ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OLOMOUC 2007

2 Název studie: ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Zadavatel: Komise rady Moravskoslezského kraje pro občany se zdravotním postižením v rámci plnění Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Zpracování studie reaguje na opatření 6.2: Zpracování studie zaměřené na zjištění potřebnosti rané péče u dětí se sluchovým postižením a v návaznosti na její výstupy podpořit rozvoj rané péče u této cílové skupiny. Zpracovatel: Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením Olomouc Jungmannova 25, Olomouc, tel.: , Další spolupracující odborníci a instituce: Mgr. Kateřina Tomisová, Odbor sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Zástupci poskytovatelů služeb rané péče v Moravskoslezském kraji 2

3 Termín realizace: Duben až listopad

4 CÍL STUDIE Hlavním cílem studie bylo zjistit potřebnost služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku. Hlavní cíl byl rozčleněn do 4 dílčích cílů: vytvořit teoretickou bázi poznatků (raná péče jako sociální služba, poskytování služeb dané cílové skupině charakteristika cílové skupiny, specifika poskytování služeb dané cílové skupině, zkušenosti ze zahraničí, zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti o službách rané péče na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím distribuce informačního letáku seznamujícího s možností služeb rané péče na území Moravskoslezského kraje, které mohou upozornit potenciální uživatele služby, zjištění potřebnosti rané péče dané cílové skupině stěžejní částí studie je zjištění početného zastoupení dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku raného věku a zjištění napojení dané cílové skupiny na služby rané péče a jiné sociální služby, návrh konkrétních opatření vyplývajících z výsledků studie a jejich prezentace. 4

5 POSTUP REALIZACE STUDIE K naplnění jednotlivých cílů studie byly realizovány následující aktivity: Dílčí cíl 1. teoretická báze studie Dílčí cíl 2. sběr teoretických poznatků k dané problematice, zpracování teoretických kapitol studie. zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o službách rané péče tvorba informačního letáku informující odbornou veřejnost a potenciální uživatele služby: pracovní setkání poskytovatelů rané péče v MSK s cílem vytvořit leták informující o možnostech služeb rané péče v MSK (obsahová i formální stránka, oblasti distribuce), grafické zpracování a tisk letáku, distribuce informačního materiálu spolu s dotazníky v rámci výzkumného šetření studie, jeho distribuce i do jiných oblastí, než je cílený zájem studie (zejména u poskytovatelů s odlišnou cílovou skupinou). Dílčí cíl 3. zjištění potřebnosti rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku v MSK cíl dotazníkového šetření: zjistit početnost dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku, napojení jejich rodin na služby rané péče a další sociální služby, skupina respondentů dotazníkového šetření: oblast zdravotnictví (porodnická a neonatologická oddělení nemocnic pouze distribuce letáků, foniatrie a ORL pracoviště, ambulance klinických logopedů, pediatrické ambulance), 5

6 oblast školství (speciálně pedagogická centra pro žáky se sluchovým postižením a pro žáky s více vadami, MŠ pro žáky se sluchovým postižením a pro žáky s více vadami), sociální oblast (poskytovatelé služeb rané péče v MSK a další poskytovatelé sociálních služeb dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám, organizace osob se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku, odbory sociálních věcí městských úřadů a magistrátů obcí s pověřeným obecním úřadem), způsob oslovování respondentů: respondenti byli požádání o spolupráci na dotazníkovém šetření prostřednictvím doprovodného dopisu s popisem cílu studie zejména písemnou formou ( , pošta), obsahem dotazníku jsou položky vedoucí k zjištění početnosti dětí se sluchovým postižením a dětí s duálním postižením sluchu a zraku, jejich napojení na služby rané péče a další sociální služby, identifikační položky o respondentech byly omezeny pouze na jejich zařazení do jednotlivých resortů a základní charakteristiku služeb a územní vymezení, společně s dotazníky byl distribuován informační leták o službách rané péče na území Moravskoslezského kraje. Dílčí cíl č návrh konkrétních opatření a prezentace výstupů studie návrh konkrétních opatření plynoucích z výsledků realizované studie zejména v oblasti zajištěné služeb rané péče dané cílové skupině na území MSK, prezentace výstupů studie na odborné konferenci k aktuální situaci v poskytování služeb rané péče na území MSK. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST STUDIE RANÁ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Mgr. Anna Kučerová, Ph.D. (Tamtam Olomouc) Následující text vychází především z Manuálu o rané péči v Moravskoslezském kraji, který je výstupem studie o pojetí rané péče v kraji, zpracované v roce 2005 kolektivem autorů poskytovatelů služeb rané péče a pracovníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Konečným zpracovatelem materiálu byla Poradna rané péče při Středisku Benjamín v Krnově, zřizována Slezskou diakonií. Definice rané péče Standardy rané péče z roku 2000 definují ranou péči/intervenci jako: komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku se zdravotním postižením a ohrožením vlivem biologických faktorů nebo vlivem prostředí. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách definici zpřesňuje: Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Charakteristika rané péče Služby rané péče jsou podle Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách řazeny mezi služby sociální prevence. (3) Jejich cílem je sociální integrace rodiny a dítěte, tento základní cíl je možné rozčlenit do několika cílů poskytování služeb rané péče: snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech, vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. (2) Uživatelem služby rané péče je rodina, ve kterém žije dítě se zdravotní postižením nebo dítě, jehož vývoj je ohrožen v důsledku sociálního prostředí a jehož věk nepřesáhl sedm let. Raná péče může být 7

8 poskytována od zjištění rizika (zjištění postižení či ohrožení už od prenatálního období), do doby, kdy pominou důvody pro poskytování služeb rané péče, maximálně však do nástupu dítěte do předškolního nebo školního zařízení, zpravidla do 4 let u dítěte se zdravotním postižením a do 7 let u dítěte s kombinovaným zdravotním postižením. Služby rané péče jsou poskytovány jednotlivým cílovým skupinám uživatelů, které můžeme rozčlenit podle druhu zdravotního postižení dítěte na: rodiny s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi s autismem, rodiny s dětmi s těžkým tělesným postižením, rodiny s dětmi s narušenou komunikační schopností. (4) Program rané péče v sobě zahrnuje tři hlavní oblasti, které se vzájemně prolínají: podpora vývoje dítěte stimulační programy a techniky, individuální a skupinové terapie poradenství při výběru vhodných metod práce s dítětem půjčování pomůcek a hraček, poradenství při jejich výběru podpora rodiny depistáž krizová intervence a podpora v nepříznivé sociální situaci výchovné, psychologické, sociální a odborné sociální poradenství posilování rodičovských kompetencí vzdělávání rodičů, půjčování odborné literatury setkávání rodin pomoc při prosazování práv a zájmů, podpora komunity mezioborová spolupráce, vzdělávání laické a odborné veřejnosti, osvětové a kulturní akce Poskytovatel rané péče by měl normativně uživatelům služby zajistit poradenství, výchovně aktivizační služby a pomoc při prosazování práv a zájmů, fakultativně pak může podle svých personálních a organizačních možností poskytovat některé z terapií (fyzioterapie, logopedie, klinická psychologie, rodinná terapie apod.). (2) Podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách jsou základní činnosti při poskytování rané péče vymezeny do následujících skupin: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním, specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám, podpora a posilování rodičovských kompetencí, 8

9 upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny, vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury, nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte, instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, sociálně terapeutické činnosti, psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností, pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů, doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte. Služby rané péče probíhají formou terénního poskytování služeb (75% služeb probíhá přímo v domácím prostředí uživatelů služby), mohou být doplněny ambulantními službami (zejména terapie) a dalšími formami poskytování služby (vzdělávací semináře, vícedenní pobyty a kurzy, telefonické a ové konzultace, doprovázení při kontaktu s dalšími odborníky a další). (2) 9

10 Průběh poskytování služby začíná vyhledáním zájemce (depistáží), následuje přijetím klienta (při prvním kontaktu dojde k předání základních informací o podmínkách a průběhu služby, přijetí klienta bývá u většiny poskytovatelů služeb rané péče formalizováno uzavřením smlouvy nebo dohody o poskytování služby rané péče). Již během přijímání uživatele služby dochází k rozpoznávání a definování jeho potřeb, jsou stanovovány a přehodnocovány cíle rané péče a následuje poskytování služeb vedoucích k jejich naplnění. Během poskytování služeb rané péče je nezbytná mezioborová spolupráce, zejména s odbornými lékaři, psychologem, sociálním pracovníkem a dalšími zainteresovanými odborníky. Služba bývá obvykle ukončována z důvodu naplnění věku dítěte jako kritéria pro poskytování služby, před ukončením poskytování služby pracovník rané péče spolu s rodinou vyhledává návaznou službu a zpracovává pro rodiče závěrečnou zprávu o poskytování služeb rané péče. (4) Poskytovatelé rané péče jsou v současné době ve většině případů zřizováni neziskovými organizacemi, které jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí a z prostředků nadací a sponzorských darů. Služba rané péče je rodinám poskytována bezplatně. Poskytovatel rané péče by pro své působení měl mít: jasně vymezenou cílovou skupinu (střediska rané péče se zaměřují většinou na skupinu dětí s jedním typem zdravotního postižení, popřípadě s tím související kombinované postižení, např. středisko rané péče pro rodiny dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením), vymezený cílový region (tato informace je důležitá jak pro potenciální uživatele služeb, tak pro jejich zadavatele), vymezenou kapacitu, metodika pro poskytování služeb konkrétní cílové skupině (program rané péče jednotlivých poskytovatelů reaguje na specifické potřeby jejich cílové skupiny, největší odlišnosti je možné pozorovat zejména v metodice přímé práce s dítětem stimulace zraku pro děti s těžkým zrakovým postižením, rozvoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením, metodika Portage 10

11 pro děti s mentálním postižením a další metodiky pro podporu psychomotorického vývoje dítěte se zdravotním postižením), naplňování standardů a principů služeb rané péče, opakované poskytování služeb rané péče v přirozeném prostředí rodin (terénní služba, až 75% služeb se odehrává v rodinách), odborný tým s odpovídajícím vzděláním, poskytování odborných programů s ohledem na specifika cílové skupiny, povinná registrace poskytovatele sociálních služeb, která vyplývá ze Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. (4) Jak již bylo zmíněno, poskytovatel služeb rané péče musí při své činnosti respektovat a naplňovat principy služeb rané péče, které jsou obsaženy ve Standardech rané péče. Princip důstojnosti obsahuje respekt k individualitě dítěte a kulturním, sociálním a výchovným zvláštnostem každé rodiny, jednaní s klientem podle zásad partnerství, vedení dokumentace s ohledem na důstojnost klienta a další zásady. Princip ochrany soukromí klienta zajišťuje nakládání s dokumentací jako důvěrným materiálem, poskytování informací o uživateli služby pouze s jeho souhlasem a taktní přístup k domácímu prostředí klienta při terénním poskytování služby. Princip zplnomocnění vede pracovníky k respektu práva klienta na kvalifikované a objektivní informace v takovém množství, jak si klient vyžádá a k respektu práva a zodpovědnosti klienta rozhodovat o sobě. Pracovník rané péče by měl klientům poskytnout celou šíři informací, aby klientům umožnil jejich kvalifikované a zodpovědné rozhodnutí. Při poskytování služeb rané péče se opouští od expertního přístupu, ale rodiče jsou platnými členy multidisciplinárního týmu, který plánuje a hodnotí program služeb rané péče. Navíc služby rané péče podporují právní vědomí rodiny a sounáležitost klientských skupin. Princip nezávislosti v poskytování služeb rané péče podporuje rodiče a dítě k využívání vlastních zdrojů pro zvládnutí situace, ve které se nacházejí. Cílem rané péče je mimo jiné předcházet vzniku závislosti na sociálním systému. Současně by si měl poskytovatel služeb rané péče udržet nezávislost na výchovně vzdělávací instituci či zařízení sociální péče tak, aby bylo poskytování služeb rané péče obsahově, finančně i personálně oddělené. Klient má právo o přijímání služeb rané péče rozhodnout, současně má právo rozhodovat o výběru poskytovaných služeb a o tvorbě individuálního plánu. To je obsaženo v principu práva volby. Jednou ze zásad poskytování služeb rané péče je multidisciplinární přístup, který je obsažen v principu týmového přístupu a komplexnosti služeb. V pracovním týmu je nezbytná spolupráce jak interních členů (poradců rané péče), tak především komunikace s externími spolupracovníky (lékaři, terapeuty), nezbytným členem týmu jsou rodiče dítěte. 11

12 Dodržování principu přirozenosti prostředí zajišťuje terénní povaha poskytování služby, převážná část (až 75%) služeb je klientům poskytována v přirozeném prostředí dítěte v rodině. Služby rané péče podporují přirozené prostředí rodiny a komunity dítěte, využívá více přirozených zdrojů než speciálních pomůcek a metod. Samozřejmostí při poskytování služeb je respekt k běžnému chodu a rytmu rodiny. Princip kontinuity péče je posledním z principů rané péče obsažených ve standardech kvality sociálních služeb z roku 2000, při ukončování služby rané péče je klient informován o návazných službách v jeho regionu, je mu nabídnuto jejich zprostředkování (vzdělávací instituce, sociální služba a další), raná péče podporuje sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu. (8) Tým poskytovatele služeb rané péče můžeme v širším slova smyslu chápat jako všechny osoby, které spolupracují na dosažení cíle rané péče u konkrétního klienta, tedy především rodiče (zákonní zástupci) a klíčový pracovník poradce rané péče a další odborníci. V užším slova smyslu pak pracovní tým poskytovatele chápeme jako zaměstnanecký tým, který je rozšířen o externí spolupracovníky, mezioborovou spolupráci s dalšími odborníky, kteří nejsou ve smluvním poměru s poskytovatelem služeb rané péče a podporující osoby a instituce (dobrovolníci, příznivci, média, politici, dárci, odborníci šiřitelé dobrého jména a další). (2) Pracovní tým poskytovatele služeb rané péče a role jeho jednotlivých členů můžeme ilustrovat příkladu poskytovatele služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. Základním článkem týmu rané péče je uživatel služby, tedy rodina dítěte se sluchovým nebo kombinovaným postižením. Tím je uplatňován charakteristický rys služeb rané péče partnerství ve vztahu uživatele a poskytovatele služeb rané péče. Základním článkem nejužšího zaměstnaneckého týmu poskytovatele je poradce rané péče, který funguje jako koordinátor služeb rané péče pro konkrétního příjemce služby, pro danou rodinu. Základním úkolem poradce rané péče je poskytovat rodině konzultace v domácím prostředí, zajistit a sladit takové služby, které jsou pro rodinu vhodné a ze strany rodiny žádané. Pro včasné poskytnutí rané péče je nezbytná včasná diagnostika sluchového postižení. Sluch je možné vyšetřit již několik dnů po narození. Plošný screening sluchu novorozenců však u nás zatím neprobíhá. Neonatální monitoring sluchu je v podmínkách České republiky aplikován pouze v případech nezralých (rizikových) novorozenců. Neonatolog může být prvním odborníkem, který rodině po zjištění sluchového postižení dítěte nabídne službu rané péče a nadále funguje jako externí konzultant při poskytování služeb rané péče zejména rodinám s předčasně narozenými dětmi. Cenným zdrojem informací o dítěti je i další odborník, člen externího týmu rané péče, pediatr, který by měl být o možnostech služeb rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením informován. Nenahraditelným členem externího týmu střediska poskytujícím služby rodinám dětí se sluchovým postižením je foniatr a to v souvislosti s již zmíněnou diagnostikou sluchového postižení i následným výběrem a přidělením vhodných kompenzačních pomůcek (sluchadel či kochleárního implantátu), jejich průběžným nastavováním a péčí o ně. Dětský neurolog se stává členem týmu poskytujícím službu rodině zejména v případě předčasného narození či kombinovaného postižení dítěte. Sleduje psychomotorický vývoj těchto dětí, zpřesňuje jejich diagnózu a doporučuje rehabilitační postupy a pomůcky. V těchto oblastech neurolog úzce spolupracuje s fyzioterapeutem. Psycholog v týmu rané péče se musí orientovat jak v problematice raného psychického vývoje dítěte, tak v otázkách souvisejících 12

13 se světem sluchového postižení. V rané péči působí ve směru k dítěti, rodičům, sourozencům dítěte i dalším členům rodiny, a v neposlední řadě též intervenuje ve směru k poskytovatelům služeb rané péče. Sociální poradenství je další službou, kterou využívají rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. Sociální pracovník poskytuje rodinám komplexní informace v oblasti sociálních příspěvků a dávek osobám se sluchovým postižením a nabízí rodině možnosti podpory při pořizování kompenzačních pomůcek. Dalším členem pracovního týmu rané péče, který se snaží společně s ostatními členy zajistit funkční komunikaci v rodině, bývá logoped. Spolu s ním hraje podpoře funkční komunikaci v rodině důležitou roli lektor znakového jazyka. Středisko rané péče navíc externě využívá služby tlumočníka znakového jazyka, který zprostředkovává semináře, besedy, setkání a pobytové akce pro účastníky se sluchovým postižením. Dalším externím členem týmu, který může napomoci budovat úspěšnou komunikaci mezi rodiči a dítětem, je videotrenér. V rané péči lze s úspěchem využívat tzv. videotrénink interakcí, což je metoda, která vznikla v 80. letech v Holandsku a byla určena rodinám, které měly problémy ve výchově svých dětí, zejména pak pokud se obtíže týkaly komunikace. Nezbytnými členy týmu rané péče jsou dobrovolníci, kteří se většinou rekrutují ze studentů speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Ve smyslu zajištění návaznosti péče o dítě se sluchovým postižením raného věku sehrává významnou roli spolupráce s dalšími institucemi zajišťujícími výchovu a vzdělávání sluchově postižených. (7) Tolik příklad pracovního týmu poskytovatele služeb rané péče, u jiných pracovišť, které poskytují služby rodinám dětmi s jiným postižením je situace obdobná, pouze struktura odborníků je přizpůsobena typu postižení (oftalmolog u poskytovatele rané péče rodinám dětí se zrakovým postižením apod.) Pracovníci v rané péči se sdružují v celostátní profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči. Jejím posláním je prosazování oboru rané péče, klade si za cíl sledovat, podporovat a zvyšovat kvalitu služeb rané péče, prezentovat ranou péči jako obor a službu pro laickou i odbornou veřejnost a potencionální klienty, prosazovat obor rané péče, chránit a hájit zájmy jednotlivých pracovníků rané péče, zvyšovat prestiž profese poradce rané péče a zajišťovat vzdělávání pracovníků v rané péči. 13

14 Služby rané péče v Moravskoslezském kraji v současné době poskytují: Rodinám s dětmi s těžkým zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením: Název: Adresa: Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči Nádražní 80, Ostrava Telefon: , www: působnost: Moravskoslezský kraj Rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, autismem a narušenou komunikační schopností: Název: Slezská diakonie Středisko Benjamín - Poradna rané péče Adresa: SPC 54, Krnov Telefon: , www: působnost: Název: okruh do 70 km od Krnova (Krnovsko, Bruntálsko, Osoblažsko, Rýmařovsko, Opavsko, Hlučínsko, Vítkovsko) Slezská diakonie Poradna rané péče při středisku Salome Adresa: Nerudova 1041, Bohumín Telefon:

15 www: působnost: Název: Bohumín a okolí do 20 km Slezská diakonie Poradna rané péče při středisku Lydie Adresa: Třanovského 10, Český Těšín Telefon: www: působnost: Český Těšín a blízké okolí, Třinecko, Jablunkovsko Název: Slezská diakonie Poradna rané péče EUNIKA Adresa: Horova 654, Karviná-Ráj Telefon: www: působnost: Karviná a blízké okolí Název: Sociální služby města Havířova Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD Adresa: Atriová 5, Havířov - Město Telefon: , www: www. rad.xf.cz 15

16 působnost: Havířov a okolí do 30 km Rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením: Název: Federace rodičů a přátel sluchově postižených Středisko rané péče Tamtam Olomouc Adresa: Jungmanova 25, Olomouc Telefon: www: působnost: Morava Literatura: 1. HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, ISBN X 2. HRADILKOVÁ, T. Raná péče teorie a praxe. In Kolektiv autorů. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Vybrané příspěvky z kurzu Poradce rané péče. Praha: Středisko rané péče Praha, ISBN , s KRÁLOVÁ, J., RÁŽOVÁ, E. Sociální služby a příspěvek na péči Olomouc: ANAG, ISBN Kolektiv autorů. Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Agentura API s.r.o., LUDÍKOVÁ, L. Poradenství ve speciální pedagogice. In RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN , s

17 6. OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, ISN RÁDLOVÁ, E., ŠARÁTKOVÁ, A. Komplex služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN Standardy rané péče/intervence, materiál pro pracovní skupiny pro standardy rané péče k sociální konferenci MPSV. Praha: MPSV, Standardy kvality sociálních služeb. Praha: MPSV, Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 11. Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 17

18 RODINA DÍTĚTE SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A JEJÍ POTŘEBY Mgr. Martina Péčová (Tamtam Praha), Mgr. Anna Kučerová (Ph.D.) Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Sluchové postižení má mezi typy zdravotního postižení specifické postavení. Jeho dopady na kognitivní a sociální rozvoj dítěte bývá velmi často podceňován. Sluchové postižení není na první pohled viditelné, bývá považováno za méně závažné, často se zaměňuje s mentálním postižením. Slyšící lidé se domnívají, že člověk se sluchovým postižením může vše co neslyšící přečíst a odezřít. Rodina s dítětem se sluchovým postižením je vystavena situacím a okolnostem, se kterými nemá zkušenosti a těžce se s nimi vyrovnává, což má vliv na všechny členy rodiny, sourozence, prarodiče a další. Mění se režim rodiny, její rituály, zvyky a způsoby komunikace, plánování budoucnosti a společenství, jehož je součástí. V 90 až 95% vyrůstají děti se sluchovým postižením v rodinách slyšících rodičů a pro ně je samotný fakt sluchového postižení velkou neznámou. V České republice se každý rok narodí 70 až 90 dětí s vrozenou těžkou percepční sluchovou vadou, nebo ji získávají v průběhu prvních dnů a měsíců života. K tomuto číslu je pak ještě nutné připočítat děti, které o sluch přichází v raném věku následkem onemocnění či úrazu. Středisko Tamtam podporuje schopnost klientských rodin řešit situaci vlastními silami a předcházet tak závislosti rodiny na sociálním systému a institucí, pomáhá rodině najít cestu k dítěti, vyrovnat se s novou situací a naučit se s dítětem komunikovat. Potřeby rodiny i jejich dítěte se sluchovým postižením jsou velmi různorodé zejména díky variabilitě sluchového postižení (typ, stupeň, etiologie, doba vzniku), ale i díky typu komunikačního systému užívaného dítětem i rodinou, používaným technickým pomůckám i sociokulturnímu zázemí. Osoby se sluchovým postižením Osoby se sluchovým postižením tvoří velmi nehomogenní skupinu, její různost je dána stupněm a druhem sluchového postižení, věkem, kdy k postižení došlo, mentálními dispozicemi, celkovou úrovní rozvoje osobnosti, dalším přidruženým postižením a sociokulturními podmínkami. Velmi důležitým faktorem je způsob komunikace, který využívají osoby se sluchovým postižením pro interkulturní (komunikace se slyšícími) i intrakulturní komunikaci (komunikace mezi osobami se sluchovým postižením. (18) Skupina osob se sluchovým postižením zahrnuje osoby neslyšící (slyšení je poškozeno v takovém rozsahu, že nemohou vnímat zvuky mluvené řeči), osoby nedoslýchavé (slyšení je ztrátou omezeno jen částečně, lze ho úspěšně kompenzovat elektroakustickými kompenzačními pomůckami) a ohluchlé (ke ztrátě sluchu u nich došlo v období dokončování vývoje řeči nebo po jeho ukončení). V současné době se navíc začíná formovat specifická skupina uživatelů kochleárního implantátu. 18

19 Různé pohledy zainteresovaných a výrazná heterogenita skupiny sluchově postižených ovlivňují i rozmanitost užívané terminologie. V literatuře dotýkající se problematiky sluchového postižení se můžeme setkat s pojmy osoba s vadou sluchu, neslyšící, hluchý i se zastaralým pojmem hluchoněmý (11). Všeobecně užívaným obecným termínem pro označení osoby se ztrátou sluchu bez ohledu na její další charakteristiku (stupeň, typ, dobu vzniku) je termín sluchově postižený. Tento termín je v poslední době nahrazován termínem osoba (dítě, žák, student,..) se sluchovým postižením, kdy není středem zájmu fakt postižení, ale především člověk. Sluchové postižení Sluchové vnímání je důležitou složkou dorozumívacího procesu. Sluchem přicházejí informace, které napomáhají orientaci v prostředí a normální funkce sluchového analyzátoru je nezbytná pro rozvoj mluvené řeči. Hlavní význam pro sluchové vnímání má centrální část sluchového analyzátoru, která je uložena v temporálním laloku mozkové kůry. (20) Sluchové vnímání je omezeno kvalitativně i kvantitativně. Člověk je schopen vnímat zvukové vlny v rozmezí od 16 do Hz při dostatečné intenzitě zvuku. Nejmenší intenzita zvuku, kterou můžeme vnímat, se nazývá sluchový práh. Pokud překročí intenzita zvuku určitou hranici, změní se sluchový vjem v bolest a mluvíme o prahu bolesti (maximální práh intenzity zvuku je pro člověka 120 db). Oblast slyšení ohraničená sluchovým prahem a prahem bolesti se nazývá sluchové pole, jeho nejdůležitější oblastí je oblast řeči, která obsahuje nejdůležitější frekvence nezbytné pro rozlišování hlásek lidské řeči. (12,13) Sluchovým postižením rozumíme poškození analyzátoru v některé jeho části, které má za následek snížení nebo úplnou ztrátu vnímat okolní zvuky a řeč. (25) Sluchové postižení (vady, poruchy) lze klasifikovat podle nejrůznějších kategorií. Klasifikace sluchového postižení podle velikosti sluchové ztráty bývá odlišné podle účelu, pro něž jsou stanovena kritéria klasifikace. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1980 stanovila mezinárodní klasifikaci stupňů sluchových poruch: lehká sluchová porucha (26 40 db), střední sluchová porucha (41-55 db), středně těžká sluchová porucha (56 70 db), těžká sluchová porucha (71-91 db)a úplná ztráta sluchu. Surdopedická terminologie užívá pro označení velikosti ztráty sluchu nejčastěji termíny nedoslýchavost (lehká, střední, těžká) a hluchota. Nedoslýchavostí (hypacuis) rozumíme částečnou ztrátu sluchu s různou etiologií i dobou vzniku. Nedoslýchavost se může pohybovat od minimálních ztrát sluchu, kdy si okolí nemusí zhoršeného stavu sluchu vůbec všimnout, přes střední nedoslýchavost. Ta již představuje omezení sluchovým vjemů zejména v nevyhovujících akustických podmínkách až po těžkou nedoslýchavost, kdy už závažnost sluchové poruchy negativně ovlivňuje kvalitu komunikace. Hluchota (anacusis) představuje nejtěžší stupeň sluchového postižení, znemožňuje vnímání mluvené řeči i její přirozený vývoj. Lidé s hluchotu jsou zcela odkázáni na vizuální způsob příjmu informací. 19

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji

Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji Definice služby rané péče Raná péče je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení Zákon upravuje

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ.

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ. 155/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Změna: 384/2008 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

SURDOPEDIE (akupedie)

SURDOPEDIE (akupedie) SURDOPEDIE (akupedie) Surdopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením a snaží se o jejich plné začlenění (sociální, pracovní)

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec

Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ November 2016 Horný Smokovec Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.- 4. November 2016 Horný Smokovec Pavla Weberová, Lenka Hricová, Helena Dvořáčková Při podezření na sluchovou vadu dítěte Diagnostika

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec MUDr. Mgr. Michaela Vojnová Řebíčková Proč je nutno zjistit stav

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Základy speciální pedagogiky Rozvrhová akce: KSP/ZSPKK (výuka dne: )

Základy speciální pedagogiky Rozvrhová akce: KSP/ZSPKK (výuka dne: ) Základy speciální pedagogiky Rozvrhová akce: KSP/ZSPKK (výuka dne: 30.04.2010) Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol vyučujíci: Vojtech Regec Požadavky k zápočtu: Vypracovať zadané úkoly

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Mgr. Věra Strnadová, Ing. Zdeněk Kašpar Česká unie neslyšících Ing. Martin Novák a Mgr. Věra Strnadová, Česká unie neslyšících, 2017 Symbol

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Tato základní a mateřská škola je jedinou svého druhu v Plzeňském kraji. Své

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené (orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, využití znakového jazyka - sluchově postižený pedagog) Vycházejí z přístupu k hluchotě jakotakové

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Kombinované vady, jejich vymezení

Kombinované vady, jejich vymezení Kombinované vady, jejich vymezení 1. Speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením - zabývá se problematikou edukace (výchova a vzdělávání) osob, které vykazují příznaky současného výskytu více postižení

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 116/2011 Sb., č.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Kapacita Doba poskytování Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více