Newsletter SPŘ č. 04/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter SPŘ č. 04/2008"

Transkript

1 č. 04/2008 Říjen 2008 Ročník 2, číslo 4 Společnost pro projektové řízení International Project Management Association Vážení členové! Ve středu 3. prosince proběhla Valná hromada naší Společnosti v sále kulturního centra RUBÍN v Brně Žabovřeskách. OBSAH Úvodní slovo 1, 2 Valná hromada Dění uvnitř SPŘ 3 Informace ze sekcí 4-6 Dotažení certifikačního procesu Certifikace 10 IPMA WORLD CONGRESS 10,11 Výzvy výboru 12 Akce, novinky 13 Pour feliciter Především chci poděkovat všem, kteří se Valné hromady zúčastnili. Výbor děkuje zejména těm účastníkům, kteří neváhali z Prahy a dalších vzdálených míst do Brna přijet! Valná hromada je vrcholný orgán SPŘ, proto je každé její zasedání velmi významné a důležité a je potřeba, aby se členové svou účastí jejím prostřednictvím podíleli na řízení SPŘ. Dík patří také těm, kteří vystavením formuláře plné moci přenesli hlasovací práva na přítomné členy. Umožnili tak platný průběh Valné hromady. Obecně je však nutno konstatovat, že účast byla nižší než na minulých dvou Valných hromadách. Jak jste mohli zaznamenat, Výbor s podporou kanceláře zveřejnil pozvánku i podkladové materiály na www stránkách tak, aby se s nimi mohli všichni zájemci seznámit. Po delší době byl pro Valnou hromadu použit model odborný seminář + Valná hromada. Tématem pro odborný seminář byla problematika výuky projektového řízení na našich školách. To je téma velmi aktuální a důležité. Pokud budou absolventi našich škol dobře seznámeni s projektovým řízením a používanými metodami, bude mít bezprostřední pozitivní vliv na využívání projektového řízení v praxi, zejména v projektové praxi českého regionu. Ve své prezentaci jsem představil projektové vyučování, což je způsob výuky, kdy se určité znalosti ve výuce získávají prostřednictvím skupinové práce žáků na dané téma. Tato metoda využívá řady prvků projektového řízení (zadaný cíl, týmová práce, plánovitý postup, zvažování rizik, respektování daných podmínek včetně omezení rozpočtem apod.). Byla předvedena konkrétní ukázka takového výukového projektu v rámci výuky zeměpisu v 5. třídě základní školy. Osobně jsem se mohl přesvědčit, že takový způsob výuky je pro žáky velmi přitažlivý, inspirativní a že je přijímán velmi pozitivně. Pro projektové řízení je významný efekt projektového vyučování na základních a středních školách mimo jiné v tom, že pokud se žáci s principy a prvky projektového řízení seznámí již na škole, nebudou mít k projektovému řízení tak negativní vztah, jaký mají často jejich rodiče, pro které je často projektové řízení průlomem do jejich zaběhnutých pracovních praktik. Na problematiku projektového výučování navázala informace Z. Novákové o průzkumu, který zjišťoval současný stav výuky projektového řízení na našich vysokých školách. Výsledky průzkumu potvrdily nepříznivý stav v této oblasti. SPŘ se proto podílí na projektu, který byl předložen spolu s VUT Brno a JAMU v Brně na MŠMT a schválen pro minulé období. V rámci projektu je zpracováván doporučený postup výuky a výukové materiály jako pomůcka pro ty vysoké školy, které by chtěly vyučovat projektové řízení podle zásad IPMA.

2 Strana 2 z 14 DĚNÍ UVNITŘ SPŘ ÚVODNÍ SLOVO pokračování Vyjádření přítomných členů bylo takové, že tento model by se měl aplikovat i na příští Valnou hromadu a Výbor by měl vybrat další, všeobecně zajímavé téma semináře. V diskuzi řada členů konstatovala na základě svých zkušeností velmi nedostatečnou znalost projektového řízení v praxi mnoha našich firem a institucí. Valná hromada proběhla podle předloženého návrhu programu a schválila celou řadu důležitých materiálů (zprávu o činnosti, návrh rozpočtu, čestné členství doc. Klapkovi apod.). Podrobný průběh lze vyčíst ze zápisu z Valné hromady. Vyzdvihl bych dva momenty, které považuji za velmi významné. Zprávu Ing. Hajkra o projektu na dokončení certifikačního procesu, který ukázal, že se daří zvládnout zavedení certifikace podle třetí verze standardu kompetenci podle IPMA. Dále zprávu Ing. Doležala o přípravě publikace o projektovém řízení podle zásad IPMA. Publikace by měla vyjít v nakladatelství GRADA počátkem první poloviny příštího roku a doplnit tak existující knihy o projektovém řízení s ohledem na nový standard kompetencí podle IPMA. V obou případech se na souvisejících jednotlivých činnostech podílí celá řada členů SPŘ. Na konci roku je možno konstatovat, že činnost společnosti byla velmi pestrá a široká. To také konstatovala závěrečná zpráva o činnosti. Za tuto celoroční činnost děkuji jménem Výboru všem, kteří se na ni podíleli, ať již přímo nebo nepřímo. Přeji všem členům hodně úspěchů na pracovišti, zejména hodně úspěšných projektů, a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním životě! Věřím, že naše Společnost neztratí takto nastartovanou dynamiku činnosti, a že v příštím roce budeme moci konstatovat ještě větší objem úspěšně vykonané práce pro rozvoj a kvalitu projektového řízení. B. Lacko VALNÁ HROMADA aneb na čem se jsme se usnesli Chcete - li získat podrobné informace o průběhu Valné hromady, máte možnost si přečíst celý zápis na našem webu - Níže uvádíme usnesení, na kterých se Valná hromada dohodla: Valná hromada uložila výboru, aby se aktivně zasazoval o to, aby certifikace dle IPMA byla zachycena v odpovídajících legislativních normách ČR. Valná hromada přijala zprávu o činnosti SPŘ za uplynulé období. Valná hromada pověřila výbor připravit do konce roku 2009 podklady a materiály pro členy SPŘ pro kvalifikované rozhodnutí o případné kandidatuře ČR na organizaci kongresu IPMA. Valná hromada schválila návrh rozpočtu na rok 2009 v optimistické variantě - v detailu kumulativních položek. Valná hromada udělila čestné členství doc. Klapkovi. Valná hromada vzala na vědomí: zprávu o činnosti certifikačního orgánu SPŘ, projektu Dotažení certifikačního procesu a učebnice Národní standard kompetencí projektového řízení a informace o hlasování o dokumentu Jednací řád sekcí.

3 Strana 3 z 14 DĚNÍ UVNITŘ SPŘ Udělení první akreditace vzdělávacímu programu V rámci Valné hromady SPŘ byla předána akreditace vzdělávacímu programu Řízení projektů v praxi, společnosti SHINE Consulting s.r.o. Tato společnost jako první splnila požadavky pro její udělení. Více se o tomto programu i akreditačním procesu dozvíte na našich webových stránkách, Vyzýváme vzdělávací organizace, které v rámci svých kurzů připravují na certifikaci či recertifikaci, aby se také zapojily do procesu akreditace. SETKÁNÍ SPŘ A SPPR Plánované setkání se Společností pre projektové riadenie Výbor posunul do nového roku. Uskuteční se pravděpodobně v prvním čtvrtletí na slovenské straně. Místo toho se ještě na konci roku zúčastní B. Lacko oslav při příležitosti 10. roků SPPR jako člena IPMA. SPPR tyto oslavy doplnila odborným seminářem o projektovém řízení a Valnou hromadou. Zprávu o této akci Vám přineseme v příštím vydání Newsletteru.

4 Strana 4 z INFORMACE ZE SEKCÍ SPŘ Projektově orientované společnosti informace z akce této sekce.. DNY SEKCÍ SPŘ DNY SEKCÍ SPOLEČNOSTI PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 2008 Přes šedesát projektových manažerů, manažerů projektově orientovaných společností, konzultantů z oblasti projektového řízení, softwarových odborníků, akademiků a studentů českých univerzit se sešlo ve dnech 23. a 24. října 2008 v brněnském hotelu Santon u příležitosti historicky prvních Dní sekcí Společnosti pro projektové řízení (SPŘ). Nosnými tématy tohoto setkání bylo projektové řízení v multiprojektově orientovaném prostředí, řízení projektových portfolií, koncepce PMO (kanceláří projektového řízení), softwarové nástroje pro podporu projektového řízení v multiprojektovém prostředí a zejména sdílení zkušeností a názorů v těchto oblastech mezi jednotlivými účastníky akce. První den den sekce Projektově orientované společnosti SPŘ byl věnován prezentacím zkušeností a diskuzím k různým tématům z oblasti řízení projektů v multiprojektovém prostředí (ŘPMP). Jednotlivé bloky byly zaměřeny tak, aby nadnesly určitá témata a vyvolaly k nim diskuzi mezi účastníky akce. Na úvod dne byly zařazeny dva zahřívací bloky. Úvodní blok prezidenta SPŘ Branislava Lacka naznačil základní principy a praktické aspekty řízení projektového portfolia v organizacích, zmínil nejčastější chyby vyskytující se v souvislosti s ŘPMP a pojednal o úloze a roli SPŘ v této oblasti. Navazující blok Jana Doležala ze společnosti PM Consulting si vzal za cíl zejména rozehřát a vtáhnout do hry účastníky workshopu formou výměny názorů na vymezení podstaty základních pojmů z oblasti ŘPMP, mj. jakou organizaci považovat za projektově orientovanou. Do diskuze se zapojila řada účastníků zajímavými názory a postřehy ze své vlastní praxe i odkazy na existující standardy v oblasti projektového řízení, vč. Národního standardu kompetencí projektového řízení (NCB IPMA National Competence Baseline dle IPMA, zpracovaného SPŘ). V následujícím bloku, vedeném Michalem Novákem ze společnosti Capricornis, se diskuze stočila k otázce vyspělosti organizací z pohledu implementace projektového řízení, resp. jejich připravenosti k implementaci ŘPMP. Řeč byla o zralostních (maturity) modelech projektového řízení, o rozdílech v primárních cílech řízení projektů, řízení programů a projektových portfolií, o provázanosti ŘPMP s řízením zdrojů organizace, a rovněž o klíčovém vlivu celkové organizační kultury při implementaci projektového řízení. Po tomto bloku následovaly bloky zaměřené více prakticky případové studie navozující diskuze k různým aspektům ŘPMP. Zajímavý úhel pohledu na ŘPMP přinesl blok vedený Hanou Krejčí z JAMU: multiprojektové řízení v kulturních organizacích. Kulturní organizace jsou z pohledu ŘPMP hodně specifické, mj. tím, že projektové řízení zde není doposud natolik etablováno jako v jiných odvětvích a rovněž výzvami, které před projektové manažery klade zvládnutí specifik prostředí kulturních organizací (mj. vedení projektových týmů tvořených z kreativních pracovníků ). V následujícím bloku seznámili účastníky workshopu zástupci společnosti Aquasoft, Dušan Bartoš a Michal Opat, se svými zkušenostmi s přechodem na projektově orientovaný způsob řízení středně velké společnosti v návaznosti na dosažení určitého stádia jejího růstu. Účastníci workshopu mohli posléze diskutovat nad praktickými aspekty, výhodami i nevýhodami různých organizačních pojetí projektového řízení: funkční organizační model, projektově orientovaný model, maticově orientovaný model, a to jednak z pohledu řízení samostatných projektů, jednak z pohledu řízení projektového portfolia, resp. PMO. Zajímavý a doposud ojedinělý počin z oblasti vzdělávání a rozvoje mladých projektových manažerů poté představila Eva Šviráková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti UTB mají možnost projektové řízení nejen studovat v rámci svého běžného studia, ale rovněž si jej i prakticky, takříkajíc naostro (ve zcela reálných projektech) vyzkoušet v předmětu Komunikační agentura. Do diskuze, která byla v tomto bloku opravdu živá a zajímavá, se zapojili svými postřehy, praktickými zkušenostmi a názory rovněž přítomní studenti UTB, absolventi Komunikační agentury.

5 Závěrečný blok prvního dne, vedený Martinem Adámkem (E.ON IS), poukázal prostřednictvím případové studie, srovnávací analýzy a navazující diskuze na složitost implementace multiprojektového řízení v nadnárodních společnostech. Manažerské a organizační koncepty nadnárodního multiprojektového řízení mohou být značně odlišné od národněorientovaných konceptů. Klíčovou roli ve volbě a implementaci modelu ŘPMP hrají globální strategická hlediska, kromě kvalitativních rovněž i kvantitativní aspekty projektů/programů/portfolií, jakožto i faktory multikulturnosti prostředí, či střety odlišných manažerských konceptů a názorů. Druhý den den sekce Projekty ICT SPŘ byl zaměřen na ucelené představení softwarových nástrojů pro podporu projektového řízení, dostupných v České republice. Účastníci workshopu se měli možnost seznámit s celou řadou nástrojů, od štíhlých a levných řešení pro určitý rozsah informační podpory projektového řízení (vč. vybraných opensource nástrojů), až po komplexní a velice propracované nástroje pokrývající všechny oblasti ŘPMP. Prezentovány a diskutovány byly nástroje společnosti Microsoft (Project, Project Server, Portfolio Server, Sharepoint), Mariner (LBMS), Primavera (ICZ), Concerto (Goldratt CZ), SIMA (Capricornis), Easy Project (Easy Software), Elaine MC (Inter-informatics), Atollon Workspace (Atollon), a rovněž některé opensource a onlinewebové nástroje, jako např. OpenProj, Project.net, Google Apps apod. Závěrem možno říci, že historicky první, pracovně pojaté Dny sekcí SPŘ se skutečně vydařily a beze zbytku naplnily vizi svých pořadatelů. Jak se shodla většina zúčastněných, program byl skutečně pestrý a vysoce aktuální, jednotlivé příspěvky i následné diskuze byly inspirativní a celková atmosféra obou workshopů uvolněná a kolegiální. O tom koneckonců svědčí i neočekávaně vysoký zájem o oba workshopy, resp. vysoká účast až do pozdních odpoledních hodin, a to i přes určité nepohodlí, únavu a částečnou improvizaci po organizační stránce. Z reakcí vyplývá, že o podobná pracovně-networkingová setkání je a bude zájem i do budoucna. Další informace o akci můžete získat na u VÝSLEDKY ANKETY O PRŮBĚHU DNŮ SEKCÍ Bezprostředně po akci proběhla internetová anketa, jejíž výsledky shromáždil J. Doležal. Vlastní akce se zúčastnilo přes padesát lidí v obou dnech, anketu vyplnilo cca 30 účastníků, výpis odpovědí nebyl nijak upravován, vše je tak jak respondenti vyplnili. Protože zveřejnění celé ankety je nad rámec prostorových možností našeho Newsletteru, uvádíme níže pouze první dvě strany této ankety (v původním znění, komentáře neupravovány). Mají li čtenáři zájem o úplné znění, naleznou je na webu SPŘ záložka sekce POS nebo sekce Projekty ICT -

6 Co se Vám na akci z programového hlediska líbilo nejvíce? projektově orientované společnosti výměna pohledů na věc od různých subjektů, bohatý přehled o možných SW, které se dají využít k MPM, daly se výborně srovnávat Prurez přes všechny obory 1)Druhy den, prehled SW jak komernich tak freeware, jejich zamereni a + i - prvé 2 prispevky prvý den Představení nových méně známých nástrojů pro projektové řízení. Setkání stejně zaměřených lidí z různých oborů, prostor pro diskuzi účastnili jsme se pouze 2. dne. Nejvíce bych ocenil kontrast tedy velké i malé řešení na jednom místě. oba dny byly tématicky zajímavé diskuze nad konkrétními přístupy k projektové organizaci přehledný a ucelený průřez tématikou Vetsi zaber SW na projektove rizeni úvodní přednáška B. Lacka, zkušenosti lidí z různých oborů ukázky IS podpory řízení projektů byl sem jen na sekci prezentaci mensich produktu. první přednáška prezentace e-on, prezentace PM v kultuře, prezentace o vedení PM předmětu na VŠ Možnost diskuze. Setkání. Konkrétné příklady z praxe (Aquasoft a E-ON IS) 1)Pestra paleta temat 2)Ochota ucastniku sdelovat si svoje zkusenosti Volba tématu, případové studie z různého prostředí, pestrost, možnost diskuze témata druhého dne LBMS, e-on, Capricornis, Kreativní prezentace a kreativní holky ze Zlína Přehled produktů a prezentace projektového řízení z různých i netechnických oblastí. to že se vůbec uskutečnila, nejvíce mě oslovila prezentace p. Adámka, který měl (tedy podle mého názoru) několik velmi podnětných postřehů mířených přímo na cíl tedy k tématu 1) Přehled nástrojů pro řízení projektů 2) Konkrétní zkušenosti s řízením portfolia různorodá skladba panelistů první dne, tj. projektových manažerů z různých oblastí a oborů, jejich upřímost při prezentacích, odhalování silných ale i slabých míst v projektovém řízení v jejich mateřských organizacích. Přednášky na téma projektové řízení, které obsahovaly praktické tipy. Co se Vám na akci z programového hlediska líbilo nejméně? ke konci druhého dne už jen velmi nesourodé otázky, často jen okrajové SW zdlouhavé popisy organizačních struktur v nichž jsem se ztrácela Slabi prednasejici Velmi obecne diskuze, napr. diskuze o definovani pojmu, které působili jako vata a neprinesly nic noveho. Snad jen to, nekteri neznaji ani pojmy v narodnim standardu Zdlouhavé představení komerčních nástrojů pro projektové řízení některé prezentace/sw mohli být detailnější stisneny prostor více z ankety na

7 Strana 7 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) Kontext V září 2008 byl Výborem SPŘ schválen interní projekt, který vychází z následujících předpokladů: Se zvyšováním společenské poptávky po kvalitním projektovém řízení dochází trvale k růstu počtu uchazečů o certifikaci. Po letošní úspěšné implementaci IPMA ICB v3.0, (viz. prezentace výsledků projektu na konferenci ve Zlíně v dubnu a rovněž i oficiální ukončení projektu na workshopu zkoušejících dne 24. dubna 2008) došlo ke zvýšení požadavků, a tím i ke zvýšení procenta uchazečů, kteří u zkoušky neuspěli (aktuálně je v prvním kole písemné části neúspěšných kolem 20% procent uchazečů). Je tedy nezbytné dále zkvalitnit procesy spojené se zkoušením a rovněž pomoci vzdělávacím firmám a školám, aby mohly upravit své vzdělávací programy tak, aby správně učily ty pojmy, nástroje a techniky, které se zkouší od 1. května Cíle projektu DCP: 1. Nastavit proces údržby otázek a CzCB. 2. Iterovat CzCB do verze Opravit a rozšířit sady zkouškových otázek. 4. Sjednotit styl zkoušení mezi zkoušejícími. 5. Uvést v soulad veškerou dokumentaci pro žadatele o certifikaci s CzCB. Řešitelský tým projektu: Jádro řešitelského týmu pracuje ve stejném složení jako v případě projektu implementace ICB v3.0. Tým byl doplněn o dva zkoušející. Aktuální složení týmu je následující: Jaroslav Pitaš - sponzor, Michael Motal projektový manažer, Josef Hajkr, Zdenko Staníček, Igor Novák, Jan Havlík a Pavel Máchal členové řešitelského týmu. Je tedy zabezpečena potřebná kontinuita práce. Členění projektu: Projekt je členěn do dvou fází, celý má být ukončen v dubnu Milníky: - Zahájení projektu září Ukončení první fáze do konce roku Ukončení druhé fáze a celého projektu do konce dubna Detaily o projektu (zakládací listina, WBS, rozpočet, reporty) jsou dostupné v kanceláři SPŘ a budou rovněž vystaveny na nových www stránkách po jejich uvolnění. Průběžná informace o stavu projektu: Práce probíhají virtuálně a periodicky se konají jednodenní workshopy, kde se dílčí body v týmu uzavírají.

8 Strana 8 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) Dne 31. října 2008 proběhl první jednodenní workshop řešitelského týmu, v rámci něhož byly v souladu s plánem projektu dohodnuty a uzavřeny tyto dílčí body: organizační záležitosti projektu DCP, zásady bezpečnostní politiky pro ochranu testovacích otázek, aktualizace přílohy s nástroji a technikami v CzCB, revize slovníku stávajícího slovníku pojmů v CzCB, proces údržby písemných částí zkoušky, byla rovněž dohodnuta filozofie tvorby nových otázek a dohodnuto, že do příštího workshopu (9. prosince 2008) budou rozpracovány dle dohody nové otázky (viz. dále). Stav projektu k 3. prosinci 2008 byl rovněž prezentován v rámci náhradní valné hromady SPŘ, která výsledky projektu vzala na vědomí. Dne 9. prosince 2008 proběhl druhý jednodenní workshop řešitelského týmu, v rámci něhož byly v souladu s plánem projektu dohodnuty a uzavřeny tyto dílčí body: byly vyhodnoceny výsledky testů dle ICB v3.0 od května 2008 s tím, že byly vyřazeny nebo přepracovány ty otázky, které působily největší potíže a u nichž bylo konstatováno, že mohou být nejednoznačné, doplnění databáze testových otázek (celkem bylo na workshopu akceptováno a doladěno celkem 41 nových otázek z oblasti behaviorálních kompetencí, 13 jich bylo vráceno autorům k dalšímu dopracování a 6 jich bylo zamítnuto), byl dohodnut proces dalšího doplňování otázek do databáze s ohledem na doposud málo pokryté kompetenční okruhy, byla zahájena diskuse nad cca 150ti volnými otázkami, které se podařilo zatím shromáždit, byly dohodnuty termíny workshopů na druhou fázi projektu (viz. dále), byly odsouhlaseny organizační záležitosti projektu (výkazy práce, účasti atd.). Tím byla po věcné stránce velice úspěšně uzavřena první fáze projektu a její výsledky budou bezprostředně použity ke zkvalitnění procesu certifikace od 1. ledna Klíčové milníky pro druhou fázi (leden 2009 duben 2009) 6. února 2009 třetí workshop DCP. Na něm budou diskutovány behaviorální testové otázky, které byly zaslány autorům k přepracování a zejména pak nově navržené testové otázky z oblastí technických a kontextových kompetencí. K datu workshopu bude rovněž uzavřena diskuse nad navrženými volnými otázkami a příklady. Je zde příležitost i pro ostatní členy SPŘ zasílat své náměty na testové otázky. 5. března 2009 workshop zkoušejících, Praha (místo a čas bude upřesněn). Zde budou zkoušející seznámeni se zkušenostmi z prvního období po implementaci ICB v3.0, budou objasněny průběžně vylepšované administrativní záležitosti, konkrétně prezentovány výstupy projektu DCP a sladěn způsob hodnocení písemné části zkoušek. Tento workshop je důležitým milníkem a vyzýváme všechny zkoušející, aby si jej již nyní dali do diářů. 19. března 2009 čtvrtý workshop DCP. Na něm budou diskutovány ty otázky, které byly zaslány autorům k přepracování po 6. únoru a zejména bude uzavřena diskuse nad revizí textové části CzCB. Zde je příležitost i pro ostatní členy SPŘ zasílat své náměty na revizi/opravy textové části CzCB a na doplnění literatury.

9 Strana 9 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) března Konference Projektové řízení riziko x příležitost, Zlín V rámci této konference proběhne workshop s názvem Národní standard kompetencí projektového řízení a certifikační proces zkušenosti, příklady, novinky. Cíle workshopu jsou tyto: Souvislosti: Zástupcům vzdělávacích firem připomínáme, že na www stránkách jsou již od června zveřejněny informace o probíhající akreditaci vzdělávacích programů (viz.http://www.ipma.cz/vzdelavaniakreditace.htm). Doporučujeme vzdělávacím firmám a školám zejména z řad korporátních členů SPŘ se do procesu akreditace připojit. Prezentovat zkušenosti z prvního roku, kdy proces certifikace probíhá dle ICB v3.0. Představit podrobně všechny novinky, které byly do CzCB a procesu zkoušení zapracovány v rámci projektu DCP (textová část, slovník pojmů, nástroje a techniky, literatura, co a jak se zkouší a co uchazečům působí potíže). Účastníci workshopu z řad akreditovaných a o akreditaci usilujících vzdělávacích organizací (firem a škol) obdrží rovněž i Osvědčení o účasti na akreditačním WS, který je povinnou součástí akreditace. Účast na workshopu zkoušejícím a zejména zástupcům vzdělávacích organizací velice doporučujeme. Další informace budu upřesněny na stránkách konference.(viz.http://www.konferencepm.cz/2009-cs/), i na www stránkách SPŘ. Dne 3. prosince 2008 byla v rámci náhradní Valné hromady SPŘ předána akreditace společnosti SHINE Consulting s.r.o., která jako první splnila požadavky pro její udělení. J. Hajkr Národní standard kompetencí projektového řízení - představení Kontakt: V případě zájmu o další informace o tomto projektu nebo zájmu připojit se k práci v rámci podpůrného týmu kontaktujte manažera projektu Ing. Michaela Motala Informace o přípravě učebnice Národní standard kompetencí projektového řízení Publikace PM dle IPMA vzniká v reakci na potřebu jedné knihy, ve které by byly zpracovány informace k projektovému řízení v pojetí IPMA a ve struktuře sladěné se standardem CzCB. Nejedná se o rozpracování nebo rozšíření standardu, ale o shromáždění a uspořádání základních informací tak, aby si čtenář mohl utvořit ucelený obrázek o pojetí PM dle IPMA a případný uchazeč o certifikaci získal výchozí materiál k přípravě na certifikaci (kdy kniha nemá ambici na 100% obsah přípravy, chce být základním, výchozím bodem). Do budoucna se počítá s aktualizacemi a inovacemi ve smyslu doplnění obsahu, oprav nebo aktualizací ve smyslu souladu s dalšími verzemi CzCB. Kniha by měla být odevzdána do konce tohoto roku vydavatelství Grada. Na zpracování, které koordinuje J. Doležal, se dále podílí B. Lacko, P. Máchal, J. Krátký, M. Hájek, K. Hrazdilová- Bočková, S. Nechvílová, J. Pitaš a L. Tetřevová.

10 Strana 10 z 14 CERTIFIKACE Certifikace v roce 2008 a novinky pro rok 2009 Rok 2008 byl charakteristický zpracováním a vydáním Národního standardu kompetencí projektového řízení dle ICB v Spolu se zpracováním nového standardu byl certifikační proces revidován a zaveden dle ICRG v a nového Národního standardu. Zavedením nového certifikačního procesu stoupla náročnost: dokladováním vzdělání v PM; při písemném přezkoušení kandidátů (viz. Tab. 1) zavedením zejména nových testů do 1. části; předkládáním Krátkých zpráv o projektu u stupně C. Certifikační stupeň Certifikace dle ICB v Certifikace dle ICB v Poznámka Písemné přezkoušení Test 15 otázek 5 volných otázek Příklad D-C: Test 46 otázek 5 volných otázek Příklad B: Test 46 otázek Komplexní příklad Od června 2008 je třeba doložit vzdělávání: D 30 hodin C 36 hodin B 45 hodin Hodnocení Kandidát při dosažení úspěšnosti 50 % v každé části splnil písemné přezkoušení. Kandidát je úspěšně hodnocen při dosažení úspěšnosti více jak 60 % v každé části. Vzhledem k tomu, že při certifikačním procesu stupně C již kandidáti nedokládají pouze Anotaci projektu, ale zpracovávají i tzv. Krátkou zprávu o projektu, stoupla i náročnost hodnocení zkoušejícími. Z těchto důvodů bylo nutno přistoupit k významnému zvýšení ceny certifikačního procesu stupně C od roku Stupeň certifikace Cena v roce 2008 Cena v roce 2009 D 9 520,- Kč 9 996,- Kč C ,- Kč ,- Kč B ,- Kč ,- Kč A (předběžná ) ,- Kč Bližší informace o cenách naleznete na V současné době probíhá vyhodnocování otázek písemného přezkoušení v rámci projektu Dotažení certifikačního procesu. V roce 2009 tak dojde k vyřazení některých otázek, oproti tomu bude k dispozici další množství otázek nových. Nové otázky umožní vytvořit další sady pro písemné přezkoušení jednotlivých stupňů. Předpoklad je vytvořit 3 specifické a kompletní sady pro každý stupeň certifikace, které bude možno kombinovat a vytvářet tak další varianty sad. Pozitivní informací pro budoucí kandidáty je to, že spolu se stoupající náročností písemného přezkoušení umožníme kandidátům v roce x opakovat písemné přezkoušení. Ceny opakovaného písemného přezkoušení se liší dle jednotlivých stupňů certifikace (viz. Co plánujeme na rok 2009: dokončit restrukturalizaci Certifikačního orgánu dle ICRG v.3.0.; zefektivnit certifikační proces zkvalitněním administrace sekretariátu CO a zkoušejících; připravit a provést ve spolupráci se zahraničním zkoušejícím první certifikaci stupně A ; revidovat Národní standard a připravit jeho druhé vydání; připravit se na kontrolu validace certifikačního procesu, která proběhne na počátku roku 2010.

11 Strana 11 z 14 IPMA WORLD CONGESS ROMA 2008 Mladí projektoví manažeři a 22. kongres IPMA v Římě Účast na kongresu IPMA se pro SPŘ již stala milou samozřejmostí. Zástupci mladých nevynechávají ani Young Crew Workshop, který se pravidelně uskutečňuje několik dní před začátkem kongresu. Ani letos v Římě tomu nebylo jinak předsedkyně Sekce pro spolupráci se Skupinou mladých projektových manažerů, Mgr. Zuzana Nováková, se jej aktivně zúčastnila. Příjemným překvapením byla také účast dalších tří mladých projektových manažerů z České republiky! Cílem Young Crew Workshopu se stalo nabídnout odborné přednášky z oblasti projektového řízení, umožnit seznámení mladých lidí z celého světa a podpořit fungování či vznik Young Crew skupin v jednotlivých zemích. Snad jen pro připomenutí uvádíme, že IPMA řadí mezi mladé projektové manažery osoby ve věku do 35 let. Kromě kvalitního odborného programu je třeba letos pochválit zejména specializované workshopy určené zástupcům jednotlivých skupin mladých manažerů. První z nich se orientoval na možnosti, jak zefektivnit jejich fungování, zejména v oblasti propagace, motivace členů či spolupráce s mateřskou organizací. Druhý se zaměřil na země, kde skupiny teprve vznikají účastníci diskutovali nad tím, jakou strukturu zvolit, jaké aktivity vyvíjet a kde získat členy. Z obou workshopů vznikne písemný záznam, který bude zveřejněn na stránkách IPMA (www.ipma.ch), kde má Young Crew vlastní záložku. Pro Českou republiku byla účast významná z mnoha důvodů. Jedním z nich je ten, že ČR začíná být vnímána jako země, ve které skupina mladých projektových manažerů funguje velmi dobře. Potvrdili jsme si, že jdeme správným směrem a získali jsme i mnoho podnětů pro inovace. Důležitým posunem pro sekci byla kandidatura a následné zvolení Zuzany Nováková do orgánu IPMA Young Crew Board. Díky této pozici budeme lépe informováni o dění v IPMA, můžeme ovlivňovat směřování IPMA v oblasti mladých projektových manažerů a využívat některých výhod pro naši skupinu v ČR. Více o IPMA Young Crew Board v informačním rámečku. Mgr. Zuzana Nováková Informace o Young Crew Young Crew is a key component of IPMA's growth and development of the leaders of tomorrow. We are a network for young project management professionals and students in the age from 25 to 35 years. We believe in community and the building of a worldwide young professional project management family cultural diversity and learning from differences, not producing differences promoting ethical qualities and embracing our responsibility to improve societal needs The main goals of IPMA Young Crew are to provide experimental learning, identify the needs of the young and provide opportunities for interaction and information exchange. We accomplish this by organizing national and international events like the IPMA Young Crew Workshop offering a platform for publishing papers, thesis and white papers written by young professionals or students organizing the IPMA Young Crew Students Award for an excellent thesis giving national young crews support for their work and learning from their work bringing young professionals and students together in the name of IPMA. Zdroj:

12 Strana 12 z 14 IPMA WORLD CONGESS ROMA 2008 Certifikace.. WORKSHOP ASSESSORŮ ŘÍM Workshop assessorů se uskutečnil den před zahájením kongresu IPMA za řízení pana Gillese Caupina. Za certifikační orgán SPŘ se workshopu zúčastnili pánové Chlupatý, Motal a Pitaš. Na workshopu byly rozebírány otázky spojené obecně s certifikací a recertifikací. Nejpřínosnějším bodem pro náš certifikační orgán byla diskuse o zavádění certifikačního procesu dle ICB v.3.0. a ICRG v.3.0. v jednotlivých organizacích IPMA. Bylo zde potvrzeno, že nastartování projektu Dotažení certifikačního procesu v SPŘ bylo správným krokem. Krokem, který nám pomůže řešit problémy zkoušení behaviorálních a kontextových kompetencí. Behaviorální kompetence jsou celkově hodnoceny jako nejproblematičtější oblast z pohledu hledání odpovědi na otázku co se má zkoušet a jak se mají behaviorální kompetence hodnotit zkoušejícími s výstupem na tvorbu otázek. Pozitivní informací pro nás byla skutečnost, že nejsme nijak pozadu při zavádění certifikačního procesu dle ICRG v.3.0. V tomto směru se nemáme za co stydět, neboť celá řada organizací tento proces ještě nezahájila. Taktéž větší náročnost nového certifikačního procesu je krok správným směrem, v souladu s tím, jak náročný je certifikační proces v ostatních organizací IPMA. Poznatky z workshopu budou plně využity při zkvalitňování certifikačního procesu v roce 2009 a při přípravě validace stupně A. J. Pitaš VÝZVY VÝBORU Nalezení vhodného místa v Praze Výbor se obrací zejména na pražské členy s prosbou, zda by neposlali tip na vhodné prostory v Praze, kde bychom mohli pořádat akce SPŘ. Společnosti by velmi pomohlo, kdybychom mohli najít prostory s následujícími vlastnostmi: Mimo centrum Prahy, kde by bylo možno snadno zaparkovat (nejlépe bezplatně). Místo by mělo být dosažitelné hromadnou městskou dopravou (nejlépe poblíž některé stanice metra). Protože mnoho členů bude přijíždět po dálnici D1 od Brna, ideální by bylo místo poblíž trasy metra C směrem na stanici Háje (včetně sjezdu z dálnice a nájezdu na dálnici). Kapacita cca 25 až 50 odosob s možností flexibilního uspořádání sezení (uspořádání sezení však není podmínkou). Malé vytížení místa jinými akcemi, aby byla vysoká pravděpodobnost najít volný termín pro naše akce. Možnost zahájit akci již v 10 hodin, případně po domluvě i dříve. Možnost poskytnutí občerstvení, případně i jídla (není podmínkou, zejména drobné občerstvení můžeme zajistit levně v krajním případě sami). Možnost levného ubytování, buď přímo v místě, nebo nedaleko. Možná právě někde na okraji Prahy za Opatovem by se takové zařízení mohlo nacházet! Případná doporučení posílejte do kanceláře SPŘ. Děkujeme!

13 Strana 13 z 14 AKCE, NOVINKY Hledání spolupracovníků pro redakční radu Newsletteru SPŘ Výbor hledá jednoho až tři zájemce pro spolupráci a výpomoc do redakční rady našeho zpravodaje. Znalost dění v regionech Plzeň, Ostrava, Praha a jiných průmyslových lokalitách vítána. (B. Lacko) VÝZVA KE ZVEŘEJNĚNÍ ODBORNÝCH ČLÁNKŮ Budeme velmi rádi, pokud by někdo z našich příznivců měl zájem o publikování odborného článku týkajícího se projektového managementu či jiné související tématiky a přispěl tak k vytváření dalšího vydání Newsletteru SPŘ. Články posílejte především ve formátu doc. KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT JISTOTA X RIZIKO Ve dnech března 2009 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční druhý ročník konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT JISTOTA X RIZIKO. Bližší informace o akci, na které se podílí i Společnost pro projektové řízení, společnost ICZ a.s. a studenti Fakulty multimediálních komunikací v rámci předmětu Komunikační agentura, naleznete na Můžete se opět těšit na zajímavé přednášky z oboru projektového řízení. Po úspěšném prvním ročníku konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT TEORIE A PRAXE tentokrát na téma přeměny počátečního rizika projektu na jistotu v dosahování sledovaného cíle. Články se mohou týkat odborné problematiky aplikace jednotlivých metod projektového řízení, zkušeností se zaváděním projektového řízení, poznatků z ukončených projektů apod. NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS NA info(at)ipma nebo v.zacharova(at)ipma.cz KALENDÁŘ AKCÍ NOVINKY Z OBLASTI CERTIFIKACE NOVINKY Z OBLASTI Třetí workshop CERTIFIKACE projektu dotažení certifikačního procesu Workshop zkoušejících Praha V rámci doprovodného programu se mohou účastníci konference stát diváckými účastníky skutečného projektu MISS ACADEMIA, realizovaného s podporou filosofie projektového řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Čtvrtý workshop projektu dotažení certifikačního procesu Konference Projektové řízení s názvem JISTOTA x RIZIKO Zlín V rámci této konference proběhne workshop s názvem Národní standard kompetencí projektového řízení a certifikační proces zkušenosti, příklady, novinky. MÁTE PŘIPOMÍNKY ČI KOMENTÁŘE K NEWSLETTERU? DOTAZY? ČLÁNKY KE ZVEŘEJNĚNÍ? NEBO K SAMOTNÉMU FUNGOVÁNÍ SPŘ? Council of Delegates Norimberk IPMA World Congress Ambassadors Helsinki Pokud ano, pište na info(at)ipma.cz nebo zacharova(at)ipma.cz

14 Strana 14 z 14 POUR FELICITER 2009 vydává Společnost pro projektové řízení, o. s. Sídlo: Rybkova 1, Brno Telefon: , web: info(at)ipma.cz, zacharova(at)ipma.cz

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru.

3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru. Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, Z. Nováková, J. Doležal, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková J. Švec, H. Krejčí, J. Pitaš, Z. Krebs Program: 1. Cena za vedení účetnictví, kontrola

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, H. Krejčí, V. Zachařová, V. Létalová, J. Krátký, J. Doležal, Z. Krebs

B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, H. Krejčí, V. Zachařová, V. Létalová, J. Krátký, J. Doležal, Z. Krebs Přítomni: Nepřítomni: B. Lacko, J. Pitaš, Z. Nováková, J. Švec, H. Krejčí, V. Zachařová, V. Létalová, J. Krátký, J. Doležal, Z. Krebs M. Nováková Program: 1. Způsob hlasování per rollam J. Švec upozornil

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í VÝB O R U S P Ř Jednání č. 4/2009 Brno, 20. 04. 2009 13:00. 1. Soutěž sekcí

Z Á P I S Z J E D N Á N Í VÝB O R U S P Ř Jednání č. 4/2009 Brno, 20. 04. 2009 13:00. 1. Soutěž sekcí Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, J. Švec, J. Doležal, Z. Nováková, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková, Z. Krebs J. Pitaš, H. Krejčí 1. Soutěž sekcí J. Švec představil materiál

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Projektové řízení (BI-PRR) Úvod do projektového řízení Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Program: 1. Projednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 2. Způsob ochrany osobních

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů

Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Metodika projektového řízení a certifikace projektových manažerů Jaroslav Svoboda, Jiří Skalický Abstrakt: Příspěvek se týká nového studijního oboru Systémy projektového řízení na Fakultě ekonomické Západočeské

Více

Newsletter SPŘ č. 02/2009

Newsletter SPŘ č. 02/2009 č. 02/2009 Červen 2009 Ročník 3, číslo 2 Společnost pro projektové řízení International Project Management Association Vážené členky! Vážení členové! OBSAH Úvodní slovo 1 Dění uvnitř SPŘ - Akreditace 2

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Řízení projektů v praxi

Řízení projektů v praxi Řízení projektů v praxi Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA (IPMA CPM) SHINE Consulting s.r.o. haj@shine.cz Abstrakt V rámci tohoto přízpěvku se soustředím na zdánlivě samozřejmé věci, které by z manažerského

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 2010

KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 2010 Ve dnech 21. a 22. dubna 2010 se uskutečnila Konference Projektový management 2010, jejíž organizace se při příležitosti výročí 20ti let od svého založení v Brně ujala Společnost pro projektové řízení,

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ Účastníci: Lenka Bělohoubková, Zdena Civínová, Petra Hornochová, Blanka Jankovská, Kateřina Kieslingová, Hana Landová, Eva Lesenková, Jan Skůpa, Eva Svobodová, Jakub Štogr,

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

DESIGN newsletter 2 / 2014

DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN newsletter 2 / 2014 DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST Hledáte další přidanou hodnotu? Zkuste průmyslový design! Že je trh nemilosrdný a chce po vás stále další a další

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014 Zápis z Kongresu České evaluační společnosti (ČES) konaného dne 18. 12. 2014 Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil J. Remr. K datu zahájení

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě D O D 1. 1. 2 0 1 5 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII

Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII Jednotný programový dokument hl. města Prahy Opatření 4.3 KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ MANAŽER BEZPEČNOSTI POTRAVIN V GASTRONOMII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření

Projektové řízení v ČR. Zpráva o výsledcích šetření Projektové řízení v ČR 2012 Zpráva o výsledcích šetření ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ V ČR Jsme Vaším odborným partnerem v otázkách projektového řízení a certifikujeme projektové manažery

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více