Newsletter SPŘ č. 04/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter SPŘ č. 04/2008"

Transkript

1 č. 04/2008 Říjen 2008 Ročník 2, číslo 4 Společnost pro projektové řízení International Project Management Association Vážení členové! Ve středu 3. prosince proběhla Valná hromada naší Společnosti v sále kulturního centra RUBÍN v Brně Žabovřeskách. OBSAH Úvodní slovo 1, 2 Valná hromada Dění uvnitř SPŘ 3 Informace ze sekcí 4-6 Dotažení certifikačního procesu Certifikace 10 IPMA WORLD CONGRESS 10,11 Výzvy výboru 12 Akce, novinky 13 Pour feliciter Především chci poděkovat všem, kteří se Valné hromady zúčastnili. Výbor děkuje zejména těm účastníkům, kteří neváhali z Prahy a dalších vzdálených míst do Brna přijet! Valná hromada je vrcholný orgán SPŘ, proto je každé její zasedání velmi významné a důležité a je potřeba, aby se členové svou účastí jejím prostřednictvím podíleli na řízení SPŘ. Dík patří také těm, kteří vystavením formuláře plné moci přenesli hlasovací práva na přítomné členy. Umožnili tak platný průběh Valné hromady. Obecně je však nutno konstatovat, že účast byla nižší než na minulých dvou Valných hromadách. Jak jste mohli zaznamenat, Výbor s podporou kanceláře zveřejnil pozvánku i podkladové materiály na www stránkách tak, aby se s nimi mohli všichni zájemci seznámit. Po delší době byl pro Valnou hromadu použit model odborný seminář + Valná hromada. Tématem pro odborný seminář byla problematika výuky projektového řízení na našich školách. To je téma velmi aktuální a důležité. Pokud budou absolventi našich škol dobře seznámeni s projektovým řízením a používanými metodami, bude mít bezprostřední pozitivní vliv na využívání projektového řízení v praxi, zejména v projektové praxi českého regionu. Ve své prezentaci jsem představil projektové vyučování, což je způsob výuky, kdy se určité znalosti ve výuce získávají prostřednictvím skupinové práce žáků na dané téma. Tato metoda využívá řady prvků projektového řízení (zadaný cíl, týmová práce, plánovitý postup, zvažování rizik, respektování daných podmínek včetně omezení rozpočtem apod.). Byla předvedena konkrétní ukázka takového výukového projektu v rámci výuky zeměpisu v 5. třídě základní školy. Osobně jsem se mohl přesvědčit, že takový způsob výuky je pro žáky velmi přitažlivý, inspirativní a že je přijímán velmi pozitivně. Pro projektové řízení je významný efekt projektového vyučování na základních a středních školách mimo jiné v tom, že pokud se žáci s principy a prvky projektového řízení seznámí již na škole, nebudou mít k projektovému řízení tak negativní vztah, jaký mají často jejich rodiče, pro které je často projektové řízení průlomem do jejich zaběhnutých pracovních praktik. Na problematiku projektového výučování navázala informace Z. Novákové o průzkumu, který zjišťoval současný stav výuky projektového řízení na našich vysokých školách. Výsledky průzkumu potvrdily nepříznivý stav v této oblasti. SPŘ se proto podílí na projektu, který byl předložen spolu s VUT Brno a JAMU v Brně na MŠMT a schválen pro minulé období. V rámci projektu je zpracováván doporučený postup výuky a výukové materiály jako pomůcka pro ty vysoké školy, které by chtěly vyučovat projektové řízení podle zásad IPMA.

2 Strana 2 z 14 DĚNÍ UVNITŘ SPŘ ÚVODNÍ SLOVO pokračování Vyjádření přítomných členů bylo takové, že tento model by se měl aplikovat i na příští Valnou hromadu a Výbor by měl vybrat další, všeobecně zajímavé téma semináře. V diskuzi řada členů konstatovala na základě svých zkušeností velmi nedostatečnou znalost projektového řízení v praxi mnoha našich firem a institucí. Valná hromada proběhla podle předloženého návrhu programu a schválila celou řadu důležitých materiálů (zprávu o činnosti, návrh rozpočtu, čestné členství doc. Klapkovi apod.). Podrobný průběh lze vyčíst ze zápisu z Valné hromady. Vyzdvihl bych dva momenty, které považuji za velmi významné. Zprávu Ing. Hajkra o projektu na dokončení certifikačního procesu, který ukázal, že se daří zvládnout zavedení certifikace podle třetí verze standardu kompetenci podle IPMA. Dále zprávu Ing. Doležala o přípravě publikace o projektovém řízení podle zásad IPMA. Publikace by měla vyjít v nakladatelství GRADA počátkem první poloviny příštího roku a doplnit tak existující knihy o projektovém řízení s ohledem na nový standard kompetencí podle IPMA. V obou případech se na souvisejících jednotlivých činnostech podílí celá řada členů SPŘ. Na konci roku je možno konstatovat, že činnost společnosti byla velmi pestrá a široká. To také konstatovala závěrečná zpráva o činnosti. Za tuto celoroční činnost děkuji jménem Výboru všem, kteří se na ni podíleli, ať již přímo nebo nepřímo. Přeji všem členům hodně úspěchů na pracovišti, zejména hodně úspěšných projektů, a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním životě! Věřím, že naše Společnost neztratí takto nastartovanou dynamiku činnosti, a že v příštím roce budeme moci konstatovat ještě větší objem úspěšně vykonané práce pro rozvoj a kvalitu projektového řízení. B. Lacko VALNÁ HROMADA aneb na čem se jsme se usnesli Chcete - li získat podrobné informace o průběhu Valné hromady, máte možnost si přečíst celý zápis na našem webu - Níže uvádíme usnesení, na kterých se Valná hromada dohodla: Valná hromada uložila výboru, aby se aktivně zasazoval o to, aby certifikace dle IPMA byla zachycena v odpovídajících legislativních normách ČR. Valná hromada přijala zprávu o činnosti SPŘ za uplynulé období. Valná hromada pověřila výbor připravit do konce roku 2009 podklady a materiály pro členy SPŘ pro kvalifikované rozhodnutí o případné kandidatuře ČR na organizaci kongresu IPMA. Valná hromada schválila návrh rozpočtu na rok 2009 v optimistické variantě - v detailu kumulativních položek. Valná hromada udělila čestné členství doc. Klapkovi. Valná hromada vzala na vědomí: zprávu o činnosti certifikačního orgánu SPŘ, projektu Dotažení certifikačního procesu a učebnice Národní standard kompetencí projektového řízení a informace o hlasování o dokumentu Jednací řád sekcí.

3 Strana 3 z 14 DĚNÍ UVNITŘ SPŘ Udělení první akreditace vzdělávacímu programu V rámci Valné hromady SPŘ byla předána akreditace vzdělávacímu programu Řízení projektů v praxi, společnosti SHINE Consulting s.r.o. Tato společnost jako první splnila požadavky pro její udělení. Více se o tomto programu i akreditačním procesu dozvíte na našich webových stránkách, Vyzýváme vzdělávací organizace, které v rámci svých kurzů připravují na certifikaci či recertifikaci, aby se také zapojily do procesu akreditace. SETKÁNÍ SPŘ A SPPR Plánované setkání se Společností pre projektové riadenie Výbor posunul do nového roku. Uskuteční se pravděpodobně v prvním čtvrtletí na slovenské straně. Místo toho se ještě na konci roku zúčastní B. Lacko oslav při příležitosti 10. roků SPPR jako člena IPMA. SPPR tyto oslavy doplnila odborným seminářem o projektovém řízení a Valnou hromadou. Zprávu o této akci Vám přineseme v příštím vydání Newsletteru.

4 Strana 4 z INFORMACE ZE SEKCÍ SPŘ Projektově orientované společnosti informace z akce této sekce.. DNY SEKCÍ SPŘ DNY SEKCÍ SPOLEČNOSTI PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 2008 Přes šedesát projektových manažerů, manažerů projektově orientovaných společností, konzultantů z oblasti projektového řízení, softwarových odborníků, akademiků a studentů českých univerzit se sešlo ve dnech 23. a 24. října 2008 v brněnském hotelu Santon u příležitosti historicky prvních Dní sekcí Společnosti pro projektové řízení (SPŘ). Nosnými tématy tohoto setkání bylo projektové řízení v multiprojektově orientovaném prostředí, řízení projektových portfolií, koncepce PMO (kanceláří projektového řízení), softwarové nástroje pro podporu projektového řízení v multiprojektovém prostředí a zejména sdílení zkušeností a názorů v těchto oblastech mezi jednotlivými účastníky akce. První den den sekce Projektově orientované společnosti SPŘ byl věnován prezentacím zkušeností a diskuzím k různým tématům z oblasti řízení projektů v multiprojektovém prostředí (ŘPMP). Jednotlivé bloky byly zaměřeny tak, aby nadnesly určitá témata a vyvolaly k nim diskuzi mezi účastníky akce. Na úvod dne byly zařazeny dva zahřívací bloky. Úvodní blok prezidenta SPŘ Branislava Lacka naznačil základní principy a praktické aspekty řízení projektového portfolia v organizacích, zmínil nejčastější chyby vyskytující se v souvislosti s ŘPMP a pojednal o úloze a roli SPŘ v této oblasti. Navazující blok Jana Doležala ze společnosti PM Consulting si vzal za cíl zejména rozehřát a vtáhnout do hry účastníky workshopu formou výměny názorů na vymezení podstaty základních pojmů z oblasti ŘPMP, mj. jakou organizaci považovat za projektově orientovanou. Do diskuze se zapojila řada účastníků zajímavými názory a postřehy ze své vlastní praxe i odkazy na existující standardy v oblasti projektového řízení, vč. Národního standardu kompetencí projektového řízení (NCB IPMA National Competence Baseline dle IPMA, zpracovaného SPŘ). V následujícím bloku, vedeném Michalem Novákem ze společnosti Capricornis, se diskuze stočila k otázce vyspělosti organizací z pohledu implementace projektového řízení, resp. jejich připravenosti k implementaci ŘPMP. Řeč byla o zralostních (maturity) modelech projektového řízení, o rozdílech v primárních cílech řízení projektů, řízení programů a projektových portfolií, o provázanosti ŘPMP s řízením zdrojů organizace, a rovněž o klíčovém vlivu celkové organizační kultury při implementaci projektového řízení. Po tomto bloku následovaly bloky zaměřené více prakticky případové studie navozující diskuze k různým aspektům ŘPMP. Zajímavý úhel pohledu na ŘPMP přinesl blok vedený Hanou Krejčí z JAMU: multiprojektové řízení v kulturních organizacích. Kulturní organizace jsou z pohledu ŘPMP hodně specifické, mj. tím, že projektové řízení zde není doposud natolik etablováno jako v jiných odvětvích a rovněž výzvami, které před projektové manažery klade zvládnutí specifik prostředí kulturních organizací (mj. vedení projektových týmů tvořených z kreativních pracovníků ). V následujícím bloku seznámili účastníky workshopu zástupci společnosti Aquasoft, Dušan Bartoš a Michal Opat, se svými zkušenostmi s přechodem na projektově orientovaný způsob řízení středně velké společnosti v návaznosti na dosažení určitého stádia jejího růstu. Účastníci workshopu mohli posléze diskutovat nad praktickými aspekty, výhodami i nevýhodami různých organizačních pojetí projektového řízení: funkční organizační model, projektově orientovaný model, maticově orientovaný model, a to jednak z pohledu řízení samostatných projektů, jednak z pohledu řízení projektového portfolia, resp. PMO. Zajímavý a doposud ojedinělý počin z oblasti vzdělávání a rozvoje mladých projektových manažerů poté představila Eva Šviráková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti UTB mají možnost projektové řízení nejen studovat v rámci svého běžného studia, ale rovněž si jej i prakticky, takříkajíc naostro (ve zcela reálných projektech) vyzkoušet v předmětu Komunikační agentura. Do diskuze, která byla v tomto bloku opravdu živá a zajímavá, se zapojili svými postřehy, praktickými zkušenostmi a názory rovněž přítomní studenti UTB, absolventi Komunikační agentury.

5 Závěrečný blok prvního dne, vedený Martinem Adámkem (E.ON IS), poukázal prostřednictvím případové studie, srovnávací analýzy a navazující diskuze na složitost implementace multiprojektového řízení v nadnárodních společnostech. Manažerské a organizační koncepty nadnárodního multiprojektového řízení mohou být značně odlišné od národněorientovaných konceptů. Klíčovou roli ve volbě a implementaci modelu ŘPMP hrají globální strategická hlediska, kromě kvalitativních rovněž i kvantitativní aspekty projektů/programů/portfolií, jakožto i faktory multikulturnosti prostředí, či střety odlišných manažerských konceptů a názorů. Druhý den den sekce Projekty ICT SPŘ byl zaměřen na ucelené představení softwarových nástrojů pro podporu projektového řízení, dostupných v České republice. Účastníci workshopu se měli možnost seznámit s celou řadou nástrojů, od štíhlých a levných řešení pro určitý rozsah informační podpory projektového řízení (vč. vybraných opensource nástrojů), až po komplexní a velice propracované nástroje pokrývající všechny oblasti ŘPMP. Prezentovány a diskutovány byly nástroje společnosti Microsoft (Project, Project Server, Portfolio Server, Sharepoint), Mariner (LBMS), Primavera (ICZ), Concerto (Goldratt CZ), SIMA (Capricornis), Easy Project (Easy Software), Elaine MC (Inter-informatics), Atollon Workspace (Atollon), a rovněž některé opensource a onlinewebové nástroje, jako např. OpenProj, Project.net, Google Apps apod. Závěrem možno říci, že historicky první, pracovně pojaté Dny sekcí SPŘ se skutečně vydařily a beze zbytku naplnily vizi svých pořadatelů. Jak se shodla většina zúčastněných, program byl skutečně pestrý a vysoce aktuální, jednotlivé příspěvky i následné diskuze byly inspirativní a celková atmosféra obou workshopů uvolněná a kolegiální. O tom koneckonců svědčí i neočekávaně vysoký zájem o oba workshopy, resp. vysoká účast až do pozdních odpoledních hodin, a to i přes určité nepohodlí, únavu a částečnou improvizaci po organizační stránce. Z reakcí vyplývá, že o podobná pracovně-networkingová setkání je a bude zájem i do budoucna. Další informace o akci můžete získat na u VÝSLEDKY ANKETY O PRŮBĚHU DNŮ SEKCÍ Bezprostředně po akci proběhla internetová anketa, jejíž výsledky shromáždil J. Doležal. Vlastní akce se zúčastnilo přes padesát lidí v obou dnech, anketu vyplnilo cca 30 účastníků, výpis odpovědí nebyl nijak upravován, vše je tak jak respondenti vyplnili. Protože zveřejnění celé ankety je nad rámec prostorových možností našeho Newsletteru, uvádíme níže pouze první dvě strany této ankety (v původním znění, komentáře neupravovány). Mají li čtenáři zájem o úplné znění, naleznou je na webu SPŘ záložka sekce POS nebo sekce Projekty ICT -

6 Co se Vám na akci z programového hlediska líbilo nejvíce? projektově orientované společnosti výměna pohledů na věc od různých subjektů, bohatý přehled o možných SW, které se dají využít k MPM, daly se výborně srovnávat Prurez přes všechny obory 1)Druhy den, prehled SW jak komernich tak freeware, jejich zamereni a + i - prvé 2 prispevky prvý den Představení nových méně známých nástrojů pro projektové řízení. Setkání stejně zaměřených lidí z různých oborů, prostor pro diskuzi účastnili jsme se pouze 2. dne. Nejvíce bych ocenil kontrast tedy velké i malé řešení na jednom místě. oba dny byly tématicky zajímavé diskuze nad konkrétními přístupy k projektové organizaci přehledný a ucelený průřez tématikou Vetsi zaber SW na projektove rizeni úvodní přednáška B. Lacka, zkušenosti lidí z různých oborů ukázky IS podpory řízení projektů byl sem jen na sekci prezentaci mensich produktu. první přednáška prezentace e-on, prezentace PM v kultuře, prezentace o vedení PM předmětu na VŠ Možnost diskuze. Setkání. Konkrétné příklady z praxe (Aquasoft a E-ON IS) 1)Pestra paleta temat 2)Ochota ucastniku sdelovat si svoje zkusenosti Volba tématu, případové studie z různého prostředí, pestrost, možnost diskuze témata druhého dne LBMS, e-on, Capricornis, Kreativní prezentace a kreativní holky ze Zlína Přehled produktů a prezentace projektového řízení z různých i netechnických oblastí. to že se vůbec uskutečnila, nejvíce mě oslovila prezentace p. Adámka, který měl (tedy podle mého názoru) několik velmi podnětných postřehů mířených přímo na cíl tedy k tématu 1) Přehled nástrojů pro řízení projektů 2) Konkrétní zkušenosti s řízením portfolia různorodá skladba panelistů první dne, tj. projektových manažerů z různých oblastí a oborů, jejich upřímost při prezentacích, odhalování silných ale i slabých míst v projektovém řízení v jejich mateřských organizacích. Přednášky na téma projektové řízení, které obsahovaly praktické tipy. Co se Vám na akci z programového hlediska líbilo nejméně? ke konci druhého dne už jen velmi nesourodé otázky, často jen okrajové SW zdlouhavé popisy organizačních struktur v nichž jsem se ztrácela Slabi prednasejici Velmi obecne diskuze, napr. diskuze o definovani pojmu, které působili jako vata a neprinesly nic noveho. Snad jen to, nekteri neznaji ani pojmy v narodnim standardu Zdlouhavé představení komerčních nástrojů pro projektové řízení některé prezentace/sw mohli být detailnější stisneny prostor více z ankety na

7 Strana 7 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) Kontext V září 2008 byl Výborem SPŘ schválen interní projekt, který vychází z následujících předpokladů: Se zvyšováním společenské poptávky po kvalitním projektovém řízení dochází trvale k růstu počtu uchazečů o certifikaci. Po letošní úspěšné implementaci IPMA ICB v3.0, (viz. prezentace výsledků projektu na konferenci ve Zlíně v dubnu a rovněž i oficiální ukončení projektu na workshopu zkoušejících dne 24. dubna 2008) došlo ke zvýšení požadavků, a tím i ke zvýšení procenta uchazečů, kteří u zkoušky neuspěli (aktuálně je v prvním kole písemné části neúspěšných kolem 20% procent uchazečů). Je tedy nezbytné dále zkvalitnit procesy spojené se zkoušením a rovněž pomoci vzdělávacím firmám a školám, aby mohly upravit své vzdělávací programy tak, aby správně učily ty pojmy, nástroje a techniky, které se zkouší od 1. května Cíle projektu DCP: 1. Nastavit proces údržby otázek a CzCB. 2. Iterovat CzCB do verze Opravit a rozšířit sady zkouškových otázek. 4. Sjednotit styl zkoušení mezi zkoušejícími. 5. Uvést v soulad veškerou dokumentaci pro žadatele o certifikaci s CzCB. Řešitelský tým projektu: Jádro řešitelského týmu pracuje ve stejném složení jako v případě projektu implementace ICB v3.0. Tým byl doplněn o dva zkoušející. Aktuální složení týmu je následující: Jaroslav Pitaš - sponzor, Michael Motal projektový manažer, Josef Hajkr, Zdenko Staníček, Igor Novák, Jan Havlík a Pavel Máchal členové řešitelského týmu. Je tedy zabezpečena potřebná kontinuita práce. Členění projektu: Projekt je členěn do dvou fází, celý má být ukončen v dubnu Milníky: - Zahájení projektu září Ukončení první fáze do konce roku Ukončení druhé fáze a celého projektu do konce dubna Detaily o projektu (zakládací listina, WBS, rozpočet, reporty) jsou dostupné v kanceláři SPŘ a budou rovněž vystaveny na nových www stránkách po jejich uvolnění. Průběžná informace o stavu projektu: Práce probíhají virtuálně a periodicky se konají jednodenní workshopy, kde se dílčí body v týmu uzavírají.

8 Strana 8 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) Dne 31. října 2008 proběhl první jednodenní workshop řešitelského týmu, v rámci něhož byly v souladu s plánem projektu dohodnuty a uzavřeny tyto dílčí body: organizační záležitosti projektu DCP, zásady bezpečnostní politiky pro ochranu testovacích otázek, aktualizace přílohy s nástroji a technikami v CzCB, revize slovníku stávajícího slovníku pojmů v CzCB, proces údržby písemných částí zkoušky, byla rovněž dohodnuta filozofie tvorby nových otázek a dohodnuto, že do příštího workshopu (9. prosince 2008) budou rozpracovány dle dohody nové otázky (viz. dále). Stav projektu k 3. prosinci 2008 byl rovněž prezentován v rámci náhradní valné hromady SPŘ, která výsledky projektu vzala na vědomí. Dne 9. prosince 2008 proběhl druhý jednodenní workshop řešitelského týmu, v rámci něhož byly v souladu s plánem projektu dohodnuty a uzavřeny tyto dílčí body: byly vyhodnoceny výsledky testů dle ICB v3.0 od května 2008 s tím, že byly vyřazeny nebo přepracovány ty otázky, které působily největší potíže a u nichž bylo konstatováno, že mohou být nejednoznačné, doplnění databáze testových otázek (celkem bylo na workshopu akceptováno a doladěno celkem 41 nových otázek z oblasti behaviorálních kompetencí, 13 jich bylo vráceno autorům k dalšímu dopracování a 6 jich bylo zamítnuto), byl dohodnut proces dalšího doplňování otázek do databáze s ohledem na doposud málo pokryté kompetenční okruhy, byla zahájena diskuse nad cca 150ti volnými otázkami, které se podařilo zatím shromáždit, byly dohodnuty termíny workshopů na druhou fázi projektu (viz. dále), byly odsouhlaseny organizační záležitosti projektu (výkazy práce, účasti atd.). Tím byla po věcné stránce velice úspěšně uzavřena první fáze projektu a její výsledky budou bezprostředně použity ke zkvalitnění procesu certifikace od 1. ledna Klíčové milníky pro druhou fázi (leden 2009 duben 2009) 6. února 2009 třetí workshop DCP. Na něm budou diskutovány behaviorální testové otázky, které byly zaslány autorům k přepracování a zejména pak nově navržené testové otázky z oblastí technických a kontextových kompetencí. K datu workshopu bude rovněž uzavřena diskuse nad navrženými volnými otázkami a příklady. Je zde příležitost i pro ostatní členy SPŘ zasílat své náměty na testové otázky. 5. března 2009 workshop zkoušejících, Praha (místo a čas bude upřesněn). Zde budou zkoušející seznámeni se zkušenostmi z prvního období po implementaci ICB v3.0, budou objasněny průběžně vylepšované administrativní záležitosti, konkrétně prezentovány výstupy projektu DCP a sladěn způsob hodnocení písemné části zkoušek. Tento workshop je důležitým milníkem a vyzýváme všechny zkoušející, aby si jej již nyní dali do diářů. 19. března 2009 čtvrtý workshop DCP. Na něm budou diskutovány ty otázky, které byly zaslány autorům k přepracování po 6. únoru a zejména bude uzavřena diskuse nad revizí textové části CzCB. Zde je příležitost i pro ostatní členy SPŘ zasílat své náměty na revizi/opravy textové části CzCB a na doplnění literatury.

9 Strana 9 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) března Konference Projektové řízení riziko x příležitost, Zlín V rámci této konference proběhne workshop s názvem Národní standard kompetencí projektového řízení a certifikační proces zkušenosti, příklady, novinky. Cíle workshopu jsou tyto: Souvislosti: Zástupcům vzdělávacích firem připomínáme, že na www stránkách jsou již od června zveřejněny informace o probíhající akreditaci vzdělávacích programů (viz.http://www.ipma.cz/vzdelavaniakreditace.htm). Doporučujeme vzdělávacím firmám a školám zejména z řad korporátních členů SPŘ se do procesu akreditace připojit. Prezentovat zkušenosti z prvního roku, kdy proces certifikace probíhá dle ICB v3.0. Představit podrobně všechny novinky, které byly do CzCB a procesu zkoušení zapracovány v rámci projektu DCP (textová část, slovník pojmů, nástroje a techniky, literatura, co a jak se zkouší a co uchazečům působí potíže). Účastníci workshopu z řad akreditovaných a o akreditaci usilujících vzdělávacích organizací (firem a škol) obdrží rovněž i Osvědčení o účasti na akreditačním WS, který je povinnou součástí akreditace. Účast na workshopu zkoušejícím a zejména zástupcům vzdělávacích organizací velice doporučujeme. Další informace budu upřesněny na stránkách konference.(viz.http://www.konferencepm.cz/2009-cs/), i na www stránkách SPŘ. Dne 3. prosince 2008 byla v rámci náhradní Valné hromady SPŘ předána akreditace společnosti SHINE Consulting s.r.o., která jako první splnila požadavky pro její udělení. J. Hajkr Národní standard kompetencí projektového řízení - představení Kontakt: V případě zájmu o další informace o tomto projektu nebo zájmu připojit se k práci v rámci podpůrného týmu kontaktujte manažera projektu Ing. Michaela Motala Informace o přípravě učebnice Národní standard kompetencí projektového řízení Publikace PM dle IPMA vzniká v reakci na potřebu jedné knihy, ve které by byly zpracovány informace k projektovému řízení v pojetí IPMA a ve struktuře sladěné se standardem CzCB. Nejedná se o rozpracování nebo rozšíření standardu, ale o shromáždění a uspořádání základních informací tak, aby si čtenář mohl utvořit ucelený obrázek o pojetí PM dle IPMA a případný uchazeč o certifikaci získal výchozí materiál k přípravě na certifikaci (kdy kniha nemá ambici na 100% obsah přípravy, chce být základním, výchozím bodem). Do budoucna se počítá s aktualizacemi a inovacemi ve smyslu doplnění obsahu, oprav nebo aktualizací ve smyslu souladu s dalšími verzemi CzCB. Kniha by měla být odevzdána do konce tohoto roku vydavatelství Grada. Na zpracování, které koordinuje J. Doležal, se dále podílí B. Lacko, P. Máchal, J. Krátký, M. Hájek, K. Hrazdilová- Bočková, S. Nechvílová, J. Pitaš a L. Tetřevová.

10 Strana 10 z 14 CERTIFIKACE Certifikace v roce 2008 a novinky pro rok 2009 Rok 2008 byl charakteristický zpracováním a vydáním Národního standardu kompetencí projektového řízení dle ICB v Spolu se zpracováním nového standardu byl certifikační proces revidován a zaveden dle ICRG v a nového Národního standardu. Zavedením nového certifikačního procesu stoupla náročnost: dokladováním vzdělání v PM; při písemném přezkoušení kandidátů (viz. Tab. 1) zavedením zejména nových testů do 1. části; předkládáním Krátkých zpráv o projektu u stupně C. Certifikační stupeň Certifikace dle ICB v Certifikace dle ICB v Poznámka Písemné přezkoušení Test 15 otázek 5 volných otázek Příklad D-C: Test 46 otázek 5 volných otázek Příklad B: Test 46 otázek Komplexní příklad Od června 2008 je třeba doložit vzdělávání: D 30 hodin C 36 hodin B 45 hodin Hodnocení Kandidát při dosažení úspěšnosti 50 % v každé části splnil písemné přezkoušení. Kandidát je úspěšně hodnocen při dosažení úspěšnosti více jak 60 % v každé části. Vzhledem k tomu, že při certifikačním procesu stupně C již kandidáti nedokládají pouze Anotaci projektu, ale zpracovávají i tzv. Krátkou zprávu o projektu, stoupla i náročnost hodnocení zkoušejícími. Z těchto důvodů bylo nutno přistoupit k významnému zvýšení ceny certifikačního procesu stupně C od roku Stupeň certifikace Cena v roce 2008 Cena v roce 2009 D 9 520,- Kč 9 996,- Kč C ,- Kč ,- Kč B ,- Kč ,- Kč A (předběžná ) ,- Kč Bližší informace o cenách naleznete na V současné době probíhá vyhodnocování otázek písemného přezkoušení v rámci projektu Dotažení certifikačního procesu. V roce 2009 tak dojde k vyřazení některých otázek, oproti tomu bude k dispozici další množství otázek nových. Nové otázky umožní vytvořit další sady pro písemné přezkoušení jednotlivých stupňů. Předpoklad je vytvořit 3 specifické a kompletní sady pro každý stupeň certifikace, které bude možno kombinovat a vytvářet tak další varianty sad. Pozitivní informací pro budoucí kandidáty je to, že spolu se stoupající náročností písemného přezkoušení umožníme kandidátům v roce x opakovat písemné přezkoušení. Ceny opakovaného písemného přezkoušení se liší dle jednotlivých stupňů certifikace (viz. Co plánujeme na rok 2009: dokončit restrukturalizaci Certifikačního orgánu dle ICRG v.3.0.; zefektivnit certifikační proces zkvalitněním administrace sekretariátu CO a zkoušejících; připravit a provést ve spolupráci se zahraničním zkoušejícím první certifikaci stupně A ; revidovat Národní standard a připravit jeho druhé vydání; připravit se na kontrolu validace certifikačního procesu, která proběhne na počátku roku 2010.

11 Strana 11 z 14 IPMA WORLD CONGESS ROMA 2008 Mladí projektoví manažeři a 22. kongres IPMA v Římě Účast na kongresu IPMA se pro SPŘ již stala milou samozřejmostí. Zástupci mladých nevynechávají ani Young Crew Workshop, který se pravidelně uskutečňuje několik dní před začátkem kongresu. Ani letos v Římě tomu nebylo jinak předsedkyně Sekce pro spolupráci se Skupinou mladých projektových manažerů, Mgr. Zuzana Nováková, se jej aktivně zúčastnila. Příjemným překvapením byla také účast dalších tří mladých projektových manažerů z České republiky! Cílem Young Crew Workshopu se stalo nabídnout odborné přednášky z oblasti projektového řízení, umožnit seznámení mladých lidí z celého světa a podpořit fungování či vznik Young Crew skupin v jednotlivých zemích. Snad jen pro připomenutí uvádíme, že IPMA řadí mezi mladé projektové manažery osoby ve věku do 35 let. Kromě kvalitního odborného programu je třeba letos pochválit zejména specializované workshopy určené zástupcům jednotlivých skupin mladých manažerů. První z nich se orientoval na možnosti, jak zefektivnit jejich fungování, zejména v oblasti propagace, motivace členů či spolupráce s mateřskou organizací. Druhý se zaměřil na země, kde skupiny teprve vznikají účastníci diskutovali nad tím, jakou strukturu zvolit, jaké aktivity vyvíjet a kde získat členy. Z obou workshopů vznikne písemný záznam, který bude zveřejněn na stránkách IPMA (www.ipma.ch), kde má Young Crew vlastní záložku. Pro Českou republiku byla účast významná z mnoha důvodů. Jedním z nich je ten, že ČR začíná být vnímána jako země, ve které skupina mladých projektových manažerů funguje velmi dobře. Potvrdili jsme si, že jdeme správným směrem a získali jsme i mnoho podnětů pro inovace. Důležitým posunem pro sekci byla kandidatura a následné zvolení Zuzany Nováková do orgánu IPMA Young Crew Board. Díky této pozici budeme lépe informováni o dění v IPMA, můžeme ovlivňovat směřování IPMA v oblasti mladých projektových manažerů a využívat některých výhod pro naši skupinu v ČR. Více o IPMA Young Crew Board v informačním rámečku. Mgr. Zuzana Nováková Informace o Young Crew Young Crew is a key component of IPMA's growth and development of the leaders of tomorrow. We are a network for young project management professionals and students in the age from 25 to 35 years. We believe in community and the building of a worldwide young professional project management family cultural diversity and learning from differences, not producing differences promoting ethical qualities and embracing our responsibility to improve societal needs The main goals of IPMA Young Crew are to provide experimental learning, identify the needs of the young and provide opportunities for interaction and information exchange. We accomplish this by organizing national and international events like the IPMA Young Crew Workshop offering a platform for publishing papers, thesis and white papers written by young professionals or students organizing the IPMA Young Crew Students Award for an excellent thesis giving national young crews support for their work and learning from their work bringing young professionals and students together in the name of IPMA. Zdroj:

12 Strana 12 z 14 IPMA WORLD CONGESS ROMA 2008 Certifikace.. WORKSHOP ASSESSORŮ ŘÍM Workshop assessorů se uskutečnil den před zahájením kongresu IPMA za řízení pana Gillese Caupina. Za certifikační orgán SPŘ se workshopu zúčastnili pánové Chlupatý, Motal a Pitaš. Na workshopu byly rozebírány otázky spojené obecně s certifikací a recertifikací. Nejpřínosnějším bodem pro náš certifikační orgán byla diskuse o zavádění certifikačního procesu dle ICB v.3.0. a ICRG v.3.0. v jednotlivých organizacích IPMA. Bylo zde potvrzeno, že nastartování projektu Dotažení certifikačního procesu v SPŘ bylo správným krokem. Krokem, který nám pomůže řešit problémy zkoušení behaviorálních a kontextových kompetencí. Behaviorální kompetence jsou celkově hodnoceny jako nejproblematičtější oblast z pohledu hledání odpovědi na otázku co se má zkoušet a jak se mají behaviorální kompetence hodnotit zkoušejícími s výstupem na tvorbu otázek. Pozitivní informací pro nás byla skutečnost, že nejsme nijak pozadu při zavádění certifikačního procesu dle ICRG v.3.0. V tomto směru se nemáme za co stydět, neboť celá řada organizací tento proces ještě nezahájila. Taktéž větší náročnost nového certifikačního procesu je krok správným směrem, v souladu s tím, jak náročný je certifikační proces v ostatních organizací IPMA. Poznatky z workshopu budou plně využity při zkvalitňování certifikačního procesu v roce 2009 a při přípravě validace stupně A. J. Pitaš VÝZVY VÝBORU Nalezení vhodného místa v Praze Výbor se obrací zejména na pražské členy s prosbou, zda by neposlali tip na vhodné prostory v Praze, kde bychom mohli pořádat akce SPŘ. Společnosti by velmi pomohlo, kdybychom mohli najít prostory s následujícími vlastnostmi: Mimo centrum Prahy, kde by bylo možno snadno zaparkovat (nejlépe bezplatně). Místo by mělo být dosažitelné hromadnou městskou dopravou (nejlépe poblíž některé stanice metra). Protože mnoho členů bude přijíždět po dálnici D1 od Brna, ideální by bylo místo poblíž trasy metra C směrem na stanici Háje (včetně sjezdu z dálnice a nájezdu na dálnici). Kapacita cca 25 až 50 odosob s možností flexibilního uspořádání sezení (uspořádání sezení však není podmínkou). Malé vytížení místa jinými akcemi, aby byla vysoká pravděpodobnost najít volný termín pro naše akce. Možnost zahájit akci již v 10 hodin, případně po domluvě i dříve. Možnost poskytnutí občerstvení, případně i jídla (není podmínkou, zejména drobné občerstvení můžeme zajistit levně v krajním případě sami). Možnost levného ubytování, buď přímo v místě, nebo nedaleko. Možná právě někde na okraji Prahy za Opatovem by se takové zařízení mohlo nacházet! Případná doporučení posílejte do kanceláře SPŘ. Děkujeme!

13 Strana 13 z 14 AKCE, NOVINKY Hledání spolupracovníků pro redakční radu Newsletteru SPŘ Výbor hledá jednoho až tři zájemce pro spolupráci a výpomoc do redakční rady našeho zpravodaje. Znalost dění v regionech Plzeň, Ostrava, Praha a jiných průmyslových lokalitách vítána. (B. Lacko) VÝZVA KE ZVEŘEJNĚNÍ ODBORNÝCH ČLÁNKŮ Budeme velmi rádi, pokud by někdo z našich příznivců měl zájem o publikování odborného článku týkajícího se projektového managementu či jiné související tématiky a přispěl tak k vytváření dalšího vydání Newsletteru SPŘ. Články posílejte především ve formátu doc. KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT JISTOTA X RIZIKO Ve dnech března 2009 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční druhý ročník konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT JISTOTA X RIZIKO. Bližší informace o akci, na které se podílí i Společnost pro projektové řízení, společnost ICZ a.s. a studenti Fakulty multimediálních komunikací v rámci předmětu Komunikační agentura, naleznete na Můžete se opět těšit na zajímavé přednášky z oboru projektového řízení. Po úspěšném prvním ročníku konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT TEORIE A PRAXE tentokrát na téma přeměny počátečního rizika projektu na jistotu v dosahování sledovaného cíle. Články se mohou týkat odborné problematiky aplikace jednotlivých metod projektového řízení, zkušeností se zaváděním projektového řízení, poznatků z ukončených projektů apod. NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS NA info(at)ipma nebo v.zacharova(at)ipma.cz KALENDÁŘ AKCÍ NOVINKY Z OBLASTI CERTIFIKACE NOVINKY Z OBLASTI Třetí workshop CERTIFIKACE projektu dotažení certifikačního procesu Workshop zkoušejících Praha V rámci doprovodného programu se mohou účastníci konference stát diváckými účastníky skutečného projektu MISS ACADEMIA, realizovaného s podporou filosofie projektového řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Čtvrtý workshop projektu dotažení certifikačního procesu Konference Projektové řízení s názvem JISTOTA x RIZIKO Zlín V rámci této konference proběhne workshop s názvem Národní standard kompetencí projektového řízení a certifikační proces zkušenosti, příklady, novinky. MÁTE PŘIPOMÍNKY ČI KOMENTÁŘE K NEWSLETTERU? DOTAZY? ČLÁNKY KE ZVEŘEJNĚNÍ? NEBO K SAMOTNÉMU FUNGOVÁNÍ SPŘ? Council of Delegates Norimberk IPMA World Congress Ambassadors Helsinki Pokud ano, pište na info(at)ipma.cz nebo zacharova(at)ipma.cz

14 Strana 14 z 14 POUR FELICITER 2009 vydává Společnost pro projektové řízení, o. s. Sídlo: Rybkova 1, Brno Telefon: , web: info(at)ipma.cz, zacharova(at)ipma.cz

INTERNÍ PROJEKT "DOTAŽENÍ CERTIFIKAČNÍHO PROCESU" (DCP)

INTERNÍ PROJEKT DOTAŽENÍ CERTIFIKAČNÍHO PROCESU (DCP) INTERNÍ PROJEKT "DOTAŽENÍ CERTIFIKAČNÍHO PROCESU" (DCP) Prezentace stavu projektu k termínu Valné hromady dne 3.prosince 2008 Kontext Od 1.5.2008 byl v ČR úspěšně ukončen projekt Implementace ICB v3.0

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

VALNÁ HROMADA 3. 12. 2008. Program Valné hromady:

VALNÁ HROMADA 3. 12. 2008. Program Valné hromady: VALNÁ HROMADA 3. 12. 2008 Program Valné hromady: 1) Zahájení 2) Volba pracovních komisí 3) Zpráva o činnosti za uplynulé období 4) Certifikační orgán SPŘ a činnost za rok 2008 5) Diskuze ke zprávě 6) Projekt

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 11.3.2005 od 10:00 do 14:00 Místo konání: Způsob svolání: Praha 6, Thákurova 7, budova ČVUT, místnost č. 161 Valná hromada SPŘ byla

Více

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 23. 11. 2006 od 10:30 do 14:40 Místo konání: Způsob svolání: Institut celoživotního vzdělávání na Mendlově zemědělské a lesnické

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Certifikace konzultantů projektového řízení

Certifikace konzultantů projektového řízení Prezentuje: Josef Hajkr, PM Consultancy First Assessor a projektový manažer projektu. Zavedení produktu a jeho pilotní ověření je dnešním dnem ukončeno O co jde? V praxi to znamená, že i konzultanti v

Více

B. Lacko, J. Švec, J. Doležal, Z. Nováková, V. Zachařová, Z. Krebs, J. Krátký. J. Pitaš, H. Krejčí

B. Lacko, J. Švec, J. Doležal, Z. Nováková, V. Zachařová, Z. Krebs, J. Krátký. J. Pitaš, H. Krejčí Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, J. Švec, J. Doležal, Z. Nováková, V. Zachařová, Z. Krebs, J. Krátký M. Nováková J. Pitaš, H. Krejčí 1. Schválení Zprávy o výsledku ročního hospodaření za rok 2008

Více

V A L N Á H R O M A D A 1 0. 1 2. 2 0 0 9

V A L N Á H R O M A D A 1 0. 1 2. 2 0 0 9 V A L N Á H R O M A D A Program valné hromady: 1. Zahájení 2. Volba komisí (mandátové, návrhové, ověřovatelů zápisu a usnesení) 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Certifikační orgán SPŘ a činnost

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru.

3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru. Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, Z. Nováková, J. Doležal, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková J. Švec, H. Krejčí, J. Pitaš, Z. Krebs Program: 1. Cena za vedení účetnictví, kontrola

Více

Newsletter SPŘ č. 02/2007

Newsletter SPŘ č. 02/2007 Newsletter SPŘ č. 02/2007 Prosinec 2007 Ročník 1, číslo 2 Společnost pro projektové řízení International Project Management Association Obsah Úvodní slovo 1 Valná hromada SPŘ 2 Nový čestný člen 2 Informace

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, H. Krejčí, V. Zachařová, V. Létalová, J. Krátký, J. Doležal, Z. Krebs

B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, H. Krejčí, V. Zachařová, V. Létalová, J. Krátký, J. Doležal, Z. Krebs Přítomni: Nepřítomni: B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, H. Krejčí, V. Zachařová, V. Létalová, J. Krátký, J. Doležal, Z. Krebs M. Nováková Program: 1. Způsob hlasování per rollam J. Švec upozornil

Více

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Program: 1. Projednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 2. Způsob ochrany osobních

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, H. Krejčí, Z. Krebs, J. Doležal, V. Zachařová

B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, H. Krejčí, Z. Krebs, J. Doležal, V. Zachařová Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, H. Krejčí, Z. Krebs, J. Doležal, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková Z. Nováková 1. Zahájení diskuze o podmínkách soutěže sekcí

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Certifikace projektových manažerů v České republice zkušenosti z praxe

Certifikace projektových manažerů v České republice zkušenosti z praxe Certifikace projektových manažerů v České republice zkušenosti z praxe Jaromír Pitaš, Michael Motal, Josef Hajkr Klíčová slova: Národní standard kompetencí projektového řízení, CERTIFIKACE, certifikační

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Akreditace vzdělávacích programů u SPŘ, o.s.

Akreditace vzdělávacích programů u SPŘ, o.s. Akreditace vzdělávacích programů u SPŘ, o.s. P R O C E S A K R E D I T A C E V Z D Ě L Á V A C Í C H P R O G R A M Ů U S P Ř, O. S. O D 2 6. 5. 2 0 0 8 Společnost pro projektové řízení, o.s. 2008 Vydání

Více

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2015 1/10 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro účastníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 10. 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 10. 1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 10. 1. 2008 Termín konání: 10. 1. 2008 od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech, Dlouhá 12, Stará Role Přítomni: Organizace AB AKCIMA, s. r. o. AB

Více

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ Účastníci: Lenka Bělohoubková, Zdena Civínová, Petra Hornochová, Blanka Jankovská, Kateřina Kieslingová, Hana Landová, Eva Lesenková, Jan Skůpa, Eva Svobodová, Jakub Štogr,

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

MBI a jeho komunita. 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru MBI a jeho komunita 22.1.2015 23.1.2015 Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Petr Pražský Katedra IT, FIS, VŠE Rektorát ČVUT, projekt Informační strategie Strana 1 Obsah 1. MBI komunita a

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Revize ISO 9001:2000. Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008

Revize ISO 9001:2000. Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovolují pozvat na seminář Revize ISO 9001:2000 Komentované vydání návrhu normy ISO/FDIS 9001:2008 Seminář se koná dne 4. února 2009

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í VÝB O R U S P Ř Jednání č. 4/2009 Brno, 20. 04. 2009 13:00. 1. Soutěž sekcí

Z Á P I S Z J E D N Á N Í VÝB O R U S P Ř Jednání č. 4/2009 Brno, 20. 04. 2009 13:00. 1. Soutěž sekcí Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, J. Švec, J. Doležal, Z. Nováková, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková, Z. Krebs J. Pitaš, H. Krejčí 1. Soutěž sekcí J. Švec představil materiál

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE I N F O R M A C E O V Ě Ř E N Í P R O F E S N Í K V A L I F I K A C E O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a validačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ

JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ JAK ZVLÁDNOUT E-LEARNINGOVÝ KURZ Určeno pro E-learningový kurz: Rozvoj andragogických a metodologických znalostí lektorů dalšího vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JMK CZ.1.07/3.2.04/01.0045

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006. Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci.

SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006. Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci. SOUHRN AKTUALIT PROSINEC 2006 31.12.2006, Novoroční přání Všem účastníkům vzdělávacího kurzu přejeme úspěšný vstup do nového roku 2007 a těšíme se novou spolupráci. 31.12.2006, Systém aktualit od ledna

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více