Tnásledující (Èernohorská, str. 7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tnásledující (Èernohorská, str. 7)"

Transkript

1 3.1 Kdo se øadí k tìlìsnì postiženým? øídìní skupiny tìlesnì postižených a vùbec zaøazení osob to této skupiny není jednoduché. Existuje množství rùzných zpùsobù. Pro potøeby utváøení prostoru pro tyto osoby, tedy i pro oblast zahradní architektury, je nejpøíhodnìjší rozdìlení Tnásledující (Èernohorská, str. 7) Rozdìlení tìlesnì postižených z hlediska potøeby speciálního uzpùsobení veøejných prostorù: 1. kategorie - obèané schopni samostatného pohybu - zaøazujeme sem: - obèany s omezenou možností pohybu (o holi, s berlemi) - obèany neslyšící, pøípadnì se zbytky sluchu - obèany, jejichž omezená pohyblivost je zpùsobena stáøím - tìhotné ženy, malé dìti, a pod. Rozdìlení postižených z hlediska potøeby uzpùsobení veøejných prostorù 2. kategorie - obèané s vysokým stupnìm invalidity, kteøí jsou pøi pohybu odkázáni na vozík èi jiné protetické pomùcky, které jim neumožòují stoupat po schodech. Tato práce se bude zabývat pøedevším uzpùsobení prostoru právì této kategorii postižených osob. 3. kategorie - lidé zrakovì postižení Z tohoto tøídìní vyplývá, že každý z nás mùže být v urèitých období zaøazen do kategorie tìlesnì postižených a díky nemoci nebo stáøí musí také pøekonávat pøekážky, které si sami klademe do cesty Velmi zažité, a pro charakteristiku jednotlivých skupin zvláš vhodné je tøídìní osob podle charakteru postižení. Tento zpùsob tøídìní je velmi vhodný pro pochopení charakteru jednotlivých typù postižení a jejich nárokù na celkový pøístup, nejen na potøeby stavebnì - technické. Osoby tìlesnì postižené tedy mùžeme tøídit do tøech základních skupin (Pípeková a kol., 1998): Rozdìlení postižených dle charakteru postižení 1. Osoby sluchovì postižené 2. Osoby s postižením pohybového ústrojí 3. Osoby se zrakovým handicapem Osoby sluchovì postižené "Sluch je pro život èlovìka jedním z nejdùležitìjších smyslù" "Osoba, která pøišla o sluch se, se cítí v prostøedí jako nereálná v nereálném prostøedí" Pípeková a kol., 1998, str. 83 V Èeské republice je v souèasné dobì pøibližnì sluchovì postižených, z toho zcela hluchých. By neexistuje pøesná evidence, odhadovaný poèet sluchovì postižených stále stoupá. Zatím co v roce 1955 byl odhadovaný podíl osob se sluchovým postižením ve spoleènosti 3 %, v roce 1975 to už bylo 7 % a v roce 1995 dokonce 15%. (Navrátilová, 2000) Tato pomìrnì velká skupina se dosud ocitá na okraji zájmu pøi integraci tìlesnì postižených do normální spoleènosti. Vliv na psychiku 11

2 6 Úprava zahrady pro sluchovì postižené, 40. léta 20. stol., zahrada je jednoduše èlenìná a snadno pøehledná. Ústav pro výchovu dítek hluchonìmých, Ivanèice. Foto: Archiv útavu. Sluchové postižení pøedstavuje nejtìžší bariéru v komunikaci. Pøedevším u dìtí s vrozenými sluchovými vadami se výraznì projevuje v celém následném vývoji osobnosti. Mluva a sluch jsou pøi lidské komunikaci nejdùležitìjšími nástroji. Dùsledky tìžkých sluchových vad jsou pro psychiku èlovìka nejvážnìjší, i když to laicky vùbec není takto vnímáno. Sluchovì postižení (a to nejen ti s postižením vrozeným, ale i s postižením pozdìji vzniklým, napø. vlivem vysokého vìku) si špatnì vytváøejí a udržují mezilidské vztahy, díky omezení komunikaèních možností èlovìk trpí po duševní stránce spoleèenskou izolací. Díky narušení percepce øeèi je u osob s vrozeným sluchovým postižením omezen vývoj øeèi a nevyvíjí se øeè vnitøní, mluva je pøi nedostateèné nebo chybìjící sluchové kontrole znaènì deformována, myšlení, které u neslyšících dìtí vzniká nezávisle na øeèi, se utváøí jen v oblasti konkrétních jevù a je proto statické a nepohotové. Laicky se zdá, že pohyb a orientace v prostoru u sluchovì postižených není nìjak výraznì ovlivnìna. Opak je pravdou. Neschopnost lokalizovat pøedmìty v prostoru a špatná reakce na náhlé zmìny v prostøedí jsou hlavními problémy neslyšících v oblasti pohybu. "...ztráta zvukového pozadí zpùsobuje narušení pocitu sebejistoty a pocitu vlastního já, je snížen pocit osobní bezpeènosti a zvyšuje se pocit úzkosti." (Pípeková a kol, 1998, str. 83) Specifika orientace v protoru Sluchové vady dìlíme na vrozené a získané, èím pozdìji dojde k získání sluchové vady, tím menší jsou poruchy øeèi a poruchy v rychlosti reakcí na nenadálé zmìny. Avšak i u pozdìji ohluchlých lidí mùžeme pozorovat výrazné zmìny v poruchách osobnosti, a to pøedevším stranìní se spoleènosti, zatrpklost a nevraživost. Rozeznáváme nìkolik stupòù sluchových vad a to: (Pípeková a kol., 1998, str. 86) 1. Nedoslýchavost a) lehká - èlovìk nevnímá zvuky do 40 db, neslyší tedy šepot nebo tichý hovor b) støední - postižený není schopen zaregistrovat ani zvuk v rozsahu db, nevnímá tedy bìžný hovor èi poulièní ruch. c) tìžká - osoba je schopna vnímat zvuky až od síly 90 db, slyší tedy napøíklad sbíjeèku nebo klakson (proto je v blízkosti ústavù pro sluchovì postižené zakázáno troubit) Dìlení sluchových vad Pøedevším osoby s lehkým postižením sluchu jsou schopny se do spoleènosti pomìrnì dobøe integrovat a jejich orientace v prostoru není výraznì omezena. Možné je i využití tzv. sluchadel, které zesilují okolní zvuky na sílu registrovatelnou postiženým. 2. Hluchota - je vadou vrozenou, mùže být buï totální, tedy s naprostou ztrátou sluchu, nebo praktická, kdy se vyskytují pouze tzv. zbytky sluchu. Jedná se o nejtìžší sluchovou vadu, kdy je vnímání prostoru výraznì pozmìnìno a zpomaleno. 12

3 3. Ohluchlost - je stav, kdy ke ztrátì sluchu dochází až v prùbìhu života. Pokud ke ztrátì sluchu dojde až po ukonèení 7 roku života, nedochází již ke ztrátì øeèi, komunikace s okolím není tedy tak výraznì omezena. Pro osoby s nevyužitelnými zbytky sluchu je možné dnes využít i tzv. kochleární implantát, který umožòuje vnímat zvuky i dìtem s tìžkým vrozeným postižením. Vhodné je také používání znakové øeèi, neslyšící se uèí odezírat ze rtù a také použití psaného textu výraznì usnadòuje komunikaci se sluchovì postiženými. I pøes možnosti využití tìchto pomùcek nelze odstranit všechny negativní vlivy nedoslýchavosti èi hluchoty u postižených, a to pøedevším pøi vnímání prostoru. Prostor, kde poèítáme s pohybem osob sluchovì postižených, a to jsou ústavy, rehabilitaèní zaøízení nebo i domovy dùchodcù by mìl být øešen co nejbezpeènìji, jednoduše, pøehlednì. Vyhýbáme se jakýmkoliv náhlým neèekaným zmìnám (musíme brát v potaz zpomalené vnímání prostoru u osob sluchovì postižených). Prostor by mìl být øešen komplexnì bezbariérovì, mùžeme se zamìøit na využití ostatních smyslù, a to napøíklad využitím aromatických rostlin, vhodné barevnosti a pod. Naopak pøehnaná barevnost - ostré, kontrastní barvy, vysoká koncentrace aromatických rostlin nebo pøílišná rozdílnost tvarù mùže pùsobit velmi rušivì, až psychicky negativnì (právì díky odlišnému psychickému vývoji postižených) Pomùcky Specifika øešení prostoru Nedoslýchavé dìti se uèí znakovou øeè, Speciální školy pro sluchovì postižené Ivanèice Osoby s postižením pohybového ústrojí "Vzhledem k tomu, že pohyb je jedním ze základních projevù èlovìka, jeho nedostateènost se projevuje v celkovém tìlesném i duševním stavu. Psychika tìchto lidí je èasto ovlivnìna nápadností postižení. Tato nápadnost je veøejností èasto chápána jako stigma" Navrátilová (2000, str. 35) Odhadovaný poèet osob s postižením pohybového ústrojí v Èeské republice je pøibližnì , tedy cca 3% populace (Navrátilová, 2000) V souèasnosti se celosvìtovì vede diskuze o pøístupu k lidem takto postiženým. V podstatì vykrystalizovaly 4 modely pøístupu, a to (Pípeková a kol., 1998, str. 130): Modely v pøístupu k post. lidem 1. Medicínský model - vychází z biologicko-organických nebo funkèních pøíèin, cílem je pøekonání a léèba postižení. 2. Model sociálnì patologický - tvrdí, že základy integraèních tìžkostí nejsou biologické, nýbrž sociální. V centru pozornosti tedy stojí otázka socializace a diskriminace podmínìná postižením. 13

4 , vernisáž výstavy "Malo váno ústy" slo venské autorky Šárky Dvorské, Námìš nad Oslavou. Mladá žena trpí od narození celkovou obrnou, tedy nedostateènou pohyblivostí nejen dolních a horních konèetin ale èásteènì i mimických svalù. Trpí i poruchou øeèi. Tato žena vystudovala psychologii na Karlovì univerzitì, je š astnì vdaná a má zdravou dceru. Kromì malování ústy, v nìmž má celosvìtový úspìch, pøednáší na vysoké škole a vìnuje se turistice a napøíklad i klasickému horolezectví (samozøejmì za pomoci svého muže). 3. Model prostøedí - hledá odpovìï na otázku jak pøizpùsobit prostøedí ve prospìch tìlesnì postižených (tedy model, který bude využit i v této práci) 4. Antropologický model - usiluje o zlepšení integrace, dùležité je realistické ohodnocení situace postižených a respektování jejich identity a jedineènosti (tohoto modelu lze také využít v zahradní a krajinné architektuøe a to napø. umožnìní postiženým podílet se na podobì svého okolí, realizovat se aktivnì v prostoru a ne jen zùstávat v pozici diváka, dùležité je také umožnit pøístup postižených do veøejných prostor a ne jen vytváøet izolované prostory speciálnì pro postižené) Existuje množství zpùsobù, jak tøídit pohybové neboli ortopedické vady, velmi jasné je tøídìní dle Lili Monartové (1994) in Pípeková a kol., 1998, str. 132, a to na poruchy vrozené vèetnì poruch dìdièných a poruchy získané. Podle postižení èásti tìla rozeznáváme skupinu obrn centrálních a periferních, deformace, malformace a amputace. (Pípeková a kol., 1998, str. 132). Obrny centrální a periferní se týkají nervové soustavy. Centrální obrny soustavy centrální, tedy mozku a míchy, periferní obrny se týkají periferního, tedy obvodového nervstva. Liší se od sebe závažností a rozsahem. Dále je mùžeme rozdìlit na parézy (èásteèné ochrnutí) a plégie (úplné ochrnutí). Mezi závažná centrální postižení patøí dìtská mozková obrna, která je èasto kombinovaná i s poruchami intelektu, øeèi, zraku a pod., èásteèné nebo i úplné ochrnutí mùže nastat i po operacích napø. mozkových nádorù, po mozkových pøíhodách nebo mozkové embolii. Dále sem zaøazujeme tzv. traumatické obrny, které vznikají po úrazu hlavy. Obrna míchy je pomìrnì èastá a je vìtšinou zpùsobena úrazem, možné je také vrozené postižení, a to rozštìp páteøe. Postupnì se rozvíjí degenerativní onemocnìní mozku a míchy, jako je napøíklad dìdièná Mozeèková heredotaxie, dále pak roztroušená mozkomíšní skleróza a tzv. Friedreichova heredoataxie. K obrnì periferních nervù dochází pøedevším následkem úrazù. Nadìje, Malováno ústy, Mgr. Šárka Dvorská 9 Dìlení postižených Obrny 14

5 Takto postižené osoby vìtšinou nejsou schopny bezproblémové chùze, jsou nuceny používat rùzné pomùcky a vìtšinou bývají odkázány na vozík, mnohdy elektrický. Pro osoby takto postižené je nutné vytváøet prostory opravdu bez bariér a umožnit jim pøístup do veøejných prostor, tedy i do normálního, bìžného života. Musíme brát v úvahu, že jsou mnohdy postižené i horní konèetiny, tedy dosahová vzdálenost je znaènì omezena. Do zahrad urèených speciálnì pro takto postižené mùžeme umístit rùzná rehabilitaèní zaøízení, mnohdy i velmi jednoduchá, jako napø. oblázky na dosah ruky, jejichž uchopování cvièí postižené ruce. Deformace zahrnují jak vrozené, tak získané vady, které se vyznaèují nesprávným tvarem nìkteré èásti tìla. Patøí sem získané deformace páteøe jako nìkteré skoliózy a kyfózy (tzv. nesprávné držení tìla), botiènost kolen (nesprávné postavení kolen, tzv. vyvrácení noh), vyvrácení kyèelního kloubu, rùzné svalové distrofie nebo i napø. tzv. ploché nohy. Pro takto postižené je velmi dùležitá rehabilitace, která mùže probíhat i èásteènì ve venkovním prostøedí. Mohou tak vznikat jakási venkovní rehabilitaèní dìtská høištì pøi ústavech speciální péèe, nebo speciálních školách a školkách, ale také v rùzných stacionáøích, kam s takto postiženými dìtmi dochází rodièe. Podobnými rehabilitaèními prvky by mohly být vybaveny i nemocnièní parky, rekondièní zaøízení èi parky lázeòské. Pøíkladem mùže být tzv. Stezka zdraví ve slovenských Pieš anech. Malformace je patologické vyvinutí rùzných èástí tìla, vìtšinou konèetin, a to buï jejich èásteèné chybìní (amélie), nebo tzv. fokomelie, tedy stav, kdy konèetina nasedá rovnou na trup. Nároky takto postižených na okolní prostor musíme odvozovat od konkrétního postižení, tedy pokud jsou postižené dolní konèetiny nebo spoleènì konèetiny horní a dolní postupujeme stejnì jako u podobných postižení ze skupiny obrn - poèítáme s tím, že tyto osoby jsou nuceny používat vozíku nebo jiných pomùcek, postižení horních konèetin nevyžaduje výraznì specifické utváøení prostorù zahradní a krajinné architektury. Amputace je umìlé odnìtí èásti konèetiny nebo celé konèetiny od trupu. Pøíèinou jsou buï úrazy, nebo rùzné cévní choroby, zhoubné nádory, ale i infekce. Pøi utváøení prostoru pro takto postižené osoby postupujeme jako u pøedchozího problému, t.j. malformací. Postižení pohybových orgánù, pøedevším dolních konèetin, vyžaduje specifické technické požadavky na vytváøení prostorù, a to pøedevším hladkost a rovnost, popø. jen mírný sklon povrchu, po kterém se osoba pohybuje. Schody jsou velkým problémem nejen pro vozíèkáøe, ale i pro osoby s dalším postižením, i když schopné chùze. Utváøení prostoru pro osoby postižené obrnami Deformace Utváøení prostoru pro osoby postižené deformací Malformace Amputace Specifika utváøení prostoru U vozíèkáøù bereme v potaz zmìnu výšky pozorovatele, tedy zmìnu horizontu. Tomu uzpùsobujeme i výšku napø. informaèních tabulí. Díky vyvýšeným záhonùm je vozíèkáøi nejen umožnìn bezprostøední kontakt s rostlinami, ale i možnost o nì peèovat

6 Mùžeme vytváøet speciální rehabilitaèní prostory, a to nejen pro postižené ve speciálních zaøízeních, ale i v mìstských parcích. Vždy nìkterá stejná cvièení jsou pøínosem i pro zdravé jedince. Takové prostory mohou pøispívat k vzájemnému setkávání nemocných se zdravými èi ménì nemocnými a jejich integraci a vzájemné komunikaci. Rehabilitaèní cvièení ve venkovním prostøedí má proti klasickému pojetí rehabilitace napø. v nemocnièních zaøízeních mnoho dalších pøínosù, a to nejen pobyt pacientù na èerstvém vzduchu ve zdravém prostøedí obklopeném zelení, ale i psychologický vliv otevøeného prostoru, pocit spíše hry, než léèby Osoby se zrakovým handicapem Zrak je jedním ze základních prvkù poznávání. Pomocí nìho je èlovìk schopen zachytit svìt v jeho mnohotvárnosti a pestrosti. Monatová, 1991, str. 53 Zrakem vnímáme cca % informací o okolním svìtì. Zrakové postižení ovlivòuje pøedevším orientaci v prostoru a schopnost samostatného pohybu, z oblasti psychologické jde pøedevším o absenci, poø. sníženou kvalitu vizuální percepce, tedy poznávání, vstøebávání vjemù a utváøení pøedstav. Sociálním postavením jsou pak výraznì ovlivnìny i emoce a charakterové vlastnosti postiženého. Vliv na psychiku Postižení se èasto obávají všeho nového, kontaktu s vìtší skupinou lidí (èasto uzavøeni jen ve své rodinì popø. v ústavu), velmi dùležitá je výchova a pøístup okolí k postiženému. Mnoho zrakovì postižených, pøedevším díky tomu, že vyrùstali ve vhodném prostøedí, nemá žádné významnìjší psychické problémy. Zrakové postižení mùžeme klasifikovat nejménì ze dvou hledisek, a to podle typu postižení a s v závislosti na nìm se stupnìm omezení vizuální percepce (Pípeková a kol., 1998, str. 165): Zrakové vady: 1. ztráta zrakové ostrosti 2. postižení šíøe zorného pole 3. okulomometrické poruchy 4. problémy se zpracováním zrakových podnìtù 5. poruchy barvocitu Zrakové vady 11 Nosorožec. Plastika zvíøátka a jeho popis v Brailovì písmu v Z o o l o g i c k é z a h r a d ì v Budapešti. Zrakovì postižené dìti si mohou zvíøátko snadno "prohlédnout" a nìco si o nìm pøeèíst. 16

7 Stupnì zrakového postižení: 1. slabozrakost - snížení zrakové ostrosti obou oèí, i s brýlovou korekcí pùsobí potíže v bìžném životì. Rozlišujeme slabozrakost lehkou, støední a tìžkou. Stupnì postižení 2. zbytky zraku - osoby takto postižené sice ještì "nìco vidí", ale orientace v prostoru již není možná 3. slepota - je neschopnost vnímat zrakem, i když jedinec mnohdy vnímá rozdíl mezi svìtlem a tmou (svìtlocit) Informace o poètu zrakovì postižených se znaènì liší. Zatím co Pípeková (Pípeková a kol, 1998, str. 165) uvádí, že v Èeské republice je více než zrakovì postižených, toho tìžce, Navrátilová (Navrátilová, 2000, str. 29) uvádí že:"expertní odhady hovoøí o tom, že v Èeské republice je 1,5 až 2% zrakovì postižených", z toho zcela nevidoých. V zahradní a parkové tvorbì, i ve tvorbì veøejných prostorù se èasto zaobíráme jen osobami s tìžkým zrakovým postižením, mnohdy je pak daný prostor srozumitelný pro lidi zcela slepé, ale zároveò je velkým problémem pro lidi slabozraké, kteøí používají zbytky svého zraku a ne hmatu, tedy napø. bílé holi. Slabozraký nemùže vnímat tzv. slepecké dlaždice - rozdílnou strukturu jejich povrchu, ale vnímá výrazný rozdíl v barvì. Èasté používání šedých slepeckých dlaždic ve stejnì šedé dlažbì nijak neusnadòuje situaci vìtšiny zrakovì postižených. Stejnì tak schody a obrubníky, které laicky nejsou považovány za pøekážku pro zrakovì postižené - slepé, jsou pro slabozraké opravdovým nebezpeèím. Diferenciace prostoru by tedy nemìla být pouze rùznì strukturovanými materiály povrchù a pomocnými madly, ale i v rozdílu mezi odstínem povrchu, a to nejlépe výrazným rozdílem v sytosti - napø. svìtlá dlažba - tmavá drcená borka, tmavá dlažba - bílé oblázky. Barevnì výrazné by mìly být i nebezpeèné obrubníky èi vodící tyèe. Chyby v utváøení prostoru Specifika utváøení prostoru Pøi navrhování prostoru pro zrakovì postižené musíme brát ohled na sníženou orientaci, proto by mìly být prostory jednoduché, èasto využíváme rostliny aromatické, rostliny s výraznou texturou a tvarem. Dùležitý je také zvukový vjem, umožòující tzv. echolokaci - orientaci podle sluchu, napø. vodní prvek s proudící vodou, rùzné zvonky èi objekty vyluzující zvuk a pod. Vyvýšená vodní nádrž u m o ž ò u j e z r a k o v ì pso tiženým bezpeèný pøímý kontakt s vodou. Fontána slouží k echolokaci - orientaci se dle sluchu. B o t a n i c k á z a h r a d a Chicago, USA

8 3.2 Postižení a spoleènost "Spoleènost na každé úrovni svého vývoje vytváøí urèitá pravidla soužití, hodnoty a normy, které se stávají souèástí spoleèenského vìdomí i individuálních psychických vlastností jedince...kultura tedy urèuje, co je danou spoleèností považováno za žádoucí èi nežádoucí... Co je v jedné kultuøe považováno za žádoucí mùže být v druhé odmítáno nebo být považováno pøímo za patologické." Vágnerová a kol., 2000, str. 7 aždá spoleènost, každá kultura si stanovuje svùj ideál, z nìhož pak vyplývá, co je dobré a co nikoliv. Kulturní ideál se odráží v postojích k samotným jedincùm ve Kspoleènosti. Každá kultura jinak vnímá pojetí krásna a ošklivosti. Promìna tìchto postojù je snadno vypozorovatelná v umìní, vždy v každém období malíøi zobrazují krásné ženy, v prùøezu historií jsou tyto ženy vždy jiné, vždy krásky, které okouzlovali Ludvíka XIV. by dnes v soutìžích krásy zcela jistì skonèily na poli poražených. A naopak. Vztah k TP v prùbìhu historie Vztah k tìlesnì postiženým se však bìhem kulturního vývoje odvíjel od trošku jiných záležitostí. Spoleèenský tlak, a již v období pravìku, ale i v souèasné dobì, podporuje uniformitu. "Ti, kteøí nejsou jako všichni ostatní,...jsou vnímáni jako cizí, ohrožující, nebezpeèní" Tento základní sociální postoj se odráží nejen ve vztahu k tìlesnì postiženým, ale i k pøíslušníkùm rasových menšin, k lidem pøíliš velkým, malým, tlustým èi hubeným, ale i k pøíliš ošklivým, a i pøíliš krásní lidé jsou okolím vnímáni jinak, než lidé "obyèejní", a to vždy více èi ménì s negativním pøídechem, pøípadnì s pocitem lítosti. V neposlední øadì pøístup spoleènosti k postiženým jedincùm se pohyboval ještì v morální rovinì, jak uvádí Smýkal: "Chránit postiženého èlovìka pøed spoleèenskou izolací nebylo vždy morální. Nìkdy právì naopak bylo morální chránit spoleènost pøed traumatem, který by prožívala v soužití s postiženým. Lidé vždy nemìli útrpnost nad mrzákem, hnali ho pryè, aby nebyli svìdky neštìstí jiného, které jim mohlo pøipomínat, že i oni by se mohli pøípadnì ocitnout na této cestì. " (Smýkal, 2000, str. 3) Vztah k lidem, kteøí se nìjakým zpùsobem odlišují, a již fyzicky èi chováním, je založen už ve zpùsobu vývoje osobnosti èlovìka, a to pøedevším v sociální podmínìnosti osobnosti. Èím nižší je úroveò spoleènosti, tím více je èlovìk závislý na své skupinì, tím ménì se od ní odlišuje. Identifikuje se pøedevším jako èlen skupiny, a ne jako individuum. Je to dáno také tlakem vnìjších okolností, v pravìku èlovìk musel žít v tlupách, aby se uživil, ochránil, pøežil. Nejvìtším trestem bylo vyhnání ze skupiny. Tím je tedy zakódováno i naše vnímání tìlesnì postižených jako odlišujících se jedincù. Pravìk 13 Jedno z nejstarších vyobrazení invalidního vozíku je již z roku 524 n. l. z Èíny 18

9 V období pravìku lze pøedpokládat podobnou reakci, jakou dodnes pozorujeme u zvíøat, tedy odmítání "jedincù téhož druhu, kteøí nevykazují fyzické znaky druhu" (Vágnerová a kol. 2000, str. 9). Nìjak fyzicky postižená zvíøata jsou hned po narození pøedurèena k blízké smrti. Tento biologický mechanismus zajiš uje pøežití druhu, lze tedy pøedpokládat, že se uplatòoval i v nejstarší lidské spoleènosti. Výrazný vliv mìla i jakási ekonomická situace skupiny, tedy tlak vnìjších okolností. Ve spoleènosti, která jen s obtížemi zajiš uje své pøežití, a to pøedevším dostatkem potravy, lze jen tìžko pøedpokládat, že by si tato skupina mohla dovolit živit jedince, kteøí jí nemohou pøinést užitek a navíc ji zatìžují nutnou péèi o nì. Proto byly postižené dìti zabíjeny hned po narození, nebo postižení sami brzy zahynuli, protože nebyli schopni se v daném prostøedí uživit bez cizí pomoci. Hodnota èlovìka se v nejstarším období lidské civilizace urèuje podle jeho možného pøínosu celé spoleènosti. V tomto období to byla samozøejmì fyzická zdatnost a schopnost ochránit èi uživit skupinu. Ve starovìké Spartì docházelo k tøídìní nemluvòat podle jejich pøedpokládané budoucí fyzické zdatnosti:"... øecké zákony umožòovaly odstranit neduživé novorozence, kteøí byli házeni do roklí, jiní byli ponecháváni v hlinìných nádobách na odlehlých místech. Aristoteles povoluje tento zvyk tam, kde byl bìžný za "starých èasù". V Aténách na tom byly rodiny lépe, protože na postižené dítì obdržely státní pøíspìvek ve výši výdìlku špatnì placeného dìlníka. " (Stýskal, 2000, Str. 5) Antika Postižení také vìtšinou nevyhovují estetickým ideálùm. Pojetí krásna ve starovìkém Øecku, tedy ideál Kalokagathia, na nìmž byla v podstatì založena celá kultura, nemohli postižení vùbec splòovat. Ocitali se na okraji spoleènosti, pokud se v rodinì narodilo nìjak postižené dítì, rodina, pokud se ho "nezbavila" ho velmi èasto skrývala pøed veøejností. Na druhou stranu se vztah k postiženým v období helénismu ponìkud zmìnil (což mùžeme vypozorovat pøedevším z výtvarného umìní). Ve Starém Øímì dle øímského souboru zákonù XII desek (451 pø.n.l.), bylo nutné, aby utracení novorozence schválilo pìt sousedù. "Pozdìji však bylo takové rozhodnutí ponecháno pouze na vùli otce. Dítì bylo možné svìøit vlnám Tibery. Pro tento úèel se snad dokonce prodávaly vhodné košíky. Skrytì se oèekávalo, že dítì nìkdo nalezne a zachrání." (Smýkal, 2000, str. 5) Osoby s pozdìji získaným postižením mohly vykonávat svou pùvodní práci, nebo je nìkdo byl povinen živit (váleèní veteráni dostávali od státu jakýsi dùchod). Slepci se v dobách antiky živili vìtšinou jako vìštci, filozofové (napø. Diodotos, vychovatel Cicera). Postižení se živili i žebrotou, pøesto, že poskytování almužny bylo v období Øíma považováno za nevhodné. V tomto období již také nacházíme prvopoèátky slepeckého písma, kdy rétor Marcus Fabius Quantilianus ve své uèebnici øeènictví upozoròuje na to, že ryté a tesané písmo mohou hmatem èíst slepci. Ošklivá trpaslice. V helénistickém období øecké kultury blo zvykem zobrazovat realitu, tedy i trpkost svìta tìlesnì postižených. 14 Støedovìk 19

10 Péèe o postižené se odvíjela dle finanèních možností rodiny. Vždy vrozená postižení se objevovala èasto ve šlechtických rodinách, a to díky nevhodným zpùsobem uzavírání manželství mnohdy s blízkými pøíbuznými. Tito postižení jedinci mìli sice mnohdy vliv na øízení státu (pøedevším v období Øíma, mnohdy spíše s psychickým postižením, napøíklad Nero, krom jiného trpìl pravdìpodobnì i padoucnicí a urèitou deformací konèetin) Ve starovìkém Egyptì nebylo povoleno narozené dítì zabít ani v pøípadì postižení. "Píše se, že za tento èin musel vrah držet mrtvolku dítìte v náruèí po tøi dny." (Smýkal, 2000, str. 6). V Egyptì mohli postižení normálnì pracovat a od roku 970 mohli slepci studovat i na univerzitì v Al-Ashár. Stejnì tak u Židù nebylo nikdy povoleno utratit narozené dítì. Dítì bylo vždy považováno za dar boží. Pøesto však existovalo mnoho omezení pro postižené (napø. slepci nemohli vykonávat knìžskou funkci). Ve støedovìku je postižený pøedmìtem soucitu a z køes anské lásky vyplývá nutnost péèe o nìj. Postižení je vnímáno nejen jako boží trest, ale i o nìco pozitivnìji, tedy jako boží zkouška. Péèe o postižené se vìtšinou odehrává v klášterech, pozdìji v tzv. špitálech. Vznikají i specializované útulky. Prvním z nich, zøízeným øímskokatolickou církví, bylo tzv. Xenodochium v Caesarei (Kapadocie), které založil sv. Basilius r. 350 V povìdomí lidí stále zùstávala jakási "magiènost" postižení. Pøetrvával názor o vìšteckém nadání slepcù, k nìmuž se pozdìji pøidává i jakási vyšší náboženská síla motliteb slepcù: " Pozdìji se køes ané za svá provinìní vykupovali modlitbami, kterým byla pøipisována mocná síla. Modlitby slepcù byly považovány za nejvzácnìjší a nejúèinnìjší. Lidé slepce navštìvovali, aby se s nimi modlili. Vìøili, že hlas slepce vyslyší Bùh nejlépe." (Smýkal, 2000, str. 7) Egypt Židé Støedovìk Postižení se bìhem støedovìku mnohdy živili almužnou, a to i díky tomu, že poskytnutím almužny bylo možné si vykoupit odpustky za høíchy, nebo si zajistit po smrti vstup do království nebeského. Na druhou stranu bylo mnohdy považováno postižení za posednutí ïáblem a mnoho tìlesnì i mentálnì postižených se stalo obìtmi èarodìjnických procesù. I Martin Luther pokládá slepce za "zplozence ïábla (Smýkal, 2000, str. 4). Pro váleèné veterány s tìlesným postižením byly stavìny tzv. invalidovny, nebo útulky pro slepce, jako by napøíklad paøížský Qinze -Vingts vzniklý již v roce 1260 jako útulek pro vojáky oslepené na køížové výpravì. Pozdìji byl tento útulek jedním z prvních, kde se zaèalo užívat vodících psù a slepeckých holí (v 18. stol.) Mnohdy bylo tìlesné postižení považováno i za postižení duševní, a to nejen u osob s centrální obrnou (èasto jsou tito lidé po važo váni za mentálnì postižené dodnes), ale i u sluchovì postižených. 15 Paraplegický hodináø Stephan Fafler a jeho vozík na ruèní pohon z roku

11 16 Paøíž - Invalidovna. Tuto honosnou budovu nechal Napoleon vytavìt pro bývalé vojáky postižené po následcích zranìní. Pokusy o výchovu sluchovì postižených zaznamenáváme již v 8. století našeho letopoètu v Anglii. Soustavná péèe o neslyšící sahá do 17. století, poèátkem 18. století vzniká v Paøíži první ústav pro hluchonìmé. Od této událostí dochází ke vzniku podobných ústavu v celé Evropì. První ústavy V Èeských zemích byl prvním Ústav pro léèení a vychování ubohých dítek slepých a na oèi chorých v Praze na Hradèanech" založený roku 1808 (www-achocharitas.cz/histore.html) Prvním výchovným ústavem pro tìlesnì postižené v Èeských zemích byla "Výrobna rùžencù" v Praze založena roku 1888, naše nejznámìjší zaøízení páèe o tìlesnì postižené - Jedlièkùv ústav v Praze - bylo založeno 1. bøezna Nejznámìjší moravské zaøízení - brnìnská Kociánka - pak vzniká v srpnu roku V naší kulturní oblasti bylo narození postiženého dítìte dlouho pøièítáno neznámým, ale 17 Ústav pro výchovu dítek hluchonìmých v Ivanèicích byl otevøen roku

12 vždy negativním silám, napøíklad uhranutí èi oèarování matky, nebo její nemravné styky. Postiženým byly èasto pøipisovány i magické vlastnosti, vìtšinou byli po važo váni za èarodìjnice, halucinující psychotici se èasto stávali šamany. Nejznámìjším mýtem je prorocký dar slepcù. (Vágnerová a kol.,2000, str. 11) Bìhem celého vývoje spoleènosti byli však tìlesnì postižení vnímáni negativnì, oddìlováni od zdravých a až do nedávné doby prožili mnozí jedinci témìø celý život v ústavech oddìleni od pøirozeného okolí. Extrémnì negativní pøístup k postiženým reprezentuje nacistická ideologie, kdy bylo jakékoliv tìlesné postižení vnímáno velmi negativnì a v podstatì znamenalo smrt v koncentraèním táboøe, pøípadnì týrání pokusy nìkterých nacistických "lékaøù". Dalším zpùsobem pøístupu k postiženým byl pøístup církví, kdy byli postižení chápáni jako pøedmìt soucitu. Speciální zahrady pro tìlesnì postižené, tvz. slepecké zahrady nebo také zahrady smyslù zaèínají vznikat v 50-tých letech 20. století. A to nejprve v USA a pozdìji dále v Evropì. Poèátkem 80. let (v naší republice až po roce 1989) se zaèínají šíøit nové názory v péèi o postižené, a to pokus o co nejvìtší integraci tìlesnì postižených do bìžné spoleènosti. Primát v tìchto názorech opìt nese Francie. Charakter uzavøených ústavù se postupnì uvolòuje, vytváøí se denní stacionáøe, kam postižení pouze dochází trávit svùj volný èas, dochází k integraci tìlesnì postižených dìtí do normálních škol, díky moderní technice a bezbariérovým úpravám dnes èasto tìlesnì postižení studují bìžné støední i vysoké školy. Samozøejmì, 18 Poèátek 20. století a jedni z prvních chovancù Jedlièkova ústavu v Praze se sestrou. 19 Výuka sluchovì postižených dìtí v Ivanèicích, 50. léta 20. stol. 20 První sériovì vyrábìný vozík z roku 1933, Los Angeles, USA, Shrnutí Nacismus Speciální zahrady Souèasnost 22

13 integrace je závislá na stupni postižení a tento názor v žádném pøípadì neznamená, že nejsou tøeba klasická ústavní zaøízení. I v nich je však mìnìn pøístup. Klade se dùraz na individuální výchovu a postižený je vnímán jako individuum. A právì díky integraci postižených do bìžné spoleènosti je právì tato spoleènost zaèíná vnímat jako svoji souèást, je èím dál tím bìžnìjší potkávat vozíèkáøe, pomalu jsoucí lidi s bílou holí èi vodícím psem nebo dvojici "povídající si" znakovou øeèí. Bezbariérové úpravy vnímáme jako bìžnou souèást budov i mìstského prostoru. Nìkteré prvky se nám tak rychle "vžijí", že je pak v jiných místech postrádáme (popisuji vlastní zkušenost, kdy se mi zvuková signalizace na pøechodech pro chodce vryla bìhem mého studia na gymnáziu v Tøebíèi do podvìdomí tak, že ji dodnes na pøechodech v jiných mìstech postrádám). I to je pøíkladem, že tzv. "bezbariérové" úpravy nejsou pøínosem pouze pro osoby tìlesnì postižené. Integrace Samozøejmì, doba integrace tìlesnì postižených osob do naší spoleènosti trvá pøíliš krátkou dobu na to, aby bylo zcela zmìnìno vnímáni tìchto osob celou spoleèností. Najdou se jedinci, kterým postižení opravdu vadí, v mnoha lidech vzbuzuje postižení pøedevším soucit. Stále pøetrvávají tzv. stereotypy, tedy nejen pocit soucitu, ale i hrùzy a odporu (pøíklad tvrzení :"On je chudák, ale já se na nìj nemohu dívat" in Vágnerová, 2002, str. 15). Postupnì se však tyto stereotypy mìní. Postižený bude vždy nápadný svou odlišností, vždy se lidé za ním na ulici otoèí, nebo si ho alespoò všimnou. Ale èím dál více to bude pøipomínat pouze podivení se nad nìkým pøíliš tlustým, velmi vysokým, nebo ohlédnutí se za opravdu pìknou sleènou. Postižení se nemohou nikdy zcela stát souèástí masy, avšak s vývojem spoleènosti od nejstarších dob dochází k její postupné individualizaci. A právì "nezávislost jedince na jeho sociální skupinì a z toho plynoucí úroveò zaujímání svobodných a nezávislých postojù, stejnì jako vývoj celé spoleènosti k postojùm respektování odlišnosti..." (Vágnerová a kol., 2000, str.13) je pøedpokladem k opravdové integraci postižených do bìžné spoleènosti. 21 Vozíèkáøi v parku. Deák Tér, Budapeš. 23

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Zahrady pro tìlesnì postižené

Zahrady pro tìlesnì postižené Mendelova zemìdìlská a lesnická univerita v Brnì Zahradnická fakulta v Lednici Ústav Zahradní a krajinné architektury Diplomová práce na téma: Zahrady pro tìlesnì postižené Zpracovala Bc. Jitka Veèeøová

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A

Suživatelùm, úpravy okolní budov èasto pokulhávají, nebo jsou dokonce nevhodné. A 11. Speciální zaøízení pro pobyt TP Bariéru ticha, která oddìluje od lidí, lze prolomit pouze vzdìláním a pìstováním sociálních dovedností...úspìšná budoucnost, profesní integrace ve slyšící spoleènosti,

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí

8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí 8. Materiály používané pøi tvorbì bezbariérového prostøedí "After all, we are designing for our neighbors, friends, relatives, and visitors, for our entire community, for people of every description wishing

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova Podìkování Krajskému úøadu Moravskoslezského kraje za finanèní podporu této publikace, která má zlepšit zdraví mladé generace nejen v kraji, ale i v celé republice. MUDr. Marie Zemánková, pediatr, neurolog,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PROSTOROS. Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center

PROSTOROS. Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center !!!TESTOVÁNÍ V TERÉNU A NA K-CENTRU!!! CO TESTUJEME: pøítomnost protilátek nìkterých nemoc?v tìle. A jaké nemoci máme na mysli? Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou protilátky pøítomny

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED

STRUÈNÝ HISTORICKÝ PØEHLED ZEMÌ PÙVODU: Èeská republika. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PÙVODNÍHO STANDARDU: 12. øíjna. 1980 POUŽITÍ: Spoleèenské plemeno KLASIFIKACE F.C.I.: Po jeho mezinárodním uznání: skupina 9 - spoleèenská plemena

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

*prevence *intervence *sdílení

*prevence *intervence *sdílení *Dvouletý akreditovaný kurz v artefiletice a arteterapii, skupina IX. - Petra Kubáèková dìtská ILUSTRACE *prevence *intervence *sdílení Mám ráda ilustrace. Každý do nich mùže vložit vše, co je pro nìj

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

PhDr. Zdenìk Martínek

PhDr. Zdenìk Martínek Podìkování Dìkuji své manželce a svým dìtem za jejich trpìlivost, klid a pomoc pøi psaní této knihy. Podìkování patøí i kolegyním z Pedagogicko-psychologické poradny v Pelhøimovì za jejich podporu, toleranci

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Jindøich Škrna Výtah z diplomové práce [15] obhájené na ÚISK FF UK v roce 2001. 1 Úvod Pokrok informaèních technologií a neustávající informatizace spoleènosti vede k

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více