B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI"

Transkript

1 B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI NÁKLADEM KOSTNICKÉ JEDNOTY V DOLNÍ SLOUPNICI KNIHTISKÁRNA ŽALMÁNEK A SLOVÁČEK VE VSETÍNĚ

2 ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ SBOR V DOLNÍ SLOUPNICI (NÁSTIN DĚJIN) NAPSAL BOH. SMETÁNKA, ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ FARÁŘ V DOLNÍ SLOUPNICI K 150.VÝROČÍ TOLERANČNÍHO PATENTU ( ) NÁKLADEM KOSTNICKÉ JEDNOTY V DOLNÍ SLOUPNICI KNIHTISKÁRNA ŽALMÁNEK A SLOVÁČEK VE VSETÍNĚ

3 ÚVODEM. Historia magistra vitae t.j. historie učitelkou života, říkávali staří. Je tomu tak? Učíme se, obracejíce stránky svých dějin národních i církevních? Anebo platí o nás, že jsme se ničemu nenaučili? Své dějiny má lidstvo, národ, církev. Moře šumící a hlučící, bouře a úskalí, odpočinek na ostrovech, ale také mnohá nebezpečí. Vlny, které se bouří a ženou se velikým oceánem, dorážejí až k nám. Proto i dějiny sboru jsou ozvěnou toho, co se děje v národě a lidstvu. Podíváte-li se přes vzdálenost 150 let a stanete-li třeba u tolerančního patentu, zpozorujete zvláštní zjev. Praskly ledy, jaro počalo pučet. Ale nepučelo by v Čechách, kdyby v celém světě se jaro nehlásilo o svá práva. Tak můžeme v kapce oceánu pozorovat, co se děje v moři celém. Ale víc: můžeme pozorovat (máme-li otevřený zrak), jak Bůh v dějinách postupně odhaloval svůj plán. Především bible je pro nás svědectvím toho mocného Božího působení. Dějiny křesťanských církví nám píší další kapitolu. A malým oddílem v těchto dějinách je i historie evangelického sboru Páně ve Sloupnici. Pamětníků starých, zašlých časů ubývá. Pramenů písemných je poměrně málo. Ale sebrali jsme ty, které jsou po ruce a pokusili se o nástin dějin našeho sboru. Je to práce kusá a má mnohé nedostatky. Ale předkládáme ji svým přátelům ve sboru i seniorátě s přáním, aby i tak v ní nalezli stopy, kterými šli naši otcové. Mnozí najdou tu i zcela určité zprávy o svých předcích se strany těla. Jak dalece jsme jim blízcí i v duchovním zápasu o to, aby Bůh, skutečný, mocný, živý Bůh kraloval nad námi? Čteme s pohnutím o jejich oddanosti evangeliu a církvi, která jim je zvěstovala. Je možno i dnes o nás říci, že jsme jejich potomky? Není to spíš dokladem, že dějiny se neopakují, když dnes vidíme, jak mnozí všechno mají raději než svou církev, tolika slzami, modlitbami a obětmi posvěcenou? Za jakých okolností pěstovali naši otcové duchovní život! V nesvobodě, stísněni pod vládou cizí, katolické a evangeliu nepřející monarchie Habsburků. A přece a právě proto slova Žalmu 84. byla jejich životním vyznáním: Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů! Žádostiva jest a velice touží duše má po síních Hospodinových; srdce mé i tělo mé pleše k Bohu živému. Dnes? Žalujeme na sebe Bohu. Žijeme ve svobodě, ale nejsme osvobozeni od pýchy, sobectví, zaujatosti a mdloby. Máme všechny možnosti, ale opustili Hospodina, pohrdli svatým Israelským, odvrátili se zpět. (Izaiáš 1, 4.) Než všeho do času a Bůh na věky! Ten, jenž stvořil končiny země, neustává ani zemdlívá. Mocen je zase nás přitáhnouti k sobě. Potom budeme zas lidem Jeho a nebudeme sloužit bohům cizím. Ti, kteří očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Ve s topách všech, kdo kří ž svůj nesli, ve s topách těch, kdo v prach u ž klesli, v zás tupu Božím dál a výš! Probu ď se t y, kdo dosud spíš! K 150. jubileu tolerančního patentu: B.S.

4 PRAMENY. 1. Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství litomyšlském v stol. XIII. Sestavil Václav Schulz v Praze Kronika čbr. ev. sboru v Dolní Sloupnici (ve far. archívu). 3. Zpráva staršovstva sboru sloupnického z r (otištěna vzadu). 4. Hlasy ze Siona, různé ročníky, zvláště VI. (1866.) 5. Památník evang. ref. sborů z r Památník českobr. církve evang. Dr. F. Bednář, Praha Pamětní kniha obce Dolní Sloupnice. 8. Památník hospodářského družstva okresu litomyšl., vydal B. Beniš Různé prameny knižní i časopisecké. 10. Reformační sborník, sv. I. a II. Poznámka: Br. Lad. Morávek, rolník v Dolní Sloupnici č. 15, opatřil mi k této práci cenné prameny a sám byl mi ve všech směrech při sestavování tohoto nástinu nápomocen. Vzdávám mu zde upřímný dík.

5 TRNITÁ CESTA. ( ) Svět se stápěl v mlhy husté duše lidské byly pusté, nežli svitlo světlo s nebe než Kristus dal v oběť sebe; ale svět dál neměl zdání, že zří cestu ku pokání aniž by se po ní bral, šířit chtěl tmu dál a dál. Však hle, světlo zase nové, jež se reformací zove, v tmu proniká světlem daří vše co tma v svých spárech maří; leč tma novou oběť žádá teď kol Husa sítě spřádá... Jak v tygřice dravý spár uchopí jej vrhne v žár. Světlo ničit měl tak plamen, tmáři míní, s tím je amen, ale plamen světlo šíří přímo k srdcím tmářů míří a tito se v hrůze chvějí světlo zas hned tlumit spějí, leč plamen tmě drápy zžal a to světlo svítí v dál... Šíří se v dál na vše strany, srdcí otvírá si brány a tu tmáři v hrůze patří jak Husovi věrní bratři katům svěří hrdla svoje; tudíž marny jsou tu boje, proti světlu marnýmť mrak když duchovní jejich zrak osvěcuje jejich cestu jež je vede k světla městu. Tak katani, při vší moci, jsou bez rady, bez pomoci; vždyť ničí jen zraky těla, víra jiný zrak svůj měla tož tu marným světla tlum, marnýmť v Rýně popel, rum... Na zmar snah svých když teď patří, s ďáblem, peklem hned se bratří a v bezmoci vztekle vyjí do řad českých bratrů bijí... Když na pláních Bílé hory kacířů těch četné sbory tygřice ta kladla v hrob, tryskal ji ples ze útrob: Prašivé tu ovce leží, nuž, ať tma zas krajem běží; teď tu hrstku zbylých chámů snadno do svých temných chrámů zaženeme jako stádo to konečně bude rádo, když tu smí tak němě žít a do tmy jen tupě zřít... Zvedne-li kdo z prachu hlavu, tož jí po vítěze právu přišlápneme jako zmiji, ať se každý v mukách svíjí, nebo ať jde do vyhnanství zkonfiskujem celá panství, nastěhujem cizích rot svůj lid vrhnem do žebrot... Ano, ano, tak se stalo ale pomohlo to málo.

6 Přišelť Josef, císař Němec, strhl tmářům slávy věnec a přerušil dílo zkázy. Zkrotli kati, zkrotli vrazi zas se vztyčil víry duch slova pravdy zní zas v sluch. Zrovna tak též u nás bylo. Tajných vyznavačů žilo pod doškami v bolném žalu víc než tmáři ze svých valů sčísti mohli je a skláti; té krkavčí jejich máti než panovník náhle vráz bestiální zlomil vaz. Bohu buď však žalováno, že nevzešlo jedno ráno, aby při vnuceném plášti nešířilo se dál záští. Otcům našim klidně příště zášť zřídila mrchoviště tamo v dáli v pustý les sbor náš svoje mrtvé nes'. Zde je kladl v kalnou louži vždyť proud vody v hrobech krouží... (Než zdravotní opatření smutný osud otců změní, než úřady ze své moci zažly světlo v temné noci devadesát devět těl přec les ve svém lůně měl.) Kladli je tam v němém tichu jakby mrvu na svou líchu, ani zpěv ni slova svit nesměl z bolných duší znít... Díky Bohu! řekli vděčně potom aspoň, že konečně kladli mrtvé v polní lán jenž při vsi pak byl jim přán... Stádce věrných dřív jen pělo, když bezpečný úkryt mělo * * * v lesích, sklepích, skalní sluji teď k svým zpěvům v chrám putují a to s chutí četné míle. Doma čtou si každé chvíle co schránili v tajný skryt aniž je kdos' při tom chyť... Nad rovy když pastor mluvil leckdos (cizí) smích tu tlumil neboť slova zkomolená, (ze slovníků vyvolená) vyzněla nevhodně směšně naši nesmáli se spěšně, nýbrž naráz kolem kol nezměrný se šířil bol... Smát se? což tak zde do noty vyprávět chtěl anekdoty ten jenž k prosbě našich přišel, maďarštinu dřív jen slyšel o češtině neměl zdání a často, (vždy mimo přání), než svůj jazyk oblomil mnohé slovo zkomolil?... Třicetdva tak ušlo roků nežli v přirozeném toku plynula tu česká slova. Zášti však dál vždycky znova píchlo slovy zlé nadávky jak čertovy (prý) podávky Helvety nás kde kdo zval, aniž Helvecii znal... Berany nás zvát též chtěli dokonce jsme rohy měli, peklo čeká duši naši, děti námi málem straší... Při křtech helvet nesměl státi dítě jejich do ruk bráti; almužnu však dáti směl, když ji pozděj' křtěnec chtěl... Kněží s kazatelem hřměli, odpadlíky na rtech měli, zakázali naléhavě styky s nimi při zábavě,

7 ba, podáni i jen ruky působilo jim zlé muky špínu s nás snad setřenou, smyli vodou svěcenou... Ovšem, ovšem, při tom cviku, vešlo u nás též do zvyku, že otcové vždycky mužní nezůstávali též dlužni a v důsledku obec celá samou záští stále vřela; mír neznámý byl tu host kdože byl tu viny prost? Děti školní když šly z domu bezděčně vždy došly k tomu, (to že zášť už podědily,) v dvě tlupy se rozdělily a hyzdily mladou duši tím co doma lehlo v uši co záští je pramenem. Hodily i kamenem... Rok za rokem dále míjí, zášť se jakž takž v křeči svíjí, slábne, chabne poznenáhlu neboť došel rozkaz v náhlu: Děti půjdou v jednu školu, obě vyznání tam spolu seskupí se v jeden šik to pro lepší vědy vznik!... Je to divné, věc však jistá, útlých dětí srdce čistá srostla tady v citů sklonu a zášť mizí v tisíc honů. Helvet zní jen jako vtip co bys s ním jen marně štíp', není to už nadávka jak čertova podávka... Jenže ale Pán Bůh s námi! Tak děl arcipastýř známý, začíná být soulad znáti to se ale nesmí státi!!! sic ze stáda mnoho volků zmizí snadno někde v spolku, proto stádo pozor dej a hned vlastní spolky měj! Pastýřův plán hned se dařil, snášenlivost v obcích mařil, ale příliš zvršil míru, nepodepřelť tím svou víru... Pokrok se tím brzdit nedá, nevstaneť minulost šedá lidu není neznám svět a nechce též v temno zpět... Mnozí zůstali sic v sedle, dovolí však bližním vedle po libosti volně žíti a své přesvědčení míti. Nechtí zkalit čisté vody, aby národ nevzal škody, řkouce: volným buď duch tvůj pro vlast svorně při mně stůj! Pominul též nemrav kletý dle nějž chtěli bajonety po rozkazu mocných zvůle (a prý podle boží vůle) donutiti kohos' věřit rozumem co nelze změřit; rozkaz ten už není znám; každý Boha hledá sám... Zdá se volby vlny zčeří a úsvit se zase zšeří, nevraživost triumf slaví strany proti sobě staví, ale to jsou zájmy jiné z fanatismu málo plyne. Minou volby vzduch je čist věř si v co chceš, v tom jsi jist. S všemi lidmi pokoj mějte k bližním s láskou vstříc jít dbejte! Ruku svou kdo na pluh klade (nechť je kdo chce v říši mladé) ať nestáčí zrak svůj na zad a drží se těchže zásad!

8 Tak zněl s Hradčan vlídný hlas uplatnil se v pravý čas... Exulanti zpět se vrací (mnohé z nich sic vlast přec ztrácí), přetrpěliť útrap míru, neztratili řeč, ni víru toť dokument vhodný právě, by potvrdil rčení hravě: Jazyk, víru nelze brát pokud o to sám chceš stát! Směšné je, když nové pluky výstražné zas tropí hluky, pokrok nevěru že šíří a do srdcí přímo míří... Blázni byli kordy měli tak to sami dříve chtěli a přec marně tekla krev marnýť šelem byl tu řev... Farář Fleischer znatel Flory řek: i vědců celé sbory při výzkumech, že vždy zjistí jak z přírody možno čísti zákon tušit jeho dárce rovněž ovšem chlebodárce, neboť dávno co je svět zákon svůj má i ten květ... Pověra teď ovšem mizí i příměsky věry cizí za to pravda ve vší slávě, Osivo máš v Krista slově, jež se uplatní vždy nově bez příměsků jiných rádců, lichým slovem značných vládců, jimž jich jazyk stále svědí ač sami též dobře vědí, že maj' pusto v duši jen ať svítá, či zmírá den... upevní se vědou právě. Peklem nebudou už strašit, (neračte se proto plašit); svět se bude točit dál jak Koperník moudře prál... Trest za hříchy lehne v duši to i světák dobře tuší, a ten stihne ho už tady ať je starý nebo mladý... Okolí jej o tom zpraví, že nevede život pravý marný že je světa shon a jak těžký bude skon... Chceš li dojít k pravé víře, buď poctivcem v plné míře posledního jak prvního svého miluj vždy bližního, boj se Boha, styď se lidí Bůh je všude, všecko vidí! To už slabikář tak děl, když's ho v útlých ručkách měl... Ty, jenž ořeš, neklam sebe, že žehnání přijde s nebe když pak ruce složíš v klínu. Musíš také změlnit hlínu, dobré zrno v lán svůj vsíti chceš li odměnu svou vzíti... Jakou roli duši svou, chraň vždy před plevelí zlou! (V.Š.Sloupnický.)

9 I. NA ÚSVITĚ. KACÍŘSTVÍ PŘED TOLERANČNÍM PATENTEM. PERSEKUCE. RÁZ DOBY. VYDÁNÍ TOLERANČNÍHO PATENTU 13.ŘÍJNA Dobou Temna je případně charakterisováno období Cesta od Bílé hory k 13.říjnu 1781 je nám v mnohém ohledu nejasná. Byli zde ti, kteří za sebou pečlivě zahlazovali stopy. Zvláštním řízením Božím jsou alespoň v určitých krajích české země přece jen určité stopy zachovány. Východní Čechy mají před jinými kraji i tu výsadu, že registratura 1 ) panství litomyšlského byla zvláštním způsobem zachráněna 2 ). Tím se nám dostává rozsáhlých pramenů z první ruky. Že ve východních Čechách mělo kacířství tak nevyhladitelný vliv, nelze se divit. V Litomyšli měli Bratří velký a znamenitý sbor a zejména jeho biskup Jan Augusta jej proslavil 3 ). Místo, kde byl zajat, dosud se ukazuje. Brandýs nad Orlicí vykazuje četné památky na Jednotu bratrskou. Zde sídlili Žerotínové, horliví obránci a zastánci učení a víry bratrské, zde Komenský psal v letech svůj Labyrint. Nelze se tedy divit, že i po nešťastné bitvě bělohorské, třeba žila tajně, přece zde docela nezanikla evangelická tradice. V lesích kol Brandýsa se nešťastní vyhnanci skrývali. V Brandýse nad Orlicí nalezli 24 bratrští kněží své útočiště a nějaký čas se tam skrývali 4 ). Tak rostlo zde skryté sémě. Sloupnice leží právě uprostřed dvou dříve jmenovaných bašt Jednoty bratrské. Katolický kostel je uváděn již r jako filiálka k Litomyšli 5 ). Býval kostelem podobojí, což je patrno i dnes na jeho stylu. Věž byla přistavena později. Teprve od r je farním 6 ), po Bílé hoře od r patřili katolíci sloupenští kostelem k Cerekvici. Patrno, že jen málo katolíků ve Sloupnici zůstalo. Ale tajných evangelíků bylo stále mnoho. Svědčí o tom zprávy vikariátních a farních úřadů, které se týkají kacířů a podezřelých z kacířství 7 ). Zvláště v době úsvitu, těsně před vydáním tolerančního patentu bylo zavedeno rozsáhlé vyšetřování po všech farnostech na rozkaz císařovny Marie Terezie ze dne 6.února Na základě zpráv, které se o vyšetřování zachovaly, dovídáme se o hojných kacířích na pomezí dnešního sboru českobr. evang. v Dolní Sloupnici. Ovšem, již dříve zde bylo mnoho kacířů. 1 ) Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství litomyšlském, stran 511, nákladem české akademie vydal Václav Schulz v Praze Tam najde čtenář všechnu korespondenci, kterou vedli držitelé panství litomyšlského století. Žel, že dopisy jsou prostému čtenáři nepřístupny, jsouce psány německy a latinsky. 2 ) Listář str. V.: Registratura byla prodána (!) obchodníkovi na metrické centy; p. V. Schulz se o tom dověděl a registraturu od obchodníka koupil. Tak se nakládalo v červenci 1896 s drahými památkami! 3 ) Z nařízení Ferdinanda I. r v lese mezi Sloupnicí a Džbánovem lstivě jat a 16 let ve vězení na Křivoklátě byl držen. Belletristicky zpracováno ve Svátkově románě Vězeň na Křivoklátě a v knize Vězňové v naději. Augusta zemřel 13.ledna 1572 v Mladé Boleslavi ve stáří 72 let. 4 ) Dr. F. Bednář Památník českobr. církve evangelické (vydán nákladem Kalicha 1924) stran ) Soupis památek historických a uměleckých vydán v Praze 1908, napsali Dr. Boh. Matějka a Jos. Štěpánek. O Sloupnici na str ) Památník str.349. Kalich sňat teprve r ) Uveřejnil je na základě pečlivého bádání archiválního prof. Dr. Ferd. Hrejsa v Reformačním sborníku sv. I. str

10 Tak na př. Václav Litochleb, 55 letý krejčí z Morašic, byl vyslýchán na faře v Morašicích místním farářem a farářem z Heřmanic 1.června Již po dvakráte před tím činil vyznání víry, posledně před 12 lety. Od toho času co tu byl v Čechách Brandenburg, byl u Václava Litochleba jeho bratr Kristian, emigrant, po třikráte. Poprvé přinesl Manuálník Komenského, pak Havla Žalanského O službě a služebnících sv. evangelium, dále Motlitby Veleslavínovy Václava Vokála, impressora, potom postillu Spangerbergovu, po druhé dva zákonky, z nichž Václav prodal jeden Františku Dostálovi z Dolní Sloupnice, ale pak jej vyplatil a dal Jiřímu Židkovi, krčmáři v Oujezdě a Modlitby roční. A když to oboje krčmář musel odvésti svému faráři, Václav Litochleb mu prodal druhý zákonek za 1 zl. Bratr Kristian mu přinesl bibli in folio a on ji prodal Mikuláši Šplíchalovi z Horní Sloupnice. Bratr mu přinesl i Postillu čtvrtarchovní ve dvou dílech od Kapita. Prodal ji Petrovi Veselému z Horní Sloupnice za 2 zl. 30 kr. Jinou knížku od téhož autora, již mu bratr přinesl, prodal Václavu Olivovi z Dolní Sloupnice, který je teď na vojně, za 25 grošů. Zákoníček za 14 českých a nějaké kázáníčko za 14 krejcarů. Summář prodal Jakubu Zavřelovi z Horní Sloupnice za 45 kr. a Modlitby Motěšického za 13 grošů Dorotě Pastýřové. Manuálník prodal u kováře Matěje Veselého z Dolní Sloupnice Václavu Olivovi za 28 grošů, ale za rok si jej vyplatil a teď odevzdal. Havla Žalanského si vypůjčil od něj František Dostál o 30 krejcařích, ale teď půl letem mu jej vrátil. Václav Litochleb nad to doznal, že bratr jeho Kristian přinášel psaní kováři Matěji Veselému v Dolní Sloupnici, od jeho švagrů z Berlína, Václav psaní to odevzdal a pak je nesl ke kovářovu tchánovi Václavu Kroulíkovi, jinak Víškovi v Horní Sloupnici. Kovář Matěj Veselý mu pravil, že má také Manuálník. U Václava Kroulíka viděl minulou zimu Václav Litochleb také Harfu, drobný zákonek a zpívací Žalmy. Ještě doznal, že bratr jeho Kristian mu pravil, že prodal bibli Bečičkovi na Horky a rovněž bibli Mikuláši Bečičkovi do Chotěšin a jinou Petru Veselému do Sloupnice. Byli také tito Litochlebem udaní vyslýcháni. Co tu lidí ze Sloupnice! Dne 22.září 1747 oznamuje král. apelace, že Petr a Matěj Veselý a Jan Zavřel, vězněni ex capite haereseos a odsouzeni k veřejné práci, mají konati práci tu i na dále, že však Mikuláši Šplíchalovi, odsouzenému k službě vojenské, má býti trest zmírněn v práci veřejnou v okovech na půl leta. S nimi byli usvědčeni z kacířství i František Dostál, Jakub Zavřel a Jan Kroulík. Byli ze vsi Sloupnice. (V. Schulz, Listář 14, 15.) Dne 27.března 1751 oznamuje apelační soud, že Václav Doubrava, Jiří Lipavský, Václav Zavřel, Matouš Vašina a Matěj Jebousek mají být trestáni mečem. Ale má jim býti dán pokyn k žádosti o milost. Rada města Litomyšle přimlouvá se za ně r O Václavu Slezákovi z Vlčkova je zpráva, že byl 94 týdnů vězněn v Litomyšli a odsouzen na rok k veřejné a vrchnostenské práci 8 ). Jiným dostalo se trestů těžších. Tak vzali i Jana Mikuleckého, rolníka z čís. 227 do vyšetřování do Chrudimě, že písmo sv. vydati nechtěl a tři léta jej ve vězení drželi, bili a trýznili; v košili zakrvácené navrátil se posléze domů, ale nedovolil, aby mu ji prali, ale aby, až umře, do hrobu mu ji dali a ona volala jako krev Abelova. 9 ) Vystěhovalectví trvalo. V době kolem roku 1744 vystěhovali se z Heřmanic Mikuláš Jireček s ženou Dorotou a Magdalena Jandíková. Ze Sloupnice Václav Janásek s ženou a dvěma syny, Jan Vosina, Jan Sokol s ženou Mariannou. 10 ) 8 ) Ortele český str. 19 a z r. 1751: Apelační soud odsuzuje 19.února r Frant. Popeláře, vězněného v Litomyšli, k jednoročnímu panskému dílu v železe a okovech. Akta uvězněných v Litomyšli, Václava Kroulíka či Víška a Václava Pospíšila předkládají se k nevyššímu rozhodnutí. Dne 27.března r oznamuje apelační soud, že Václav Kroulík, jinak Víšek, a Václav Pospíšil mají mečem trestáni býti, ale má jim býti dán pokyn žádati o milost. 9 ) Další vyslýchání a tresty: Frant. Zavřel a Mikuláš Limberský odsouzeni k veřejné práci a Václav Doubrava, Jiří Lipavský, Václav Zavřel, Matěj Vašina, Matěj Jebousek, Václav Groulík a Václav Pospíšil z Horní Sloupnice uvězněni v Litomyšli. Listář str ) Z Heřmanic odsouzeno r z kacířství 16 osob: Jakub Jandík, podruhé provinilý se synem Tobiášem, Karel Jandík, podruhé provinilý s ženou Helenou a dcerou Dorotou, Jan Jireček, Jakub Čapek, podruhé provinilý, s ženou Kateřinou, Matouš Frank s ženou Rozinou, Karel Němec s ženou Helenou, synem Václavem a dcerou Annou, Václav Brýdl s dcerou Annou (Sborník str. 180). Ze Sloupnice: Mik. Šplíchal, Matěj Veselý s ženou Mariannou; roku 1746 z Heřmanic a Horek i Sloupnice odsouzeno 34 osob z kacířství luterského : Anna, manželka Matouše Faltz, Jan Janásek (jinak Janoušek), podruhé provinilý, s ženou s ženou Mariannou a synem Mikulášem a Janem a jeho manželkou Annou, vdova Marianna Nespěchalová,

11 V téže době vystěhovali se do ciziny Jakub Proksa, sedlák, se ženou a čtyřmi dětmi, Jakub Proksa a Jiří Proksa se ženou, všech devět z Vlčkova; Václav Radiměřský, sedlák, se ženou a čtyřmi dětmi z Horní Sloupnice, Jan Kodídek, podruh z Dolní Sloupnice, se ženou a dvěma dětmi, Helena, vdova po Jakubu Malochovi s dcerou, Matěj Maloch a František Roubínek, vesměs z Dolní Sloupnice, v celku 25 osob. Dosud je možno, jak soudí duchovní správa, že ve farnosti jsou jednotlivci, ježto se vyhýbají biřmování. Tak o vyznavačích čistého evangelia referují vikariáty; nelze nevidět, jak slabě ovládali katoličtí faráři své věřící, když tolik měli kacířů a to uprostřed svých farností! Násilím musili tito kacíři býti donucováni, aby knihy vydávali. Našli se někteří, kteří po příkladu traditorů (zrádců) prvotní církve své svaté knihy vydávali, 12 pytlů prý jich sebrali a do Prahy konsistoři zavezli. Jest jich pět, podruhé provinilá, Matěj Jireček, Jan Jireček s ženou Annou a syny Jakubem a Janem, František Matějka, Matěj Frank, Martin Kazda, Matěj Jireček, Marianna Kafková, Kateřina Kafková, Anna Nespěchalová a její sestra Magdaléna, Rozina Švábová, Alžběta Proksová, Jakub Frank z Heřmanic, podruhé provinilý, Magdaléna Jarolímová, Kateřina Krejčí, Václav Remeš, Mikuláš Bečička a žena Anna, Mikuláš Šípek, Václ. Šípek a žena Kateřina. R byli odsouzeni z Borové: Helena Doležalová, Jan Doležal se synem Janem a dcerou Annou, z Chotěšin: Jiří Málek, Matěj Hudeček, ze Sloupnice: Kateřina Vítová, Mikuláš Kroulík, podruhé znovuprovinilý, Václ. Kroulík, po třetí znovuprovinilý, s ženou Rozinou, Jan Přívratský s ženou Annou, Matěj Veselý, Fr. Dostál, Jan Kroulík, František Dostál s ženou Dorotou, Dorota Váňová, Jan Kodídek s ženou Dorotou a synem Janem. Roku 1749 ze Sloupnice 13 osob: Jakub Kabrhel, Anna Kroulíková se syny Janem a Mikulášem, Jan Vosina, Jakub Mikulecký, Václav Havlík, Václav Jireček s ženou Annou, Václav Kroulík, Mikuláš Havlík s ženou Magdalenou a Mikuláš Kodídek. Roku 1750 ze Sloupnice dalších 11 osob: Mikuláš Šplíchal, Jakub Popelář, Jan Zachař, Helena Keříková, Vojtěch Peterka, Václav Pospíšil, Matěj Nejedlý, Mikuláš Mečíř, Mikuláš Kroulík, po třetí znovuprovinilý, František Dostál a Jiří Horák. Dle zprávy katolického farního úřadu bylo kacířství nejvíce rozšířeno v letech (Zpráva z 23. III. 1746). Bylo odsouzeno 16 osob: Václav Pospíšil, mlynář z Horní Sloupnice, Jakub Proksa, sedlák z Vlčkova, Václav Doubrava, sedlák, Matěj Jebousek, domkář, František Zavřel, sedlák a konšel, Václav Zavřel, domkář, Václav Jeništa, domkář, Matěj Vašina, domkář, Mikuláš Limberský, domkář, Jiří Lipavský, sedlák, Jan Kodídek, podruh, vesměs z Horní Sloupnice, Václav Slezák, sedlák z Vlčkova, Václav Groulík, jinak Víšek, podruh a Jakub Popelář, podruh, oba z Dolní Sloupnice, Jan Rambousek, jinak Groulík, domkář z Vlčkova a Václav Radiměřský, domkář a rychtář z Dolní Sloupnice. Všech 16, samí muži, byli vesměs odevzdáni světskému rameni k soudu apelačnímu. Dále bylo dalších 62 osob odsouzeno a odpřísáhše kacířství, byli rozhřešeni a znova přijati do církve: ze Sloupnice 56 osob, z Vlčkova pak 6. Byliť rozhřešeni: Anna, dcera Matěje Radiměřského z Horní Sloupnice, 28.V.1744, Václav Groulík, jinak Víšek, podruh v Dolní Sloupnici, 20.III.1748, Jan Kodídek, podruh v Horní Sloupnici r.1747, jeho bratr Mikuláš Kodídek z Dolní Sloupnice (1747), Ludmila, žena Václava Radiměřského z Dolní Sloupnice 1748, dále z Horní Sloupnice Dorota Řehňová 13.prosince 1748, Jakub Jeništa 13.prosince 1748, Jiří Lipavský, sedlák, 13.prosince 1748, František Škeřík, domkář, r.1748, Václav Doubrava, sedlák, 26.prosince 1748, Václav Radiměřský, sedlák, 26.prosince 1748 a dcera jeho Kateřina 1749, Matěj Limberský, jinak Bohuněk, sedlák, 1.ledna 1750, Václav Pospíšil, mlynář, 1750, žena Matěje Limberského, 1.ledna 1750, Kateřina, vdova Františka Limberského, 1.ledna 1750, dále z Dolní Sloupnice Jan Zachař, sedlák, jeho žena Anna, dcera Anna, vesměs 19.března 1750, Rozina, žena Václava Slezáka, sedláka z Vlčkova, 19.března 1750, dále z Horní Sloupnice Kateřina, žena Václava Doubravy, sedláka, Kateřina, dcera Matěje Jebouska, domkáře, Anna, žena Václava Zavřela, domkáře, Rozina, žena Václava Jeništy, domkáře, Mikuláš Eliáš, rychtář a sedlák, Anna, žena Mikuláše Limberského, domkáře, Anna, dcera Matěje Jebouska a dcera jejich Anna a Kateřina, Matěj Lipavský a žena jeho Magdalena, Judita, manželka Václava Pospíšila, mlynáře a dcera jeho Ludmila a Magdalena, vdova po Rozlílkovi, vesměs 5.července 1750; Václav Jeništa, domkář z Horní Sloupnice, 20.prosince r.1750, Matěj Škeřík, domkář v Dolní Sloupnici, 15.listopadu 1750; dále z Horní Sloupnice Josef, syn Mikuláše Limberského, domkáře, Václav Šváb, domkář a žena jeho Magdalena a Jan, syn Mikuláše Havlíka, domkáře, jakož i z Dolní Sloupnice Vojtěch, syn Jana Dočkala, domkáře, vesměs 30.dubna Dále z Horní Sloupnice Matěj Jebousek, domkář, Václav Doubrava sedlák, František Zavřel, sedlák a konšel, Václav Zavřel, domkář, Matěj Vašina, domkář, Mikuláš Limberský, domkář, Matěj Groulík, sedlák a konšel, Jakub Popelář, domkář, Dorota, manželka Václava Štěpána, domkáře, Veronika, žena Matěje Štěpána, domkáře a Jakub Škeřík, sedlák, vesměs v r. 1750; dále z Vlčkova Václav Slezák, sedlák, Jan Proksa, sedlák, Jan Rambousek, jinak Broulík, domkář, Václav Radiměřský, domkář, vesměs v r. 1750, jeho dcera Anna, 3.prosince Dále Václav Černohorský, domkář z Horní Sloupnice a jeho žena Helena, 17.května 1751; Matěj Škeřík, domkář z Dolní Sloupnice, 15.listopadu 1751; Mikuláš Vašina, domkář z Horní Sloupnice a jeho žena Kateřina, oba 29.července 1761.

12 oněch slavných mužů, jakýsi Limberský, Moták, Fuxa, Krýda a jméno pátého neznámo 11 ). Ale jako keř, jenž hořel a přece neshořel, taková byla víra našich otců. Posilována návštěvami exulantů a knihami jimi donesenými vydržela všechna pronásledování. A do této tmy konečně padl paprsek světla. Císař Josef II. vydává toleranční patent s datem 13.října Do Prahy došel 26.října. Zemské gubernium uvedlo jej ve všeobecnou známost okružníkem ze dne 30.října. Ten do chrudimského kraje byl dodán se značným zpožděním, takže mohl býti teprve 1.prosince úředně vyhlášen a to jen německy. 12 ) I tu činili překážky jednotliví rychtáři. Tak na př. v Chotěšinách rychtář sice patent toleranční prohlásil, ale připojil k němu vysvětlivku: Došel mne patent Jeho Milosti císaře pána Josefa II., který vám musím veřejně prohlásiti, avšak pravím vám, že jest to patent zlořečený a ten, který byste se k němu hlásil, také zlořečeným zůstaniž. 13 ) První schůzi konali nekatolíci v Českých Heřmanicích dne 3.prosince večer. (O ní viz přílohu vzadu této knihy: Zpráva rychtáře z Heřmanic řediteli panství litomyšlského.) Ve Sloupnici se přihlášky množily hlavně přičiněním Mikuláše Bohuňka z č. 227 a Jakuba Hlávky z č. 272, takže již 4.prosince donesl na magistrát Frant. Dlouhý ze Sloupnice seznam těch, kteří helvetskou víru žádají. Bylo jich ) První bohoslužby se konaly 9.prosince u Chlebounů v Horní Sloupnici č. 26. Zřejmo, že napětí mezi evangelíky a katolíky dostoupilo vrcholu. Až do zřízení sboru měli se evangelíci v případech pohřbů, oddavek, křtin atd. uchylovati ke kněžím katolickým. Nastaly zmatky. Jednak nestačily dosavadní předpisy, protože evangelíci neuznávali katolických svátostí a farářům nechtěli odváděti určené dávky. Proto pražská konsistoř sděluje faráři v Čes. Heřmanicích prozatímní pravidla pro styk s nekatolíky: předně napomínati a k církvi znova přitáhnouti vystoupivší kacíře, 2. děti dle katolického ritu křtíti, kdyby rodiče si nepřáli určitých při tom ceremonií, tedy s opominutím těchto, 3. kopulaci v případě, že ženich i nevěsta jsou nekatolíci, bez štoly a bez kropení svěcenou vodou, 4. pohřbívati kacíře na místech odlehlých bez zvonění, bez zpěvu, bez kropení, 5. od požehnávání domův upustiti, 6. šestinedělek do chrámu neuváděti, 7. dávky všechny (desátky, letníky, koledu, slepice, vejce a tak dále) požadovati. 15 ) Nejasno bylo v hlavách i v srdcích. Lidé neměli jasného povědomí o tom, co je evangelická církev. Chtěli víru beránkovu a jen po vysvětlení, že není dovolena jiná, než kalvínská a luterská, přijímali některou z nich. Z každé téměř odpovědi vyslýchaného odpadlíka slyšeli na úřadě: já chci tu pravou víru Beránkovu. Výslechy jsou po nejedné stránce poučné. 16 ) Jak katolíci přijímali tuto duchovní revoluci, o tom svědčí píseň, která u Antonína Machaty z Novejch Hradů r byla vypsána. 17 ) Zde jsou jen některé sloky: Zarmuťte se berani, že jste všudy sepsaní, ve vesnicích a v městečkách budete bráni; chodili jste študýrovat, teď musíte tak nechat, protektor váš bude biřic neb některý kat. Přijdou na vás zlý časy, budou vám smrdět vlasy, budou pálit na hranici všechny ty časy; tu bude naříkání, od beranů vzdychání, co vám budu dále zpívat, slyšte, berani. 11 ) Dle Čížka Hlasy ze Siona. 12 ) Ředitel panství litomyšlského si na to stěžuje, Listář č. 37.: Krajský úřad odpověděl, že českých exemplářů tolerančního patentu nemá. 13 ) Bednář Památník str ) 4.prosince 1781 bylo přihlášeno na magistrátě celkem 1238 nekatolíků a to: ze Sloupnice 609, z Voděrad 256, z Jehnědí 191, ze Džbánova 122, z Hrádku 60. "Listář" str. XI. Dle čísel: Dolní Sloupnice 54 čísel a 287 duší, Horní Sloupnice 76 čísel (222 duší), úhrnem 130 čísel a 609 duší. 15 ) Dopis konsistoře ze dne 17.prosince 1781 Erasmus Krieger, biskup, Stöber, cancellarius, Josephus de Bredfeld, vicecancellarius. 16 ) Ostatně věroučný zmatek je patrný i z listu bratří obce Sloupenské z r (Listář str. 47). Milost boží, bratři s vámi a pokoj vám! Naslejcháme, že byste vy, bratři milí, k Řekům starovírcům a k jejich náboženství se byli připojili a že věřit máte, že Duch svatý nejní Bohu Otci rovný Bůh, ale že je mejnší a toliko od Otce pocházející. Bratři milí! Nevíme, nevíme, abyste nebloudili neboť praví a svěčí Jan v 5.kapitole: Tři jsou, kteří svědectví vydávaj v nebesích, Otec, Slovo i Duch svatý a ti tři jedno jsou... Bratři obce Sloupenský. 17 ) Praes. Schloss Leitomischl d. 29. Decembris 1781.

Dějiny židů v Roudnici nad Labem

Dějiny židů v Roudnici nad Labem Dějiny židů v Roudnici nad Labem Příspěvek k dějinám města Roudnice n. L. Napsal a v Kalendáři česko-židovském (roč. 40-46) uveřejnil Prof. Dr. Richard Feder, rabín v Kolíně. Staré dokumenty. I. Polyxena

Více

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM Napsali ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 Nákladem Svazu národního osvobození Toleranční patent, jeho vznik

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu.

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY o křesťanském manželství a křesťanské výchově od Havla Josefa Huga kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. S dod atkem mo dlite b pro ne mo cné d le Koche m a.

Více

Farní kronika římsko-katolické farnosti Hruška (od roku 1865)

Farní kronika římsko-katolické farnosti Hruška (od roku 1865) Farní kronika římsko-katolické farnosti Hruška (od roku 1865) Úvod Strana 1 Ve jménu Trojjediného Boha Otce + i Syna + i Ducha Svatého + začínám sepisovati události, jakéž pamětihodné se byly sběhly ve

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2

ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2 ROČNÍK LX ÚNOR 2005 2 OBSAH POD ZÁŠTITOU PATRIARCHY ALEXIJE II. 3 25. VÝROČÍ ZESNUTÍ O. ARCHIMANDRITY ANDREJE (KOLOMACKÉHO) 3 ARCHIMANDRITA ANDREJ (KOLOMACKÝ) 5 KE SMYSLU ASKETICKÉHO ŽIVOTA V DNEŠNÍM SVĚTĚ

Více

Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ):

Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ): ZPRÁVY, NAUČENÍ A NAPOMENUTÍ JEDNOTY BRATRSKÉ 1 R. Říčan Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ): 1. Úvod. Zprávy, naučení a napomenutí Jednoty bratrské 1.1 Zprávy všem vůbec 1.1.1 Spísek

Více

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V.

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. Ví 1 V«KATOLICKY LIDOVÝ KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracoval František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

GABRIEL. Podobenství o tužce

GABRIEL. Podobenství o tužce ČASOPIS ČÁSLAVSKÉ KATOLICKÉ FARNOSTI Ročník I. GABRIEL 7-8 ČERVENEC SRPEN 2005 Prožíváme své životy, prožíváme je se zaujetím a zcela jistě patří do úplného prožívání i emoce a vášně. Ony patří přirozeně

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Naše společnost je mnohem demokratičtější, než byla ta v Ježíšově době, ale fascinace tím nahoře zdá se být stále přítomná: Z mého syna je někdo, pyšně vypráví jeden. Byl jsem na audienci u samotného XY,

Více

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství

Moravští bratři. Martin Mazúch. S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Go East str. 1/14 Moravští bratři S Moravskými bratry se setkáváme v nejrůznějších částech světa a v nejrůznějších souvislostech s historií křesťanství Martin Mazúch Co to bylo za lidi? Nejstručnější odpověď

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky

Farní zpravodaj. Letní prázdniny 2014. Římskokatolická farnost Dolní Loučky Letní prázdniny 2014 Římskokatolická farnost Dolní Loučky Úvodní slovo Milí bratři a sestry - čtenáři Farního zpravodaje, dovolte mi jedno malé prázdninové povzbuzení pro všechny pracující. Existuje jedna

Více

INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství

INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI V TOMTO ČÍSLE: 2 Děkanství informuje Sbírky ve farnosti Přihlášky na náboženství INFORMAČNÍ NOVINY ÚSTECKÉ FARNOSTI INUF Měsíčník číslo 41 ZÁŘÍ 2003 cena: dobrovolný příspěvek Pojďme, padněme, klaňme se před svým tvůrcem, Hospodinem! (Žalm 95,6) O letošních prázdninách jsem znovu otevřel

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Všem je nám známo, že bez finančních

Všem je nám známo, že bez finančních SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, blíží se konec kalendářního roku a s ním i prostor pro bilancování a malé ohlédnutí za jeho průběhem. Všem je nám známo, že bez finančních prostředků se investiční akce

Více

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Leden - aby rozjímání nad tajemstvím Vtělení Ježíše Krista nám pomáhalo objevovat krásu skrytého života a podněcovalo růst ctnosti pokory. Únor - abychom

Více

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938 (Českobratrský evangelický východní sbor v Plzni, Karel Machotka, Karel Kindl, Bohumír Kozák, Jan Gillar a Jaroslav Fišer) Jakub Šlouf (Publikováno ve sborníku

Více