Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Kateřina Poláková PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU. Tento projekt financuje Operační program Praha Adaptabilita"

Transkript

1 Tent prjekt financuje Operační prgram Praha Adaptabilita Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d Vaší buducnsti PŘÍRUČKA PRO PRÁCI SE ŽÁKY S SPU Mgr. Kateřina Plákvá

2 Pd pjem specifická prucha učení, ale také vývjvá prucha učení, prucha učení, či specifická vývjvá prucha učení (dále jen SPU) můžeme zahrnut celu skupinu pruch a dysfunkcí, které jsu příčinu výukvých btíží dítěte ve škle. Odbrně se jim říká dyslexie, dysrtgrafie, dysgrafie, dyskalkulie. Specifické pruchy učení dstaly své značení prt, že se vymykají běžným btížím. Nespecifické ptíže se dají dstranit pakváním, ale specifické tímt způsbem nevymizí. K jejich překnání musíme využít specifické způsby nápravy. SOUČASNÉ TRENDY V OBLASTI SPU 1. Specifická prucha učení není nemc a nelze ji léčit. Určité btíže přes úspěšnu reedukaci přetrvávají p celý živt. 2. První prjevy je mžné zachytit v předšklním věku. 3. Čím dříve začneme pracvat s dítětem, tím lepší jsu vyhlídky na zvládnutí btíží, cílená intervence by prt měla začít c nejdříve. 4. Hlavním úklem není hledání th, c dítě neumí, ale blastí, kde může být úspěšné. 5. Reedukaci i kmpenzaci je mžné prvádět p celý živt. Na 1. stupni ZŠ převažuje reedukace. Na druhém stupni se připjuje kmpenzace zvláště pak v těch případech, kdy intenzivní cílená reedukace v dřívější dbě nepřinesla čekávané výsledky. Pruchy učení nejsu shdné s puhým pžděním dítěte. Zárveň ale některé pstupy při diagnstice a reedukaci můžeme pužít při práci s dětmi, u kterých tyt pruchy diagnstikvány nejsu. V sučasné dbě jsu kritéria pr stanvení diagnózy dyslexie a dalších pruch učení v pedaggickpsychlgických pradnách přesně stanvena. 1

3 V našich pdmínkách se uvádí, že pruchami učení trpí přibližně 5 7% dětí. T jsu však případy, kdy je prucha natlik závažná, že vyžaduje integrační patření. Krmě th dalších cca 10% dětí má mírnější příznaky dyslexie. Zda jim bude pskytnuta dpvídající péče, záleží na chtě učitelů, jejich dbrných kmpetencích a celkvém pstji vedení škly k tét prblematice. CO NENÍ SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ: Nízké rzumvé schpnsti na úrvni mentální retardace. Je pravda, že mentálně retardvaní mají též btíže ve čtení, ale jejich příčinu je trvalé snížení rzumvých schpnstí. Není t výchvná zanedbanst dítěte, nedstatek péče ze strany rdičů ani nevhdná, nesprávná práce učitele ve výuce. T jsu faktry, které situaci zhršují, ale nejsu jejich přímu příčinu. PŘÍČINY VZNIKU SPU Pdkladem pr vznik specifických pruch učení je prucha funkcí, které jsu důležité pr učení se čtení, psaní a pčítání. Krmě smyslvéh vnímání (percepční funkce) se zde splupdílejí funkce pznávací (kgnitivní) a dále phybvé (mtrické). Dědičnst se prjevuje přibližně v 40% případů. Pzitivní vliv vnějšíh prstředí však může prjevy pruch zmírnit. Je též znám, že rdiče, kteří sami trpí dyslexií, mají více pchpení pr btíže svéh dítěte. Další příčinu je dlišná stavba a fungvání centrální nervvé sustavy, které způsbují, že člvěk s dyslexií myslí a jedná jinak. Nejedná však špatně! Odlišnst neznamená nižší úrveň rzumvých schpnstí, ale jiný způsb uvažvání, způsb řešení prblémů. 2

4 KONGITIVNÍ FUNCKE OVLIVŇOVANÉ CNS: Řeč (Kmunikace. Kmunikativní kmpetence.) Sluchvé vnímání Zrakvé vnímání. Orientace prav-levá a prstrvá. Paměť krátkdbá, pracvní, dluhdbá Autmatizace Kncentrace pzrnsti Orientace v čase 1. ŘEČ Při mezeném przumění řeči žák výklad vnímá, ale nerzumí zcela přesně bsahu. Psluchá pkyn, ale trvá delší dbu, než si uvědmí, c má udělat. Žák se neumí vyjádřit, najít vhdné slv a vzbuzuje djem, že učiv nevládá. Oslabený jazykvý cit zpùsbuje nejčastìji selhávání v gramatice mateřskéh i cizíh jazyka. U některých jedinců bez hledu na věk lze diagnstikvat specifický lgpedický nález, jehž prjevem je neschpnst vyslvvat artikulačně nárčná slva. Nesprávná artikulace vlivňuje psaní pdle diktátu, pkud dítě píše t, c si sam diktuje. Výzkumem byly zjištěny další btíže při svjvání kmunikativních kmpetencí. Žáci se SPU byli v kmunikaci pasivní až bezradní, prjevvali menší zájem kmunikaci. Jejich vyjadřvání byl nepřesné, btížně sledvali dějvu linii. 2. SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ Prblém se sluchvým vnímáním není ttžný s vadu sluchu (nedslýchavst, ztráta sluchu), je sice méně závažný, ale je příčinu mnha btíží. Fnematický sluch umžňuje analyzvat lidsku řeč na slva, slabiky a hlásky, prvádět syntézu slabik a hlásek ve slvě, rzlišvat slva lišící se hlásku. 3

5 Jedinci s dyslexií nezvládají úkly zaměřené na manipulace s hláskami ve slvě (uber první hlásku ve slvě vlak, druhu hlásku ve slvě dlaň). Pr výuku má fnematický sluch důležitu rli. Deficit v jeh vývji způsbuje, že žák není schpen určit hlásky, které tvří slv, neb slv z daných hlásek slžit. Části slv, které vnímá nepřesně neb nevnímá vůbec, při psaní vynechává. 3. ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, PRAVO-LEVÁ A PROSTOROVÁ ORIENTACE Nedstatečný vývj tét funkce pstihuje zrakvu analýzu, syntézu, diferenciaci, vedení čních phybů, rzlišvání figura-pzadí. Nižší úrveň vývje zrakvé percepce se prjevuje chybami v rzlišvání písmen, číslic arabských i římských, dítě se může btížně rientvat na stránce, v učebnici a dalších pracvních materiálech. Rzlišvání figura-pzadí je nezbytně nutné při řešení úklů v gemetrii, při práci s textem netypicky zpracvaným (barevné neb šrafvané pzadí), při práci s mapu. 4. PAMĚŤ KRÁTKODOBÁ, PRACOVNÍ, DLOUHODOBÁ Všechny typy paměti jsu vlivněny pzrnstí a exekutivními funkcemi. Pzrnst a mtivace vlivňují již vstup d paměti, tj. skutečnst, zda dítě vůbec infrmaci zaregistruje. 5. AUTOMATIZACE Nastupuje p dluhdbém pakvání vědmstí a dvednstí, které zpčátku vyknáváme se zvýšeným úsilím a kncentrací pzrnsti. U dětí s pruchami učení nastupuje pmaleji. Prt je nutné učiv pakvat více než u běžné ppulace. 4

6 6. KONCENTRACE POZORNOSTI Prucha kncentrace pzrnsti se může prjevvat třemi způsby. Nejčastěji se žák začíná sustředit pměrně dbře, ale kncentrace je krátkdbá. P něklika minutách se začíná vrtět a přestává pracvat. Druhým prjevem je nesmírně dluhé bdbí, které předchází zkncentrvání se na plnění úklu. Učitel se něklikrát ptá, zda rzumí úklu, zda ví, jak má začít. Dítě přest zahájí činnst až v dbě, kdy statní knčí. Třetím prjevem je kmbinace bu předcházejících. 7. ORIENTACE V ČASE, ORGANIZACE SEBE SAMA Dítě btížně rganizuje přípravu na vyučvání, svůj vlný čas. Neumí dhadnut, klik času ptřebuje na vypracvání úklu apd. Mladší žáci neznají hdiny, nejsu schpni jmenvat měsíce v rce. Pzději se nerientují na časvé přímce. V případě závažnějších btíží nezvládá dítě gramatiku čas přítmný, minulý, buducí. 5

7 DOPORUČENÍ PRO PRÁCI VE TŘÍDĚ Předpkladem úspěšnsti žáka se SPU je, že nebude vystavván takvým činnstem, ve kterých díky své pruše nemůže pdávat ptimální výkn (převážně u všech druhů pruch se jedná preferenci ústní frmy věřvání znalstí). Ve všech krcích, které prvádíme, nejde zvýhdnění dítěte, ale vyrvnání šancí na úspěch, na realizaci sbníh ptenciálu. Žák musí být schpen pracvat samstatně. Úkly je třeba připravit tak, aby pr něj byly zvládnutelné. I pr žáky s SPU jsu vhdné pmůcky dpručvané pr běžnu ppulaci, např. interaktivní tabula, pčítačvé prgramy. Je puze třeba zvážit, zda jejich technické zvládnutí nebrání v sustředěném prvádění úklů (žáci s pruchami mtriky, phybvé krdinace). Vysvětlete všem zúčastněným (žákvi, rdičům, statním učitelům, splužákům), že bude žák dlišně hdncen (vzděláván) a prč stručně a věku dětí přiměřeně sdělte c je pdstatu pruchy, jak mhu statní (učitelé, splužáci) pmci žákvi s překnáváním btíží, vyzdvihněte jiné blasti, ve kterých je dítě úspěšné, ceňte jeh jiné kvality. Vycházejte z th, v čem je žák úspěšný (stavte na silných stránkách), dejte dítěti mžnst zažít úspěch, ceňte i dílčí úspěchy a snahu (prevence ztráty zájmu výuku, rezignace). Psuzujte a hdnťte puze t, c dítě stačil vypracvat (mezte časvě limitvané úkly, při klasifikaci vycházejte z pčtu jevů, které dítě zvládl, ne jen z prstéh pčtu chyb). Neprvnávejte výsledky žáka s statními dětmi, ani nesrvnávejte výkny dětí s SPU mezi sebu (stupeň a prjevy téže pruchy se mhu zásadně dlišvat). Umžněte dítěti pužití krekčních pmůcek (např. kénk na čtení, dyslekticku 6

8 tabulku, bzučák, kalkulačku atd.) Splupracujte se šklním speciálním pedaggem, umžněte dítěti dcházet na reedukační hdiny, mějte přehled aktuálním průběhu náprav. Seznamte i statní učitele, kteří žáka vyučují se specifiky jeh pruchy, metdami a hdncením. Psaďte dítě lépe dprstřed třídy než na kraj. Při vysvětlvání nvé látky vlte krátké věty a jednduchá srzumitelná slva. Ujišťujte se průběžně tm, že dítě przuměl Vašemu sdělení. Dmluvte se se žákem jasně na úklech, na krátkých termínech, na známkvání, na pčtech mžných chyb a na pčtu zadaných úklů. Pmzte dítěti zrganizvat si čas na zadané úkly dle mnžství a nárčnsti. Mějte trpělivst s jeh pmalým tempem - je základem úspěchu a pmůže dburat vyčerpávající stres. Nechte dítě bjevvat své schpnsti a využít th tak, aby zažil úspěch i před celu třídu. Naučte dítě systematicky a zdpvědně pracvat v rámci svých mžnstí. SPU nejsu cesta k žákvu nic nedělání ve výuce. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE 7

9 1. Žáka lze hdntit slvně na žádst rdičů. 2. Jinu mžnstí je klasifikace se zhledňváním individuálních ptřeb žáka (Šklský zákn 561, 2b) 3. K věřvání vědmstí a dvednstí jsu užívány ty frmy a druhy zkušení, na které nemá prucha vliv. Se žáky je nutné hvřit tm, jaké frmy věřvání vědmstí jim nejlépe vyhvují a prč. 4. Optimální způsby věřvání vědmstí lze hledat ve splupráci s pedaggick - psychlgicku pradnu, v rzhvru s rdiči, s dítětem. 5. Není pravdu, že žák se SPU nesmí být hdncen nedstatečnu. 6. Není pravdu, že žák se SPU nesmí pakvat rčník. Přehled vyrvnávacích patření 8 Matematika

10 Český jazyk více času na napsání a kntrlu ústní věření znalstí gramatiky p písemné práci zkrácená frma diktátů vyhledávání chyb ve vlastním písemném prjevu míst diktátu dplňvací cvičení pnechání pmcných linek v sešitech tlerance písemnéh prjevu tabulka písmen pnechaná v lavici čtení se zálžku návrat k pstřehvání slabik před delším čtením ujištění se przumění při samstatné četbě splečné čtení stranu statních dětí DÚ zadávané cíleně na slabené blasti Obecně dpmc prvníh krku při řešení slvních úlh více času na práci a následnu kntrlu v hdncení zahrnut především pstup řešení vynechání časvě limitvaných úklů hdncení puze té části, kteru žák stihl zkrácení rzsahu písemné práce více času na narýsvání více času na přečtení zadání/slvní úlhy pvlení pužívání kalkulátru písemná práce z předem avizvanéh učiva ústní zkušení u tabule míst písemné práce zachvání pmcných písemných výpčtů při pčítání zpaměti má žák příklady v lavici Cizí jazyk umžnění pravy při selhání v písemné práci tlerance btíží zhledněním při klasifikaci dmluvený signál se žákem, když nerzumí testvá frma práce s mžnstí výběru průběžné věřvání pchpení zadání dmluva s žákem na bsahu a dbě zkušení kratší úlhy a práce, více času na kntrly pvěření žáka různými úkly při hdině psazení žáka d předních lavic hlasité čtení textů, které si žák předem nacvičil ústní zkušení ze slvíček a frází práce s učebnicemi s výslvnstní nrmu průběžné pakvání základníh učiva častý pslech a pakvání jazyka básničky atd. učebnice a pracvní listy s českým zadáním Dyslexie Specifická prucha čtení, snížená schpnst naučit se číst běžnými vyučvacími metdami. Prjevy: snížená schpnst spjvat psanu a zvukvu pdbu hlásek nedstatek schpnsti diferencvat ptické brazy (btížné rzeznávaní tvarů, záměna pdbných písmen) záměna zvukvě blízkých hlásek btíže v rzlišvání měkkých/tvrdých hlásek 9

11 neddržení přadí písmen, slabik tzv. inverzní chyby (sen-nes) nedstatečná analytick-syntetická schpnst vynechávání neb přidávávání písmen, slabik vynechávání diakritických znamének prblémy s intnací dvjí čtení, nejisté, těžkpádné, pmalé čtení prblémy s przuměním čtenému textu při psychlgickém vyšetření výrazná diskrepance mezi IQ (intelektvý ptenciál) a ČQ (čtenářský kvcient), čtenářský prjev pd hranicí sciální únsnsti čtení ( slv za min.) dhadvání, dmýšlení knců slv kmlení celých slv Jaké knkrétní pstupy může učitel pužít? respektvat aktuální úrveň čtenářských dvednstí /nerespektváním dítě fixuje nesprávné pstupy a snižuje se efekt nápravy nevyvlávat na hlasité čtení, nenechat statní negativně reagvat (neb kratší, méně nárčné, předem připravené texty) respektvat pmalejší temp, nehdntit t c nestihne, zkrátit pžadvaný úkl při pisu a přepisu průběžně kntrlvat, zda dítě správně přečte předlhu při pravě diktátu nechat delší čas na kntrlu, pmci žákvi se čtením při věřvání znalstí písmem, vlit jednduchá kratší zadání, pmci s přečtením instrukce, věřit, zda žák rzumí instrukcím upřednstnit ústní věřvání, dplňvací cvičení při učení naukvých předmětů využívat sluchvých pstupů (hlasité učení, diktafn, pčítačvé prgramy atd.) citlivě upzrňvat na chyby (ne: máš t špatně, ale: prav si ) multisenzrický přístup - zapjení c nejvíce smyslů v kmbinaci se slvem, phybem, rytmizací: dítě si tak lépe zapamatuje, uchvá a vybavuje pmáhat dítěti přijímat mezení, které prucha přináší 10

12 pdprvat nejen výkn, ale i snahu, drbné dílčí úspěchy délku a nárčnst DÚ přizpůsbit btížím dítěte vyjádřit pdpru, nabídnut pmc, zajistit reedukaci mít přehled zvládnuté úrvni čtení v rámci reedukace při čtení respektvat akt. úrveň (vlit texty dle th) umžnit pužívání pmůcek (čtecí kénk, zálžka s výřezem) při čtení textu - krátké texty, btížnější slva prcvičit předem, text by měl být členitý, vyhvující jsu DYS čítanky, se zásadu krátce a častěji, cvičíme rientaci v textu (vyhledávání knkrétních slv, prvních a psledních v dstavci, pstřehvání, čtení v duetu, střídavé čtení, čtení při písemných pracích - kratší, jedndušší písemná zadání v Matematice - více času na přečtení slvních úlh pužívat Obrázkvu abecedu spjení brázku předmětu a písmena mdelvání písmen z drátků skládání písmen z dílků vytváření brázků z písmen barevné kružkvání písmenek v textu Dysgrafie Specifická prucha grafickéh prjevu (zejména psaní) funkční (nikliv rganická) prucha mtrických drah veducích signál z receptru d centra mzku a zpět k výknnému rgánu. Prjevy: zvýšené svalvé napětí v blasti ruky 11

13 prblémy s svjváním, zapamatváním, vybavváním písmen (mnhdy i ve vyšších rčnících) převdem tiskacích na psací, zachváváním správných tvarů písmen btíže s navazváním jedntlivých písmen, udržením písmena na řádku, ddržváním veliksti a správnéh sklnu písmen i ve stanvení hranice slv temp psaní bývá většinu výrazně pmalé /méně čast přektné, zbrklé čast bývá narušena i rytmicita psaní (neplynulst, trhavst) písm- hůře čitelné až nečitelné, časté přepisy, škrtání gumvání zvýšená chybvst při psaní tvarvě pdbných slv (m-n, -a, r-z, l-k-h, j- p), vyskytují se i záměny pdbných číslic (7-4, 3-8, 3-5, 6-9) - chyby se však mhu vyskytvat i v jevech, které dítě jinak zvládá, zejména při časvě limitvaném psaní (v důsledku přílišnéh sustředění na výkn psaní a rychlst nezbývá kapacita pr kntrlu správnsti) v psaní se vyskytují specifické chyby: vynechání, přidání, záměna diakritických znamének, vynechání, přidání, záměna písmene, slabiky, slva, v měkkých slabikách (di-ti-ni), v tvrdých slabikách (dy-ty-ny), ve znělsti (P-B, T-D, S-Z, Š-Ž), spjvání slv, malá písmena na pčátku věty a u běžných bvyklých jmen, ptíže s ddržváním hranic slv, nesprávný tvar písmen dysgrafie může mít vliv i na další frmy grafickéh prjevu (ptíže v blasti rýsvání, v matematice se může prjevvat nesprávným zapsáním čísel (tvarvě pdbných), v přadí čísel, špatná rientace v prstru), sekundárně mhu mít prblémy s rzluštěním vlastních zápisků a vznikají tím chyby ve výpčtech vlastní psaní vyžaduje zvýšené úsilí, děti s dysgrafií jsu zvýšeně unavitelné 12

14 Jaké knkrétní pstupy může učitel pužít? Nenutit psát úkly nanečist, či úkly přepisvat Nesnižvat známky za nižší kvalitu písemnéh prjevu (výzvy typu: piš lépe, zlepši úpravu, více se snaž, přepiš, příště pečlivěji jsu kntraprduktivní) Nenutit psát dluhé úkly, či úkly navíc (jediným efektem je stále se snižující kvalita písma, dpr k psaní, snížené sebehdncení, rezignace) Při svjvání a fixaci písmen využívat multisenzriální přístup (písmen mdelvat, tvarvat z drátu, btahvat atd.) Využívat uvlňvací cvičení před psaním (v případě ptřeby i v jeh průběhu) Umžnit dítěti změnu pracvní plhy, krátký dpčinek Pkusit se fixaci správnéh úchpu, každé mírné zlepšení cenit Využívat sešity s pmcnu liniaturu Umžnit dítěti využívat ptřebné pmůcky pdlžka pr skln písma, trjhran. per, speciální násadky Respektvat pmalejší temp psaní c nestihne nehdntit žáka tét mžnsti předem infrmvat, umžnit psát puze přiměřenu část (bez nutnsti dpsání dma) Nehdntit specifické chyby (viz výše) Gramatické chyby v písemném prjevu (zvlášť u časvě limitvaných úklů) si následně věřit ústně a teprve ptm hdntit Vést žáka k pužívání specifickéh autdiktátu s předříkáváním p jedntlivých hláskách (dma nahlas, ve škle šeptem) Dplňvat při psaní diakritická znaménka sučasně se slvem 13

15 Matematika zvýšenu pzrnst věnvat rzbru chybvsti (dlišit chyby z nezvládnutéh učiva d chyb vzniklých špatným pisem, záměnu přadí čísel, chybným zapsáním čísel pd sebe, sníženu úpravu, chyby vzniklé při přechdu na jiný algritmus), pužívat čtverečkvaný papír k usnadnění zápisu čísel Při věřvání znalstí prefervat ústní frmu Naukvé předměty při písemném věřvání hdntit puze bsahvu správnst, umžnit alternativní frmy zápisu (např. kpie, zápisy d splužáků, tištěnu frmu) K písemnému věřvání vlit práce menšíh rzsahu, stručné dpvědi, ev. vlbu správné dpvědi Respektvat sníženu kvalitu písemnéh prjevu (d hdncení nezahrnvat chyby vzniklé chybným pisem, nedstatečnu úpravu, eventuálně dát dítěti mžnst pravy) Umžnit v případě ptřeby přechd na jinu frmu písma Při práci využívat zásadu čast, ale v kratším rzsahu Respektvat sníženu kvalitu grafickéh prjevu (v psaní, rýsvání, kresebném prjevu, mtrických dvednstech) Vhdné činnsti a cvičení: Drbné ruční práce Dítě má na něklika prstech jedné ruky držet čtvrtku např. jenm na palci a ukazváčku atd. Vlepvání dílů papíru d předklesenéh brysu 14

16 Pletení cpánků Vytváření stínvých brázků pmcí prstů a dlaní Navlékání Malba na flii Tvarvání těles Skládání papíru Uzlvání Stavebnice a skládanky Přelévání tekutin Sypání materiálů d nádb s různě širkými hrdly Výrba vlastní knihy Masážní míčky Uvlňvání zápěstí malvání různými směry, bubnvání, driblvání, mtání klubíčka, ťukání prsty pdlžku Uvlňvání prstů nápdba hry na hudební nástrje, kmitání prsů, napdbvání phybů, vytváření brazců pmcí prstů, dirigvání, luskání prsty, nápdba slení, uvlňvání prstů ve vlažné vdě 15

17 Dysrtgrafie Specifická prucha pravpisu - týká se jen určitých jevů, ne celkvé schpnsti zvládnut gramatiku, vzniká na pdkladě prušené sluchvé percepce (sluch. diferenciace), dále bývá prušena sluchvá analýza, syntéza i sluchvá paměť, někdy snížen jazykvý cit. Prjevy: 16

18 Vynechávání písmen, slabik, slv a vět Přidávání písmen (zejména vkládání samhlásek d shluku suhlásek), slabik a slv Vynechávání, přidávání neb nesprávné umístění diakritických znamének Přesmykvání slabik Záměny zvukvě pdbných hlásek Záměny zvukvě pdbných slabik (nesprávné rzlišvání slabik vlivňuje i určvání pravpisu pdstatných a přídavných jmen pdle vzrů, druhtně je pak vlivněn také pravpis shdy přísudku s pdmětem) Neddržvání hranic slv v písmu Kmlení slv jak důsledek specifickéh lgpedickéh nálezu Gramatické chyby za určitých klnstí řadíme i gramatické chyby v písemném prjevu mezi specifické a t v případě, kdy dítě gramatiku vládá při ústním zdůvdňvání a přest se dpuští chyb v písemném prjevu Jaké knkrétní pstupy může učitel pužít? dát více času na svjení pravidel, nenaléhat na phtvu aplikaci umžnit využívat přehledy gram. pravidel (pavučinky atd.) využít alternativy diktátů - stp diktát, zkrácený, b větu, dplňvačky (nedpručuje se u sníženéh jazykvéh citu, u dyslexie) při pravě diktátu nadepsat výrazně správný tvar, chyby značvat méně kntrastní barvu (aby nedšl k fixaci) specifické chyby nezahrnvat d hdncení 17

19 infrmvat dítě nárcích a systému hdncení předem zavést záznamníček btížných slv důsledná kntrla napsanéh (upzrnit na pčet přetrvávajících chyb) prefervat ústní frmu věřvání znalstí před písemnu respektvat pmalejší temp psaní umžnit využívání kmpenzační pmůcky (přehledy, pravidla, u starších PC krektr) vést k pužívání tichéh autdiktátu, diakritická znaménka zapisvat sučasně s písmenem diktát předem prcvičit (např: jak pis za DÚ) Cizí jazyk - upřednstnit ústní prjev, tlervat slva fneticky správně napsaná Matematika - věnvat zvýšenu pzrnst rzbru chybvsti (dlišit chybné zaznamenání x nezvládnuté učiv), umžnit zrakvu pru při zadání příkladů Naukvé předměty - tlervat zkrácení zápisů, zápisy v sešitech nahradit kpírváním vlit stručné písemné dpvědi, testvé frmy s vlbu dpvědi Vhdné činnsti a cvičení: brázkvá abeceda dětské karty s písmeny písmenkvá pexesa mdelvání písmen 18

20 dkreslvání písmen pakvané dkreslvání stejnéh tvaru jiné veliksti vytváření brázků s písmen míče s písmeny aktivní razítka psaní písmen na záda vytváření písmen z těl dětí rytmizace (vytleskávání, vyťukávání, phyb) 19

21 Knkrétní pstupy a mžnsti hdncení dětí s SPU SPU pruchy se nejčastěji vyskytují v kmbinaci, méně čast izlvaně, jak samstatná prucha. Určité činnsti ve výukvém prcesu činí žákům btíže u všech typů pruch. Český jazyk Diktáty Psaní diktátů klasickým způsbem je u dětí s SPU většinu naprst nevhdné. Činí ptíže u všech tří nejběžnějších frem SPU (dyslexie, dysgrafie, dysrtgrafie), největší btíže u dysrtgrafie (pruchy sluchvéh vnímání, rzlišvání způsbuje, že žáci slyší chybně c je jim diktván), u dyslexie (btíže s přečtením napsanéh ztěžuje kntrlu diktátu), u dysgrafie (základní ptíží je akt psaní, dítě se sustředí jen na něj a nestačí aplikvat pravpis), u všech SPU se d psaní diktátů většinu negativně prmítá i pmalejší pracvní temp. Alternativy k diktátům Diktát předem prcvičený s výskytem jevů, které má žák upevněné něklikanásbným prcvičením, mžnst zadat diktát předem jak dmácí úkl (např. frmu dplňvačky neb ústní frmu) 20

22 Přizpůsbit temp diktvání tempu psaní dítěte, pkud je příliš pmalé, píše dítě puze t, c stihne napsat (na tmt způsbu psaní se s dítětem vždy předem dhdneme) Dítě píše tak, že vynechá vždy jednu větu textu (má mžnst dknčit a zkntrlvat, zatím c statní píší dál) Pskytnut delší čas na kntrlu napsanéh (zvláště u dětí se slabší frmu pruchy) Diktát připravit jak dplňvačku (k dplnění dát puze ta slva, u kterých sledujeme určitý pravpisný jev) Nechat k dispzici krekční pmůcky dyslekticku tabulku (kde jsu barevně dlišené měkké a tvrdé suhlásky, u dysgrafiků kteří mají btíže s vybavváním písmen vhdné pužít tabulky s abecedu (kde jsu tiskací i psací tvary), tabulky s přehledy pravpisu, kstky s měkkými a tvrdými slabikami atd. Vynechat neb mezit tzv. pěti desetiminutvky, při vlbě tét metdy dětem s SPU dáme k napsání menší mnžství slv (např. plvinu), časvě nemezujeme jejich napsání a kntrlu Diktát kmentvaný dítě při psaní kmentuje, nahlas zdůvdňuje gramatické jevy, začátek a knec věty, interpunkci atd. Diktát krabičkvý dítě si z krabičky vybere lísteček s větu, připevní na tabuli a následně zapisuje větu d sešitu sam frmu autdiktátu Diktát milsrdný učitel sdělí pčet chyb a dítě má ještě mžnst chyby vyhledat a pravit Stp diktát když se blíží btížné, pravpisně nárčné slv, učitel řekne STOP, dítě napřed zdůvdní pravpis a teprve pak pkračuje dál. Hdncení a pravy diktátů Klasifikvat diktát jeden (či více) stupňů mírněji 21

23 Využívat mžnsti průběžnéh slvníh hdncení (známku hdntit puze v případě, že se dítěti diktát pvede Odlišit specifické chyby plynucí z pruchy d nespecifických a značit jejich pměr Ověřit znalst gramatických pravidel ústní frmu Chyby by neměli být pravvány červeně, vlit méně kntraktní barvu (červená barva vede k tmu, že dítě si zapamatuje t, c je tut barvu zvýrazněn chybný tvar míst správnéh) Mžnst napak pdtrhnut, neb zvýraznit slva, která jsu napsána správně (mžnst pužít především u těžších pruch, kde většina slv je napsána chybně) Slva, ve kterých dítě chybval vepsat pd diktát, ve správném tvaru (dítě je může i jednu psat) Nenutit dítě ke klasickým pravám při dmácí přípravě, zavést speciální sešit na evidenci slv, ve kterých dítě chybval, sem předepisvat slva ve správném tvaru (služí i jak zpětná vazba pr rdiče - dítě v čem nejvíce chybuje, c je třeba prcvičvat) Opis, přepis Největší btíže zde mají děti trpící dyslexií (nesprávně přečtený text se prmítne d chybnéh psaní). U dětí, které mají ptíže v blasti zrakvéh vnímání, prstrvé a pravlevé rientaci bývá pis i přepis na mnhem nižší úrvni než diktát. Alternativy Opis a přepis minimalizvat (vlit spíše dplňvačky a pracvní listy) Opis a přepis kmbinvat s dplňváním d předepsanéh textu 22

24 Pr pis pužívat texty, které jsu pr ně přijatelné (menší mnžství textu, větší tvary písmen, větší mezery mezi slvy a řádky, texty výrazně strukturvané, jednduché, případně dplněné brázkem) Vlit spíše více pracvních listů s jedním úklem, než jeden pracvní list s mnžstvím úklů Nenutit dítě za každu cenu napsat vše (upřednstnit kvalitu před kvantitu, předem se dítětem dhdnut jaku část má napsat) Umžnit dítěti tiché předříkávání (dle jeh mžnstí p slvech, slabikách, hláskách) především u dětí s výraznými prblémy ve zrakvé diferenciaci, sluchvé analýze/syntéze Nehdntit specifické chyby (např.: vynechávky, záměny, přidávání, přesmyky, psaní slv dhrmady, u dysgrafiků sníženu kvalitu písma, chyby plynucí z vad řeči) Slh, slhvá cvičení Slhvá cvičení v písemné frmě jsu nevhdná pr všechny typy pruch. Tat cvičení, zvlášť u dětí s těžku pruchu bývají bsahvě chudá, čast nečitelná, s mnžstvím specifických i nespecifických chyb, bez lgické návaznsti. Dyslektické děti mají ptíže p sbě správně přečíst a pravit text, dysgrafici nedkáží udržet pžadvanu kvalitu písma, u dysrtgrafiků se prjeví zvýšená chybvst. Odráží se zde snížená schpnst jazykvéh citu (časté agramatismy). Děti s lehčí pruchu mhu být v tét činnsti úspěšnější, pkud mhu uplatnit svu fantazii. Alternativy 23

25 Jak alternativu lze pužít frmu ústníh prjevu (s vlbu témat, která umžní uplatnit fantazii) neb dknčení zapčatéh příběhu pdle vlastní fantazie či dplňvání nedknčených vět Knverzace na daná situační témata, řešení určitých situací (lze pžít i přehrávání situací) Předem připravený časvě mezený (např.: 3-5 min) na dané téma (mžnst žákvi pmci předem stanvenu časvu snvu a seznamem pužitelných slv) Vyprávění pdpřit názrem (knkrétním předmětem, brázkem, pužitím audi-videtechnických pmůcek), děti mhu ppisvat, c vidí na brázku, vymýšlet příběh pmcí brázku neb řazením dějvých brázků Pužití pracvních listů, dplňvaček zaměřeným např.: na řazení vět pdle významu, vylučvání vět neb slv, která nepatří d tématu atd. Kratší verzi klasickéh slhvéh cvičení lze pužít u dětí se slabší frmu pruchy Při hdncení mžnst pužít slvní hdncení, nehdntíme chyby v písemném prjevu a jeh úpravu, ale spíše bsah (riginalitu, bhatst děje) Jak alternativu lze pužít frmu ústníh prjevu (s vlbu témat, která umžní uplatnit fantazii) neb dknčení zapčatéh příběhu pdle vlastní fantazie či dplňvání nedknčených vět Knverzace na daná situační témata, řešení určitých situací (lze pžít i přehrávání situací) Předem připravený časvě mezený (např.: 3-5 min) na dané téma (mžnst žákvi pmci předem stanvenu časvu snvu a seznamem pužitelných slv) Vyprávění pdpřit názrem (knkrétním předmětem, brázkem, pužitím audi-videtechnických pmůcek), děti mhu ppisvat, c vidí na brázku, vymýšlet příběh pmcí brázku neb řazením dějvých brázků 24

26 Pužití pracvních listů, dplňvaček zaměřeným např.: na řazení vět pdle významu, vylučvání vět neb slv, která nepatří d tématu atd. Kratší verzi klasickéh slhvéh cvičení lze pužít u dětí se slabší frmu pruchy Při hdncení mžnst pužít slvní hdncení, nehdntíme chyby v písemném prjevu a jeh úpravu, ale spíše bsah (riginalitu, bhatst děje) Hledání příslví pdle brázků vymýšlení vět, příběhů při ddržení určitých pdmínek (např. všechna slva musí začínat stejným písmenem, slabiku ) Vžít se d představy, že jsem nějakým předmětem (židle, schdy, bta ) Opravvání ppletených příslví Ohmatání předmětu pslepu a jeh následné ppsání vymýšlení vlastních definic určitéh předmětu, činnsti Napsání receptu na pkrm, nápj Vymýšlení vlastních detektivních příběhů, neb dknčení zapčatých pdle vlastní fantazie statní mají zjistit, kde pachatel udělal chybu (dhalit pachatele) ppsání určité situace z phledu pesimisty, ptimisty Využívání brázkvéh slvníku pr afatiky (např.: vylsuj si brázek, pvídej něm 2 min., vylsuj si 10 brázků a sestav z nich příběh). Psaní Psaní činí největší btíže dysgrafikům, ptíže s ním ale mívají i děti dyspraktické, děti s LMD (ADHD). Kvalita písemnéh prjevu je u dysgrafiků vlivněna i rychleji nastupující únavu (z důvdu výrazně vyšší energie, kteru vynakládají při zapjení grafmtriky). 25

27 Alternativy Dbát na správné držení psací ptřeby, správný skln papíru, správné sezení a vzdálenst čí d pdlžky, u leváků dbát na t aby viděli na psaný text Před psaním zařazvat uvlňvací cviky i u dětí ve vyšších rčnících, uvlňvací cviky zařazvat i v průběhu psaní je-li t nutné, jejich prvádění dpručíme i rdičům při dmácí přípravě Zvláště v 1. rčníku věnvat dstatečný prstr kresebným uvlňvacím cvikům Ocenit snahu dítěte (i když výsledek nedpvídá našim představám), cenit i dílčí úspěchy, hdntit jen tu část úklu, kteru dítě stačil vypracvat Nenutit dítě d každdenníh dluhdbéh dpisvání neb přepisvání th, c nestačil (tent pstup je kntraprduktivní, kvalita písma se spíše zhrší) Nespěchat na dítě, respektvat individuální (většinu dsti pmalé temp psaní) Učit dítě zkrácenému zápisu frmu hesel, psát jen nejdůležitější Nepsat dluhé texty, pužívat spíše dplňvání d předepsanéh (předtištěnéh) textu, vlit testy s mžnstí výběru dpvědi Umžnit (zvlášť ve vyšších rčnících) při psaní PC Vést k zapisvání diakritických znamének sučasně s písmenem Dát dítěti k dispzici krekční pmůcky (trjhranný prgram pr dysgrafiky u psacích ptřeb, násadky, nástavce, krnuty na tužky, pera, sešity s pmcnými linkami, pdlžky pr skln písma) Při hdncení písma mžnst pužít průběžnéh slvníh hdncení 26

28 Využít mžnsti mírnějšíh hdncení ( stupeň i více dle závažnsti pruchy) Čtení Obtíže dětí s SPU prnikají nejen d Čj, ale d všech vyučvacích předmětů, kde je dítě závislé na čtení, na pchpení smyslu textu. Obtíže se tak mhu prmítat d matematiky (tvarvé záměny, vynechávky, psun v přadí čísel), naukvých předmětů i výuky cizích jazyků. Alternativy Vlíme krátké texty s krátkými, jednduchými větami, btížnější slva bsažená v textu prcvičíme předem Čtení můžeme usnadnit tím, že se tatáž slva v textu častěji pakuji Vždy dávat přednst větším písmenům a běžnému, jednduchému, ale výraznějšímu typu písma Ilustrace musí být jednduché, názrné, knkrétní a neměl by jich být zbytečně mnh, aby dítěti nezhršvaly rientaci v textu Někdy je vhdné, když si dítě vybere text sam Orientaci v textu prcvičujeme pmcí vyhledávání knkrétních slv, která jsu uvedena pd článkem Nevyvlávat děti k dluhému hlasitému čtení před celu třídu, nechat číst jen krátké, jedndušší úseky Nechat dítěti k dispzici ptřebné krekční pmůcky kénka, zálžky, barevné fólie, tabulky s abecedu K dmácí přípravě zadávat puze přiměřenu část textu (např.: jeden dstavec neb více kratších) seznámit rdiče se zásadu krátce a častěji, k nácviku čtení využívat dby, kdy dítě není unavené a sustředí se 27

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více