Newsletter SPŘ č. 04/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter SPŘ č. 04/2008"

Transkript

1 č. 04/2008 Říjen 2008 Ročník 2, číslo 4 Společnost pro projektové řízení International Project Management Association Vážení členové! Ve středu 3. prosince proběhla Valná hromada naší Společnosti v sále kulturního centra RUBÍN v Brně Žabovřeskách. OBSAH Úvodní slovo 1, 2 Valná hromada Dění uvnitř SPŘ 3 Informace ze sekcí 4-6 Dotažení certifikačního procesu Certifikace 10 IPMA WORLD CONGRESS 10,11 Výzvy výboru 12 Akce, novinky 13 Pour feliciter Především chci poděkovat všem, kteří se Valné hromady zúčastnili. Výbor děkuje zejména těm účastníkům, kteří neváhali z Prahy a dalších vzdálených míst do Brna přijet! Valná hromada je vrcholný orgán SPŘ, proto je každé její zasedání velmi významné a důležité a je potřeba, aby se členové svou účastí jejím prostřednictvím podíleli na řízení SPŘ. Dík patří také těm, kteří vystavením formuláře plné moci přenesli hlasovací práva na přítomné členy. Umožnili tak platný průběh Valné hromady. Obecně je však nutno konstatovat, že účast byla nižší než na minulých dvou Valných hromadách. Jak jste mohli zaznamenat, Výbor s podporou kanceláře zveřejnil pozvánku i podkladové materiály na www stránkách tak, aby se s nimi mohli všichni zájemci seznámit. Po delší době byl pro Valnou hromadu použit model odborný seminář + Valná hromada. Tématem pro odborný seminář byla problematika výuky projektového řízení na našich školách. To je téma velmi aktuální a důležité. Pokud budou absolventi našich škol dobře seznámeni s projektovým řízením a používanými metodami, bude mít bezprostřední pozitivní vliv na využívání projektového řízení v praxi, zejména v projektové praxi českého regionu. Ve své prezentaci jsem představil projektové vyučování, což je způsob výuky, kdy se určité znalosti ve výuce získávají prostřednictvím skupinové práce žáků na dané téma. Tato metoda využívá řady prvků projektového řízení (zadaný cíl, týmová práce, plánovitý postup, zvažování rizik, respektování daných podmínek včetně omezení rozpočtem apod.). Byla předvedena konkrétní ukázka takového výukového projektu v rámci výuky zeměpisu v 5. třídě základní školy. Osobně jsem se mohl přesvědčit, že takový způsob výuky je pro žáky velmi přitažlivý, inspirativní a že je přijímán velmi pozitivně. Pro projektové řízení je významný efekt projektového vyučování na základních a středních školách mimo jiné v tom, že pokud se žáci s principy a prvky projektového řízení seznámí již na škole, nebudou mít k projektovému řízení tak negativní vztah, jaký mají často jejich rodiče, pro které je často projektové řízení průlomem do jejich zaběhnutých pracovních praktik. Na problematiku projektového výučování navázala informace Z. Novákové o průzkumu, který zjišťoval současný stav výuky projektového řízení na našich vysokých školách. Výsledky průzkumu potvrdily nepříznivý stav v této oblasti. SPŘ se proto podílí na projektu, který byl předložen spolu s VUT Brno a JAMU v Brně na MŠMT a schválen pro minulé období. V rámci projektu je zpracováván doporučený postup výuky a výukové materiály jako pomůcka pro ty vysoké školy, které by chtěly vyučovat projektové řízení podle zásad IPMA.

2 Strana 2 z 14 DĚNÍ UVNITŘ SPŘ ÚVODNÍ SLOVO pokračování Vyjádření přítomných členů bylo takové, že tento model by se měl aplikovat i na příští Valnou hromadu a Výbor by měl vybrat další, všeobecně zajímavé téma semináře. V diskuzi řada členů konstatovala na základě svých zkušeností velmi nedostatečnou znalost projektového řízení v praxi mnoha našich firem a institucí. Valná hromada proběhla podle předloženého návrhu programu a schválila celou řadu důležitých materiálů (zprávu o činnosti, návrh rozpočtu, čestné členství doc. Klapkovi apod.). Podrobný průběh lze vyčíst ze zápisu z Valné hromady. Vyzdvihl bych dva momenty, které považuji za velmi významné. Zprávu Ing. Hajkra o projektu na dokončení certifikačního procesu, který ukázal, že se daří zvládnout zavedení certifikace podle třetí verze standardu kompetenci podle IPMA. Dále zprávu Ing. Doležala o přípravě publikace o projektovém řízení podle zásad IPMA. Publikace by měla vyjít v nakladatelství GRADA počátkem první poloviny příštího roku a doplnit tak existující knihy o projektovém řízení s ohledem na nový standard kompetencí podle IPMA. V obou případech se na souvisejících jednotlivých činnostech podílí celá řada členů SPŘ. Na konci roku je možno konstatovat, že činnost společnosti byla velmi pestrá a široká. To také konstatovala závěrečná zpráva o činnosti. Za tuto celoroční činnost děkuji jménem Výboru všem, kteří se na ni podíleli, ať již přímo nebo nepřímo. Přeji všem členům hodně úspěchů na pracovišti, zejména hodně úspěšných projektů, a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním životě! Věřím, že naše Společnost neztratí takto nastartovanou dynamiku činnosti, a že v příštím roce budeme moci konstatovat ještě větší objem úspěšně vykonané práce pro rozvoj a kvalitu projektového řízení. B. Lacko VALNÁ HROMADA aneb na čem se jsme se usnesli Chcete - li získat podrobné informace o průběhu Valné hromady, máte možnost si přečíst celý zápis na našem webu - Níže uvádíme usnesení, na kterých se Valná hromada dohodla: Valná hromada uložila výboru, aby se aktivně zasazoval o to, aby certifikace dle IPMA byla zachycena v odpovídajících legislativních normách ČR. Valná hromada přijala zprávu o činnosti SPŘ za uplynulé období. Valná hromada pověřila výbor připravit do konce roku 2009 podklady a materiály pro členy SPŘ pro kvalifikované rozhodnutí o případné kandidatuře ČR na organizaci kongresu IPMA. Valná hromada schválila návrh rozpočtu na rok 2009 v optimistické variantě - v detailu kumulativních položek. Valná hromada udělila čestné členství doc. Klapkovi. Valná hromada vzala na vědomí: zprávu o činnosti certifikačního orgánu SPŘ, projektu Dotažení certifikačního procesu a učebnice Národní standard kompetencí projektového řízení a informace o hlasování o dokumentu Jednací řád sekcí.

3 Strana 3 z 14 DĚNÍ UVNITŘ SPŘ Udělení první akreditace vzdělávacímu programu V rámci Valné hromady SPŘ byla předána akreditace vzdělávacímu programu Řízení projektů v praxi, společnosti SHINE Consulting s.r.o. Tato společnost jako první splnila požadavky pro její udělení. Více se o tomto programu i akreditačním procesu dozvíte na našich webových stránkách, Vyzýváme vzdělávací organizace, které v rámci svých kurzů připravují na certifikaci či recertifikaci, aby se také zapojily do procesu akreditace. SETKÁNÍ SPŘ A SPPR Plánované setkání se Společností pre projektové riadenie Výbor posunul do nového roku. Uskuteční se pravděpodobně v prvním čtvrtletí na slovenské straně. Místo toho se ještě na konci roku zúčastní B. Lacko oslav při příležitosti 10. roků SPPR jako člena IPMA. SPPR tyto oslavy doplnila odborným seminářem o projektovém řízení a Valnou hromadou. Zprávu o této akci Vám přineseme v příštím vydání Newsletteru.

4 Strana 4 z INFORMACE ZE SEKCÍ SPŘ Projektově orientované společnosti informace z akce této sekce.. DNY SEKCÍ SPŘ DNY SEKCÍ SPOLEČNOSTI PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 2008 Přes šedesát projektových manažerů, manažerů projektově orientovaných společností, konzultantů z oblasti projektového řízení, softwarových odborníků, akademiků a studentů českých univerzit se sešlo ve dnech 23. a 24. října 2008 v brněnském hotelu Santon u příležitosti historicky prvních Dní sekcí Společnosti pro projektové řízení (SPŘ). Nosnými tématy tohoto setkání bylo projektové řízení v multiprojektově orientovaném prostředí, řízení projektových portfolií, koncepce PMO (kanceláří projektového řízení), softwarové nástroje pro podporu projektového řízení v multiprojektovém prostředí a zejména sdílení zkušeností a názorů v těchto oblastech mezi jednotlivými účastníky akce. První den den sekce Projektově orientované společnosti SPŘ byl věnován prezentacím zkušeností a diskuzím k různým tématům z oblasti řízení projektů v multiprojektovém prostředí (ŘPMP). Jednotlivé bloky byly zaměřeny tak, aby nadnesly určitá témata a vyvolaly k nim diskuzi mezi účastníky akce. Na úvod dne byly zařazeny dva zahřívací bloky. Úvodní blok prezidenta SPŘ Branislava Lacka naznačil základní principy a praktické aspekty řízení projektového portfolia v organizacích, zmínil nejčastější chyby vyskytující se v souvislosti s ŘPMP a pojednal o úloze a roli SPŘ v této oblasti. Navazující blok Jana Doležala ze společnosti PM Consulting si vzal za cíl zejména rozehřát a vtáhnout do hry účastníky workshopu formou výměny názorů na vymezení podstaty základních pojmů z oblasti ŘPMP, mj. jakou organizaci považovat za projektově orientovanou. Do diskuze se zapojila řada účastníků zajímavými názory a postřehy ze své vlastní praxe i odkazy na existující standardy v oblasti projektového řízení, vč. Národního standardu kompetencí projektového řízení (NCB IPMA National Competence Baseline dle IPMA, zpracovaného SPŘ). V následujícím bloku, vedeném Michalem Novákem ze společnosti Capricornis, se diskuze stočila k otázce vyspělosti organizací z pohledu implementace projektového řízení, resp. jejich připravenosti k implementaci ŘPMP. Řeč byla o zralostních (maturity) modelech projektového řízení, o rozdílech v primárních cílech řízení projektů, řízení programů a projektových portfolií, o provázanosti ŘPMP s řízením zdrojů organizace, a rovněž o klíčovém vlivu celkové organizační kultury při implementaci projektového řízení. Po tomto bloku následovaly bloky zaměřené více prakticky případové studie navozující diskuze k různým aspektům ŘPMP. Zajímavý úhel pohledu na ŘPMP přinesl blok vedený Hanou Krejčí z JAMU: multiprojektové řízení v kulturních organizacích. Kulturní organizace jsou z pohledu ŘPMP hodně specifické, mj. tím, že projektové řízení zde není doposud natolik etablováno jako v jiných odvětvích a rovněž výzvami, které před projektové manažery klade zvládnutí specifik prostředí kulturních organizací (mj. vedení projektových týmů tvořených z kreativních pracovníků ). V následujícím bloku seznámili účastníky workshopu zástupci společnosti Aquasoft, Dušan Bartoš a Michal Opat, se svými zkušenostmi s přechodem na projektově orientovaný způsob řízení středně velké společnosti v návaznosti na dosažení určitého stádia jejího růstu. Účastníci workshopu mohli posléze diskutovat nad praktickými aspekty, výhodami i nevýhodami různých organizačních pojetí projektového řízení: funkční organizační model, projektově orientovaný model, maticově orientovaný model, a to jednak z pohledu řízení samostatných projektů, jednak z pohledu řízení projektového portfolia, resp. PMO. Zajímavý a doposud ojedinělý počin z oblasti vzdělávání a rozvoje mladých projektových manažerů poté představila Eva Šviráková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Studenti UTB mají možnost projektové řízení nejen studovat v rámci svého běžného studia, ale rovněž si jej i prakticky, takříkajíc naostro (ve zcela reálných projektech) vyzkoušet v předmětu Komunikační agentura. Do diskuze, která byla v tomto bloku opravdu živá a zajímavá, se zapojili svými postřehy, praktickými zkušenostmi a názory rovněž přítomní studenti UTB, absolventi Komunikační agentury.

5 Závěrečný blok prvního dne, vedený Martinem Adámkem (E.ON IS), poukázal prostřednictvím případové studie, srovnávací analýzy a navazující diskuze na složitost implementace multiprojektového řízení v nadnárodních společnostech. Manažerské a organizační koncepty nadnárodního multiprojektového řízení mohou být značně odlišné od národněorientovaných konceptů. Klíčovou roli ve volbě a implementaci modelu ŘPMP hrají globální strategická hlediska, kromě kvalitativních rovněž i kvantitativní aspekty projektů/programů/portfolií, jakožto i faktory multikulturnosti prostředí, či střety odlišných manažerských konceptů a názorů. Druhý den den sekce Projekty ICT SPŘ byl zaměřen na ucelené představení softwarových nástrojů pro podporu projektového řízení, dostupných v České republice. Účastníci workshopu se měli možnost seznámit s celou řadou nástrojů, od štíhlých a levných řešení pro určitý rozsah informační podpory projektového řízení (vč. vybraných opensource nástrojů), až po komplexní a velice propracované nástroje pokrývající všechny oblasti ŘPMP. Prezentovány a diskutovány byly nástroje společnosti Microsoft (Project, Project Server, Portfolio Server, Sharepoint), Mariner (LBMS), Primavera (ICZ), Concerto (Goldratt CZ), SIMA (Capricornis), Easy Project (Easy Software), Elaine MC (Inter-informatics), Atollon Workspace (Atollon), a rovněž některé opensource a onlinewebové nástroje, jako např. OpenProj, Project.net, Google Apps apod. Závěrem možno říci, že historicky první, pracovně pojaté Dny sekcí SPŘ se skutečně vydařily a beze zbytku naplnily vizi svých pořadatelů. Jak se shodla většina zúčastněných, program byl skutečně pestrý a vysoce aktuální, jednotlivé příspěvky i následné diskuze byly inspirativní a celková atmosféra obou workshopů uvolněná a kolegiální. O tom koneckonců svědčí i neočekávaně vysoký zájem o oba workshopy, resp. vysoká účast až do pozdních odpoledních hodin, a to i přes určité nepohodlí, únavu a částečnou improvizaci po organizační stránce. Z reakcí vyplývá, že o podobná pracovně-networkingová setkání je a bude zájem i do budoucna. Další informace o akci můžete získat na u VÝSLEDKY ANKETY O PRŮBĚHU DNŮ SEKCÍ Bezprostředně po akci proběhla internetová anketa, jejíž výsledky shromáždil J. Doležal. Vlastní akce se zúčastnilo přes padesát lidí v obou dnech, anketu vyplnilo cca 30 účastníků, výpis odpovědí nebyl nijak upravován, vše je tak jak respondenti vyplnili. Protože zveřejnění celé ankety je nad rámec prostorových možností našeho Newsletteru, uvádíme níže pouze první dvě strany této ankety (v původním znění, komentáře neupravovány). Mají li čtenáři zájem o úplné znění, naleznou je na webu SPŘ záložka sekce POS nebo sekce Projekty ICT -

6 Co se Vám na akci z programového hlediska líbilo nejvíce? projektově orientované společnosti výměna pohledů na věc od různých subjektů, bohatý přehled o možných SW, které se dají využít k MPM, daly se výborně srovnávat Prurez přes všechny obory 1)Druhy den, prehled SW jak komernich tak freeware, jejich zamereni a + i - prvé 2 prispevky prvý den Představení nových méně známých nástrojů pro projektové řízení. Setkání stejně zaměřených lidí z různých oborů, prostor pro diskuzi účastnili jsme se pouze 2. dne. Nejvíce bych ocenil kontrast tedy velké i malé řešení na jednom místě. oba dny byly tématicky zajímavé diskuze nad konkrétními přístupy k projektové organizaci přehledný a ucelený průřez tématikou Vetsi zaber SW na projektove rizeni úvodní přednáška B. Lacka, zkušenosti lidí z různých oborů ukázky IS podpory řízení projektů byl sem jen na sekci prezentaci mensich produktu. první přednáška prezentace e-on, prezentace PM v kultuře, prezentace o vedení PM předmětu na VŠ Možnost diskuze. Setkání. Konkrétné příklady z praxe (Aquasoft a E-ON IS) 1)Pestra paleta temat 2)Ochota ucastniku sdelovat si svoje zkusenosti Volba tématu, případové studie z různého prostředí, pestrost, možnost diskuze témata druhého dne LBMS, e-on, Capricornis, Kreativní prezentace a kreativní holky ze Zlína Přehled produktů a prezentace projektového řízení z různých i netechnických oblastí. to že se vůbec uskutečnila, nejvíce mě oslovila prezentace p. Adámka, který měl (tedy podle mého názoru) několik velmi podnětných postřehů mířených přímo na cíl tedy k tématu 1) Přehled nástrojů pro řízení projektů 2) Konkrétní zkušenosti s řízením portfolia různorodá skladba panelistů první dne, tj. projektových manažerů z různých oblastí a oborů, jejich upřímost při prezentacích, odhalování silných ale i slabých míst v projektovém řízení v jejich mateřských organizacích. Přednášky na téma projektové řízení, které obsahovaly praktické tipy. Co se Vám na akci z programového hlediska líbilo nejméně? ke konci druhého dne už jen velmi nesourodé otázky, často jen okrajové SW zdlouhavé popisy organizačních struktur v nichž jsem se ztrácela Slabi prednasejici Velmi obecne diskuze, napr. diskuze o definovani pojmu, které působili jako vata a neprinesly nic noveho. Snad jen to, nekteri neznaji ani pojmy v narodnim standardu Zdlouhavé představení komerčních nástrojů pro projektové řízení některé prezentace/sw mohli být detailnější stisneny prostor více z ankety na

7 Strana 7 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) Kontext V září 2008 byl Výborem SPŘ schválen interní projekt, který vychází z následujících předpokladů: Se zvyšováním společenské poptávky po kvalitním projektovém řízení dochází trvale k růstu počtu uchazečů o certifikaci. Po letošní úspěšné implementaci IPMA ICB v3.0, (viz. prezentace výsledků projektu na konferenci ve Zlíně v dubnu a rovněž i oficiální ukončení projektu na workshopu zkoušejících dne 24. dubna 2008) došlo ke zvýšení požadavků, a tím i ke zvýšení procenta uchazečů, kteří u zkoušky neuspěli (aktuálně je v prvním kole písemné části neúspěšných kolem 20% procent uchazečů). Je tedy nezbytné dále zkvalitnit procesy spojené se zkoušením a rovněž pomoci vzdělávacím firmám a školám, aby mohly upravit své vzdělávací programy tak, aby správně učily ty pojmy, nástroje a techniky, které se zkouší od 1. května Cíle projektu DCP: 1. Nastavit proces údržby otázek a CzCB. 2. Iterovat CzCB do verze Opravit a rozšířit sady zkouškových otázek. 4. Sjednotit styl zkoušení mezi zkoušejícími. 5. Uvést v soulad veškerou dokumentaci pro žadatele o certifikaci s CzCB. Řešitelský tým projektu: Jádro řešitelského týmu pracuje ve stejném složení jako v případě projektu implementace ICB v3.0. Tým byl doplněn o dva zkoušející. Aktuální složení týmu je následující: Jaroslav Pitaš - sponzor, Michael Motal projektový manažer, Josef Hajkr, Zdenko Staníček, Igor Novák, Jan Havlík a Pavel Máchal členové řešitelského týmu. Je tedy zabezpečena potřebná kontinuita práce. Členění projektu: Projekt je členěn do dvou fází, celý má být ukončen v dubnu Milníky: - Zahájení projektu září Ukončení první fáze do konce roku Ukončení druhé fáze a celého projektu do konce dubna Detaily o projektu (zakládací listina, WBS, rozpočet, reporty) jsou dostupné v kanceláři SPŘ a budou rovněž vystaveny na nových www stránkách po jejich uvolnění. Průběžná informace o stavu projektu: Práce probíhají virtuálně a periodicky se konají jednodenní workshopy, kde se dílčí body v týmu uzavírají.

8 Strana 8 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) Dne 31. října 2008 proběhl první jednodenní workshop řešitelského týmu, v rámci něhož byly v souladu s plánem projektu dohodnuty a uzavřeny tyto dílčí body: organizační záležitosti projektu DCP, zásady bezpečnostní politiky pro ochranu testovacích otázek, aktualizace přílohy s nástroji a technikami v CzCB, revize slovníku stávajícího slovníku pojmů v CzCB, proces údržby písemných částí zkoušky, byla rovněž dohodnuta filozofie tvorby nových otázek a dohodnuto, že do příštího workshopu (9. prosince 2008) budou rozpracovány dle dohody nové otázky (viz. dále). Stav projektu k 3. prosinci 2008 byl rovněž prezentován v rámci náhradní valné hromady SPŘ, která výsledky projektu vzala na vědomí. Dne 9. prosince 2008 proběhl druhý jednodenní workshop řešitelského týmu, v rámci něhož byly v souladu s plánem projektu dohodnuty a uzavřeny tyto dílčí body: byly vyhodnoceny výsledky testů dle ICB v3.0 od května 2008 s tím, že byly vyřazeny nebo přepracovány ty otázky, které působily největší potíže a u nichž bylo konstatováno, že mohou být nejednoznačné, doplnění databáze testových otázek (celkem bylo na workshopu akceptováno a doladěno celkem 41 nových otázek z oblasti behaviorálních kompetencí, 13 jich bylo vráceno autorům k dalšímu dopracování a 6 jich bylo zamítnuto), byl dohodnut proces dalšího doplňování otázek do databáze s ohledem na doposud málo pokryté kompetenční okruhy, byla zahájena diskuse nad cca 150ti volnými otázkami, které se podařilo zatím shromáždit, byly dohodnuty termíny workshopů na druhou fázi projektu (viz. dále), byly odsouhlaseny organizační záležitosti projektu (výkazy práce, účasti atd.). Tím byla po věcné stránce velice úspěšně uzavřena první fáze projektu a její výsledky budou bezprostředně použity ke zkvalitnění procesu certifikace od 1. ledna Klíčové milníky pro druhou fázi (leden 2009 duben 2009) 6. února 2009 třetí workshop DCP. Na něm budou diskutovány behaviorální testové otázky, které byly zaslány autorům k přepracování a zejména pak nově navržené testové otázky z oblastí technických a kontextových kompetencí. K datu workshopu bude rovněž uzavřena diskuse nad navrženými volnými otázkami a příklady. Je zde příležitost i pro ostatní členy SPŘ zasílat své náměty na testové otázky. 5. března 2009 workshop zkoušejících, Praha (místo a čas bude upřesněn). Zde budou zkoušející seznámeni se zkušenostmi z prvního období po implementaci ICB v3.0, budou objasněny průběžně vylepšované administrativní záležitosti, konkrétně prezentovány výstupy projektu DCP a sladěn způsob hodnocení písemné části zkoušek. Tento workshop je důležitým milníkem a vyzýváme všechny zkoušející, aby si jej již nyní dali do diářů. 19. března 2009 čtvrtý workshop DCP. Na něm budou diskutovány ty otázky, které byly zaslány autorům k přepracování po 6. únoru a zejména bude uzavřena diskuse nad revizí textové části CzCB. Zde je příležitost i pro ostatní členy SPŘ zasílat své náměty na revizi/opravy textové části CzCB a na doplnění literatury.

9 Strana 9 z 14 Interní projekt "Dotažení certifikačního procesu" (DCP) března Konference Projektové řízení riziko x příležitost, Zlín V rámci této konference proběhne workshop s názvem Národní standard kompetencí projektového řízení a certifikační proces zkušenosti, příklady, novinky. Cíle workshopu jsou tyto: Souvislosti: Zástupcům vzdělávacích firem připomínáme, že na www stránkách jsou již od června zveřejněny informace o probíhající akreditaci vzdělávacích programů (viz.http://www.ipma.cz/vzdelavaniakreditace.htm). Doporučujeme vzdělávacím firmám a školám zejména z řad korporátních členů SPŘ se do procesu akreditace připojit. Prezentovat zkušenosti z prvního roku, kdy proces certifikace probíhá dle ICB v3.0. Představit podrobně všechny novinky, které byly do CzCB a procesu zkoušení zapracovány v rámci projektu DCP (textová část, slovník pojmů, nástroje a techniky, literatura, co a jak se zkouší a co uchazečům působí potíže). Účastníci workshopu z řad akreditovaných a o akreditaci usilujících vzdělávacích organizací (firem a škol) obdrží rovněž i Osvědčení o účasti na akreditačním WS, který je povinnou součástí akreditace. Účast na workshopu zkoušejícím a zejména zástupcům vzdělávacích organizací velice doporučujeme. Další informace budu upřesněny na stránkách konference.(viz.http://www.konferencepm.cz/2009-cs/), i na www stránkách SPŘ. Dne 3. prosince 2008 byla v rámci náhradní Valné hromady SPŘ předána akreditace společnosti SHINE Consulting s.r.o., která jako první splnila požadavky pro její udělení. J. Hajkr Národní standard kompetencí projektového řízení - představení Kontakt: V případě zájmu o další informace o tomto projektu nebo zájmu připojit se k práci v rámci podpůrného týmu kontaktujte manažera projektu Ing. Michaela Motala Informace o přípravě učebnice Národní standard kompetencí projektového řízení Publikace PM dle IPMA vzniká v reakci na potřebu jedné knihy, ve které by byly zpracovány informace k projektovému řízení v pojetí IPMA a ve struktuře sladěné se standardem CzCB. Nejedná se o rozpracování nebo rozšíření standardu, ale o shromáždění a uspořádání základních informací tak, aby si čtenář mohl utvořit ucelený obrázek o pojetí PM dle IPMA a případný uchazeč o certifikaci získal výchozí materiál k přípravě na certifikaci (kdy kniha nemá ambici na 100% obsah přípravy, chce být základním, výchozím bodem). Do budoucna se počítá s aktualizacemi a inovacemi ve smyslu doplnění obsahu, oprav nebo aktualizací ve smyslu souladu s dalšími verzemi CzCB. Kniha by měla být odevzdána do konce tohoto roku vydavatelství Grada. Na zpracování, které koordinuje J. Doležal, se dále podílí B. Lacko, P. Máchal, J. Krátký, M. Hájek, K. Hrazdilová- Bočková, S. Nechvílová, J. Pitaš a L. Tetřevová.

10 Strana 10 z 14 CERTIFIKACE Certifikace v roce 2008 a novinky pro rok 2009 Rok 2008 byl charakteristický zpracováním a vydáním Národního standardu kompetencí projektového řízení dle ICB v Spolu se zpracováním nového standardu byl certifikační proces revidován a zaveden dle ICRG v a nového Národního standardu. Zavedením nového certifikačního procesu stoupla náročnost: dokladováním vzdělání v PM; při písemném přezkoušení kandidátů (viz. Tab. 1) zavedením zejména nových testů do 1. části; předkládáním Krátkých zpráv o projektu u stupně C. Certifikační stupeň Certifikace dle ICB v Certifikace dle ICB v Poznámka Písemné přezkoušení Test 15 otázek 5 volných otázek Příklad D-C: Test 46 otázek 5 volných otázek Příklad B: Test 46 otázek Komplexní příklad Od června 2008 je třeba doložit vzdělávání: D 30 hodin C 36 hodin B 45 hodin Hodnocení Kandidát při dosažení úspěšnosti 50 % v každé části splnil písemné přezkoušení. Kandidát je úspěšně hodnocen při dosažení úspěšnosti více jak 60 % v každé části. Vzhledem k tomu, že při certifikačním procesu stupně C již kandidáti nedokládají pouze Anotaci projektu, ale zpracovávají i tzv. Krátkou zprávu o projektu, stoupla i náročnost hodnocení zkoušejícími. Z těchto důvodů bylo nutno přistoupit k významnému zvýšení ceny certifikačního procesu stupně C od roku Stupeň certifikace Cena v roce 2008 Cena v roce 2009 D 9 520,- Kč 9 996,- Kč C ,- Kč ,- Kč B ,- Kč ,- Kč A (předběžná ) ,- Kč Bližší informace o cenách naleznete na V současné době probíhá vyhodnocování otázek písemného přezkoušení v rámci projektu Dotažení certifikačního procesu. V roce 2009 tak dojde k vyřazení některých otázek, oproti tomu bude k dispozici další množství otázek nových. Nové otázky umožní vytvořit další sady pro písemné přezkoušení jednotlivých stupňů. Předpoklad je vytvořit 3 specifické a kompletní sady pro každý stupeň certifikace, které bude možno kombinovat a vytvářet tak další varianty sad. Pozitivní informací pro budoucí kandidáty je to, že spolu se stoupající náročností písemného přezkoušení umožníme kandidátům v roce x opakovat písemné přezkoušení. Ceny opakovaného písemného přezkoušení se liší dle jednotlivých stupňů certifikace (viz. Co plánujeme na rok 2009: dokončit restrukturalizaci Certifikačního orgánu dle ICRG v.3.0.; zefektivnit certifikační proces zkvalitněním administrace sekretariátu CO a zkoušejících; připravit a provést ve spolupráci se zahraničním zkoušejícím první certifikaci stupně A ; revidovat Národní standard a připravit jeho druhé vydání; připravit se na kontrolu validace certifikačního procesu, která proběhne na počátku roku 2010.

11 Strana 11 z 14 IPMA WORLD CONGESS ROMA 2008 Mladí projektoví manažeři a 22. kongres IPMA v Římě Účast na kongresu IPMA se pro SPŘ již stala milou samozřejmostí. Zástupci mladých nevynechávají ani Young Crew Workshop, který se pravidelně uskutečňuje několik dní před začátkem kongresu. Ani letos v Římě tomu nebylo jinak předsedkyně Sekce pro spolupráci se Skupinou mladých projektových manažerů, Mgr. Zuzana Nováková, se jej aktivně zúčastnila. Příjemným překvapením byla také účast dalších tří mladých projektových manažerů z České republiky! Cílem Young Crew Workshopu se stalo nabídnout odborné přednášky z oblasti projektového řízení, umožnit seznámení mladých lidí z celého světa a podpořit fungování či vznik Young Crew skupin v jednotlivých zemích. Snad jen pro připomenutí uvádíme, že IPMA řadí mezi mladé projektové manažery osoby ve věku do 35 let. Kromě kvalitního odborného programu je třeba letos pochválit zejména specializované workshopy určené zástupcům jednotlivých skupin mladých manažerů. První z nich se orientoval na možnosti, jak zefektivnit jejich fungování, zejména v oblasti propagace, motivace členů či spolupráce s mateřskou organizací. Druhý se zaměřil na země, kde skupiny teprve vznikají účastníci diskutovali nad tím, jakou strukturu zvolit, jaké aktivity vyvíjet a kde získat členy. Z obou workshopů vznikne písemný záznam, který bude zveřejněn na stránkách IPMA (www.ipma.ch), kde má Young Crew vlastní záložku. Pro Českou republiku byla účast významná z mnoha důvodů. Jedním z nich je ten, že ČR začíná být vnímána jako země, ve které skupina mladých projektových manažerů funguje velmi dobře. Potvrdili jsme si, že jdeme správným směrem a získali jsme i mnoho podnětů pro inovace. Důležitým posunem pro sekci byla kandidatura a následné zvolení Zuzany Nováková do orgánu IPMA Young Crew Board. Díky této pozici budeme lépe informováni o dění v IPMA, můžeme ovlivňovat směřování IPMA v oblasti mladých projektových manažerů a využívat některých výhod pro naši skupinu v ČR. Více o IPMA Young Crew Board v informačním rámečku. Mgr. Zuzana Nováková Informace o Young Crew Young Crew is a key component of IPMA's growth and development of the leaders of tomorrow. We are a network for young project management professionals and students in the age from 25 to 35 years. We believe in community and the building of a worldwide young professional project management family cultural diversity and learning from differences, not producing differences promoting ethical qualities and embracing our responsibility to improve societal needs The main goals of IPMA Young Crew are to provide experimental learning, identify the needs of the young and provide opportunities for interaction and information exchange. We accomplish this by organizing national and international events like the IPMA Young Crew Workshop offering a platform for publishing papers, thesis and white papers written by young professionals or students organizing the IPMA Young Crew Students Award for an excellent thesis giving national young crews support for their work and learning from their work bringing young professionals and students together in the name of IPMA. Zdroj:

12 Strana 12 z 14 IPMA WORLD CONGESS ROMA 2008 Certifikace.. WORKSHOP ASSESSORŮ ŘÍM Workshop assessorů se uskutečnil den před zahájením kongresu IPMA za řízení pana Gillese Caupina. Za certifikační orgán SPŘ se workshopu zúčastnili pánové Chlupatý, Motal a Pitaš. Na workshopu byly rozebírány otázky spojené obecně s certifikací a recertifikací. Nejpřínosnějším bodem pro náš certifikační orgán byla diskuse o zavádění certifikačního procesu dle ICB v.3.0. a ICRG v.3.0. v jednotlivých organizacích IPMA. Bylo zde potvrzeno, že nastartování projektu Dotažení certifikačního procesu v SPŘ bylo správným krokem. Krokem, který nám pomůže řešit problémy zkoušení behaviorálních a kontextových kompetencí. Behaviorální kompetence jsou celkově hodnoceny jako nejproblematičtější oblast z pohledu hledání odpovědi na otázku co se má zkoušet a jak se mají behaviorální kompetence hodnotit zkoušejícími s výstupem na tvorbu otázek. Pozitivní informací pro nás byla skutečnost, že nejsme nijak pozadu při zavádění certifikačního procesu dle ICRG v.3.0. V tomto směru se nemáme za co stydět, neboť celá řada organizací tento proces ještě nezahájila. Taktéž větší náročnost nového certifikačního procesu je krok správným směrem, v souladu s tím, jak náročný je certifikační proces v ostatních organizací IPMA. Poznatky z workshopu budou plně využity při zkvalitňování certifikačního procesu v roce 2009 a při přípravě validace stupně A. J. Pitaš VÝZVY VÝBORU Nalezení vhodného místa v Praze Výbor se obrací zejména na pražské členy s prosbou, zda by neposlali tip na vhodné prostory v Praze, kde bychom mohli pořádat akce SPŘ. Společnosti by velmi pomohlo, kdybychom mohli najít prostory s následujícími vlastnostmi: Mimo centrum Prahy, kde by bylo možno snadno zaparkovat (nejlépe bezplatně). Místo by mělo být dosažitelné hromadnou městskou dopravou (nejlépe poblíž některé stanice metra). Protože mnoho členů bude přijíždět po dálnici D1 od Brna, ideální by bylo místo poblíž trasy metra C směrem na stanici Háje (včetně sjezdu z dálnice a nájezdu na dálnici). Kapacita cca 25 až 50 odosob s možností flexibilního uspořádání sezení (uspořádání sezení však není podmínkou). Malé vytížení místa jinými akcemi, aby byla vysoká pravděpodobnost najít volný termín pro naše akce. Možnost zahájit akci již v 10 hodin, případně po domluvě i dříve. Možnost poskytnutí občerstvení, případně i jídla (není podmínkou, zejména drobné občerstvení můžeme zajistit levně v krajním případě sami). Možnost levného ubytování, buď přímo v místě, nebo nedaleko. Možná právě někde na okraji Prahy za Opatovem by se takové zařízení mohlo nacházet! Případná doporučení posílejte do kanceláře SPŘ. Děkujeme!

13 Strana 13 z 14 AKCE, NOVINKY Hledání spolupracovníků pro redakční radu Newsletteru SPŘ Výbor hledá jednoho až tři zájemce pro spolupráci a výpomoc do redakční rady našeho zpravodaje. Znalost dění v regionech Plzeň, Ostrava, Praha a jiných průmyslových lokalitách vítána. (B. Lacko) VÝZVA KE ZVEŘEJNĚNÍ ODBORNÝCH ČLÁNKŮ Budeme velmi rádi, pokud by někdo z našich příznivců měl zájem o publikování odborného článku týkajícího se projektového managementu či jiné související tématiky a přispěl tak k vytváření dalšího vydání Newsletteru SPŘ. Články posílejte především ve formátu doc. KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGEMENT JISTOTA X RIZIKO Ve dnech března 2009 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční druhý ročník konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT JISTOTA X RIZIKO. Bližší informace o akci, na které se podílí i Společnost pro projektové řízení, společnost ICZ a.s. a studenti Fakulty multimediálních komunikací v rámci předmětu Komunikační agentura, naleznete na Můžete se opět těšit na zajímavé přednášky z oboru projektového řízení. Po úspěšném prvním ročníku konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT TEORIE A PRAXE tentokrát na téma přeměny počátečního rizika projektu na jistotu v dosahování sledovaného cíle. Články se mohou týkat odborné problematiky aplikace jednotlivých metod projektového řízení, zkušeností se zaváděním projektového řízení, poznatků z ukončených projektů apod. NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS NA info(at)ipma nebo v.zacharova(at)ipma.cz KALENDÁŘ AKCÍ NOVINKY Z OBLASTI CERTIFIKACE NOVINKY Z OBLASTI Třetí workshop CERTIFIKACE projektu dotažení certifikačního procesu Workshop zkoušejících Praha V rámci doprovodného programu se mohou účastníci konference stát diváckými účastníky skutečného projektu MISS ACADEMIA, realizovaného s podporou filosofie projektového řízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Čtvrtý workshop projektu dotažení certifikačního procesu Konference Projektové řízení s názvem JISTOTA x RIZIKO Zlín V rámci této konference proběhne workshop s názvem Národní standard kompetencí projektového řízení a certifikační proces zkušenosti, příklady, novinky. MÁTE PŘIPOMÍNKY ČI KOMENTÁŘE K NEWSLETTERU? DOTAZY? ČLÁNKY KE ZVEŘEJNĚNÍ? NEBO K SAMOTNÉMU FUNGOVÁNÍ SPŘ? Council of Delegates Norimberk IPMA World Congress Ambassadors Helsinki Pokud ano, pište na info(at)ipma.cz nebo zacharova(at)ipma.cz

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Zpravodaj projektu. Projektový manažer 250+ 1. číslo. Kariéra projektového manažera začíná u nás! Zpravodaj projektu Projektový manažer 250+ 1. číslo Kariéra projektového manažera začíná u nás! Předmluva Význam projektové činnosti pro rozvoj školy Motto: Vzájemné setkání je začátek. Vzájemné setrvání

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference PROJEKTOVÝ MANAGEMENT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Sborník z konference Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci 12. 9. 2013 Brožura vznikla v rámci projektu: Síť spolupráce vysokých škol v oblasti projektových

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT WEBOVÁ VERZE Společnost pro projektové řízení, o.s. BRNO 2008 2 Tato publikace je autorským dílem Společnosti

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PROJEKTOVÉHO MANAGENTU 25. 26. DUBEN 2012 Společnost pro projektové řízení Česká republika Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací PROGRAM KONFERENCE

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více