Ochrana spotřebitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana spotřebitele"

Transkript

1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení, zvl. ustanovení o prodeji zboží v obchodě, náhrada škody způsobená vadou výrobku ( 2939) + zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, + zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele atd., spotřebitelské smlouvy (ne na sml. uvedené v 1840 NOZ). 1

2 Spotř. je každý člověk, který mimo rámec: své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem či s ním jinak jedná. Podnikatel musí spotř. vše sdělit: jasně, srozumitelně, v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. 2

3 Podnikatel musí spotř. před uzavřením sml./než učiní nabídku informovat o: své totožnosti a kontaktech na sebe, označení zboží/služby + popis hlavních vlastností, úplné ceně zboží/služby, případně způsobu jejího výpočtu, způsobu platby a způsobu dodání/plnění, nákladech na dodání + údaj o jejich dodatečném účtování, údaje o pr. z vadného plnění/ze záruky + podm. uplatnění práv, údaj o době trvání závazku a podm. ukončení záv. na neurčito. (Ne u smluv ke každodenním záležitostem + nahrávce!) Výklad smluv ve prospěch spotřebitele: lze-li obsah sml. vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotř. nejpříznivější! k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zák. k ochraně spotř. se nepřihlíží! k ujednáním, jímž se spotř. vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje se nepřihlíží! 3

4 Zakázaná jsou ujednání v neprospěch spotř.: kt. zakládají nepřiměřenou nerovnováhu práv a povinností (neplatí pro jasné ujednání o předmětu plnění/ceně). I. Zvláště se zakazují ujednání, která: vylučují/omezují pr. z vadného plnění/na náhradu, zavazují plnit a podnikatele jen dle jeho rozh., umožňují nevydání, co předal spotř., neuzavře-li sml./odstoupí, zakládají jen podnikateli pr. odstoupit či vypovědět sml., zavazují k plnění za podmínek, s nimiž se spotř. neseznámil, dovolují podnikateli, aby změnil práva či povinnosti stran sám, odkládají určení ceny až na dobu plnění, 4

5 II. Zvláště se zakazují ujednání, která: umožňují cenu zvýšit, aniž lze od sml. odstoupit, zbavují pr. podat žalobu či mu v tom brání, ukládají mu pov. uplatnit pr. u RS/rozhodce, který není vázán pr. předpisy na ochranu spotřebitele, zbavují jej jeho pr. určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen. K nepřiměřenému ujednání se nepřihlíží, ledaže se s. dovolá. Hradí-li se cena pomocí úvěru/zápůjčky od podnikatele + spotř. odstoupí od smlouvy: vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu o úvěru/zápůjčce (i když jej poskytla třetí osoba podle smlouvy s podnikatelem). poskytovateli úvěru/zápůjčky se zakazuje uplatnit sankce! 5

6 Má-li spotř. právo odstoupit od sml.: nevyžaduje se, aby uvedl důvod, s pr. odstoupit od smlouvy nelze spojit postih, lhůta pro odstoupení se za zachovanou, pokud je v ní odstoupení odesláno. Zvl. ochrana je při těchto způsobech uzavírání smluv: Distančním způsobem Za použití prostředku komunikace na dálku (PKD) Mimo obchodní prostory = mimo prostor obvyklý pro podnikání 6

7 Obsah sml. uzavřené distančním způsobem: musí obsahovat i údaje sdělené spotř. před jejím uzavřením! musí být v souladu s údaji, které byly spotř. sděleny před uzavřením smlouvy. Lze změnit, pokud si to strany ujednají, jinak platí obsah sml. pro spotř. příznivější! (P vydá spotř. 1 vyhotovení!) Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory: Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli písemně předsml. a sml. údaje (v jiné textové podobě jen souhlasí-li). 7

8 Za sml. uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikání se považuje také sml. uzavřená a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a b) během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb. Spotř. může odstoupit od sml. do 14 dnů: Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů/několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. (lze i prostřednictvím vzorového formuláře, nelze od sml. dle ust. NOZ) 8

9 Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy: může od smlouvy odstoupit do 1 roku a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. jestliže však byl poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží 14 lhůta od obdržení poučení. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy: vrátí mu P bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů: všechny peněžní prostředky, náklady na dodání. tak jak je převzal, jinak pokud si to dohodnou a nevzniknou mu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od KS, P není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. 9

10 Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží: které vzniklo v důsledku nevhodného nakládání. P převezme zboží od spotř. v jeho domácnosti na své náklady, jestliže: spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou. Neobjednané plnění: Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět. 10

11 Společná ustanovení: V případě pochybností musí podnikatel prokázat, že sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen sdělit podle tohoto pododdílu. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/ ) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR 11