Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči - vliv tíže sluchové vady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči - vliv tíže sluchové vady"

Transkript

1 PŮVODNÍ PRÁCE Přínos binaurální korekce pro srozumitelnost řeči - vliv tíže sluchové vady Havlík R. AUDIO-Fon centr s.r.o., Brno, přednosta doc. MUDr. M. Lejska, CSc. SOUHRN Práce analyzuje kvantitativní přínos binaurální korekce oproti korekci monaurální pro srozumitelnost řeči na pozadí bílého šumu v přesně definovaných odstupech signál-šum (SNR). Za tímto účelem bylo vyšetřeno celkem 189 uživatelů binaurální korekce, kteří byli rozděleni podle tíže své sluchové vady do tří skupin, a to v kategoriích průměrného prahu sluchu (na frekvencích 500 Hz, 1 khz, 2 khz a 4 khz) db HL, db HL a db HL. Hodnocen je benefit v jednotlivých skupinách a jeho vzájemné porovnání. Z výsledků vyplývá, že zlepšení rozumění nastává především v negativních hodnotách SNR a globální přínos druhého sluchadla pro rozumění je tím větší, čím je sluchové postižení těžší. Klíčová slova: binaurální korekce, monaurální korekce, práh sluchu, akustický signál, audiometrická křivka. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 58, 2009, č. 4, s SUMMARY Havlík R.: The Benefit of Binaural Amplification for the Speech Intelligibility - The Influence of the Degree of the Hearing Loss The paper analyzes the quantitative benefit of binaural amplification in comparison to monaural one for the speech intelligibility on the background noise in precisely defined SNR (signal-to-noise ratios). 189 hearing impaired persons who decided to use a hearing aid on both ears have been examined. They were divided into 3 groups according to the degree of their hearing loss (40-49 db HL, db HL, db HL). The author evaluated the benefit within each group and the mutual comparisons. The results indicate that the speech intelligibility improvement occurs especially in the negative values of SNR and the global benefit of the second hearing instrument is directly related to the severity of the hearing loss. Key words: binaural amplification, monaural amplification, SNR, hearing loss, acoustic signal, audimetric curve. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 58, 2009, No. 4, pp ÚVOD Při analýze komplexního akustického signálu se v centrálním sluchovém orgánu mimo jiné uplatňuje schopnost zvýšit poměr signál-šum (4, 6, 24), a to na základě vzájemného porovnání signálů přicházejících z pravého a levého ucha. Při analýze řeči na pozadí neřečového signálu tak dochází ke zdůraznění právě signálu řečového (9). Tato funkce centrální části sluchového aparátu je tím přínosnější, čím jsou poslechové podmínky horší (23). Samozřejmým limitem dosažení srozumitelnosti je schopnost periferního sluchového ústrojí vzájemně ještě oddiferencovat řečový a neřečový signál. MATERIÁL A METODIKA Základní podmínky pro zařazení probandů do výzkumného souboru A) Percepční nedoslýchavost kochleárního typu s mírně klesajícím průběhem audiometrické křivky (shallow slope). B) Stranová symetrie sluchového postižení (průměrný mezistranový rozdíl prahů sluchu na frekvencích 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz a 4000 Hz není větší než 5 db a mezistranový rozdíl prahu sluchu na jednotlivých frekvencích není větší než 10 db). C) Průměrný práh sluchu na uvedených frekvencích se pohybuje v rozmezí db HL. D) Věk od 18 let výš. E) Svobodné a uvážené rozhodnutí probandů pro binaurální korekci. F) Aplikace závěsných nebo zvukovodných dvoukanálových digitálních sluchadel, která nedisponují schopností redukovat neřečový signál. G) Dobrá spolupráce pacientů a lucidita v průběhu celého vyšetřovacího a nastavovacího procesu. H) Osoby zařazené do souboru musí být praváci. I) U žádného probanda nesmí být přítomen trvalý tinnitus. 204

2 Uspořádání experimentu Měření byla prováděna v prostorné tiché komoře simulující volné pole a odpovídající požadavkům pro audiometrická vyšetření, k tomuto účelu schválené. Vyšetřovaná osoba byla posazena do jejího středu. Ve výši hlavy byly ve vzdálenosti 1 metru umístěny dva reproduktory, první v azimutu 0 stupňů, druhý v azimutu 180 stupňů. Signál (řeč) přicházel z předního reproduktoru, kompetitivní šum (WN) ze zadního. Vyšetření byla prováděna v den provedení binaurální korekce, tedy bez jakékoli předchozí adaptace na ni. Při monaurálním vyšetření bylo sluchadlo umístěno na pravém uchu. Použité akustické signály Jako řečový signál byla použita česká slovní audiometrie, konkrétně její druhá smíšená sestava pro dospělé, zaznamenaná na originálním CD nosiči (nahráno na ORL klinice UP Palackého v Olomouci, 1994). Je složena z deseti dekád jedno-, dvou- a tříslabičných slov (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a příslovce), v jednotlivých dekádách co možná nejvíce fonologicky vyvážených. Byla originálně publikována už v roce 1960 (21), a ačkoli některé výrazy nyní již neodpovídají aktuální skladbě českého jazyka (5), dodnes slouží jako jedno ze standardních audiometrických vyšetření v klinické audiologii. I když byla později doplněna o některé speciální verbální testy, ve své ryzí podobě doposud nebyla v českém jazyku překonána. K přehrávání byl použit CD přehrávač Sony CDP-311, kalibrovaný klinický audiometr Interacoustics AC 40 a reproduktor SAPARA-UNI AQ-130 (8 ohmů, špičkový výkon 130 W/ 3 s). Jako kompetitivní signál byl použit bílý šum (WN) o konstantní intenzitě produkovaný druhým kanálem klinického audiometru Interacoustics AC 40, přes druhý reproduktor SAPARA-UNI AQ- 130 (8 ohmů, špičkový výkon 130 W/ 3 s). Před vlastním vyšetřením byl každý proband podrobně poučen o svém úkolu: zopakovat slyšené slovo na pozadí rušivého šumu. Akceptována byla pouze správně reprodukovaná slova, jakákoli nepřesnost byla zaznamenána jako chybná odpověď. Odstupy signál-šum Řečový signál byl aplikován v intenzitách 75 db, 65 db, 55 db a 45 db nastavených na audiometru, samozřejmě s vědomím, že okamžitá hladina intenzity (odpovídající amplitudě signálu) není ve slově konstantní a závisí na jeho hláskové skladbě (obr. 1). Hodnota bílého šumu byla nastavena trvale na 65 db. Vyšetření bylo tedy provedeno na úrovních poměru signál-šum +10 db, 0 db, - 10 db a - 20 db. Obr. 1. Amplitudový záznam jedné z dekád české slovní audiometrie na pozadí tucha. Velikost výchylky odpovídá množství akustické energie, kterou nesou jednotlivé hlásky. Obr. 2. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov 65 db na pozadí ticha. Obr. 3. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov, SNR + 10 db, WN 65 db. Obr. 4. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov, SNR - 0 db, WN db. 205

3 jemnější hladiny hlasitosti a stranového vyvážení poslechu. Ušní vložky byly vybaveny příslušným kalibrem ventingu a hloubkou usazení ve zvukovodu (1, 2, 7, 13). Obr. 5. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov, SNR 10 db, WN 65 db. Způsob statistického hodnocení výsledků Testování bylo provedeno pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu (u souborů se stejným počtem prvků a hodnocením více jevů u jednotlivých probandů) a pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů (u souborů s odlišným počtem prvků a rozdílnými hodnotami rozptylu). Číslo p vynásobené 100 udává riziko mylného přijetí alternativní hypotézy. VÝSLEDKY Celkem bylo vyšetřeno 189 osob. Soubor probandů byl rozdělen do tří skupin podle tíže sluchového postižení (průměrný práh sluchu db HL: 40 probandů, db HL: 84 probandů a db HL: 65 probandů). Obr. 6. Sonogram slovní audiometrie, dekáda slov, SNR 20 db, WN 65 db. Na obrázcích 2-6 jsou zobrazeny sonagramy jedné z deseti použitých dekád, pořízené prostřednictvím software lingwaves, verze 2.5, mikrofon Center 322 data logger sound level meter, ve výše uvedených akustických podmínkách. Použitá sluchadla Pro experiment byla použita výhradně závěsná a zvukovodová dvoukanálová digitální sluchadla, která nedisponují schopností redukce neřečového signálu. Parametry zesílení byly primárně nastaveny prostřednictvím příslušného software na základě zadaného prahového tónového audiogramu a prahu nepříjemného poslechu (20). Použitá pravidla zesílení byla Loudness mapping a NAL- NL1 dle doporučení příslušného výrobce. Matematická hodnota zesílení (10) byla dle potřeby interaktivně klinicky upravena do úrovně nejpří- 1. Srovnání zlepšení průměrné srozumitelnosti řeči při binaurální korekci vzhledem ke korekci monaurální v jednotlivých skupinách probandů Porovnáváno je zlepšení průměrného rozumění řeči pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu. Průměrné zlepšení rozumění uvádí, o kolik procent je průměrná srozumitelnost při binaurální korekci lepší ve srovnání s korekcí monaurální. Výsledek t-testu uvádí matematickou hodnotu statistického zpracování - čím je vyšší, tím je validita větší. Hodnota p uvádí, jaká je míra pravděpodobnosti mylného přijetí výsledku - čím je nižší, tím je riziko omylu menší. Skupina db HL SNR -20 db 18,0 % t = 6,89 p = 1,51 x 10-8 SNR -10 db 18,5 % t = 7,74 p = 1,05 x 10-9 SNR 0 db 6,0 % t = 6,00 p = 4,58 x 10-6 SNR +10 db: 1,5 % t = 2,62 p = 6,18 x 10-3 průměrného zlepšení rozumění: 44,0 % 206

4 Skupina db HL SNR -20 db 14,4 % t = 9,55 p = 2,62 x SNR -10 db 21,2 % t = 12,07 p = 2,91 x SNR 0 db 9,4 % t = 7,99 p = 3,48 x SNR +10 db 3,2 % t = 5,44 p = 2,61 x 10-7 průměrného zlepšení rozumění: 48,2 % Skupina db HL SNR -20 db 11,4 % t = 7,21 p = 4,00 x SNR -10 db 22,9 % t = 11,78 p = 5,55 x SNR 0 db 11,4 % t = 8,55 p = 1,73 x SNR +10 db 4,8 % t = 5,42 p = 4,84 x 10-7 průměrného zlepšení rozumění: 50,5 % 2. Průměrné zlepšení rozumění řeči v jednotlivých SNR ve stejné skupině tíže sluchového postižení Porovnáváno je zlepšení průměrného rozumění řeči při binaurální korekci v sousedních hodnotách SNR pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu. Skupina db HL SNR -20 vs SNR -10 0,5% t = 0,13 p = 4,5 x 10-1 SNR -10 vs SNR 0 12,5% t = 5,28 p = 2,6 x 10-6 SNR 0 vs SNR +10 4,5% t = 3,98 p = 1,44 x 10-4 Skupina db HL SNR -20 vs SNR -10 6,8% t = 2,80 p = 3,14 x 10-3 SNR -10 vs SNR 0 11,8% t = 6,25 p = 8,62 x 10-9 SNR 0 vs SNR +10 6,2% t = 5,07 p = 1,17 x 10-6 Skupina db HL Rozdíl rozumění Výsledek t-testu Hodnota p SNR -20 vs SNR ,5% t = 4,28 p = 3,20 x 10-5 SNR -10 vs SNR 0 11,5% t = 5,31 p = 7,37 x 10-7 SNR 0 vs SNR +10 6,6% t = 5,01 p = 2,28 x Průměrné zlepšení srozumitelnosti v jednotlivých SNR Porovnáváno je zlepšení průměrného rozumění řeči při korekci binaurální ve stejných hodnotách SNR v jednotlivých skupinách tíže sluchového postižení pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů. SNR - 20 db vs ,6% t = 1,19 p = 0, vs ,6% t = 2,16 p = 0, vs ,0% t = 1,38 p = 0,08 SNR - 10 db vs ,7% t = 0,91 p = 0, vs ,4% t = 1,44 p = 0, vs ,7% t = 0,66 p = 0,25 SNR - 0 db vs ,4% t = 2,05 p = 0, vs ,4% t = 3,03 p = 0, vs ,0% t = 1,11 p = 0,13 207

5 SNR + 10 db vs ,7% t = 2,09 p = 0, vs ,3% t = 3,12 p = 0, vs ,6% t = 1,47 p = 0,07 4. Porovnání věkového rozložení probandů v jednotlivých kategoriích tíže sluchového postižení Statisticky je srovnáván průměrný věk probandů pomocí dvouvýběrového t-testu s nerovností rozptylů. V kategorii sluchové vady db činí 67 let, vady db 70 let a vady db 68 let. Tíže sluchové vady Rozdíl prům. věku Výsledek t-testu Hodnota p vs roky t = 0,79 p = 0, vs rok t = 0,31 p = 0, vs roky t = 0,62 p = 0,27 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 1. Ve všech kategoriích tíže sluchové vady došlo na všech úrovních SNR ke statisticky významnému zlepšení srozumitelnosti řeči při binaurální korekci vzhledem ke korekci monaurální, a to na 1% hladině významnosti. Souhrnný přínos binaurální korekce je nejvyšší v kategorii nejtěžšího sluchového postižení, naopak nejnižší v kategorii postižení nejlehčího (graf 1 graf 3). -20 db a -10 db v kategorii nejlehčího sluchového postižení (18,0% a 18,5%), který je navzájem srovnatelný, jsou rozdíly průměrného zlepšení srozumitelnosti řeči statisticky významné na 1% hladině významnosti. 3. Rozdíly zlepšení průměrného rozumění řeči při binaurální korekci ve stejných hodnotách SNR v jednotlivých kategoriích tíže sluchového postižení jsou v naprosté většině případů statisticky velmi málo významné. Přínos binaurální korekce je v každé z nich přibližně stejný (p db HL db HL 60-69dB HL SRN -20 db 18,0% 14,4% 11,4% SRN -10 db 18,5% 21,2% 22,9% SRN 0 db 6,0% 9,4% 11,4% SNR +10dB 1,5% 3,2% 4,8% Souhrnný přínos 44,0% 48,2% 50,5% 2. Ve všech kategoriích tíže sluchové vady byl nejvyšší průměrný přínos binaurální korekce oproti monaurální na úrovni SNR -10 db, následovaný úrovní SNR -20 db, poté 0 db a nakonec +10 db. Kromě velikosti přínosu při SNR 0,02 ve všech případech s výjimkou SNR 0 db a SNR +10 db při srovnání db HL versus db HL). 4. Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl průměrného věku probandů v jednotlivých hodno M B M B -20 db -10 db 0 db +10 db Graf 1. Grafické znázornění srozumitelnosti řeči s korekcí monaurální (modře) a binaurální (fialově) v kategorii sluchové vady db HL na jednotlivých úrovních SNR. -20 db -10 db 0 db +10 db Graf 2. Grafické znázornění srozumitelnosti řeči s korekcí monaurální (modře) a binaurální (fialově) v kategorii sluchové vady db HL na jednotlivých úrovních SNR. 208

6 Graf 3. Grafické znázornění srozumitelnosti řeči s korekcí monaurální (modře) a binaurální (fialově) v kategorii sluchové vady db HL na jednotlivých úrovních SNR. cených skupinách (rozdíl 1-3 roky, p 0,22 ve všech případech). DISKUSE M B -20 db -10 db 0 db +10 db Míra přínosu binaurální korekce oproti monaurální je v literatuře hojně diskutována. Je předmětem zájmu jak samotných audiologů, tak výrobců sluchadel. Porovnání slovního audiogramu s jedním a dvěma sluchadly může být zásadním faktorem při rozhodování nedoslýchavého člověka jak v ohledu, zda korekci vůbec začít používat, tak ve smyslu určení velikosti přínosu druhého sluchadla, a tím i smysluplnosti finanční investice. Verbální testy jsou obecně prováděny jak na pozadí ticha, tak především různými formami rušivého zvuku, které se snaží simulovat reálné poslechové situace v běžném životě. Používány jsou bílý šum (v plné spektrální šíři a o konstantní intenzitě) (15, 19), růžový šum (19) a šum kolísající ve spektru i intenzitě, nejčastěji nazývaný babble noise (12, 14, 22, 25), uváděn je i coctail party (18). Stach (23) uvádí parametry zlepšení srozumitelnosti řeči v negativních hodnotách SNR při korekci binaurální oproti monaurální v rozmezí % s maximálním přínosem při SNR -10 db. Neuvádí však průměrné hodnoty a nezabývá se statistickým hodnocením. Markides (16) ve své studii hodnotil skupinu nedoslýchavých, kteří používali binaurální korekci. Zjistil, že eliminace akustického stínu hlavy (přichází-li signály z azimutů odlišných od 0 a 180 stupňů) přináší přibližný zisk 6-7 db a centrální potlačení šumu přibližně 2-3 db. Kombinace těchto dvou faktorů zlepšila srozumitelnost řeči ve sledované skupině pacientů (použita sestava jednoslabičných slov) o 40 %, a to jak v tichém, tak hlučném prostředí s nepříznivým odrazem akustických vln. Hawkins a Yacullo (11) došli ke stejné hodnotě 2-3 db centrálního potlačení šumu u osob používajících dvě sluchadla s kulovým (všesměrovým) mikrofonem. Při použití dvou sluchadel se směrovým mikrofonem se poměr signál-šum zlepšil o další 3-4 db. Nabelek (17) navázal na předchozí studii a zabýval se vlivem prostředí, ve kterém dochází k odrazu a následné interferenci zvukových vln. Dospěl k závěru, že echo, které přesahuje hodnotu 2 sekund, může významným způsobem srozumitelnost řeči zhoršit. Cox a spol. (3) ve své studii nalezli u normálně slyšících osob při binaurálním poslechu zisk 4 db v důsledku centrálního potlačení šumu, což vedlo ke zlepšení srozumitelnosti řeči o 26 %. U skupiny nedoslýchavých hodnotil tentýž jev při použití binaurální korekce. Srozumitelnost řeči se zlepšila o 19 %. Rozdíl 7 % vysvětluje jako důsledek zhoršeného zpracování řečového signálu vlivem sluchové vady a zkreslením sluchadla. Havlík a spol. (9) hodnotili intenzitu řeči, na které bylo dosaženo její 100% srozumitelnosti na pozadí bílého šumu při SNR +5 db, kdy signály přicházely v azimutech +45 a -45 stupňů. Ve sledovaném souboru 25 % uživatelů sluchadel dosáhlo 100% diskriminace na nižší intenzitě při binaurální korekci ve srovnání s monaurální a 38 % dosáhlo 100% rozumění, přičemž při použití pouze jednoho sluchadla této hodnoty nedosáhlo vůbec. ZÁVĚR Ve všech sledovaných kategoriích tíže sluchové vady byla prokázána lepší srozumitelnost řeči při binaurální korekci ve srovnání s korekcí monaurální, a to ve všech hodnotách poměru signál-šum (SNR). Nejvyšší přínos binaurální korekce byl prokázán na úrovni SNR -10 db, následován úrovní SNR -20 db, SNR 0 db a SNR +10dB. V praxi to znamená, že použití binaurální korekce je vzhledem k rozumění řeči mnohem efektivnější v prostředí s dominujícím rušivým šumem než v prostředí, ve kterém dominuje řeč nad šumem pozadí. Globální přínos binaurální korekce oproti korekci monaurální je z hlediska srozumitelnosti řeči na pozadí rušivého zvuku tím větší, čím je sluchové postižení těžší. Hodnoty průměrného zlepšení srozumitelnosti řeči při korekci binaurální oproti korekci monaurální jsou ve stejných poměrech signál-šum srovnatelné ve všech hodnocených kategoriích tíže sluchového postižení. Binaurální korekce u stranově symetrické per- 209

7 cepční sluchové vady tedy přináší nejen výrazně vyšší kvalitu sluchového vjemu a schopnost směrového slyšení, ale především lepší srozumitelnost řeči. Měla by proto být metodou volby zejména při řešení zhoršeného rozumění na pozadí rušivých zvuků. LITERATURA 1. Brugel, F. J., Schorn, K.: Die In-situ-Messung als Notwendiger Bestandteil der Hörgeräteanpassung. Laryngorhinootologie, 70, 1991, 11, s Brugel, F. J., Schorn, K., Fastl, H.: Eie Einfluss der Zusatzbohrung im Ohrpassstück auf die Sprachdiscrimination im Störgeräuch. HNO, 39, 1991, 9, s Cox, R., DeChicchis, A. R., Wark, D. J.: Demonstration of binaural advantage in audiometric test rooms. Ear Hear, 1981, 2, s De Jonge, R.: Selecting and verifying hearing aid fittings for symmetrical hearing loss, in Valente, M.: Strategies for selecting and verifying hearing aid fittings. New York, Thieme Medical Publishers, INC, 1994, s Dlouhá, O., Novák, A., Vokřál, J.: Česká slovní audiometrie vývoj nových testů. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 57, 2008, 4, s Gao, Y., Huang, T., Haton, J. P.: Central auditory model for spectral processing. 2, 1993, s. 1993, s Havlík, R.: Vliv individuální ušní vložky na akustický signál sluchadla. Philips, Havlík, R.: Binaurální slyšení: známá i méně známá fakta o sluchové funkci. Philips, Havlík, R., Weberová, P., Lejska, M.: Binaurální korekce sluchové vady. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 53, , s Havlík, R.: Sluchadlová propedeutika. MIKADAPRESS, Brno, Hawkins, D. B., Yacullo, W.: Signal-to-noise ratio advantage of binaural hearing aids and directional microphones under different levels of reverberation. J. Speech Hear Dis., 49, 1984, s Keidser, G., Katsch, R., Dillon, H, Grant, F.: Relative loudness of low- and high-frequency bands of speech-shaped babble, including the influence of bandwidth and input level. The Journal of the Acoustical Society of America, 111, 2002, 2, s Keller, F., Freiburg, B.: Akustische Eigenschaften des Ohrpassstückes. Zusammenstellung, Kristjansson, T., Frey, B., Deng, L., Acero, A.: Towards non-stationary model-based noise adaptation for largevocabulary speech recognition. Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1, 2001, s Li, F. F., Cox, T. J.: A neural network model for speech intelligibility quantification. Applied Soft Computing, 7, 2007, 1, s Markides, A.: Binaural hearing aids. London, Academic Press, Nabelek, A. K.: The effects of room acoustics on speech perception through hearing aids by normal-hearing and hearing-impaired listeners, in Studebaker G. A., Hochberg, I: Acoustical factors affecting hearing aid performance. Baltimore, University Press, 1980, s Novák, A.: Korekce sluchových vad sluchadly. Unitisk, Praha, Rao, M. D., Letowski, T.: Callsign Aquisition Test (CAT): speech intelligibility in noise. Ear Hear, 27, , s Sandlin, R. E.: Texbook of hearing aid amplification - technical and clinical considerations. Singular Publishing Group, Thomson Learning, San Diego, Seeman, M. a kol.: Česká slovní audiometrie. SZN, Praha, Shu, H.: A speech test with speech-babble noise: Relation between frequency range of noise and word intelligibility. Japanese Journal of Special Education, 37, 2000, 4, s Stach, B. A.: Clinical audiology: an introduction. Singular Publishing Group, INC, San Diego, Wertz, D. M. S., Hall, J. W., Davis, W.: Auditory processing disorders: Management approaches past to present. Seminars in Hearing, 23, 2002, 4, s Yao, K., Paliwal, K. K., Nakamur, S.: Noise adaptive speech recognition based on sequential noise parameter estimation. Speech Communication, 42, 2004, 1, s MUDr. Radan Havlík AUDIO-Fon centr s.r.o. Obilní trh Brno 210

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ Základní

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM Vít Blanař*, Jan Mejzlík*, **, Veronika Škvarlová* * Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií ** Univerzita Karlova, Praha,

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE

METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE METODY MĚŘENÍ SROZUMITELNOSTI ŘEČI VE VOZIDLE Pavel Němeček 1 1. Anotace Speech understandability in passanger car cabin. The contribution describes the method and fundamental result of subdequent phase

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Horáková, Radka Sluchové postižení : úvod do surdopedie

Více

Definice faktoru. prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném. Frekvence 20-20 000Hz

Definice faktoru. prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném. Frekvence 20-20 000Hz Profesionální poškození sluchu z hluku MUDr. Markéta Petrovová KPL FN USA Brno 1 Definice faktoru Zvuk = mechanické vlnění pružného prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném lidským uchem Frekvence 20-20

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

Sona-Speech II, Model 3650 PROGRAM PRO LOGOPEDICKOU PRAXI NA ČESKÉM LOGOPEDICKÉM NEBI POČÍTAČOVÝ PROGRAM. Úvodem.

Sona-Speech II, Model 3650 PROGRAM PRO LOGOPEDICKOU PRAXI NA ČESKÉM LOGOPEDICKÉM NEBI POČÍTAČOVÝ PROGRAM. Úvodem. PROGRAM PRO LOGOPEDICKOU PRAXI NA ČESKÉM LOGOPEDICKÉM NEBI POČÍTAČOVÝ PROGRAM Sona-Speech II, Model 3650 Úvodem. Sona-Speech II je v porovnání s jinými logopedickými stroji a programy relativně levný software,

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI

JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI Jana Mádlíková - Jan Nouza Laboratoř počítačového zpracování řeči na Technické univerzitě v Liberci se již

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI. Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI. Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Senzorineurální (percepční)

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Podklady k okruhům č. 3, 4

Podklady k okruhům č. 3, 4 Základní informace: Podklady k okruhům č. 3, 4 - sluchové postižení je v populaci jedno z nejrozšířenějších somaticko funkčních postižení (Neubert, in Leonhardt, 2001) - na světě je více než 500 milionů

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

SPOLUPRÁCE FONIATRA, RODINY, SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A LOGOPEDŮ JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU

SPOLUPRÁCE FONIATRA, RODINY, SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A LOGOPEDŮ JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU SPOLUPRÁCE FONIATRA, RODINY, SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ A LOGOPEDŮ JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM ÚSPĚCHU Pracoviště AUDIO-FON centr s.r.o. v Brně je koncipováno jako superkonziliární = vysoce specializované centrum

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin

Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Techniky detekce a určení velikosti souvislých trhlin Přehled Byl-li podle obecných norem nebo regulačních směrnic detekovány souvislé trhliny na vnitřním povrchu, musí být následně přesně stanoven rozměr.

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené Příloha č. 1 Adresář SPC pro sluchově postižené Hlavní město Praha Praha 5, Holečkova 4, PSČ 150 00 telefon : 257 325 896 e-mail : spc.holeckova@seznam.cz, skoly.sp@post.cz Praha 2, Ječná 27, PSČ 120 00

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Akustické aplikace pro IB

Akustické aplikace pro IB Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/12 Hodnocení kvality zvuku Akustické aplikace pro IB p.2/12 Kvalita zvuku Zvuk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Mé dítě má sluchovou ztrátu

Mé dítě má sluchovou ztrátu Mé dítě má sluchovou ztrátu Průvodce pro rodiče Obsah Nejste sami 3 Poškozený sluch 5 Metody vyšetření sluchu 6 Audiogram 7 Typy a příčiny sluchových vad 8 Stupeň sluchové ztráty 10 Kde najdu pomoc pro

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. Narozen: 3.7.1957. Vzdělání: 1972 1976 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, obor radioelektronika

Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. Narozen: 3.7.1957. Vzdělání: 1972 1976 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, obor radioelektronika Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. Narozen: 3.7.1957 Vzdělání: 1972 1976 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha, obor radioelektronika 1976 1981 Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha, obor elektronika,

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

VÝVOJOVÁ DYSFAZIE Z HLEDISKA KLINICKÉHO LOGOPÉDA

VÝVOJOVÁ DYSFAZIE Z HLEDISKA KLINICKÉHO LOGOPÉDA VÝVOJOVÁ DYSFAZIE Z HLEDISKA KLINICKÉHO LOGOPÉDA Eva Škodová Aby se dítě naučilo myslet, mluvit, kreslit, číst, psát, počítat, musí proběhnout složitý proces, který vytvoří spolupráci velké oblasti korových

Více

Key words: sudden hearing loss communication disorders orientation disorders psychic problems

Key words: sudden hearing loss communication disorders orientation disorders psychic problems Vliv simulované náhle vzniklé nedoslýchavosti u studentů vysoké školy na komunikaci a psychiku Impact of simulated suddenly raised hearing loss on communication and psychic in university students Jan Mejzlík

Více

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace...

Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... Konferenční systém Bosch CCS 800 Ultro Přináší inovace... 2 Konferenční systém CCS 800 Ultro...s využitím flexibilního řešení pro konference Jedinečná funkce digitálního záznamu a přehrávání ve formátu

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o.

Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor. Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor Ing. Matěj Sborový AudioMaster CZ s.r.o. Prostorová akustika a ozvučení multifunkčních prostor OBSAH 1) Akustika co to znamená 2) Materiály a jejich

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc. ORL oddělení VFN, Praha

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc. ORL oddělení VFN, Praha NEDOSLÝCHAVOST MUDr. Jaroslav Valvoda, CSc. ORL oddělení VFN, Praha Nedoslýchavost různé závažnosti postihuje asi 5 % obyvatelstva, její prevalence stoupá s věkem. Převládají periferní, percepční (sensorineurální)

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Akustika pracovního prostředí

Akustika pracovního prostředí Akustika pracovního prostředí Zvuk je energie Zvuk je vlnění Akustický tlak Lp (db) Čtyřmotorové letadlo ve vzd. 100 m 120 Válcování plechu na vzd. 10 m 105 Sbíječka na vzd. 10 m 90 Cirkulárka na vzd.

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ

EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ EFEKTIVITA ELEARNINGOVÝCH KURZŮ PETRA POULOVÁ 1, MILOSLAVA ČERNÁ 1 A MILAN KŘENEK 2 Univerzita Hradec Králové 1, Univerzita Karlova v Praze 2 Abstrakt: Příspěvek Efektivita elearningových kurzů se zabývá

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

Analýza vlastností a chování DSD modulátoru v časové a frekvenční doméně

Analýza vlastností a chování DSD modulátoru v časové a frekvenční doméně Analýza vlastností a chování DSD modulátoru v časové a frekvenční doméně Dominik Peklo, Pavel Valoušek dominik@audiopraise.com, pavel@audiopraise.com 1 Úvod V internetových diskuzích na serveru www.f-sport.cz/hifi

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

JABRA BIZ 2400 II. Návod k použití. jabra.com/biz2400

JABRA BIZ 2400 II. Návod k použití. jabra.com/biz2400 Návod k použití jabra.com/biz2400 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené obchodní značky

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L.

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s poruchou zraku a sluchu Machartová V., Štrosová L. 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout. www.axis.com

Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout. www.axis.com Kritéria výběru IP kamer Miloš Kohout Z čeho výbírat? Box kamery Jsou místa kde chceme, aby kamera byla vidět Jsou místa kde chceme, aby kamera NEbyla vidět Datasheets technická specifikace Rozlišení Resolution

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

Použití sluchadel u seniorů

Použití sluchadel u seniorů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Radka Popelková Použití sluchadel u seniorů Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Helena Kisvetrová Olomouc 2011 Prohlašuji,

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=10 Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu patří k dalším zcela původním a dosud nikým nepublikovaným experimentům, které

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE studijní text Mgr. Václav Kvítek 2006 - 2-1. Pojem a

Více

Název: Studium možností lidského těla

Název: Studium možností lidského těla Název: Studium možností lidského těla Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 3. (1. ročník

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM

ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM KAREL HRACH Vysoká škola ekonomie a managementu Abstrakt: Prvním cílem tohoto příspěvku je seznámení s formou publikací britského nakladatelství BPP Publishing,

Více

BIOSTATISTIKA A E-LEARNING NA LFUK V HRADCI KRÁLOVÉ BIOSTATISTICS AND E-LEARNING AT MEDICAL FACULTY OF CHARLES UNIVERSITY IN HRADEC KRALOVE

BIOSTATISTIKA A E-LEARNING NA LFUK V HRADCI KRÁLOVÉ BIOSTATISTICS AND E-LEARNING AT MEDICAL FACULTY OF CHARLES UNIVERSITY IN HRADEC KRALOVE BIOSTATISTIKA A E-LEARNING NA LFUK V HRADCI KRÁLOVÉ BIOSTATISTICS AND E-LEARNING AT MEDICAL FACULTY OF CHARLES UNIVERSITY IN HRADEC KRALOVE J. Hanuš, J. Bukač, I. Selke Krulichová, P. Stránský, J. Záhora

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. Úvod Zvuk se od svého zdroje šíří v podobě podélného vlnění ve směru svého postupu různými prostředími, jako jsou plyny, kapaliny a pevné

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Přednáška č.3. Binaurální slyšení

Přednáška č.3. Binaurální slyšení Přednáška č.3 Binaurální slyšení Binaurální slyšení Binaurální slyšení znamená vnímání zvuku dvěma ušima. bi, bin- (angl.) - první část složených slov mající význam dvakrát (např. binární/ dvoučlenný,

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

Informace o jazykových kurzech

Informace o jazykových kurzech Informace o jazykových kurzech ANGLIČTINA 1. ročník roční školné: Kč 3.850/80 vyučovacích hodin - cena Kč 48/hod Eurolingua English 1, probírané učivo: Eurolingua English 1: 1. 11. lekce konverzační témata:

Více

Obloha 3-5. Authors: Dr S.D.Tunnicliffe. years. Název aktivity: Obloha. Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy

Obloha 3-5. Authors: Dr S.D.Tunnicliffe. years. Název aktivity: Obloha. Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy 3-5 years Název aktivity: Obloha Vzdělávací obsah: Člověk a svět / Přírodopis a environmentální vědy Klíčové pojmy: Objekty na obloze, měnící se příroda barvami mraků a oblohy, slunce, stíny. Cílová věková

Více

SLUCHADLO? JAKÉ? A PROČ?

SLUCHADLO? JAKÉ? A PROČ? PUBLIKACE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ SLUCHADLO? JAKÉ? A PROČ? Zdeněk Kašpar Obsah 1. Úvod STR. 1 2. Kam se obrátit? STR. 1 3. Měření sluchu STR. 2 4. Příspěvky zdravotní pojišťovny STR. 2 5. Jak na

Více

Pasivní ochrana sluchu Pohodlí, ochrana a dostupnost

Pasivní ochrana sluchu Pohodlí, ochrana a dostupnost Pasivní ochrana sluchu Pohodlí, ochrana a dostupnost left/right prot Nový hlavový pás pro lepší posazení Tenší a flexibilnější hluk snižující polštářky ože jsme všichni odlišní LOW Nový dizajn a nové barvy

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více