď protlačujeme sítem na halušky, které se dá dnes koupit v každém obchodě (tzv. haluškovač), nebo zkušenější hospodyně z prkénka oddělují kousky těsta a vhazují je do vařící se vody. Jakmile halušky vyplavou (trvá to jen pár minut!), vyjmeme je a buď je prolijeme tekoucí vodou, nebo necháme krátce okapat obě verze jsou možné a prakticky rovnocenné. Vysypeme je do kastrolu, štědře posypeme brynzou a polije me pořádně uškvařenou slaninou (na Slovensku se říká nech zapáchne nesmí být polosyrová). Další variace: Kysané zelí jen chvilku povaříme, vložíme do něj uvařené halušky a štědře polijeme rozškvařenou slaninkou. Halušky posypeme tvarohem, pomastíme máslem a posypeme práškovým cukrem nebo posypeme tvarohem, osolíme a pomastíme máslem. Moc dobrou chuť a krásné jaro přeje Evita SETKALI JSTE SE S DOMÁCÍM NÁSILÍM? Přednáška na téma Potencionální oběti a jejich možná obrana se bude konat ve středu 12. května 2010 od hodin v prostorách obřadní síně Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, a to od hodin. Přednášet budou pracovníci Útvaru situační prevence Městské policie hl. m. Prahy. -ZdO-

6 KULTURA/SPORT PŘEDSTAVUJEME ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI Velké plus od českého olympionika Tentokrát jsem požádali o rozhovor českého reprezentanta ve snowboardcrossu Michala Novotného, který se v přípravě na Olympijské hry ve Vancouveru v rámci regenerace připravoval též v letňanském bazénu. Můžete nám krátce představit Váš sport a Vaše největší úspěchy v něm? Snowboardcross je krásný sport, kde si to čtveřice snowboarďáků mastí společně předem připravenou tratí plnou skoků, zatáček a jiných nerovností. Je to fakt adrenalin a dobrodružství. Vyhrál jsem dvakrát světový pohár, byl jsem dvakrát na olympijských hrách, ale největší úspěch vidím v tom, že jsem zdravej a šťastnej kluk. Co vám dala olympiáda ve Vancouveru? Vancouver byla další velká zkušenost a zážitek. Pozitivní bylo snad všechno kromě mých závodů, které se bohužel diky zranění kotníku moc nepovedly. Ale takovej je život sportovce. Doufám, že v Soči budu víc fit a ještě ukážu, co umím. Jaký máte vztah k Letňanům a této oblasti Prahy? Chodím hlavně do Lagoony, kde člověk může jit do posilovny, hned potom do bazénu a potom ještě do sauny. Já jsem kluk, co je mu všude zima. V Letňanech je super teplá voda, takže tam mně to vyhovuje. A tato oblast je blízko našeho Beachclubu Ládví, kam chodím hrát beachvolejbal, takže celkově vzato tahle oblast ode mne dostává velké plus. Jaké máte nejbližší sportovní i osobní cíle? Rozšířit a zlepšit areál našeho beachclubu, aby tam bylo lidem ještě lépe než loni. Natočit takové menší freeridové video na Aljašce, pracovat a připravovat se na další sezonu, na kterou se už teď těším, protože letošní jsem si moc neužil. Co byste poradil mladým snowboardistům? Hodně jezdit a nezapomenout dělat i jiné super zdravé sporty jako je pilates a jóga, aby jim tělo vydrželo a sloužilo, až nebudou tak mladí. Děkujeme za rozhovor. Přejeme hlavně zdraví v přípravě na další olympiádu a těšíme se, že se budeme i nadále potkávat v letňanském bazénu. Text Ondřej Lerch a Martin Halama, Komise sportu a volného času Foto archiv Michala Novotného LETŇANSKÉ KURTY SLAVÍ TŘICETINY Je tomu právě třicet let, co v areálu v Třinecké ulici parta sportovních nadšenců, členů letňanské TJ, zahájila svou první sezónu tenisu, volejbalu a nohejbalu. Na antukových kurtech v Letňanech se od začátku sportování kladl důraz na práci s dětmi a mládeží, takže vedle sportovní činnosti dominovala i ta tělovýchovná. Při pohledu na současný stav sportovišť by se mohlo zdát, že letňanská TJ skomírá, opak je však pravdou. V současné době se připravuje poměrně rozsáhlá rekonstrukce sportovišť, jejíž architektonická studie bude představena na oficiální oslavě třicetin areálu v sobotu 8.května Srdečně zvu všechny letňanské obyvatele a jejich přátele na kulturní vystoupení, které se koná přímo v areálu v Třinecké ulici. Program oslav TJ Letov Letňany 8. května 2010: od 16 hodin loutková pohádka pro děti Jak šel Honza do světa od 18 hodin country vystoupení skupiny Watseka od 20 hodin vystoupení rockové kapely Mirka Imricha Tango Občerstvení zajišťuje místní sportbar Klubovna a vstup je zdarma. Ing. Martin Halama, předseda TJ Letov Letňany Cyklista Milan Kadlec získal bronz! Dráhový cyklista Milan Kadlec získal na MS v dráhové cyklistice v dánské Kodani bronzovou medaili v bodovacím závodě na 40 km. Ke stříbru chybělo šest bodů, ale čtvrtého Brita Newtona porazil letňanský cyklista o pouhý bod. K životnímu úspěchu gratulujeme! -mh-, foto redakce NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR KYTICE Mgr. Helena Harčariková Tel.: Neděle v 16 hodin Soubor KYTICE vystoupí jako host na 12. ročníku Čakovického festivalu sborového zpěvu, KD Letňanka. Pátek dopoledne Jarní výchovný koncert pro školy a maminky s dětmi (koncert se koná v Salesiánském divadle, Kobyliské nám. 1, Praha 8) Pátek od hodin Jarní koncert pro veřejnost, na němž vystoupí moravský soubor Ondřejnica (koncert se koná v Salesiánském divadle, viz výše). KAZIMÍRKA, o. s. Frýdecká 441, Info: L. Kubištová, Tel.: Výlet do Techmánie Pro děti ve věku 5 13 let pořádá Kazimírka jednodenní výlet do Techmánia science centra v Plzni. Děti se seznámí se světem vědy a techniky. Ověří si fyzikální jevy, matematiku v praxi, vyzkouší skládání hlavolamů a různé pokusy. Cena výletu zahrnuje dopravu z Prahy a zpět, vstupné a doprovod vedoucích sdružení. Kroužky aerobiku v Letňanech Kroužky aerobiku v období duben červen Kroužky probíhají v malé tělocvičně ZŠ Fryčovická každý čtvrtek: pro dívky z 1. až 4. třídy od 16 do 17 hod., z 5. až 9. třídy od 17 do 18 hod. Letní dětské tábory Osvědčené tábory s pestrým a zábavným pořadem pro děti ve věku 5 15 let. Ubytování v chatkách, strava 5x denně, doprava autobusem z Prahy, vyškolení vedoucí, zdravotníci. 1. turnus: v RS Pařez, Český ráj 2. turnus: v RS Latinky, jižní Čechy Příměstský tábor v Letňanech Od 23. do 27. srpna 2010 bude probíhat příměstský tábor pro děti od 5 do 13 let. Tábor zahrnuje pestrý program, hry, návštěvy hradů, muzeí, památek, festivalů, a to vše pod dohledem vedoucích. Podrobné informace najdete na adrese: Přihlásit se lze i telefonicky, nebo prostřednictvím u. KNIHOVNA MČ PRAHA 18 Rychnovská 651, (1. patro objektu Šumperka) Info: Mgr. Jana Babková Tel.: Web: knihovna.letnany.cz Od do Výstava prací výtvarné a keramické dílny žáků ZŠ Fryčovická (výstavu bude možné zhlédnout vždy ve výpůjčních hodinách knihovny). VSTUP ZDARMA Úterý 13. dubna 2010 od 18 hodin Povídání o četnících a Četnických humoreskách beseda s duchovním otcem úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky, autorem řady knih z četnického prostředí Michalem Dlouhým, spojená s autogramiádou jeho knih. VSTUP ZDARMA ZDRAVÝ HOKEJ Sportcentrum Avion Tupolevova 710, Eva Novotná Tel.: Rekondiční a regenerační centrum nabízí profesionální péči všem zájemcům bez rozdílu věku v oblasti prevence a léčby pohybových obtíží s využitím norského systému Redcord. Přehled cvičení najdete na KULTURNÍ DŮM LETŇANKA Rýmařovská 561, JUDr. M. Dvořák Tel.: od 17 do 21 hodin Taneční zábava se Staropražskými heligonkami od 10 do 12 hodin Klub Slunečnice pořádá Cirkus Cecilka od 19 do 22 hodin Country večer Watseka od 14 do 20 hodin Hudební festival soubor Camerata od 17 do 21 hodin Taneční zábava se Staropražskými heligonkami od 19 do 22 hodin Country večer Watseka od 17 do 21 hodin Taneční zábava se Staropražskými heligonkami KLUB SLUNEČNICE, o. s. Třinecká 350 Tel.: od hodin DĚTSKÝ CIRKUS Klaun Cecilka, zvířátka a kouzlení. Akce se koná v KD Letňanka. Místa si prosíme rezervujte na - slunecnice.cz Letňany nejen dětem Výtvarné dílny ve stanu Klubu Slunečnice na Staré Návsi v Letňanech. Celý den tvoření s Klubem Slunečnice. Více informací o našich programech najdete na nebo na telefonním čísle: BASKET SLOVANKA Jiří Toušek, Tel.: Dívčí basketbalový klub stále pořádá nábor do přípravek minibasketbalu (ročníky 1999, 2000 a 2001) a do basketbalových přípravek (ročníky 1997, 1998 a 1999). AEROKLUB PRAHA LETŇANY Hůlkova 16, Tel.: Aeroklub Letňany sdružuje zájemce o létání na větroních nebo na sportovních letounech. Více informací na TANEČNÍ SKUPINA SANDRA 96 ZŠ Tupolevova 525, Petra Mandová Tel.: , Hip-hop, moderní tanec, roztleskávačky, mažoretky, břišní tance, latinskoamerické tance, klasické tance, aerobic, modeling. V červnu 2010 vystoupí dívky na Dětském dnu v O2 Žluté lázně. SPORT AGENCY PRAHA KD Letňanka, zrcadlový sál druhé patro ul. Rýmařovská Mgr. G. Doležalové Tel.: Sport agency pořádá pro děti a pro dospělé tyto kurzy: Kurzy latinskoamerických a standardních tanců pro děti ve věku 6 až 14 let Rytmika pro děti od 3 do 5 let bez rodičů Sportovní taneční klub Orientální tance a pilates pro ženy Kondiční cvičení pro muže Taneční kurzy pro dospělé Cvičení pro ženy Klub Laky Cvičení rodičů s dětmi SQUASHCENTRUM MODRÝ SVĚT Beranových 125, J. Steiner Tel.: , (neslouží pro rezervace) Každý měsíc centrum pořádá squashový turnaj pro rekreační hráče. TJ LETOV LETŇANY Ing. Martin Halama Sportovní areál Třinecká 650 Tel.: Stále probíhá nábor dětí na tenis. Přihlásit se mohou i zájemci o cvičení rodičů s dětmi. SPORTCENTRUM AVION Tupolevova 710, Tel.: Sportcentrum Avion nabízí tenisovou a badmintonovou školu pro děti i dospělé, dále výuku šermu. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST nám. 25. března 17 Praha-Čakovice, kontaktní osoba: P. Pavel Budský Tel.: Bohoslužby v Letňanech se konají každou neděli od 17 hodin ve společenské místnosti nové hasičské stanice v Toužimské ulici. Bohoslužby v kostele sv. Remigia v Čakovicích jsou v neděli od 9 hod. a dále ve středu, čtvrtek a pátek od 17 hod.

7 INZERCE 7 Rekonstrukce koupelen a kuchyní montáž a demontáž plastových oken instalatérské, elektrikářské a zednické práce štukování v panelových bytech malířské, lakýrnické práce obklady a dlažby kontakt: , Jazyky hravě výuka AJ, NJ, ČJ v Letňanech za zaváděcí ceny, kurzy pro max. 4 osoby nebo indiv. výuka, info na tel.: Pro zaměstnance bank a pojištoven sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: Čištění koberců a čalouněného nábytku profi strojem Karcher, domácnosti i firmy, bez paušálních plateb, doprava po Praze 9 zdarma. Tel.: , Plovoucí podlahy, tapetování, stropní kazety, malířské práce, levně, rychle, včetně víkendů. Tel.: , Koupím byt, nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel: , nebo Rád bych koupil byt 1+1 až 3+1 v Praze, v osobním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: Bytová jádra, zednické a obkladačské práce, malování, plovoucí podlahy. Škutchan František, tel.: , Snadná výměna záclon Spouštěcí garnyže, žaluzie všech typů. Telefon/fax: , mobil: Provádím malířské, natěračské práce + štukování, stěrkování. Tel.: , Žaluzie, rolety, sítě, čalounění dveří,shrnovací dveře, silikon. těsnění. Petříček, tel.: , Hledáme menší byt k pronájmu v Praze a okolí pro 2 osoby, nekuřáci bez zvířat, zařízení na dohodě. Tel.: , Nabízíme pronájem dvou bytů v Praze 9, 1+kk za 8 500Kč a 2+kk za Kč vč. popl. Tel.: , Instalatérské a zednické práce výměna kuchyňských desek a dřezů. Telefon: , Jesličky v Měšicích u Prahy. Provoz od 7 do 19 hod. Služby: noční hlídání, rozvoz dětí... tel.:

8 INZERCE Restaurace V Ohybu Otevírací doba: po pá , so ne Velký výběr hotových a minutkových jídel! Šipky, kulečník, jukebox. Nekuřácký salonek svatby, večírky, rauty. Letňany-Toužimská 41 tel.: , tel./fax: ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ PRÁCE Kompletní rekonstrukce bytů, bytových jader a kuchyní. Elektroinstalační, zednické, obkladačské a instalatérské práce na klíč dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků Svoboda a Nejtek, s. r. o , , Pneuservis DAKUMA Sleva pneu od 25 %, Sleva disků ocel a AL. 19 % Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí Nejpřesnější vyvažovačka v okolí Moto pneuservis, včetně vyvážení na vyvažovačce Kontrola a prodej brzdové kapaliny Plnění a desinfekce klimatizací Prodej brzdových desek a kotoučů, tlumičů pérování, ocelových disků Prodej a výměna kabinových (pylových, prachových) filtrů Prodej a montáž výfuků Prodej a opravy pneu všech značek, AL. disků Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany Tel.: , , Provozní doba: Po Pá hod., So + Ne po dohodě NON-STOP odtahová služba Tel.: Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH, cizina od 9 Kč/Km bez DPH. Opravy chladniček a mrazniček v bytech. KAREL KREJČÍ Tel.: Vyčistíme vaše koberce, matrace, čalouněný nábytek, apod. Pracujeme extraktorem mokrou cestou spolehlivě. Firma Kovář tel.: P O D L A H Y KLADENÍ A PRODEJ PODLAHOVÝCH KRYTIN Plovoucí podlahy, renovace parket, linoleum, PVC, koberce, korek... J. Lipták, tel.: VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ s posuvnými dveřmi a nábytek na míru kvalita spolehlivost serióznost nízké ceny Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA. Doprava ZDARMA. Tel./fax: , ÚČELNÉ A HEZKÉ VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice OTEVŘENO: Po Pá hod. (5 min. od nákupního centra Globus Čakovice) Na stejné adrese jsme pro Vás otevřeli bazárek a obchůdek s dětským zbožím PRIMAMAMINA Pedikúra 145 Kč Masáže od 60 Kč přímé spojení z Letňan do Miškovic (bus 158 Miškovice, 365 Radonická) Bezbariérový přístup, po dohodě docházím také do bytu. Tel.: , ŠUMAVA PENZION HRÁTKY U OBCE SRNÍ Ubytování cena 400 Kč včetně polopenze. Telefon: , PROZANI BAZÁREK Nově otevřená prodejna DĚTSKÝ SEKÁČEK OUTLET&NOVÉ ZBOŽÍ HRAČKY Tupolevova 515, Letňany tel.: , Vaše krása v našich rukou... Kosmetika Věra kosmetické ošetření depilace barvení řas, obočí úprava obočí trvalá na řasy Ošetření DERMIC přístroji fotodepilace fotoomlazení kavitace fotobělení zubů radiofrekvence obličejová, tělová Malkovského 598, tel.: % sleva na depilaci nohou ORDINACE GYNEKOLOGIE Příjem nových pacientek bez čekacích lhůt. Komplexní péče včetně sonografie. Ordinační hodiny: Po hod., Út Pá hod. fa J. MACHÁČ Rekonstrukce umakartových koupelen obkladovými panely levně od Kč, rychle 3 až 5 dní, bez bourání a nepořádku. Výměny van, klozetů, baterií, kuchyňských desek, instalace sprchových koutů, dlažby, malování, lepení podhledů a jiné práce. Montáž a doprava nového nábytku z nákupních center. Instalace zabezpečovacích prvků proti zranění vašich nejmenších. Tel.: MALOVÁNÍ Novotný Tel.: malování, lakování, tapetování, štukování, fasády zaměření zdarma, práce i o víkendu KFC OC Letňany RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, bytů a nebytových prostor obklady dlažby malování štukování plovoucí podlahy sádrokartonářské a jiné zednické práce Informace na telefonu: RYCHLE LEVNĚ KVALITNĚ VÝKLAD KARET Ocitli jste se ve složité životní situaci? Trápí Vás krize ve vztahu? Bude Vaše podnikání úspěšné? Kartářka s dlouholetou praxí. Osobní konzultace po telefonické rezervaci na tel.: , LETŇANY.. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČO Registrace MK ČR E Redakční rada: předseda Ing. Tomáš Raška, David Kolínský, Radek Čermák, Ing. Martin Halama, Olaf Deutsch, Miroslava Remišová. Kontakt na redakci Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Příjem inzerce tel.: , , Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku Vydáváno v nakladatelské péči Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad výtisků. Toto číslo vyšlo Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace

Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Směrnice o školním stravování Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Č.j.: 01-01-14 Účinnost od data: 1. 1. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE Mateřská škola JAHODNICE Se sídlem: Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, 198 00 IČO : 70919593 Provozní řád ŠJ Zpracovala: Mgr. Jana Tůmová, ředitelka školy Platnost: 1.9.2013 Projednáno a schváleno na provozní

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová, Mgr. Jana Hlináková, Alena Losová, dipl. um., Mgr. Gabriela

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Čj.: SŠNM/652/2014 Zpracovala: Jaroslava Hůlková, vedoucí školní jídelny Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více