Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči - vliv tíže sluchové vady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči - vliv tíže sluchové vady"

Transkript

1 PŮVODNÍ PRÁCE Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči - vliv tíže sluchové vady Havlík R. AUDIO-Fon centr s.r.o., Brno, přednosta doc. MUDr. M. Lejska, CSc. SOUHRN Práce analyzuje kvantitativní přínos binaurální korekce oproti korekci monaurální pro srozumitelnost řeči na pozadí bílého šumu v přesně definovaných odstupech signál-šum (SNR). Za tímto účelem bylo vyšetřeno celkem 189 uživatelů binaurální korekce, kteří byli rozděleni podle tíže své sluchové vady do tří skupin, a to v kategoriích průměrného prahu sluchu (na frekvencích 500 Hz, 1 khz, 2 khz a 4 khz) db HL, db HL a db HL. Hodnocen je benefit v jednotlivých skupinách a jeho vzájemné porovnání. Z výsledků vyplývá, že zlepšení rozumění nastává především v negativních hodnotách SNR a globální přínos druhého sluchadla pro rozumění je tím větší, čím je sluchové postižení těžší. Klíčová slova: binaurální korekce, monaurální korekce, práh sluchu, akustický signál, audiometrická křivka. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 58, 2009, č. 4, s SUMMARY Havlík R.: The Benefit of Binaural Amplification for the Speech Intelligibility - The Influence of the Degree of the Hearing Loss The paper analyzes the quantitative benefit of binaural amplification in comparison to monaural one for the speech intelligibility on the background noise in precisely defined SNR (signal-to-noise ratios). 189 hearing impaired persons who decided to use a hearing aid on both ears have been examined. They were divided into 3 groups according to the degree of their hearing loss (40-49 db HL, db HL, db HL). The author evaluated the benefit within each group and the mutual comparisons. The results indicate that the speech intelligibility improvement occurs especially in the negative values of SNR and the global benefit of the second hearing instrument is directly related to the severity of the hearing loss. Key words: binaural amplification, monaural amplification, SNR, hearing loss, acoustic signal, audimetric curve. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 58, 2009, No. 4, pp ÚVOD Při analýze komplexního akustického signálu se v centrálním sluchovém orgánu mimo jiné uplatňuje schopnost zvýšit poměr signál-šum (4, 6, 24), a to na základě vzájemného porovnání signálů přicházejících z pravého a levého ucha. Při analýze řeči na pozadí neřečového signálu tak dochází ke zdůraznění právě signálu řečového (9). Tato funkce centrální části sluchového aparátu je tím přínosnější, čím jsou poslechové podmínky horší (23). Samozřejmým limitem dosažení srozumitelnosti je schopnost periferního sluchového ústrojí vzájemně ještě oddiferencovat řečový a neřečový signál. MATERIÁL A METODIKA Základní podmínky pro zařazení probandů do výzkumného souboru A) Percepční nedoslýchavost kochleárního typu s mírně klesajícím průběhem audiometrické křivky (shallow slope). B) Stranová symetrie sluchového postižení (průměrný mezistranový rozdíl prahů sluchu na frekvencích 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz a 4000 Hz není větší než 5 db a mezistranový rozdíl prahu sluchu na jednotlivých frekvencích není větší než 10 db). C) Průměrný práh sluchu na uvedených frekvencích se pohybuje v rozmezí db HL. D) Věk od 18 let výš. E) Svobodné a uvážené rozhodnutí probandů pro binaurální korekci. F) Aplikace závěsných nebo zvukovodných dvoukanálových digitálních sluchadel, která nedisponují schopností redukovat neřečový signál. G) Dobrá spolupráce pacientů a lucidita v průběhu celého vyšetřovacího a nastavovacího procesu. H) Osoby zařazené do souboru musí být praváci. I) U žádného probanda nesmí být přítomen trvalý tinnitus. 204

2 Uspořádání experimentu Měření byla prováděna v prostorné tiché komoře simulující volné pole a odpovídající požadavkům pro audiometrická vyšetření, k tomuto účelu schválené. Vyšetřovaná osoba byla posazena do jejího středu. Ve výši hlavy byly ve vzdálenosti 1 metru umístěny dva reproduktory, první v azimutu 0 stupňů, druhý v azimutu 180 stupňů. Signál (řeč) přicházel z předního reproduktoru, kompetitivní šum (WN) ze zadního. Vyšetření byla prováděna v den provedení binaurální korekce, tedy bez jakékoli předchozí adaptace na ni. Při monaurálním vyšetření bylo sluchadlo umístěno na pravém uchu. Použité akustické signály Jako řečový signál byla použita česká slovní audiometrie, konkrétně její druhá smíšená sestava pro dospělé, zaznamenaná na originálním CD nosiči (nahráno na ORL klinice UP Palackého v Olomouci, 1994). Je složena z deseti dekád jedno-, dvou- a tříslabičných slov (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a příslovce), v jednotlivých dekádách co možná nejvíce fonologicky vyvážených. Byla originálně publikována už v roce 1960 (21), a ačkoli některé výrazy nyní již neodpovídají aktuální skladbě českého jazyka (5), dodnes slouží jako jedno ze standardních audiometrických vyšetření v klinické audiologii. I když byla později doplněna o některé speciální verbální testy, ve své ryzí podobě doposud nebyla v českém jazyku překonána. K přehrávání byl použit CD přehrávač Sony CDP-311, kalibrovaný klinický audiometr Interacoustics AC 40 a reproduktor SAPARA-UNI AQ-130 (8 ohmů, špičkový výkon 130 W/ 3 s). Jako kompetitivní signál byl použit bílý šum (WN) o konstantní intenzitě produkovaný druhým kanálem klinického audiometru Interacoustics AC 40, přes druhý reproduktor SAPARA-UNI AQ- 130 (8 ohmů, špičkový výkon 130 W/ 3 s). Před vlastním vyšetřením byl každý proband podrobně poučen o svém úkolu: zopakovat slyšené slovo na pozadí rušivého šumu. Akceptována byla pouze správně reprodukovaná slova, jakákoli nepřesnost byla zaznamenána jako chybná odpověď. Odstupy signál-šum Řečový signál byl aplikován v intenzitách 75 db, 65 db, 55 db a 45 db nastavených na audiometru, samozřejmě s vědomím, že okamžitá hladina intenzity (odpovídající amplitudě signálu) není ve slově konstantní a závisí na jeho hláskové skladbě (obr. 1). Hodnota bílého šumu byla nastavena trvale na 65 db. Vyšetření bylo tedy provedeno na úrovních poměru signál-šum +10 db, 0 db, - 10 db a - 20 db. Obr. 1. Amplitudový záznam jedné z dekád české slovní audiometrie na pozadí tucha. Velikost výchylky odpovídá množství akustické energie, kterou nesou jednotlivé hlásky. Obr. 2. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov 65 db na pozadí ticha. Obr. 3. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov, SNR + 10 db, WN 65 db. Obr. 4. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov, SNR - 0 db, WN db. 205

3 jemnější hladiny hlasitosti a stranového vyvážení poslechu. Ušní vložky byly vybaveny příslušným kalibrem ventingu a hloubkou usazení ve zvukovodu (1, 2, 7, 13). Obr. 5. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov, SNR 10 db, WN 65 db. Způsob statistického hodnocení výsledků Testování bylo provedeno pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu (u souborů se stejným počtem prvků a hodnocením více jevů u jednotlivých probandů) a pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů (u souborů s odlišným počtem prvků a rozdílnými hodnotami rozptylu). Číslo p vynásobené 100 udává riziko mylného přijetí alternativní hypotézy. VÝSLEDKY Celkem bylo vyšetřeno 189 osob. Soubor probandů byl rozdělen do tří skupin podle tíže sluchového postižení (průměrný práh sluchu db HL: 40 probandů, db HL: 84 probandů a db HL: 65 probandů). Obr. 6. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov, SNR 20 db, WN 65 db. Na obrázcích 2-6 jsou zobrazeny sonagramy jedné z deseti použitých dekád, pořízené prostřednictvím software lingwaves, verze 2.5, mikrofon Center 322 data logger sound level meter, ve výše uvedených akustických podmínkách. Použitá sluchadla Pro experiment byla použita výhradně závěsná a zvukovodová dvoukanálová digitální sluchadla, která nedisponují schopností redukce neřečového signálu. Parametry zesílení byly primárně nastaveny prostřednictvím příslušného software na základě zadaného prahového tónového audiogramu a prahu nepříjemného poslechu (20). Použitá pravidla zesílení byla Loudness mapping a NAL- NL1 dle doporučení příslušného výrobce. Matematická hodnota zesílení (10) byla dle potřeby interaktivně klinicky upravena do úrovně nejpří- 1. Srovnání zlepšení průměrné srozumitelnosti řeči při binaurální korekci vzhledem ke korekci monaurální v jednotlivých skupinách probandů Porovnáváno je zlepšení průměrného rozumění řeči pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu. Průměrné zlepšení rozumění uvádí, o kolik procent je průměrná srozumitelnost při binaurální korekci lepší ve srovnání s korekcí monaurální. Výsledek t-testu uvádí matematickou hodnotu statistického zpracování - čím je vyšší, tím je validita větší. Hodnota p uvádí, jaká je míra pravděpodobnosti mylného přijetí výsledku - čím je nižší, tím je riziko omylu menší. Skupina db HL SNR -20 db 18,0 % t = 6,89 p = 1,51 x 10-8 SNR -10 db 18,5 % t = 7,74 p = 1,05 x 10-9 SNR 0 db 6,0 % t = 6,00 p = 4,58 x 10-6 SNR +10 db: 1,5 % t = 2,62 p = 6,18 x 10-3 průměrného zlepšení rozumění: 44,0 % 206

4 Skupina db HL SNR -20 db 14,4 % t = 9,55 p = 2,62 x SNR -10 db 21,2 % t = 12,07 p = 2,91 x SNR 0 db 9,4 % t = 7,99 p = 3,48 x SNR +10 db 3,2 % t = 5,44 p = 2,61 x 10-7 průměrného zlepšení rozumění: 48,2 % Skupina db HL SNR -20 db 11,4 % t = 7,21 p = 4,00 x SNR -10 db 22,9 % t = 11,78 p = 5,55 x SNR 0 db 11,4 % t = 8,55 p = 1,73 x SNR +10 db 4,8 % t = 5,42 p = 4,84 x 10-7 průměrného zlepšení rozumění: 50,5 % 2. Průměrné zlepšení rozumění řeči v jednotlivých SNR ve stejné skupině tíže sluchového postižení Porovnáváno je zlepšení průměrného rozumění řeči při binaurální korekci v sousedních hodnotách SNR pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu. Skupina db HL SNR -20 vs SNR -10 0,5% t = 0,13 p = 4,5 x 10-1 SNR -10 vs SNR 0 12,5% t = 5,28 p = 2,6 x 10-6 SNR 0 vs SNR +10 4,5% t = 3,98 p = 1,44 x 10-4 Skupina db HL SNR -20 vs SNR -10 6,8% t = 2,80 p = 3,14 x 10-3 SNR -10 vs SNR 0 11,8% t = 6,25 p = 8,62 x 10-9 SNR 0 vs SNR +10 6,2% t = 5,07 p = 1,17 x 10-6 Skupina db HL Rozdíl rozumění Výsledek t-testu Hodnota p SNR -20 vs SNR ,5% t = 4,28 p = 3,20 x 10-5 SNR -10 vs SNR 0 11,5% t = 5,31 p = 7,37 x 10-7 SNR 0 vs SNR +10 6,6% t = 5,01 p = 2,28 x Průměrné zlepšení srozumitelnosti v jednotlivých SNR Porovnáváno je zlepšení průměrného rozumění řeči při korekci binaurální ve stejných hodnotách SNR v jednotlivých skupinách tíže sluchového postižení pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů. SNR - 20 db vs ,6% t = 1,19 p = 0, vs ,6% t = 2,16 p = 0, vs ,0% t = 1,38 p = 0,08 SNR - 10 db vs ,7% t = 0,91 p = 0, vs ,4% t = 1,44 p = 0, vs ,7% t = 0,66 p = 0,25 SNR - 0 db vs ,4% t = 2,05 p = 0, vs ,4% t = 3,03 p = 0, vs ,0% t = 1,11 p = 0,13 207

5 SNR + 10 db vs ,7% t = 2,09 p = 0, vs ,3% t = 3,12 p = 0, vs ,6% t = 1,47 p = 0,07 4. Porovnání věkového rozložení probandů v jednotlivých kategoriích tíže sluchového postižení Statisticky je srovnáván průměrný věk probandů pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů. V kategorii sluchové vady db činí 67 let, vady db 70 let a vady db 68 let. Tíže sluchové vady Rozdíl prům. věku Výsledek t-testu Hodnota p vs roky t = 0,79 p = 0, vs rok t = 0,31 p = 0, vs roky t = 0,62 p = 0,27 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 1. Ve všech kategoriích tíže sluchové vady došlo na všech úrovních SNR ke statisticky významnému zlepšení srozumitelnosti řeči při binaurální korekci vzhledem ke korekci monaurální, a to na 1% hladině významnosti. Souhrnný přínos binaurální korekce je nejvyšší v kategorii nejtěžšího sluchového postižení, naopak nejnižší v kategorii postižení nejlehčího (graf 1 graf 3). -20 db a -10 db v kategorii nejlehčího sluchového postižení (18,0% a 18,5%), který je navzájem srovnatelný, jsou rozdíly průměrného zlepšení srozumitelnosti řeči statisticky významné na 1% hladině významnosti. 3. Rozdíly zlepšení průměrného rozumění řeči při binaurální korekci ve stejných hodnotách SNR v jednotlivých kategoriích tíže sluchového postižení jsou v naprosté většině případů statisticky velmi málo významné. Přínos binaurální korekce je v každé z nich přibližně stejný (p db HL db HL 60-69dB HL SRN -20 db 18,0% 14,4% 11,4% SRN -10 db 18,5% 21,2% 22,9% SRN 0 db 6,0% 9,4% 11,4% SNR +10dB 1,5% 3,2% 4,8% Souhrnný přínos 44,0% 48,2% 50,5% 2. Ve všech kategoriích tíže sluchové vady byl nejvyšší průměrný přínos binaurální korekce oproti monaurální na úrovni SNR -10 db, následovaný úrovní SNR -20 db, poté 0 db a nakonec +10 db. Kromě velikosti přínosu při SNR 0,02 ve všech případech s výjimkou SNR 0 db a SNR +10 db při srovnání db HL versus db HL). 4. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl průměrného věku probandů v jednotlivých hodno M B M B -20 db -10 db 0 db +10 db Graf 1. Grafické znázornění srozumitelnosti řeči s korekcí monaurální (modře) a binaurální (fialově) v kategorii sluchové vady db HL na jednotlivých úrovních SNR. -20 db -10 db 0 db +10 db Graf 2. Grafické znázornění srozumitelnosti řeči s korekcí monaurální (modře) a binaurální (fialově) v kategorii sluchové vady db HL na jednotlivých úrovních SNR. 208

6 Graf 3. Grafické znázornění srozumitelnosti řeči s korekcí monaurální (modře) a binaurální (fialově) v kategorii sluchové vady db HL na jednotlivých úrovních SNR. cených skupinách (rozdíl 1-3 roky, p 0,22 ve všech případech). DISKUSE M B -20 db -10 db 0 db +10 db Míra přínosu binaurální korekce oproti monaurální je v literatuře hojně diskutována. Je předmětem zájmu jak samotných audiologů, tak výrobců sluchadel. Porovnání slovního audiogramu s jedním a dvěma sluchadly může být zásadním faktorem při rozhodování nedoslýchavého člověka jak v ohledu, zda korekci vůbec začít používat, tak ve smyslu určení velikosti přínosu druhého sluchadla, a tím i smysluplnosti finanční investice. Verbální testy jsou obecně prováděny jak na pozadí ticha, tak především různými formami rušivého zvuku, které se snaží simulovat reálné poslechové situace v běžném životě. Používány jsou bílý šum (v plné spektrální šíři a o konstantní intenzitě) (15, 19), růžový šum (19) a šum kolísající ve spektru i intenzitě, nejčastěji nazývaný babble noise (12, 14, 22, 25), uváděn je i coctail party (18). Stach (23) uvádí parametry zlepšení srozumitelnosti řeči v negativních hodnotách SNR při korekci binaurální oproti monaurální v rozmezí % s maximálním přínosem při SNR -10 db. Neuvádí však průměrné hodnoty a nezabývá se statistickým hodnocením. Markides (16) ve své studii hodnotil skupinu nedoslýchavých, kteří používali binaurální korekci. Zjistil, že eliminace akustického stínu hlavy (přichází-li signály z azimutů odlišných od 0 a 180 stupňů) přináší přibližný zisk 6-7 db a centrální potlačení šumu přibližně 2-3 db. Kombinace těchto dvou faktorů zlepšila srozumitelnost řeči ve sledované skupině pacientů (použita sestava jednoslabičných slov) o 40 %, a to jak v tichém, tak hlučném prostředí s nepříznivým odrazem akustických vln. Hawkins a Yacullo (11) došli ke stejné hodnotě 2-3 db centrálního potlačení šumu u osob používajících dvě sluchadla s kulovým (všesměrovým) mikrofonem. Při použití dvou sluchadel se směrovým mikrofonem se poměr signál-šum zlepšil o další 3-4 db. Nabelek (17) navázal na předchozí studii a zabýval se vlivem prostředí, ve kterém dochází k odrazu a následné interferenci zvukových vln. Dospěl k závěru, že echo, které přesahuje hodnotu 2 sekund, může významným způsobem srozumitelnost řeči zhoršit. Cox a spol. (3) ve své studii nalezli u normálně slyšících osob při binaurálním poslechu zisk 4 db v důsledku centrálního potlačení šumu, což vedlo ke zlepšení srozumitelnosti řeči o 26 %. U skupiny nedoslýchavých hodnotil tentýž jev při použití binaurální korekce. Srozumitelnost řeči se zlepšila o 19 %. Rozdíl 7 % vysvětluje jako důsledek zhoršeného zpracování řečového signálu vlivem sluchové vady a zkreslením sluchadla. Havlík a spol. (9) hodnotili intenzitu řeči, na které bylo dosaženo její 100% srozumitelnosti na pozadí bílého šumu při SNR +5 db, kdy signály přicházely v azimutech +45 a -45 stupňů. Ve sledovaném souboru 25 % uživatelů sluchadel dosáhlo 100% diskriminace na nižší intenzitě při binaurální korekci ve srovnání s monaurální a 38 % dosáhlo 100% rozumění, přičemž při použití pouze jednoho sluchadla této hodnoty nedosáhlo vůbec. ZÁVĚR Ve všech sledovaných kategoriích tíže sluchové vady byla prokázána lepší srozumitelnost řeči při binaurální korekci ve srovnání s korekcí monaurální, a to ve všech hodnotách poměru signál-šum (SNR). Nejvyšší přínos binaurální korekce byl prokázán na úrovni SNR -10 db, následován úrovní SNR -20 db, SNR 0 db a SNR +10dB. V praxi to znamená, že použití binaurální korekce je vzhledem k rozumění řeči mnohem efektivnější v prostředí s dominujícím rušivým šumem než v prostředí, ve kterém dominuje řeč nad šumem pozadí. Globální přínos binaurální korekce oproti korekci monaurální je z hlediska srozumitelnosti řeči na pozadí rušivého zvuku tím větší, čím je sluchové postižení těžší. Hodnoty průměrného zlepšení srozumitelnosti řeči při korekci binaurální oproti korekci monaurální jsou ve stejných poměrech signál-šum srovnatelné ve všech hodnocených kategoriích tíže sluchového postižení. Binaurální korekce u stranově symetrické per- 209

7 cepční sluchové vady tedy přináší nejen výrazně vyšší kvalitu sluchového vjemu a schopnost směrového slyšení, ale především lepší srozumitelnost řeči. Měla by proto být metodou volby zejména při řešení zhoršeného rozumění na pozadí rušivých zvuků. LITERATURA 1. Brugel, F. J., Schorn, K.: Die In-situ-Messung als Notwendiger Bestandteil der Hörgeräteanpassung. Laryngorhinootologie, 70, 1991, 11, s Brugel, F. J., Schorn, K., Fastl, H.: Eie Einfluss der Zusatzbohrung im Ohrpassstück auf die Sprachdiscrimination im Störgeräuch. HNO, 39, 1991, 9, s Cox, R., DeChicchis, A. R., Wark, D. J.: Demonstration of binaural advantage in audiometric test rooms. Ear Hear, 1981, 2, s De Jonge, R.: Selecting and verifying hearing aid fittings for symmetrical hearing loss, in Valente, M.: Strategies for selecting and verifying hearing aid fittings. New York, Thieme Medical Publishers, INC, 1994, s Dlouhá, O., Novák, A., Vokřál, J.: Česká slovní audiometrie vývoj nových testů. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 57, 2008, 4, s Gao, Y., Huang, T., Haton, J. P.: Central auditory model for spectral processing. 2, 1993, s. 1993, s Havlík, R.: Vliv individuální ušní vložky na akustický signál sluchadla. Philips, Havlík, R.: Binaurální slyšení: známá i méně známá fakta o sluchové funkci. Philips, Havlík, R., Weberová, P., Lejska, M.: Binaurální korekce sluchové vady. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 53, , s Havlík, R.: Sluchadlová propedeutika. MIKADAPRESS, Brno, Hawkins, D. B., Yacullo, W.: Signal-to-noise ratio advantage of binaural hearing aids and directional microphones under different levels of reverberation. J. Speech Hear Dis., 49, 1984, s Keidser, G., Katsch, R., Dillon, H, Grant, F.: Relative loudness of low- and high-frequency bands of speech-shaped babble, including the influence of bandwidth and input level. The Journal of the Acoustical Society of America, 111, 2002, 2, s Keller, F., Freiburg, B.: Akustische Eigenschaften des Ohrpassstückes. Zusammenstellung, Kristjansson, T., Frey, B., Deng, L., Acero, A.: Towards non-stationary model-based noise adaptation for largevocabulary speech recognition. Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1, 2001, s Li, F. F., Cox, T. J.: A neural network model for speech intelligibility quantification. Applied Soft Computing, 7, 2007, 1, s Markides, A.: Binaural hearing aids. London, Academic Press, Nabelek, A. K.: The effects of room acoustics on speech perception through hearing aids by normal-hearing and hearing-impaired listeners, in Studebaker G. A., Hochberg, I: Acoustical factors affecting hearing aid performance. Baltimore, University Press, 1980, s Novák, A.: Korekce sluchových vad sluchadly. Unitisk, Praha, Rao, M. D., Letowski, T.: Callsign Aquisition Test (CAT): speech intelligibility in noise. Ear Hear, 27, , s Sandlin, R. E.: Texbook of hearing aid amplification - technical and clinical considerations. Singular Publishing Group, Thomson Learning, San Diego, Seeman, M. a kol.: Česká slovní audiometrie. SZN, Praha, Shu, H.: A speech test with speech-babble noise: Relation between frequency range of noise and word intelligibility. Japanese Journal of Special Education, 37, 2000, 4, s Stach, B. A.: Clinical audiology: an introduction. Singular Publishing Group, INC, San Diego, Wertz, D. M. S., Hall, J. W., Davis, W.: Auditory processing disorders: Management approaches past to present. Seminars in Hearing, 23, 2002, 4, s Yao, K., Paliwal, K. K., Nakamur, S.: Noise adaptive speech recognition based on sequential noise parameter estimation. Speech Communication, 42, 2004, 1, s MUDr. Radan Havlík AUDIO-Fon centr s.r.o. Obilní trh Brno 210

Slúchadlá, ich výber a nastavenie

Slúchadlá, ich výber a nastavenie Slúchadlá, ich výber a nastavenie Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec Radan Havlík Precizní diagnostika sluchové percepce 1. otomikroskopie

Více

Smisitelová, J. AUDIO-Fon centr. Brno. Horný Smokovec november 2016

Smisitelová, J. AUDIO-Fon centr. Brno. Horný Smokovec november 2016 Smisitelová, J. AUDIO-Fon centr. Brno Horný Smokovec 3.- 4. november 2016 Vytvoření podmíněného reflexu mezi přesně definovaným zvukem a vizuálním vjemem Použití pouze zvuku a očekávaná vizuální reakce

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec Možnosti vyšetření sluchu nejmenších dětí pomocí ABR Limity BERA Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec Možnosti vyšetření sluchu nejmenších

Více

Poslouchej svůj svět. 10 hlavních důvodů, proč si zvolit Advanced Bionics

Poslouchej svůj svět. 10 hlavních důvodů, proč si zvolit Advanced Bionics Poslouchej svůj svět Reference: 1. Spahr A, Dorman MF, Loiselle LH. 2007. Performance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range. Ear and Hearing 28:260 275. 2.

Více

Zvukové rozhraní. Základní pojmy

Zvukové rozhraní. Základní pojmy Zvukové rozhraní Zvukové rozhraní (zvukový adaptér) je rozšiřující rozhraní počítače, které slouží k počítačovému zpracování zvuku (vstup, výstup). Pro vstup zvuku do počítače je potřeba jeho konverze

Více

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších.

Ve dvou se to lépe táhne. Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Ve dvou se to lépe táhne 8 Proč je dobré nosit sluchadla na obou uších. Toto je osmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Slyšet svět kolem nás Pro naši schopnost dobře

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec MUDr. Mgr. Michaela Vojnová Řebíčková Proč je nutno zjistit stav

Více

FM SYSTÉM A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

FM SYSTÉM A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Publikováno: Sborník příspěvků z konference XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, PdF UP Olomouc, 2014, ISBN 978-80-244-4290-7 FM SYSTÉM A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Fyziologie slyšení Fyzikální podstata hluku Zvuk mechanické kmitání pružného prostředí Hz (Hertz): počet kmitů za sekundu Frekvenční rozsah slyšení u člověka: 16 Hz - 16 khz Infrazvuk:

Více

Úvod do biomedicínské informatiky

Úvod do biomedicínské informatiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Úvod do biomedicínské informatiky Audiometrie Jaroslav Pávek 20.11.2004 1 Anatomie sluchového ústrojí Sluchové ústrojí

Více

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích Analysis of MSAF algorithm for speech enhancement in combat vehicles Ing. Jaroslav Hovorka MESIT přístroje spol. s r.o., Uherské

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 Srpen 2010 Akustika Audiometrické vyšetřovací metody Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály ČSN EN ISO 8253-2 01 1635 idt ISO

Více

Technický list. Změňte svá očekávání

Technický list. Změňte svá očekávání Technický list Změňte svá očekávání flip 40 Sluchadlo Flip nabízí všechny funkce, které uživatelé sluchadel chtějí nejvíce: jednoduché ovládání, možnost bezdrátového připojení a rozměry, které dělají sluchadlo

Více

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

idt IEC 645-3:1994 Part 3: Auditory test signals of short duration for audiometric and neuro-otological purposes

idt IEC 645-3:1994 Part 3: Auditory test signals of short duration for audiometric and neuro-otological purposes ČESKÁ NORMA ICS 17.140.50 Únor 1997 Audiometry Část 3: Signály s krátkou dobou trvání na vyšetření sluchu pro audiometrické a neurootologické účely ČSN EN 60 645-3 36 8811 idt IEC 645-3:1994 s Part 3:

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ Základní

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

Zvukoměry v mobilu při výuce akustiky VLADIMÍR VOCHOZKA 1, VÍT BEDNÁŘ 1, JIŘÍ TESAŘ 2. Úvod. Budějovice. Mobilní aplikace

Zvukoměry v mobilu při výuce akustiky VLADIMÍR VOCHOZKA 1, VÍT BEDNÁŘ 1, JIŘÍ TESAŘ 2. Úvod. Budějovice. Mobilní aplikace Zvukoměry v mobilu při výuce akustiky VLADIMÍR VOCHOZKA 1, VÍT BEDNÁŘ 1, JIŘÍ TESAŘ 2 1 Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2 Fakulta pedagogická, Jihočeská univerzita v Českých

Více

Systémy evakuačního rozhlasu VARIODYN D1

Systémy evakuačního rozhlasu VARIODYN D1 Title of presentation will go here - three line maximum Ing. Jiří Rajman, Ph.D. Presenter s name here Date of presentation (optional) Systémy evakuačního rozhlasu VARIODYN D1 Rozdíl mezi domácím a evakuačním

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

abyste slyšeli co nejlépe s Advanced Bionics

abyste slyšeli co nejlépe s Advanced Bionics abyste slyšeli co nejlépe s Advanced Bionics na výkonu záleží Výkon je z těch nejdůležitějších faktorů, o kterých je třeba uvažovat při výběru kochleárního implantátu. Určitě chcete slyšet co nejlépe i

Více

MODELOVÉ ŘADY SLUCHADEL DREAM - PŘEHLED

MODELOVÉ ŘADY SLUCHADEL DREAM - PŘEHLED MODELOVÉ ŘADY SLUCHADEL DREAM - PŘEHLED PARAMETRY PASSION RIC FUSION RIC/RITE Reproduktorek S-reproduktorek M- reproduktorek S- reproduktorek M- reproduktorek P- reproduktorek HP- reprodukto Otevřené nastavení

Více

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol: Název: Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to zvuk a ultrazvuk, jaké jsou jednotky hlasitosti zvuku. 2. Jak funguje zvukový senzor. 3. Navrhni robota pro měření hlasitosti

Více

Stavba vnitřního ucha a receptorů váčku

Stavba vnitřního ucha a receptorů váčku Přílohy 1. anatomická stavba sluchového analyzátoru 2. přístroje pro měření sluchové vady 3. grafický záznam a) BERA výsledky b) otoakustické emise c) audiogram d) BERA vyšetření k případové studii dítěte

Více

Vyšetření sluchu. Úvod do biomedicínského inženýrství. Michal Huptych. Biomedical Data Processing G r o u p

Vyšetření sluchu. Úvod do biomedicínského inženýrství. Michal Huptych. Biomedical Data Processing G r o u p Vyšetření sluchu Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství Schéma ucha Schéma sluchového systému Sluch a stáří Oblast slyšitelnosti, hluk db stupnice hlasitostí Vyjadřuje poměr dvou intenzit:

Více

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák Anotace Pro objektivní pohled na atraktivitu lidského obličeje jsou využívány metody, které hodnotí

Více

Skríning sluchu dětí prvních tříd základních škol v Hradci Králové

Skríning sluchu dětí prvních tříd základních škol v Hradci Králové Skríning sluchu dětí prvních tříd základních škol v Hradci Králové Chrobok V., Školoudík L., Hloušková M., Bilinová L. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

VLIV BINAURÁLNÍHO SLYŠENÍ NA SROZUMITELNOST ŘEČI PŘI POUŢITÍ KOMPETITIVNÍHO ŠUMOVÉHO SIGNÁLU

VLIV BINAURÁLNÍHO SLYŠENÍ NA SROZUMITELNOST ŘEČI PŘI POUŢITÍ KOMPETITIVNÍHO ŠUMOVÉHO SIGNÁLU KLINIKA OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY DISERTAČNÍ PRÁCE VLIV BINAURÁLNÍHO SLYŠENÍ NA SROZUMITELNOST ŘEČI PŘI POUŢITÍ KOMPETITIVNÍHO ŠUMOVÉHO SIGNÁLU

Více

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů 3 Měření hlukových emisí elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s hlukem jako vedlejším produktem průmyslové činnosti, zásadami pro jeho objektivní měření pomocí moderních

Více

Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasuurůznýchtypůpoužitíhlasuaurůznýchskupin hlasových profesí

Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasuurůznýchtypůpoužitíhlasuaurůznýchskupin hlasových profesí c ČsAS Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky hlasuurůznýchtypůpoužitíhlasuaurůznýchskupin hlasových profesí Marek Frič Výzkumné centrum hudební akustiky(marc) Zvukové studio Hudební

Více

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi:

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: BAHA IMPLANTÁT MUDr. Jan Bouček, Ph.D. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha Základní pojmy Sluchová

Více

Certifikovaný kurz v oboru TECHNICKÁ AUDIOLOGIE (projekt vzdělávacího programu)

Certifikovaný kurz v oboru TECHNICKÁ AUDIOLOGIE (projekt vzdělávacího programu) Certifikovaný kurz v oboru TECHNICKÁ AUDIOLOGIE (projekt vzdělávacího programu) Obsah 1 ÚČEL CERTIFIKOVANÉHO KURZU... 2 2 PROFIL ABSOLVENTA... 2 3 URČENÍ KURZU... 2 4 VSTUPNÍ A DALŠÍ POŽADAVKY... 2 5 CELKOVÁ

Více

Zvuková karta. Základní pojmy. Vzorkování zvuku

Zvuková karta. Základní pojmy. Vzorkování zvuku Zvuková karta Zvuková karta (zvukový adaptér, zvukové rozhraní) je rozšiřující rozhraní počítače, které slouží k počítačovému zpracování zvuku (vstup, výstup). Pro řízení činnosti zvukové karty operačním

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí Fyziologická akustika anatomie: jak to vypadá fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí hudební akustika: jak dosáhnout libých počitků Anatomie lidského ucha Vnější

Více

Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů. Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha

Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů. Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha V práci je vyšetřován vliv meridionální komy na přesnost měření optickými přístroji a to na základě difrakční

Více

VRA. v AUDIO Fon Centru rok Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

VRA. v AUDIO Fon Centru rok Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec VRA v AUDIO Fon Centru rok 2013 Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec MUDr. Mgr. Michaela Vojnová Řebíčková VRA je behaviorální vyšetřovací

Více

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: Název: Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to zvuk a ultrazvuk, jaké jsou jednotky hlasitosti zvuku. 2. Jak funguje zvukový senzor. 3. Navrhni

Více

Jan Kaňka

Jan Kaňka Jan Kaňka 21. 3. 2017 CO NÁS ČEKÁ Představení společnosti Akustika v interiérech Šíření zvuku Prostorová akustika Stavební akustika Psychoakustika Projekty v praxi Akustická řešení kancelářských prostor

Více

4.1. Návod k nastavení plochy. Obsah. Marš 2015. Tento návod obsahuje podrobné pokyny k nastavení sluchadla pomocí aplikace Phonak Target.

4.1. Návod k nastavení plochy. Obsah. Marš 2015. Tento návod obsahuje podrobné pokyny k nastavení sluchadla pomocí aplikace Phonak Target. 4.1 Marš 2015 Návod k nastavení plochy Tento návod obsahuje podrobné pokyny k nastavení sluchadla pomocí aplikace Phonak Target. Přečtěte si rovněž [Novinky] na úvodní obrazovce aplikace Phonak Target.

Více

ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 ČSN ISO 3743-2

ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 ČSN ISO 3743-2 ČESKÁ NORMA ICS 17.140.10 Září 1996 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015 Hluk na pracovišti a jeho následky MUDr. Beatrica Dlouhá Praha 20.11.2015 Základní pojmy Hluk = jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo škodlivý zvuk Zvuk = mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním

Více

Opakování. Neparametrické testy. Pořadí. Jednovýběrový Wilcoxonův test. t-testy: hypotézy o populačním průměru (střední hodnoty) předpoklad normality

Opakování. Neparametrické testy. Pořadí. Jednovýběrový Wilcoxonův test. t-testy: hypotézy o populačním průměru (střední hodnoty) předpoklad normality Opakování Opakování: Testy o střední hodnotě normálního rozdělení 1 jednovýběrový t-test 2 párový t-test 3 dvouvýběrový t-test jednovýběrový Wilcoxonův test párový Wilcoxonův test dvouvýběrový Wilcoxonův

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení 3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení Vymezení základních pojmů význam sluchu etiologie sluchového postižení klasifikace sluchových vad Význam sluchu důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

Virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24

Virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24 Virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24 Martin Vondrášek České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická vondram3@fel.cvut.cz Abstrakt: Kochleární implantát je elektronické zařízení,

Více

4.0. Návod k nastavení plochy. Obsah. říjen 2014. Tento návod obsahuje podrobné pokyny k nastavení sluchadla pomocí aplikace Phonak Target.

4.0. Návod k nastavení plochy. Obsah. říjen 2014. Tento návod obsahuje podrobné pokyny k nastavení sluchadla pomocí aplikace Phonak Target. 4.0 říjen 2014 Návod k nastavení plochy Tento návod obsahuje podrobné pokyny k nastavení sluchadla pomocí aplikace Phonak Target. Přečtěte si rovněž [Novinky] na úvodní obrazovce aplikace Phonak Target.

Více

Berková Petra 105, Berka Pavel 106

Berková Petra 105, Berka Pavel 106 SKRYTÁ VADA STROPU S PODLAHOU, NEBO NEDOSTATEK V POSUZOVÁNÍ KROČEJOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI? CONCEALED DAMAGE THE CEILING TO THE FLOOR, OR THE LACK OF ASSESSMENT OF IMPACT SOUND? ABSTRAKT: Berková Petra 105,

Více

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ PL-10 PRO ZESÍLENÍ ZVUKU PRO NEDOSLÝCHAVÉ Akustický a indukční zesilovač zvuku pro telefonování je malý, lehký a přenosný. Vhodný na téměř všechny typy telefonů. Plynulá regulace zesílení. Může být jednoduše

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.140 Duben 2014 Akustika Odhad ztráty sluchu vlivem hluku ČSN ISO 1999 01 1620 Acoustics Estimation of noise-induced hearing loss Acoustique Estimation de la perte auditive

Více

OTDR Optical time domain reflection

OTDR Optical time domain reflection OTDR Optical time domain reflection Úvod Co je OTDR Jak měří trasu OTDR Události na trase Nastavení parametrů OTDR Jak vybrat OTDR Co je OTDR? Netopýr vysílá krátké akustické signály a na základě jejich

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

Strategie ACE využívající virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24

Strategie ACE využívající virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24 Strategie ACE využívající virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24 Martin Vondrášek České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická vondram3@fel.cvut.cz Abstrakt: Kochleární implantát

Více

Vyhodnocení měření akustických parametrů ve vybraných mateřských školách

Vyhodnocení měření akustických parametrů ve vybraných mateřských školách Název: Vyhodnocení měření akustických parametrů ve vybraných mateřských školách Zakázkové číslo: 16-06-09 Profese: prostorová akustika Dokument: protokol z měření Datum: říjen 2016 Revize: 00 Zpracoval:

Více

JAK VZNIKÁ LIDSKÝ HLAS? Univerzita Palackého v Olomouci

JAK VZNIKÁ LIDSKÝ HLAS? Univerzita Palackého v Olomouci JAK VZNIKÁ LIDSKÝ HLAS? JAN ŠVEC Katedra biofyziky, ik Př.F., Univerzita Palackého v Olomouci HLAS: Všichni jej každodenně používáme, ale víme o něm v podstatě jen málo Studium lidského hlasu Je založeno

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2010

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 31 Souhrn Činnost logopedických pracovišť v ČR Activity of branch of logopaediology in the CR in the year

Více

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.- 4. November 2016 Horný Smokovec Pavla Weberová, Lenka Hricová, Helena Dvořáčková Při podezření na sluchovou vadu dítěte Diagnostika

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

NÁVOD K OBSLUZE MUSE 5

NÁVOD K OBSLUZE MUSE 5 CZ NÁVOD K OBSLUZE MUSE 5 PŘEHLED Sluchátka MUSE 5 Pouzdro s nabíječkou Návleky FitSeal TM Silikonové špunty XS S M L USB Mikro napájecí kabel 1 NEŽ ZAČNETE Vložte sluchátka do pouzdra s nabíječkou a před

Více

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Praha

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Praha Komunikační obtíže u nedoslýchavých v závislosti na velikosti sluchových ztrát a spektru postižených frekvencí Blanař, V. 1 ; Mejzlík, J. 1,2 ; Škvarlová, V. 1 1 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita

Více

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách P. Křemen (Zkušebnictví, a.s.), R. Jech (Zkušebnictví, a.s) Jsou uvedeny principy a postup harmonizace metod zpracování a vyhodnocení

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE

METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE Pavel Němeček 1 1. Anotace Speech understandability in passanger car cabin. The contribution describes the method and fundamental result of subdequent phase

Více

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo

Více

difúzní zvukové pole Q r

difúzní zvukové pole Q r Prostorová akustika Prostorová akustika se zabývá studiem akustických jevů uvnitřčástečně nebo zcela uzavřených prostorů. Cílem není ochrana proti hluku, ale zajištění dobré slyšitelnosti a srozumitelnosti

Více

I. F Y Z IK Á L N Í A B IO L O G IC K É Z Á K L A D Y SLUCHU

I. F Y Z IK Á L N Í A B IO L O G IC K É Z Á K L A D Y SLUCHU F O N IA T R IE -S L U C H O B S A H I. F Y Z IK Á L N Í A B IO L O G IC K É Z Á K L A D Y SLUCHU 1 Z vu k z audiólogického hlediska (J. D ršala)... 20 1.1 Akustika a fyzikálni vlastnosti zvuku... 20 1.2

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

STAV SLUCHU ŽÁKŮ ČESKÝCH ŠKOL PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

STAV SLUCHU ŽÁKŮ ČESKÝCH ŠKOL PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ STAV SLUCHU ŽÁKŮ ČESKÝCH ŠKOL PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Jaroslav Hrubý Úvod V 1996 provedla Pracovní skupina pro otázky vzděláváni neslyšících při Odboru speciálního školství MŠMT [4-5] rozsáhlou dotazníkovou

Více

UZ ovládání přístroje, tipy a triky. Bohatá Š. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

UZ ovládání přístroje, tipy a triky. Bohatá Š. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno UZ ovládání přístroje, tipy a triky Bohatá Š. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Optimální provedení UZ Sonda vhodného typu a frekvence Vhodný vyšetřovací program Pokud automatická kompenzace hloubkového

Více

Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky

Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky navržena výborem ČSORLCHHK ČLS JEP, schválena ústředím VZP v Praze dne 21.10.2014 Centra kochleárních implantací o FN Motol Praha, FN USA Brno, FN

Více

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém Zvuk a sluch 1 Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém 1 Toto je první ze série brožurek firmy Widex o sluchu a o problémech se sluchem. 2 Od zvukové vlny ke slyšení Sluch

Více

mel jednotka subjektivní výšky tónu. Výška tónu o frekvenci 1000 Hz a hladině akustického tlaku 40 db se rovná 1000 melům.

mel jednotka subjektivní výšky tónu. Výška tónu o frekvenci 1000 Hz a hladině akustického tlaku 40 db se rovná 1000 melům. m / Hudební akustika 42 mechanická soustava uspořádání mechanických prvků. Např. u hudebního nástroje představuje soustavu 1D struna houslí, 2D membrána bubnu a 3D zvon. Pro zkoumání vlastností těchto

Více

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM Vít Blanař*, Jan Mejzlík*, **, Veronika Škvarlová* * Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií ** Univerzita Karlova, Praha,

Více

Seznámení s výsledky výzkumného šetření v oblasti hodnocení fonematického sluchu u dětí s mentální retardací

Seznámení s výsledky výzkumného šetření v oblasti hodnocení fonematického sluchu u dětí s mentální retardací Seznámení s výsledky výzkumného šetření v oblasti hodnocení fonematického sluchu u dětí s mentální retardací Gabriela Smečková Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci Resumé Příspěvek seznamuje

Více

Fyzikální podstata zvuku

Fyzikální podstata zvuku Fyzikální podstata zvuku 1. základní kmitání vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

NOVINKY VE FONIATRII PROGRAM

NOVINKY VE FONIATRII PROGRAM NOVINKY VE FONIATRII PROGRAM Pátek 14. 9. 2012 9.00-10.00 Zahájení a historická část k 90. výročí česko-slovenské foniatrie Předsedající: Olga Dlouhá, Milan Lašťovka 10.00 10.30 Přestávka Zamyšlení nad

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 010 1.týden (0.09.-4.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014

Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Miroslav CHRÁSKA Univerzita Palackého v Olomouci, eská Republika Porovnání vztahu u itel k informa ním a komunika ním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Úvod cíl výzkumu Hlavním cílem srovnávacího výzkumubylo

Více

edí prostřed Milena Menzlová,, Petr Ambroz, Lenka Machačov ová

edí prostřed Milena Menzlová,, Petr Ambroz, Lenka Machačov ová Hluk v životním prostřed edí Milena Menzlová,, Petr Ambroz, Lenka Machačov ová Účinky hluku na lidský organismus Podle odborných odhadů je celosvětov tově postiženo hlukem 40 aža 45% lidstva (Lejsek, M.:

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 2 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 2 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ 1. PODZVUKOVÝCH PROUDOVÝCH LETOUNŮ Žádost o typová osvědčení podaná 6. října 1977 nebo později 2. VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI

Více

Šíření a vlastnosti zvuku

Šíření a vlastnosti zvuku NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_189_Akustika AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 8., 17.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Moderní pediatrická sluchadla. Lukáš Praus Sluchadlová akustika spol. s r. o.

Moderní pediatrická sluchadla. Lukáš Praus Sluchadlová akustika spol. s r. o. Moderní pediatrická sluchadla Lukáš Praus Sluchadlová akustika spol. s r. o. 1.Akustické parametry 2.Bezpečnost a odolnost 3.Konektivita Akustické parametry Funkce doporučené AAA WDRC Omezení výstupní

Více

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů

Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem Ing. Regazza Ultrazvuková měření tloušťky stěny potrubních systémů Regazzo Richard, Regazzová Marcela R & R NDT Zeleneč V článku se zabýváme měřením tloušťky

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku Zvukové jevy Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku 2. musí existovat látkové prostředí, kterým se zvuk šíří - ve vakuu se zvuk nešíří! 3.

Více

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění Zvukové (akustické) vlny: Akustické vlnění elastické podélné vlny s frekvencí v intervalu 16Hz-kHz objektivní fyzikální příčina (akustická vlna) vyvolá subjektivní vjem (vnímání zvuku) člověk tyto vlny

Více