Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1/2002 RM 1 Kontrola usnesení 52. řádné schůze rady města ze dne a 30. mimořádné schůze rady města ze dne RM po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení 52. řádné schůze rady města ze dne a 30. mimořádné schůze rady města ze dne /2002 RM 1 Návrh na ubytování žadatelů v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování paní Věry Beldové a paní Jany Astalošové v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru SVaZ informovat žadatele o výsledku jednání. T:

2 3/2002 RM 1 Návrh na stanovení sňatkových dnů na rok RM po projednání schvaluje sňatkové dny na rok 2003 dle předloženého návrhu. 2. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářsko-správního zveřejnit informaci o stanovených sňatkových dnech na úřední desce MěÚ. T: /2002 RM 1 Rozdělení pravomocí a kompetencí uvolněných členů Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje rozdělení pravomocí a kompetencí uvolněných členů Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou dle předloženého návrhu. 5/2002 RM 1 Návrh termínů schůzí Rady města a zasedání Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou na rok RM po projednání: a) schvaluje návrh termínů schůzí RM na rok 2003, b) bere na vědomí návrh termínů zasedání ZM na rok 2003, c) doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh termínů zasedání ZM na rok RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 6/2002 RM 1 Návrh Organizační struktury Města Lipník nad Bečvou od RM po projednání schvaluje Organizační strukturu města platnou od dle předloženého návrhu a stanovuje počet 80 zaměstnanců městského úřadu a 13 zaměstnanců městské policie.

3 2. RM ukládá tajemníkovi městského úřadu předložit přehled finančních nákladů spojených se zajištěním správní agendy pro obec s přenesenou působností. T: RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit personální obsazení jednotlivých odborů a pozic tak, aby k byl v plném rozsahu zabezpečen výkon státní správy včetně úseku správních a dopravně správních agend. T: /2002 RM 1 Návrh Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou od RM po projednání schvaluje Organizační řád Městského úřadu Lipník nad Bečvou platný od dle předloženého návrhu. 2. RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zpracování pracovních náplní zaměstnanců zařazených do městského úřadu k včetně návazností na převáděné kompetence v rámci reformy veřejné správy. T: /2002 RM 1 Pronájem nebytových prostor v budově č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Lipník nad Bečvou, zastoupeným starostou města Ing. Miloslavem Přikrylem, se sídlem Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89 (jako nájemcem) a Integrovanou střední školou elektrotechnickou, zastoupenou ředitelem Ing. Janem Bortlem, se sídlem Lipník nad Bečvou, Bratrská 1114 (jako provozovatelem), jejímž předmětem je pronájem 7 místností v domově mládeže ISŠE Lipník nad Bečvou, ulice Bratrská 1114, za cenu 60,- Kč/místnost/den, na dobu určitou, a to od do , b) předloženou nájemní smlouvu. 2. RM ukládá vedoucímu majetkoprávního odboru zajistit podepsání nájemní smlouvy. T:

4 9/2002 RM 1 Návrh na odvolání paní Martiny Škapové z funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 1. RM po projednání schvaluje odvolání paní Martiny Škapové z funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na vlastní žádost ke dni RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit realizaci příslušných administrativních náležitostí. T: /2002 RM 1 Návrh na odvolání pana Hynka Dvořáka z funkce vedoucího odboru majetkoprávního 1. RM po projednání schvaluje odvolání pana Hynka Dvořáka z funkce vedoucího odboru majetkoprávního na vlastní žádost ke dni RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit realizaci příslušných administrativních náležitostí. T: /2002 RM 1 Návrh na jmenování Ing. Lenky Tůmové do funkce vedoucí odboru školství a kultury 1. RM po projednání schvaluje jmenování Ing. Lenky Tůmové do funkce vedoucí odboru školství a kultury ke dni RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit realizaci příslušných administrativních náležitostí. T:

5 12/2002 RM 1 Návrh na jmenování Bc. Pavly Jemelkové do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 1. RM po projednání schvaluje jmenování Bc. Pavly Jemelkové do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ke dni RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit realizaci příslušných administrativních náležitostí. T: /2002 RM 1 Výběrové řízení na Poskytnutí hypotečního úvěru, který bude použit na financování investičních akcií města Lipník nad Bečvou 1. Rada města po projednání schvaluje nejvýhodnější nabídku pro realizaci akce Poskytnutí hypotečního úvěru, který bude použit na financování investičních akcií města Lipník nad Bečvou, nabídku kterou podala Komerční banka, a. s., pobočka Přerov, Kratochvílova 2, Přerov - nabídka č RM ukládá vedoucímu finančního odboru zabezpečit informování uchazečů. T: /2002 RM 1 Dlouhodobý úvěr přijetí doplnění podmínek použití úvěru RM po projednání ukládá místostarostovi města p. P. Šoltysovi : a) sestavit přehledy finanční náročnosti (rozpočty), které budou dokladovat krytí nákladů spojených s reformou veřejné správy: - na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí zámku, včetně vnitřního vybavení, - na pokrytí nákladů spojených s opravou radnice, včetně vnitřního vybavení, - na pokrytí nákladů spojených s realizací výstavby optického kabelu. b) limitovat výše uvedené tituly pod písm. a) částkou 26 mil. Kč. Tato částka bude kryta: - dotací ze SR ČR na pokrytí nákladů spojených se zavedením III. stupně, - municipálním úvěrem. Municipální úvěr použít na překlenutí období do obdržení dotace ze SR a poté jeho část, splatit mimořádnou splátkou, c) nezahájit čerpání úvěru dříve než po T:

6 15/2002 RM 1 Hospodaření s majetkem RM po projednání: a) bere na vědomí materiál předložený finančním výborem Hospodaření s majetkem, b) ukládá starostovi města projednat materiál předložený finančním výborem Hospodaření s majetkem a výsledek jednání předložit na schůzi RM. T: /2002 RM 1 Dlouhodobý úvěr přijetí 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) na podkladě výsledku výběrového řízení, přijat úvěr od Komerční banky, a. s., ve výši ,00 Kč, který bude použit na financování investičních akcií města Lipníku nad Bečvou, b) zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti, vč. pozemku, č. p. 358 situovanou na pozemku parc. č. st. 276/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, zapsanou na LV č , c) pověření starosty města podpisem úvěrové smlouvy. 2. RM ukládá vedoucímu finančního odboru zabezpečit dopracování úvěrové smlouvy. T: RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 17/2002 RM 1 Pověření k převzetí akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 1. RM po projednání doporučuje ZM pověřit starostu města pana Ing. Miloslava Přikryla převzetím listinných akcií společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM.

7 18/2002 RM 1 Změna společníka AVE-LIPNÍK, zájmové sdružení 1. Rada města po projednání doporučuje ZM vzít na vědomí informaci o změně společníka s majoritním podílem a majoritou hlasů v AVE-LIPNÍK, zájmové sdružení, z původního International Holding ENVI, a. s., IČ , na CELEX, s. r. o., IČ RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 19/2002 RM 1 Nabídka akcií 1. RM po projednání doporučuje ZM neschválit koupi 35 kusů akcií Nemocnice Hranice, a. s. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 20/2002 RM 1 Částečná revokace usnesení č. 659/2002 ZM 19 ze dne Rada města po projednání doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. 659/ ZM 19, týkající se přijetí úvěru od Komerční banky, a. s., následovně: 1. b) výkupy pozemků dle znaleckých posudků: - parc. č. 3086/1 o výměře m 2, za Kč ,00, - parc. č. 3086/2 o výměře m 2, za Kč ,00, - parc. č o výměře m 2, za Kč ,00, c) celková výše přijatého úvěru činí ,00 Kč. 2. b) krycími blankosměnkami. 4. b) pověřit starostu města podpisem krycích blankosměnek. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM.

8 21/2002 RM 1 Uvolnění finančních prostředků 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uvolnění finančních prostředků pro Městskou knihovnu Lipník nad Bečvou příspěvkovou organizaci v celkové hodnotě ,- Kč. 2. RM ukládá vedoucímu finančního odboru zapracovat uvolněné finanční prostředky do návrhu rozpočtového opatření č. 5. T: /2002 RM 1 Rozpočtové opatření č Rada města po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,54 Kč, v následujícím členění: navýšení o částku: a) - na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4111, ÚZ 98187, neinv. přijaté dotace ze SR komunální a senátní volby, - na straně výdajů: Kč ,00 v org. 342, 6115, pol. 5112, ÚZ 98187, ostatní osobní výdaje, Kč 3.588,00 v org. 342, 6115, pol. 5119, ÚZ 98187, platby za provedenou práci j.n., Kč 730,00 v org. 342, 6115, pol. 5121, ÚZ 98187, povinné pojištění na soc zabezp., Kč 154,00 v org. 342, 6115, pol. 5122, ÚZ 98187, povinné pojistné na zdravotní pojištění, Kč ,00 v org. 342, 6115, pol. 5139, ÚZ 98187, nákup materiálu j.n., Kč 1.036,00 v org. 342, 6115, pol. 5153, ÚZ 98187, plyn, Kč 5.595,00 v org. 342, 6115, pol. 5156, ÚZ 98187, pohonné hmoty a maziva, Kč 9.525,60 v org. 342, 6115, pol. 5161, ÚZ 98187, služby pošt, Kč 1.370,00 v org. 342, 6115, pol. 5162, ÚZ 98187, služby telekomun. a radiokomunikací, Kč ,00 v org. 342, 6115, pol. 5164, ÚZ 98187, nájemné, Kč ,20 v org. 342, 6115, pol. 5169, ÚZ 98187, nákup služeb j.n., Kč 776,00 v org. 342, 6115, pol. 5175, ÚZ 98187, pohoštění, b) - na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4111, ÚZ 98250, neinvestiční přijaté dotace z VSP SR zabezpečení výkonu státní správy rozšířená působnost, - na straně výdajů: Kč ,00 v org. 415, 3322, pol. 5171, ÚZ 98250, opravy v souvislosti se zabezpečením výkonu státní správy - rozšířená působnost, Kč ,00 v org. 415, 6171, pol. 6121, ÚZ 98250, optická kabeláž (rozš. působnost), Kč ,00 v org. 415, 6171, pol. 6121, ÚZ 98250, TDI-optická kabeláž (rozš. působnost),

9 c) - na straně příjmů: Kč 2.000,00 v 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby činnosti místní správy, - na straně výdajů: Kč 2.000,00 v org. 440, 4172, pol. 5229, finanční výpomoc příspěvek na sluchadla, d) - na straně příjmů: Kč ,00 v 6171, pol. 2322, přijaté pojistné náhrady, - na straně výdajů: Kč 1.537,00 v org. 400, 3113, pol. 5171, oprava střechy na ZŠ Osecké pojistná událost, Kč ,00 v org. 400, 3322, pol. 5171, oprava brány zámku pojistná událost, e) - na straně příjmů: Kč 7.218,00 v 4316, pol. 2321, přijaté neinvestiční dary, - na straně výdajů: Kč 7.218,00 v org. 440, 4316, pol. 5229, neinvest. dotace neziskovým organ. DD Hranice, f) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v pol. 4112, neinvestiční přijaté dotace ze SR (SDV) SD, - na straně výdajů v org. 440 přesuny a zařazení pod orj.: Kč ,00 z 4179, pol. 5410, ÚZ 98072, dávky sociální pomoci (DSP), Kč ,00 z 4180, pol. 5410, ÚZ 98072, dávky zdrav. postiženým občanům (DZPO), Kč ,00 na 4179, pol. 5410, orj. 11, ÚZ 98072, DSP rodiny s nezaopatřenými dětmi finančně opakované, Kč ,00 na 4179, pol. 5410, orj. 12, ÚZ 98072, DSP rodiny s nezaopatřenými dětmi věcné, opakované, Kč ,00 na 4179, pol. 5410, orj. 13, ÚZ 98072, DSP rodiny s nezaopatřenými dětmi jednorázové, Kč ,00 na 4179, pol. 5410, orj. 21, ÚZ 98072, DSP nezaměstnaní finanční, opakované, Kč ,00 na 4179, pol. 5410, orj. 22, ÚZ 98072, DSP nezaměstnaní věcné opakované, Kč ,00 na 4179, pol. 5410, orj. 23, ÚZ 98072, DSP nezaměstnaní jednorázové, Kč ,00 na 4179, pol. 5410, orj. 38, ÚZ 98072, DSP občané staří, zdravotní postižení - příspěvek na provoz telefonní stanice, Kč ,00 na 4179, pol. 5410, orj. 39, ÚZ 98072, DSP občané staří, zdravotní postižení jednorázové dávky, Kč ,00 na 4180, pol. 5410, orj. 31, ÚZ 98072, DZPO příspěvky (ortop. a jiné), Kč ,00 na 4180, pol. 5410, orj. 32, ÚZ 98072, DZPO dietní stravování, Kč ,00 na 4180, pol. 5410, orj. 33, ÚZ 98072, DZPO příspěvky při péči o osobu blízkou, Kč ,00 na 4180, pol. 5410, orj. 34, ÚZ 98072, DZPO příspěvky na individ. dopravu, Kč ,00 na 4180, pol. 5410, orj. 35, ÚZ 98072, DZPO příspěvek na bezbariérový byt, g) - na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4116, ÚZ 33150, ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR školství neprávní subjektivita, - na straně výdajů:

10 Kč 1.521,00 v org. 304, 3111, pol. 5136, ÚZ 33150, knihy, učeb. pomůcky a tisk RŠ, Kč 939,00 v org. 302, 3111, pol. 5136, ÚZ 33150, knihy, učeb. pomůcky a tisk RŠ, Kč 437,00 v org. 301, 3111, pol. 5139, ÚZ 33150, nákup materiálu j. n. RŠ, Kč 2.198,00 v org. 305, 3111, pol. 5136, ÚZ 33150, knihy, učeb. pomůcky a tisk RŠ, Kč 250,00 v org. 307, 3111, pol. 5136, ÚZ 33150, knihy, učeb. pomůcky a tisk RŠ, Kč 5.722,00 v org. 315, 3113, pol. 5136, ÚZ 33150, knihy, učeb. pomůcky a tisk RŠ, Kč 4.678,00 v org. 315, 3113, pol. 5139, ÚZ 33150, nákup materiálu j.n. RŠ, h) - na straně příjmů: Kč , , pol. 2132, příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí byty, - na straně výdajů: Kč ,00 v org. 400, 3612, pol. 5152, pára - byty, Kč ,00 v org. 400, 3612, pol. 5154, elektrická energie - byty, Kč ,00 v org. 400, 3612, pol. 5171, opravy a udržování - byty, Kč ,00 v org. 400, 3669, pol. 5171, opravy a udržování - nebytové prostory, Kč ,00 org. 342, 6171, pol. 5111, platy zaměstnanců, Kč ,00 v org. 342, 6171, pol. 5121, povinné pojistné na sociální zabezpečení, Kč ,00 v org. 342, 3171, pol. 5122, povinné pojistné na zdravotní pojištění, i) - na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4116, ÚZ 13101, ost. neinv. přijaté dotace ze SR Úřad práce, - na straně výdajů: Kč ,00 v org. 342, 6171, pol. 5111, ÚZ 13101, platy zaměstnanců - ÚP, Kč 5.505,00 v org. 342, 6171, pol. 5121, ÚZ 13101, povinné poj. na soc. zabezpečení ÚP, Kč 1.906,00 v org. 342, 6171, pol. 5122, ÚZ 13101, povinné poj. na zdravotní pojištění - ÚP, Kč 2.286,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, ÚZ 13101, neinv. příspěvky zřízeným PO ÚP, Kč ,00 v org. 365, 2129, pol. 5331, ÚZ 13101, neinv. příspěvky zřízeným PO ÚP, j) - na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 1334, odvody za odnětí zemědělské půdy, - na straně výdajů: Kč ,00 v org. 415, 3639, pol. 6141, poskytnuté investiční příspěvky K+R Projekt, k) - na straně příjmů: Kč ,00 v 3639, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků v PZ K+R Projekt, Kč ,00 v pol. 1112, daň z příjmů FO ze SVČ (30,00%) - podnikatelé, Kč ,00 v pol. 1121, daň z příjmů PO (20,59%), Kč ,00 v pol. 1341, poplatek ze psů, Kč ,00 v pol. 1347, poplatek za provozovaný VHP, Kč 959,00 v 1039, pol. 2329, příjmy z činnosti lesního hospodáře, Kč ,00, v 3634, pol. 2129, příjem - vyúčtování zrušené PO Teplo, Kč ,00, v 5311, pol. 2329, ostatní nedaňové příjmy pult ochrany, - na straně příjmů snížení: Kč ,00 v pol. 8114, úhrada splátek krátkodobých půjček K+R Projekt, Kč ,00 v pol. 1113, daň z příjmů FO vybírané srážkou, Kč 3.000,00 v pol. 1119, daň z příjmů FO j. n., Kč ,00 v pol 1211, daň z přidané hodnoty, Kč 3.700,00 v pol. 1332, poplatek za vypouštění škodlivých látek, Kč ,00 v pol. 1333, poplatek za ukládání odpadů,

11 Kč ,00 v pol. 1343, poplatek za užívání veřejného prostranství, Kč 9.300,00 v pol. 1344, poplatek ze vstupného, Kč ,00 v 3612, pol. 3112, příjmy z prodeje nemovitostí - byty, - na straně výdajů: Kč ,00 v org. 415, 3639, pol. 5141, úroky z půjčky K+R Projekt, Kč ,00 v org. 390, 3314, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. přísp. org. MK, Kč 1.050,00 v org. 370, 3141, pol. 5166, posouzení stravování na základních školách, Kč ,00 v org. 410, 3322, pol. 5171, oprava žaluzií ve zvonici Sv. Jakuba, Kč ,00 v org. 410, 3322, pol. 5499, příspěvek na statické zajištění domu č. p. 27 ul. 28. října, Kč 2.000,00 v org. 341, 5512, pol. 5137, nákup DHIM mobilní telefon podíl k dotaci, Kč 2.450,00 v org. 346, 3421, pol. 5171, terénní úpravy u hřiště v Podhoří, Kč 2.440,00 v org. 411, 3419, pol. 5171, oprava atletické dráhy odvoz přebytečné zeminy, Kč ,00 v org. 411, 2212, pol. 5171, oprava komunikací v Lipníku n/b., Kč ,00 v org. 411, 3429, pol. 5171, dokončení opravy oplocení dětského hřiště na ul. Souhradní, přesuny na straně příjmů: l) Kč ,00 z pol na pol. 4116, ÚZ 29014, ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR hospod. v lesích, Kč ,00 z pol daň z příjmů FO ze ZČ (20,59%) obyvatelé na pol. 1111, daň z příjmů FO ze ZČ (1,50%) zaměstnanci, přesuny na straně výdajů: m) Kč ,00 v org. 415, z 4312, pol na 3635, pol. 5166, posouzení stavu hlučnosti na střelnici, n) Kč 3.000,00 z org. 342, 6171, pol na org. 500, 3419, pol. 5229, příspěvek na šachový turnaj, o) Kč ,00 v org. 332, 3231, z orj. 4, pol na pol. 5229, neinv. dotace neziskovým org. ZUŠ na opravy, p) Kč ,00 v org. 400 z 3722, pol. 5169: - Kč ,00 na 3612, pol. 5169, nákup služeb byty, - Kč 4.880,00 na 3669, pol. 5169, nákup služeb nebytové prostory, q) Kč ,00 v org. 415 z 3745, pol. 5169: - Kč 1.680,00 na 3745, pol. 5175, pohoštění - Partners, - Kč ,00 na 3421, pol. 5171, opravy dětského hřiště Zahradní Partners, r) Kč ,00 v org. 415, 2333, z pol na pol. 6121, projekt. dokument. hrázky u Bečvy, s) Kč 5.000,00 v org. 343, 5311, z pol na pol. 5137, DHIM, t) v org. 151: - Kč ,00 z 3635, pol. 5192, příspěvek na str. plán, - Kč ,00 z 3639, pol. 5192, poskyt. neinvest. příspěvku, - Kč ,00 na 3639, pol. 5329, neinv. transfery veřejným rozpočtům místní úrovně Mikroregion Lipensko, u) Kč ,00 v org. 410, z 3612, pol na 3635, pol výkup pozemku od PF ČR dětské hřiště MŠ Zelinka, v) v org. 410: - Kč 2.100,00 z 3113, pol. 5171, oprava schodiště ZŠ Osecká, - Kč 2.900,00 z 6171, pol. 5361, nákup kolků, - Kč 5.000,00 na 6171, pol. 5169, pořízení notářského zápisu převod majetku z vlastnictví VaK,

12 w) Kč 3.400,00 v org. 410, 3635, z pol na pol. 5166, konzult., poradenské a právní služby územní plánování, x) Kč ,00 v org. 348, z 3419, pol na 6171, pol. 5171, oprava rozvodu vody a sociálního zařízení v budově osadního výboru v Trnávce, y) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v org. 390, 3314, pol. 2122, příjmy z odvodů příspěvkových org. odpisy MK, - na straně výdajů navýšení o částku: Kč ,00 v org. 390, 3314, pol. 5331, neinvestiční příspěvek zřízeným přísp. org., z) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v pol. 8123, dlouhodobé přijaté půjčky, - na straně výdajů navýšení o částku: Kč ,00 v org. 414, 3639, pol. 6130, výkupy pozemků v průmyslové zóně. aa) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v 3634, pol. 2412, splátky půjček od podnikatelských subjektů právnických osob TEPLO Lipník nad Bečvou, a. s., - na straně výdajů navýšení o částku: Kč ,00 v org. 442, 3634, pol. 6201, nákup akcií TEPLO Lipník n/b., a. s. bb) - na straně příjmů navýšení o částku: Kč ,00 v pol. 4111, ÚZ 98116, neinvestiční přijaté dotace z VPS SR rozšířená působnost, - na straně výdajů navýšení o částku: Kč ,00 v org. 342, 6171, pol. 5137, ÚZ 98116, DHIM rozšířená působnost. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 23/2002 RM 1 Rozpočtové provizorium 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium na dobu do schválení rozpočtu města Lipník nad Bečvou na rok 2003, maximálně však do , a stanovit pro období rozpočtového provizoria tato pravidla: a) Lze financovat pouze základní provoz odborů, organizací, místních aktivů a příspěvkových organizací. Výše čerpání výdajů na jednotlivých paragrafech může dosáhnout měsíčně maximálně 1/12 z objemu výdajů upraveného rozpočtu roku 2002 k datu , mimo prostředků na platy zaměstnanců a souvisejících plateb pojistného, sociálních dávek a úhrad úroků z přijatých půjček a úvěrů. Pokud se týká čerpání prostředků na platy zaměstnanců a sociální dávky, postupuje se podle zvláštních právních předpisů, s přihlédnutím k zajištění nových úkolů. Úroky z přijatých půjček a úvěrů budou hrazeny v termínech podle uzavřených smluv a splátkových kalendářů. b) Mohou být uhrazeny smluvně zajištěné splátky jistin přijatých úvěrů a půjček. c) Nové investiční akce nebudou zahajovány s výjimkou investičních akcí, které mají

13 pro rok 2003 financování zajištěno a jsou ZM schváleny. Na přecházející investiční akce budou uvolňovány finanční prostředky v souladu se smlouvami uzavřenými v roce 2002, a to v nezbytně nutném rozsahu. d) Finanční prostředky budou zabezpečeny z daňových příjmů, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů, přijatých dotací, případného přebytku hospodaření roku 2002 nebo čerpáním úvěru. e) Nebudou poskytovány dotace fyzickým nebo právnickým osobám, s výjimkou schválených dotací v roce 2002, na které budou převedeny finanční prostředky do rozpočtu roku f) Za plnění těchto pravidel odpovídají jednotliví správci paragrafů a vedoucí finančního odboru za město celkem. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 24/2002 RM 1 Prodej pozemků obchodní společnosti K+R Projekt 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemků v katastrálním území Lipník nad Bečvou parc.č. 3072/8 orná půda o výměře m 2 parc.č. 3072/24 ostatní plocha o výměře 225 m 2 parc.č. 3072/3 ostatní plocha o výměře 508 m 2 parc.č. 3072/10 orná půda o výměře m 2 parc.č ostatní plocha o výměře 193 m 2 parc.č. 3943/2 orná půda o výměře m 2 parc.č. 3050/4 orná půda o výměře m 2 parc.č. 3050/5 orná půda o výměře m 2 parc.č. 3037/3 ostatní plocha o výměře m 2 obchodní společnosti K+R Projekt s.r.o., se sídlem Jirny, zastoupené jednateli panem Klausem Schneiderem a panem Ing. Pavlem Kebískem za cenu ,- Kč. K+R Projekt s.r.o. uhradí: - kupní cenu po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého bude vyplývat, že kupující je výlučným vlastníkem předmětné nemovitosti, a to do deseti dnů od předložení tohoto výpisu z listu vlastnictví - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy - cenu za vynětí předmětné nemovitosti ze zemědělského půdního fondu Město Lipník nad Bečvou uhradí: - vyhotovení znaleckého posudku na předmětné nemovitosti - daň z převodu nemovitosti Město Lipník nad Bečvou se zavazuje uhradit náklady spojené s plněním veškerých případných nepřebraných závazků a zatížení těchto předmětných nemovitostí.

14 K+R Projekt s.r.o. má právo od kupní smlouvy odstoupit, jestliže následně vyjde najevo zatížení předmětné nemovitosti právy třetích osob, která by bránila nebo ztěžovala kupujícímu výstavbu, popř. provozování centrálního skladu v souladu s jeho zájmy a na která nebyl kupující při uzavírání této kupní smlouvy upozorněn. Město Lipník nad Bečvou má právo od kupní smlouvy odstoupit, jestliže nebude stavba centrálního skladu zaviněním kupujícího pravomocně zkolaudována do 24 měsíců po nabytí právní moci stavebního povolení, nebo nezaplatí-li kupující řádně a včas kupní cenu. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 25/2002 RM 1 Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit příspěvek města ve výši 3,-Kč/obyvatele za rok do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě. 2. RM ukládá vedoucímu finančního odboru začlenit příspěvek do rozpočtu r RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 26/2002 RM 1 Žádosti o přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou : a) paní Janě Kostolányoiové,, b) paní Anně Obadálkové,, c) paní Simoně Astalošové,, d) manželům Jitce a Romanu Cinovým,. 2. RM ukládá vedoucí obecního živnostenského úřadu informovat žadatele o výsledku jednání. T:

15 27/2002 RM 1 Přechod nájmu bytu č. 14 v domě č.p. 29, ulice Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí skutečnost, že v tomto případě nedošlo k přechodu nájmu bytu č. 14 v domě č.p. 29, ulice Novosady, Lipník nad Bečvou ze zemřelého nájemce, pana Milana Sohlicha, na pana Antonína Jílka,, Lipník nad Bečvou z důvodu nesplnění zákonných podmínek pro přechod nájmu bytu ve smyslu ustanovení 706 a 708 Občanského zákoníku. 2. RM ukládá vedoucí obecního živnostenského úřadu informovat pana Antonína Jílka o výsledku jednání. T: /2002 RM 1 Výměna bytů mezi paní Helenou Ferencovou, bytem Bratrská 357, Lipník nad Bečvou a panem Jaroslavem Ryškou, bytem Bratrská 1091, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s provedením vzájemné výměny bytů mezi paní Helenou Ferencovou, a panem Jaroslavem Ryškou,, která bude uskutečněna v souladu s ustanovení 715 a 716 Občanského zákoníku. 2. RM ukládá vedoucí obecního živnostenského úřadu informovat žadatele o výsledku jednání. 3. RM ukládá vedoucímu majetkoprávního zajistit uzavření nájemních smluv. T: /2002 RM 1 Přidělení a pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1, III. kategorie v domě č.p. 35, ulice 28. října, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1, III. kategorie v domě č.p. 35, ulice 28. října, Lipník nad Bečvou panu Ing. Čestmíru Fialovi, mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou.

16 2. RM ukládá vedoucí obecního živnostenského úřadu informovat pana Ing. Čestmíra Fialu o výsledku jednání. 3. RM ukládá vedoucímu majetkoprávního zajistit uzavření nájemních smluv. T: /2002 RM 1 Žádost paní Hany Švarcové, bytem Bratrská 1093, Lipník nad Bečvou o upuštění od platby nájemného za pronájem nebytové prostory kadeřnictví v objektu č.p. 29, ulice Novosady, Lipník nad Bečvou ve výši ,- Kč za období čtyř měsíců, srpen až listopad 2002 (období nemoci) 1. RM po projednání neschvaluje upuštění od platby nájemného za období čtyř měsíců, srpen až listopad 2002, ve výši ,- Kč (období nemoci) za pronájem nebytové prostory kadeřnictví v objektu č.p. 29, ulice Novosady, Lipník nad Bečvou, paní Hany Švarcové,. 2. RM ukládá vedoucí obecního živnostenského úřadu informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2002 RM 1 Ukončení smlouvy o pronájmu tržnice Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje ukončení smlouvy o pronájmu tržnice Města Lipník nad Bečvou uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou a panem Hung Nguyen Chu, 1, ke dni RM ukládá vedoucí obecního živnostenského úřadu: a) informovat žadatele výsledku jednání, b) vyhlásit záměr pronájmu tržnice Města Lipník nad Bečvou. 3. RM ukládá vedoucímu majetkoprávního odboru zajistit dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu tržnice Města Lipník nad Bečvou. T:

17 32/2002 RM 1 Přidělení a pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 358 (zámek), ulice Bratrská, Lipník nad Bečvou za účelem výkonu státní správy státní sociální podpory 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 358 (zámek), ulice Bratrská, Lipník nad Bečvou, tj. 6 kanceláří o celkové ploše 93,69 m2 a poměrnou část chodby a sociálního zařízení o celkové ploše 18,69 m2 Městu Přerov, za účelem výkonu státní správy státní sociální podpory, s účinností od a to na dobu neurčitou. Cena je stanovena dle Pravidel pro stanovení výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku Města Lipník nad Bečvou a to: - za kanceláře 750,- Kč/m2/rok, - za chodbu a soc. zařízení 300,- Kč/m2/rok, což je ,- Kč ročně, tj ,- Kč měsíčně. 2. RM ukládá vedoucí obecního živnostenského úřadu informovat žadatele o výsledku jednání. 3. RM ukládá vedoucímu majetkoprávního zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2002 RM 1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 302 ost. pl. ost. komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 302 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 0,5 m 2 (viz situační plán) v k.ú Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

18 34/2002 RM 1 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 282/1 ost. pl. ost. komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 282/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2002 RM 1 Pronájem části pozemku parc.č. 2643/3 ost. pl. ost. komunikace v k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 2643/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 275 m 2 (viz situační plán) v k.ú Loučka panu Davidu Osifčinovi,, na dobu neurčitou, za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zajištění přístupu k domu č.p. 56 v Loučce, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit podepsání nájemní smlouvy. T: /2002 RM 1 Pronájem části pozemku parc.č. 2787/47 trvalý travní porost v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 2787/47 trvalý travní porost o výměře 180 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Ing. Jaromíru Zikmundovi,, na dobu neurčitou, za cenu 1,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit podepsání nájemní smlouvy. T:

19 37/2002 RM 1 Pronájem částí pozemku parc.č. 178/2 ost. pl. jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou I. RM po projednání schvaluje: 1. a) pronájem části pozemku parc.č. 178/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 105 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou firmě Noe s.r.o., se sídlem Sušice 86, zastoupené jednatelem Ing. Vladimírem Beckertem, na dobu neurčitou, za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zajištění přístupu k objektu č.p. 337, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. a) pronájem části pozemku parc.č. 178/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 110 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Svatopluku Metelkovi,, na dobu neurčitou, za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude tento bod usnesení platnosti. 3. odstranění plotu z pozemku parc.č. 178/2 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou za domem č.p. 338 v Osecké ulici na náklady města. II. RM ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit: a) podepsání nájemních smluv, T: b) odstranění plotu. T: /2002 RM 1 Pronájem pozemku parc.č. st.1704 zast. plocha a části pozemku parc.č. 1242/2 ost. plocha sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku parc.č. st.1704 zastavěná plocha o výměře 117 m 2 a části pozemku parc.č. 1242/2 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 1000 m 2 (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Ing. Janu Bortlovi,, na dobu neurčitou, pozemek parc.č. st.1704 za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, jako pozemek pod stavbou a pozemek parc.č. 1242/2 za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit podepsání nájemní smlouvy. T:

20 39/2002 RM 1 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu a) pozemků: - parc.č. st.46/1 zastavěná plocha o výměře 209 m 2 - parc.č. st.46/2 zastavěná plocha o výměře 74 m 2 - parc.č. st.46/3 zastavěná plocha o výměře 23 m 2 - parc.č. st.46/4 zastavěná plocha o výměře 24 m 2 - parc.č. st.46/5 zastavěná plocha o výměře 22 m 2 - parc.č. st.38/2 zastavěná plocha o výměře 7 m 2 - parc.č. st.36/2 zastavěná plocha o výměře 16 m 2 - parc.č. 48/1 zahrada o výměře 224 m 2 - parc.č. 273/13 zahrada o výměře 1143 m 2 - parc.č. 53 zahrada o výměře 440 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou b) části pozemků: - parc.č. 620 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 200 m 2 (viz situační plán) - parc.č. 273/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 110 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje a) pozemků: - parc.č. st.46/1 zastavěná plocha o výměře 209 m 2 - parc.č. st.46/2 zastavěná plocha o výměře 74 m 2 - parc.č. st.46/3 zastavěná plocha o výměře 23 m 2 - parc.č. st.46/4 zastavěná plocha o výměře 24 m 2 - parc.č. st.46/5 zastavěná plocha o výměře 22 m 2 - parc.č. st.38/2 zastavěná plocha o výměře 7 m 2 - parc.č. st.36/2 zastavěná plocha o výměře 16 m 2 - parc.č. 53 zahrada o výměře 440 m 2 - parc.č. 48/1 zahrada o výměře 224 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou b) části pozemku parc.č. 273/3 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 110 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 4. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

21 40/2002 RM 1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 125 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 41/2002 RM 1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 83/1 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 83/1 zahrada o výměře 180 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 42/2002 RM 1 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 172/18 orná půda v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 172/18 orná půda o výměře 1436 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

22 43/2002 RM 1 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1228/165 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1228/165 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 100 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 44/2002 RM 1 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 3698/18 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 3698/18 zahrada o výměře 480 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 45/2002 RM 1 Vyhlášení záměru prodeje pozemků pod garážemi v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemků: - parc.č. st.2661 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2662 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2663 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2664 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2665 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2666 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2667 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2668 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2669 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2670 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2671 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2672 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2673 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2674 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2675 zastavěná plocha o výměře 18 m 2

23 - parc.č. st.2676 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2677 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2678 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2679 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2680 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2681 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2682 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2683 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2684 zastavěná plocha o výměře 20 m 2 - parc.č. st.2800 zastavěná plocha o výměře 20 m 2 - parc.č. st.2801 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2802 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2803 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2804 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2805 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2806 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2807 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2808 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2809 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2810 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2811 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2812 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2813 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2814 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2815 zastavěná plocha o výměře 18 m 2 - parc.č. st.2816 zastavěná plocha o výměře 17 m 2 - parc.č. st.2817 zastavěná plocha o výměře 25 m 2 - parc.č. st.2818 zastavěná plocha o výměře 24 m 2 - parc.č. st.2819 zastavěná plocha o výměře 24 m 2 - parc.č. st.2820 zastavěná plocha o výměře 25 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 46/2002 RM 1 Vyhlášení záměru prodeje chaty na pozemku parc.č. st.1510 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje chaty na pozemku parc.č. st.1510 v k.ú. Lipník nad Bečvou 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

24 47/2002 RM 1 Vyhlášení záměru bezúplatného převodu části pozemku parc.č. st. 24/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st. 24/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru bezúplatného převodu části pozemku parc.č. st. 24/1 (o výměře 104 m 2, viz geometrický plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. b) doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. st. 24/1 (o výměře 104 m 2, viz geometrický plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, c) schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st. 24/1 (o výměře 104 m 2, viz geometrický plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá: a) starostovi města předložit materiál k projednání v ZM, b) vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2002 RM 1 Bezúplatný převod pozemku parc.č. st.722 zastavěná plocha zbořeniště v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parc.č. st.722 zastavěná plocha zbořeniště o výměře 258 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě Střední průmyslové školy stavební, Lipník nad Bečvou do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

25 49/2002 RM 1 Smlouva o zřízení věcného břemene 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3995/107 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to věcného břemene spočívajícího v právu zřizovat, provozovat, udržovat a opravovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě, vč. opěrných a vytyčovacích bodů ve prospěch společnosti Telia International Carrier Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 29/620, b) předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56 (jako povinnými z věcného břemene) a společností Telia International Carrier Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 29/620, zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, Baarova 957/15 (jako oprávněným z věcného břemene). 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 50/2002 RM 1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou a panem Ing. Gabrielem Botosem, 2. RM ukládá vedoucímu odboru majetkoprávního zajistit podepsání dodatku č. 1. T:

26 51/2002 RM 1 Využití pozemků pro stavbu dálnice D 1, stavba 0137 Přerov Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM pověřit starostu města vydáním souhlasu s trvalým a dočasným vynětím pozemků, příp. jejich částí ze ZPF a s provedením stavebních úprav na pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 714 v k.ú. Lipník nad Bečvou a pozemcích parc.č. 226/1 trvalý travní porost, parc.č. 226/2 zahrada, parc.č. 298/3 ostatní plocha, parc.č. 598 ostatní plocha, parc.č. 614 ostatní plocha, parc.č. 599 orná půda, parc.č. 257/1 orná půda vše v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 4, Na Pankráci 56, za účelem vybudování objektů dálnice D1, stavby 0137 Přerov Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. 2016/../OTSM/ÚT Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3117/0VS/2011-0VSM Č.j.: UZSVM/OVS/3273/2011-0VSM Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice OZNÁMENí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 24.08.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 555/36/RM/2015 Schválení programu 36. zasedání

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č.

Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Rada města: č.1774 uděluje souhlas č.1775 schvaluje č.1776 schvaluje schvaluje č. Usnesení 56. Rady města Tachova konané dne 31.5.2013 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013

USNESENÍ. z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 54. schůze Rady města Hranic, dne 23. 7. 2013 Usnesení 1777/2013 - RM 54 ze dne 23. 7. 2013 Hranice - Cyklostezka Bečva III. etapa - výběr zhotovitele 1. bere na vědomí hlasováním

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více