Personální a kariérové poradenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz"

Transkript

1 Rizikové faktory pracovního prostředí a nemoci, stavy a vady, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci a rozsah odborných vyšetření pracovnělékařských prohlídek při práci při výskytu jednotlivých rizikových faktorů a při výkonu práce se specifickou zdravotní náročností Vysvětlení některých pojmů a použitých zkratek ALP: alkalická fosfatáza ALT: alaninaminotransferáza AST: asparátaminotransferáza CRP: C reaktivní protein EKG: elektrokardiogram FW: sedimentace erytrocytů GMT nebo GGT: gama-glutamyl transferáza KO + dif.: krevní obraz a diferenciální rozpočet kreatinin, cholesterol, triglyceridy, bilirubin: hodnoty v krvi PEL: přípustný expoziční limit PSA: prostatický specifický antigen RTG hrudníku: radiodiagnostické vyšetření hrudních orgánů ne starší, než 3 měsíců, u expozice karcinogenům ne starší, než 1 měsíc. Spirometrie: spirometrické vyšetření minimálně parametrů FVC, FEV 1, FEV% se záznamem křivky průtok objem. Prognosticky závažná onemocnění: prognosticky závažnými onemocněními se rozumí taková onemocnění, která vylučují schopnost organismu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek nebo u kterých to lze vzhledem ke zřejmému pokračujícímu nepříznivému vývoji zdravotního stavu důvodně předpokládat. Závažná onemocnění: závažnými onemocněními se rozumí taková onemocnění, která omezují schopnost organismu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek, popřípadě lze zaměstnance uznat k výkonu konkrétní práce s ohledem na konkrétním pracovní podmínky za zdravotně způsobilého s podmínkou. C - Karcinogeny: látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2 podle právního předpisu upravujícího chemické látky 17) nebo jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi 18) ; prach tvrdých dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví 1 7) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). 1 8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení komise (ES) č. 790/2009 a nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 1

2 zaměstnanců při práci, části A, v tabulce č. 4, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví a cytostatika, pokud jsou ve směsi léčivých přípravků přítomny látky klasifikované jako karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B. M - Mutageny: látky klasifikované jako mutageny kategorie kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako mutageny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. R - Látky toxické pro reprodukci: látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 1. CHEMICKÉ FAKTORY (obecně) 1.1. Práce s chemickými látkami Poznámka: Jde o obecný postup pro chemické látky. Hodnotí se vždy účinky všech chemických látek a směsí, kterým je zaměstnanec pracovním prostředí při výkonu práce exponován. U každé práce s chemickými látkami je nezbytné posoudit všechny nebezpečné vlastnosti, kterou každá jednotlivá látka má a současně riziko, které při práci posuzované osoby vzniká. prognosticky závažná onemocnění cílových orgánů pro působení dané látky, závažné duševní poruchy a poruchy chování, prokázaná přecitlivělost na látky vyskytující se při posuzované práci. onemocnění cílových orgánů pro působení dané látky, kožní onemocnění ekzémového charakteru a závažné dermatózy, závažné poruchy kognitivních funkcí a smyslového vnímání. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné expozice hepatotoxickým látkám, močový sediment a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice a povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu. Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné expozice hepatotoxickým látám, močový sediment a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice, povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu s přihlédnutím k výsledkům biologických expozičních testů (BET). 2

3 Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky Personální a kariérové poradenství Následné prohlídky: u látek s pozdním účinkem karcinogenním a u látek s fibrogenním účinkem Látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B, prekancerózy nebo zhoubné nádory; pokud je riziko výrazné a prekanceróza nebo prodělaný zhoubný nádor postihl orgán nebo systém, který může být daným karcinogenem též postižen, těžké imunodeficience nebo léčba oslabující výrazně imunitní systém. chronická kožní onemocnění (névy, hyperkeratózy, ekzémy, ulcerace, atrofie), nemoci mízních uzlin, jater, sleziny, přetrvávající jednoznačně patologické nálezy orgánů nebo systémů, který může být daným karcinogenem též postižen. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT. Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT. Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky Následné prohlídky: v rozsahu výstupní prohlídky, lhůty podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví 1.3. Látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B poruchy fertility u mužů i žen plánované těhotenství gravidita opakované spontánní aborty Vstupní prohlídka: základní vyšetření, Periodická prohlídka: základní vyšetření, Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky 3

4 2. CHEMICKÉ FAKTORY (vybrané) 2.1. Olovo a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R) prognosticky závažné anémie, všechny závažné typy porfyrických nemocí, prognosticky závažná onemocnění nervového systému, těžká prognosticky závažná onemocnění jater a ledvin, chronické anémie, známky zvýšené expozice olovu, chronická onemocnění nervového systému, chronická onemocnění jater a ledvin, chronická onemocnění gastrointestinálního systému, závažná endokrinní onemocnění, porucha fertility. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin. Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., kreatinin, plumbémie postupuje se podle právního předpisu, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 19). Mimořádná prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif. + retikulocyty, kreatinin, plumbémie, včetně vyšetření plumbémie Rtuť a její sloučeniny Kovová rtuť a její anorganické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na R) prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost, prognosticky závažná onemocnění ledvin, 1 9) 13 a14 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 těžká otrava rtutí v anamnéze. chronická onemocnění nervového systému, závažná duševní onemocnění včetně neurastenického syndromu, alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze, chronická onemocnění ledvin, otrava rtutí v anamnéze, poruchy funkce štítné žlázy, závažná stomatitis. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin Periodická prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, Organické sloučeniny rtuti prognosticky závažná onemocnění nervového systému u alkylsloučenin rtuti, prognosticky závažné duševní porucha a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost. chronická onemocnění ledvin, chronická onemocnění nervového systému a omezení zorného pole u alkylsloučenin rtuti, závažná duševní onemocnění, alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze, ekzémová onemocnění a závažné dermatózy. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, kreatinin, Periodická prohlídká: základní vyšetření, kreatinin,. 5

6 2.4. Arzén a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R) prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné poruchy krvetvorby, prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, zejména prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů, prognosticky závažná onemocnění jater a ledvin, prekancerózy a karcinomy kůže, prognosticky závažné duševní porucha a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost. chronická onemocnění nervového systému, poruchy krvetvorby, chronická kožní onemocnění, chronická onemocnění dýchacího systému, obliterující onemocnění cév, chronická onemocnění jater a ledvin, chronická onemocnění gastrointestinálního systému, alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT. Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice RTG hrudníku a ultrasonografie břicha Lhůty prohlídek: 1x za 1/2 roku u kategorie 4 nebo 1 x za rok u kategorie 3 Následné prohlídky: po nejméně 5leté expozici 1x za 2 roky v rozsahu výstupní prohlídky 2.5. Antimon a jeho sloučeniny Poznámka: při inhalační expozici viz 6.3. prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, prognosticky závažná onemocnění gastrointestinálního systému. 6

7 závažná onemocnění srdce, chronická onemocnění dýchacího systému, chronická kožní onemocnění, chronické anémie při práci s hydridem antimonu SbH3, chronická onemocnění gastrointestinálního systému. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie, rtg hrudníku Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie; KO + dif. při práci s hydridem antimonu SbH 3, po 6 letech expozice navíc 1x za 4 roky RTG hrudníku, rtg hrudníku 2.6. Berylium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C) prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů v oblasti dýchacího systému. chronická onemocnění dýchacího systému, závažná zánětlivá onemocnění spojivek. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, spirometrie, RTG hrudníku poprvé za 6 let od začátku expozice a dále 1 x za 2 roky Následné prohlídky: po nejméně 5leté expozici vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky 2.7. Kadmium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C, M a R) prognosticky závažná onemocnění ledvin a jater, prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, zejména prekancerózy a stavy po 7

8 terapii maligních tumorů, chronická onemocnění ledvin a jater, chronická onemocnění dýchacího systému, onemocnění prostaty, závažná porucha metabolizmu kalcia, fosforu a vitaminu D, osteoporóza, anosmie. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin, spirometrie, RTG hrudníku Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, spirometrie, po 10 letech expozice navíc 1x za 2 roky RTG hrudníku a PSA u mužů. Lhůty prohlídek: 1 x za 2 roky Následné prohlídky: po nejméně 5leté expozici vyšetření v rozsahu výstupné prohlídky 1x za 2 roky 2.8. Chróm a jeho VI-mocné sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R) Poznámka: Do této skupiny expozic Cr VI nepatří mechanické opracovávání legované oceli s možnou alergizací stopami Cr VI nebo expozice Cr III, obsaženému v cementu nebo použitých řezných olejích. prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, zejména prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů, těžká chronická kožní onemocnění, včetně prekanceróz a karcinomů kůže, perzistující nedostatečně kontrolované astma bronchiale a závažná onemocnění dýchacího systému. chronická onemocnění dýchacího systému, alergická onemocnění kůže a dýchacího systému, chronická kožní onemocnění, anosmie. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT u Cr VI, spirometrie, pro práci s šestimocnými sloučeninami chrómu, RTG hrudníku a ORL vyšetření s rinoskopií, 8

9 Periodická prohlídka: spirometrie, ORL vyšetření nosu s rinoskopií, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT, GMT, po 10 letech expozice poprvé i RTG hrudníku, dále každé dva roky Následné prohlídky: po nejméně 5leté expozici Cr VI vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1x za 2 roky 2.9. Mangan a jeho sloučeniny prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné poruchy a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost, prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, prognosticky závažná onemocnění jater. chronická onemocnění nervového systému, závažná duševní onemocnění, alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze, chronická onemocnění dýchacího systému, chronická onemocnění jater. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, Následná prohlídka: jednorázově za 2 roky po ukončení expozice se zaměřením na možnost rozvoje parkinsonského syndromu Nikl a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R) prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému včetně onemocnění sliznice nosní a vedlejších dutin nosních, prekancerózy a stavy po terapii nádorových onemocnění v těchto lokalizacích, 9

10 chronická onemocnění dýchacího systému včetně onemocnění sliznice nosní a vedlejších dutin nosních, chronická kožní onemocnění, alergická onemocnění kůže a dýchacích cest. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie a RTG hrudníku. U sloučenin niklu s karcinogenními účinky navíc močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT. Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, U sloučenin Ni s karcinogenními účinky také močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., ALT a GMT, po 10 letech expozice ORL vyšetření s rinoskopií a RTG hrudníku Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky a spirometrie 1x za 2 roky po skončení alespoň 5leté expozice oxidům, sulfátům nebo subsulfidu niklu Fosfor a jeho sloučeniny Fosfor bílý prognosticky závažná onemocnění jater a ledvin, prognosticky závažná onemocnění kostí, zejména osteomyelitis a osteoporóza, prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému. chronická onemocnění jater a ledvin, závažná onemocnění kostí, závažné krvácivé stavy, chronická kožní onemocnění, chronická onemocnění dýchacího systému. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin, Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, kreatinin, Lhůta prohlídky: 1 x za rok 10

11 Fosfor a jeho anorganické sloučeniny, např. (ortho) fosforečnan vápenatý, amonný, sodný, draselný, zinečnatý prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému. k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména chronická onemocnění dýchacího systému. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Organické sloučeniny fosforu (např.organofosfáty - OF a trikrezylfosfát -TKP a další) snížení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi pod 80 % referenční hodnoty, prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažná onemocnění jater a ledvin, astma bronchiale, prognosticky závažné poruchy a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost. chronická onemocnění nervového systému, chronická onemocnění jater a ledvin, chronická onemocnění dýchacího systému, ekzémová onemocnění, chronická onemocnění kůže, závažné poruchy a poruchy chování, alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze, pokles aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi o 30 % proti bazální hodnotě, a to po dobu nejméně 2 měsíců. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, stanovení aktivity cholinesterázy nebo acetylcholinesterázy v krvi (základní hodnota), spirometrie 11

12 Periodická prohlídka - základní vyšetření, ALT, GMT, podle závažnosti expozice 1 3 x za rok, nejméně však 1 x během práce stanovení aktivity cholinesterázy zejména pro phosdrin a chlorpyrifos nebo acetylcholinesterázy v krvi zejména pro phosmet, dimethoat, spirometrie se zaměřením na periferní nervový systém (opožděný efekt) Vanad a jeho sloučeniny perzistující středně těžké astma bronchiale a závažná onemocnění dýchacího systému, závažná zánětlivá oční onemocnění, prognosticky závažná onemocnění ledvin. chronická onemocnění dýchacího systému, alergická onemocnění, chronická kožní onemocnění, chronická zánětlivá oční onemocnění, chronická onemocnění ledvin. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na sloučeniny, které jsou C, M a R) prognosticky závažná onemocnění spojená s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza), prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, 12

13 závažná onemocnění spojená s poruchou metabolizmu kalcia a fosforu (poruchy osifikace kostí, osteoporóza), Morbus Bechtěrev, ankylózy páteře a velkých kloubů, prodělaná tuberkulóza kostí, chronická onemocnění dýchacího cest a plic, chronická onemocnění ledvin, závažná onemocnění myokardu. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, Chlór a jeho anorganické sloučeniny (např. chlornany, chlorečnany, kyselina chloristá) Poznámka: do této skupiny se nezařazuje chlorid sodný a chlorid draselný prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, chronická onemocnění dýchacího systému, včetně alergických chronická zánětlivá oční onemocnění, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Ostatní halogeny a jejich sloučeniny (např. bróm, bromované uhlovodíky monobromomethan, 1,2,dibromethan, bromoform, dibromomethan, jód) prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažná onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu, 13

14 chronická onemocnění dýchacího systému, závažná alergická onemocnění, chronická onemocnění kožní, chronická onemocnění nervového systému, chronická onemocnění jater a ledvin u hepatotoxických nebo nefrotoxických bromovaných uhlovodíků, porucha funkce štítné žlázy u jódu. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT, Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, u hepatotoxických nebo nefrotoxických uhlovodíků kreatinin a ALT, GMT, Zinek a jeho sloučeniny prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, chronická onemocnění dýchacího systému, chronická kožní onemocnění, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, Měď a její sloučeniny prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, 14

15 chronická onemocnění dýchacího systému, závažná alergická onemocnění, chronická kožní onemocnění, závažná onemocnění jater Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, Oxid uhelnatý (se zvláštním zřetelem na R) prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost, prognosticky závažná anémie, chronická onemocnění nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze chronická anémie, závažná onemocnění kardiovaskulárního systému včetně ischemické choroby srdeční, hypertensní nemoc s orgánovým postižením, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif., spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif., spirometrie, 15

16 2.19. Oxidy dusíku prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, chronická onemocnění dýchacího systému, včetně alergických závažné poruchy krvetvorby Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Oxidy síry prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému včetně alergických onemocnění chronická onemocnění dýchacího systému, včetně alergických chronické konjunktivitidy Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Kyanovodík a kyanidy prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování prokázaná současná alkoholová a drogová závislost, prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, 16

17 chronická onemocnění nervového systému, závažné duševní poruchy alkoholová a drogová závislost v anamnéze chronická anémie, chronická onemocnění dýchacího systému, chronická onemocnění jater a ledvin, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, bez spirometrie Izokyanáty prokázaná přecitlivělost na některý z izokyanátů, prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, včetně alergických chronická onemocnění dýchacího systému, alergická kožní onemocnění, závažná kardiální onemocnění s levostrannou dekompenzací. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Lhůty prohlídek: poprvé za ¼ roku po nástupu do rizika, dále 1x za 1 rok, Fosgen prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, 17

18 chronická onemocnění dýchacího systému, alergická onemocnění dýchacích cest, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Borany (hydridy boru např. diboran, pentaboran, dekaboran) prognosticky závažná onemocnění jater a ledvin, prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, prognosticky závažná onemocnění centrálního i periferního nervového systému chronická onemocnění jater a ledvin, chronická onemocnění dýchacího systému, závažná oční onemocnění (zejména onemocnění rohovky), závažná onemocnění centrálního i periferního nervového systému Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin Sirouhlík prognosticky závažná onemocnění centrálního nebo periferního nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost, prognosticky závažná onemocnění kardiovaskulárního systému 18

19 chronická onemocnění centrálního nebo periferního nervového systému, závažné duševní poruchy a poruchy chování alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze závažná onemocnění kardiovaskulárního systému chronická onemocnění jater a ledvin, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, oční vyšetření Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, oční pozadí Lhůty prohlídek: první za 6 měsíců, další 1x ročně, Sirovodík a sulfidy (sirníky s výjimkou sulfidu nikelnatého) prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, prognosticky závažná onemocnění nervového systému, chronická onemocnění dýchacího systému, chronická zánětlivá oční onemocnění, chronická onemocnění nervového systému, závažná kardiovaskulární onemocnění, včetně závažných anémií, chronická kožní onemocnění porucha čichu, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, spirometrie Amoniak a hydroxidy (hydroxid sodný, draselný, vápenatý) prognosticky závažná onemocnění dýchacího systému, 19

20 chronická onemocnění dýchacího systému, závažná alergická onemocnění, chronická kožní onemocnění, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie Halogenované uhlovodíky Trichlorethylen a tetrachlorethylen (= perchlorethylen) (se zvláštním zřetelem na C a R) prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování včetně těžšího neurastenického syndromu, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost závažná chronická onemocnění jater nebo ledvin, chronická onemocnění nervového systému, chronická onemocnění jater nebo ledvin alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze chronická kožní onemocnění. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, Methylchlorid (= monochlormethan) prognosticky závažná onemocnění nervového systému, 20

21 prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování neurastenického syndromu, závažná chronická onemocnění jater a ledvin, prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacího systému. včetně výraznějšího závažná chronická onemocnění dýchacího systému. chronická onemocnění jater nebo ledvin alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze chronická kožní onemocnění. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, KO + dif., spirometrie; první prohlídka za 3-9 měsíců Tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan (=methylenchlorid), l,ldichlorethan, 1,2-dichlorethan, l,l,l-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan (se zvláštním zřetelem na C u těch, které jsou karcinegenm) prognosticky závažná chronická onemocnění jater a ledvin prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost prognosticky závažná onemocnění kardiovaskulárního systému, závažná chronická onemocnění jater a ledvin závažná onemocnění nervového systému, závažné duševní poruchy a poruchy chování alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze prognosticky závažná onemocnění kardiovaskulárního systému, chronická kožní onemocnění Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG 21

22 Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, kreatinin, EKG Vinylchlorid (= chlorethen) (se zvláštním zřetelem na C ) prognosticky závažná chronická onemocnění jater a ledvin, závažný Raynaudův fenomén jakékoliv etiologie, závažná onemocnění nervového systému, závažná chronická onemocnění dýchacího systému, závažná onemocnění jater a ledvin chronická kožní onemocnění, závažná onemocnění nervového systému, závažná chronická onemocnění dýchacího systému, alkoholová nebo drogová závislost, poruchy krvetvorby Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT, GMT, Periodická prohlídka: základní vyšetření, FW nebo CRP, KO + dif., kreatinin, AST, ALT a GMT, po více než desetileté práci v riziku i vodní chladový test a prstová pletyzmografie Mimořádná prohlídka (po vyšší expozici): základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT, bilirubin, kreatinin Následné prohlídky: po nejméně 5leté expozici vyšetření v rozsahu periodické prohlídky 1x za 2 roky, bez chladového testu a prstové pletysmografie Ostatní halogenované uhlovodíky Jde o velký počet látek, které lze rozdělit do několika skupin podle základního účinku: neurotoxický, hepatotoxický, místně dráždivý, celkově toxický, karcinogenní. Rozsah vyšetření se provádí podle základního účinku látky, viz 1.1. Práce s chemickými látkami. 22

23 Alifatické nebo alicyklické uhlovodíky, destiláty ropy (např. methan, ethan, propan, butan, pentan, n-hexan, ethylen; acetylen, cyklopropan, cyklobutan, cyklohexan; benzín, petrolej) prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování, závažná onemocnění nervového systému, závažná onemocnění kardiovaskulárního systému, závažná chronická onemocnění dýchacího systému, chronická kožní onemocnění Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, ,3-butadien (buta-1,3-dien) (se zvláštním zřetelem na C a M) prognosticky závažná onemocnění nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování, závažná chronická onemocnění dýchacího systému, poruchy krvetvorby, prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů, chronická kožní onemocnění, chronická onemocnění jater a ledvin Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT. Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, FW nebo CRP, KO + dif., AST, ALT a GMT. Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky 1 x za 2 roky 23

24 Alkoholy (např. ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol (iso-propanol), butanol, cyklohexanol) prognosticky závažná onemocnění centrálního i periferního nervového systému, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová a drogová závislost, chronická onemocnění jater a ledvin, závažné vestibulární poruchy chronická onemocnění dýchacího systému, chronická kožní onemocnění. Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT Methanol prognosticky závažná onemocnění centrálního i periferního nervového systému, včetně poruchy zrakového nervu, prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování, prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost, chronická onemocnění jater a ledvin, chronická onemocnění dýchacího systému, chronická kožní onemocnění. závažné vestibulární poruchy, Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT, oční vyšetření včetně barvocitu Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT,, oční vyšetření včetně barvocitu 24

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň

Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory CD hotel Garni*** Plzeň Vyhláška 79/2013 Sb. Chemické faktory 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Bartizalová Š. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Seznam rizikových faktorů

Seznam rizikových faktorů Akrylonitril a jiné nitrily (např. acetonitril, propannitril, malononitril, adiponitril) (se zvláštním zřetelem na C) Alergeny a iritancia vyvolávající bronchiální astma a alergickou rinitidu vysokomolekulární,

Více

RTG hrudníku: radiodiagnostické vyšetření hrudních orgánů ne starší, neţ 3 měsíců, u expozice karcinogenům ne starší, neţ 1 měsíc

RTG hrudníku: radiodiagnostické vyšetření hrudních orgánů ne starší, neţ 3 měsíců, u expozice karcinogenům ne starší, neţ 1 měsíc Vyhláška č. 79/2013 Sb. Příloha č. 2: Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek

Více

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové

Více

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové

Více

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 3.4.2013 do částky 38/2013 Sb. a 17/2013 Sb.m.s. 79/2013 Sb. - vyhl. o pracovnělékařských službách a druzích posudkové péče - poslední stav textu 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března

Více

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové

Více

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb II N á v r h VYHLÁŠKA ze dne.2013, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., týkající se posuzování zdravotní

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY (LPP)

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY (LPP) LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY (LPP) Lhůtník Obecné profese, činnosti dle kategorizace prací... 2 Zdravotnictví a sociální služby... 2 Školy a školská zařízení... 3 Činnosti epidemiologicky závažné...

Více

Pracovní návrh novely prováděcího právního předpisu

Pracovní návrh novely prováděcího právního předpisu Pracovní návrh novely prováděcího právního předpisu Platné znění vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče s vyznačenými změnami 1 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března

Více

Pracovní návrh novely prováděcího právního předpisu

Pracovní návrh novely prováděcího právního předpisu Pracovní návrh novely prováděcího právního předpisu Platné znění vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče s vyznačenými změnami 1 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornan6b6mie)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornan6b6mie) PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 79/20013 SB., O PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 373/2011 SB., O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, (VYHLÁŠKA O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH A NĚKTERÝCH DRUZÍCH POSUDKOVÉ

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Ministerstvo

Více

- 1 - STANDARD č. 3 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ, PŘÍPRAVĚ NA POVOLÁNÍ A K PRÁCI

- 1 - STANDARD č. 3 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ, PŘÍPRAVĚ NA POVOLÁNÍ A K PRÁCI 1 STANDARD č. 3 POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ, PŘÍPRAVĚ NA POVOLÁNÍ A K PRÁCI Posuzování zdravotní způsobilosti při volbě povolání a přípravě na povolání Posuzování zdravotní způsobilosti

Více

1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Příloha: Seznam nemocí z povolání Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při

Více

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Více

Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny

Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny Příloha č. 12 (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny I. Obecné emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené

Více

2 FAKTORY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍHO PROCESU Z HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTÍ A ÚČINKŮ NA ČLOVĚKA

2 FAKTORY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍHO PROCESU Z HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTÍ A ÚČINKŮ NA ČLOVĚKA OBSAH 1 VZTAH PRÁCE A ZDRAVÍ 1.1 Vymezení pracovních systémů (J. Baumruk, O. Matoušek)... 1.2 Typy pracovních systémů (J. Baumruk, O. Matoušek)... 1.3 Nejčastěji se vyskytující rizikové faktory pracovního

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s chronickým onemocněním dýchacích cest

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s chronickým onemocněním dýchacích cest Posuzování zdravotní způsobilosti k práci u nemocných s chronickým onemocněním dýchacích cest Machartová V. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN

Více

290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: 1 (1) Nemoci

Více

Seznam nemocí z povolání se změní

Seznam nemocí z povolání se změní Tisková zpráva Praha, 6. srpna 2014 Seznam nemocí z povolání se změní Vláda dnes přijala návrh novely nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, jehož smyslem je

Více

290/1995 Sb. -, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání - poslední stav textu

290/1995 Sb. -, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání - poslední stav textu 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.,

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s chronickým onemocněním ledvin

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s chronickým onemocněním ledvin Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s chronickým onemocněním ledvin Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. POZOR! S účinností od 1. 1. 2017 bude nařízení vlády nahrazeno zákonem č.

Více

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami Platné znění částí nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, s vyznačením navrhovaných změn * * * 1 (1) Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti při hepatopatiích

Posuzování zdravotní způsobilosti při hepatopatiích Posuzování zdravotní způsobilosti při hepatopatiích Čechová H. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání

Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání Kardiovaskulární onemocnění v zaměstnání Kolářová M. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo

Více

CENÍK PLS (základní služby)

CENÍK PLS (základní služby) CENÍK PLS (základní služby) Pro stanovení zdanění je třeba odlišit níže uvedené situace a přesně vymezit, co je účelem daného úkonu: VSTUPNÍ PROHLÍDKA: Varianta A: určená pro kategorie 2, 3 a 4, volitelná

Více

VYHLÁŠKA. č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

VYHLÁŠKA. č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší VYHLÁŠKA č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Změna: 17/2010 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY Návrh standardu č.3 Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP www.pracovni-lekarstvi.cz Milan Tuček, Daniela Pelclová Lékařské preventivní prohlídky jsou historicky vnímány jako součást

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.,

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Připravované směrnice o karcinogenech a IV seznam PEL. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav

Připravované směrnice o karcinogenech a IV seznam PEL. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Připravované směrnice o karcinogenech a IV seznam PEL Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před

Více

Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o specifických zdravotních službách

Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o specifických zdravotních službách Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o specifických zdravotních službách N á v r h VYHLÁŠKA ze dne. o posuzování zdravotní způsobilosti k vzdělávání, a jeho průběhu a o posuzování

Více

NÁVRH /2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne..,

NÁVRH /2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.., Komora velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů z.s. (Komora velitelů), profesní organizace sdružující velitele jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH), v souladu se svými cíli, navrhuje změnu nařízení

Více

Nemoci z povolání - zdravotnictví I.

Nemoci z povolání - zdravotnictví I. Nemoci z povolání - zdravotnictví I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň machartova@fnplzen.cz www.pracovnilekarstvi.eu Volitelný předmět 29.11.2011,

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

PEL a NPK-P v novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a práce SCOEL

PEL a NPK-P v novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a práce SCOEL PEL a NPK-P v novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a práce SCOEL Hornychová Mirka Státn tní zdravotní ústav mhornych@szu.cz Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích

Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Posuzování zdravotní způsobilosti při endokrinopatiích Čechová H. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor vzdělání s denní formou studia, talentovou přijímací zkouškou

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 352/2003 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Kapitola I. seznamu nemocí

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním

Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Posuzování zdravotní způsobilosti u osob s neurologickým onemocněním Bartizalová Š. 14.9.2013 Hotel Primavera Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ 1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Odborná skupina pro pracovnělékařskou péči Vedoucí: MUDr. Beatrica Dlouhá

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Zátěž chemickými látkami

Zátěž chemickými látkami 5.6.10.2. Zátěž chemickými látkami http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/zatezchemickymi-latkami Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

Chemie životního prostředí III Atmosféra (10) Těkavé organické látky (VOCs)

Chemie životního prostředí III Atmosféra (10) Těkavé organické látky (VOCs) Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Atmosféra (10) Těkavé organické látky (VOCs) Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003

352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 3.1.2017 do částky 186/2016 Sb. a 42/2016 Sb.m.s. 352/2003 Sb. - o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců hasičských sborů - poslední stav textu 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI

BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI BEZPEČNOST PRÁCE VE ŠKOLNÍ CHEMICKÉ LABORATOŘI 1. Bezpečnost a hygiena práce při školních chemických pokusech Provádění školních chemických pokusů je vždy spojeno s určitým nebezpečím, které vyplývá z

Více

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA 104/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky,

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2 Základní názvy organických látek alifatické nasycené alkany (příklady s nerozvětvenými řetězci) methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 propan CH 3 CH 2 CH 3 butan CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH

Více

Tabulka chemické odolnosti

Tabulka chemické odolnosti Acetaldehyd (vodný roztok), 40% + o x + o + x x o x x o + o + + + o Acetamid (vodný roztok), 50% + + 1 x + + 1 + x x x + 1 x x x + x + 1 x + x + Kyselina octová, 2% + + + + + + + + o + + + + o + x x o

Více

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Požární pojmy ve stavebním zákoně 1 - Hořlavé látky 2 - Výbušniny 3 - Tuhé hořlavé látky a jejich skladování 4 - Kapalné hořlavé látky a jejich skladování 5 - Plynné hořlavé látky a jejich skladování 6 - Hořlavé a nehořlavé stavební výrobky

Více

STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS)

STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS) STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS) 92 Historie a vývoj projektu EODS v Evropské Unii Projekt EODS zahájil EUROSTAT v roce 1995. Jeho organizace byla svěřena Finskému ústavu pracovního lékařství (FIOH)

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

Za jedy ve smyslu 187, 187a a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v přílohách č.1ač. 2 k tomuto nařízení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r.

Za jedy ve smyslu 187, 187a a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v přílohách č.1ač. 2 k tomuto nařízení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Stránka 1 10/1999 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 948, petr.alexa@vsb.cz mobil: 607 683 702 konzultační hodiny: středa 11:00 12:00, A 948 požadavky k zápočtu

Více

Profesionální onemocnění. Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví

Profesionální onemocnění. Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví Profesionální onemocnění Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví Působení kovů Otrava olovem a jeho sloučeninami NPK-P 0,05 mg.m -3 Saturnismus dlouhodobé

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2017, NÁVRH II VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách

Více

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Stanovisko VAS a.s. divize Boskovice k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídá za kvalitu

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Indexy chemické penetrace a odpudivosti

Indexy chemické penetrace a odpudivosti Indexy chemické penetrace a odpudivosti Penetrace kapalné chemikálie je fyzikální proces, kdy kapalina proniká do textilie skrze póry nebo otvory. Penetrace kapaliny textilií a odpudivost textilie pro

Více

352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

Zdravotní požadavky na uchazeče škol Učební obory

Zdravotní požadavky na uchazeče škol Učební obory Zdravotní požadavky na uchazeče škol Učební obory 1. Autoelektrikář Zdravotně nezpůsobilí jsou uchazeči s poruchami nosného a pohybového systému omezující práce ve vynucených polohách a práce vyžadující

Více

Construction. Chemické odolnosti výrobků Sikafloor na bázi pryskyřic

Construction. Chemické odolnosti výrobků Sikafloor na bázi pryskyřic Author: J.Willmann Date: 02/2007 Chemické odolnosti výrobků Sikafloor na bázi pryskyřic Následující překlady tabulek obsahují výsledky testů chemických odolností podle Německého Institutu Stavebních Technologií

Více

PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST

PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST Daniela Pelclová, Zdenka Fenclová Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 daniela.pelclova@lf1.cuni.cz Expozice

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody)

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod. A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A. Městské odpadní vody (hodnoty pro citlivé oblasti a ostatní povrchové vody) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Tabulka 1a: Emisní

Více

Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U)

Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U) Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U) Klasifikace materiálů v tabulce je zjednodušena do tří skupin: + Odolný - za běžných podmínek (tlak, ) materiál není nebo je jen zanedbatelně napadán

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické

Více

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18

ASPI UX355 Strana 1 13.09.2011 07:47:18 352/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

Více

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody konvenční výpočtovou metodu pro klasifikaci nebezpečnosti chemických přípravků definuje příslušné nařízení vlády. nebezpečné vlastnosti látek

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. 1. kolo přijímacího řízení

PŘÍKAZ ŘEDITELE. 1. kolo přijímacího řízení PŘÍKAZ ŘEDITELE V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, 60, odst. 1, 2 a 165 odst. 2, písm.

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Nemoci z povolání v České republice v roce 2011

Nemoci z povolání v České republice v roce 2011 Nemoci z povolání v České republice v roce 2011 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Voříšková M, 1 Havlová D 1 Centrum hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha 2 Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ

CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ CHEMICKÁ ODOLNOST MATERIÁLŮ Celkem stran: Zpracoval: Podpis: Datum: 5 Ing. Kaplan 20.3.2008 N.B.R.: Akrylnitrilbutadien (Nitril) Acetaldehyd C B B B A - A Acetamid C - C - A - A Acetofenon C - C - A -

Více

Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E)

Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E) Příloha 1 Metody měření - Emise Popis aparatury VAPS (E) 1. Měření emisí aparaturou VAPS - E 1.1. Popis odběrové aparatury Pro tříděný odběr částic obsažených v odpadních plynech měřených zdrojů znečišťování

Více

Kontaminace půdy pražské aglomerace

Kontaminace půdy pražské aglomerace Kontaminace půdy pražské aglomerace ING. ANNA CIDLINOVÁ (anna.cidlinova@szu.cz) Odběry půdních vzorků vareálech mateřských školek spolupráce SZU a ČGS monitoring půd součástí celoevropského projektu Urban

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více