Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Axes Computers s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Axes Computers s.r.o."

Transkript

1 Axes Computers s.r.o. Kollárova 1 Husitská 49 Rybníčky Plzeň Tachov Klatovy tel./fax tel./fax tel./fax Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Axes Computers s.r.o. Úvodní ujednání 1. Tyto všeobecné podmínky a reklamační řád jsou vypracovány dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ) a vztahují se právní vztahy vzniklé při nákupu zboží u společnosti Axes Computers s.r.o., IČ: , se sídlem Plzeň, Kollárova 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 11026, dále Axes nebo prodávající. Informace o Axes jsou uvedeny na internetových stránkách V právních vztazích upravených těmito podmínkami vystupuje Axes jako prodávající a zákazník jako kupující. 2. Kupujícím (dále i zákazník ) je podnikatel nebo spotřebitel. 3. Spotřebitelem je podle 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Axes nebo s ním jinak jedná. 4. Pokud zákazník v objednávce zboží uvede jako fyzická osoba IČ, má se za to, že nejedná jako spotřebitel. 5. Za podnikatele se podle 420 NOZ považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 6. Na podnikatele se nevztahují práva na ochranu spotřebitele upravená zákonem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory Sdělení podle 1820 NOZ před uzavřením smlouvy

2 1. Je-li kupní smlouva mezi Axes a zákazníkem uzavírána prostřednictvím komunikačních prostředků, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sděluje podnikatel zákazníkovi, že - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, Axes si neúčtuje žádné další náklady. Zákazník hradí při internetovém připojení pouze náklady spojené s používáním internetu. Náklady na přepravu jsou účtovány zvlášť a zákazník je o jejich výši před uzavřením obchodu seznámen. Výše nákladů se liší podle způsobu přepravy, který je zvolen, - Axes požaduje zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží, - pokud Axes uzavře smlouvu, jejím předmětem je opakované plnění, je zákazníkovi sdělena nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, - pokud Axes uzavře smlouvu na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Axes současně informuje zákazníka o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby, - v případě, že je kupující spotřebitel, má právo od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů s výjimkami uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Lhůta dle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení je nutné v uvedené zákonné lhůtě doručit na adresu sídla Axesu Kollárova 1, Plzeň nebo prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněném na stránkách Axesu. V odstoupení od smlouvy je třeba uvést číslo objednávky nebo prodejního dokladu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

3 e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. - zákazník v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovná cestou. - Stížnosti a podněty týkající se vyřizování reklamací nebo jiných skutečností souvisejících s předmětem činnosti prodávajícího, může spotřebitel podávat u kteréhokoliv jednatele společnosti na adrese sídla společnosti Axes na adrese Kolárova 2116/ Plzeň. Spotřebitel je oprávněn se dále obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Podrobné poučení podle nař. vlády č. 363/2013 Sb. o odstoupení od smluv uzavíraných distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv V souladu se zákonnou úpravou poskytuje Axes následující doslovné poučení:

4 1. Právo odstoupit od smlouvy 1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni (...) a) uzavření smlouvy, b) v případě uzavření kupní smlouvy:, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží., c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí:, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží., nebo d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu:,kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost AXES Computers s.r.o., Kollárova 2116/1, Plzeň, tel./fax , formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo em). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší webové stránce můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Text formuláře je pod tímto poučením. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 2.Důsledky odstoupení od smlouvy 2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve a)převzetí zboží Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese AXES Computers s.r.o., Kollárova 2116/1, Plzeň. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.. b)náklady spojené s vrácením zboží Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši (vložte částku) Kč.. c)odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

5 (Zákazník vyplní níže uvedený formulář a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy) Oznámení o odstoupení od smlouvy -Adresát : AXES Computers s.r.o., Kollárova 2116/1, Plzeň -Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) -Datum objednání (*)/datum obdržení (*) -Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů -Adresa spotřebitele/spotřebitelů -Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) -Datum Doklady k zakoupenému zboží 1. Ke každému zboží zakoupenému u firmy Axes Computers s.r.o. je přikládána prodejka, faktura nebo faktura a dodací list, když tyto doklady slouží zároveň jako list záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem faktury, dodacího listu a popř. Všeobecných podmínek. V případě prodeje zboží v obchodě, kdy je vystavena prodejka za hotové, potvrzuje kupující úhradou kupní ceny a převzetím zboží, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem společnosti veřejně přístupnými v prodejně společnosti Axes Computers s.r.o. v Plzni, Kollárova 1, pobočkách společnosti prodejně v Tachově, Husitská 49 a v Klatovech, Rybníčky 59 a na internetových stránkách 2. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem nebo záručním listem a skutečně dodaným zbožím /v druhu, množství nebo stavu/, neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo obdržel poškozené či nekompletní zboží, je povinen bezodkladně, nejpozději do 48 hodin, písemně podat zprávu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude v uplatňovaném rozsahu uznána. Instalace předmětu plnění 1. Požaduje-li kupující instalaci předmětu plnění, resp. vyžaduje-li předmět plnění instalaci u kupujícího, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění a nebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou prodávajícího. Kupující se zavazuje do okamžiku instalace předmětu plnění zajistit jeho řádné uložení způsobem odpovídajícím jeho charakteru a hodnotě.

6 2. Požaduje-li kupující instalaci předmětu plnění, je povinen v takovém případě zajistit přístup prodávajícím pověřených osob do objektů, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci. Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou prodávajícího. 3. Neposkytne-li kupující prodávajícímu požadovanou součinnost, resp. nevytvoří-li podmínky pro úspěšnou instalaci předmětu plnění ve smyslu předchozího článku, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu náklady spojené s nemožným plněním dle platného ceníku služeb dodavatele. Zůstane-li i nový pokus prodávajícího instalovat předmět plnění u kupujícího z důvodů na straně kupujícího bezvýsledný, je prodávající oprávněn provedení instalace předmětu plnění odmítnout. Závazek prodávajícího provést instalaci předmětu plnění se považuje za splněný dnem, kdy opakovaný pokus o instalaci předmětu plnění u kupujícího zůstal bezvýsledný. 4. Instalace u kupujícího jsou standardně prováděny v běžné pracovní době, tj. pondělípátek mezi h hod. Je-li z provozních důvodů na straně kupujícího nezbytné provádět instalaci mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce, resp. potvrzení objednávky a byl tedy obsažen ve sjednané ceně. 5. Instalace předmětu plnění se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný produkt pracuje správně dle předané dokumentace. O instalaci předmětu plnění u kupujícího bude účastníky sepsán předávací protokol. Funkčnost předmětu plnění 1. Prodávající neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití a za možnost použití ve stávajícím systému kupujícího, není-li toto písemně uvedeno v nabídce, potvrzení objednávky a nebo jinak písemně ujednáno. Pro případ sporu o rozsah pojmu obvyklé užití platí výklad podaný statutárním orgánem prodávajícího. 2. Požaduje-li kupující instalaci předmětu plnění v rozporu s obvyklým užitím a nebo ujednáním, ač na tuto skutečnost byl prodávajícím upozorněn, je prodávající oprávněn: - navrhnout realizovatelný způsob instalace předmětu plnění - navrhnout doplnění předmětu plnění, popř. provést nezbytná systémová opatření ke zprovoznění předmětu plnění - instalaci předmětu plnění odmítnout pro nerealizovatelnost, náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s řešením této situace nese kupující. 3. Nemožnost provést instalaci předmětu plnění způsobem, který není předem sjednán a uveden na potvrzení objednávky, nemůže být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Platební podmínky a přechod vlastnických práv 1. Obvyklé platební podmínky při prodeji standardního sortimentu prodávajícího jsou platba předem, resp. platba v hotovosti při předání předmětu plnění. Jiné platební podmínky je možné sjednat v kupní smlouvě podepsané statutárním zástupcem prodávajícího.

7 2. V případě, že kupující objednává nestandardní předmět plnění, může být objednávka kupujícího přijata a potvrzena až po složení zálohy kupujícím ve výši minimálně 30% z ceny tohoto předmětu plnění, nedohodnou li se strany jinak. 3. V případě, že kupující není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené prodávajícím schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího a písemně s ním dohodnout změnu platebních podmínek. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti až do úplného uhrazení. 4. Povinnost kupujícího uhradit svůj závazek vůči prodávajícímu řádně a včas je splněna datem připsání sjednané částky na účet prodávajícího uvedený na faktuře. 5. V případě, že kupující realizuje platbu faktury v hotovosti, vystaví prodávající odběrateli příjmový pokladní doklad s uvedením čísla faktury, ke které se příslušný příjmový doklad vztahuje. Toto neplatí pro postup dle odstavce 1 tohoto článku. 6. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví prodávajícího, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem kupujícího, resp. systému, který kupující využívá. Jakékoliv zcizení předmětu plnění, jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetích stran je bez souhlasu prodávajícího vyloučeno. 7. Pokud je prodávající oprávněn pro nezaplacení ceny plnění převzít předmět plnění zpět, přiznává mu kupující neodvolatelné právo vstupu v obvyklé době do prostor, v nichž je předmět plnění umístěn za účelem odvezení předmětu plnění. 8. Nesplní-li kupující svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je prodávající oprávněn přerušit poskytování plnění, resp. služeb s předmětem plnění souvisejících až do uhrazení závazku kupujícího v plné výši vč. sjednaného nebo zákonného příslušenství a smluvních pokut. Licence 1. Autorská práva, jakož i ostatní práva duševního vlastnictví vztahující se k SW produktům, vč. příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu s SW produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Kupujícímu vzniká pouze nevýhradní právo SW produkty užívat. 2. Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoliv způsobem zasahovat do jakýchkoliv autorských, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na SW produktech nebo jakékoliv jejich části či dokumentaci distribuované s SW produkty. Odpovědnost

8 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro prodávajícího z tohoto závazkového vztahu. Prodávající zejména neodpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne v důsledku: - údržby předmětu plnění jinou osobou než prodávajícím, či jí pověřeným subjektem - nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění - užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí 2. Prodávající nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat kupujícího, případná rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat jde na vrub kupujícího. 3. Jakékoliv nároky na náhradu škody je kupující oprávněn u prodávajícího uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události bezodkladně prodávajícího vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující. 4. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit. Vrácení zboží při odstoupení od smlouvy 1. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. 2. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Smlouva 1. Smlouvu může kupující vedle běžného jednání v obchodě uzavřít tak, že přijme návrh na uzavření smlouvy na webu provozovaném Axes s tím, že označí požadovaný předmět prodeje vložením do košíku. 2. Dříve než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit požadované zboží a ostatní údaje nutné k uzavření smlouvy. Zákazník se zavazuje k převzetí předmětu prodeje a zaplacení kupní ceny odesláním vyplněné objednávky včetně uvedení způsobu dopravy a úhrady kupní ceny. Uvedeným ujednáním nejsou dotčena práva na odstoupení od smlouvy v zákonem stanovených případech. 3. Uzavření smlouvy potvrdí Axes informativním em na adresu zadanou kupujícím. 4. Kupující nese odpovědnost za správnost údajů, které vyplnil v objednávce.

9 Reklamační řád 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné b) se věc hodí k účelu, který je pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvnímu vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 3. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce. 4. Pokud prodávající prodává věc s upozorněním na vadu prodávané věc, je tato vada zohledněna v ceně zakoupené věci a kupující nemá právo uplatňovat nároky z odpovědnosti za takovouto vadu. 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souvislosti s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce na jakost. 6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. 7. Ustanovení bodu 5.tohoto článku se nepoužije a) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním c) u použité věci pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. 8. Pokud prodávající prodává použité spotřební zboží, zkracuje se doba uplatnění práv na polovinu zákonné doby. 9. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v bodě 1.tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nově věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem

10 k povaze vady neúměrné, zejména lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 10. Právo na dodání nově věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 11. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nově věci bez vad, na výměnu její součásti nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by z jednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující věci byla prodávána s vadou a byl o tom informován anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 13. Má-li věc vadu z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 14. Práva z vady se uplatňují u Axes. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. 15. Z dodacího listu nebo faktury vyplývá délka záruční doby, která může být pro jednotlivé díly zboží stanovena rozdílně. Ve snaze zkrátit kupujícímu dobu, po kterou je zboží v záručním servisu, prodávající může provést expresní servis výměnou za stejný nebo obdobný díl, který svými parametry je shodný nebo lepší než díl původní. O takovémto způsobu servisu rozhoduje vždy prodávající. 16. V případě, že reklamované zboží nemá vady, může prodávající přijmout toto zboží od kupujícího k vrácení. K následnému vzájemnému vyrovnání může dojít na základě volby prodávajícího buď finančně nebo výměnou zboží. Finanční vyrovnání popř. výměna zboží se bude řídit aktuálním ceníkem prodávajícího, když prodávající je současně oprávněn v tomto případě snížit částku vyplácenou kupujícímu o manipulační poplatek ve výši 150,- Kč bez DPH. Kupující je povinen v tomto případě vrátit zboží prodávajícímu v původním obalu a se všemi doklady. Stejná úprava jako v tomto odstavci první věta platí při rozhodnutí kupujícího vrátit prodávajícímu zboží bez jakýchkoliv vad. Informace uvedené v tomto odstavci se netýkají odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku. 17. Axes neodpovídá a žádné případné záruky se nevztahují na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami, a závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobků, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením, na závady vzniklé

11 neodvratnou událostí /oheň, vody apod./, povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením, a vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím jiného než výrobcem výslovně doporučeného spotřebního materiálu. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé kupujícím zanesenými počítačovými viry, instalací SW nedodaného prodávajícím, neodbornou instalací SW nebo přídavných zařízení. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé instalací nelegálního SW. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. Záruka se nevztahuje na výskyt tzv. vadných bodů u LCD panelů, pokud jejich počet nepřekračuje toleranci uvedenou v normě, podle které byl LCD panel vyroben. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze. 18. Prodávající garantuje plnou kompatibilitu prodaných PC součástí pouze prodávajícím schválenými komponenty a SW aplikacemi. V případě, že kupujícím je tato funkčnost takových komponentů či aplikací požadována, je nutné toto výslovně požadovat v písemné objednávce a u atypických požadavků zařízení a SW dodat k předchozímu testování. 19. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít, tj. do pěti dnů ode dne oznámení o vyřízení reklamace způsobem zvoleným kupujícím v reklamačním protokolu. 20. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci v případě nedodržení podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné běžné uživatelské údržby v souladu s návodem k obsluze, provedením změny na dodaném zboží nebo porušením záruční nálepky, neoprávněným zásahem do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím zmocněna. 21. SW /programové vybavení/, je-li předmětem plnění SW, záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prvků /folie, pečeti, otevření obálky apod/, se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem SW produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv. Tento předmět plnění nelze vrátit prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za správnou funkci SW produktu ani tzv. demoproduktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k SW. 22. V případě záruční vady počítače, která má za následek ztrátu instalovaného SW, zajistí prodávající zdarma uvedení do stavu, ve kterém byl kupujícímu předán, tj. s instalovaným SW, který byl instalován prodávajícím. Místo a způsob uplatnění reklamace 1. Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit: - doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a současně dodací doklad se sériovým číslem dodaného zboží, tj. dodací doklad nebo prodejka nebo výrobní list PC sestavy nebo servisní protokol, příp. datum zakoupení

12 - reklamované zboží, které je kompletní - zároveň je třeba uvést, o jakou vadu jde a jak se projevuje 2. V případě paměťových médií je nutné, aby kupující v rámci jeho obecné povinnosti prevence škod zajišťoval přiměřenou a obvyklou ochranu dat na příslušných technických zařízeních. Prodávající nepřejímá odpovědnost za data na těchto médiích uložená. Prodávající doporučuje uživateli preventivně zálohovat uložená data na vhodné zařízení. 3. Při předání zboží k opravě se předpokládá, že kupující zabezpečil vytvoření odpovídající zálohy uložených dat a zabránění jejich možnému zneužití. Dodavatel neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro jejich ukládání. Kupující může požádat prodávajícího o zálohu dat před samotným úkonem opravy nebo upgrade, kdy tato služba je poskytnuta dle sazeb uvedených v aktuálním ceníku prodávajícího, a to v případě, že je toto zálohování dat technicky možné vzhledem k aktuálnímu stavu příslušných médií. 4. Prodávající negarantuje plnou slučitelnost prodaných počítačů a počítačových součástí s jinými díly, které pracovníci prodávajícího neschválí, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v objednávce. 5. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné pro kupujícím objednaný, resp. používaný operační systém. Za případné závady způsobené omezenou funkčností SW aplikací, které nesplňují podmínky výše uvedené, prodávající neodpovídá. 6. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, jestliže kupující předmět plnění neprohlédne a nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. 7. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění, nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Místem reklamace je provozovna prodávajícího, resp. místo, kde byl kupujícím zakoupen předmět plnění. Kupující je současně oprávněn uplatňovat reklamaci v autorizovaných servisech, jejichž seznam je přístupný v provozovně prodávajícího. 8. Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě musí kupující před předáním zásilky přepravní společnosti předmět plnění řádně zabalit. Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím. 9. V případě dodržení výše uvedených ustanovení kupujícím, převezme pověřená osoba prodávajícího předmět plnění k vyřízení reklamace. Pokud není možné, aby prodávajícím pověřená osoba rozhodla o uznání reklamace na místě, předá reklamovaný předmět plnění reklamačnímu oddělení prodávajícího. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím v podepsaném přejímacím protokolu /telefonicky, faxem, em, písemně, osobně/, a to zpravidla nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží

13 zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do dvou týdnů od převzetí předmětu plnění. Závěrečná ujednání 1. Stanoví-li tyto Všeobecné podmínky oprávnění prodávajícího požadovat na kupujícím uhrazení ceny za poskytnuté plnění, je kupující povinen částku prodávajícím v souladu s těmito podmínkami uplatňovanou uhradit do splatnosti uvedené na faktuře. Pro případ prodlení s úhradou faktury v částce nebo v čase je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky se započtením DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na základě její fakturace prodávajícím s tím, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši. 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že kupující je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto podmínek po dobu delší než 14 dní. Prodávající je dále oprávněn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto podmínek. 3. Nastane-li situace předpokládaná v předchozím článku, jsou účastníci tohoto závazkového vztahu povinni vrátit si vše, co si na jeho základě poskytli s výjimkou dále uvedenou, a to nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o odstoupení resp. rozhodnutí o realizaci výhrady vlastnického práva. V případě poskytnutí zálohy kupujícím sjednávají smluvní strany pro případ odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího smluvní pokutu pro kupujícího ve výši zaplacené zálohy. 4. Při objednání zboží kupujícím zavazuje se tento složit u prodávajícího zálohu v přiměřené výši. V případě, že kupující, který učinil objednávku neodebere objednané zboží, ať už pro pasivitu nebo proto, že zruší objednávku, bere na vědomí, že zaplacená záloha v plné výši zůstane prodávajícímu jako smluvní pokuta. V případě uzavření kupní smlouvy a zaplacení celé kupní ceny kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu zálohu v plné výši. 5. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů se zákazníkem, který vystupuje ve smluvním vztahu jako podnikatel, se účastníci dohodli podle 89a zák.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu na místní příslušnosti věcně příslušného soudu v Plzni. 6. Text těchto Všeobecných podmínek je kupujícímu předkládán nejpozději s dodávkou kupujícím objednaného předmětu plnění. Kupující je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování výše uvedených plnění a založený okamžikem akceptace kupujícím vystavené objednávky prodávajícího se řídí těmito Všeobecnými podmínkami. V případě prodeje předmětu plnění v obchodě, kdy je vystavena prodejka za hotové potvrzuje kupující úhradou kupní ceny a převzetím zboží, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem veřejně přístupnými v prodejně prodávajícího. 7. Účastníci tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné písemnosti budou považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou nebo adresátem odmítnutou.

14 8. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne V Plzni dne Axes Computers s.r.o. Ing. Pavel Sychra, jednatel

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky společnosti ČISTĚ CZ s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností ČISTĚ CZ s.r.o. od 1.1. 201.

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Trefa vojenský prodej od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky 2014

Obchodní podmínky 2014 Obchodní podmínky 2014 Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. spotřebního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetovém obchodě společnosti od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Guenerve

Více

Vymezení pojmů. Kupní smlouva

Vymezení pojmů. Kupní smlouva Všeobecné obchodní podmínky společnosti Haico,spol.s.r.o. jakožto provozovatelem interentových obchodů www.kafeservis.cz a www.delognhi-kavovary.cz platné od 1.1.2014 upravované Novým občanským zákoníkem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu od

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu  od 1 Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.cobra-cz.cz od 18.7.2013. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Obchodní podmínky Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Efteria, spol. s r.o. Jaromírova 146/59 128 00 Praha 2 Nusle IČO: 26763028 Veškeré smluvní vztahy

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.

Kupující: je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě. Obecná ustanovení Prodávající: je společnost SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8, IČ: 45274851, DIČ: CZ45274851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1596;

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PETR MACHARA - PROBO 1. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Právní vztahy výslovně neupravené v těchto obchodních

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost. REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen zboží ) zakoupené v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s. Kde se v tomto reklamačním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti MARETY estetic s.r.o., IČ 27538851, se sídlem Zelená 1168, 549 01 Nové Město nad Metují, zapsané u Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Surflora s.r.o. od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky. Vymezení smluvních stran. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Vymezení smluvních stran. Kupní smlouva Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.satickynamiru.cz provozovaném Veronikou Opatřilovou a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853 Provozovatel internetového portálu canidia.cz Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 113 22853 info@mrlee.cz Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností Meyra ČR s.r.o. od 1.1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014

Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní podmínky společnosti Netretail, s.r.o. v roce 2014 Obchodní řád platný do 31.12. 2013 naleznete zde Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Netretail,

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

2.3. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel. Obchodní podmínky a reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.cz.1dea.me. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

(dále jen prodávající)

(dále jen prodávající) Aktuální Všeobecné obchodní podmínky, vztahující se na smlouvy uzavírané se spotřebitelem, společnosti Workstool s.r.o., se sídlem Na vyhaslém 3177, 272 01 Kladno, IČO: 03758826, zapsané v obchodním rejstříku

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Objednávky od zákazníků jsou přijímány na webových stránkách Postup při objednání zboží je následující:

Objednávky od zákazníků jsou přijímány na webových stránkách  Postup při objednání zboží je následující: V těchto Obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky prodeje zboží v internetovém obchodě www.ireceptar.cz/knihy. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na koupi zboží právnickými osobami ani fyzickými

Více

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: AUTO TRANS spol. s r.o. Sídlo: Konecchlumského 513 506 01 Jičín IČ: 60914653 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky www.levnaakvaristika.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

! Reklamační řád! Pro prodej zboží

! Reklamační řád! Pro prodej zboží Reklamační řád Pro prodej zboží 1. Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více