ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE."

Transkript

1 ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření sluchu pomocí slovní audiometrie 4. Proveďte nadprahový SISI test. Úvod: Audiometrie je součástí vědního oboru audiologie, který se zabývá studiem normálního a poškozeného sluchu. Audiometrie - zahrnuje vyšetřovací metody sluchu pomocí elektroakustických přístrojů - audiometrů. Základní pojmy z akustiky Akustika je částí fyziky, která se zabývá studiem zvuku. Zvuk je jev fyzikální, ale vnímání zvuku je jev fyziologický a psychologický. Studium sluchových vjemů, jeho vlastností a způsobu přenosu zvuků sluchovým orgánem se nazývá fyziologická akustika. Zvuk - pohyb částic hmotného prostředí kolem jejich rovnovážných poloh. Tento pohyb se šíří v prostoru a čase. Rychlost šíření zvuku [m/s] - vzdálenost, kterou projde zvuková vlna za 1 sekundu. Závisí na pružnosti a teplotě prostředí. Délka zvukové vlny [m] - dráha v metrech, kterou projde zvuková vlna za dobu jednoho kmitu nebo jedné periody. Akustický tlak [Pa] - kmitavý pohyb zdroje zvuku způsobí, že se částice vzduchu okolo zdroje střídavě zhušťují a zřeďují. V důsledku toho se mění hodnota normálního atmosferického tlaku (10 5 Pa). Při zhuštění částic vzduchu se zvětší, při zředění zmenší. Intenzita zvuku [W.m -2 ] - akustická energie, která projde za jednotku času jednotkou plochy. Intenzita je úměrná druhé mocnině akustického tlaku. Osoby s normálním sluchem jsou schopné vnímat referenční tón 1000 Hz o intenzitě W.m -2 (odpovídá hodnotě akustického tlaku Pa) jako nejslabší, ale jako silný zvuk jsou schopni vnímat 100 W.m -2 i více. Pro vyjádření velkého rozsahu vnímaných hodnot akustických intenzit i akustického tlaku je vhodnější zavedení vyjádření v logaritmické stupnici. Byl zaveden pojem hladina. Hladina intenzity [B, db] - vyjadřuje logaritmus poměru dané intenzity k intenzitě základní - vztažné. Za vztažnou, referenční hodnotu intenzity byla určena intenzita W.m -2. Je to hodnota intenzity, která odpovídá nejnižšímu sluchovému prahu mladých zdravých osob. Nazýváme ji prahovou, někdy i nulovou hodnotou. Z uvedeného vyplývá, že intenzita s hladinou 1 belu [B] je rovna 10x větší intenzitě jako je vztažná hodnota (log 10=1); hladina 2 bely - 100x větší intenzita (log 100=2) atd. Bel je velká jednotka, proto se užívá decibel [db]. Jednotlivé stupně decibelové stupnice vyjadřují tedy hladinu intenzity = relativní úroveň intenzity 1

2 daného zvuku vzhledem ke stanovené hodnotě W.m -2. Hladina 0 db odpovídá nejnižší hodnotě normálního sluchového prahu pro tón 1000 Hz. Práh slyšení - nejmenší hodnota intenzity zvuku, která vyvolá u dané osoby sluchový vjem. Normální práh slyšení je průměrnou hodnotou sluchových prahů zjištěných vyšetřením velkého počtu mladých (18-25 roků) zdravých osob. Hodnota intenzity, při které většina osob začne slyšet tón o fekvenci 1000Hz byla stanovena jako základní hladina decibelové stupnice 0 db, která odpovídá intenzitě W.m -2 nebo akustickému tlaku Pa. Práh slyšení není stejný pro všechny frekvence. Lidský sluch je nejcitlivější pro oblasti kmitočtů od 1000 do 4000 Hz. Mimo tuto oblast se hodnota prahu slyšení zvyšuje. Frekvenční rozsah slyšitelného zvuku je 16 Hz - 20kHz Práh bolesti - intenzita zvuku, při které už vzniká pocit bolesti. U osob s normálním sluchem je při hodnotě 130 db. Sluchové pole - celý rozsah zvuků, které vnímá lidské ucho - intenzitně je vymezen prahem slyšení a prahem bolesti - 0 db-130 db a frekvenčně dolní a horní hranicí slyšitelných frekvencí 16 Hz-20 khz. Hlasitost [Son ] - subjektivní vjem síly zvuku, tedy odraz intenzity zvuku v mozkové kůře. Hladina hlasitosti [Ph] Jednotkou je fon [Ph]. Tón s kmitočtem 1000 Hz má hladinu hlasitosti vyjádřenou ve fonech (tzv. referenční tón) stejnou s hladinou intenzity vyjádřenou v decibelech. Hlasitost roste s rostoucí hladinou intenzity pro jednotlivé kmitočty sluchového pole různě. Výška tónu - je dána jeho frekvencí Barva tónu - odraz jeho frekvenčního spektra v našem vědomí. Barvu tónu určuje frekvenční rozložení harmonických tónů a poměr jejich amplitud k amplitudě základního tónu. Aby mohl člověk vnímat určitý kmitočet jako tón, musí kmitání trvat určitou minimální dobu. U hlubokých tónů (asi do 100 Hz) nejméně dobu trvání 1 kmitu - jedné vlnové délky. U vyšších tónů je to více než 1 kmit. Např. tón 1000 Hz, aby byl vnímán, je třeba doba asi 4 ms. Sluchový orgán Činnost sluchového orgánu periferní část (vnější ucho, střední ucho, vnitřní ucho) centrální část (sluchová dráha - sluchová jádra a vlákna, která končí v mozkové kůře spánkových laloků) Zvuk jde vzdušnou cestou přes vnější ucho k bubínku, který se rozkmitá a dochází k přenosu na sluchové kůstky a k převodu zvukové energie do středního a vnitřního ucha. Ve vláskových buňkách Cortiho orgánu se mechanické kmitání mění na nervové vzruchy, které jsou sluchovou dráhou vedeny do kůry mozkové. Tento způsob, kdy zvukové vlny rozkmitají tekutiny vnitřního ucha přes vnější zvukovod a střední ucho se nazývá vzdušné vedení zvuku. Tekutiny vnitřního ucha lze rozkmitat i přímým přenosem vibrací lebečními kostmi- kostní vedení zvuku. Akustická impedance [Ω] - je všeobecně vlastnost prostředí, která brání přenosu akustické energie. Čím je větší impedance v převodním systému, tím méně zvukové energie se přenese do středního ucha a tím více energie se odrazí od bubínku. Zvýšení impedance obvykle způsobí změna tuhosti ušního bubínku (otoskleróza, adhezívní procesy). Změna tuhosti se projeví nejvíce při přenosu nízkých frekvencí. 2

3 Příčiny poruch sluchu. 1. Patologické změny ve funkci převodního aparátu zvýšená impedance převodního systému (tuhost, hmotnost, tření) zmenšení účinnosti převodního aparátu vzájemné rušení vln při interferenci blokáda okýnek 2. Patologické změny percepčního ústrojí postižení vláskových buněk (dlouhodobé působení hluku, toxiny, záněty středního ucha) změna tlaku nitroušních tekutin poškození labyrintu (úraz, zánět, krvácení, otosklerotická ložiska) sluchový nerv (poškození spolu s Cortiho orgánem při infekčních nemocech, úrazy hlavy, nádory) Příznaky onemocnění sluchového orgánu. kvantitativní oslabení sluchové ostrosti kvalitativní změny sluchového vjemu Základní příznak - nedoslýchavost Vyšetření - audiometrie - vyšetření elektroakustickými přístroji - audiometry Subjektivní vyšetření sluchu- vyžadujeme spolupráci vyšeřovaného 1. Prahová audiometrie - základní vyšetření sluchových prahů pro čisté tóny vzdušným i kostním vedením. 2. Nadprahová audiometrie - audiometrické zkoušky, které se provádí nad prahem slyšení (Kingsburyho test, SISI test atd.) Objektivní vyšetření sluchu 3. Měření sředoušní impedance - tympanometrie - měří se pohyblivost bubínku na elektroakustickém principu 4. Metody využívající evokované potenciály. (Zvuk lze slyšet pouze tehdy, když se evokovaný potenciál dostane do sluchového centra mozkové kůry v spánkovém laloku. Elektrokochleografie - vnímání potenciálu z vnitřního ucha Kmenová audiometrie - (BSERA nebo BERA - Brain Stem Electric Response Audiometry) - sledování potenciálů z mozkového kmene, které se objeví 2-12ms po zvukovém podráždění Korová audiometrie - (CERA, ERA - Electric Response Audiometry - audiometrie na základě elektrických odpovědí) informuje o skutečném slyšení, protože zaznamenává evokované odpovědi přímo z mozkové kůry. Korové potenciály mají hodnoty řádově mikrovolty. V praxi jsou zatím nejběžnější vyšetření klasickými audiometry. Audiometr je elektroakustický přístroj pro vyšetření funkce sluchového orgánu. Hlavní části audiometru: 1. generátor čistých tónů 2. generátor šumu 3. dělič (regulátor intenzity) 4. měnič elektrických kmitů na zvuk (sluchátko, kostní vibrátor) 3

4 V praktickém cvičení budete mít k dispozici klinický audiometr Danplex, na kterém lze provádět kromě vyšetření prahu slyšení různé speciální zkoušky (nadprahové testy) pro klinickou diagnostiku. (např. SISI test). Umožňuje zkoušku sluchu řečí. Prahová audiometrie. Výsledkem audiometrického vyšetření prahu slyšení je audiogram. Zapisuje se do formuláře, kde na ose y jsou hladiny intenzity v db a na ose x frekvence jednotlivých tónů v Hz. Prahy vzdušného i kostního vedení pro pravé ucho zakresluje červeně, pro levé ucho modře. Viz obr. Pravé ucho Levé ucho O X vzdušné vedení - - < > - - kostní vedení V praktickém cvičení provádíme tzv. relativní audiogram, který vyjadřuje ztráty sluchu v decibelech ve srovnání s hodnotami normálních prahů slyšení. Tzn. že decibelová stupnice udává hladiny intenzity nad hladinou normálního sluchu. Nulová decibelová hladina znamená nulovou hladinu, která je nastavená na audiometru a odpovídá hladině normálního sluchu. Absolutní audiogram se nepoužívá často, udává jaký je práh slyšení ve srovnání s absolutní nulovou hladinou. Nemá vodorovný průběh, protože lidské ucho je různě citlivé pro různé frekvence. Maskovací šum se používá v audiometrii pro zamezení přeslechů z nevyšetřovaného ucha. Správné maskování je v praxi velmi obtížné a nesprávně zvolená hladina maskovacího šumu je nejčastější příčina chyb v audiogramech. Hladinu maskovacího šumu volíme pro každou frekvenci zvlášť. Obecně platí, že volíme hladinu šumu do nevyšetřeného ucha o 40 db nižší než má tón, který pouštíme do ucha vyšetřovaného. Častěji se používá úzkopásmový šum. U širokopásmového šumu je maskovací účinek na nízkých nebo hodně vysokých frekvencích nižší z důvodů snížené citlivosti ucha v těchto frekvencích. Stanovení prahu slyšení kostním vedením. Kostní vedení informuje o fukčním stavu vnitřního ucha. Pokud je práh kostního vedení zvýšený, jde o poruchu percepčního ústrojí buď ve vnitřním uchu nebo sluchovém nervu. Ze vzájemného poměru prahů slyšení mezi vzdušným a kostním vedením se dá určit, zda jde o nedoslýchavost převodní, percepční nebo smíšenou. Interpretace výsledků testů Sluch považujeme za normální, pokud je práh slyšení pro vyšetření frekvence sluchového pole do 26dB. Pokud pro některou frekvenci přesáhne tuto hodnotu jedná se o nedoslýchavost. V praxi se používá pro audiometrické vyšetření zvukově izolované místnosti. Dle audiometrického vyšetření prahu slyšení rozlišujeme 3 základní typy nedoslýchavosti. 1. Převodová - je způsobená poruchou v převodním aparátu audiometrické vyšetření - zvýšený práh vzdušného vedení normální práh kostního vedení 2. Percepční - porucha v percepčním ústrojí audiometrické vyšetření - rovnoměrné zvýšení prahu slyšení při kostním i vzdušném vedení. 3. Smíšená - současná porucha sluchového orgánu v převodní i percepční části Audiometrické vyšetření - zvýšení prahu slyšení při vzdušném i kostním vedení, výraznější zvýšení prahu vzdušného vedení 4

5 Hluchota - porucha sluchu, při které je průměr prahů slyšení při frekvencích 500, 1000, a 2000 Hz vyšší než 90 db. Nadprahová audiometrie V praxi je velmi důležité určit jaká je příčina percepční nedoslýchavosti. Podle lokalizace poruchy rozlišujeme: vnitroušní (kochleární, intrakochleární) nervové (retrokochleární, suprakochleární) Na rozlišení těchto skupin je v audiometrii zavedeno mnoho zkoušek. U většiny těchto zkoušek vyšetřujeme tzv. recruitment (rikrútment), který je charakteristický pro narušenou funkci vnějších vláskových buněk Cortiho orgánu a je nejčastější přičinou percepční nedoslýchavosti. Jestliže je v jednom uchu nedoslýchavost tohoto typu a v druhém uchu je sluch normální, nastává při určité nadprahové hladině intenzity (obvykle při 80 db) vyrovnání hlasitosti i když je u obou uší rozdílný práh slyšení. Toto vyrovnání resp. znovuzískání hlasitosti se nazývá z angličtiny recruitment (zkrácený, mezinárodně uznávaný výraz pro loudness recruitment - znovuzískání hlasitosti). Podstatou recruitmentu jsou rozdílné vlastnosti vnějších a vnitřních vláskových buněk Cortiho orgánu v hlemýždi. Vnější mají nízký práh dráždění mohou být podrážděny již při hladinách intenzity okolo 0 db. Vnitřní začínají reagovat až na zvuky o hladině okolo 50 db. Nárust hlasitosti u normálního sluchu ( když jsou vnější buňky v pořádku) je plynulý v závislosti na zvyšující se hladině intenzity. Pokud se uplatňují pouze vnitřní buňky a nárust hlasitosti je daleko strmější. Toto rychlejší narůstání hlasitosti ve srovnání se zdravým uchem se projevuje jako recruitment. Proto se audiometrické zkoušky zakládají na tom principu, že ucho s poruchou vnějších vláskových buněk lépe rozezná malé přírůstky intenzity (malá změna intenzity způsobí velkou změnu hlasitosti). V praxi existuje mnoho různých zkoušek pro ověření recruitmentu. SISI test - vyšetření recruitmentu metodou Short Increment Sensitivity Index (citlivost na krátkodobý přírůstek intenzity). Interpretace výsledků: Pokud vyšetřovaná osoba rozpozná všech 20 vyslaných impulsů (krátkodobá zvýšení hladiny intenzity o 1 db) je výsledek zkoušky 100 % pozitivní tzn., že je přítomen recruitment a jde o kochleární nedoslýchavost. Osoby s tímto typem nedoslýchavosti rozeznají menší přírůstky intenzity než osoby s normálním sluchem, proto čím více rozezná impulsů se zvýšením o 1 db, tím pravděpodobnější je kochleární nedoslýchavost. Kdo rozezná jen 0-20 % impulsů, má buď normální sluch, nebo jiný typ nedoslýchavosti. 5

6 NÁVODY K PRAKTICKÝM CVIČENÍM VYSVĚTLIVKY, ZNAČENÍ A TERMINOLOGIE Tlačítka značení tlačítek s jejich názvem Okna značení oken s jejich názvem AC vzdušné vedení (Air Conduction) BC kostní vedení (Bone Conduction) Dg. diagnóza Frekvence - je charakteristika tónu udávající jeho výšku, je udávána v Hz, khz, české synonymum je kmitočet. Hladina intenzity - je daná poměrem mezi intenzitou daného zvuku a prahovou intenzitou. I Definiční vztah je H = 10 log Intenzita - udává energii zvuku, který projede za jednotku času jednotkovou plochou jednotka je W/m 2 Prahová intenzita - značeno I O je dohodou stanovená minimální intenzita zvuku kterou je lidské 12-2 ucho schopno vnímat I 0 = 10 [W m ] Signál - je výstupem audiometru, signál je charakterizován pouze hladinou intenzity. Signálem může být tón a bílý šum. Tón - je takový signál, který je kromě hladiny intenzity charakterizován frekvencí, a v tomto případě i charakterem (stálý, přerušovaný, proměnlivý, blíže v příručce k audiometru) Prahový audiogram - je křivka kde na ose x jsou vyneseny standardně dohodnuté frekvence a na ose y je vynesena minimální hladiny intenzity, které pacient pro dané frekvence vnímá. Práh - je minimální hladina intenzity, kterou pro danou frekvenci pacient vnímá, v textu se potom používá například vyjádření práh pro 1kHz, čímž je míněna hodnota minimální hladiny intenzity v db, kterou pacient při této frekvenci vnímal. Kontralaterální ucho - je míněno ucho na jiné než vyšetřované straně, jde tedy o ucho, jehož sluch není vyšetřován. Audiometr - je elektroakustický přístroj zkonstruovaný pro vyšetření funkce sluchového orgánu. Širokopásmový (termální, bílý šum) maskuje všechny frekvence sluchového pole. Absolutní hladina intenzity všech frekvenčních složek tohoto šumu je stejná. Má odlišný maskovací účinek pro tóny různých frekvencí. Úzkopásmový šum maskuje pouze úzké frekvenční pásmo kolem dané frekvence. Křivka rozumění je křivka, která vznikne zavedením výsledků slovní audiometrie do grafu (závislost slyšení slov v procentech na hladině intenzity těchto slov). Režim audiometru je charakteristika vztahu mezi počítačem a audiometrem. Jsou-li funkčně spojeny, je audiometr vzhledem k počítači v režimu ON-LINE a naopak. PTA (průměr prahů 500, 1000 a 2000 Hz) je jedna z hodnot zavedená pro charakterizaci schopností (stavu) sluchového orgánu. Její hodnota se počítá jako průměr prahových hladin intenzity pro čisté tóny o frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz. I 0 6

7 PRAHOVÉ TESTY Princip vyšetření Základní audiometrické vyšetření je určování sluchových prahů pro čisté tóny pro vzdušné i kostní vedení. Cílem vyšetření je zjištění prahové hladiny intenzity pro vybrané frekvence čistých tónů. Vyšetření začíná na výchozí hladině intenzity (hladina intenzity, která byla nastavena jako výchozí - obvykle o 20 db vyšší než předpokládaná). Slyší-li pacient tón na této hladině intenzity (právě vyšetřované frekvence), stiskne pacientské tlačítko (popř. dá signál vyšetřujícímu). Potom jsou postupně vyšetřovány hladiny intenzit vždy o 10 db nižší až do doby, kdy pacient na tón nezareaguje. Další postup vyšetření spočívá ve zvyšování hladin intenzit vždy o 10 db až do chvíle, kdy pacient znovu pozitivně zareaguje na tón. Pak jsou hladiny intenzity postupně snižovány o 5 db znovu do chvíle, kdy pacient nezareaguje na tón. Pak jsou znovu vyšetřované hladiny intenzity zvyšovány vždy o 5 db až do chvíle pozitivní reakce pacienta. Tento postup vyšetření se opakuje až do chvíle, kdy jsou zaznamenány tři kladné odpovědi pacienta (stisk pacientského tlačítka) na tón o stejné hladině intenzity. Toto je provedeno pro každou vyšetřovanou frekvenci. Takto získané hodnoty hladin intenzity jsou pak pokládány za prahové pro jednotlivé vyšetřované frekvence. Výpočet výsledků Po vyšetření prahových hladin intenzity všech vyšetřovaných frekvencí provede aplikace jejich grafické znázornění podle standardizované symboliky a vznikne tak křivka zvaná prahový audiogram. Dále aplikace z vyšetřených prahových hladin intenzity vypočítá tyto hodnoty: Sluchová ztráta dle Fowlera: pro levé ucho, pravé ucho a pro obě uši (binaurální ztráta). Základem pro výpočet procentuální ztráty dle Fowlera jsou prahové intenzity vzdušného vedení (pro čisté tóny) pro čtyři základní frekvence: 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. Pro výpočet používá aplikace níže uvedenou tabulku hodnot. Procentuální ztráta pro jedno a pak druhé ucho je vypočtena tak, že jsou v tabulce vyhledány procenta pro dané hodnoty prahu hladin intenzit všech čtyř frekvencí a ty jsou sečteny. Výsledkem je procentuální ztráta pro každé z uší. Binaurální ztráta je pak vypočtena tak, že je ke ztrátě lépe slyšícího ucha (s menší ztrátou dle Fowlera) přičtena jedna čtvrtina rozdílu mezi ztrátami obou uší. 7

8 Tabulka hodnot pro výpočet ztráty sluchu dle Fowlera Hladina intenzity nad prahem (v db) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz ,2 0,5 1,1 1,8 2,6 3,7 4,9 6,3 7,9 9,6 11,3 12,8 13,8 14,6 14,8 14,9 15,0 15,0 0,3 0,9 2,1 3,6 5,4 7,7 10,2 13,0 15,7 19,0 21,5 23,5 25,5 27,2 28,8 29,8 29,9 30,0 0,4 1,3 2,9 4,9 7,2 9,8 12,9 17,3 22,4 25,7 28,0 30,2 32,2 34,0 35,8 37,5 39,2 40,0 0,1 0,3 0,9 1,7 2,7 3,8 5,0 6,4 8,0 9,7 11,2 12,5 13,5 14,2 14,6 14,8 14,9 15,0 Průměr prahů 500, 1000 a 2000 Hz (PTA) pro: Levé ucho vzdušné vedení, Pravé ucho vzdušné vedení Levé ucho kostní vedení Pravé ucho kostní vedení Je určen průměrem hladin intenzit pro zmíněné frekvence (500, 1000, 2000, 4000 Hz) Postup měření Záznam audiometrického vyšetření Tónový generátor produkuje čisté tóny určité frekvence. Rutinně mají audiometry frekvence volitelné v rozsahu 125 Hz Hz, obvykle v oktávových skocích (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 4 khz, 8 khz). Výsledkem audiometrického vyšetření je tzv. prahový audiogram Zakresluje do předtištěného formuláře, na němž jsou vodorovně zaznamenány frekvence jednotlivých tónů v Hz a svisle hladiny intenzity v decibelech (db). Prahy vzdušného i kostního vedení jsou pro pravé ucho červeně a pro levé modře. Prahy vzdušného vedení pro pravé ucho se značí kroužkem, pro levé ucho křížkem prahy se spojují plnou čarou. Prahy kostního vedení jsou zaznamenány šipkou a jsou spojeny přerušovanou čárou. Relativní audiogram Vyjadřuje ztráty sluchu v decibelech v porovnání s hodnotami normálních sluchových prahů. To znamená že decibelová stupnice udává intenzitu nad hladinou sluchu (HL) přitom nulová 8

9 decibelová hladina je nastavena na audiometru. Normální sluchový práh pro jednotlivé frekvence probíhá na relativním audiogramu vodorovně. Automatizované měření 1. Zapněte Audiometr síťovým vypínačem. 2. Zapněte počítač spusťte aplikaci Audiometrie 3. Vyplňte údaje o pacientovi: V hlavním okně stiskněte tlačítko Přidat pacienta, klávesu Ins nebo kombinaci kláves ALT+P. V okně Editace pacienta vyplňte údaje (povinné údaje jsou Příjmení a Rodné číslo). Uložte pacienta do seznamu pacientů tlačítkem OK nebo klávesou ENTER. 4. Stisknete tlačítka Vyšetření Nové vyšetření potvrďte yes Audiogram. 5. Stisknete tlačítko v levém dolním rohu ON-LINE a v horním rohu se OFF-LINE změní na ON-LINE 6. Zvolte, který způsob vyšetření budete provádět. (Ucho a vedení). Zvolte pravé ucho a vzdušné vedení. Klikněte na Nastavení audiometru a vyberte délku tónu při měření 2s a čas na odpověď pacienta 5s. Ostatní parametry neměňte. Klikněte na mřížky a nechte vybranou barvu bílou a ostatní nabídky nevybírejte. Klikněte na měření a výchozí práh nastavte 40 db. Označte všechny nabízené testy, t.j. obě uši pro vzdušné i kostní vedení. Pořadí frekvencí pro vyšetření neměňte ( AC vzdušné vedení-air Conduction: 1 khz, 2kHz, 4kHz, 8 khz, 500 Hz, 250 Hz,125 Hz, BC kostní vedení- Bone Conduction: 1 khz, 2kHz, 4kHz, 500 Hz, 250 Hz. V nastavení je rovněž zatržena možnost, že před vyšetřením kostního vedení automat počká na Váš pokyn, že pacient je připraven. Potvrďte OK. 7. Stiskněte tlačítko Testování sluchu Otevře se stejnojmenné okno. Vyzvěte vyšetřovanou osobu, aby si nasadila sluchátka (orientace: červeně označené na pravé ucho) a uchopila pacientské tlačítko, kterým bude dávat signál, že slyší vysílaný tón. Funkci pacientského tlačítka můžete nahradit tlačítkem Slyšel tón, lze použít pokud není připojeno pacientské tlačítko jako reakce na pacientovo znamení, že tón slyší. 8. Posuňte si okno testování sluchu nahoru, abyste mohli sledovat červenou čáru, která signalizuje, že pacient slyšel tón (tato je umístěna na základním okně audiogramu, to je nyní vespod). 9. Tlačítkem Start spusťte test. 10. V okně je v horním řádku menu vyznačené ucho, které je testováno a frekvence, která je nastavena, je nad mřížkou zvýrazněna. 11. Program bude automaticky vysílat signál ve zvolené frekvenci (viz nastavení měření v bodu 6), pokud pacient reaguje, že slyšel tón hladina intenzity se snižuje, pokud pacient v definovaném čase (např. 5 s) nereaguje hladina intenzity se automaticky zvýší. V mřížce se postupně objevují body odpovídající tónu určité hladiny intenzity, který je vysílán do vyšetřovaného ucha. Program bude automaticky měřit do té doby než pacient třikrát uslyší tón na nejnižší hladině intenzity (budou tři černé body na jedné lince). 12. Program automaticky přejde na další frekvenci a měření začne od začátku (od hladiny intenzity 40 db pro další frekvenci, viz nastavení v bodu 6). Po ukončení vyšetření vzdušného vedení pro pravé ucho se automaticky přepne měření na levé ucho a tóny jsou vysílány ve stejném pořadí do levého ucha. 13. Po skončení testu vzdušného vedení je vyšetřující vyzván, aby nasadil vyšetřovanému sluchátko pro kostní vedení (vibrátor)- na procesus mastoideus. Po potvrzení OK se test rozběhne pro pravé ucho. Po změření všech frekvencí se opět objeví v dialogovém okně 9

10 výzva, aby si vyšetřovaný nasadil sluchátko pro kostní vedení na levé ucho. Potvrzením OK se spustí test pro levé kostní vedení. 14. Jakmile program prošel všechny frekvence je měření ukončeno. 15. Uložte naměřené hodnoty do audiogramu tlačítkem Nakreslit graf. rozvine se nabídka, a zvolte Přepsat jen měřené hodnoty. Tato volba přepíše jenom ty hodnoty, které jste automatickou audiometrií naměřili a ostatní ponechá beze změny (ostatní volby jsou popsány v dokumentaci). 16. Nebo stiskněte tlačítko Zrušit (popř. klávesu Esc) a naměřené hodnoty se smažou. 17. Vytiskněte audiogram tlačítko Tisk, které je přístupné v okně pacienta. 18. Pro export dat do Excelu přejděte do databáze pacientů, zapněte Filtr (F4) např. Podle příjmení vyberte požadovaného pacienta. 19. Stiskněte tlačítko Ostatní funkce a vyberte Export do MS Excel. Při automatickém testování sluchu nejsou chráněny vysoké hladiny intenzity >40dB, pokud pacient nereaguje je hladina intenzity neustále zvyšována až do maximálních hodnot (120 db). Vyhodnocení vyšetření Na základě hodnocení nedoslýchavosti podle standardů doporučených WHO se jedná o nedoslýchavost, pokud průměrná hladina intenzity při frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz (PTA) je vyšší než 26 db. Rozhodněte zda se jedná o nedoslýchavost. Pokud ano, o který základní typ nedoslýchavosti se bude jednat (percepční, převodní, kombinovanou). SPRÁVA PACIENTŮ Přidání pacienta V hlavním okně stiskněte tlačítko Přidat pacienta, klávesu Ins nebo kombinaci kláves ALT+P. V okně Editace pacienta vyplňte údaje (povinné údaje jsou Příjmení a Rodné číslo). Uložte pacienta do seznamu pacientů tlačítkem OK nebo klávesou ENTER. Nebo zrušte vkládání tlačítkem Zrušit nebo klávesou Esc. Editace pacienta V hlavním okně stiskněte tlačítko Opravit pacienta nebo kombinace kláves Ctrl+ENTER nebo ALT+O. V okně Editace pacienta proveďte všechny potřebné úpravy. Uložte pacienta do seznamu pacientů tlačítkem OK nebo klávesou ENTER. Nebo zrušte opravu údajů tlačítkem Zrušit nebo klávesou Esc. Odstranění pacienta V hlavním okně stiskněte tlačítko Smazat pacienta nebo kombinace kláves Ctrl+Del nebo ALT+S. Potvrďte dotaz na smazání aktuálně zvoleného pacienta včetně všech měření a vyšetření jemu prováděných. (tlačítko OK nebo klávesa ENTER). Ještě jednou potvrďte smazání (tlačítko OK nebo klávesa ENTER). 10

11 Princip vyšetření SLOVNÍ AUDIOMETRIE Podstata slovní audiometrie spočívá v tom, že vybraný záznam lidské řeči nahraný na zvukovém médiu reprodukujeme vyšetřovanému do sluchadla nebo do kostního vibrátoru (popř. reproduktorem do volného pole). Při tom určujeme rozumění řeči, tj. procento správně slyšených a rozuměných prvků řeči při určité hladině intenzity. Výběr slov musí být proveden podle daných pravidel pro každý jazyk zvlášť. Pro český jazyk byly vypracovány sestavy dle Sedláčka, pro malé děti sestava dle Nováka. Sestavy jsou slova seřazená vždy po deseti dle výše zmíněných pravidel. V každé sestavě je k dispozici několik těchto desítek. Aparaturou pro slovní audiometrii může být běžný audiometr spojený se zařízením reprodukujícím zvuky (hudbu), anebo se používá tzv. řečový audiometr. Nejprve vyšetřujeme vzdušné a teprve pak v případě potřeby i kostní vedení. Testování začínáme na lépe slyšícím uchu. Nevyšetřované ucho maskujeme termálním šumem (úzkopásmový šum se pro slovní audiometrii nepoužívá) podle pravidel pro klasickou audiometrii. První hladinu intenzity, na které začínáte vyšetřovat zvolte asi o 10 db vyšší než je průměr prahů 500, 1000 a 2000 Hz (PTA). Zvolíte žádanou hladinu intenzity pro vyšetřovanou desítku slov. Zaznamenejte výsledky reprodukce všech 10-ti slov. Po vyšetření první desítky slov budete další desítky slov vyšetřovat s hladinou intenzity nastavenou vždy o 10 db vyšší až do doby, kdy pacient správně reprodukuje všechna slova dané desítky (popř. až k dosažení maximální hladiny intenzity audiometru). Zpracováním výsledků do grafu (závislost rozumění v procentech na hladině intenzity) vzniká křivka rozumění. Práh rozumění řeči je nejnižší hladina intenzity potřebná k tomu, aby pacient rozuměl 50 % z deseti slov. Ztráta sluchu pro řeč (v db) odpovídá rozdílu mezi prahem rozumění pacienta a osob s normálním sluchem. Ztráta rozumění (v %) je rozdíl mezi 100 % rozuměním a maximálním rozuměním, kterého pacient dosáhl. Výpočet ztráty rozumění Pro výpočet ztráty rozumění pomocí slovní audiometrie je třeba v okně Slovní audiometrie určit vyšetřovanou hladinu intenzity v db pro každé slovo ve všech tabulkách. Aplikace poté počet slyšených slov pro danou hladinu intenzity a ucho vynásobí deseti. Tím je získán pro každou tabulku součet (v procentech) slyšených slov pro levé a pravé ucho při zvolené hladině intenzity (zvlášť pro každé ucho). Z průměru součtů pro každou intenzitu je pak vytvořen graf závislosti počtu slyšených slov v procentech na hladině intenzity. Výsledkem je tedy tabulka, kde jsou na ose x hladiny intenzity v db a na ose y procento slov, který pacient na dané hladině intenzity slyšel. 11

12 Zápis do formuláře v počítači: 1. Vyberte pacienta z databáze 2. Přejděte na vyšetření a v okně Vyšetření stiskněte tlačítko.v okně Slovní audiometrie stiskněte tlačítko a v okně Výběr sestavy pro slovní audiometrii si zvolte sestavu slov, kterou chcete pro testování použít. Vyberte Standardní sestavu pro slovní audiometrii. Pak nastavte pro jednotlivé tabulky slov hladiny vyšetřovaných intenzit. To provedete stisknutím tlačítek s velikostí intenzity (implicitně nastaveny na 10 db) a výběrem z nabídky, která se po stisknutí objeví. Hladinu intenzity nastavte o 10 db vyšší než průměr prahů (viz prahová audiometrie) z 500, 1000 a 2000Hz. Pak postupně do deseti tabulek vkládáte výsledky testování jednotlivých slov (zatržením políček pro levé a pravé ucho v případě pozitivní reakce na jednotlivá slova). U slovní audiometrie není komunikace mezi softwarem počítače a audiometrem, a proto je třeba nastavit následující parametry pro měření přímo na audiometru. Nastavení audiometru: 3. Test-speech, Signal- CD, Mask- OFF, db-5, Transd-AC, L-R tlačítko pro vyšetření levého a pravého ucha nastavíme na R, které se objeví na displeji audiometru, Presentation inverse. Levým otočným regulátorem nastavíme hladinu intenzity o 10 db vyšší než průměr prahů (viz prahová audiometrie) z 500, 1000 a 2000Hz. 4. Vyšetřovaná osoba si nasadí sluchátka (červeně označené na pravé ucho).vyšetřující osoba si nasadí neoznačená sluchátka pro kontrolu správnosti vyšetření. 5. Zapněte externí CD přehrávač, stiskneme play a pacient hlásí slova, která slyší na zvolené hladině intenzity a vyšetřující zaškrtává ve formuláři na počítači kliknutím do odpovídajícího políčka k příslušnému slovu. Okno si pro zvýšení přehlednosti maximalizujte. 6. Po skončení testu potvrdíme OK. 7. Po ukončení testování všech slov můžete vyvolat grafické zobrazení výsledků stisknutím tlačítka, čímž otevřete okno Graf s požadovaným zobrazením. Okno zavřete tlačítkem nebo klávesou Esc. Po úspěšném zaznamenání výsledků vyšetření slovní audiometrie provedete jejich uložení do seznamu vyšetření (označeného vyšetření) tlačítkem nebo klávesou ENTER. V případě, že tyto výsledky ukládat nechcete, zvolíte nebo klávesu Esc. Pokud budete chtít testování z jakéhokoliv důvodu opakovat, pak můžete před opakovaným testováním všechna zatržená políčka anulovat tlačítkem. V případě časové rezervy proveďte vyšetření i pro levé ucho. 12

13 SISI TEST NADPRAHOVÉ TESTY 1. Vyberte test po zmáčknutí tlačítka MENU (jednou nebo více krát), dokud se nezobrazí na displeji výběr testů, včetně SISI. Daný test zvolíte stisknutím odpovídajícího tlačítka hned pod názvem SISI, a na displeji se zobrazí: Left Ear Right Ear db SISI 0% > * 0.25 SISI test se skládá z krátkého náhodného zvýšení hladiny intenzity. Na horním řádku je indikována hladina intenzity, ke které se bude provádět nárůst hladiny intenzity, název testu a úspěšnost v %. Na dolním řádku je počet inkrementů již vyslaných, současná frekvence a velikost inkrementu v db. 2. Levým db selektorem můžete měnit hladinu intenzity, kterou nastavte 20 db nad prahem slyšení pro příslušnou frekvenci (např Hz ) a pravým db selektorem nastavte velikost inkrementu na 5 db (rozmezí ve kterém se pohybujete je dB). Zdravé ucho tyto přírůstky rozliší a vyšetřovaný si v tomto nastavení ověří jak má test probíhat. Frekvence na které probíhá měření se nastaví otočným selektorem uprostřed pod displejem. 3. Pacient musí použít pacientské tlačítko, které stiskne po uslyšení nárustu hladiny intenzity. Inkrement v db je generován náhodně v intervalu mezi 4 6 sekundy, přičemž je povolená pouze reakce do 2 sekund po skončení nárůstu. 4. Test se spustí tlačítkem START/STOP a automaticky se zastaví, jakmile se provede příslušný počet inkrementů. Přístroj akusticky indikuje pípnutím konec testu. 5. Počet správě zaznamenaných inkrementů (% skóre) je aktualizován automaticky. Přítomnost inkrementu je indikována na displeji přepsáním > symbolu na čtverec. 6. Test lze přerušit stiskem tlačítka START/STOP. V testu lze pokračovat opětovným stiskem tlačítka START/STOP. Během přerušení bliká na displeji nápis SISI. Během pausy testu, můžeme zastavit test úplně zmáčknutím tlačítka RESET. Pokud zmáčknete RESET a test je v chodu, počítadlo se nastaví na nulu a začne test od začátku. Pokud je SISI test v běhu, není možné měnit frekvenci nebo počet inkrementů. Vlastní provedení a vyhodnocení SISI testu: 7. Zmáčkněte Reset a nastavte pravým selektorem přírůstek 1 db, prostředním selektorem frekvenci 1000 Hz a levým selektorem hladinu intenzity 20 db nad prahem slyšení, který jste zjistili v předchozím měření (viz prahová audiometrie). 8. Stiskněte tlačítko START a nechejte proběhnout SISI test. 9. Opište si do protokolu výsledek měření a proveďte interpretaci výsledků. 13

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí Fyziologická akustika anatomie: jak to vypadá fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí hudební akustika: jak dosáhnout libých počitků Anatomie lidského ucha Vnější

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Vyšetření sluchu. Úvod do biomedicínského inženýrství. Michal Huptych. Biomedical Data Processing G r o u p

Vyšetření sluchu. Úvod do biomedicínského inženýrství. Michal Huptych. Biomedical Data Processing G r o u p Vyšetření sluchu Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství Schéma ucha Schéma sluchového systému Sluch a stáří Oblast slyšitelnosti, hluk db stupnice hlasitostí Vyjadřuje poměr dvou intenzit:

Více

Úvod do biomedicínské informatiky

Úvod do biomedicínské informatiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Úvod do biomedicínské informatiky Audiometrie Jaroslav Pávek 20.11.2004 1 Anatomie sluchového ústrojí Sluchové ústrojí

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí,

Více

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec Možnosti vyšetření sluchu nejmenších dětí pomocí ABR Limity BERA Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec Možnosti vyšetření sluchu nejmenších

Více

AUDIOMETRIE - MĚŘENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU

AUDIOMETRIE - MĚŘENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU AUDIOMETRIE - MĚŘENÍ SLUCHOVÉHO PRAHU ÚVOD DO PROBLEMATIKY SLYŠENÍ A JEHO PORUCH Objektivně měřitelnou zvukovou energii vnímá člověk jako sluchový vjem. Tento vjem je subjektivním počitkem. Dané intenzitě

Více

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém Zvuk a sluch 1 Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém 1 Toto je první ze série brožurek firmy Widex o sluchu a o problémech se sluchem. 2 Od zvukové vlny ke slyšení Sluch

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení

3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení 3, 4 Sluch, diagnostika sluchového postižení Vymezení základních pojmů význam sluchu etiologie sluchového postižení klasifikace sluchových vad Význam sluchu důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních

Více

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000

Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení přístroje A4101 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených přístrojem A4101! Přenos pochůzky vytvořené v aplikaci DDS2000 do přístroje A4101 Vlastnosti

Více

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti AKUSTIKA Tón a jeho vlastnosti Zvuky dělíme na dvě základní skupiny: 1. Tóny vznikají pravidelným chvěním zdroje zvuku, průběh závislosti výchylky na čase je periodický, jsou to např. zvuky hudebních nástrojů,

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu 1. Teoretický rozbor řešeného problému: 1.1 Smyslové vnímání: Smyslové vnímání definujeme jako příjem a uvědomování si informací z vnějšího a vnitřního prostředí

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN NEBEZPEČNÝ HLUK Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN 978-80-87676-16-5 OBSAH Úvod 3 Jak vzniká zvuk 3 Vlnová délka 4 Kmitočty zvuku 4 Ucho řez 5 Oblast slyšení 6 Křivky stejné hlasitosti

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Měření hlukových map

Měření hlukových map Úloha č. 1 Měření hlukových map Úkoly měření: 1. Pomocí hlukoměru SL400 měřte rozložení hladin akustického tlaku v blízkosti zdroje hluku. 2. Pomocí hlukoměru SL400 měřte rozložení hladin akustického tlaku

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Akustické vlnění

Akustické vlnění 1.8.3. Akustické vlnění 1. Umět vysvětlit princip vzniku akustického vlnění.. Znát základní rozdělení akustického vlnění podle frekvencí. 3. Znát charakteristické veličiny akustického vlnění a jejich jednotky:

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

A4900 Vibrio M kapesní průvodce

A4900 Vibrio M kapesní průvodce A4900 Vibrio M kapesní průvodce A4900 Vibrio M kapesní průvodce Základní informace 4 Zapnutí / Vypnutí 5 Obsluha přístroje 6 Základní menu 7 Měřící obrazovky 8-9 Ukládání naměřených dat 10 Light - Světlo

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

ZVUKOMĚR NÁVOD K OBSLUZE. Model : SL-4011

ZVUKOMĚR NÁVOD K OBSLUZE. Model : SL-4011 ZVUKOMĚR Model : SL-4011 Nákup tohoto zvukoměru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto zvukoměru předejdete případným potížím. Přečtěte si prosím pozorně následující

Více

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ APEX u č e b n í p o m ů c k a s r p e n 2 0 0 9 2 ZAPNUTÍ POČÍTAČE Po zapnutí řízení tramvajového

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče)

Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) Zápis průběžné klasifikace do školního evidenčního programu BAKALÁŘI (s vystavením klasifikace na webu pro rodiče) 1/ Klikni levým tlačítkem myši na ikonu Zápis známek (nebo ikona Evidence) v adresáři

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1).

kde a, b jsou konstanty závislé na střední frekvenci (viz tab. 5.1). 5. Hluková kritéria Při hodnocení účinků hluku na člověka je třeba přihlížet na objektivní fyziologické reakce, produktivitu práce a subjektivní slovní reakce na podněty. Při měření účinků hluku na lidi

Více

Zobrazování ultrazvukem

Zobrazování ultrazvukem 2015/16 Zobrazování ultrazvukem Úvod Ultrazvuk je mechanické vlnění a používá se k léčebným nebo diagnostickým účelům. Frekvence UZ je nad 20 000 Hz, při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický

Více

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů 3 Měření hlukových emisí elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s hlukem jako vedlejším produktem průmyslové činnosti, zásadami pro jeho objektivní měření pomocí moderních

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Zvukové jevy ZVUKOVÉ JEVY. Kmitání a vlnění. VY_32_INOVACE_117.notebook. June 07, 2012

Zvukové jevy ZVUKOVÉ JEVY. Kmitání a vlnění. VY_32_INOVACE_117.notebook. June 07, 2012 Zvukové jevy Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 28, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 00; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ..07/.4.00/2.3267

Více

Měření zvukové pohltivosti materiálů

Měření zvukové pohltivosti materiálů Úloha č. 2 Měření zvukové pohltivosti materiálů Úkoly měření: 1. Proměřte frekvenční závislosti činitele zvukové pohltivosti pro 6 různých druhů materiálů a jejich vrstevnatých soustav. 2. Měření činitele

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice HLUK A VIBRACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

VIBEX Uživatelská příručka

VIBEX Uživatelská příručka VIBEX Uživatelská příručka ŠKODA POWER s.r.o. ŠKODA VÝZKUM s.r.o. ČVUT FEL Praha PROFESS, spol. s r.o. Plzeň 2005 VIBEX je program, který slouží k identifikaci příčin změn ve vibračním chování turbosoustrojí.

Více

Návod k obsluze trenažéru

Návod k obsluze trenažéru Návod k obsluze trenažéru K ovládání trenažéru slouží kompaktní řídící systém, který je vybaven dvouřádkovým displejem a membránovou klávesnicí. Na klávesnici jsou klávesy : ENT + - - STOP nebo návrat

Více

Charlesův zákon (pt závislost)

Charlesův zákon (pt závislost) Charlesův zákon (pt závislost) V této úloze pomocí čidla tlaku plynu GPS-BTA a teploměru TMP-BTA (nebo čidla Go!Temp) objevíme součást stavové rovnice ideálního plynu Charlesův zákon popisující izochorický

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti Tematická oblast Zvuk a jeho vlastnosti Datum vytvoření 3. prosince 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Komunikace hudebního umění se znakovými systémy uměleckých a společenských oborů 1.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Rychlost pulzové vlny

Rychlost pulzové vlny 1 Úvod Rychlost pulzové vlny 1.1 Odpovězte na otázky 1. Jaké faktory mají vliv na rychlost pulzové vlny (2 ovlivnitelné, 2 neovlivnitelné). Popište mechanismus: 2. Nakreslete pulzovou vlnu v aortě a na

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec MUDr. Mgr. Michaela Vojnová Řebíčková Proč je nutno zjistit stav

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Rychlý průvodce AXS-100

Rychlý průvodce AXS-100 Rychlý průvodce AXS-100 Kontrola konektoru sondou Tato funkce je dostupná pouze u některých modelů. Spuštění kontroly 1. Připojte sondu k reflektometru (pokud je nutné, použijte redukci). 2. Stiskněte

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. Úvod Zvuk se od svého zdroje šíří v podobě podélného vlnění ve směru svého postupu různými prostředími, jako jsou plyny, kapaliny a pevné

Více

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4]. Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Aerodynamika (SŠ) Větrný tunel Fyzikální princip Aerodynamika je věda, která se zabývá obtékáním vzduchu kolem těles. Při pohybu tělesa vznikají v důsledku vnitřního

Více

Obsah. Přidání nové trasy Název trasy Výběr jazyka Náklady. Doporučení

Obsah. Přidání nové trasy Název trasy Výběr jazyka Náklady. Doporučení Obsah Přidání nové trasy Název trasy Výběr jazyka Náklady Štítky Doporučení Časové rozmězí Termíny Délka Dodatečné náklady Popis Mapa Tvorba a editace bodů Název bodu Multimédia Obrazy Audio a Video Synchronizace

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Měření na PC. 1.Otevřete složku- 01.Monitoring an EKG první

Měření na PC. 1.Otevřete složku- 01.Monitoring an EKG první Snímání EKG Postup měření: 1. Na elektrody naneste vrstvu gelu 2. Připevněte elektrody na holá zapěstí subjektu. 3. Subjekt by neměl být v blízkosti elektrických přístrojů kvůli rušení. 4. Připojte elektrody

Více

Návod ke službě IPTV

Návod ke službě IPTV Návod ke službě IPTV Služba Dragon TV vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve vaší domácnosti. Díky připojení k internetu můžete využívat

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA CÍL EXPERIMENTU Studium vztahu mezi třecí a normálovou silou a koeicientem tření. Sledování změn třecí síly při použití různých povrchů í tělesa. Výpočet součinitelů tření (klidové,

Více

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Návod k obsluze Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Úvodní informace Přístroj měří bezkontaktně a kontaktně (snímač typu K) povrchovou teplotu. Umožňuje uchovat naměřené hodnoty ve vnitřní paměti

Více