S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :"

Transkript

1 S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : Smluvní strany: se sídlem: Dolní náměstí 14, Odolena Voda zastoupeno: Ing. Ditou Výborovou - starostkou IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: č. účtu: na straně jedné jako p r o n a j í m a t e l a zapsaná se sídlem: provozovna: jednající: IČ:. DIČ:. bankovní spojení:. č. účtu:. na straně druhé jako s p r á v c e p r o n a j í m a t e l e smlouvu o správě a údržbě bytového a nebytového fondu t a k t o: I. Pronajímatel má vlastnické nebo jiné právo k nemovitostem uvedeným v příloze č. 1 k této smlouvě. Správce pronajímatele je obchodní firma, která je dle zákona oprávněna k plnění této smlouvy. Účelem této smlouvy je zajištění správy a údržby shora identifikovaných nemovitostí pronajímatele. Protože správce pronajímatele je způsobilý takový výkon správy zajistit, dohodly se smluvní strany na následujících podmínkách vykonávání správy a údržby. Strana 1 (celkem 17)

2 II. K naplnění účelu této smlouvy se správce pronajímatele zavazuje, že bude pro pronajímatele vykonávat tuto činnost: Správní funkce: - uzavírá podle předchozího rozhodnutí vlastníka nájemní smlouvy na byty, nebytové prostory v souladu s platnými právními předpisy - zabezpečuje v určených hodinách styk s nájemci, přičemž týdenní počet těchto hodin bude nejméně 15 h - oznamuje písemně vlastníkovi zřízení nebo uvolnění nájemní jednotky. Správce poté, co zjistí, že byt nebo nebytový prostor v jím spravovaných nemovitostech je volný, oznámí tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od tohoto zjištění vlastníkovi. Evidenční funkce - eviduje domy a jejich zařízení (pasport technického stavu domů) - byty a jejich zařízení (pasporty bytů) - nebytové prostory a jejich zařízení (pasporty nebytových prostor) - společné prostory včetně popisu jejich užívání - veškerou technickou dokumentaci vztahující se ke spravovaným nemovitostem a která mu byla předána, včetně její aktualizace a archivace - nájemce bytů a ostatní osoby v bytě bydlící - nájemce nebytových prostor - nájemce pozemků - výši předepsaného nájemného - výši záloh za služby spojené s užíváním - uskutečněné platby nájemného - dlužníky nájemného a záloh za služby - spotřebu energií a médií ve společných prostorech domů - nájemce bytů, nebytových prostor, případně pozemků, kteří jsou ve výpovědi a neoprávněné uživatele - opravy a veškeré náklady podle jednotlivých čp. domů případně bloků včetně specifikace - seznam neplatičů a 1x měsíčně předkládá vlastníkovi Provozní funkce - zabezpečuje veškeré činnosti související s poskytováním služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor v souladu s platnými předpisy, smlouvou nebo podle potřeb a pokynů vlastníka (dodávka tepla a teplé užitkové vody, dodávky pitné vody a stočné, osvětlení společných prostor v domech, provoz a údržbu výtahů, STA, čištění a periodické prohlídky komínů) - zabezpečuje technické prohlídky, preventivní prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými Strana 2 (celkem 17)

3 ČSN, zajišťuje odstranění závad při nich zjištěných a zabezpečuje kontroly požární ochrany - zajišťuje systém nahlašování havarijních závad na majetku vlastníka, a to po dobu nepřetržitou a zároveň zajišťuje okamžitě odstranění závady obhospodařovaného majetku, ohrožující bezprostředně zdraví osob nebo hrozící vzniku škody na majetku uživatelů bytů spravovaných správcem a na majetku vlastníka, a to nezávisle na výši finančních nákladů. - zajišťuje zahájení prací na odstranění havarijní závady na majetku vlastníka, na kterém došlo k přerušení dodávky pitné vody za hlavním uzávěrem domu, tepla, teplé užitkové vody za předávacími stanicemi v domech, elektrické energie za hlavním jištěním domů do 24 hodin po jejím zjištění v pracovních dnech a to i prostřednictvím třetích osob - předává nájemní jednotky nájemcům, resp. je od nich přebírá za účasti zástupce vlastníka s tím, že toto přejímací řízení svolá operativně, tedy min. 1 pracovní den předem (týká se i přejímky bytů při jejich směně) - zajišťuje průběžné prohlídky spravovaných objektů, a to 2x 3x do roka za účasti vlastníka případně pracovníka zástupce vlastníka. O této prohlídce bude pořízen záznam v deníku prohlídek, stvrzen podpisem pracovníka správce, který bude do 5 dnů předložen vlastníkovi - provádí pravidelnou kontrolu úklidu v domech a to 1x měsíčně - v mezidobí bude správce provádět preventivní prohlídky domů. O této prohlídce bude vždy pořízen zápis Technická funkce - zajišťuje opravy do výše Kč vlastními pracovníky nebo správcem vybranou firmou bez poptávky (vlastník má možnost kontroly) posuzuje rozsah oprav, udržování objektů a jejich částí v rozsahu povinností vlastníka domu tak, aby byl zajištěn jejich řádný, nerušený a bezpečný provoz - provádí běžnou přípravu uvolněných bytů k předání novému nájemci (rozvody elektro, plynu, vody, topení, zařizovací předměty atd.) - posuzuje nutnost výměny zařizovacích předmětů, přitom se řídí zejména stanovisky specializovaných servisních organizací a finančními možnostmi vlastníka domu - zpracovává návrhy na velké opravy, rekonstrukce a modernizace a v předstihu je projednává s vlastníkem - předkládá vlastníkovi k odsouhlasení plán oprav bytového a nebytového fondu Strana 3 (celkem 17)

4 - pro opravy a údržbu nad rámec Kč za jednotlivý případ si vlastník provede poptávkové nebo výběrové řízení dle platné směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek Městem Odolena Voda - posuzuje, příp. spolupracuje s příslušnými orgány při stanovování rozsahu škod, nahlašuje neprodleně pojistné události a zajistí vyplnění formuláře pro náhradu škody a předá je na odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda do 7 dnů od vzniku škody - zajišťuje osobu vykonávající technický dozor investora nad pracemi dodavatelů, pokud je zadavatelem těchto prací - obstarává další povinnosti ukládané vlastníkovi domu bezpečnostními, hygienickými, požárními a dalšími obecně závaznými právními předpisy - oznamuje zjištěná vady a nedodělky vlastníkovi na objektech, které má dle seznamu domů ve své správě i v případě, kdy práce byly provedeny na základě smluvního vztahu mezi vlastníkem a dodavatelem. V případě potřeby zajišťuje technické zpracování podkladů pro reklamace. Ekonomická funkce - předepisuje a vybírá nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním nájemních jednotek, proúčtovává je na jednotlivá čp. domů a rozúčtovává celkové náklady za služby na jednotlivé nájemní jednotky podle obecně závazných právních předpisů, případně v rámci nich podle pokynů Městského úřadu - účtuje nedoplatky nájemného a ostatních plateb nájemců, při opožděné platbě vymáhá poplatky z prodlení - proúčtovává veškeré příjmy s výdaji za údržbu a běžné opravy a náklady za služby spojené s užíváním bytu provádí komplexní účetní evidenci - proúčtovává příjmy a výdaje účelových dotací vlastníka na opravy většího rozsahu, rekonstrukce a modernizace či specifické akce, např. měření a regulace - jedenkrát ročně, vždy do 5 měsíců po ukončení zúčtovacího období, provádí nájemcům vyúčtování úhrad za služby související s provozem domu. Přeplatky vrací, nedoplatky vymáhá jménem vlastníka - v případě ukončení smlouvy o správě bytového a nebytového fondu provede nájemcům vyúčtování služeb za ukončené zúčtovací období - správce povede účetnictví v takovém ekonomickém systému, který bude kompatibilní s informačním systémem Radnice VERA a taktéž v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Dále evidenci DPH a Strana 4 (celkem 17)

5 výkazu PAP. 1x měsíčně vždy do 15. dne v měsíci konsoliduje měsíční uzávěrku s uzávěrkou Města Odolena Voda. Hospodaří a účtuje o bankovním účtu u KB, které patří Městu Odolena Voda. - pololetně předkládá správce rozvahu a výsledovku na předepsaných formulářích nejpozději do 15. dne následujícího měsíce ve dvou vyhotoveních a tu předá vlastníkovi, který ji předá k dalšímu zpracování finančnímu odboru Krajského úřadu Středočeského kraje - inventarizace účtu pohledávek a závazků bude provedena vždy k a příslušného roku a předložena finančnímu odboru MěÚ Odolena Voda do následujícího roku - originály účetních dokladů budou předávány k uložení na finančním odboru MěÚ Odolena Voda vždy do 28. února s tím, že budou předány doklady za rok, který předchází roku, za který je odevzdávaná roční účetní uzávěrka, tj. správce bude mít k dispozici vždy originály účetních dokladů za rok běžný a rok předcházející - Město v souladu s ust. 9 odst. 3 zák. č. 320/2001 Sb. v platném znění bude provádět finanční kontroly hospodaření správcovské společnosti s prostředky města. Další funkce - bez zbytečného odkladu informuje vlastníka, že jsou u jednotlivých nájemců dány všechny zákonné důvody pro ukončení nájemního vztahu výpovědí; k tomu poskytuje správce vlastníkovi veškerou potřebnou součinnost - provádí dle potřeby deratizaci, desinfekci a desinsekci - dává stanovisko ke stavebním úpravám a modernizacím bytů a nebytových prostor, které budou nájemci provádět na vlastní náklady ve spolupráci se stavebním úřadem a u úprav nevyžadují ohlášení asi stavební povolení - navrhuje vlastníkovi stavební úpravy bytů, nebytových prostor a společných prostor domu spolu s finančním vypořádáním těchto úprav, včetně k tomu potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a k tomu nutných posudků, pokud to navržené úpravy vyžadují - kontroluje schválené stavební úpravy po jejich realizaci v souladu s podmínkami stanovených pro jejich provedení a do všech důsledků, případně je zařadí do pasportů bytů Správa nebytových objektů Rozsah správy nebytových objektů je totožný s rozsahem správy bytových domů kromě specifických funkcí, nevážících se ke správě nebytových objektů. Strana 5 (celkem 17)

6 Nájemným se pro platby nájemníků rozumí nájemné, stanovené podle obecně závazných předpisů, nebo smluvně a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, popřípadě platby za užívání nebytových prostor. III. Činnost uvedenou v čl. II tyto smlouvy je povinen správce pronajímatele vykonávat osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. pomocí třetích osob předem písemně schválených pronajímatelem. Úklid bytových domů (dnes zajištěno Městem Odolena Voda) převezme do svých kompetencí a uzavře smlouvu s osobami provádějícími úklid v současné době. V případě personální změny úklidu domů je možné provést na základě písemného souhlasu pronajímatele. Za veškeré činnosti vykonávané prostřednictvím třetích osob je pronajímatel povinen platit v případech, kdy bude odměna za tyto činnosti dle čl. IV. této smlouvy dohodnuta v každém jednotlivém případě samostatně, pouze odměnu do výše, která je v místě a čase obvyklá. Přesáhne-li odměna přeúčtovaná správcem pronajímatele za tyto služby obvyklou výši, je pronajímatel oprávněn odmítnout tyto služby uhradit. IV. Za činnost vykonávanou dle této smlouvy, podle čl. II.: přísluší správci pronajímatele odměna ve výši.. měsíčně za 1 byt nebo 1 nebytový prostor. Splatnost faktur je smluvními stranami ujednána v délce 14 dní od data doručení faktury pronajímateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den fakturovaného měsíce. Všechny odměny zde uvedené jsou bez DPH a těmto odměnám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši, jak stanoví obecně závazný právní předpis. Uvedené částky je správce pronajímatele oprávněn valorizovat v závislosti na roční míře inflace, stanovené Českým statistickým úřadem a to po zveřejnění údaje Českým statistickým úřadem. Provedenou valorizaci je správce pronajímatele povinen pronajímateli prokazatelně písemně oznámit, vč. uvedení výpočtu provedené valorizace. Kromě odměny uvedené v tomto článku správci pronajímatele přísluší úhrada účelně vynaložených nákladů v souvislosti se zajišťováním plnění dle této smlouvy, na základě prokazatelného písemného souhlasu pronajímatele. Správce pronajímatele bere na vědomí, že v případech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je pronajímatel povinen Strana 6 (celkem 17)

7 odměnu správce pronajímatele, popřípadě též náhradu jeho účelně vynaložených nákladů dle předchozího odstavce, projednat v orgánech Města Odolena Voda (dle povahy věci rada nebo zastupitelstvo města), popřípadě si vyžádat jejich souhlas, resp. schválení. V. Běžnou údržbou a opravami, prováděnými podle čl. II. této smlouvy, svěřeného předmětného movitého a nemovitého majetku se rozumí práce, jejichž cena nesmí, v jednotlivém případě, přesáhnout částku Kč, včetně ceny materiálu a dopravy. Opravy a údržbu nad rámec Kč za jednotlivý případ si vlastník provede poptávkové nebo výběrové řízení dle platné směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek Městem Odolena Voda Takovéhoto souhlasu pronajímatele není třeba v případě, kdy správce pronajímatele odstraňuje havarijní stavy nebo provádí neodkladná zabezpečovací opatření na základě výzvy stavebního úřadu, nebo jiných orgánů, nebo provádí práce, jež mají vzniku havárie předejít či zabránit. VI. Zjistí-li pronajímatel, že správce pronajímatele, byť z nedbalosti, vykázal ve specifikaci nákladů nepravdivé údaje (neodpovídající počet odpracovaných hodin, nákup nepotřebného materiálu, neoprávněné jízdné, neprovedené práce), je správce pronajímatele povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu zaplatit smluvní pokutu za každý takto zjištěný případ ve výši Kč. Pokuta je splatná do tří dnů od doručení výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení. Nárok na náhradu škody takto vzniklé pronajímateli není úhradou smluvní pokuty dotčen. VII. Správce pronajímatele zajišťuje činnost dle této smlouvy jménem pronajímatele na účet pronajímatele. Tato dohoda znamená, že veškeré platby nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor ze všech bytů nebo nebytových prostor jsou v plném rozsahu hrazeny na účet pronajímatele, který byl k tomuto účelu zřízen pronajímatelem u Komerční banky a.s. a má číslo /0100. Pronajímatel se zavazuje zajistit na účtu číslo /0100 vždy dostatek finančních prostředků, které umožní správci pronajímatele plnit závazky pronajímatele k třetím osobám a ke správci pronajímatele, vyplývající z této smlouvy. Pokud pronajímatel nezajistí dostatečné finanční prostředky, ač byl na tuto skutečnost správcem pronajímatele písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, a správce pronajímatele nebude moci za pronajímatele plnit jeho závazky, případné sankce nese ze svého pronajímatel. Případné sankce dle tohoto odstavce, uložené správci pronajímatele, je tento povinen bez zbytečného odkladu sdělit a řádně vyúčtovat pronajímateli, jinak nároky dle správce pronajímatele dle tohoto odstavce zanikají. Strana 7 (celkem 17)

8 Pronajímatel provede kontrolu správnosti vedení účetnictví nejméně 1x za 3 měsíce. O provedené kontrole sepíše zápis, jehož jedno vyhotovení předá správci pronajímatele. VIII. Pronajímatel předal správci pronajímatele dokumentaci, jejíž soupis je uveden v příloze č. 5 této smlouvy, která je její nedílnou součástí, vztahující se k spravovanému objektu a movitým věcem. Správce pronajímatele je povinen tuto dokumentaci řádně uchovávat, vést a doplňovat a na požádání pronajímatele ji předložit ke kontrole. Správce pronajímatele odpovídá za dodržování povinností pronajímatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, nebo uzavřených smluv týkajících se spravování předmětné nemovitosti a věcí movitých, jakož i z jejich vlastnictví. Správce pronajímatele nese ze svého případné pokuty, sankce, úroky nebo poplatky z prodlení, pokud alespoň z nedbalosti poruší některou z povinností vyplývajících z této smlouvy, zákona, nařízení přísl. orgánu nebo smluvního ujednání s třetími osobami, s výjimkou případů zaviněných alespoň z nedbalosti pronajímatelem. V případě společného zavinění oběma smluvními stranami ponesou tyto případné sankce rovným dílem, nebude-li dohodnuto v každém jednotlivém případě jinak. Pronajímatel se dále zavazuje, že správci pronajímatele neprodleně prokazatelně sdělí všechny skutečnosti, které mají vztah ke spravované nemovitosti a které správce pronajímatele potřebuje k výkonu své činnosti. IX. Při výkonu činnosti dle této smlouvy je správce pronajímatele povinen nezasahovat nad míru obvyklou do práva nájemců na nerušené užívání pronajatých prostor včetně užívání společných prostor a práva nerušeného přístupu k nim. X. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne Účinnou se tato smlouva stává dnem.... Obě strany jsou oprávněny vypovědět smluvní vztah založený touto smlouvou bez uvedení důvodu s tím, že strany ujednaly šestiměsíční výpovědní lhůtu, která počíná plynout 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. XI. Obě strany se vzájemně shodly na tom, že jejich vztahy, založené touto smlouvou, se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obě strany se vzájemně shodly na tom, že doručování písemností druhé smluvní straně se provádí tak, že písemnost, odeslaná druhé smluvní straně doporučenou zásilkou, se považuje za doručenou, i když si ji adresát v úložní době nevyzvedne. Strana 8 (celkem 17)

9 Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení jsou uvedeny v příloze č. 6 k této smlouvě a jakékoliv změny jsou smluvní strany povinny, sobě navzájem, neprodleně písemně oznámit. Správce pronajímatele dále prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky pronajímatele, obsažené ve výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu č. 7/2015 ze dne , které je v příloze č. 7 k této smlouvě. XII. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s tím, že každá strana obdrží 1 kompletní výtisk, včetně nedílných součástí, příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. Obě smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude zveřejněn na webových stránkách města Odolena Voda. Obě strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, cítí se být jejím obsahem vázány a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. V... dne... V... dne správce pronajímatele pronajímatel Přílohy: č. 1 - Soupis spravovaných nemovitostí č. 2 - Vzor pokynu k sepsání nájemní smlouvy č. 3 - Vzor nájemní smlouvy k bytu č. 4 - Úklid společných prostor domu - popis prací a jejich rozsah č. 5 - Soupis předané dokumentace č. 6 - Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení č. 7 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne. Strana 9 (celkem 17)

10 Příloha č. 1 Soupis spravovaných nemovitostí Bytové domy: Lidická b.j. Lidická b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Čs. armády b.j. Čs. armády b.j Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Kpt. Jaroše b.j. Kpt. Jaroše b.j. Kpt. Jaroše b.j. Komenského b.j. Komenského b.j. Komenského b.j. Pod Tvrzí 34 b.j. Nebytové domy: Základní škola, Školní 200 Mateřská škola, Komenského 307 Mateřská škola, U Kostela 109 Ke Stadionu ,60 m 2 Komenského ,00 m 2 Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 14 Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 24 Nebytové prostory: Revoluční ,20 m 2 Revoluční ,60 m 2 Revoluční ,00 m 2 Čs. armády ,30 m 2 Horní náměstí ,45 m 2 Horní náměstí ,22 m 2 Horní náměstí ,97 m 2 Horní náměstí ,88 m 2 Čs. armády ,32 m 2 Horní náměstí ,28 m 2 Horní náměstí ,00 m 2 Strana 10 (celkem 17)

11 Horní náměstí ,87 m 2 Horní náměstí ,40 m 2 Horní náměstí ,95 m 2 Pod Tvrzí ,30 m 2 Pod Tvrzí ,00 m 2 Pod Tvrzí ,89 m 2 Pod Tvrzí ,90 m 2 Pod Tvrzí ,40 m 2 Pod Tvrzí ,74 m 2 Strana 11 (celkem 17)

12 Příloha č. 2 Vzor pokynu k sepsání nájemní smlouvy k bytu, Dolní náměstí 14, Odolena Voda. č.j.:.. POKYN K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY K OBECNÍMU BYTU (ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU) Oznamujeme Vám, že Rada města rozhodla dne, o přidělení bytu č. v domě č.p..... v podlaží v ulici byl přidělen k užívání panu/paní 1), dat. nar.:., dat. nar.:. dále jen nájemce/nájemci. Nájemné: - je smluvní (ve výši ekonomicky oprávněných nákladů, podle příslušných cenových předpisů) ve výši Kč za 1 m 2 započitatelné plochy bytu - je tržní, ve výši... Kč za 1 m 2 započitatelné plochy bytu S nájemcem / nájemci budou předmětný byt dále užívat tyto osoby: Pol. Jméno, příjmení, titul Datum narození Označení Strana 12 (celkem 17)

13 Celkový počet osob v bytě je. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu:.. - neurčitou 1) od. - určitou 1) od. do Poznámka: V... dne razítko,podpis 1) Nehodící se škrtněte Strana 13 (celkem 17)

14 Příloha č. 3 Nájemní smlouva k obecnímu bytu NÁJEMNÍ SMLOUVA K OBECNÍMU BYTU Bude použita nájemní smlouva, kterou používá pronajímatel Strana 14 (celkem 17)

15 Příloha č. 4 Úklid společných prostor domu - popis prací a jejich rozsah POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI V rámci své pracovní činnosti je pracovník/pracovnice povinen/povinna provádět: 1x týdně umývání podlahové krytiny, setření prachu z volně dosažitelných ploch, otření dveří v okolí kliky, stírání zábradlí 1x měsíčně setření prachu z míst těžko dostupných, setření vypínačů, mytí vstupních dveří 1x čtvrtletně mytí oken/balkonových dveří a balkonu, stírání prachu ze svítidel, mytí dveří, klik, vypínačů, otírání keramického obložení chodeb V... dne zaměstnavatel zaměstnanec Strana 15 (celkem 17)

16 Příloha č. 5 Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení. 1. Kontaktní adresa: Dolní náměstí Odolena Voda 2. Telefonická, faxová a ová spojení Pol. Jméno Telefon Mobilní tel Fax: Kontaktní adresa: 2. Telefonická, faxová a ová spojení Pol. Jméno Telefon Mobilní tel. mobilní brána: fax: havarijní služba: Strana 16 (celkem 17)

17 Příloha č. 6 Soupis předané dokumentace. Příloha č. 7 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 7/2015 ze dne Strana 17 (celkem 17)

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011.

Servisní smlouva. mluvní strany. uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění. Číslo smlouvy: 7/127/2011. Servisní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku 513/91 Sb. v platném znění Číslo smlouvy: 7/127/2011 mluvní strany Objednatel: Město Broumov Masarykova 239 550 14 Broumov IČ: 00272523

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o chráněném území. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o chráněném území. II. Předmět smlouvy Smlouva o chráněném území uzavřená podle ustanovení 39 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "zákon") a ustanovení 159 a následujících zákona

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné)

SMLOUVA O DILO. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 9005-20728621/0100 (dále jen objednatel) (dále jako objednatel na straně jedné) Příloha č. 4 Výzvy SMLOUVA O DILO Smluvní strany 1. Objednatel Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy Se sídlem Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno Zastoupené starostou RNDr. Anastaziosem Jiaxisem

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více