Statistika - základní informační zdroj ekonomické analýzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistika - základní informační zdroj ekonomické analýzy"

Transkript

1 Statistika - základní informační zdroj ekonomické analýzy ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Zdroje dat, národní účetnictví, časové řady, konjunkturní analýzy Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Kvalitu ekonomické analýzy předurčuje kvalita poznatkové základny. Vytváření řad věcně správných, metodicky jednotných a konzistentních dat je úkolem ekonomické statisticky. Ekonomická statistika je číselné zobrazování a rozbor ekonomických jevů a procesů v konkrétních podmínkách jejich výskytu. Ekonomickou statistiku v ČR zajišťuje ČSÚ a některé další určené instituce, regionální statistiku zejména RIS. ČSÚ (Český statistický úřad) vytváří a spravuje různě obsáhlé databáze. Pro potřeby regionálních analýz jsou k dispozici databáze, které shrnují z různých zdrojů ČSÚ údaje v členění podle krajů a okresů. Nejpodrobnější data lze získat ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se koná jednou za deset let. Při větším odstupu od data sčítání je třeba tento zdroj doplňovat o aktuálnější údaje (z výběrových šetření ap.). ČSÚ uvádí data v cca 35 problémových okruzích, z nichž je pro regionální management důležitých zejména pět následujících průřezových statistik. Pět průřezových statistik ČSÚ důležitých pro regionální analýzy souhrnná data o České republice, makroekonomické údaje, regionální statistiky, evropská data (ESDS), mezinárodní data. Zásadní význam pro regionální management mají ČSÚ každoročně vydávaná Statistická ročenka České republiky a Krajské ročenky. RIS (Regionální informační servis) je informační systém spravovaný Centrem pro regionální rozvoj ČR. Obsahuje informace z krajů, okresů a obcí s rozšířenou působností se zaměřením zejména na: hospodářské prostředí, životní prostřední, sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu, dotace. Indikátor Indikátor (ukazatel) ekonomického jevu je číselné zobrazení konkrétního jevu, případně jeho určité stránky. Jejich dostupnost, adekvátní vypovídací schopnost a vyhodnotitelnost ve vztahu k účelu zkoumání je nezbytnou podmínkou analýzy. Statistika nabízí celou řadu metod, pomocí nichž je možné indikátory vyhodnocovat (vzájemnou relaci indikátorů, dlouhodobý vývoj, pravidelné a opakující se složky dlouhodobých tendencí, vývoj regionálních disparit apod.). 1

2 Integrované (agregované, souhrnné) indikátory Dlouhodobá empirie ukazuje, že lze v analýze přehledně vyhodnotit indikátorů. Se stoupajícím počtem indikátorů se ztrácí přehlednost, schopnost jejich vnímání v potřebných souvislostech a rychle se snižuje vypovídací schopnost analýzy. Ukazuje se, že jistá míra integrace indikátorů je potřebná, což je věčné téma odborných diskusí do jaké míry je možné indikátory integrovat, aniž by se ztratila jejich fundamentální uživatelská informační hodnota. Nastává tedy potřeba nějaké informační nadstavby, nějakého souhrnnějšího (integrovaného) pohledu na vyjádření analýzy, aniž by se pro daný účel zkoumání nepřijatelně snížila informační hodnota výsledné výpovědi. K integraci indikátorů lze zvolit tři cesty: 1. integraci indikátorů ad hoc, 2. integraci založenou na seskupování indikátorů do věcně relativně homogenních celků, 3. integraci indikátorů založenou na seskupování indikátorů podle způsobu užití. Bez ohledu na zvolenou cestu by výsledkem agregace vždy měl být integrovaný indikátor: majících dostatečnou vypovídací schopnost pro daný účel analýzy, resp. zkoumání, výpočetně zvládnutelný, pro příjemce informací srozumitelný. Národní účetnictví K měření odrazu ekonomických jevů ve statistice tvorby a užití národního důchodu byl vytvořen a mezinárodně akceptován systém národních účtů. Systém národních účtů (SNÚ) je systém kvantitativního vyjádření, měření a hodnocení ekonomického vývoje. Patří k rozhodujícím momentům rozvoje ekonomické teorie a praxe. Jako systém vznikaly národní účty ve letech minulého století, jejich vznik je spojován s Keynesovou "Teorií zaměstnanosti, úroku a peněz". Národní účty (NÚ) definují a konkrétními daty naplňují jednotlivé ekonomické agregáty, poskytují systematický obraz struktury ekonomiky a základních ekonomických procesů. Při výkladu příčin změn a vzájemných souvislostí se nelze obejít bez ekonomické teorie. K rozvoji SNÚ dochází po 2. světové válce. Dochází k vytvoření dvou standardních systémů s možností jejich konkretizace podle podmínek dané země: Národní účty OSN (R. Stoun a kol., 1953) Národní účty ESA (pro země ES, 1958) Významná revize SNÚ byla provedena v letech (zpřesnění struktury SNÚ, propočtu HDP, pojetí služeb, konečné spotřeby vlády a domácností aj.) Od roku 1958 byly NÚ každoročně vydávány za cca 170 zemí, nyní je zpracovává většina zemí světa. 2

3 odvětví 1, 2, 3,.. n Mimořádná revize SNÚ 2013 Přechod na Nový evropský standard ESA 2010, schválený v r. 2013, na který všechny země EU přechází v r. 2014, vyvolal mimořádnou revizi SNÚ. Vedle dopadů změn metodiky národních účtů (NÚ) zahrnuje také změny ve zdrojích údajů a zlepšení metod výpočtů a odhadů. Změny jsou provedeny zpětně do časových řad NÚ s cílem poskytnout uživatelům srovnatelnou řadu NÚ od roku 1990 resp Roční národní účty ČR vydávané ČSÚ: Atributy SNÚ Pojetí tvorby produkce (výroby) - za produkci (výrobu) je považována veškerá ekonomická činnost, která přináší důchod z využívání výrobních činitelů. Pojetí hrubého a čistého domácího produktu (NDP = HDP - fixní kapitál (odpisy)). Rozdělení produkce do stejnorodých skupin (klasifikace produkce, konečné spotřeby, odvětví, ekonomických sektorů a transakcí). Podvojnost zápisů (forma účtů), která vytváří vzájemnou propojenost v systému. Základní sestava národních účtů Tabulka Input / Output Užití produkce 1. Účty výroby, tvorby, rozdělení a užití, kapitálu, finanční, zahraničí, sestavované za NH jako celek a za jeho části. Dodávky produkce odvětví 1, 2, 3,... n Konečná spotřeba Investice zásoby Vývoz Celkem 2. Tabulky Input/Output Tabulky vstupů a výstupů v souhrnné formě za mezispotřebu, konečnou spotřebu, primární vstupy atd. HDP Produkt celkem 3. Tabulky transakcí (ekonomických operací) transakcí v oblasti zboží a služeb (odvětvová struktura pracovníků a mezd, struktura finální spotřeby, fixního kapitálu a zásob atd.) distributivních transakcí (přerozdělení důchodů, příjmy a výdaje) finančních transakcí (změny aktiv a pasiv) 4. Satelitní účty za vybrané komplexy ekonomiky (životní prostředí, životní úroveň ap.) Hrubý domácí produkt (HDP) Výkonnost ekonomiky je nejčastěji měřena pomocí indikátoru HDP. HDP je peněžním vyjádřením celkového toku zboží a služeb v ekonomice za určité období, zpravidla za rok. HDP se rozlišuje jako: nominální (v cenách běžného roku b.c.), reálný (ve stálých cenách s.c.), hrubý, čistý. 3

4 Metody výpočtu HDP Výdajová (produktová) metoda: HDP = C + I + G + X' C - výdaje na osobní spotřebu I - soukromé hrubé domácí investice G - státní nákupy zboží a služeb (bez transfer. plateb) X' - čistý export (export mínus import X' = X - M) Příjmová (důchodová) metoda: HDP = w + i + a + n + z + k + r w - mzdy a platy zaměstnancům i - čisté úroky (přijaté mínus vyplacené) a - odpisy (amortizace) n - nepřímé daně z - důchody podniků (mimo korporace) k - zisky korporací před zdaněním r - renta z pozemků Čistý domácí produkt NDP = C + In + G + X' Čisté investice: In = I - a Jiné vyjádření : NDP = HDP - a a... amortizace Deflátor HDP (Implicitní cenový deflátor - ICD) vyjadřuje výši inflačního znehodnocení produktu v běžném roce ve vztahu k základnímu roku. nominální HDP ICD = reálný HDP ( Reálný HDP = nominální HDP / ICD ) Analýza časových řad Cílem analýzy ekonomických jevů a procesů je zpravidla: odhalení jejich stavu, úrovně a vývojových trendů, zjištění jejich výkyvů a periodicity opakování odchylek. Jednou ze základních a nejrozšířenějších metod identifikace a interpretace ekonomických jevů a procesů je analýza časových řad. Časová řada - posloupnost věcně a časově srovnatelných pozorování, která jsou jednoznačně uspořádána v časové ose. Analýza časových řad je také základní metodou pro velmi významnou oblast ekonomických analýz - konjunkturní analýzy. Při klasifikaci časové řady ji zpravidla rozlišujeme podle hlediska: časového, periodicity sledování, způsobu vyjádření indikátorů. Uplatněním těchto klasifikačních hledisek můžeme rozlišit následující typy časových řad: dle časového hlediska: časové řady intervalové (intervalových indikátorů) časové řady okamžikové (okamžikových indikátorů) dle periodicity sledování: časové řady dlouhodobé (roční a delší) časové řady krátkodobé (čtvrtletní, měsíční aj.) dle způsobu vyjádření indikátorů: časové řady naturálních indikátorů časové řady peněžních indikátorů 4

5 Jednou ze základních podmínek pro použití metody analýzy časových řad je určení modelu - mechanizmu, podle něhož jsou generována sledovaná data. Časovou řadou rozumíme statistickou časovou řadu typu kde: t označuje čas, jsou parametry tzv. lineárního trendu, je bílý šum, tj. nekorelovaná náhodná veličina s nulovou střední hodnotou a konstantním rozptylem. Volba metody analýzy Čtyři nejčastěji používané metody analýzy časových řad jsou: dekompozice časové řady, Boxova-Jenkinsova metodologie, lineární dynamické modely, spektrální analýza časových řad. Výběr metody analýzy závisí zejména na účelu analýzy, typu sledovaných časových řad, zkušenostech analytika a na disponibilitě výpočetní techniky a jejích programových prostředků. V regionálních analýzách se nejčastěji používá dekompozice časové řady. Časová řada se zde rozkládá na čtyři základní složky: trend, sezónní složka, cyklická složka, náhodná složka, nejčastěji bílý šum. Časovou řadu lze chápat jako trend, na který se nabalují periodické složky a náhodná složka. Trend vyjadřuje zprůměrované dlouhodobé změny analyzovaného procesu - dlouhodobý růst, pokles nebo stagnaci a je způsoben faktory působícími ve stejném směru. Sezónní složka představuje periodické změny, které se odehrávají v průběhu roku a každý rok se opakují. Cyklická složka představuje fluktuace kolem trendu, při nichž se střídají fáze růstu s fázemi poklesu. Délka cyklu i intenzita jednotlivých fází se přitom mohou v průběhu času měnit. Náhodná složka představuje náhodné fluktuace, jež nemají systematický charakter. Zahrnuje též chyby měření a chyby ve statistickém zpracování dat. Je-li vyjádřena jako bílý šum, pak je tvořena hodnotami nezávislých náhodných veličin s nulovou střední hodnotou a konstantním rozptylem. V regionálních analýzách se pracuje zpravidla jen se třemi složkami trendem, sezónní složkou a cyklickou složkou. Dekompozice časové řady může být: aditivní - všechny složky se měří ve stejných jednotkách, nebo multiplikativní - pouze trendová složka je měřena v dané jednotce, ostatní složky jsou poměrové, resp. bezrozměrné veličiny. Problémy analýzy časových řad Při použití analýzy časových řad mohou vznikat problémy, nejčastěji spojené s: volbou časových bodů, volbou časových okamžiků, kalendářem, nesrovnalostmi jednotlivých měření, délkou časových řad. 5

6 Problémy s volbou časových bodů pozorování diskrétní časové řady, tj. řady tvořené pozorováními v určitých nespojitých časových bodech, mohou vznikat trojím způsobem: jsou přímo diskrétní svou povahou, vznikají diskretizací spojité časové řady, vznikají agregací hodnot za dané časové období. Problémy s volbou časových okamžiků. Měly by být voleny ekvidistantní intervaly mezi sousedními pozorováními a vhodné délky časového intervalu, aby vzniklá časová řada nebyla příliš hustá nebo řídká, čímž mohou uniknout některé charakteristické rysy analyzované řady. Problémy s kalendářem způsobují zejména nestejný počet dnů v měsících a letech. V regionálních analýzách mají delší časové řady obvykle roční interval, pak tento problém není pociťován. Problémy s nesrovnalostmi jednotlivých měření. V regionálních analýzách velmi častý problém, který způsobují zejména metodické změny výpočtu indikátorů (např. metodika výpočtu míry nezaměstnanosti) či změna bazických let. Problémy s délkou časových řad. Některé metody vyžadují určitou minimální délku časové řady. Především ty metody, kdy analýza je východiskem pro prognózu. Metodu analýzy časové řady, pokud analýza dále pokračuje prognózou, můžeme úspěšně použít jen tehdy, když jsou splněny tyto základní podmínky: 1. je k dispozici dostatečně dlouhá časová řada dat - alespoň 2x delší, než je prognózované období, 2. časová řada je kontinuální bez nevysvětlitelných skokových změn nebo mezer, resp. lze interpolací chybějících dat kontinuity dosáhnout, 3. lze předpokládat, že analyzovaný proces bude kontinuálně pokračovat i v budoucnosti. I při potřebě a často i obtížnosti splnění všech výše uvedených podmínek je analýza časových řad nejfrekventovanější analytickou metodou. Hrubý domácí produkt na obyvatele (CZK) - Moravskosl. kraj Moravskosl. kraj Polyg. (Moravskosl. kraj) Polyg. (Moravskosl. kraj) Lineární (Moravskosl. kraj) Expon. (Moravskosl. kraj) Konjunkturní analýzy Hlavní smysl a cíl konjunkturní analýzy - odhalit pravidelnost v chování ekonomických indikátorů a umožnit tak předvídání jejich budoucího vývoje. Vzhledem k charakteru analýz se zde neobejdeme bez znalostí ekonomické teorie, ekonomických zákonitostí a souvislostí. Z hlediska strategického rozhodování jsou rozhodující poznatky o dlouhodobých vývojových tendencích (časové řady ukazující setrvačnost vývoje, tempa změn apod.). Z hlediska rozhodování v krátkých horizontech jsou důležitější informace týkající se výkyvů a zlomů ve vývoji či fázi hospodářského cyklu. Je nutno brát v úvahu, že vedle složek deterministických působí v ekonomice také významné stochastické složky (vlivy). Stochastická složka se projevuje např.: nestabilitou indikátorů, odchylkami od modelových parametrů, reakcí indikátorů na nahodilé podněty. 6

7 Stochastickými vlivy dochází také k nesouladu ve vývoji časových řad u nichž bychom očekávali, že spolu budou ekonomicky souviset. Řešení úloh konjunkturní analýzy je těsně spjato s problematikou hospodářských cyklů, tj. s vysvětlením příčin způsobujících výkyvy např. ekonomických agregátů, cen, nezaměstnanosti, podnikatelských zisků apod. Hospodářský cyklus Pod pojmem hospodářský cyklus chápeme střídání expanze (zotavení) a recese (kontrakce) ekonomické aktivity kolem dráhy trendového růstu. Na vrcholu daného cyklu je ekonomická aktivita vzhledem k trendu nejvyšší, kdežto v sedle cyklu je dosaženo nejnižšího bodu ekonomické aktivity. Trendová dráha HDP je dráha, po níž by se HDP pohyboval, kdyby byly výrobní faktory optimálně využívány. Výstup se zpravidla nenachází na trendové hodnotě, ale kolem daného trendu osciluje. Odchylku výstupu od trendu pak nazýváme mezerou výstupu. Touto mezerou se měří rozdíl mezi skutečným výstupem a potenciálním výstupem. Mezera výstupu potenciální výstup - skutečný výstup Mezera výstupu umožňuje měřit velikost cyklických odchylek výstupu od potenciálního, resp. trendového výstupu. Empirické výzkumy ukazují, že žádné dva hospodářské cykly nejsou zcela shodné. Přesto je možno říci, že konkrétní cykly mohou mít řadu společných rysů. Právě tyto společné rysy si zaslouží pozornost, neboť jsou vodítkem pro předpovědi průběhu jednotlivých cyklů. Předvídání průběhu cyklu a jednotlivých bodů obratu je důležitou úlohou ekonomických analýz. Nejznámější ekonomické teorie týkající se hospodářských cyklů jsou: monetární teorie - spojující vznik cyklů s expanzí úvěrů, vyvolanou omezením úrokové míry a s následnou expanzí peněz, inovační teorie - založená na tom, že cyklické chování zaviňuje nerovnoměrné rozdělení inovací a nakupení významných technologických a výrobkových obměn do určitých období, teorie podspotřeby - vychází z předpokladu, že výkyvy jsou způsobeny asymetrií důchodů a z toho vyplývající asymetrií investic. Kvantitativní přístupy k rozpoznávání, deskripci a předvídání cyklů mohou být dvojí: 1. Přístup vycházející z poznatků ekonomické teorie - teorie příčin a mechanizmu hospodářských cyklů. 2. Přístup pragmatický - charakteristický pro konjunkturní analýzu. Ad 1: Přístup vycházející z poznatků ekonomické teorie Usiluje o vytvoření komplexního modelu ekonomického vývoje (zpravidla ekonometrického). Využívá pro odvozování budoucího vývoje ekonomické indikátory reprezentující chování cyklu. 7

8 Ad 2: Přístup pragmatický Usiluje o krátkodobý ekonomický výhled, potřebný při rozhodování (o úvěrech, zakázkách, investicích apod.) Využívá pečlivě vybrané faktory spjaté s vývojem ekonomických aktivit v horizontu nejbližších měsíců. Cílem tohoto přístupu je předpověď změn a jejich časové určení, tj. určení bodu v němž se v danou chvíli ekonomika nachází a určení fáze nejbližšího období - recese, expanze, horního či dolního bodu obratu. Obsah a struktura konjunkturní analýzy Obsah konjunkturní analýzy je určen cíli, které má plnit v hodnocení ekonomického vývoje a které jsou spjaty s předpovědí budoucího vývoje. Od běžných přístupů k analýze odlišuje konjunkturní analýzu právě rozšíření záběru na identifikaci hospodářského cyklu a na určení vývoje v následujících obdobích (zpravidla v měsících). Periodicky organizované konjunkturní analýzy prováděné specializovanými institucemi mají pevnou strukturu a následující funkce. Základními funkcemi konjunkturní analýzy ve vztahu k uživatelům jsou funkce: 1. informativní 2. klasifikační 3. prognostická Ad 1): funkce informativní vychází z toho, že uživatel očekává jakýsi standardní okruh dat o ekonomickém vývoji, obsahující srovnání hodnoceného období s minulostí případně s vývojem v jiných zemích, pracuje se zde s mezinárodně metodicky sjednocenými typy indikátorů, k získávání dat jsou využívány především oficiální informační zdroje s maximálním přizpůsobením pravidelnosti a podrobnosti daných údajů potřebám zkoumání. Používané konjunkturní indikátory se zpravidla týkají čtyř základních oblastí: produkce, cen, zaměstnanosti, vnějších ekonomických vztahů. Mimo tyto indikátory používá konjunkturní analýza také řadu dalších informací a indikátorů, které přispívají k diagnóze ekonomiky (údaje o faktorech chování ekonomických subjektů, indikátory získané pomocí speciálních konjunkturních anket apod.). Ad 2): funkce klasifikační klasifikace stavu ekonomiky předpokládá pečlivé vyhodnocení všech průvodních jevů, řada náznaků se vyvíjí rozporně a neposkytuje nám jednoznačný obraz, musíme zde vycházet také z toho, že chování ekonomických subjektů je velmi citlivé na řadu impulsů z politického vývoje, vnějších ekonomických vztahů, hospodářské politiky aj. 8

9 Základním kritériem podle něhož posuzujeme vývoj ekonomiky je chování HDP. Tento přístup však má několik problémů: komplikace spojené se sledováním vývoje HDP za úsek kratší než jeden rok, nepřesnosti v odhadech některých položek, nepřesnosti způsobené zpožděním některých informací. Z těchto důvodů je zde snaha o nalezení nějaké jiné míry (integrovaných indikátorů), jako jsou např. různé hospodářské barometry, jež zpravidla syntetizují několik indikátorů do jedné veličiny. Ad 3): funkce prognostická je z hlediska uživatelů to nejdůležitější dává signály pro: podnikatelské aktivity, opatření pro utlumení negativních efektů hospodářských cyklů, orientaci zahraničního obchodu apod. Ekonomické prognózy jsou někdy problematickým nástrojem v ekonomickém rozhodování. Hlavní oporou jsou analýzy minulého vývoje a odhady konfigurace budoucích faktorů. Konjunkturní indikátory Konjunkturní zkoumání musí zahrnovat takový okruh indikátorů, aby na základě jejich chování bylo možno určit, v kterém bodě hospodářského cyklu se ekonomika nachází. Konjunkturní indikátory se mohou vztahovat: k ekonomice jako celku, k záměrně vybraným prvkům (produkce, investice,...), k částem ekonomiky (obor, odvětví, region). Určení toho, čeho se budou indikátory týkat, závisí na bezprostředním cíli analýzy. Významný je taktéž charakter daných nástrojů makroekonomické či regionální politiky a výsledky jejich realizace. Konjunkturní indikátory můžeme rozdělit do několika oblastí: 1. indikátory produktu, 2. indikátory trhu práce, 3. indikátory cenové úrovně vstupů a výstupů, 4. indikátory vnějších ekonomických vztahů. 1.indikátory produktu - HDP, odvětvové indikátory produkce, indikátory složek AS a AD, 2.indikátory trhu práce zaměstnanost celkem, zaměstnanost dle odvětví, míra nezaměstnanosti, využití pracovních zdrojů, 3. indikátory cenové úrovně vstupů a výstupů - inflace, nominální a reálné peněžní indikátory, směnné relace, úrokové sazby, burzovní kurzy, 4. indikátory vnějších ekonomických vztahů - zahraniční obchod, obchodní a platební bilance, vnější zadluženost. Indikátory socioekonomické analýzy regionu V socioekonomických analýzách se často setkáváme s požadavkem na takovou orientaci indikátorů, aby bylo možné posouzení míry dosažení stanovených cílů (strategií, programů, projektů). Indikátory jsou v souladu s metodou logického rámce voleny a sestavovány v těchto skupinách: indikátory zdrojové nebo vstupní, indikátory finanční, indikátory výstupu, indikátory výsledku, indikátory účinku (dopadu). 9

10 Indikátory zdrojové nebo vstupní se vztahují k alokovanému rozpočtu pro každou úroveň realizace či podpory. Indikátory finanční se vztahují k monitorování průběhu realizace podle ročních závazků a plateb z disponibilních zdrojů. Indikátory výstupu se vztahují k vlastní činnosti. Jsou měřeny v naturálních jednotkách (např. počet km vybudované silnice) nebo finančních jednotkách (např. náklady na vybudování silnice). Indikátory výsledku vykazující přímé a okamžité efekty z realizace. Informující o změnách, které ovlivňují chování nebo výkon přímých uživatelů díla. Mohou být naturální nebo finanční Indikátory dopadu (účinku) vykazují účinky realizovaných aktivit nad rámec okamžitých efektů pro přímé uživatele. Lze definovat dva druhy účinků: účinky, které se projeví po uplynutí určité doby a jsou přímo spojeny s realizovanou činností - specifické účinky, dlouhodobé účinky - globální účinky. Následující tabulka objasňuje uvedené úrovně indikátorů na příkladu různých druhů infrastruktury. Průmyslový pozemek Silnice z A do B Rekultivace zdevastované ho území Vstupy Náklady na rozvoj pozemku Stavební náklady Projekční náklady Výstupy Výsledky Účinky Plocha připravovaného pozemku Přitažlivost pozemku ve srovnání s okolím Podlahové plochy získané po 1 roce. Růst zaměst. v dotčených podnicích Délka vybudované trasy Zisk z dostupnosti Počet vozidel používajících silnici po 1 roce. % podniků využívajících výhod dostupn. Zrekultivovaná plocha Změna počtu a profilu obyvatel v okolí do 1 km % městských obyvatel, kteří zde chtějí zůstat (kontext) 10

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Prognostické metody. Prognostické metody. Vybrané prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostické metody ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Prognostické metody Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Prognostická praxe uplatňuje velké množství různých přístupů a metod (formalizovaných, intuitivních

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

Otevřená ekonomika, měnový kurz

Otevřená ekonomika, měnový kurz Otevřená ekonomika, měnový kurz Obsah přednášky Determinace úrovně rovnovážné produkce v otevřené ekonomice Nominální a reálný měnový kurz Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období Úroková

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE EKONOMICKÝ RŮST A HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

Cenová statistika ve stavebnictví

Cenová statistika ve stavebnictví Ing. Martin NOVÝ, CSc. KONCES, spol. s r.o., Brno Cenová statistika ve stavebnictví Připravovaný vstup České republiky do Evropské unie vyžaduje transformaci statistické služby tak, aby odpovídala požadavkům

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Miroslav Kalous, Česká národní banka. Makroekonomické prognozování

Miroslav Kalous, Česká národní banka. Makroekonomické prognozování Miroslav Kalous, Česká národní banka Makroekonomické prognozování Tak trochu obsah... prognozování dnes průmysl prognóz lze poznat budoucnost? iluze krátkodobá predikce - možný přístup obecný rámec diskuse

Více

24.2.2016. Obsah. Hospodářský cyklus

24.2.2016. Obsah. Hospodářský cyklus Obsah Hospodářský cyklus Fáze HC, příčiny HC Druhy HC, dopady a indikátor HC Sektory národního hospodářství Vývoj ekonomiky Klasického pohledu - samoregulující se systém Sayův zákon - co se vyrobí bude

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Metodický list č. 1. Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011

Metodický list č. 1. Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011 Metodický list č. 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného NMgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2010-2011 Název tématického celku: Makroekonomie II 1. blok. Tento tématický blok je

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 I.1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře V návaznosti na minulou SZ lze konstatovat, že prognóza inflace pro rok 2000 se nachází pod koridorem

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více

1. Úvod do studia statistiky. 1.1. Významy pojmu statistika

1. Úvod do studia statistiky. 1.1. Významy pojmu statistika 1. Úvod do studia statistiky Andrew Lang o politikovi: Používá statistiku jako opilý člověk pouliční lampu spíš na podporu než na osvětlení. Benjamin Disraeli o lži: Jsou tri stupně lži - lež, nehanebná

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru

Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru Renáta Myšková Univerzita Pardubice This article describes the accrual principle and accrual basis. It is significant

Více

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer

Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB. Miroslav Singer Makroekonomický vývoj v ČR a měnová politika ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Jihočeská univerzita České Budějovice, 10. března 2014 Obsah Nedávný makroekonomický vývoj v ČR Měnová politika

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Institut ekonomických studií FSV UK 20. listopadu 2014 Obsah Vývoj měnové politiky ČNB a české ekonomiky před

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

Studijní opora. 6. Kapitola. Teorie hospodářských cyklů. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 6. Kapitola. Teorie hospodářských cyklů. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 6. Kapitola Teorie hospodářských cyklů Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Makroekonomické výstupy

Makroekonomické výstupy Makroekonomické výstupy doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Schéma tržního mechanismu Trh zboží a služeb zboží,služby CF CF zboží, služby Domácnosti Firmy výrobní faktory CF CF výrobní faktory Trh výrobních

Více

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin

Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Problémové okruhy ke státním zkouškám bakalářského studia studijního oboru 2102R001 Ekonomika a řízení v oblasti surovin Seznam předmětů: EKONOMIKA PODNIKU Enterprise Economics povinný předmět DOBÝVÁNÍ

Více

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva Ekonomika Národní hospodářství Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E. 2015 Bc. Lucie Ottová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S D I P L O M O V Á P R Á C E 2015 Bc. Lucie Ottová ŠKODA ŠKODA AUTO AUTO VYSOKÁ a.s. Vysoká ŠKOLA, škola O.P.S. Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor:

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku Životní cyklus podniku Příjmy / výdaje Stabilizace Krize Růst Zánik Založen ení,, vznik Čas Základní fáze životního cyklu podniku: založení, růst, stabilizace, krize a zánik Jsou odrazem - vývoje makroekonomického

Více

Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11. Makroekonomický rámec na rok 2016

Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11. Makroekonomický rámec na rok 2016 Ministerstvo financí č. j. MF- 26 622/2015/11 A. Makroekonomický rámec na rok 2016 Obsah 1 Shrnutí... 2 2 Předpoklady budoucího vývoje... 3 2.1 Vnější prostředí... 3 2.2 Fiskální politika... 8 2.3 Měnová

Více

Satelitní účet cestovního ruchu ČR

Satelitní účet cestovního ruchu ČR Konference VŠE 17.9.2009 Cestovní ruch České republiky, současný stav perspektivy dalšího rozvoje Satelitní účet cestovního ruchu ČR Stav v roce 2009 Historie Období 1998-2001 Období 2002-2004 Období 2005-2006

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vývoj inflace a její vliv na domácnosti v ČR The development of inflation and its effect on households in Czech Republic. Lucie Burešová

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat

4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat 4 DAŇOVÉ STIMULY 4.1 Vliv zdanění na ochotu pracovat 4.1.1 Důchodový a substituční efekt daně ze mzdy 4.2 Různé daně a ochota pracovat 4.2.1 Daň důchodová proporcionální a progresivní 4.2.2 Paušální daň

Více

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace

Inflace. Makroekonomie I. Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Téma cvičení. Osnova k teorii inflace. Vymezení podstata inflace Téma cvičení Makroekonomie I Inflace výpočet pomocí CPI, deflátoru. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Osnova k teorii inflace Vymezení

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Metodický list č. 3. Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09

Metodický list č. 3. Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Metodický list č. 3 Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 3. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2015 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2015 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU Z PROSINCE 2015 SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU 1 1. VÝHLED PRO EUROZÓNU: PŘEHLED A HLAVNÍ RYSY Očekává se, že hospodářské oživení v eurozóně bude pokračovat. Reálný

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností

9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností Hospodářský cyklus nám ukazuje (zobrazuje)

Více

Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy. Teoretická východiska

Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy. Teoretická východiska Ekonomika krátkého období a hledání rovnováhy Teoretická východiska Makroekonomická teorie často zkoumá ekonomické ukazatele ve dvou rozdílných obdobích dlouhém a krátkém. Za dlouhé období považuje zpravidla

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

Working Paper CES VŠEM N o 2/2005 CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. K vývoji souhrnných ukazatelů reálného důchodu v České republice.

Working Paper CES VŠEM N o 2/2005 CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. K vývoji souhrnných ukazatelů reálného důchodu v České republice. V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM K vývoji souhrnných ukazatelů reálného důchodu v České republice Working Paper CES VŠEM N o 2/2005 Vojtěch

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Je to mýtus, že vstup Chorvatska do EU znamená, že ceny nemovitostí začnou stoupat Po vstupu do EU, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Česká

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) #

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Jaroslava Durčáková Vývoj kursu české koruny k americkému dolaru a k euru v posledních deseti letech zřejmě mnoho firem přesvědčil

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Makroekonomická predikce. České republiky. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Makroekonomická predikce. České republiky. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika, finanční sektor a měnové kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Mezinárodní obchod. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Mezinárodní obchod. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní obchod Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní obchod směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik mnohostranně

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

Quo vadis? Světová Finanční a Ekonomická krize, její dopad na ČR Únor 2009. Luděk Niedermayer Director Consulting, Deloitte ČR

Quo vadis? Světová Finanční a Ekonomická krize, její dopad na ČR Únor 2009. Luděk Niedermayer Director Consulting, Deloitte ČR Quo vadis? Světová Finanční a Ekonomická krize, její dopad na ČR Únor 2009 Luděk Niedermayer Director Consulting, Deloitte ČR Svět kolem nás update Leden 2009 Finanční krize odstartovala před více než

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR Význam ASŘ při rekonstrukci stokových sítí a ČOV Ing.Oldřich Hladký VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava Úvod Nebytnou podmínkou zavádění automatizovaných systémů řízení (ASŘ) v rozličných oborech lidské činnosti

Více