INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH"

Transkript

1 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005, kterým se upravuje postup při pátrání po osobách a věcech

2 105 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005, kterým se upravuje postup při pátrání po osobách a věcech K zajištění jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech s t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Čl. 1 Pátrání po osobách a věcech je organizovaná činnost Policie České republiky (dále jen policie ) prováděná v přímé souvislosti s plněním úkolů policie 1) a s využitím kriminalistických metod a prostředků. Cílem pátrání po osobách a věcech je vypátrání osoby nebo věci nebo identifikace osoby, mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu neznámé totožnosti. Čl. 2 Výklad pojmů Pro účely tohoto závazného pokynu se rozumí a) objektem pátrání 1. osoby hledané, pohřešované a neznámé totožnosti, 2. mrtvoly, části lidského těla nebo kosterní nálezy neznámé totožnosti, 3. věci 3.1. odcizené a neoprávněně držené, 3.2. se kterými byla spáchána trestná činnost, 3.3. nalezené nebo zajištěné, u nichž se pátrá po jejich původu a majiteli, 3.4. které s přihlédnutím k jejich nebezpečnosti, významu obsahu z hlediska státního zájmu nebo velké hodnoty mohou být zneužity, popřípadě mohou způsobit závažný následek na zdraví osob či značnou škodu na majetku a nejedná se o věci odcizené nebo věci, jimiž byla spáchána trestná činnost, 3.5. jimiž jsou odcizená a zpronevěřená motorová a přípojná vozidla (dále jen vozidlo ), tabulky se státními poznávacími značkami (dále jen registrační značka ), 1) 2 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3 ZP PP č. 105/2005 Strana jimiž jsou pohřešované zbraně a zbraně, u nichž se pátrá po jejich původu, 3.7. jimiž jsou předměty kulturních statků, b) hledanou osobou osoba, u níž orgán činný v trestním řízení nebo jiný oprávněný orgán rozhodl o omezení, které je podle právních předpisů 2) policie povinna provést a ke kterému je třeba osobu nejprve vypátrat, jedná se zejména o 1. osobu, jejíž pobyt není znám a jejíž účast na úkonech trestního, občanskoprávního nebo správního řízení je nezbytná, 2. obviněného nebo svědka v trestním řízení nebo účastníka občanskoprávního nebo správního řízení, který se na výzvu bez dostatečné omluvy nedostavil nebo nedostavuje a jehož předvedení bylo neúspěšné, 3. osobu podezřelou z trestného činu (dále jen podezřelý ), na kterou byl vydán státním zástupcem předchozí souhlas k jejímu zadržení a její pobyt není znám 3), 4. osobu k vydání, na kterou vydal státní zástupce příkaz k zadržení 4), 5. obviněného ze spáchání trestného činu, na kterého vydal soud příkaz k zatčení a jeho pobyt není znám, 6. odsouzeného, na kterého vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu a jeho pobyt není znám, 7. osobu, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz 5) a dožadující strana požádala o pátrání, její zatčení a předání, 8. osobu, na kterou byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz 6) (dále jen zatýkací rozkaz ) a dožadující strana požádala o pátrání, její zatčení a vydání, 9. odsouzeného, obviněného nebo obžalovaného, který uprchl ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody nebo pro výkon vazby, nevrátil se z přerušení výkonu trestu odnětí svobody nebo z povoleného volného pohybu mimo věznici (dále jen vězeň ), 10. vojáka v činné službě, který se svémocně vzdálil a vyhýbá se vojenské službě, plnění vojenského úkolu nebo vojenských povinností, anebo se nevrátil z povoleného volna k vycházce nebo dovolené (dále jen vojenský zběh ), 2) 3) 4) 5) 6) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 283/1991 Sb. 42 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 28 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 246/1995 Sb. 76 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 395 zákona č. 141/1961 Sb. 404 zákona č. 141/1961 Sb. 384 zákona č. 141/1961 Sb.

4 ZP PP č. 105/2005 Strana osobu, která uprchla ze zařízení pro výkon ochranného léčení nebo ochranné výchovy, kam byla umístěna na základě rozhodnutí soudu, 12. osobu, která uprchla ze zdravotnického zařízení nebo na výzvu lékaře se odmítá podrobit léčbě prokazatelně zjištěné nakažlivé lidské choroby a na tuto osobu nebyl prozatím vydán státním zástupcem předchozí souhlas k jejímu zadržení 7), 13. osobu, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců, c) pohřešovanou osobou 1. osoba, o níž bylo učiněno oznámení o pohřešování, není známo místo jejího pobytu a není podezřelým, 2. svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné péče (dále jen školské zařízení ), který má soudem nařízenou ústavní výchovu a školským zařízením bylo učiněno oznámení o jeho útěku, 3. žadatel o udělení azylu, který v průběhu řízení o udělení azylu svévolně opustil azylové zařízení (dále jen uprchlík ) 8), d) osobou neznámé totožnosti osoba, která nemůže nebo nechce prokázat svoji totožnost, e) mrtvolou, částí lidského těla nebo kosterním nálezem neznámé totožnosti tělesné pozůstatky osoby, jejíž totožnost nebyla v průběhu ohledání a prvotních úkonů zjištěna, f) identifikačními údaji osoby informace potřebné pro pátrání, zejména 1. příjmení, jméno, rodné příjmení, 2. pohlaví, 3. rodné číslo, datum narození, 4. místo narození, 5. státní občanství, 6. příjmení a jméno rodičů, partnera a dětí, 7. osobní a jiné doklady, 8. místo pobytu, 9. přezdívky a falešná jména, včetně variant jejich psané podoby, 10. popis osoby, včetně zvláštních znamení, tetování, stomatologický záznam, oblečení apod., 11. fotografie, videozáznam nebo jiný obrazový záznam osoby, 7) 8) 43 zákona č. 283/1991 Sb. 9 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

5 ZP PP č. 105/2005 Strana popis, nákres nebo obrazový záznam věcí, které měla osoba u sebe, 13. daktyloskopické otisky, 14. pachové stopy, 15. biologické materiály nebo profil DNA, 16. vzorky písma, 17. údaje o vrozených vadách nebo vadách v důsledku nemocí, úrazů, operačních nebo jiných léčebně vzniklých změn na těle a tělesných orgánech, g) identifikačními údaji věci 1. popis, nákres, fotografie nebo jiný obrazový záznam, 2. markanty (výrobní a evidenční čísla, specifické individuální znaky), h) mimořádným pátracím opatřením opatření vyhlašované úřadem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (dále jen úřad ) na území České republiky k okamžitému plnění úkolů při pátrání po vybraných objektech pátrání v případech vyžadujících zvláštního zřetele; aktuálnost mimořádného pátracího opatření je 30 dní ode dne vyhlášení, i) výkonným organizačním článkem organizační článek zřízený k zajištění základních úkolů služby pořádkové, dopravní, železniční a cizinecké a pohraniční policie v oblasti přímého výkonu služby 9), j) útvarem policie nižší organizační články útvarů policie zajišťující úkoly v oblasti přímého výkonu služby 10), k) justičním orgánem soud, státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti České republiky, které je oprávněno 11) vyžádat obviněného z ciziny, nebo na základě žádosti příslušné složky policie v cizině nebo příslušného orgánu v cizině (dále jen příslušný orgán v cizině ) rozhodovat o jeho vydání nebo předání, l) cíleným pátráním cílené, výkonné a intenzivní operativní pátrání po vybraných pachatelích závažných trestných činů, hledaných za účelem zadržení, zatčení, dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do zdravotnického zařízení pro výkon ochranného léčení. 9) 10) 11) Čl. 3 odst. 5 nařízení Ministerstva vnitra č. 85/2001, kterým se stanoví zásady systemizace pracovních míst v Policii České republiky. Nařízení Ministerstva vnitra č. 71/2001, kterým se stanoví organizace Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Hlava 25 zákona č. 141/1961 Sb.

6 ZP PP č. 105/2005 Strana 5 Čl. 3 Subjekty pátrání (1) Pátrání po osobách a věcech centrálně organizuje a řídí úřad. (2) Úkoly pátrání po osobách a věcech plní v rozsahu vymezeném tímto závazným pokynem a interním aktem řízení 12) organizační články útvarů policie, jimž tato činnost podle organizačních řádů přísluší. (3) Na plnění úkolů pátrání se ve vymezeném rozsahu podílejí obecní (městské) policie 13) a může být vyžádána součinnost Armády České republiky 14) nebo dalších bezpečnostních sborů, Báňské záchranné služby, Horské služby a dalších specializovaných složek, v souladu s uzavřenými součinnostními dohodami 15). Čl. 4 Informační systémy (1) Informačními systémy vedenými pro účely pátrání jsou a) pátrání po osobách (dále jen systém PATROS ) 16), b) pátrání po odcizených vozidlech a tabulkách se státními poznávacími značkami (dále jen systém PATRMV ) 16). (2) Informace pátracího charakteru jsou vedeny v informačním systému a) kriminalisticky sledovaná událost (dále jen systém KSU ) 17), jehož součástí je databáze odcizených věcí, b) pohřešovaných a nalezených zbraní (dále jen systém P-ZBRANĚ ), c) uměleckých děl (dále jen systém SEUD ) 18), d) FODAGEN 19), 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 56/2001, kterým se upravuje součinnost mezi Interpolem odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky a útvary Policie České republiky a organizačními články Policejního prezidia České republiky. 11 a 12 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Rozkaz policejního prezidenta č. 15/1998, který se vydává Prováděcí dohoda o spolupráci při pátrání po příslušnících Armády České republiky, vojenské technice, zbraních a ostatním vojenském materiálu. Např. příloha č. 3 nařízení Ministerstva vnitra č. 18/2000, kterým se stanoví postup při poskytování informací z určených evidencí orgánům Celní správy České republiky, rozkaz policejního prezidenta č. 37/1997, kterým se uveřejňuje Prováděcí protokol. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 23/1998, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání informačních systémů Pátrání po osobách a Pátrání po odcizených vozidlech a tabulkách se státními poznávacími značkami v databázovém prostředí UNIX/INFORMIX. Rozkaz policejního prezidenta č. 28/2004, kterým se zahajuje celorepublikový zkušební provoz informačního systému Kriminalisticky sledované události. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 68/2002, kterým se upravuje činnost služby kriminální policie a vyšetřování na úseku ochrany kulturního dědictví. Rozkaz policejního prezidenta č. 10/2004, kterým se upravuje zkušební provoz systému FODAGEN.

7 ZP PP č. 105/2005 Strana 6 e) C-AFIS 20), f) TELEFOTO 21). (1) Prostředky pátrání jsou a) pátrací pomůcky, b) informační systémy, c) informátoři, d) sdělovací prostředky, e) služební psi, f) kriminalisticko-technické prostředky, 22) g) vrtulníky, h) další technické prostředky. Hlava II Prostředky a formy pátrání Čl. 5 Prostředky pátrání Čl. 6 Pátrací pomůcky (1) Pátrací pomůckou se rozumí manuálně nebo elektronicky vedený přehled objektů pátrání v daném teritoriu v návaznosti na aktuální bezpečnostní situaci pro kolektivní potřebu organizačního článku policie nebo pro individuální potřebu příslušníků policie (dále jen policista ) v terénu. (2) Policisté zařazení ve výkonných organizačních článcích vedou v pátracích pomůckách informace o a) hledaných a pohřešovaných osobách s trvalým pobytem v obvodu působnosti, b) objektech pátrání, ke kterým bylo vyhlášeno mimořádné pátrací opatření. (3) Ostatní policisté ve výkonu služby v terénu vedou v pátracích pomůckách informace o všech objektech pátrání, ke kterým bylo vyhlášeno mimořádné pátrací opatření. (4) Policisté jsou povinni a) využívat údaje z pátracích pomůcek výhradně pro účely pátrání, b) vést v pátracích pomůckách pouze údaje, které jsou potřebné pro účely pátrání, 20) 21) 22) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2005, kterým se upravuje provozování informačních systémů AFIS 2000, C-AFIS a některé podmínky provozování daktyloskopických sbírek. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 42/1998, kterým se vydávají Směrnice k zajištění provozu informačního systému TELEFOTO. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 84/2004.

8 ZP PP č. 105/2005 Strana 7 c) provést všechna dostupná opatření k zabezpečení zpracovávaných údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, před jejich změnou, zničením, ztrátou nebo neoprávněným přenosem; před jejich jiným neoprávněným zpracováváním, jakož i jiným zneužitím, zejména učinit potřebná opatření, aby se se získanými údaji nemohla seznámit nepovolaná osoba; nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nemá oprávnění získat stejné údaje ve stejný okamžik pro plnění stejného služebního nebo pracovního úkolu, d) likvidovat získané údaje uchovávané v písemné nebo jiné formě, pokud je již nepotřebují pro účely pátrání. Čl. 7 Zveřejňování pátrání v hromadných sdělovacích prostředcích (1) Požadavky na zveřejnění pátrání v regionálních sdělovacích prostředcích jsou realizovány cestou preventivně informačních skupin kanceláře ředitele Policie České republiky okresních (městských) ředitelství a preventivně informačních skupin Policie České republiky správ krajů a správy hl. m. Prahy (dále jen správa kraje ), které po zveřejnění pátrací relace ihned a bez průtahů informují útvar policie, který o zveřejnění požádal, a ten, je-li objektem pátrání osoba, provede záznam do položky zveřejnění v systému PATROS. U osob zveřejněných v pátrací relaci prostřednictvím sdělovacích prostředků s celoplošným dosahem na území České republiky zajistí doplnění této informace do systému PATROS preventivně informační skupina kanceláře policejního prezidenta. (2) Požadavky na zveřejnění pátrání v hromadných sdělovacích prostředcích s celoplošným dosahem na území České republiky nebo v síti Internet 23) jsou předkládány úřadu výhradně cestou odborů obecné kriminality správ krajů s uvedením popisu spáchaných skutků trestné činnosti nebo okolností souvisejících s objektem pátrání. (3) Požadavky útvarů policie s působností na celém území České republiky jsou předkládány přímo úřadu. (4) Zveřejnění pátrací relace v hromadných sdělovacích prostředcích na území cizích států zajišťuje výhradně úřad cestou odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky (dále jen odbor mezinárodní policejní spolupráce ). (5) V případě, že důvody pátrání po objektu pominuly, dožadující útvar policie požadavek na zveřejnění pátrání ihned a bez průtahů odvolá. 23) Např. závazný pokyn policejního prezidenta č. 48/2000, kterým se upravuje postup při poskytování informací z informačního systému Pátrání po odcizených vozidlech prostřednictvím sítě Internet.

9 ZP PP č. 105/2005 Strana 8 Formy pátrání tvoří a) osobní pátrání, Čl. 8 Formy pátrání b) kontroly osob nebo věcí nacházejících se v úkrytech nebo v místech zvýšeného výskytu trestné činnosti nebo v místech soustřeďování osob s kriminální minulostí, c) kontroly podezřelých osob a věcí přepravovaných v dopravních prostředcích, d) domovní a osobní prohlídky, e) cílené pátrání, f) pátrací akce, g) přeshraniční pronásledování 24). Čl. 9 Zahájení a vyhlášení pátrání (1) Pátrání je zahájeno započetím úkonů některé z forem pátrání s využitím prostředků pátrání na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby nebo z vlastního rozhodnutí. (2) Pátrání je vyhlášeno zavedením informací o objektu pátrání do příslušného informačního systému na základě písemného požadavku organizačního článku útvaru policie, který pátrání zahájil. Pátrání po a) osobách, vozidlech a registračních značkách vyhlašují oddělení (odbory) obecné kriminality Policie České republiky okresního (městského, obvodního) ředitelství (dále jen okresní ředitelství ), odbory obecné kriminality správ krajů a úřad, b) střelné zbrani, střelivu, výbušnině nebo radioaktivním materiálu (dále jen zbraň ) a ostatních věcech vyhlašují útvary policie, inspektoráty pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy okresního ředitelství (dále jen okresní inspektorát ), inspektoráty pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy správ krajů (dále jen krajský inspektorát ) a ředitelství služby správních činností policie Policejního prezidia České republiky (dále jen ředitelství služby správních činností ). (3) Pátrání na základě požadavků příslušných orgánů v cizině vyhlašuje Národní ústředna Interpolu nebo SIRENE odboru mezinárodní policejní spolupráce. (4) Požadavek na vyhlášení pátrání obsahuje a) u hledané osoby 1. identifikační údaje osoby, 2. fotografie, 24) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 101/2005, kterým se upravuje postup při přeshraničním pronásledování.

10 ZP PP č. 105/2005 Strana 9 3. informaci o kriminální minulosti, 25) 4. důvod pátrání, 5. způsob spáchání trestné činnosti, 6. styky, 7. zákonné ustanovení k omezení osobní svobody, 8. pokyn, jak má být s osobou po jejím vypátrání naloženo, a kdo ji převezme, 9. záznam o provedených lustracích v informačních systémech dostupných programem DOTAZY 26) a v evidenci vězňů, 10. záznam o provedených šetřeních, úkonech a opatřeních, s výjimkou požadavků cizích států, 11. informace o tom, zda je hledaná osoba ozbrojená, jinak nebezpečná, případně zjištěné informace taktického charakteru; neúplná žádost o vyhlášení pátrání po osobě se vrátí zpět k doplnění vyžadujícímu útvaru policie; chybějící údaje v žádosti o vyhlášení pátrání uplatněné justičními orgány doplní vyhlašující útvar policie, b) u pohřešované osoby 1. vyplněný tiskopis Oznámení o pohřešované osobě (MV č. skl. 496) s protokolem o podání vysvětlení nebo Oznámení o útěku svěřence (MV č. skl. 514) s fotokopií rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově, 2. záznam o provedeném šetření, úkonech a opatřeních, 3. fotografie pohřešované osoby, c) u pátrání po totožnosti mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu 1. vyplněný tiskopis Zpráva o nálezu neznámé mrtvoly (MV č. skl. 509), 2. protokol o ohledání místa nálezu, 3. fotodokumentaci, d) u pátrání po věci identifikační údaje věci. (5) Vyhlašující útvar policie odpovídá za správnost a úplnost údajů vložených do informačních systémů a průběh pátrání. Má-li na vypátrání téže osoby zájem více útvarů policie, požádají o doplnění této informace vyhlašující útvar policie, který zajistí doplnění požadované informace do poznámkové části záznamu v systému PATROS a dožadující útvar policie po doplnění zašle v kopii všechny informace k osobě vyhlašujícímu útvaru policie. Zainteresované organizační články útvarů policie se podílejí na zajištění součinnostních úkonů a opatření k vypátrání této osoby. 25) 26) Čl. 14 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 90/2003, kterým se upravuje postup při provozování informačních systémů Neukončené přípravné řízení o známých pachatelích a Zájmové osoby policie. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 28/2005, kterým se upravuje jednotný postup při provozování a využívání programu Dotazy do informačních systémů.

11 ZP PP č. 105/2005 Strana 10 (6) Pominou-li pro vyhlašující útvar policie důvody pátrání podle čl. 33 písm. a), b), d) a e), sdělí bezprostředně tuto změnu zainteresovaným organizačním článkům útvarů policie a pátrání ukončí. Pominou-li důvody podle čl. 33 písm. c), předá pátrání následujícímu organizačnímu článku útvaru policie a pátrání odvolá. Současně mu zašle kopii stávajícího pátracího svazku. (7) Opatření na hraničních přechodech 27) vyžaduje a ruší vyhlašující útvar policie. Čl. 10 Osobní pátrání Osobní pátrání je každodenní cílevědomá činnost policisty spočívající v aktualizaci pátracích pomůcek a využívání prostředků pátrání v rámci plnění svých pracovních povinností v terénu. Čl. 11 Pátrací akce Pátrací akcí se rozumí jednorázové časově a prostorově omezené nasazení většího počtu sil a prostředků směřující k vypátrání objektu pátrání. Organizace a řízení pátrací akce se provádí podle interního aktu řízení. 28) Hlava III Úkoly subjektů pátrání Čl. 12 Úkoly výkonných organizačních článků (1) Výkonné organizační články přijímají oznámení o objektu pátrání a provádějí prvotní a neodkladné úkony: a) o přijatém oznámení o pohřešované osobě informují ihned a bez průtahů územně příslušné operační středisko útvaru policie, b) zpracují záznam o provedených úkonech a opatřeních, ve kterém uvedou kdy, kde a kým byly tyto úkony a opatření provedeny a s jakým výsledkem; ihned a bez průtahů předají veškeré písemné materiály o přijatém oznámení v pracovní době oddělení (odboru) obecné kriminality okresního ředitelství, v mimopracovní době operačnímu středisku okresního ředitelství, c) plní požadavky příslušného služebního funkcionáře nebo jím pověřeného pracovníka oddělení (odboru) obecné kriminality okresního ředitelství a spolupodílejí se na dalších pátracích úkonech a opatřeních v rámci služebního obvodu, 27) 28) Nařízení Ministerstva vnitra č. 33/2002, kterým se stanoví jednotný postup při uplatňování požadavků k osobám a věcem na provedení opatření na hraničních přechodech České republiky, ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 59/2004. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 145/2001, kterým se upravuje postup při provádění policejních akcí, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 29/2002.

12 ZP PP č. 105/2005 Strana 11 d) provádějí k osobám v pátrání šetření a opatření dle požadavků oddělení (odboru) obecné kriminality okresního ředitelství, získané poznatky jim ihned předávají písemně a řídí se jejich dalšími pokyny; nesnese-li věc odkladu, předají ji předběžně telefonicky, osobním sdělením apod., e) předkládají cestou oddělení (odboru) obecné kriminality žádosti o prověrku k objektům pátrání v cizině, f) v systému PATROS lustrují bez prodlení každou osobu, u které je zjišťována totožnost 29) ; v případě, že se tato osoba pohybuje ve vozidle, lustrují vozidlo v systému PATRMV, g) v systému D-ZBRANĚ 30) a P-ZBRANĚ lustrují bez prodlení každou zadrženou nebo nalezenou zbraň a zbraň, u které její držitel při kontrole nepředloží doklady opravňující jej k držení této zbraně, h) vedou a aktualizují pátrací pomůcky, i) zpracovávají písemný záznam k provedeným úkonům mimořádného pátracího opatření; záznam ihned zasílají oddělení (odboru) obecné kriminality okresního ředitelství, j) o vypátrání osoby nebo věci zpracují písemný podklad pro odvolání pátrání v informačních systémech, který ihned a bez průtahů zašlou vyhlašujícímu útvaru policie a vyrozumí místně příslušné oddělení (odbor) služby kriminální policie a vyšetřování okresního ředitelství, aby provedlo vyznačení položky o zadržení osoby v systému PATROS; v mimopracovní době operačnímu středisku okresního ředitelství. (2) Za plánování a konkrétní provedení úkonů a opatření při pátrání odpovídá vedoucí služební funkcionář výkonného organizačního článku. (3) Oddělení doprovodů vlaků plní úkoly v rozsahu odst. 1 písm. a) a b) a ve smyslu interního aktu řízení 31). Čl.13 Úkoly oddělení (odborů) obecné kriminality okresních ředitelství Oddělení (odbory) obecné kriminality okresních ředitelství a) organizují, koordinují, prověřují a provádějí přímý výkon pátrání v rámci své působnosti a odpovídají za jeho výkon a výslednost, b) předkládají příslušným vedoucím služebním funkcionářům návrhy opatření a úkolů k pátrání a poskytují metodickou pomoc zainteresovaným výkonným organizačním článkům, 29) 30) 31) 13 zákona č. 283/1991 Sb. Rozkaz policejního prezidenta č. 113/2001, kterým se zavádí celostátní zkušení provoz informačního systému D-ZBRANĚ. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 13/2002, kterým se stanoví zásady k zabezpečení jednotného výkonu služby oddělení doprovodů vlaků odborů pořádkové a železniční policie Policie České republiky správ krajů a správy hl. m. Prahy, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 160/2002.

13 ZP PP č. 105/2005 Strana 12 c) spolupracují v odůvodněných případech s Vězeňskou službou 32) a Vojenskou policií 14), d) ihned a bez průtahů vyhlašují pátrání vložením všech zjištěných údajů do informačních systémů a nově zjištěné údaje průběžně doplňují, e) vedou pátrací svazky, ve kterých soustřeďují materiály o průběhu a výsledcích pátrání a zodpovídají za jejich správné vedení, f) vyžadují provedení příslušných opatření na hraničních přechodech cestou místně příslušného operačního střediska útvaru policie, nelze-li vyloučit, že hledaná nebo pohřešovaná osoba hodlá překročit státní hranice, g) v systému D-ZBRANĚ a P-ZBRANĚ lustrují okamžitě a bez průtahů každou zadrženou nebo nalezenou zbraň a zbraň, u které její držitel při kontrole nepředloží doklady opravňující jej k držení této zbraně, h) zabezpečují neprodlené plnění úkolů v případech vyhlášení mimořádného pátracího opatření, jehož závažný charakter vyžaduje okamžitou realizaci stanovených úkolů a opatření, i) po provedení prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení na území okresu (obvodu, města) vyžadují provedení těchto prověrek na území kraje; v odůvodněných případech na území České republiky a požadavek zasílají úřadu cestou odboru obecné kriminality správy kraje, j) zabezpečují provedení prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení, o které požádaly jiné útvary policie a které byly vyhlášeny úřadem, a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zasílají zprávu odboru obecné kriminality správy kraje, k) v odůvodněných případech vyžadují u úřadu vyhlášení mimořádného pátracího opatření cestou odboru obecné kriminality správy kraje, l) zpracovávají podklady ke zveřejnění pátrací relace v hromadných sdělovacích prostředcích, m) po uveřejnění pátrací relace v regionálních sdělovacích prostředcích provedou záznam do příslušné položky v systému PATROS, n) provádí kontrolu vlastních vložených dat, jejich opravy a doplnění v informačních systémech, o) v případě, že pátrání po hledané osobě je bezvýsledné po dobu více než 4 měsíců nebo jsou poznatky o tom, že hledaná osoba opustila území České republiky, dají podnět příslušnému policejnímu orgánu k iniciaci vydání evropského zatýkacího rozkazu nebo zatýkacího rozkazu, p) po obdržení informace o zadržení osoby, po které bylo vyhlášeno mimořádné pátrací opatření, zašlou písemný požadavek úřadu na jeho zrušení cestou odboru obecné kriminality správy kraje, 32) Rozkaz policejního prezidenta č. 81/1996, kterým se vydává Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci mezi Generálním ředitelstvím Vězeňské služby a Policií České republiky, ve znění rozkazu policejního prezidenta č. 21/1999.

14 ZP PP č. 105/2005 Strana 13 r) po obdržení písemné zprávy o vypátrání hledaného objektu ihned a bez průtahu provedou jeho odvolání v příslušném informačním systému, s) v systému PATROS lustrují bez prodlení každou osobu, u které je zjišťována totožnost; v případě, že se tato osoba pohybuje ve vozidle, rovněž lustrují vozidlo v systému PATRMV, t) vyžadují cestou odboru obecné kriminality správy kraje pátrání ke zjištění pobytu hledaných osob, prověrky k těmto osobám a prověrky k ostatním objektům pátrání v cizině u odboru mezinárodní policejní spolupráce, pokud dále není stanoveno jinak; je-li objektem pátrání pohřešovaná zbraň nebo původ nalezené zbraně, postupují při vyžadovaní mezinárodní policejní spolupráce podle části čtvrté hlavy II, u) zpracovávají podklady pro pátrání po pohřešovaných osobách, totožnosti neznámých osob, mrtvol, částí lidského těla nebo kosterních nálezů v cizině, které zasílají úřadu cestou odboru obecné kriminality správy kraje, v) po ukončení pátrání ihned informují cestou odboru obecné kriminality správy kraje odbor mezinárodní policejní spolupráce v případě, že v rámci pátrání byla vyžádána od tohoto útvaru policie spolupráce, w) při obdržení evropského zatýkacího rozkazu vydaného příslušným soudem České republiky ihned informuje odbor mezinárodní policejní spolupráce a evropský zatýkací rozkaz mu postoupí; současně provede o jeho vydání záznam do systému PATROS, x) na základě požadavku odboru mezinárodní policejní spolupráce provedou příslušná opatření k prověření pobytu a zadržení osoby hledané na základě evropského zatýkacího rozkazu, y) na základě požadavku odboru mezinárodní policejní spolupráce provedou příslušná opatření k převzetí předávané nebo vydávané osoby na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo zatýkacího rozkazu. Čl. 14 Úkoly odborů obecné kriminality správ krajů Odbory obecné kriminality správ krajů a) metodicky řídí a prověřují výkon pátrání na odděleních (odborech) obecné kriminality okresních ředitelství; podle závažnosti jednotlivých případů provádějí přímý výkon pátrání a poskytují součinnost; závažnost případu posuzují zejména podle povahy ohroženého zájmu a způsobilosti útvarů policie v jejich služebním obvodu samostatně dosáhnout cíle pátrání, b) kontrolují případy 1. kdy pátrání po hledaných osobách je bezvýsledné po dobu delší než jeden rok a u pohřešovaných osob delší než 6 měsíců od jeho vyhlášení, vyhodnocují pátrací svazky a stanovují další úkoly postupu pátrání, které předkládají ke schválení příslušným služebním funkcionářům oddělení (odboru) obecné kriminality okresních ředitelství; k těmto případům vedou záznamy o provedených kontrolách a stanovených úkolech dalšího postupu pátrání a provádějí následné kontroly,

15 ZP PP č. 105/2005 Strana vyhlášeného mimořádného pátracího opatření úřadem, 3. pátrání po pohřešovaných osobách mladších patnácti let nebo po osobách, kterým hrozí nebezpečí ohrožení života nebo zdraví, 4. zjišťování totožnosti neznámých osob, mrtvol, částí lidského těla a kosterních nálezů, c) koordinují společná opatření na území kraje a vyžadují u úřadu opatření celorepublikového charakteru, d) posuzují stupeň naléhavosti požadavků oddělení (odborů) obecné kriminality okresních ředitelství na vyhlášení provedení prověrek zdravotnických a ubytovacích zařízení v rámci kraje na základě nezbytnosti realizace takového opatření k dosažení cíle pátrání, a je-li odůvodněna nezbytnost provedení prověrek na území České republiky, zpracují požadavek, který zašlou úřadu, e) posuzují stupeň naléhavosti požadavků oddělení (odborů) obecné kriminality okresních ředitelství na vyhlášení mimořádného pátracího opatření, a je-li odůvodněna nezbytnost takového opatření, zpracují požadavek, který zašlou úřadu, f) vyžadují přímo u odboru mezinárodní policejní spolupráce pátrání ke zjištění pobytu hledaných osob, prověrky k těmto osobám a prověrky k ostatním objektům pátrání v cizině a zodpovídají za úplnost údajů uvedených v žádosti, o čemž provedou záznam v příslušné položce systému PATROS a vedou materiály po dobu korespondence; je-li objektem pátrání pohřešovaná zbraň nebo původ nalezené zbraně, postupují při vyžadování mezinárodní spolupráce podle části čtvrté hlavy II, g) vyžadují cestou úřadu u odboru mezinárodní policejní spolupráce prověrky a pátrání po pohřešovaných osobách, ke zjištění totožnosti neznámých osob, mrtvol a částí lidského těla nebo kosterních nálezů v cizině, h) zajišťují dle požadavků oddělení (odborů) obecné kriminality okresních ředitelství zveřejnění pátrací relace v regionálních sdělovacích prostředcích v rámci kraje; po zveřejnění pátrací relace provedou záznam do příslušné položky v systému PATROS, v odůvodněných případech vyžadují cestou úřadu zveřejnění pátrací relace v hromadných sdělovacích prostředcích s celoplošným pokrytím na území České republiky, i) vyhlašují pátrání na základě žádostí útvarů policie s územně vymezenou působností na úrovni správy kraje a organizačních článků správy kraje a vedou pátrací svazky, j) odpovídají za stav, úroveň a výslednost pátrání v rámci kraje, k) rozhodují případné spory o místní příslušnost v oblasti pátrání po osobách a věcech v rámci služby kriminální policie a vyšetřování na území kraje, provádějí kontrolu vložených dat v rámci kraje a v případě chyby, kterou nelze odstranit vlastními nástroji, písemně žádají o její odstranění provozního gestora cestou manažera příslušného informačního systému, a písemně předkládají podněty na programové úpravy,

16 ZP PP č. 105/2005 Strana 15 l) provádějí kontrolu vložených dat v rámci kraje a v případě chyby, kterou nelze odstranit vlastními nástroji, písemně žádají o její odstranění provozního gestora cestou manažera příslušného informačního systému a písemně předkládají podněty na programové úpravy, m) v systému PATROS lustrují bez prodlení každou osobu, u které je zjišťována totožnost; v případě, že se tato osoba pohybuje ve vozidle, rovněž lustrují vozidlo v systému PATRMV. Úřad Čl. 15 Úkoly úřadu a) metodicky řídí, organizuje, prověřuje, navrhuje příslušná opatření a provádí přímý výkon pátrání na území České republiky, b) vyhlašuje pátrání na základě požadavků útvarů policie s působností na celém území České republiky a inspekce ministra vnitra a pátrání po osobách neznámé totožnosti, mrtvolách, částech lidského těla nebo kosterních nálezech neznámé totožnosti na základě žádosti cizích států, zaslaných cestou odboru mezinárodní policejní spolupráce, c) na základě požadavků správ krajů vyhlašuje prověrky zdravotnických zařízení na území České republiky, provede záznam do příslušné položky systému PATROS a o výsledcích informuje dožadující útvar policie, d) vyhlašuje na základě odůvodněných požadavků odborů obecné kriminality správ krajů nebo z vlastního rozhodnutí mimořádné pátrací opatření a o vyhlášení a odvolání mimořádného pátracího opatření u osoby provede záznam v příslušné položce systému PATROS, e) cestou odboru mezinárodní policejní spolupráce zajišťuje požadavky útvarů policie o prověrky a vyhlášení pátrání po pohřešovaných osobách, totožnosti neznámých osob, mrtvol, částí lidského těla nebo kosterních nálezů a požadavky Ministerstva spravedlnosti České republiky na pátrání a zatčení hledaných osob v cizině; nehrozí-li nebezpečí z prodlení probíhá v těchto případech vzájemná komunikace mezi vyhlašujícím útvarem policie a odborem mezinárodní policejní spolupráce výhradně cestou úřadu; provede záznam v příslušné položce systému PATROS, f) zajišťuje uveřejnění pátrací relace v hromadných sdělovacích prostředcích, g) zajišťuje ve spolupráci s odborem systémového řízení a informatiky Policejního prezidia České republiky úplnost a správnost údajů v systémech PATROS a PATRMV a zároveň plní úkoly věcného gestora těchto systémů, h) rozhoduje spory o místní příslušnost na úseku pátrání po osobách a věcech v rámci odborů obecné kriminality správ krajů,

17 ZP PP č. 105/2005 Strana 16 i) provádí výkon cíleného pátrání a plní ve vymezeném rozsahu a v souladu s mezinárodními smlouvami a dohodami 33) úkoly na úseku mezinárodní spolupráce cestou odboru mezinárodní policejní spolupráce nebo na základě přímé komunikace s příslušným orgánem v cizině; při plnění úkolů spolupracuje s dalšími resortními a mimoresortními orgány. Skupina cíleného pátrání úřadu Čl. 16 Úkoly skupiny cíleného pátrání úřadu a) plní ve vymezeném rozsahu a v souladu s mezinárodními smlouvami a dohodami 33) úkoly na úseku mezinárodní spolupráce cestou odboru mezinárodně policejní spolupráce nebo na základě přímé komunikace s příslušnými orgány v cizině, b) provádí výběr objektů cíleného pátrání, c) plánuje, realizuje a koordinuje operativní opatření prováděného cíleného pátrání, d) zpracovává a koordinuje případy cíleného pátrání podle požadavků příslušných orgánů v cizině a útvarů policie, e) při plnění úkolů spolupracuje s dalšími resortními i mimoresortními orgány, f) provádí servisní službu u národního a mezinárodního pátrání po osobách ve vztahu k příslušným orgánům v cizině, g) spolupracuje se styčnými důstojníky cizích států na území České republiky. Čl. 17 Úkoly ředitelství služby správních činností Ředitelství služby správních činností a) ve spolupráci s odborem mezinárodní policejní spolupráce zajišťuje požadavky útvarů policie o prověrky a vyhlášení nebo ukončení pátrání po pohřešovaných zbraních nebo po původu nalezených zbraní v cizině, plní ve vymezeném rozsahu úkoly mezinárodní policejní spolupráce na základě přímé spolupráce nebo cestou odboru mezinárodní policejní spolupráce, b) pátrá po původu nalezené zbraně na území České republiky. 33) Např. Smlouva mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, uveřejněná pod č. 91/2002 Sb.m.s., Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, uveřejněná pod č. 26/2005 Sb.m.s., ve znění sdělení č. 76/2005 Sb.m.s.

18 ZP PP č. 105/2005 Strana 17 Čl. 18 Úkoly operačních středisek útvarů policie při pátrání po osobách Operační střediska útvarů policie a) distribuují formou pátracích relací v mimopracovní době mimořádná pátrací opatření, jejichž charakter vyžaduje okamžité plnění stanovených úkolů, b) v mimopracovní době organizují a koordinují neodkladná opatření související s pátráním po hledaných a pohřešovaných osobách a vyhlašují pátrání po osobách prostřednictvím systému PATROS; informace a písemné materiály předávají oddělením (odborům) obecné kriminality okresních ředitelství a správ krajů, c) v případě zadržení osoby v pátrání zajišťují její neprodlené předání podle čl. 30 a postupují podle pokynů uvedených v poznámkovém poli systému PATROS, kde vyznačí zadržení osoby. ČÁST DRUHÁ PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH Hlava I Pátrání po osobách na území České republiky Čl. 19 Pátrání po pobytu osoby (1) Pátrání po pobytu osoby na žádost policejního orgánu 34) vyhlašuje oddělení (odbor) obecné kriminality okresních ředitelství a správ krajů podle místní příslušnosti žadatele, úřad a odbor mezinárodní policejní spolupráce na žádost cizích států ihned a bez průtahu po obdržení jejich žádosti. (2) Je-li žadatelem soud, státní zastupitelství nebo správní orgán, pátrání vyhlašuje oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství v jehož služebním obvodu je osoba hlášena k pobytu. (3) V poznámkovém poli systému PATROS se uvede jasná formulace požadavku a opatření, které je nutné zajistit po vypátrání pobytu osoby. Čl. 20 Pátrání po podezřelém Pátrání po podezřelém vyhlašuje místně příslušné oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, správ krajů nebo úřad, jsou-li splněny zákonné podmínky. 3) Čl. 21 Pátrání po osobě, na kterou byl vydán zatýkací rozkaz, evropský zatýkací rozkaz, příkaz k zatčení nebo k dodání do výkonu trestu odnětí svobody (1) Pátrání na základě zatýkacího rozkazu, evropského zatýkacího rozkazu, příkazu k zatčení nebo k dodání do výkonu trestu odnětí svobody zajišťuje oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu je osoba, na 34) 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb.

19 ZP PP č. 105/2005 Strana 18 kterou je příkaz vydán, hlášena k pobytu s tím, že po obdržení některého z výše uvedených soudních rozhodnutí ihned a bez průtahů zajistí provedení základních prověrek a na základě jejich výsledku ihned a bez průtahů vyhlásí osobu do pátrání. Není-li osoba přihlášena k pobytu na území České republiky, vyhlašuje pátrání oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství v jehož služebním obvodu má místní příslušnost soud, který zatýkací rozkaz, evropský zatýkací rozkaz, příkaz k zatčení nebo k dodání do výkonu trestu odnětí svobody vydal. (2) Provedení zatýkacího rozkazu, evropského zatýkacího rozkazu, příkazu k zatčení nebo k dodání do výkonu trestu odnětí svobody koordinuje oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, které pátrání vyhlásilo, se všemi útvary policie v rámci služebního obvodu, a vyžaduje od těchto útvarů policie součinnost. (3) Po obdržení zatýkacího rozkazu, evropského zatýkacího rozkazu, příkazu k zatčení nebo k dodání do výkonu trestu odnětí svobody místně a věcně příslušné oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství ihned a bez průtahů zajistí provedení základních prověrek v místě bydliště, pracoviště a u jeho styků, včetně lustrace v informačních systémech (čl. 9 odst. 4 písm. a) bod 9), a na základě jejího výsledku ihned a bez průtahů vyhlásí osobu do pátrání. Čl. 22 Pátrání po vězni (1) Pátrání po vězni vyhlašuje na základě oznámení o útěku ihned a bez průtahů oddělení (odbor) obecné kriminality okresních ředitelství a správ krajů a v mimopracovní době operační středisko okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu k útěku došlo. (2) Pátrání po vězni, který nenastoupil výkon trestu odnětí svobody po jeho přerušení nebo se nevrátil z povoleného opuštění věznice v souvislosti s návštěvou, vyhlašuje ihned a bez průtahů oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu je vězeň hlášen k trvalému pobytu, jestliže v žádosti při opuštění věznice neuvedl místo jiné. Pokud na území České republiky není hlášen k pobytu, pátrání se vyhlašuje podle odstavce 1. Čl. 23 Pátrání po vojenském zběhovi (1) Pátrání po vojenském zběhovi vyhlašuje na základě předání věci velitelstvím Vojenské policie místně příslušné oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu je dislokován vojenský útvar, kde k události došlo. (2) V naléhavých případech, zejména je-li vojenský zběh ozbrojen nebo byl-li získán předchozí souhlas státního zástupce k jeho zadržení jako podezřelého, se pátrání vyhlásí bezprostředně na základě žádosti některého z velitelství Vojenské policie.

20 ZP PP č. 105/2005 Strana 19 Čl. 24 Pátrání po osobě, které bylo uloženo ochranné opatření Pátrání po osobě, které bylo uloženo ochranné opatření (ochranná výchova, ochranné léčení) vyhlašuje ihned a bez průtahů po oznámení oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu se nachází zařízení, ze kterého osoba uprchla. Vyhlašující útvar policie zajistí kopii rozhodnutí soudu, kterým osobě bylo uloženo ochranné opatření, a jeho č.j. s názvem soudu vloží do příslušné položky v systému PATROS. Čl. 25 Pátrání po osobě, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců Pátrání po osobě, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců, vyhlašuje ihned a bez průtahů po přijetí oznámení o útěku oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu k útěku ze zařízení pro zajištění cizinců došlo. Čl. 26 Pátrání po pohřešované osobě (1) Přijmout oznámení o pohřešované osobě a zahájit pátrání je povinen každý útvar policie ihned v návaznosti na přijaté oznámení. Policista, který přijímá oznámení o pohřešování osoby, sepíše s oznamovatelem protokol o podání vysvětlení a vyplní Oznámení o pohřešované osobě nebo přijme Oznámení o útěku svěřence a současně si vyžádá kopii rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově. (2) Pátrání po pohřešované osobě vyhlašuje oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v mimopracovní době operační středisko okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu bylo přijato oznámení o pohřešování osoby, o útěku svěřence ze školského zařízení nebo uprchlíka, ihned a bez průtahu po obdržení písemných materiálů o oznámení bez ohledu na místo, kde k pohřešování osoby došlo, a zajistí neodkladná opatření. (3) Místem pohřešování je poslední prokazatelně zjištěné místo fyzického výskytu pohřešované osoby v době předcházející oznámení označené výhradně oznamovatelem události; ostatní informace o výskytu pohřešované osoby získané zprostředkovaně z jakýchkoliv informačních zdrojů po zahájení pátrání se za poslední místo pohřešování nepovažují. (4) Není-li místo pohřešování osoby shodné se služebním obvodem oddělení (odboru) obecné kriminality okresního ředitelství, které pátrání vyhlásilo, předá se spisový materiál místně příslušnému oddělení (odboru) obecné kriminality okresního ředitelství. (5) Oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, které pátrání převzalo, ihned a bez průtahů pokračuje v pátrání a v realizaci vlastních úkonů a opatření; po obdržení spisového materiálu zašle úřadu žádost o změnu kódu v položce vyhlašujícího útvaru policie v systému PATROS. (6) Není-li místo pohřešování známé, v pátrání pokračuje oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu bylo oznámení přijato.

21 ZP PP č. 105/2005 Strana 20 (7) V případě, že po vyhlášení pátrání vyjdou najevo skutečnosti, že se pohřešovaná osoba stala osobou hledanou, vyhlašující útvar policie provede změnu charakteru osoby v položce systému PATROS, a jedná-li se o odlišný útvar policie, než vyhlašující útvar policie, postupuje vyhlašující útvar policie podle čl. 9 odst. 6. Čl. 27 Pátrání po totožnosti neznámé osoby (1) Pátrání po totožnosti neznámé osoby, která na výzvu policisty nemůže nebo nechce prokázat svoji totožnost 29), zahajuje útvar policie, na který byla taková osoba předvedena, v jehož služebním obvodu byla nalezena nebo kde bylo o takové osobě učiněno oznámení. (2) Útvar policie, který pátrání zahájil, je povinen zpracovat záznam s uvedením okolností, za kterých byla osoba zjištěna včetně uvedení osob, které k ní mohou podat vysvětlení. (3) Útvar policie je povinen a) zajistit daktyloskopování osoby, její fotografování a vyhotovení úředního popisu, b) zajistit odběr biologických materiálů včetně výtěrů ústní dutiny (bukálních stěrů), krve nebo vlasů 22), c) zajistit lékařskou prohlídku osoby za účelem zjištění zdravotního stavu a prohlídku těla, d) předat na základě lékařského doporučení osobu jevící znaky duševní poruchy do nejbližší psychiatrické léčebny a hluchoněmou osobu místně příslušnému orgánu sociálních věcí, e) požádat v případě, že se jedná o cizince, po splnění úkonů uvedených v písmenech a) až d), místně příslušný útvar služby cizinecké a pohraniční policie o provedení úkonů podle právního předpisu 35). (4) Pátrání po totožnosti vyhlašuje oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu byla osoba předvedena, nalezena nebo bylo učiněno oznámení; při vyhlašování pátrání se postupuje obdobně podle čl. 9. Čl. 28 Pátrání po totožnosti neznámé mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu (1) Při nálezu mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu neznámé totožnosti se provádí ohledání místa nálezu podle interního aktu řízení 22). (2) Útvar policie, v jehož služebním obvodu byla nalezena neznámá mrtvola, část lidského těla nebo kosterní nález, vyplní Zprávu o nálezu neznámé mrtvoly. (3) Pátrání vyhlašuje nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne nálezu oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v jehož služebním obvodu k nálezu došlo. Do systému PATROS se vloží všechny zjištěné identifikační údaje 35) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22 ZP PP č. 105/2005 Strana 21 a postupně se doplní o další údaje (např. z pitevního protokolu a stomatologického nálezu). Je-li znalecky prokázáno, že kosterní nález je starší dvaceti let, pátrání se neprovádí. (4) Po ztotožnění neznámé mrtvoly je do zápisu o ztotožnění nutné uvést a) jméno, příjmení včetně rodného, popř. i dřívějších, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, jména rodičů, bydliště ztotožněné mrtvoly, b) na základě čeho byla neznámá mrtvola ztotožněna, c) kdo byl o ztotožnění vyrozuměn (příbuzní apod.), v jakém vztahu je ke ztotožněné mrtvole, jeho identifikační údaje, trvalý pobyt apod. HLAVA II Postup po vypátrání hledaných a pohřešovaných osob a dokumentace průběhu pátrání (1) Policista po vypátrání a) pohřešované osoby Čl. 29 Postup po vypátrání osoby 1. požádá osobu o podání informace k jejímu současnému pobytu a podle okolností případu i k dalším skutečnostem významným pro posouzení, zda se nedopouštěla protiprávního jednání nebo zda nebyla obětí takového jednání - pokud podle požadavku v systému PATROS či upřesnění vyhlašujícího útvaru policie nemá být postupováno jinak, 2. jde-li o osobu starší osmnácti let a není-li známo, že by byla nesvéprávná, požádá ji o souhlas ke sdělení jejího současného pobytu oznamovateli pohřešování, 3. vyrozumí ihned a bez průtahů vyhlašující útvar policie a následně mu zašle úřední záznam, který o události zpracuje, b) postupuje podle požadavku v systému PATROS či upřesnění vyhlašujícího útvaru policie, který o vypátrání neprodleně vyrozumí, c) jedná-li se o svěřence, který se ve stanovené době nevrátil zpět do školského zařízení z povoleného pobytu u rodičů, popř. u jiných fyzických osob, evidentně se u nich ukrývá a na danou výzvu k návratu zpět do školského zařízení nereaguje, vyrozumí místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, který provede výkon rozhodnutí a v této souvislosti mu poskytne na jeho žádost ochranu 36). (2) O vypátrání osoby vyrozumí oddělení (odbor) obecné kriminality okresního ředitelství, v mimopracovní době operační středisko útvaru policie místně příslušné místu vypátrání osoby, které provede záznam do položky zadržení v systému PATROS. 36) 44 zákona č. 283/1991 Sb.

23 ZP PP č. 105/2005 Strana 22 (1) Útvar policie, který vypátral Čl. 30 Předání vypátrané osoby a) hledanou osobu, za účelem předvedení vyrozumí vyhlašující útvar policie a dohodne s ním další postup, b) hledanou osobu, na kterou byl státním zástupcem vydán předchozí souhlas k zadržení, vyrozumí vyhlašující útvar policie, který je povinen osobu neprodleně převzít, pokud se s útvarem policie, který zadržení provedl, nedohodne jinak, c) hledanou osobu, na kterou byl soudem v České republice vydán zatýkací rozkaz, evropský zatýkací rozkaz nebo příkaz k zatčení, dodá ihned a bez průtahů nejpozději do 24 hodin soudu, jehož soudce toto rozhodnutí vydal 37), d) hledanou osobu, na kterou byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, dodá dle pokynů uvedených v příkazu, nebo je-li to z hlediska vzdálenosti výhodnější, do nejbližší věznice, e) hledanou osobu, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz nebo zatýkací rozkaz jiným státem, postupuje podle čl. 47, f) uprchlého vězně, jej dodá do nejbližší věznice, g) vojenského zběha, na kterého bylo vyhlášeno pátrání podle 1. čl. 23 odst. 1, vyrozumí vyhlašující útvar policie a dohodne s ním další postup; nedojde-li k dohodě, zajistí jeho převzetí a eskortu vyhlašující útvar policie, 2. čl. 23 odst. 2, vyrozumí velitelství Vojenské policie, které o pátrání požádalo a dohodne s ním další postup, h) hledanou osobu s uloženým ochranným opatřením uprchlou ze zařízení pro jeho výkon, vyzve zařízení, z něhož uprchla, k jejímu převzetí; odmítne-li toto zařízení v přiměřené době vypátranou osobu převzít, dodá ji útvar policie, který osobu vypátral, do nejbližšího zařízení určeného pro výkon ochranného opatření, i) hledanou osobu, kterou zajistil s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, předá nejbližšímu zdravotnickému zařízení, j) osobu uprchlou ze zařízení pro zajištění cizinců, vyrozumí vyhlašující útvar policie a dále postupuje podle jeho instrukcí, k) pohřešovanou osobu mladší osmnácti let 1. vyrozumí zákonného zástupce odpovědného za její výchovu a vyzve jej k převzetí osoby, pokud nenastanou důvody vylučující tento postup 38) ; je-li předání zákonnému zástupci bez zbytečných průtahů neuskutečnitelné, předá ji místně příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí k podání návrhu soudu na její dočasné umístění v příslušném školském zařízení formou předběžného opatření, 37) 38) 69 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. 5 a 8 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání

28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání 28 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. února 2009 o pátrání K zajištění jednotného výkonu pátrání po osobách a věcech s t a n o v í m : ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 27. září 2007 Částka 185 OBSAH Část I 130. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 27. září 2007, kterým

Více

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 160 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 4. prosince 2009, PRO VNITŘNÍ POTŘEBU kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (opr. tisk. chyby SIAŘ PP ČR čá. 170/2011)

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 31. prosince 2007 Částka 298 OBSAH Část I 204. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 31. prosince 2007,

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 14 Vydán dne 6. dubna 2016 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA

VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k 3. 8. 2008 - VÝŇATEK Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k 3. 8. 2008 - VÝŇATEK říloha č. zadávací dokumentace VŠEOBECNÁ SRÁVA RÁVNÍ

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách Datum uvolnění zprávy: 25.3.2003 V posledních

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 300. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 301. Vyhláška o stanovení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách V posledních týdnech se v médiích opakovaně

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 52/2012 (část II) 11 O z n á m e n í vedoucí analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní dohoda (1) Pro

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

Bezpečnost práce ve školství

Bezpečnost práce ve školství SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 31 Bezpečnost práce ve školství Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Systém ASPI - stav k 28.8.2008 do částky 102/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 328/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 429/2003 Sb. 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. září 2001

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 11. listopadu 1999 o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky,

CÏ ESKE REPUBLIKY. ZA KON ze dne 11. listopadu 1999 o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky, RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 106 RozeslaÂna dne 23. prosince 1999 Cena KcÏ 37,70 OBSAH: 325. Za kon o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky,

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 361/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 586/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 169/2005

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY OBSAH Úvod str. 3 Zvláštní část úřednické zkoušky str. 4 1. Matrika a sbírka listin str. 5 2. Státní občanství str.

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 13 Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci

Více

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení]

ZÁKON. České národní rady. ze dne 6. prosince 1991. o obecní policii. Úvodní ustanovení. [Základní ustanovení] 553/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 267/2006 Sb. 1.1.2015 Novela nemůže být provedena, protože text, který má být změněn, v dotčeném ustanovení není. zákonem

Více

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. 553/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Provozní řád střelnice

Provozní řád střelnice Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Slaný, č. 0251 Opis výtisku číslo: 3 Počet výtisků: 3 Počet stran/listů: 9/5 Přílohy: 3/ Provozní řád střelnice SSK SLANÝ PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Situace střelnice

Více

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů - vybraná ustanoven 2e až 2h 2e Podnikání v zemědělství (1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba,

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 412/2005 Sb. ZÁKON ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001)

Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001) Loi 101/2001 RdL., sur le retour des biens culturels illicitement exportés (http://portal.gov.cz/zakon/101/2001) 101/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

Více

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 201, ze dne 29.11.2004. Projednávání v PSP ČR: sněmovní tisk 682 585 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vyputěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých

Více

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR

Správní právo dálkové studium. XII. Policie ČR, obecní policie. A) Policie ČR Správní právo dálkové studium XII. Policie ČR, obecní policie A) Policie ČR zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR další úprava je obsažena např. v trestním řádu, zákonu o provozu na pozemních komunikacích,

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Informace k vydávání občanských průkazů

Informace k vydávání občanských průkazů Informace k vydávání občanských průkazů Vzor eop Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 O B S A H: 309. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov Domov Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov V souladu s 175

Více

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

553/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady Změna: 67/1993 Sb. Změna: 163/1993 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna: 153/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 311/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 427/2010 Sb. Změna: 375/2011

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 47 Rozeslána dne 16. dubna 2012 Cena Kč 128, O B S A H : 128. Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1981 Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 64 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení

ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Úvodní ustanovení ZÁKON České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění zákona č. 67/1993 Sb., 163/1993 Sb., 82/1995 Sb., 153/1995 Sb., 132/2000 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 267/2006 Sb. a zákona č. 274/2008

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (zákon o státním zastupitelství) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Více

Vyřizování občanského průkazu

Vyřizování občanského průkazu Vyřizování občanského průkazu Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro OBCHOD VOJENSKÝM MATERIÁLEM NÁKUP A PRODEJ, PŮJČOVÁNÍ, VÝVOJ, VÝROBA, OPRAVY, ÚPRAVY, USCHOVÁVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ,

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011,

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA. č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011. ze dne 24. listopadu 2011, 4. SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Výtah ze standardů určený pro veřejnost

Výtah ze standardů určený pro veřejnost Výtah ze standardů určený pro veřejnost Záměr vytvořit Standardy kvality sociální práce pro oddělení koncepcí a sociální péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví coby nástroj pro posuzování, vyhodnocování

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í č.j.: 243/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolní řád, který je přílohou tohoto usnesení

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Vyhlásené: 28.12.1977 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 98 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI MINISTERSTVO OPRAVY A SPOJŮ USMĚRNĚNÍ ČINNOSTI krajských úřadů k provádění zkoušek žadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů výuky a výcviku č. 014 / 02-160 Č.j.: 1738/02-160 V Praze

Více