INTERNATIONAL BUSINESS CENTER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNATIONAL BUSINESS CENTER"

Transkript

1 INTERNATIONAL BUSINESS CENTER Pobřežní 3, Praha 8 DOMOVNÍ ŘÁD Listopad 2004

2 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Článek 1 Definice... 3 Článek 2 Účel domovního řádu... 3 Článek 3 Platnost domovního řádu... 4 Článek 5 Úkol správce nemovitosti... 4 ČÁST B ZÁSADY UŽÍVÁNÍ PROSTORU... 6 B1 SOUKROMÉ PROSTORY A SPOLEČNÉ PROSTORY... 6 Článek 6 Soukromé prostory... 6 Článek 7 Společné prostory a zařízení... 6 B2 UŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH PROSTOR... 7 Článek 8 Všeobecné zásady... 7 Článek 9 Přístup Bezpečnost... 7 Článek 10 Technická specifikace budovy... 8 Článek 11 Údržba soukromých prostor... 8 Článek 12 Skladování uvnitř soukromých prostor... 9 Článek 13 Přístup z důvodů údržby a oprav... 9 Článek 13 Zpracování odpadu, hygiena... 9 Článek 15 Vnitřní úprava soukromých prostor Článek 16 Respektování architektury budovy Článek 17 Zvláštní vybavení a požární bezpečnost B3 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR Článek 18 Užívání společných prostor Článek 19 Reklamy a vývěsky Článek 20 Užívání parkoviště Článek 21 Všeobecná nařízení platná pro hl. m. Praha Článek 22 Odpovědnost nájemce Článek 23 Telefon B4 ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ Článek 24 Společné náklady

3 ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Definice Společné prostory: části budovy, jež nejsou určeny k výhradnímu užívání nájemcem, jež jsou užívány nájemci společně, a dále veškeré plochy v budově sloužící k zajištění celkového provozu budovy. Soukromé prostory: části budovy pronajaté nájemci a určené k výhradnímu užívání tímto nájemcem. Parkoviště: část budovy umístěná v prvním a druhém podzemním podlaží určená k parkování vozidel. Vnější parkoviště: prostory mimo budovu v ulici Prvního pluku a Pobřežní ulici, určené k parkování vozidel. Domovní řád: hlavní zásady užívání budovy IBC nájemníky. Nájemní smlouva: smlouva podepsaná mezi pronajímatelem a nájemcem týkající se pronajatých prostor v budově. Nájemci: nájemci kancelářských prostor nebo jakákoliv jiná třetí strana jmenovaná nájemcem kancelářských prostor po předchozím souhlasu pronajímatele. Pronajímatel: IBC a.s. nebo jakákoliv strana jmenovaná IBC a.s. Správce nemovitosti: PBW Czech Republic s.r.o. nebo jakákoliv strana určená PBW Czech Republic s.r.o. Restaurace: prostory restaurace nacházející se v prostoru mezi budovami A1 a B, vchod z vnitřního atria objektu. Obchodní prostory: nachází se v 1. podlaží do ulice Prvního pluku a Pobřežní. Článek 2 Účel domovního řádu Tento Domovní řád vypracoval pronajímatel budovy za následujícím účelem: Stanovit soukromé prostory budovy určené k výhradnímu používání Nájemcem, a společné prostory budovy určené ke společnému užívání Nájemci. Vypracovat vhodná pravidla nezbytná pro odpovídající správu budovy a řádné provozování společných služeb poskytovaných v budově Vymezit základní práva a povinnosti Nájemců v soukromých prostorách jakož i ve společných prostorách Dále má Domovní řád za úkol zajistit vhodné obchodní prostředí pro budovu jako celek. Nájemce se tudíž zavazuje podporovat dodržování tohoto Domovního řádu. Nájemce se zavazuje, že jeho personál, zákazníci, dodavatelé a návštěvníci budou Domovní řád respektovat. Každý nájemce určí svého zástupce, jenž bude zodpovědný za dodržování Domovního řádu. Tento zástupce bude Nájemcem jmenován za účelem navázání a zajišťování styku se Správcem budovy ve specifických záležitostech. Tento zástupce bude oficiálně představen Správci nemovitosti. 3

4 Článek 3 Platnost domovního řádu Domovní řád vstoupí pro každého nájemce i jakéhokoliv uživatele jakékoliv části budovy v platnost ke dni jejího otevření. Domovní řád bude nájemci předán při podpisu nájemní smlouvy, jejíž je nedílnou součástí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními Domovního řádu a nájemní smlouvou platí ustanovení nájemní smlouvy. Pronajímatel má právo upravovat Domovní řád tak, aby zajistil optimální správu budovy. Každá úprava bude uplatňována poté, kdy byla nájemcům oznámena písemnou formou a její obdržení bylo potvrzeno nájemcem. Článek 4 Popis budovy 4.1. Členění budovy a) Horizontální členění Budova je rozdělena na 4 integrované celky označené A1, A2, B, C (viz půdorys příloha 1). Každý z celků má samostatné technologické vybavení. Celky A1 a A2 jsou spojitelné b) Vertikální členění Budovu tvoří celkem 12 podlaží: -2. podlaží parking, technologické prostory, -1. podlaží parking, sklady, obchody, 1. podlaží hlavní vchod do budovy, recepce, dispečink, restaurace, kanceláře, podlaží kanceláře, 10. podlaží technické prostory c) Administrativní členění budovy Prostory v budově jsou rozděleny na soukromé a společné Umístění budovy Budova se nachází v blízkosti stanice metra Florenc, v Praze 8. Budova je ohraničena: - ulicí Pobřežní na jižní straně, - Rohanským nábřežím na severní straně, - hotelem Hilton a Kongresovou halou na západní straně, - ulící Prvního pluku na východní straně. Budova je situována v blízkosti těchto stanic či zastávek hromadné městské dopravy: - metro: Florenc (trasy B a C), - tramvaj: Florenc (8-24), Těšnov (8-26-3), - autobus: 133,135, 207, - taxi: před budovou. Článek 5 Úkol správce nemovitosti Pronajímatel pověřil správou budovy Správce nemovitosti, jehož úkoly jsou následující: Správa budovy V zastoupení pronajímatele spravuje Správce nemovitosti celou budovu, pečuje o údržbu společných prostor, zajišťuje údržbu technického vybavení, dbá o uplatňování ustanovení nájemních smluv a domovního řádu, podle nichž se řídí používání soukromých prostor a společných prostor. 4

5 Bezpečnost budovy Správce nemovitosti zajišťuje bezpečnostní služby požadované k udržování pořádku v budově. Správce nemovitosti má právo provádět cvičení zaměřená na evakuaci budovy v souladu s požárními předpisy. Po předchozím upozornění může správce nemovitosti nebo jeho zástupce vstupovat do soukromých prostor za účelem kontroly jejich momentálního stavu. Pojištění budovy Jménem pronajímatele provádí správce nemovitosti veškeré úkony spojené s pojištěním budovy. Správce nemovitosti nebo jakákoliv jiná ustanovená strana dohlíží jménem pronajímatele na to, zda jsou pojistné smlouvy uzavírané nájemci v souladu s ustanovením jejich nájemní smlouvy. Společné služby poskytované v budově Správce nemovitosti je pověřen organizováním a řízením společných služeb poskytovaných v budově. Za tímto účelem správce najme personál či objedná příslušné služby u subdodavatelů. Správce nemovitosti stanoví rozsah jejich práce. Rozpočet výdajů na služby poskytované v budově Správce nemovitosti je pronajímatelem pověřen vypracováním rozpočtu výdajů na služby poskytované v budově. Správce nemovitosti vede záznamy o výdajích na služby a zajišťuje podle příslušných pravidel rozpis určující výši poplatků za služby připadající na nájemce podle jejich nájemní smlouvy. 5

6 ČÁST B ZÁSADY UŽÍVÁNÍ PROSTORU B1 SOUKROMÉ PROSTORY A SPOLEČNÉ PROSTORY Článek 6 Soukromé prostory 6.1. Popis Soukromé prostory jsou takové prostory, které jsou pronajaty jakýmkoliv nájemcem budovy a jsou určeny k jeho výhradnímu použití, tj. prostory dané nájemci k dispozici na základě ustanovení jeho nájemní smlouvy (kanceláře, obchody, skladovací prostory, parkovací prostory) 6.2. Stav soukromých prostor při uzavírání nájemní smlouvy Nejpozději v první den platnosti nájemní smlouvy bude stav soukromých prostor konstatován a zapsán do předávacího protokolu, který bude podepsán zástupcem nájemce a správcem nemovitosti Stav soukromých prostor při ukončení nájemní smlouvy Při odchodu nájemce a nejpozději v poslední den trvání nájemní smlouvy bude stav soukromých prostor s odhadem škod, v případě, že nějaké budou, konstatován a zapsán do předávacího protokolu, který bude podepsán zástupcem nájemce a správcem nemovitosti. Čtyři měsíce před odchodem nájemce a na jeho žádost lze provést předběžný odhad stavu příslušných prostor za účelem informování nájemce o škodách, které bude třeba odstranit. Článek 7 Společné prostory a zařízení 7.1. Společné prostory a zařízení užívané nájemci zahrnují: - vstupní halu, - schodiště, - výtahy, - podesty, - společná sociální zařízení, - veškeré movité předměty a zařízení určené ke společnému užívání. Společné prostory a zařízení budovy zahrnují také: - prostor pro skladování odpadků, - atrium, - technické prostory budovy, - parking, - veškeré movité předměty a zařízení určené ke společnému užívání, - veškeré společné instalace a služby, které již existují nebo které by mohly být instalovány pro zvlášť stanovené použití v budově Společné prostory, jež nejsou nájemcům přístupny Společné prostory, do nichž je přístup povolen pouze se souhlasem správce nemovitosti, zahrnují: - technické prostory, v nichž jsou instalovány bojlery, klimatizační, větrací, elektrické, telekomunikační a další přídavné technické systémy - technická jádra, vodovodní stoupačky - odpady vody, odtoky pro dešťovou vodu 6

7 - kanalizační odpady a přídavná zařízení včetně jejich větracích systémů - společná sociální zařízení, umývárny, toalety a k nim náležející prostory - vodovodní, plynové a elektrické vedení a jejich příslušenství - veškerá společná zařízení v budově, tj. hlavní vodoměry, plynoměry a elektroměry - zařízení pro odsávání vzduchu, zařízení mechanického větrání a k nim náležející vedení - systém pro odvod vody z teras - motory a veškeré přístroje - strojovny výtahů - místnost kontroly (dispečink) - kontrolní systém správy budovy a zařízení a instalace kontroly vstupu do budovy - terasy, jež nejsou přístupné veřejnosti. Pokud vede přístup do společných prostor a ke společnému zařízení přes soukromé prostory nájemce, je nájemce povinen udržovat k nim neustále volný přístup za účelem jejich údržby. B2 UŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH PROSTOR Článek 8 Všeobecné zásady Každý nájemce bude mít právo užívat soukromé prostory určené jako pronajatá plocha podle nájemní smlouvy pod podmínkou, že takovéto užívání nebude zasahovat do práv ostatních nájemců v budově, nebude narušovat celistvost budovy, a podřídí se ustanovením tohoto domovního řádu. Článek 9 Přístup Bezpečnost 9.1. Přístup Příchozí pěšky * Personál nájemce Personál nájemce má právo přístupu do budovy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s platnou osobní magnetickou kartou a v závislosti na profilu, který mu byl na kartě nastaven. Tento profil umožňuje omezení vstupu do budovy podle potřeby nájemce ne pouze pracovní dny v době od 8:00 do 19:00, nebo nepřetržitý vstup pouze do budovy, nebo nepřetržitý vstup do budovy i garáže. Tato magnetická karta je nezbytná k průchodu turniketem v hlavní vstupní hale a může být použita také pro vstup do soukromých prostor nájemce pokud je instalován odpovídající systém. Osobní magnetické karty vydává a upravuje správce nemovitosti na základě písemné žádosti nájemce. * Návštěvníci Návštěvníci se ohlásí pracovníkům recepce v hlavní vstupní hale budovy. Po prokázání totožnosti obdrží kartu pro vstup s dočasnou platností, jež jim umožní projít vstupními turnikety. Při odchodu kartu vloží do vyznačeného boxu na karty, což jim umožní volný průchod turniketem. Na žádost nájemce může recepce předem ověřit vstup návštěvníka u navštěvovaného nájemce a poté mu vydá kartu pro vstup s dočasnou platností. Tato karta bude při odchodu odevzdána. V případě, že návštěvník přijde do budovy po 19:00 nebo v nepracovní dny, bezpečnostní služba uvědomí navštíveného a ten (má-li právo přijímat v tuto dobu návštěvy v pronajatém prostoru což ověří ostraha v dokladech) vyzvedne návštěvníka v hlavní vstupní hale. 7

8 Vozidla * Příjezd do garáží Vjezd a výjezd z garáží budovy je mezi budovami A2 a C z ulice Prvního pluku. Vozidlům LPG a NPG je vjezd do parkingu zakázán. Podmínky používání parkoviště jsou upřesněny v článku 20 domovního řádu Zásobování Zásobování do budovy se provádí z centrálního parkoviště provozovaného hotelem Hilton, nouzovými vstupy z ulice Prvního pluku a z Rohanského nábřeží (pro restauraci). K přepravě objemných zásilek si nájemce vyžádá předem písemný souhlas technické správy. V případě nutnosti otevření nouzového východu na dobu delší než je 15 minut je souhlas podmíněn objednáním ostrahy, která provádí dohled a koordinaci dodávek pro nájemce. Maximální nosnost výtahů je 680 kg Bezpečnostní služba Bezpečnostní služba v budově působí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Pracoviště dispečinku ostrahy je umístěno za recepcí. Úkoly bezpečnostní služby v rámci budovy obsahují: - kontrolu vstupu do budovy tak, jak je popsána výše - kontrolu informací poskytovaných kamerami osazenými v budově - hlídky v budově. Každý nájemce je plně zodpovědný za řádné uzavření svých pronajatých soukromých prostor, jakož i za ochranu veškerého nábytku, vybavení, zboží či dalších objektů umístěných uvnitř soukromých prostor. K umožnění vstupu do svých pronajatých prostor v mimořádných případech (požár, únik vody atp.) předá každý nájemce v den, kdy převezme prostory k užívání, v uzavřené obálce klíče, vstupní kartu, event. kód od vstupů do všech pronajatých prostorů správci objektu. Na vnější straně obalu uvede telefonické spojení na osoby, které budou v naléhavých případech o použití klíčů vyrozuměny. Správce nemovitosti zajistí předání obálky nájemce v zapečetěném obalu bezpečnostní službě provádějící ostrahu IBC. Článek 10 Technická specifikace budovy Běžná zátěž pro kancelářské prostory je 300 kg/m 2. Pro skladové zóny v prvním a druhém suterénu je nosnost 600 kg/m 2. Technická specifikace budovy uvedená v dodatku č. 2 nájemní smlouvy musí být respektována při realizaci úprav nájemce. Jakékoli úpravy, které nebudou odpovídat uvedené specifikaci, podléhají předchozímu schválení Správce nemovitosti. K udělení svého souhlasu může správce nemovitosti záležitost konzultovat s architektem budovy nebo s jinou příslušnou stranou, a to na náklady nájemce. Článek 11 Údržba soukromých prostor Za údržbu soukromých prostor tak, jak jsou definovány ve výše uvedeném článku 6, zodpovídá nájemce. Nájemce bude na své náklady udržovat v dobrém stavu své soukromé prostory včetně vstupních dveří do soukromých prostor, jakož i veškerá okna, dveře soukromých prostor, podlahové krytiny a hasicí přístroje. Část prostor jejichž údržba a opravy mohou být provedeny prostřednictvím správce budovy na účet nájemce: - podhledy 8

9 - podestové dveře - okna, žaluzie a rolety proti slunci - omítky a nátěry stěn - omítky příček - veškeré přístupové dveře a otvory, které umožňují přístup do společných prostor - a k technickému vybavení v soukromých prostorách - potrubí, stoupačky a vedení uvnitř soukromých prostor určené k výhradnímu používání nájemcem - instalace sociálního zařízení, trubky a kohoutky - instalace osvětlení a rozvodné panely. Správce nemovitosti bude nájemci k dispozici pro případné rady a pomoc při výběru firem zajišťujících takovouto údržbu i specifikace používaných materiálů. Za vnější čištění oken (ze strany fasády), provádění deratizace, dezinfekce a dezinsekce je zodpovědný správce nemovitosti. Článek 12 Skladování uvnitř soukromých prostor Hořlavé látky či zboží podléhající zkáze budou v soukromých prostorách skladovány v souladu s tímto domovním řádem a příslušnými zdravotními a bezpečnostními předpisy. Skladování takovýchto látek musí mít předchozí souhlas správce nemovitosti, jakož i předchozí povolení příslušného úřadu v případě, že je toto vyžadováno. Takovéto skladování nebude ostatní uživatele budovy nijak obtěžovat a bude podmíněno zvláštní pojistkou, jež bude uzavřena ještě před uskladněním. Skladování jakýchkoliv nebezpečných, zdraví škodlivých či páchnoucích produktů, či jakýchkoliv těkavých či hořlavých produktů je přísně zakázáno, a to i v parkovištích a jiných částech budovy. Výjimka se vztahuje na dodávky nezbytné pro provoz kopírovacího a kancelářského vybavení. Článek 13 Přístup z důvodů údržby a oprav K přístupu do soukromých prostor z důvodů údržby a oprav dostanou dodavatelské společnosti a jejich personál předchozí souhlas nájemce, s vyjímkou nouzového stavu nebo situací uvedených v článku 3 nebo 4 Nájemní smlouvy. Článek 14 Zpracování odpadu, hygiena Vylévání hořlavých či nebezpečných látek do odpadového vedení soukromých prostor, jmenovitě vedení napojeného na kanalizační síť, je přísně zakázáno. Odpad se doporučuje třídit. Odpad, který podléhá rozkladu či znečišťuje, musí být zabalen do papírových či plastových pytlů. Papír a kartony budou skladovány zvlášť pro zpracování lisem. S kontejnery na odpady je třeba manipulovat opatrně, poklopy kontejnerů musí být uzavřeny a okolí kontejnerů na odpady musí být udržováno v čistotě. Vodovodní kohoutky, rozvody vody, zařízení a vybavení na úpravu vody v rámci soukromých prostor musí být udržováno v dobrém, provozuschopném stavu a okamžitě opraveno, aby se zamezilo jakékoliv ztrátě vody či jiným potížím v souladu s ustanoveními článku

10 Článek 15 Vnitřní úprava soukromých prostor Podrobné podmínky realizace úprav v soukromých prostorech Nájemce obsahuje dokument Specifikace úprav prostor budovy IBC vypracovaného k tomuto účelu správcem nemovitosti Povolení Veškeré práce prováděné v rámci soukromých prostor včetně vnitřních úprav podléhají předchozímu souhlasu správce nemovitosti. Správce nemovitosti je pronajímatelem pověřen k jednání o jakákýchkoliv příslušných úředních povoleních, potřebných k provádění takovýchto prací. Dokumentace, vytvořená za účelem získání zmíněného předchozího souhlasu a žádosti o úřední povolení kterou nájemce předloží správci nemovitosti, bude obsahovat popis, odhadované náklady a výkresy týkající se prací, jež mají být provedeny. Po dokončení vnitřních úprav či změn vnitřního uspořádání předá nájemce správci nemovitosti podrobný soubor výkresů soukromých prostor, včetně výkresů prostor, výkresů prováděných instalací, prohlášení o shodě, certifikáty provedených prací, revizí elektrických zařízení a případných dalších dokumentů. Po dokončení veškerých prací správce nemovitosti ověří, zda dokončené práce odpovídají dříve předložené a schválené dokumentaci. Práce prováděné v rámci soukromých prostor jsou realizovány na náklady, na výhradní zodpovědnost a na vlastní riziko nájemce. Přístup pro dodavatelské firmy musí být ohlášen předem Správci budovy, který podle charakteru služby rozhodne o nutnosti vydání magnetické vstupní karty. Magnetickou kartu přebírá a vrací nájemce. Práce ovlivňující jakýmkoliv způsobem provoz budovy nebo činnost ostatních nájemců, jako např. nadměrná hlučnost - vrtání, sekání obvodových a stropních konstrukcí, apod., je možno provádět pouze od 19:00 do 7:00 nebo v sobotu a v neděli celý den. V případě, že některé práce bude nutné vykonávat mimo soukromé prostory nájemce, musí být předem schváleny správcem budovy a jím kontrolovány Standardní úpravy * Rozpis prací Práce spojené s vnitřními úpravami vykonávané nájemcem budou v souladu s tímto domovním řádem, v žádném případě nebudou zasahovat do běžných činností dalších nájemců ani do provozu budovy jako takové. Pokud by práce, které mají být vykonány, vyžadovaly přerušení běžného provozu budovy (přerušení dodávky vody nebo elektrické energie, blokování průchodu nebo zábor prostor atp.), vyžádá si nájemce od správce nemovitosti souhlas předem, a to tak, aby mohla být včas zajištěna nezbytná opatření, vždy však nejméně 8 dní předem. Nájemce předloží správci nemovitosti rozpis prací, které mají být vykonány, ke schválení. Pokud by některé z těchto prací zasahovaly do běžných činností dalších nájemců, správce nemovitosti může požádat, aby takovéto práce byly prováděny mimo běžný provoz budovy. V takovém případě nájemce provádějící takovéto práce ponese veškeré náklady spojené s požadavky na dodatečná (bezpečnostní) opatření. * Dodávky materiálu Dodávky materiálu budou organizovány v součinnosti se správcem nemovitosti a/nebo jím pověřenými osobami a budou podmíněny jeho předchozím souhlasem. Materiály budou pokud možno do budovy dopravovány prostřednictvím nákladních výtahů, resp. nehlučných přepravních prostředků. 10

11 Nájemce a správce nemovitosti se dohodnou o trasách používaných personálem dodavatelů nájemce ve společných prostorách, jakož i prostředcích na ochranu stěn, dveří a dalších částí společných prostor. Náklady na takovouto ochranu ponese nájemce. Stejné zásady se budou uplatňovat, pokud jde o opravu jakékoliv škody, k níž by došlo v průběhu dodávek materiálu či během prací vykonávaných nájemcem. * Pojištění Před zahájením stavebních úprav předloží nájemce správci nemovitosti doklady o existenci patřičného pojištění. Výše a způsob plnění pojištění musí odpovídat aktuálním podmínkám, které stanovuje pojišťovna pronajimatele. Materiály používané k vnitřním úpravám a dekoraci interiéru soukromých prostor musí odpovídat požadavkům bezpečnosti a protipožárním předpisům platným v budově a platným předpisům České republiky. Nájemce okamžitě písemně oznámí správci nemovitosti jakékoliv zhoršení běžných rizik plynoucích z prací spojených s úpravami či dekorací interiéru. Správce nemovitosti bude mít právo buď požádat o odstranění příčin takovéhoto zhoršení nebo požádat o takové vyřešení záležitosti, aby nájemce, zodpovědný za vznik takovéto situace, nesl dodatečné náklady na pojistku, pokud tyto vzniknou Stěhování Nájemce se zavazuje, že bude správce nemovitosti předem informovat o datu svého nastěhování či vystěhování, aby bylo možno dohodnout: - přístupové cesty, které budou používány přes společné prostory při přepravě kancelářského nábytku a vybavení tak, aby nedošlo k žádnému obtěžování dalších nájemců, - prostředky používané k ochraně výtahů, stěn, dveří apod. a společných prostor, - udělení veškerých povolení k zajištění nastěhování do budovy či vystěhování z ní pomocí nákladních výtahů atd., - ostrahu nouzového vstupu, kterým je prováděno stěhování, si objedná nájemce u bezpečnostní služby střežící IBC. Opravy veškerých škod, k nimž v budově dojde při nastěhování či vystěhování, uhradí nájemce. Povolení parkování pro vozy stěhovacích firem si zajišťuje nájemce u ostatních nájemců, kteří mají uvedená parkovací stání v pronájmu. Výše uvedená pravidla platí též pro dílčí stěhování během doby nájmu. Článek 16 Respektování architektury budovy Vstupní dveře do soukromých prostor, kamenná či prosklená fasáda budovy a okenní rámy, i když jsou součástí soukromých prostor, ani ohrady, balustrády, schodišťová zábradlí a zábradlí teras, nesmějí být nijak měněny, i pokud tato změna byla prováděna za účelem nátěrů, bez předchozího souhlasu správce nemovitosti. Ve specifikacích týkajících se instalačních prací v komerčních prostorech připojených k nájemní smlouvě jsou stanovena pravidla pro respektování architektury budovy. K udělení jakéhokoliv specifického schválení může správce nemovitosti na náklady nájemce konzultovat otázku s architektem budovy nebo jakoukoliv jinou povolanou stranou. Nájemce bude mít právo vyvěsit označení nesoucí název společnosti a její logo na dveře vedoucí do jeho soukromých prostor. Toto označení bude v souladu s designem označení vyvěšeného ve společných prostorách budovy (viz článek 19). 11

12 Článek 17 Zvláštní vybavení a požární bezpečnost * Klimatizační systémy, požární detektory Klimatizační systémy a požární detektory s přístupem vyhrazeným správci nemovitosti či určeným dodavatelům jsou umístěny v podhledech všech soukromých prostor. Nájemce bude udržovat volný přístup k těmto systémům za účelem jejich údržby a seřizování. S výjimkou naléhavých situací si správce nemovitosti vyžádá souhlas nájemce ke vstupu do soukromých prostor. * Technické zóny Technické zóny, do nichž je přístup vyhrazen pronajímateli, správci nemovitosti nebo určeným dodavatelům, se mohou nacházet v soukromých prostorách nájemce. Nájemce soukromých prostor zahrnujících tyto technické zóny bude udržovat volný přístup k těmto zónám. Dveře bude správce nemovitosti udržovat zamčené. S výjimkou naléhavých situací si správce nemovitosti od nájemce vyžádá jeho předchozí souhlas ke vstupu do soukromých prostor zahrnujících technické zóny, které mají být navštíveny. * Přístup za účelem údržby a úklidu Dveře či okna vedoucí buď do technických zón budovy, nebo fasády budovy nebo střechy mohou být umístěny v soukromých prostorách nájemce. V takovémto případě bude nájemce upozorněn na jejich existenci a bude udržovat volný přístup k takovým dveřím nebo oknům za účelem čištění a údržby. Tyto dveře bude správce nemovitosti udržovat neustále zamčené. S výjimkou naléhavých situací si správce nemovitosti od nájemce vyžádá jeho předchozí souhlas ke vstupu do soukromých prostor zahrnujících dveře a okna, k nimž je třeba mít přístup. * Nouzový únik Nájemce bude udržovat volný přístup ke dveřím nouzových východů nacházejícím se v soukromých prostorách. V prostoru nouzového úniku je výslovně zakázáno: - shromažďování osob, - kouření, - skladování jakýchkoliv materiálů, - instalace jakýchkoliv zařízení. * Požární bezpečnost Nájemce se zavazuje respektovat platné požární předpisy a legislativu, především zákon č. 133/1985 Zákon o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 12

13 B3 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR Článek 18 Užívání společných prostor Aby mohl nájemce užívat své soukromé prostory, má právo volně užívat společné prostory v budově podle jejich původních účelů. Nájemce při tom nebude zasahovat do práv dalších uživatelů a bude respektovat následující ustanovení: - ve všech společných prostorech je přísně zakázáno veškeré skladování materiálu (nezávisle na délce jeho trvání) a kouření mimo místa k tomuto účelu vyhrazená, - ve společných prostorách je přísně zakázáno vykonávat jakékoliv práce, - během příchodu či odchodu personálu a návštěvníků nájemce a během dodávek materiálu nebude nájemce činit nic, co by mohlo narušit klid a nerušené užívání soukromých prostor jiných nájemců (a to ani v bezprostředně přiléhající části budovy), - zákaz vstupu na nouzová schodiště, která jsou pod elektronickým zabezpečovacím systémem, kromě mimořádných situací. Do prostor budovy a před budovu IBC platí zákaz vstupu s koly a zvířaty. Nájemce je povinen oznámit správci nemovitosti jakékoliv existující či potenciální nedostatky (škody) ve společných prostorech nebo na zařízení společných prostor. Článek 19 Reklamy a vývěsky Správce nemovitosti instaluje ve vstupních halách společnou tabuli s názvem a logem společnosti každého nájemce. Výrobu označení (v souladu s designem budovy) si nájemce zajišťuje na své náklady. Žádné jiné oznámení či vývěsky nebudou ve společných prostorách povoleny kromě označení nesoucí název společnosti nájemce a jeho loga, které bude mít nájemce právo umístit na dveře vedoucí do jeho soukromých prostor v souladu s ustanoveními článku 16 (viz výše). Článek 20 Užívání parkoviště Vjezd (přístup) * Nájemci parkoviště Uživatelé vnitřních parkovacích stání mají právo vjezdu do parkoviště 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po ověření jejich osobní magnetické karty čtecím zařízením u vjezdu. Osobní magnetické karty s dočasnou nebo stálou platností vydá správce nemovitosti na základě žádosti nájemce. Správce nemovitosti může vydat stejnou vstupní magnetickou kartu pro vstup do budovy i garáže. Pěší vstup a odchod do a z podzemního parkoviště je zakázán. Vjezd do parkingu je zakázán motocyklům a jízdním kolům. * Návštěvy Návštěvníci mohou vjet do podzemních garáží pouze v tom případě, že s tím souhlasil navštívený nájemce, předem byla o tomto rozhodnutí informována bezpečnostní služba a bude-li návštěvník parkovat na stání nájemce, který vjezd vyžádal. Za tímto účelem mohou návštěvníci použít domácí telefon umístěný u vjezdu. Neohlášeným návštěvníkům bude vjezd do parkoviště odepřen a budou muset prostor vjezdu opustit. Po zaparkování vozidla půjdou návštěvníci do haly a ohlásí se u pracovníků recepce, jak je uvedeno v článku výše. 13

14 Venkovní parkoviště v ulicích Prvního pluku a Rohanské nábřeží jsou používána nájemci v souladu s nájemní smlouvou. Nájemci užívající venkovní parkovací stání si mohou na své náklady instalovat zařízení určené k blokaci parkovacího stání proti neoprávněnému užívání Nesprávné či nepovolené parkování Vozidla návštěvníků, ale i nájemců zaparkovaná mimo jim přidělený prostor budou opatřena blokačním zařízením botičkou. O tomto zásahu ostraha vždy vyhotoví protokol, který bude podepsán vlastníkem vozidla. Doba nesprávného parkování pak bude fakturována příslušnému nájemci dle následujících pravidel : - jednorázový poplatek ve výši 500 Kč za manipulaci s blokovacím zařízením, Kč za každý započatý den Dopravní omezení Rychlost vozidel v prostorách parkoviště je omezena na 15 km/h. Zvláštní pozornost by měla byýt věnována přístupům z prostoru výtahu do parkingu. Nájemci parkoviště i návštěvníci budou respektovat dopravní značení i veškeré další pokyny na značkách v parkovišti. Blokování výjezdových vrat v poloze otevřeno a parkování v prostoru vjezdu a výjezdu z garáží je zakázáno Škody Pronajímatel ani jeho zástupci, ani správce nemovitosti nezodpovídají za škody na vozidlech či za krádeže v parkovišti. Nebudou zodpovědní ani za žádnou fyzickou újmu, kterou mohou osoby utrpět v důsledku nehod, zranění či přepadení Skladování Skladování veškerých látek, jako např. pohonných látek, v prostorách parkoviště je přísně zakázáno. Přísně zakázáno je rovněž oddělovat parkovací stání příčkami. Článek 21 Všeobecná nařízení platná pro hl. m. Praha Nájemci budou respektovat všeobecná nařízení platná v hl. m. Praze v oblasti: - hygieny a sběru odpadu, - bezpečnosti, - budov přístupných veřejnosti, - instalace nápisů. Článek 22 Odpovědnost nájemce Každý nájemce bude plně a výhradně zodpovědný za své zaměstnance a své návštěvníky v případě jakékoliv škody na společných prostorech. Každý nájemce bude všeobecně zodpovědný za jakékoliv důsledky plynoucí buď z nedovoleného užívání společných prostor či s takovým jejich užíváním, které nebude v souladu s jejich původním účelem. Tato zodpovědnost vznikne nezávisle na tom, která strana je vinna takovýmto nedovoleným užíváním: nájemce, personál nájemce či návštěvníci nájemce. Správce nemovitosti bude mít právo odstranit veškeré předměty skladované ve společných prostorách. Náklady na toto odstranění ponese zodpovědný nájemce. 14