S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :"

Transkript

1 S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : Smluvní strany: se sídlem: Dolní náměstí 14, Odolena Voda zastoupeno: Ing. Ditou Výborovou - starostkou IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: č. účtu: na straně jedné jako p r o n a j í m a t e l a zapsaná se sídlem: provozovna: jednající: IČ:. DIČ:. bankovní spojení:. č. účtu:. na straně druhé jako s p r á v c e p r o n a j í m a t e l e smlouvu o správě a údržbě bytového a nebytového fondu t a k t o: I. Pronajímatel má vlastnické nebo jiné právo k nemovitostem uvedeným v příloze č. 1 k této smlouvě. Správce pronajímatele je obchodní firma, která je dle zákona oprávněna k plnění této smlouvy. Účelem této smlouvy je zajištění správy a údržby shora identifikovaných nemovitostí pronajímatele. Protože správce pronajímatele je způsobilý takový výkon správy zajistit, dohodly se smluvní strany na následujících podmínkách vykonávání správy a údržby. Strana 1 (celkem 17)

2 II. K naplnění účelu této smlouvy se správce pronajímatele zavazuje, že bude pro pronajímatele vykonávat tuto činnost: Správní funkce: - uzavírá podle předchozího rozhodnutí vlastníka nájemní smlouvy na byty, nebytové prostory v souladu s platnými právními předpisy - zabezpečuje v určených hodinách styk s nájemci, přičemž týdenní počet těchto hodin bude nejméně 15 h - oznamuje písemně vlastníkovi zřízení nebo uvolnění nájemní jednotky. Správce poté, co zjistí, že byt nebo nebytový prostor v jím spravovaných nemovitostech je volný, oznámí tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od tohoto zjištění vlastníkovi. Evidenční funkce - eviduje domy a jejich zařízení (pasport technického stavu domů) - byty a jejich zařízení (pasporty bytů) - nebytové prostory a jejich zařízení (pasporty nebytových prostor) - společné prostory včetně popisu jejich užívání - veškerou technickou dokumentaci vztahující se ke spravovaným nemovitostem a která mu byla předána, včetně její aktualizace a archivace - nájemce bytů a ostatní osoby v bytě bydlící - nájemce nebytových prostor - nájemce pozemků - výši předepsaného nájemného - výši záloh za služby spojené s užíváním - uskutečněné platby nájemného - dlužníky nájemného a záloh za služby - spotřebu energií a médií ve společných prostorech domů - nájemce bytů, nebytových prostor, případně pozemků, kteří jsou ve výpovědi a neoprávněné uživatele - opravy a veškeré náklady podle jednotlivých čp. domů případně bloků včetně specifikace - seznam neplatičů a 1x měsíčně předkládá vlastníkovi Provozní funkce - zabezpečuje veškeré činnosti související s poskytováním služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor v souladu s platnými předpisy, smlouvou nebo podle potřeb a pokynů vlastníka (dodávka tepla a teplé užitkové vody, dodávky pitné vody a stočné, osvětlení společných prostor v domech, provoz a údržbu výtahů, STA, čištění a periodické prohlídky komínů) - zabezpečuje technické prohlídky, preventivní prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými Strana 2 (celkem 17)

3 ČSN, zajišťuje odstranění závad při nich zjištěných a zabezpečuje kontroly požární ochrany - zajišťuje systém nahlašování havarijních závad na majetku vlastníka, a to po dobu nepřetržitou a zároveň zajišťuje okamžitě odstranění závady obhospodařovaného majetku, ohrožující bezprostředně zdraví osob nebo hrozící vzniku škody na majetku uživatelů bytů spravovaných správcem a na majetku vlastníka, a to nezávisle na výši finančních nákladů. - zajišťuje zahájení prací na odstranění havarijní závady na majetku vlastníka, na kterém došlo k přerušení dodávky pitné vody za hlavním uzávěrem domu, tepla, teplé užitkové vody za předávacími stanicemi v domech, elektrické energie za hlavním jištěním domů do 24 hodin po jejím zjištění v pracovních dnech a to i prostřednictvím třetích osob - předává nájemní jednotky nájemcům, resp. je od nich přebírá za účasti zástupce vlastníka s tím, že toto přejímací řízení svolá operativně, tedy min. 1 pracovní den předem (týká se i přejímky bytů při jejich směně) - zajišťuje průběžné prohlídky spravovaných objektů, a to 2x 3x do roka za účasti vlastníka případně pracovníka zástupce vlastníka. O této prohlídce bude pořízen záznam v deníku prohlídek, stvrzen podpisem pracovníka správce, který bude do 5 dnů předložen vlastníkovi - provádí pravidelnou kontrolu úklidu v domech a to 1x měsíčně - v mezidobí bude správce provádět preventivní prohlídky domů. O této prohlídce bude vždy pořízen zápis Technická funkce - zajišťuje opravy do výše Kč vlastními pracovníky nebo správcem vybranou firmou bez poptávky (vlastník má možnost kontroly) posuzuje rozsah oprav, udržování objektů a jejich částí v rozsahu povinností vlastníka domu tak, aby byl zajištěn jejich řádný, nerušený a bezpečný provoz - provádí běžnou přípravu uvolněných bytů k předání novému nájemci (rozvody elektro, plynu, vody, topení, zařizovací předměty atd.) - posuzuje nutnost výměny zařizovacích předmětů, přitom se řídí zejména stanovisky specializovaných servisních organizací a finančními možnostmi vlastníka domu - zpracovává návrhy na velké opravy, rekonstrukce a modernizace a v předstihu je projednává s vlastníkem - předkládá vlastníkovi k odsouhlasení plán oprav bytového a nebytového fondu Strana 3 (celkem 17)

4 - pro opravy a údržbu nad rámec Kč za jednotlivý případ si vlastník provede poptávkové nebo výběrové řízení dle platné směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek Městem Odolena Voda - posuzuje, příp. spolupracuje s příslušnými orgány při stanovování rozsahu škod, nahlašuje neprodleně pojistné události a zajistí vyplnění formuláře pro náhradu škody a předá je na odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda do 7 dnů od vzniku škody - zajišťuje osobu vykonávající technický dozor investora nad pracemi dodavatelů, pokud je zadavatelem těchto prací - obstarává další povinnosti ukládané vlastníkovi domu bezpečnostními, hygienickými, požárními a dalšími obecně závaznými právními předpisy - oznamuje zjištěná vady a nedodělky vlastníkovi na objektech, které má dle seznamu domů ve své správě i v případě, kdy práce byly provedeny na základě smluvního vztahu mezi vlastníkem a dodavatelem. V případě potřeby zajišťuje technické zpracování podkladů pro reklamace. Ekonomická funkce - předepisuje a vybírá nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním nájemních jednotek, proúčtovává je na jednotlivá čp. domů a rozúčtovává celkové náklady za služby na jednotlivé nájemní jednotky podle obecně závazných právních předpisů, případně v rámci nich podle pokynů Městského úřadu - účtuje nedoplatky nájemného a ostatních plateb nájemců, při opožděné platbě vymáhá poplatky z prodlení - proúčtovává veškeré příjmy s výdaji za údržbu a běžné opravy a náklady za služby spojené s užíváním bytu provádí komplexní účetní evidenci - proúčtovává příjmy a výdaje účelových dotací vlastníka na opravy většího rozsahu, rekonstrukce a modernizace či specifické akce, např. měření a regulace - jedenkrát ročně, vždy do 5 měsíců po ukončení zúčtovacího období, provádí nájemcům vyúčtování úhrad za služby související s provozem domu. Přeplatky vrací, nedoplatky vymáhá jménem vlastníka - v případě ukončení smlouvy o správě bytového a nebytového fondu provede nájemcům vyúčtování služeb za ukončené zúčtovací období - správce povede účetnictví v takovém ekonomickém systému, který bude kompatibilní s informačním systémem Radnice VERA a taktéž v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Dále evidenci DPH a Strana 4 (celkem 17)

5 výkazu PAP. 1x měsíčně vždy do 15. dne v měsíci konsoliduje měsíční uzávěrku s uzávěrkou Města Odolena Voda. Hospodaří a účtuje o bankovním účtu u KB, které patří Městu Odolena Voda. - pololetně předkládá správce rozvahu a výsledovku na předepsaných formulářích nejpozději do 15. dne následujícího měsíce ve dvou vyhotoveních a tu předá vlastníkovi, který ji předá k dalšímu zpracování finančnímu odboru Krajského úřadu Středočeského kraje - inventarizace účtu pohledávek a závazků bude provedena vždy k a příslušného roku a předložena finančnímu odboru MěÚ Odolena Voda do následujícího roku - originály účetních dokladů budou předávány k uložení na finančním odboru MěÚ Odolena Voda vždy do 28. února s tím, že budou předány doklady za rok, který předchází roku, za který je odevzdávaná roční účetní uzávěrka, tj. správce bude mít k dispozici vždy originály účetních dokladů za rok běžný a rok předcházející - Město v souladu s ust. 9 odst. 3 zák. č. 320/2001 Sb. v platném znění bude provádět finanční kontroly hospodaření správcovské společnosti s prostředky města. Další funkce - bez zbytečného odkladu informuje vlastníka, že jsou u jednotlivých nájemců dány všechny zákonné důvody pro ukončení nájemního vztahu výpovědí; k tomu poskytuje správce vlastníkovi veškerou potřebnou součinnost - provádí dle potřeby deratizaci, desinfekci a desinsekci - dává stanovisko ke stavebním úpravám a modernizacím bytů a nebytových prostor, které budou nájemci provádět na vlastní náklady ve spolupráci se stavebním úřadem a u úprav nevyžadují ohlášení asi stavební povolení - navrhuje vlastníkovi stavební úpravy bytů, nebytových prostor a společných prostor domu spolu s finančním vypořádáním těchto úprav, včetně k tomu potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a k tomu nutných posudků, pokud to navržené úpravy vyžadují - kontroluje schválené stavební úpravy po jejich realizaci v souladu s podmínkami stanovených pro jejich provedení a do všech důsledků, případně je zařadí do pasportů bytů Správa nebytových objektů Rozsah správy nebytových objektů je totožný s rozsahem správy bytových domů kromě specifických funkcí, nevážících se ke správě nebytových objektů. Strana 5 (celkem 17)

6 Nájemným se pro platby nájemníků rozumí nájemné, stanovené podle obecně závazných předpisů, nebo smluvně a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, popřípadě platby za užívání nebytových prostor. III. Činnost uvedenou v čl. II tyto smlouvy je povinen správce pronajímatele vykonávat osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. pomocí třetích osob předem písemně schválených pronajímatelem. Úklid bytových domů (dnes zajištěno Městem Odolena Voda) převezme do svých kompetencí a uzavře smlouvu s osobami provádějícími úklid v současné době. V případě personální změny úklidu domů je možné provést na základě písemného souhlasu pronajímatele. Za veškeré činnosti vykonávané prostřednictvím třetích osob je pronajímatel povinen platit v případech, kdy bude odměna za tyto činnosti dle čl. IV. této smlouvy dohodnuta v každém jednotlivém případě samostatně, pouze odměnu do výše, která je v místě a čase obvyklá. Přesáhne-li odměna přeúčtovaná správcem pronajímatele za tyto služby obvyklou výši, je pronajímatel oprávněn odmítnout tyto služby uhradit. IV. Za činnost vykonávanou dle této smlouvy, podle čl. II.: přísluší správci pronajímatele odměna ve výši.. měsíčně za 1 byt nebo 1 nebytový prostor. Splatnost faktur je smluvními stranami ujednána v délce 14 dní od data doručení faktury pronajímateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den fakturovaného měsíce. Všechny odměny zde uvedené jsou bez DPH a těmto odměnám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši, jak stanoví obecně závazný právní předpis. Uvedené částky je správce pronajímatele oprávněn valorizovat v závislosti na roční míře inflace, stanovené Českým statistickým úřadem a to po zveřejnění údaje Českým statistickým úřadem. Provedenou valorizaci je správce pronajímatele povinen pronajímateli prokazatelně písemně oznámit, vč. uvedení výpočtu provedené valorizace. Kromě odměny uvedené v tomto článku správci pronajímatele přísluší úhrada účelně vynaložených nákladů v souvislosti se zajišťováním plnění dle této smlouvy, na základě prokazatelného písemného souhlasu pronajímatele. Správce pronajímatele bere na vědomí, že v případech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je pronajímatel povinen Strana 6 (celkem 17)

7 odměnu správce pronajímatele, popřípadě též náhradu jeho účelně vynaložených nákladů dle předchozího odstavce, projednat v orgánech Města Odolena Voda (dle povahy věci rada nebo zastupitelstvo města), popřípadě si vyžádat jejich souhlas, resp. schválení. V. Běžnou údržbou a opravami, prováděnými podle čl. II. této smlouvy, svěřeného předmětného movitého a nemovitého majetku se rozumí práce, jejichž cena nesmí, v jednotlivém případě, přesáhnout částku Kč, včetně ceny materiálu a dopravy. Opravy a údržbu nad rámec Kč za jednotlivý případ si vlastník provede poptávkové nebo výběrové řízení dle platné směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek Městem Odolena Voda Takovéhoto souhlasu pronajímatele není třeba v případě, kdy správce pronajímatele odstraňuje havarijní stavy nebo provádí neodkladná zabezpečovací opatření na základě výzvy stavebního úřadu, nebo jiných orgánů, nebo provádí práce, jež mají vzniku havárie předejít či zabránit. VI. Zjistí-li pronajímatel, že správce pronajímatele, byť z nedbalosti, vykázal ve specifikaci nákladů nepravdivé údaje (neodpovídající počet odpracovaných hodin, nákup nepotřebného materiálu, neoprávněné jízdné, neprovedené práce), je správce pronajímatele povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu zaplatit smluvní pokutu za každý takto zjištěný případ ve výši Kč. Pokuta je splatná do tří dnů od doručení výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení. Nárok na náhradu škody takto vzniklé pronajímateli není úhradou smluvní pokuty dotčen. VII. Správce pronajímatele zajišťuje činnost dle této smlouvy jménem pronajímatele na účet pronajímatele. Tato dohoda znamená, že veškeré platby nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor ze všech bytů nebo nebytových prostor jsou v plném rozsahu hrazeny na účet pronajímatele, který byl k tomuto účelu zřízen pronajímatelem u Komerční banky a.s. a má číslo /0100. Pronajímatel se zavazuje zajistit na účtu číslo /0100 vždy dostatek finančních prostředků, které umožní správci pronajímatele plnit závazky pronajímatele k třetím osobám a ke správci pronajímatele, vyplývající z této smlouvy. Pokud pronajímatel nezajistí dostatečné finanční prostředky, ač byl na tuto skutečnost správcem pronajímatele písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, a správce pronajímatele nebude moci za pronajímatele plnit jeho závazky, případné sankce nese ze svého pronajímatel. Případné sankce dle tohoto odstavce, uložené správci pronajímatele, je tento povinen bez zbytečného odkladu sdělit a řádně vyúčtovat pronajímateli, jinak nároky dle správce pronajímatele dle tohoto odstavce zanikají. Strana 7 (celkem 17)

8 Pronajímatel provede kontrolu správnosti vedení účetnictví nejméně 1x za 3 měsíce. O provedené kontrole sepíše zápis, jehož jedno vyhotovení předá správci pronajímatele. VIII. Pronajímatel předal správci pronajímatele dokumentaci, jejíž soupis je uveden v příloze č. 5 této smlouvy, která je její nedílnou součástí, vztahující se k spravovanému objektu a movitým věcem. Správce pronajímatele je povinen tuto dokumentaci řádně uchovávat, vést a doplňovat a na požádání pronajímatele ji předložit ke kontrole. Správce pronajímatele odpovídá za dodržování povinností pronajímatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, nebo uzavřených smluv týkajících se spravování předmětné nemovitosti a věcí movitých, jakož i z jejich vlastnictví. Správce pronajímatele nese ze svého případné pokuty, sankce, úroky nebo poplatky z prodlení, pokud alespoň z nedbalosti poruší některou z povinností vyplývajících z této smlouvy, zákona, nařízení přísl. orgánu nebo smluvního ujednání s třetími osobami, s výjimkou případů zaviněných alespoň z nedbalosti pronajímatelem. V případě společného zavinění oběma smluvními stranami ponesou tyto případné sankce rovným dílem, nebude-li dohodnuto v každém jednotlivém případě jinak. Pronajímatel se dále zavazuje, že správci pronajímatele neprodleně prokazatelně sdělí všechny skutečnosti, které mají vztah ke spravované nemovitosti a které správce pronajímatele potřebuje k výkonu své činnosti. IX. Při výkonu činnosti dle této smlouvy je správce pronajímatele povinen nezasahovat nad míru obvyklou do práva nájemců na nerušené užívání pronajatých prostor včetně užívání společných prostor a práva nerušeného přístupu k nim. X. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne Účinnou se tato smlouva stává dnem.... Obě strany jsou oprávněny vypovědět smluvní vztah založený touto smlouvou bez uvedení důvodu s tím, že strany ujednaly šestiměsíční výpovědní lhůtu, která počíná plynout 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. XI. Obě strany se vzájemně shodly na tom, že jejich vztahy, založené touto smlouvou, se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obě strany se vzájemně shodly na tom, že doručování písemností druhé smluvní straně se provádí tak, že písemnost, odeslaná druhé smluvní straně doporučenou zásilkou, se považuje za doručenou, i když si ji adresát v úložní době nevyzvedne. Strana 8 (celkem 17)

9 Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení jsou uvedeny v příloze č. 6 k této smlouvě a jakékoliv změny jsou smluvní strany povinny, sobě navzájem, neprodleně písemně oznámit. Správce pronajímatele dále prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky pronajímatele, obsažené ve výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu č. 7/2015 ze dne , které je v příloze č. 7 k této smlouvě. XII. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s tím, že každá strana obdrží 1 kompletní výtisk, včetně nedílných součástí, příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. Obě smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude zveřejněn na webových stránkách města Odolena Voda. Obě strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, cítí se být jejím obsahem vázány a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. V... dne... V... dne správce pronajímatele pronajímatel Přílohy: č. 1 - Soupis spravovaných nemovitostí č. 2 - Vzor pokynu k sepsání nájemní smlouvy č. 3 - Vzor nájemní smlouvy k bytu č. 4 - Úklid společných prostor domu - popis prací a jejich rozsah č. 5 - Soupis předané dokumentace č. 6 - Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení č. 7 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne. Strana 9 (celkem 17)

10 Příloha č. 1 Soupis spravovaných nemovitostí Bytové domy: Lidická b.j. Lidická b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Čs. armády b.j. Čs. armády b.j Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Kpt. Jaroše b.j. Kpt. Jaroše b.j. Kpt. Jaroše b.j. Komenského b.j. Komenského b.j. Komenského b.j. Pod Tvrzí 34 b.j. Nebytové domy: Základní škola, Školní 200 Mateřská škola, Komenského 307 Mateřská škola, U Kostela 109 Ke Stadionu ,60 m 2 Komenského ,00 m 2 Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 14 Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 24 Nebytové prostory: Revoluční ,20 m 2 Revoluční ,60 m 2 Revoluční ,00 m 2 Čs. armády ,30 m 2 Horní náměstí ,45 m 2 Horní náměstí ,22 m 2 Horní náměstí ,97 m 2 Horní náměstí ,88 m 2 Čs. armády ,32 m 2 Horní náměstí ,28 m 2 Horní náměstí ,00 m 2 Strana 10 (celkem 17)

11 Horní náměstí ,87 m 2 Horní náměstí ,40 m 2 Horní náměstí ,95 m 2 Pod Tvrzí ,30 m 2 Pod Tvrzí ,00 m 2 Pod Tvrzí ,89 m 2 Pod Tvrzí ,90 m 2 Pod Tvrzí ,40 m 2 Pod Tvrzí ,74 m 2 Strana 11 (celkem 17)

12 Příloha č. 2 Vzor pokynu k sepsání nájemní smlouvy k bytu, Dolní náměstí 14, Odolena Voda. č.j.:.. POKYN K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY K OBECNÍMU BYTU (ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU) Oznamujeme Vám, že Rada města rozhodla dne, o přidělení bytu č. v domě č.p..... v podlaží v ulici byl přidělen k užívání panu/paní 1), dat. nar.:., dat. nar.:. dále jen nájemce/nájemci. Nájemné: - je smluvní (ve výši ekonomicky oprávněných nákladů, podle příslušných cenových předpisů) ve výši Kč za 1 m 2 započitatelné plochy bytu - je tržní, ve výši... Kč za 1 m 2 započitatelné plochy bytu S nájemcem / nájemci budou předmětný byt dále užívat tyto osoby: Pol. Jméno, příjmení, titul Datum narození Označení Strana 12 (celkem 17)

13 Celkový počet osob v bytě je. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu:.. - neurčitou 1) od. - určitou 1) od. do Poznámka: V... dne razítko,podpis 1) Nehodící se škrtněte Strana 13 (celkem 17)

14 Příloha č. 3 Nájemní smlouva k obecnímu bytu NÁJEMNÍ SMLOUVA K OBECNÍMU BYTU Bude použita nájemní smlouva, kterou používá pronajímatel Strana 14 (celkem 17)

15 Příloha č. 4 Úklid společných prostor domu - popis prací a jejich rozsah POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI V rámci své pracovní činnosti je pracovník/pracovnice povinen/povinna provádět: 1x týdně umývání podlahové krytiny, setření prachu z volně dosažitelných ploch, otření dveří v okolí kliky, stírání zábradlí 1x měsíčně setření prachu z míst těžko dostupných, setření vypínačů, mytí vstupních dveří 1x čtvrtletně mytí oken/balkonových dveří a balkonu, stírání prachu ze svítidel, mytí dveří, klik, vypínačů, otírání keramického obložení chodeb V... dne zaměstnavatel zaměstnanec Strana 15 (celkem 17)

16 Příloha č. 5 Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení. 1. Kontaktní adresa: Dolní náměstí Odolena Voda 2. Telefonická, faxová a ová spojení Pol. Jméno Telefon Mobilní tel Fax: Kontaktní adresa: 2. Telefonická, faxová a ová spojení Pol. Jméno Telefon Mobilní tel. mobilní brána: fax: havarijní služba: Strana 16 (celkem 17)

17 Příloha č. 6 Soupis předané dokumentace. Příloha č. 7 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 7/2015 ze dne Strana 17 (celkem 17)

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: tel: +420 602 309 988 email: Flatservice@ppmas.cz a jméno:...

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor. Pardubický kraj

Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor. Pardubický kraj Smlouva o poskytnutí dotace z programu Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI

SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI SMLOUVA MANDÁTNÍ O ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTI Prague Property Management, a.s. se sídlem Werichova 1145, PSČ 150 00 IČO: 27 21 21 49 Zastoupená: Ing. Martinem Šimečkem a jméno:... r.č.: číslo pasu/op:...

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č.

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Statutární město Kladno nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČ : 00234516 zastoupené na základě mandátní smlouvy SBF Kladno s.r.o. zapsána u Městského soudu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o Návrh smlouvy o dílo, příloha č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Turistická rozhledna Dlažov S m l o u v a o d í l o uzavřená dle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18 S M L O U V A č. : V/2/18 o dodávce pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu (dále jen smlouva) DODAVATEL : Šatavsko, svazek obcí Sídlo : Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Zastoupen : Jitkou Rychnovskou,

Více

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU SMLOUVA PŘÍKAZNÍ O OBSTARÁNÍ SPRÁVY DOMU Smlouva příkazní o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám ve vlastnictví, uzavřená

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Společenství vlastníků Žárovická 1642 Sídlo: Žárovická 1642, Praha Újezd nad Lesy, 190 16 zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMŮ. I. Smluvní strany

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMŮ. I. Smluvní strany SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2610/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2610/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/2610/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov Vzor smlouvy Příloha č. 3 Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov uzavřená v souladu s 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy zhotovitele: 12/2015 uzavřená podle 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. SMLUVNÍ STRANY I.1 Objednatel Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 27301 Kamenné

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Střední škola, základní škola

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů. Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Smlouva o realizaci vzdělávacích kurzů Uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Zadavatel Smluvní

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

VZOR NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO ADRESA OBJEDNATELE

VZOR NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO ADRESA OBJEDNATELE KONTAKT: Stanislav Pavel Úklid bytových domů PRAHA T: +420 739 702 910 E: ubd.praha@gmail.com W: www.uklidbytovychdomupraha.cz F: www.fb.com/ubd.praha VZOR NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO ADRESA OBJEDNATELE Číslo

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více