Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita"

Transkript

1 Tent prjekt financuje Operační prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Kateřina Plákvá

2 Pd pjem specifická prucha učení, ale také vývjvá prucha učení, prucha učení, či specifická vývjvá prucha učení (dále jen SPU) můžeme zahrnut celu skupinu pruch a dysfunkcí, které jsu příčinu výukvých btíží dítěte ve škle. Odbrně se jim říká dyslexie, dysrtgrafie, dysgrafie, dyskalkulie. Specifické pruchy učení dstaly své značení prt, že se vymykají běžným btížím. Nespecifické ptíže se dají dstranit pakváním, ale specifické tímt způsbem nevymizí. K jejich překnání musíme využít specifické způsby nápravy. SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI SPU 1. Specifická prucha učení není nemc a nelze ji léčit. Určité btíže přes úspěšnu reedukaci přetrvávají p celý živt. 2. První prjevy je mžné zachytit v předšklním věku. 3. Čím dříve začneme pracvat s dítětem, tím lepší jsu vyhlídky na zvládnutí btíží, cílená intervence by prt měla začít c nejdříve. 4. Hlavním úklem není hledání th, c dítě neumí, ale blastí, kde může být úspěšné. 5. Reedukaci i kmpenzaci je mžné prvádět p celý živt. Na 1. stupni ZŠ převažuje reedukace. Na druhém stupni se připjuje kmpenzace zvláště pak v těch případech, kdy intenzivní cílená reedukace v dřívější dbě nepřinesla čekávané výsledky. Pruchy učení nejsu shdné s puhým pžděním dítěte. Zárveň ale některé pstupy při diagnstice a reedukaci můžeme pužít při práci s dětmi, u kterých tyt pruchy diagnstikvány nejsu. V sučasné dbě jsu kritéria pr stanvení diagnózy dyslexie a dalších pruch učení v pedaggickpsychlgických pradnách přesně stanvena. 1

3 V našich pdmínkách se uvádí, že pruchami učení trpí přibližně 5 7% dětí. T jsu však případy, kdy je prucha natlik závažná, že vyžaduje integrační patření. Krmě th dalších cca 10% dětí má mírnější příznaky dyslexie. Zda jim bude pskytnuta dpvídající péče, záleží na chtě učitelů, jejich dbrných kmpetencích a celkvém pstji vedení škly k tét prblematice. CO NENÍ SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ: Nízké rzumvé schpnsti na úrvni mentální retardace. Je pravda, že mentálně retardvaní mají též btíže ve čtení, ale jejich příčinu je trvalé snížení rzumvých schpnstí. Není t výchvná zanedbanst dítěte, nedstatek péče ze strany rdičů ani nevhdná, nesprávná práce učitele ve výuce. T jsu faktry, které situaci zhršují, ale nejsu jejich přímu příčinu. PŘÍČINY VZNIKU SPU Pdkladem pr vznik specifických pruch učení je prucha funkcí, které jsu důležité pr učení se čtení, psaní a pčítání. Krmě smyslvéh vnímání (percepční funkce) se zde splupdílejí funkce pznávací (kgnitivní) a dále phybvé (mtrické). Dědičnst se prjevuje přibližně v 40% případů. Pzitivní vliv vnějšíh prstředí však může prjevy pruch zmírnit. Je též znám, že rdiče, kteří sami trpí dyslexií, mají více pchpení pr btíže svéh dítěte. Další příčinu je dlišná stavba a fungvání centrální nervvé sustavy, které způsbují, že člvěk s dyslexií myslí a jedná jinak. Nejedná však špatně! Odlišnst neznamená nižší úrveň rzumvých schpnstí, ale jiný způsb uvažvání, způsb řešení prblémů. 2

4 KONGITIVNÍ FUNCKE OVLIVŇOVANÉ CNS: Řeč (Kmunikace. Kmunikativní kmpetence.) Sluchvé vnímání Zrakvé vnímání. Orientace prav-levá a prstrvá. Paměť krátkdbá, pracvní, dluhdbá Autmatizace Kncentrace pzrnsti Orientace v čase 1. ŘEČ Při mezeném przumění řeči žák výklad vnímá, ale nerzumí zcela přesně bsahu. Psluchá pkyn, ale trvá delší dbu, než si uvědmí, c má udělat. Žák se neumí vyjádřit, najít vhdné slv a vzbuzuje djem, že učiv nevládá. Oslabený jazykvý cit zpùsbuje nejčastìji selhávání v gramatice mateřskéh i cizíh jazyka. U některých jedinců bez hledu na věk lze diagnstikvat specifický lgpedický nález, jehž prjevem je neschpnst vyslvvat artikulačně nárčná slva. Nesprávná artikulace vlivňuje psaní pdle diktátu, pkud dítě píše t, c si sam diktuje. Výzkumem byly zjištěny další btíže při svjvání kmunikativních kmpetencí. Žáci se SPU byli v kmunikaci pasivní až bezradní, prjevvali menší zájem kmunikaci. Jejich vyjadřvání byl nepřesné, btížně sledvali dějvu linii. 2. SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ Prblém se sluchvým vnímáním není ttžný s vadu sluchu (nedslýchavst, ztráta sluchu), je sice méně závažný, ale je příčinu mnha btíží. Fnematický sluch umžňuje analyzvat lidsku řeč na slva, slabiky a hlásky, prvádět syntézu slabik a hlásek ve slvě, rzlišvat slva lišící se hlásku. 3

5 Jedinci s dyslexií nezvládají úkly zaměřené na manipulace s hláskami ve slvě (uber první hlásku ve slvě vlak, druhu hlásku ve slvě dlaň). Pr výuku má fnematický sluch důležitu rli. Deficit v jeh vývji způsbuje, že žák není schpen určit hlásky, které tvří slv, neb slv z daných hlásek slžit. Části slv, které vnímá nepřesně neb nevnímá vůbec, při psaní vynechává. 3. ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, PRAVO-LEVÁ A PROSTOROVÁ ORIENTACE Nedstatečný vývj tét funkce pstihuje zrakvu analýzu, syntézu, diferenciaci, vedení čních phybů, rzlišvání figura-pzadí. Nižší úrveň vývje zrakvé percepce se prjevuje chybami v rzlišvání písmen, číslic arabských i římských, dítě se může btížně rientvat na stránce, v učebnici a dalších pracvních materiálech. Rzlišvání figura-pzadí je nezbytně nutné při řešení úklů v gemetrii, při práci s textem netypicky zpracvaným (barevné neb šrafvané pzadí), při práci s mapu. 4. PAMĚŤ KRÁTKODOBÁ, PRACOVNÍ, DLOUHODOBÁ Všechny typy paměti jsu vlivněny pzrnstí a exekutivními funkcemi. Pzrnst a mtivace vlivňují již vstup d paměti, tj. skutečnst, zda dítě vůbec infrmaci zaregistruje. 5. AUTOMATIZACE Nastupuje p dluhdbém pakvání vědmstí a dvednstí, které zpčátku vyknáváme se zvýšeným úsilím a kncentrací pzrnsti. U dětí s pruchami učení nastupuje pmaleji. Prt je nutné učiv pakvat více než u běžné ppulace. 4

6 6. KONCENTRACE POZORNOSTI Prucha kncentrace pzrnsti se může prjevvat třemi způsby. Nejčastěji se žák začíná sustředit pměrně dbře, ale kncentrace je krátkdbá. P něklika minutách se začíná vrtět a přestává pracvat. Druhým prjevem je nesmírně dluhé bdbí, které předchází zkncentrvání se na plnění úklu. Učitel se něklikrát ptá, zda rzumí úklu, zda ví, jak má začít. Dítě přest zahájí činnst až v dbě, kdy statní knčí. Třetím prjevem je kmbinace bu předcházejících. 7. ORIENTACE V ČASE, ORGANIZACE SEBE SAMA Dítě btížně rganizuje přípravu na vyučvání, svůj vlný čas. Neumí dhadnut, klik času ptřebuje na vypracvání úklu apd. Mladší žáci neznají hdiny, nejsu schpni jmenvat měsíce v rce. Pzději se nerientují na časvé přímce. V případě závažnějších btíží nezvládá dítě gramatiku čas přítmný, minulý, buducí. 5

7 DOPORUČENÍ PRO PRÁCI VE TŘÍDĚ Předpkladem úspěšnsti žáka se SPU je, že nebude vystavván takvým činnstem, ve kterých díky své pruše nemůže pdávat ptimální výkn (převážně u všech druhů pruch se jedná preferenci ústní frmy věřvání znalstí). Ve všech krcích, které prvádíme, nejde zvýhdnění dítěte, ale vyrvnání šancí na úspěch, na realizaci sbníh ptenciálu. Žák musí být schpen pracvat samstatně. Úkly je třeba připravit tak, aby pr něj byly zvládnutelné. I pr žáky s SPU jsu vhdné pmůcky dpručvané pr běžnu ppulaci, např. interaktivní tabula, pčítačvé prgramy. Je puze třeba zvážit, zda jejich technické zvládnutí nebrání v sustředěném prvádění úklů (žáci s pruchami mtriky, phybvé krdinace). Vysvětlete všem zúčastněným (žákvi, rdičům, statním učitelům, splužákům), že bude žák dlišně hdncen (vzděláván) a prč stručně a věku dětí přiměřeně sdělte c je pdstatu pruchy, jak mhu statní (učitelé, splužáci) pmci žákvi s překnáváním btíží, vyzdvihněte jiné blasti, ve kterých je dítě úspěšné, ceňte jeh jiné kvality. Vycházejte z th, v čem je žák úspěšný (stavte na silných stránkách), dejte dítěti mžnst zažít úspěch, ceňte i dílčí úspěchy a snahu (prevence ztráty zájmu výuku, rezignace). Psuzujte a hdnťte puze t, c dítě stačil vypracvat (mezte časvě limitvané úkly, při klasifikaci vycházejte z pčtu jevů, které dítě zvládl, ne jen z prstéh pčtu chyb). Neprvnávejte výsledky žáka s statními dětmi, ani nesrvnávejte výkny dětí s SPU mezi sebu (stupeň a prjevy téže pruchy se mhu zásadně dlišvat). Umžněte dítěti pužití krekčních pmůcek (např. kénk na čtení, dyslekticku 6

8 tabulku, bzučák, kalkulačku atd.) Splupracujte se šklním speciálním pedaggem, umžněte dítěti dcházet na reedukační hdiny, mějte přehled aktuálním průběhu náprav. Seznamte i statní učitele, kteří žáka vyučují se specifiky jeh pruchy, metdami a hdncením. Psaďte dítě lépe dprstřed třídy než na kraj. Při vysvětlvání nvé látky vlte krátké věty a jednduchá srzumitelná slva. Ujišťujte se průběžně tm, že dítě przuměl Vašemu sdělení. Dmluvte se se žákem jasně na úklech, na krátkých termínech, na známkvání, na pčtech mžných chyb a na pčtu zadaných úklů. Pmzte dítěti zrganizvat si čas na zadané úkly dle mnžství a nárčnsti. Mějte trpělivst s jeh pmalým tempem - je základem úspěchu a pmůže dburat vyčerpávající stres. Nechte dítě bjevvat své schpnsti a využít th tak, aby zažil úspěch i před celu třídu. Naučte dítě systematicky a zdpvědně pracvat v rámci svých mžnstí. SPU nejsu cesta k žákvu nic nedělání ve výuce. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE 7

9 1. Žáka lze hdntit slvně na žádst rdičů. 2. Jinu mžnstí je klasifikace se zhledňváním individuálních ptřeb žáka (Šklský zákn 561, 2b) 3. K věřvání vědmstí a dvednstí jsu užívány ty frmy a druhy zkušení, na které nemá prucha vliv. Se žáky je nutné hvřit tm, jaké frmy věřvání vědmstí jim nejlépe vyhvují a prč. 4. Optimální způsby věřvání vědmstí lze hledat ve splupráci s pedaggick - psychlgicku pradnu, v rzhvru s rdiči, s dítětem. 5. Není pravdu, že žák se SPU nesmí být hdncen nedstatečnu. 6. Není pravdu, že žák se SPU nesmí pakvat rčník. Přehled vyrvnávacích patření 8 Matematika

10 Český jazyk více času na napsání a kntrlu ústní věření znalstí gramatiky p písemné práci zkrácená frma diktátů vyhledávání chyb ve vlastním písemném prjevu míst diktátu dplňvací cvičení pnechání pmcných linek v sešitech tlerance písemnéh prjevu tabulka písmen pnechaná v lavici čtení se zálžku návrat k pstřehvání slabik před delším čtením ujištění se przumění při samstatné četbě splečné čtení stranu statních dětí DÚ zadávané cíleně na slabené blasti Obecně dpmc prvníh krku při řešení slvních úlh více času na práci a následnu kntrlu v hdncení zahrnut především pstup řešení vynechání časvě limitvaných úklů hdncení puze té části, kteru žák stihl zkrácení rzsahu písemné práce více času na narýsvání více času na přečtení zadání/slvní úlhy pvlení pužívání kalkulátru písemná práce z předem avizvanéh učiva ústní zkušení u tabule míst písemné práce zachvání pmcných písemných výpčtů při pčítání zpaměti má žák příklady v lavici Cizí jazyk umžnění pravy při selhání v písemné práci tlerance btíží zhledněním při klasifikaci dmluvený signál se žákem, když nerzumí testvá frma práce s mžnstí výběru průběžné věřvání pchpení zadání dmluva s žákem na bsahu a dbě zkušení kratší úlhy a práce, více času na kntrly pvěření žáka různými úkly při hdině psazení žáka d předních lavic hlasité čtení textů, které si žák předem nacvičil ústní zkušení ze slvíček a frází práce s učebnicemi s výslvnstní nrmu průběžné pakvání základníh učiva častý pslech a pakvání jazyka básničky atd. učebnice a pracvní listy s českým zadáním Dyslexie Specifická prucha čtení, snížená schpnst naučit se číst běžnými vyučvacími metdami. Prjevy: snížená schpnst spjvat psanu a zvukvu pdbu hlásek nedstatek schpnsti diferencvat ptické brazy (btížné rzeznávaní tvarů, záměna pdbných písmen) záměna zvukvě blízkých hlásek btíže v rzlišvání měkkých/tvrdých hlásek 9

11 neddržení přadí písmen, slabik tzv. inverzní chyby (sen-nes) nedstatečná analytick-syntetická schpnst vynechávání neb přidávávání písmen, slabik vynechávání diakritických znamének prblémy s intnací dvjí čtení, nejisté, těžkpádné, pmalé čtení prblémy s przuměním čtenému textu při psychlgickém vyšetření výrazná diskrepance mezi IQ (intelektvý ptenciál) a ČQ (čtenářský kvcient), čtenářský prjev pd hranicí sciální únsnsti čtení ( slv za min.) dhadvání, dmýšlení knců slv kmlení celých slv Jaké knkrétní pstupy může učitel pužít? respektvat aktuální úrveň čtenářských dvednstí /nerespektváním dítě fixuje nesprávné pstupy a snižuje se efekt nápravy nevyvlávat na hlasité čtení, nenechat statní negativně reagvat (neb kratší, méně nárčné, předem připravené texty) respektvat pmalejší temp, nehdntit t c nestihne, zkrátit pžadvaný úkl při pisu a přepisu průběžně kntrlvat, zda dítě správně přečte předlhu při pravě diktátu nechat delší čas na kntrlu, pmci žákvi se čtením při věřvání znalstí písmem, vlit jednduchá kratší zadání, pmci s přečtením instrukce, věřit, zda žák rzumí instrukcím upřednstnit ústní věřvání, dplňvací cvičení při učení naukvých předmětů využívat sluchvých pstupů (hlasité učení, diktafn, pčítačvé prgramy atd.) citlivě upzrňvat na chyby (ne: máš t špatně, ale: prav si ) multisenzrický přístup - zapjení c nejvíce smyslů v kmbinaci se slvem, phybem, rytmizací: dítě si tak lépe zapamatuje, uchvá a vybavuje pmáhat dítěti přijímat mezení, které prucha přináší 10

12 pdprvat nejen výkn, ale i snahu, drbné dílčí úspěchy délku a nárčnst DÚ přizpůsbit btížím dítěte vyjádřit pdpru, nabídnut pmc, zajistit reedukaci mít přehled zvládnuté úrvni čtení v rámci reedukace při čtení respektvat akt. úrveň (vlit texty dle th) umžnit pužívání pmůcek (čtecí kénk, zálžka s výřezem) při čtení textu - krátké texty, btížnější slva prcvičit předem, text by měl být členitý, vyhvující jsu DYS čítanky, se zásadu krátce a častěji, cvičíme rientaci v textu (vyhledávání knkrétních slv, prvních a psledních v dstavci, pstřehvání, čtení v duetu, střídavé čtení, čtení při písemných pracích - kratší, jedndušší písemná zadání v Matematice - více času na přečtení slvních úlh pužívat Obrázkvu abecedu spjení brázku předmětu a písmena mdelvání písmen z drátků skládání písmen z dílků vytváření brázků z písmen barevné kružkvání písmenek v textu Dysgrafie Specifická prucha grafickéh prjevu (zejména psaní) funkční (nikliv rganická) prucha mtrických drah veducích signál z receptru d centra mzku a zpět k výknnému rgánu. Prjevy: zvýšené svalvé napětí v blasti ruky 11

13 prblémy s svjváním, zapamatváním, vybavváním písmen (mnhdy i ve vyšších rčnících) převdem tiskacích na psací, zachváváním správných tvarů písmen btíže s navazváním jedntlivých písmen, udržením písmena na řádku, ddržváním veliksti a správnéh sklnu písmen i ve stanvení hranice slv temp psaní bývá většinu výrazně pmalé /méně čast přektné, zbrklé čast bývá narušena i rytmicita psaní (neplynulst, trhavst) písm- hůře čitelné až nečitelné, časté přepisy, škrtání gumvání zvýšená chybvst při psaní tvarvě pdbných slv (m-n, -a, r-z, l-k-h, j- p), vyskytují se i záměny pdbných číslic (7-4, 3-8, 3-5, 6-9) - chyby se však mhu vyskytvat i v jevech, které dítě jinak zvládá, zejména při časvě limitvaném psaní (v důsledku přílišnéh sustředění na výkn psaní a rychlst nezbývá kapacita pr kntrlu správnsti) v psaní se vyskytují specifické chyby: vynechání, přidání, záměna diakritických znamének, vynechání, přidání, záměna písmene, slabiky, slva, v měkkých slabikách (di-ti-ni), v tvrdých slabikách (dy-ty-ny), ve znělsti (P-B, T-D, S-Z, Š-Ž), spjvání slv, malá písmena na pčátku věty a u běžných bvyklých jmen, ptíže s ddržváním hranic slv, nesprávný tvar písmen dysgrafie může mít vliv i na další frmy grafickéh prjevu (ptíže v blasti rýsvání, v matematice se může prjevvat nesprávným zapsáním čísel (tvarvě pdbných), v přadí čísel, špatná rientace v prstru), sekundárně mhu mít prblémy s rzluštěním vlastních zápisků a vznikají tím chyby ve výpčtech vlastní psaní vyžaduje zvýšené úsilí, děti s dysgrafií jsu zvýšeně unavitelné 12

14 Jaké knkrétní pstupy může učitel pužít? Nenutit psát úkly nanečist, či úkly přepisvat Nesnižvat známky za nižší kvalitu písemnéh prjevu (výzvy typu: piš lépe, zlepši úpravu, více se snaž, přepiš, příště pečlivěji jsu kntraprduktivní) Nenutit psát dluhé úkly, či úkly navíc (jediným efektem je stále se snižující kvalita písma, dpr k psaní, snížené sebehdncení, rezignace) Při svjvání a fixaci písmen využívat multisenzriální přístup (písmen mdelvat, tvarvat z drátu, btahvat atd.) Využívat uvlňvací cvičení před psaním (v případě ptřeby i v jeh průběhu) Umžnit dítěti změnu pracvní plhy, krátký dpčinek Pkusit se fixaci správnéh úchpu, každé mírné zlepšení cenit Využívat sešity s pmcnu liniaturu Umžnit dítěti využívat ptřebné pmůcky pdlžka pr skln písma, trjhran. per, speciální násadky Respektvat pmalejší temp psaní c nestihne nehdntit žáka tét mžnsti předem infrmvat, umžnit psát puze přiměřenu část (bez nutnsti dpsání dma) Nehdntit specifické chyby (viz výše) Gramatické chyby v písemném prjevu (zvlášť u časvě limitvaných úklů) si následně věřit ústně a teprve ptm hdntit Vést žáka k pužívání specifickéh autdiktátu s předříkáváním p jedntlivých hláskách (dma nahlas, ve škle šeptem) Dplňvat při psaní diakritická znaménka sučasně se slvem 13

15 Matematika zvýšenu pzrnst věnvat rzbru chybvsti (dlišit chyby z nezvládnutéh učiva d chyb vzniklých špatným pisem, záměnu přadí čísel, chybným zapsáním čísel pd sebe, sníženu úpravu, chyby vzniklé při přechdu na jiný algritmus), pužívat čtverečkvaný papír k usnadnění zápisu čísel Při věřvání znalstí prefervat ústní frmu Naukvé předměty při písemném věřvání hdntit puze bsahvu správnst, umžnit alternativní frmy zápisu (např. kpie, zápisy d splužáků, tištěnu frmu) K písemnému věřvání vlit práce menšíh rzsahu, stručné dpvědi, ev. vlbu správné dpvědi Respektvat sníženu kvalitu písemnéh prjevu (d hdncení nezahrnvat chyby vzniklé chybným pisem, nedstatečnu úpravu, eventuálně dát dítěti mžnst pravy) Umžnit v případě ptřeby přechd na jinu frmu písma Při práci využívat zásadu čast, ale v kratším rzsahu Respektvat sníženu kvalitu grafickéh prjevu (v psaní, rýsvání, kresebném prjevu, mtrických dvednstech) Vhdné činnsti a cvičení: Drbné ruční práce Dítě má na něklika prstech jedné ruky držet čtvrtku např. jenm na palci a ukazváčku atd. Vlepvání dílů papíru d předklesenéh brysu 14

16 Pletení cpánků Vytváření stínvých brázků pmcí prstů a dlaní Navlékání Malba na flii Tvarvání těles Skládání papíru Uzlvání Stavebnice a skládanky Přelévání tekutin Sypání materiálů d nádb s různě širkými hrdly Výrba vlastní knihy Masážní míčky Uvlňvání zápěstí malvání různými směry, bubnvání, driblvání, mtání klubíčka, ťukání prsty pdlžku Uvlňvání prstů nápdba hry na hudební nástrje, kmitání prsů, napdbvání phybů, vytváření brazců pmcí prstů, dirigvání, luskání prsty, nápdba slení, uvlňvání prstů ve vlažné vdě 15

17 Dysrtgrafie Specifická prucha pravpisu - týká se jen určitých jevů, ne celkvé schpnsti zvládnut gramatiku, vzniká na pdkladě prušené sluchvé percepce (sluch. diferenciace), dále bývá prušena sluchvá analýza, syntéza i sluchvá paměť, někdy snížen jazykvý cit. Prjevy: 16

18 Vynechávání písmen, slabik, slv a vět Přidávání písmen (zejména vkládání samhlásek d shluku suhlásek), slabik a slv Vynechávání, přidávání neb nesprávné umístění diakritických znamének Přesmykvání slabik Záměny zvukvě pdbných hlásek Záměny zvukvě pdbných slabik (nesprávné rzlišvání slabik vlivňuje i určvání pravpisu pdstatných a přídavných jmen pdle vzrů, druhtně je pak vlivněn také pravpis shdy přísudku s pdmětem) Neddržvání hranic slv v písmu Kmlení slv jak důsledek specifickéh lgpedickéh nálezu Gramatické chyby za určitých klnstí řadíme i gramatické chyby v písemném prjevu mezi specifické a t v případě, kdy dítě gramatiku vládá při ústním zdůvdňvání a přest se dpuští chyb v písemném prjevu Jaké knkrétní pstupy může učitel pužít? dát více času na svjení pravidel, nenaléhat na phtvu aplikaci umžnit využívat přehledy gram. pravidel (pavučinky atd.) využít alternativy diktátů - stp diktát, zkrácený, b větu, dplňvačky (nedpručuje se u sníženéh jazykvéh citu, u dyslexie) při pravě diktátu nadepsat výrazně správný tvar, chyby značvat méně kntrastní barvu (aby nedšl k fixaci) specifické chyby nezahrnvat d hdncení 17

19 infrmvat dítě nárcích a systému hdncení předem zavést záznamníček btížných slv důsledná kntrla napsanéh (upzrnit na pčet přetrvávajících chyb) prefervat ústní frmu věřvání znalstí před písemnu respektvat pmalejší temp psaní umžnit využívání kmpenzační pmůcky (přehledy, pravidla, u starších PC krektr) vést k pužívání tichéh autdiktátu, diakritická znaménka zapisvat sučasně s písmenem diktát předem prcvičit (např: jak pis za DÚ) Cizí jazyk - upřednstnit ústní prjev, tlervat slva fneticky správně napsaná Matematika - věnvat zvýšenu pzrnst rzbru chybvsti (dlišit chybné zaznamenání x nezvládnuté učiv), umžnit zrakvu pru při zadání příkladů Naukvé předměty - tlervat zkrácení zápisů, zápisy v sešitech nahradit kpírváním vlit stručné písemné dpvědi, testvé frmy s vlbu dpvědi Vhdné činnsti a cvičení: brázkvá abeceda dětské karty s písmeny písmenkvá pexesa mdelvání písmen 18

20 dkreslvání písmen pakvané dkreslvání stejnéh tvaru jiné veliksti vytváření brázků s písmen míče s písmeny aktivní razítka psaní písmen na záda vytváření písmen z těl dětí rytmizace (vytleskávání, vyťukávání, phyb) 19

21 Knkrétní pstupy a mžnsti hdncení dětí s SPU SPU pruchy se nejčastěji vyskytují v kmbinaci, méně čast izlvaně, jak samstatná prucha. Určité činnsti ve výukvém prcesu činí žákům btíže u všech typů pruch. Český jazyk Diktáty Psaní diktátů klasickým způsbem je u dětí s SPU většinu naprst nevhdné. Činí ptíže u všech tří nejběžnějších frem SPU (dyslexie, dysgrafie, dysrtgrafie), největší btíže u dysrtgrafie (pruchy sluchvéh vnímání, rzlišvání způsbuje, že žáci slyší chybně c je jim diktván), u dyslexie (btíže s přečtením napsanéh ztěžuje kntrlu diktátu), u dysgrafie (základní ptíží je akt psaní, dítě se sustředí jen na něj a nestačí aplikvat pravpis), u všech SPU se d psaní diktátů většinu negativně prmítá i pmalejší pracvní temp. Alternativy k diktátům Diktát předem prcvičený s výskytem jevů, které má žák upevněné něklikanásbným prcvičením, mžnst zadat diktát předem jak dmácí úkl (např. frmu dplňvačky neb ústní frmu) 20

22 Přizpůsbit temp diktvání tempu psaní dítěte, pkud je příliš pmalé, píše dítě puze t, c stihne napsat (na tmt způsbu psaní se s dítětem vždy předem dhdneme) Dítě píše tak, že vynechá vždy jednu větu textu (má mžnst dknčit a zkntrlvat, zatím c statní píší dál) Pskytnut delší čas na kntrlu napsanéh (zvláště u dětí se slabší frmu pruchy) Diktát připravit jak dplňvačku (k dplnění dát puze ta slva, u kterých sledujeme určitý pravpisný jev) Nechat k dispzici krekční pmůcky dyslekticku tabulku (kde jsu barevně dlišené měkké a tvrdé suhlásky, u dysgrafiků kteří mají btíže s vybavváním písmen vhdné pužít tabulky s abecedu (kde jsu tiskací i psací tvary), tabulky s přehledy pravpisu, kstky s měkkými a tvrdými slabikami atd. Vynechat neb mezit tzv. pěti desetiminutvky, při vlbě tét metdy dětem s SPU dáme k napsání menší mnžství slv (např. plvinu), časvě nemezujeme jejich napsání a kntrlu Diktát kmentvaný dítě při psaní kmentuje, nahlas zdůvdňuje gramatické jevy, začátek a knec věty, interpunkci atd. Diktát krabičkvý dítě si z krabičky vybere lísteček s větu, připevní na tabuli a následně zapisuje větu d sešitu sam frmu autdiktátu Diktát milsrdný učitel sdělí pčet chyb a dítě má ještě mžnst chyby vyhledat a pravit Stp diktát když se blíží btížné, pravpisně nárčné slv, učitel řekne STOP, dítě napřed zdůvdní pravpis a teprve pak pkračuje dál. Hdncení a pravy diktátů Klasifikvat diktát jeden (či více) stupňů mírněji 21

23 Využívat mžnsti průběžnéh slvníh hdncení (známku hdntit puze v případě, že se dítěti diktát pvede Odlišit specifické chyby plynucí z pruchy d nespecifických a značit jejich pměr Ověřit znalst gramatických pravidel ústní frmu Chyby by neměli být pravvány červeně, vlit méně kntraktní barvu (červená barva vede k tmu, že dítě si zapamatuje t, c je tut barvu zvýrazněn chybný tvar míst správnéh) Mžnst napak pdtrhnut, neb zvýraznit slva, která jsu napsána správně (mžnst pužít především u těžších pruch, kde většina slv je napsána chybně) Slva, ve kterých dítě chybval vepsat pd diktát, ve správném tvaru (dítě je může i jednu psat) Nenutit dítě ke klasickým pravám při dmácí přípravě, zavést speciální sešit na evidenci slv, ve kterých dítě chybval, sem předepisvat slva ve správném tvaru (služí i jak zpětná vazba pr rdiče - dítě v čem nejvíce chybuje, c je třeba prcvičvat) Opis, přepis Největší btíže zde mají děti trpící dyslexií (nesprávně přečtený text se prmítne d chybnéh psaní). U dětí, které mají ptíže v blasti zrakvéh vnímání, prstrvé a pravlevé rientaci bývá pis i přepis na mnhem nižší úrvni než diktát. Alternativy Opis a přepis minimalizvat (vlit spíše dplňvačky a pracvní listy) Opis a přepis kmbinvat s dplňváním d předepsanéh textu 22

24 Pr pis pužívat texty, které jsu pr ně přijatelné (menší mnžství textu, větší tvary písmen, větší mezery mezi slvy a řádky, texty výrazně strukturvané, jednduché, případně dplněné brázkem) Vlit spíše více pracvních listů s jedním úklem, než jeden pracvní list s mnžstvím úklů Nenutit dítě za každu cenu napsat vše (upřednstnit kvalitu před kvantitu, předem se dítětem dhdnut jaku část má napsat) Umžnit dítěti tiché předříkávání (dle jeh mžnstí p slvech, slabikách, hláskách) především u dětí s výraznými prblémy ve zrakvé diferenciaci, sluchvé analýze/syntéze Nehdntit specifické chyby (např.: vynechávky, záměny, přidávání, přesmyky, psaní slv dhrmady, u dysgrafiků sníženu kvalitu písma, chyby plynucí z vad řeči) Slh, slhvá cvičení Slhvá cvičení v písemné frmě jsu nevhdná pr všechny typy pruch. Tat cvičení, zvlášť u dětí s těžku pruchu bývají bsahvě chudá, čast nečitelná, s mnžstvím specifických i nespecifických chyb, bez lgické návaznsti. Dyslektické děti mají ptíže p sbě správně přečíst a pravit text, dysgrafici nedkáží udržet pžadvanu kvalitu písma, u dysrtgrafiků se prjeví zvýšená chybvst. Odráží se zde snížená schpnst jazykvéh citu (časté agramatismy). Děti s lehčí pruchu mhu být v tét činnsti úspěšnější, pkud mhu uplatnit svu fantazii. Alternativy 23

25 Jak alternativu lze pužít frmu ústníh prjevu (s vlbu témat, která umžní uplatnit fantazii) neb dknčení zapčatéh příběhu pdle vlastní fantazie či dplňvání nedknčených vět Knverzace na daná situační témata, řešení určitých situací (lze pžít i přehrávání situací) Předem připravený časvě mezený (např.: 3-5 min) na dané téma (mžnst žákvi pmci předem stanvenu časvu snvu a seznamem pužitelných slv) Vyprávění pdpřit názrem (knkrétním předmětem, brázkem, pužitím audi-videtechnických pmůcek), děti mhu ppisvat, c vidí na brázku, vymýšlet příběh pmcí brázku neb řazením dějvých brázků Pužití pracvních listů, dplňvaček zaměřeným např.: na řazení vět pdle významu, vylučvání vět neb slv, která nepatří d tématu atd. Kratší verzi klasickéh slhvéh cvičení lze pužít u dětí se slabší frmu pruchy Při hdncení mžnst pužít slvní hdncení, nehdntíme chyby v písemném prjevu a jeh úpravu, ale spíše bsah (riginalitu, bhatst děje) Jak alternativu lze pužít frmu ústníh prjevu (s vlbu témat, která umžní uplatnit fantazii) neb dknčení zapčatéh příběhu pdle vlastní fantazie či dplňvání nedknčených vět Knverzace na daná situační témata, řešení určitých situací (lze pžít i přehrávání situací) Předem připravený časvě mezený (např.: 3-5 min) na dané téma (mžnst žákvi pmci předem stanvenu časvu snvu a seznamem pužitelných slv) Vyprávění pdpřit názrem (knkrétním předmětem, brázkem, pužitím audi-videtechnických pmůcek), děti mhu ppisvat, c vidí na brázku, vymýšlet příběh pmcí brázku neb řazením dějvých brázků 24

26 Pužití pracvních listů, dplňvaček zaměřeným např.: na řazení vět pdle významu, vylučvání vět neb slv, která nepatří d tématu atd. Kratší verzi klasickéh slhvéh cvičení lze pužít u dětí se slabší frmu pruchy Při hdncení mžnst pužít slvní hdncení, nehdntíme chyby v písemném prjevu a jeh úpravu, ale spíše bsah (riginalitu, bhatst děje) Hledání příslví pdle brázků vymýšlení vět, příběhů při ddržení určitých pdmínek (např. všechna slva musí začínat stejným písmenem, slabiku ) Vžít se d představy, že jsem nějakým předmětem (židle, schdy, bta ) Opravvání ppletených příslví Ohmatání předmětu pslepu a jeh následné ppsání vymýšlení vlastních definic určitéh předmětu, činnsti Napsání receptu na pkrm, nápj Vymýšlení vlastních detektivních příběhů, neb dknčení zapčatých pdle vlastní fantazie statní mají zjistit, kde pachatel udělal chybu (dhalit pachatele) ppsání určité situace z phledu pesimisty, ptimisty Využívání brázkvéh slvníku pr afatiky (např.: vylsuj si brázek, pvídej něm 2 min., vylsuj si 10 brázků a sestav z nich příběh). Psaní Psaní činí největší btíže dysgrafikům, ptíže s ním ale mívají i děti dyspraktické, děti s LMD (ADHD). Kvalita písemnéh prjevu je u dysgrafiků vlivněna i rychleji nastupující únavu (z důvdu výrazně vyšší energie, kteru vynakládají při zapjení grafmtriky). 25

27 Alternativy Dbát na správné držení psací ptřeby, správný skln papíru, správné sezení a vzdálenst čí d pdlžky, u leváků dbát na t aby viděli na psaný text Před psaním zařazvat uvlňvací cviky i u dětí ve vyšších rčnících, uvlňvací cviky zařazvat i v průběhu psaní je-li t nutné, jejich prvádění dpručíme i rdičům při dmácí přípravě Zvláště v 1. rčníku věnvat dstatečný prstr kresebným uvlňvacím cvikům Ocenit snahu dítěte (i když výsledek nedpvídá našim představám), cenit i dílčí úspěchy, hdntit jen tu část úklu, kteru dítě stačil vypracvat Nenutit dítě d každdenníh dluhdbéh dpisvání neb přepisvání th, c nestačil (tent pstup je kntraprduktivní, kvalita písma se spíše zhrší) Nespěchat na dítě, respektvat individuální (většinu dsti pmalé temp psaní) Učit dítě zkrácenému zápisu frmu hesel, psát jen nejdůležitější Nepsat dluhé texty, pužívat spíše dplňvání d předepsanéh (předtištěnéh) textu, vlit testy s mžnstí výběru dpvědi Umžnit (zvlášť ve vyšších rčnících) při psaní PC Vést k zapisvání diakritických znamének sučasně s písmenem Dát dítěti k dispzici krekční pmůcky (trjhranný prgram pr dysgrafiky u psacích ptřeb, násadky, nástavce, krnuty na tužky, pera, sešity s pmcnými linkami, pdlžky pr skln písma) Při hdncení písma mžnst pužít průběžnéh slvníh hdncení 26

28 Využít mžnsti mírnějšíh hdncení ( stupeň i více dle závažnsti pruchy) Čtení Obtíže dětí s SPU prnikají nejen d Čj, ale d všech vyučvacích předmětů, kde je dítě závislé na čtení, na pchpení smyslu textu. Obtíže se tak mhu prmítat d matematiky (tvarvé záměny, vynechávky, psun v přadí čísel), naukvých předmětů i výuky cizích jazyků. Alternativy Vlíme krátké texty s krátkými, jednduchými větami, btížnější slva bsažená v textu prcvičíme předem Čtení můžeme usnadnit tím, že se tatáž slva v textu častěji pakuji Vždy dávat přednst větším písmenům a běžnému, jednduchému, ale výraznějšímu typu písma Ilustrace musí být jednduché, názrné, knkrétní a neměl by jich být zbytečně mnh, aby dítěti nezhršvaly rientaci v textu Někdy je vhdné, když si dítě vybere text sam Orientaci v textu prcvičujeme pmcí vyhledávání knkrétních slv, která jsu uvedena pd článkem Nevyvlávat děti k dluhému hlasitému čtení před celu třídu, nechat číst jen krátké, jedndušší úseky Nechat dítěti k dispzici ptřebné krekční pmůcky kénka, zálžky, barevné fólie, tabulky s abecedu K dmácí přípravě zadávat puze přiměřenu část textu (např.: jeden dstavec neb více kratších) seznámit rdiče se zásadu krátce a častěji, k nácviku čtení využívat dby, kdy dítě není unavené a sustředí se 27

Mgr. Katerina Poláková

Mgr. Katerina Poláková Tent prjekt financuje Operacní prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PRÍRUCKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Katerina Plákvá Pd pjem specifická prucha učení,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných žáků

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami a mimřádně nadaných žáků Individuální integrace: škla vypracuje IVP na základě dpručení šklskéh pradenskéh zařízení. Žák se smyslvým, tělesným pstižením

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 03. 07.06.2013 Pčet tříd testvání: VII.C) 3 ( VII.A, VII.B, Pčet testvaných žáků: 68 Test se skládal z

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky školní rok 2013/2014 Písemné zkušky splečné části maturitní zkušky šklní rk 2013/2014 Učebny: 4A (MAT,ANJ, ČJL) 4.E (ANJ, ČJL,NEJ) učebna Chemie (MAT PUP SPUO-1,, ANJ SPUO-1, ČJL PUP SPUO-1, NEJ PUP SPUO-1) Žáci jsu pvinni

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti

Maturitní prací student osvědčuje svou schopnost samostatně pracovat na projektech a aktivně využívat nabyté zkušenosti GYMNÁZIUM DR.J. PEKAŘE Maturitní prací student svědčuje svu schpnst samstatně pracvat na prjektech a aktivně využívat nabyté zkušensti Pravidla pr psaní maturitní práce. Hdncení práce Frmální zpracvání

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy

Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Doksy Zápis ze schůze šklské rady 28. 04. 2016 Zápis z jednání ŠKOLSKÉ RADY při ZŠ K. H. Máchy Dksy Datum: 28. 04. 2016; 15:30 hd. Míst: ředitelna ZŠ Přítmni: Bc. Jana Strnkvá Pavlína Karešvá Mgr. Jindřiška

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Nabídky pro výzkumné projekty a spolupráci se studenty

Nabídky pro výzkumné projekty a spolupráci se studenty Nabídky pr výzkumné prjekty a splupráci se studenty Pracvní skupina pr výzkum nadání: Dc. Šárka Prtešvá PhDr. Ivana Pledňvá Mgr. Hynek Cígler Mgr. Michal Jabůrek Mgr. David Macek Mgr. Milan Růžička Mgr.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více