B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI"

Transkript

1 B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI NÁKLADEM KOSTNICKÉ JEDNOTY V DOLNÍ SLOUPNICI KNIHTISKÁRNA ŽALMÁNEK A SLOVÁČEK VE VSETÍNĚ

2 ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ SBOR V DOLNÍ SLOUPNICI (NÁSTIN DĚJIN) NAPSAL BOH. SMETÁNKA, ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ FARÁŘ V DOLNÍ SLOUPNICI K 150.VÝROČÍ TOLERANČNÍHO PATENTU ( ) NÁKLADEM KOSTNICKÉ JEDNOTY V DOLNÍ SLOUPNICI KNIHTISKÁRNA ŽALMÁNEK A SLOVÁČEK VE VSETÍNĚ

3 ÚVODEM. Historia magistra vitae t.j. historie učitelkou života, říkávali staří. Je tomu tak? Učíme se, obracejíce stránky svých dějin národních i církevních? Anebo platí o nás, že jsme se ničemu nenaučili? Své dějiny má lidstvo, národ, církev. Moře šumící a hlučící, bouře a úskalí, odpočinek na ostrovech, ale také mnohá nebezpečí. Vlny, které se bouří a ženou se velikým oceánem, dorážejí až k nám. Proto i dějiny sboru jsou ozvěnou toho, co se děje v národě a lidstvu. Podíváte-li se přes vzdálenost 150 let a stanete-li třeba u tolerančního patentu, zpozorujete zvláštní zjev. Praskly ledy, jaro počalo pučet. Ale nepučelo by v Čechách, kdyby v celém světě se jaro nehlásilo o svá práva. Tak můžeme v kapce oceánu pozorovat, co se děje v moři celém. Ale víc: můžeme pozorovat (máme-li otevřený zrak), jak Bůh v dějinách postupně odhaloval svůj plán. Především bible je pro nás svědectvím toho mocného Božího působení. Dějiny křesťanských církví nám píší další kapitolu. A malým oddílem v těchto dějinách je i historie evangelického sboru Páně ve Sloupnici. Pamětníků starých, zašlých časů ubývá. Pramenů písemných je poměrně málo. Ale sebrali jsme ty, které jsou po ruce a pokusili se o nástin dějin našeho sboru. Je to práce kusá a má mnohé nedostatky. Ale předkládáme ji svým přátelům ve sboru i seniorátě s přáním, aby i tak v ní nalezli stopy, kterými šli naši otcové. Mnozí najdou tu i zcela určité zprávy o svých předcích se strany těla. Jak dalece jsme jim blízcí i v duchovním zápasu o to, aby Bůh, skutečný, mocný, živý Bůh kraloval nad námi? Čteme s pohnutím o jejich oddanosti evangeliu a církvi, která jim je zvěstovala. Je možno i dnes o nás říci, že jsme jejich potomky? Není to spíš dokladem, že dějiny se neopakují, když dnes vidíme, jak mnozí všechno mají raději než svou církev, tolika slzami, modlitbami a obětmi posvěcenou? Za jakých okolností pěstovali naši otcové duchovní život! V nesvobodě, stísněni pod vládou cizí, katolické a evangeliu nepřející monarchie Habsburků. A přece a právě proto slova Žalmu 84. byla jejich životním vyznáním: Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů! Žádostiva jest a velice touží duše má po síních Hospodinových; srdce mé i tělo mé pleše k Bohu živému. Dnes? Žalujeme na sebe Bohu. Žijeme ve svobodě, ale nejsme osvobozeni od pýchy, sobectví, zaujatosti a mdloby. Máme všechny možnosti, ale opustili Hospodina, pohrdli svatým Israelským, odvrátili se zpět. (Izaiáš 1, 4.) Než všeho do času a Bůh na věky! Ten, jenž stvořil končiny země, neustává ani zemdlívá. Mocen je zase nás přitáhnouti k sobě. Potom budeme zas lidem Jeho a nebudeme sloužit bohům cizím. Ti, kteří očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Ve s topách všech, kdo kří ž svůj nesli, ve s topách těch, kdo v prach u ž klesli, v zás tupu Božím dál a výš! Probu ď se t y, kdo dosud spíš! K 150. jubileu tolerančního patentu: B.S.

4 PRAMENY. 1. Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství litomyšlském v stol. XIII. Sestavil Václav Schulz v Praze Kronika čbr. ev. sboru v Dolní Sloupnici (ve far. archívu). 3. Zpráva staršovstva sboru sloupnického z r (otištěna vzadu). 4. Hlasy ze Siona, různé ročníky, zvláště VI. (1866.) 5. Památník evang. ref. sborů z r Památník českobr. církve evang. Dr. F. Bednář, Praha Pamětní kniha obce Dolní Sloupnice. 8. Památník hospodářského družstva okresu litomyšl., vydal B. Beniš Různé prameny knižní i časopisecké. 10. Reformační sborník, sv. I. a II. Poznámka: Br. Lad. Morávek, rolník v Dolní Sloupnici č. 15, opatřil mi k této práci cenné prameny a sám byl mi ve všech směrech při sestavování tohoto nástinu nápomocen. Vzdávám mu zde upřímný dík.

5 TRNITÁ CESTA. ( ) Svět se stápěl v mlhy husté duše lidské byly pusté, nežli svitlo světlo s nebe než Kristus dal v oběť sebe; ale svět dál neměl zdání, že zří cestu ku pokání aniž by se po ní bral, šířit chtěl tmu dál a dál. Však hle, světlo zase nové, jež se reformací zove, v tmu proniká světlem daří vše co tma v svých spárech maří; leč tma novou oběť žádá teď kol Husa sítě spřádá... Jak v tygřice dravý spár uchopí jej vrhne v žár. Světlo ničit měl tak plamen, tmáři míní, s tím je amen, ale plamen světlo šíří přímo k srdcím tmářů míří a tito se v hrůze chvějí světlo zas hned tlumit spějí, leč plamen tmě drápy zžal a to světlo svítí v dál... Šíří se v dál na vše strany, srdcí otvírá si brány a tu tmáři v hrůze patří jak Husovi věrní bratři katům svěří hrdla svoje; tudíž marny jsou tu boje, proti světlu marnýmť mrak když duchovní jejich zrak osvěcuje jejich cestu jež je vede k světla městu. Tak katani, při vší moci, jsou bez rady, bez pomoci; vždyť ničí jen zraky těla, víra jiný zrak svůj měla tož tu marným světla tlum, marnýmť v Rýně popel, rum... Na zmar snah svých když teď patří, s ďáblem, peklem hned se bratří a v bezmoci vztekle vyjí do řad českých bratrů bijí... Když na pláních Bílé hory kacířů těch četné sbory tygřice ta kladla v hrob, tryskal ji ples ze útrob: Prašivé tu ovce leží, nuž, ať tma zas krajem běží; teď tu hrstku zbylých chámů snadno do svých temných chrámů zaženeme jako stádo to konečně bude rádo, když tu smí tak němě žít a do tmy jen tupě zřít... Zvedne-li kdo z prachu hlavu, tož jí po vítěze právu přišlápneme jako zmiji, ať se každý v mukách svíjí, nebo ať jde do vyhnanství zkonfiskujem celá panství, nastěhujem cizích rot svůj lid vrhnem do žebrot... Ano, ano, tak se stalo ale pomohlo to málo.

6 Přišelť Josef, císař Němec, strhl tmářům slávy věnec a přerušil dílo zkázy. Zkrotli kati, zkrotli vrazi zas se vztyčil víry duch slova pravdy zní zas v sluch. Zrovna tak též u nás bylo. Tajných vyznavačů žilo pod doškami v bolném žalu víc než tmáři ze svých valů sčísti mohli je a skláti; té krkavčí jejich máti než panovník náhle vráz bestiální zlomil vaz. Bohu buď však žalováno, že nevzešlo jedno ráno, aby při vnuceném plášti nešířilo se dál záští. Otcům našim klidně příště zášť zřídila mrchoviště tamo v dáli v pustý les sbor náš svoje mrtvé nes'. Zde je kladl v kalnou louži vždyť proud vody v hrobech krouží... (Než zdravotní opatření smutný osud otců změní, než úřady ze své moci zažly světlo v temné noci devadesát devět těl přec les ve svém lůně měl.) Kladli je tam v němém tichu jakby mrvu na svou líchu, ani zpěv ni slova svit nesměl z bolných duší znít... Díky Bohu! řekli vděčně potom aspoň, že konečně kladli mrtvé v polní lán jenž při vsi pak byl jim přán... Stádce věrných dřív jen pělo, když bezpečný úkryt mělo * * * v lesích, sklepích, skalní sluji teď k svým zpěvům v chrám putují a to s chutí četné míle. Doma čtou si každé chvíle co schránili v tajný skryt aniž je kdos' při tom chyť... Nad rovy když pastor mluvil leckdos (cizí) smích tu tlumil neboť slova zkomolená, (ze slovníků vyvolená) vyzněla nevhodně směšně naši nesmáli se spěšně, nýbrž naráz kolem kol nezměrný se šířil bol... Smát se? což tak zde do noty vyprávět chtěl anekdoty ten jenž k prosbě našich přišel, maďarštinu dřív jen slyšel o češtině neměl zdání a často, (vždy mimo přání), než svůj jazyk oblomil mnohé slovo zkomolil?... Třicetdva tak ušlo roků nežli v přirozeném toku plynula tu česká slova. Zášti však dál vždycky znova píchlo slovy zlé nadávky jak čertovy (prý) podávky Helvety nás kde kdo zval, aniž Helvecii znal... Berany nás zvát též chtěli dokonce jsme rohy měli, peklo čeká duši naši, děti námi málem straší... Při křtech helvet nesměl státi dítě jejich do ruk bráti; almužnu však dáti směl, když ji pozděj' křtěnec chtěl... Kněží s kazatelem hřměli, odpadlíky na rtech měli, zakázali naléhavě styky s nimi při zábavě,

7 ba, podáni i jen ruky působilo jim zlé muky špínu s nás snad setřenou, smyli vodou svěcenou... Ovšem, ovšem, při tom cviku, vešlo u nás též do zvyku, že otcové vždycky mužní nezůstávali též dlužni a v důsledku obec celá samou záští stále vřela; mír neznámý byl tu host kdože byl tu viny prost? Děti školní když šly z domu bezděčně vždy došly k tomu, (to že zášť už podědily,) v dvě tlupy se rozdělily a hyzdily mladou duši tím co doma lehlo v uši co záští je pramenem. Hodily i kamenem... Rok za rokem dále míjí, zášť se jakž takž v křeči svíjí, slábne, chabne poznenáhlu neboť došel rozkaz v náhlu: Děti půjdou v jednu školu, obě vyznání tam spolu seskupí se v jeden šik to pro lepší vědy vznik!... Je to divné, věc však jistá, útlých dětí srdce čistá srostla tady v citů sklonu a zášť mizí v tisíc honů. Helvet zní jen jako vtip co bys s ním jen marně štíp', není to už nadávka jak čertova podávka... Jenže ale Pán Bůh s námi! Tak děl arcipastýř známý, začíná být soulad znáti to se ale nesmí státi!!! sic ze stáda mnoho volků zmizí snadno někde v spolku, proto stádo pozor dej a hned vlastní spolky měj! Pastýřův plán hned se dařil, snášenlivost v obcích mařil, ale příliš zvršil míru, nepodepřelť tím svou víru... Pokrok se tím brzdit nedá, nevstaneť minulost šedá lidu není neznám svět a nechce též v temno zpět... Mnozí zůstali sic v sedle, dovolí však bližním vedle po libosti volně žíti a své přesvědčení míti. Nechtí zkalit čisté vody, aby národ nevzal škody, řkouce: volným buď duch tvůj pro vlast svorně při mně stůj! Pominul též nemrav kletý dle nějž chtěli bajonety po rozkazu mocných zvůle (a prý podle boží vůle) donutiti kohos' věřit rozumem co nelze změřit; rozkaz ten už není znám; každý Boha hledá sám... Zdá se volby vlny zčeří a úsvit se zase zšeří, nevraživost triumf slaví strany proti sobě staví, ale to jsou zájmy jiné z fanatismu málo plyne. Minou volby vzduch je čist věř si v co chceš, v tom jsi jist. S všemi lidmi pokoj mějte k bližním s láskou vstříc jít dbejte! Ruku svou kdo na pluh klade (nechť je kdo chce v říši mladé) ať nestáčí zrak svůj na zad a drží se těchže zásad!

8 Tak zněl s Hradčan vlídný hlas uplatnil se v pravý čas... Exulanti zpět se vrací (mnohé z nich sic vlast přec ztrácí), přetrpěliť útrap míru, neztratili řeč, ni víru toť dokument vhodný právě, by potvrdil rčení hravě: Jazyk, víru nelze brát pokud o to sám chceš stát! Směšné je, když nové pluky výstražné zas tropí hluky, pokrok nevěru že šíří a do srdcí přímo míří... Blázni byli kordy měli tak to sami dříve chtěli a přec marně tekla krev marnýť šelem byl tu řev... Farář Fleischer znatel Flory řek: i vědců celé sbory při výzkumech, že vždy zjistí jak z přírody možno čísti zákon tušit jeho dárce rovněž ovšem chlebodárce, neboť dávno co je svět zákon svůj má i ten květ... Pověra teď ovšem mizí i příměsky věry cizí za to pravda ve vší slávě, Osivo máš v Krista slově, jež se uplatní vždy nově bez příměsků jiných rádců, lichým slovem značných vládců, jimž jich jazyk stále svědí ač sami též dobře vědí, že maj' pusto v duši jen ať svítá, či zmírá den... upevní se vědou právě. Peklem nebudou už strašit, (neračte se proto plašit); svět se bude točit dál jak Koperník moudře prál... Trest za hříchy lehne v duši to i světák dobře tuší, a ten stihne ho už tady ať je starý nebo mladý... Okolí jej o tom zpraví, že nevede život pravý marný že je světa shon a jak těžký bude skon... Chceš li dojít k pravé víře, buď poctivcem v plné míře posledního jak prvního svého miluj vždy bližního, boj se Boha, styď se lidí Bůh je všude, všecko vidí! To už slabikář tak děl, když's ho v útlých ručkách měl... Ty, jenž ořeš, neklam sebe, že žehnání přijde s nebe když pak ruce složíš v klínu. Musíš také změlnit hlínu, dobré zrno v lán svůj vsíti chceš li odměnu svou vzíti... Jakou roli duši svou, chraň vždy před plevelí zlou! (V.Š.Sloupnický.)

9 I. NA ÚSVITĚ. KACÍŘSTVÍ PŘED TOLERANČNÍM PATENTEM. PERSEKUCE. RÁZ DOBY. VYDÁNÍ TOLERANČNÍHO PATENTU 13.ŘÍJNA Dobou Temna je případně charakterisováno období Cesta od Bílé hory k 13.říjnu 1781 je nám v mnohém ohledu nejasná. Byli zde ti, kteří za sebou pečlivě zahlazovali stopy. Zvláštním řízením Božím jsou alespoň v určitých krajích české země přece jen určité stopy zachovány. Východní Čechy mají před jinými kraji i tu výsadu, že registratura 1 ) panství litomyšlského byla zvláštním způsobem zachráněna 2 ). Tím se nám dostává rozsáhlých pramenů z první ruky. Že ve východních Čechách mělo kacířství tak nevyhladitelný vliv, nelze se divit. V Litomyšli měli Bratří velký a znamenitý sbor a zejména jeho biskup Jan Augusta jej proslavil 3 ). Místo, kde byl zajat, dosud se ukazuje. Brandýs nad Orlicí vykazuje četné památky na Jednotu bratrskou. Zde sídlili Žerotínové, horliví obránci a zastánci učení a víry bratrské, zde Komenský psal v letech svůj Labyrint. Nelze se tedy divit, že i po nešťastné bitvě bělohorské, třeba žila tajně, přece zde docela nezanikla evangelická tradice. V lesích kol Brandýsa se nešťastní vyhnanci skrývali. V Brandýse nad Orlicí nalezli 24 bratrští kněží své útočiště a nějaký čas se tam skrývali 4 ). Tak rostlo zde skryté sémě. Sloupnice leží právě uprostřed dvou dříve jmenovaných bašt Jednoty bratrské. Katolický kostel je uváděn již r jako filiálka k Litomyšli 5 ). Býval kostelem podobojí, což je patrno i dnes na jeho stylu. Věž byla přistavena později. Teprve od r je farním 6 ), po Bílé hoře od r patřili katolíci sloupenští kostelem k Cerekvici. Patrno, že jen málo katolíků ve Sloupnici zůstalo. Ale tajných evangelíků bylo stále mnoho. Svědčí o tom zprávy vikariátních a farních úřadů, které se týkají kacířů a podezřelých z kacířství 7 ). Zvláště v době úsvitu, těsně před vydáním tolerančního patentu bylo zavedeno rozsáhlé vyšetřování po všech farnostech na rozkaz císařovny Marie Terezie ze dne 6.února Na základě zpráv, které se o vyšetřování zachovaly, dovídáme se o hojných kacířích na pomezí dnešního sboru českobr. evang. v Dolní Sloupnici. Ovšem, již dříve zde bylo mnoho kacířů. 1 ) Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství litomyšlském, stran 511, nákladem české akademie vydal Václav Schulz v Praze Tam najde čtenář všechnu korespondenci, kterou vedli držitelé panství litomyšlského století. Žel, že dopisy jsou prostému čtenáři nepřístupny, jsouce psány německy a latinsky. 2 ) Listář str. V.: Registratura byla prodána (!) obchodníkovi na metrické centy; p. V. Schulz se o tom dověděl a registraturu od obchodníka koupil. Tak se nakládalo v červenci 1896 s drahými památkami! 3 ) Z nařízení Ferdinanda I. r v lese mezi Sloupnicí a Džbánovem lstivě jat a 16 let ve vězení na Křivoklátě byl držen. Belletristicky zpracováno ve Svátkově románě Vězeň na Křivoklátě a v knize Vězňové v naději. Augusta zemřel 13.ledna 1572 v Mladé Boleslavi ve stáří 72 let. 4 ) Dr. F. Bednář Památník českobr. církve evangelické (vydán nákladem Kalicha 1924) stran ) Soupis památek historických a uměleckých vydán v Praze 1908, napsali Dr. Boh. Matějka a Jos. Štěpánek. O Sloupnici na str ) Památník str.349. Kalich sňat teprve r ) Uveřejnil je na základě pečlivého bádání archiválního prof. Dr. Ferd. Hrejsa v Reformačním sborníku sv. I. str

10 Tak na př. Václav Litochleb, 55 letý krejčí z Morašic, byl vyslýchán na faře v Morašicích místním farářem a farářem z Heřmanic 1.června Již po dvakráte před tím činil vyznání víry, posledně před 12 lety. Od toho času co tu byl v Čechách Brandenburg, byl u Václava Litochleba jeho bratr Kristian, emigrant, po třikráte. Poprvé přinesl Manuálník Komenského, pak Havla Žalanského O službě a služebnících sv. evangelium, dále Motlitby Veleslavínovy Václava Vokála, impressora, potom postillu Spangerbergovu, po druhé dva zákonky, z nichž Václav prodal jeden Františku Dostálovi z Dolní Sloupnice, ale pak jej vyplatil a dal Jiřímu Židkovi, krčmáři v Oujezdě a Modlitby roční. A když to oboje krčmář musel odvésti svému faráři, Václav Litochleb mu prodal druhý zákonek za 1 zl. Bratr Kristian mu přinesl bibli in folio a on ji prodal Mikuláši Šplíchalovi z Horní Sloupnice. Bratr mu přinesl i Postillu čtvrtarchovní ve dvou dílech od Kapita. Prodal ji Petrovi Veselému z Horní Sloupnice za 2 zl. 30 kr. Jinou knížku od téhož autora, již mu bratr přinesl, prodal Václavu Olivovi z Dolní Sloupnice, který je teď na vojně, za 25 grošů. Zákoníček za 14 českých a nějaké kázáníčko za 14 krejcarů. Summář prodal Jakubu Zavřelovi z Horní Sloupnice za 45 kr. a Modlitby Motěšického za 13 grošů Dorotě Pastýřové. Manuálník prodal u kováře Matěje Veselého z Dolní Sloupnice Václavu Olivovi za 28 grošů, ale za rok si jej vyplatil a teď odevzdal. Havla Žalanského si vypůjčil od něj František Dostál o 30 krejcařích, ale teď půl letem mu jej vrátil. Václav Litochleb nad to doznal, že bratr jeho Kristian přinášel psaní kováři Matěji Veselému v Dolní Sloupnici, od jeho švagrů z Berlína, Václav psaní to odevzdal a pak je nesl ke kovářovu tchánovi Václavu Kroulíkovi, jinak Víškovi v Horní Sloupnici. Kovář Matěj Veselý mu pravil, že má také Manuálník. U Václava Kroulíka viděl minulou zimu Václav Litochleb také Harfu, drobný zákonek a zpívací Žalmy. Ještě doznal, že bratr jeho Kristian mu pravil, že prodal bibli Bečičkovi na Horky a rovněž bibli Mikuláši Bečičkovi do Chotěšin a jinou Petru Veselému do Sloupnice. Byli také tito Litochlebem udaní vyslýcháni. Co tu lidí ze Sloupnice! Dne 22.září 1747 oznamuje král. apelace, že Petr a Matěj Veselý a Jan Zavřel, vězněni ex capite haereseos a odsouzeni k veřejné práci, mají konati práci tu i na dále, že však Mikuláši Šplíchalovi, odsouzenému k službě vojenské, má býti trest zmírněn v práci veřejnou v okovech na půl leta. S nimi byli usvědčeni z kacířství i František Dostál, Jakub Zavřel a Jan Kroulík. Byli ze vsi Sloupnice. (V. Schulz, Listář 14, 15.) Dne 27.března 1751 oznamuje apelační soud, že Václav Doubrava, Jiří Lipavský, Václav Zavřel, Matouš Vašina a Matěj Jebousek mají být trestáni mečem. Ale má jim býti dán pokyn k žádosti o milost. Rada města Litomyšle přimlouvá se za ně r O Václavu Slezákovi z Vlčkova je zpráva, že byl 94 týdnů vězněn v Litomyšli a odsouzen na rok k veřejné a vrchnostenské práci 8 ). Jiným dostalo se trestů těžších. Tak vzali i Jana Mikuleckého, rolníka z čís. 227 do vyšetřování do Chrudimě, že písmo sv. vydati nechtěl a tři léta jej ve vězení drželi, bili a trýznili; v košili zakrvácené navrátil se posléze domů, ale nedovolil, aby mu ji prali, ale aby, až umře, do hrobu mu ji dali a ona volala jako krev Abelova. 9 ) Vystěhovalectví trvalo. V době kolem roku 1744 vystěhovali se z Heřmanic Mikuláš Jireček s ženou Dorotou a Magdalena Jandíková. Ze Sloupnice Václav Janásek s ženou a dvěma syny, Jan Vosina, Jan Sokol s ženou Mariannou. 10 ) 8 ) Ortele český str. 19 a z r. 1751: Apelační soud odsuzuje 19.února r Frant. Popeláře, vězněného v Litomyšli, k jednoročnímu panskému dílu v železe a okovech. Akta uvězněných v Litomyšli, Václava Kroulíka či Víška a Václava Pospíšila předkládají se k nevyššímu rozhodnutí. Dne 27.března r oznamuje apelační soud, že Václav Kroulík, jinak Víšek, a Václav Pospíšil mají mečem trestáni býti, ale má jim býti dán pokyn žádati o milost. 9 ) Další vyslýchání a tresty: Frant. Zavřel a Mikuláš Limberský odsouzeni k veřejné práci a Václav Doubrava, Jiří Lipavský, Václav Zavřel, Matěj Vašina, Matěj Jebousek, Václav Groulík a Václav Pospíšil z Horní Sloupnice uvězněni v Litomyšli. Listář str ) Z Heřmanic odsouzeno r z kacířství 16 osob: Jakub Jandík, podruhé provinilý se synem Tobiášem, Karel Jandík, podruhé provinilý s ženou Helenou a dcerou Dorotou, Jan Jireček, Jakub Čapek, podruhé provinilý, s ženou Kateřinou, Matouš Frank s ženou Rozinou, Karel Němec s ženou Helenou, synem Václavem a dcerou Annou, Václav Brýdl s dcerou Annou (Sborník str. 180). Ze Sloupnice: Mik. Šplíchal, Matěj Veselý s ženou Mariannou; roku 1746 z Heřmanic a Horek i Sloupnice odsouzeno 34 osob z kacířství luterského : Anna, manželka Matouše Faltz, Jan Janásek (jinak Janoušek), podruhé provinilý, s ženou s ženou Mariannou a synem Mikulášem a Janem a jeho manželkou Annou, vdova Marianna Nespěchalová,

11 V téže době vystěhovali se do ciziny Jakub Proksa, sedlák, se ženou a čtyřmi dětmi, Jakub Proksa a Jiří Proksa se ženou, všech devět z Vlčkova; Václav Radiměřský, sedlák, se ženou a čtyřmi dětmi z Horní Sloupnice, Jan Kodídek, podruh z Dolní Sloupnice, se ženou a dvěma dětmi, Helena, vdova po Jakubu Malochovi s dcerou, Matěj Maloch a František Roubínek, vesměs z Dolní Sloupnice, v celku 25 osob. Dosud je možno, jak soudí duchovní správa, že ve farnosti jsou jednotlivci, ježto se vyhýbají biřmování. Tak o vyznavačích čistého evangelia referují vikariáty; nelze nevidět, jak slabě ovládali katoličtí faráři své věřící, když tolik měli kacířů a to uprostřed svých farností! Násilím musili tito kacíři býti donucováni, aby knihy vydávali. Našli se někteří, kteří po příkladu traditorů (zrádců) prvotní církve své svaté knihy vydávali, 12 pytlů prý jich sebrali a do Prahy konsistoři zavezli. Jest jich pět, podruhé provinilá, Matěj Jireček, Jan Jireček s ženou Annou a syny Jakubem a Janem, František Matějka, Matěj Frank, Martin Kazda, Matěj Jireček, Marianna Kafková, Kateřina Kafková, Anna Nespěchalová a její sestra Magdaléna, Rozina Švábová, Alžběta Proksová, Jakub Frank z Heřmanic, podruhé provinilý, Magdaléna Jarolímová, Kateřina Krejčí, Václav Remeš, Mikuláš Bečička a žena Anna, Mikuláš Šípek, Václ. Šípek a žena Kateřina. R byli odsouzeni z Borové: Helena Doležalová, Jan Doležal se synem Janem a dcerou Annou, z Chotěšin: Jiří Málek, Matěj Hudeček, ze Sloupnice: Kateřina Vítová, Mikuláš Kroulík, podruhé znovuprovinilý, Václ. Kroulík, po třetí znovuprovinilý, s ženou Rozinou, Jan Přívratský s ženou Annou, Matěj Veselý, Fr. Dostál, Jan Kroulík, František Dostál s ženou Dorotou, Dorota Váňová, Jan Kodídek s ženou Dorotou a synem Janem. Roku 1749 ze Sloupnice 13 osob: Jakub Kabrhel, Anna Kroulíková se syny Janem a Mikulášem, Jan Vosina, Jakub Mikulecký, Václav Havlík, Václav Jireček s ženou Annou, Václav Kroulík, Mikuláš Havlík s ženou Magdalenou a Mikuláš Kodídek. Roku 1750 ze Sloupnice dalších 11 osob: Mikuláš Šplíchal, Jakub Popelář, Jan Zachař, Helena Keříková, Vojtěch Peterka, Václav Pospíšil, Matěj Nejedlý, Mikuláš Mečíř, Mikuláš Kroulík, po třetí znovuprovinilý, František Dostál a Jiří Horák. Dle zprávy katolického farního úřadu bylo kacířství nejvíce rozšířeno v letech (Zpráva z 23. III. 1746). Bylo odsouzeno 16 osob: Václav Pospíšil, mlynář z Horní Sloupnice, Jakub Proksa, sedlák z Vlčkova, Václav Doubrava, sedlák, Matěj Jebousek, domkář, František Zavřel, sedlák a konšel, Václav Zavřel, domkář, Václav Jeništa, domkář, Matěj Vašina, domkář, Mikuláš Limberský, domkář, Jiří Lipavský, sedlák, Jan Kodídek, podruh, vesměs z Horní Sloupnice, Václav Slezák, sedlák z Vlčkova, Václav Groulík, jinak Víšek, podruh a Jakub Popelář, podruh, oba z Dolní Sloupnice, Jan Rambousek, jinak Groulík, domkář z Vlčkova a Václav Radiměřský, domkář a rychtář z Dolní Sloupnice. Všech 16, samí muži, byli vesměs odevzdáni světskému rameni k soudu apelačnímu. Dále bylo dalších 62 osob odsouzeno a odpřísáhše kacířství, byli rozhřešeni a znova přijati do církve: ze Sloupnice 56 osob, z Vlčkova pak 6. Byliť rozhřešeni: Anna, dcera Matěje Radiměřského z Horní Sloupnice, 28.V.1744, Václav Groulík, jinak Víšek, podruh v Dolní Sloupnici, 20.III.1748, Jan Kodídek, podruh v Horní Sloupnici r.1747, jeho bratr Mikuláš Kodídek z Dolní Sloupnice (1747), Ludmila, žena Václava Radiměřského z Dolní Sloupnice 1748, dále z Horní Sloupnice Dorota Řehňová 13.prosince 1748, Jakub Jeništa 13.prosince 1748, Jiří Lipavský, sedlák, 13.prosince 1748, František Škeřík, domkář, r.1748, Václav Doubrava, sedlák, 26.prosince 1748, Václav Radiměřský, sedlák, 26.prosince 1748 a dcera jeho Kateřina 1749, Matěj Limberský, jinak Bohuněk, sedlák, 1.ledna 1750, Václav Pospíšil, mlynář, 1750, žena Matěje Limberského, 1.ledna 1750, Kateřina, vdova Františka Limberského, 1.ledna 1750, dále z Dolní Sloupnice Jan Zachař, sedlák, jeho žena Anna, dcera Anna, vesměs 19.března 1750, Rozina, žena Václava Slezáka, sedláka z Vlčkova, 19.března 1750, dále z Horní Sloupnice Kateřina, žena Václava Doubravy, sedláka, Kateřina, dcera Matěje Jebouska, domkáře, Anna, žena Václava Zavřela, domkáře, Rozina, žena Václava Jeništy, domkáře, Mikuláš Eliáš, rychtář a sedlák, Anna, žena Mikuláše Limberského, domkáře, Anna, dcera Matěje Jebouska a dcera jejich Anna a Kateřina, Matěj Lipavský a žena jeho Magdalena, Judita, manželka Václava Pospíšila, mlynáře a dcera jeho Ludmila a Magdalena, vdova po Rozlílkovi, vesměs 5.července 1750; Václav Jeništa, domkář z Horní Sloupnice, 20.prosince r.1750, Matěj Škeřík, domkář v Dolní Sloupnici, 15.listopadu 1750; dále z Horní Sloupnice Josef, syn Mikuláše Limberského, domkáře, Václav Šváb, domkář a žena jeho Magdalena a Jan, syn Mikuláše Havlíka, domkáře, jakož i z Dolní Sloupnice Vojtěch, syn Jana Dočkala, domkáře, vesměs 30.dubna Dále z Horní Sloupnice Matěj Jebousek, domkář, Václav Doubrava sedlák, František Zavřel, sedlák a konšel, Václav Zavřel, domkář, Matěj Vašina, domkář, Mikuláš Limberský, domkář, Matěj Groulík, sedlák a konšel, Jakub Popelář, domkář, Dorota, manželka Václava Štěpána, domkáře, Veronika, žena Matěje Štěpána, domkáře a Jakub Škeřík, sedlák, vesměs v r. 1750; dále z Vlčkova Václav Slezák, sedlák, Jan Proksa, sedlák, Jan Rambousek, jinak Broulík, domkář, Václav Radiměřský, domkář, vesměs v r. 1750, jeho dcera Anna, 3.prosince Dále Václav Černohorský, domkář z Horní Sloupnice a jeho žena Helena, 17.května 1751; Matěj Škeřík, domkář z Dolní Sloupnice, 15.listopadu 1751; Mikuláš Vašina, domkář z Horní Sloupnice a jeho žena Kateřina, oba 29.července 1761.

12 oněch slavných mužů, jakýsi Limberský, Moták, Fuxa, Krýda a jméno pátého neznámo 11 ). Ale jako keř, jenž hořel a přece neshořel, taková byla víra našich otců. Posilována návštěvami exulantů a knihami jimi donesenými vydržela všechna pronásledování. A do této tmy konečně padl paprsek světla. Císař Josef II. vydává toleranční patent s datem 13.října Do Prahy došel 26.října. Zemské gubernium uvedlo jej ve všeobecnou známost okružníkem ze dne 30.října. Ten do chrudimského kraje byl dodán se značným zpožděním, takže mohl býti teprve 1.prosince úředně vyhlášen a to jen německy. 12 ) I tu činili překážky jednotliví rychtáři. Tak na př. v Chotěšinách rychtář sice patent toleranční prohlásil, ale připojil k němu vysvětlivku: Došel mne patent Jeho Milosti císaře pána Josefa II., který vám musím veřejně prohlásiti, avšak pravím vám, že jest to patent zlořečený a ten, který byste se k němu hlásil, také zlořečeným zůstaniž. 13 ) První schůzi konali nekatolíci v Českých Heřmanicích dne 3.prosince večer. (O ní viz přílohu vzadu této knihy: Zpráva rychtáře z Heřmanic řediteli panství litomyšlského.) Ve Sloupnici se přihlášky množily hlavně přičiněním Mikuláše Bohuňka z č. 227 a Jakuba Hlávky z č. 272, takže již 4.prosince donesl na magistrát Frant. Dlouhý ze Sloupnice seznam těch, kteří helvetskou víru žádají. Bylo jich ) První bohoslužby se konaly 9.prosince u Chlebounů v Horní Sloupnici č. 26. Zřejmo, že napětí mezi evangelíky a katolíky dostoupilo vrcholu. Až do zřízení sboru měli se evangelíci v případech pohřbů, oddavek, křtin atd. uchylovati ke kněžím katolickým. Nastaly zmatky. Jednak nestačily dosavadní předpisy, protože evangelíci neuznávali katolických svátostí a farářům nechtěli odváděti určené dávky. Proto pražská konsistoř sděluje faráři v Čes. Heřmanicích prozatímní pravidla pro styk s nekatolíky: předně napomínati a k církvi znova přitáhnouti vystoupivší kacíře, 2. děti dle katolického ritu křtíti, kdyby rodiče si nepřáli určitých při tom ceremonií, tedy s opominutím těchto, 3. kopulaci v případě, že ženich i nevěsta jsou nekatolíci, bez štoly a bez kropení svěcenou vodou, 4. pohřbívati kacíře na místech odlehlých bez zvonění, bez zpěvu, bez kropení, 5. od požehnávání domův upustiti, 6. šestinedělek do chrámu neuváděti, 7. dávky všechny (desátky, letníky, koledu, slepice, vejce a tak dále) požadovati. 15 ) Nejasno bylo v hlavách i v srdcích. Lidé neměli jasného povědomí o tom, co je evangelická církev. Chtěli víru beránkovu a jen po vysvětlení, že není dovolena jiná, než kalvínská a luterská, přijímali některou z nich. Z každé téměř odpovědi vyslýchaného odpadlíka slyšeli na úřadě: já chci tu pravou víru Beránkovu. Výslechy jsou po nejedné stránce poučné. 16 ) Jak katolíci přijímali tuto duchovní revoluci, o tom svědčí píseň, která u Antonína Machaty z Novejch Hradů r byla vypsána. 17 ) Zde jsou jen některé sloky: Zarmuťte se berani, že jste všudy sepsaní, ve vesnicích a v městečkách budete bráni; chodili jste študýrovat, teď musíte tak nechat, protektor váš bude biřic neb některý kat. Přijdou na vás zlý časy, budou vám smrdět vlasy, budou pálit na hranici všechny ty časy; tu bude naříkání, od beranů vzdychání, co vám budu dále zpívat, slyšte, berani. 11 ) Dle Čížka Hlasy ze Siona. 12 ) Ředitel panství litomyšlského si na to stěžuje, Listář č. 37.: Krajský úřad odpověděl, že českých exemplářů tolerančního patentu nemá. 13 ) Bednář Památník str ) 4.prosince 1781 bylo přihlášeno na magistrátě celkem 1238 nekatolíků a to: ze Sloupnice 609, z Voděrad 256, z Jehnědí 191, ze Džbánova 122, z Hrádku 60. "Listář" str. XI. Dle čísel: Dolní Sloupnice 54 čísel a 287 duší, Horní Sloupnice 76 čísel (222 duší), úhrnem 130 čísel a 609 duší. 15 ) Dopis konsistoře ze dne 17.prosince 1781 Erasmus Krieger, biskup, Stöber, cancellarius, Josephus de Bredfeld, vicecancellarius. 16 ) Ostatně věroučný zmatek je patrný i z listu bratří obce Sloupenské z r (Listář str. 47). Milost boží, bratři s vámi a pokoj vám! Naslejcháme, že byste vy, bratři milí, k Řekům starovírcům a k jejich náboženství se byli připojili a že věřit máte, že Duch svatý nejní Bohu Otci rovný Bůh, ale že je mejnší a toliko od Otce pocházející. Bratři milí! Nevíme, nevíme, abyste nebloudili neboť praví a svěčí Jan v 5.kapitole: Tři jsou, kteří svědectví vydávaj v nebesích, Otec, Slovo i Duch svatý a ti tři jedno jsou... Bratři obce Sloupenský. 17 ) Praes. Schloss Leitomischl d. 29. Decembris 1781.

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více