živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou"

Transkript

1 živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou

2 2 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 3 Dana Puchnarová Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou Cesta malířky do Království nejvyššího míru FONTÁNA

3 4 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 5 PŘED VELKOU CESTOU Dana Puchnarová, 2008 Photography Dana Puchnarová, 2008 Fontána, 2008 ISBN Všechny starosti mizí kamsi daleko, jakmile jsem se rozhodla jet s několika přáteli do Indie. Naší šestičlenné sku pin ce šlo hlav ně o setkání se Satja Saí Bábou, nej známěj ším du chov ním učitelem dneš ní Indie, kterého znají miliony lidí po ce lém světě. Příprava na tak velké setkání byla u každého z nás jiná, možná že trvala déle než pouhý jeden lidský život. Každý z nás ji pro dě lá val jinak, myslím, že každého učily jeho vlastní cesty, jeho osobní osu dy. S manželi Ruth a Milanem H. jsem se setkala poprvé asi před 20 lety, a to v jiných souřadnicích, v jiné části mého života a v ji ném kraji. Pak jsem se z tohoto kraje odstěhovala, oni prý také. Potkali jsme se po mnoha le tech tam, kde se setkávalo několik zá jem ců o ava tá ra (avatár = podle in dic ké tradice vtělení Božství) Saí Bábu, a hned jsme hovořili reálně o cestě za ním. Paní Ruth, profesorka an g lič ti ny, má od mládí přátelské kon tak ty v Anglii, neboť tam stu do va la. Na bíd la obstarání levnějších letenek a noclehy v Londýně. Silvestrovský večer a začátek roku 1996 jsem oslavila s nimi na jihu Čech, nejen kvůli cestě, která za pár dní začne, ale také kvůli dalším spi sům Satja Saí Báby a knihám o jeho učení. O Satja Saí, moud rém otci a učiteli, byla vydána řada publikací. On sám na psal sérii vahiní knížky duchovních nauk se spe ci ál ní mi tématy k osobnímu stu diu a praxi. U nás byla jako první přeložena do češ ti ny a vydána kni ha amerického psychiatra dr. H. Sandweisse: Satja Saí Bába, svatý muž a psychiatr, kniha uchvacující, pravdivá, ohromující duchovní silou žijícího avatára. Poprvé jsme mohli číst Saí Bábova slova v auten tickém záznamu pro je vů, po pr vé jsme se do zvě dě li, že ještě dnes existuje na naší planetě ně kdo, kdo uzdravuje ne moc né, křísí m r t vé, m a te r i a l i z u j e p ře d mě t y, má schopnost vidět vnitř ním zra kem do minulosti, přítomnosti i bu douc nos ti, ale tyto schop nos ti ne po va žu je za tak významné jako lás ku a víru v Boha. Jsou to neuvěřitelné věci: kolem tohoto drobného muže se dějí od jeho dětství zázraky, dokázal ovlivnit již mi li o ny lidí z celého světa, aby za ním přijely. Nás magneticky přitáhla odvěká moudrost jeho učení, které tole-

4 6 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Před velkou cestou 7 ruje všechna náboženství a mnohdy nápadně připomíná Krista ve slovech i činech, Toho, kte rý učí jako moc maje To, co vlo žil do svých slov, sálá ze sebraných svazků jeho promluv Satja Sai Speaks, z nichž jeden díl ne dáv no pře lo ži la paní Ruth a dala vel mi pěk ně přepsat a vytisknout na po čí ta či. Právě na Silvestra 1996 jsem mohla prohlížet tento první čes ký překlad, připravený jako samizdatové vydání, svázané do oran žo vých plá tě ných desek se zlatými titulky. Anglický a český text je v knize vy tiš těn si mul tánně. Duše se chvěje, když může po zná vat po sel ství vel ké ho učitele, který dosud žije a čeká na nás: Postupujete od smrti k životu a od nemoci ke zdraví zakoušením světských ran. Svět je velmi nutnou součástí osnovy vý u ky člo vě ka z agonie hledání se rodí dítě moudrost. Bolesti sto jí za to, označují zrození nového života. Od nepokoje ašánti postupujete k absolutnímu míru prašánti, od absolutního míru k jasnému duchovnímu Světlu prakánti, a od jasného duchovního Světla k Nejvyšší Božské Záři Paramdžóti. Je to jako střídání noci a dne, když se radost a žal střídavě vracejí. Noc a den jsou sest ry dvojčata, obou je tře ba ke zvýšení úrod nos ti půdy, k ak ti va ci a osvě že ní ži vo ta. Jsou jako léto a zima Chladno a horko jsou obojí v Božím plánu. Na vás je, abyste to věděli a považovali obojí za cenné Bůh přitahuje k Sobě jedince. Tato afinita je podstatou obou, pro to že jsou totožní. Jsou jako železo a magnet. Avšak je-li že le zo re za vé a pokryté vrstvou špíny, nemůže je magnet přitáhnout. Od straň te překážku to je vše, co je třeba učinit. Vyzařujte svou pra vou podstatu, a Pán vás vtáhne do Své ho srdce. Zkoušky a starosti jsou prostředky k očištění, proto se svaté duše modlí: Pane, dávej nám stále žal, abychom na Tebe nikdy nezapomněli. Podobně lé kař předpisuje dietetická a jiná omezení, aby dob ře pů so bil lék Námasmarana pamatování na Boha Saí je milován všemi lidmi. Proto můžete dát Bohu ja ké ko liv jmé no, kte ré vám přináší radost. Člověk má rozličné chutě podle tem pe ra men tu a cha rakteru, lidský vkus je rozdílný. Mu drc džňánin říká: Vše je v Bohu, jogín tvrdí, že vše je energií, bhakta (oddaný Bohu), sou dí, že vše je hrou Pána (Bhagavána). Každý usuzuje podle svého vkusu a po kro ku při du chov ní praxi sádhaně. Nikoho nenuťte ani se nikomu ne po smí vej te, ne boť všichni jsme poutníci, lopotně kráčející po téže ces tě Duchovní praxe sádhana je nejnutnější k ovládnutí mys li a žá dos tí, za nimiž mysl běží. Zjistíte-li, že se vám to ne da ří, ne vzdá vej te se sád ha ny, ale provádějte ji s větší energií. Právě ten předmět, z kterého jste ne pro šli, vy ža du je speciálního studia. Sád ha na zna me ná jak vnitřní, tak vněj ší očis tu Zestárli jste a naplnili si mozky různými poučkami, teoriemi, dog ma ty a disputacemi. Proto nyní musíte užívat své rozlišovací schop nos ti viveka a objevit Boha tvrdým úsilím. Říkám vám, že tomu nelze uniknout. Všich ni tvorové musí jednou do sáh nout Boha buď krátkou, nebo dlouhou ces tou Od chvíle rozhodnutí k cestě se svět kolem ponořil do jemné mlhy, z níž probleskovalo jen to jediné zářivé světlo v dálce tisíce mil. V mém deníku před odjezdem do Indie je poznámka o vý sta vě sou čas ných ruských vý tvarní ků, kterou jsem tehdy viděla v Praze. Její název jako by ilustroval stav vědomí celé generace, ale i stav mys tic ký: Létat zmizet odejít Zvláštní stav odpoutanosti vědomí ruských umělců jim po mo hl pře konat nesmírně těžkou materiální i duchovní situaci, kterou pro ží va li ve svém národě po desítky let. Mohutná síla dýchá z je jich ob ra zů, projektů, bra vur ně štětcem napsaných hlav-portrétů duší s kon cep tu ál ně pojatou myš len kou jejich reinkarnace Ně kte ré uvízly v mé mysli jako výrazné symboly duchovního soustředění, ti ché meditace. Jemné malé kresby pastel ka mi byly básněmi na mi ze jí cí prostor, dokonale provedené v tónových přechodech Další dů kaz toho, jak vše to, co se nazývá běžně umě ním, celá ta široká ob last je vlastně práce s vědomím

5 8 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Odjezd z Prahy směr Anglie 9 ODJEZD Z PRAHY SMĚR ANGLIE 9. ledna 1996 úterý, 11 hod. dopoledne Naše skupinka pět českých žen a jeden muž sedí poklidně v autobusu, kte rý od vá ží přes čtyřicet lidí z pražské Florence do Lon dý na. Zimní kra ji na tiše míjí za okny, přátelé živě hovoří, prohlížejí knihu pře kla dů z před nášek Satja Saí Báby. Pod námi se mlčenlivě za lesk la a za vl ni la řeka, jako by říkala: I já zdravím Indii, pravlast ná ro dů Ruth mi posílá přes Helenu barevný katalog Britského muzea v Londýně. Otevírají se mi úžasem oči, když prohlížím, co mů že me ko neč ně po čty ři ce ti letech duchovního a materiálního strá dá ní vi dět ty pro sla ve né sbírky nejvzácnějších památek a umě lec kých děl, kul tur sta ré ho Egypta, Řecka a Říma, Asýrie a Ori en tu, nej vzác něj ší po kla dy světa, pravé egyptské mumie, šper ky se skarabeem, drob né vy ře zá va né plastiky egyptských pohřebních lodí, detaily nástěnných maleb, křehké stránky pomalovaných papyrů staré 3000 let, zlaté náramky s postavami fa ra o nů a po svát ných hadů s vel ký mi ku la tý mi slunci z lapis la zu li Ale ovšem, ti posvátní hadi na šper cích i nad čely fa ra o nů to jsou přeci kobry! Opakují se i na slav nost ních če len kách egypt ských královen! Vzrušeně obracím strán ku, kde je re pro duk ce ná stěn né malby z hrobu u Théb: zobrazuje tmavý pro fil a celou po sta vu v bílém dlouhém šatu královny Ahmes-Nefertari, na hlavě zlatá čelenka s vysokými znaky thébských králů, se zla tým pro filem kobry nad čelem. Obracím rychle zpět ano, ta hla va ka men né ho Ramsesse II. z náhrobního chrámu v Thébách, asi z r před Kristem, tesaná se su verén ní dovedností, nese nad čelem symbol posvátné kobry zrovna tak jako mnoho dal ších do cho va ných sta ro e gypt ských plastik, reliéfů a maleb. Rozpomínám se, že také podobně dlouho se vyskytuje v ná bo žen ských plastikách Indie kobra jako posvátný symbol. Jemný lo to so vý květ je ve sta rém Egyptě často stylizován v různých materiálech, vedle květu papyru je lotosové poupě známou před lo hou vel kých slou pových hlavic egyptských chrámů a ve staré indické mytologii je lotos symbolem duše, čis té a vzne še né, vždy se udr žu jí cí na štíhlém stonku nad vodou, nad bahnem. Ná h le mne upou tal barevný reliéf ní ornament v poslední části ka ta lo gu Brit ské ho muzea scéna, jak lev dáví ležícího do mo rod ce se zlatými ku če rami na pozadí vy zdo be ném symetrickými řadami stylizovaných lotosových poupat. Ta ros tou těsně u sebe, navzájem se dotýkají špičkami kraj ních plátků, jed na řada nad druhou pokračuje v nekonečném rytmu. Květy jsou vy klá dá ny svět le modrým smaltem, malé obloučkovité plošky mezi nimi čer ve ným. Práce velmi pečlivá, po chá ze jí cí z Nimrudu v Iráku, při bliž ně 800 let př. Kr. Jak číst tato sdělení? Některé symboly jsou společné pro všech ny ná rody lev například znamená v duchovní řeči ego, kte ré někdy ví tě zí nad duší, někdy bývá potlačeno. Spojené řady lotosových kvě tů se podobají nekonečnému poli duší, navzájem propojených uvě do mu je me si, že jsme vlastně stále spolu Podivuhodné je, že ornamentika vyšívaného slavnostního odě vu z Libérie v londýnském Muzeu etnografie lidstva nápadně připomíná mandaly a jan try Indie a Tibetu, geometrický dekor tkanin z Baku by v Zaire má společ nou řeč s po svát ný mi symboly Orientu, oděv arab ské ženy z Palestiny je vyšíván or na men ty, jež barevností a vzorem souhlasí s ornamentikou některých oblastí Indie. Dokončuji prohlížení průvodce po Britském muzeu. Vtom mla dá dívka, sedící vedle mne, vytáhla z tašky silný sešit a ote vře la ho. Na prv ní straně bylo velkými písmeny od ruky bylo pečlivě napsáno VZTAH K BOHU. Nevymýšlím si ta mladá dívka začala poctivě studovat text, psaný velmi hustě úhledným drobným pís mem. Prv ní ka pi to la jednala o chudobě, o lidských vztazích, o ži vot ních pře káž kách, o stavech duše připadlo mi, že ta dívka se chys tá vstou pit do du chov ní ho řádu a při pra vu je se na to. Oka mži tě mne to vra cí do mé vlastní minulosti k ne spl ně né mu úmyslu. Je to další poučení pro počátek této velmi dlou hé cesty nebo snad pro její ukončení? Co nám přinesou další dny? 12.40: Krátká zastávka na autobusovém nádraží v Plzni. I drob né úko ny péče o tělo jsou potřebné, abychom se dostali k cíli. Za Plz ní vjíž dí me do království bělosti a ticha v bílém obalu mlhy se au to bus po ma lu sune mezi starými košatými stro my, oba le ný mi na ho lých černých kmenech a větvích hustou jinovatkou. Cesta zača la houpavě stoupat a kle sat, bílými

6 10 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Odjezd z Prahy směr Anglie 11 závoji mlh nevidíme po hra nič ní hory. V osamělosti silnice se autobus podobá lodi, kolébající se na mocných vlnách vod, symbolizuje pře vá že ní do ji né ho světa. Opouš tí me všechny negativní i pozitivní si tu a ce, jsme malý vzorek lidstva a jeho osudů, spojeni na den a noc na jedné palubě : V tomto prostoru Evropy jsme se octli v ne ko neč ně ply nou cí řece kovových strojů, uhánějících po světových dál ni cích. Je de me napříč Německem a nevidíme (na rozdíl od na šich zemí) ani města, ani vesnice a vesničky. Kde je ta líbezná kra ji na česká? Holá rovná krajina, někdy pásy listnatých stromů, občas se z nich vynoří supermoderní benzinové stanice s obchody a re stau ra cí, stej né po celé zá pad ní Evropě. Snad ten nedostatek vjemů je konečně pří le ži tos tí k odpo čin ku od vřavy starostí, jež od ply nu ly s hra ni ce mi naší země. Myšlenky mizí, příchází vnitřní klid, po ma lé očiš tě ní V duchu děkuji matce, která mi laskavě darovala pro střed ky k této ces tě. Autobus míjí zjevení v zimní tmě: osvětlené věže vzdáleného venkovského kostela se vynořily z tmavě mod ré ho pro sto ru rovné ně mec ké krajiny, jako by potvrzovaly svým sou hla sem všech ny ty intui ce srdce 19.00: Projíždíme ve Frankfurtu těsně kolem obrovité od ba vo va cí haly letiště. Odtud se létá do Indie z Evropy nejčastěji. Pro skle né stě ny haly svítí do noci, uvnitř září křehké konstrukce stropních pod hle dů z bí lých trubek. Míjíme Hotel Sheraton a Con gress Hall Sher a ton, jsou sice ohromující svou velikostí, ale je to architektura stro há, přís ná, bez fan ta zie Již vím, proč jsem se stále tak pozorně dívala, zatímco vět ši na spo lu cestu jí cích dříme: uprostřed Frankfurtu je křižovatka s velkou směrovkou na Waldorf pro nás proslavené město, kde byla za lo že na prv ní škola du chov ní ho učitele, umělce, filozofa Rudolfa Stei ne ra. Wal dorf ská škola: místo vzdělávání duše a ducha, místo radosti ze spo lu prá ce, obětavé pomo ci učitelů a rodičů, místo pěs to vá ní všech dru hů umění i plodů zahrad. Vzpo mí nám na kurzy wal dorf ské pe da go gi ky na univerzitě v Olomouci. Přijeli dobrosrdeční Něm ci a Švýcaři, učili nás, jak společně učit i zpívat. Ty chorály jsme pak zazpívali v olomoucké ka ted rá le dvě vzdálené skupi ny stojící pro ti sobě ro ze zně ly chrámový prostor čistým andělským mno ho hla sem. A jak nás učili malbu? Jako tichou pomalou koncentraci na bar vu, štětec a papír. Pro každého žáka v těchto školách při pra vu jí uči te lé všechno po třeb né pečlivě na jeho místě, aby se ne mu sel ničím zdr žo vat. Maluje se v absolutním tichu podle pokynů uči tel ky, po ma lu se kladou připravené tóny akvarelu přes sebe, vy tvá ře jí po di vu hod né harmonie, přitom sdílíme všich ni cosi ros tou cí ho v nás, cosi no vé ho a láskyplného, malba je tichou řečí nové společné vlny vzác né ho porozumění, přechází v meditaci Vzpo mí nám teď po letech, jak to bylo podobné jógovým cvi če ním: nej dříve změna sama sebe, uklid ně ní a společný základní nácvik, pak postupné na stu po vá ní vlast ní ces ty

7 12 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 13 PŘES LA MANCHE DO LONDÝNA 10. ledna 1996 středa Nehmotnou zemí, nehmotnou tmou nás autobus unáší, náhle řady světel, velké betonové průjezdy a jsme v Calais. Jsou 2 ho di ny po půlnoci, au to bus roluje po vyznačené dráze na ohromné ploše as fal tu jako na letišti. Je tu mnoho nájezdů do rozevřených kovových vrat trajektů, za nimi v tem no tách tušíme břehy vel ké ho kanálu mezi Evro pou a Anglií. Z místa, kde čekáme, vidíme číslo 7 u prů jezd ní brány, pak autobus pomalu za jíž dí do vnitř a zastavuje až u pro těj ší ho konce kovové haly, úplně na pří di trajektové lodi. Vy stu pu je me do nočního mrazu a teprve tady cítíme slaný dech moře a slyšíme jeho šumění. Řidiči nás po sí la jí nahoru s poznámkou, že se tam nebu deme nudit. Úzkými scho diš ti se dostáváme do ob rov ské ho plovou cí ho luxusního re stau ran tu s plyšovými pohovkami a křes ly mod ravých barev, s přepychovými obchody, bary, bankou, ka vár nou, dět skou her nou. Jsou tu stovky obrazů po stěnách samé re pro duk ce slavných umělců současnosti za skly, ale nic mne ne lá ká. Jdu stále do předu, až se dostávám ke dveřím, vedoucím ven na vy hlíd ko vý pro stor hledám moře Vycházím do tmy na vlhkou palubu rychle k zábradlí, odkud svět la Ca lais dovolí pozorovat odplouvající pobřeží a neklidnou tma vou spoustu vod. Na boku našeho trajektu se tvoří široký hře ben bílé pěny, s obdivem jej jako dítě pozoruji, jak spěchá do za du a někde ve tmě možná strne jako plovoucí bílý obrovský had Je velký vítr a tu a tam ve tmě nebe probleskne hvězda. Tady na prázdné palubě je náhle velká pradávná samota světa, mluví Země, Moře a Hvězdy, naslouchám jim dlouze, jsem člověk-plavec, po tisíciletí sám s Ves mí rem, plující za svým cílem od pra dáv na do věků budoucích I ten plovoucí supermarket, unášející nás bezpečně do Do ve ru, tu musí být, abychom prožili kontrast západního a vý chod ní ho ži vo ta. Pulzující sym bol tohoto západního světa jako jeho model v ma lém obsahuje vše, co je pro většinu lidí lákadlem. Mnozí nakupují, mno zí pijí a jedí, mnozí se baví, mnozí spí na těch stovkách sametových pohovek a křesel. Je tu až nevídané pohodlí a my z Čech se tu po hy bu je me jako Alenka v říši divů. Když se ozve anglický pokyn k se stu pu dolů, vracíme se k autům a au to busům do spodní haly lodi. Skr ze otevřený vý jezd na přídi pro bles ku jí ve tmě pomalu se přibližující světlejší masivy slavných doverských skal. Těm na ve li kos ti mnoho ubra lo množství doků a betonových nájezdů pro tra jek ty s velkými ko vo vý mi padacími mosty, jeřáby a halami. Za tím uměle dodaným betonovým a ocelovým pobřežím a všemi těmi tech nic ký mi mo nu menty se doverské skály přikrčují jako nenápadné pozadí tvrdé civilizace. A tak mne napadá při skřípotu železného mos tu, po němž pře je de me na půdu staré Anglie, jak to tady asi vy pa da lo před sta le tí mi, když sem při plou va ly hrdé koráby plné šlechticů nebo dra hé ho skvě lé ho zboží a doverské skály se tu tyčily ve své mo nu men tál ní kráse, čisté, bělostné a celé Za úplné tmy jedeme dále po autostrádě na Londýn. Vy stu pu je me ještě v noci, před 4. hodinou ranní, v podjezdu u nádraží Vic to ria. Našli jsme útočiště u bílých stolků v ohromné nádražní hale. Když se kolem 6. hod. ráno otevřely obchody s časopisy, jde me je pro hlí žet a napadlo nás využít čas napsáním prvních pozdravů k nám, domů do Čech. Ranní úsvit v Londýně zastihl pětičlennou českou skupinku pout nic a jed no ho poutníka, jak se osvěžují jídlem a pitím z do ve ze ných zásob, vese le si vyprávějí a dělají plány, jak ty dva dny do odletu v Londýně stráví. Po telefonátu o půl osmé se kvůli uby to vá ní vy pra vu je me se zavazadly před nádraží hledat taxi. Stojí jich tam pěkná řádka ale doslova jedno auto stejné jako dru hé. Tahle kon zer va tiv ní země se smyslem pro humor má v Lon dý ně specifickou zvlášt nost, která ji odlišuje od ostatních evropských velkoměst: taxíky jako z let tři cá tých černá, lesklá, boubelatá auta s velkým obsahem, velmi po ho dl ná, se nijak nedají přiřadit do mód ní vlny aerodynamických stí ha ček, vy zý va vých v barvě i designu, zdomácnělých i u nás. Dobromyslný řidič srovnal naše zavazadla i nás dovnitř a už se vezeme pěkně z centra dlouhými ulicemi na jedno klidné londýnské před měs tí, s rozsáhlými čtvrtěmi cihlových kolonií, za hrá dek a pěk ných krámků. Kon čí me asi po hodině jízdy v ulici, ve dou cí do kopce ve čtvrti Streatham Hill, a hledáme dům, kde máme žít dva dny a dvě noci. Typicky anglický šedý patrový dům, spíše vila, nás vítá do ti ché chodby, pokryté bledým plyšovým kobercem. Staré zařízení vel ké ho tapetovaného

8 14 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 15 pokoje s krbem, viktoriánská křesla, vy rud lé těžké sa me to vé závěsy před velkým proskleným vstupem do za hra dy spí še zahrádky, zpustlé a za rostlé, kde pár keřů za růs tá břečťanem a sta řič ké kameny se ztrácejí v zemi pod ze le ným po vla kem mechu to vše jako by nás přeneslo do starých časů, do Dickensových ro má nů nebo do doby G. B. Shawa. V tmavé knihov ně je spousta stejně svá za ných knih se zla tý mi nápisy, které nikdo už dlouho ne čte, ko lem stěn staromódní lam py a lampičky. Jen videosouprava a stěna ka zet připomíná, že zde nyní žije mladá lady naše hos ti tel ka, výtvarnice, po vo lá ním scénografka v London Royal Theatre. S úsměvem nás tři ženy Jarku, Helenu a mne nechává v tom to velkém salonu a manželé Ruth a Milan odjíždějí ke svým přá te lům. Pak se do mlouvá me s přítelkyní Helenou na prohlídce Londýna a vyjíždíme spolu poprvé do centra. Máme jasný a jed no du chý pro gram: návštěva Tate Gallery, kde je kromě proslulé sbírky obrazů století současně výstava ce lo ži votní ho díla ma lí ře J. Tur ne ra. Blízko domu je zastávka červených patrových autobusů. Jsou přes ně tako vé, jak je známe z časopisů, filmů a z malých modelů dět ských autíček. Sedíme v prvním patře dabldekru (angl. double-decker ), kolem nás míjejí malé cihlové domečky ko lo nií lon dýn ské ho před měs tí. Za oknem jed no ho domku v prvním patře vidím mladého černocha před oprýskanou bílou skříní, jak si na pánvi zrov na dělá palačinku, do jiné, bohatší vilky vchází pěkně oblečená černošská žena s chlapečkem, pak vjíždíme do čtvr ti větších vil s moderně upra ve ný mi vstupy a předzahrádkami. Je vidět, jak si An g li ča né potrpí na útul nost svých bytů, jsou národ velmi domácký. Jen oni mohli vy mys let úsloví My hou se is my castle ( můj dům můj hrad ), kte ré se tak zalíbilo mno ha českým chalupářům i ma ji te lům do meč ků, dom ků, vil a domů. Angličané nepřipustili nikde blokovou výstavbu velkých pa ne lo vých síd lišť, neboť mají nadevše rádi poctivé rukodělné ře mes lo a solidnost. Angličané jsou také velmi hraví, a snad proto na všech domech musí být někde nějaká výzdoba, byť jen jed no du ché bílé pi lastry a římsy kolem oken cihlových kolonií. Jak se náš červený auto bus blíží k centru, vzrůstají rozměry domů, objevuje se na nich často ornamentální reliéf z pásů pálené hlíny, zřejmě inspirovaný Ori en tem, někdy klasicismem. Velmi elegantně pů so bí všechny hlav ní avenue v centru Londýna, kde velké cihlové fasády mnohapatrových domů jsou individuálně architektonicky řešeny s bílými de ko ry pru hů, říms, pilastrů. Domy jsou pro stří dá ny bělostnými kla sicist ní mi či empírovými paláci. Podivuhodně působí i velmi uměřený ruch uli ce nejsou přehnaně široké a není zde tlačenice aut a lidí, jak to zná me z našich měst. TATE GALLERY je veliký světlý klasicistní palác přímo na nábřeží řeky Temže. Vítá návštěv ní ky barevnými vlajkami, velkými zářivými transparenty a tabulemi, na schodišti právě svačí a kouří hloučky stu den tů a stu den tek. Helena mne rychle, dokud svítí slun ce, před galerií fotografuje, a pak vstu pu je me ob rov ský mi otočnými dveřmi do vysoké slou pové haly. Vpra vo je velká pro dej na knih a ka ta lo gů výtvarného umění, sa mo zřej mě plná mla dých lidí. Čteme tu o spoustě zná mých osob nos tí světového umění, o nových smě rech. Překvapuje mne množ ství pu b li ka cí o figurativní a re a lis tic ké linii v umění, návrat starých mi s trů z konce 19. století. Pak vstupujeme do úžasných prostor Tate Gallery, jež s bě lost ný mi pseu do an tic ký mi sloupy mají výšku i atmosféru sta ro vě ké ho chrá mu. V ústřed ní hale na mramoru stojí sochy Rodinovy a kolem nich posedávají studenti, někteří si na zemi kreslí. Jedna mladá dív ka v černém rozložila barevné pas te ly na dlažbě. Ptala jsem se jí, kde stu du je, ří ka la, že v Paříži a že tady je na jeden rok. Průvodce, starý dobrý Angličan v tmavěmodrém žaketu, hu mor ně vykládá současné umění. Má přitom tak pohyblivou mi mi ku svého sklá da né ho obličeje, že neodoláme a přidáme se k jeho skupince. Provádí nás im presi o nis mem; začíná u obrazu Clauda Moneta, ale ten není vůbec im pre si o- nis tic ký, jsou to hně do še dé stro my z r Jeden Pissarův olej Ráno v Le Havru z r také ještě nemá s impre sionismem nic společného. Ma lo val jej v za mra če ném a vě tr ném dnu, a teprve na jeho obraze z r. 1902, kde stojí jeho žena na louce, za čí ná mluvit světlo v pro sto ru. Blízko visí zvláštní obraz Gau gui nův: raná krajina s horou z r. 1890, nahoře celé poza-

9 16 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 17 dí vytváří modrá plo cha moře, dole čisté velké žluté pole a malá barevná po sta va, za ní vel ká na fi a lo vě lá hora. Přecházíme přes ústřední halu ko lem největší sochy Epsteinovy: představuje velký kubizující a velmi expresivní bronzový Boj Ja ku ba s andělem z r Jistě by mohl být řazen ke spi ritu ál ní mu umě ní a určitě má na mladou ge ne ra ci velký vliv, sou dě pod le kreslířského zájmu několika studentů. Do haly vchází skupina asi 30 žáků a mladý teoretik galerie jim živě vykládá Boccioniho plastiku Unique Form of Continuity in Spa ce My dvě Češky vstupujeme do velkého sálu s nápisem VICTORIAN PAIN TING Poprvé v životě vidím obrazy slavných malířů anglického sym bo lis mu, prerafaelitů s jejich pohádkovými náměty z mytologie s pro du cho vě lý mi postavami v romantických krajinách. Nej znám něj ší jsou nesporně sir Edward Coley Burne-Jones a Dante G. Rossetti, je jichž veliká plátna spojují malbu, mýtus a básnictví. O sym bo lis mu se tu v informačním textu na stě ně píše mj. že toto umění smě řu je k hudebnímu pojetí a uka zu je abstrakt ní potenciál. Na Rossettiho obrazech kraluje všude temnosvit, kreslím si kom po zi ci jed no ho 280 cm vysokého obrazu, kde zástup bíle odě ných žen se svícemi sestupuje obloukem ze schodů, ml čen li vě, vznešeně. Ob raz je široký 120 cm, jsou to v kompozici vlast ně dva čtverce nad sebou. Ohromný obraz od Johna Martina Po sled ní soud z r je malovaná vize boje dobra a zla: armády andělů nahoře, armády Sa ta na, Goga a Magoga dole. Dlouho jej prohlížím, neboť v levé části dole jsou některé postavy namalované jako od Gauguina! Další Mar ti nův obraz, také tak velký (cca 200 x 300 cm), ukazuje krajinu ráje. Je to velká světlá strukturální prozářená malba naplněná kopci a ska la mi, zahalenými ve sví tí cí mlze, u středu malá skupina postav v bí lém připomíná anděly. Z ostatních si vybavuji nejlépe obraz Ofélie menší, velmi přes ně pro ve denou symbolickou olejomalbu J. E. Millaise, která je v re pro duk cích zná má po celém světě. Bledá dívenka leží v průzračné čis té vodě potoka, kolem hlavy jí plavou světle rezavé vlasy a velmi ba rev ný věnec z květin a všude kolem spousta pří ro dy jenom ta zeleň trá vy a listů na březích je příliš ostře je do va tá. Přesto je to obrázek, kte rý vešel do dějin umění. Jiný Rossettiho obraz je v dalším sále v nezvyklém sousedství: ex po zi ce věnovaná černošským tématům v umění obsahuje mal by z růz ných dob a z různých částí světa. Jeden expresivní ob raz z Tan za nie z r předsta vu je dva Afričany na lodi, jiný ob raz od G. Bur ri ho z r ukazuje Haar lem, malovaný stylem naivní lidové mal by. Ze staré anglické malby je tu vystaven por trét mladého čer no cha, dob ře živeného a rozesmátého, na ma lo va ný slavným sirem Jo shu ou Reynoldsem, a dvacáté století živé sou čas nos ti prezentuje koncep tuál ní dílo černošky Sonji Byce z r Použila fotografií sebe sama, mír ně nadživotních, které přemalovala na portréty slavných filmových postav od Tarzana po Ramba, a tak my divá ci tu sto jí me a dí vá me se do těch neživých cizích obličejů v řadách na stě ně, kte ré na nás ne re a gu jí. Od 15 hod. začíná další výklad tentokrát o umění 20. sto le tí, při dá váme se tedy k půvabné staré dámě. Má na klopě tmavého kostýmu odznak průvodce Tate Gallery a s velkým zaujetím vy prá ví o Be nu Nicholsonovi, jehož překrásný čistý bílý reliéfní ob raz s dvěma kru hy visí na jedné stěně docela sám. Kolem ob ra zu Reného Ma g rit ta Anunnciation (1931) pře chá zíme k méně známému obrazu Salvadora Dalího Mountain Lake: pod horami leží u jezera telefon. Stará dáma říká, že to je zpráva o snech Dalího v r. 1938, které se mu zdály v Mnichově, když Hitler napadl Čes ko slo ven sko. Tehdy prý Cham ber lain mnohokrát volal Hit le ro vi, že se s ním sejde, pak s ním uza vřel smlou vu o míru a brzy, za necelý rok, se roz pou ta lo válečné ší len ství Velmi nás potěšilo, že se v Tate Gallery také ho vo ří o naší zemi, ta dáma rozhodně nemohla vědět, že naslouchají dvě Češky. Pak jsme se zastavili u americké malby let. Je to pro nás nové, jak rozvíjí svůj výklad. Stará dáma hovoří o vnitřním mys tic kém významu těchto maleb, zastavuje se před Hoffmannem, pastózně malovaným, dává mu přednost před obrazy Rothkovými, u jed no ho známého Pol lock o va obrazu vy prá ví o jeho lité technice, jak umě lec často sám vstupoval do plochy obrazu na zemi a gesticky pracoval s laky. U klasika západní malby 20. stol. Barnetta Newmanna se za sta vu je me k delšímu výkladu o názvu obrazu Adam: Adamah to je ten, který pochází ze země, proto je u Newmanna často v obrazech sym bol ver ti ká ly. Stará lady

10 18 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 19 říká, že Newmann se celý život zabýval bib lic ký mi tématy, že pře mýš lel o Bohu, velmi dob ře se orientoval v mystické filozofii a v kabale. Zmiňuje také posvátný symbol zipps, s nímž New mann pracoval zejména v ná vr zích pro židovskou synagogu Jak je ten výklad pro běžné návštěvníky v Anglii odlišný od na šich zvyk los tí! U nás by si to průvodce nemohl do vo lit, neboť náš člo věk by ho neposlouchal (nemaje předběžné vzdělání) a do sud ne má me to lik teoretiků a průvodců, kteří by do ká za li takto myslet na umění a jeho di vá ky Stará dáma určitě prostudovala spoustu pramenů o sym bo li ce zna ku. Prá vě velmi bystře vykládá jeden obraz Miróův: hovoří o jeho lásce ke ka li gra fii a přirovnává dílo k malovaným básním. Dva troj ú hel ní ky tu prý zna čí ženu (to se mi trochu nezdá) a již stojíme u ve li ké ho Matissova ob ra zu, který sám dominuje na čel ní stěně sálu. Sví tí sytými barvami již z dál ky skrze otevřené prů hle dy několika sálů. Je to obraz Thesna II., velký asi 400 x 400 cm, vytvořený z ba rev ných pa pí rů. Naše průvodkyně říká, že ba rev né papíry byly do obrazu le pe ny pomocníkem, který plnil ma lí řo vy pokyny, dávané ze vzdá le nos ti mnoha metrů. A cituje Ma tis so va slova: Ty obrysové linie ba rev ných ploch jsou tady na místě kresby a to po klá dá ní barvou uvnitř znamená, že já sám se pokládám přímo do barev Stará dáma přidává brilantní exkurs o komplementárních bar vách a drobnou ručkou s chutí ukazuje, jak červená kontrastuje se ze le nou, jak se oranž doplňuje fialovou a jak žlutá se nebojí kon ku ro vat modré barvě. Upoutal a nadchnul mne ten její mladistvý vý klad. To nej lep ší nám před ved la na zá věr: v nádherně světlém sále s prosvíceným stro pem byla díla Američanů Kennetha a Mary Martinových. Na Ken ne tho vých obrazech s nadšením de mon stro va la, jak barevné a černé šik mé přím ky umějí stvořit prostor v plo še bí lé ho plátna. Názvy Řád a Změ na byly dány určitou spi ri tu ál ní kvalitou. Zavěšená kruhovitá plastika od M. Martinové dokonale ře me sl ně zpraco va ná z měděných drátů je symbolem světla, prostupujícího prostorem, za tím co Pevsnerovu maketu pomníku z jem né sítě stří b ři tých drátů tvořících paraboloid vysvětluje naše prů vod ky ně jako sym bol osvobození ducha, vznešenou spirituální geometrii v prostoru. Končíme u Velkého skla Marcela Duchampa, dnes asi nej cen něj ší ho expo ná tu moderní sbírky Tate Gallery. Vyprávění staré dámy pře chá zí od tech nic kých popisů materiálů k filozofickému významu. Říká, že to dílo je vlastně rébus a veliká mystifikace, že Duchamp byl proslulý svým zájmem o okultní vědy a mystiku, že to byl zá had ný člověk a byl si vědom křeh kosti a pomíjivosti vše ho kolem. Proto je i toto dílo tak křehkým symbolem, jakýmsi pra ob ra zem-ar che ty pem duše člověka Stará dáma se s námi loučí, netušíc, jak pro nás poodhalila další roviny vědomí v západní kultuře, jak připravila nejen vstup do vel ké expozice J. M. Turnera, ale i neviditelný most přes kon ti nen ty do da le ké Indie, kam nás odnese letadlo za dva dny CESTA ZA ZRAK V MALBĚ TURNERŮV LET ZA SVĚT LEM Jsou některá díla, která mohou odhalit podstatu smyslu života i ve výtvar ném umění, ukazují duchovní cestu tvůrce a spojují ty, kte ří rozumějí, v jeden nový univerzální proud cítění: jsou to jistě Rem brandt, El Greco, Mi che lan ge lo, ale i van Gogh a stovky dal ších. Je to jistě i doslova zá zračné dílo Turnerovo: zázračné proto, že do ká zal pře vést na plát no či pa pír to, co viděl za zra kem ve vyšším duchovním světě. Teprve po prožití Turnerova díla mohu alespoň trochu po cho pit, jak rost la a rozvíjela se svobodná západní kultura, a také proč jeho dílo u nás v letech materialistické filozofie a ko mu nis tic ké nad vlá dy bylo naprosto za ml če no. Turnerovi ani Západu to nevadilo, ale naší kultuře a našemu vzdělání tato duchovní izolace způsobila ko laps a bezvědomí, z něhož se po ma lu a těžce pro bí rá me Procházím sály s obrazy J. M. Turnera a uvědomuji si, že celé jeho dílo je pronikáno světlem, je vlastně cestou ke světlu sa mé mu, plné luminózních třpytivých barev. Jeho obraz Slunce vycházející nad jezerem je oprav du čistá abstraktní malba, jeho Anděl stojící ve slunci pa t ří k těm nej po di vu hodněj ším vizím, vi zím světla v kosmu, jaké kdy byly namalovány. K obrazu anděla je pověšen biblický text ze Zje ve ní sv. Jana, který vdechl Tur ne ro vi toto vidění:

11 20 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 21 I viděl jsem anděla, stojícího ve slunci, a křičel silným hlasem přišel a shromáždil všechny pod ochranu velkého Boha Světlem je malováno mnoho těch nevelkých obrazů, jako Pon te delle Torri, Spoleto, Norham Castle, Sunrise, Solitude, Od jezd a Ná vště va hro bu, či Merkur posílaný k Aeneas. V nich vr cho lí Tur ne ro vo mi s trov ství v malbě náročně komponovaných mytologických pří bě hů, kte rých tu visí několik desítek. Mysticky pů so bí velké plátno Otevření Valhaly. Strhující dynamika obrazu Par ník ve sněhové bou ři překvapuje nejen nádherně pastózní techni kou malby, ale i úžas nou odvahou, s ja kou malíř dokázal vy stou pit nad své zku še nos ti do oblasti nových ob je vů. I obraz Válka je vi zi o nář ský, až di vo ce radostný, nabitý energií. Skutečně, všechny obrazy, které Turner udělal, jsou naplněny vel kou vnitř ní silou. Zastavovala jsem se u každého z nich v úžasu s otázkou, jak ta malířská hmota vůbec může vypovídat o svět lech, zářích, blescích, bou řích, větrech, o poryvech deště a vod, o vze dmu tých mořských vlnách, kte ré se okamžitě tříští v hřebenech bílé pěny? Kdosi odpovídá: Ne, to nejsou ty viděné hmotné děje, to již není řeč hmo ty o hmotě, ale je to ryzí vnitřní řeč, vnitřní hlas, zma te ri a li zo va ný kos mos našich představ, tak silně viděný okem intuice. Turnerovo dílo je neuvěřitelně rozsáhlé, což svědčí o usta vič né práci a dřině v odříkání on nepřestával, ani nemohl přestat za ní ce ně následovat myšlenky, které ho hnaly stále dál. Úctu a obdiv vzbuzují jeho starší velké obrazy historické a my tologické kompozice, na nichž množství postav žije v di vu krás ných krajinách jakoby v zemi snů. Jsou malovány s nej vyš ším mi s trov stvím i nadšením. Je to jistě projev velké síly ves mí ru nej vyš ší ho ducha, stoupajícího od řádu nižšího k vyš ší mu, od cha o su a tragédií ke kli du a jasu zvlášt ních nadpozemských svě tů. To zdánlivě nejjednodušší téma Turnerovo téma východu slun ce je pro jeho mystickou malbu příležitostí ke sdílení věčné záře bož ské ho světla v nás i kolem nás. Při vnímání takového obrazu jsme jako by postupně zaléváni proudy nekonečného, ne po cho pi tel né ho štěs tí. Ve všech Turnerových ob ra zech je možné po znat, jak se jeho sil ná duše vy ma ňo va la postupně ze všech pout, ukovaných nád he rou vi dě né ho svě ta i bohatými představami. Kdyby Turner malbu ne dě lal, ne moh li bychom spoluprožívat tuto velkou a statečnou cestu, ne vě dě li by chom, jakými duševními sta vy a přes jaké pře káž ky se jeho duch dostával. A také je prav dě po dob né, že kdyby Turner ne ma lo val, asi by k tomu du chov ní mu vývoji, k tomu letu za Světlem vů bec ne moh lo dojít! Pravděpodobně malba je takový katalyzátor, který pomáhá lid ské mu vě do mí přijít samo k sobě. Jindy je to hudba či poezie, i jiné dru hy umění, jež ve vzácných případech způsobí onen prac ný al chy mis tic ký proces transfor ma ce naší mysli, citů, představ, nálad, jež stále víří v našem vědomí, tlačí se ze všech stran, ha la sí, hřmí, zpí va jí ze všech sil, aby se domohly naší pozornosti. Možná že Turner při malbě intuitivně vstupoval do pod vě do mí a postup ně se dostával až do stavů vytržení, obdobných sta vům mno ha mys tiků. Tu skvěle vítězí nadvědomí, kos mic ká uni ver zál ní du chov ní energie. Hlavně v období posledních let, zhruba od r se ukazuje vý znam ný převrat ve formě i duchu jeho malby od vel kých figurálních kom po zic se odvrací k čisté řeči duše. Je při nejmen ším zvláštní, že tato forma byla poz dě ji teoretiky nazvána souhrnně jako abstraktní, ačkoliv je do těch to obrazů vložena úpl ně hmatatelná a konkretní řeč barvy, řeč ba rev né hmoty, struktury a plastického povrchu, zvrásněného a modelovaného gesty ruky, mož ná i těla. Zdá se, že Tur ne ro vo nadvědomí se začalo hlásit mys tic kými stavy a prožitky a do ká za lo ovládnout ztvárněnou hmotu, aby vtisklo vizuál ní cestou do duší všech spoluúčastněných ne po psa tel ný vjem tou hy po nekonečnu. Jako by zázrakem zhmotnilo a za sta vi lo stav roz ply nu tí vědomí na ploše plátna v nekonečných pro sto rech ex tá ze: v prou dech třpytivého chvění radosti, trvalé zku še nos ti Světla Dojem je pro citlivé duše tak silný, že překoná všechny od bor né teoretické články, přednášky a studie. Ještě při čekání na letadlo o dva dny později v Gattwicku se sna žím pocho pit, co tento hluboký zážitek na cestě do Indie zna me ná. Je to jakási pře de hra setkání se Satja Saí Bábou? Je to pomoc v po zná ní mé osob ní dharmy, vlastní životní cesty, je jí ho smyslu a obsahu, nebo je to vzkaz

12 22 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 23 a sdělení těm ostatním hledajícím ten úžasně pravděpodobný vývoj k duchov ní mu pro zře ní u Turnera skrze malbu? Je možné, že takto je ukázáno na jiný systém vnímání a po cho pe ní děl umělců v různých dobách, na potřebu vypěstování daleko jem něj ší cit li vos ti ke sdělení prožitků rostoucí univerzální duše? Nemohu zapomenout na dva velké sály, naplněné Tur ne ro vý mi kres bami, studiemi, akvarely, skicami k obrazům. Za skly zá ři ly jem ně vodově nadýchnuté východy slunce, tvary oblak, tvary krajin i bou ří, na stolech ukázky z množství jeho cestovních ski cá ků, živé záznamy proměn tvarů v energických rychlých tazích sépií, rud ka mi, tužkami tisíce stop okamži ků, jež živí prameny inspirace. Tu se dá vysledovat zrod a postup jeho fan ta zie, jež ho vedla až k obrazům. Postály jsme ještě na galerii nad sály Turnerových obrazů a od chá zí me ze slav né Tate Gallery do londýnského zimního večera. DVĚ ČEŠKY V ANGLICKÉM PARLAMENTU Na nábřeží Temže procházíme parkem k Westminsteru, jehož křeh ká pseu do go tic ká věž září do modré tmy pod světly žlutých re flek to rů. Do hlav ní brány vcházeli lidé, jako by vstupovali do chrá mu, a tak jsme vešly do srdce britského království: do budovy an g lic ké ho sně mu. Slavnostně odě né policistky s černými buřinkami na hlavách, na nichž se leskl velký stří br ný znak Anglie jako šperk, celé v čer ném, nás velmi srdečně zvaly na zasedání par la men tu. Byl to prá vě den ote vře ných dveří pro všechny pří cho zí bez roz dí lu rasy, ná rod nos ti, věku, aby se mohli přesvědčit, jak se v Anglii přemýšlí o vel kých i menších problémech. A tak jsme mohly svobodně procházet vysokými a dlouhými go tic ký mi chodbami, kde na stěnách malby vyprávěly o his to ric kých dě jích Anglie od 9. století, o hrdinských činech Vi kin gů, sta rých an g lic kých krá lů, šlechticů, o mnoha světcích. Po zná vám Tho ma se Moora, jehož mod lit bu umím zpaměti, ukazujeme si zná mé krá lov ské podoby, jejichž jména nacházíme v bor du rách vel kých fresek. Na konci chodby nám krásně odění policisté nabídli vstupní for mu lá ře, kam vyplňujeme jméno a adresu, a s úsměvem nás poslali po úzkých schodech do 2. patra na galerii Dolní sně mov ny. Ve ves ti bu lu této Stranger Gallery nám přejížděly policistky ru ka ma po kap sách. U mého kabátu se jed né něco nelíbilo, vý straž ně zvedla obočí a po žá da la mne, abych jí obsah kapsy uká za la. Když z ní vypadla tuba čes kých mentolek a brýle, sr deč ně se zasmála a vedla nás do vnitř. Octly jsme se pod klenbou ohromného sálu sněmovny re pre zen tan tů, byly jsme usazeny na zeleně polstrované stupňovité la vi ce, odkud jsme poho dl ně pozorovaly všechny účastníky jed ná ní a moh ly sledovat obsazení míst jednotlivých stran podle in for mač ní ho plán ku. Po stranách galerie byly zavěšeny televizní ob ra zov ky, na nich běžel text o obsahu jednání dole. Jeden z poslanců hovořil o pro blé mech hospodaření tajné služby a o je jím financování k ně ko li ka málo svým kolegům, na čelním místě pre zi den ta seděla ve vy ře zá va ném vysokém křesle žena, čer no vla sá, korpu lent ní, v dlouhém černém taláru a stále pro hlí že la nějaké dokumenty, občas k nim něco při psa la. Před ní v prázdnu velkého sálu stály uprostřed dva obrovité pra sta ré psa cí sto ly, na jednom z nich leželo veliké královské žez lo, za dru hým seděl drobný úředník, na hlavě šedou vypelichanou pa ru ku to byla jediná připomínka anglické parlamentní tra di ce. Ten to muž stále pilně zapisoval, a to na počítači, který se na ma siv ním tmavém dubu barokního stolu se zeleným pls tě ným potahem zdál do ce la maličký, jako bílý brouk. Nahoře ko lem nás nebylo mno ho lidí pře va žo va li však mladí, zejména je den pár, který vypadal na Švédy, se pobaveně usmíval. Asi po čtvrthodince jsme sešly dolů, aby chom si prohlédly další prostory Westminsterského paláce. Na dru hé straně klenuté chodby s fres ka mi čekali na nás černě odění muži se zla tý mi znaky na hru di a velmi úsměvně nás zvali na zasedání sně mov ny lordů. To nás ovšem potěšilo a po vyplnění formalit jsme vy stou pa ly uzouč ký mi středověkými schůdky na druhou galerii s tma vě rudě po ta že ný mi sedadly. Ze strmé výše pod stropem go tic ké ho sálu jsme viděly nejangličtějšího lorda kancléře, jakéhosi černého mága, který trůnil na velmi bachratých rudých válendách. V in for ma cích jsme se dočetly, že to jsou vlast ně žoky vlny a bavlny, na sbí ra né před sta le tí mi ve všech zemích britské koruny.

13 24 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 25 Na nich tedy v od po čiv né póze naslouchal lord kancléř jed ná ní pánů lordů, sty lo vě oděn do čer né ho řasnatého taláru, hlavu po kry tu úcty hod nou opo tře bo va nou pa ru kou nezřetelně šedavé barvy, le žér ně po sa ze nou na stra nu. Jed ná ní vypadalo spíše jako humorná ka ri ka tu ra na starou dobrou An g lii, neboť kromě lorda kancléře se pouze asi de set star ších pánů pohodlně rozkládalo po prázdných dlouhatánských bordových pohovkách. Dva z nich v bílých košilích seděli na mís tech biskupů, několik na místech opo zi ce a jedna žena vzadu na místě pro no vi ná ře. Té ma tem jednání byla kriminalita mládeže a podmínky péče o mládež. O slovo se přihlásil docela še do vla sý sta řec vzpřímeného držení těla a mluvil tak vtip ně, že ně ko li krát rozesmál lordy i galerii. Co se týče architektury, působí sněmovna lordů velmi slav nost ně a opravdu velmi důstojně. Z interiéru je nejvýznamnější její po zla ce né go tic ké dřevěné průčelí s množstvím pilastrů, vě ži ček a go tic kých fiál, jež tvoří nádherné třpytné pozadí zlatému krá lov ské mu trůnu. Tak jsme mohly poznat atmosféru míst, na nichž se rozhodovaly osu dy národů a s největší pra vě po dob nos tí před staletími také osud Indie, kam vede naše cesta. Odcházíme zpět tou rozlehlou klenutou chodbou, vedoucí po celé ose paláce, plného anglických dějin, zastavujeme se v ob rov ském stře do vě kém sále těsně u východu, který byl naprosto prázd ný, tmavý a připomínal ve likos tí a klenbou náš Vladislavský sál na krá lov ském hradě v Praze. Helena jej fotografuje a vy chá zí me ze starého paláce k Westminster Abbey. Ka ted rála, kde od po čí va jí celé ge ne ra ce králů a státníků, vojevůdců, básníků, vědců, filozofů, potemněla v zimním večeru, přikrčena před velkými paláci a vládní mi bu do va mi. Zato velký Big Ben sví tí ozářeným ci fer ní kem do noci. Kolik let byl pro náš národ jeho hlas znělkou svobody? Ge ne ra ce našich rodičů poslouchala tajně za německé okupace lon dýn ské rá dio, ge ne ra ce naše za daleko delší ruské okupace na slou cha la Lon dý nu s Big Benem také. Teď tady procházíme a gotická pa lá co vá věž s cim bu řím, ho di na mi a se zvonem z ji né ho světa mlčí. Kde je ta všech na minulost, ty hrdé bitvy a miliony mrt vých? Kde jsou oku pa ce a füh re ro vé a Chamberlainové? Kde úzkostná noční volání, kde ti sí ce le ta del, tan ků, miliony pušek, kde ruce, které je vyráběly, kde mi li o ny duší, kam zmizelo to všechno, co se stalo a kam se zapisují myš len ky a činy? Big Ben mlčky od mě řu je minuty, kolem nás přechází ně ko lik mladých studentů a studentek, smějí se. Dvě mladé An g li čan ky nám ukazují cestu ke stanici metra a jdou před námi, jako by se ni kdy nic nebylo stalo. Vstupujeme do podzemí a jsme v tom nejotlučenějším, nej za ne dba nějším a nejstarším metru světa s malými tunely a malými vozy, bez obložení stěn, dlouhé černé kabely jsou tu vedeny v proudech po opadávajících špina vých zbytcích omítek. Snad jen myši ve svých podzemních chodbách se cítí tak jako my, když pře stu pu je me, vlast ně přebíháme z jedné otlučené chodbičky do druhé. Jenže ty myši mají v podzemí čisté prostředí, kdežto zde se po de sít ky let usazují londýnské saze a prach na vykotlaných puk li nách a děrách ve starých omítkách vytvořily mastné černé okra je, po zna me na ly i střechy a stěny stařičkých malých vozů. Kon trast opro ti nádherným stavbám na po vr chu je pří liš vel ký, příliš ne po cho pi tel ný. Jaké je tohle krá lov ství? Nabízejí se mi dvě varianty: poslanci a lordi metrem nejezdí, pro to tedy podzemí je necháno chudým a neinvestuje se do ob no vy. Dru há mož nost: za pár let najdeme v Londýně docela no vou síť me t ra, mohutnou a supermoderně vybavenou, to staré bude zrušeno a zapomenuto. Napadá mi absurdní představa, že Londýňané se vůbec ne bo jí ato mo vých útoků a nepotřebují dobré velké kryty. Oni myslí, cítí a žijí ji ným způ sobem. Ale kde potom Henry Moore kreslil ty tisíce lidí, na mač ka né v krytech při ně mec kých náletech? Byla to jeho vize, nebo exis tu jí pod Londýnem velké středověké sklepní prostory? Po zkušenostech s londýnským metrem jsme se rozhodly, že při dalších cestách městem vychutnáme příjemnost vyhlídkové do pra vy. Druhý den jsme si chtěly prohlédnout Victoria Albert Mu se um. Z červeného patrového dabldekru jsme vystoupily u Knight s Brid ge. Jako z udělání stojíme u brány věčně zeleného Hyde Parku a ko lem nás klid ně projíždějí na hnědých koních dva strážci parku ve žlu tých ka bát cích. Abychom uzna ly, že se nám to nezdálo, za moment jede kolem nás, čekajících na další dabldekr, urost lý krás ný gro šák, ne sou cí reprezentativního lon dýn ské ho policistu v černé helmě a splý va vém dlouhém mod rém pláš ti. Kůň důstojně a klidně nesl svého pána, ačkoliv kolem sviš tě la řeka lesklých aut světových zna ček.

14 26 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 27 Tak se ukázala nám, Češkám z malé zemičky, nezdolná síla a vy tr va lost anglických zvyků a tradic. VICTORIA ALBERT MUSEUM Victoria Albert Museum, ohromný klasicistní palác, má nád her né sbírky orientálního umě ní. Po celém Londýně velkými pla ká ty pro pa gu je výstavu Dži nis tic ké ho umění. Nevěděly jsme ale, že před těmi du chov ní mi hody ve sbírkách východního umění projdeme evropskou duchovní minulostí. V mnoha vysokých sá lech tu stojí po mní ky, slou py, náhrobky, chrá mo vé dveře památky naší stře do vě ké i starověké kultury a při ta hu jí si nás, tiše k nám vysílají svá po sel ství Mezi nimi jsme se s Jarkou velmi dlouho za mýš le ly, dotýkaly se povrchů, pro ží va ly, co znamenají. Ná hrob ky králů a krá lo ven z stol. s mírnými úsměvy ležících po stav jsou velmi prosté, jednoduché. Roucha jsou pomalována pravidelným ornamentem, v ru kou, spo čí va jí cích klidně na hrudi, není ani kříž, ani růženec. V jednom vel kém kovovém náhrobku francouzského bis ku pa jsme cítily slabé vi b ra ce sil, jiné ne dá va ly žádnou energii byly to od lit ky, i když do ko na lé. Nejhlubším dojmem na nás zapůsobily starokřesťanské slou py z Irska, poprvé jsem mohla na vlastní oči ocenit jejich ta jem nost, rus ti kál ní duchov ní sílu, symboliku, pocítit neobyčejně silný vztah ve li kos ti ka men né ho staroirského kříže k tělu člověka, kte rý k němu při chá zí. Poprvé jsem viděla slavný keltský kříž s kru ho vým ka men ným kolem, se symboly po sled ní ho soudu. Několik metrů opodál stál ohrom ný Trajanův sloup, ovinutý kolem dokola stoupajícím pá sem reliéfu s tisíci postavami římských vo já ků, kte rý vyprávěl o hr din ství a vítězstvích císaře a jeho legií. V kontrastu s tímto zmateně povykujícím monstrem ob ro vi té ho předimenzovaného pomníku vyzařuje keltský kříž hluboké mys tic ké poznání a pradávnou zkušenost o vývoji a cestě duše. Temné spirály reliéfu na starých dveřích z irského kostela asi z 9. století mají v sobě cosi vikingského. Stylizace hadovitých úpon ků, jichž jsme se dotýkaly, skrývá podobu bájného zvířete a vsadím se, že nemá nic společ né ho s křesťanskou vírou, ale spí še s magií, s dé mon ský mi přízraky čarodějných nočních obřadů a tanců Na dalších monolitech a stélách jsme zkoumavě prohlížely pra dáv né sym bo ly spirál, čtverců, průpletů kruhů. Počítaly jsme je jich opa ko vá ní, číselný rytmus samozřejmě souhlasí s ma gic ký mi čísly. Opa ko va ně, jako v jiných starých kulturách, se tu vy sky tu jí ná sob ky dvou, tří, sedmi, často se symboly řadí do po čtu osmi. Jsou tu za šif ro vá na starověká učení Východu nebo al chy mis tic ké poučky? Fascinující zážitek z těchto starých kamenných památníků ev rop ské du chov ní cesty je důležitý pro umělce, básníky, filozofy, vědce i léčitele bu de te-li v Londýně, dopřejte jej své mysli i duši. Takto předem připraveny vešly jsme do sálů s indickými reliéfy a mal bami okruhu džinismu. SPASITELÉ PLNÍ POKOJE stálo psá no nad vchodem do výstavy dži nistic ké ho umění a ná bo žen ství v jedné části Victoria Albert Museum. Přímo za vstupem trůnil úchvatný velký model nejstaršího džinistického chrámu. Skvělé řemeslné provedení z bílého mramoru korunovalo krásu všech jeho věží a věžiček. Všechny jeho čás ti, proporce a rytmy šep ta ly o na u kách duchovních cest, o chrámu těla, v němž duše je bož stvím, zá ří cím uvnitř a pro svět lu jí cím tělo. Na bělostném panelu jsme si pročetly základní výklad o smys lu dži nis mu, perfektně vytištěný moderním písmem: Džinismus, jed no ze tří největších náboženství staré Indie, je ne pře ru še ně prak ti ko ván již od 8. stol. př. Kr. Jeho název pochází od slova džina osvoboditel či ví těz a má spi ri tu ál ní význam. Dži nis té věří jako buddhisté a hinduisté v cyk lus zro ze ní a zno vu zro ze ní, ovlivněný karmickými účin ky činů. Ko nečným cí lem vě ří cí ho je přerušení cyklu a dosažení osvobození. Džinisté uctí va jí skupinu dvaceti čtyř osvobozených bytostí tírthankarů džinů pomáhajících k do sa že ní cíle, kteří přebírají roli učitelů a vzorů sil né víry. Džinistický systém tedy obsahuje různé bohy, bohyně a bož stva, sloužící bohům, často na sebe soustřeďují různé kulty Dnes po celém světě exis tu je na šest milionů následovníků. Dži nis mus je vá žen jako nejmírovější ná bo žen ství světa pro svou lás ku k pokoji a přísný příkaz neubližovat (ahinsá). Mahátma

15 28 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 29 Gándhí narozen jako hinduista uctíval dži nis tic ké učení a přijal zásadu nenásilí, neubližování pro své hnutí za indickou nezávislost. Toto učení nenásilí ovlivňuje typ zaměstnání, které džinisté mo hou vy ko ná vat. Jsou tra dič ně prodavači a obchodníky s tex ti lem, se šperky a za bý va jí se finančními záležitostmi, jsou pro sla ve ni v medicíně a v technických obo rech. Druhá část expozice Patroni a donátoři zasvětila diváky jak an g lic kými texty, tak mnoha starými plastikami a dokumentací do způ so bu ži vo ta komunity džinistů, do ideálů, které daly vznik nád he ře chrámů a jejich umělecké výzdoby. A tak jsme mohly po rov nat vznik duchovních prostorů a symbolů naší kultury v Evropě s východní tra di cí. Nejváženějším způsobem života v Indii je askeze jogína, osvobozeného od závazků i vášní. Umělecké tradice tří velkých in dic kých ná bo žen ství od rá že ly tento ideál od pradávna. Předávání představ, kte ré zdůrazňovaly tyto vlast nos ti, patří k ná bo žen ským aktivitám a vyvolává filantropii, pro je vo va nou v džinistických tex tech. Největší význam při předávání džinistických nauk byl při čí tán stavění chrámů a podporování písařů. V historii při chá ze ly nej vět ší podpory od bo ha tých džinistických laiků, zejména ob chod ní ků, z pod ni ků, které kvet ly v Gudžarátu kolem přístavů ve vnitrozemí se ver ní Indie. Rozhodně největšími dárci byli králové z dynastie Čalukjů, kte ří vládli v Gudžarátu, také mnoho králů z Radžastanu a Malvy, kte ří hlav ně od 10. do 13. století zbudovali množství chrámů a knihoven. Tyto akty podpory byly nejen obecně prospěšné, ale dovolovaly dži nis tům všech společenských stup ňů vše obětovat a učit se na cestě ke konečnému osvobození. Není v tom určitá podobnost se zvyky v křesťanských spo le čen stvích? A zrovna tak obrazy a plastiky dárců byly vtěleny do chrá mo vých prostorů jako u nás, dokonce i do iluminovaných ru ko pi sů jako malé klečící po stavič ky na okraji kompozic. (Kdo má v živé pa mě ti z našich státních galerií tzv. votivní desky, obrazy nebo so chy, jistě si vzpomene na krásně oblečené dámy nebo šlechtice, klečící pod pláš těm P. Marie nebo světců, v ma lém měřítku. I u nás se věřící snažili vše obětovat, stavěli kláštery, chrá my, školy, nemocnice.) V dalším sále sochy světců tírthankarů neboli džinů reprezentují veliké učitele jógy, sedící v absolutně klidné meditační po zi ci lo to su. Každá taková socha má ještě pečlivě tesané po za dí, při za svě ce ném pozorování se ukážou různé duchovní světy a úrovně, v nichž se duše duch světce pohybuje. Za každým tírthankarem je mistrovsky vymodelováno mnoho božstev, posvátná zvířata a symboly v malé architektuře s mnoha sloupky, ornamenty, úponky, ol tá říč ky radost pohledět, postát, po me di to vat. Oděv tu ozna ču je, ke kte ré části džinistů světec pa t ří, zda k svetambarům (bíle odění) nebo k digambarům (nebem odění nazí). Ti zavrhli všech ny zá vaz ky, včet ně oblékání. (Ovšem v tak teplém podnebí to jde lehce, nadto v zemi, kte rá respektuje a toleruje všechna vyznání.) Mezi velmi uctívané členy džinistického panteonu patří bož stva a bo hy ně, nebeské bytosti, duchové, rovněž známí v buddhismu a hinduismu. Znalci, vědci i velcí duchovní učitelé tvr dí, že všech na in dic ká náboženství po chá ze jí ze společného vel ké ho kořene přírodních kultů nejstaršího véd ské ho ob do bí. Před nost ně v ži vo tech džinistů vede bohy Indra (též Sa k ra podle tex tů) a z bohyní zejména Sa ra sva tí, jejímž polem působnosti je hlav ně moud rost a také různá umě ní. Hraje ústřední roli při zís ká vá ní vše vě douc nos ti adep tů na cestě k osvobození, aby mohli zlomit pouta kru hu zno vu zro ze ní. Pěkní jsou i jakšové a jakšiní (mužští a ženští duchové pří ro dy), čas to zobrazovaní jako strážci, hlídající božské džiny. Z muž ských jak šů nejpo věst něj ší je Dharandendra, z ženských jak ši ní Ambika je uctí vá na pro sílu plodnosti a mateřství, pak i Ča kra švarí a Padmavatí, jak ši ní božstev (džinů) Rišabánata a Paršvanáta. Procházení mezi posvěcenými sochami a reliéfy začalo mít svůj účinek: zastavuji se na stále delší dobu, jako by mé vnitřní cítění za ča lo vnímat ja ká si podivuhodná sdělení. Náhle si jasně uvědomuji ten silný kontrast na še ho a východního vnímání: naše je vychováno intelektuálním vzdě lává ním. Západní te o rie umění přes ně popisuje to, co vidí, umí měřit, vážit, kompiluje, komparuje to z historických děl o umění dobře známe. Známe přesné míry egypt ských, řeckých a římských chrámů, objemy je jich sloupů, chemické složení barev na polychromii sarkofágů, na freskách py ra mid. Neví me ale nic o vnitř ním významu těch sta veb, o vírách a myšlení a smyslu životů jejich tvůrců. Silně po ci ťu ji právě tady, v Londýně, mezi symboly od ve ze ný mi z in dických chrámů, že na tato díla z ka me ne, kovů, dřeva a barev ne mů že platit

16 30 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 31 naše obvyklá teorie a estetika. Cí tím, že ten, kdo by je mohl prožívat, musí mít dlouholetou zku še nost duchovního života v zemi původu. Zdá se mi, že každé to viditelné dílo je vlastně docela individuální navádění do hlu bo ké ho, skry té ho vnitřního svě ta kaž dá jeho část přivádí k me di ta ci o ur či tých vlast nos tech božství. I malá část sochy, reliéfu, malby může být sig ná lem k probuzení vyš šího uvě do mě ní, k du chov ní mu napojení na velmi silné ener gie Začalo se mi ujas ňo vat, že ve všech čás tech takového reliéfu nebo sochy musíme se svou myslí s co nejbdělejší pozorností vědomě pracovat, prožívat specifické zku še nos ti a tím se po stup ně můžeme do stat, aniž to možná tu ší me, na vyšší stupně vědomí. Je to naprosto jiný postoj k tzv. výtvarnému dílu než v našich ci vi lizo va ných západních kulturách! Ze západních univerzit byla vy kli ze na mno ha ti sí ci le tá zkušenost osobního a vnitřního vní má ní světa a nebyla ničím nahrazena, proto neumíme, a ani ne mů že me po ro zu mět a prožít jiné kul tu ry, založené na bohatství vizí a intuicí. V nich se vědomě nevytvářejí umělecká díla, ale kódované zprávy o duševních stavech a stupních duchovní ho po zná ní. Taková sdě le ní jsou ukryta nejen v sochách a meditačních sym bo lech, ale i ve šper cích, ornamentech oděvů a koberců, v architektuře celých chrá mo vých komplexů i v nábytku a dalších krásných předmětech, ob klo pu jí cích člověka. Množství symbolů božství, buddhů, džinů, pravých kláš ter ních a chrámových ohnisek energie bylo odneseno ze svých míst, pro dá no či ulo že no v muzeích, kam nepatří a kde postupně ztrácejí svou sílu, ne ma jí-li s nimi kontakt silné duše. Přesto nás za určitých okol nos tí mo hou pro bu dit k vnitřnímu vní má ní. Poslední část výstavy soustřeďovala známé džinistické mal by, malé i velké, zejména kosmologické malby mají až monumentální charakter. Působí již z dálky výraznými barvami čer ve ně, žlutě a ze le ně, tro chou modré a bílé, dávají divákovi přehled o slo že ní dži nis tic ké ho vesmíru. Ten to kosmos je u džinistů roz dě len do tří říší: horní ne bo li nebeský svět, střed ní smrtelný svět a dolní in fer nál ní svět naše peklo. S tím ko re spon du je rozdělení vědomí. Na dži nis tic kých mal bách jsou ty tři říše zobrazeny v abs trakt ních i personi fikovaných symbolech. Nejvíce mne na jedné sta ré malbě upoutal kosmický člo věk lo k a p u r u š a vesmírná duše, ob le če ný jako krásný indický princ, s če len kou a velkými ná uš ni ce mi, na čele malý půl mě síc, na hrudi pestře vy ší va ná ša chov ni ce, skrývající lid ské po sta vič ky v čer ve né a žluté, pod pa sem ze le né ho šatu bílý disk, ob sa hu jí cí ja kou si taj nou zprá vu o ener ge tic kém zdroji v kódech mod rých a žlu tých křivek, se žlu tým stře dem v ma lém čtverci uprostřed. Orna ment to ho to bí lé ho kruhu připomínal spo je moderních čipů. Pod tímto schématem ener gií se v celé spodní části postavy roz klá dal vel ký barev ný čtverec, dě le ný horizontálně do sedmi širokých pru hů, jež obsa hovaly v patrech nad sebou různé stupně pekelného utr pe ní, kte ré prožívaly malé postavičky, zcela neoděné. Znalec Bosche a evropského středověkého umění by zde našel mnoho pří buz nos tí. Oblíbeným žánrem byly monumentální malby džinistických pout ních míst, největší, jaké kdy byly v Indii vytvořeny. Vy sta vo va ly se blízko chrámů při slavnostech na konci ob do bí deš ťů. Sloužily ovšem úplně praktickému účelu: ti, kteří z růz ných dů vo dů nebyli schop ni vy ko nat cestu, mohli splnit svou ná bo žen skou povinnost prostě pro hlí že ním těchto maleb. Jejich milá a naivně dětská perspektiva připomíná perspektivu egyptských ná stěn ných ma leb a perských ko ber ců. Mnohé kru ho vé symboly univerza tady vyprávějí o světech bož ských a in fer nál ních, jiné o pěti oba lech lid ské duše z nich pou ze ten prv ní je hmotný. Poznáváme sedm úrovní horních a sedm dolních. Do jedné kru ho vé mandaly, která vypadá jako terč na zeleném poli, vstu pu je z pravé strany průvod lidí, někteří z nich na koni. Zřejmě směřují k zá ři vé mu středu kru hu skrze jednu ze čtyř bran přes soustředné pásy, z nichž první je naplněn obrázky starověkých lodí a lodiček a jed no ho dvoukolového vozu, další pás obsahuje různobarevné po do by tro pic kých zvířat a ptáků. Jsou od dě le ny zlatavým me zikru žím pá sem, který představuje hradby i s cim bu řím. Ve třetím pásu nej blí že bí lé mu osmiúhelníku ve středu man da ly sedí nebo sto jí čty ři a dva cet postav v oranžových šatech, čty ři z toho v bílých, pravděpodobně to jsou svatí tírthankarové čili džinové, nejmoudřejší duchové, kteří stře ží a uctívají nej vyš ší božské principy uprostřed. Použijeme-li

17 32 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Přes La Manche do Londýna 33 po uč ky, že tyto sym bo ly se čtou prostorově tak, že ústřed ní obrazec je nej vyš ším bo dem tohoto pomyslného chrá mo vé ho půdorysu, vy chá zí nám tu jas ný nákres představy dži nis tic ké ho duchovního světa ve třech úrov ních spodní, střední a horní, se čtyř mi branami, stře že ný mi stráž ci vždy čtyř mi maličkými po sta vič ka mi v červených ša tech. Také každé mezikruží hradba s cimbuřím má svou bránu, cel kem je v mandale dvanáct bran. Spiritualitu tohoto symbolu zdůrazňuje vyobrazení hmotného svě ta v pra vém rohu nahoře: spousta bělostných domečků za pá sem zelených ko ša tých stromů zřejmě je to naznačení měs ta, z jehož velké bílé brány putu je proud duší i s vladařem. Mají své bělostné ochránce, dvě velké po sta vy světců se sepjatýma rukama, stojící ne da le ko průvodu čelem k bož ské mu středu ono ho duchovního svě ta. Je pravděpodobné, že to jsou ti svatí džinové, jejichž dvě si lu e ty ve středním pásu jsou prázdné, bez obličejů, stojí tu snad, aby po moh li nebo ochránili duše, přicházející z vnějšího světa do ono ho ne vi di tel né ho, tak, jak se to děje i v jiných náboženstvích. Našim unaveným nohám velice přišlo vhod posezení na žid lič kách u videofilmu o džinismu v současné době. Několik vět o nauce a víře na stíni lo velkou jemnost a čistotu dži nis tic ké ho učení, jež má i svou katedru na De Montfort University v Lei ces te ru v An g lii. V tom to městě je také postaven džinistický chrám, největší, který vznikl mimo území Indie. Bíle oděný džinista s pěkným šedým plnovousem nám z ob ra zov ky říká: V západní kultuře je džinistické filozofii přiznávána velká zá važ nost pro její základní princip úcty k životu vůbec, ke všem jeho formám. V Indii se projevuje také tradicí v budování přístřeší nebo svatyní pro zví řa ta, kde se dostává péče opuš tě ným a ohroženým zvířatům. Džinisté také pro vo zu jí ta ko vé pro fe se, kde se mohou vy hnout narušení života nebo pro stře dí Náhle zazní jemné zvonění anglický hlas z reproduktoru ozna mu je deset minut do uzavření V & A Muzea. Spěšně se vra cí me přes sály korejské, čínské, japonské a indické kultury ke hlav ní mu vcho du. Nestačím žas nout nad dokonalostí a jemnou krásou všech těch před mě tů za vitrínami. V japonských starobylých mísách, šálcích, lam pách, psacích potřebách je ukry ta du chov ní síla meditací jejich tvůr ců. Obdivuji ještě čínská vyšívaná rou cha, ale jsem tu po sled ní, a tak běžím do hlavní haly. Tam již čekají He le na a Jarka u pultu, bohatě pokrytého informačními le tá ky V & A Muzea. Dovídáme se o kur zech pro mládež a děti, o spoustě přednášek, které se tu den ně po řá da jí to už si čteme mezi špalírem oliv re jo va ných hlí da čů a hlí da ček, kteří taktně vy tla ču jí zástup opozdilců z budovy na čerstvý vzduch. To je takový anglický zvyk, včera v Tate Gallery to proběhlo také tak. Je to zřej mě perspektivní povolání, ne boť tito lidé v perfekt ně ušitých modrých ob le cích jsou mladí mu žo vé a ženy, mož ná stu den ti umění a filozofie. Usmívají se na nás přá tel sky, jako bychom se již dlouho znali. Tur ni ket hlavních dveří nás doslova vytočil do londýnského deštivého veče ra na hlav ní třídě Sou th Ken sing ton. Rozhodly jsme se, že se ještě podíváme do kostela, který jsme si vy hléd ly již při cestě do V & A Musea, abychom poznaly všed no den ní atmosféru anglikánské církve v centru Londýna. Umě ře ná kla si cist ní světlá fasáda, pěkně upravený vchod, teplo a svět lo uvnitř čis té ho a prostého prostoru, několik obrazů na jed no du chých oltářích. Ně kte ré tmavší skrývaly děje ze života málo zřetelných světců. Ku po di vu v tom velikém prostoru bylo více modlících se lidí, než jsme če ka ly, i mladí zřejmě studenti, kle če li v lavicích. Znenadání se k nám při to čil starší neoholený muž v odřeném ka bá tě s nataženou ru kou, pak už byl klid a se tr va ly jsme tu v tichu téměř tři čtvrtě ho di ny. Londýn vypadá svým pouličním ruchem jako naše středně vel ké město, když vycházíme z kostela na večerní bulvár Ken sing ton do svě tel vel ko města. Ta opravdu zazářila na velkém ob chod ním domě, starém možná dvě stě let, s kupolemi a vě žič ka mi, který byl od hla vy do paty ověšen ře tě zy svítících žárovek. Cestou zpět v dabl dekru se nám Londýn pro mě ňu je před očima: zmenšuje se po stup ně od velkých rozlehlých paláců přes čisté čtvrtě činžovních domů k ma lým domečkům v koloniích a vilkám na předměstí.

18 34 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly Náš let za světlem do Indie 35 NÁŠ LET ZA SVĚTLEM DO INDIE 12. ledna 1996 pátek večer Již skoro dvě hodiny letíme, sedím u okénka, pozoruji noční ne be sa s hvězdami a maličké světelné ostrůvky na temném zemském povrchu tisíce metrů pod námi. Píši do zápisníku, cesta ubí há vý bor ně a zcela v klidu díky malým ucpávkám do uší, jež mne chrání před zvu ky z ký čo vi tých filmů sladkých barev z videa. Dole pod námi v té tmě tuším podle letové mapy centra energií, aktivit a myšlenek le tí me přes Brusel, Mnichov, Curych, Bě le hrad, Sofii co byl asi ten tvar veliké světelné pev nos ti, podobný velrybě, který nás pomalu míjel v hloub ce na pravé straně? Pobřeží lemované světly, pak tma. Le tí me přes starodávnou Anatolii, blíží se An ka ra, Adana, kousek pobřeží Stře do zem ní ho moře. Kdy jsem tušila, že si budu tak pro s tě shora pla ne tu přeříkávat, jako by to byl velký hvězdný at las? Půjde-li to tak dobře, jsme za čtyři hodiny na místě, na letišti Goa ve státě Goa v Indii. Ale to bych ještě ráda viděla východ slun ce ze svého okénka, Arabské moře a indický břeh. Snažím se usnout ti sí ce metrů nad zemí v sousedství třpytivých dé man tů noci Hvězdy obklopují naše letadlo víc a víc. Velký vůz a Cas si opeia i Orion na černém sametu vesmíru se pomaloučku na klá ně jí ně kam dozadu za nás. Vědomí prochází historií ducha, jak letíme nad sva tý mi místy, nad Je ru za lé mem. Vybavují se mi děje ze života Kris to va, po svát ná místa, kde kázal, učil, konal zá zra ky. Pod námi v pře hluboké tmě daleko dole tuším jezero Ge ne za ret, kde Ježíš ukázal bož skou moc, horu Tabor, kde ve světle vy stou pil na nebesa a při tom bylo jen několik učed ní ků. Celý ostat ní svět se o ně nestaral. Po dvou tisících let na těch místech tisíce metrů pod námi se v Pa les ti ně bojuje a vraždí, a pro co? Kdo vysvětlí ukrutnosti a ná sil nos ti, ovlá da jí cí lidské duše ještě koncem 20. století? Při po mí na jí se mi hrozná zvěr stva v Jugoslávii, nad kterou jsme také přeletěli jaká to strašná síla zne klid ňuje a pohání mysl lidí a dělá z nich di vo ké ďá b ly? A to dokonce v naší vel mi ci vi li zo va né Evropě? Kde je po moc? 13. ledna 1996 sobota ráno Ranní rozbřesk: svítá nad Arabským mořem, letadlo se sune za sluncem. V Bahrajnu bylo mezipřistání, velmi krát ké, pouze kvůli doplnění pohonných látek. Letadlo s námi pak opět vystoupalo na ne be sa. Nad mod ro šedou plochou moře, kde se dalo rozeznat pra vi del né čeření vln, se ob je vi ly páry, pak ob láč ky, mráčky, které byly stále souvislejší, až se z nich vy tvo ři la na čechra ná bílá vrstva, ozářená slun cem na špičkách. Vypadá to, jako když se vznášíme nad plá ně mi věč né ho sněhu a ledu, a po 30 mi nu tách začíná letadlo stou pat ještě výše. Také slunce rychle stoupá, obloha do stá vá tu úžas ně azu ro vou hlu bo kou jasnou modř, a jsme už v sub tro pech. Pod námi je jediné bělostné moře oblak, která vytvářejí ne ko neč nou pláň sošných skupenství, připomínajících za sně že ná města nebo rozvaliny a skály, někdy hustý listnatý les, pokrytý zá vě je mi. V dálce vi dím obrysy krásných hor a kopců, jsou šedé a zrak nemůže ro ze znat, jsou-li to mraky nebo sen. Oblaka pod námi zprůhledněla, skrze ně začíná být vidět na zemi mnoho tvarů skal, jsou rozeklané a divoké, pusté, beze stro mů a ja ké ko liv zeleně, a duši jímá posvátná bázeň, neboť by to docela dob ře moh ly být skály Si na je. Znám je z fotografií, kdy si jsem dělala o místech života Kristova kníž ku pro jedno praž ské nakladatelství, a teď mezi jemnými pá ra mi rozpo zná vám jakoby povědomé tvary. Tady někde v těch skalách tedy dostal světec a prorok Mojžíš ta jem ným způsobem od mocného Boha zákony pro vyvolený lid, vryté do kamenných desek. Ale jak to s nimi do padlo? Sotva Mojžíš sešel dolů, viděl, jak vyvolený lid řádí kolem zví ře cí ho symbolu, kte rý si sám udělal ze zlata, tančí před ním, obětuje mu, klaní se mu jako Bohu. I nastalo vraždění veliké ve jmé nu čistoty a jednoty víry. Je tomu několik tisíc let. Změnili jsme se? Ty skály jsou nyní dobře vidět, mezi nimi je poušť. Letíme zce la jis tě nad Arábií a skoro přicházím o krk, jak vyvracím hlavu, abych ten po hled měla co nejširší a co nejdéle. Pak skály končí, le tí me nad pobřežím, pod námi opět modrošedá hladina vod, zase mráčky ob láč ky, pak souvislá masa bílé šlehačky, trvající bez pře ru še ní asi dvě hodiny až k břehům Indie.

19 36 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly První setkání s Indií 37 PRVNÍ SETKÁNÍ S INDIÍ Pod vrstvami oblak, ozářených slunečními paprsky, se pomaloučku otvírá pohled na šedomodrou masu vod oceánu pod námi, tu a tam vy stu pu je ostrůvek, na obzoru v lehounkých mlhách za čí nám tušit ob ry sy vy sně né, milované In die. Po celou dobu letu nevidíme slun ce je stále skryto přídí letadla, které nás majestátně a ve leb ně unáší do země našich snů Před chvílí jsem se byla pře vlé ci do let ní ho ob le če ní a nyní plna vzrušení očekávám ten vy tou že ný pohled na břehy země mudrců, žebráků, maharádžů, pra má ti národů, uči tel ky svě ta. Na velkých obrazovkách se ob je vil signál Připoutejte se a promítá se instruktrážní film, jak se chovat v případě nebezpečí, ale již to pře stá vám vní mat, protože se náhle obzor prudce šikmo zvedl a okén kem vi dím stále modřejší hladinu moře a stále bližší obrysy pev ni ny, kte rá začíná postupně dostávat barvu. Jak se přibližujeme, začínám rozeznávat souvislou zeleň a na rud lou barvu skal na pobřeží, malý ostrůvek vpravo se přiblížil natolik, že poznávám druh stromů je porostlý palmami, za ním vyrůstají z moře šedorůžové ská ly, za nimi pásy palmových hájů, objevují se roztroušené nízké bílé stavby jsme nad Indií! Stále šikmo kle sá me, letadlo se chvěje, rozeznávám dobře výšku stromů a na rud lou půdu pod nimi, krajina kolem se ztrácí v modravém oparu přímořského ovzduší. Trup letadla neznatelně pře šel do horizontální po lo hy a náhle vidím jednoduché drátěné plo ty, sloup ky, pásy as fal tu po boku, chvějící letadlo dostalo náraz a již uhání po pevnině ko lem nízkých šedých hangárů. Slunce jsme poprvé viděli až při výstupu z letadla. Jdeme po bí lých schůd cích, které spojují letadlo se zemí, vstupujeme do tep lé ho in dic ké ho dopoledne, do plic nám proudí čerstvý vý chod ní vánek, oči ma se těšíme z rozkvetlých keřů ibišků a květin na zá hon cích u asfal tu malého letiště v Goa, ko lem přízemní haly se ký va jí ztepilé kme ny palem a mávají načechranými korunami velikých listů. Zástup asi čtyř set pasažérů čeká spořádaně na odbavení in dic ký mi úřední ky u šesti stolečků. Máme tak velikou radost, že nám to dlouhé čekání nevadí. Nad hlavami nám šustí křídla ve li kých tro pic kých ventilátorů, za věše ných pod stařičkým stropem z dřevěných trám ků a plechových desek. Po odbavení si jdeme vyměnit peníze a vyřídit dopravu do vni t ro ze mí. Nestydím se chodit bosa po chladivé kamenné dlažbě haly, kdy je čas na adaptaci, zatímco obětavá Ruth vyřizuje an g lic ky u in dic kých úředníků a taxikářů další část našeho putování. Krásně odě ná Indka v lesknoucím se tyrkysovém sárí, ma na žer ka taxi firmy, nám nabídla odvoz na nejbližší vla ko vé nádraží, ale její taxa byla pro nás příliš vysoká. Rozhodli jsme se vy hle dat si sami taxi před letištěm, a tak táhneme svá zavazadla ven, nedbajíce nabídky malých indických nosičů. Obklopilo nás samozřejmě hejno sně dých dětí a asi osm Indů nám jeden přes dru hé ho nabízeli své služby. Podle informací má být vlakové nádraží v Londě asi 30 km od tud. Na jímá me po několika rušných debatách nejlevnějšího in dic ké ho řidi če a nastu pu je me cestu do vnitrozemí, vrženi rov ný ma nohama do náruče veliké matky Bhárat Indie, pod ochranu všech bohů i an dě lů. Ta nám byla vel kou oporou v mnoha pří pa dech, jak se ještě uká že. Auto, které nás právě veze od letiště, vypadá jako starý an g lic ký vůz z časů koloniální nadvlády. Má po straně obrovský, dáv no ne fun gu jí cí tachometr a musí být jistě z pořádné ocele, neboť s námi pře ko ná vá nesčetné obtíže cesty: silnice jsou bez asfaltu, kamenité a prašné, s mnoha dě rami v povrchu. Řidič ve se lý a poměrně dobře urost lý tmavý Ind jede, jako by byl hrdinou fil mu Mzda stra chu : přes hrbolatý terén zásadně co nejrychleji. Protože je letiště stranou od města Goa, noříme se rov nou do pravé indické přírody do tro pic ké kra ji ny s palmovými háji a rýžovými políčky, po krajích silničky se často krčí malé zděné dom ky, vždy schované ve stínu stromů. Před chalupami postávají indičtí venkované, usmívají se, ženy suší prá dlo na šňůrách nebo si hrají s dětmi i ty nejchudší mají sárí a na opálených rukou náramky. Palmové háje střídají roz lo ži té listnaté stromy, na te ra sách domečků pod stříškami na nás udiveně zí ra jí indičtí stařečkové žvý ka jí cí betel, neboť kromě na še ho bou ří cí ho auta je celý kraj v božím tichu. Škoda že ne mů že me vystoupit a zů stat s nimi v těch nádherných klidných údo lích, kde v dálce čeká buvol s dřevěným vozíkem na svého pána, kde

20 38 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly První setkání s Indií 39 stříbrné volavky se odrážejí společně s nebem v zrcadlech rýžových po lí ček, kde široko daleko není žád ná továrna, žádný komín, vypouštějící du si vý černý dým, žádný hluk. Asi po hodině jízdy auto začíná náhle stoupat, a tak se sna ží me do ro zumět anglicky s řidičem a zjistit, jak daleko to máme k ná dra ží. Ukázalo se, že řidič anglicky umí jen několik slov a do cíle to není 30 km, ale 130 km, a tak jsme sotva na polovině ces ty. Při této lá ma né konverzaci se auto řítilo nahoru do pra vo úh lých a ještě os třej ších zatáček lesnatých strání, před jíž dě lo spous tu nákladních aut, po ma lo va ných indickými ornamenty a obrazy bohů, takže jsme stá le měli na co se dívat. Kabiny řidičů mají výzdobu, složenou z ba rev ných obrázků hinduistických bož stev a girland kvě ti no vých řetězů uvnitř. Zvenčí bývají pěkně ruč ně pomalovány, ale my jsme při té dlou hé jízdě do kopců užili pohledu hlavně na zadní části, popsané také krátkými modlitbami, dokonce v angličtině. Červená, žlutá a ze le ná barva na stoupajících nákladních autech byla dobrým osvě že ním po tu chví li, než jsme je za halasného troubení předjeli. Blízko vrcholu pohoří, na které jsme šplhali, se v zatáčce vpravo objevila bílá svatyně tvaru krych le. Před ní stál úctyhodný poustevník starý vou sa tý Ind v turbanu a držel v natažené ruce kovový tác, aby na po mo hl pl ně ní náboženských povinností projíždějících hinduistů. V další velmi strmé zatáčce jsme zahlédli bílý transparent, na ta že ný mezi dvěma tropickými stromy, který oznamoval pout ní kům, že se ne da le ko nachází svaté místo, sídlo gurua. Mezi zá pla vou stro mů se nám naskytl ohromující pohled na úžasné pa no ra ma pod námi: jako by to byla nejméně polovina Indie. Tolik vrcholů, kopců, hor a ko pečků se rozkládalo do ml ha vých dálek na obzoru, skryto v oceá nu zelené džungle a lesů, že to vypadalo jako navěky ztuhlé moře. Těsně před vrcholem v jedné zatáčce jsme viděli skupinku Indů, čer pa jících vodu ze studánky, vyvěrající přímo ze skalní stě ny u sil ni ce. Opodál stála dvě nákladní auta. Za další za táč kou se objevilo holé místo u silnice, kde se nám otevřel po hled na krajinu ješ tě úžas něj ší než předtím byli jsme relativně na nejvyšším bodu ze le né ho horstva. Auto se pomalu zastavilo, a my jsme byli záhy vy ve de ni z omylu, že jde jen o příjemný roz hled pro západní turisty. Náš ři dič vyskočil, otevřel kapotu z mo to ru vycházel kouř a zápach spá le né ho oleje. Ind nám s milým úsměvem oznámil, že nemá vodu, a že ka ma rá di po mo hou. Skutečně, v minutě zde byla ta dvě auta, která pod námi doplňovala své zásoby vody u hor ské ho pramene, a půjčili své mu kolegovi to, co chladič po tře bo val. Stará dobrá kvalita auta dovolila řidiči to, co u nás se rovná zká ze: náš Ind se s blaženým výrazem postavil nad chladič s ka nys t rem vody a lil a lil. Okamžitě se vyvalily mraky páry, které za ha li ly celý ten výjev, jako by to byla úlitba božskému Šivovi v ho rách. Po chvíli, když jsme zase mohli spat řit jeho veselý úsměv, se vracel od opodál če ka jí cích nákladních aut, zabouchl kapotu, aniž uzavřel chladič a s hla si tým ujišťováním, že je vše ou kej, nastartoval auto, které zřej mě ze zvyku poslechlo a odváželo nás na stejně dlouhou cestu na dru hou stranu pohoří dolů. Teprve když jsme sjeli z hor a uháněli přes kameny skrze ves nič ky z palmo vých rohoží a bambusu po zarudlých cestách, tam ně kde za kři žo vat kou před větší vesnicí jsme se dozvěděli, že náš milý lev ný řidič vůbec nezná cestu a že se musí občas ze ptat. Pochopili jsme, že tato výprava prav dě podob ně znamená obživu pro jeho vel kou ro di nu na celý měsíc a že se vlast ně hr din ně obětoval. Jel však mi s trov sky a velmi rychle, takže jsme dojeli do Londy asi hodinu před pří jez dem vlaku. Tady nás velmi ochotně a pečlivě vyložil uprostřed indické ná vsi, která jedním koncem sousedila s kolejemi, ty však nebyly na náspu, nýbrž v širo kém příkopu pod návsí. Čekali jsme opřeni o jakýsi dře vě ný dvoukolák, kolem něhož navršil naše zavazadla, zatímco Ruth s man že lem šli vyzkoumat situaci a koupit jízdenky. Když se asi po dvaceti minutách vrá ti li, našli nás tři české ženy obklopeny hou fem in dic kých chlapců, kteří už pře sta li žeb ro nit a žadonit a jen si nás zvě da vě prohlíželi. Opodál stojící venkované činili nenápadně totéž. Ač se nám ihned na bíd li k pomoci, jakmile jsme se zvedli, přenesli jsme opět sami všech ny kufry, tašky a batohy přes příkopy kolejnic na pěk né ven kov ské nádraží, které zře tel ně neslo stopy anglického sta vi tel ství. Bylo pozdní odpoledne a doce la příhodná doba ke sva či ně, když se ná h le vynořil malý Ind s vozíčkem

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 10 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Sbìr elektrozaøízení se vydaøil * Pozvánka ke krajským volbám * 4. roèník veletrhu cestovního ruchu Plzeòského

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 11. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Firma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. 3-8 Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 9-52 Cihly pro vnější

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn

Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè. Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Èís lo: 1 Roè ník: 2008 Ce na: 5, Kè Zpra vo daj mìs ta Hor šov ský Týn Uvnitø èísla najdete: * Z jednání radnice * Pøehled rozmístìní reproduktorù mìstského rozhlasu * Kalatog sociálních služeb je na

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Podklad pro navrhování

Podklad pro navrhování Podklad pro navrhování 12. vydání Cihly. Stvořené pro člověka. PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-88 Cihly pro nosné zdivo 89-110

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Podklad pro navrhování. 13. vydání

Podklad pro navrhování. 13. vydání Podklad pro navrhování 13. vydání PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ OBSAH Navrhování v kompletním cihlovém systému POROTHERM 3-52 Cihly pro vnější stěny 53-94 Cihly pro nosné zdivo 95-110 Cihly pro akustické zdivo

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI

TA TU TE TO TU MA LA ME LE SA. tŧ té tá tú tó SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU TÁTA MOTÁ METE PATA TETA. léto tele topí síto tulí se PU MÍ LI SI PI MA LA ME LE SA SE MO LÓ SO PÁ PE PO MU LU SU PU MÍ LI SI PI má la le me se sa lo mo pa só po pe lu su mu pu si pí li mi MA ME MO MU MI LI LU LO LE LA SU SE SA SI SO PE PI PU PA PO TA TU TE TO TU tŧ té

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

a g ent John Francis Kovář

a g ent John Francis Kovář a g ent John Francis Kovář 1 PRVNÍ RYZE ČESKÁ SCIFI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch & Jiří W. Procházka, 2005 Cover Art Dana Haferová, 2005 Design Karel Kadlec, 2005 Edition 2005 All rights

Více

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1

PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Sta ti PØÍMÉ ZAHRANIÈNÍ INVESTICE A VNÌJŠÍ ROVNOVÁHA V TRANZITIVNÍ EKONOMICE: APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU 1 Mar tin Man del, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze, Vla di mír Tomšík, NEW TON Col le

Více

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin

8 Příloha. Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé. 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 8 Příloha Schéma 1: Sémantická struktura lexému šedý v pojetí K. Waszakowé 1. sémantický okruh příroda svět rostlin 1.1. části rostliny vykazující šedé zbarvení 1.1.1. terminologicky (paličkovice šedá,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Copak je to vázaného?

Copak je to vázaného? Copak je to vázaného? Petr Motýl POHOUPEJ divoké husy led na jezerech sobi putující krajinou rozumu krvavé slunce zapadá za betonové vilky na konci vsi přelétavá křídla tmavá louka jabka malované talíře

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000. Ing. arch. BARBORA PONEŠOVÁ KREJČOVÁ, PhD.

REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000. Ing. arch. BARBORA PONEŠOVÁ KREJČOVÁ, PhD. NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000 SITUACE 1 : 1000 PRŮVODNÍ TEXT ORANŽERIE NEPTUNOVA FONTÁNA MULTIFUNKČNÍ SÁL VÝSTAVNÍ SÍŇ Zeď jako prvek, kterým se právě člověk v přírodě (vůči přírodě)

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

jarosław sebastian pastuszak struktury světla

jarosław sebastian pastuszak struktury světla jarosław sebastian pastuszak struktury světla 28. 11. 2015 28. 1. 2016 sebastian je sebevědomý člověk. sebastian je filozof svým založením, hledač a kreativec. je pevně ukotven v každodenním životě, ve

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

Ondřej Koutek PROKOP DRTINA. Osud československého demokrata

Ondřej Koutek PROKOP DRTINA. Osud československého demokrata Ondřej Koutek PROKOP DRTINA Osud československého demokrata Ondřej Koutek PROKOP DRTINA Osud československého demokrata Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů V Y Š E H R A D

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

Dům TŘÍ SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. Návštěva

Dům TŘÍ SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. Návštěva Dům TŘÍ SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ NA VRCHU CHLOMEK U PETROVA, JEN KOUSEK OD SOUTOKU SÁZAVY S VLTAVOU, VYRŮSTALY JIŽ ZA PRVNÍ REPUBLIKY REKREAČNÍ DOMKY A CHATY. PRÁVĚ TADY, V ZELENÉ STRÁNI NAD ŘEKOU, SI KOUPIL INVESTOR

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka

Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka 1.- 3. ročník, 1 hodina týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých možností: Poznámka Barvy: vodové, temperové a prstové Techniky: barevné splývání, experimenty s barvami míchání barev, vyjádření

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

LADISLAV MUŠKA JE TVÉ JMÉNO

LADISLAV MUŠKA JE TVÉ JMÉNO LADISLAV MUŠKA ŽENA JE TVÉ JMÉNO 2014 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována bez předchozího písemného souhlasu držitele práv. Ladislav Muška ŽENA JE TVÉ

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Barevné září Zuzana Musilová Cíl: podporovat předčtenářské dovednosti, sluchové rozlišování (písmeno na začátku jména), uvolňovat ramenní i zápěstní kloub pro přípravu na psaní, dát dětem najevo příslušnost

Více

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA

Moderní usedlost NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA Moderní usedlost Majitelé navštíveného domu se rozhodli splnit si sen přestěhovat se z města na venkov, hospodařit a postavit dům, který bude nejen jejich domovem, ale i oblíbeným místem pro setkání

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

renata dvořáková inspirace kameny

renata dvořáková inspirace kameny renata dvořáková inspirace kameny 23. 11. 2013 23. 1. 2014 exploze a barevné opojení se slovem kámen lze pojit i jiná slova: starý jako kámen nebo bohatý na kameny. starý jako kámen znamená že kameny existují

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Ceník Transportní technika 2011

Ceník Transportní technika 2011 Ceník Transportní technika 20 Důležité informace k ceníku 20 Všechny ceny jsou nezávaznými doporučenými cenami. Rozumí se, pokud není uvedeno jinak, Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při nasazení našich produktů

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

3/2013 červenec - říjen Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

3/2013 červenec - říjen Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 3/2013 červenec - říjen Vydává Úřad městyse v Olbramovicích Z OBSAHU r In for ma ce sta rosty r Za čá tek škol ní ho roku 2013/2014 r In for ma ce ma teř ské školy r Páťáci sou tě ží r Vé mys lic ká Lyra

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY Ve školní družině se v prosinci také nezahálelo. Na děti čekalo tradiční ježdění na lopatách na stráni za zahrádkářskou kolonií. Podmínkou bylo vhodné oblečení a dobrá nálada,

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více