ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OLOMOUC 2007

2 Název studie: ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Zadavatel: Komise rady Moravskoslezského kraje pro občany se zdravotním postižením v rámci plnění Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Zpracování studie reaguje na opatření 6.2: Zpracování studie zaměřené na zjištění potřebnosti rané péče u dětí se sluchovým postižením a v návaznosti na její výstupy podpořit rozvoj rané péče u této cílové skupiny. Zpracovatel: Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením Olomouc Jungmannova 25, Olomouc, tel.: , Další spolupracující odborníci a instituce: Mgr. Kateřina Tomisová, Odbor sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Zástupci poskytovatelů služeb rané péče v Moravskoslezském kraji 2

3 Termín realizace: Duben až listopad

4 CÍL STUDIE Hlavním cílem studie bylo zjistit potřebnost služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku. Hlavní cíl byl rozčleněn do 4 dílčích cílů: vytvořit teoretickou bázi poznatků (raná péče jako sociální služba, poskytování služeb dané cílové skupině charakteristika cílové skupiny, specifika poskytování služeb dané cílové skupině, zkušenosti ze zahraničí, zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti o službách rané péče na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím distribuce informačního letáku seznamujícího s možností služeb rané péče na území Moravskoslezského kraje, které mohou upozornit potenciální uživatele služby, zjištění potřebnosti rané péče dané cílové skupině stěžejní částí studie je zjištění početného zastoupení dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku raného věku a zjištění napojení dané cílové skupiny na služby rané péče a jiné sociální služby, návrh konkrétních opatření vyplývajících z výsledků studie a jejich prezentace. 4

5 POSTUP REALIZACE STUDIE K naplnění jednotlivých cílů studie byly realizovány následující aktivity: Dílčí cíl 1. teoretická báze studie Dílčí cíl 2. sběr teoretických poznatků k dané problematice, zpracování teoretických kapitol studie. zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o službách rané péče tvorba informačního letáku informující odbornou veřejnost a potenciální uživatele služby: pracovní setkání poskytovatelů rané péče v MSK s cílem vytvořit leták informující o možnostech služeb rané péče v MSK (obsahová i formální stránka, oblasti distribuce), grafické zpracování a tisk letáku, distribuce informačního materiálu spolu s dotazníky v rámci výzkumného šetření studie, jeho distribuce i do jiných oblastí, než je cílený zájem studie (zejména u poskytovatelů s odlišnou cílovou skupinou). Dílčí cíl 3. zjištění potřebnosti rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku v MSK cíl dotazníkového šetření: zjistit početnost dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku, napojení jejich rodin na služby rané péče a další sociální služby, skupina respondentů dotazníkového šetření: oblast zdravotnictví (porodnická a neonatologická oddělení nemocnic pouze distribuce letáků, foniatrie a ORL pracoviště, ambulance klinických logopedů, pediatrické ambulance), 5

6 oblast školství (speciálně pedagogická centra pro žáky se sluchovým postižením a pro žáky s více vadami, MŠ pro žáky se sluchovým postižením a pro žáky s více vadami), sociální oblast (poskytovatelé služeb rané péče v MSK a další poskytovatelé sociálních služeb dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám, organizace osob se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku, odbory sociálních věcí městských úřadů a magistrátů obcí s pověřeným obecním úřadem), způsob oslovování respondentů: respondenti byli požádání o spolupráci na dotazníkovém šetření prostřednictvím doprovodného dopisu s popisem cílu studie zejména písemnou formou ( , pošta), obsahem dotazníku jsou položky vedoucí k zjištění početnosti dětí se sluchovým postižením a dětí s duálním postižením sluchu a zraku, jejich napojení na služby rané péče a další sociální služby, identifikační položky o respondentech byly omezeny pouze na jejich zařazení do jednotlivých resortů a základní charakteristiku služeb a územní vymezení, společně s dotazníky byl distribuován informační leták o službách rané péče na území Moravskoslezského kraje. Dílčí cíl č návrh konkrétních opatření a prezentace výstupů studie návrh konkrétních opatření plynoucích z výsledků realizované studie zejména v oblasti zajištěné služeb rané péče dané cílové skupině na území MSK, prezentace výstupů studie na odborné konferenci k aktuální situaci v poskytování služeb rané péče na území MSK. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST STUDIE RANÁ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Mgr. Anna Kučerová, Ph.D. (Tamtam Olomouc) Následující text vychází především z Manuálu o rané péči v Moravskoslezském kraji, který je výstupem studie o pojetí rané péče v kraji, zpracované v roce 2005 kolektivem autorů poskytovatelů služeb rané péče a pracovníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Konečným zpracovatelem materiálu byla Poradna rané péče při Středisku Benjamín v Krnově, zřizována Slezskou diakonií. Definice rané péče Standardy rané péče z roku 2000 definují ranou péči/intervenci jako: komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku se zdravotním postižením a ohrožením vlivem biologických faktorů nebo vlivem prostředí. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách definici zpřesňuje: Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Charakteristika rané péče Služby rané péče jsou podle Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách řazeny mezi služby sociální prevence. (3) Jejich cílem je sociální integrace rodiny a dítěte, tento základní cíl je možné rozčlenit do několika cílů poskytování služeb rané péče: snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech, vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. (2) Uživatelem služby rané péče je rodina, ve kterém žije dítě se zdravotní postižením nebo dítě, jehož vývoj je ohrožen v důsledku sociálního prostředí a jehož věk nepřesáhl sedm let. Raná péče může být 7

8 poskytována od zjištění rizika (zjištění postižení či ohrožení už od prenatálního období), do doby, kdy pominou důvody pro poskytování služeb rané péče, maximálně však do nástupu dítěte do předškolního nebo školního zařízení, zpravidla do 4 let u dítěte se zdravotním postižením a do 7 let u dítěte s kombinovaným zdravotním postižením. Služby rané péče jsou poskytovány jednotlivým cílovým skupinám uživatelů, které můžeme rozčlenit podle druhu zdravotního postižení dítěte na: rodiny s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi s autismem, rodiny s dětmi s těžkým tělesným postižením, rodiny s dětmi s narušenou komunikační schopností. (4) Program rané péče v sobě zahrnuje tři hlavní oblasti, které se vzájemně prolínají: podpora vývoje dítěte stimulační programy a techniky, individuální a skupinové terapie poradenství při výběru vhodných metod práce s dítětem půjčování pomůcek a hraček, poradenství při jejich výběru podpora rodiny depistáž krizová intervence a podpora v nepříznivé sociální situaci výchovné, psychologické, sociální a odborné sociální poradenství posilování rodičovských kompetencí vzdělávání rodičů, půjčování odborné literatury setkávání rodin pomoc při prosazování práv a zájmů, podpora komunity mezioborová spolupráce, vzdělávání laické a odborné veřejnosti, osvětové a kulturní akce Poskytovatel rané péče by měl normativně uživatelům služby zajistit poradenství, výchovně aktivizační služby a pomoc při prosazování práv a zájmů, fakultativně pak může podle svých personálních a organizačních možností poskytovat některé z terapií (fyzioterapie, logopedie, klinická psychologie, rodinná terapie apod.). (2) Podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách jsou základní činnosti při poskytování rané péče vymezeny do následujících skupin: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním, specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám, podpora a posilování rodičovských kompetencí, 8

9 upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny, vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury, nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte, instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, sociálně terapeutické činnosti, psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností, pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů, doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte. Služby rané péče probíhají formou terénního poskytování služeb (75% služeb probíhá přímo v domácím prostředí uživatelů služby), mohou být doplněny ambulantními službami (zejména terapie) a dalšími formami poskytování služby (vzdělávací semináře, vícedenní pobyty a kurzy, telefonické a ové konzultace, doprovázení při kontaktu s dalšími odborníky a další). (2) 9

10 Průběh poskytování služby začíná vyhledáním zájemce (depistáží), následuje přijetím klienta (při prvním kontaktu dojde k předání základních informací o podmínkách a průběhu služby, přijetí klienta bývá u většiny poskytovatelů služeb rané péče formalizováno uzavřením smlouvy nebo dohody o poskytování služby rané péče). Již během přijímání uživatele služby dochází k rozpoznávání a definování jeho potřeb, jsou stanovovány a přehodnocovány cíle rané péče a následuje poskytování služeb vedoucích k jejich naplnění. Během poskytování služeb rané péče je nezbytná mezioborová spolupráce, zejména s odbornými lékaři, psychologem, sociálním pracovníkem a dalšími zainteresovanými odborníky. Služba bývá obvykle ukončována z důvodu naplnění věku dítěte jako kritéria pro poskytování služby, před ukončením poskytování služby pracovník rané péče spolu s rodinou vyhledává návaznou službu a zpracovává pro rodiče závěrečnou zprávu o poskytování služeb rané péče. (4) Poskytovatelé rané péče jsou v současné době ve většině případů zřizováni neziskovými organizacemi, které jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí a z prostředků nadací a sponzorských darů. Služba rané péče je rodinám poskytována bezplatně. Poskytovatel rané péče by pro své působení měl mít: jasně vymezenou cílovou skupinu (střediska rané péče se zaměřují většinou na skupinu dětí s jedním typem zdravotního postižení, popřípadě s tím související kombinované postižení, např. středisko rané péče pro rodiny dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením), vymezený cílový region (tato informace je důležitá jak pro potenciální uživatele služeb, tak pro jejich zadavatele), vymezenou kapacitu, metodika pro poskytování služeb konkrétní cílové skupině (program rané péče jednotlivých poskytovatelů reaguje na specifické potřeby jejich cílové skupiny, největší odlišnosti je možné pozorovat zejména v metodice přímé práce s dítětem stimulace zraku pro děti s těžkým zrakovým postižením, rozvoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením, metodika Portage 10

11 pro děti s mentálním postižením a další metodiky pro podporu psychomotorického vývoje dítěte se zdravotním postižením), naplňování standardů a principů služeb rané péče, opakované poskytování služeb rané péče v přirozeném prostředí rodin (terénní služba, až 75% služeb se odehrává v rodinách), odborný tým s odpovídajícím vzděláním, poskytování odborných programů s ohledem na specifika cílové skupiny, povinná registrace poskytovatele sociálních služeb, která vyplývá ze Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. (4) Jak již bylo zmíněno, poskytovatel služeb rané péče musí při své činnosti respektovat a naplňovat principy služeb rané péče, které jsou obsaženy ve Standardech rané péče. Princip důstojnosti obsahuje respekt k individualitě dítěte a kulturním, sociálním a výchovným zvláštnostem každé rodiny, jednaní s klientem podle zásad partnerství, vedení dokumentace s ohledem na důstojnost klienta a další zásady. Princip ochrany soukromí klienta zajišťuje nakládání s dokumentací jako důvěrným materiálem, poskytování informací o uživateli služby pouze s jeho souhlasem a taktní přístup k domácímu prostředí klienta při terénním poskytování služby. Princip zplnomocnění vede pracovníky k respektu práva klienta na kvalifikované a objektivní informace v takovém množství, jak si klient vyžádá a k respektu práva a zodpovědnosti klienta rozhodovat o sobě. Pracovník rané péče by měl klientům poskytnout celou šíři informací, aby klientům umožnil jejich kvalifikované a zodpovědné rozhodnutí. Při poskytování služeb rané péče se opouští od expertního přístupu, ale rodiče jsou platnými členy multidisciplinárního týmu, který plánuje a hodnotí program služeb rané péče. Navíc služby rané péče podporují právní vědomí rodiny a sounáležitost klientských skupin. Princip nezávislosti v poskytování služeb rané péče podporuje rodiče a dítě k využívání vlastních zdrojů pro zvládnutí situace, ve které se nacházejí. Cílem rané péče je mimo jiné předcházet vzniku závislosti na sociálním systému. Současně by si měl poskytovatel služeb rané péče udržet nezávislost na výchovně vzdělávací instituci či zařízení sociální péče tak, aby bylo poskytování služeb rané péče obsahově, finančně i personálně oddělené. Klient má právo o přijímání služeb rané péče rozhodnout, současně má právo rozhodovat o výběru poskytovaných služeb a o tvorbě individuálního plánu. To je obsaženo v principu práva volby. Jednou ze zásad poskytování služeb rané péče je multidisciplinární přístup, který je obsažen v principu týmového přístupu a komplexnosti služeb. V pracovním týmu je nezbytná spolupráce jak interních členů (poradců rané péče), tak především komunikace s externími spolupracovníky (lékaři, terapeuty), nezbytným členem týmu jsou rodiče dítěte. 11

12 Dodržování principu přirozenosti prostředí zajišťuje terénní povaha poskytování služby, převážná část (až 75%) služeb je klientům poskytována v přirozeném prostředí dítěte v rodině. Služby rané péče podporují přirozené prostředí rodiny a komunity dítěte, využívá více přirozených zdrojů než speciálních pomůcek a metod. Samozřejmostí při poskytování služeb je respekt k běžnému chodu a rytmu rodiny. Princip kontinuity péče je posledním z principů rané péče obsažených ve standardech kvality sociálních služeb z roku 2000, při ukončování služby rané péče je klient informován o návazných službách v jeho regionu, je mu nabídnuto jejich zprostředkování (vzdělávací instituce, sociální služba a další), raná péče podporuje sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu. (8) Tým poskytovatele služeb rané péče můžeme v širším slova smyslu chápat jako všechny osoby, které spolupracují na dosažení cíle rané péče u konkrétního klienta, tedy především rodiče (zákonní zástupci) a klíčový pracovník poradce rané péče a další odborníci. V užším slova smyslu pak pracovní tým poskytovatele chápeme jako zaměstnanecký tým, který je rozšířen o externí spolupracovníky, mezioborovou spolupráci s dalšími odborníky, kteří nejsou ve smluvním poměru s poskytovatelem služeb rané péče a podporující osoby a instituce (dobrovolníci, příznivci, média, politici, dárci, odborníci šiřitelé dobrého jména a další). (2) Pracovní tým poskytovatele služeb rané péče a role jeho jednotlivých členů můžeme ilustrovat příkladu poskytovatele služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. Základním článkem týmu rané péče je uživatel služby, tedy rodina dítěte se sluchovým nebo kombinovaným postižením. Tím je uplatňován charakteristický rys služeb rané péče partnerství ve vztahu uživatele a poskytovatele služeb rané péče. Základním článkem nejužšího zaměstnaneckého týmu poskytovatele je poradce rané péče, který funguje jako koordinátor služeb rané péče pro konkrétního příjemce služby, pro danou rodinu. Základním úkolem poradce rané péče je poskytovat rodině konzultace v domácím prostředí, zajistit a sladit takové služby, které jsou pro rodinu vhodné a ze strany rodiny žádané. Pro včasné poskytnutí rané péče je nezbytná včasná diagnostika sluchového postižení. Sluch je možné vyšetřit již několik dnů po narození. Plošný screening sluchu novorozenců však u nás zatím neprobíhá. Neonatální monitoring sluchu je v podmínkách České republiky aplikován pouze v případech nezralých (rizikových) novorozenců. Neonatolog může být prvním odborníkem, který rodině po zjištění sluchového postižení dítěte nabídne službu rané péče a nadále funguje jako externí konzultant při poskytování služeb rané péče zejména rodinám s předčasně narozenými dětmi. Cenným zdrojem informací o dítěti je i další odborník, člen externího týmu rané péče, pediatr, který by měl být o možnostech služeb rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením informován. Nenahraditelným členem externího týmu střediska poskytujícím služby rodinám dětí se sluchovým postižením je foniatr a to v souvislosti s již zmíněnou diagnostikou sluchového postižení i následným výběrem a přidělením vhodných kompenzačních pomůcek (sluchadel či kochleárního implantátu), jejich průběžným nastavováním a péčí o ně. Dětský neurolog se stává členem týmu poskytujícím službu rodině zejména v případě předčasného narození či kombinovaného postižení dítěte. Sleduje psychomotorický vývoj těchto dětí, zpřesňuje jejich diagnózu a doporučuje rehabilitační postupy a pomůcky. V těchto oblastech neurolog úzce spolupracuje s fyzioterapeutem. Psycholog v týmu rané péče se musí orientovat jak v problematice raného psychického vývoje dítěte, tak v otázkách souvisejících 12

13 se světem sluchového postižení. V rané péči působí ve směru k dítěti, rodičům, sourozencům dítěte i dalším členům rodiny, a v neposlední řadě též intervenuje ve směru k poskytovatelům služeb rané péče. Sociální poradenství je další službou, kterou využívají rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. Sociální pracovník poskytuje rodinám komplexní informace v oblasti sociálních příspěvků a dávek osobám se sluchovým postižením a nabízí rodině možnosti podpory při pořizování kompenzačních pomůcek. Dalším členem pracovního týmu rané péče, který se snaží společně s ostatními členy zajistit funkční komunikaci v rodině, bývá logoped. Spolu s ním hraje podpoře funkční komunikaci v rodině důležitou roli lektor znakového jazyka. Středisko rané péče navíc externě využívá služby tlumočníka znakového jazyka, který zprostředkovává semináře, besedy, setkání a pobytové akce pro účastníky se sluchovým postižením. Dalším externím členem týmu, který může napomoci budovat úspěšnou komunikaci mezi rodiči a dítětem, je videotrenér. V rané péči lze s úspěchem využívat tzv. videotrénink interakcí, což je metoda, která vznikla v 80. letech v Holandsku a byla určena rodinám, které měly problémy ve výchově svých dětí, zejména pak pokud se obtíže týkaly komunikace. Nezbytnými členy týmu rané péče jsou dobrovolníci, kteří se většinou rekrutují ze studentů speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Ve smyslu zajištění návaznosti péče o dítě se sluchovým postižením raného věku sehrává významnou roli spolupráce s dalšími institucemi zajišťujícími výchovu a vzdělávání sluchově postižených. (7) Tolik příklad pracovního týmu poskytovatele služeb rané péče, u jiných pracovišť, které poskytují služby rodinám dětmi s jiným postižením je situace obdobná, pouze struktura odborníků je přizpůsobena typu postižení (oftalmolog u poskytovatele rané péče rodinám dětí se zrakovým postižením apod.) Pracovníci v rané péči se sdružují v celostátní profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči. Jejím posláním je prosazování oboru rané péče, klade si za cíl sledovat, podporovat a zvyšovat kvalitu služeb rané péče, prezentovat ranou péči jako obor a službu pro laickou i odbornou veřejnost a potencionální klienty, prosazovat obor rané péče, chránit a hájit zájmy jednotlivých pracovníků rané péče, zvyšovat prestiž profese poradce rané péče a zajišťovat vzdělávání pracovníků v rané péči. 13

14 Služby rané péče v Moravskoslezském kraji v současné době poskytují: Rodinám s dětmi s těžkým zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením: Název: Adresa: Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči Nádražní 80, Ostrava Telefon: , www: působnost: Moravskoslezský kraj Rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, autismem a narušenou komunikační schopností: Název: Slezská diakonie Středisko Benjamín - Poradna rané péče Adresa: SPC 54, Krnov Telefon: , www: působnost: Název: okruh do 70 km od Krnova (Krnovsko, Bruntálsko, Osoblažsko, Rýmařovsko, Opavsko, Hlučínsko, Vítkovsko) Slezská diakonie Poradna rané péče při středisku Salome Adresa: Nerudova 1041, Bohumín Telefon:

15 www: působnost: Název: Bohumín a okolí do 20 km Slezská diakonie Poradna rané péče při středisku Lydie Adresa: Třanovského 10, Český Těšín Telefon: www: působnost: Český Těšín a blízké okolí, Třinecko, Jablunkovsko Název: Slezská diakonie Poradna rané péče EUNIKA Adresa: Horova 654, Karviná-Ráj Telefon: www: působnost: Karviná a blízké okolí Název: Sociální služby města Havířova Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD Adresa: Atriová 5, Havířov - Město Telefon: , www: www. rad.xf.cz 15

16 působnost: Havířov a okolí do 30 km Rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením: Název: Federace rodičů a přátel sluchově postižených Středisko rané péče Tamtam Olomouc Adresa: Jungmanova 25, Olomouc Telefon: www: působnost: Morava Literatura: 1. HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, ISBN X 2. HRADILKOVÁ, T. Raná péče teorie a praxe. In Kolektiv autorů. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Vybrané příspěvky z kurzu Poradce rané péče. Praha: Středisko rané péče Praha, ISBN , s KRÁLOVÁ, J., RÁŽOVÁ, E. Sociální služby a příspěvek na péči Olomouc: ANAG, ISBN Kolektiv autorů. Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Agentura API s.r.o., LUDÍKOVÁ, L. Poradenství ve speciální pedagogice. In RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN , s

17 6. OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, ISN RÁDLOVÁ, E., ŠARÁTKOVÁ, A. Komplex služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN Standardy rané péče/intervence, materiál pro pracovní skupiny pro standardy rané péče k sociální konferenci MPSV. Praha: MPSV, Standardy kvality sociálních služeb. Praha: MPSV, Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 11. Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 17

18 RODINA DÍTĚTE SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A JEJÍ POTŘEBY Mgr. Martina Péčová (Tamtam Praha), Mgr. Anna Kučerová (Ph.D.) Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Sluchové postižení má mezi typy zdravotního postižení specifické postavení. Jeho dopady na kognitivní a sociální rozvoj dítěte bývá velmi často podceňován. Sluchové postižení není na první pohled viditelné, bývá považováno za méně závažné, často se zaměňuje s mentálním postižením. Slyšící lidé se domnívají, že člověk se sluchovým postižením může vše co neslyšící přečíst a odezřít. Rodina s dítětem se sluchovým postižením je vystavena situacím a okolnostem, se kterými nemá zkušenosti a těžce se s nimi vyrovnává, což má vliv na všechny členy rodiny, sourozence, prarodiče a další. Mění se režim rodiny, její rituály, zvyky a způsoby komunikace, plánování budoucnosti a společenství, jehož je součástí. V 90 až 95% vyrůstají děti se sluchovým postižením v rodinách slyšících rodičů a pro ně je samotný fakt sluchového postižení velkou neznámou. V České republice se každý rok narodí 70 až 90 dětí s vrozenou těžkou percepční sluchovou vadou, nebo ji získávají v průběhu prvních dnů a měsíců života. K tomuto číslu je pak ještě nutné připočítat děti, které o sluch přichází v raném věku následkem onemocnění či úrazu. Středisko Tamtam podporuje schopnost klientských rodin řešit situaci vlastními silami a předcházet tak závislosti rodiny na sociálním systému a institucí, pomáhá rodině najít cestu k dítěti, vyrovnat se s novou situací a naučit se s dítětem komunikovat. Potřeby rodiny i jejich dítěte se sluchovým postižením jsou velmi různorodé zejména díky variabilitě sluchového postižení (typ, stupeň, etiologie, doba vzniku), ale i díky typu komunikačního systému užívaného dítětem i rodinou, používaným technickým pomůckám i sociokulturnímu zázemí. Osoby se sluchovým postižením Osoby se sluchovým postižením tvoří velmi nehomogenní skupinu, její různost je dána stupněm a druhem sluchového postižení, věkem, kdy k postižení došlo, mentálními dispozicemi, celkovou úrovní rozvoje osobnosti, dalším přidruženým postižením a sociokulturními podmínkami. Velmi důležitým faktorem je způsob komunikace, který využívají osoby se sluchovým postižením pro interkulturní (komunikace se slyšícími) i intrakulturní komunikaci (komunikace mezi osobami se sluchovým postižením. (18) Skupina osob se sluchovým postižením zahrnuje osoby neslyšící (slyšení je poškozeno v takovém rozsahu, že nemohou vnímat zvuky mluvené řeči), osoby nedoslýchavé (slyšení je ztrátou omezeno jen částečně, lze ho úspěšně kompenzovat elektroakustickými kompenzačními pomůckami) a ohluchlé (ke ztrátě sluchu u nich došlo v období dokončování vývoje řeči nebo po jeho ukončení). V současné době se navíc začíná formovat specifická skupina uživatelů kochleárního implantátu. 18

19 Různé pohledy zainteresovaných a výrazná heterogenita skupiny sluchově postižených ovlivňují i rozmanitost užívané terminologie. V literatuře dotýkající se problematiky sluchového postižení se můžeme setkat s pojmy osoba s vadou sluchu, neslyšící, hluchý i se zastaralým pojmem hluchoněmý (11). Všeobecně užívaným obecným termínem pro označení osoby se ztrátou sluchu bez ohledu na její další charakteristiku (stupeň, typ, dobu vzniku) je termín sluchově postižený. Tento termín je v poslední době nahrazován termínem osoba (dítě, žák, student,..) se sluchovým postižením, kdy není středem zájmu fakt postižení, ale především člověk. Sluchové postižení Sluchové vnímání je důležitou složkou dorozumívacího procesu. Sluchem přicházejí informace, které napomáhají orientaci v prostředí a normální funkce sluchového analyzátoru je nezbytná pro rozvoj mluvené řeči. Hlavní význam pro sluchové vnímání má centrální část sluchového analyzátoru, která je uložena v temporálním laloku mozkové kůry. (20) Sluchové vnímání je omezeno kvalitativně i kvantitativně. Člověk je schopen vnímat zvukové vlny v rozmezí od 16 do Hz při dostatečné intenzitě zvuku. Nejmenší intenzita zvuku, kterou můžeme vnímat, se nazývá sluchový práh. Pokud překročí intenzita zvuku určitou hranici, změní se sluchový vjem v bolest a mluvíme o prahu bolesti (maximální práh intenzity zvuku je pro člověka 120 db). Oblast slyšení ohraničená sluchovým prahem a prahem bolesti se nazývá sluchové pole, jeho nejdůležitější oblastí je oblast řeči, která obsahuje nejdůležitější frekvence nezbytné pro rozlišování hlásek lidské řeči. (12,13) Sluchovým postižením rozumíme poškození analyzátoru v některé jeho části, které má za následek snížení nebo úplnou ztrátu vnímat okolní zvuky a řeč. (25) Sluchové postižení (vady, poruchy) lze klasifikovat podle nejrůznějších kategorií. Klasifikace sluchového postižení podle velikosti sluchové ztráty bývá odlišné podle účelu, pro něž jsou stanovena kritéria klasifikace. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1980 stanovila mezinárodní klasifikaci stupňů sluchových poruch: lehká sluchová porucha (26 40 db), střední sluchová porucha (41-55 db), středně těžká sluchová porucha (56 70 db), těžká sluchová porucha (71-91 db)a úplná ztráta sluchu. Surdopedická terminologie užívá pro označení velikosti ztráty sluchu nejčastěji termíny nedoslýchavost (lehká, střední, těžká) a hluchota. Nedoslýchavostí (hypacuis) rozumíme částečnou ztrátu sluchu s různou etiologií i dobou vzniku. Nedoslýchavost se může pohybovat od minimálních ztrát sluchu, kdy si okolí nemusí zhoršeného stavu sluchu vůbec všimnout, přes střední nedoslýchavost. Ta již představuje omezení sluchovým vjemů zejména v nevyhovujících akustických podmínkách až po těžkou nedoslýchavost, kdy už závažnost sluchové poruchy negativně ovlivňuje kvalitu komunikace. Hluchota (anacusis) představuje nejtěžší stupeň sluchového postižení, znemožňuje vnímání mluvené řeči i její přirozený vývoj. Lidé s hluchotu jsou zcela odkázáni na vizuální způsob příjmu informací. 19