Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách"

Transkript

1 Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová

2 Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen NOZ ) Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK )

3 Rekodifikace Účinnost od 1. ledna 2014 NOZ zcela zásadně nahradil úpravu občanskoprávních vztahů podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, obchodněprávních vztahů dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, spoluvlastnických vztahů k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům dle zákona č. 72/1994 Sb. či nájemních vztahů dle zákona č. 116/1990 Sb., a mnohých dalších vztahů. V 3080 NOZ je vyjmenováno 238 předpisů či jejich částí, které byla zrušeny. Nové předpisy v souvislosti s rekodifikací soukromého práva mimo veřejné zadávání: např. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech nebo zákon č. 91/2012 sb., o mezinárodním právu soukromém.

4 Zákon č. 303/2013 Sb. Část šedesátá čtvrtá, čl. LXXIV obsahuje změny některých ustanovení ZVZ 8 odst. 1, 18 odst. 1 písm. d), 18 odst. 1 písm. g), 88 odst. 4 písm. h) a v Příloze 1 v poznámce č. 3 ZVZ, kdy důsledkem zavedení pachtu v NOZ byl pacht doplněn do uvedených ustanovení ZVZ NOZ nepoužívá slova nemovitosti, byty či nebytové prostory, proto byla daná slova v 18 odst. 1 písm. d) ZVZ a v Příloze 1 v poznámce č. 3 ZVZ, nahrazena nemovité věci NOZ nepoužívá slovo podnik, ale závod, tudíž byla v ustanovení 18 odst. 1 písm. g) ZVZ slova nabytí či nájem podniku nahrazena slovy nabytí, nájem nebo pacht závodu.

5 Zákon č. 303/2013 Sb. NOZ nově upravuje vedle nájmu ( 2201 an. NOZ) pacht. Jde o obecný institut, který je upraven v 2332 an. NOZ. Dále je upraven zemědělský pacht ( NOZ) a pacht závodu ( NOZ). Na rozdíl od nájmu se u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Pachtovní právo je možné zapsat do veřejného seznamu, kterým je katastr nemovitostí. Od 1. ledna 2014 je v účinnosti nový zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

6 Zákon č. 303/2013 Sb. Část šedesátá čtvrtá, čl. LXXV obsahuje toto přechodné ustanovení: Bylo-li přede dnem nabytí účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zahájeno zadávací řízení, řídí se soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, dosavadními právními předpisy, ledaže zadavatel v zadávacích podmínkách určí jinak. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich soukromá práva a povinnosti budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. zákon č. 303/2013 Sb. V praxi bylo uvedené ustanovení přijato protichůdně, a to v tom smyslu, že A) spíše výjimečně si někteří zadavatelé uvědomili, že s Novým rokem již neplatí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zrušili zadávací řízení z důvodu, že v zadávacích podmínkách byla předložena smlouva vyhotovená podle uvedeného zákona č. 513/1991 Sb., a to i když jim byl zákon č. 303/2013 Sb. znám anebo B) většina však postupovala či postupuje podle uvedeného přechodného ustanovení. Možnost uzavírat dodatky, kterými bude určen režim smlouvy.

7 Zákon č. 303/2013 Sb. Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj, gestora veřejného investování, vydala dne stanovisko (dále jen stanovisko ) dostupné na ZVZ podle kterého Zadavatel se tedy může sám rozhodnout, jaký režim pro veřejné zakázky zadávané v přechodném období zvolí. Může si v zadávacích podmínkách vyhradit režim nového občanského zákoníku, pokud tak neučiní, smlouva se automaticky bude řídit dosavadními předpisy, tedy především starým občanským zákoníkem či obchodním zákoníkem. Přechodné ustanovení se vztahuje na soukromá práva a povinnosti ze smlouvy uzavřené na základě zadávacího nebo koncesního řízení, včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, tedy zejména práv na náhradu škody. Netýká se však práv a povinností vyplývajících z veřejnoprávních norem (např. technické či bezpečnostní předpisy týkající se předmětu plnění) ani soukromých práv, které nevyplývají přímo ze smlouvy naplnění veřejné zakázky (např. pracovněprávní vztahy, obchodní vztahy mezi dodavatelem a subdodavatelem).

8 Zákon č. 303/2013 Sb. Stanovisko dále uvádí, je, že přechodná ustanovení rovněž umožňují dohodu stran na režimu nového občanského zákoníku i v případě, že tak zadavatel neučinil již v zadávacích podmínkách. K této dohodě může dojít před uzavřením smlouvy či později dohodou o změně původního závazku. Takovou dohodu by však bylo nutné posuzovat podle pravidel uvedených 82 odst. 7 ZVZ; pokud by se jednalo o podstatnou změnu smlouvy, bylo by její uzavření v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Pokud by ale v úpravě nebyl podstatný rozdíl, dala by se taková změna považovat za nepodstatnou. Jednotlivé případy by se musely posuzovat individuálně. Do smluv vyhotovených v režimu předcházející právní úpravy a uzavíraných v letošním roce lze doplnit následující ustanovení: Vzhledem k tomu, že výběrové řízení, jehož výsledkem je uzavření této smlouvy, bylo zahájeno před , tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavírá se smlouva podle dosavadních právních předpisů čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném do , v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění.

9 Použití NOZ na smlouvy ve veřejných zakázkách Pokud ZVZ nemá vlastní úpravu, použije se NOZ ZVZ upravuje Postup při uzavírání smlouvy Některé důvody neplatnosti smlouvy Přechodné ustanovení k NOZ použije se ZVZ, jinak platí úprava smluv v NOZ

10 Kontakty Achour & Hájek s.r.o., advokátní kancelář Kaunický palác Panská Praha 1 T: F: E: W: