B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI"

Transkript

1 B. SMETÁNKA ÚZKOU CESTOU NÁSTIN DĚJIN ČESKOBRATRSKÉHO EVANGELICKÉHO SBORU V DOLNÍ SLOUPNICI NÁKLADEM KOSTNICKÉ JEDNOTY V DOLNÍ SLOUPNICI KNIHTISKÁRNA ŽALMÁNEK A SLOVÁČEK VE VSETÍNĚ

2 ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ SBOR V DOLNÍ SLOUPNICI (NÁSTIN DĚJIN) NAPSAL BOH. SMETÁNKA, ČESKOBRATRSKÝ EVANGELICKÝ FARÁŘ V DOLNÍ SLOUPNICI K 150.VÝROČÍ TOLERANČNÍHO PATENTU ( ) NÁKLADEM KOSTNICKÉ JEDNOTY V DOLNÍ SLOUPNICI KNIHTISKÁRNA ŽALMÁNEK A SLOVÁČEK VE VSETÍNĚ

3 ÚVODEM. Historia magistra vitae t.j. historie učitelkou života, říkávali staří. Je tomu tak? Učíme se, obracejíce stránky svých dějin národních i církevních? Anebo platí o nás, že jsme se ničemu nenaučili? Své dějiny má lidstvo, národ, církev. Moře šumící a hlučící, bouře a úskalí, odpočinek na ostrovech, ale také mnohá nebezpečí. Vlny, které se bouří a ženou se velikým oceánem, dorážejí až k nám. Proto i dějiny sboru jsou ozvěnou toho, co se děje v národě a lidstvu. Podíváte-li se přes vzdálenost 150 let a stanete-li třeba u tolerančního patentu, zpozorujete zvláštní zjev. Praskly ledy, jaro počalo pučet. Ale nepučelo by v Čechách, kdyby v celém světě se jaro nehlásilo o svá práva. Tak můžeme v kapce oceánu pozorovat, co se děje v moři celém. Ale víc: můžeme pozorovat (máme-li otevřený zrak), jak Bůh v dějinách postupně odhaloval svůj plán. Především bible je pro nás svědectvím toho mocného Božího působení. Dějiny křesťanských církví nám píší další kapitolu. A malým oddílem v těchto dějinách je i historie evangelického sboru Páně ve Sloupnici. Pamětníků starých, zašlých časů ubývá. Pramenů písemných je poměrně málo. Ale sebrali jsme ty, které jsou po ruce a pokusili se o nástin dějin našeho sboru. Je to práce kusá a má mnohé nedostatky. Ale předkládáme ji svým přátelům ve sboru i seniorátě s přáním, aby i tak v ní nalezli stopy, kterými šli naši otcové. Mnozí najdou tu i zcela určité zprávy o svých předcích se strany těla. Jak dalece jsme jim blízcí i v duchovním zápasu o to, aby Bůh, skutečný, mocný, živý Bůh kraloval nad námi? Čteme s pohnutím o jejich oddanosti evangeliu a církvi, která jim je zvěstovala. Je možno i dnes o nás říci, že jsme jejich potomky? Není to spíš dokladem, že dějiny se neopakují, když dnes vidíme, jak mnozí všechno mají raději než svou církev, tolika slzami, modlitbami a obětmi posvěcenou? Za jakých okolností pěstovali naši otcové duchovní život! V nesvobodě, stísněni pod vládou cizí, katolické a evangeliu nepřející monarchie Habsburků. A přece a právě proto slova Žalmu 84. byla jejich životním vyznáním: Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů! Žádostiva jest a velice touží duše má po síních Hospodinových; srdce mé i tělo mé pleše k Bohu živému. Dnes? Žalujeme na sebe Bohu. Žijeme ve svobodě, ale nejsme osvobozeni od pýchy, sobectví, zaujatosti a mdloby. Máme všechny možnosti, ale opustili Hospodina, pohrdli svatým Israelským, odvrátili se zpět. (Izaiáš 1, 4.) Než všeho do času a Bůh na věky! Ten, jenž stvořil končiny země, neustává ani zemdlívá. Mocen je zase nás přitáhnouti k sobě. Potom budeme zas lidem Jeho a nebudeme sloužit bohům cizím. Ti, kteří očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Ve s topách všech, kdo kří ž svůj nesli, ve s topách těch, kdo v prach u ž klesli, v zás tupu Božím dál a výš! Probu ď se t y, kdo dosud spíš! K 150. jubileu tolerančního patentu: B.S.

4 PRAMENY. 1. Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství litomyšlském v stol. XIII. Sestavil Václav Schulz v Praze Kronika čbr. ev. sboru v Dolní Sloupnici (ve far. archívu). 3. Zpráva staršovstva sboru sloupnického z r (otištěna vzadu). 4. Hlasy ze Siona, různé ročníky, zvláště VI. (1866.) 5. Památník evang. ref. sborů z r Památník českobr. církve evang. Dr. F. Bednář, Praha Pamětní kniha obce Dolní Sloupnice. 8. Památník hospodářského družstva okresu litomyšl., vydal B. Beniš Různé prameny knižní i časopisecké. 10. Reformační sborník, sv. I. a II. Poznámka: Br. Lad. Morávek, rolník v Dolní Sloupnici č. 15, opatřil mi k této práci cenné prameny a sám byl mi ve všech směrech při sestavování tohoto nástinu nápomocen. Vzdávám mu zde upřímný dík.

5 TRNITÁ CESTA. ( ) Svět se stápěl v mlhy husté duše lidské byly pusté, nežli svitlo světlo s nebe než Kristus dal v oběť sebe; ale svět dál neměl zdání, že zří cestu ku pokání aniž by se po ní bral, šířit chtěl tmu dál a dál. Však hle, světlo zase nové, jež se reformací zove, v tmu proniká světlem daří vše co tma v svých spárech maří; leč tma novou oběť žádá teď kol Husa sítě spřádá... Jak v tygřice dravý spár uchopí jej vrhne v žár. Světlo ničit měl tak plamen, tmáři míní, s tím je amen, ale plamen světlo šíří přímo k srdcím tmářů míří a tito se v hrůze chvějí světlo zas hned tlumit spějí, leč plamen tmě drápy zžal a to světlo svítí v dál... Šíří se v dál na vše strany, srdcí otvírá si brány a tu tmáři v hrůze patří jak Husovi věrní bratři katům svěří hrdla svoje; tudíž marny jsou tu boje, proti světlu marnýmť mrak když duchovní jejich zrak osvěcuje jejich cestu jež je vede k světla městu. Tak katani, při vší moci, jsou bez rady, bez pomoci; vždyť ničí jen zraky těla, víra jiný zrak svůj měla tož tu marným světla tlum, marnýmť v Rýně popel, rum... Na zmar snah svých když teď patří, s ďáblem, peklem hned se bratří a v bezmoci vztekle vyjí do řad českých bratrů bijí... Když na pláních Bílé hory kacířů těch četné sbory tygřice ta kladla v hrob, tryskal ji ples ze útrob: Prašivé tu ovce leží, nuž, ať tma zas krajem běží; teď tu hrstku zbylých chámů snadno do svých temných chrámů zaženeme jako stádo to konečně bude rádo, když tu smí tak němě žít a do tmy jen tupě zřít... Zvedne-li kdo z prachu hlavu, tož jí po vítěze právu přišlápneme jako zmiji, ať se každý v mukách svíjí, nebo ať jde do vyhnanství zkonfiskujem celá panství, nastěhujem cizích rot svůj lid vrhnem do žebrot... Ano, ano, tak se stalo ale pomohlo to málo.

6 Přišelť Josef, císař Němec, strhl tmářům slávy věnec a přerušil dílo zkázy. Zkrotli kati, zkrotli vrazi zas se vztyčil víry duch slova pravdy zní zas v sluch. Zrovna tak též u nás bylo. Tajných vyznavačů žilo pod doškami v bolném žalu víc než tmáři ze svých valů sčísti mohli je a skláti; té krkavčí jejich máti než panovník náhle vráz bestiální zlomil vaz. Bohu buď však žalováno, že nevzešlo jedno ráno, aby při vnuceném plášti nešířilo se dál záští. Otcům našim klidně příště zášť zřídila mrchoviště tamo v dáli v pustý les sbor náš svoje mrtvé nes'. Zde je kladl v kalnou louži vždyť proud vody v hrobech krouží... (Než zdravotní opatření smutný osud otců změní, než úřady ze své moci zažly světlo v temné noci devadesát devět těl přec les ve svém lůně měl.) Kladli je tam v němém tichu jakby mrvu na svou líchu, ani zpěv ni slova svit nesměl z bolných duší znít... Díky Bohu! řekli vděčně potom aspoň, že konečně kladli mrtvé v polní lán jenž při vsi pak byl jim přán... Stádce věrných dřív jen pělo, když bezpečný úkryt mělo * * * v lesích, sklepích, skalní sluji teď k svým zpěvům v chrám putují a to s chutí četné míle. Doma čtou si každé chvíle co schránili v tajný skryt aniž je kdos' při tom chyť... Nad rovy když pastor mluvil leckdos (cizí) smích tu tlumil neboť slova zkomolená, (ze slovníků vyvolená) vyzněla nevhodně směšně naši nesmáli se spěšně, nýbrž naráz kolem kol nezměrný se šířil bol... Smát se? což tak zde do noty vyprávět chtěl anekdoty ten jenž k prosbě našich přišel, maďarštinu dřív jen slyšel o češtině neměl zdání a často, (vždy mimo přání), než svůj jazyk oblomil mnohé slovo zkomolil?... Třicetdva tak ušlo roků nežli v přirozeném toku plynula tu česká slova. Zášti však dál vždycky znova píchlo slovy zlé nadávky jak čertovy (prý) podávky Helvety nás kde kdo zval, aniž Helvecii znal... Berany nás zvát též chtěli dokonce jsme rohy měli, peklo čeká duši naši, děti námi málem straší... Při křtech helvet nesměl státi dítě jejich do ruk bráti; almužnu však dáti směl, když ji pozděj' křtěnec chtěl... Kněží s kazatelem hřměli, odpadlíky na rtech měli, zakázali naléhavě styky s nimi při zábavě,

7 ba, podáni i jen ruky působilo jim zlé muky špínu s nás snad setřenou, smyli vodou svěcenou... Ovšem, ovšem, při tom cviku, vešlo u nás též do zvyku, že otcové vždycky mužní nezůstávali též dlužni a v důsledku obec celá samou záští stále vřela; mír neznámý byl tu host kdože byl tu viny prost? Děti školní když šly z domu bezděčně vždy došly k tomu, (to že zášť už podědily,) v dvě tlupy se rozdělily a hyzdily mladou duši tím co doma lehlo v uši co záští je pramenem. Hodily i kamenem... Rok za rokem dále míjí, zášť se jakž takž v křeči svíjí, slábne, chabne poznenáhlu neboť došel rozkaz v náhlu: Děti půjdou v jednu školu, obě vyznání tam spolu seskupí se v jeden šik to pro lepší vědy vznik!... Je to divné, věc však jistá, útlých dětí srdce čistá srostla tady v citů sklonu a zášť mizí v tisíc honů. Helvet zní jen jako vtip co bys s ním jen marně štíp', není to už nadávka jak čertova podávka... Jenže ale Pán Bůh s námi! Tak děl arcipastýř známý, začíná být soulad znáti to se ale nesmí státi!!! sic ze stáda mnoho volků zmizí snadno někde v spolku, proto stádo pozor dej a hned vlastní spolky měj! Pastýřův plán hned se dařil, snášenlivost v obcích mařil, ale příliš zvršil míru, nepodepřelť tím svou víru... Pokrok se tím brzdit nedá, nevstaneť minulost šedá lidu není neznám svět a nechce též v temno zpět... Mnozí zůstali sic v sedle, dovolí však bližním vedle po libosti volně žíti a své přesvědčení míti. Nechtí zkalit čisté vody, aby národ nevzal škody, řkouce: volným buď duch tvůj pro vlast svorně při mně stůj! Pominul též nemrav kletý dle nějž chtěli bajonety po rozkazu mocných zvůle (a prý podle boží vůle) donutiti kohos' věřit rozumem co nelze změřit; rozkaz ten už není znám; každý Boha hledá sám... Zdá se volby vlny zčeří a úsvit se zase zšeří, nevraživost triumf slaví strany proti sobě staví, ale to jsou zájmy jiné z fanatismu málo plyne. Minou volby vzduch je čist věř si v co chceš, v tom jsi jist. S všemi lidmi pokoj mějte k bližním s láskou vstříc jít dbejte! Ruku svou kdo na pluh klade (nechť je kdo chce v říši mladé) ať nestáčí zrak svůj na zad a drží se těchže zásad!

8 Tak zněl s Hradčan vlídný hlas uplatnil se v pravý čas... Exulanti zpět se vrací (mnohé z nich sic vlast přec ztrácí), přetrpěliť útrap míru, neztratili řeč, ni víru toť dokument vhodný právě, by potvrdil rčení hravě: Jazyk, víru nelze brát pokud o to sám chceš stát! Směšné je, když nové pluky výstražné zas tropí hluky, pokrok nevěru že šíří a do srdcí přímo míří... Blázni byli kordy měli tak to sami dříve chtěli a přec marně tekla krev marnýť šelem byl tu řev... Farář Fleischer znatel Flory řek: i vědců celé sbory při výzkumech, že vždy zjistí jak z přírody možno čísti zákon tušit jeho dárce rovněž ovšem chlebodárce, neboť dávno co je svět zákon svůj má i ten květ... Pověra teď ovšem mizí i příměsky věry cizí za to pravda ve vší slávě, Osivo máš v Krista slově, jež se uplatní vždy nově bez příměsků jiných rádců, lichým slovem značných vládců, jimž jich jazyk stále svědí ač sami též dobře vědí, že maj' pusto v duši jen ať svítá, či zmírá den... upevní se vědou právě. Peklem nebudou už strašit, (neračte se proto plašit); svět se bude točit dál jak Koperník moudře prál... Trest za hříchy lehne v duši to i světák dobře tuší, a ten stihne ho už tady ať je starý nebo mladý... Okolí jej o tom zpraví, že nevede život pravý marný že je světa shon a jak těžký bude skon... Chceš li dojít k pravé víře, buď poctivcem v plné míře posledního jak prvního svého miluj vždy bližního, boj se Boha, styď se lidí Bůh je všude, všecko vidí! To už slabikář tak děl, když's ho v útlých ručkách měl... Ty, jenž ořeš, neklam sebe, že žehnání přijde s nebe když pak ruce složíš v klínu. Musíš také změlnit hlínu, dobré zrno v lán svůj vsíti chceš li odměnu svou vzíti... Jakou roli duši svou, chraň vždy před plevelí zlou! (V.Š.Sloupnický.)

9 I. NA ÚSVITĚ. KACÍŘSTVÍ PŘED TOLERANČNÍM PATENTEM. PERSEKUCE. RÁZ DOBY. VYDÁNÍ TOLERANČNÍHO PATENTU 13.ŘÍJNA Dobou Temna je případně charakterisováno období Cesta od Bílé hory k 13.říjnu 1781 je nám v mnohém ohledu nejasná. Byli zde ti, kteří za sebou pečlivě zahlazovali stopy. Zvláštním řízením Božím jsou alespoň v určitých krajích české země přece jen určité stopy zachovány. Východní Čechy mají před jinými kraji i tu výsadu, že registratura 1 ) panství litomyšlského byla zvláštním způsobem zachráněna 2 ). Tím se nám dostává rozsáhlých pramenů z první ruky. Že ve východních Čechách mělo kacířství tak nevyhladitelný vliv, nelze se divit. V Litomyšli měli Bratří velký a znamenitý sbor a zejména jeho biskup Jan Augusta jej proslavil 3 ). Místo, kde byl zajat, dosud se ukazuje. Brandýs nad Orlicí vykazuje četné památky na Jednotu bratrskou. Zde sídlili Žerotínové, horliví obránci a zastánci učení a víry bratrské, zde Komenský psal v letech svůj Labyrint. Nelze se tedy divit, že i po nešťastné bitvě bělohorské, třeba žila tajně, přece zde docela nezanikla evangelická tradice. V lesích kol Brandýsa se nešťastní vyhnanci skrývali. V Brandýse nad Orlicí nalezli 24 bratrští kněží své útočiště a nějaký čas se tam skrývali 4 ). Tak rostlo zde skryté sémě. Sloupnice leží právě uprostřed dvou dříve jmenovaných bašt Jednoty bratrské. Katolický kostel je uváděn již r jako filiálka k Litomyšli 5 ). Býval kostelem podobojí, což je patrno i dnes na jeho stylu. Věž byla přistavena později. Teprve od r je farním 6 ), po Bílé hoře od r patřili katolíci sloupenští kostelem k Cerekvici. Patrno, že jen málo katolíků ve Sloupnici zůstalo. Ale tajných evangelíků bylo stále mnoho. Svědčí o tom zprávy vikariátních a farních úřadů, které se týkají kacířů a podezřelých z kacířství 7 ). Zvláště v době úsvitu, těsně před vydáním tolerančního patentu bylo zavedeno rozsáhlé vyšetřování po všech farnostech na rozkaz císařovny Marie Terezie ze dne 6.února Na základě zpráv, které se o vyšetřování zachovaly, dovídáme se o hojných kacířích na pomezí dnešního sboru českobr. evang. v Dolní Sloupnici. Ovšem, již dříve zde bylo mnoho kacířů. 1 ) Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství litomyšlském, stran 511, nákladem české akademie vydal Václav Schulz v Praze Tam najde čtenář všechnu korespondenci, kterou vedli držitelé panství litomyšlského století. Žel, že dopisy jsou prostému čtenáři nepřístupny, jsouce psány německy a latinsky. 2 ) Listář str. V.: Registratura byla prodána (!) obchodníkovi na metrické centy; p. V. Schulz se o tom dověděl a registraturu od obchodníka koupil. Tak se nakládalo v červenci 1896 s drahými památkami! 3 ) Z nařízení Ferdinanda I. r v lese mezi Sloupnicí a Džbánovem lstivě jat a 16 let ve vězení na Křivoklátě byl držen. Belletristicky zpracováno ve Svátkově románě Vězeň na Křivoklátě a v knize Vězňové v naději. Augusta zemřel 13.ledna 1572 v Mladé Boleslavi ve stáří 72 let. 4 ) Dr. F. Bednář Památník českobr. církve evangelické (vydán nákladem Kalicha 1924) stran ) Soupis památek historických a uměleckých vydán v Praze 1908, napsali Dr. Boh. Matějka a Jos. Štěpánek. O Sloupnici na str ) Památník str.349. Kalich sňat teprve r ) Uveřejnil je na základě pečlivého bádání archiválního prof. Dr. Ferd. Hrejsa v Reformačním sborníku sv. I. str

10 Tak na př. Václav Litochleb, 55 letý krejčí z Morašic, byl vyslýchán na faře v Morašicích místním farářem a farářem z Heřmanic 1.června Již po dvakráte před tím činil vyznání víry, posledně před 12 lety. Od toho času co tu byl v Čechách Brandenburg, byl u Václava Litochleba jeho bratr Kristian, emigrant, po třikráte. Poprvé přinesl Manuálník Komenského, pak Havla Žalanského O službě a služebnících sv. evangelium, dále Motlitby Veleslavínovy Václava Vokála, impressora, potom postillu Spangerbergovu, po druhé dva zákonky, z nichž Václav prodal jeden Františku Dostálovi z Dolní Sloupnice, ale pak jej vyplatil a dal Jiřímu Židkovi, krčmáři v Oujezdě a Modlitby roční. A když to oboje krčmář musel odvésti svému faráři, Václav Litochleb mu prodal druhý zákonek za 1 zl. Bratr Kristian mu přinesl bibli in folio a on ji prodal Mikuláši Šplíchalovi z Horní Sloupnice. Bratr mu přinesl i Postillu čtvrtarchovní ve dvou dílech od Kapita. Prodal ji Petrovi Veselému z Horní Sloupnice za 2 zl. 30 kr. Jinou knížku od téhož autora, již mu bratr přinesl, prodal Václavu Olivovi z Dolní Sloupnice, který je teď na vojně, za 25 grošů. Zákoníček za 14 českých a nějaké kázáníčko za 14 krejcarů. Summář prodal Jakubu Zavřelovi z Horní Sloupnice za 45 kr. a Modlitby Motěšického za 13 grošů Dorotě Pastýřové. Manuálník prodal u kováře Matěje Veselého z Dolní Sloupnice Václavu Olivovi za 28 grošů, ale za rok si jej vyplatil a teď odevzdal. Havla Žalanského si vypůjčil od něj František Dostál o 30 krejcařích, ale teď půl letem mu jej vrátil. Václav Litochleb nad to doznal, že bratr jeho Kristian přinášel psaní kováři Matěji Veselému v Dolní Sloupnici, od jeho švagrů z Berlína, Václav psaní to odevzdal a pak je nesl ke kovářovu tchánovi Václavu Kroulíkovi, jinak Víškovi v Horní Sloupnici. Kovář Matěj Veselý mu pravil, že má také Manuálník. U Václava Kroulíka viděl minulou zimu Václav Litochleb také Harfu, drobný zákonek a zpívací Žalmy. Ještě doznal, že bratr jeho Kristian mu pravil, že prodal bibli Bečičkovi na Horky a rovněž bibli Mikuláši Bečičkovi do Chotěšin a jinou Petru Veselému do Sloupnice. Byli také tito Litochlebem udaní vyslýcháni. Co tu lidí ze Sloupnice! Dne 22.září 1747 oznamuje král. apelace, že Petr a Matěj Veselý a Jan Zavřel, vězněni ex capite haereseos a odsouzeni k veřejné práci, mají konati práci tu i na dále, že však Mikuláši Šplíchalovi, odsouzenému k službě vojenské, má býti trest zmírněn v práci veřejnou v okovech na půl leta. S nimi byli usvědčeni z kacířství i František Dostál, Jakub Zavřel a Jan Kroulík. Byli ze vsi Sloupnice. (V. Schulz, Listář 14, 15.) Dne 27.března 1751 oznamuje apelační soud, že Václav Doubrava, Jiří Lipavský, Václav Zavřel, Matouš Vašina a Matěj Jebousek mají být trestáni mečem. Ale má jim býti dán pokyn k žádosti o milost. Rada města Litomyšle přimlouvá se za ně r O Václavu Slezákovi z Vlčkova je zpráva, že byl 94 týdnů vězněn v Litomyšli a odsouzen na rok k veřejné a vrchnostenské práci 8 ). Jiným dostalo se trestů těžších. Tak vzali i Jana Mikuleckého, rolníka z čís. 227 do vyšetřování do Chrudimě, že písmo sv. vydati nechtěl a tři léta jej ve vězení drželi, bili a trýznili; v košili zakrvácené navrátil se posléze domů, ale nedovolil, aby mu ji prali, ale aby, až umře, do hrobu mu ji dali a ona volala jako krev Abelova. 9 ) Vystěhovalectví trvalo. V době kolem roku 1744 vystěhovali se z Heřmanic Mikuláš Jireček s ženou Dorotou a Magdalena Jandíková. Ze Sloupnice Václav Janásek s ženou a dvěma syny, Jan Vosina, Jan Sokol s ženou Mariannou. 10 ) 8 ) Ortele český str. 19 a z r. 1751: Apelační soud odsuzuje 19.února r Frant. Popeláře, vězněného v Litomyšli, k jednoročnímu panskému dílu v železe a okovech. Akta uvězněných v Litomyšli, Václava Kroulíka či Víška a Václava Pospíšila předkládají se k nevyššímu rozhodnutí. Dne 27.března r oznamuje apelační soud, že Václav Kroulík, jinak Víšek, a Václav Pospíšil mají mečem trestáni býti, ale má jim býti dán pokyn žádati o milost. 9 ) Další vyslýchání a tresty: Frant. Zavřel a Mikuláš Limberský odsouzeni k veřejné práci a Václav Doubrava, Jiří Lipavský, Václav Zavřel, Matěj Vašina, Matěj Jebousek, Václav Groulík a Václav Pospíšil z Horní Sloupnice uvězněni v Litomyšli. Listář str ) Z Heřmanic odsouzeno r z kacířství 16 osob: Jakub Jandík, podruhé provinilý se synem Tobiášem, Karel Jandík, podruhé provinilý s ženou Helenou a dcerou Dorotou, Jan Jireček, Jakub Čapek, podruhé provinilý, s ženou Kateřinou, Matouš Frank s ženou Rozinou, Karel Němec s ženou Helenou, synem Václavem a dcerou Annou, Václav Brýdl s dcerou Annou (Sborník str. 180). Ze Sloupnice: Mik. Šplíchal, Matěj Veselý s ženou Mariannou; roku 1746 z Heřmanic a Horek i Sloupnice odsouzeno 34 osob z kacířství luterského : Anna, manželka Matouše Faltz, Jan Janásek (jinak Janoušek), podruhé provinilý, s ženou s ženou Mariannou a synem Mikulášem a Janem a jeho manželkou Annou, vdova Marianna Nespěchalová,

11 V téže době vystěhovali se do ciziny Jakub Proksa, sedlák, se ženou a čtyřmi dětmi, Jakub Proksa a Jiří Proksa se ženou, všech devět z Vlčkova; Václav Radiměřský, sedlák, se ženou a čtyřmi dětmi z Horní Sloupnice, Jan Kodídek, podruh z Dolní Sloupnice, se ženou a dvěma dětmi, Helena, vdova po Jakubu Malochovi s dcerou, Matěj Maloch a František Roubínek, vesměs z Dolní Sloupnice, v celku 25 osob. Dosud je možno, jak soudí duchovní správa, že ve farnosti jsou jednotlivci, ježto se vyhýbají biřmování. Tak o vyznavačích čistého evangelia referují vikariáty; nelze nevidět, jak slabě ovládali katoličtí faráři své věřící, když tolik měli kacířů a to uprostřed svých farností! Násilím musili tito kacíři býti donucováni, aby knihy vydávali. Našli se někteří, kteří po příkladu traditorů (zrádců) prvotní církve své svaté knihy vydávali, 12 pytlů prý jich sebrali a do Prahy konsistoři zavezli. Jest jich pět, podruhé provinilá, Matěj Jireček, Jan Jireček s ženou Annou a syny Jakubem a Janem, František Matějka, Matěj Frank, Martin Kazda, Matěj Jireček, Marianna Kafková, Kateřina Kafková, Anna Nespěchalová a její sestra Magdaléna, Rozina Švábová, Alžběta Proksová, Jakub Frank z Heřmanic, podruhé provinilý, Magdaléna Jarolímová, Kateřina Krejčí, Václav Remeš, Mikuláš Bečička a žena Anna, Mikuláš Šípek, Václ. Šípek a žena Kateřina. R byli odsouzeni z Borové: Helena Doležalová, Jan Doležal se synem Janem a dcerou Annou, z Chotěšin: Jiří Málek, Matěj Hudeček, ze Sloupnice: Kateřina Vítová, Mikuláš Kroulík, podruhé znovuprovinilý, Václ. Kroulík, po třetí znovuprovinilý, s ženou Rozinou, Jan Přívratský s ženou Annou, Matěj Veselý, Fr. Dostál, Jan Kroulík, František Dostál s ženou Dorotou, Dorota Váňová, Jan Kodídek s ženou Dorotou a synem Janem. Roku 1749 ze Sloupnice 13 osob: Jakub Kabrhel, Anna Kroulíková se syny Janem a Mikulášem, Jan Vosina, Jakub Mikulecký, Václav Havlík, Václav Jireček s ženou Annou, Václav Kroulík, Mikuláš Havlík s ženou Magdalenou a Mikuláš Kodídek. Roku 1750 ze Sloupnice dalších 11 osob: Mikuláš Šplíchal, Jakub Popelář, Jan Zachař, Helena Keříková, Vojtěch Peterka, Václav Pospíšil, Matěj Nejedlý, Mikuláš Mečíř, Mikuláš Kroulík, po třetí znovuprovinilý, František Dostál a Jiří Horák. Dle zprávy katolického farního úřadu bylo kacířství nejvíce rozšířeno v letech (Zpráva z 23. III. 1746). Bylo odsouzeno 16 osob: Václav Pospíšil, mlynář z Horní Sloupnice, Jakub Proksa, sedlák z Vlčkova, Václav Doubrava, sedlák, Matěj Jebousek, domkář, František Zavřel, sedlák a konšel, Václav Zavřel, domkář, Václav Jeništa, domkář, Matěj Vašina, domkář, Mikuláš Limberský, domkář, Jiří Lipavský, sedlák, Jan Kodídek, podruh, vesměs z Horní Sloupnice, Václav Slezák, sedlák z Vlčkova, Václav Groulík, jinak Víšek, podruh a Jakub Popelář, podruh, oba z Dolní Sloupnice, Jan Rambousek, jinak Groulík, domkář z Vlčkova a Václav Radiměřský, domkář a rychtář z Dolní Sloupnice. Všech 16, samí muži, byli vesměs odevzdáni světskému rameni k soudu apelačnímu. Dále bylo dalších 62 osob odsouzeno a odpřísáhše kacířství, byli rozhřešeni a znova přijati do církve: ze Sloupnice 56 osob, z Vlčkova pak 6. Byliť rozhřešeni: Anna, dcera Matěje Radiměřského z Horní Sloupnice, 28.V.1744, Václav Groulík, jinak Víšek, podruh v Dolní Sloupnici, 20.III.1748, Jan Kodídek, podruh v Horní Sloupnici r.1747, jeho bratr Mikuláš Kodídek z Dolní Sloupnice (1747), Ludmila, žena Václava Radiměřského z Dolní Sloupnice 1748, dále z Horní Sloupnice Dorota Řehňová 13.prosince 1748, Jakub Jeništa 13.prosince 1748, Jiří Lipavský, sedlák, 13.prosince 1748, František Škeřík, domkář, r.1748, Václav Doubrava, sedlák, 26.prosince 1748, Václav Radiměřský, sedlák, 26.prosince 1748 a dcera jeho Kateřina 1749, Matěj Limberský, jinak Bohuněk, sedlák, 1.ledna 1750, Václav Pospíšil, mlynář, 1750, žena Matěje Limberského, 1.ledna 1750, Kateřina, vdova Františka Limberského, 1.ledna 1750, dále z Dolní Sloupnice Jan Zachař, sedlák, jeho žena Anna, dcera Anna, vesměs 19.března 1750, Rozina, žena Václava Slezáka, sedláka z Vlčkova, 19.března 1750, dále z Horní Sloupnice Kateřina, žena Václava Doubravy, sedláka, Kateřina, dcera Matěje Jebouska, domkáře, Anna, žena Václava Zavřela, domkáře, Rozina, žena Václava Jeništy, domkáře, Mikuláš Eliáš, rychtář a sedlák, Anna, žena Mikuláše Limberského, domkáře, Anna, dcera Matěje Jebouska a dcera jejich Anna a Kateřina, Matěj Lipavský a žena jeho Magdalena, Judita, manželka Václava Pospíšila, mlynáře a dcera jeho Ludmila a Magdalena, vdova po Rozlílkovi, vesměs 5.července 1750; Václav Jeništa, domkář z Horní Sloupnice, 20.prosince r.1750, Matěj Škeřík, domkář v Dolní Sloupnici, 15.listopadu 1750; dále z Horní Sloupnice Josef, syn Mikuláše Limberského, domkáře, Václav Šváb, domkář a žena jeho Magdalena a Jan, syn Mikuláše Havlíka, domkáře, jakož i z Dolní Sloupnice Vojtěch, syn Jana Dočkala, domkáře, vesměs 30.dubna Dále z Horní Sloupnice Matěj Jebousek, domkář, Václav Doubrava sedlák, František Zavřel, sedlák a konšel, Václav Zavřel, domkář, Matěj Vašina, domkář, Mikuláš Limberský, domkář, Matěj Groulík, sedlák a konšel, Jakub Popelář, domkář, Dorota, manželka Václava Štěpána, domkáře, Veronika, žena Matěje Štěpána, domkáře a Jakub Škeřík, sedlák, vesměs v r. 1750; dále z Vlčkova Václav Slezák, sedlák, Jan Proksa, sedlák, Jan Rambousek, jinak Broulík, domkář, Václav Radiměřský, domkář, vesměs v r. 1750, jeho dcera Anna, 3.prosince Dále Václav Černohorský, domkář z Horní Sloupnice a jeho žena Helena, 17.května 1751; Matěj Škeřík, domkář z Dolní Sloupnice, 15.listopadu 1751; Mikuláš Vašina, domkář z Horní Sloupnice a jeho žena Kateřina, oba 29.července 1761.

12 oněch slavných mužů, jakýsi Limberský, Moták, Fuxa, Krýda a jméno pátého neznámo 11 ). Ale jako keř, jenž hořel a přece neshořel, taková byla víra našich otců. Posilována návštěvami exulantů a knihami jimi donesenými vydržela všechna pronásledování. A do této tmy konečně padl paprsek světla. Císař Josef II. vydává toleranční patent s datem 13.října Do Prahy došel 26.října. Zemské gubernium uvedlo jej ve všeobecnou známost okružníkem ze dne 30.října. Ten do chrudimského kraje byl dodán se značným zpožděním, takže mohl býti teprve 1.prosince úředně vyhlášen a to jen německy. 12 ) I tu činili překážky jednotliví rychtáři. Tak na př. v Chotěšinách rychtář sice patent toleranční prohlásil, ale připojil k němu vysvětlivku: Došel mne patent Jeho Milosti císaře pána Josefa II., který vám musím veřejně prohlásiti, avšak pravím vám, že jest to patent zlořečený a ten, který byste se k němu hlásil, také zlořečeným zůstaniž. 13 ) První schůzi konali nekatolíci v Českých Heřmanicích dne 3.prosince večer. (O ní viz přílohu vzadu této knihy: Zpráva rychtáře z Heřmanic řediteli panství litomyšlského.) Ve Sloupnici se přihlášky množily hlavně přičiněním Mikuláše Bohuňka z č. 227 a Jakuba Hlávky z č. 272, takže již 4.prosince donesl na magistrát Frant. Dlouhý ze Sloupnice seznam těch, kteří helvetskou víru žádají. Bylo jich ) První bohoslužby se konaly 9.prosince u Chlebounů v Horní Sloupnici č. 26. Zřejmo, že napětí mezi evangelíky a katolíky dostoupilo vrcholu. Až do zřízení sboru měli se evangelíci v případech pohřbů, oddavek, křtin atd. uchylovati ke kněžím katolickým. Nastaly zmatky. Jednak nestačily dosavadní předpisy, protože evangelíci neuznávali katolických svátostí a farářům nechtěli odváděti určené dávky. Proto pražská konsistoř sděluje faráři v Čes. Heřmanicích prozatímní pravidla pro styk s nekatolíky: předně napomínati a k církvi znova přitáhnouti vystoupivší kacíře, 2. děti dle katolického ritu křtíti, kdyby rodiče si nepřáli určitých při tom ceremonií, tedy s opominutím těchto, 3. kopulaci v případě, že ženich i nevěsta jsou nekatolíci, bez štoly a bez kropení svěcenou vodou, 4. pohřbívati kacíře na místech odlehlých bez zvonění, bez zpěvu, bez kropení, 5. od požehnávání domův upustiti, 6. šestinedělek do chrámu neuváděti, 7. dávky všechny (desátky, letníky, koledu, slepice, vejce a tak dále) požadovati. 15 ) Nejasno bylo v hlavách i v srdcích. Lidé neměli jasného povědomí o tom, co je evangelická církev. Chtěli víru beránkovu a jen po vysvětlení, že není dovolena jiná, než kalvínská a luterská, přijímali některou z nich. Z každé téměř odpovědi vyslýchaného odpadlíka slyšeli na úřadě: já chci tu pravou víru Beránkovu. Výslechy jsou po nejedné stránce poučné. 16 ) Jak katolíci přijímali tuto duchovní revoluci, o tom svědčí píseň, která u Antonína Machaty z Novejch Hradů r byla vypsána. 17 ) Zde jsou jen některé sloky: Zarmuťte se berani, že jste všudy sepsaní, ve vesnicích a v městečkách budete bráni; chodili jste študýrovat, teď musíte tak nechat, protektor váš bude biřic neb některý kat. Přijdou na vás zlý časy, budou vám smrdět vlasy, budou pálit na hranici všechny ty časy; tu bude naříkání, od beranů vzdychání, co vám budu dále zpívat, slyšte, berani. 11 ) Dle Čížka Hlasy ze Siona. 12 ) Ředitel panství litomyšlského si na to stěžuje, Listář č. 37.: Krajský úřad odpověděl, že českých exemplářů tolerančního patentu nemá. 13 ) Bednář Památník str ) 4.prosince 1781 bylo přihlášeno na magistrátě celkem 1238 nekatolíků a to: ze Sloupnice 609, z Voděrad 256, z Jehnědí 191, ze Džbánova 122, z Hrádku 60. "Listář" str. XI. Dle čísel: Dolní Sloupnice 54 čísel a 287 duší, Horní Sloupnice 76 čísel (222 duší), úhrnem 130 čísel a 609 duší. 15 ) Dopis konsistoře ze dne 17.prosince 1781 Erasmus Krieger, biskup, Stöber, cancellarius, Josephus de Bredfeld, vicecancellarius. 16 ) Ostatně věroučný zmatek je patrný i z listu bratří obce Sloupenské z r (Listář str. 47). Milost boží, bratři s vámi a pokoj vám! Naslejcháme, že byste vy, bratři milí, k Řekům starovírcům a k jejich náboženství se byli připojili a že věřit máte, že Duch svatý nejní Bohu Otci rovný Bůh, ale že je mejnší a toliko od Otce pocházející. Bratři milí! Nevíme, nevíme, abyste nebloudili neboť praví a svěčí Jan v 5.kapitole: Tři jsou, kteří svědectví vydávaj v nebesích, Otec, Slovo i Duch svatý a ti tři jedno jsou... Bratři obce Sloupenský. 17 ) Praes. Schloss Leitomischl d. 29. Decembris 1781.

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více