Vyšebrodský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšebrodský zpravodaj"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2014 (252) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední Výtoň, Horní Dvořiště Koncert pro Andu VII. ročník od 17 hod. do... sál Hotelu Šumava Celým večerem nás bude provázet Josef,Bigi Bigas Pohádka Středa , 16 hod. Klub pod kinem Vstupné 40, Kč Více na str. 24 Jiří Schelinger memory band Oceán Seven Blackout SWAMP! Wade Zuzka Benešová Cestovatelské promítání Pouť do Santiaga de Compostela , 18 hod. salonek restaurace U Candrů Vstupné 40, Kč Letošní koncert nezahajujeme s prázdnou kasičkou díky vítězné posádce kuriozního plavidla,,sokolíci, která věnovala celou svou výhru Kč!!! Tato částka bude darována tradičně na dětskou onkohematologii v Českých Budějovicích. Finanční dary vybrané na místě budou tentokrát věnovány Johance Žižkové, které bychom tímto chtěli pomoct na její těžké cestě k uzdravení. Přijďte si zavzpomínat, užít dobrou hudbu a v neposlední řadě přispět na dobrou věc! Posezení pro seniory Čtvrtek , 16 hod. restaurace Lesanka Zahraje V. Baštář a přátelé Vstupné 40, Kč

2 2 Vyšebrodský zpravodaj březen 2014 Fond rozvoje bydlení Město Vyšší Brod v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo zvláštní Fond rozvoje bydlení, který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov podle stanovených pravidel na území města Vyšší Brod. Stav účtu Fondu rozvoje bydlení byl k Kč. Na rok 2014 je rozpočtováno pro čerpání nových půjček ve výši Kč. Půjčky z FRB poskytuje město Vyšší Brod dle Pravidel pro tvorbu, správu a čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Vyšší Brod, která jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Vyšší Brod Dle těchto pravidel mohou být příjemci půjčky z FRB vlastníci obytných domů či bytů v území města Vyšší Brod, a to jak fyzické, tak právnické osoby, které přijmou závazek použít poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě o půjčce uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov a bytů a ke sjednanému účelu. Prostředky z půjčky je možno použít výhradně k úhradě stavebních materiálů a prací na obytného domu nebo bytu, k vestavbám nebo nástavbám nových bytů a k opravám stávajích nebo výstavbám nových technických sítí souvisejících s bytovými objekty. Z fondu se poskytují půjčky především k těmto účelům: Účel Horní hranice půjček v tis. Kč Výstavba a obnova střech 100 Výstavba a obnova krovů 100 Zhotovení a obnova fasád 100 Zateplení budovy 100 Výstavba nových sociálních zařízení a vestavba chybějících nebo rekonstrukce stávajících sociálních zařízení 100 Výstavba chybějících nebo rekonstrukce stávajících inženýrských sítí 70 Izolace proti vlhkosti 100 Přechod na ekologické vytápění 70 Zřízení malé ČOV k nové výstavbě obytného domu a zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu 70 Výměna oken, případně meziokenních prvků rodinný dům 100 byt v bytovém domě 70 Vestavba bytu do půdních prostor 150 Nástavba bytu rušící ploché střechy 150 Jednotlivé druhy půjček je možno kumulovat s výjimkou kumulace účelu - zateplení a obnova fasád s účelem zateplení budovy. Žadatel o půjčku si zajistí ověření výše stavebních nákladů u autorizovaného stavebního technika schváleného městským úřadem. Žadatelé podávájí žádosti o půjčku na podatelně MěÚ Vyšší Brod na formuláři, který obdrží tamtéž. Finanční odbor města žádosti posoudí a podle aktuálního stavu fondu, záměrů města a platební schopnosti žadatele zpracují návrh pro zastupitelstvo města, který obsahuje též výši úročení a dobu splatnosti. Tento návrh posoudí nejbližší zasedání zastupitelstva města a rozhodne o přiznání nebo zamítnutí a současně o podmínkách půjčky. Proti rozhodnutí zastupitelstva se nelze odvolat. Žadatalům bude písemně oznámeno rozhodnutí zastupitelstva města. V případě kladného vyřízení bude s žadatelem uzavřena smlouva o půjčce. Plné znění Pravidel pro tvorbu, správu a čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Vyšší Brod je k nahlédnutí na Městském úřadě Vyšší Brod. Eva Maštalířová členka rady města Změna termínu a upřesnění informace uveřejněné ve Vyšebrodském zpravodaji v měsíci leden 2014 ohledně záměru města pořídit nový územní plán. Vážení spoluobčané, Rada města upřesnila termín pro uplatňování konkrétních námětů a požadavků občanů formou žádosti na změnu územního plánu města Vyšší Brod, a to na Žádosti občanů musí splňovat následující podmínky: budou podány na oficiálním formuláři (Návrh na pořízení změny ÚPD města Vyšší Brod), který je k dispozici na Stavebním odboru, popř. ke stažení z internetových stránek města (odbory a úseky stavební odbor formuláře a dokumenty ke stažení žádost o změnu ÚPO Dříve podané a odložené žádosti ZM zůstávají v platnosti. O dalších krocích při případném pořizování nového územního plánu budete průběžně informováni. Za RM Ing. Milan Zálešák, starosta Cestovatelská promítání Pouť do Santiaga de Compostela hod. salonek restaurace U Candrů Svatojakubská cesta patří už více než tisíc let mezi nejvýznamnější křesťanské poutě v Evropě. Každoročně se po stezce, značené mušlí hřebenatkou, vydávají desítky a stovky poutníků z celého světa. I když vyrazíte sami, na stezce sami nebudete. Města i vesnice, romantické stezky i asfaltové silnice, hory i údolí, slunce i déšť. I když se o pouti těžko vypráví a nejlepší je ji zažít, přesto se ji pokusí všem, kteří ještě váhají, přiblížit svým nenapodobitelným stylem Marie Klementová. Všímá si očima pozorné cestovatelky i vztahových záležitostí, jak se k sobě lidé chovají, jak se chovají k hostům, jejich oblékání, jejich zvyky Že na ubytovnách např. polovina lidí chrápe a druhá je mlaskáním tiší Jaké vás cestou doprovodí pachy a vůně Jaroslav ZEMAN, turistický průvodce Děkujeme všem přátelům, sousedům a spoluobčanům za účast, květinové dary i za projevené kondolence na pohřbu naší drahé zesnulé, dcery Jany Jelínkové (Stuchlé), který se konal dne v krematoriu v Českých Budějovicích. Za zarmoucenou rodinu děkují rodiče, Jana a Miroslav Stuchlý. Děkuji, Stuchlá Jana.

3 březen 2014 Fotosoutěž Brody v Brodě 2014 Pravidla: Cíl fotografické soutěže Zachytit krásy a život ve městech Brod Nová kategorie život ve škole, chce podnítit zájem o fotografii mezi mladými lidmi. Pořadatel Pořadatelem soutěže je Fotostředisko Havlíčkův Brod, města Havlíčkův Brod, Český Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod. Pro koho je soutěž určena Všem občanům České republiky. Soutěžní kategorie : Krásy města Život ve městě Život ve škole Vyšebrodský zpravodaj 3 Obecná pravidla Fotografie jsou přihlašovány přes www. uschovna.cz na nebo poštou na adresu: Jaroslav Kadlec, Vančurova 2599, Havlíčkův Brod Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 3 fotografie v každé kategorii. Lze přihlašovat jen ta díla, která v minulosti do soutěže nebyla přihlášena. Přihlašovatelé přihlášených děl a odesláním přihlášky stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské tvorby, nebo tvorby autorského týmu, který jsou oprávněni zastupovat a mají autorská práva k tomuto dílu i k jeho všem částem. Přihlašovatel podáním přihlášky souhlasí s vytištění fotografií pro putovní výstavu a využitím k propagaci výstavy a nekomerční propagaci pořádajících měst a to včetně zveřejnění jména, příjmení a názvu díla. Pořadatel se souhlasem přihlašovatele zprostředkuje kontakt pro komerční využití fotografií. Přihlašovatel podáním přihlášky dává pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu, ová adresa, rok narození, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na dobu 1 roku. Osobní data přihlašovatelů jsou považována za přísně důvěrná a nebudou bez jejich souhlasu prodána nebo převedena na jinou společnost. Díla, která nesplňují technické požadavky, mohou být ze soutěže vyloučena. Ocenění za 3. místo v kategorii Krásy města získal vloni Luboš Fila s tímto snímkem. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž předčasně ukončit. Výběr vítězů Díla mohou být prezentována na webových a facebookových stránkách soutěže, na výstavách a v dalších souvisejících materiálech. Odborná komise vybere v každé kategorii vítězná díla, nejčastěji první, druhé a třetí místo. Komise se může rozhodnout, že neudělí všechna tři místa. Odborná komise je složena ze zástupců pořadatele, popř. zástupců partnerů soutěže a odborníků z fotografické praxe. Přihlašovatelé oceněných děl převezmou na vernisáži ceny od partnerů soutěže. V každé kategorii bude 1. místo oceněno Kč 2. místo Kč 3. místo 500 Kč Dále budou uděleny věcné ceny jednotlivých měst, věcné ceny pro autory do 20 let, čestná uznání. Přihlašovatelům pošlou pořadatelé s informací o místě a času konání vernisáže. Vyhodnoceným přihlašovatelům pošlou pořadatelé pozvánku na vernisáž. Cestovné veřejným dopravním prostředkem uhradí pořadatel. Termíny soutěže Přihlašování prací do soutěže začíná od Všechna díla musí být odevzdána do do 24:00. Na později dodaná díla nebude brán zřetel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení děl a webových formulářů přihlášených. Porota rozhodne do Dne se uskuteční vernisáž výstavy v Havlíčkově Brodě, prezentace nominovaných a ocenění vítězných prací. a to v rámci Dnů evropského dědictví. Technické požadavky Formát JPEG v tiskové kvalitě minimální velikost souboru 3 MB (doporučená velikost delší strany 4000 px). Maximální velikost souboru s fotografií je stanovena na 10 MB Název souboru musí mít formát: YBX-PrijmeniJmeno-NazevDila X = K krásy města nebo Z život ve městě nebo S - Život ve škole YB = HB Havlíčkův Brod, CB Český Brod, VB Vyšší Brod, ZB Železný Brod, UB Uherský Brod. Např. HBK-Novák Josef-KoudelovaKašna, HBZ-NovákJosef-PsíŽivot, HBS-NovákJosef-Já- Školník Fotografie jsou přihlašovány přes na cz nebo poštou na CD na adresu: Jaroslav Kadlec, Vančurova 2599, Havlíčkův Brod. Kontakty ová adresa:

4 ĚSTO VYŠŠÍ BROD Děti Oldřicha II. z Rožmberka Naposledy zde zmíněný významný člen rožmberského rodu, Oldřich II. ( 1462) měl ze dvou manželství šest dětí, a to tři syny a tři dcery. První, nejstarší syn, Jindřich IV. ( 1457), převzal již za otcova života vladařství nad celým rodem v letech Zastával také funkci hejtmana celého Slezska. Povahově byl otci nejbližší svou bojovností a nevybíravostí prostředků při hájení rodové prestiže. Jeho skon otce Oldřicha velmi zarmoutil. Za manželku měl Anežku ze Schauenberku z rodu "pramáti", jež byla manželkou zakladatele rodu i kláštera, Voka. O potomcích není zpráv. Zemřel ve Vídni. Druhý syn Jan II., zvaný Pokojný ( 1472) vladařil rodu v letech Na rozdíl od svého staršího bratra byl nakloněn smírným řešením konfliktů, čímž si vysloužil zmíněný přídomek. Zastával funkci nejvyššího komorníka Českého království a vrchního hejtmana Slezska. Přesto období vnitřních rozbrojů a politické tlaky za vlády Jiřího z Poděbrad Jana přivedly z řad králových příznivců do řad podporovatelů uherského vzdorokrále Matyáše Korvína. Za manželku pojal slezskou kněžnu Annu z Hlohova, s níž měl pokračovatele rodu. Ona i oba zmínění bratři našli svůj poslední odpočinek rovněž ve vyšebrodské rodové hrobce v klášteře. Zřejmě fiktivní portrét Perchty z Rožmberka. Třetí z bratrů, Jošt II. ( 1467) nabyl výborného vzdělání a stal se církevním hodnostářem. Nejprve byl představeným české větve řádu johanitů a pak se ještě stal biskupem ve slezské Vratislavi (dnes Wroclaw v Polsku). Tehdy byla ovšem tato část Slezska jednou ze zemí Koruny české, avšak město mělo většinově německý a katolický ráz. Jošt byl vysoké postavy a tělnatý, což odpovídalo jeho pověsti jedlíka a zálibě ve sladkých jídlech, pití piva a vína, a proto se mu také přezdívalo "tlustý biskup". Při pobytu v Římě hostil papeže a kardinály českými jídly, což oni velmi ocenili. O jeho rozměrné postavě svědčí

5 březen 2014 Vyšebrodský zpravodaj století otevřen, prozkoumány jeho ostatky a náhrobek umístěn v muzeu. Figurální náhrobek biskupa Jošta ve Vratislavi. dodnes dochovaný náhrobek ve vratislavském muzeu. Jako vysoký církevní hodnostář navštívil v letech Řím, kde se osobně seznámil s kardinálem Orsinim. Nemohla mu při tom jistě uniknout podobnost rodových erbů obou rodů, kde společným znakem byla červená růže ve stříbrném poli a snad právě zde bude nejpravděpodobnější hledat původ genealogické fikce o římském původu Rožmberků. Tyto rodové pověsti vznikaly právě v italském ovzduší rané renesance, která byla zřejmě takto Joštem přenesena na úrodnou půdu protorenesančního dvora Rožmberků v Českém Krumlově. Otec Oldřich byl jistě této možnosti pozvednout rodovou prestiž více než nakloněn, a tak není divu, že domažlický písař Jan Pinvička ve svém přepisu Dalimilovy kroniky tuto aktuální informaci připsal roku 1459 do textu formou nového odstavce. Domnělé příbuzenství pak bylo ješ- Pečeť vratislavského biskupa Jošta II. z Rožmberka. tě dvakrát zlistiněno a stalo se tak trvalým atributem rožmberské rodové tradice až do vymření rodu roku Pozoruhodná skutečnost ale je, že dělený štít Orsiniů začal užívat až Vilém z Rožmberka od roku 1556, i když v titulatuře bylo jméno užíváno dříve. Biskup Jošt to neměl, jako český nacionalista, v německé a bojovně katolické Vratislavi (něm. Breslau) jednoduché. Uměl sice vedle češtiny výborně latinsky, ale slabý byl v němčině, čímž se tamnímu obyvatelstvu příliš nezavděčil, jelikož jedině kázání mohlo být tehdy mimo liturgickou latinu v řeči národní. Byl prý výborný kazatel, ale jazykově zřejmě dával na českém území přednost češtině a ve Vratislavi latině, což nevyhovovalo většině tamních obyvatel. Navíc se svou smířlivou povahou a pochopením pro utrakvistickou stranu českého krále Jiřího z Poděbrad (v čemž si rozuměl s bratrem Janem), byl bojovnými slezskými německými a římskými katolickými kruhy do nepřátelství s Poděbradem spíše tlačen. Sám byl přítelem rozumných politických kompromisů. Ve Vratislavi byl nakonec tak neoblíben, že musel pobývat na biskupském sídle v Nise. Lze uzavřít, že Jošt roku 1467 sice předčasně zemřel, avšak včas před největším vyhrocením uhersko-českého konfliktu, kdy všechny české korunní země (mimo Čech) na čas připadly Matyáši Korvínovi, což by jej zřejmě smetlo. Joštův hrob ve vratislavské katedrále byl počátkem Ze tří Oldřichových dcer je nejznámější Perchta ( ), která se stala pověstnou ochránkyní rodu z onoho světa. O ní také víme nejvíce díky jejím dochovaným dopisům otci a sourozencům, které diktovala svému českému písaři na hradech Mikulově a Valticích, kam byla provdána roku 1449 za rakouského pána Jana z Lichtenštejna. Manželství to bylo nešťastné, neboť manžel byl prchlivé a kruté povahy a spolu se svou matkou Perchtě ztrpčovali život až do neúnosnosti. Byla osamělá, mnohdy v nouzi a o hladu. Perchta si právě ve zmíněných dopisech na tyto ústrky rodině stěžovala a bláhově si myslela, že jí mohou pomoci. V té době však byla žena zcela poddána manželovi i v nejvyšších kruzích a nikdo z její rodiny to nemohl ovlivnit jinak než psanou či vzkázanou domluvou, což bylo málo. Jediným přerušením těchto strádání byla jedna asi dvouměsíční návštěva na rodném Krumlově. Přesto jsou dochované její dopisy i odpovědi na ně úžasným dobovým svědectvím o velmi pěkných vztazích, které vládly v rodině Oldřicha II. z Rožmberka mezi všemi navzájem. Je z nich cítit vzájemná úcta a láska. Již zemřelá česká historička Anna Skýbová je roku 1985 knižně vydala s názvem Listy Bílé paní Rožmberské. Utrápená paní Perchta zemřela roku 1476 při svém vídeňském pobytu a byla pohřbena v rodovém klášteře Lichtenštejnů u tamních benediktinů, který se nazývá U Skotů. Další, neméně zajímavou Oldřichovou dcerou byla Anežka z Rožmberka ( 1488). Nikdy se neprovdala a žila na svém statku v Třeboni, který měl tehdy, vedle poddanského městečka, podobu pozdně gotického vodního hradu, dosti obklopeného močály a mokřinami, neboť k větší regulaci vod v okolí Třeboně došlo až prostřednictvím Jakuba Krčína po polovině století následujícího. Ví se o ní, že ráda pěstovala hudbu a také ráda v okolí lovila. Zemřela v Třeboni a tam byla i pohřbena. Vzhledem k tomu, že ve středověku končily neprovdané dcery většinou v klášterech, je tento její osud samostatné existence emancipované ženy dosti výjimečný a pozoruhodný. Třetí dcerou byla Lidmila, o níž víme pouze, že se roku 1452 provdala za západočeského pána Bohuslava VII. ze Švamberka. Jejich jediný syn Hynek se stal praotcem několika větví rodu. Bohuslav se stal v letech dočasným správcem rožmberského majetku. Byl také zajat a vězněn uherským králem Matyášem. Díky tomuto sňatku se Švamberkové dostali k majetkům jižních Čechách. Pohřbena byla v Boru u Tachova. O všech zmíněných členech rodu Rožmberků se více dočteme v pracích krumlovské archivářky Anny Kubíkové, zvláště v její knize Rožmberské kroniky krátký a summovní výtah. Dr. Milan Hlinomaz

6 6 Vyšebrodský zpravodaj březen Přední hlídka Royal Rangers ve Vyšším Brodě Vúnoru se konaly pouze dvě schůzky. I přesto děti získaly nové zkušenosti a znalosti. Vyrazili jsme na Pošlák, kde jsme hledali zbytky po bývalé obci. V kronikách jsme nalezli informace o založení, počtu domů a obyvatel, i proč tato obec zanikla. A samozřejmě odlovili kešku. 22. února jsme se v rámci odborky košíkářství zúčastnili kurzu pletení z pedigu. Termíny dalších klubů: Jarní víkendovka, Frýdava , a Bližší informace na nástěnce a webových stránkách: pod kolonkou royal rangers nebo na www. facebook.com pod názvem 14. Přední hlídka Royal Rangers ve Vyšším Brodě. Před každým klubem budou na facebooku zveřejněny informace o tom, které činnosti budou probíhat a co si mají děti s sebou přinést. Případné dotazy budou zodpovězeny na ové adrese: royal. Veronika Tůmová Cena tepla ve Vyšším Brodě v roce 2013 a výhled na rok 2014 V roce 2013 bylo vyrobeno a dodáno z městské plynové kotelny GJ tepla pro vytápění a ohřev TUV (vytápění GJ a ohřev TUV GJ). To je o 263 GJ více než v roce Cena tepelné energie z domovní předávací stanice v roce 2013 je 666,18 Kč/GJ včetně DPH a cena tepelné energie z výroby 526,45 Kč/GJ včetně DPH. Tento rozdíl cen je způsoben tím, že náklady na teplo prodávané rovnou z výroby nesmí obsahovat náklady na rozvod tepelné energie včetně nákladů na domovní předávací stanice. Průměrná cena tepla v roce 2013 pak byla cca 656, Kč/GJ včetně DPH a v roce , Kč/GJ včetně DPH. Oproti roku 2012 došlo tedy v roce 2013 k navýšení průměrné ceny tepla o cca 7,7 %. Přes toto navýšení je cena tepla v roce 2013 srovnatelná s cenami tepla z obdobných plynových kotelen a je shodná s cenou plánovanou (kalkulovanou). Příčinou zvýšení ceny je zejména: 1. Zvýšení zisku za účelem tvorby investičních prostředků pro obnovu zařízení kotelny, popřípadě i obnovu zařízení rozvodů a předávacích stanic. 2. Zvýšení ceny plynu o cca 3,6 %. 3. Zvýšení DPH o 1 % ze 14 % na 15 %. Celkové náklady na výrobu a distribuci tepla včetně zisku byly v roce , Kč a v roce , , Kč. Došlo tedy ke zvýšení celkových nákladů o , Kč, to je o cca 9 %. V roce 2013 oproti roku 2012 byla spotřeba plynu vyšší o m3, u celkové průměrné ceny plynu došlo k navýšení o 0,362 Kč/m3. Celkové náklady na palivo byly v roce 2013 o , Kč vyšší. Náklady na revize byly vyšší o , Kč a náklady na právní služby o , Kč. K největšímu nárůstu došlo u zisku před zdaněním, který byl v roce 2012 cca , Kč, v roce , Kč. Nárůst tedy činí , Kč. Nižší byly naopak náklady na opravy a udržování, a to o , Kč. Ostatní náklady byly v obou letech téměř ve stejné výši. Bylo spotřebováno m3 plynu a KWh el. energie. Společnost MONTE Vyšší Brod, s.r.o. dodává teplo pro vytápění a ohřev TUV osmnácti odběratelům, se kterými uzavírá každý rok smlouvu o dodávce tepla a TUV. Cena tepla pro rok 2014 je kalkulována ve výši 665,25 Kč/GJ včetně DPH z předávacích stanic a 531,52 Kč/GJ včetně DPH na výstupu z kotelny. Naším cílem je, aby v roce 2014 již nedošlo k dalšímu zvyšování ceny tepla. Chleborád J. Výlety do Rumunska za našimi krajany ZA RUMUNSKÝMI ČECHY A SLOVÁKY Program: Ranní odjezd, přes Rakousko a Maďarsko a večerní příjezd do rumunského Banátu do Svaté Heleny. Ubytování v místních rodinách a první večeře Seznámení se vsí kostel, škola, výlety v okolí na místa již zaniklé vesnice Elizabeta a na vyhlídku vysoko nad Dunaj. Výjezd do sousedního Srbska do české vesnice Česko Selo s originálním etnografickým muzeem. Gernik vesnice s dosud funkčními vodními mlýnky. Plavba po Dunaji Kazaňskou soutěskou až do jeskyně Ponicova. Ves Eibentál a výlet do Ujbánie s torzy dolů, o jejichž historii nám povypráví místní rodák Rozloučíme se v Banátu s Čechy a vydáme za Slováky do Bihorsko-salajské oblasti. Cestou skalní busta dáckého krále Deçebala, přístavní město Oršova a Baile Herculane císařské Herkulovy lázně. Dojezd do města Marghita a ubytování v hotelu s termálním bazénem Výlety po vesnicích a okolí Čerpotok, Nová Huta, Borumlaca, Varzal, Bodonoš a další. Návštěva sídla Svazu Slováků a Čechů žijících v Rumunsku. Výjezd do horské oblasti osídlení do nejmalebnější vsi Gemelčička, která je svou rozlohou 40 km² jednou z nejrozsáhlejších obcí v Rumunsku Odjezd se zastávkou v tržnici ve městě Oradea nákup suvenýrů, špeku a sýrů. Večerní dojezd do České republiky. V ceně výletu 8.600, Kč na osobu je zahrnuto: doprava pohodlným moderním autobusem s WC, ubytování u místních a v hotelu, vstup kdykoliv do vnitřního i venkovního termálního bazénu, polopenze, možnost nahlédnutí do matrik, služby průvodců, tištěný manuál s popisem navštívených míst ZA RUMUNSKÝMI SLOVÁKY Program: Ranní odjezd, přes Rakousko a Maďarsko a večerní příjezd do města Marghita ubytování v hotelu s termálním bazénem V Bihorsko-salajské oblasti uskutečníme výlety po vesnicích a jejich nejbližším okolí Gemelčička, Aleşd, Čerpotok, Nová a Stará Huta, Halmăşd, Varzal, Boromlaka, Šastelek, Siplak, Bodonoš Setkáme se s místními faráři, budete mít příležitost se poptat po svých známých a na farách nahlédnout do matrik. Abychom si udělali celkovou představu, jak Slováci žijí navštívíme základní a mateřskou školu i jedno ze dvou slovenských gymnázií v Rumunsku a také sídlo Svazu Slováků a Čechů žijících v Rumunsku Odjezd se zastávkou v tržnici ve městě Oradea. Večerní dojezd do České republiky. V ceně výletu 8.200, Kč na osobu je zahrnuto: doprava pohodlným moderním autobusem s WC, ubytování hotel, vstup kdykoliv do vnitřního i venkovního termálního bazénu, polopenze, služby průvodců, možnost nahlédnutí do matrik, tištěný manuál s popisem navštívených míst Bližší informace: Jaroslav Zeman, Dolní Dvořiště 148, tel

7 březen 2014 Vyšebrodský zpravodaj 7 Výpis ze zasedání Rady Města Vyšší Brod ze dne Rada Města Vyšší Brod RM bere na vědomí: průběžné plnění úkolů z RM ze dne I. S c h v a l u j e Usnesení: č. RMI/1: RM schvaluje zařazení nového bodu č. 11 Stanovisko RM k oznámení České pošty, s.p. Usnesení č. RM I/2: RM schvaluje upravený program zasedání. Usnesení č. RM I/3: RM schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Vyšší Brod dle ustanovení 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zodpovídá: tajemník. Termín: do Usnesení č. RM I/4: RM schvaluje pronájem, znění a uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 34/1 (dle geometrického plánu č /2011 p.p.č. 34/32) o výměře 333 m 2 v k. ú. Herbertov z majetku města Vyšší Brod, který je zapsán na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a žadatelkou. Pronájem na dobu neurčitou od za účelem zřízení zahrádky. Zodpovídá: tajemník. Termín do: Usnesení č. RM I/5: RM schvaluje pronájem, znění a uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 34/1 (dle geometrického plánu č /2011 p. p. č. 34/33) o výměře 354 m 2 v k. ú. Herbertov z majetku města Vyšší Brod, který je zapsán na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a žadatelem. Pronájem na dobu neurčitou od za účelem zřízení zahrádky. Zodpovídá: tajemník. Termín: do Usnesení: RM I/6: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 6/10 ze dne na pronájem pozemků p. p. č. 9/1 o výměře m 2, p. p. č. 785/4 o výměře m 2, p. p. č. 793/13 o výměře 74 m 2, p. p. č. 793/14 o výměře 100 m 2, p. p. č. 1280/1 o výměře m 2, p. p. č. 1652/10 o výměře m 2 v k. ú. Hrudkov, mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ zastoupeným Ing. Milanem Zálešákem, starostou města a fa. Agrowald s.r.o., Přízeř 31, Rožmberk nad Vltavou zastoupenou Zdeňkem Alešem, jednatelem, IČ: , za účelem provozování zemědělské prvovýroby. Nájemné ve výši 2 000, Kč za jeden hektar a rok od Zodpovídá: tajemník. Termín do: Usnesení: RM I/7: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3/12 ze dne na pronájem části pozemků p. p. č. 992/7 o výměře m 2 v k. ú. Vyšší Brod, v majetku města Vyšší Brod, který je zapsán na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a nájemcem, za účelem provozování zemědělské prvovýroby. Nájemné ve výši 2 000, Kč za jeden hektar a rok od Zodpovídá: tajemník. Termín do: Usnesení: RM č. I/8: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 11/10 ze dne na pronájem pozemků p. p. č. 686/5 o výměře m 2 a k nájemní smlouvě č. 11/13 ze dne na pronájem pozemku p. p. č o výměře m 2 v k. ú. Bolechy, v majetku města Vyšší Brod, které jsou zapsány na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a nájemcem, za účelem provozování zemědělské prvovýroby. Nájemné ve výši 2 000, Kč za jeden hektar a rok od Zodpovídá: tajemník. Termín do: Usnesení: RM č. I/9: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 11/09 ze dne na pronájem pozemků p. p. č. 1369/3 o výměře 200 m 2, a p. p. č o výměře 627 m 2 v k. ú. Herbertov, v majetku města Vyšší Brod, které jsou zapsány na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a nájemcem, za účelem provozování zemědělské prvovýroby. Nájemné ve výši 2 000, Kč za jeden hektar a rok od Zodpovídá: tajemník. Termín do: Usnesení: RM č. I/10: RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 10/10 ze dne na pronájem pozemků p. p. č. 1/1 o výměře m 2 v k. ú. Hrudkov, v majetku města Vyšší Brod, který je zapsán na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a nájemcem, za účelem provozování zemědělské prvovýroby. Nájemné ve výši 2 000, Kč za jeden hektar a rok od Zodpovídá: tajemník. Termín do Usnesení č. RM I/11: RM schvaluje od do odvolání ceny za vyřazené knihy a vyřazené časopisy z MK ve výši: vyřazená kniha: 5 Kč/ 1 ks vyřazený časopis: 1 Kč/ 1ks Zodpovídá: tajemník. Termín: Usnesení č. RM I/12: RM schvaluje dle 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnutí peněžitého daru na rok 2014 Domovu pro seniory v Kaplice, Míru 366, Kaplice, IČ: ve výši 6 000, Kč. Zodpovídá: místostarosta. Termín: do II. P o v ě ř u j e Usnesení č. RM II/1: RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 34/1 (dle geometrického plánu č /2011 p.p.č. 34/32) o výměře 333 m 2 v k. ú. Herbertov z majetku města Vyšší Brod, který je zapsán na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a nájemcem. Zodpovídá: starosta. Termín do: Usnesení č. RM II/2: RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.p.č. 34/1 (dle geometrického plánu č /2011 p.p.č. 34/33) o výměře 354 m 2 v k. ú. Herbertov z majetku města Vyšší Brod, který je zapsán na LV u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ nájemcem.zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č. RM II/3: RM pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.6/10 ze dne na pronájem pozemků p. p. č. 9/1 o výměře m 2, p. p. č. 785/4 o výměře m 2, p. p. č. 793/13 o výměře 74 m 2, p. p. č. 793/14 o výměře 100 m 2, p. p. č. 1280/1 o výměře m 2, p. p. č. 1652/10 o výměře m 2 v k. ú. Hrudkov, mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ , DIČ: CZ zastoupeným Ing. Milanem Zálešákem, starostou města a fa. Agrowald s.r.o., Přízeř 31, Rožmberk nad Vltavou zastoupenou Zdeňkem Alešem, jednatelem, IČ: Zodpovídá: starosta. Termín do: Usnesení č. RM II/4: RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 3/12 ze dne na pronájem části pozemků p. p. č. 992/7 o výměře m 2 v k. ú. Vyšší Brod mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a nájemcem. Zodpovídá: starosta. Termín do: Usnesení č. RM II/5: RM pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 11/10 ze dne na pronájem pozemků p.p.č. 686/5 o výměře m 2 a k nájemní smlouvě č. 11/13 ze dne na pronájem pozemku p. p. č o výměře m 2 v k. ú. Bolechy, mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a nájemcem. Zodpovídá: starosta. Termín do:

8 8 Vyšebrodský zpravodaj březen 2014 Usnesení RM č. II/6: RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 11/09 ze dne na pronájem pozemků p. p. č. 1369/3 o výměře 200 m 2, a p. p. č o výměře 627 m 2 v k. ú. Herbertov, mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ nájemcem. Zodpovídá: starosta. Termín do: Usnesení RM č. II/7: RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 10/10 ze dne na pronájem pozemků p. p. č. 1/1 o výměře m 2 v k. ú. Hrudkov mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a nájemcem. Zodpovídá: starosta. Termín do: Usnesení č. RM II/8: RM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy mezi městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a 2014 Domovem pro seniory v Kaplici, Míru 366, Kaplice, IČ: Zodpovídá: starosta. Termín: do III. N e s o u h l a s í Usnesení č. RM III/1: Město Vyšší Brod jako účastník územního řízení nesouhlasí s přístavbou tržnice na pozemku st. p. 871, parc. č. 950/9 v k.ú. Vyšší Brod, dle zpracované dokumentace, z důvodu nevhodného architektonického řešení a formy prodeje, který nese s sebou následné problémy se zajištěním veřejného pořádků a vzhledu města. Zodpovídá: místostarosta. Termín do: Usnesení č. RM III/2: Město Vyšší Brod jako nájemce pozemku p.p.č. KN 950/1 v k. ú Vyšší Brod o výměře m 2, který užívá na základě nájemní smlouvy č. 49 N 12/33 uzavřené mezi ním a Pozemkovým fondem ČR nyní SPÚ, odloučené pracoviště Český Krumlov nesouhlasí s vydáním části uvedeného pozemku o výměře cca. 800 m 2 žadateli. V platném ÚPO Vyšší Brod jsou na předmětném pozemku navrženy priority města. Zodpovídá: místostarosta. Termín do: Usnesení č. RM III/3: RM nesouhlasí s omezením pracovní doby České pošty, s.p. pobočka Vyšší Brod od Zodpovídá: místostarosta. Termín: IV. S t a h u j e Usnesení č. RM IV/1: RM stahuje z projednávání žádost investora z důvodu, že žádost nesplňuje podmínky dle 96 odst. 3 písm. d) a 105 odst. 1 písm. f) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (stavební zákon). Zodpovídá: místostarosta.termín: V. P o s t u p u j e Usnesení č. RM V/1: RM postupuje žádost nájemce ze dne Odboru vedlejšího hospodářství MěÚ Vyšší Bod. Zodpovídá: tajemník. Termín: VI. Zamítá Usnesení č. RM VI/1: RM zamítá žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1 o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Zodpovídá: místostarosta. Termín: Výpis usnesení vyhotoven dne Eva Maštalířová členka rady Ing. Milan Zálešák starosta Výpis ze zasedání Rady Města Vyšší Brod ze dne Rada Města Vyšší Brod RM bere na vědomí: průběžné plnění úkolů z předešlých zasedání RM I. R u š í Usnesení č. RM I/1: RM ruší usnesení č. II/4 z RM Zodpovídá: místostarosta. Termín do: II. S c h v a l u j e Usnesení č. RM II/1: RM schvaluje program zasedání. Usnesení č. RM II/2: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 v objemech: Příjmy: ,- Kč Výdaje: ,- Kč Financování: ,- Kč Zodpovídá: tajemník. Termín: do Usnesení č. RM II/3: RM schvaluje změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku města Vyšší Brod za IV. čtvrtletí roku 2013 ve výši ,12 Kč. Celkový objem odpisů za rok 2013 se uvedenou změnou zvyšuje na částku ,12 Kč. Zodpovídá: tajemník. Termín: do Výpis usnesení vyhotoven dne Hana Straková místostarosta Ing. Milan Zálešák starosta Výpis ze zasedání Rady Města Vyšší Brod ze dne Rada Města Vyšší Brod RM bere na vědomí: Informaci o průběhu příprav akce Chodník podél silnice II/163 Vyšší Brod I. S c h v a l u j e Usnesení č. RM I/1: RM schvaluje navržený program jednání. II. D o p o r u č u j e Usnesení č. RM II/1: RM doporučuje na profil zadavatele zveřejnit změnu zadávací dokumentace. Změna spočívá v tom, že v návrhu smlouvy o dílo je nově doplněn bod který zní: Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle článku této smlouvy ve výši , Kč za každý den prodlení. Zodpovídá: tajemník. Termín: do Eva Maštalířová členka RM Hana Straková místostarostka VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod a mikroregionu Vyšebrodsko Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: , Registrační značka: MK ČR E Odpovědný redaktor: Karel Troják, Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, Míru 250, Vyšší Brod, tel.: , Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o., Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně. (8x nákladem 960 ks, 4x v nákladu 1620 ks zozšířené o příspěvky obcí a měst DSO Vyšebrodsko)

9 březen 2014 Vyšebrodský zpravodaj 9 Výroční valná hromada SDH Sportovní akce Stolní tenis 28. prosince 2013 uspořádala Obec pro zájemce 1. ročník ve stolním tenisu. Hrálo se na 2 stolech v klubovně. Pořadí: 1. Roman Mašek, 2. Pavel Zvonař, 3. Radek Krahulec...se uskutečnila sobotu 14. prosince Našeho jednání se zúčastnili: starostka obce p. R. Houšková, Ing.pluk. p. P. Rožboud HZS, delegace SDH Frymburk a Černé v Pošumaví a příznivci p. Ing. V. Kříž, p. M. Kovačičin a 43 našich členů. Byly vyslechnuty zprávy o činnosti sboru, hospodaření a revizní zpráva. Dále byl schválen plán činnosti na rok Za nemalého finančního přispění Obce jsme oslavili 130 let od založení hasičů v obci a při této příležitosti ocenili aktivní členy. Ve vystoupení p. starostky a plk. Rožbouda zazněla slova uznání a poděkování za naší činnost. Na závěr nechybělo i pohoštění, výborný guláš, připravený Jirkou Krahulcem a vystoupení hudební skupiny Výtoňanka. /ks/ Výroční schůze seniorů prosince 2013 se v klubovně konala výroční schůze seniorů. Nepříznivé počasí bylo 6. příčinou, že se dostavilo pouze 67,5 % členské základny. Předseda p. J. Stoiber ve svém vystoupení zhodnotil činnost za celý rok a zprávu o hospodaření za dlouhodobě hospitalizovanou hospodářku p. E. Kasperovou přednesla p. M. Krahulcová. Za činnost sdružení poděkovala p. starostka R. Houšková. Byla provedena volba výboru a revizní komise, jejichž složení se nezměnilo a byl schválen návrh plánu činnosti na 1.pololetí roku /ks/ Setkání seniorů obce ke konci roku 2013 Obecní úřad spolu s OSS připravili na sobotu 28. prosince setkání se všemi seniory naší obce. Přítomné přivítala starostka obce p. R. Houšková a všem seniorům poděkovala za celoroční práci. Váží si a oceňuje aktivitu seniorů a do roku 2014 popřála všem pevné zdraví. Přislíbila další podporu OSS pro plánované akce. Dále vystoupil předseda OSS p. J. Stoiber a i on vyjádřil uspokojení z dosavadní práce seniorů, kteří jsou členy sdružení. Některé z našich členek donesly vlastní cukrářské výrobky. Děkujeme p. M. Krahulcové, p. J. Reisingerové, p. B. Šustrové a p. M. Stoiberové, které připravily pohoštění ze surovin, které uhradila Obec a v průběhu večera obsluhovaly. K dobré náladě přispěla kapela Výtoňanka, ve složení p J. Krahulec, p. M. Tošer a p. J. Štěpánek. Rozloučení s uplynulým rokem se vydařilo a všichni se velmi dobře bavili. ks/ Metaná Strakonice se 18.l edna 2014 staly dějištěm poměření sil ve III. lize metané. Přední Výtoň tu reprezentovala 2 družstva ve složení : I. dr.: P. Šumbera st., J. Bejdák, R. Maček a R. Krahulec, II.dr.: P. Šumbera ml., Adalb. Stoiber st., P. Zvonař a J. Stoiber ml. V konečné tabulce obsadila 4. a 5. místo. Bowling senioři V penzionu Vyhlídka se ve čtvrtek 16. ledna 2014 utkali senioři v bowlingu. 1. místa obsadili p. Jiří Krahulec a p. Jana Jakubcová. Děkujeme p. Zbyňku Jakubcovi za poskytnutí herny. Životní výročí občanů 1. čtvrtletí 2014 V lednu oslavili 65. narozeniny pan František Mácha a 70. narozeniny pan Šimon Troják, v únoru 70. narozeniny pan František Vyhlídal, 65. narozeniny paní Ludmila Bořilová a 60. narozeniny paní Alena Zdechovanová. V březnu má 65. narozeniny pan Miroslav Zvonař. B l a h o p ř e j e m e!

10 10 Vyšebrodský zpravodaj březen 2014 Mohou pomoci i na jezeře V polovině října loňského roku obdržela Obec od Krajského úřadu Jihočeského kraje mimořádnou dotaci pro SDH ve výši Kč. Obec leží na břehu Lipenského jezera, které zvláště v letních měsících láká k osvěžení, provozování vodních sportů a rybaření. Přináší ale také nebezpečí v podobě utonutí, kdy člověk přecení své síly nebo podcení přírodní živly. Abychom v takovém případě mohli pomoci a zasáhnout, rozhodl výbor SDH zakoupit gumový člun s přívěsným motorem, záchranné vesty a další vybavení. Bylo třeba ještě vyřešit dopravu člunu k zásahu. Nápadu, využít starého přívěsného vozíku se ujali členové zásahového družstva. Přestavbě věnovali mnoho hodin svého volného času. Díky jejich šikovnosti jsme ušetřili finanční prostředky a zároveň vyřešili účelné využití vozíku. Na první pohled nepoznáte, že v současné podobě nebyl dodán z prodejny. /ks/ Beseda v Českém rozhlasu Na své působení v Českém rozhlasu České Budějovice na téma a v krajské redakci televize Nova vzpomínal redaktor Pavel Kroneisl v pátek 7. února Besedu doprovázely obrázky a videonahrávka reportáže televize Nova o naší obci z poloviny devadesátých let. /ks/ Stále se zdokonalují Letošní mírná zima zatím našim hasičům nepřidělala mnoho práce. Ve svém volném čase se ale připravují na různé situace při záchranářských pracích např. záchrana tonoucího na ledě. Naposled využili nabídky p. Miroslava Kovačičina, jehož firma provádí výškové stavby, k získání znalostí ve slaňování. V sobotu 15. února se sešli zájemci ve zbrojnici. Zde je přivítal p. Kovačičin a ujal se výcviku. V první fázi bylo nutné zvládnout techniku vázání, používání uzlů, seznámení se s částmi výbavy ke slaňování a slézání malých výšek. K tomu bylo využito auta s ochranným rámem. Všichni nacvičovali a sledovali výklad s velikým zaujetím. Bylo nutné poradit si s vázáním uzlů poslepu. Slunné počasí, přitažlivý výklad, připomínky, cenné rady p. Kovačičina a jeho pomocníka p. Tuska způsobily, že si nikdo ani nepovšiml, jak rychle uběhlo celé odpoledne. Všichni už se těší na další část výcviku, který se bude konat v přírodě. /ks / Hasičský bál Vsobotu 1. února 2014 uspořádal SDH Přední Výtoň v prostorách penzionu Vyhlídka tradiční Hasičský bál. Velmi děkujeme našim příznivcům za dary do tomboly: Ateliér Bambas s.r.o. Loučovice, Ateliér Vlasta.Bambasová s.r.o. Loučovice, Hasičská vzájemná pojišťovna České Budějovice, Schindler a.s. Č. Budějovice, Penzion Vyhlídka Přední Výtoň, Obecní úřad Přední Výtoň, Kerim s.r.o. Přední Výtoň, Penzion Hejrov p. Roman Vogeltanzel Přední Výtoň, Hotel Barborka Přední Výtoň, Lesy ČR a.s. Lesní správa Vyšší Brod, Brodys s.r.o. Vyšší Brod, Kosmetika Martina, Finclub s.r.o. Č. Budějovice, Penzion Dobík Pasečná, Penzion U přívozu Frýdava, RWE Praha, POHODA SERVIS s.r.o. Č. Budějovice, JBC Agency s.r.o. hotel Albatros Přední Výtoň, Hostinec U starého vdovce p.miroslav Hůrka Přední Výtoň, KOMI s.r.o. Č. Budějovice, Josef Zabilka Frýdava, PoPos CZ spol.s.r.o., p.gerrit Franciscus Hoolwert Přední Výtoň, p. Vladimír Šlégr Frýdava a p. Václav Bílek Frýdava. /ks/ Poznáváme Makedonii V pátek 24. ledna přišel mezi seniory cestovatel a pilot padákového létání pan Miroslav Kovačičin, aby se s námi podělil o své zážitky z nám neznámého evropského státu Makedonie. Makedonie, stát, který vznikl po rozpadu Jugoslávie svým hornatým povrchem láká příhodnými podmínkami sportovce, kteří propadli kouzlu létání s padákem. Žijí tu příjemní lidé, kteří vítají návštěvníky a zvláště na venkově při setkání vás i pozvou do rodiny a pohostí. Vyprávění o zážitcích bylo doprovázeno promítáním obrázků. Na ukázku nám přinesl padák, oblek pilota s nezbytnou přílbou, vysílačku a přístroje sloužící k orientaci a určování výšky. Dostalo se nám možnosti rozšířit si své obzory o další poznatky o místech, kam se asi nikdo z přítomných nepodívá. Děkujeme p. Kovačičinovi za poutavé vyprávění. /ks/

11 březen 2014 Vyšebrodský zpravodaj 11 Živý Betlém Pozvánka na dětský karneval a maškarní bál Dětský karneval a večerní maškarní bál opět po roce pořádá obec společně s dobrovolníky v sobotu od 14:00 hod. a od 20:00 hod. v sále na nádraží Poslední adventní neděli, v podvečer u nás již podruhé ožil Betlém, naše náves proměnila v zemi izraelskou. Prastarý biblický příběh začal sesláním anděla Gabriela, který prosté dívce Marii oznámí narození spasitele Ježíška. Josef s Marií se vydávají na cestu do Betléma. V temném betlémském chlévě se naplnilo proroctví, když Maria porodila prvorozeného syna. Obavy rodičů o osud narozeného dítka i tentokrát sestoupivší anděl svým zvěstováním rozptýlil. Narozenému Ježíškovi se přišli poklonit poutníci z blízkého i vzdáleného okolí. Svou poklonu a dary předali ve chlévě tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar. To vše se odehrálo za hudebního doprovodu. Pro zahřátí se podával vánoční punč jak pro děti, tak pro dospělé. Děkujeme všem, kteří podali pomocnou ruku při přípravě představení, panu starostovi a panu P. Karalovi, velké díky patří paní Šnobrové za půjčení kozičky a ještě jednou panu Karalovi za poskytnutí beránka. Též děkujeme panu P. Ďurkovi a M. Ďurkovi za ochotu a postavení Betléma. Největší poděkování však patří divákům, kteří se dostavili v hojné účasti. Za rok se opět těšíme na shledanou. Monika Kremlová A kdo že byli naši herci neherci? Josef: Pavel Dolný Marie: Tereza Dašková Archanděl Gabriel: Marcela Houdková Andílci: Maruška Nekužová, Erika Nekužová, Eliška Dolná, Eliška Bláhová Pastýři: Jaroslav Německý, Radim Nekuža Sousedka: Monika Kremlová Hospodská: Anna Ďurková Voják: Zdeněk Krištof ml. Tři králové: Josef Řeháček, Petr Kolářík, Pavel Ďurkov Vypravěčka: Alexandra Dolná Hudba a zpěv: Henrich Lendacký, Jaroslav Lendacký, Marie Lendacká, Jaroslav Lendacký ml., Dominik Ledacký Režie: Tereza Dašková + účinkující Kulisy Betlém: Pavel Ďurkov, Marek Ďurkov Občerstvení: Blanka a Juraj Novákovi Rádi přijmeme jakékoliv smysluplné dary do tomboly a to do Předat je můžete zaměstnancům obce v kanceláři obecního úřadu Horní Dvořiště nebo paní Monice Kremlové (č.p. 10 Horní Dvořiště). Předem děkujeme všem, kteří nám pomohou.

12 12 Vyšebrodský zpravodaj březen 2014 Tři půlkulatá výročí Posledních třetina letošního roku je v novodobých dějinách Horního Dvořiště spojena s třemi událostmi, které ovlivnily životy tehdejších obyvatel. Koncem září 1938 prožívalo jihočeské pohraničí dramatické chvíle, spojené s bezprostředním ohrožením státu ze strany nacistického Německa. Státní hranici od června 1938 překračovaly ozbrojené skupinky sudetoněmeckých ordnerů (Freikorpsu), aby vyvolávaly nepokoje a narušovaly veřejný život českého obyvatelstva. Červnové volby vyhrála v pohraniční Henleinova Sudetoněmecká strana a v dalších měsících záškodnická činnost ordnerů výrazně narostla. Takřka denně, hlavně v noční době, nacistické bojůvky přepadaly stanoviště Stráže obrany státu - SOS, která byla povolána k bezprostřednímu střežení hranice. Střelba a výbuchy granátů se ozývaly od září u Hojné Vody v Novohradských horách, Pohoří na Šumavě, v okolí Cetvin, Tiché, Malont, Rychnůvku, Kaplických Chalup i Studánek a Mlýnce. Ani Horní Dvořiště nezůstalo ušetřeno a proto jedno družstev SOS bylo umístěno do bezprostřední blízkosti hranice nad obcí. Třináct členů družstva SOS za pomoci českého železničáře Šimka vytvořilo při okraji lesa s výhledem k hranici mělké okopy a zřídli nedaleko pozorovatelnu. 19. září došlo k prvnímu útoku nacistických fanatiků, jichž bylo podle neověřených údajů několik desítek. Naši sosáci se ubránili a pro lepší přehled o situaci v dalších dnech natáhli na noc před své stanoviště na provázcích zavěšené prázdné konzervy (starý válečnický fígl).při dalším útoku byl těžce zraněn pomocný finanční dozorce Ladislav Krch (průstřel ramene), který u financů sloužil nepříliš dlouho. Podle pamětníků to byl zcela regulérní frontový boj, včetně použití granátů. 23. září pak byla úplně zastavena železniční doprava přes hranici. V tytéž dny došlo k přepadení cetvinské celnice, kde vedl ordnery bývalý příslušník československé Finanční stráže německé národnosti Oskar Kohl, který přeběhl v uniformě a se zbraní do Rakouska. Cetvinský střet přinesl dvě oběti na naší straně a patřil, vedle konfliktu ve Vyšším Brodě, k těm nejprudším. Do 10. října 1938 byla velká část našeho pohraničního území připojena k Velkoněmecké říši a státní hranice se posunula až na kaplické nádraží. Se železniční stanicí Horní Dvořiště souvisí významná událost, vztahující se ke vzniku Československa v roce Jak víme, po vyhlášení samostatné ČSR 28. října 1918 německé obyvatelstvo pohraničních oblastí odmítlo nový svobodný stát a dožadovalo se připojení takzvanému Německému Rakousko. To mělo být nástupnických státem po rozpadlé rakousko-uherské říši a rakouští politikové, očekávali, že jim vítězové 1. světové války umožní ustavit velký státní celek s veškerým německy hovořícím obyvatelstvem. Na podporu těchto separatistických snah vznikaly v mnoha obcích pohraničí jednotky Volkswehru, složené z bývalých vojáků Němců, připravených klást ozbrojený odpor v případě, že dojde v obcích k převzetí státní správy československými úřady. K tomu došlo v průběhu listopadu a do Horní Plané, Volar, Prachatic, Č. Krumlova a Kaplice muselo být povoláno československé vojsko. V Kaplici nechal starý okresní hejtman J. Schöbel zajmout československého nástupce Benno Kaskeliniho, který byl Volkswehrem deportován do Lince. Proto v noci z úterý 3. na středu 4. prosince přijela na kaplické nádraží jednotka českých příslušníků bývalého 91. pěšího rakousko-uherského pluku a nad ránem bojovým řádem vyrazila ke Kaplici. Den před tím vyrazil do Kaplice v převlečení setník Jindřich Kniha, aby zjistil, jaká je ve městě situace. Poté se vzdálil na nádraží. Celou vojenskou akci řídil setník (kapitán) Vincenz (Čeněk) Sagner ( ano ten, z nějž J. Hašek udělal ve Švejkovi nadutého a omezeného rakouského oficíra) a vojáky vedli ke Kaplici důstojníci Urban, Lacina, Pavel a Macháček. Během středečního dopoledne byla Kaplice za vydatné střelby z obou stran obsazena. Část našich vojáků měla za úkol obsadit území až k rakouské hranici, což se také stalo. Neobešlo se to bez konfliktů (například střelba v okolí Dolního Dvořiště a Certlova Rybníka), protože z rakouského Lince stále přijížděli emisaři, tvrdící, že zábor území je neoprávněný. Vlak číslo 8885 po jistých obtížích dorazil 4.prosince až na nádraží v H. Dvořišti (správněji Heršláku) a hranice se konečně dostala pod vojenskou kontrolu. Bylo to nutné i proto, že přes tuto železniční stanici se plánoval příjezd zvoleného presidenta T.G. Masaryka do vlasti. Takže rota setníka Urbana trvale zůstala v H. Dvořišti, aby zajistila průjezdnost trati do Kaplice a část vojáků odjela z Cártlí elektrickou tramvají obsadit Vyšší Brod. Mezi německými separatisty a československými vojáky proběhlo několik jednání, která vyústila v sepsání protokolu, kterým rakousko-německá strana uznala svrchovanost československé moci na území tzv. Böhmewrwaldgau (Šumavské župy). Protokol byl podepsán 5. prosince na nádraží v H. Dvořišti a za povstalce jej signovali Josef Pechan přednosta stanice, Rudolf Wenzel učitel z Volar a kaplický městský tajemník J.Wagner. Československou stranu zastupovali: kapitán V. Sagner, kapitán Urban a poručík dr.fr.oberpfalcer (rodák z Vrcova u Borovan, který později přijal příjmení Jílek a stal se významným odborníkem na český jazyk v Praze pozn. autora). Podepsaný protokol zavazoval německou stranu zdržet se jakýchkoliv násilných projevů odporu proti státní moci a naše strana si vymínila právo trvalé vojenské kontroly na daném území, včetně kontroly veškerých vlaků. 4. prosince v noci projížděl H. Dvořištěm vlak s našimi vojáky - italskými legionáři a československou vojenskou delegací, kterou vedl pplk. Otakar Husák. (pozdější čs. generál, v roce 1949 degradovaný komunisty na vojína a zavřený do r ve věznici Mírov pozn. autora). Ten měl úkol vojensky zajistit bezpečnost celé železnice až do Prahy pro průjezd vlaku prezidenta Masaryka. Triumfální příjezd prezidenta T.G. Masaryka do vlasti v pátek 20. prosince 1918 byl nesčíslněkrát popsán do všech podrobností, méně už se psalo o patřeních, která jeho návratu předcházela. Prezidentův vstup na rodnou hroudu ve stanici Horní Dvořiště - Heršlák takřka přesně po čtyřech létech nuceného exilu byl připravován z Prahy od chvíle, kdy se vědělo, že Masaryk nasedl v New Yorku na loď a vydal se přes oceán do Evropy. Bylo samozřejmě nutné, zajistit cestu zvláštního vlaku od hranice do Prahy co nejpečlivěji, když se vědělo, že ještě před třemi týdny Hornodvořišťsko a Kaplicko patřilo k územím, kde odpor německého obyvatelstva k novému státu byl velmi silný a zbraněmi podporovaný. Proto došlo k rozmístění vojáků italských legionářů a Sokolů, tvořivších II. pluk Stráže svobody podél celé trati. Ozbrojené stráže stály od Dvořiště až po Velešín rozestavěné podél trati na dohled od jednoho muže ke druhému, čímž vznikl jakýsi neproniknutelný koridor. Den před Masarykovým příjezdem projel celou trasu z Č. Budějovic do H. Dvořiště a zpět zvláštní vlak, v němž byl hlavní postavou ministr železnic dr. Isidor Zahradník. Tento muž, původně katolický kněz, sehrál v revolučních dnech konce října 1918 zvláštní roli. Byl to on, kdo 28. října dopoledne provedl Prahou první průvod osob, provolávajících slávu právě vznikajícímu československému státu. Zahradník dorazil na hlavní pražské nádraží, se skupinou mužů převzal nad dráhou dozor a nechal prostřednictvím železničního telegrafu rozeslat po celých Čechách a Moravě zprávu, že byla založena Československá republika. V pátek 20. prosince po poledni byl prostor na nástupišti dvořišťského stanice přeplněn významnými osobnostmi. Po příjezdu vlaku z rakouské stanice Summerau (mimochodem, toto nádraží mělo původně být ještě v majetku československého státu pozn. autora) hrála vojenská hudba, pronášely se uvítací a děkovné projevy. Z Masarykova návratu byla pořízena celá série fotografií. Na záběru je prezident, vpravo jeho dcera Olga, která otce doprovázela z Paříže, vedle ní italský generál Luigi Piccione velitel vznikající československé branné moci. Další muž v uniformě vedle Itala plk. ing. Otakar Husák, šéf prezidentovy vojenské kanceláře. Za Masarykem na schůdcích vagónu francouzský vyslanec dr. Clement Simon a vedle něj dr. Josef Scheiner (muž s bradkou), náčelník Sokola a velitel sokolských pluků Stráže svobody. Z tohoto snímku byl někým pořízen výřez, pod nímž se objevil text Příjezd TGM do Horního Dvořiště. Jde pravděpodobně o omyl, protože původní snímek byl pořízen táborským fotografem Josefem Šechtlem a to až v sobotu 21. prosince 1918 při Masarykově krátké zastávce v Táboře cestou z Č. Budějovic do Prahy (noc strávil prezident ve svém salónním vagonu na českobudějovickém nádraží pozn. autora). Možná, že si někteří čtenáři vzpomenou na to jak jsme si před pěti roky připomínali Masarykův návrat jízdou historickým vlakem a vzpomínkou u pamětní desky, obnovené nad nádražní fontánkou panem Jiřím Anderlem. Pavel Mörtl Příjezd TGM do ČSR, vítání Tábor

13 březen 2014 Vyšebrodský zpravodaj 13 Zprávy obecního úřadu Čerpání dotací Obec Loučovice byla úspěšná v čerpání dotací a grantů, které se budou realizovat v letošním roce. Již loni se podařilo uskutečnit výměnu zastaralých rozvodů tepla a plynofikaci budovy základní školy a na objektu obecního úřadu došlo k zateplení a k výměně zdroje vytápění. Podařilo se získat dotace nejen na stavební práce, ale například i na technické vybavení sběrného dvora nebo na činnost pečovatelské služby a jednotky sboru dobrovolných hasičů. Název akce Dotační program Výše dotace Podíl obce Snížení energetické náročnosti hasičárna Operační program Životní prostředí 3,48 mil. 1,39 mil. Snížení energetické náročnosti dům kultury Operační program ŽP 5,59 mil. 3,73 mil. Snížení energetické náročnosti pošta Operační program ŽP 3,82 mil. 2,55 mil. Snížení energetické náročnosti zdravotní středisko Operační program ŽP 3,89 mil. 2,59 mil. Dotace na poskytování sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 359 tis. Pořízení dýchacích přistrojů Podpora jednotek SDH Jihočeský kraj 112 tis. 48 tis. Kompostárna Loučovice Operační program ŽP 4,01 mil. 1,35 mil. Sběrný dvůr Loučovice Operační program ŽP 8,21 mil. 0,91 mil. Loučovice nový zdroj pitné vody Operační program ŽP 1,36 mil. 0,15 mil. Snížení prašnosti v obci Loučovice a okolí Operační program ŽP 0,43 mil. 0,43 mil. POZN.: Jednotlivé částky se mohou měnit podle skutečně vynaložených nákladů. V současné době probíhá dotační řízení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora regenerace panelových sídlišť, projekt Regenerace panelového sídliště Loučovice II. etapa, jehož cílem je rozšíření kapacity parkovacích míst. Doufejme tedy, že se všechny projekty podaří zdárně dokončit. Splatnost místních poplatků Obecní úřad upozorňuje občany na splatnost místních poplatků, jejichž výše je určena obecně závaznými vyhláškami (vyhlášky jsou zveřejněny na Název místního poplatku Výše Splatnost do Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 500 Kč komunálních odpadů Poplatek ze psů za psa chovaného v domech se dvěma a více byty 500 Kč za psa chovaného v rodinném domku 150 Kč za psa chovaného v ostatních prostorech 500 Kč za psa chovaného v k. ú. Dvorečná, Kapličky, Mnichovice a osadě Přední Loučovice 200 Kč za psa chovaného poživatelem invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, případně poživatel sirotčího důchodu 200 Kč Poplatek z ubytovací kapacity 2 Kč/lůžko každé pololetí Poplatek za rekreační nebo lázeňský pobyty 15 Kč/osoba za den Každé pololetí Další informace získáte u paní Jany Ederové na telefonu nebo v úřední hodiny na obecním úřadu. Roman Bravenec tajemník obecního úřadu

14 14 Vyšebrodský zpravodaj březen 2014 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Loučovice Když jsme se před dvěma a půl lety s rodinou přišli podívat na tradiční hasičský Memoriál Štěpána Durči, řekl jsem si, že by bylo fajn přidat se k místním dobrovolným hasičům. Že by to mohla být sranda. Protože jsem si o hasičích myslel to, co asi tak všichni. Pravidelné schůzky na hasičárně plné piva, vtípků, posedávání, zábavné stříkání hadicí a jednou za čas někam na výjezd. A když mě o půl roku později mezi sebe nakonec přijali a hned první den nechali s bombou dýchacího přístroje na zádech běhat po papírně, zjistil jsem, že budu muset svůj pohled trochu poopravit. Záda a nohy jsem cítil ještě druhý den. Čím déle jsem u hasičů byl, tím více jsem nahlížel za oponu a více přijímal, než dával. Já, sice zámečnicky vzdělán, leč technicky nezručný, v podstatě lenivý městský chlapec s povahou introverta jsem se najednou začal cítit součástí kolektivu a poznával jsem lidi, které bych jinak asi ani nepoznal. Hodně rychle mi došlo, že ony dny zábavy a popíjení jsou spíše dny neustálé údržby jak osobní, tak všeobecné výstroje. Techniku je nutno neustále zkoušet, udržovat v pohotovém stavu, mazat, čistit, opravovat, renovovat. I ta auta neustále zlobí a nejsou nová, takže je třeba pořád něco přitahovat, měnit, renovovat, modernizovat. Mohl jsem sdílet tu radost, když na náš sbor byla přepsána Tatra a my mohli zprovozňovat druhé zásahové vozidlo. Takže místo vysedávání a poplácávání se po ramenou špinavá práce. Najednou vím, jak se jmenuje jaké hejble, pomalu začínám odhadovat velikost klíče od oka a když mě pro něco pošlou, zpravidla donesu přesně to, co chtěli. Není to ale jen o autech, ale i o plné výzbroji, technické výbavě a samotném zázemí. I hasičárna se neustále zvelebuje. A to všechno za vstřícného postoje a finanční záštity naší obce a grantů Jihočeského kraje. I já, coby řadový dobrovolný hasič cítím, že vztah mezi námi a obcí je vřelý, k oboustranné spokojenosti a radosti. Asi by bylo něco špatně, kdyby tomu bylo, z jakékoliv strany, naopak. Nezbývá než poděkovat. My tomu můžeme věnovat svůj volný čas, ale ten nám funkční a bezpečnou výzbroj nepořídí. Není to však ani jen o té technice. Vběhnout bez výcviku a zkušeností někam do hořící budovy, nebo se spouštět na laně do neznámého prostoru, by se pravděpodobně rovnalo sebevraždě. Takže technickou údržbu je třeba prokládat praktickými cvičeními. Což zní a v představách vypadá lákavě. Ovšem, již při samotném vstupním školení na dýchací techniku, kdy jsme v plné dýchací polní běželi s osmdesátikilovou figurínou úzkým schodištěm do třetího patra, člověk málem přijde o plíce a zjistí, že to opravdu sranda není. A kde je hledání a vynášení zraněného v zakouřeném prostoru, hledání a hašení ohniska požáru, práce s motorovou pilou, s hadicemi, čerpadly, zdravotnické znalosti, práce ve vodě, výjezdní školení do hořícího kontejneru, slaňování z různě vysokých objektů Tohle všechno pak najednou jako sranda a zábava vypadá jen z vyprávění případně sledování. S mlžící se maskou na obličeji a kolegou figurantem v znehybňujícím lehátku v zakouřené budově tu srandu trochu zatlačuje vědomí, že kdykoliv jindy to nemusí být jen cvičení, ale krutá a někdy i bolestná realita, při níž člověk nechce selhat a zazmatkovat. Je to samozřejmě i o těch výjezdech. I ty jsem si v představách maloval jinak. Hořící budovy, šlehající plameny, stříkající hadice, litry a litry vody. A najednou je pak člověk v té záplavě odčerpávání vody ze zatopených sklepů, proplachování ucpaných kanálů, běhání do prudkých kopců hasit nezodpovědným člověkem špatně (nebo vůbec) uhašená ohniště uprostřed lesů a nebo i prosté výpomoci při různých závodech nebo kulturních akcích, kdy tahá obrovský hudební nástroj na samotný vršek Čertovy stěny, rád, že se ty představy nenaplňují doslova. Je to prostě služba. Obci, komunitě, kolektivu a sobě. A služba neplánuje, služba přichází. Někdy je spousta času věnovat se údržbě, výcviku a sebevzdělávání, abychom mohli poskytovat co nejkompletnější a nejlepší služby, jindy telefon vyzvání poplach i třikrát do týdne. A když můžete, nelze nevyběhnout. Naopak, hrozně mrzí, když z jakéhokoliv důvodu nemůžete. I když to je jen zdánlivě malicherná věc. Protože příště to být nemusí, příště to může být třeba starší člověk, kterému mezi svátky začne hořet ve sklepě a je hrozně rád, že jsme přijeli ani ne do deseti minut poté, co volal. Protože když máte dobrý a schopný kolektiv, techniku ve funkčním a pohotovém stavu, tak to jde i takhle rychle. Samozřejmě to je i ta zábava. Musí být. Respektive, člověk si ji na tom všem musí najít, jinak by u toho asi dlouho nevydržel. Najednou člověk zjistí, že si má o čem popovídat s ostatními, že se na ně může spolehnout, obrátit se na ně o pomoc. Že i to věčné vrtání v autech, šroubcích a snaha co nejefektivněji roztřídit, upevnit a usadit výstroj v zásahovém vozidle, člověka obohacuje, učí, naplňuje. Že i v tom propoceném a udýchaném běhu s hadicí a bombou na zádech nakonec dělá něco sám pro sebe. Že ta obec zde není jen proto, aby vybírala poplatky. Že když se chce, jde ohromná spousta věcí. Že ten volný čas, který tomu dobrovolně věnuje, věnuje vlastně i sám sobě. Protože všechno nakonec souvisí se vším. Vstřícná obec, obětaví lidé, v rámci možností a prostředků moderní a provozuschopná technika. To všechno se rovná včasný zásah. Jsem rád, že tohle všechno v Loučovicích máme. Alespoň já to tak za ty dva roky, co jsem součástí sboru, vidím. Vidím tu práci, která za námi zůstává, ty lidi, kterým pomáháme, tu hasičárnu, která se mění k lepšímu a kterou díky obci budeme zrovna zateplovat, ty lidi, kteří mě najednou zdraví a které bych zřejmě neznal, nepřidat se k hasičům. A doufám, že to tak cítí i ostatní. Spoustu věcí tedy už vidím jinak. Někdo si pořád může myslet, to, co vždycky. Do té doby, než nás bude volat. A že si tu a tam dáme pivo? Kdo by si ho po dobře odvedené práci nedal Honza Vojtíšek za JSDHO Loučovice Masopust Loučovice o víkendu žily Masopustem a veselý průvod nešetřil nikoho. Zastavit, dát přednost desítkám maškar a zaplatit masopustní pokutu třeba za šišaté kolo či za povolenou gumu u trenek musel každý, koho průvod odchytil. Masopust se letos pořádal teprve po druhé a přidala se celá obec. Ráno v půl deváté bylo u pana starosty vydáno povolení koledovat a koledovalo se. Skoro u každého domu se maškary zastavily, připily si na zdraví, vyfikly taneček za doprovodu kapely. V průvodu nechyběla růžičková koleda, střapatý, kobyla, smrtka, bába s dědkem v nůši, dělostřelci s dělem, prsatá černoška, Marfuška, ženich a nevěsta, kominík, jeptišky s mnichem, člen SNB a spousta dalších masek. Nedílnou součástí průvodu byly i děti, které vydržely šlapat celý den. Po loňském podařeném koledování to vypadalo, že bude těžké tuto skvělou akci překonat a řeknu Vám, překonalo se. Bylo to až neskutečné, jak se tato skvělá parta bavila a myslím si, že se s námi pobavil každý, kdo koledu přichystal či nás potkal. Všem, kteří nám své dveře otevřeli, patří veliké díky, je to fajn, že se dokážeme takto spolu ještě bavit. Veliké díky patří i všem koledníkům, skvělá nálada, ochota ze sebe dělat kašpara a hlavně vydržet od ráno do rána, to si zaslouží pochvalu. Průvod skončil v hodin a od 21. hodin začala večerní maškarní zábava, kde jsme popravili kobylu. Abychom mohli masopustovat i příští rok, naše skvělá jeptiška otěhotněla se Sovou a porodila nám novou kobylku, a tak tradice může pokračovat, děkujeme. Takže vážení a milí, těším se na Vás JaGr

15 březen 2014 Vyšebrodský zpravodaj 15 Zprávy z radnice Konec kalendářního roku byl ve znamení inventarizace majetku, uzavírání účetních knih a přípravy rozpočtu na rok Hospodaření města za rok 2013 skončilo přebytkem ve výši , Kč, plánované příjmy jsme splnili na 112 % a výdaje na 91 %. V loňském roce jsme nepřijali žádný úvěr ani půjčku, pokračujeme v odpovědném hospodaření. Kulturní akce V Vzhledem k tomu, že nemáme žádné příspěvkové organizace nebo jiné organizační složky závislé na dávkách z městského rozpočtu, schvaluje zastupitelstvo na konci roku pouze rozpočtové provizorium a samotný rozpočet se projednává a schvaluje vždy v měsíci březnu nového roku. Je tak více času na kvalitní přípravu a současně máme k dispozici přesnější údaje o výši jednotlivých příjmů a výdajů než před koncem roku. sobotu se v místní tělocvičně uskutečnil zábavný animační pořad pro kluky a holky s názvem Hrátky s čerty. Celým pořadem děti provázel známý kouzelník Jirka Hadaš. Společně s ním si děti zakouzlily, zatancovaly a zasoutěžily. Za jednotlivé soutěže dostaly děti sladkosti a od Mikuláše malé dárečky. Návrh rozpočtu byl zpracován v návaznosti na schválený rozpočtový výhled a na základě údajů rozpisu státního rozpočtu. Současně zastupitelé na svém pracovním jednání v lednu stanovili priority investičních akcí na rok Jedná se především o zasíťování pozemků za hřištěm pro výstavbu sedmi rodinných domků, dále vybudování příjezdové komunikace a parkoviště u objektu nové hasičské zbrojnice, modernizaci veřejného osvětlení a pořízení dvou autobusových čekáren. Kromě rozvoje města ve výstavbě počítá rozpočet s podporou stávajícího společenského dění, jako jsou různé příspěvky na kulturní, sportovní i sociální akce. Samozřejmě je v rozpočtu počítáno i s výdaji na běžnou agendu města, která bohužel v mnohých případech představuje plnění nařízení a úkolů, jež možná pomáhají různým statistikám, ale samotnému rozvoji města rozhodně ne. Návrh rozpočtu na rok 2014 je v částkách: příjmy , Kč a výdaje , Kč, přičemž schodek rozpočtu bude kryt z úspor za minulé roky. Podrobnější rozpis rozpočtu je zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách města. Rozpočet na rok 2014 se bude schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva dne Vladimíra Kolářová, starostka Noví občánci se narodil Vilém Pexa se narodila Nikol Vyroubalová Naši senioři se zase pobavili na svém tradičním setkání, které proběhlo v místní restauraci Sára. K jejich dobré náladě přispělo vystoupení dvojice harmonikářů, p. Baštáře a p. Hryzáka pořádalo myslivecké sdružení Horní Kaliště myslivecký ples v restauraci Růže. O hudební program se postarala skupina Správná pětka. Ples se jako každoročně vydařil a mnozí z návštěvníků odcházeli z plesu domů až k ránu. /pokračování na str. 10/ Přejeme Vilémovi a Nikolce, aby je celým životem provázelo pevné zdraví, hodně štěstí a lásky.

16 16 Vyšebrodský zpravodaj březen 2014 /pokračování ze str. 9/ O víkendu se v naší tělocvičně uskutečnilo soustředění malých tanečníků. Jednalo se o výuku tance HIP HOP, které pořádalo sdružení STORM Dancers Český Krumlov. Soustředění se účastnily děti z celého českokrumlovského okresu. Dětem se u nás líbilo, takže jim rádi poskytneme zázemí i při pořádání dalších akcí. Žijeme v bezpečné obci? Jak všichni dobře víte, dnem došlo v rámci reorganizace u Policie ČR ke zrušení obvodního oddělení Vyšší Brod a byla zde zřízena služebna Vyšší Brod, která spadá pod obvodní oddělení Lipno nad Vltavou. Tato reorganizace byla provedena bez ohledu na nesouhlas místních samospráv i velké části občanů. O to bedlivěji jsme sledovali celý rok práci policistů a zajímali se o to, jak nové oddělení funguje. Z předložené zprávy obvodního oddělení Lipno nad Vltavou o bezpečnosti a veřejném pořádku v jeho služebním obvodě za rok 2013 vyplývá: došlo k nárůstu trestných činů o 13 případů ( v roce TČ a v roce TČ), zároveň se ale zvýšila celková objasněnost o 4,3% případů. V případě nárůstu počtu trestných činů statistika zcela koresponduje s celostním průměrem, kdy v celostním měřítku došlo k nárůstu trestných činů o 6,8%. Celkovou objasněnost případů mají naši policisté lepší než je celostátní průměr, neboť v roce 2013 dosáhli objasněnost 52,72% na rozdíl o 43,7% objasněnosti v celostátním měřítku. Konkrétně u nás v Rožmberku se v roce 2013 nápad z 19 trestných činů zvýšil na 20, naopak v případě přestupku poklesl počet z 38 na 25 případů. Můžeme být s uvedenými údaji spokojeni? Na jedné straně je skutečností, že k žádnému dramatickému nárůstu kriminality u nás nedošlo. Je to především zásluhou dobré práce všech policistů z obvodního oddělení Lipno nad Vltavou, kteří se s novou situací dokázali úspěšně vyrovnat. Na druhou stranu ale podle indexu kriminality patří území obvodního oddělní Lipno nad Vltavou stále k nejrizikovějším místům v Jihočeském kraji. V počtu spáchaných trestných činů na jeden tisíc obyvatel se řadíme v Jihočeském kraji na nelichotivé sedmém místo a v územním obvodu Českého Krumlova jsme s indexem kriminality - 247,1 dokonce na místě prvním. Samozřejmě má takto přepočítávaná statistika své úskalí, neboť nezohledňuje určitá specifika, neboť zločiny, jež jsou spáchány na všech, kteří se v dané lokalitě pohybují, jsou přepočítávány na počet osob, kteří tam bydlí. Přesto jde o údaj velmi závažný a kompetentní osoby by se měly nad touto statistikou zamyslet a učinit kroky k tomu, aby i našim občanům byla zajištěna odpovídající bezpečnost. Kriminalita v obvodu Český Krumlov. Obvodní oddělní Index.krim. Lipno nad Vlt. 247,1 Horní Planá 241,4 Český Krumlov 229,2 Kaplice 225,6 Větřní 179,8 Přehled o tom, co policie dělá, co nám hrozí v našem okolí, můžete sledovat na webových stránkách: mapakriminality.cz (vk) Naše lesy hospodaření v roce 2013 Město Rožmberk nad Vltavou má v majetku 230 ha lesních pozemků. Způsob hospodaření v našich lesích zůstává stále stejný; pěstební činnost provádí pracovníci, kteří jsou v pracovním poměru na základě uzavřené smlouvy s Úřadem práce, těžební a jiné odborné práce zajišťujeme dodavatelskou formou práci zadáváme hlavně místním živnostníkům. Pěstební činnost: vzniklé holiny byly zalesněny. Celkem bylo zalesněno prostokořennými i obalovanými sazenicemi smrku, buku a olše 0,72 ha. Dále byly na ploše 0,35 ha vylepšeny kultury z důvodu úhynu z minulých let. Podle potřeby byly všechny kultury ošetřeny, a to hlavně ožínáním 11,45 ha a prováděním nátěru proti okusu 12 ha. Klest po těžbě byl odklizen spálením z 720 m 3. V ostatní pěstební činnosti byl proveden výsek plevelných dřevin na ploše 2,46 ha a postřik proti klikorohu na ploše 1,20 ha. Při ochraně lesa jsme kladli lapáky na kůrovce I. a II. série. Lapáky v počtu 20 ks, které byly chemicky ošetřeny 2x vyměněny feromony. Těžební činnost: Byla provedena mýtní úmyslná těžba 724,74 m 3, předmýtní úmyslná těžba 346,08 m 3, těžba nahodilá 51 m 3 a lapáky 16 m 3. Vytěžené dřevo jsme plynule odváželi, takže na konci roku zůstalo na odvozním místě pouze 30 m 3 dřeva. Ostatní práce: provedli jsme opravy přístupových cest v celkové délce m, úpravy ploch skládek na Studenci a U drtiče a odvodnění části pozemku v délce 220 m. Ekonomické hodnocení: celkové náklady na lesní hospodářství , Kč, z toho náklady na těžbu , Kč, a příjem ve výši , Kč. Výsledkem je tedy zisk , Kč. Průměrné zpeněžení dřeva je Kč /m3. Tento ukazatel nejlépe vypovídá o dobré bilanci našeho lesního hospodaření z hlediska ekonomického. A v případě, že bychom dřevo Národnímu památkovému ústavu na opravu Jakobínky neprodávali za cenu symbolickou, tj. 100 Kč/m 3, dosáhli bychom zpeněžení Kč/m 3. V současné době je ve finiši pořízení nového lesního hospodářského plánu na další desetileté období. Na základě výběrového řízení tento plán pro nás vyhotovila f. SilvaProjekt s.r.o. Kroměříž a nyní již jenom čekáme na jeho schválení pracovníky státní správy. Stejně tak vrcholí úkony k zápisu dalších lesních pozemků do majetku města. Jedná se o historický majetek, kterým se naše lesy zvětší o dalších 17 ha. (Pavel Pígl, OLH)

17 březen 2014 Vyšebrodský zpravodaj 17 Co chceme (a kde na to vezmeme peníze) Začalo nové programovací čili rozpočtové období Evropské unie. V tomto období, v letech , může Česká republika získat asi 560 miliard korun z evropských fondů. Bude možnost žádat jednak o takzvané individuální projekty, jednak v rámci integrovaných nástrojů. Pro rozvoj venkova je takovým nástrojem komunitně vedený místní rozvoj peníze, které budou spravovat a rozdělovat místní akční skupiny (zkratka MAS). Těch peněz bude miliard korun; přesné číslo zatím neznáme, protože jednání o tom na celostátní úrovni ještě probíhají. Místní akční skupiny sdružují zástupce obcí, podnikatelů a spolků i aktivní jednotlivce. Město Rožmberk nad Vltavou patří na základě usnesení zastupitelstva do Místní akční skupiny Sdružení Růže (myšlena je růže rožmberská). Její území sahá až k Novým Hradům a Borovanům a v obci Srubec se dotýká krajského města. Nezahrnuje například Kaplici a Velešín tam působí MAS Pomalší. Během letošního roku vzniká strategie, podle které se bude na území MAS Sdružení Růže čerpat z Programu rozvoje venkova a několika dalších operačních programů, například Zaměstnanost nebo Integrovaný regionální operační program. Strategie rozvoje má být, jak jsme psali výše, komunitně vedená čili participativní čili prostě česky má vznikat zdola. Obyvatelé mikroregionu mohou sami navrhnout, co se z evropských peněz bude na území MAS podporovat a ovšem se o tom musejí dohodnout. O tom navrhování a dohadování ještě budou zvláštní ZUŠ informuje školení. Podrobnosti o těch školeních, o místní akční skupině jako takové a vůbec o celém procesu přípravy strategie budou postupně zveřejněny na webu cz. Kdo se soustavně věnuje některému oboru a chce nabídnout své znalosti a názory všem, může se zapojit do práce jedné z tematických skupin: - Podnikání, zaměstnanost a cestovní ruch - Vzdělávání, kultura a občanská společnost - Životní prostředí, zemědělství a lesní hospodářství - Infrastruktura (doprava, energetika, občanská vybavenost). Tyto skupiny budou připravovat podklady, které budou dál projednávány orgány místní akční skupiny, jednak na veřejných projednáních (schůzích). V celém procesu budou dvě vlny veřejných projednání, která se pokaždé budou se konat na několika místech celého regionu MAS. V každé vlně se bude jedna taková schůze konat v jedné z těchto obcí: Rožmberk, H. Dvořiště nebo D. Dvořiště. Na prvním projednání, které se uskuteční zhruba v polovině dubna, bude představen popis současného stavu a dosavadního vývoje (života v našem regionu) a budeme společně hledat, jak by měl region vypadat v roce Na druhém projednání kolem poloviny června jednak bude předvedeno, na jakém obrazu roku 2020 se shodli účastníci všech schůzi v první vlně, jednak budeme - zase společně hledat, co je k tomu potřeba a tedy na co bude možno čerpat peníze z evropských fondů prostřednictvím MAS. Na poslední schůzi zastupitelstva města nejspíš v září se celá strategie bude schvalovat. Nemůžeme slíbit, jak brzy poté bude možno čerpat peníze. Strategie je podmínka k tomu nutná, ale ne postačující. Každopádně to snad za tu snahu, za práci a za úsilí o domluvu stojí. Jiří Guth Zájemci o práci v některé ze čtyř oborových pracovních skupin nebo o další informace se mohou obrátit na Jiřího Gutha, který koordinuje přípravu strategie rozvoje MAS Sdružení Růže na období (tel , Ohlédnutí: Třídní koncert kytarové třídy Vladislava Čížka Srdečně zveme na : Jarní koncert I. žáků ze tříd P. Schwarzové, T. Haymanna od v ZUŠ Jarní koncert II. žáků P. Schwarzové, L. Schwarze, Mgr. L.Sirové, Mgr. A. Opekarové od v ZUŠ koncert pro Andu Připravujeme: Hrátky s písničkou Zpívání, hraní na dětské rytmické nástroje, pohybová dramatizace písní a mnoho jiného pro děti již od 4 let nabízí ZUŠ Kaplice na pobočce ve Vyšším Brodě. Dle zájmu můžeme se zpíváním a hrátkami s písničkami začít již v pondělí 10. března 2014 od 12:00 (od 6ti účastníků na hodinu, cena 800, Kč za jednoho žáčka), při menším zájmu se zpíváním začneme až 7. dubna (cena pak bude pouhých 500, Kč). Hrátky bychom ukončili k s možností pokračovat v následujícím školním roce. Na případnou ukázku toho, jak by zpívání probíhalo, se můžete se svými dětmi přijít podívat každé pondělí od 13:30 do 14:15 do učebny hudební nauky ZUŠ ve Vyšším Brodě, kde probíhají zkoušky sborového zpěvu. Hrátky budou hlavně zásobovat Vaše děti novými písničkami a tím nenásilnou formou rozšiřovat jejich hudební a hudebně dramatické cítění. Těším se na setkání s novými zpěváčky. Přihlášení je možné telefonicky na čísle a nebo osobně v ZUŠ v pondělí mezi 12:45 a 14:15 v učebně hudební nauky. Klára Remsová vyučující pěveckého sboru Více informací o škole včetně kalendáře akcí najdete na stránkách: za ZUŠ Mgr. Anežka Opekarová

18 18 Vyšebrodský zpravodaj březen 2014 Stolní tenis Krajský bodovací turnaj poprvé ve Vyšším Brodě Událostí měsíce byl pro mladé stolní tenisty z Vyššího Brodu krajský bodovací turnaj starších žáků, tentokrát poprvé na domácí půdě. Ve velké tělocvičně ZŠ se v neděli sešlo 55 hráčů a hráček z celých jižních Čech, kteří se utkali v boji o další krajské bodíky na devíti stolech. Mezi dívkami si nejlépe vedla domácí Linda Bandíková, která nenašla přemožitelku a ve finále s K.Růžičkovu z Kaplice s přehledem zvítězila 3:1. Linda potěšila nejen výsledkem ale i hrou z aktivní obrany. Právě to se od současných materiálových hráček vyžaduje. Nelze totiž do nekonečna čekat až soupeřka vyrobí chybu. Ta musí být neustále v obavách, kdy obranářka zaútočí, a to se Lindě dařilo celý turnaj. Na Johanku Jonášovou zbylo třetí místo po prohraném semifinálovém zápase s o tři roky starší K. Růžičkovou. Na solidní umístění dosáhla i Šárka Procházková na pátém místě, když ve čtvrtfinále neproměnila dva mečboly za stavu 2:1 a 10:8. K tomu všemu Eva Pokorná zvítězila v soutěži útěchy, což je pro devítiletou dívenku mezi staršími žákyněmi úctyhodný výkon. Konkurence mezi jihočeskými staršími žáky je v letošní sezóně veliká. O to víc těší třetí místo domácího borce Jakuba Harenčáka. Jeho vydřená vítězství v osmifinále a hlavně ve čtvrtfinále byla především výsledkem Kubovy bojovnosti a odvahy. Stolní tenista se nesmí bát tvořit a jít první do útoku. To je moderní trend v současném pingpongu a Kuba jej zachytil z vyšebrodských hráčů zatím nejlépe. Co na tom, že v semifinále podlehl po velkém boji celkovému vítězi Tomáši Hložkovi ze Soběslavi 3:1. Hra, kterou předvedl, byla velmi sympatická. Dvanáctiletý Martin Tran prokazuje v posledních týdnech další velký nárůst výkonnosti. Skončil sice ve čtvrtfinále, ale je třeba vědět, že šanci na takové umístění má dalších skvělých hráčů, většinou o několik let starších než Martin. David Goldman měl v osmifinále těžký los. Přestože vedl již 2:1, jeho hra v posledních dvou setech připomínala spíše utržený vagón, než s rozmyslem hrajícího stolního tenistu. David ale nehraje stolní tenis příliš dlouho, a tak bude nutné s tímto bezesporu talentovaným hráčem trochu zapracovat na taktice. Náladu si však David spravil třetím místem ve čtyřhře s Harenčákem. Do hlavní soutěže se poprvé propracoval také Pavel Stolarik. Jen Robert Štarman měl tentokrát nehoráznou smůlu. Při rovnosti bodů v kvalifikaci nepostoupil o skóre. Za zmínku stojí vítězství Jaroslava Procházky v soutěži útěchy. Tato soutěž je pro hráče, kteří nepostoupí z kvalifikace, a má stejnou váhu jako soutěž hlavní. Její vítěz je tedy hodnocen jako 17. (dívky 9.) v pořadí. O toto umístění je vždy velký boj, který tentokrát vyhrál Jarda. Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům tohoto turnaje a především rodičům a rodinným příslušníkům našich hráčů. Není jednoduché přestěhovat tolik stolů, lavic, ohrádek a dalšího materiálu po schodech do velké tělocvičny stejně jako zorganizovat dobře fungující bufet. Jedině s touto pomocí se turnaj vydařil i organizačně a Vyššímu Brodu bude KSST svěřeno pořadatelství krajských bodovacích turnajů i v dalších letech. Výsledky KBT: Pavel Mleziva KST ZŠ Vyšší Brod Vedoucí mládeže. Dvouhra st. žáci: 1. Hložek (Soběslav), 2. Fesl (Orel ČB), Harenčák (V. Brod), O. Pešek (Třeboň) Dvouhra st. žákyně: 1. Bandíková (V. Brod), 2. K. Růžičková (Kaplice), Jonášová (V. Brod), L.Růžičková (Kaplice) Čtyřhra st. žáci: 1. Hložek, Novotný (Soběslav), 2. Fesl, Fencl (Orel ČB) 3 4. Harenčák, Goldman (V. Brod), Krejčí,Hanuš (Strakonice) Čtyřhra st.žákyně: 1. Kučerová, Frolíková (Pedagog ČB), 2. K a L Růžičkovy (Kaplice) 3 4. Bandíková, Jonášová (V. Brod), Pazderová, Nečasová (Sokol ČB/ Orel ČB) Útěcha st. žáci: 1. Procházka (V. Brod), 2. Malý (Strakonice) Útěcha st.žákyně: 1. Pokorná (V. Brod) 2. L. Holubová (Soběslav). Běloruský sen Režie: Ekaterina Kibalchich Rusko, 2011, 55 min. Nejkrásnějším obdobím v naší zemi v posledních letech byl podzim 2010, říká anonymní průvodce filmem a jeho slova ilustrují záběry z volebních setkání nezávislých prezidentských kandidátů. Vypravěč společně s řadou dalších doufá, že první svobodné volby po šestnácti letech ukončí v Bělorusku autoritativní režim Alexandra Lukašenka. Veškeré naděje, posílené předvolebními průzkumy, však ukončí vyhlášení volebních výsledků. Následné protesty proti zmanipulovanému hlasování vyústí v zatýkání opozičních politiků, jejich manželek, kolegů z předvolební kampaně i obyčejných demonstrantů. Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů. Zveme na promítání festivalového filmu v 17:00 hod. V KLUBU POD KINEM Vstup zdarma: více na Řádková inzerce Ubytujeme dlouhodobě/4 až 6 lidí/ práce v zahraničí, brigády atpd... na malém rodinném penzionu ve Vyšším Brodě Třída Míru 200 Ceny dohodou /levně/ tel. Šlejmarová nebo Přijmeme hodnou a šikovnou paní na úklid malého rodinného penzionu a obchodu klenotmictví ve Vyšším Brodě/ ne nezaměstnané a na podpůrných dávkách/ nejlépe z místa V. B. jedná se o 15 až 20 hod. měs. dle potřeby. Tel. Šlejmarová nebo Pronajmu garsonku v ulici Česká. Více info na tel.: , MUDr. Žák Alexandr. Pronajmu byt 3+kk v ulici Pohraniční stráže. Více info na tel.: , MUDr. Žák Alexandr. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen geschickten Handwerker als BLITZ- SCHUTZMONTEUR. Keine Vorkenntnisse erforderlich, Führerschein B, Gute Deutschkenntnisse. Monatslohn NETTO-auszahlungsbetrag EUR 1.800,. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: Blitzschutz Huemer GmbH, Leopold-Forstner Straße Bad Leonfelden Oder Sie rufen uns an: Tel

19 březen 2014 Již potřetí v tomto roce se setkáváme u knižních novinek. Přeji příjemné čtení. pro děti: Čtenářský koutek Maceková Eva 12 hodin s Oskarem Velké obrazové album nás provází všedním dnem pětiletého kluka Oskara a jeho věrného kocoura. Mrázková Daisy Co by se stalo, kdyby... Jak sama autorka říká, věnovala knihu dětem, které ještě neumějí číst, a jejich rodičům ke společnému prohlížení obrázků a povídání nad knížkou. Kratochvíl Miloš Pes nám spadla Výbor toho nejlepšího z básnické tvorby Miloše Kratochvíla pro děti. Kratochvíl Miloš Rybáři a hastrmani Humorné příběhy líčí všední i sváteční dny docela obyčejné hastrmanské rodiny. Dietl Erhard Pušíci se stěhují Jasně, že Pušíky nepotěší, když Úřad pro životní prostředí nechá jejich skládku naložit na náklaďák a pak nadobro zmizet. Naštěstí má táta Pušík dobrý nápad a taky výborný čich... Blyton Enid Tajná sedma Spolek Tajné sedmy Petr, Žaneta, Pamela, Barbara, Honza, Colin a Jirka zažijí spoustu nečekaných dobrodružství. Jako první dvě dobrodružství vám přináší knihy: Noční výprava a Záhada ukradeného náhrdelníku. Steklač Vojtěch Pekelná třída a spol. zlatá kraditka Bořík a jeho tři nerozluční se stali se studenty soukromého gymnázia. Díky bohatému mecenáši získají kluci zlatou kreditní kartu s padesáti miliony. Dostanou však i nelehký úkol: investovat během léta tak, aby se kapitál znásobil. Pratchett Terry Svobodnej národ Na křídových pláních nazývaných Vysočina nejsou čarodějky vítány. Devítiletá Tonička si myslí, že její babička Bolníčková moudrá pastýřka byla čarodějkou, ale babička je mrtvá a když se teď začnou dít podivné věci, musí si Tonička poradit sama. Nordenstorm Leif Arne syn náčelníka Arne žije se svými přáteli na vesnici ve Švédsku. Jeho dědeček je viking. Ve vesnici se jednou objeví dva cizinci, kteří vyprávějí o novém bohu. Kdo jsou muži ve vikinské lodi, kteří přimějí vesničany uprchnout z vesnice? Lindgrenová Astrid Madynka zachránkyně Madynka vás opět nezklame, stále srší nápady a hned je uskutečňuje za horlivé asistence mladší sestřičky Lízy. A protože má dobré srdce i smysl pro spravedlnost, zachraňuje své blízké. Dahl Roald Matylda Rodiče o Matyldě říkají samé hrozné věci. Ve skutečnosti je Matylda inteligentní a nadaná dívka a oni jsou hloupí. Pojďme si přečíst, jak nad nimi a nad zlou ředitelkou školy zvítězí. Paver Michelle Ostrov bohyně Svět doby bronzové je nebezpečné a tajemné místo, kde oběť přinesená bohům může rozhodnout o životě a smrti. A kde věštba orákula způsobí, že jeden bezvýznamný chlapec se stane středem pozornosti mocného rodu a utíká, aby si zachránil život. Collins Suzanne Hunger Games 3 V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země Panem s nablýskaným hlavním městem Kapitolem a dvanácti okolními kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje kláním Hunger games zvrácenou televizní reality show, ve které každoročně jedna dívka a jeden chlapec z každého kraje nedobrovolně bojují o život. Bryant Bonnie Dívky v sedle 34 Holky ze stáje Borovicové údolí mají plné ruce práce s Maxem, majitelem jízdárny. Točí se kolem něj divná reportérka Deborah, kvůli které jejich přítel vypadá dost ustaraně. pro poučení: Ilustrovaný slovník Anglicko-německo-český pro malé děti. Fučíková Renáta Ludmila, Václav a Boleslav Netradičně pojatá, bohatě ilustrovaná naučná kniha o nejstarší české historii. Příběh, který předkládá obraz drsného světa 10. století ve Střední Evropě nám vypráví mnich Kristián. Smolíková Klára Řemesla Být ve mlýně práškem a jen ometat mlýn? O to mlynářský učedník Matěj nestojí. Mnohem zábavnější je vandrovat po světě. Během putování nastoupí do služby k šestnácti mistrům různých řemesel. Vyšebrodský zpravodaj 19 detektivky pro dospělé: Fieber Michal Škola detektivů Jansa Pavel Záskok na pánaboha Mina Denise Konec vosí sezony Konec vosí sezóny je vynikající a velmi přesvědčivý vícevrstevný detektivní román, který sleduje zničující důsledky sobeckého počínání jednoho člověka ve světě zpustošeném hospodářskou recesí a zpochybňující vše, co bylo dříve pokládáno za posvátné. Patterson James Uvidíš, zemřeš Alexova neteř Caroline se stala jednou z obětí organizovaného zločinu s prostitucí a všechny stopy vedou k záhadnému muži s maskou přezdívanému Zeus. Galbraith Robert Volání kukačky Když se slavná modelka Lula Landryová vrhne dolů ze svého zasněženého balkonu v londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé k rychlému závěru, totiž že šlo o sebevraždu. Případ se zdá být uzavřen. Lulin bratr má však stále jisté pochybnosti. Urban Miloš Praga Piccola Historie jedné rodiny, jednoho města a jedné továrny z doby konce Rakouska Uherska a ve slavném dvacetiletí Československé republiky tak, jak ji ve svých zápiscích zachytil libeňský rodák ing. Bertold Neuman a do románové podoby převedl Miloš Urban. Hanibal Jiří Osudová setkání V nové knize provázíme hrdinu Arna od dětství přes jeho studia, profesní život lékaře v malých lázních i odchod do vrcholné politiky v devadesátých letech. Stranou nezůstávají ani jeho lásky, osobní vztahy, přátelství, manželství, nevěry i rozchody. Prager Aleš Štika v rybníce Hrdina tohoto příběhu, mladý ekonom Karel, si jednoduše vzal příklad z Jánošíka a rozhodl se bohatým brát a chudým rozdávat. Akhtar Ayad Americký derviš Strhující román o muslimské rodině žijící v USA, jež se snaží vyrovnat s vírou, vlastní identitou a svým místem ve společnosti v 80. letech minulého století, tedy ve světě před 11. zářím. Jehošua Avraham Cesta na konec tisíciletí Příběh se odehrává v roce 999, kdy se marocký židovský obchodník Ben Atar ožení s druhou manželkou. Tento krok, přirozený v prostředí východoafrické sefardské kultury, je zcela odmítnut jeho obchodním společníkem, synovcem žijícím v Paříži. Hansen Martin A. Lhář Lhář patří k nejslavnějším románům moderní dánské literatury. Fiktivní deníkové zápisky se týkají několika dní, kdy na pozadí syrové krásy severské přírody vrcholí krize nenaplněného milostného vztahu.

20 20 Vyšebrodský zpravodaj březen 2014 Urbaníková Eva Příliš osobní známost Hrdinkou románu je svobodná třicátnice, vyrovnaná a spokojená, s dobrou kariérou a okruhem přátel a známých, které má ráda. Potkává vdovce Marka s malým děvčátkem. Láska na sebe nedá dlouho čekat, začnou spolu žít a všechno vypadá přímo ideálně. Moyes Jojo Poslední dopis od tvé lásky Novinářka Ellie při pátrání v archivu narazí na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý muž žádá svoji milenku, aby opustila manžela. Ellie příběh, skrývající se za dopisem, okamžitě zaujme i ona sama má poměr se ženatým mužem. Strunecká Anna Doba jedová 2 Žijeme opravdu v době jedové? Autoři nabízejí čtenářům poutavé čtení o běžných nápojích, nových typech potravin i o úskalích a rizicích konzumace sladkostí. Ešner Miloš Útěk z malé pevnosti Terezín Kromě židů v Terezíně čekali na smrt také političtí vězni, mezi kterými byl Josef Mattas, Miloš Ešner a František Maršík, členové Druhé lehké tajné divize, napojené na ilegální ústředí NEMO v Praze. Jedinou možností k záchraně byl útěk. Hruška Emil Boj o pohraničí Sudetoněmecký Freikorps v roce Šumavou po stopách fotografů. Katalog ke stejnojmenné výstavě, která proběhla v loňském roce v seminárním centru Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Mareš Jaroslav Ve stínu baobabů Afrika čarodějů, divokých zvířat a tajemství. Egghardtová Hanne Sisi a její děti Životní osudy dětí císařovny Alžběty byly odlišné stejně jako se lišil její vztah k nim. Autorka citlivě líčí vývoj nesourodého čtyřlístku urozených dětí a zároveň nám přibližuje Sisi coby matku. Weisberg Lauren Pomsta nosí Pradu Osm let uplynulo od doby, kdy Andrea Sachsová skončila s prací, "pro kterou by milion holek zemřelo" pracovala pro Mirandu Priestlyovou v časopise Runway Magazine. Z tohoto snu se nakonec stála noční můra. Teď je Andy na vrcholu světa: píše a dělá zpravodajství, co hrdlo ráčí a... Medlicott Joan Pouta domova Hannah, Grace a Amelia jsou zdrceny tím, jak požár zpustošil jejich milované stavení na Cove Road. Život plyne v klidu dál, dokud se neobjeví nepředvídaná událost. Roberts Nora Zákon přitažlivosti Parker miluje svou práci a na soukromý život jí nezbývá čas. Hanibal Jiří Neklidná duše Evy z Rožmberka Román líčí pohnutý, mnohdy dramatický životní osud Evy z Rožmberka, sestry Petra Voka a vladaře Viléma z Rožmberka. Cornwell Bernard Sharpova čest Píše se rok 1813 a major Richard Sharpe očekává nové tažení spojeneckých armád s chmurnými vyhlídkami. Vítězství závisí na neustále křehčím spojenectví mezi Brity a Španěly, které však musí být za každou cenu zachováno. Bauerová Anna Válka vlků Válečný historický román se odehrává na začátku našeho letopočtu v Čechách i na území římského impéria. pro poučení: Šiklová Jiřina Vyhoštěná smrt Nová kniha Jiřiny Šiklové formou fiktivních rozhovorů, vyprávění i teoretických výkladů přibližuje smrt jako základní životní fakt, který k vlastní škodě vytěsňujeme ze svého myšlení a řeči a s nimi často i umírajícího člověka. Byrne Rhonda Tajemství Autorka ve své knize popisuje jak dosáhnout spokojeného života v oblasti peněz, zdraví, vztahů i osobního štěstí. Učí člověka pochopit sílu myšlenky a odhalit vlastní skryté schopnosti. Přijímací zkoušky na VŠ Všeobecný přehled. Lednové a únorové ohlédnutí Nový rok je již v plném proudu, statistiky byly zpracovány a kolotoč akcí znovu nabíhá. V lednu se v knihovně uskutečnily dvě besedy pro školní děti a jedna pro dospělé. Vznik a vývoj světového komiksu byl název besedy pro žáky devátých tříd. Jelikož je to téma obsažné a čas vyhrazený na besedu neúprosný, soustředila se beseda na časový přehled vývoje komiksu. Žáci si poté mohli řadu komiksů světových autorů prohlédnout. Těšilo mě, že si některé z nich našly po besedě své čtenáře. Dostaveníčko se spisovateli nesou název má setkání s třeťáky. V pořadí druhá návštěva, měla za úkol seznámit děti s jedním z dalších českých autorů pro děti. Tentokrát padl los na Miloše Kratochvíla. Děti mají autorovy ukázky z některých jeho děl v čítankách. V knihovně máme skoro všechny autorovy knihy a třeťáčci dostali v rámci projektu Knížka pro prvňáčka knihu psanou panem Kratochvílem s názvem Školníci. Není divu, že to pan Kratochvíl tento měsíc vyhrál. Ve středu 22. ledna jsme se setkali s panem Milanem Koželuhem na besedě z cyklu Genius loci Novohradských hor na téma Mizející světy. Potřetí a naposledy jsme zavítali do Novohradských hor a prošli jsme si, nejen slovem ale i obrazem, místa zaniklá i zanikající. Ani v únoru se nelenošilo. Již třetí Dostaveníčko se spisovateli proběhlo u třeťáků. Tentokrát však nešlo jen o spisovatele ale i herce, hudebníka a režiséra v jedné osobě. Děti musely přijít na jméno Zdeňka Svěráka. Než jsme se ale dostali k hledanému jménu, prokousávaly se děti českými příslovími. Únorová beseda pro dospělé nesla téma Život s vášní a čokoládou. Ta se uskutečnila ve středu 19. února. Historií a výrobou čokolády nás provedla paní Marcela Krčálová, která nás seznámila i s kvalitní českou čokoládou Jordis. Neskončilo vše jen u povídání. Čokoládu jsme si mohli náležitě vychutnat nad několikerými vzorky. Ochutnali jsme tak 100% ekvador, čokoládu s čili, zázvorem, pomerančem, kávou či bílou čokoládu se zeleným čajem. Došlo i na kakaové boby a výluh z kakaových slupek. Možná, že někteří měli poprvé možnost vychutnat si kvalitní čokoládu s dobrým portským. Za všechny musím říci, že večer to byl velmi příjemný, povídání bylo zajímavé a vzorky čokolády fantastické. Věřím, že ti, kteří přišli, si tento večer užili a stali se příznivci kvalitní čokolády. Ti, kteří přijít nemohli, se mohou těšit na středu 12. listopadu, kdy se beseda pro velký zájem bude opakovat. Srdečně Vás na ni zvu. Poslední únorový týden nás čeká s prvňáčky výroba ručního papíru v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. A v březnu pak kolotoč akcí nabere obrátky. R. Ouředníková Březen v knihovně Blíží se měsíc, který se v naší historii slavil nejdříve jako měsíc knihy ( ), dále jako měsíc internetu ( ) a posledních 6 let slavíme tento měsíc jako měsíc čtenáře. A co v březnu pro vás v knihovně chystáme? Po celý měsíc mají noví čtenáři roční registraci zdarma Dostaveníčko se spisovateli (úterý A.) Březnové čtení s výtvarnou dílničkou (úterý v 18 hod.) Setkání se spisovatelem 1. třídy v rámci projektu Knížka pro prvňáčka Posezení se čtenáři seniory (středa ve 14 hod.) Beseda o Vzniku a historii českého komiksu (úterý A.) Vyhlášení čtenářské amnestie ( ) Děti čtou dětem akce, kdy starší děti čtou mladším letos jsou do akce zapojeni děti 2., 3., 7. a 9. třídy a děti z MŠ Noc s Andersenem 10. ročník (pátek 4. 4.)

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 (243) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ ROŽMBERK NAD VLTAVOU, LOUČOVICE, PŘEDNÍ VÝTOŇ, HORNÍ

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 červen 2015 (267) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz partner vyšebrodského zpravodaje ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk

Více

Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek. Zimní údržba chodníků. Jsou nám čistota a pořádek ve městě opravdu lhostejné?

Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek. Zimní údržba chodníků. Jsou nám čistota a pořádek ve městě opravdu lhostejné? Ročník XIII ZDARMA číslo 11 / listopad 2009 Starostův sloupek Od 1. listopadu vstupuje v platnost novela zákona o úklidu pozemních komunikací, která se v případě Kaplice dotkne především chodníků. Jde

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války Duben před sedmdesáti lety tedy rok 1945, kdy ještě trvala nelítostná druhá světová válka vyvolaná fašistickým a hitlerovským Německem, která stála milióny lidských životů, přivodila nesčetné materiální

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

Vážení spoluobčané, Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Březen 2015/číslo 3 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, ve svém příspěvku do březnového čísla Králického zpravodaje bych se ráda věnovala dvěma věcem, které v uplynulých týdnech

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více