ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE."

Transkript

1 ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření sluchu pomocí slovní audiometrie 4. Proveďte nadprahový SISI test. Úvod: Audiometrie je součástí vědního oboru audiologie, který se zabývá studiem normálního a poškozeného sluchu. Audiometrie - zahrnuje vyšetřovací metody sluchu pomocí elektroakustických přístrojů - audiometrů. Základní pojmy z akustiky Akustika je částí fyziky, která se zabývá studiem zvuku. Zvuk je jev fyzikální, ale vnímání zvuku je jev fyziologický a psychologický. Studium sluchových vjemů, jeho vlastností a způsobu přenosu zvuků sluchovým orgánem se nazývá fyziologická akustika. Zvuk - pohyb částic hmotného prostředí kolem jejich rovnovážných poloh. Tento pohyb se šíří v prostoru a čase. Rychlost šíření zvuku [m/s] - vzdálenost, kterou projde zvuková vlna za 1 sekundu. Závisí na pružnosti a teplotě prostředí. Délka zvukové vlny [m] - dráha v metrech, kterou projde zvuková vlna za dobu jednoho kmitu nebo jedné periody. Akustický tlak [Pa] - kmitavý pohyb zdroje zvuku způsobí, že se částice vzduchu okolo zdroje střídavě zhušťují a zřeďují. V důsledku toho se mění hodnota normálního atmosferického tlaku (10 5 Pa). Při zhuštění částic vzduchu se zvětší, při zředění zmenší. Intenzita zvuku [W.m -2 ] - akustická energie, která projde za jednotku času jednotkou plochy. Intenzita je úměrná druhé mocnině akustického tlaku. Osoby s normálním sluchem jsou schopné vnímat referenční tón 1000 Hz o intenzitě W.m -2 (odpovídá hodnotě akustického tlaku Pa) jako nejslabší, ale jako silný zvuk jsou schopni vnímat 100 W.m -2 i více. Pro vyjádření velkého rozsahu vnímaných hodnot akustických intenzit i akustického tlaku je vhodnější zavedení vyjádření v logaritmické stupnici. Byl zaveden pojem hladina. Hladina intenzity [B, db] - vyjadřuje logaritmus poměru dané intenzity k intenzitě základní - vztažné. Za vztažnou, referenční hodnotu intenzity byla určena intenzita W.m -2. Je to hodnota intenzity, která odpovídá nejnižšímu sluchovému prahu mladých zdravých osob. Nazýváme ji prahovou, někdy i nulovou hodnotou. Z uvedeného vyplývá, že intenzita s hladinou 1 belu [B] je rovna 10x větší intenzitě jako je vztažná hodnota (log 10=1); hladina 2 bely - 100x větší intenzita (log 100=2) atd. Bel je velká jednotka, proto se užívá decibel [db]. Jednotlivé stupně decibelové stupnice vyjadřují tedy hladinu intenzity = relativní úroveň intenzity 1

2 daného zvuku vzhledem ke stanovené hodnotě W.m -2. Hladina 0 db odpovídá nejnižší hodnotě normálního sluchového prahu pro tón 1000 Hz. Práh slyšení - nejmenší hodnota intenzity zvuku, která vyvolá u dané osoby sluchový vjem. Normální práh slyšení je průměrnou hodnotou sluchových prahů zjištěných vyšetřením velkého počtu mladých (18-25 roků) zdravých osob. Hodnota intenzity, při které většina osob začne slyšet tón o fekvenci 1000Hz byla stanovena jako základní hladina decibelové stupnice 0 db, která odpovídá intenzitě W.m -2 nebo akustickému tlaku Pa. Práh slyšení není stejný pro všechny frekvence. Lidský sluch je nejcitlivější pro oblasti kmitočtů od 1000 do 4000 Hz. Mimo tuto oblast se hodnota prahu slyšení zvyšuje. Frekvenční rozsah slyšitelného zvuku je 16 Hz - 20kHz Práh bolesti - intenzita zvuku, při které už vzniká pocit bolesti. U osob s normálním sluchem je při hodnotě 130 db. Sluchové pole - celý rozsah zvuků, které vnímá lidské ucho - intenzitně je vymezen prahem slyšení a prahem bolesti - 0 db-130 db a frekvenčně dolní a horní hranicí slyšitelných frekvencí 16 Hz-20 khz. Hlasitost [Son ] - subjektivní vjem síly zvuku, tedy odraz intenzity zvuku v mozkové kůře. Hladina hlasitosti [Ph] Jednotkou je fon [Ph]. Tón s kmitočtem 1000 Hz má hladinu hlasitosti vyjádřenou ve fonech (tzv. referenční tón) stejnou s hladinou intenzity vyjádřenou v decibelech. Hlasitost roste s rostoucí hladinou intenzity pro jednotlivé kmitočty sluchového pole různě. Výška tónu - je dána jeho frekvencí Barva tónu - odraz jeho frekvenčního spektra v našem vědomí. Barvu tónu určuje frekvenční rozložení harmonických tónů a poměr jejich amplitud k amplitudě základního tónu. Aby mohl člověk vnímat určitý kmitočet jako tón, musí kmitání trvat určitou minimální dobu. U hlubokých tónů (asi do 100 Hz) nejméně dobu trvání 1 kmitu - jedné vlnové délky. U vyšších tónů je to více než 1 kmit. Např. tón 1000 Hz, aby byl vnímán, je třeba doba asi 4 ms. Sluchový orgán Činnost sluchového orgánu periferní část (vnější ucho, střední ucho, vnitřní ucho) centrální část (sluchová dráha - sluchová jádra a vlákna, která končí v mozkové kůře spánkových laloků) Zvuk jde vzdušnou cestou přes vnější ucho k bubínku, který se rozkmitá a dochází k přenosu na sluchové kůstky a k převodu zvukové energie do středního a vnitřního ucha. Ve vláskových buňkách Cortiho orgánu se mechanické kmitání mění na nervové vzruchy, které jsou sluchovou dráhou vedeny do kůry mozkové. Tento způsob, kdy zvukové vlny rozkmitají tekutiny vnitřního ucha přes vnější zvukovod a střední ucho se nazývá vzdušné vedení zvuku. Tekutiny vnitřního ucha lze rozkmitat i přímým přenosem vibrací lebečními kostmi- kostní vedení zvuku. Akustická impedance [Ω] - je všeobecně vlastnost prostředí, která brání přenosu akustické energie. Čím je větší impedance v převodním systému, tím méně zvukové energie se přenese do středního ucha a tím více energie se odrazí od bubínku. Zvýšení impedance obvykle způsobí změna tuhosti ušního bubínku (otoskleróza, adhezívní procesy). Změna tuhosti se projeví nejvíce při přenosu nízkých frekvencí. 2

3 Příčiny poruch sluchu. 1. Patologické změny ve funkci převodního aparátu zvýšená impedance převodního systému (tuhost, hmotnost, tření) zmenšení účinnosti převodního aparátu vzájemné rušení vln při interferenci blokáda okýnek 2. Patologické změny percepčního ústrojí postižení vláskových buněk (dlouhodobé působení hluku, toxiny, záněty středního ucha) změna tlaku nitroušních tekutin poškození labyrintu (úraz, zánět, krvácení, otosklerotická ložiska) sluchový nerv (poškození spolu s Cortiho orgánem při infekčních nemocech, úrazy hlavy, nádory) Příznaky onemocnění sluchového orgánu. kvantitativní oslabení sluchové ostrosti kvalitativní změny sluchového vjemu Základní příznak - nedoslýchavost Vyšetření - audiometrie - vyšetření elektroakustickými přístroji - audiometry Subjektivní vyšetření sluchu- vyžadujeme spolupráci vyšeřovaného 1. Prahová audiometrie - základní vyšetření sluchových prahů pro čisté tóny vzdušným i kostním vedením. 2. Nadprahová audiometrie - audiometrické zkoušky, které se provádí nad prahem slyšení (Kingsburyho test, SISI test atd.) Objektivní vyšetření sluchu 3. Měření sředoušní impedance - tympanometrie - měří se pohyblivost bubínku na elektroakustickém principu 4. Metody využívající evokované potenciály. (Zvuk lze slyšet pouze tehdy, když se evokovaný potenciál dostane do sluchového centra mozkové kůry v spánkovém laloku. Elektrokochleografie - vnímání potenciálu z vnitřního ucha Kmenová audiometrie - (BSERA nebo BERA - Brain Stem Electric Response Audiometry) - sledování potenciálů z mozkového kmene, které se objeví 2-12ms po zvukovém podráždění Korová audiometrie - (CERA, ERA - Electric Response Audiometry - audiometrie na základě elektrických odpovědí) informuje o skutečném slyšení, protože zaznamenává evokované odpovědi přímo z mozkové kůry. Korové potenciály mají hodnoty řádově mikrovolty. V praxi jsou zatím nejběžnější vyšetření klasickými audiometry. Audiometr je elektroakustický přístroj pro vyšetření funkce sluchového orgánu. Hlavní části audiometru: 1. generátor čistých tónů 2. generátor šumu 3. dělič (regulátor intenzity) 4. měnič elektrických kmitů na zvuk (sluchátko, kostní vibrátor) 3

4 V praktickém cvičení budete mít k dispozici klinický audiometr Danplex, na kterém lze provádět kromě vyšetření prahu slyšení různé speciální zkoušky (nadprahové testy) pro klinickou diagnostiku. (např. SISI test). Umožňuje zkoušku sluchu řečí. Prahová audiometrie. Výsledkem audiometrického vyšetření prahu slyšení je audiogram. Zapisuje se do formuláře, kde na ose y jsou hladiny intenzity v db a na ose x frekvence jednotlivých tónů v Hz. Prahy vzdušného i kostního vedení pro pravé ucho zakresluje červeně, pro levé ucho modře. Viz obr. Pravé ucho Levé ucho O X vzdušné vedení - - < > - - kostní vedení V praktickém cvičení provádíme tzv. relativní audiogram, který vyjadřuje ztráty sluchu v decibelech ve srovnání s hodnotami normálních prahů slyšení. Tzn. že decibelová stupnice udává hladiny intenzity nad hladinou normálního sluchu. Nulová decibelová hladina znamená nulovou hladinu, která je nastavená na audiometru a odpovídá hladině normálního sluchu. Absolutní audiogram se nepoužívá často, udává jaký je práh slyšení ve srovnání s absolutní nulovou hladinou. Nemá vodorovný průběh, protože lidské ucho je různě citlivé pro různé frekvence. Maskovací šum se používá v audiometrii pro zamezení přeslechů z nevyšetřovaného ucha. Správné maskování je v praxi velmi obtížné a nesprávně zvolená hladina maskovacího šumu je nejčastější příčina chyb v audiogramech. Hladinu maskovacího šumu volíme pro každou frekvenci zvlášť. Obecně platí, že volíme hladinu šumu do nevyšetřeného ucha o 40 db nižší než má tón, který pouštíme do ucha vyšetřovaného. Častěji se používá úzkopásmový šum. U širokopásmového šumu je maskovací účinek na nízkých nebo hodně vysokých frekvencích nižší z důvodů snížené citlivosti ucha v těchto frekvencích. Stanovení prahu slyšení kostním vedením. Kostní vedení informuje o fukčním stavu vnitřního ucha. Pokud je práh kostního vedení zvýšený, jde o poruchu percepčního ústrojí buď ve vnitřním uchu nebo sluchovém nervu. Ze vzájemného poměru prahů slyšení mezi vzdušným a kostním vedením se dá určit, zda jde o nedoslýchavost převodní, percepční nebo smíšenou. Interpretace výsledků testů Sluch považujeme za normální, pokud je práh slyšení pro vyšetření frekvence sluchového pole do 26dB. Pokud pro některou frekvenci přesáhne tuto hodnotu jedná se o nedoslýchavost. V praxi se používá pro audiometrické vyšetření zvukově izolované místnosti. Dle audiometrického vyšetření prahu slyšení rozlišujeme 3 základní typy nedoslýchavosti. 1. Převodová - je způsobená poruchou v převodním aparátu audiometrické vyšetření - zvýšený práh vzdušného vedení normální práh kostního vedení 2. Percepční - porucha v percepčním ústrojí audiometrické vyšetření - rovnoměrné zvýšení prahu slyšení při kostním i vzdušném vedení. 3. Smíšená - současná porucha sluchového orgánu v převodní i percepční části Audiometrické vyšetření - zvýšení prahu slyšení při vzdušném i kostním vedení, výraznější zvýšení prahu vzdušného vedení 4

5 Hluchota - porucha sluchu, při které je průměr prahů slyšení při frekvencích 500, 1000, a 2000 Hz vyšší než 90 db. Nadprahová audiometrie V praxi je velmi důležité určit jaká je příčina percepční nedoslýchavosti. Podle lokalizace poruchy rozlišujeme: vnitroušní (kochleární, intrakochleární) nervové (retrokochleární, suprakochleární) Na rozlišení těchto skupin je v audiometrii zavedeno mnoho zkoušek. U většiny těchto zkoušek vyšetřujeme tzv. recruitment (rikrútment), který je charakteristický pro narušenou funkci vnějších vláskových buněk Cortiho orgánu a je nejčastější přičinou percepční nedoslýchavosti. Jestliže je v jednom uchu nedoslýchavost tohoto typu a v druhém uchu je sluch normální, nastává při určité nadprahové hladině intenzity (obvykle při 80 db) vyrovnání hlasitosti i když je u obou uší rozdílný práh slyšení. Toto vyrovnání resp. znovuzískání hlasitosti se nazývá z angličtiny recruitment (zkrácený, mezinárodně uznávaný výraz pro loudness recruitment - znovuzískání hlasitosti). Podstatou recruitmentu jsou rozdílné vlastnosti vnějších a vnitřních vláskových buněk Cortiho orgánu v hlemýždi. Vnější mají nízký práh dráždění mohou být podrážděny již při hladinách intenzity okolo 0 db. Vnitřní začínají reagovat až na zvuky o hladině okolo 50 db. Nárust hlasitosti u normálního sluchu ( když jsou vnější buňky v pořádku) je plynulý v závislosti na zvyšující se hladině intenzity. Pokud se uplatňují pouze vnitřní buňky a nárust hlasitosti je daleko strmější. Toto rychlejší narůstání hlasitosti ve srovnání se zdravým uchem se projevuje jako recruitment. Proto se audiometrické zkoušky zakládají na tom principu, že ucho s poruchou vnějších vláskových buněk lépe rozezná malé přírůstky intenzity (malá změna intenzity způsobí velkou změnu hlasitosti). V praxi existuje mnoho různých zkoušek pro ověření recruitmentu. SISI test - vyšetření recruitmentu metodou Short Increment Sensitivity Index (citlivost na krátkodobý přírůstek intenzity). Interpretace výsledků: Pokud vyšetřovaná osoba rozpozná všech 20 vyslaných impulsů (krátkodobá zvýšení hladiny intenzity o 1 db) je výsledek zkoušky 100 % pozitivní tzn., že je přítomen recruitment a jde o kochleární nedoslýchavost. Osoby s tímto typem nedoslýchavosti rozeznají menší přírůstky intenzity než osoby s normálním sluchem, proto čím více rozezná impulsů se zvýšením o 1 db, tím pravděpodobnější je kochleární nedoslýchavost. Kdo rozezná jen 0-20 % impulsů, má buď normální sluch, nebo jiný typ nedoslýchavosti. 5

6 NÁVODY K PRAKTICKÝM CVIČENÍM VYSVĚTLIVKY, ZNAČENÍ A TERMINOLOGIE Tlačítka značení tlačítek s jejich názvem Okna značení oken s jejich názvem AC vzdušné vedení (Air Conduction) BC kostní vedení (Bone Conduction) Dg. diagnóza Frekvence - je charakteristika tónu udávající jeho výšku, je udávána v Hz, khz, české synonymum je kmitočet. Hladina intenzity - je daná poměrem mezi intenzitou daného zvuku a prahovou intenzitou. I Definiční vztah je H = 10 log Intenzita - udává energii zvuku, který projede za jednotku času jednotkovou plochou jednotka je W/m 2 Prahová intenzita - značeno I O je dohodou stanovená minimální intenzita zvuku kterou je lidské 12-2 ucho schopno vnímat I 0 = 10 [W m ] Signál - je výstupem audiometru, signál je charakterizován pouze hladinou intenzity. Signálem může být tón a bílý šum. Tón - je takový signál, který je kromě hladiny intenzity charakterizován frekvencí, a v tomto případě i charakterem (stálý, přerušovaný, proměnlivý, blíže v příručce k audiometru) Prahový audiogram - je křivka kde na ose x jsou vyneseny standardně dohodnuté frekvence a na ose y je vynesena minimální hladiny intenzity, které pacient pro dané frekvence vnímá. Práh - je minimální hladina intenzity, kterou pro danou frekvenci pacient vnímá, v textu se potom používá například vyjádření práh pro 1kHz, čímž je míněna hodnota minimální hladiny intenzity v db, kterou pacient při této frekvenci vnímal. Kontralaterální ucho - je míněno ucho na jiné než vyšetřované straně, jde tedy o ucho, jehož sluch není vyšetřován. Audiometr - je elektroakustický přístroj zkonstruovaný pro vyšetření funkce sluchového orgánu. Širokopásmový (termální, bílý šum) maskuje všechny frekvence sluchového pole. Absolutní hladina intenzity všech frekvenčních složek tohoto šumu je stejná. Má odlišný maskovací účinek pro tóny různých frekvencí. Úzkopásmový šum maskuje pouze úzké frekvenční pásmo kolem dané frekvence. Křivka rozumění je křivka, která vznikne zavedením výsledků slovní audiometrie do grafu (závislost slyšení slov v procentech na hladině intenzity těchto slov). Režim audiometru je charakteristika vztahu mezi počítačem a audiometrem. Jsou-li funkčně spojeny, je audiometr vzhledem k počítači v režimu ON-LINE a naopak. PTA (průměr prahů 500, 1000 a 2000 Hz) je jedna z hodnot zavedená pro charakterizaci schopností (stavu) sluchového orgánu. Její hodnota se počítá jako průměr prahových hladin intenzity pro čisté tóny o frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz. I 0 6

7 PRAHOVÉ TESTY Princip vyšetření Základní audiometrické vyšetření je určování sluchových prahů pro čisté tóny pro vzdušné i kostní vedení. Cílem vyšetření je zjištění prahové hladiny intenzity pro vybrané frekvence čistých tónů. Vyšetření začíná na výchozí hladině intenzity (hladina intenzity, která byla nastavena jako výchozí - obvykle o 20 db vyšší než předpokládaná). Slyší-li pacient tón na této hladině intenzity (právě vyšetřované frekvence), stiskne pacientské tlačítko (popř. dá signál vyšetřujícímu). Potom jsou postupně vyšetřovány hladiny intenzit vždy o 10 db nižší až do doby, kdy pacient na tón nezareaguje. Další postup vyšetření spočívá ve zvyšování hladin intenzit vždy o 10 db až do chvíle, kdy pacient znovu pozitivně zareaguje na tón. Pak jsou hladiny intenzity postupně snižovány o 5 db znovu do chvíle, kdy pacient nezareaguje na tón. Pak jsou znovu vyšetřované hladiny intenzity zvyšovány vždy o 5 db až do chvíle pozitivní reakce pacienta. Tento postup vyšetření se opakuje až do chvíle, kdy jsou zaznamenány tři kladné odpovědi pacienta (stisk pacientského tlačítka) na tón o stejné hladině intenzity. Toto je provedeno pro každou vyšetřovanou frekvenci. Takto získané hodnoty hladin intenzity jsou pak pokládány za prahové pro jednotlivé vyšetřované frekvence. Výpočet výsledků Po vyšetření prahových hladin intenzity všech vyšetřovaných frekvencí provede aplikace jejich grafické znázornění podle standardizované symboliky a vznikne tak křivka zvaná prahový audiogram. Dále aplikace z vyšetřených prahových hladin intenzity vypočítá tyto hodnoty: Sluchová ztráta dle Fowlera: pro levé ucho, pravé ucho a pro obě uši (binaurální ztráta). Základem pro výpočet procentuální ztráty dle Fowlera jsou prahové intenzity vzdušného vedení (pro čisté tóny) pro čtyři základní frekvence: 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. Pro výpočet používá aplikace níže uvedenou tabulku hodnot. Procentuální ztráta pro jedno a pak druhé ucho je vypočtena tak, že jsou v tabulce vyhledány procenta pro dané hodnoty prahu hladin intenzit všech čtyř frekvencí a ty jsou sečteny. Výsledkem je procentuální ztráta pro každé z uší. Binaurální ztráta je pak vypočtena tak, že je ke ztrátě lépe slyšícího ucha (s menší ztrátou dle Fowlera) přičtena jedna čtvrtina rozdílu mezi ztrátami obou uší. 7

8 Tabulka hodnot pro výpočet ztráty sluchu dle Fowlera Hladina intenzity nad prahem (v db) 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz ,2 0,5 1,1 1,8 2,6 3,7 4,9 6,3 7,9 9,6 11,3 12,8 13,8 14,6 14,8 14,9 15,0 15,0 0,3 0,9 2,1 3,6 5,4 7,7 10,2 13,0 15,7 19,0 21,5 23,5 25,5 27,2 28,8 29,8 29,9 30,0 0,4 1,3 2,9 4,9 7,2 9,8 12,9 17,3 22,4 25,7 28,0 30,2 32,2 34,0 35,8 37,5 39,2 40,0 0,1 0,3 0,9 1,7 2,7 3,8 5,0 6,4 8,0 9,7 11,2 12,5 13,5 14,2 14,6 14,8 14,9 15,0 Průměr prahů 500, 1000 a 2000 Hz (PTA) pro: Levé ucho vzdušné vedení, Pravé ucho vzdušné vedení Levé ucho kostní vedení Pravé ucho kostní vedení Je určen průměrem hladin intenzit pro zmíněné frekvence (500, 1000, 2000, 4000 Hz) Postup měření Záznam audiometrického vyšetření Tónový generátor produkuje čisté tóny určité frekvence. Rutinně mají audiometry frekvence volitelné v rozsahu 125 Hz Hz, obvykle v oktávových skocích (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 4 khz, 8 khz). Výsledkem audiometrického vyšetření je tzv. prahový audiogram Zakresluje do předtištěného formuláře, na němž jsou vodorovně zaznamenány frekvence jednotlivých tónů v Hz a svisle hladiny intenzity v decibelech (db). Prahy vzdušného i kostního vedení jsou pro pravé ucho červeně a pro levé modře. Prahy vzdušného vedení pro pravé ucho se značí kroužkem, pro levé ucho křížkem prahy se spojují plnou čarou. Prahy kostního vedení jsou zaznamenány šipkou a jsou spojeny přerušovanou čárou. Relativní audiogram Vyjadřuje ztráty sluchu v decibelech v porovnání s hodnotami normálních sluchových prahů. To znamená že decibelová stupnice udává intenzitu nad hladinou sluchu (HL) přitom nulová 8

9 decibelová hladina je nastavena na audiometru. Normální sluchový práh pro jednotlivé frekvence probíhá na relativním audiogramu vodorovně. Automatizované měření 1. Zapněte Audiometr síťovým vypínačem. 2. Zapněte počítač spusťte aplikaci Audiometrie 3. Vyplňte údaje o pacientovi: V hlavním okně stiskněte tlačítko Přidat pacienta, klávesu Ins nebo kombinaci kláves ALT+P. V okně Editace pacienta vyplňte údaje (povinné údaje jsou Příjmení a Rodné číslo). Uložte pacienta do seznamu pacientů tlačítkem OK nebo klávesou ENTER. 4. Stisknete tlačítka Vyšetření Nové vyšetření potvrďte yes Audiogram. 5. Stisknete tlačítko v levém dolním rohu ON-LINE a v horním rohu se OFF-LINE změní na ON-LINE 6. Zvolte, který způsob vyšetření budete provádět. (Ucho a vedení). Zvolte pravé ucho a vzdušné vedení. Klikněte na Nastavení audiometru a vyberte délku tónu při měření 2s a čas na odpověď pacienta 5s. Ostatní parametry neměňte. Klikněte na mřížky a nechte vybranou barvu bílou a ostatní nabídky nevybírejte. Klikněte na měření a výchozí práh nastavte 40 db. Označte všechny nabízené testy, t.j. obě uši pro vzdušné i kostní vedení. Pořadí frekvencí pro vyšetření neměňte ( AC vzdušné vedení-air Conduction: 1 khz, 2kHz, 4kHz, 8 khz, 500 Hz, 250 Hz,125 Hz, BC kostní vedení- Bone Conduction: 1 khz, 2kHz, 4kHz, 500 Hz, 250 Hz. V nastavení je rovněž zatržena možnost, že před vyšetřením kostního vedení automat počká na Váš pokyn, že pacient je připraven. Potvrďte OK. 7. Stiskněte tlačítko Testování sluchu Otevře se stejnojmenné okno. Vyzvěte vyšetřovanou osobu, aby si nasadila sluchátka (orientace: červeně označené na pravé ucho) a uchopila pacientské tlačítko, kterým bude dávat signál, že slyší vysílaný tón. Funkci pacientského tlačítka můžete nahradit tlačítkem Slyšel tón, lze použít pokud není připojeno pacientské tlačítko jako reakce na pacientovo znamení, že tón slyší. 8. Posuňte si okno testování sluchu nahoru, abyste mohli sledovat červenou čáru, která signalizuje, že pacient slyšel tón (tato je umístěna na základním okně audiogramu, to je nyní vespod). 9. Tlačítkem Start spusťte test. 10. V okně je v horním řádku menu vyznačené ucho, které je testováno a frekvence, která je nastavena, je nad mřížkou zvýrazněna. 11. Program bude automaticky vysílat signál ve zvolené frekvenci (viz nastavení měření v bodu 6), pokud pacient reaguje, že slyšel tón hladina intenzity se snižuje, pokud pacient v definovaném čase (např. 5 s) nereaguje hladina intenzity se automaticky zvýší. V mřížce se postupně objevují body odpovídající tónu určité hladiny intenzity, který je vysílán do vyšetřovaného ucha. Program bude automaticky měřit do té doby než pacient třikrát uslyší tón na nejnižší hladině intenzity (budou tři černé body na jedné lince). 12. Program automaticky přejde na další frekvenci a měření začne od začátku (od hladiny intenzity 40 db pro další frekvenci, viz nastavení v bodu 6). Po ukončení vyšetření vzdušného vedení pro pravé ucho se automaticky přepne měření na levé ucho a tóny jsou vysílány ve stejném pořadí do levého ucha. 13. Po skončení testu vzdušného vedení je vyšetřující vyzván, aby nasadil vyšetřovanému sluchátko pro kostní vedení (vibrátor)- na procesus mastoideus. Po potvrzení OK se test rozběhne pro pravé ucho. Po změření všech frekvencí se opět objeví v dialogovém okně 9

10 výzva, aby si vyšetřovaný nasadil sluchátko pro kostní vedení na levé ucho. Potvrzením OK se spustí test pro levé kostní vedení. 14. Jakmile program prošel všechny frekvence je měření ukončeno. 15. Uložte naměřené hodnoty do audiogramu tlačítkem Nakreslit graf. rozvine se nabídka, a zvolte Přepsat jen měřené hodnoty. Tato volba přepíše jenom ty hodnoty, které jste automatickou audiometrií naměřili a ostatní ponechá beze změny (ostatní volby jsou popsány v dokumentaci). 16. Nebo stiskněte tlačítko Zrušit (popř. klávesu Esc) a naměřené hodnoty se smažou. 17. Vytiskněte audiogram tlačítko Tisk, které je přístupné v okně pacienta. 18. Pro export dat do Excelu přejděte do databáze pacientů, zapněte Filtr (F4) např. Podle příjmení vyberte požadovaného pacienta. 19. Stiskněte tlačítko Ostatní funkce a vyberte Export do MS Excel. Při automatickém testování sluchu nejsou chráněny vysoké hladiny intenzity >40dB, pokud pacient nereaguje je hladina intenzity neustále zvyšována až do maximálních hodnot (120 db). Vyhodnocení vyšetření Na základě hodnocení nedoslýchavosti podle standardů doporučených WHO se jedná o nedoslýchavost, pokud průměrná hladina intenzity při frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz (PTA) je vyšší než 26 db. Rozhodněte zda se jedná o nedoslýchavost. Pokud ano, o který základní typ nedoslýchavosti se bude jednat (percepční, převodní, kombinovanou). SPRÁVA PACIENTŮ Přidání pacienta V hlavním okně stiskněte tlačítko Přidat pacienta, klávesu Ins nebo kombinaci kláves ALT+P. V okně Editace pacienta vyplňte údaje (povinné údaje jsou Příjmení a Rodné číslo). Uložte pacienta do seznamu pacientů tlačítkem OK nebo klávesou ENTER. Nebo zrušte vkládání tlačítkem Zrušit nebo klávesou Esc. Editace pacienta V hlavním okně stiskněte tlačítko Opravit pacienta nebo kombinace kláves Ctrl+ENTER nebo ALT+O. V okně Editace pacienta proveďte všechny potřebné úpravy. Uložte pacienta do seznamu pacientů tlačítkem OK nebo klávesou ENTER. Nebo zrušte opravu údajů tlačítkem Zrušit nebo klávesou Esc. Odstranění pacienta V hlavním okně stiskněte tlačítko Smazat pacienta nebo kombinace kláves Ctrl+Del nebo ALT+S. Potvrďte dotaz na smazání aktuálně zvoleného pacienta včetně všech měření a vyšetření jemu prováděných. (tlačítko OK nebo klávesa ENTER). Ještě jednou potvrďte smazání (tlačítko OK nebo klávesa ENTER). 10

11 Princip vyšetření SLOVNÍ AUDIOMETRIE Podstata slovní audiometrie spočívá v tom, že vybraný záznam lidské řeči nahraný na zvukovém médiu reprodukujeme vyšetřovanému do sluchadla nebo do kostního vibrátoru (popř. reproduktorem do volného pole). Při tom určujeme rozumění řeči, tj. procento správně slyšených a rozuměných prvků řeči při určité hladině intenzity. Výběr slov musí být proveden podle daných pravidel pro každý jazyk zvlášť. Pro český jazyk byly vypracovány sestavy dle Sedláčka, pro malé děti sestava dle Nováka. Sestavy jsou slova seřazená vždy po deseti dle výše zmíněných pravidel. V každé sestavě je k dispozici několik těchto desítek. Aparaturou pro slovní audiometrii může být běžný audiometr spojený se zařízením reprodukujícím zvuky (hudbu), anebo se používá tzv. řečový audiometr. Nejprve vyšetřujeme vzdušné a teprve pak v případě potřeby i kostní vedení. Testování začínáme na lépe slyšícím uchu. Nevyšetřované ucho maskujeme termálním šumem (úzkopásmový šum se pro slovní audiometrii nepoužívá) podle pravidel pro klasickou audiometrii. První hladinu intenzity, na které začínáte vyšetřovat zvolte asi o 10 db vyšší než je průměr prahů 500, 1000 a 2000 Hz (PTA). Zvolíte žádanou hladinu intenzity pro vyšetřovanou desítku slov. Zaznamenejte výsledky reprodukce všech 10-ti slov. Po vyšetření první desítky slov budete další desítky slov vyšetřovat s hladinou intenzity nastavenou vždy o 10 db vyšší až do doby, kdy pacient správně reprodukuje všechna slova dané desítky (popř. až k dosažení maximální hladiny intenzity audiometru). Zpracováním výsledků do grafu (závislost rozumění v procentech na hladině intenzity) vzniká křivka rozumění. Práh rozumění řeči je nejnižší hladina intenzity potřebná k tomu, aby pacient rozuměl 50 % z deseti slov. Ztráta sluchu pro řeč (v db) odpovídá rozdílu mezi prahem rozumění pacienta a osob s normálním sluchem. Ztráta rozumění (v %) je rozdíl mezi 100 % rozuměním a maximálním rozuměním, kterého pacient dosáhl. Výpočet ztráty rozumění Pro výpočet ztráty rozumění pomocí slovní audiometrie je třeba v okně Slovní audiometrie určit vyšetřovanou hladinu intenzity v db pro každé slovo ve všech tabulkách. Aplikace poté počet slyšených slov pro danou hladinu intenzity a ucho vynásobí deseti. Tím je získán pro každou tabulku součet (v procentech) slyšených slov pro levé a pravé ucho při zvolené hladině intenzity (zvlášť pro každé ucho). Z průměru součtů pro každou intenzitu je pak vytvořen graf závislosti počtu slyšených slov v procentech na hladině intenzity. Výsledkem je tedy tabulka, kde jsou na ose x hladiny intenzity v db a na ose y procento slov, který pacient na dané hladině intenzity slyšel. 11

12 Zápis do formuláře v počítači: 1. Vyberte pacienta z databáze 2. Přejděte na vyšetření a v okně Vyšetření stiskněte tlačítko.v okně Slovní audiometrie stiskněte tlačítko a v okně Výběr sestavy pro slovní audiometrii si zvolte sestavu slov, kterou chcete pro testování použít. Vyberte Standardní sestavu pro slovní audiometrii. Pak nastavte pro jednotlivé tabulky slov hladiny vyšetřovaných intenzit. To provedete stisknutím tlačítek s velikostí intenzity (implicitně nastaveny na 10 db) a výběrem z nabídky, která se po stisknutí objeví. Hladinu intenzity nastavte o 10 db vyšší než průměr prahů (viz prahová audiometrie) z 500, 1000 a 2000Hz. Pak postupně do deseti tabulek vkládáte výsledky testování jednotlivých slov (zatržením políček pro levé a pravé ucho v případě pozitivní reakce na jednotlivá slova). U slovní audiometrie není komunikace mezi softwarem počítače a audiometrem, a proto je třeba nastavit následující parametry pro měření přímo na audiometru. Nastavení audiometru: 3. Test-speech, Signal- CD, Mask- OFF, db-5, Transd-AC, L-R tlačítko pro vyšetření levého a pravého ucha nastavíme na R, které se objeví na displeji audiometru, Presentation inverse. Levým otočným regulátorem nastavíme hladinu intenzity o 10 db vyšší než průměr prahů (viz prahová audiometrie) z 500, 1000 a 2000Hz. 4. Vyšetřovaná osoba si nasadí sluchátka (červeně označené na pravé ucho).vyšetřující osoba si nasadí neoznačená sluchátka pro kontrolu správnosti vyšetření. 5. Zapněte externí CD přehrávač, stiskneme play a pacient hlásí slova, která slyší na zvolené hladině intenzity a vyšetřující zaškrtává ve formuláři na počítači kliknutím do odpovídajícího políčka k příslušnému slovu. Okno si pro zvýšení přehlednosti maximalizujte. 6. Po skončení testu potvrdíme OK. 7. Po ukončení testování všech slov můžete vyvolat grafické zobrazení výsledků stisknutím tlačítka, čímž otevřete okno Graf s požadovaným zobrazením. Okno zavřete tlačítkem nebo klávesou Esc. Po úspěšném zaznamenání výsledků vyšetření slovní audiometrie provedete jejich uložení do seznamu vyšetření (označeného vyšetření) tlačítkem nebo klávesou ENTER. V případě, že tyto výsledky ukládat nechcete, zvolíte nebo klávesu Esc. Pokud budete chtít testování z jakéhokoliv důvodu opakovat, pak můžete před opakovaným testováním všechna zatržená políčka anulovat tlačítkem. V případě časové rezervy proveďte vyšetření i pro levé ucho. 12

13 SISI TEST NADPRAHOVÉ TESTY 1. Vyberte test po zmáčknutí tlačítka MENU (jednou nebo více krát), dokud se nezobrazí na displeji výběr testů, včetně SISI. Daný test zvolíte stisknutím odpovídajícího tlačítka hned pod názvem SISI, a na displeji se zobrazí: Left Ear Right Ear db SISI 0% > * 0.25 SISI test se skládá z krátkého náhodného zvýšení hladiny intenzity. Na horním řádku je indikována hladina intenzity, ke které se bude provádět nárůst hladiny intenzity, název testu a úspěšnost v %. Na dolním řádku je počet inkrementů již vyslaných, současná frekvence a velikost inkrementu v db. 2. Levým db selektorem můžete měnit hladinu intenzity, kterou nastavte 20 db nad prahem slyšení pro příslušnou frekvenci (např Hz ) a pravým db selektorem nastavte velikost inkrementu na 5 db (rozmezí ve kterém se pohybujete je dB). Zdravé ucho tyto přírůstky rozliší a vyšetřovaný si v tomto nastavení ověří jak má test probíhat. Frekvence na které probíhá měření se nastaví otočným selektorem uprostřed pod displejem. 3. Pacient musí použít pacientské tlačítko, které stiskne po uslyšení nárustu hladiny intenzity. Inkrement v db je generován náhodně v intervalu mezi 4 6 sekundy, přičemž je povolená pouze reakce do 2 sekund po skončení nárůstu. 4. Test se spustí tlačítkem START/STOP a automaticky se zastaví, jakmile se provede příslušný počet inkrementů. Přístroj akusticky indikuje pípnutím konec testu. 5. Počet správě zaznamenaných inkrementů (% skóre) je aktualizován automaticky. Přítomnost inkrementu je indikována na displeji přepsáním > symbolu na čtverec. 6. Test lze přerušit stiskem tlačítka START/STOP. V testu lze pokračovat opětovným stiskem tlačítka START/STOP. Během přerušení bliká na displeji nápis SISI. Během pausy testu, můžeme zastavit test úplně zmáčknutím tlačítka RESET. Pokud zmáčknete RESET a test je v chodu, počítadlo se nastaví na nulu a začne test od začátku. Pokud je SISI test v běhu, není možné měnit frekvenci nebo počet inkrementů. Vlastní provedení a vyhodnocení SISI testu: 7. Zmáčkněte Reset a nastavte pravým selektorem přírůstek 1 db, prostředním selektorem frekvenci 1000 Hz a levým selektorem hladinu intenzity 20 db nad prahem slyšení, který jste zjistili v předchozím měření (viz prahová audiometrie). 8. Stiskněte tlačítko START a nechejte proběhnout SISI test. 9. Opište si do protokolu výsledek měření a proveďte interpretaci výsledků. 13

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU. MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. PRAKTICKÁ CVIČENÍ VYŠETŘENÍ SLUCHU MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. Úvod Zvuk se od svého zdroje šíří v podobě podélného vlnění ve směru svého postupu různými prostředími, jako jsou plyny, kapaliny a pevné

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Definice faktoru. prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném. Frekvence 20-20 000Hz

Definice faktoru. prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném. Frekvence 20-20 000Hz Profesionální poškození sluchu z hluku MUDr. Markéta Petrovová KPL FN USA Brno 1 Definice faktoru Zvuk = mechanické vlnění pružného prostředí v kmitočtovém rozsahu vnímaném lidským uchem Frekvence 20-20

Více

OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE. Octavus OCTAVUS BERA. Rychlý průvodce. Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01

OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE. Octavus OCTAVUS BERA. Rychlý průvodce. Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01 OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE OCTAVUS BERA Octavus Rychlý průvodce Označení 7-26-69901 Číslo dokumentu 7-26-6691/01 OCTAVUS BERA RYCHLÝ PRŮVODCE Přestože jsou informace v tomto návodu důkladně kontrolovány,

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Název: Studium možností lidského těla

Název: Studium možností lidského těla Název: Studium možností lidského těla Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 3. (1. ročník

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Začínáme Ref: 24112004 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení.

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk Zvuk a jeho vlastnosti - Biofyzika slyšení - mechanické kmity pružného prostředí, jejichž kmitočet je v mezích slyšitelnosti lidského ucha, tj, od 16 do

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Návod k obsluze LD6000

Návod k obsluze LD6000 Návod k obsluze LD6000 1. vydání 7/2011 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2.

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Návod k obsluze a instalaci programu Blood Pressure Analyser 3.2.2 (3.2.3)

Návod k obsluze a instalaci programu Blood Pressure Analyser 3.2.2 (3.2.3) Návod k obsluze a instalaci programu Blood Pressure Analyser 3.2.2 (3.2.3) Tlakoměr BP 3AC1-1 PC je možné používat samostatně, ale může být používán společně s osobním počítačem, který má nainstalovaný

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ

Sluch ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ ÚKOLY K FYZIOLOGII SMYSLŮ Sluch Adekvátním podnětem pro sluch jsou zvukové vlny o frekvenci 16 až 20 000 Hz a intenzitě 10-12 až 10 W/m2 (tj. o akustickém tlaku 2 x 10-5 až 60 Pa). Ve fyziologické akustice

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Vyšetřovací metody v ORL

Vyšetřovací metody v ORL Vyšetřovací metody v ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Vyšetření sluchového ústrojí - vyšetření zevního

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Podklady k okruhům č. 3, 4

Podklady k okruhům č. 3, 4 Základní informace: Podklady k okruhům č. 3, 4 - sluchové postižení je v populaci jedno z nejrozšířenějších somaticko funkčních postižení (Neubert, in Leonhardt, 2001) - na světě je více než 500 milionů

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více