Tnásledující (Èernohorská, str. 7)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tnásledující (Èernohorská, str. 7)"

Transkript

1 3.1 Kdo se øadí k tìlìsnì postiženým? øídìní skupiny tìlesnì postižených a vùbec zaøazení osob to této skupiny není jednoduché. Existuje množství rùzných zpùsobù. Pro potøeby utváøení prostoru pro tyto osoby, tedy i pro oblast zahradní architektury, je nejpøíhodnìjší rozdìlení Tnásledující (Èernohorská, str. 7) Rozdìlení tìlesnì postižených z hlediska potøeby speciálního uzpùsobení veøejných prostorù: 1. kategorie - obèané schopni samostatného pohybu - zaøazujeme sem: - obèany s omezenou možností pohybu (o holi, s berlemi) - obèany neslyšící, pøípadnì se zbytky sluchu - obèany, jejichž omezená pohyblivost je zpùsobena stáøím - tìhotné ženy, malé dìti, a pod. Rozdìlení postižených z hlediska potøeby uzpùsobení veøejných prostorù 2. kategorie - obèané s vysokým stupnìm invalidity, kteøí jsou pøi pohybu odkázáni na vozík èi jiné protetické pomùcky, které jim neumožòují stoupat po schodech. Tato práce se bude zabývat pøedevším uzpùsobení prostoru právì této kategorii postižených osob. 3. kategorie - lidé zrakovì postižení Z tohoto tøídìní vyplývá, že každý z nás mùže být v urèitých období zaøazen do kategorie tìlesnì postižených a díky nemoci nebo stáøí musí také pøekonávat pøekážky, které si sami klademe do cesty Velmi zažité, a pro charakteristiku jednotlivých skupin zvláš vhodné je tøídìní osob podle charakteru postižení. Tento zpùsob tøídìní je velmi vhodný pro pochopení charakteru jednotlivých typù postižení a jejich nárokù na celkový pøístup, nejen na potøeby stavebnì - technické. Osoby tìlesnì postižené tedy mùžeme tøídit do tøech základních skupin (Pípeková a kol., 1998): Rozdìlení postižených dle charakteru postižení 1. Osoby sluchovì postižené 2. Osoby s postižením pohybového ústrojí 3. Osoby se zrakovým handicapem Osoby sluchovì postižené "Sluch je pro život èlovìka jedním z nejdùležitìjších smyslù" "Osoba, která pøišla o sluch se, se cítí v prostøedí jako nereálná v nereálném prostøedí" Pípeková a kol., 1998, str. 83 V Èeské republice je v souèasné dobì pøibližnì sluchovì postižených, z toho zcela hluchých. By neexistuje pøesná evidence, odhadovaný poèet sluchovì postižených stále stoupá. Zatím co v roce 1955 byl odhadovaný podíl osob se sluchovým postižením ve spoleènosti 3 %, v roce 1975 to už bylo 7 % a v roce 1995 dokonce 15%. (Navrátilová, 2000) Tato pomìrnì velká skupina se dosud ocitá na okraji zájmu pøi integraci tìlesnì postižených do normální spoleènosti. Vliv na psychiku 11

2 6 Úprava zahrady pro sluchovì postižené, 40. léta 20. stol., zahrada je jednoduše èlenìná a snadno pøehledná. Ústav pro výchovu dítek hluchonìmých, Ivanèice. Foto: Archiv útavu. Sluchové postižení pøedstavuje nejtìžší bariéru v komunikaci. Pøedevším u dìtí s vrozenými sluchovými vadami se výraznì projevuje v celém následném vývoji osobnosti. Mluva a sluch jsou pøi lidské komunikaci nejdùležitìjšími nástroji. Dùsledky tìžkých sluchových vad jsou pro psychiku èlovìka nejvážnìjší, i když to laicky vùbec není takto vnímáno. Sluchovì postižení (a to nejen ti s postižením vrozeným, ale i s postižením pozdìji vzniklým, napø. vlivem vysokého vìku) si špatnì vytváøejí a udržují mezilidské vztahy, díky omezení komunikaèních možností èlovìk trpí po duševní stránce spoleèenskou izolací. Díky narušení percepce øeèi je u osob s vrozeným sluchovým postižením omezen vývoj øeèi a nevyvíjí se øeè vnitøní, mluva je pøi nedostateèné nebo chybìjící sluchové kontrole znaènì deformována, myšlení, které u neslyšících dìtí vzniká nezávisle na øeèi, se utváøí jen v oblasti konkrétních jevù a je proto statické a nepohotové. Laicky se zdá, že pohyb a orientace v prostoru u sluchovì postižených není nìjak výraznì ovlivnìna. Opak je pravdou. Neschopnost lokalizovat pøedmìty v prostoru a špatná reakce na náhlé zmìny v prostøedí jsou hlavními problémy neslyšících v oblasti pohybu. "...ztráta zvukového pozadí zpùsobuje narušení pocitu sebejistoty a pocitu vlastního já, je snížen pocit osobní bezpeènosti a zvyšuje se pocit úzkosti." (Pípeková a kol, 1998, str. 83) Specifika orientace v protoru Sluchové vady dìlíme na vrozené a získané, èím pozdìji dojde k získání sluchové vady, tím menší jsou poruchy øeèi a poruchy v rychlosti reakcí na nenadálé zmìny. Avšak i u pozdìji ohluchlých lidí mùžeme pozorovat výrazné zmìny v poruchách osobnosti, a to pøedevším stranìní se spoleènosti, zatrpklost a nevraživost. Rozeznáváme nìkolik stupòù sluchových vad a to: (Pípeková a kol., 1998, str. 86) 1. Nedoslýchavost a) lehká - èlovìk nevnímá zvuky do 40 db, neslyší tedy šepot nebo tichý hovor b) støední - postižený není schopen zaregistrovat ani zvuk v rozsahu db, nevnímá tedy bìžný hovor èi poulièní ruch. c) tìžká - osoba je schopna vnímat zvuky až od síly 90 db, slyší tedy napøíklad sbíjeèku nebo klakson (proto je v blízkosti ústavù pro sluchovì postižené zakázáno troubit) Dìlení sluchových vad Pøedevším osoby s lehkým postižením sluchu jsou schopny se do spoleènosti pomìrnì dobøe integrovat a jejich orientace v prostoru není výraznì omezena. Možné je i využití tzv. sluchadel, které zesilují okolní zvuky na sílu registrovatelnou postiženým. 2. Hluchota - je vadou vrozenou, mùže být buï totální, tedy s naprostou ztrátou sluchu, nebo praktická, kdy se vyskytují pouze tzv. zbytky sluchu. Jedná se o nejtìžší sluchovou vadu, kdy je vnímání prostoru výraznì pozmìnìno a zpomaleno. 12

3 3. Ohluchlost - je stav, kdy ke ztrátì sluchu dochází až v prùbìhu života. Pokud ke ztrátì sluchu dojde až po ukonèení 7 roku života, nedochází již ke ztrátì øeèi, komunikace s okolím není tedy tak výraznì omezena. Pro osoby s nevyužitelnými zbytky sluchu je možné dnes využít i tzv. kochleární implantát, který umožòuje vnímat zvuky i dìtem s tìžkým vrozeným postižením. Vhodné je také používání znakové øeèi, neslyšící se uèí odezírat ze rtù a také použití psaného textu výraznì usnadòuje komunikaci se sluchovì postiženými. I pøes možnosti využití tìchto pomùcek nelze odstranit všechny negativní vlivy nedoslýchavosti èi hluchoty u postižených, a to pøedevším pøi vnímání prostoru. Prostor, kde poèítáme s pohybem osob sluchovì postižených, a to jsou ústavy, rehabilitaèní zaøízení nebo i domovy dùchodcù by mìl být øešen co nejbezpeènìji, jednoduše, pøehlednì. Vyhýbáme se jakýmkoliv náhlým neèekaným zmìnám (musíme brát v potaz zpomalené vnímání prostoru u osob sluchovì postižených). Prostor by mìl být øešen komplexnì bezbariérovì, mùžeme se zamìøit na využití ostatních smyslù, a to napøíklad využitím aromatických rostlin, vhodné barevnosti a pod. Naopak pøehnaná barevnost - ostré, kontrastní barvy, vysoká koncentrace aromatických rostlin nebo pøílišná rozdílnost tvarù mùže pùsobit velmi rušivì, až psychicky negativnì (právì díky odlišnému psychickému vývoji postižených) Pomùcky Specifika øešení prostoru Nedoslýchavé dìti se uèí znakovou øeè, Speciální školy pro sluchovì postižené Ivanèice Osoby s postižením pohybového ústrojí "Vzhledem k tomu, že pohyb je jedním ze základních projevù èlovìka, jeho nedostateènost se projevuje v celkovém tìlesném i duševním stavu. Psychika tìchto lidí je èasto ovlivnìna nápadností postižení. Tato nápadnost je veøejností èasto chápána jako stigma" Navrátilová (2000, str. 35) Odhadovaný poèet osob s postižením pohybového ústrojí v Èeské republice je pøibližnì , tedy cca 3% populace (Navrátilová, 2000) V souèasnosti se celosvìtovì vede diskuze o pøístupu k lidem takto postiženým. V podstatì vykrystalizovaly 4 modely pøístupu, a to (Pípeková a kol., 1998, str. 130): Modely v pøístupu k post. lidem 1. Medicínský model - vychází z biologicko-organických nebo funkèních pøíèin, cílem je pøekonání a léèba postižení. 2. Model sociálnì patologický - tvrdí, že základy integraèních tìžkostí nejsou biologické, nýbrž sociální. V centru pozornosti tedy stojí otázka socializace a diskriminace podmínìná postižením. 13

4 , vernisáž výstavy "Malo váno ústy" slo venské autorky Šárky Dvorské, Námìš nad Oslavou. Mladá žena trpí od narození celkovou obrnou, tedy nedostateènou pohyblivostí nejen dolních a horních konèetin ale èásteènì i mimických svalù. Trpí i poruchou øeèi. Tato žena vystudovala psychologii na Karlovì univerzitì, je š astnì vdaná a má zdravou dceru. Kromì malování ústy, v nìmž má celosvìtový úspìch, pøednáší na vysoké škole a vìnuje se turistice a napøíklad i klasickému horolezectví (samozøejmì za pomoci svého muže). 3. Model prostøedí - hledá odpovìï na otázku jak pøizpùsobit prostøedí ve prospìch tìlesnì postižených (tedy model, který bude využit i v této práci) 4. Antropologický model - usiluje o zlepšení integrace, dùležité je realistické ohodnocení situace postižených a respektování jejich identity a jedineènosti (tohoto modelu lze také využít v zahradní a krajinné architektuøe a to napø. umožnìní postiženým podílet se na podobì svého okolí, realizovat se aktivnì v prostoru a ne jen zùstávat v pozici diváka, dùležité je také umožnit pøístup postižených do veøejných prostor a ne jen vytváøet izolované prostory speciálnì pro postižené) Existuje množství zpùsobù, jak tøídit pohybové neboli ortopedické vady, velmi jasné je tøídìní dle Lili Monartové (1994) in Pípeková a kol., 1998, str. 132, a to na poruchy vrozené vèetnì poruch dìdièných a poruchy získané. Podle postižení èásti tìla rozeznáváme skupinu obrn centrálních a periferních, deformace, malformace a amputace. (Pípeková a kol., 1998, str. 132). Obrny centrální a periferní se týkají nervové soustavy. Centrální obrny soustavy centrální, tedy mozku a míchy, periferní obrny se týkají periferního, tedy obvodového nervstva. Liší se od sebe závažností a rozsahem. Dále je mùžeme rozdìlit na parézy (èásteèné ochrnutí) a plégie (úplné ochrnutí). Mezi závažná centrální postižení patøí dìtská mozková obrna, která je èasto kombinovaná i s poruchami intelektu, øeèi, zraku a pod., èásteèné nebo i úplné ochrnutí mùže nastat i po operacích napø. mozkových nádorù, po mozkových pøíhodách nebo mozkové embolii. Dále sem zaøazujeme tzv. traumatické obrny, které vznikají po úrazu hlavy. Obrna míchy je pomìrnì èastá a je vìtšinou zpùsobena úrazem, možné je také vrozené postižení, a to rozštìp páteøe. Postupnì se rozvíjí degenerativní onemocnìní mozku a míchy, jako je napøíklad dìdièná Mozeèková heredotaxie, dále pak roztroušená mozkomíšní skleróza a tzv. Friedreichova heredoataxie. K obrnì periferních nervù dochází pøedevším následkem úrazù. Nadìje, Malováno ústy, Mgr. Šárka Dvorská 9 Dìlení postižených Obrny 14

5 Takto postižené osoby vìtšinou nejsou schopny bezproblémové chùze, jsou nuceny používat rùzné pomùcky a vìtšinou bývají odkázány na vozík, mnohdy elektrický. Pro osoby takto postižené je nutné vytváøet prostory opravdu bez bariér a umožnit jim pøístup do veøejných prostor, tedy i do normálního, bìžného života. Musíme brát v úvahu, že jsou mnohdy postižené i horní konèetiny, tedy dosahová vzdálenost je znaènì omezena. Do zahrad urèených speciálnì pro takto postižené mùžeme umístit rùzná rehabilitaèní zaøízení, mnohdy i velmi jednoduchá, jako napø. oblázky na dosah ruky, jejichž uchopování cvièí postižené ruce. Deformace zahrnují jak vrozené, tak získané vady, které se vyznaèují nesprávným tvarem nìkteré èásti tìla. Patøí sem získané deformace páteøe jako nìkteré skoliózy a kyfózy (tzv. nesprávné držení tìla), botiènost kolen (nesprávné postavení kolen, tzv. vyvrácení noh), vyvrácení kyèelního kloubu, rùzné svalové distrofie nebo i napø. tzv. ploché nohy. Pro takto postižené je velmi dùležitá rehabilitace, která mùže probíhat i èásteènì ve venkovním prostøedí. Mohou tak vznikat jakási venkovní rehabilitaèní dìtská høištì pøi ústavech speciální péèe, nebo speciálních školách a školkách, ale také v rùzných stacionáøích, kam s takto postiženými dìtmi dochází rodièe. Podobnými rehabilitaèními prvky by mohly být vybaveny i nemocnièní parky, rekondièní zaøízení èi parky lázeòské. Pøíkladem mùže být tzv. Stezka zdraví ve slovenských Pieš anech. Malformace je patologické vyvinutí rùzných èástí tìla, vìtšinou konèetin, a to buï jejich èásteèné chybìní (amélie), nebo tzv. fokomelie, tedy stav, kdy konèetina nasedá rovnou na trup. Nároky takto postižených na okolní prostor musíme odvozovat od konkrétního postižení, tedy pokud jsou postižené dolní konèetiny nebo spoleènì konèetiny horní a dolní postupujeme stejnì jako u podobných postižení ze skupiny obrn - poèítáme s tím, že tyto osoby jsou nuceny používat vozíku nebo jiných pomùcek, postižení horních konèetin nevyžaduje výraznì specifické utváøení prostorù zahradní a krajinné architektury. Amputace je umìlé odnìtí èásti konèetiny nebo celé konèetiny od trupu. Pøíèinou jsou buï úrazy, nebo rùzné cévní choroby, zhoubné nádory, ale i infekce. Pøi utváøení prostoru pro takto postižené osoby postupujeme jako u pøedchozího problému, t.j. malformací. Postižení pohybových orgánù, pøedevším dolních konèetin, vyžaduje specifické technické požadavky na vytváøení prostorù, a to pøedevším hladkost a rovnost, popø. jen mírný sklon povrchu, po kterém se osoba pohybuje. Schody jsou velkým problémem nejen pro vozíèkáøe, ale i pro osoby s dalším postižením, i když schopné chùze. Utváøení prostoru pro osoby postižené obrnami Deformace Utváøení prostoru pro osoby postižené deformací Malformace Amputace Specifika utváøení prostoru U vozíèkáøù bereme v potaz zmìnu výšky pozorovatele, tedy zmìnu horizontu. Tomu uzpùsobujeme i výšku napø. informaèních tabulí. Díky vyvýšeným záhonùm je vozíèkáøi nejen umožnìn bezprostøední kontakt s rostlinami, ale i možnost o nì peèovat

6 Mùžeme vytváøet speciální rehabilitaèní prostory, a to nejen pro postižené ve speciálních zaøízeních, ale i v mìstských parcích. Vždy nìkterá stejná cvièení jsou pøínosem i pro zdravé jedince. Takové prostory mohou pøispívat k vzájemnému setkávání nemocných se zdravými èi ménì nemocnými a jejich integraci a vzájemné komunikaci. Rehabilitaèní cvièení ve venkovním prostøedí má proti klasickému pojetí rehabilitace napø. v nemocnièních zaøízeních mnoho dalších pøínosù, a to nejen pobyt pacientù na èerstvém vzduchu ve zdravém prostøedí obklopeném zelení, ale i psychologický vliv otevøeného prostoru, pocit spíše hry, než léèby Osoby se zrakovým handicapem Zrak je jedním ze základních prvkù poznávání. Pomocí nìho je èlovìk schopen zachytit svìt v jeho mnohotvárnosti a pestrosti. Monatová, 1991, str. 53 Zrakem vnímáme cca % informací o okolním svìtì. Zrakové postižení ovlivòuje pøedevším orientaci v prostoru a schopnost samostatného pohybu, z oblasti psychologické jde pøedevším o absenci, poø. sníženou kvalitu vizuální percepce, tedy poznávání, vstøebávání vjemù a utváøení pøedstav. Sociálním postavením jsou pak výraznì ovlivnìny i emoce a charakterové vlastnosti postiženého. Vliv na psychiku Postižení se èasto obávají všeho nového, kontaktu s vìtší skupinou lidí (èasto uzavøeni jen ve své rodinì popø. v ústavu), velmi dùležitá je výchova a pøístup okolí k postiženému. Mnoho zrakovì postižených, pøedevším díky tomu, že vyrùstali ve vhodném prostøedí, nemá žádné významnìjší psychické problémy. Zrakové postižení mùžeme klasifikovat nejménì ze dvou hledisek, a to podle typu postižení a s v závislosti na nìm se stupnìm omezení vizuální percepce (Pípeková a kol., 1998, str. 165): Zrakové vady: 1. ztráta zrakové ostrosti 2. postižení šíøe zorného pole 3. okulomometrické poruchy 4. problémy se zpracováním zrakových podnìtù 5. poruchy barvocitu Zrakové vady 11 Nosorožec. Plastika zvíøátka a jeho popis v Brailovì písmu v Z o o l o g i c k é z a h r a d ì v Budapešti. Zrakovì postižené dìti si mohou zvíøátko snadno "prohlédnout" a nìco si o nìm pøeèíst. 16

7 Stupnì zrakového postižení: 1. slabozrakost - snížení zrakové ostrosti obou oèí, i s brýlovou korekcí pùsobí potíže v bìžném životì. Rozlišujeme slabozrakost lehkou, støední a tìžkou. Stupnì postižení 2. zbytky zraku - osoby takto postižené sice ještì "nìco vidí", ale orientace v prostoru již není možná 3. slepota - je neschopnost vnímat zrakem, i když jedinec mnohdy vnímá rozdíl mezi svìtlem a tmou (svìtlocit) Informace o poètu zrakovì postižených se znaènì liší. Zatím co Pípeková (Pípeková a kol, 1998, str. 165) uvádí, že v Èeské republice je více než zrakovì postižených, toho tìžce, Navrátilová (Navrátilová, 2000, str. 29) uvádí že:"expertní odhady hovoøí o tom, že v Èeské republice je 1,5 až 2% zrakovì postižených", z toho zcela nevidoých. V zahradní a parkové tvorbì, i ve tvorbì veøejných prostorù se èasto zaobíráme jen osobami s tìžkým zrakovým postižením, mnohdy je pak daný prostor srozumitelný pro lidi zcela slepé, ale zároveò je velkým problémem pro lidi slabozraké, kteøí používají zbytky svého zraku a ne hmatu, tedy napø. bílé holi. Slabozraký nemùže vnímat tzv. slepecké dlaždice - rozdílnou strukturu jejich povrchu, ale vnímá výrazný rozdíl v barvì. Èasté používání šedých slepeckých dlaždic ve stejnì šedé dlažbì nijak neusnadòuje situaci vìtšiny zrakovì postižených. Stejnì tak schody a obrubníky, které laicky nejsou považovány za pøekážku pro zrakovì postižené - slepé, jsou pro slabozraké opravdovým nebezpeèím. Diferenciace prostoru by tedy nemìla být pouze rùznì strukturovanými materiály povrchù a pomocnými madly, ale i v rozdílu mezi odstínem povrchu, a to nejlépe výrazným rozdílem v sytosti - napø. svìtlá dlažba - tmavá drcená borka, tmavá dlažba - bílé oblázky. Barevnì výrazné by mìly být i nebezpeèné obrubníky èi vodící tyèe. Chyby v utváøení prostoru Specifika utváøení prostoru Pøi navrhování prostoru pro zrakovì postižené musíme brát ohled na sníženou orientaci, proto by mìly být prostory jednoduché, èasto využíváme rostliny aromatické, rostliny s výraznou texturou a tvarem. Dùležitý je také zvukový vjem, umožòující tzv. echolokaci - orientaci podle sluchu, napø. vodní prvek s proudící vodou, rùzné zvonky èi objekty vyluzující zvuk a pod. Vyvýšená vodní nádrž u m o ž ò u j e z r a k o v ì pso tiženým bezpeèný pøímý kontakt s vodou. Fontána slouží k echolokaci - orientaci se dle sluchu. B o t a n i c k á z a h r a d a Chicago, USA

8 3.2 Postižení a spoleènost "Spoleènost na každé úrovni svého vývoje vytváøí urèitá pravidla soužití, hodnoty a normy, které se stávají souèástí spoleèenského vìdomí i individuálních psychických vlastností jedince...kultura tedy urèuje, co je danou spoleèností považováno za žádoucí èi nežádoucí... Co je v jedné kultuøe považováno za žádoucí mùže být v druhé odmítáno nebo být považováno pøímo za patologické." Vágnerová a kol., 2000, str. 7 aždá spoleènost, každá kultura si stanovuje svùj ideál, z nìhož pak vyplývá, co je dobré a co nikoliv. Kulturní ideál se odráží v postojích k samotným jedincùm ve Kspoleènosti. Každá kultura jinak vnímá pojetí krásna a ošklivosti. Promìna tìchto postojù je snadno vypozorovatelná v umìní, vždy v každém období malíøi zobrazují krásné ženy, v prùøezu historií jsou tyto ženy vždy jiné, vždy krásky, které okouzlovali Ludvíka XIV. by dnes v soutìžích krásy zcela jistì skonèily na poli poražených. A naopak. Vztah k TP v prùbìhu historie Vztah k tìlesnì postiženým se však bìhem kulturního vývoje odvíjel od trošku jiných záležitostí. Spoleèenský tlak, a již v období pravìku, ale i v souèasné dobì, podporuje uniformitu. "Ti, kteøí nejsou jako všichni ostatní,...jsou vnímáni jako cizí, ohrožující, nebezpeèní" Tento základní sociální postoj se odráží nejen ve vztahu k tìlesnì postiženým, ale i k pøíslušníkùm rasových menšin, k lidem pøíliš velkým, malým, tlustým èi hubeným, ale i k pøíliš ošklivým, a i pøíliš krásní lidé jsou okolím vnímáni jinak, než lidé "obyèejní", a to vždy více èi ménì s negativním pøídechem, pøípadnì s pocitem lítosti. V neposlední øadì pøístup spoleènosti k postiženým jedincùm se pohyboval ještì v morální rovinì, jak uvádí Smýkal: "Chránit postiženého èlovìka pøed spoleèenskou izolací nebylo vždy morální. Nìkdy právì naopak bylo morální chránit spoleènost pøed traumatem, který by prožívala v soužití s postiženým. Lidé vždy nemìli útrpnost nad mrzákem, hnali ho pryè, aby nebyli svìdky neštìstí jiného, které jim mohlo pøipomínat, že i oni by se mohli pøípadnì ocitnout na této cestì. " (Smýkal, 2000, str. 3) Vztah k lidem, kteøí se nìjakým zpùsobem odlišují, a již fyzicky èi chováním, je založen už ve zpùsobu vývoje osobnosti èlovìka, a to pøedevším v sociální podmínìnosti osobnosti. Èím nižší je úroveò spoleènosti, tím více je èlovìk závislý na své skupinì, tím ménì se od ní odlišuje. Identifikuje se pøedevším jako èlen skupiny, a ne jako individuum. Je to dáno také tlakem vnìjších okolností, v pravìku èlovìk musel žít v tlupách, aby se uživil, ochránil, pøežil. Nejvìtším trestem bylo vyhnání ze skupiny. Tím je tedy zakódováno i naše vnímání tìlesnì postižených jako odlišujících se jedincù. Pravìk 13 Jedno z nejstarších vyobrazení invalidního vozíku je již z roku 524 n. l. z Èíny 18

9 V období pravìku lze pøedpokládat podobnou reakci, jakou dodnes pozorujeme u zvíøat, tedy odmítání "jedincù téhož druhu, kteøí nevykazují fyzické znaky druhu" (Vágnerová a kol. 2000, str. 9). Nìjak fyzicky postižená zvíøata jsou hned po narození pøedurèena k blízké smrti. Tento biologický mechanismus zajiš uje pøežití druhu, lze tedy pøedpokládat, že se uplatòoval i v nejstarší lidské spoleènosti. Výrazný vliv mìla i jakási ekonomická situace skupiny, tedy tlak vnìjších okolností. Ve spoleènosti, která jen s obtížemi zajiš uje své pøežití, a to pøedevším dostatkem potravy, lze jen tìžko pøedpokládat, že by si tato skupina mohla dovolit živit jedince, kteøí jí nemohou pøinést užitek a navíc ji zatìžují nutnou péèi o nì. Proto byly postižené dìti zabíjeny hned po narození, nebo postižení sami brzy zahynuli, protože nebyli schopni se v daném prostøedí uživit bez cizí pomoci. Hodnota èlovìka se v nejstarším období lidské civilizace urèuje podle jeho možného pøínosu celé spoleènosti. V tomto období to byla samozøejmì fyzická zdatnost a schopnost ochránit èi uživit skupinu. Ve starovìké Spartì docházelo k tøídìní nemluvòat podle jejich pøedpokládané budoucí fyzické zdatnosti:"... øecké zákony umožòovaly odstranit neduživé novorozence, kteøí byli házeni do roklí, jiní byli ponecháváni v hlinìných nádobách na odlehlých místech. Aristoteles povoluje tento zvyk tam, kde byl bìžný za "starých èasù". V Aténách na tom byly rodiny lépe, protože na postižené dítì obdržely státní pøíspìvek ve výši výdìlku špatnì placeného dìlníka. " (Stýskal, 2000, Str. 5) Antika Postižení také vìtšinou nevyhovují estetickým ideálùm. Pojetí krásna ve starovìkém Øecku, tedy ideál Kalokagathia, na nìmž byla v podstatì založena celá kultura, nemohli postižení vùbec splòovat. Ocitali se na okraji spoleènosti, pokud se v rodinì narodilo nìjak postižené dítì, rodina, pokud se ho "nezbavila" ho velmi èasto skrývala pøed veøejností. Na druhou stranu se vztah k postiženým v období helénismu ponìkud zmìnil (což mùžeme vypozorovat pøedevším z výtvarného umìní). Ve Starém Øímì dle øímského souboru zákonù XII desek (451 pø.n.l.), bylo nutné, aby utracení novorozence schválilo pìt sousedù. "Pozdìji však bylo takové rozhodnutí ponecháno pouze na vùli otce. Dítì bylo možné svìøit vlnám Tibery. Pro tento úèel se snad dokonce prodávaly vhodné košíky. Skrytì se oèekávalo, že dítì nìkdo nalezne a zachrání." (Smýkal, 2000, str. 5) Osoby s pozdìji získaným postižením mohly vykonávat svou pùvodní práci, nebo je nìkdo byl povinen živit (váleèní veteráni dostávali od státu jakýsi dùchod). Slepci se v dobách antiky živili vìtšinou jako vìštci, filozofové (napø. Diodotos, vychovatel Cicera). Postižení se živili i žebrotou, pøesto, že poskytování almužny bylo v období Øíma považováno za nevhodné. V tomto období již také nacházíme prvopoèátky slepeckého písma, kdy rétor Marcus Fabius Quantilianus ve své uèebnici øeènictví upozoròuje na to, že ryté a tesané písmo mohou hmatem èíst slepci. Ošklivá trpaslice. V helénistickém období øecké kultury blo zvykem zobrazovat realitu, tedy i trpkost svìta tìlesnì postižených. 14 Støedovìk 19

10 Péèe o postižené se odvíjela dle finanèních možností rodiny. Vždy vrozená postižení se objevovala èasto ve šlechtických rodinách, a to díky nevhodným zpùsobem uzavírání manželství mnohdy s blízkými pøíbuznými. Tito postižení jedinci mìli sice mnohdy vliv na øízení státu (pøedevším v období Øíma, mnohdy spíše s psychickým postižením, napøíklad Nero, krom jiného trpìl pravdìpodobnì i padoucnicí a urèitou deformací konèetin) Ve starovìkém Egyptì nebylo povoleno narozené dítì zabít ani v pøípadì postižení. "Píše se, že za tento èin musel vrah držet mrtvolku dítìte v náruèí po tøi dny." (Smýkal, 2000, str. 6). V Egyptì mohli postižení normálnì pracovat a od roku 970 mohli slepci studovat i na univerzitì v Al-Ashár. Stejnì tak u Židù nebylo nikdy povoleno utratit narozené dítì. Dítì bylo vždy považováno za dar boží. Pøesto však existovalo mnoho omezení pro postižené (napø. slepci nemohli vykonávat knìžskou funkci). Ve støedovìku je postižený pøedmìtem soucitu a z køes anské lásky vyplývá nutnost péèe o nìj. Postižení je vnímáno nejen jako boží trest, ale i o nìco pozitivnìji, tedy jako boží zkouška. Péèe o postižené se vìtšinou odehrává v klášterech, pozdìji v tzv. špitálech. Vznikají i specializované útulky. Prvním z nich, zøízeným øímskokatolickou církví, bylo tzv. Xenodochium v Caesarei (Kapadocie), které založil sv. Basilius r. 350 V povìdomí lidí stále zùstávala jakási "magiènost" postižení. Pøetrvával názor o vìšteckém nadání slepcù, k nìmuž se pozdìji pøidává i jakási vyšší náboženská síla motliteb slepcù: " Pozdìji se køes ané za svá provinìní vykupovali modlitbami, kterým byla pøipisována mocná síla. Modlitby slepcù byly považovány za nejvzácnìjší a nejúèinnìjší. Lidé slepce navštìvovali, aby se s nimi modlili. Vìøili, že hlas slepce vyslyší Bùh nejlépe." (Smýkal, 2000, str. 7) Egypt Židé Støedovìk Postižení se bìhem støedovìku mnohdy živili almužnou, a to i díky tomu, že poskytnutím almužny bylo možné si vykoupit odpustky za høíchy, nebo si zajistit po smrti vstup do království nebeského. Na druhou stranu bylo mnohdy považováno postižení za posednutí ïáblem a mnoho tìlesnì i mentálnì postižených se stalo obìtmi èarodìjnických procesù. I Martin Luther pokládá slepce za "zplozence ïábla (Smýkal, 2000, str. 4). Pro váleèné veterány s tìlesným postižením byly stavìny tzv. invalidovny, nebo útulky pro slepce, jako by napøíklad paøížský Qinze -Vingts vzniklý již v roce 1260 jako útulek pro vojáky oslepené na køížové výpravì. Pozdìji byl tento útulek jedním z prvních, kde se zaèalo užívat vodících psù a slepeckých holí (v 18. stol.) Mnohdy bylo tìlesné postižení považováno i za postižení duševní, a to nejen u osob s centrální obrnou (èasto jsou tito lidé po važo váni za mentálnì postižené dodnes), ale i u sluchovì postižených. 15 Paraplegický hodináø Stephan Fafler a jeho vozík na ruèní pohon z roku

11 16 Paøíž - Invalidovna. Tuto honosnou budovu nechal Napoleon vytavìt pro bývalé vojáky postižené po následcích zranìní. Pokusy o výchovu sluchovì postižených zaznamenáváme již v 8. století našeho letopoètu v Anglii. Soustavná péèe o neslyšící sahá do 17. století, poèátkem 18. století vzniká v Paøíži první ústav pro hluchonìmé. Od této událostí dochází ke vzniku podobných ústavu v celé Evropì. První ústavy V Èeských zemích byl prvním Ústav pro léèení a vychování ubohých dítek slepých a na oèi chorých v Praze na Hradèanech" založený roku 1808 (www-achocharitas.cz/histore.html) Prvním výchovným ústavem pro tìlesnì postižené v Èeských zemích byla "Výrobna rùžencù" v Praze založena roku 1888, naše nejznámìjší zaøízení páèe o tìlesnì postižené - Jedlièkùv ústav v Praze - bylo založeno 1. bøezna Nejznámìjší moravské zaøízení - brnìnská Kociánka - pak vzniká v srpnu roku V naší kulturní oblasti bylo narození postiženého dítìte dlouho pøièítáno neznámým, ale 17 Ústav pro výchovu dítek hluchonìmých v Ivanèicích byl otevøen roku

12 vždy negativním silám, napøíklad uhranutí èi oèarování matky, nebo její nemravné styky. Postiženým byly èasto pøipisovány i magické vlastnosti, vìtšinou byli po važo váni za èarodìjnice, halucinující psychotici se èasto stávali šamany. Nejznámìjším mýtem je prorocký dar slepcù. (Vágnerová a kol.,2000, str. 11) Bìhem celého vývoje spoleènosti byli však tìlesnì postižení vnímáni negativnì, oddìlováni od zdravých a až do nedávné doby prožili mnozí jedinci témìø celý život v ústavech oddìleni od pøirozeného okolí. Extrémnì negativní pøístup k postiženým reprezentuje nacistická ideologie, kdy bylo jakékoliv tìlesné postižení vnímáno velmi negativnì a v podstatì znamenalo smrt v koncentraèním táboøe, pøípadnì týrání pokusy nìkterých nacistických "lékaøù". Dalším zpùsobem pøístupu k postiženým byl pøístup církví, kdy byli postižení chápáni jako pøedmìt soucitu. Speciální zahrady pro tìlesnì postižené, tvz. slepecké zahrady nebo také zahrady smyslù zaèínají vznikat v 50-tých letech 20. století. A to nejprve v USA a pozdìji dále v Evropì. Poèátkem 80. let (v naší republice až po roce 1989) se zaèínají šíøit nové názory v péèi o postižené, a to pokus o co nejvìtší integraci tìlesnì postižených do bìžné spoleènosti. Primát v tìchto názorech opìt nese Francie. Charakter uzavøených ústavù se postupnì uvolòuje, vytváøí se denní stacionáøe, kam postižení pouze dochází trávit svùj volný èas, dochází k integraci tìlesnì postižených dìtí do normálních škol, díky moderní technice a bezbariérovým úpravám dnes èasto tìlesnì postižení studují bìžné støední i vysoké školy. Samozøejmì, 18 Poèátek 20. století a jedni z prvních chovancù Jedlièkova ústavu v Praze se sestrou. 19 Výuka sluchovì postižených dìtí v Ivanèicích, 50. léta 20. stol. 20 První sériovì vyrábìný vozík z roku 1933, Los Angeles, USA, Shrnutí Nacismus Speciální zahrady Souèasnost 22

13 integrace je závislá na stupni postižení a tento názor v žádném pøípadì neznamená, že nejsou tøeba klasická ústavní zaøízení. I v nich je však mìnìn pøístup. Klade se dùraz na individuální výchovu a postižený je vnímán jako individuum. A právì díky integraci postižených do bìžné spoleènosti je právì tato spoleènost zaèíná vnímat jako svoji souèást, je èím dál tím bìžnìjší potkávat vozíèkáøe, pomalu jsoucí lidi s bílou holí èi vodícím psem nebo dvojici "povídající si" znakovou øeèí. Bezbariérové úpravy vnímáme jako bìžnou souèást budov i mìstského prostoru. Nìkteré prvky se nám tak rychle "vžijí", že je pak v jiných místech postrádáme (popisuji vlastní zkušenost, kdy se mi zvuková signalizace na pøechodech pro chodce vryla bìhem mého studia na gymnáziu v Tøebíèi do podvìdomí tak, že ji dodnes na pøechodech v jiných mìstech postrádám). I to je pøíkladem, že tzv. "bezbariérové" úpravy nejsou pøínosem pouze pro osoby tìlesnì postižené. Integrace Samozøejmì, doba integrace tìlesnì postižených osob do naší spoleènosti trvá pøíliš krátkou dobu na to, aby bylo zcela zmìnìno vnímáni tìchto osob celou spoleèností. Najdou se jedinci, kterým postižení opravdu vadí, v mnoha lidech vzbuzuje postižení pøedevším soucit. Stále pøetrvávají tzv. stereotypy, tedy nejen pocit soucitu, ale i hrùzy a odporu (pøíklad tvrzení :"On je chudák, ale já se na nìj nemohu dívat" in Vágnerová, 2002, str. 15). Postupnì se však tyto stereotypy mìní. Postižený bude vždy nápadný svou odlišností, vždy se lidé za ním na ulici otoèí, nebo si ho alespoò všimnou. Ale èím dál více to bude pøipomínat pouze podivení se nad nìkým pøíliš tlustým, velmi vysokým, nebo ohlédnutí se za opravdu pìknou sleènou. Postižení se nemohou nikdy zcela stát souèástí masy, avšak s vývojem spoleènosti od nejstarších dob dochází k její postupné individualizaci. A právì "nezávislost jedince na jeho sociální skupinì a z toho plynoucí úroveò zaujímání svobodných a nezávislých postojù, stejnì jako vývoj celé spoleènosti k postojùm respektování odlišnosti..." (Vágnerová a kol., 2000, str.13) je pøedpokladem k opravdové integraci postižených do bìžné spoleènosti. 21 Vozíèkáøi v parku. Deák Tér, Budapeš. 23

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A

Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A 11. Speciální zaøízení pro pobyt TP Bariéru ticha, která oddìluje od lidí, lze prolomit pouze vzdìláním a pìstováním sociálních dovedností...úspìšná budoucnost, profesní integrace ve slyšící spoleènosti,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

Zahrady pro tìlesnì postižené

Zahrady pro tìlesnì postižené Mendelova zemìdìlská a lesnická univerita v Brnì Zahradnická fakulta v Lednici Ústav Zahradní a krajinné architektury Diplomová práce na téma: Zahrady pro tìlesnì postižené Zpracovala Bc. Jitka Veèeøová

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè 14. Praktická èást 14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè bjekt se nachází na samém okraji mìsta Tøebíè, v tìsném sousedství mìstské polikliniky a jednou z èástí nemocnice. S objektem sousedí

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Žvstupy. Pøi navrhování nových prostor

Žvstupy. Pøi navrhování nových prostor 10. Mìsto bez bariér "Tvorba bezbariérového prostøedí není èímsi, co si vynutila menšina vozíèkáøù, nevidomých èi jinak postižených osob, ale tvorba bezbariérového prostøedí je nutná pro každého èlena

Více

Dovolte, abych se pøedstavil

Dovolte, abych se pøedstavil Dovolte, abych se pøedstavil... jmenuji se Haemophilus INFORMACE O PREVENCI ZÁKEØNÉ INFEKÈNÍ CHOROBY MILÍ ÈTENÁØI DOVOLTE MI, ABYCH SE VÁM PØEDSTAVIL: JMENUJI SE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B. MNOZÍ Z

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Ikarùv pád Ústa místo rukou 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Jiøina Kalabisová o Šárce Dvorské Obrázky Šárky Dvorské dýchají radostí. Vyjadøují dùvìru a dík životu. Jasné odstíny

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí 8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí "After all, we are designing for our neighbors, friends, relatives, and visitors, for our entire community, for people of every description wishing

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. JAK ZÍSKAT, UDRŽET A NEZTRÁCET AUTORITU Text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury Èeské republiky (è. 406/06/0546) Zmìny v koncepcích výchovy a vzdìlání v podmínkách uèící se a plurativní spoleènosti. doc. PhDr. Alena Vališová,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

15.Diskuze. Filipiová, 2002, str. 5

15.Diskuze. Filipiová, 2002, str. 5 15.Diskuze Projektant si pøi své práci musí uvìdomit, že neprojektuje na jedné stranì pro takzvanì zdravé a na druhé stranì pro handicapované. Vìtšina objektù slouží obìma skupinám obyvatel. Filipiová,

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Identifikace postiženého úseku vn vedení

Identifikace postiženého úseku vn vedení Identifikace postiženého úseku vn vedení Ladislav POSPÍCHAL, Karel HODER, Drahomír PERNICA, Jan SOUÈEK 1. Úvod Úkolem distribuèních vn sítí je v maximální míøe trvalý a ekonomicky efektivní pøenos elektøiny

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením Ing. Lenka Skoupá Osoby se zdravotním postižením Definice se liší podle resortu (sociální služby, zdravotní pojištění, zaměstnanost, pedagogika)

Více

Zzahradách pro zrakovì postižené. Avšak i ostatní, tradiènì používané prvky je nìkdy

Zzahradách pro zrakovì postižené. Avšak i ostatní, tradiènì používané prvky je nìkdy 9. Specifické prvky zahradní architektury pro TP "Gardening is a source of personal satisfaction and pride providing esthetic pleasure and opportunity for relief from daily stress. Gardening is an ideal

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

Travian.cz fórum help návody, rady, tipy a cheaty

Travian.cz fórum help návody, rady, tipy a cheaty Vojenské Vojenské Budovy tvoøící infrastruktura Vaší vesnice Akademie Akademie je místo, kde se vyvíjejí nové typy vojákù (každý nový druh je nutné nejprve vyvinout v Akademii a teprve potom v Kasárnách

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studie vznikla v rámci grantu Pojetí psychické odolnosti srovnávací studie reg. è. IAA700250701 Grantové agentury AVÈR. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Více

Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 29.2.2012

Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 29.2.2012 Ceny jsou platné pouze pøi objednání a platbì do 29.2.2012 Vyvazovací materiály a pomùcky Vyvazovací kleštì Beli, MAX-HTB Štìpkovaèe a drtièe bioodpadu Caravaggi - sleva 10 % (pouze v lednu!). Bazar strojù

Více

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova Podìkování Krajskému úøadu Moravskoslezského kraje za finanèní podporu této publikace, která má zlepšit zdraví mladé generace nejen v kraji, ale i v celé republice. MUDr. Marie Zemánková, pediatr, neurolog,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Horizontální betonárny

Horizontální betonárny Horizontální betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING H1 s talíøovou míchaèkou Spoleènost Stetter ji déle ne 40 let s úspìchem vyrábí betonárny. Více ne 1500 betonáren Stetter s míchaèkami

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více