I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I ÚVOD DO PEDAGOGIKY..."

Transkript

1 Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA I ÚVOD DO PEDAGOGIKY II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA IV SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA V VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJIN PEDAGOGIKY

2 6 A co si silně přeji a důrazně žádám: Knihy musí předkládat všechno srozumitelně a přístupně tak, aby žákům podávaly světlo, s jehož pomocí mohou sami porozumět všemu i bez učitele. Jan Amos Komenský

3 Předmluva 7 PŘEDMLUVA Milí žáci středních pedagogických škol, otevíráte učební text pedagogiky, který je napsán poněkud jinak, než učebnice, na které jste zvyklí. Neobsahuje dlouhé souvislé texty, ze kterých byste si měli dělat poznámky. Tento text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit, ze kterého se učíte při opakování si nebo k dílčí či maturitní zkoušce. Text obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP). Za každou větší kapitolou jsou zařazeny nejčastější otázky, které by vám mohl položit učitel při zkoušení, nebo podle kterých byste si o naučené kapitole mohli připravit souvislé povídání. Každý větší učební celek je doplněný myšlenkovou mapou, ve které jsou shrnuty základní pojmy o látce a vztahy mezi nimi. Také podle těchto map byste se mohli připravit na zkoušky. Hlavní téma je v myšlenkové mapě vždy uprostřed. Při přemýšlení o tématu je pak ideální postupovat od středu k levé horní části a dále ve směru hodinových ručiček. Tyto myšlenkové mapy velmi často kopírují maturitní otázky z pedagogiky. Je zřejmé, že tento učební text nemůže být vyčerpávající. Mnoho informací je zde jen naznačeno, a proto je za každou pedagogickou disciplínou uvedena doporučená literatura k hlubšímu poznání probrané disciplíny. Text je záměrně graficky členěn tak, že si do něj můžete vpisovat další informace, které buď vy, nebo váš učitel považuje za důležité. Přeji vám příjemné a především úspěšné studium. Vážení kolegové, uvědomuji si, že tento učební text je napsán velmi heslovitě, někde pouze v bodech. Právě to však považuji za jeho přednost. Byl bych velice rád, kdyby vám ulehčil práci při výuce, nabídl vám více volnosti a umožnil aplikovat jiné vyučovací metody než je pouhý výklad nebo diktování poznámek do sešitu (tento text již sešit připomíná). Ve vyučovacích hodinách tak můžete o probíraném učivu diskutovat (například formou panelové diskuze, středověké disputace) či řešit pedagogické problémy (například formou skupinového či projektového vyučování).

4 8 Předmluva Tímto učebním textem vaši žáci získají základní přehled o učební látce pedagogiky, který je vhodný zejména k opakování a k přípravě na zkoušky. Tato látka odpovídá RVP pro střední pedagogické školy, obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. Také si plně uvědomuji, že každý z nás při výuce akcentujeme jinou vědomost, jiné učivo, jiný výklad pojmu (asi se také setkáváte s tím, že v různých učebnicích a slovnících jsou pojmy, a to nejen pedagogické, definovány různě). Předkládaný text je tedy základem a vy k němu můžete (a jistě i budete) přidávat další informace, které považujete za důležité nebo zajímavé. Pokud by vám dlouhé výkladové odstavce opravdu chyběly, pak své žáky můžete odkázat na další literaturu, na kterou v tomto textu upozorňuji za každou pedagogickou disciplínou. Přeji vám tak příjemné vyučování, jaké už mnoho let zažívám se svými žáky já. Přeji vám žáky, kteří mají zájem o váš vyučovací předmět i o vaše vyučovací metody, přeji vám žáky zvídavé, diskutující a lačné po vědění. Za cenné připomínky k textu děkuji Mgr. MgA. Haně Strnadové, Mgr. Jitce Karhanové, Mgr. Jitce Haklové a Mgr. Karlu Šonkovi a dalším kolegům.

5 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY

6 10 I Úvod do pedagogiky OBSAH 1 PEDAGOGIKA Vznik pedagogiky Kdo byl a je pedagog? VÝCHOVA Jak můžeme chápat výchovu? Názory na výchovu VZÁJEMNÝ VZTAH PEDAGOGIKY A VÝCHOVY SOUSTAVA PEDAGOGICKÝCH DISCIPLÍN Základní pedagogické disciplíny Hraniční pedagogické disciplíny Aplikované pedagogické disciplíny Další pedagogické disciplíny PRÁCE S ODBORNOU PEDAGOGICKOU LITERATUROU Informační (inspirativní) zdroje při studiu pedagogiky Anotace Odborná kartotéka studenta Nejčastější otázky při zkoušení Doporučená literatura k hlubšímu poznání vědy pedagogiky

7 16 I Úvod do pedagogiky 4 SOUSTAVA PEDAGOGICKÝCH DISCIPLÍN Abychom pochopili, o čem všem pedagogika (věda o výchově) pojednává, co všechno studuje a zpracovává, musíme si prostudovat a pochopit soustavu pedagogických disciplín. Disciplína je vědní obor. A říkáme-li vědní obor, pak již víme, že věda je vědou tehdy, když má vymezený předmět svého zkoumání. A ještě si řekněme, že každá vědní disciplína si vytváří řadu oddělení, oblastí a podoblastí. Základní pedagogické disciplíny tyto disciplíny si musíme prostudovat, pokud se chceme vědou o výchově zabývat, abychom ji mohli přenášet do praxe. Zde nalezneme základní pojmosloví, historický vývoj, pohled na různé školské systémy ve světě. Jde o oblast teoretickou. Hraniční pedagogické disciplíny v těchto disciplínách se pedagogika setkává s jiným vědním oborem. Spolu pak studují, co mají společného, čím se vzájemně ovlivňují a čím se doplňují. Na pedagogický problém se tak dívají dva vědní obory ze dvou úhlů pohledu. Například pedagogická psychologie: pedagogika sleduje výchovu jedince psychologie psychiku jedince při výchově. Aplikované pedagogické disciplíny (aplikovat užít, užívat) v těchto disciplínách se naučené pojmy a definice ze základních pedagogických disciplín již využívají v praxi (ve školách a výchovně vzdělávacích institucích). Další (pomocné) pedagogické disciplíny sem řadíme ty disciplíny, které nám pomáhají při studiu a pochopení pedagogiky. Jsou to však disciplíny, které nepovažujeme ani za základní, ani za aplikované, a nejsou to ani disciplíny hraniční.

8 I Úvod do pedagogiky 17 obecná pedagogika dějiny pedagogiky kompara vní pedagogika didak ka metodologie pedagogiky teorie výchovy základní další (pomocné) SOUSTAVA PEDAGOGICKÝCH DISCIPLÍN hraniční etnopedagogika edukometrie pedagogická prognos ka filozofie výchovy aplikované pedagogická psychologie sociologie výchovy sociální pedagogika školská sta s ka atd. školská pedagogika: předškolní pedagogika pedagogika ZŠ pedagogika SŠ pedagogika VŠ speciální pedagogika mimoškolní pedagogika: pedagogika rodinné výchovy pedagogika volného času sociální pedagogika vojenská pedagogika atd. další odvětví: andragogika gerontopedagogika

9 18 I Úvod do pedagogiky ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY OBECNÁ PEDAGOGIKA zabývá se formulací a výkladem základních pojmů a teoretických konstruktů pedagogiky. Zkoumá postavení pedagogiky v systému věd o člověku. DĚJINY PEDAGOGIKY studují vývoj pedagogických idejí, názorů, koncepcí v historickém kontextu (kontext souvislost). Dějiny studují vývoj výchovně vzdělávacích zařízení, jejich pojetí, organizaci, řízení atd. KOMPARATIVNÍ PEDAGOGIKA (komparace srovnávání) zabývá se analýzou a srovnáváním výchovných a vzdělávacích systémů v různých zemích. Směřuje k pojmenování obecných rysů a tendencí vyučování a výchovy v současném světě. DIDAKTIKA (didaskein (řec.) učit se, vyučovat) teorie vyučování, vzdělávání a výchovy ve vyučování. Základní pojmy při vyučování: cíle, obsah, metody, vyučovací zásady, vlastní vyučovací proces, organizační formy vyučování. Autorem první systematické didaktiky je J. A. Komenský. METODOLOGIE PEDAGOGIKY studuje procesy poznávání. Jde o systém teoretických principů, metod a způsobu popisu, analýzy a objasňování pedagogických jevů v neustále se měnící pedagogické činnosti. Zahrnuje i praktické otázky plánování, realizace a publikování výzkumných prací. TEORIE VÝCHOVY provádí analýzu výchovných a vyučovacích činností z hlediska formování různých stránek osobnosti. Přemýšlí o výchově mravní, rozumové, estetické, pracovní, polytechnické, tělesné, ale i světonázorové či náboženské. HRANIČNÍ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE zde se setkávají dva vědecké předměty: výchova a psychika jedince. Pedagogická psychologie přináší psychologický pohled na předpoklady, průběh a výsledky rozvoje jedince, rozvoje skupin v situacích pedagogického typu. SOCIOLOGIE VÝCHOVY zabývá se společenskou podmíněností výchovy. Zkoumá, jak působí společnost na výchovu a výchova na společnost. DALŠÍ HRANIČNÍ DISCIPLÍNY: sociální pedagogika, školská statistika, ekonomika vzdělávání,

10 I Úvod do pedagogiky 19 kybernetická pedagogika, teorie řízení školských zařízení (management), školní zdravotnictví a školní hygiena. APLIKOVANÉ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY ŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA: předškolní pedagogika, pedagogika základních škol, středoškolská pedagogika, vysokoškolská pedagogika, speciální pedagogika nauka o zákonitostech rozvoje, výchovy a vzdělávání jedinců postižených různými nedostatky, a to tělesnými, smyslovými, duševními nebo poruchami chování. MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA: pedagogika rodinné výchovy, pedagogika dětských a mládežnických organizací, pedagogika volného času, sociální pedagogika zabývá se výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých, pomocí rodinám s problémovými dětmi, vojenská pedagogika, pedagogika masově sdělovacích prostředků, pedagogika výrobních odvětví. DALŠÍ ODVĚTVÍ APLIKOVANÉ PEDAGOGIKY: andragogika výchova a vzdělávání dospělých (rekvalifikace apod.), gerontopedagogika (geront stařec) výchova a vzdělávání starých lidí, s cílem snížení pocitu zbytečnosti a nepotřebnosti (univerzity třetího věku, naučné zájezdy apod.). DALŠÍ PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY ETNOPEDAGOGIKA zabývá se problémy výchovy a vzdělávání etnických menšin, u nás pěstována hlavně v rámci romistiky (multikulturní výchova). PEDAGOGICKÁ PROGNOSTIKA vytváří modely a strategie budoucího rozvoje vzdělávacích soustav a vzdělávacích procesů. EDUKOMETRIE (edukace výchova a vzdělávání / metrie měření) oblast pedagogické teorie a výzkumu zabývající se měřením pedagogických jevů (měřením výsledků výuky, konstruováním a aplikací testů).

11 20 I Úvod do pedagogiky FILOZOFIE VÝCHOVY tato disciplína zkoumá hned několik oblastí: komplexně nazírá na možnosti výchovy člověka, zabývá se metodologickými otázkami zkoumání výchovných jevů (jinými slovy hledá metody zkoumání), hledá možnosti a meze lidského poznání a předávání tohoto poznání, zkoumá etické (mravní) otázky výchovy, neboli stanoviska jedince k lidskému životu a světu hodnot výsledky tohoto zkoumání pak určují normy pro pojetí cílů výchovy. Vlastní poznámky

12 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU

13 26 II Pedagogika volného času OBSAH 1 PŘEDMĚT PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU VÝZKUM A TEORIE VOLNÉHO ČASU Pojem volný čas Výpočet volného času Měřítka volného času Kdo má vliv na trávení volného času dětí a mládeže? VÝCHOVA MIMO VYUČOVÁNÍ Funkce výchovy mimo vyučování Pedagogika volného času a další disciplíny Nejčastější otázky při zkoušení OBSAH, VZTAHY A PROSTŘEDÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PRO KULTIVACI A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Obsah výchovy mimo vyučování Únava Odpočinkové činnosti Rekreační činnosti Zájmové činnosti Sebeobslužné činnosti Veřejně prospěšné činnosti Příprava na vyučování Nejčastější otázky při zkoušení Hra Obecně o hře Hra pro naše studijní účely Názory na dětskou hru Co hrou dítě získává? Znaky (dětské) hry Aspekty hry Třídění her pro školní a mimoškolní prostředí Pedagogické třídění her Psychologický pohled na hru Hračka Obecně o hračce Hlavní požadavky na výrobu hračky Funkce hračky Nejčastější otázky při zkoušení Vztahy při výchově mimo vyučování Nejfrekventovanější vztahy při výchově mimo vyučování

14 II Pedagogika volného času 27 Nejčastější otázky při zkoušení Prostředí pro volnočasové aktivity ŠKOLSKÁ A JINÁ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČUJÍCÍ VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁBAVU VE VOLNÉM ČASE Požadavky na realizaci výchovy mimo vyučování Školní vzdělávací program a školská zařízení Dělení volnočasových institucí Školská zařízení pro zájmové vzdělávání Školská výchovná a ubytovací zařízení Nejčastější otázky při zkoušení Instituce a sdružení zájmového vzdělávání Komerční organizace Nejčastější otázky při zkoušení PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE, ÚSTAVNÍ A OCHRANNÁ VÝCHOVA Obecně o rodině Typy rodin Základní funkce rodiny Typy rodinné výchovy Typy nesprávného rodinného výchovného působení Nejčastější otázky při zkoušení Práva dítěte Úmluva o právech dítěte Preventivně výchovná péče o dítě Preventivně výchovnou úlohu naplňují Okamžitou pomocí s problémy dětí a mládeže se zabývají Nejčastější otázky při zkoušení Náhradní rodinná péče Svěření do péče jiné osoby než rodiče Adopce (osvojení) Pěstounská péče Hostitelská péče (zástupná péče) Ústavní výchova a ochranná výchova Zařízení ústavní výchovy ve zdravotnictví Zařízení ústavní a ochranné výchovy ve školství Nejčastější otázky při zkoušení MODERNÍ TRENDY PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU Streetworker, sociální asistent Nejčastější otázky při zkoušení Doporučená literatura k hlubšímu studiu pedagogiky volného času

15 46 II Pedagogika volného času HRA OBECNĚ O HŘE Hra je specifická lidská činnost, která patří mezi základní lidské činnosti, kterými jsou učení a práce. Pro zajímavost si nejdříve definujme ostatní uvedené činnosti. Učení Podle etymologického slovníku slovo učení znamená: zvykám si, navykám něčemu (učitý zvyklý). Staroindicky uč-ayaté zvyklý něčemu. Je to jeden z klíčových psychologických pojmů, pro který neexistuje všeobecně přijímaná definice. Přesto uvedeme alespoň tuto: Učení je proces získávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí a hodnot v průběhu celého života. Naučené je opakem vrozeného. Učení samo o sobě nevytváří hodnoty. Učení teprve připravuje na to, aby mohl člověk v budoucnu hodnoty vytvářet. Ale pozor: Vzdělávání není jenom příprava na povolání, na vytváření hodnot! Práce Slovo práce původně znamenalo muka, utrpení. Etymologický slovník uvádí, že práce (staročesky) je: svízel, trápení, namáhání, těžkost. V Bibli se dočteme: Hospodin viděl velikou práci svého lidu v Egyptě. Tím je myšleno utrpení. V novodobém významu je práce činnost, při které vytváříme hodnoty materiální či nemateriální. Tyto hodnoty pak směňujeme (nejčastěji prostřednictvím peněz) a stávají se prostředkem k uspokojování našich potřeb, estetických zážitků. Při učení se v mozku vytvářejí nové spoje. Při práci se již vytvořené spoje záměrně používají. Práci si v životě vybíráme takovou, o které si myslíme, že ji zvládneme. Pokud nám práce nevyhovuje, hledáme jinou! Školu, ve které budeme studovat, si vybrat můžeme, ale obsah učiva si vybírat nemůžeme! Jednoznačná definice hry neexistuje, protože je mnoho druhů her a není mezi nimi jakýkoliv jednotící prvek. Jedna definice tedy nemůže postihnout všechny typy her. Hra je pojem s velmi neurčitými okraji. Co všechno je hra? Sportovní hra, divadelní hra, hra na hudební nástroj, hra na módu (musíme být oblečeni podle nové módy), počítačová hra, psychohra, diagnostická hra, hra v roli ( Na co si to dnes hraješ? ), sexuální hra, flirt, hra ve vyučování, televizní či rozhlasové soutěže apod.

16 II Pedagogika volného času 47 Určitě bychom přišli ještě na další typy her. Výše zmíněné pojmy však můžeme dále dělit, např.: sportovní hra míčová hra, tenis, hokej, vodní pólo, šachy, gymnastika atd. počítačová hra strategická hra, střílečka, didaktická hra, hra předkládající nějaké známe dílo (např. Harry Potter), stolní hra (piškvorky, pexeso), hra simulující sport atd. Hru a hraní her studuje speciální matematická disciplína teorie her. Společná charakteristika všech her: hra je činnost dobrovolná, důležitější je průběh hry než závěr, ve hře se projevují zájmy, vztah k okolí, vztahy k druhým lidem, ve hře získáváme zkušenosti, hra má časové vymezení, hra má pravidla (psaná, nepsaná), hrajeme si jako, ale jednání je opravdové. HRA PRO NAŠE STUDIJNÍ ÚČELY Nemůžeme se zabývat všemi typy her. Ani to při studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky není nutné. Pro učitelskou a vychovatelsku praxi postačí, když pochopíme zákonitosti dětské (později žákovské) hry. Dětská hra je základní forma činnosti dítěte. Hrou se sice člověk zabývá po celý svůj život, ale zejména v předškolním věku má hra výsadní postavení, neboli je vůdčím typem činnosti. Hra je pro dítě prací a zároveň se v ní rozvíjí i učení. Hra je aktivita, při níž si žák osvojuje určité normy, vztahy, pravidla, postupy. NÁZORY NA DĚTSKOU HRU BIOLOGOVÉ říkají, že hra: uvolňuje nadbytečnou energii, osvěžuje dítě po povinnostech, je cvičením vrozených instinktů a pudů (zápasení, sběratelství, hra na vojáky či policii, dívky ukazují svůj mateřský pud ve hře na maminku), upevňuje fyzickou zdatnost dítěte, převádí sexuální energii do jiné sféry (hra na maminku a na tatínka, hra na doktora).

17 48 II Pedagogika volného času SOCIOLOGOVÉ říkají, že hra: je odrazem společenského prostředí, ve kterém dítě žije, ale pozor, není jeho přesnou kopií. Dítě používá bájnou lhavost, kterou tvoří přání, představy, fantazie. Některé dítě ve školce například dokáže naprosto přesvědčivě tvrdit, že má doma malého bratříčka, o kterého se stará, kterého s maminkou vozí v kočárku, a přitom žádného bratříčka nemá. Je to jen jeho veliké přání mít bratříčka. Dítě se ve hře snaží jednat tak, jak jednají dospělí, ale protože nemá dostatek zkušeností, znalostí a možností, pak je jeho hra jenom napodobeninou života dospělých, jeho představou o tom, jak to dospělí dělají : Ještě musím skočit do čistírny, pak koupím maso na řízky. Kdybyste ho však o to požádali a vyslali ho s penězi do čistírny a do obchodu pro maso, mohlo by být dost bezradné. Dítě vykonává ve hře úkony, které považuje pro dotyčnou osobu, kterou zobrazuje, za nejtypičtější. Jako tatínek sedí v křesle, čte si noviny a pije pivo, jako maminka vaří nebo uklízí. Toto často vidíme, když dítě hraje divadlo. Otázkou tohoto zjednodušeného pohledu na svět je, kdo mu ten svět tak zjednodušil? Skutečně to byli rodiče? Nevěřme tomu, že se všichni tatínkové a všechny maminky chovají tak, jak je výše uvedeno. CO HROU DÍTĚ ZÍSKÁVÁ? Hrou se dítě, aniž by si to samo uvědomovalo, rozvíjí po stránce: rozumové poznávání věcí, učení, získávání zkušeností, tělesné rozvoj pohybu, procvičování jemné a hrubé motoriky, mravní pěstování volních vlastností, vznik charakteru (dítě by mělo být schopné vyměnit si s kamarádem hračku nebo hranou roli, nemělo by rušit hru druhého, mělo by se umět omluvit za prohřešek, umět se podřídit pravidlům hry), estetické tříbení vkusu, vnímání krásna, pracovní zvládání drobných pracovních dovedností, sociální učení se spolupráce ve dvojici, v menší či větší skupině, vznik společenských vztahů, citové uvolnění citů, regulace citů (holčička s něžností opatruje panenku, chlapec s nadšením staví v písku tunel), seberegulační získávání návyků, pěstování trpělivosti, jazykové rozvoj řeči, kultivace řeči, paměťové prohlubování paměti, tvořivost a fantazie rozvoj představivosti, tvořivosti, fantazie. Hra napomáhá učení a budoucí práci.

18 II Pedagogika volného času 49 ZNAKY (DĚTSKÉ) HRY Jde především o: spontánnost hru si dítě volí a hraje zcela přirozeně, zvolená hra odpovídá potřebám a zájmům dítěte, samoúčelnost pro dítě není důležitý výsledek hry, ale její průběh, tím se pro něj stává hrou samoúčelnou, účel vidí jenom v hraní si. Dítě nepřemýšlí o tom, že hrou něco získává, že se něco učí, citové uspokojení dítě hru citově prožívá, vkládá do ní celou svou osobnost, ve hře se cítí dobře, symboličnost skutečnost dítěti nahrazují nástroje, různé materiály, různé úkony, které pro dítě označují skutečné věci nebo skutečné nástroje (klacek je vařečka nebo meč, kolečko je volant, kostička auto, stará záclona je závoj princezny), humor a legrace je ideální, když hra dítěti přináší uvolnění a zábavu. ASPEKTY HRY aspekt hledisko, pohled, zorný úhel Hru může odborník využít k práci s dítětem. Motivační aspekt hrou můžeme dítě motivovat, a to např. k učení, práci. Diagnostický aspekt pomocí hry můžeme zjistit nedostatky či problémy dítěte. Dítě se ve hře prozrazuje. Dokáže dokonale ukázat, jak vypadá prostředí rodiny, ve které vyrůstá, jak jeho rodina funguje či nefunguje, také ukáže, pokud si hraje formou nepřiměřenou jeho věku, jestli je nebo není ve vývoji opožděno. Učitel by měl sledovat výkon dítěte a provádět pedagogickou diagnostiku (viz kap. Předškolní pedagogika). Při zjištění nějakého nedostatku by pak měl rodičům doporučit návštěvu u odborníka. Terapeutický aspekt hrou můžeme léčit nedostatky či problémy dítěte. Například díky hře se nesmělé dítě může lépe a rychleji začlenit do společnosti vrstevníků. TŘÍDĚNÍ HER PRO ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ Pokud neexistuje jednoznačná definice hry, nemůže existovat ani jednoznačné třídění her. Pro naše studijní účely uvedeme alespoň třídění her z pohledu pedagogiky a psychologický pohled na hru.

19 50 II Pedagogika volného času PEDAGOGICKÉ TŘÍDĚNÍ HER 1. Hry tvořivé (přirozené): hry námětové hry na někoho, na něco, hry dramatizující hry s jednáním, s dějem. hry konstruktivní stavění, skládání, práce s materiálem, 2. Hry s pravidly (umělé, řízené): didaktické hry, pohybové hry. 1. HRY TVOŘIVÉ (PŘIROZENÉ) NÁMĚTOVÁ HRA Dítě si zvolí námět a na základě své představivosti a fantazie vstupuje do rolí, které s námětem souvisejí. Při takové hře velmi často používá slovo jako : Budeme mít jako království a já budu jako čaroděj a ty jako princ. Námětem se nejčastěji stávají odpozorované nebo zažité skutečnosti pobyt u lékaře, návštěva v obchodě apod. Dítě si zážitek znovu přehrává, ale téměř nikdy nedodržuje skutečný průběh, který zažilo. Hru si upravuje podle toho, jak mu to vyhovuje. Paní doktorka dělá při hře daleko více úkonů, prodavačka v obchodě je daleko příjemnější nebo naopak nepříjemnější, než byla ta v obchodě. Námětem se může stát i film (Tři mušketýři apod.). Námětová hra se objevuje už v batolecím věku dítěte. Čím je dítě starší, tím hru více obměňuje, přibývá detailů a hra je delší. Jak už jsme řekli, dítě v námětové hře dává různým předmětům náhradní význam a bohatěji využívá jejich symboliky (viz znaky hry symboličnost). Samozřejmě, že se vyrábí k námětové hře řada hraček zmenšenin skutečnosti (malá prodavačka, kadeřnice, doktorka apod.), viz odst. Hračka. Při námětové hře dítě: projevuje spontaneitu, potěšení, radost ze hry, tvořivost, upřednostňuje spoluhráče, se kterými rozvíjí interakci, ve velké míře uplatňuje komunikaci, kooperaci (spolupráci), rádo opakuje obehraný námět (jednu hru si hraje stále dokola), starší dítě hru plánuje a vymýšlí jí stále další a další pravidla, dohadování se nad námětem je už hrou samotnou což si dítě neuvědomuje: Postavíme z písku tunel nebo hrad s tunelem, v této hře dítě hledá logické posloupnosti a souvislosti: Protože jsem jako čaroděj zaklel tvůj zámek, tak ty budeš muset splnit tři úkoly, až dítě kolem 10 let je schopné přijímat a hrát velké herní projekty, např. celotáborové hry.

20 II Pedagogika volného času 51 DRAMATIZUJÍCÍ HRA Při této hře děti buď samy, nebo pomocí loutky dramatickou formou (divadlem) napodobují známé pohádky nebo příběhy, které buď někde viděly (televize, kino, divadlo), nebo je slyšely ze zvukového nosiče či při čtení paní učitelky, nebo které s paní učitelkou někdy nastudovaly jako divadlo. Dramatizující hry se od námětových liší tím, že je zde dán scénář (dítě si hru nevymýšlí, ale na základě své paměti ji přehrává). Tyto hry jsou cenným prostředkem pro rozvoj řeči, upevnění paměti a rozvoj sociálního soužití. KONSTRUKTIVNÍ HRA Při této hře děti konstruují, tj. staví, sestavují, napojují, připojují, lepí apod. Velmi často si nejdříve náhodně sestavují různé díly stavebnice do menších či větších celků a postupně si vytvářejí představu (záměr, cíl), co by chtěly následně zkonstruovat. Za tímto cílem se pak vydávají a je otázkou, do jaké míry se jim ho podaří naplnit. Konstruktivní hra vyžaduje pomůcky. U malých dětí jsou to kostky a stavebnice. Starším dětem jsou určeny složitější a detailněji propracované díly stavebnice. Tyto hry dávají dětem možnost seznámit se a pracovat s různými materiály, rozvíjejí tvořivost dítěte. Zamyšlení nad přirozenou hrou Učitelka (nejen v MŠ) by měla vést děti k tomu, aby si uměly hrát samy přirozeně. Činnost dítěte by neustále neměla organizovat a řídit. K přirozené hře ale musí dítěti nabídnout dostatek času. Extrémem je, když učitelka pro děti vymýšlí mnoho činností, neustále je vede, až pak děti ve svém osobním volnu nevědí, jak ho využít a požadují po učitelce další a další zaměstnání, aby se nenudily. Důležité je také nechat dětem hru dohrát. Není dobré zajímavou dětskou hru náhle ukončit např. slovy: Za chvíli k nám přijdou paní kuchařky, už si nehrajte a všechny hračky ukliďte. Nebo: Už je tady pro tebe maminka, tak hru ukonči a jdi domů. Učitelka by měla respektovat právo dítěte na volný výběr hry, hračky, změnu hry, odmítnutí hry, odmítnutí a výběr partnera ke hře. 2. HRY S PRAVIDLY (UMĚLÉ, ŘÍZENÉ) Tyto hry mají předem určená pravidla, která musí být jasná a snadno pochopitelná a musí být dodržována, jinak by tyto hry nefungovaly! Ve hrách s pravidly plní každý účastník zadaný úkol. Velmi záleží na tom, jak učitel (vychovatelka, instruktor, lektor, organizátor) hru motivuje, jak ji dětem vysvětlí, jak dbá na dodržování pravidel či jak potlačuje případné

21 52 II Pedagogika volného času švindlování. Učitel smí pro nedodržování pravidel dítě ze hry vyloučit, ale mělo by to být jen na určitou dobu. Jde spíše o to, naučit děti prohrávat. Důležitou součástí takové hry je spravedlivé a objektivní hodnocení, při kterém se dítě dozví, jak správně s pravidly nakládalo. POHYBOVÉ HRY Při těchto hrách se rozvíjejí pohybové schopnosti dítěte (obratnost, rychlost, postřeh, vytrvalost). Pohybové hry jsou prostředkem výchovy charakterových a volních vlastností. Upevňuje se zde sebeovládání, odvážnost. Tyto hry podporují optimismus, dobrou náladu. Pohybové hry patří mezi rekreační činnosti, jsou tedy prostředkem aktivního odpočinku. Na zařazení pohybových her do vyučování má vliv roční období, věk dětí, prostor a prostředí (školní družina, městské hřiště, louka, les). Mezi pohybové hry patří: hravé cvičení pohybů nebo také pohybové hry bez námětu (chůze, běh, skoky, vyhýbání se, házení, chytání), hry s určitým námětem (hra Na Jeníčka a na Mařenku apod.), hudebně pohybové hry (Zlatá brána, Pásla ovečky), hry se soutěžními prvky (kdo dříve něco udělá), hry sportovního typu (badminton). DIDAKTICKÉ HRY Jde o hry, které se zaměřují na řešení rozumových úkolů. Protože se stávají prostředkem učení, bývají apod. často využívány učitelem (vychovatelem) ve výchovně vzdělávacím procesu (viz kap. Soustava pedagogických disciplín). Tyto hry jsou záměrně a cílevědomě sestaveny k účelu učení, proto mají přesnou strukturu, úkol, pevná pravidla (nejde zde o žádnou náhodu). Pomocí didaktických her u dětí rozvíjíme: smyslové vnímání, paměť, pozornost, procesy myšlení (třídění, rozvoj abstrakce, analýza, syntéza), schopnost dodržovat pravidla, sebevědomí žáka, schopnost spolupráce se spolužáky (ale i zdravou soutěživost). Při didaktických hrách: je žák aktivní a nemusí jen poslouchat výklad učitele, je poznávání zprostředkováno přes prožitek, se vědomost a dovednost upevní praktickou cestou.

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Hospitační záznam PV

Hospitační záznam PV Základní údaje o hospitaci Typy sledovaných činností o spontánní o řízené o pobyt venku o odpolední činnosti o jiné - jaké Komentář k otázce: Hospitační záznam PV Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více