STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)"

Transkript

1 2. PŘEDNÁŠKA Globální tektonika Země cíl : pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy jako je magmatismus- metamorfismus- zemětřesení porušení horninových těles STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie) Podle teorie velkého třesku vznikl vesmír z extrémně husté hmoty, která se po explozi začala rozpínat a z konstantní rychlosti rozpínání ( Hubbleova konstanta) je jeho stáří současně odhadováno na cca 14 mld. let. Naše Sluneční soustava, která je součástí galaxie Mléčné dráhy, je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem. Slunce je situováno v jednom rameni této spirálně rotující galaxie, asi ve vzdálenosti cca 2/3 od jejího středu a jeho existence trvá přibližně již 5,5 mld. let. Doba oběhu Sluneční soustavy kolem středu galaxie Mléčné dráhy se odhaduje na cca 220 mil.let a pravděpodobně tato rotace ovlivňuje vývoj jednotlivých planet. U planety Země se předpokládá, že změny v gravitačním poli galaxie při této rotaci způsobují zvýšenou aktivitu endogenních pochodů. Přibližně před 5,5 mld. let se z jedné spirální mlhoviny tvořené mezihvězdným prachem a plyny začala vytvářet postupným soustřeďováním hmoty hvězda Slunce, která se stala centrem rotující nebuly diskovitého tvaru. Vlivem gravitačního stlačení hmoty došlo k iniciaci nukleárních reakcí, které se staly zdrojem energie pro planety vznikající Sluneční soustavy. Během další postupné kondenzace plynuprachového disku obklopujícího Slunce se rotací kolem kondenzačních center vytvořily zárodky planet, jejichž stáří je přibližně stejné. Jejich vývoj od shlukovací fáze adheze- gravitace silného zahřátí způsobujícího natavení hmoty trval asi 1 mld. let a toto období jejich vzniku je označováno za kosmické stádium planet. Sluneční soustava se skládá ze Slunce, z vnitřních a vnějších planet a z dalších menších objektů ( jako jsou měsíce, asteroidy, komety, meteority), jejichž průměry jsou od metrů do prvních tisícovek metrů. Vnitřní (terestrické) planety a jejich měsíce jsou si blízké svým složením, stavbou, hustotou a velikostí naší planetě Zemi. Jejich vnitřní stavba je ovlivněna řadou faktorů: - výchozím složením materiálu - velikostí planety - gravitačním potenciálem - rychlostí rotace - vzdáleností od Slunce Z těchto důvodů se jednotlivé terestrické planety nevyvíjely stejně a na některých jsou konzervována stádia vývoje, kterými při svém vývoji prošla Planeta Země. Ta má v porovnání s ostatními terestrickými planetami několik odlišností ve stavbě a složení jednotlivých geosfér, které jsou výsledkem dlouhodobého vývoje, při kterém docházelo k látkové a strukturní diferenciaci zemského tělesa. Kosmické stádium Země představuje formování vlastního tělesa planety ukončené prvotní diferenciací hmoty na jádro a plášť. Po určitém ochladnutí tělesa se pak postupně vytvářely zárodky kůry. Na vzniku hustotně stratifikovaných geosfér se nejvíce podílelo tavení hmoty, gravitační pole Země i odstředivá síla. Odplyněním pláště a kůry vznikala primární atmosféra a hydrosféra. Primární atmosféra byla hustší, teplejší a tvořil ji hlavně CO 2, CH 4, H, a Cl. Chyběl v ní kyslík, podstatně nižší byl obsah dusíku. Významnou roli na změnu jejího složení měli živé organismy, které ji později obohatily kyslíkem. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 1

2 Další vývoj planety Země, ve kterém docházelo k neustále recyklaci hmoty mezi pláštěm a kůrou (díky termální struktuře nitra naší planety) označujeme jako geologickou historii Země. Na základě poznání přirozené radioaktivity hornin a stále rychlosti rozpadu daného radioaktivního izotopu je datován začátek geologické historie Země asi před 4,6-4,7 mld. let. Stavba planety Země Model planety Země tvořený jednotlivými vnitřními geosférami : jádro plášť kůra byl sestaven z nepřímého pozorování na základě tzv. seismického modelu Země. Ze zákonitostí šíření seismických vln pevnou hmotou a z rozložení hmot v jednotlivých geosférách na základě setrvačného momentu Země a Měsíce lze odhadovat i hustotu těchto hmot, která v důsledku vyššího stlačení s hloubkou stoupá. Velké gradienty v rychlosti šíření seismických vln indikují nejvýznamnější diskontinuity, které mohou být způsobeny : - změnou skupenství hmoty - změnou hustoty Seismické vlny jsou vyvolány náhlou deformací horniny (otřesem). Při ní vznikají jednak vlny podélné P (střídavým stlačováním a rozpínáním hmoty ve směru šíření seismické vlny částice kmitají ve směru vlnění) a jednak vlny příčné sekundární S (částice kmitají kolmo na směr vlnění). Rychlost vln podélných je cca 1,7 x vyšší než vln příčných. Pro studium vnitřní stavby Země však mají význam jen ty druhy otřesů, při kterých je uvolněna velká energie, takže vzniklé seismické vlny procházejí celým zemským tělesem a změnami jejich rychlostí jsou dokumentovány plochy diskontinuity. Zemská kůra byla určena na základě nízkých rychlostí seismických vln, lokálně velmi proměnlivých, které jsou zapříčiněny velkým stupněm anizotropie zemské kůry, jejím silným tektonickým porušením a nízkou hustotou ( 2,7 2,9 g/cm 3 ). Mocnost zemké kůry je proměnlivá od cca 5 km do 90 km, závislosti na jejím vývoji ( kontinentální x oceánský typ). Na stavbě zemské kůry se podílejí horniny vyvřelé, metamorfované i sedimentární, jejichž rozložení se mění v hloubkovém profilu i plošně. Z chemických prvků jsou zastoupeny vedle kyslíku, křemík a hliník (83%), dále je to Fe,Mg,Ca,K,Na (15%) a zbytek tvoří ostatní prvky. Oceánský typ zemské kůry má jednodušší stavbu než kůra kontinentů. Při její vyšší hustotě (2,9 g/cm 3 ) má oceánská kůra menší mocnost ( 5-12 km), aby byla zachována isostatická rovnováha s kůrou kontinentů. Je tvořena z vrstvy sedimentů proměnlivé mocnosti i charakteru podle místa výskytu, někde i sedimenty chybí. Bazické (tmavé) vyvřeliny jednak vulkanického původu (čedič bazalty) a hlouběji hlubinného původu (gabra) tvoří hlavní složení oceánské kůry. Vznik a zánik oceánské kůry umožňuje recyklaci hornin v rámci kůry a pláště. Kontinentální typ zemské kůry je geochemicky mnohem pestřejší a diferencovanější než oceánský zemské kůry. Průměrná hustota je nižší (2,7 g/cm 3 ) a průměrná mocnost je cca 35 km. Je tvořena ve svrchní části sedimenty, metamorfity a vyvřelinami převážně žulového složení. Spodní část je pravděpodobně z bazických hornin. Složité tekonické procesy probíhající v geologickém vývoji zapříčinily její velké hloubkové i laterální rozdíly v petrografickém složení. Dominantními minerály v zemské kůře jsou křemen, živec a slídy (alumosilikáty). J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 2

3 Zatímco oceánský typ zemské kůry plní funkci dynamické složky geologického vývoje Země a neustále recykluje, je kontinentální kůra konzervativní složkou, která zůstává relativně stabilní a po dlouhou geologického vývoje Země je jakousi historií Země. Plošně zaujímá cca 29% zemského povrchu, která vystupuje nad současnou hladinu oceánu, ploše 41 % odpovídá její rozloha s kontinentálním svahem. Hranice zemské kůry a svrchního pláště se projevuje náhlým zvýšením rychlosti podélných seismických vln a toto rozhraní je označeno jako MOHO plocha. Petrograficky odpovídá přechodu bazických hornin do hornin ultrabazických ( horniny s vyšší hustotou.) Zemský plášť je rozdělený na svrchní (do hloubky cca 600 km) a spodní část ( do hl km) opět podle seismických charakteristik. V chemickém složení pláště převládají kyslík, hořčík a křemík (85 %) nad Fe,AL,Ca,Na,K. Tyto prvky se koncentrují do horninotvorných minerálů : olivín pyroxen, granát, tvořící horniny : peridotit a eklogit. V svrchní části pláště byla v hloubce km indikována zóna snížených rychlostí seismických vln, zvýšené plasticity a výrazného tepelného rozhraní. Je označena jako astenosféra. Vysoký termální gradient v ní umožňuje šíření tepla konvekcí, což má vliv na vznik magmat a pohyb rigidní části svrchního pláště a kůry tzv. litosférických desek. Tato zóna plní funkci kompenzační hladiny pro jednotlivé na ní plovoucí litosférické desky, mezi nimiž dochází k ustálení izostatické rovnováhy. Proto lehčí kontinentální kůra musí mít větší mocnost než těžší oceánská kůra, aby isostatická rovnováha zůstala zachována. Zemské jádro jako poslední geosféra byla rovněž na základě seismického zkoumání rozdělena na vnější a vnitřní část. Vnější jádro je pravděpodobně tekuté ( vlny S jím neprocházejí). vnitřní část jádra je kovová tvořená hlavně železem (85%), zbytek tvoří Ni,Co. Magnetické pole Země Země se otáčí kolem své osy a tekutá vrstva vnějšího jádra umožňuje plášti a kůře relativně rychlejší pohyb oproti vnitřnímu kovovému jádru. Rozdíl v těchto rychlostech vyvolá stejný účinek jako elektrická cívka, neboť vzniká jakési dynamo a jeho výsledkem je magnetické pole Země. Siločáry tohoto pole mají charakter dipólu, jehož severní a jižní pól se nekryje se zeměpisným pólem. Magnetická osa se od osy zemské rotace odchyluje asi o 11 0.Tento úhel deklinace se v geologickém vývoji Země měnil. Rovněž docházelo k četným změnám polarity magnetického pole Země - inverzi. Tyto inverze pole jsou zřejmě spjaty se změnami rychlosti konvekce v jádře. Existence tekutého vnějšího jádra je tedy podmínkou pro udržení magnetického pole Země, které chrání biosféru před zhoubným kosmickým zářením. V Sluneční soustavě jsou prokázané zatím tři silná magnetická tělesa. Vedle Země je to Slunce a Jupiter. Magnetické pole Země se skládá ze tří složek : - vnitřní ( nejsilnější) - vnější (slabá s proměnlivou intenzitou, vyvolávána elektrickými proudy v ionosféře a magnetosféře - korová ( je dána přednostní orientací ferromagnetických minerálů v horninách zemské kůry). Stupeň zmagnetizování ( susceptibilita ) hornin je různá podle obsahu Fe v minerálech a těchto minerálů v hornině. Při krystalizaci magmatu jsou vznikající minerály zmagnetizovány daným magnetickým polem Země. Tuto remanentní magnetizaci si minerály zachovávají, takže horniny stejného J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 3

4 stáří by měly mít shodné magnetické póly. Tyto paleomagnetické záznamy jsou využívány při rekonstrukci pohybů kontinentů. Termální model Země Termální struktura nitra naší planety umožňuje recyklaci hmoty mezi pláštěm a kůrou, což se odráží v tektonické, seismické a vulkanické aktivitě Země a ve stupni diferenciace zemské kůry. Jestliže tepelná bilance kontroluje veškerou geologickou aktivitu Země, pak endogenní pochody jsou závislé na uvolnění a přenosu tepelné energie. A právě existence termálních nehomogenit uvnitř jednotlivých geosfér a mezi jednotlivými geosférami jsou motorem všech geologických procesů, které dávají do pohybu hmotu. Za vnitřní zdroje tepla Země je považováno : - zbytkové teplo z raného stádia Země vzniklé přeměnou potenciální energie - teplo uvolněné radioaktivním rozpadem (kontinuální kůra) - latentní teplo uvolňované při krystalizaci magmatu - teplo uvolněné při exotermických reakcích Pro přenos tepla uvnitř Země má největší význam kondukce a konvekce. Oba druhy transportu tepla se od sebe liší svojí účinností, která je závislá hlavně na tepelném gradientu a viskozitě hmoty. Kondukce je omezena na rigidní část zemské kůry, v plášti se uplatňuje hlavně konvekční proudění tepla. Distribuce tepla se může vyjadřovat pomocí tepelného toku ( množství energie procházející jednotkou plochy), nebo geotermickým gradientem (přírůstek teploty do hloubky na jednotku délky), nebo geotermickým stupněm (hloubka potřebná k tomu, aby se teplota zvýšila o 1 stupeň). A protože distribuce tepla je ovlivňována geologickou stavbou a jejím porušením, lze na základě termální charakteristiky vyčlenit oceánskou a kontinentální litosféru, ale i termální strukturu pláště a jádra. Vnější zdroje tepla představuje sluneční záření dopadající na Zemi, které mnohokrát převyšuje množství energie produkované ochlazováním vnitřních geosfér. Efektivní využití sluneční energie je ovlivňováno dvěma faktory : albedem a skleníkovým efektem. Albedem je označován poměr mezi energií odraženou do atmosféry a energií absorbovanou zemským povrchem (%) a charakterizuje schopnost povrchu různých hmot odrážet paprsky (sníh 80 %, půda bez vegetace 35%). Skleníkový efekt je ovlivňován zejména koncentrací CO 2 v atmosféře. Narůstání jeho obsahu zvyšuje nepropustnost atmosféry vůči infračervenému záření, které se přeměňuje na teplo a vyvolává zvýšení průměrné teploty na Zemi. Bilanci CO 2 v atmosféře ovlivňuje spalování fosilních paliv, vulkanická činnost, ale i změny v hydrosféře a biosféře. CO 2 v atmosféře je v rovnováze s CO 2 ve svrchních vrstvách oceánů, kde ovlivňuje rozpustnost karbonátů. Kdyby se jeho koncentrace v ovzduší stále zvyšovala, vyvolalo by to na oceánské hladině zvýšené rozpouštění vápnitých schránek planktonu, který je i regulátorem obsahu kyslíku. Přítomnost planktonu způsobuje tmavší hladinu (snižuje odraz slunečních paprsků), světlejší hladina oceánu by tedy zvýšila albedo. Uvolnění metanu z permafrostu by způsobilo ještě silnější skleníkový efekt, a proto je velmi obtížné předpovídat intenzitu změn v koloběhu uhlíku na Zemi. Provázanost geologických procesů, při kterých dochází k výměně hmot ve vnitřních geosférách, jejichž cyklus je mnohonásobně delší, je ještě složitější. K nejvýznamnějšímu přesunu hmoty nejen v rámci zemské kůry, ale i mezi svrchním pláštěm a kůrou dochází v horninovém cyklu, který zahrnuje cyklus magmatický, metamorfní i sedimentární a souvisí s globální deskovou tektonikou. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 4

5 Litosférické desky teorie globální deskové tektoniky vychází z existence diskontinuit, jejichž průběh lze na povrchu prokázat a na základě ohnisek zemětřesení předpokládat i jejich geometrii až do hloubek 600 km, z neměnnosti průměru Země a z existence astenosféry, která svou plasticitou umožňuje relativní pohyb rigidním litosférickým deskám. Na možný pohyb kontinentů (jižní Ameriky a Afriky) bylo usuzováno již od 17. století a to podle podobnosti pobřeží těchto kontinentů, později i podle vývoje organismů a nakonec i podle podobnosti geologických poměrů. Až ve 20. století na základě poznání riftových zón v středooceánském hřbetu v Atlantském oceánu byla vysvětlena příčina tohoto pohybu teplo plášťových magmat bazaltů ( viz obr.), které je motorem pohybu. Obdobnou činností vznikají i riftové zóny na kontinentech intrakontinentální rifty, které jsou počátkem pro rozdělení kontinentu a vzniku oceánu. Morfologie oceánských hřbetů tvořených z vulkanických hornin bazaltů ( magma ze zemského pláště) s hlubokým kaňonovitým údolím riftem je v oceánské dně velmi výrazná oproti intrakontinentálním riftům, k jejichž dokumentaci kromě zlomových linií slouží i zvýšený tepelný tok, výskyt vulkánů a zvýšená seismicita území. Absolutní velikost pohybu litosférických desek mohou dokumentovat tělesa plášťového magmatu (horké skvrny), které opakovaně pronikají formou vulkánů přes pohybující se litosférickou desku (Havajské souostroví). Za předpokladu neměnnosti průměru Země musí docházet i k podsouvání litosférických desek. Těžší oceánská deska se podsouvá subdukuje pod desku pevninskou. Zóny subdukce jsou v oceánském dně dokumentovány hlubokými mořskými příkopy s nízkým tepelným tokem a na povrchu ostrovy vulkanických hornin. Geometrie plochy subdukce je interpretována podle ohnisek zemětřesení. Podle charakteristického složení vzniklých vulkanických hornin se mohou dokumentovat i staré subdukční zóny uvnitř kontinentů. Uzavírání oceánů je závěrečným stádiem tohoto pohybu, kdy dojde ke kolizi stejně těžkých pevninských desek doprovázenou deformací - zvrásněním sedimentů mořského dna a jejich vyzdvižení. Vysoké tlaky a teplota způsobí rekrystalizaci minerálního složení hlouběji uložených hornin (vznik metamorfovaných hornin) až jejich natavení vznik sekundárního magmatu, ze kterého vznikají hlubinná tělesa žulových hornin typická jen pro kontinentální typ zemské kůry. Linii kolizního systému dokumentuje pásemné vrásovo-zlomové pohoří, na jehož stavbě se podílejí zvrásněné sedimenty s komplikovanou tektonickou stavbou a krystalické břidlice metamorfované horniny, jádro pásemného pohoří tvoří žulová tělesa. Právě podle tohoto složení hornin je možné zpětně interpretovat staré kolizní systémy, i když morfologie terénu už tomu neodpovídá (zvětrání - eroze denudace území). Mladší systémy se kromě zřetelné morfologie projevují zvýšenou seismicitou. Magmatickou činností vznikají magmatické (vyvřelé) horniny, které tvoří různé typy těles ( viz obr. batolit, žíly pravé a ložní). Rychlost ochlazování magmatické taveniny v těchto tělesech závisí na jejich velikosti a hloubce uložení ( projeví se na velikosti krystalů zrnitou strukturou Později se může hloubka uložení horninového tělesa změnit ( výzdvih tektonická deformace), nebo denudací povrchu, takže tělesa hlubinných hornin mohou být pak na povrchu. Při výstupu magmatu až na zemský povrch dochází k rychlejšímu ochlazování magmatu (lávy), proto jsou výlevné horniny nestejnozrnné (krystalky v celistvé základní hmotě), výlevy vulkanických hornin mohou tvořit deskovitá nebo kuželovitá tělesa. Starší výlevná tělesa mohou být později překryty sedimenty. Praktický význam magmatické činnosti je kromě vzniku hornin dán hlavně vznikem ložisek nerostných hlavně rudních surovin. J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 5

6 Metamorfosa regionální, ke které dochází v tlakových zónách kolizního systému, se projevuje rekrystalizací postižených hornin s typickým usměrněním minerálů často až s plochami foliace (břidličnatosti). Tlakové zóny subdukce a kolizních systému jsou doprovázeny silnými projevy zemětřesení (tektonická zemětřesení), které jsou v hustě obydlených oblastech velice nebezpečné. Dochází při nich k porušení a pohybu horninových těles ( vznik zlomových linií). U ohnisek zemětřesení pod oceánským dnem navíc vzniká nebezpečí vzniku vln tsunami (přístavní vlna), kterou lze na hladině rozpoznat až když dorazí k pobřeží, což bývá u plochých pobřežích na záchranu pozdě. Tektonické deformace horninových těles, ke kterým dochází v kolizních zónách, jsou nejlépe patrné v sedimentárních komplexech, kdy původně deskovitá tělesa sedimentů vrstvy jsou deformovány do různých typů vrás, u nespojitých zlomových deformací je pak možné interpretovat směr pohybu podél zlomových linií. Proto je objasnění geologické stavby ve zvrásněném území velmi komplikované. Ze zákresu deformovaných vrstev lze v geologických mapách určit synklinální či antiklinální uložení ( viz obr. dle stáří vrstev či pomocí směrového a sklonového znaménka). Průběh zlomové linie je v geologických mapách vyznačen plnou čarou (ověřená), čárkovanou čarou (předpokládaná zlomová linie). Zlomové deformace tvoří často systémy paralelních zlomů, doprovázené intenzivnějším rozpukáním hornin. Bývají většinou preferenčními cestami pro pohyb podzemní vody, výstup radonu, stejně tak mohou být zrudněny. Jejich dokumentace v terénu nemusí být vždy patrná, na jejich existenci lze předpokládat podle těchto znaků : Projevy struktur v geomorfologii terénu : - ostré ukončení geologických těles - posunutí morfologických elevací a depresí - prudké svahy, výrazně protažené deprese - změny směru vodního toku - pramenní vývěry - drcená pásma, alterace, atmogeochemie Praktický význam tektonických deformací horninových těles: - Stabilita svahů v skalních horninách - Lokalizace skládek nebezpečných odpadů - Zakládání lomů - Vodní stavby - Podzemní stavitelství - Hydrogeologie - Geologie ložisek nerostných surovin J. Tourková, katedra geotechniky FSv ČVUT Geologie pro obor architektura 6

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy Země a její stavba Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy stáří asi 17 Ga teorie velkého třesku - vznikl z extrémně husté hmoty, která se po explozi začala rozpínat během ranných fází se vytvořily elementární

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ 2. PŘEDNÁŠKA Globální tektonika Země cíl : pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy jako je magmatismus- metamorfismus- zemětřesení porušení horninových těles STAVBA

Více

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin Geosféra Tato zemská sféra se rozděluje do několika sfér. Problematikou se zabýval fyzik Bulle (studoval zeměpisné vlny). Jednotlivé geosféry se liší podle tlaku a hustoty. Rozdělení Geosféry: Rozdělení

Více

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra č.5 Litosféra =kamenný obal Země Část zemského tělesa tvořená zemskou kúrou a části svrchního pláště. Pod litosférou se nachází astenosféra (poloplastická hmota horniny vystavené obrovské teplotě a tlaku),

Více

Otázka: Krajinná ekologie, krajina. Předmět: Biologie. Přidal(a): Králová. a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny)

Otázka: Krajinná ekologie, krajina. Předmět: Biologie. Přidal(a): Králová. a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny) Otázka: Krajinná ekologie, krajina Předmět: Biologie Přidal(a): Králová a) Krajinná ekologie, krajina (definice, typy krajiny, stabilita krajiny) Definice krajinné ekologie = Krajinná ekologie je věda

Více

Globální tektonika Země

Globální tektonika Země Globální tektonika Země cíl přednášky: Pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy, které mohou ohrozit využití území STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ

Více

VY_32_INOVACE_04.08 1/5 3.2.04.8 Stavba Země

VY_32_INOVACE_04.08 1/5 3.2.04.8 Stavba Země 1/5 3.2.04.8 Cesta do středu Země cíl odvodit původ informací o stavbě Země - chápat stavbu geosfér - znát jednotlivé geosféry - Země se skládá z vrstev (geosfér) (jádro vnitřní, vnější, plášť spodní,

Více

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo). DESKOVÁ TEKTONIKA Z historie V roce 1596, holandský kartograf Abraham Ortelius ve své práci Thesaurus Geographicus píše, že Amerika byla "odtržena" od Afriky a Evropy zemětřesením a potopami a dodává:

Více

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9 Obsah: 3 1. Úvod 9 2. Vesmír, jeho složení a vznik 12 2.1.Hvězdy 12 2.2. Slunce 14 2.3. Sluneční soustava 15 2.3.1. Vznik sluneční soustavy 16 2.3.2. Vnější planety 18 2.3.3. Terestrické planety 20 2.3.4.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Seminární práce Stavba zemského tělesa Jméno: Bc. Eva Kolářová Obor: ZTV-Z Úvod Vybrala jsem si téma Stavba zemského tělesa. Zabývala jsem se jeho

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus Desková tektonika Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus kontinenty v minulosti tvořily jednu velkou pevninu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF 6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary

Více

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Biologie - Kvarta Biologie kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Kvarta Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní vědy

Více

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Stavba Země Moc toho nevíme Stavba Země Použití seismických vln Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země kůra a plášť Rychlost

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY Seminář z Geologie a Paleontologie je povinně volitelný seminář určený studentů třetího a čtvrtého ročníku gymnázia. V případě zájmu se ho mohou účastnit i Ti studenti vyššího gymnázia, kteří projeví zájem

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Slovo úvodem 9 1 Klasická astronomie, nebeská mechanika 11 1.1 Časomíra...... 11 1.1.1 Sluneční hodiny.... 11 1.1.2 Pravý místní sluneční čas versus pásmový středoevropský čas.. 13 1.1.3 Přesnější definice

Více

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.

Více

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy Proč moře? Děje v moři a nad mořem rozhodují o klimatu pevnin Produkční procesy v moři ovlivňují

Více

Rizikové endogenní pochody

Rizikové endogenní pochody Rizikové endogenní pochody typy sopečnéčinnosti: hlubinný magmatismus = plutonismus povrchový magmatismus = vulkanismus Sopečnáčinnost Zemětřesení Magmatizmus (plutonizmus a vulkanizmus) Zdroje vulkanismu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ zemětřesných vln 1906 - objev vnějšího

Více

Vznik a vývoj litosféry

Vznik a vývoj litosféry Vznik a vývoj litosféry O čem bude řeč Stavba zemského tělesa a zemské kůry. Desková tektonika a pohyb litosférických desek. Horotvorná činnost. Sopky a sopečná činnost. Vznik a vývoj reliéfu krajiny.

Více

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti Stavba zemského tělesa Procesy v kůře a plášti Stavba zemského tělesa Zemské geosféry, heterogenita pláště, fyz. parametry zemského pláště Pohyby na deskových rozhraních versus pohyby v astenosféře 1=

Více

Země je tepelný stroj aneb jak Země chladne

Země je tepelný stroj aneb jak Země chladne Země je tepelný stroj aneb jak Země chladne Hana Čížková Katedra geofyziky MFF UK Athanasius Kircher, Mundus Subterraneus, 1664 TERMÁLNÍ KONVEKCE FYZIKA FYZIKA ZEMĚ konvekce významný mechanismus přenosu

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

Geologie sedimentárních pánví

Geologie sedimentárních pánví Typy pánví a pánevní analýza Geologie sedimentárních pánví M. Rajchl, K. Martínek, LS 2008, 2/1 1. úvod (1h) MR typy pánví, geotektonická pozice, tepelný tok, potenciál k zachování, délka života, subsidenční

Více

Exoplanety (extrasolar planet)

Exoplanety (extrasolar planet) Exoplanety Exoplanety (extrasolar planet) Existují planety také kolem jiných hvězd než Slunce? antika myslitelé proč ne? od 18. století - Laplace, Kant vznik Sluneční soustavy 1988 - planeta γ Cep (hypotéza)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Přírodovědecká fakulta Vítězslav Straka Zhodnocení dosavadních průzkumných prací v oblasti ložiska uhlovodíků Uhřice Jih a jejich aplikace při posuzování využitelnosti ložiska

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Vesmír. https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM

Vesmír. https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM Vesmír https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy Vesmír ~ stáří 13,82 Ga, teorie velkého třesku - vznikl z extrémně husté hmoty, která

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 6. část Geochemie endogenních procesů 6. část Struktura Země jádro vnější, vnitřní (celková tloušťka 3490 km) plášť tloušťka 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny kůra variabilní

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 www..pruzkum.cz e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 7 HOLEŠOVICE PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ REŠERŠE Mgr. Martin Schreiber

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,

Více

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch) Rudní žíly Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny)

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Environmentáln. lní geologie sylabus 1 Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS - Z Rozsah 2/0 LS Zk. Čas v geologické historii Země. v geomateriálech disciplína

Environmentáln. lní geologie sylabus 1 Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS - Z Rozsah 2/0 LS Zk. Čas v geologické historii Země. v geomateriálech disciplína Čas v geologické historii Země Environmentáln lní geologie sylabus 1 Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS - Z Rozsah 2/0 LS Zk Trvání 20.století 0.000 0002% % doby existence Země Život na Zemi 85-90% Mnohob.

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Sopečná činnost a zemětřesení Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory Magma = roztavený horninový materiál a) čedičové řídké, vzniká roztavení hornin

Více

Úvod do geologie, vnitřní stavba Země, rozdělení hornin

Úvod do geologie, vnitřní stavba Země, rozdělení hornin Úvod do geologie, vnitřní stavba Země, rozdělení hornin Geologie: výzkum látkového složení Země, její stavby a pochodů, kterými dochází ke změně zemského povrchu a nitra Země - význam geologie ve stavební

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 253 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 10.2.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika Fyzická geografie Daniel Nývlt Litosféra a desková tektonika Osnova: LITOSFÉRA A DESKOVÁ TEKTONIKA 1. Vnitřní stavba Země 2. Základní stavební prvky zemského povrchu 3. Základy deskové tektoniky 4. Wilsonův

Více

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně.. Dynamická planeta Země zemský povrch se neustále mění většina změn probíhá velmi pomalu jsou výsledkem působení geologických dějů geologické děje dělíme: vnitřní vnější Pohyby desek vzdalují se pohybují

Více

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Horniny a jejich použití ve stavebnictví a jejich použití ve stavebnictví Hornina anorganická nestejnorodá přírodnina tvořená minerály Minerál prvek nebo chemická sloučenina, (nerost) která je krystalická a která vznikla jako výsledek geologických

Více

Odhad změny rotace Země při změně poloměru

Odhad změny rotace Země při změně poloměru Odhad změny rotace Země při změně poloměru NDr. Pavel Samohýl. Seznam symbolů A, A, A součinitel vztahu pro závislost hustoty Země na vzdálenosti od středu, totéž v minulosti a současnosti B, B, B součinitel

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O)

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) Datum: Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O) POLOHA A ROZLOHA - území ČR má plochu 78 864 km 2-21. místo v Evropě a 114. ve světě - žije v ní 10, 549 mil. lidí - 78. na světě - průměrná hustota zalidnění

Více

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE: A 1. Čím se zabývá MINERALOGIE? 2. Co zkoumá PALEONTOLOGIE? 3. Co provádí geolog při terénním průzkumu? 4. Kdy vznikla Země? 5. Jaká byla prvotní atmosféra na Zemi? 1 6. Uveď

Více

Geochemie endogenních procesů 8. část

Geochemie endogenních procesů 8. část Geochemie endogenních procesů 8. část zemský plášť má tloušťku 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny diskontinuity (410 km a 660 km) velmi málo informací (převážně geofyzika

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů

Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Matematický model nástroj pro hodnocení parametrů transportu kontaminantů Transport chlorovaných uhlovodíků z výrobního areálu Transporta Chrudim a.s. 28. 29. listopadu 27, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing.

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření. FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Metalografie ocelí a litin

Metalografie ocelí a litin Metalografie ocelí a litin Metalografie se zabývá pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury kovů a slitin. Dále také stanoví, jak tato struktura souvisí s chemickým složením, teplotou a tepelným

Více

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika Fyzická geografie Zdeněk Máčka Lekce 1 Litosféra a desková tektonika 1. Vnitřní stavba zemského tělesa Mohorovičičova diskontinuita Průměrný poloměr Země 6 371 km Gutenbergova diskontinuita Pevné vnitřní

Více

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Přednáška 2 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Stavba a složení Země dělení dle jednotlivých sfér jádro (vnitřní,

Více

Geochemie endogenních procesů 7. část

Geochemie endogenních procesů 7. část Geochemie endogenních procesů 7. část Hlavní prvky základní klasifikace hornin petrogeneze magmat nízká citlivost, často velké ovlivnění zvětráváním Stopové prvky vysoká citlivost, převážně nemobilní

Více

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech.

Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Hydrosféra - (vodní obal Země) soubor všeho vodstva Země povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. hydrologie hydrogeografie oceánografie hydrogeologie Hydrologický

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Krajinná sféra 15.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Krajinná sféra 15.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra 15.TEST k ověření znalostí Planeta Země - TEST Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí

Více

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler Čas: 2 hod. Václav Ziegler Liberecký kraj GPS: 50 40 27,41 N,14 56 45,86 E Osečná Český Dub 1 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. začátek exkurze obec Kotel 2. Pod Čertovou zdí 3. vylámané rýhy po těžbě Čertovy zdi 4.

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN Zdeněk Žalud 1, Miroslav Trnka 1, Daniela Semerádová 1, Martin Dubrovský 1,2 1 Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická

Více

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu?

Jaké jsou charakteristické projevy slézání na svahu? 4.7.2. Svahová modelace Tíže zemská (nebo-li gravitační energie) je jedním z nejdůležitějších geomorfologických činitelů, který ovlivňuje vnější geomorfologické pochody. Působí na souši, ale i na dně moří.

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera JEZERA Jezero je vodní nádrž, jež se nedá jednoduchým způsobem vypustit (na rozdíl od přehradních nádrží a rybníků), je napájena povrchovou vodou přítoky řek, podzemní vodou a není součástí světového oceánu.

Více

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů Teplotní roztažnost pevných látek l a kapalin Teplotní délková roztažnost Teplotní objemová roztažnost a závislost hustoty na teplotě Objemová roztažnost

Více

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,budovatelů 2830, 434 37 Most ABSTRAKT: V zájmovém

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Přípravný den projekt Kameny a voda

Přípravný den projekt Kameny a voda Přípravný den projekt Kameny a voda Cíl exkurze pro studenty gymnázia Praktické osvojení teoretických znalostí z výuky Získání obecných i technologických znalostí o těžbě a zpracování kamene Shlédnutí

Více

Geologie. Mgr. Petr Křížek

Geologie. Mgr. Petr Křížek Geologie Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Fotografie:

Více