S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y :"

Transkript

1 S m l o u v a o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y : Smluvní strany: se sídlem: Dolní náměstí 14, Odolena Voda zastoupeno: Ing. Ditou Výborovou - starostkou IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: č. účtu: na straně jedné jako p r o n a j í m a t e l a zapsaná se sídlem: provozovna: jednající: IČ:. DIČ:. bankovní spojení:. č. účtu:. na straně druhé jako s p r á v c e p r o n a j í m a t e l e smlouvu o správě a údržbě bytového a nebytového fondu t a k t o: I. Pronajímatel má vlastnické nebo jiné právo k nemovitostem uvedeným v příloze č. 1 k této smlouvě. Správce pronajímatele je obchodní firma, která je dle zákona oprávněna k plnění této smlouvy. Účelem této smlouvy je zajištění správy a údržby shora identifikovaných nemovitostí pronajímatele. Protože správce pronajímatele je způsobilý takový výkon správy zajistit, dohodly se smluvní strany na následujících podmínkách vykonávání správy a údržby. Strana 1 (celkem 17)

2 II. K naplnění účelu této smlouvy se správce pronajímatele zavazuje, že bude pro pronajímatele vykonávat tuto činnost: Správní funkce: - uzavírá podle předchozího rozhodnutí vlastníka nájemní smlouvy na byty, nebytové prostory v souladu s platnými právními předpisy - zabezpečuje v určených hodinách styk s nájemci, přičemž týdenní počet těchto hodin bude nejméně 15 h - oznamuje písemně vlastníkovi zřízení nebo uvolnění nájemní jednotky. Správce poté, co zjistí, že byt nebo nebytový prostor v jím spravovaných nemovitostech je volný, oznámí tuto skutečnost písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od tohoto zjištění vlastníkovi. Evidenční funkce - eviduje domy a jejich zařízení (pasport technického stavu domů) - byty a jejich zařízení (pasporty bytů) - nebytové prostory a jejich zařízení (pasporty nebytových prostor) - společné prostory včetně popisu jejich užívání - veškerou technickou dokumentaci vztahující se ke spravovaným nemovitostem a která mu byla předána, včetně její aktualizace a archivace - nájemce bytů a ostatní osoby v bytě bydlící - nájemce nebytových prostor - nájemce pozemků - výši předepsaného nájemného - výši záloh za služby spojené s užíváním - uskutečněné platby nájemného - dlužníky nájemného a záloh za služby - spotřebu energií a médií ve společných prostorech domů - nájemce bytů, nebytových prostor, případně pozemků, kteří jsou ve výpovědi a neoprávněné uživatele - opravy a veškeré náklady podle jednotlivých čp. domů případně bloků včetně specifikace - seznam neplatičů a 1x měsíčně předkládá vlastníkovi Provozní funkce - zabezpečuje veškeré činnosti související s poskytováním služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor v souladu s platnými předpisy, smlouvou nebo podle potřeb a pokynů vlastníka (dodávka tepla a teplé užitkové vody, dodávky pitné vody a stočné, osvětlení společných prostor v domech, provoz a údržbu výtahů, STA, čištění a periodické prohlídky komínů) - zabezpečuje technické prohlídky, preventivní prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými Strana 2 (celkem 17)

3 ČSN, zajišťuje odstranění závad při nich zjištěných a zabezpečuje kontroly požární ochrany - zajišťuje systém nahlašování havarijních závad na majetku vlastníka, a to po dobu nepřetržitou a zároveň zajišťuje okamžitě odstranění závady obhospodařovaného majetku, ohrožující bezprostředně zdraví osob nebo hrozící vzniku škody na majetku uživatelů bytů spravovaných správcem a na majetku vlastníka, a to nezávisle na výši finančních nákladů. - zajišťuje zahájení prací na odstranění havarijní závady na majetku vlastníka, na kterém došlo k přerušení dodávky pitné vody za hlavním uzávěrem domu, tepla, teplé užitkové vody za předávacími stanicemi v domech, elektrické energie za hlavním jištěním domů do 24 hodin po jejím zjištění v pracovních dnech a to i prostřednictvím třetích osob - předává nájemní jednotky nájemcům, resp. je od nich přebírá za účasti zástupce vlastníka s tím, že toto přejímací řízení svolá operativně, tedy min. 1 pracovní den předem (týká se i přejímky bytů při jejich směně) - zajišťuje průběžné prohlídky spravovaných objektů, a to 2x 3x do roka za účasti vlastníka případně pracovníka zástupce vlastníka. O této prohlídce bude pořízen záznam v deníku prohlídek, stvrzen podpisem pracovníka správce, který bude do 5 dnů předložen vlastníkovi - provádí pravidelnou kontrolu úklidu v domech a to 1x měsíčně - v mezidobí bude správce provádět preventivní prohlídky domů. O této prohlídce bude vždy pořízen zápis Technická funkce - zajišťuje opravy do výše Kč vlastními pracovníky nebo správcem vybranou firmou bez poptávky (vlastník má možnost kontroly) posuzuje rozsah oprav, udržování objektů a jejich částí v rozsahu povinností vlastníka domu tak, aby byl zajištěn jejich řádný, nerušený a bezpečný provoz - provádí běžnou přípravu uvolněných bytů k předání novému nájemci (rozvody elektro, plynu, vody, topení, zařizovací předměty atd.) - posuzuje nutnost výměny zařizovacích předmětů, přitom se řídí zejména stanovisky specializovaných servisních organizací a finančními možnostmi vlastníka domu - zpracovává návrhy na velké opravy, rekonstrukce a modernizace a v předstihu je projednává s vlastníkem - předkládá vlastníkovi k odsouhlasení plán oprav bytového a nebytového fondu Strana 3 (celkem 17)

4 - pro opravy a údržbu nad rámec Kč za jednotlivý případ si vlastník provede poptávkové nebo výběrové řízení dle platné směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek Městem Odolena Voda - posuzuje, příp. spolupracuje s příslušnými orgány při stanovování rozsahu škod, nahlašuje neprodleně pojistné události a zajistí vyplnění formuláře pro náhradu škody a předá je na odbor správy majetku MěÚ Odolena Voda do 7 dnů od vzniku škody - zajišťuje osobu vykonávající technický dozor investora nad pracemi dodavatelů, pokud je zadavatelem těchto prací - obstarává další povinnosti ukládané vlastníkovi domu bezpečnostními, hygienickými, požárními a dalšími obecně závaznými právními předpisy - oznamuje zjištěná vady a nedodělky vlastníkovi na objektech, které má dle seznamu domů ve své správě i v případě, kdy práce byly provedeny na základě smluvního vztahu mezi vlastníkem a dodavatelem. V případě potřeby zajišťuje technické zpracování podkladů pro reklamace. Ekonomická funkce - předepisuje a vybírá nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním nájemních jednotek, proúčtovává je na jednotlivá čp. domů a rozúčtovává celkové náklady za služby na jednotlivé nájemní jednotky podle obecně závazných právních předpisů, případně v rámci nich podle pokynů Městského úřadu - účtuje nedoplatky nájemného a ostatních plateb nájemců, při opožděné platbě vymáhá poplatky z prodlení - proúčtovává veškeré příjmy s výdaji za údržbu a běžné opravy a náklady za služby spojené s užíváním bytu provádí komplexní účetní evidenci - proúčtovává příjmy a výdaje účelových dotací vlastníka na opravy většího rozsahu, rekonstrukce a modernizace či specifické akce, např. měření a regulace - jedenkrát ročně, vždy do 5 měsíců po ukončení zúčtovacího období, provádí nájemcům vyúčtování úhrad za služby související s provozem domu. Přeplatky vrací, nedoplatky vymáhá jménem vlastníka - v případě ukončení smlouvy o správě bytového a nebytového fondu provede nájemcům vyúčtování služeb za ukončené zúčtovací období - správce povede účetnictví v takovém ekonomickém systému, který bude kompatibilní s informačním systémem Radnice VERA a taktéž v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Dále evidenci DPH a Strana 4 (celkem 17)

5 výkazu PAP. 1x měsíčně vždy do 15. dne v měsíci konsoliduje měsíční uzávěrku s uzávěrkou Města Odolena Voda. Hospodaří a účtuje o bankovním účtu u KB, které patří Městu Odolena Voda. - pololetně předkládá správce rozvahu a výsledovku na předepsaných formulářích nejpozději do 15. dne následujícího měsíce ve dvou vyhotoveních a tu předá vlastníkovi, který ji předá k dalšímu zpracování finančnímu odboru Krajského úřadu Středočeského kraje - inventarizace účtu pohledávek a závazků bude provedena vždy k a příslušného roku a předložena finančnímu odboru MěÚ Odolena Voda do následujícího roku - originály účetních dokladů budou předávány k uložení na finančním odboru MěÚ Odolena Voda vždy do 28. února s tím, že budou předány doklady za rok, který předchází roku, za který je odevzdávaná roční účetní uzávěrka, tj. správce bude mít k dispozici vždy originály účetních dokladů za rok běžný a rok předcházející - Město v souladu s ust. 9 odst. 3 zák. č. 320/2001 Sb. v platném znění bude provádět finanční kontroly hospodaření správcovské společnosti s prostředky města. Další funkce - bez zbytečného odkladu informuje vlastníka, že jsou u jednotlivých nájemců dány všechny zákonné důvody pro ukončení nájemního vztahu výpovědí; k tomu poskytuje správce vlastníkovi veškerou potřebnou součinnost - provádí dle potřeby deratizaci, desinfekci a desinsekci - dává stanovisko ke stavebním úpravám a modernizacím bytů a nebytových prostor, které budou nájemci provádět na vlastní náklady ve spolupráci se stavebním úřadem a u úprav nevyžadují ohlášení asi stavební povolení - navrhuje vlastníkovi stavební úpravy bytů, nebytových prostor a společných prostor domu spolu s finančním vypořádáním těchto úprav, včetně k tomu potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy a k tomu nutných posudků, pokud to navržené úpravy vyžadují - kontroluje schválené stavební úpravy po jejich realizaci v souladu s podmínkami stanovených pro jejich provedení a do všech důsledků, případně je zařadí do pasportů bytů Správa nebytových objektů Rozsah správy nebytových objektů je totožný s rozsahem správy bytových domů kromě specifických funkcí, nevážících se ke správě nebytových objektů. Strana 5 (celkem 17)

6 Nájemným se pro platby nájemníků rozumí nájemné, stanovené podle obecně závazných předpisů, nebo smluvně a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, popřípadě platby za užívání nebytových prostor. III. Činnost uvedenou v čl. II tyto smlouvy je povinen správce pronajímatele vykonávat osobně, prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. pomocí třetích osob předem písemně schválených pronajímatelem. Úklid bytových domů (dnes zajištěno Městem Odolena Voda) převezme do svých kompetencí a uzavře smlouvu s osobami provádějícími úklid v současné době. V případě personální změny úklidu domů je možné provést na základě písemného souhlasu pronajímatele. Za veškeré činnosti vykonávané prostřednictvím třetích osob je pronajímatel povinen platit v případech, kdy bude odměna za tyto činnosti dle čl. IV. této smlouvy dohodnuta v každém jednotlivém případě samostatně, pouze odměnu do výše, která je v místě a čase obvyklá. Přesáhne-li odměna přeúčtovaná správcem pronajímatele za tyto služby obvyklou výši, je pronajímatel oprávněn odmítnout tyto služby uhradit. IV. Za činnost vykonávanou dle této smlouvy, podle čl. II.: přísluší správci pronajímatele odměna ve výši.. měsíčně za 1 byt nebo 1 nebytový prostor. Splatnost faktur je smluvními stranami ujednána v délce 14 dní od data doručení faktury pronajímateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den fakturovaného měsíce. Všechny odměny zde uvedené jsou bez DPH a těmto odměnám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši, jak stanoví obecně závazný právní předpis. Uvedené částky je správce pronajímatele oprávněn valorizovat v závislosti na roční míře inflace, stanovené Českým statistickým úřadem a to po zveřejnění údaje Českým statistickým úřadem. Provedenou valorizaci je správce pronajímatele povinen pronajímateli prokazatelně písemně oznámit, vč. uvedení výpočtu provedené valorizace. Kromě odměny uvedené v tomto článku správci pronajímatele přísluší úhrada účelně vynaložených nákladů v souvislosti se zajišťováním plnění dle této smlouvy, na základě prokazatelného písemného souhlasu pronajímatele. Správce pronajímatele bere na vědomí, že v případech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je pronajímatel povinen Strana 6 (celkem 17)

7 odměnu správce pronajímatele, popřípadě též náhradu jeho účelně vynaložených nákladů dle předchozího odstavce, projednat v orgánech Města Odolena Voda (dle povahy věci rada nebo zastupitelstvo města), popřípadě si vyžádat jejich souhlas, resp. schválení. V. Běžnou údržbou a opravami, prováděnými podle čl. II. této smlouvy, svěřeného předmětného movitého a nemovitého majetku se rozumí práce, jejichž cena nesmí, v jednotlivém případě, přesáhnout částku Kč, včetně ceny materiálu a dopravy. Opravy a údržbu nad rámec Kč za jednotlivý případ si vlastník provede poptávkové nebo výběrové řízení dle platné směrnice Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek Městem Odolena Voda Takovéhoto souhlasu pronajímatele není třeba v případě, kdy správce pronajímatele odstraňuje havarijní stavy nebo provádí neodkladná zabezpečovací opatření na základě výzvy stavebního úřadu, nebo jiných orgánů, nebo provádí práce, jež mají vzniku havárie předejít či zabránit. VI. Zjistí-li pronajímatel, že správce pronajímatele, byť z nedbalosti, vykázal ve specifikaci nákladů nepravdivé údaje (neodpovídající počet odpracovaných hodin, nákup nepotřebného materiálu, neoprávněné jízdné, neprovedené práce), je správce pronajímatele povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu zaplatit smluvní pokutu za každý takto zjištěný případ ve výši Kč. Pokuta je splatná do tří dnů od doručení výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení. Nárok na náhradu škody takto vzniklé pronajímateli není úhradou smluvní pokuty dotčen. VII. Správce pronajímatele zajišťuje činnost dle této smlouvy jménem pronajímatele na účet pronajímatele. Tato dohoda znamená, že veškeré platby nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor ze všech bytů nebo nebytových prostor jsou v plném rozsahu hrazeny na účet pronajímatele, který byl k tomuto účelu zřízen pronajímatelem u Komerční banky a.s. a má číslo /0100. Pronajímatel se zavazuje zajistit na účtu číslo /0100 vždy dostatek finančních prostředků, které umožní správci pronajímatele plnit závazky pronajímatele k třetím osobám a ke správci pronajímatele, vyplývající z této smlouvy. Pokud pronajímatel nezajistí dostatečné finanční prostředky, ač byl na tuto skutečnost správcem pronajímatele písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, a správce pronajímatele nebude moci za pronajímatele plnit jeho závazky, případné sankce nese ze svého pronajímatel. Případné sankce dle tohoto odstavce, uložené správci pronajímatele, je tento povinen bez zbytečného odkladu sdělit a řádně vyúčtovat pronajímateli, jinak nároky dle správce pronajímatele dle tohoto odstavce zanikají. Strana 7 (celkem 17)

8 Pronajímatel provede kontrolu správnosti vedení účetnictví nejméně 1x za 3 měsíce. O provedené kontrole sepíše zápis, jehož jedno vyhotovení předá správci pronajímatele. VIII. Pronajímatel předal správci pronajímatele dokumentaci, jejíž soupis je uveden v příloze č. 5 této smlouvy, která je její nedílnou součástí, vztahující se k spravovanému objektu a movitým věcem. Správce pronajímatele je povinen tuto dokumentaci řádně uchovávat, vést a doplňovat a na požádání pronajímatele ji předložit ke kontrole. Správce pronajímatele odpovídá za dodržování povinností pronajímatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, nebo uzavřených smluv týkajících se spravování předmětné nemovitosti a věcí movitých, jakož i z jejich vlastnictví. Správce pronajímatele nese ze svého případné pokuty, sankce, úroky nebo poplatky z prodlení, pokud alespoň z nedbalosti poruší některou z povinností vyplývajících z této smlouvy, zákona, nařízení přísl. orgánu nebo smluvního ujednání s třetími osobami, s výjimkou případů zaviněných alespoň z nedbalosti pronajímatelem. V případě společného zavinění oběma smluvními stranami ponesou tyto případné sankce rovným dílem, nebude-li dohodnuto v každém jednotlivém případě jinak. Pronajímatel se dále zavazuje, že správci pronajímatele neprodleně prokazatelně sdělí všechny skutečnosti, které mají vztah ke spravované nemovitosti a které správce pronajímatele potřebuje k výkonu své činnosti. IX. Při výkonu činnosti dle této smlouvy je správce pronajímatele povinen nezasahovat nad míru obvyklou do práva nájemců na nerušené užívání pronajatých prostor včetně užívání společných prostor a práva nerušeného přístupu k nim. X. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností ode dne Účinnou se tato smlouva stává dnem.... Obě strany jsou oprávněny vypovědět smluvní vztah založený touto smlouvou bez uvedení důvodu s tím, že strany ujednaly šestiměsíční výpovědní lhůtu, která počíná plynout 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. XI. Obě strany se vzájemně shodly na tom, že jejich vztahy, založené touto smlouvou, se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obě strany se vzájemně shodly na tom, že doručování písemností druhé smluvní straně se provádí tak, že písemnost, odeslaná druhé smluvní straně doporučenou zásilkou, se považuje za doručenou, i když si ji adresát v úložní době nevyzvedne. Strana 8 (celkem 17)

9 Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení jsou uvedeny v příloze č. 6 k této smlouvě a jakékoliv změny jsou smluvní strany povinny, sobě navzájem, neprodleně písemně oznámit. Správce pronajímatele dále prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky pronajímatele, obsažené ve výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu č. 7/2015 ze dne , které je v příloze č. 7 k této smlouvě. XII. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s tím, že každá strana obdrží 1 kompletní výtisk, včetně nedílných součástí, příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu. Obě smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude zveřejněn na webových stránkách města Odolena Voda. Obě strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, cítí se být jejím obsahem vázány a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. V... dne... V... dne správce pronajímatele pronajímatel Přílohy: č. 1 - Soupis spravovaných nemovitostí č. 2 - Vzor pokynu k sepsání nájemní smlouvy č. 3 - Vzor nájemní smlouvy k bytu č. 4 - Úklid společných prostor domu - popis prací a jejich rozsah č. 5 - Soupis předané dokumentace č. 6 - Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení č. 7 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne. Strana 9 (celkem 17)

10 Příloha č. 1 Soupis spravovaných nemovitostí Bytové domy: Lidická b.j. Lidická b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Revoluční b.j. Čs. armády b.j. Čs. armády b.j Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Horní náměstí b.j. Kpt. Jaroše b.j. Kpt. Jaroše b.j. Kpt. Jaroše b.j. Komenského b.j. Komenského b.j. Komenského b.j. Pod Tvrzí 34 b.j. Nebytové domy: Základní škola, Školní 200 Mateřská škola, Komenského 307 Mateřská škola, U Kostela 109 Ke Stadionu ,60 m 2 Komenského ,00 m 2 Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 14 Městský úřad Odolena Voda, Dolní nám. 24 Nebytové prostory: Revoluční ,20 m 2 Revoluční ,60 m 2 Revoluční ,00 m 2 Čs. armády ,30 m 2 Horní náměstí ,45 m 2 Horní náměstí ,22 m 2 Horní náměstí ,97 m 2 Horní náměstí ,88 m 2 Čs. armády ,32 m 2 Horní náměstí ,28 m 2 Horní náměstí ,00 m 2 Strana 10 (celkem 17)

11 Horní náměstí ,87 m 2 Horní náměstí ,40 m 2 Horní náměstí ,95 m 2 Pod Tvrzí ,30 m 2 Pod Tvrzí ,00 m 2 Pod Tvrzí ,89 m 2 Pod Tvrzí ,90 m 2 Pod Tvrzí ,40 m 2 Pod Tvrzí ,74 m 2 Strana 11 (celkem 17)

12 Příloha č. 2 Vzor pokynu k sepsání nájemní smlouvy k bytu, Dolní náměstí 14, Odolena Voda. č.j.:.. POKYN K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY K OBECNÍMU BYTU (ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU) Oznamujeme Vám, že Rada města rozhodla dne, o přidělení bytu č. v domě č.p..... v podlaží v ulici byl přidělen k užívání panu/paní 1), dat. nar.:., dat. nar.:. dále jen nájemce/nájemci. Nájemné: - je smluvní (ve výši ekonomicky oprávněných nákladů, podle příslušných cenových předpisů) ve výši Kč za 1 m 2 započitatelné plochy bytu - je tržní, ve výši... Kč za 1 m 2 započitatelné plochy bytu S nájemcem / nájemci budou předmětný byt dále užívat tyto osoby: Pol. Jméno, příjmení, titul Datum narození Označení Strana 12 (celkem 17)

13 Celkový počet osob v bytě je. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu:.. - neurčitou 1) od. - určitou 1) od. do Poznámka: V... dne razítko,podpis 1) Nehodící se škrtněte Strana 13 (celkem 17)

14 Příloha č. 3 Nájemní smlouva k obecnímu bytu NÁJEMNÍ SMLOUVA K OBECNÍMU BYTU Bude použita nájemní smlouva, kterou používá pronajímatel Strana 14 (celkem 17)

15 Příloha č. 4 Úklid společných prostor domu - popis prací a jejich rozsah POPIS PRACOVNÍ ČINNOSTI V rámci své pracovní činnosti je pracovník/pracovnice povinen/povinna provádět: 1x týdně umývání podlahové krytiny, setření prachu z volně dosažitelných ploch, otření dveří v okolí kliky, stírání zábradlí 1x měsíčně setření prachu z míst těžko dostupných, setření vypínačů, mytí vstupních dveří 1x čtvrtletně mytí oken/balkonových dveří a balkonu, stírání prachu ze svítidel, mytí dveří, klik, vypínačů, otírání keramického obložení chodeb V... dne zaměstnavatel zaměstnanec Strana 15 (celkem 17)

16 Příloha č. 5 Kontaktní adresy pro doručování, telefonická, faxová a ová spojení. 1. Kontaktní adresa: Dolní náměstí Odolena Voda 2. Telefonická, faxová a ová spojení Pol. Jméno Telefon Mobilní tel Fax: Kontaktní adresa: 2. Telefonická, faxová a ová spojení Pol. Jméno Telefon Mobilní tel. mobilní brána: fax: havarijní služba: Strana 16 (celkem 17)

17 Příloha č. 6 Soupis předané dokumentace. Příloha č. 7 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 7/2015 ze dne Strana 17 (celkem 17)

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM

Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM Nájemní smlouva o nájmu garáže 2011/0015/MO.DSM PRONAJÍMATEL: se sídlem orgánů: bankovní spojení: číslo účtu: IČ: DIČ: zastoupený: Městská část Praha 8 Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň, Česká spořitelna,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více