KRAJÁNEK. Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení. Vypravěč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJÁNEK. Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008. Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení. Vypravěč"

Transkript

1 KRAJÁNEK Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008 Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení Advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce, seslání Ducha svatého... Vždyť to už všechno známe, proč si tyto události znovu a každoročně připomínat? Nedávno jsem četl tento výrok Svatého otce Benedikta XVI.: V materiální oblasti lze pokrok sčítat, ale pro dobro je třeba svobodu člověka vždy znovu a znovu získávat. Ježíšovo narození, život, smrt a vzkříšení jsou právě tím procesem našeho opětovného získávání pro dobro. Nechejme se uchvátit dobrem! Potřebujeme to jako soli nejen my sami, ale všichni kolem nás. Velikonoce jsou příležitostí pro vzkříšení našeho zápalu a odhodlání pro dobro. Vypravěč Žil kdysi jeden vypravěč. Žil chudě, ale bez starostí, spokojil se s málem, hlavu měl stále plnou snů. Ale okolní svět mu připadal šedivý, brutální, vyprahlý, s nemocnou duší. A to ho trápilo. Když se jednou ráno procházel po sluncem zalitém náměstí, dostal nápad. A co kdybych jim vyprávěl nějaké příběhy: Mohl bych jim vyprávět o tom, jak chutná laskavost a láska. Určitě bych jim tak ukázal cestu ke štěstí. Stoupl si tedy na lavičku a začal nahlas vyprávět. Staří lidé, ženy, děti se u něj na chviličku zastavili, pak se otočili a šli dál svou cestou. Vypravěč dobře věděl, že svět nelze změnit za jediný den, a proto neztrácel naději. Na druhý den se vrátil na totéž místo a znovu vydával větru napospas nejdojemnější příběhy, které znal. Lidé se opět zastavovali, ale méně než předešlého dne. Někdo se mu i smál. Jiný ho prohlašoval za blázna. Ale on vyprávěl neochvějně dál. Každý den tvrdošíjně přicházel na náměstí a mluvil k lidem, nabízel jim své příběhy o lásce a divech. Ale zvědavců bylo čím dál méně. Zanedlouho hovořil jen k oblakům a prchavým stínům lidí, kteří se kolem něj jen mihli. Ale nevzdal se. Zjistil, že neumí ani nechce dělat nic jiného než vyprávět lidem příběhy, třebaže nikoho nezajímají. Začal je vyprávět se zavřenýma očima, jen pro potěšení z toho, že je slyší, nic nedbal na to, že ho nikdo neposlouchá. A lidé ho dál nechali vyprávět samotného se zavřenýma očima. Uběhlo několik let. Když jednoho zimního podvečera vyprávěl za lhostejného soumraku jakýsi podivuhodný příběh, ucítil, že ho někdo zatahal za rukáv. Otevřel oči a uviděl mladého muže. Mladík mu s úsměškem povídá: Copak nevidíš, že tě nikdo neposlouchá? že tě nikdo nikdy neposlouchal a ani tě poslouchat nebude? Proč tu vůbec marníš čas? Mám rád lidi, odpověděl vypravěč. Proto jsem chtěl, aby byli (Pokračování na str. 2)

2 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje na své předsednictví v Evropské unii, zeptali jsme se Ing. Pavla Horáka, který má jako 1. náměstek hejtmana v kompetenci i oblast strategického rozvoje kraje, na pár bližších informací. Kdy přesně bude Česká Republika EU předsedat? Česká republika se předsednictví EU ujme 1. ledna Převezme tuto funkci po Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. Během příprav českého předsednictví bude právě s těmito zeměmi probíhat intenzivní komunikace a spolupráce. Po Slovinsku budeme teprve druhou z nových členských zemí, které se s náročným úkolem předsednictví budou muset vyrovnat. Jsou již stanoveny priority našeho budoucího předsednictví? Prozatím byl vytvořen otevřený dokument, který má diskusi o prioritách českého předsednictví v Radě EU zahájit. V dokumentu je formulován hlavní programový okruh a 5 dalších důležitých témat, z nichž bude za účasti a spolupráce Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady a Evropského parlamentu, sestaven rámec agendy předsednictví. Zastřešující prioritou, procházející všemi zvolenými tématy, je motto Evropa bez bariér. Budeme se tedy zaměřovat například na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva, dále na konkurenceschopnost a bezpečnou a udržitelnou energetiku. Co všechno přípravy na předsednictví obnáší? Výkon předsednictví klade mimořádné nároky na celou státní správu předsedající země. Proto se Česká republika musí připravit nejen promyšlením priorit, ale také patřičným technickým zabezpečením. Bude vyškoleno několik desítek úředníků a česká administrativa dočasně dále posílí o zhruba 500 úřednických míst, také bude třeba posílit zastoupení České Republiky v Bruselu. Na podzim roku 2007 se již s tímto záměrem v Bruselu slavnostně otvíral tzv. Czech house (Český dům), jehož uvedení do provozu jsem se měl možnost také osobně účastnit (bude přiložena fotka Czech house). Jak se na naše budoucí předsednictví díváte? Pro Českou Republiku bude jistě výzvou, budeme mít šanci ukázat, že tento náročný úkol zvládneme po všech stránkách logistické, organizační, řídící, vyjednávací, obsahové i komunikační. Už dnes je ovšem jasné, že ČR bude předsedat Radě EU ve velmi citlivé době, kdy se bude jednat o zásadních otázkách vývoje EU (např. Společná zemědělská politika, reforma unijního rozpočtu, pokračování Vypravěč (Dokončení ze str 1) šťastní. Mladík se znovu ušklíbl: A jsou teď snad šťastní, blázne jeden? Ne, zavrtěl hlavou vypravěč. Tak proč toho nenecháš? zeptal se mladík s nenadá lým soucitem. Vyprávím dál. A budu vyprávět až do smrti. Kdysi jsem tak chtěl změnit svět. Odmlčel se. Ale pak se mu rozzářily oči: Teď to dělám proto, aby svět nezměnil mě. B. Ferero:Paprsek slunce pro duši, Portál 2000 Lisabonského procesu či další rozšiřování členské základny EU). V roce 2009 se také uskuteční volby do Evropského parlamentu a proběhne volba nové Evropské komise. Olomoucký kraj bude nějak zapojen do této významné události? Vedení Olomouckého kraje (kompetenčně zodpovídá KDU-ČSL) se podařilo vylobbovat setkání ministrů obrany všech členských zemí Evropské unie, kteří se na počátku března 2009 sejdou v našem krajském městě. Bruselská administrativa toto setkání nazývá ministriádou. Bude se určitě jednat o mimořádnou událost pro kraj a město. Jednání 27 ministrů je dvoudenní a je samozřejmě sledováno sdělovacími prostředky celé Evropy. Určitě se bude jednat o velkou příležitost ke zviditelnění a zvýšení prestiže kraje. To bude opravdu velká událost a bude potřebovat náročnou přípravu při organizaci Ještě dříve než vláda ČR přijala usnesení, že ministriáda bude v Olomouci, ustavili jsme pracovní skupinu složenou z různých partnerů z oblasti veřejné správy, které předsedám a která koordinuje přípravy. Za odbornou část zodpovídá ministerstvo obrany a zázemí pro jednání zajišťuje Úřad vlády. Na nás je především návrh doprovodného společenského programu, případně pro partnerky ministrů, a asistence při zabezpečení ubytování, stravování, apod. Předsednictví ČR v EU se koná v prvním pololetí příštího roku, tedy po krajských volbách Je pravda, že si uvědomuji, že pomyslnou smetanu může sklidit úplně někdo jiný. Ale věřím, že voliči ocení u voleb také úspěch rozhodnutí o konání tohoto setkání v našem kraji a stav příprav. A možná tak, že bude KDU-ČSL u toho, až budeme vítat 27 národních ministrů obrany zemí Evropské unie v Olomouci. Bůh je v našem srdci a říká nám, že máme být hodní, na psalo si jedno děvčátko do sešitu při hodině náboženství. Katecheta se jí zeptal: A co když ho někdo neposlouchá? Děvčátko se po něm udiveně podívalo a s klidem odpovědělo: Tak to zopakuje. Proto Bůh prese všechno dál vytrvale vypráví svůj příběh.

3 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Etická výchova na gymnáziu v Prostějově Mgr. J. Fidrmuc je kandidátem do krajských voleb Projekt etické výchovy vznikl na základě pozorování faktorů, které určují a formují vývoj charakteru člověka. V posledních letech se po celém světě uskutečnily různé výzkumné práce, které si vytyčily cíl odpovědět na otázku, které faktory určují rozvoj charakteru dítěte a mladého člověka. Většina výzkumných týmů došla k závěru, že rozhodující faktor pozitivního vývoje charakteru je prosociálnost. Pokud si dítě osvojí prosociální postoje a chování, s velkou pravděpodobností vyroste v charakterního člověka. A právě na základě těchto zjištění vytvořil začátkem 80. let prof. Robert Roche Olivar z nezávislé univerzity v Barceloně projekt Etická výchova. Klíčovým pojmem etické výchovy je prosociálnost a z toho vycházející prosociální chování. Prosociálním chováním nazýváme takové chování, které je zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů, bez nároku na vnější odměnu. To znamená, že motivem je vnitřní potřeba. Cílem etické výchovy je pozitivní ovlivňování postojů a chování člověka, které má být užitečné druhé osobě, skupině lidí nebo sociálnímu cíli, bez toho, že by se předem očekávala odměna. Moderní pedagogika i etická výchova si uvědomuje sílu a nevyhnutelnost této vize, která čerpá svou účinnost a sílu z představy morálně vyzrálého člověka, který se vyznačuje komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím a pozitivním hodnocením jiných lidí. R.R.Olivar na základě vlastních výzkumů rozdělil projekt do čtyř složek: 1. výchovný program obsahuje: - komunikaci - empatie - důstojnost člověka a sebeúctu - asertivita - pozitivní hodnocení druhých - reálné a zobrazené vzory - vyjádření a komunikace citů - spolupráce a pomoc - tvořivost a iniciativa - komplexní prosociálnost Tento výchovný program završují aplikační témata: - lidské hodnoty a duchovní rozměr člověka - rodina ve které žiji - ekonomické hodnoty - etické aspekty ochrany přírody - výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu 2. Výchovný styl: etická výchova obsahuje určitý vztah a přístup k žákům. Zahrnuje účinné faktory, které podporují prosociální chování žáků. Zde hraje velkou důležitost osobnost pedagoga. 3. Metody: etická výchova nemá specifické metody. Využívá širokého spektra metod zážitkové pedagogiky s ohledem na kolektiv žáků a dispozici pedagoga. 4. Rozvoj prosociálnosti: cílem etické výchovy není žáka pouze informovat, ale umožnit mu vytvoření vlastních názorů a osvojit si etické postoje a chování. Etická výchova pomáhá vychovat člověka, který je pozitivní osobností ve smyslu hodnotové orientace, úcty k člověku, k životu a prostředí ve kterém žije. Tento člověk je schopný aktivně spolupracovat a spolupodílet se na realizaci toho, co poznává jako dobré, jít za svým cílem a naplňovat ho i ve chvílích nepřízně okolí. Na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, vyučujeme etickou výchovu v ročnících tercie (osmá třída), kvarta (devátá třída), kvinta (první ročník střední školy) a sexta (druhý ročník střední školy) již od roku Výuku etické výchovy podporuje převážně zážitkový program Doopravdy a výuka předmětu Strategie osobnostního rozvoje Zážitkový program Doopravdy je systém kurzů osobnostního rozvoje, duchovních obnov a doplňkových činností, které studenti absolvují ve vícedenních seminářích konaných převážně ve školícím středisku v Jeseníkách nedaleko Karlovy Studánky. K základním kurzům patří kurz psychologie osobnosti Kdo jsem já?, kurz sociální psychologie Žádný člověk není ostrov, kurz efektivního řízení času Čemu věnuji svůj čas, tomu patří můj život, kurz partnerských vztahů Láska a zamilovanost, kurzy efektivního učení či kurz sociálních kompetencí Kam patřím?, který se uskutečňuje formou souvislé praxe v ústavech sociální péče. V předmětu Strategie osobnostního rozvoje žáci získávají znalosti o sobě samém, dovednosti aktivně vytvářet (Pokračování na str. 4)

4 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Venkov a jeho budoucnost Pokud chceme hovořit o budoucnosti venkova v ČR, je nezbytné si uvědomit jeho specifické znaky: v zemědělství převládají velké společnosti, 80% obcí má méně než tisíc obyvatel, nejhustší železniční síť (takže i malé obce mohou mít dobré spojení), chalupaření, větší ateismus (opuštěné kostely). Jaký je recept na obnovu? Myslet si, že na revitalizaci vesnic a městeček budou stačit pouze finanční dotace není asi správná úvaha. Obnova je víc než jen rekonstrukce a nové fasády. Podstatou jsou lidé a jejich nadšení, kromě finanční podpory je třeba, aby o svou vesnici pečovali sami její obyvatelé. K tomu nestačí dobře fungující sbor dobrovolných hasičů, je potřebné zapojit i majitele víkendových sídel, neboť mnohdy jen díky chalupářům se zachovaly mnohé stavby. Nezbytná je také spolupráce s podnikateli v obci a jejich větší zapojení do spolupráce s místní samosprávou. Velký potenciál skýtá do budoucna venkovská turistika, hlavně v podhorských a horských oblastech našeho kraje. Velké možnosti nabízí budovy bývalých velkostatků, zámků a zemědělských usedlostí. ČR nabízí mnoho rekreačních aktivit turistiku, cyklistiku, jízdu na koních, rybaření, myslivost i golf. V kombinaci se světově známou českou kuchyní a prvotřídním ubytováním ve zmíněných budovách to může být jistě nabídka atraktivní, typická a originální. Podobný model existuje v Portugalsku. V ČR hospodaří asi tisíc zemědělských subjektů ekologicky. Jde hlavně o pastviny a louky, podíl orné půdy nedosahuje ani jednu desetinu z celkově ekologicky obhospodařované výměry. Výhled pro ekologické produkty je slibný. Domácí poptávka roste, potenciál exportu je vysoký. Dá se uvažovat i o kombinaci biopotravin s lázeňskou turistikou. Velkou výzvou pro venkov je obnovitelná energie, především solární, získaná z biomasy, popřípadě tepelná čerpadla. Překážkou pro větší rozvoj využití výše uvedených zdrojů je jistě fakt, že pro rok 2007 ministerstvo pro životní prostředí zveřejnilo podpory pro obnovitelné zdroje - sluneční energii, biomasu a také tepelná čerpadla, a to maximálně 50% uznatelných nákladů a nejvýše 50 tisíc korun. Za faktor nejistoty pro potenciální zájemce lze považovat také to, že se tyto údaje zveřejňují vždy jen pro jeden rok, a proto s nimi není možné dlouhodobě počítat. Zemědělství vytváří vzhled krajiny. Pro mnoho lidí je zemědělství synonymem pro rozvoj venkova a podle této teze by aktivní zemědělská politika měla stačit. Dnes jsou v českém zemědělství zaměstnána asi čtyři procenta práceschopného obyvatelstva. Jde ale opět o průměrné číslo, které je ve skutečnosti v některých regionech podstatně vyšší. Většina venkovského obyvatelstva hledá své uplatnění mimo zemědělství. Aby programy rozvoje venkova měly šanci na úspěch, musí vycházet z daných regionálních podmínek, být podporovány lokálními iniciativami a zahrnovat všechny profesní skupiny obyvatel. Ing. Marian Jurečka, kandidát do krajských voleb Etická výchova... (Dokončení ze str 3) společenství, objevují svou vlastní životní cestu, učí se aktivně řídit svůj čas i život. Souhrnně lze říci, že při vzdělávání žáků na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově nám nejde jen o to, aby se naši žáci ve společnosti dokázali profesně uplatnit, ale aby také rozuměli sami sobě, společnosti ve které žijí a Četli jsme na internetu Již delší dobu je cítit, že situace v KDU ČSL není dobrá. Její politika se vzdaluje lidem. Důkazem toho je volba prezidenta, která povzbudila členy strany k diskuzi, ale nesetkala se se zájmem volitelů. Řada usnesení a reakcí zůstala bez vyhodnocení a zpětné reakce směrem k členské základně. Nejsou-li usnesení respektována, je to pohrdání názory a cesta k úplnému odtržení se od reality života. Krize uvnitř strany je hlubší a jde o víc než o prezidenta. Je zde cítit spor o další směřování strany mezi těmi, kdo vycházejí ze zájmů tradičních voličů KDU ČSL což jsou členové KDU, lidi sociálně slabší a ti, co vkládají naději do politiky jako nositele křesťanských hodnot a mezi těmi, kteří chtějí stranu modernizovat a snad i z obavy a strachu, aby se ve svých preferencích nepropadla se stále více svými zájmy přibližují k politice ODS. Tento názorový rozpor je zřejmý a viditelný. KDU se musí jasně profilovat a vrátit se k tradičním tématům. Podpora a ochrana sociálně slabších, ochrana a podpora rodin, podpora středních podnikatelů a návrat tématům venkova. Jako křesťanská strana se musí přihlásit a vrátit ke křesťanským kořenům, protože na nich je založen obecný morální kodex a ten je důležitý pro všechny lidi ať jsou věřící či nevěřící. Demokracie bez hodnot dává prostor politikům pro uplatňování vlastních zájmů či nějakých krátkodobých politických pohledů. Hodnoty se musí připomínat, ale musí se především vtělit do jednání politiků. Před námi je rozhodnutí, zda chceme zvolit směr svébytné, samostatné strany opírající se o tradiční voliče a nabízející sociálně citlivou politiku nebo se přiklonit k zájmům a cílům nabízející krátkodobý prospěch, ale ve skutečnosti by tato politika vedla k propadu KDU a jejímu zániku. Vládní ekonomická reforma ztotožňovaná s naším ministrem financí a reforma zdravotnictví negativně dopadá právě na sociálně slabší občany, které máme chránit a podporovat. Jsme strana lidová, proto bychom měli mít na zřeteli vždy dobro lidí. Věra Luxová Rozčarování, pohoršení, pocit trapnosti před kolegy a známými ( co mám říkat lidem před kostelem? ), silný dojem, že o hlas zespodu nikdo nestojí - to vše zaznívá v těchto dnech při řadě setkání v Čechách a na Moravě, z mailů i diskuse zde na webu. Širší vedení strany nám za posledních pět let pěkně zmodralo, což prezidentská volba odhalila v plné nahotě - tak se dá shrnout hodnocení z regionů. Členové i příznivci volají po zastavení tohoto trendu, více než o teplá místa pod modrou sukní stojí o důvěryhodnou KDU-ČSL, která zůstane věrná svým hodnotám před krátkozrakými zájmy kohokoliv - třeba i někoho z biskupů. Co s tím? KDU-ČSL je na křižovatce. Už 29. února máme v Brně na programové konferenci šanci podívat se do zrcadla a navrhnout východiska pro obnovu strany. Iluze si nedělám, hlasování pro Klause na Celostátním výboru mi potvrdilo, že se svými postoji patřím k menšině. Ale o nový začátek bychom se pokusit měli, co říkáte? David Macek rozuměli světu. Jde nám o to, aby z našich studentů vyrůstali dospělí mladí lidé, kteří vědí, kdo jsou, co chtějí a uměli své cíle uskutečňovat. Našim cílem je dospělý mladý člověk, který dokáže žít smysluplný a tedy šťastný život. P. ing. Jaroslav Němec SDB, Mgr. Jaroslav Fidrmuc

5 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Krajská nominační konference v Lipníku nad Bečvou určila kandidáty do krajských voleb na prvních 16 místech. V sobotu 23.února se konala v sokolovně v Lipníku nad Bečvou krajská nominační konference. Začátku jednání byl přítomen předseda KDU-ČSL Jiří Čunek a diskuse s delegáty byla pro všechny přítomné určitě zajímavá. Delegáti konference určili v tajné volbě pořadí kandidátů pro podzimní krajské volby tak, aby každý okres měl rovnoměrné zastoupení na kandidátce. Lídrem se stal náměstek hejtmana Pavel Horák, ženy bude zastupovat náměstkyně hejtmana Jitka Chalánková, která skončila na druhém místě, mladou generaci bude reprezentovat na třetím místě kandidátky místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek. Zvolená kandidátka je příslibem, že lidovci i do budoucna naváží na dosavadní úspěšné působení v krajském zastupitelstvu. Delegáti také vyjádřili podporu přítomnému europoslanci Janu Březinovi a navrhli jej na lídra lidovecké kandidátky pro volby do evropského parlamentu v příštím roce. Jan Dostál krajský tajemník 1. Ing. Horák Pavel, 43, Grygov 2. MUDr. Chalánková Jitka, 50, Prostějov 3. Mgr. Slavotínek Ivo, 32, Velká Bystřice 4. JUDr. Šiška Otakar, 57, Přerov 5. Kubíček František, 58, Písařov 6. Hannig Leoš, 32, Vápenná 7. Ing. Jurečka Marián, 26, Rokytnice u Přerova 8. Mgr. Fidrmuc Jaroslav, 49, Krumsín 9. Mgr. Pelikán Matouš, 26, Olomouc 10. Sommer Lubomír, 60, Zábřeh na Moravě 11. Ing. Novotná Milena, 60, Česká Ves 12. Ing. Kaprálová Jarmila, 56, Uničov 13. Ing. Váhala Zdeněk, 38, Hustopeče nad B. 14. Ing. Konečný Jan, 37, Písečná 15. Kocúrková Božena, 65, Rapotín 16. JUDr. Reková Zdeňka, 46, Kostelec na Hané Lídrem kandidátky zvolen ing. Pavel Horák Zde publikujeme některé z bodů usnesení Krajské konference. Celý text usnesení je k dispozici na webových stránkách KDU-ČSL Krajská konference bere na vědomí Programové desatero aneb manifest nové-lepší KDU-ČSL a příjímá jej jako podnět a doporučení Olomouckého kraje programovému sjezdu KDU-ČSL v dubnu 2008 Krajská konference ukládá Krajským zastupitelům za KDU-ČSL prosazovat zavedení etické výchovy na středních školách a učilištích zřizovaných krajem Lídrovi a krajskému výboru zapracovat programové závěry konference do volebního programu pro krajské volby Krajská konference stanovuje podporu rodin jako prioritu politiky KDU-ČSL v Olomouckém kraji i pro další období Krajská konference důrazně žádá aby členové vlády za KDU-ČSL usilovali o zrušení poplatků u lékaře pro matky s dětmi a u dětí do doby, než jsou výdělečně činné

6 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Zpráva předsedy KO KDU-ČSL v Olomouckém kraji ing. Tomáše Kvapila na krajské konferenci v Lipníku nad Bečvou Milé sestry, vážení bratři, milí hosté! Dovolte mi, abych před vás předstoupil se zprávou o činnosti Krajské organizace KDU-ČSL v Olomouckém kraji od poslední krajské konference, která se konala 11. června v Zábřehu. V minulých volbách do krajského zastupitelstva jsme získali 13,78 % hlasů a to nám vyneslo 9 mandátů. Byl to dobrý start pro povolební vyjednávání, která nakonec vyústila v uzavření koaliční smlouvy s ODS. V jedenáctičlenné radě kraje máme tři místa, z toho dva náměstky hejtmana. Do programové části koaliční smlouvy jsme prosadili podporu rodin, pomoc neziskovému sektoru, důraz na rozvoj venkova a vzdělání, tedy naše programové priority. Koaliční smlouva nám přiřkla tyto kompetence: strategický rozvoj, kulturu a památkovou péči, sociální oblast a podporu rodiny, životní prostředí a zemědělství včetně rozvoje venkova. Jak se nám daří prosazovat náš krajský volební program? V oblasti rodinné politiky začala na základě našeho požadavku brzy po krajských volbách fungovat komise pro rodinu a sociální záležitosti, se kterou úzce spolupracuje náměstkyně Jitka Chalánková. Dosud sice nebyl vypracován koncepční dokument, který má určit hlavní směry a priority rodinné politiky a navrhnout konkrétní opatření, ale podařilo se v loňském roce zavést systém tzv. rodinných pasů, tedy slev pro rodiny s dětmi. Patří za to dík náměstkovi Pavlu Horákovi, protože tak bylo naplněno jedno z usnesení posledního sjezdu KDU-ČSL, ve kterém byl krajským zastupitelům program Rodinný pas doporučen k realizaci. Jsme tak jedním ze tří krajů, kde tyto slevy pro rodiny již fungují a máme tak být na co hrdí. V krajském volebním programu jsme se hlásili k podpoře malého a středního podnikání a vytvoření nových pracovních míst. Je potěšitelné, že za roky 2005 a 2006 jich u nás nově vzniklo 1 800, údaje za rok 2007 zatím nejsou k dispozici. Pro rozvoj technické infrastruktury si kraj vzal půjčku 1,5 mld. Kč a další miliardu má z EU. Jedním z bodů naše programu bylo letiště v Přerově. Podařilo se jednak revokovat usnesení vlády o jeho zrušení a nyní se připravují kroky ke smíšenému vojenskému a civilnímu provozu na tomto letišti. V rámci ROP bude možnost na letiště čerpat až 1 mld. Kč z fondů EU. V rámci protipovodňových opatření se staví poldr Žichlínek, desítky kilometrů hrázování a kanál v Olomouci. Cestovní ruch jako zvláštní příležitost pro náš kraj má v ROP ročně vyčleněno 250 mil. Kč. Důležitá je také kultura a památková péče. Běží zde tři programy dva památkové a jeden na podporu kulturních aktivit, o všech jsou naši starostové dobře informováni a využívají je. Během posledních let se výrazně opravila muzea v Přerově, Šumperku, Prostějově, Olomouci, kde kraj také zajistil opravu a dostavbu Vědecké knihovny. Součástí našeho volebního programu byla i tzv. zelená pro venkov. Zde chci připomenout, že úspěšně funguje program obnovy venkova, soutěž Vesnice roku a že také kraj dal vždy kladné doporučení k zachování malotřídek podle zájmu dané obce. Sestry a bratři, můj výčet jistě není úplný, nicméně chci na tomto místě poděkovat všem zastupitelům za KDU-ČSL za prosazování křesťansko-demokratické politiky, zvláště pak 1. náměstku hejtmana Pavlu Horákovi, náměstkyni Jitce Chalánkové a předsedovi našeho klubu zastupitelů Františku Kubíčkovi. Zaslouží si naše uznání a určitě i potlesk. Pokud se podíváme na výsledky voleb do PS v roce 2006, už jsme tak úspěšní nebyli. I když podle procentního výsledku jsme se se svými 8,26 % dostali téměř o procento nad celostátní průměr a dá se říci, že jsme tedy ve srovnání s jinými kraji nedopadli špatně, přišli jsme o jednoho poslance, což je citelná ztráta. Ve volbách do Senátu v témže roce Adolf Jílek obhájil svůj mandát a stal se předsedou klubu senátorů. Poděkování patří i Petru Kousalovi a Jiřímu Bakalíkovi, kteří za nás do Senátu také kandidovali. Co se týká jiných významných míst ve státní zprávě, považuji za důležité připomenout, že náměstkem ministra dopravy je Ivo Vykydal a náměstkem na ministerstvu obrany Jaroslav Kopřiva. Nyní několik údajů o naší krajské organizaci. V roce 2005 jsme měli členů a 277 místních organizací. K 1. lednu letošního roku máme 4088 členů a v našem kraji pracuje 250 místních organizací. Členská základna nám trvale klesá a to především díky stáří našich členů. Některé kroky na celostátní úrovni nám způsobují další úbytky. V současné době máme v kraji 43 starostů, 50 místostarostů a celkem 464 zastupitelů. Potěšitelné je, že na posledním setkání komunálních politiků, kam zveme i naše starosty příznivce, dva z nich projevili zájem o vstup do naší strany. Nadějí zde pro nás mohou být Mladí křesťanští demokra-

7 Číslo 1/ té, náš dorost. Jak jsem už připomněl před třemi roky, jejich organizace v našem kraji patří mezi největší v republice mají v našem kraji sedm místních organizací a 112 členů. Znovu vás chci všechny vyzvat k jejich aktivní podpoře. Oni jsou naše budoucnost. Předsednictvo KV pracuje ve složení sestra Milena Novotná, bratři Ivo Vykydal, Tomáš Chalánek, František John, František Kubíček, Jan Dostál a já. Bylo svoláno celkem 20 krát, připravovalo jednání KV a plnilo jeho úkoly. Krajský výbor má 29 členů, jednal od poslední konference 17 krát. Pro systematickou činnost si stanovil svůj Program činnosti, který byl průběžně aktualizován. KV zajišťoval návštěvy našich ministrů a to především před parlamentními volbami, uspořádal několik setkání komunálních politiků s našimi krajskými náměstky a představiteli státní správy, organizoval pouť veřejných činitelů a Den rodin na Svatém Kopečku, uspořádal mnoho setkání s občany, zajišťoval vydávání krajského zpravodaje. Od poslední konference vyšel Velikonoce 2008 Krajánek celkem 9 krát; zde se patří poděkovat br. Zdislavu Havranovi, který má zpravodaj na starosti. KV také uspořádal vzpomínkovou akci na našeho zakladatele Mons. Jana Šrámka. V loňském roce jsme také aktivně zapojili do soutěže Strom roku a Stojanova lípa v Beňově nakonec zvítězila. Přehled o zasedáních krajského výboru máte ve svých podkladech. Sestry a bratři, nacházíme se na počátku super volebního roku. Na podzim proběhnou volby do krajského zastupitelstva a ve dvou volebních obvodech volby do Senátu. Je na nás všech, jak volby proběhnou, zda budeme úspěšní, zda si v listopadu před volbami budeme moci říci, že jsme pro jejich dobrý výsledek udělali všechno, co je v našich silách. To je důležité. Vlastní výsledek je pak také v rukou někoho jiného. Děkuji Zpráva předsedy poslaneckého klubu krajského zastupitelstva za KDU-ČSL v Olomouckém kraji Františka Kubíčka na krajské konferenci v Lipníku nad Bečvou Vážený bratře předsedo, milé sestry delegátky, vážení bratři delegáti krajské nominační konference, dámy a pánové, vážení hosté. V souladu s usnesení KV KDU-ČSL a dnešním programem krajské konference, dovolte mi předložit zprávu o činnosti klubu ZOK za KDU- ČSL od listopadu 2004 do dnešního dne 23. února Klub ZOK za KDU-ČSL se v uvedeném mezidobí scházel v souladu s plánem schůzovní činnosti a jednacím řádem klubu, kde se pravidelně zabýval a projednával jednotlivými body programu ROK a ZOK, připomínkami krajských zastupitelů a občanů našeho kraje, případnou vzniklou politickou situací na celostátní regionální i místní úrovni. V minulých krajských volbách 2004 jsem získali 9 mandátů, které byli dobrým předpokladem pro povolební vyjednávání s případnými koaličními partnery. KV KDU-ČSL po složitém jednání prosadil dvojkoalici s ODS, která následně vedla k uzavření koaliční smlouvy a k schválení programového prohlášení na volební období Z celkového počtu 55 mandátů ZOK získala dvojkoalice 30 většinových mandátů z toho ODS21 a 9 mandátů KDU-ČSL, které umožnili sestavení jedenácti členné ROK, kde jsme získali pozice prvního náměstka hejtmana, náměstkyni hejtmana a neuvolněného radního OL kraje. Dále se nám podařilo obsadit předsednické funkce ve výboru pro regionální rozvojí a v kulturní, sociální a komisy životního prostředí a zemědělství a členství ve všech výborech a komisích při ZOK. Neméně důležitá je také práce v komisy v rámci AKČR, všichni zástupci za KDU-ČSL svojí pravidelnou účastí a reálnými návrhy se stali platnými členy uvedených výborů a komisí. Někteří naši krajští zastupitelé se v rámci zahraničních studijních pobytů navštívili instituce EU v Bruselu a v Strasburgu a případně dalších poznávacích pobytů v rámci bilaterálních jednání. Velice zajímavá byla poznávací cesta po Irsku. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat europoslanci Janu Březinovi, který se pregnantním způsobem věnoval jednotlivým delegacím z našeho kraje a to i nad rámec svých pracovních povinností a na úkor svého osobního volna. Dovolte mi, abych se alespoň částečně zmínil o svěřených resortech, které mají v gesci první náměstek hejtmana Br. Ing. Pavel Horák a náměstkyně hejtmana sestra Mudr. Jitka Chalánková. Po celé volební období jsou oba resorty řádně vedeny i přes to, že došlo v mezidobí k výměně vedoucího regionálního odboru a vedoucího sociálního odboru. Výměna uvedených vedoucích odboru ještě více zefektivněla práci našich náměstků, kteří jsou předkladateli materiálů pro jednání ROK a ZOK. V uvedeném mezidobí proběhlo 78 zasedání ROK, kde bylo projednáno více jak 3000 bodů, dále se uskutečnilo 22 zasedání ZOK, kde ROK doporučila ke schválení víc jak 600 bodů programu zasedání ZOK. V návaznosti na jednání ROK, ZOK výborů a komisí ZOK (Pokračování na str. 12)

8 Číslo 1/2008-8Slovo lídra kandidátky Velikonoce 2008 Z krajské konference obrazem Sestry a bratři, rád bych Vám tímto poděkoval za hlasy na nominační konferenci v Lipníku nad Bečvou, kterými jste mě zvolili do čela kandidátky pro letošní podzimní volby do krajského zastupitelstva. Skutečně si vážím Vaší důvěry a podpory a mohu Vás ujistit, že budu naplňovat program KDU-ČSL jak nejlépe budu moci. V současném volebním období se nám mnoho věcí podařilo, a tak máme jistě na co navazovat. Za vše budu jmenovat například navýšení o více než sto procent finančních prostředků na opravu památek v našem kraji, spuštění projektu Rodinných pasů, zasazení se o vznik olomoucké církevní konzervatoře, schválení nového krajského územního plánu a mnohé další. Nyní je však důležité se dívat především do budoucna. Před námi leží výzva krajských voleb Co budou naše hlavní priority v dalším volebním období? Jsem přesvědčen, že orientace na naše tradiční lidovecká témata jsou pro občany stále důležitá, což dokládají i průzkumy veřejného mínění. Tím hlavním tematem by měla být rodina a společnost, která si rodiny váží. Rodiny, ve které se ví, že normální je pracovat a vychovávat své syny a dcery k tomu, aby se staly dobrými lidmi. Na druhou stranu tato rodina očekává, že jí to společnost nebude stěžovat, a že dojde zasloužené pozornosti. Naším častým problémem je, že sice máme dobré myšlenky a směřování, neumíme však témata správně uchopit a prosadit. Zasadím se proto o to, aby se hledaly vhodné způsoby, jak účinně naše priority a hodnoty naplňovat, jak oslovovat nové voliče a zároveň nezapomínat na ty věrné a stálé. S pomocí pevné vůle a odhodlání a především s pomocí Boží věřím, že se nám vše podaří. Ing. Pavel Horák 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Nejen u Váhalů je lidovecká tradice stále živá, ale podobná situace je v celé huspočeské lidoveké organizaci.. Jednání konference bylo ukončeno Svatováclavským chorálem Živá diskuze probíhala i během přestávky. Podnět k tomu dal projev předsedy Jiřího Čunka, který zavítal na jednání i s manželkou a dcerou. Olomoučtí Mladí křesťanští demokraté předložili Programové desatero aneb manifest nové-lepší KDU-ČSL

9 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Výzva Milé sestry a bratři, jak jistě víte, blíží se podzimní volby do krajského zastupitelstva. To s sebou přináší i nutnost aktualizace našeho krajského volebního programu. Věřím, že mnozí z Vás mají k dispozici užitečné myšlenky, které jsou založeny na vašich odborných znalostech či životních zkušenostech a mohou přispět ke kvalitnějšímu a ještě jasněji formulovanému volebnímu programu KDU-ČSL našeho Olomouckého kraje. Prosím tedy o jejich zaslání na případně na adresu: Ing. Pavel Horák, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, , Olomouc. Jménem volebního týmu Vám předem děkuji za spolupráci a za každý zaslaný příspěvek, neboť čím více přínosných námětů shromáždíme, tím kvalitnější program z nich budeme moci vytvořit. Pavel Horák Národní týden manželství proběhl v Olomouci Více jak 150 účastníků zaplnilo sál Arcibiskupského muzea v Olomouci, aby si vyslechli přednášku Marka Váchy na téma manželství z hlediska teologie a biologie. Přednášku zorganizovala Poslanecká kancelář Tomáše Kvapila ve spolupráci s Mladými křesťanskými demokraty, v rámci Národního týdne manželství (proběhl od ). Marek Orko (jeho skautská přezdívka) Vácha při svém poutavém a zajímavém výkladu zúročil své znalosti ze studií molekulární biologie a genetiky (na Přírodovědecké fakultě MU v Brně ) a teologie (na UP v Olomouci 1995), k nimž přidal i nejnovější poznatky vědy. Posluchači tak měli příležitost se dozvědět informace o předpokládaném evolučním oddělením se člověka od zvířete, čím že se člověk od zvířete odděluje z hlediska vědy a náboženství, informace ale např. i o tom, zda je přirozeně člověk polygamní anebo monogamní a dostalo se i na takové zajímavosti, jako že mládě šimpanze je v půl roce života úspěšnější ve všech testech než novorozeně stejného stáří. Na závěr byl Marek Vácha odměněn zaslouženým potleskem zaplněného sálu. Musím říct, že tato populárně-vědecká přednáška, která se uskutečnila za výrazného přispění Josefa Kvapila, byla hodnotnou alternativou valentýnských srdíček, nákupů, prostě materiálního pojetí lásky. Při neformálním posezení s Mladými křesťanskými demokraty, které následovalo po přenášce, jsme se dozvěděli, s jak velkým zájmem o náboženství se setkává v pastoraci. V současné době M. Vácha pracuje s vysokoškolskými studenty v Praze při kostele sv. Salvatora. Mgr. Matouš Pelikán, kandidát do krajských voleb Setkání komunlních politiků ve Velké Bystřici Skoro na den přesně jako v loňském roce proběhlo ve čtvrtek 24. ledna v orlovně ve Velké Bystřici již tradiční jednání klubu komunálních politiků Olomouckého kraje. Přes padesát našich starostů, místostarostů a zastupitelů mohlo od náměstků hejtmana Pavla Horáka a Jitky Chalánkové vyslechnout podrobný návod, jak postupovat při získávání dotací z evropských fondů a dotačních titulů Olomouckého kraje. Přítomni byli také poslanec poslanecké sněmovny a krajský předseda Tomáš Kvapil a náměstek ministra dopravy Ivo Vykydal, kteří doplnili vystoupení obou náměstků o zkušenosti z působení ve svých resortech. Prostor dostali také zástupci mateřského centra v Dubu na Moravě p. Skopalová a p. Čečmanová, které uvedl starosta obce p. Křesina. Místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek seznámil přítomné s poskytovanými sociálními službami, Jaroslav Martínek se věnoval výstavbě cyklostezek a o zkušenosti z etické výchovy na školách se podělil Pavel Motyčka z Kroměříže. Tak se dostali zastupitelům konkrétní informace o předmětu, který je často zmiňován v iniciativách KDU-ČSL. Velká část prezentací byla předána krajskému tajemníkovi v elektronické podobě. Na požádání je možné materiály poslat em. Poděkování patří všem komunálním politikům, kteří si udělali čas a snad odjížděli alespoň trochu obohaceni. Jan Dostál, krajský tajemník

10 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Sv. Václav pro Šumici Šumice je jednou z českých vesnic v rumunském Banátu. Byla založena r českými kolonisty, kteří uvěřili slibům obchodníka se dřevem Magyarliho. Opustili tedy rodný kraj, po Dunaji dopluli až do Banátu, kde zjistili, že podmínky k hospodaření nejsou ani zdaleka tak líbezné jak očekávali. Zpět proti proudu veletoku, na sever habsburského mocnářství, domů do Čech, už to ale dost dobře nešlo a tak milým krajanům nezbylo než klučit hluboké bukové lesy, zakládat pole, pastviny, vesnice. Postavit cesty, domy, kostely. Založit hřbitovy, aby se měli kde v prach obracet. Během čtrnáctého a patnáctého století tedy osidlovali moravské Beskydy Valaši a o pár století později se zase na oplátku Češi stěhují do těsné blízkosti Valašska. Bylo jich tehdy okolo čtyř tisíc a krom hospodaření pracovali jako strážci jižních hranic tehdejší monarchie. svatováclavské vlasti odpovídající obrázek Václavův, ani malý, ani velký, takový akorát. To je věc nemožná. Nemohu si dovolit hrát na donátora a najmout malíře, proto jsem se s prosbou obracel na lidi okolo a proto také píšu na radu Dagmar Kučerkové z Dřevohostic, členky krajské organizace KDU-ČSL, do Krajánku. Zda by se nenašel někde levně k mání svatý Václav mučedník a kníže český, abych konečně mohl splnit co jsem tak lehko slíbil. Podle tradovaného vyprávění když Čechy odrazovali od odchodu z vlasti tak odpovídali slovy legendy, která předpovídá rozpad českého národa a po něm prý se vrátí všichni vlastenci zpátky a založí národ nový a obrozený. Kdo ví, třeba se nám ten obraz ještě jednou vrátí zpět. Jiří Kasperlik správce zámku Dřevohostice tel , Olomoucký kraj podpoří včelaře Češi si ovšem do Banátu nedovezli pouze hospodářské potřeby a řemeslnou zdatnost. Vzali s sebou z rodné vlasti také rodnou řeč, kterou si dodnes chrání, jejich jazyk je krásnější než ten, kterým mluvíme dnes v této zemi. Dovezli do Rumunska češství a uvědomují si ho, české vesnice jsou malebnější a čistější než rumunské i když stejně chudé. A hlavně, vybavili se na pouť do neznáma vírou svých předků a ta se ukázala býti také trvalou. Na podzim roku 2007 jsem navštívil Banát jako běžný turista. Ihned po prvním kontaktu s místními lidmi mi bylo jasné to, že jsem našel mnohem více než co jsem hledal. Zde již nešlo chodit po kraji a obdivovat pouze přírodní krásy či památky. V těchto místech člověk vidí na každém políčku, roubeném mlýnku, nebo jen balvanu odvaleném z cesty práci lidu, který se nevzdává a vytrvá. Lidu, který přišel do nehostinných, neobydlených hor, aby je proměnil v kulturní krajinu, učinil z nich domov sobě a svým potomkům. Lidu, který se mohl spoléhat jen na své pracovité ruce a Boha. Jako by tento lid ani neměl kořeny v naší dnešní vlasti. Vlasti tak malé, v tom velkém světě, že proto musí asi mít i malé a ukňourané občany. Paní Málka ze Šumice mě poprosila o obraz sv. Václava do jejich maličkého kostela. Žádného tam nemají a ani nevědí jak vlastně náš zemský patron vypadá. To jim však nebrání v prokazování patřičné úcty tomuto knížeti Čechů. Z lehkým srdcem jsem slíbil, leč ouha. Sehnat ve Nový dotační program Olomouckého kraje by měl napomoci řešit současné problémy ve včelařství. Dlouhodobě je totiž v tomto jednom z nejstarších oborů lidské činnosti s velkou tradicí ve slovanských zemích zřetelný negativní trend snižování počtu včelstev, což se projevuje také zhoršením opylovací služby včel. Včelaři jsou dnes navíc ve velké většině starší lidé s poměrně vysokým věkovým průměrem a mladé lidi je těžké k této náročné činnosti motivovat. Návrh nového dotačního titulu předložil předseda Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Leoš Hannig. Při přípravě dotačního titulu bylo spolupracováno se včelaři, tato aktivita ve prospěch včel, zemědělství a celé přírody je dobrým příkladem odpovědi politiků KDU ČSL na současné problémy hospodářství na venkově. Podle náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitky Chalánkové, která má na starost resort životního prostředí a zemědělství, by měla dotace cíleně napomoci začínajícím včelařům, z prostředků kraje však budou moci čerpat také včelaři stávající. Uznatelnými náklady jsou nákup včelařského vybavení a včelstev. Celkové prostředky určené do tohoto nového dotačního titulu Olomouckého kraje budou v roce 2008 činit ,- Kč. Na jednoho začínajícího včelaře je podpora omezena částkou Kč, podpora evidovaného stávajícího včelaře částkou Kč. Včelaření má také významnou mimoprodukční funkci, výzkumy bylo zjištěno, že samotné včelí produkty (med, včelí vosk, propolis) představují jen asi deset procent užitkovosti včel, zbývajících devadesát procent představuje opylovací činnost včelstev. Mgr. et Mgr. František John člen předsednictva krajského výboru KDU ČSL

11 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Údolím Moravské Sázavy Na sklonku minulého roku byla za účasti náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitky Chalánkové otevřená nová naučná stezka vedoucí údolím Moravské Sázavy. Stezku vybudovali skauti střediska Skalička v Zábřeze, kteří na tuto činnost získali dotaci z Olomouckého kraje (Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) a města Zábřeh. Vybudování stezky byl dar skautů veřejnosti při příležitosti výročí 100 let skautingu. Projekt měl na starosti ekolog a výchovný zpravodaj skautského střediska Mgr. František John. Stezka návštěvníky seznamuje s geologickými poměry území, s řekou Sázavou a životem v řece a okolí. Poslední šesté zastavení je věnováno poutnímu místu - kapličce Panny Marie Sedmibolestné, kde trasa končí. V cíli cesty je zdůrazněn význam křesťanských hodnot pro vytváření kulturní krajiny. Naučnou stezku požehnal farář a děkan v Zábřeze P. František Eliáš, současně byla také požehnána nová vlajka skautského oddílu Skalák. Marek Rozehnal Rádi bychom touto cestou poděkovali všem organizátorům. Věříme, že i do budoucna budou setkání tohoto formátu pokračovat a vzroste i zájem členů KDU- ČSL účastnit se. 4. Lidový bál (únor 2008) Bc. Petr Pachta Stejně jako loni, i ta letošní plesová sezóna končila o masopustní sobotě Lidovým bálem. Jeho 4. ročník společnými silami uspořádali Charita Olomouc, Hospic na Sv. Kopečku, farnost Sv. Michala, Krajská organizace KDU-ČSL a MKD Olomouc. Ples, který se konal v prostorách Národního domu v Olomouci, přinesl Mediální školení aneb příklad vnitrostranické práce Ve dnech 15. a 16. února se v Domaníně na Vysočině konalo školení pro členy KDU-ČSL. Tématem tohoto dvoudenního setkání bylo MÉDIA: MOŽNOSTI A REALITA. Akce byla pořádána Evropskou akademií pro demokracii ve spolupráci s Hanns- Seidel-Stiftung. Útočiště nám poskytlo nové orelské centrum Borovinka v Domaníně. Mimochodem, velmi pěkné místo. Jak již z názvu vyplývá, seminář byl zaměřen na práci s médii a vystupování politiků obecně. Seminář měl díky školitelům vysokou úroveň. Celý program byl koncipován do dvou částí. Část teoretická - zaměřená na vstřebání poznatků a část praktická - kdy jsme simulovali politické vystoupení před publikem. Tento výstup jsme nahráli na kameru a potom jsme společně hodnotili co bylo dobře a co špatně. Díky profesionálnímu pojetí celého semináře jsme odjížděli nabiti informacemi a novými dovednostmi. Nové pohledy v této oblasti nám mnohdy doslova otevřely oči. Politováníhodnou stránkou celého školení je jedna zásadní věc: nezájem z řad členů KDU-ČSL. Cena školení se pohybuje v řádu desítek tisíc. Profesionalita lektorů je vysoká. Zkrátka mimořádná příležitost. A z přihlášených patnácti účastníků z celé republiky přijelo sedm, přičemž jen z Olomouckého kraje nás tedy byla téměř polovina! opět nejedno překvapení. Zahajovací předtančení mladých z MKD bylo, jak jsme si již zvykli, opět netradiční plné temperamentních krasavic, bujarých členů mexické kapely, odvahy mladého toreadora bojujícího s býkem a tequily ve stejném, tedy španělském duchu, se neslo i vystoupení tanečnic flamenca, které vkusně doplnilo program 4. Lidového bálu. Na něm kromě tradičně dobře hrající kapely (GAMA ze Šternberka), bohaté tomboly, milých hostů a zkušených moderátorů nechybělo to hlavní dobře se bavící účastníci. Takže už teď je na čase zaznačit si datum konání toho příštího, již pátého, Lidového bálu a to sobotu Mgr. Matouš Pelikán První uničovský Lidový bál Uničovské místní organizaci KDU-ČSL se podařilo prvním rokem uspořádat dne Lidový bál. Cesta k této realizaci vedla přes obdobnou myšlenku jako například v Olomouci, a to spojení více partnerů. V Uničově se místní organizace při přípravě plesu spojila s občanským sdružením Zacheus, oblastní charitou a Římskokatolickou farností Uničov. Lidový bál měl výbornou úroveň a příjemnou atmosféru, doplněnou cimbálovou muzikou a různými hudebními a tanečními vystoupeními. Tato cesta partnerství je jistě dobrou, neboť vede k přirozenému obeznámení veřejnosti s posláním a aktivitami KDU-ČSL, kdy mají návštěvníci plesu zároveň možnost vidět, že je KDU-ČSL schopna spolupracovat na dobré věci i s ostatními subjekty. Ing. Pavel Horák 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

12 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Po volbě POSLEDNÍ SLOVO (fejeton) Tak mne to šťastně minulo: spadl do toho zase Václav Klaus. Jistě nejsem sám, komu přirůzných příležitostech napadá, co by na tom místě dělal sám. - Především bych zůstal v našem bytě ve Veletržní a na Hrad jezdil jenom do práce. Jezdil bych tramvají, to by bylo nejúčinnější: snadněji bych pak mohl různé věci zakazovat a seškrtávat. Auta na Hradě byla by česká... A pak bych si všímal věcí, které mi vadily jako neprezidentovi, a snažil bych se je měnit. Kdyby mi to nešlo, za půl roku bych s tím sekl. Od zainteresovaných osob a společností dal bych si vypracovat definici jevů a činů, jež zošklivují svět. Cíl: návrat k čistotě, jednoduchosti. Na prvním místě byla by reklama, ten drzý útok nevychované dotěrnosti a nevkusu všude. Houkání sanitek a policejních aut bych zeslabil o polovinu, aby se lidé na ulici nelekali a děcka v kočárku nedostávala záchvat. Zakázal bych, totiž působil bych k zákazu kácení stromů u silnic: strom je cennější než opilec nebo vůl, který neumí jezdit autem. Zakázal bych, totiž působil bych k tomu, aby byl zakázán noční provoz zastaváren: jaký člověk musí cosi zastavit v noci? Slušný otec rodiny? Vyslovil bych se proti olympiádě v Praze: proč? Protože mnohé k ní muselo by se stavět jen pro ni, a jsou přednější věci. Netřeba tahat cizince do Prahy, stejně už tu potkávají jen sami sebe. Fotbaliště na Letné bych vykázal na okraj města. Zakázal bych dětem nosit do školy mobily. (Jak je to ve Francii, pravil náš Martin.) V restauracích a kavárnách bych zakázal pořád jakési vysílání; návrat k původnímu účelu místa. V trestněprávním oboru bych působil k tomu, aby za trestné činy byli souzeni rodiče. Vandalství a menší krádeže byly by trestány tělesně; protože vězení mizerné lidi nebolí. Velcí zloději, lupiči, podvodníci by krom vězení museli škodu nahradit: třeba i nucenou prací ve státních dílnách, třeba do smrti. Protože to je přirozené! Zrušený trest smrti bych nahradil výrokem o ztrátě práva na život: kdo zabije, proč by sám měl žít? Vrah by se zabil sám jedním ze způsobů, které by mu soud nabídl. Stál by před důsledkem svého názoru a skutku, to je přirozené. Z našich nedávných dějin musíme přijmout poučení. S pádem komunismu vrátily se příčiny, z nichž vznikl. Chování kapitalistů musí se tedy změnit. Vlastník ať odpovídá společnosti za svou činnost do té míry, do jaké na společnost působí. Je absurdní, aby vydělával miliardy a přitom zdražoval své výrobky tak, že ty potom vedou ke zdražování další výroby; kde je rozum a odpovědnost? Podnítil bych úvahu o tom, že neslušné škodlivé jednání je zakázáno, i když zákon je umožňuje. Odsouzený zločinec ať ztrácí volební právo. Studium ať je placeno, a kdo na to nemá, ať dostane půjčku. Ve zdravotnictví by platili pacienti, kteří na to mají, ti druzí by neplatili. Kuřáci by platili v každém případě. Ve vzteku k Evropské unii bych navázal na svého předchůdce: unii bych definoval jako společenství samosprávných států. Jednotná právní úprava by se týkala hlavních společných věcí; což není pivo, brambory,víéno, výtahy... Mezi lepšími prezidenty bych hledal takové, s nimiž bych se shodl v tom, že kapitál a trh nemají poroučet v politice, když jsou přirozeně jejími výpěstky a produkty. Vůbec bylo by dobré, kdyby vznikl nějaký sbor Evropanů, kteří by se našli a prohlásili ve své funkci sami. Jednali by o dění, poměrech a o vývoji. Vydávali by své nálezy, jež by neměly právní platnost, ale byly by stálou diagnózou o stavu demokracie. Publikováno v Lidových novinách Ludvík Vaculík, spisovatel Zpráva předsedy PK F. Kubíčka (Dokončení ze str 7) zasedal klub krajských zastupitelů za KDU-ČSL při 47 jednáních a na 3 koaličních jednáních s ODS, kdy nebyli plně respektovány některé body našeho volebního programu. Koaličních jednáních se většinou účastnili za KDU-ČSL oba náměstci i radní, dále europoslanec Jan Březina a starostka města Uničov Ing. Jarmila Kaprálová. Na uvedených koaličních jednáních došlo vždy k určité kompromisní dohodě s ODS a tak koaliční spolupráce mohla bez velkých problémů pokračovat v dalším období. Ve třech případech došlo k hlasování v ROK na dálku oběžníkovým způsobem nebo elektronickou poštou v latinském výrazu Perrolam. Velmi diskutovatelné téma na zasedání ZOK, ale i v koalici se stala transformace nemocnic v Přerově, Prostějově a ve Šternberku, kde následně i v našem klubu nebylo dosaženo celkového koncenzu, což vedlo k následné rezignaci na člena ZOK sestry Ing. Marty Valenčíkové. Po jejím obchodu na uvolněné místo nastoupil první náhradník místostarosta města Zábřeh Br. Lubomír Sommer. Další oblastí, kde se nedosáhlo většinové shody bylo v resortu školství, kde došlo v rámci reformy k uzavření některých krajských středních škol a to z provozních a ekonomických. Pro práci klubu ZOK za KSU-ČSL byli od svého začátku vytvořeny dobré podmínky s potřebným technickým vybavením a kvalitním servisem, který v počátečních měsících zajišťovala asistentka prvního náměstka hejtmana B. Gewiesová. V součastné době již více jak dva roky je asistentkou klubu paní Drahomíra Venkrbcová, která bez problémů navázala na dobrou práci svojí předchůdkyně a stala se tak dobrým a komunikativním článkem mezi předsedou klubu a ostatními členy klubu za KDU-ČSL. V této souvislosti bych chtěl také zmínit dobrou spolupráci s asistentkou náměstkyně hejtmana s Janou Adamíkovou. Za velmi dobrou spolupráci také považuji jednání se všemi vedoucími odboru a dalšími krajskými úředníky. Milé delegátky, vážení delegáti, vážení hosté, dovolte mi, abych závěrem upřímně poděkoval za spolupráci všem členům našeho klubu KDU-ČSL, všem členům výborů a komisí při ZOK, výše uvedeným asistentkám a Vám všem, kteří svou každodenní činností přispíváte k dobrému jménu KDU-ČSL na celostátní regionální a místní úrovni. Jsem přesvědčen, že můžeme opětovně v podzimních volbách uspět a tak minimálně obhájit 9 krajských mandátů a tím i nadále se spoluúčastnit rozhodování v našem Olomouckém kraji. Děkuji vám za pozornost Krajánek Redakční rada: Předsednictvo KV KDU-ČSL Olomouckého kraje Adresa redakce: Krajská kancelář KDU-ČSL, tř.1. máje 5, Olomouc, Tel: , fax: Zpracoval: Mgr. Zdislav Havran Příspěvky nejsou redakčně upravovány Registrační číslo: MK ČR E 15178

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK)

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) 1. Základní ustanovení... 2 2. Cíle zastupitelstva... 2 3. Členství... 2 a) Vznik členství... 2 b) Kooptace (odstoupení)... 3 c) Doplňující volby...

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK)

Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) Stanovy Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) 1. Základní ustanovení... 2 2. Cíle zastupitelstva... 2 3. Členství... 2 a) Vznik členství a doplňující volby... 2 b) Zánik členství... 4 c) Práva

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

Statut Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK)

Statut Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) Statut Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (ZMOK) 1. Základní ustanovení... 2 2. Cíle zastupitelstva... 2 3. Členství... 2 a) Vznik členství... 2 b) Kooptace... 3 c) Doplňující volby... 3 d) Zánik

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Zpráva o činnosti S E N Á T N Í H O K L U B U O D S Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Jiří Liška, předseda Valdštejnské náměstí 4 118 01 Praha 1 Tel.: 257072340, 257072324

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích. Rodina, základ života na venkově

Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích. Rodina, základ života na venkově Adaptace obce na klimatické změny a podpora zdravého životního stylu v obcích Rodina, základ života na venkově Tvarožná Lhota, 26. května 2016 Přišli jsme konečně na to, co naši rodiče věděli dávno? Rodina

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010

Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010 Zápis č. 10 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 21. září 2010 Přítomni: JUDr. Ing. Petr Wisiński Marie Fomiczewová, Ing. Jan Jančí Jiří Kropáč, Ing. Jiří Lajtoch, Ing.

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Harfa Office Park Českomoravská 2420/15 Tel.: Na Střelnici 1337/ Praha 9 Fax: Olomouc Fax:

Harfa Office Park Českomoravská 2420/15 Tel.: Na Střelnici 1337/ Praha 9 Fax: Olomouc Fax: Z p r á v a n á v r h o v é k o m i s e Krajská volební konference Českého svazu ledního hokeje z.s. Olomouckého kraje st 25/05 2016, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika Usneseni z krajské volební

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi zí

Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi zí Irsko Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi získali, zejména díky štědré regionální politice.

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne 15. 11. 2008 Stanovení počtu členů Rady Pardubického kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s tanovuje z celkového počtu 9 členů Rady

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Další jednání k bodu 1) programu Zahájení a organizační záležitosti

Další jednání k bodu 1) programu Zahájení a organizační záležitosti Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nová Role (dále též ZMě) konané dne 5. listopadu 2014 od 17:00 hod. v kinosále budovy MěÚ v Nové Roli. *******************************************************************************

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 13 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 11. 4. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Mgr. Ivana Grigárková Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 www.dobra.cz Obec Dobrá 22. listopadu 2002 Zpravodaj INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly registračnímu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více