ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI"

Transkript

1 ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OLOMOUC 2007

2 Název studie: ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB RANÉ PÉČE RODINÁM DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A DĚTÍ S DUÁLNÍM POSTIŽENÍM SLUCHU A ZRAKU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Zadavatel: Komise rady Moravskoslezského kraje pro občany se zdravotním postižením v rámci plnění Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Zpracování studie reaguje na opatření 6.2: Zpracování studie zaměřené na zjištění potřebnosti rané péče u dětí se sluchovým postižením a v návaznosti na její výstupy podpořit rozvoj rané péče u této cílové skupiny. Zpracovatel: Středisko rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením Olomouc Jungmannova 25, Olomouc, tel.: , Další spolupracující odborníci a instituce: Mgr. Kateřina Tomisová, Odbor sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Zástupci poskytovatelů služeb rané péče v Moravskoslezském kraji 2

3 Termín realizace: Duben až listopad

4 CÍL STUDIE Hlavním cílem studie bylo zjistit potřebnost služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku. Hlavní cíl byl rozčleněn do 4 dílčích cílů: vytvořit teoretickou bázi poznatků (raná péče jako sociální služba, poskytování služeb dané cílové skupině charakteristika cílové skupiny, specifika poskytování služeb dané cílové skupině, zkušenosti ze zahraničí, zvýšit informovanost laické i odborné veřejnosti o službách rané péče na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím distribuce informačního letáku seznamujícího s možností služeb rané péče na území Moravskoslezského kraje, které mohou upozornit potenciální uživatele služby, zjištění potřebnosti rané péče dané cílové skupině stěžejní částí studie je zjištění početného zastoupení dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku raného věku a zjištění napojení dané cílové skupiny na služby rané péče a jiné sociální služby, návrh konkrétních opatření vyplývajících z výsledků studie a jejich prezentace. 4

5 POSTUP REALIZACE STUDIE K naplnění jednotlivých cílů studie byly realizovány následující aktivity: Dílčí cíl 1. teoretická báze studie Dílčí cíl 2. sběr teoretických poznatků k dané problematice, zpracování teoretických kapitol studie. zvýšení informovanosti laické a odborné veřejnosti o službách rané péče tvorba informačního letáku informující odbornou veřejnost a potenciální uživatele služby: pracovní setkání poskytovatelů rané péče v MSK s cílem vytvořit leták informující o možnostech služeb rané péče v MSK (obsahová i formální stránka, oblasti distribuce), grafické zpracování a tisk letáku, distribuce informačního materiálu spolu s dotazníky v rámci výzkumného šetření studie, jeho distribuce i do jiných oblastí, než je cílený zájem studie (zejména u poskytovatelů s odlišnou cílovou skupinou). Dílčí cíl 3. zjištění potřebnosti rané péče rodinám dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku v MSK cíl dotazníkového šetření: zjistit početnost dětí se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku, napojení jejich rodin na služby rané péče a další sociální služby, skupina respondentů dotazníkového šetření: oblast zdravotnictví (porodnická a neonatologická oddělení nemocnic pouze distribuce letáků, foniatrie a ORL pracoviště, ambulance klinických logopedů, pediatrické ambulance), 5

6 oblast školství (speciálně pedagogická centra pro žáky se sluchovým postižením a pro žáky s více vadami, MŠ pro žáky se sluchovým postižením a pro žáky s více vadami), sociální oblast (poskytovatelé služeb rané péče v MSK a další poskytovatelé sociálních služeb dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám, organizace osob se sluchovým postižením a duálním postižením sluchu a zraku, odbory sociálních věcí městských úřadů a magistrátů obcí s pověřeným obecním úřadem), způsob oslovování respondentů: respondenti byli požádání o spolupráci na dotazníkovém šetření prostřednictvím doprovodného dopisu s popisem cílu studie zejména písemnou formou ( , pošta), obsahem dotazníku jsou položky vedoucí k zjištění početnosti dětí se sluchovým postižením a dětí s duálním postižením sluchu a zraku, jejich napojení na služby rané péče a další sociální služby, identifikační položky o respondentech byly omezeny pouze na jejich zařazení do jednotlivých resortů a základní charakteristiku služeb a územní vymezení, společně s dotazníky byl distribuován informační leták o službách rané péče na území Moravskoslezského kraje. Dílčí cíl č návrh konkrétních opatření a prezentace výstupů studie návrh konkrétních opatření plynoucích z výsledků realizované studie zejména v oblasti zajištěné služeb rané péče dané cílové skupině na území MSK, prezentace výstupů studie na odborné konferenci k aktuální situaci v poskytování služeb rané péče na území MSK. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST STUDIE RANÁ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Mgr. Anna Kučerová, Ph.D. (Tamtam Olomouc) Následující text vychází především z Manuálu o rané péči v Moravskoslezském kraji, který je výstupem studie o pojetí rané péče v kraji, zpracované v roce 2005 kolektivem autorů poskytovatelů služeb rané péče a pracovníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Konečným zpracovatelem materiálu byla Poradna rané péče při Středisku Benjamín v Krnově, zřizována Slezskou diakonií. Definice rané péče Standardy rané péče z roku 2000 definují ranou péči/intervenci jako: komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku se zdravotním postižením a ohrožením vlivem biologických faktorů nebo vlivem prostředí. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách definici zpřesňuje: Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Charakteristika rané péče Služby rané péče jsou podle Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách řazeny mezi služby sociální prevence. (3) Jejich cílem je sociální integrace rodiny a dítěte, tento základní cíl je možné rozčlenit do několika cílů poskytování služeb rané péče: snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech, vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. (2) Uživatelem služby rané péče je rodina, ve kterém žije dítě se zdravotní postižením nebo dítě, jehož vývoj je ohrožen v důsledku sociálního prostředí a jehož věk nepřesáhl sedm let. Raná péče může být 7

8 poskytována od zjištění rizika (zjištění postižení či ohrožení už od prenatálního období), do doby, kdy pominou důvody pro poskytování služeb rané péče, maximálně však do nástupu dítěte do předškolního nebo školního zařízení, zpravidla do 4 let u dítěte se zdravotním postižením a do 7 let u dítěte s kombinovaným zdravotním postižením. Služby rané péče jsou poskytovány jednotlivým cílovým skupinám uživatelů, které můžeme rozčlenit podle druhu zdravotního postižení dítěte na: rodiny s dětmi s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, rodiny s dětmi s autismem, rodiny s dětmi s těžkým tělesným postižením, rodiny s dětmi s narušenou komunikační schopností. (4) Program rané péče v sobě zahrnuje tři hlavní oblasti, které se vzájemně prolínají: podpora vývoje dítěte stimulační programy a techniky, individuální a skupinové terapie poradenství při výběru vhodných metod práce s dítětem půjčování pomůcek a hraček, poradenství při jejich výběru podpora rodiny depistáž krizová intervence a podpora v nepříznivé sociální situaci výchovné, psychologické, sociální a odborné sociální poradenství posilování rodičovských kompetencí vzdělávání rodičů, půjčování odborné literatury setkávání rodin pomoc při prosazování práv a zájmů, podpora komunity mezioborová spolupráce, vzdělávání laické a odborné veřejnosti, osvětové a kulturní akce Poskytovatel rané péče by měl normativně uživatelům služby zajistit poradenství, výchovně aktivizační služby a pomoc při prosazování práv a zájmů, fakultativně pak může podle svých personálních a organizačních možností poskytovat některé z terapií (fyzioterapie, logopedie, klinická psychologie, rodinná terapie apod.). (2) Podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách jsou základní činnosti při poskytování rané péče vymezeny do následujících skupin: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním, specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám, podpora a posilování rodičovských kompetencí, 8

9 upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny, vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury, nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte, instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, sociálně terapeutické činnosti, psychosociální podpora formou naslouchání, podpora výměny zkušeností, pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů, doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte. Služby rané péče probíhají formou terénního poskytování služeb (75% služeb probíhá přímo v domácím prostředí uživatelů služby), mohou být doplněny ambulantními službami (zejména terapie) a dalšími formami poskytování služby (vzdělávací semináře, vícedenní pobyty a kurzy, telefonické a ové konzultace, doprovázení při kontaktu s dalšími odborníky a další). (2) 9

10 Průběh poskytování služby začíná vyhledáním zájemce (depistáží), následuje přijetím klienta (při prvním kontaktu dojde k předání základních informací o podmínkách a průběhu služby, přijetí klienta bývá u většiny poskytovatelů služeb rané péče formalizováno uzavřením smlouvy nebo dohody o poskytování služby rané péče). Již během přijímání uživatele služby dochází k rozpoznávání a definování jeho potřeb, jsou stanovovány a přehodnocovány cíle rané péče a následuje poskytování služeb vedoucích k jejich naplnění. Během poskytování služeb rané péče je nezbytná mezioborová spolupráce, zejména s odbornými lékaři, psychologem, sociálním pracovníkem a dalšími zainteresovanými odborníky. Služba bývá obvykle ukončována z důvodu naplnění věku dítěte jako kritéria pro poskytování služby, před ukončením poskytování služby pracovník rané péče spolu s rodinou vyhledává návaznou službu a zpracovává pro rodiče závěrečnou zprávu o poskytování služeb rané péče. (4) Poskytovatelé rané péče jsou v současné době ve většině případů zřizováni neziskovými organizacemi, které jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních programů Ministerstva práce a sociálních věcí a z prostředků nadací a sponzorských darů. Služba rané péče je rodinám poskytována bezplatně. Poskytovatel rané péče by pro své působení měl mít: jasně vymezenou cílovou skupinu (střediska rané péče se zaměřují většinou na skupinu dětí s jedním typem zdravotního postižení, popřípadě s tím související kombinované postižení, např. středisko rané péče pro rodiny dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením), vymezený cílový region (tato informace je důležitá jak pro potenciální uživatele služeb, tak pro jejich zadavatele), vymezenou kapacitu, metodika pro poskytování služeb konkrétní cílové skupině (program rané péče jednotlivých poskytovatelů reaguje na specifické potřeby jejich cílové skupiny, největší odlišnosti je možné pozorovat zejména v metodice přímé práce s dítětem stimulace zraku pro děti s těžkým zrakovým postižením, rozvoj komunikačních schopností u dětí se sluchovým postižením, metodika Portage 10

11 pro děti s mentálním postižením a další metodiky pro podporu psychomotorického vývoje dítěte se zdravotním postižením), naplňování standardů a principů služeb rané péče, opakované poskytování služeb rané péče v přirozeném prostředí rodin (terénní služba, až 75% služeb se odehrává v rodinách), odborný tým s odpovídajícím vzděláním, poskytování odborných programů s ohledem na specifika cílové skupiny, povinná registrace poskytovatele sociálních služeb, která vyplývá ze Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. (4) Jak již bylo zmíněno, poskytovatel služeb rané péče musí při své činnosti respektovat a naplňovat principy služeb rané péče, které jsou obsaženy ve Standardech rané péče. Princip důstojnosti obsahuje respekt k individualitě dítěte a kulturním, sociálním a výchovným zvláštnostem každé rodiny, jednaní s klientem podle zásad partnerství, vedení dokumentace s ohledem na důstojnost klienta a další zásady. Princip ochrany soukromí klienta zajišťuje nakládání s dokumentací jako důvěrným materiálem, poskytování informací o uživateli služby pouze s jeho souhlasem a taktní přístup k domácímu prostředí klienta při terénním poskytování služby. Princip zplnomocnění vede pracovníky k respektu práva klienta na kvalifikované a objektivní informace v takovém množství, jak si klient vyžádá a k respektu práva a zodpovědnosti klienta rozhodovat o sobě. Pracovník rané péče by měl klientům poskytnout celou šíři informací, aby klientům umožnil jejich kvalifikované a zodpovědné rozhodnutí. Při poskytování služeb rané péče se opouští od expertního přístupu, ale rodiče jsou platnými členy multidisciplinárního týmu, který plánuje a hodnotí program služeb rané péče. Navíc služby rané péče podporují právní vědomí rodiny a sounáležitost klientských skupin. Princip nezávislosti v poskytování služeb rané péče podporuje rodiče a dítě k využívání vlastních zdrojů pro zvládnutí situace, ve které se nacházejí. Cílem rané péče je mimo jiné předcházet vzniku závislosti na sociálním systému. Současně by si měl poskytovatel služeb rané péče udržet nezávislost na výchovně vzdělávací instituci či zařízení sociální péče tak, aby bylo poskytování služeb rané péče obsahově, finančně i personálně oddělené. Klient má právo o přijímání služeb rané péče rozhodnout, současně má právo rozhodovat o výběru poskytovaných služeb a o tvorbě individuálního plánu. To je obsaženo v principu práva volby. Jednou ze zásad poskytování služeb rané péče je multidisciplinární přístup, který je obsažen v principu týmového přístupu a komplexnosti služeb. V pracovním týmu je nezbytná spolupráce jak interních členů (poradců rané péče), tak především komunikace s externími spolupracovníky (lékaři, terapeuty), nezbytným členem týmu jsou rodiče dítěte. 11

12 Dodržování principu přirozenosti prostředí zajišťuje terénní povaha poskytování služby, převážná část (až 75%) služeb je klientům poskytována v přirozeném prostředí dítěte v rodině. Služby rané péče podporují přirozené prostředí rodiny a komunity dítěte, využívá více přirozených zdrojů než speciálních pomůcek a metod. Samozřejmostí při poskytování služeb je respekt k běžnému chodu a rytmu rodiny. Princip kontinuity péče je posledním z principů rané péče obsažených ve standardech kvality sociálních služeb z roku 2000, při ukončování služby rané péče je klient informován o návazných službách v jeho regionu, je mu nabídnuto jejich zprostředkování (vzdělávací instituce, sociální služba a další), raná péče podporuje sociální integraci dítěte a jeho rodiny v rámci komunity a regionu. (8) Tým poskytovatele služeb rané péče můžeme v širším slova smyslu chápat jako všechny osoby, které spolupracují na dosažení cíle rané péče u konkrétního klienta, tedy především rodiče (zákonní zástupci) a klíčový pracovník poradce rané péče a další odborníci. V užším slova smyslu pak pracovní tým poskytovatele chápeme jako zaměstnanecký tým, který je rozšířen o externí spolupracovníky, mezioborovou spolupráci s dalšími odborníky, kteří nejsou ve smluvním poměru s poskytovatelem služeb rané péče a podporující osoby a instituce (dobrovolníci, příznivci, média, politici, dárci, odborníci šiřitelé dobrého jména a další). (2) Pracovní tým poskytovatele služeb rané péče a role jeho jednotlivých členů můžeme ilustrovat příkladu poskytovatele služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. Základním článkem týmu rané péče je uživatel služby, tedy rodina dítěte se sluchovým nebo kombinovaným postižením. Tím je uplatňován charakteristický rys služeb rané péče partnerství ve vztahu uživatele a poskytovatele služeb rané péče. Základním článkem nejužšího zaměstnaneckého týmu poskytovatele je poradce rané péče, který funguje jako koordinátor služeb rané péče pro konkrétního příjemce služby, pro danou rodinu. Základním úkolem poradce rané péče je poskytovat rodině konzultace v domácím prostředí, zajistit a sladit takové služby, které jsou pro rodinu vhodné a ze strany rodiny žádané. Pro včasné poskytnutí rané péče je nezbytná včasná diagnostika sluchového postižení. Sluch je možné vyšetřit již několik dnů po narození. Plošný screening sluchu novorozenců však u nás zatím neprobíhá. Neonatální monitoring sluchu je v podmínkách České republiky aplikován pouze v případech nezralých (rizikových) novorozenců. Neonatolog může být prvním odborníkem, který rodině po zjištění sluchového postižení dítěte nabídne službu rané péče a nadále funguje jako externí konzultant při poskytování služeb rané péče zejména rodinám s předčasně narozenými dětmi. Cenným zdrojem informací o dítěti je i další odborník, člen externího týmu rané péče, pediatr, který by měl být o možnostech služeb rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením informován. Nenahraditelným členem externího týmu střediska poskytujícím služby rodinám dětí se sluchovým postižením je foniatr a to v souvislosti s již zmíněnou diagnostikou sluchového postižení i následným výběrem a přidělením vhodných kompenzačních pomůcek (sluchadel či kochleárního implantátu), jejich průběžným nastavováním a péčí o ně. Dětský neurolog se stává členem týmu poskytujícím službu rodině zejména v případě předčasného narození či kombinovaného postižení dítěte. Sleduje psychomotorický vývoj těchto dětí, zpřesňuje jejich diagnózu a doporučuje rehabilitační postupy a pomůcky. V těchto oblastech neurolog úzce spolupracuje s fyzioterapeutem. Psycholog v týmu rané péče se musí orientovat jak v problematice raného psychického vývoje dítěte, tak v otázkách souvisejících 12

13 se světem sluchového postižení. V rané péči působí ve směru k dítěti, rodičům, sourozencům dítěte i dalším členům rodiny, a v neposlední řadě též intervenuje ve směru k poskytovatelům služeb rané péče. Sociální poradenství je další službou, kterou využívají rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. Sociální pracovník poskytuje rodinám komplexní informace v oblasti sociálních příspěvků a dávek osobám se sluchovým postižením a nabízí rodině možnosti podpory při pořizování kompenzačních pomůcek. Dalším členem pracovního týmu rané péče, který se snaží společně s ostatními členy zajistit funkční komunikaci v rodině, bývá logoped. Spolu s ním hraje podpoře funkční komunikaci v rodině důležitou roli lektor znakového jazyka. Středisko rané péče navíc externě využívá služby tlumočníka znakového jazyka, který zprostředkovává semináře, besedy, setkání a pobytové akce pro účastníky se sluchovým postižením. Dalším externím členem týmu, který může napomoci budovat úspěšnou komunikaci mezi rodiči a dítětem, je videotrenér. V rané péči lze s úspěchem využívat tzv. videotrénink interakcí, což je metoda, která vznikla v 80. letech v Holandsku a byla určena rodinám, které měly problémy ve výchově svých dětí, zejména pak pokud se obtíže týkaly komunikace. Nezbytnými členy týmu rané péče jsou dobrovolníci, kteří se většinou rekrutují ze studentů speciální pedagogiky a příbuzných oborů. Ve smyslu zajištění návaznosti péče o dítě se sluchovým postižením raného věku sehrává významnou roli spolupráce s dalšími institucemi zajišťujícími výchovu a vzdělávání sluchově postižených. (7) Tolik příklad pracovního týmu poskytovatele služeb rané péče, u jiných pracovišť, které poskytují služby rodinám dětmi s jiným postižením je situace obdobná, pouze struktura odborníků je přizpůsobena typu postižení (oftalmolog u poskytovatele rané péče rodinám dětí se zrakovým postižením apod.) Pracovníci v rané péči se sdružují v celostátní profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči. Jejím posláním je prosazování oboru rané péče, klade si za cíl sledovat, podporovat a zvyšovat kvalitu služeb rané péče, prezentovat ranou péči jako obor a službu pro laickou i odbornou veřejnost a potencionální klienty, prosazovat obor rané péče, chránit a hájit zájmy jednotlivých pracovníků rané péče, zvyšovat prestiž profese poradce rané péče a zajišťovat vzdělávání pracovníků v rané péči. 13

14 Služby rané péče v Moravskoslezském kraji v současné době poskytují: Rodinám s dětmi s těžkým zrakovým, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením: Název: Adresa: Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči Nádražní 80, Ostrava Telefon: , www: působnost: Moravskoslezský kraj Rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením, autismem a narušenou komunikační schopností: Název: Slezská diakonie Středisko Benjamín - Poradna rané péče Adresa: SPC 54, Krnov Telefon: , www: působnost: Název: okruh do 70 km od Krnova (Krnovsko, Bruntálsko, Osoblažsko, Rýmařovsko, Opavsko, Hlučínsko, Vítkovsko) Slezská diakonie Poradna rané péče při středisku Salome Adresa: Nerudova 1041, Bohumín Telefon:

15 www: působnost: Název: Bohumín a okolí do 20 km Slezská diakonie Poradna rané péče při středisku Lydie Adresa: Třanovského 10, Český Těšín Telefon: www: působnost: Český Těšín a blízké okolí, Třinecko, Jablunkovsko Název: Slezská diakonie Poradna rané péče EUNIKA Adresa: Horova 654, Karviná-Ráj Telefon: www: působnost: Karviná a blízké okolí Název: Sociální služby města Havířova Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD Adresa: Atriová 5, Havířov - Město Telefon: , www: www. rad.xf.cz 15

16 působnost: Havířov a okolí do 30 km Rodinám s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením: Název: Federace rodičů a přátel sluchově postižených Středisko rané péče Tamtam Olomouc Adresa: Jungmanova 25, Olomouc Telefon: www: působnost: Morava Literatura: 1. HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, ISBN X 2. HRADILKOVÁ, T. Raná péče teorie a praxe. In Kolektiv autorů. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Vybrané příspěvky z kurzu Poradce rané péče. Praha: Středisko rané péče Praha, ISBN , s KRÁLOVÁ, J., RÁŽOVÁ, E. Sociální služby a příspěvek na péči Olomouc: ANAG, ISBN Kolektiv autorů. Manuál o rané péči v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Agentura API s.r.o., LUDÍKOVÁ, L. Poradenství ve speciální pedagogice. In RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN , s

17 6. OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, ISN RÁDLOVÁ, E., ŠARÁTKOVÁ, A. Komplex služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Sborník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN Standardy rané péče/intervence, materiál pro pracovní skupiny pro standardy rané péče k sociální konferenci MPSV. Praha: MPSV, Standardy kvality sociálních služeb. Praha: MPSV, Vyhláška č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 11. Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 17

18 RODINA DÍTĚTE SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A JEJÍ POTŘEBY Mgr. Martina Péčová (Tamtam Praha), Mgr. Anna Kučerová (Ph.D.) Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Sluchové postižení má mezi typy zdravotního postižení specifické postavení. Jeho dopady na kognitivní a sociální rozvoj dítěte bývá velmi často podceňován. Sluchové postižení není na první pohled viditelné, bývá považováno za méně závažné, často se zaměňuje s mentálním postižením. Slyšící lidé se domnívají, že člověk se sluchovým postižením může vše co neslyšící přečíst a odezřít. Rodina s dítětem se sluchovým postižením je vystavena situacím a okolnostem, se kterými nemá zkušenosti a těžce se s nimi vyrovnává, což má vliv na všechny členy rodiny, sourozence, prarodiče a další. Mění se režim rodiny, její rituály, zvyky a způsoby komunikace, plánování budoucnosti a společenství, jehož je součástí. V 90 až 95% vyrůstají děti se sluchovým postižením v rodinách slyšících rodičů a pro ně je samotný fakt sluchového postižení velkou neznámou. V České republice se každý rok narodí 70 až 90 dětí s vrozenou těžkou percepční sluchovou vadou, nebo ji získávají v průběhu prvních dnů a měsíců života. K tomuto číslu je pak ještě nutné připočítat děti, které o sluch přichází v raném věku následkem onemocnění či úrazu. Středisko Tamtam podporuje schopnost klientských rodin řešit situaci vlastními silami a předcházet tak závislosti rodiny na sociálním systému a institucí, pomáhá rodině najít cestu k dítěti, vyrovnat se s novou situací a naučit se s dítětem komunikovat. Potřeby rodiny i jejich dítěte se sluchovým postižením jsou velmi různorodé zejména díky variabilitě sluchového postižení (typ, stupeň, etiologie, doba vzniku), ale i díky typu komunikačního systému užívaného dítětem i rodinou, používaným technickým pomůckám i sociokulturnímu zázemí. Osoby se sluchovým postižením Osoby se sluchovým postižením tvoří velmi nehomogenní skupinu, její různost je dána stupněm a druhem sluchového postižení, věkem, kdy k postižení došlo, mentálními dispozicemi, celkovou úrovní rozvoje osobnosti, dalším přidruženým postižením a sociokulturními podmínkami. Velmi důležitým faktorem je způsob komunikace, který využívají osoby se sluchovým postižením pro interkulturní (komunikace se slyšícími) i intrakulturní komunikaci (komunikace mezi osobami se sluchovým postižením. (18) Skupina osob se sluchovým postižením zahrnuje osoby neslyšící (slyšení je poškozeno v takovém rozsahu, že nemohou vnímat zvuky mluvené řeči), osoby nedoslýchavé (slyšení je ztrátou omezeno jen částečně, lze ho úspěšně kompenzovat elektroakustickými kompenzačními pomůckami) a ohluchlé (ke ztrátě sluchu u nich došlo v období dokončování vývoje řeči nebo po jeho ukončení). V současné době se navíc začíná formovat specifická skupina uživatelů kochleárního implantátu. 18

19 Různé pohledy zainteresovaných a výrazná heterogenita skupiny sluchově postižených ovlivňují i rozmanitost užívané terminologie. V literatuře dotýkající se problematiky sluchového postižení se můžeme setkat s pojmy osoba s vadou sluchu, neslyšící, hluchý i se zastaralým pojmem hluchoněmý (11). Všeobecně užívaným obecným termínem pro označení osoby se ztrátou sluchu bez ohledu na její další charakteristiku (stupeň, typ, dobu vzniku) je termín sluchově postižený. Tento termín je v poslední době nahrazován termínem osoba (dítě, žák, student,..) se sluchovým postižením, kdy není středem zájmu fakt postižení, ale především člověk. Sluchové postižení Sluchové vnímání je důležitou složkou dorozumívacího procesu. Sluchem přicházejí informace, které napomáhají orientaci v prostředí a normální funkce sluchového analyzátoru je nezbytná pro rozvoj mluvené řeči. Hlavní význam pro sluchové vnímání má centrální část sluchového analyzátoru, která je uložena v temporálním laloku mozkové kůry. (20) Sluchové vnímání je omezeno kvalitativně i kvantitativně. Člověk je schopen vnímat zvukové vlny v rozmezí od 16 do Hz při dostatečné intenzitě zvuku. Nejmenší intenzita zvuku, kterou můžeme vnímat, se nazývá sluchový práh. Pokud překročí intenzita zvuku určitou hranici, změní se sluchový vjem v bolest a mluvíme o prahu bolesti (maximální práh intenzity zvuku je pro člověka 120 db). Oblast slyšení ohraničená sluchovým prahem a prahem bolesti se nazývá sluchové pole, jeho nejdůležitější oblastí je oblast řeči, která obsahuje nejdůležitější frekvence nezbytné pro rozlišování hlásek lidské řeči. (12,13) Sluchovým postižením rozumíme poškození analyzátoru v některé jeho části, které má za následek snížení nebo úplnou ztrátu vnímat okolní zvuky a řeč. (25) Sluchové postižení (vady, poruchy) lze klasifikovat podle nejrůznějších kategorií. Klasifikace sluchového postižení podle velikosti sluchové ztráty bývá odlišné podle účelu, pro něž jsou stanovena kritéria klasifikace. Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1980 stanovila mezinárodní klasifikaci stupňů sluchových poruch: lehká sluchová porucha (26 40 db), střední sluchová porucha (41-55 db), středně těžká sluchová porucha (56 70 db), těžká sluchová porucha (71-91 db)a úplná ztráta sluchu. Surdopedická terminologie užívá pro označení velikosti ztráty sluchu nejčastěji termíny nedoslýchavost (lehká, střední, těžká) a hluchota. Nedoslýchavostí (hypacuis) rozumíme částečnou ztrátu sluchu s různou etiologií i dobou vzniku. Nedoslýchavost se může pohybovat od minimálních ztrát sluchu, kdy si okolí nemusí zhoršeného stavu sluchu vůbec všimnout, přes střední nedoslýchavost. Ta již představuje omezení sluchovým vjemů zejména v nevyhovujících akustických podmínkách až po těžkou nedoslýchavost, kdy už závažnost sluchové poruchy negativně ovlivňuje kvalitu komunikace. Hluchota (anacusis) představuje nejtěžší stupeň sluchového postižení, znemožňuje vnímání mluvené řeči i její přirozený vývoj. Lidé s hluchotu jsou zcela odkázáni na vizuální způsob příjmu informací. 19

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

2. mimořádné číslo/2010

2. mimořádné číslo/2010 2. mimořádné číslo/2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. Eva Souralová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením. Eva Souralová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se sluchovým postižením Eva Souralová Olomouc 2007 Oponent: Mgr. Jiří Langer, Ph.D. 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů

Úvod do praxe stínového řečníka. Titulkování TV pořadů Úvod do praxe stínového řečníka Titulkování TV pořadů Sluchově postižení EN: deafness and hard of hearing (hearing impairment) neslyšící osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím

Více

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Marie Cholastová 3. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro osoby se sluchovým postižením Zpracovala: Eva Souralová 1 Charakteristika cílové skupiny Sluchové postižení představuje závažnou komunikační bariéru, jejíž důsledky si

Více

Metodický materiál. část druhá

Metodický materiál. část druhá Metodický materiál část druhá Obsah Obsah Komunikace a osoby se sluchovým postižením 1. Skupina osob se sluchovým postižením... 10 2. Sluchové postižení a formy komunikace sluchově postižených... 12 ϜϜMluvená

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základy logopedie (logopedie jako vědní obor)

Základy logopedie (logopedie jako vědní obor) Základy ( jako vědní obor) doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je prezentovat logopedii jako vědní obor, obor vysokoškolského studia a profesi. Dílčími cíli je prezentovat předmět,

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková

sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková sluchové postižení úvod do surdopedie radka horáková KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Horáková, Radka Sluchové postižení : úvod do surdopedie

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE studijní text Mgr. Václav Kvítek 2006 - 2-1. Pojem a

Více

Poradenství pro osoby se sluchovým postižením

Poradenství pro osoby se sluchovým postižením Poradenství pro osoby se sluchovým postižením Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Mgr. Pavel Kučera Cíle Cílem kapitoly je představit aktuální nabídku poradenských služeb pro osoby se sluchovým postižením i jejich

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých Diskusní fórum: Hluchoslepí a současný stav sociálních služeb Datum konání:25. března 2009 Místo: PedF UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, posluchárna P22 I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

2. Deskripce historických souvislostí a aktuální situace poskytování služby sociální prevence rané péče v České republice

2. Deskripce historických souvislostí a aktuální situace poskytování služby sociální prevence rané péče v České republice EVALUACE KVALITY SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE RANÉ PÉČE V KONTEXTU INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTŮ VE STŘEDISKU RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH Zdenka Šándorová Sdružení pro ranou péči v Pardubicích Středisko rané péče

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika Rážová Sociální péče, obor Sociální práce

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Vždyť si to přečtou...

Vždyť si to přečtou... Vždyť si to přečtou... Neslyšící děti v muzeích a galeriích mariana.koutska@gmail.com Přístupnost muzeí a galerií pro neslyšící Problematika sluchového postižení Neslyšící a kulturní práva Kulturní politika

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více