KRAJÁNEK. Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení. Vypravěč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJÁNEK. Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008. Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení. Vypravěč"

Transkript

1 KRAJÁNEK Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Velikonoce 2008 Číslo 1/2008 Velikonoční zamyšlení Advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce, seslání Ducha svatého... Vždyť to už všechno známe, proč si tyto události znovu a každoročně připomínat? Nedávno jsem četl tento výrok Svatého otce Benedikta XVI.: V materiální oblasti lze pokrok sčítat, ale pro dobro je třeba svobodu člověka vždy znovu a znovu získávat. Ježíšovo narození, život, smrt a vzkříšení jsou právě tím procesem našeho opětovného získávání pro dobro. Nechejme se uchvátit dobrem! Potřebujeme to jako soli nejen my sami, ale všichni kolem nás. Velikonoce jsou příležitostí pro vzkříšení našeho zápalu a odhodlání pro dobro. Vypravěč Žil kdysi jeden vypravěč. Žil chudě, ale bez starostí, spokojil se s málem, hlavu měl stále plnou snů. Ale okolní svět mu připadal šedivý, brutální, vyprahlý, s nemocnou duší. A to ho trápilo. Když se jednou ráno procházel po sluncem zalitém náměstí, dostal nápad. A co kdybych jim vyprávěl nějaké příběhy: Mohl bych jim vyprávět o tom, jak chutná laskavost a láska. Určitě bych jim tak ukázal cestu ke štěstí. Stoupl si tedy na lavičku a začal nahlas vyprávět. Staří lidé, ženy, děti se u něj na chviličku zastavili, pak se otočili a šli dál svou cestou. Vypravěč dobře věděl, že svět nelze změnit za jediný den, a proto neztrácel naději. Na druhý den se vrátil na totéž místo a znovu vydával větru napospas nejdojemnější příběhy, které znal. Lidé se opět zastavovali, ale méně než předešlého dne. Někdo se mu i smál. Jiný ho prohlašoval za blázna. Ale on vyprávěl neochvějně dál. Každý den tvrdošíjně přicházel na náměstí a mluvil k lidem, nabízel jim své příběhy o lásce a divech. Ale zvědavců bylo čím dál méně. Zanedlouho hovořil jen k oblakům a prchavým stínům lidí, kteří se kolem něj jen mihli. Ale nevzdal se. Zjistil, že neumí ani nechce dělat nic jiného než vyprávět lidem příběhy, třebaže nikoho nezajímají. Začal je vyprávět se zavřenýma očima, jen pro potěšení z toho, že je slyší, nic nedbal na to, že ho nikdo neposlouchá. A lidé ho dál nechali vyprávět samotného se zavřenýma očima. Uběhlo několik let. Když jednoho zimního podvečera vyprávěl za lhostejného soumraku jakýsi podivuhodný příběh, ucítil, že ho někdo zatahal za rukáv. Otevřel oči a uviděl mladého muže. Mladík mu s úsměškem povídá: Copak nevidíš, že tě nikdo neposlouchá? že tě nikdo nikdy neposlouchal a ani tě poslouchat nebude? Proč tu vůbec marníš čas? Mám rád lidi, odpověděl vypravěč. Proto jsem chtěl, aby byli (Pokračování na str. 2)

2 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje na své předsednictví v Evropské unii, zeptali jsme se Ing. Pavla Horáka, který má jako 1. náměstek hejtmana v kompetenci i oblast strategického rozvoje kraje, na pár bližších informací. Kdy přesně bude Česká Republika EU předsedat? Česká republika se předsednictví EU ujme 1. ledna Převezme tuto funkci po Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. Během příprav českého předsednictví bude právě s těmito zeměmi probíhat intenzivní komunikace a spolupráce. Po Slovinsku budeme teprve druhou z nových členských zemí, které se s náročným úkolem předsednictví budou muset vyrovnat. Jsou již stanoveny priority našeho budoucího předsednictví? Prozatím byl vytvořen otevřený dokument, který má diskusi o prioritách českého předsednictví v Radě EU zahájit. V dokumentu je formulován hlavní programový okruh a 5 dalších důležitých témat, z nichž bude za účasti a spolupráce Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady a Evropského parlamentu, sestaven rámec agendy předsednictví. Zastřešující prioritou, procházející všemi zvolenými tématy, je motto Evropa bez bariér. Budeme se tedy zaměřovat například na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva, dále na konkurenceschopnost a bezpečnou a udržitelnou energetiku. Co všechno přípravy na předsednictví obnáší? Výkon předsednictví klade mimořádné nároky na celou státní správu předsedající země. Proto se Česká republika musí připravit nejen promyšlením priorit, ale také patřičným technickým zabezpečením. Bude vyškoleno několik desítek úředníků a česká administrativa dočasně dále posílí o zhruba 500 úřednických míst, také bude třeba posílit zastoupení České Republiky v Bruselu. Na podzim roku 2007 se již s tímto záměrem v Bruselu slavnostně otvíral tzv. Czech house (Český dům), jehož uvedení do provozu jsem se měl možnost také osobně účastnit (bude přiložena fotka Czech house). Jak se na naše budoucí předsednictví díváte? Pro Českou Republiku bude jistě výzvou, budeme mít šanci ukázat, že tento náročný úkol zvládneme po všech stránkách logistické, organizační, řídící, vyjednávací, obsahové i komunikační. Už dnes je ovšem jasné, že ČR bude předsedat Radě EU ve velmi citlivé době, kdy se bude jednat o zásadních otázkách vývoje EU (např. Společná zemědělská politika, reforma unijního rozpočtu, pokračování Vypravěč (Dokončení ze str 1) šťastní. Mladík se znovu ušklíbl: A jsou teď snad šťastní, blázne jeden? Ne, zavrtěl hlavou vypravěč. Tak proč toho nenecháš? zeptal se mladík s nenadá lým soucitem. Vyprávím dál. A budu vyprávět až do smrti. Kdysi jsem tak chtěl změnit svět. Odmlčel se. Ale pak se mu rozzářily oči: Teď to dělám proto, aby svět nezměnil mě. B. Ferero:Paprsek slunce pro duši, Portál 2000 Lisabonského procesu či další rozšiřování členské základny EU). V roce 2009 se také uskuteční volby do Evropského parlamentu a proběhne volba nové Evropské komise. Olomoucký kraj bude nějak zapojen do této významné události? Vedení Olomouckého kraje (kompetenčně zodpovídá KDU-ČSL) se podařilo vylobbovat setkání ministrů obrany všech členských zemí Evropské unie, kteří se na počátku března 2009 sejdou v našem krajském městě. Bruselská administrativa toto setkání nazývá ministriádou. Bude se určitě jednat o mimořádnou událost pro kraj a město. Jednání 27 ministrů je dvoudenní a je samozřejmě sledováno sdělovacími prostředky celé Evropy. Určitě se bude jednat o velkou příležitost ke zviditelnění a zvýšení prestiže kraje. To bude opravdu velká událost a bude potřebovat náročnou přípravu při organizaci Ještě dříve než vláda ČR přijala usnesení, že ministriáda bude v Olomouci, ustavili jsme pracovní skupinu složenou z různých partnerů z oblasti veřejné správy, které předsedám a která koordinuje přípravy. Za odbornou část zodpovídá ministerstvo obrany a zázemí pro jednání zajišťuje Úřad vlády. Na nás je především návrh doprovodného společenského programu, případně pro partnerky ministrů, a asistence při zabezpečení ubytování, stravování, apod. Předsednictví ČR v EU se koná v prvním pololetí příštího roku, tedy po krajských volbách Je pravda, že si uvědomuji, že pomyslnou smetanu může sklidit úplně někdo jiný. Ale věřím, že voliči ocení u voleb také úspěch rozhodnutí o konání tohoto setkání v našem kraji a stav příprav. A možná tak, že bude KDU-ČSL u toho, až budeme vítat 27 národních ministrů obrany zemí Evropské unie v Olomouci. Bůh je v našem srdci a říká nám, že máme být hodní, na psalo si jedno děvčátko do sešitu při hodině náboženství. Katecheta se jí zeptal: A co když ho někdo neposlouchá? Děvčátko se po něm udiveně podívalo a s klidem odpovědělo: Tak to zopakuje. Proto Bůh prese všechno dál vytrvale vypráví svůj příběh.

3 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Etická výchova na gymnáziu v Prostějově Mgr. J. Fidrmuc je kandidátem do krajských voleb Projekt etické výchovy vznikl na základě pozorování faktorů, které určují a formují vývoj charakteru člověka. V posledních letech se po celém světě uskutečnily různé výzkumné práce, které si vytyčily cíl odpovědět na otázku, které faktory určují rozvoj charakteru dítěte a mladého člověka. Většina výzkumných týmů došla k závěru, že rozhodující faktor pozitivního vývoje charakteru je prosociálnost. Pokud si dítě osvojí prosociální postoje a chování, s velkou pravděpodobností vyroste v charakterního člověka. A právě na základě těchto zjištění vytvořil začátkem 80. let prof. Robert Roche Olivar z nezávislé univerzity v Barceloně projekt Etická výchova. Klíčovým pojmem etické výchovy je prosociálnost a z toho vycházející prosociální chování. Prosociálním chováním nazýváme takové chování, které je zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů, bez nároku na vnější odměnu. To znamená, že motivem je vnitřní potřeba. Cílem etické výchovy je pozitivní ovlivňování postojů a chování člověka, které má být užitečné druhé osobě, skupině lidí nebo sociálnímu cíli, bez toho, že by se předem očekávala odměna. Moderní pedagogika i etická výchova si uvědomuje sílu a nevyhnutelnost této vize, která čerpá svou účinnost a sílu z představy morálně vyzrálého člověka, který se vyznačuje komunikativností, kreativitou, zdravým sebevědomím a pozitivním hodnocením jiných lidí. R.R.Olivar na základě vlastních výzkumů rozdělil projekt do čtyř složek: 1. výchovný program obsahuje: - komunikaci - empatie - důstojnost člověka a sebeúctu - asertivita - pozitivní hodnocení druhých - reálné a zobrazené vzory - vyjádření a komunikace citů - spolupráce a pomoc - tvořivost a iniciativa - komplexní prosociálnost Tento výchovný program završují aplikační témata: - lidské hodnoty a duchovní rozměr člověka - rodina ve které žiji - ekonomické hodnoty - etické aspekty ochrany přírody - výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu 2. Výchovný styl: etická výchova obsahuje určitý vztah a přístup k žákům. Zahrnuje účinné faktory, které podporují prosociální chování žáků. Zde hraje velkou důležitost osobnost pedagoga. 3. Metody: etická výchova nemá specifické metody. Využívá širokého spektra metod zážitkové pedagogiky s ohledem na kolektiv žáků a dispozici pedagoga. 4. Rozvoj prosociálnosti: cílem etické výchovy není žáka pouze informovat, ale umožnit mu vytvoření vlastních názorů a osvojit si etické postoje a chování. Etická výchova pomáhá vychovat člověka, který je pozitivní osobností ve smyslu hodnotové orientace, úcty k člověku, k životu a prostředí ve kterém žije. Tento člověk je schopný aktivně spolupracovat a spolupodílet se na realizaci toho, co poznává jako dobré, jít za svým cílem a naplňovat ho i ve chvílích nepřízně okolí. Na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, jehož zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké, vyučujeme etickou výchovu v ročnících tercie (osmá třída), kvarta (devátá třída), kvinta (první ročník střední školy) a sexta (druhý ročník střední školy) již od roku Výuku etické výchovy podporuje převážně zážitkový program Doopravdy a výuka předmětu Strategie osobnostního rozvoje Zážitkový program Doopravdy je systém kurzů osobnostního rozvoje, duchovních obnov a doplňkových činností, které studenti absolvují ve vícedenních seminářích konaných převážně ve školícím středisku v Jeseníkách nedaleko Karlovy Studánky. K základním kurzům patří kurz psychologie osobnosti Kdo jsem já?, kurz sociální psychologie Žádný člověk není ostrov, kurz efektivního řízení času Čemu věnuji svůj čas, tomu patří můj život, kurz partnerských vztahů Láska a zamilovanost, kurzy efektivního učení či kurz sociálních kompetencí Kam patřím?, který se uskutečňuje formou souvislé praxe v ústavech sociální péče. V předmětu Strategie osobnostního rozvoje žáci získávají znalosti o sobě samém, dovednosti aktivně vytvářet (Pokračování na str. 4)

4 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Venkov a jeho budoucnost Pokud chceme hovořit o budoucnosti venkova v ČR, je nezbytné si uvědomit jeho specifické znaky: v zemědělství převládají velké společnosti, 80% obcí má méně než tisíc obyvatel, nejhustší železniční síť (takže i malé obce mohou mít dobré spojení), chalupaření, větší ateismus (opuštěné kostely). Jaký je recept na obnovu? Myslet si, že na revitalizaci vesnic a městeček budou stačit pouze finanční dotace není asi správná úvaha. Obnova je víc než jen rekonstrukce a nové fasády. Podstatou jsou lidé a jejich nadšení, kromě finanční podpory je třeba, aby o svou vesnici pečovali sami její obyvatelé. K tomu nestačí dobře fungující sbor dobrovolných hasičů, je potřebné zapojit i majitele víkendových sídel, neboť mnohdy jen díky chalupářům se zachovaly mnohé stavby. Nezbytná je také spolupráce s podnikateli v obci a jejich větší zapojení do spolupráce s místní samosprávou. Velký potenciál skýtá do budoucna venkovská turistika, hlavně v podhorských a horských oblastech našeho kraje. Velké možnosti nabízí budovy bývalých velkostatků, zámků a zemědělských usedlostí. ČR nabízí mnoho rekreačních aktivit turistiku, cyklistiku, jízdu na koních, rybaření, myslivost i golf. V kombinaci se světově známou českou kuchyní a prvotřídním ubytováním ve zmíněných budovách to může být jistě nabídka atraktivní, typická a originální. Podobný model existuje v Portugalsku. V ČR hospodaří asi tisíc zemědělských subjektů ekologicky. Jde hlavně o pastviny a louky, podíl orné půdy nedosahuje ani jednu desetinu z celkově ekologicky obhospodařované výměry. Výhled pro ekologické produkty je slibný. Domácí poptávka roste, potenciál exportu je vysoký. Dá se uvažovat i o kombinaci biopotravin s lázeňskou turistikou. Velkou výzvou pro venkov je obnovitelná energie, především solární, získaná z biomasy, popřípadě tepelná čerpadla. Překážkou pro větší rozvoj využití výše uvedených zdrojů je jistě fakt, že pro rok 2007 ministerstvo pro životní prostředí zveřejnilo podpory pro obnovitelné zdroje - sluneční energii, biomasu a také tepelná čerpadla, a to maximálně 50% uznatelných nákladů a nejvýše 50 tisíc korun. Za faktor nejistoty pro potenciální zájemce lze považovat také to, že se tyto údaje zveřejňují vždy jen pro jeden rok, a proto s nimi není možné dlouhodobě počítat. Zemědělství vytváří vzhled krajiny. Pro mnoho lidí je zemědělství synonymem pro rozvoj venkova a podle této teze by aktivní zemědělská politika měla stačit. Dnes jsou v českém zemědělství zaměstnána asi čtyři procenta práceschopného obyvatelstva. Jde ale opět o průměrné číslo, které je ve skutečnosti v některých regionech podstatně vyšší. Většina venkovského obyvatelstva hledá své uplatnění mimo zemědělství. Aby programy rozvoje venkova měly šanci na úspěch, musí vycházet z daných regionálních podmínek, být podporovány lokálními iniciativami a zahrnovat všechny profesní skupiny obyvatel. Ing. Marian Jurečka, kandidát do krajských voleb Etická výchova... (Dokončení ze str 3) společenství, objevují svou vlastní životní cestu, učí se aktivně řídit svůj čas i život. Souhrnně lze říci, že při vzdělávání žáků na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově nám nejde jen o to, aby se naši žáci ve společnosti dokázali profesně uplatnit, ale aby také rozuměli sami sobě, společnosti ve které žijí a Četli jsme na internetu Již delší dobu je cítit, že situace v KDU ČSL není dobrá. Její politika se vzdaluje lidem. Důkazem toho je volba prezidenta, která povzbudila členy strany k diskuzi, ale nesetkala se se zájmem volitelů. Řada usnesení a reakcí zůstala bez vyhodnocení a zpětné reakce směrem k členské základně. Nejsou-li usnesení respektována, je to pohrdání názory a cesta k úplnému odtržení se od reality života. Krize uvnitř strany je hlubší a jde o víc než o prezidenta. Je zde cítit spor o další směřování strany mezi těmi, kdo vycházejí ze zájmů tradičních voličů KDU ČSL což jsou členové KDU, lidi sociálně slabší a ti, co vkládají naději do politiky jako nositele křesťanských hodnot a mezi těmi, kteří chtějí stranu modernizovat a snad i z obavy a strachu, aby se ve svých preferencích nepropadla se stále více svými zájmy přibližují k politice ODS. Tento názorový rozpor je zřejmý a viditelný. KDU se musí jasně profilovat a vrátit se k tradičním tématům. Podpora a ochrana sociálně slabších, ochrana a podpora rodin, podpora středních podnikatelů a návrat tématům venkova. Jako křesťanská strana se musí přihlásit a vrátit ke křesťanským kořenům, protože na nich je založen obecný morální kodex a ten je důležitý pro všechny lidi ať jsou věřící či nevěřící. Demokracie bez hodnot dává prostor politikům pro uplatňování vlastních zájmů či nějakých krátkodobých politických pohledů. Hodnoty se musí připomínat, ale musí se především vtělit do jednání politiků. Před námi je rozhodnutí, zda chceme zvolit směr svébytné, samostatné strany opírající se o tradiční voliče a nabízející sociálně citlivou politiku nebo se přiklonit k zájmům a cílům nabízející krátkodobý prospěch, ale ve skutečnosti by tato politika vedla k propadu KDU a jejímu zániku. Vládní ekonomická reforma ztotožňovaná s naším ministrem financí a reforma zdravotnictví negativně dopadá právě na sociálně slabší občany, které máme chránit a podporovat. Jsme strana lidová, proto bychom měli mít na zřeteli vždy dobro lidí. Věra Luxová Rozčarování, pohoršení, pocit trapnosti před kolegy a známými ( co mám říkat lidem před kostelem? ), silný dojem, že o hlas zespodu nikdo nestojí - to vše zaznívá v těchto dnech při řadě setkání v Čechách a na Moravě, z mailů i diskuse zde na webu. Širší vedení strany nám za posledních pět let pěkně zmodralo, což prezidentská volba odhalila v plné nahotě - tak se dá shrnout hodnocení z regionů. Členové i příznivci volají po zastavení tohoto trendu, více než o teplá místa pod modrou sukní stojí o důvěryhodnou KDU-ČSL, která zůstane věrná svým hodnotám před krátkozrakými zájmy kohokoliv - třeba i někoho z biskupů. Co s tím? KDU-ČSL je na křižovatce. Už 29. února máme v Brně na programové konferenci šanci podívat se do zrcadla a navrhnout východiska pro obnovu strany. Iluze si nedělám, hlasování pro Klause na Celostátním výboru mi potvrdilo, že se svými postoji patřím k menšině. Ale o nový začátek bychom se pokusit měli, co říkáte? David Macek rozuměli světu. Jde nám o to, aby z našich studentů vyrůstali dospělí mladí lidé, kteří vědí, kdo jsou, co chtějí a uměli své cíle uskutečňovat. Našim cílem je dospělý mladý člověk, který dokáže žít smysluplný a tedy šťastný život. P. ing. Jaroslav Němec SDB, Mgr. Jaroslav Fidrmuc

5 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Krajská nominační konference v Lipníku nad Bečvou určila kandidáty do krajských voleb na prvních 16 místech. V sobotu 23.února se konala v sokolovně v Lipníku nad Bečvou krajská nominační konference. Začátku jednání byl přítomen předseda KDU-ČSL Jiří Čunek a diskuse s delegáty byla pro všechny přítomné určitě zajímavá. Delegáti konference určili v tajné volbě pořadí kandidátů pro podzimní krajské volby tak, aby každý okres měl rovnoměrné zastoupení na kandidátce. Lídrem se stal náměstek hejtmana Pavel Horák, ženy bude zastupovat náměstkyně hejtmana Jitka Chalánková, která skončila na druhém místě, mladou generaci bude reprezentovat na třetím místě kandidátky místostarosta Velké Bystřice Ivo Slavotínek. Zvolená kandidátka je příslibem, že lidovci i do budoucna naváží na dosavadní úspěšné působení v krajském zastupitelstvu. Delegáti také vyjádřili podporu přítomnému europoslanci Janu Březinovi a navrhli jej na lídra lidovecké kandidátky pro volby do evropského parlamentu v příštím roce. Jan Dostál krajský tajemník 1. Ing. Horák Pavel, 43, Grygov 2. MUDr. Chalánková Jitka, 50, Prostějov 3. Mgr. Slavotínek Ivo, 32, Velká Bystřice 4. JUDr. Šiška Otakar, 57, Přerov 5. Kubíček František, 58, Písařov 6. Hannig Leoš, 32, Vápenná 7. Ing. Jurečka Marián, 26, Rokytnice u Přerova 8. Mgr. Fidrmuc Jaroslav, 49, Krumsín 9. Mgr. Pelikán Matouš, 26, Olomouc 10. Sommer Lubomír, 60, Zábřeh na Moravě 11. Ing. Novotná Milena, 60, Česká Ves 12. Ing. Kaprálová Jarmila, 56, Uničov 13. Ing. Váhala Zdeněk, 38, Hustopeče nad B. 14. Ing. Konečný Jan, 37, Písečná 15. Kocúrková Božena, 65, Rapotín 16. JUDr. Reková Zdeňka, 46, Kostelec na Hané Lídrem kandidátky zvolen ing. Pavel Horák Zde publikujeme některé z bodů usnesení Krajské konference. Celý text usnesení je k dispozici na webových stránkách KDU-ČSL Krajská konference bere na vědomí Programové desatero aneb manifest nové-lepší KDU-ČSL a příjímá jej jako podnět a doporučení Olomouckého kraje programovému sjezdu KDU-ČSL v dubnu 2008 Krajská konference ukládá Krajským zastupitelům za KDU-ČSL prosazovat zavedení etické výchovy na středních školách a učilištích zřizovaných krajem Lídrovi a krajskému výboru zapracovat programové závěry konference do volebního programu pro krajské volby Krajská konference stanovuje podporu rodin jako prioritu politiky KDU-ČSL v Olomouckém kraji i pro další období Krajská konference důrazně žádá aby členové vlády za KDU-ČSL usilovali o zrušení poplatků u lékaře pro matky s dětmi a u dětí do doby, než jsou výdělečně činné

6 Číslo 1/ Velikonoce 2008 Zpráva předsedy KO KDU-ČSL v Olomouckém kraji ing. Tomáše Kvapila na krajské konferenci v Lipníku nad Bečvou Milé sestry, vážení bratři, milí hosté! Dovolte mi, abych před vás předstoupil se zprávou o činnosti Krajské organizace KDU-ČSL v Olomouckém kraji od poslední krajské konference, která se konala 11. června v Zábřehu. V minulých volbách do krajského zastupitelstva jsme získali 13,78 % hlasů a to nám vyneslo 9 mandátů. Byl to dobrý start pro povolební vyjednávání, která nakonec vyústila v uzavření koaliční smlouvy s ODS. V jedenáctičlenné radě kraje máme tři místa, z toho dva náměstky hejtmana. Do programové části koaliční smlouvy jsme prosadili podporu rodin, pomoc neziskovému sektoru, důraz na rozvoj venkova a vzdělání, tedy naše programové priority. Koaliční smlouva nám přiřkla tyto kompetence: strategický rozvoj, kulturu a památkovou péči, sociální oblast a podporu rodiny, životní prostředí a zemědělství včetně rozvoje venkova. Jak se nám daří prosazovat náš krajský volební program? V oblasti rodinné politiky začala na základě našeho požadavku brzy po krajských volbách fungovat komise pro rodinu a sociální záležitosti, se kterou úzce spolupracuje náměstkyně Jitka Chalánková. Dosud sice nebyl vypracován koncepční dokument, který má určit hlavní směry a priority rodinné politiky a navrhnout konkrétní opatření, ale podařilo se v loňském roce zavést systém tzv. rodinných pasů, tedy slev pro rodiny s dětmi. Patří za to dík náměstkovi Pavlu Horákovi, protože tak bylo naplněno jedno z usnesení posledního sjezdu KDU-ČSL, ve kterém byl krajským zastupitelům program Rodinný pas doporučen k realizaci. Jsme tak jedním ze tří krajů, kde tyto slevy pro rodiny již fungují a máme tak být na co hrdí. V krajském volebním programu jsme se hlásili k podpoře malého a středního podnikání a vytvoření nových pracovních míst. Je potěšitelné, že za roky 2005 a 2006 jich u nás nově vzniklo 1 800, údaje za rok 2007 zatím nejsou k dispozici. Pro rozvoj technické infrastruktury si kraj vzal půjčku 1,5 mld. Kč a další miliardu má z EU. Jedním z bodů naše programu bylo letiště v Přerově. Podařilo se jednak revokovat usnesení vlády o jeho zrušení a nyní se připravují kroky ke smíšenému vojenskému a civilnímu provozu na tomto letišti. V rámci ROP bude možnost na letiště čerpat až 1 mld. Kč z fondů EU. V rámci protipovodňových opatření se staví poldr Žichlínek, desítky kilometrů hrázování a kanál v Olomouci. Cestovní ruch jako zvláštní příležitost pro náš kraj má v ROP ročně vyčleněno 250 mil. Kč. Důležitá je také kultura a památková péče. Běží zde tři programy dva památkové a jeden na podporu kulturních aktivit, o všech jsou naši starostové dobře informováni a využívají je. Během posledních let se výrazně opravila muzea v Přerově, Šumperku, Prostějově, Olomouci, kde kraj také zajistil opravu a dostavbu Vědecké knihovny. Součástí našeho volebního programu byla i tzv. zelená pro venkov. Zde chci připomenout, že úspěšně funguje program obnovy venkova, soutěž Vesnice roku a že také kraj dal vždy kladné doporučení k zachování malotřídek podle zájmu dané obce. Sestry a bratři, můj výčet jistě není úplný, nicméně chci na tomto místě poděkovat všem zastupitelům za KDU-ČSL za prosazování křesťansko-demokratické politiky, zvláště pak 1. náměstku hejtmana Pavlu Horákovi, náměstkyni Jitce Chalánkové a předsedovi našeho klubu zastupitelů Františku Kubíčkovi. Zaslouží si naše uznání a určitě i potlesk. Pokud se podíváme na výsledky voleb do PS v roce 2006, už jsme tak úspěšní nebyli. I když podle procentního výsledku jsme se se svými 8,26 % dostali téměř o procento nad celostátní průměr a dá se říci, že jsme tedy ve srovnání s jinými kraji nedopadli špatně, přišli jsme o jednoho poslance, což je citelná ztráta. Ve volbách do Senátu v témže roce Adolf Jílek obhájil svůj mandát a stal se předsedou klubu senátorů. Poděkování patří i Petru Kousalovi a Jiřímu Bakalíkovi, kteří za nás do Senátu také kandidovali. Co se týká jiných významných míst ve státní zprávě, považuji za důležité připomenout, že náměstkem ministra dopravy je Ivo Vykydal a náměstkem na ministerstvu obrany Jaroslav Kopřiva. Nyní několik údajů o naší krajské organizaci. V roce 2005 jsme měli členů a 277 místních organizací. K 1. lednu letošního roku máme 4088 členů a v našem kraji pracuje 250 místních organizací. Členská základna nám trvale klesá a to především díky stáří našich členů. Některé kroky na celostátní úrovni nám způsobují další úbytky. V současné době máme v kraji 43 starostů, 50 místostarostů a celkem 464 zastupitelů. Potěšitelné je, že na posledním setkání komunálních politiků, kam zveme i naše starosty příznivce, dva z nich projevili zájem o vstup do naší strany. Nadějí zde pro nás mohou být Mladí křesťanští demokra-

7 Číslo 1/ té, náš dorost. Jak jsem už připomněl před třemi roky, jejich organizace v našem kraji patří mezi největší v republice mají v našem kraji sedm místních organizací a 112 členů. Znovu vás chci všechny vyzvat k jejich aktivní podpoře. Oni jsou naše budoucnost. Předsednictvo KV pracuje ve složení sestra Milena Novotná, bratři Ivo Vykydal, Tomáš Chalánek, František John, František Kubíček, Jan Dostál a já. Bylo svoláno celkem 20 krát, připravovalo jednání KV a plnilo jeho úkoly. Krajský výbor má 29 členů, jednal od poslední konference 17 krát. Pro systematickou činnost si stanovil svůj Program činnosti, který byl průběžně aktualizován. KV zajišťoval návštěvy našich ministrů a to především před parlamentními volbami, uspořádal několik setkání komunálních politiků s našimi krajskými náměstky a představiteli státní správy, organizoval pouť veřejných činitelů a Den rodin na Svatém Kopečku, uspořádal mnoho setkání s občany, zajišťoval vydávání krajského zpravodaje. Od poslední konference vyšel Velikonoce 2008 Krajánek celkem 9 krát; zde se patří poděkovat br. Zdislavu Havranovi, který má zpravodaj na starosti. KV také uspořádal vzpomínkovou akci na našeho zakladatele Mons. Jana Šrámka. V loňském roce jsme také aktivně zapojili do soutěže Strom roku a Stojanova lípa v Beňově nakonec zvítězila. Přehled o zasedáních krajského výboru máte ve svých podkladech. Sestry a bratři, nacházíme se na počátku super volebního roku. Na podzim proběhnou volby do krajského zastupitelstva a ve dvou volebních obvodech volby do Senátu. Je na nás všech, jak volby proběhnou, zda budeme úspěšní, zda si v listopadu před volbami budeme moci říci, že jsme pro jejich dobrý výsledek udělali všechno, co je v našich silách. To je důležité. Vlastní výsledek je pak také v rukou někoho jiného. Děkuji Zpráva předsedy poslaneckého klubu krajského zastupitelstva za KDU-ČSL v Olomouckém kraji Františka Kubíčka na krajské konferenci v Lipníku nad Bečvou Vážený bratře předsedo, milé sestry delegátky, vážení bratři delegáti krajské nominační konference, dámy a pánové, vážení hosté. V souladu s usnesení KV KDU-ČSL a dnešním programem krajské konference, dovolte mi předložit zprávu o činnosti klubu ZOK za KDU- ČSL od listopadu 2004 do dnešního dne 23. února Klub ZOK za KDU-ČSL se v uvedeném mezidobí scházel v souladu s plánem schůzovní činnosti a jednacím řádem klubu, kde se pravidelně zabýval a projednával jednotlivými body programu ROK a ZOK, připomínkami krajských zastupitelů a občanů našeho kraje, případnou vzniklou politickou situací na celostátní regionální i místní úrovni. V minulých krajských volbách 2004 jsem získali 9 mandátů, které byli dobrým předpokladem pro povolební vyjednávání s případnými koaličními partnery. KV KDU-ČSL po složitém jednání prosadil dvojkoalici s ODS, která následně vedla k uzavření koaliční smlouvy a k schválení programového prohlášení na volební období Z celkového počtu 55 mandátů ZOK získala dvojkoalice 30 většinových mandátů z toho ODS21 a 9 mandátů KDU-ČSL, které umožnili sestavení jedenácti členné ROK, kde jsme získali pozice prvního náměstka hejtmana, náměstkyni hejtmana a neuvolněného radního OL kraje. Dále se nám podařilo obsadit předsednické funkce ve výboru pro regionální rozvojí a v kulturní, sociální a komisy životního prostředí a zemědělství a členství ve všech výborech a komisích při ZOK. Neméně důležitá je také práce v komisy v rámci AKČR, všichni zástupci za KDU-ČSL svojí pravidelnou účastí a reálnými návrhy se stali platnými členy uvedených výborů a komisí. Někteří naši krajští zastupitelé se v rámci zahraničních studijních pobytů navštívili instituce EU v Bruselu a v Strasburgu a případně dalších poznávacích pobytů v rámci bilaterálních jednání. Velice zajímavá byla poznávací cesta po Irsku. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat europoslanci Janu Březinovi, který se pregnantním způsobem věnoval jednotlivým delegacím z našeho kraje a to i nad rámec svých pracovních povinností a na úkor svého osobního volna. Dovolte mi, abych se alespoň částečně zmínil o svěřených resortech, které mají v gesci první náměstek hejtmana Br. Ing. Pavel Horák a náměstkyně hejtmana sestra Mudr. Jitka Chalánková. Po celé volební období jsou oba resorty řádně vedeny i přes to, že došlo v mezidobí k výměně vedoucího regionálního odboru a vedoucího sociálního odboru. Výměna uvedených vedoucích odboru ještě více zefektivněla práci našich náměstků, kteří jsou předkladateli materiálů pro jednání ROK a ZOK. V uvedeném mezidobí proběhlo 78 zasedání ROK, kde bylo projednáno více jak 3000 bodů, dále se uskutečnilo 22 zasedání ZOK, kde ROK doporučila ke schválení víc jak 600 bodů programu zasedání ZOK. V návaznosti na jednání ROK, ZOK výborů a komisí ZOK (Pokračování na str. 12)

Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje

Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje K R A J Á N E K Zpravodajský občasník KDU-ČSL Olomouckého kraje Číslo 3/2007 Podzim 2007 Slovo předsedy Podpora rodin proklamace nebo konkrétní kroky? Rodinná politika v praxi Když se před třemi roky vyjednávala

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008 říjen 2008 ročník IV 4 Stavbě dálnic předchází práce archeologů 5 Čtenáře čeká Týden knihoven 10 Novinářka Ludmila Hyblerová RPSN od 145,93 % 777 760 960 na dobu 7 až 12 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Šerif Osmadvacet uznaných sdružení Táboření na zemědělské půdě Vzniklo Fórum nestátních neziskových organizací Ministryně školství Dana

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

Most : Teplice : Prahaa. dennyrosecz.com. OC Central Most Radniční 3400, Most tel: +420 725 384 448

Most : Teplice : Prahaa. dennyrosecz.com. OC Central Most Radniční 3400, Most tel: +420 725 384 448 Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 6 číslo 17 září 2013 Jan Hamáček www.tydeniky.cz Narodil se 4. 11. 1978 v Mladé Boleslavi, kde absolvoval místní gymnázium. V roce 1995 a 1996

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více