S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :"

Transkript

1 S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : Smluvní strany: se sídlem: Dolní náměstí 14, Odolena Voda zastoupeno: Ing. Ditou Výborovou - starostkou IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: č. účtu: na straně jedné jako p r o n a j í m a t e l a zapsaná se sídlem: provozovna: jednající: IČ:. DIČ:. bankovní spojení:. č. účtu:. na straně druhé jako s p r á v c e p r o n a j í m a t e l e smlouvu o správě a údržbě bytového a nebytového fondu t a k t o: I. Pronajímatel má vlastnické nebo jiné právo k nemovitostem uvedeným v příloze č. 1 k této smlouvě. Správce pronajímatele je obchodní firma, která je dle zákona oprávněna k plnění této smlouvy. Účelem této smlouvy je zajištění správy a údržby shora identifikovaných nemovitostí pronajímatele. Protože správce pronajímatele je způsobilý takový výkon správy zajistit, dohodly se smluvní strany na následujících podmínkách vykonávání správy a údržby. Strana 1 (celkem 17)

2 II. K naplnění účelu této smlouvy se správce pronajímatele zavazuje, že bude pro pronajímatele vykonávat tuto činnost: Správní funkce: - uzavírá podle předchozího rozhodnutí vlastníka nájemní smlouvy na byty, nebytové prostory v souladu s platnými právními předpisy - zabezpečuje v určených hodinách styk s nájemci, přičemž týdenní počet těchto hodin bude nejméně 15 h - oznamuje písemně vlastníkovi zřízení nebo uvolnění nájemní jednotky. Správce poté, co zjistí, že byt nebo nebytový prostor v jím spravovaných nemovitostech je volný, oznámí tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od tohoto zjištění vlastníkovi. Evidenční funkce - eviduje domy a jejich zařízení (pasport technického stavu domů) - byty a jejich zařízení (pasporty bytů) - nebytové prostory a jejich zařízení (pasporty nebytových prostor) - společné prostory včetně popisu jejich užívání - veškerou technickou dokumentaci vztahující se ke spravovaným nemovitostem a která mu byla předána, včetně její aktualizace a archivace - nájemce bytů a ostatní osoby v bytě bydlící - nájemce nebytových prostor - nájemce pozemků - výši předepsaného nájemného - výši záloh za služby spojené s užíváním - uskutečněné platby nájemného - dlužníky nájemného a záloh za služby - spotřebu energií a médií ve společných prostorech domů - nájemce bytů, nebytových prostor, případně pozemků, kteří jsou ve výpovědi a neoprávněné uživatele - opravy a veškeré náklady podle jednotlivých čp. domů případně bloků včetně specifikace - seznam neplatičů a 1x měsíčně předkládá vlastníkovi Provozní funkce - zabezpečuje veškeré činnosti související s poskytováním služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor v souladu s platnými předpisy, smlouvou nebo podle potřeb a pokynů vlastníka (dodávka tepla a teplé užitkové vody, dodávky pitné vody a stočné, osvětlení společných prostor v domech, provoz a údržbu výtahů, STA, čištění a periodické prohlídky komínů) - zabezpečuje technické prohlídky, preventivní prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými Strana 2 (celkem 17)

3 ČSN, zajišťuje odstranění závad při nich zjištěných a zabezpečuje kontroly požární ochrany - zajišťuje systém nahlašování havarijních závad na majetku vlastníka, a to po dobu nepřetržitou a zároveň zajišťuje okamžitě odstranění závady obhospodařovaného majetku, ohrožující bezprostředně zdraví osob nebo hrozící vzniku škody na majetku uživatelů bytů spravovaných správcem a na majetku vlastníka, a to nezávisle na výši finančních nákladů. - zajišťuje zahájení prací na odstranění havarijní závady na majetku vlastníka, na kterém došlo k přerušení dodávky pitné vody za hlavním uzávěrem domu, tepla, teplé užitkové vody za předávacími stanicemi v domech, elektrické energie za hlavním jištěním domů do 24 hodin po jejím zjištění v pracovních dnech a to i prostřednictvím třetích osob - předává nájemní jednotky nájemcům, resp. je od nich přebírá za účasti zástupce vlastníka s tím, že toto přejímací řízení svolá operativně, tedy min. 1 pracovní den předem (týká se i přejímky bytů při jejich směně) - zajišťuje průběžné prohlídky spravovaných objektů, a to 2x 3x do roka za účasti vlastníka případně pracovníka zástupce vlastníka. O této prohlídce bude pořízen záznam v deníku prohlídek, stvrzen podpisem pracovníka správce, který bude do 5 dnů předložen vlastníkovi - provádí pravidelnou kontrolu úklidu v domech a to 1x měsíčně - v mezidobí bude správce provádět preventivní prohlídky domů. O této prohlídce bude vždy pořízen zápis Technická funkce - zajišťuje opravy do výše Kč vlastními pracovníky nebo správcem vybranou firmou bez poptávky (vlastník má možnost kontroly) posuzuje rozsah oprav, udržování objektů a jejich částí v rozsahu povinností vlastníka domu tak, aby byl zajištěn jejich řádný, nerušený a bezpečný provoz - provádí běžnou přípravu uvolněných bytů k předání novému nájemci (rozvody elektro, plynu, vody, topení, zařizovací předměty atd.) - posuzuje nutnost výměny zařizovacích předmětů, přitom se řídí zejména stanovisky specializovaných servisních organizací a finančními možnostmi vlastníka domu - zpracovává návrhy na velké opravy, rekonstrukce a modernizace a v předstihu je projednává s vlastníkem - předkládá vlastníkovi k odsouhlasení plán oprav bytového a nebytového fondu Strana 3 (celkem 17)

4 - pro opravy a údržbu nad rámec Kč za jednotlivý případ si vlastník provede poptávkové nebo výběrové řízení dle platné směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek Městem Odolena Voda - posuzuje, příp. spolupracuje s příslušnými orgány při stanovování rozsahu škod, nahlašuje neprodleně pojistné události a zajistí vyplnění formuláře pro náhradu škody a předá je na odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda do 7 dnů od vzniku škody - zajišťuje osobu vykonávající technický dozor investora nad pracemi dodavatelů, pokud je zadavatelem těchto prací - obstarává další povinnosti ukládané vlastníkovi domu bezpečnostními, hygienickými, požárními a dalšími obecně závaznými právními předpisy - oznamuje zjištěná vady a nedodělky vlastníkovi na objektech, které má dle seznamu domů ve své správě i v případě, kdy práce byly provedeny na základě smluvního vztahu mezi vlastníkem a dodavatelem. V případě potřeby zajišťuje technické zpracování podkladů pro reklamace. Ekonomická funkce - předepisuje a vybírá nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním nájemních jednotek, proúčtovává je na jednotlivá čp. domů a rozúčtovává celkové náklady za služby na jednotlivé nájemní jednotky podle obecně závazných právních předpisů, případně v rámci nich podle pokynů Městského úřadu - účtuje nedoplatky nájemného a ostatních plateb nájemců, při opožděné platbě vymáhá poplatky z prodlení - proúčtovává veškeré příjmy s výdaji za údržbu a běžné opravy a náklady za služby spojené s užíváním bytu provádí komplexní účetní evidenci - proúčtovává příjmy a výdaje účelových dotací vlastníka na opravy většího rozsahu, rekonstrukce a modernizace či specifické akce, např. měření a regulace - jedenkrát ročně, vždy do 5 měsíců po ukončení zúčtovacího období, provádí nájemcům vyúčtování úhrad za služby související s provozem domu. Přeplatky vrací, nedoplatky vymáhá jménem vlastníka - v případě ukončení smlouvy o správě bytového a nebytového fondu provede nájemcům vyúčtování služeb za ukončené zúčtovací období - správce povede účetnictví v takovém ekonomickém systému, který bude kompatibilní s informačním systémem Radnice VERA a taktéž v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Dále evidenci DPH a Strana 4 (celkem 17)

5 výkazu PAP. 1x měsíčně vždy do 15. dne v měsíci konsoliduje měsíční uzávěrku s uzávěrkou Města Odolena Voda. Hospodaří a účtuje o bankovním účtu u KB, které patří Městu Odolena Voda. - pololetně předkládá správce rozvahu a výsledovku na předepsaných formulářích nejpozději do 15. dne následujícího měsíce ve dvou vyhotoveních a tu předá vlastníkovi, který ji předá k dalšímu zpracování finančnímu odboru Krajského úřadu Středočeského kraje - inventarizace účtu pohledávek a závazků bude provedena vždy k a příslušného roku a předložena finančnímu odboru MěÚ Odolena Voda do následujícího roku - originály účetních dokladů budou předávány k uložení na finančním odboru MěÚ Odolena Voda vždy do 28. února s tím, že budou předány doklady za rok, který předchází roku, za který je odevzdávaná roční účetní uzávěrka, tj. správce bude mít k dispozici vždy originály účetních dokladů za rok běžný a rok předcházející - Město v souladu s ust. 9 odst. 3 zák. č. 320/2001 Sb. v platném znění bude provádět finanční kontroly hospodaření správcovské společnosti s prostředky města. Další funkce - bez zbytečného odkladu informuje vlastníka, že jsou u jednotlivých nájemců dány všechny zákonné důvody pro ukončení nájemního vztahu výpovědí; k tomu poskytuje správce vlastníkovi veškerou potřebnou součinnost - provádí dle potřeby deratizaci, desinfekci a desinsekci - dává stanovisko ke stavebním úpravám a modernizacím bytů a nebytových prostor, které budou nájemci provádět na vlastní náklady ve spolupráci se stavebním úřadem a u úprav nevyžadují ohlášení asi stavební povolení - navrhuje vlastníkovi stavební úpravy bytů, nebytových prostor a společných prostor domu spolu s finančním vypořádáním těchto úprav, včetně k tomu potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a k tomu nutných posudků, pokud to navržené úpravy vyžadují - kontroluje schválené stavební úpravy po jejich realizaci v souladu s podmínkami stanovených pro jejich provedení a do všech důsledků, případně je zařadí do pasportů bytů Správa nebytových objektů Rozsah správy nebytových objektů je totožný s rozsahem správy bytových domů kromě specifických funkcí, nevážících se ke správě nebytových objektů. Strana 5 (celkem 17)

6 Nájemným se pro platby nájemníků rozumí nájemné, stanovené podle obecně závazných předpisů, nebo smluvně a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, popřípadě platby za užívání nebytových prostor. III. Činnost uvedenou v čl. II tyto smlouvy je povinen správce pronajímatele vykonávat osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. pomocí třetích osob předem písemně schválených pronajímatelem. Úklid bytových domů (dnes zajištěno Městem Odolena Voda) převezme do svých kompetencí a uzavře smlouvu s osobami provádějícími úklid v současné době. V případě personální změny úklidu domů je možné provést na základě písemného souhlasu pronajímatele. Za veškeré činnosti vykonávané prostřednictvím třetích osob je pronajímatel povinen platit v případech, kdy bude odměna za tyto činnosti dle čl. IV. této smlouvy dohodnuta v každém jednotlivém případě samostatně, pouze odměnu do výše, která je v místě a čase obvyklá. Přesáhne-li odměna přeúčtovaná správcem pronajímatele za tyto služby obvyklou výši, je pronajímatel oprávněn odmítnout tyto služby uhradit. IV. Za činnost vykonávanou dle této smlouvy, podle čl. II.: přísluší správci pronajímatele odměna ve výši.. měsíčně za 1 byt nebo 1 nebytový prostor. Splatnost faktur je smluvními stranami ujednána v délce 14 dní od data doručení faktury pronajímateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den fakturovaného měsíce. Všechny odměny zde uvedené jsou bez DPH a těmto odměnám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši, jak stanoví obecně závazný právní předpis. Uvedené částky je správce pronajímatele oprávněn valorizovat v závislosti na roční míře inflace, stanovené Českým statistickým úřadem a to po zveřejnění údaje Českým statistickým úřadem. Provedenou valorizaci je správce pronajímatele povinen pronajímateli prokazatelně písemně oznámit, vč. uvedení výpočtu provedené valorizace. Kromě odměny uvedené v tomto článku správci pronajímatele přísluší úhrada účelně vynaložených nákladů v souvislosti se zajišťováním plnění dle této smlouvy, na základě prokazatelného písemného souhlasu pronajímatele. Správce pronajímatele bere na vědomí, že v případech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je pronajímatel povinen Strana 6 (celkem 17)

7 odměnu správce pronajímatele, popřípadě též náhradu jeho účelně vynaložených nákladů dle předchozího odstavce, projednat v orgánech Města Odolena Voda (dle povahy věci rada nebo zastupitelstvo města), popřípadě si vyžádat jejich souhlas, resp. schválení. V. Běžnou údržbou a opravami, prováděnými podle čl. II. této smlouvy, svěřeného předmětného movitého a nemovitého majetku se rozumí práce, jejichž cena nesmí, v jednotlivém případě, přesáhnout částku Kč, včetně ceny materiálu a dopravy. Opravy a údržbu nad rámec Kč za jednotlivý případ si vlastník provede poptávkové nebo výběrové řízení dle platné směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek Městem Odolena Voda Takovéhoto souhlasu pronajímatele není třeba v případě, kdy správce pronajímatele odstraňuje havarijní stavy nebo provádí neodkladná zabezpečovací opatření na základě výzvy stavebního úřadu, nebo jiných orgánů, nebo provádí práce, jež mají vzniku havárie předejít či zabránit. VI. Zjistí-li pronajímatel, že správce pronajímatele, byť z nedbalosti, vykázal ve specifikaci nákladů nepravdivé údaje (neodpovídající počet odpracovaných hodin, nákup nepotřebného materiálu, neoprávněné jízdné, neprovedené práce), je správce pronajímatele povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu zaplatit smluvní pokutu za každý takto zjištěný případ ve výši Kč. Pokuta je splatná do tří dnů od doručení výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení. Nárok na náhradu škody takto vzniklé pronajímateli není úhradou smluvní pokuty dotčen. VII. Správce pronajímatele zajišťuje činnost dle této smlouvy jménem pronajímatele na účet pronajímatele. Tato dohoda znamená, že veškeré platby nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor ze všech bytů nebo nebytových prostor jsou v plném rozsahu hrazeny na účet pronajímatele, který byl k tomuto účelu zřízen pronajímatelem u Komerční banky a.s. a má číslo /0100. Pronajímatel se zavazuje zajistit na účtu číslo /0100 vždy dostatek finančních prostředků, které umožní správci pronajímatele plnit závazky pronajímatele k třetím osobám a ke správci pronajímatele, vyplývající z této smlouvy. Pokud pronajímatel nezajistí dostatečné finanční prostředky, ač byl na tuto skutečnost správcem pronajímatele písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, a správce pronajímatele nebude moci za pronajímatele plnit jeho závazky, případné sankce nese ze svého pronajímatel. Případné sankce dle tohoto odstavce, uložené správci pronajímatele, je tento povinen bez zbytečného odkladu sdělit a řádně vyúčtovat pronajímateli, jinak nároky dle správce pronajímatele dle tohoto odstavce zanikají. Strana 7 (celkem 17)

8 Pronajímatel provede kontrolu správnosti vedení účetnictví nejméně 1x za 3 měsíce. O provedené kontrole sepíše zápis, jehož jedno vyhotovení předá správci pronajímatele. VIII. Pronajímatel předal správci pronajímatele dokumentaci, jejíž soupis je uveden v příloze č. 5 této smlouvy, která je její nedílnou součástí, vztahující se k spravovanému objektu a movitým věcem. Správce pronajímatele je povinen tuto dokumentaci řádně uchovávat, vést a doplňovat a na požádání pronajímatele ji předložit ke kontrole. Správce pronajímatele odpovídá za dodržování povinností pronajímatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, nebo uzavřených smluv týkajících se spravování předmětné nemovitosti a věcí movitých, jakož i z jejich vlastnictví. Správce pronajímatele nese ze svého případné pokuty, sankce, úroky nebo poplatky z prodlení, pokud alespoň z nedbalosti poruší některou z povinností vyplývajících z této smlouvy, zákona, nařízení přísl. orgánu nebo smluvního ujednání s třetími osobami, s výjimkou případů zaviněných alespoň z nedbalosti pronajímatelem. V případě společného zavinění oběma smluvními stranami ponesou tyto případné sankce rovným dílem, nebude-li dohodnuto v každém jednotlivém případě jinak. Pronajímatel se dále zavazuje, že správci pronajímatele neprodleně prokazatelně sdělí všechny skutečnosti, které mají vztah ke spravované nemovitosti a které správce pronajímatele potřebuje k výkonu své činnosti. IX. Při výkonu činnosti dle této smlouvy je správce pronajímatele povinen nezasahovat nad míru obvyklou do práva nájemců na nerušené užívání pronajatých prostor včetně užívání společných prostor a práva nerušeného přístupu k nim. X. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne Účinnou se tato smlouva stává dnem.... Obě strany jsou oprávněny vypovědět smluvní vztah založený touto smlouvou bez uvedení důvodu s tím, že strany ujednaly šestiměsíční výpovědní lhůtu, která počíná plynout 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. XI. Obě strany se vzájemně shodly na tom, že jejich vztahy, založené touto smlouvou, se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obě strany se vzájemně shodly na tom, že doručování písemností druhé smluvní straně se provádí tak, že písemnost, odeslaná druhé smluvní straně doporučenou zásilkou, se považuje za doručenou, i když si ji adresát v úložní době nevyzvedne. Strana 8 (celkem 17)

9 Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení jsou uvedeny v příloze č. 6 k této smlouvě a jakékoliv změny jsou smluvní strany povinny, sobě navzájem, neprodleně písemně oznámit. Správce pronajímatele dále prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky pronajímatele, obsažené ve výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu č. 7/2015 ze dne , které je v příloze č. 7 k této smlouvě. XII. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s tím, že každá strana obdrží 1 kompletní výtisk, včetně nedílných součástí, příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. Obě smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude zveřejněn na webových stránkách města Odolena Voda. Obě strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, cítí se být jejím obsahem vázány a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. V... dne... V... dne správce pronajímatele pronajímatel Přílohy: č. 1 - Soupis spravovaných nemovitostí č. 2 - Vzor pokynu k sepsání nájemní smlouvy č. 3 - Vzor nájemní smlouvy k bytu č. 4 - Úklid společných prostor domu - popis prací a jejich rozsah č. 5 - Soupis předané dokumentace č. 6 - Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení č. 7 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne. Strana 9 (celkem 17)

10 Příloha č. 1 Soupis spravovaných nemovitostí Bytové domy: Lidická b.j. Lidická b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Čs. armády b.j. Čs. armády b.j Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Kpt. Jaroše b.j. Kpt. Jaroše b.j. Kpt. Jaroše b.j. Komenského b.j. Komenského b.j. Komenského b.j. Pod Tvrzí 34 b.j. Nebytové domy: Základní škola, Školní 200 Mateřská škola, Komenského 307 Mateřská škola, U Kostela 109 Ke Stadionu ,60 m 2 Komenského ,00 m 2 Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 14 Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 24 Nebytové prostory: Revoluční ,20 m 2 Revoluční ,60 m 2 Revoluční ,00 m 2 Čs. armády ,30 m 2 Horní náměstí ,45 m 2 Horní náměstí ,22 m 2 Horní náměstí ,97 m 2 Horní náměstí ,88 m 2 Čs. armády ,32 m 2 Horní náměstí ,28 m 2 Horní náměstí ,00 m 2 Strana 10 (celkem 17)

11 Horní náměstí ,87 m 2 Horní náměstí ,40 m 2 Horní náměstí ,95 m 2 Pod Tvrzí ,30 m 2 Pod Tvrzí ,00 m 2 Pod Tvrzí ,89 m 2 Pod Tvrzí ,90 m 2 Pod Tvrzí ,40 m 2 Pod Tvrzí ,74 m 2 Strana 11 (celkem 17)

12 Příloha č. 2 Vzor pokynu k sepsání nájemní smlouvy k bytu, Dolní náměstí 14, Odolena Voda. č.j.:.. POKYN K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY K OBECNÍMU BYTU (ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU) Oznamujeme Vám, že Rada města rozhodla dne, o přidělení bytu č. v domě č.p..... v podlaží v ulici byl přidělen k užívání panu/paní 1), dat. nar.:., dat. nar.:. dále jen nájemce/nájemci. Nájemné: - je smluvní (ve výši ekonomicky oprávněných nákladů, podle příslušných cenových předpisů) ve výši Kč za 1 m 2 započitatelné plochy bytu - je tržní, ve výši... Kč za 1 m 2 započitatelné plochy bytu S nájemcem / nájemci budou předmětný byt dále užívat tyto osoby: Pol. Jméno, příjmení, titul Datum narození Označení Strana 12 (celkem 17)

13 Celkový počet osob v bytě je. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu:.. - neurčitou 1) od. - určitou 1) od. do Poznámka: V... dne razítko,podpis 1) Nehodící se škrtněte Strana 13 (celkem 17)

14 Příloha č. 3 Nájemní smlouva k obecnímu bytu NÁJEMNÍ SMLOUVA K OBECNÍMU BYTU Bude použita nájemní smlouva, kterou používá pronajímatel Strana 14 (celkem 17)

15 Příloha č. 4 Úklid společných prostor domu - popis prací a jejich rozsah POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI V rámci své pracovní činnosti je pracovník/pracovnice povinen/povinna provádět: 1x týdně umývání podlahové krytiny, setření prachu z volně dosažitelných ploch, otření dveří v okolí kliky, stírání zábradlí 1x měsíčně setření prachu z míst těžko dostupných, setření vypínačů, mytí vstupních dveří 1x čtvrtletně mytí oken/balkonových dveří a balkonu, stírání prachu ze svítidel, mytí dveří, klik, vypínačů, otírání keramického obložení chodeb V... dne zaměstnavatel zaměstnanec Strana 15 (celkem 17)

16 Příloha č. 5 Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení. 1. Kontaktní adresa: Dolní náměstí Odolena Voda 2. Telefonická, faxová a ová spojení Pol. Jméno Telefon Mobilní tel Fax: Kontaktní adresa: 2. Telefonická, faxová a ová spojení Pol. Jméno Telefon Mobilní tel. mobilní brána: fax: havarijní služba: Strana 16 (celkem 17)

17 Příloha č. 6 Soupis předané dokumentace. Příloha č. 7 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 7/2015 ze dne Strana 17 (celkem 17)