Příkaz ředitele č. 7/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příkaz ředitele č. 7/2014"

Transkript

1 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova Vyškov Verze č. 6 Počet stran textu: 16 Počet příloh: 0 Příkaz ředitele č. 7/2014 Ceník a pravidla pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb. Zpracoval:.. Radek Klimeš Ekonomický náměstek Kontroloval: JUDr. Taťána Menoušková Představitel vedení pro systém kvalitu Schválil: Ing. Věra Seidlová Ředitelka Nemocnice Vyškov, příspěvkové organizace Datum schválení: Výtisk č.: Platnost od: Revize: 1 x ročně

2 OBSAH I. ÚVOD Účel a rozsah platnosti Používané zkratky Odpovědnosti... 3 II. STAŤ Pravidla pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb za přímou úhradu pacientem nebo jiným objednavatelem Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění Nadstandardní pokoje Doprovod pacienta Strava Gynekologie a porodnictví Neurologie Klinická biochemie Rehabilitace Dětské oddělení Hematologické a transfúzní oddělení ORL Lékárna Parkování Výkony prováděné na žádost Policie ČR Ostatní Přirážka k ceníku III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ /16

3 I. ÚVOD 1. Účel a rozsah platnosti Interní předpis se vydává za účelem stanovení ceníku a pravidel pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb za přímou úhradu pacientem či jiným objednavatelem. 2. Používané zkratky EU Evropská Unie EHS Evropské hospodářské společenství NIS nemocniční informační systém OEZČ oddělení ekonomiky zdravotnických činností CH chirurgické oddělení DO dětské oddělení TRN oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí ORL otorinolaryngologie EEG elektroencefalograf ŘP řidičský průkaz NZP nelékařský zdravotnický pracovník TV tělesná výchova CRP - C-reaktivní protein CT počítačová tomografie CD compact disc DVD digital versatile disc RTG rentgen MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky JMK Jihomoravský kraj DS domov seniorů 3. Odpovědnosti Za dodržování tohoto příkazu jsou odpovědni všichni pracovníci nemocnice poskytující zdravotní péči nehrazenou ze zdravotního pojištění a všichni pracovníci nemocnice poskytující jiné služby uvedené v tomto příkaze hrazené přímo pacientem nebo jiným objednatelem a dále jsou za dodržování tohoto příkazu odpovědni pracovníci OEZČ. 3/16

4 II. STAŤ 1. Pravidla pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb za přímou úhradu pacientem či jiným objednavatelem Zdravotní péče, která není, podle zákona č. 48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění platných zákonů, hrazena zdravotní pojišťovnou nebo ze státního rozpočtu, se poskytuje za finanční úhradu od fyzických nebo právnických osob. Jde o zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1 výše citovaného zákona, dále o výkony akupunktury a o vyšetření, prohlídky a jiné výkony a služby provedené v osobním zájmu a na žádost pacienta či jiného objednavatele, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Hrazená péče dále nezahrnuje vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie ČR a poskytnutí zdravotní péče cizincům z nesmluvních států a také osobám, které podléhají nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, v případě že nepředloží průkaz EU nebo potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz Úhradu je povinna provést p ř e d e m osoba fyzická nebo právnická, která poskytnutí zdravotní péče podle předchozího odstavce požaduje (objednavatel) ve výši stanovené seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v souladu s rozhodnutím Ministerstva financí ČR či ve výši stanoveném ceníkem služeb poskytovaných naším zdravotnickým zařízením za přímou úhradu pacientem (či jiným objednavatelem), které nejsou obsaženy v seznamu zdravotních výkonů a je uveden dále v tomto příkazu Klinická vyšetření či lékařské zprávy vyžádané Policií ČR bude nemocnice fakturovat Policii ČR dle platného ceníku pro Ministerstvo vnitra ČR zveřejněném ve Věstníku MZ ČR. Laboratorní cílený imunochemický záchyt (drogy a léčiva) požadovaný Policií ČR uhradí, dle stanoviska Nejvyššího soudu ze dne sp.zn Cpjn 205/2011, vyšetřovaná osoba přímo v laboratoři, kde se vyšetření provádí. Pokud vyšetřovaná osoba neuhradí na místě příslušný poplatek, předloží jí pracovníci laboratoře k podpisu vyplněný tiskopis Uznání závazku, který následně předají vedoucí Oddělení ekonomiky zdravotních činností k zajištění evidence platby či případného vymáhání. Toto platí, pokud bude mít laboratorní vyšetření pozitivní výsledek. V případě negativního výsledku vyšetření bude příslušná částka vyfakturována Policii ČR Lékař, který poskytne zdravotní péči podle odstavce tohoto příkazu, je povinen před jejím poskytnutím informovat objednavatele o druhu, rozsahu a podmínkách jejího poskytování včetně výše a způsobu finanční úhrady. Bude-li objednavatel s poskytnutím zdravotní péče takto souhlasit, vypíše lékař tiskopis Vyúčtování finanční úhrady za poskytnutí zdravotní péče za úhradu, kde uvede druh a rozsah zdravotní péče, která má být poskytnuta a výši finanční úhrady. Tyto tiskopisy obdrží lékař nebo jím pověřená sestra svázané v blocích s propisem v hlavní pokladně Nemocnice Vyškov, p. o. oproti podpisu jako přísně zúčtovatelný tiskopis. V bloku jsou tiskopisy očíslovány souvislou číselnou řadou a skládají se ze 4/16

5 čtyř částí (originálu a tří kopií). Originál a první kopii předá lékař objednavateli, který provede úhradu v pokladně Nemocnice Vyškov, p. o., druhou kopii založí do zdravotní dokumentace a poslední kopii ponechá v bloku, který, po použití všech tiskopisů v něm obsažených, odevzdá zpět do pokladny, kde mu bude oproti podpisu vydán blok nový. Blok vrácený do pokladny musí obsahovat kopie tiskopisů celé číselné řady vyznačené na obalu bloku. Pokud při vyplňovaní tiskopisu dojde k jeho znehodnocení, musí v bloku zůstat všechny čtyři části (originál a tři kopie) přeškrtnuté, označené slovem STORNO a podepsané pracovníkem, který tiskopis vyplňoval Hlavní pokladna přijímá platby v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7.00 do hodin a ve středu od 7:00 do 17:00 hodin. Pokladna výběru regulačních poplatků přijímá platby v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin. V ostatní dobu přijímá platby od pacientů vrátnice Požadovanou zdravotní péči za úhradu poskytne lékař poté, co objednavatel předloží doklad s potvrzením o zaplacení Postup označený v odstavci se bude u případů, kdy nelze odeslat pacienta provést úhradu, odlišovat tím, že objednavatel provede úhradu za požadovanou zdravotní péči podle odstavce 1 v ordinaci přímo lékaři, který vyplní tiskopis rovněž ve čtyřech vyhotoveních, ale objednavateli předá pouze originál s potvrzením o úhradě. První kopii předá spolu s finanční hotovostí do pokladny, druhou kopii založí do zdravotní dokumentace a poslední kopii ponechá v bloku Poplatek za prohlídku porodních sálů uhradí objednavatel předem přímo v pokladně nemocnice a před zahájením prohlídky předloží personálu porodních sálů ke kontrole příjmový pokladní doklad prokazující úhradu tohoto poplatku Ceník vychází z platné vyhlášky MZ ČR, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Ceník je v aktuálním znění k dispozici v NIS MEDEA a jsou v něm uvedeny výkony laboratorní, ambulantní i hospitalizační péče tak, jak byly nasmlouvány se zdravotními pojišťovnami. Úhrada se vypočítá tak, že počet bodů ze sazebníku se vynásobí hodnotou 1,-- Kč za 1 bod (při pochybnostech podá informace OEZČ). Ceník služeb za přímou úhradu pacientem (či jiným objednavatelem), které nejsou obsaženy v seznamu zdravotních výkonů, je uveden v další části tohoto příkazu Při ambulantním ošetření pacientů ze zemí Evropské Unie, vč. Norska, Lichtenštejska, Islandu a Švýcarska, kteří u sebe nebudou mít doklady (průkaz EU nebo potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz) a při ošetření pacientů z nesmluvních států se provede ošetření za plnou úhradu v hodnotě 1,-- Kč za bod. U pacientů z nesmluvních států se v případě poskytnutí plánované zdravotní péče použije hodnota 4,-- Kč za bod V případě hospitalizační péče, poskytnuté pacientů ze zemí Evropské Unie, vč. Norska, Lichtenštejska, Islandu a Švýcarska, kteří u sebe nebudou mít doklady (průkaz EU nebo potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz) a hospitalizační péče poskytnuté pacientům z nesmluvních států se provede ošetření za plnou úhradu v hodnotě 1,-- Kč za bod. Příslušné lůžkové oddělení vytvoří soupis 5/16

6 provedených zdravotních výkonů, které předá na oddělení ekonomiky zdravotních činností, kde bude vystaven hospitalizační účet. U pacientů z nesmluvních států se v případě poskytnutí plánované zdravotní péče použije hodnota 4,-- Kč za bod Zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, bylo novelizováno mj. ustanovení 51 a 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou novelou se do zákona o DPH zavedl pojem zdravotní služba. Zdravotní služby podléhají DPH s výjimkou služeb, u nichž jsou současně splněny následující podmínky: jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v jeho oprávnění poskytování zdravotních služeb jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví Na základě tohoto jsou v ceníku u služeb, které nejsou osvobozeny od DPH, uvedeny ceny vč. DPH. 6/16

7 2. Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Název Kč bez DPH vč. DPH 2.1 Nadstandardní pokoje Nadstandardní pokoj chirurgie - Nadstandardní pokoj vč. soc. zařízení 330,56/den 400,--/den - Nadstandardní pokoj vč. soc. zařízení (s přistýlkou) 413,20/den 500,--/den - Nadstandardní pokoj urologického ordinariátu (CH I.) 330,56/den 400,--/den Nadstandardní pokoj interna 247,92/den 300,--/den Nadstandardní pokoj TRN 247,92/den 300,--/den Nadstandardní pokoj neurologie - neurologie I. 247,92/den 300,--/den - neurologie II. 165,29/den 200,--/den - neurologie II. (pokoj pro dvě osoby) 82,64/den/os. 100,--/den/os Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení - úroveň vybavení A 826,44/den 1 000,--/den - úroveň vybavení B 661,15/den 800,--/den - úroveň vybavení C 495,87/den 600,--/den - přistýlka na nadstandardním pokoji 206,61/den 250,--/den Ceny za pobyt na nadstandardních pokojích se liší v závislosti na úrovni vybavení pokoje nábytkem, sociálním a jiným zařízením a poskytovanými službami. 7/16

8 Název Kč bez DPH vč. DPH 2.2 Doprovod pacienta Dětské oddělení: DO I. - doprovod pacienta do 6. let věku (nebo nad 6 let věku se zdravotní indikací) 250,--/den osvobozeno DO II. - doprovod pacienta nad 6 let věku bez zdravotní indikace 123,96/den 150,--/den Oddělení ORL: - doprovod pacienta do 6. let věku 100,--/den osvobozeno (nebo nad 6 let se zdrav. indikací) - doprovod pacienta nad 6 let věku 247,92/den 300,--/den bez zdravotní indikace Chirurgické oddělení: - doprovod pacienta do 6. let věku 100,--/den osvobozeno (nebo nad 6 let se zdrav. indikací) - doprovod pacienta nad 6 let věku 165,29/den 200,--/den bez zdravotní indikace 2.3 Strava na vyžádání podaná doprovodu pacienta, který pobývá během dne s pacientem na oddělení, ale není hospitalizován: snídaně 30,16 36,50 oběd 38,84 47,-- večeře 31,81 38,50 celodenní strava 100,81 122,-- 8/16

9 Název Kč bez DPH vč. DPH 2.4 Gynekologie a porodnictví Umělé přerušení těhotenství - do 8. týdne 1 para 2 347, ,-- - do 8. týdne 0 para 2 608, ,-- - nad 8. týden 1 para 2 782, ,-- - nad 8. týden 0 para 3 130, ,-- Sterilizace (uzavření vejcovodů) 5 217, ,-- Zavedení nitroděložní antikoncepce 434,80 500,-- Prohlídka porodních sálů 41,32 50,--/osoba Ultrazvuková fotografie 41,32 50,-- Spermiogram 469,57 540,-- Určení pohlaví dítěte 104,35 120,-- Baby pas a fotografie 123,96 150,-- Přítomnost duly u porodu 413,20 500,-- Pořízení videozáznamu z ultrazvukového vyšetření těhotné pacientky na vlastní žádost - videozáznam na přinesený nosič 206,61 250,-- - videozáznam včetně nosiče 289,25 350,-- Použití multifunkční měřící jednotky Corazon Fitness 8,26 10,-- Vyhledání a poskytnutí údaje z archívu o přesném čase narození za účelem např. vypracování horoskopu, atd. (pouze po ověření totožnosti žadatele) 247,92 300,-- Fotodokumentace z operačního výkonu 41,32 50, Neurologie Plynové injekce - obstřik jednoho segmentu (C, Th, L páteř) bez ohledu na počet vpichů 20,-- osvobozeno - obstřik více segmentů bez ohledu na počet vpichů (celá záda+končetiny) 50,-- osvobozeno Povinné neurologické vyšetření včetně EEG 1 200,-- osvobozeno EEG vyšetření vč. popisu (bez neurol. vyšetření a mapování mozkové aktivity) 800,-- osvobozeno 9/16

10 Název Kč bez DPH vč. DPH 2.6 Klinická biochemie Anonymní vyšetření vzorku moče (marihuana) 60,-- osvobozeno Stanovení homocysteinu 462,-- osvobozeno Anonymní vyšetření vzorku moče (drogy, léky 10 parametrů) 250,-- osvobozeno Běžná rutinní vyšetření pro veterinární lékaře 5 parametrů 99,17 120,-- Běžná rutinní vyšetření pro veterinární lékaře 10 parametrů 198,34 240,-- Veškeré výkony prováděné pro veterinární lékaře, policii, soudy apod. podléhají DPH. 2.7 Rehabilitace Léčebná TV skupinová v bazénu s teplou vodou (15 minut) nad limit 5x za čtvrtletí hrazený zdravotní pojišťovnou 30,-- osvobozeno Masáž klasická částečná (15 minut) 80,-- osvobozeno Terapie laserem 40,-- osvobozeno Přístrojová lymfodrenáž - obě dolní končetiny, hýždě, břicho (dlouhé kalh.) 30 minut 200,-- osvobozeno - obě dolní končetiny 30 minut 150,-- osvobozeno - jedna dolní končetina 30 minut 100,-- osvobozeno - obě stehna, hýždě, břicho (krátké kalhoty) 30 minut 150,-- osvobozeno - obě horní končetiny 30 minut 150,-- osvobozeno - jedna horní končetina 30 minut 100,-- osvobozeno Perličková koupel celková s následným zábalem 150,-- osvobozeno Akupunktura - akupunktura (1. výkon) 250,-- osvobozeno - akupunktura (další výkon) 150,-- osvobozeno - redukce váhy 400,-- osvobozeno Kineziologický tejping - tejpování včetně tejpovací pásky 3,--/1 cm pásky osvobozeno - tejpování vlastní tejpovací páskou pacienta 2,--/1 cm pásky osvobozeno Reflexní zónová terapie na noze dle Hanne Marquardt - první ošetření (včetně vyšetření) 60 minut 450,-- osvobozeno - každé další ošetření 45 minut 350,-- osvobozeno 2.8. Dětské oddělení Nadstandardní statimové vyšetření CRP 100,-- osvobozeno EKG vyšetření pro sportovní účely 150,-- osvobozeno 10/16

11 Název Kč bez DPH vč. DPH 2.9. Hematologické a transfúzní oddělení Vyšetření krevní skupiny urgentní 261,-- osvobozeno Vyšetření krevní skupiny běžné 159,-- osvobozeno Opis vyšetřené krevní skupiny 26,-- osvobozeno Vyšetření HIV 283,-- osvobozeno Vyšetření hepatitida B 234,-- osvobozeno Vyšetření hepatitida C 382,-- osvobozeno Vyšetření pohlavních nemocí - syfilis 71,-- osvobozeno Odběr plné krve a zpracování 1 900,-- osvobozeno Odběrový vak 225,-- osvobozeno Uvedené výkony a také další výkony dle části tohoto ceníku (například pro veterinární lékaře atd.) se provádí na hematologickém a transfúzním oddělení v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hodin. Mimo tuto dobu je možné provedení výkonů dohodnou telefonicky na tel. čísle Veškeré výkony prováděné pro veterinární lékaře, policii, soudy apod. podléhají DPH. Úhrada se netýká výkonů souvisejících s dárcovským odběrem krve dobrovolných dárců krve ORL Komplexní ORL vyšetření 450,-- osvobozeno Preventivní ORL prohlídky pracovníků v riziku hluku 450,-- osvobozeno Audiometrie vyžádaná objednavatelem 313,-- 360,-- Tympanometrie oboustranná vyžádaná objednavatelem 208,70 240,-- ORL vyšetření za účelem posouzení schopnosti řídit motorové vozidlo 391,30 450,-- Perforace ušního boltce a aplikace náušnice 173,91 200,-- Auriculoplastika - modelace ušního boltce 1 739, ,-- Auriculoplastika - modelace obou ušních boltců 3 478, , Lékárna Destilovaná voda 8,27 10,--/litr + taxa laborum za celkový odběr vody bez ohledu na počet litrů 19,70 osvobozeno + aktuální cena obalového materiálu vč. DPH Destilovaná voda vhodná k vnitřnímu užití (upravená 2 x mikrobiálním filtrem) 33,06 40,--/litr + taxa laborum za celkový odběr vody bez ohledu na počet litrů 19,70 osvobozeno + aktuální cena obalového materiálu vč. DPH 11/16

12 Název Kč bez DPH vč. DPH Parkování na parkovištích v areálu nemocnice do 0,5 hodiny zdarma zdarma od 0,5 hodiny do 1 hodiny 41,32 50,-- za každou započatou další hodinu 82,64 100,-- jeden a více dní 206,61 250,--/den ztráta vjezdového lístku 413,22 500, Výkony prováděné na žádost Policie ČR Klinická vyšetření či lékařské zprávy vyžádané Policií ČR fakturuje nemocnice Policii ČR dle platného ceníku pro Ministerstvo vnitra ČR zveřejněném ve Věstníku MZ ČR. Laboratorní vyšetření Laboratorní vyšetření na OKB drogy a léčiva cílený imunochemický záchyt STATIM 547,84 630,-- V případě pozitivního výsledku vyšetření hradí pacient přímo na OKB. V případě negativního výsledku vyšetření je fakturováno Policii ČR dle ceníku MZ ČR Ostatní Sklerotizace metličkových varixů s aplikací jedné ampule aethoxysklerolu 300,-- osvobozeno Aplikace každé další ampule aethoxysklerolu 100,-- osvobozeno Konzultace lékaře s pacientem (10 minut) 50,-- osvobozeno Stáž externího NZP v naší nemocnici 150,--/h osvobozeno Stáž externího lékaře v naší nemocnici 300,--/h osvobozeno Plávání těhotných 40,--/h osvobozeno Vyšetření za účelem vydání zdravotního průkazu 208,70 240,-- Vyšetření žadatele o zbrojní pas 313,-- 360,-- Vyšetření žadatele o řidičský průkaz 313,-- 360,-- Přezkoušení zdravotního stavu držitele ŘP 260,87 300,-- 12/16

13 Název Kč bez DPH vč. DPH Administrativní výkon NZP 57,85 70,-- Administrativní výkon lékaře 115,70 140,-- Výpis ze zdravotnické dokumentace 115,70 140,-- Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace pro účely umístění do pobytových zařízení sociálních služeb 227,27 275,-- Zapůjčení televizoru 24,79/den 30,--/den Použití vlastního elektrospotřebiče 12,40/den 15,--/den Zhotovení kopie na formát A4 2,48/strana 3,--/str. Zhotovení kopie záznamu ze zdravotnické dokum. (formát A4) 2,48/strana 3,--/str. Zhotovení kopie záznamů ze zdravotnické dokumentace vypálením na CD nosič 74,38/1 CD 90,--/1 CD Zhotovení kopie záznamů ze zdravotnické dokumentace vypálením na nosič CD přinesený žadatelem 66,11/l CD 80,--/1 CD Zhotovení kopie RTG snímku v digitální podobě na nosič CD 49,58/snímek 60,--/sním. Zhotovení kopie záznamu CT vyšetření v digitální podobě na nosič CD nebo DVD 99,17 120,-- Poplatek externích účastníků za účast na vzdělávací akci 99,17/osoba 120,--/osoba Vstupní prohlídka 434,80 500,-- Výstupní prohlídka 434,80 500,-- Preventivní periodické prohlídky pracovníků cena 0,90/bod dle osvobozeno rozsahu prohlídky Uložení těla zesnulého 99,17/den 120,--/den 13/16

14 3. Přirážka k ceníku Zdravotní péče poskytovaná Oddělením klinické biochemie, která není hrazena zdravotní pojišťovnou nebo ze státního rozpočtu, se za finanční úhradu od fyzických nebo právnických osob v pracovní dny v době od hodin do 6.00 hodin a ve dnech pracovního volna a svátcích po celých 24 hodin poskytuje s přirážkou ve výši 50 % k základní ceně uvedené v ceníku. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. S tímto předpisem musí být seznámeni všichni zdravotničtí a THP pracovníci. 2. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení ředitelem, účinnosti nabývá od Nahrazuje příkaz ředitele č. 20/2012 včetně jeho dodatků č. 1 a č /16

15 Záznam o seznámení s dokumentem Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl s dokumentem seznámen/a a porozuměl/a jsem. Datum Jméno/Podpis Datum Jméno/Podpis 15/16

16 Datum Jméno/Podpis Datum Jméno/Podpis 16/16

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

- pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod

- pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotnických služeb - pro zdravotní výkony provedené na vlastní žádost pacienta je stanovena maximální cena 1,12 Kč/1 bod 1. Výkony bez

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Ceník zdravotních o nezdravotních služeb poskytovaných v NZZ Viamedica spol. s r.o., nehrazených ze zdravotního pojištění.

Ceník zdravotních o nezdravotních služeb poskytovaných v NZZ Viamedica spol. s r.o., nehrazených ze zdravotního pojištění. Strana 1/6 Ceník zdravotních o nezdravotních služeb poskytovaných v NZZ Viamedica spol. s r.o., nehrazených ze zdravotního pojištění Webová prezentace Ceny za zdravotní a nezdravotní služby poskytované

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům týdenního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy MĚSTO KRNOV Nařízení obce č. 1/2012 O placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě ve městě Krnově Rada města Krnova se na svém zasedání dne 24.dubna 2012 usnesla

Více

SMĚRNICE č. Sm-M010. Řízení dopravy

SMĚRNICE č. Sm-M010. Řízení dopravy FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-M010 Řízení dopravy 4. vydání ze dne: 1. 11. 2009 Skartační znak: A Účinnost od: 1. 11. 2009

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a.s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony

UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony UST- 29 verze 4 Správní poplatky, náhrady výdajů za odborné úkony, náhrady za úkony spojené s poskytováním informací a náhrady za ostatní úkony Tento pokyn nahrazuje pokyn UST- 29 verze 3 s platností od:

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: Smlouva č..../16/ožp 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Směrnice o zadávání veřejných zakázek Směrnice o zadávání veřejných zakázek platná pro Město Trhové Sviny, Městský úřad Trhové Sviny, městem zřizované organizace a zakládané společnosti, kterou se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 8 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA-418689-3/ČJ-2015-0000VZ-V

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 8 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA-418689-3/ČJ-2015-0000VZ-V Název zakázky: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Provedení opravy soc. zařízení ve 2., 3., 4. a 5. NP a nové stoupačky objektu

Více

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008

54_2008_Sb 54/2008 VYHLÁŠKA. ze dne 6. února 2008 54/2008 VYHLÁŠKA ze dne 6. února 2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů Změna: 405/2008 Sb. Změna: 177/2010

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Opravy koupelen v budově C na

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce

Více

Stavební úprava závodní kuchyně

Stavební úprava závodní kuchyně Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 V Praze dne 23.06.2015 Č. j.: MF 28609/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a oprava suterénu objektu B 1. etapa

Více

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení), ve znění

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs.armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ od 1.1. do 31.12.2008 vypracovaná dle ustanovení 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ Příloha č. 5 k výměru MF č. 01/2013 URČENÉ PODMÍNKY V ŽELEZNIČNÍ VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ I. Obecné podmínky 1. Regulaci formou věcně usměrňovaných cen podléhají ceny (jízdné) ve

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G003 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti,

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti, CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 5/2006, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 06.06.2016 Zpracoval Bc. Lenka Švecová, DiS. odbor Datum projednání v RM 13.06.2016 finanční Datum projednání v ZM 20.06.2016 Předkládá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel č. OLP/1873/2015 schválená Zastupitelstvem

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Č.j.: HSKV-1268-1/2011-EKO Karlovy Vary dne 4. 5. 2011 Počet listů: Počet příloh: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

POSTUPY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ ZÍSKÁVÁNÍ SOUKROMÝCH ARCHIVŮ POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

POSTUPY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ ZÍSKÁVÁNÍ SOUKROMÝCH ARCHIVŮ POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ PRO EVROPSKÝ PARLAMENT 2.2.8. POSTUPY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ ZÍSKÁVÁNÍ SOUKROMÝCH ARCHIVŮ POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ PRO EVROPSKÝ PARLAMENT ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA ZE DNE 10. BŘEZNA 2014 PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, - s ohledem

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis. Identifikační označení: Směrnice č. 13/2013

Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis. Identifikační označení: Směrnice č. 13/2013 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 10 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č. 13/2013 Pravidla pronájmu pozemků svěřených městské části

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

PROJEKT REGENERACE LOKÁLNÍCH PRVKŮ ÚSES V OBCI MODLETICE

PROJEKT REGENERACE LOKÁLNÍCH PRVKŮ ÚSES V OBCI MODLETICE Příloha č. 1 výzva k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby PROJEKT REGENERACE LOKÁLNÍCH PRVKŮ ÚSES V OBCI MODLETICE 1 Zadávací dokumentaci tvoří: - Podmínky

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace. Řád č.3/2010. Nemocniční 20, 728 80 Ostrava T 596 191 111 F 596 618 781 1/6.

Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace. Řád č.3/2010. Nemocniční 20, 728 80 Ostrava T 596 191 111 F 596 618 781 1/6. 1/6 Obsah 1 Účel... 3 2 Rozsah působnosti... 3 3 Použité zkratky... 3 4 Základní pojmy... 3 5 Vypůjčování a vrácení dokumentů... 4 5.1 Absenční výpůjčky... 5 5.2 Meziknihovní výpůjční služby... 5 5.3 Mezinárodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

Smlouva o provedení vzdělávání

Smlouva o provedení vzdělávání Smlouva o provedení vzdělávání uzavřená dle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ č. 19/2015 O cestovních náhradách Vydalo Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne Zpracovali Odborný garant Dotčené orgány a organizace 7. 12.

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

CENÍK. Článek 1. Parkovné

CENÍK. Článek 1. Parkovné CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 16. 02. 2016 na základě nařízení města Třebíče č. 2 /2013 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací (dále jen veřejné parkoviště

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l )

I. Smluvní strany. Číslo účtu : 5928211/0100 Telefon/ fax: 318 614 193/318 614 056. ou.obecnice@volny.cz (dále jen jako o b j e d n a t e l ) Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo uzavřené dle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění I. Smluvní strany 1.1 Objednatel : Obec Obecnice se sídlem: Obecnice 159,

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy KUMSP00HSQYA Elektronický podpis -16.12.2014 Certifikát autora podpisu: Jméno : Itig. Oaniate BrSueiová Vydal: PoslSigňurn QuaUfied C... Platnost do:11.3.2q15 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního okresního archivu Rychnov

Více

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace

INST-EN-03 NEMOCNICE Břeclav, příspěvková organizace S účinností od 1. 10. 2015 jsou v Nemocnici Břeclav, příspěvkové organizaci stanoveny na jednotlivých útvarech a odděleních dále uvedené ceny za poskytované služby a výkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV-2015-03 o místních poplatcích

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV-2015-03 o místních poplatcích Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2015-03 o místních poplatcích Stav dokumentu Schválený Evidenční údaje Název předpisu OZV o místních poplatcích Identifikační číslo předpisu OZV-2015-03

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015

KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 KUMSP00SGGBK Veřejná zakázka č. 219/2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v denním tisku pro vydání Moravskoslezských listů dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více