DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE"

Transkript

1

2 DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

3 obsah table of contents 4 5 O společnosti About Us 6 7 Náš tým Our Team 8 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE Crescon Build-to-Suit Crescon Design-Build Crescon Green Kancelářské prostory Office Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse Spaces Obchodní prostory Retail Spaces Stavby pro veřejný sektor Public Sector Projects Rezidenční projekty Residential Projects INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES Crescon Single-Source Solution Development Development Správa nemovitostí Property Management Realitní služby Real Estate Services Finanční služby Financial Services Naše projekty Our Projects 40 Kontakty Contacts

4 o společnosti about us Crescon je developerskou společností, která je v řadě aspektů inovátorem na trhu. Aplikujeme koncept Crescon Build-to-Suit, tedy realizaci staveb na míru klientům. V průběhu realizace projektu pak uplatňujeme unikátní přístup Crescon Design-Build, kterým dokážeme významným způsobem omezit finanční, technická i časová rizika investora. Díky tomuto modelu jsme schopni zadavateli garantovat cenu budovy již ve fázi studie stavby. Crescon působí v České republice od roku Portfolio společnosti v současné době tvoří více než 15 projektů. Crescon, a real estate developer, is in many respects an innovator on the market. We apply the Crescon Build-to- Suit concept for projects individually conceived to meet the client s needs. While carrying out the project we apply the unique Crescon Design-Build approach, whereby we can considerably limit financial, technical, and time risks to the investor. Thanks to this model we are able to guarantee the client the price of a building as early as in the pre-planning stage. Crescon has been working in the Czech Republic since The company portfolio now comprises more than 15 projects. ÚVOD INTRODUCTION 9

5 Naším základním talentem je talent našich zaměstnanců Our principle talent is the talent of our employees NÁŠ TÝM OUR TEAM Úspěch našeho podnikání je přímo závislý na spolupráci mnoha profesí během dlouhého období přípravy a realizace každého projektu. Mezi nejcennější aktiva společnosti Crescon proto patří její zaměstnanci, jejichž výběru, dalšímu vzdělávání i profesnímu růstu věnujeme velkou pozornost. Naše personální strategie se dnes a denně osvědčuje při řešení složitých úkolů. Crescon disponuje talentovaným týmem profesionálů, kteří jsou oddáni společnému cíli výstavbě budov, jež naplňují představy a očekávání investorů. The success of our business is directly dependent on working with many professions during the long course of the preparation and carrying out of each project. Consequently, among Crescon s most valuable assets are its employees, and that is why we devote a great deal of attention to their selection, further training, and professional growth. Our personnel strategy proves itself daily in solving complex tasks. Crescon has at its disposal a talented team of professionals devoted to a common aim the construction of buildings that match the ideas of our investors and meet their expectations. 11 ÚVOD INTRODUCTION

6 OBLASTI ODBORNÉ působnosti AREAS OF EXPERTISE Crescon Build-to-Suit Crescon Design-Build Crescon Green Kancelářské prostory Office Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse Spaces Obchodní prostory Retail Spaces Stavby pro veřejný sektor Public Sector Projects Rezidenční projekty Residential Projects

7 Naším cílem je přizpůsobit budovu vaší společnosti, nikoli naopak Adapting the building to your company, not your company to the building, is our aim CRESCON Build-TO-Suit Budovy, které Crescon staví, nejsou obyčejnými budovami. Crescon staví budovy podle vašich představ. V místě, které si vyberete, v termínu, ve kterém je potřebujete, takové, jaké si je přejete, a v rámci vašeho rozpočtu. Není podstatné, zdali potřebujete 500, nebo m 2 podlahových ploch, Crescon je připraven být vaším partnerem a postavit vám budovu na míru. Aplikací unikátního přístupu Crescon Design-Build jsme schopni docílit výrazných finančních úspor a zkrátit dobu realizace projektu. The construction projects that Crescon undertakes are not run of the mill. Crescon builds in line with your ideas at the site that you select, in the time you need it, the way you want it, and within your budget. For Crescon, the key point is not whether you need 500 square metres or 50,000 square metres. Crescon is ready to be your partner and to build your building to your requirements. The application of the unique Crescon Design-Build approach enables us to achieve considerable financial savings and reduce the time it takes to carry out the project. 15 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

8 Architektura & Inženýring Architecture & Engineering Crescon Design-Build Unikátní přístup Crescon Design-Build koordinuje činnost architektů, stavebních inženýrů, dodavatele stavby a správy nemovitostí způsobem, který optimalizuje technické a prostorové řešení budov. Řízená spolupráce jednotlivých profesí již od samého počátku projektu je efektivní cestou k naplnění představ investora v daném čase a v rámci stanoveného rozpočtu. Development Development Crescon Design-Build TM Stavba Construction Přístupem Crescon Design-Build developer přebírá celkovou odpovědnost za úspěšnou realizaci projektu od zpracování konceptu po obsazení budovy finálním uživatelem. Komunikace s klientem a rozhodování probíhá v reálném čase podle stanoveného protokolu. Klient je průběžně informován o variantách architektonických, technických a cenových řešení. Tento postup nám umožňuje výrazně zkrátit dobu realizace a docílit zajímavých úspor při stavbě i následném provozu budovy. Jsme schopni garantovat cenu stavby již ve fázi zpracování studie. Tím vyloučíme možnost, že je investorem vybrán návrh projektu, u kterého se teprve po vydání stavebního povolení zjistí, že jeho realizace je zcela mimo rámec zvažovaného rozpočtu. Finance Finance Správa nemovitostí Property Management The unique Crescon Design-Build approach coordinates the work of the architects, building engineers, contractors, and property managers to optimize technical and spatial solutions to building projects. Managed collaboration of the individual professions from the very start of the project is an effective way to execute the ideas of the investor on schedule and within budget. With the Crescon Design-Build approach the developer assumes full responsibility for the successful execution of the project, from working out the initial concept to the tenant s final occupancy of the building. Communication with the client and decision-making takes places in real time according to the agreed-upon schedule. The client is regularly informed about different architectural, technical, and cost solutions. This approach enables us greatly to reduce the time required for carrying out the project and to achieve considerable savings in the construction of the building and its final operating costs. Dokonale zvládnuté procesy nejsou naším cílem, ale cestou We don t just aim for a superbly managed approach, we use one We are able to guarantee the price of the building as early as the preliminary planning stage. In this way we ensure that the project selected by the investor will not, after receiving planning permission, turn out to be beyond the planned budget. 17 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

9 Crescon Green Citlivý přístup k životnímu prostředí je jednou z našich priorit a je samozřejmou součástí našeho každodenního snažení. Naše úsilí je cíleno zejména na tyto oblasti: ohleduplný návrh využití pozemku, ochrana vodních zdrojů a snaha o minimalizaci spotřeby vody, efektivní využití energie a použití obnovitelných energetických zdrojů, optimalizace objemu použitých materiálů a ostatních zdrojů. Tyto hodnoty se snažíme přirozeným způsobem začlenit do každé fáze naší práce. Zároveň však používáme zdravý rozum, aby tato snaha byla v rovnováze s rozpočtem klienta a tvorbou příjemného vnitřního prostředí budov. A sensitive approach to the natural environment is one of our priorities and a common feature of our daily work. We focus on the following areas: Minimalizujeme vliv budov na životní prostředí We minimize the building s impact on the natural environment an environmentally friendly design for the use of the property, protection of water resources and an effort to minimize water consumption, efficient energy use and the employment of renewable sources of energy, optimization of the quantity of materials and other resources used. We try in a natural way to incorporate these values into each phase of our work. But we also use common sense to ensure that this effort is in line with the client s budget and the creation of pleasant interiors in the building. 19 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

10 Vytváříme lepší místo pro práci, aby lidé lépe pracovali We create better places to work so people work better kancelářské prostory office Kancelářské budovy nevnímáme jako pouhá seskupení stěn a stropů, skla, betonu a technologického vybavení. Je to prostředí, kde zaměstnanci tráví podstatnou část svého času, aby vytvářeli přidanou hodnotu pro svou společnost. We do not see office buildings as merely a collection of walls, ceilings, steel, glass, concrete, and utilities. They are, rather, environments where employees spend a substantial part of their time in order to create added value for their company. Efektivní kancelářská budova je pojmem, který devalvoval svým často nevhodným užíváním. Naším cílem je navrátit mu jeho pravý význam. Přístup Crescon Design-Build nám umožňuje navrhovat budovy efektivní z hlediska jejich funkce i nákladů na výstavbu a jejich dlouhodobý provoz. Klientům navrhujeme kancelářské budovy na míru. Jsme tak schopni docílit významných časových a finančních úspor. Pokud klient začne své potřeby řešit včas, není nutné přistupovat k finančním a provozním kompromisům, jaké jsou obvyklé u dokončených budov nebo staveb, které mají vydané územní rozhodnutí či stavební povolení. An efficient office building is a term that has been devalued by its often inappropriate use. Our aim is to give it back its true meaning. The Crescon Design-Build approach enables us to design efficient buildings with regard to their function and the costs of construction and long-term use. For our clients we design office buildings made to measure. We are able to achieve considerable savings of time and money. By helping the client to deal with their requirements in time, we can help them to avoid the compromises in financing and operational requirements, which otherwise so frequently have to be made when completing projects that already have planning permission. OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 21

11 Potřeby uživatelů jsou naší přirozenou prioritou The occupier s needs are our natural priority Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse spaces Potřeby uživatelů budov pro výrobu a skladování jsou obvykle velmi specifické a jejich splnění vyžaduje detailní pochopení ze strany developera. Naši odborníci jsou zadavatelům zvyklí naslouchat. The needs of an occupier of buildings for manufacture or storage are usually highly specific, and meeting those needs requires the developer s in-depth understanding of them. Our experts listen fully to our clients. Jsme schopni předvídat budoucí provozní aspekty výrobních i skladových budov. Disponujeme detailními znalostmi problematiky skladových a regálových systémů, automatického zakládání a chlazených skladových prostor. Známe rovněž specifika energetiky, logistiky, dopravy, speciálních zařízení a mnohá další. Přístup Crescon Design-Build nám umožňuje navrhovat stavebně i provozně efektivní budovy. We anticipate future operational aspects of industrial and warehouse buildings. We have at our disposal detailed knowledge of the problems of storage and shelf storage systems, automatic loading, and cold-storage spaces. We also know the special requirements of power supply, logistics, transport, specialized equipment, and much more. The Crescon Design-Build approach enables us to design buildings that are structurally and operationally efficient. OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 23

12 Obchodní prostory Retail spaces Development obchodních prostor je kategorií, která je v mnoha směrech zcela odlišná od ostatních segmentů. Vyžaduje specifický přístup při návrhu, financování, realizaci i následném provozu stavby. The development of retail spaces is in many respects completely different from other fields. It requires a special approach to the design, financing, construction, and subsequent operation of the building. Chápeme přímou úměru mezi úspěchem projektu a úspěchem jeho nájemců We understand the direct proportionality between the success of a building and the success of its tenants Koncept celkového návrhu, skladba nájemců i vnitřní uspořádání budov pro obchod se řídí pevnými pravidly, jejichž dokonalá znalost je nezbytná. Je mimořádně důležité uvědomit si, že úspěšnost projektu je více než kdekoliv jinde závislá na individuální úspěšnosti jednotlivých nájemců i jejich vzájemné komplementaritě. Jsme přesvědčeni, že svými zkušenostmi a ověřeným subdodavatelským systémem dokážeme napomoci úspěšné realizaci vašich záměrů. The concept of the whole design, the tenant mix, and the disposition of the interiors for retail is governed by fixed rules, knowledge of which is essential. It is extremely important to realize that the success of such a project, more than others, is dependent on the individual success of each of the tenants and their complementarity. We are convinced that with our experience and our proven system of sub-contracting we are able to help you to achieve your aims. 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

13 STAVBY pro veřejný sektor Public Sector projects Cítíme odpovědnost za veřejný zájem We have a sense of responsibility towards the public Stavby pro veřejný sektor jsou velmi různorodým segmentem, který zahrnuje výstavbu škol, školek, knihoven, zařízení pro sport, odpočinek, kulturní vyžití a řadu dalších aktivit. Crescon spolupracuje s městy, institucemi i dalšími subjekty, kterým nabízí komplexní servis developera. Jsme schopni významným způsobem omezit rizika spojená s realizací projektu a navrhnout optimální způsob jeho financování. Samozřejmou součástí našich služeb je zajištění dodržení všech podmínek, které jsou pro zadávání a realizaci těchto projektů stanoveny příslušnými zákony České republiky. Designing projects for the public sector is a highly diverse area, which includes the building of schools, libraries, sports and leisure facilities, and arts centres. Crescon works together with towns, institutions, and other bodies, and offers them the comprehensive services of a developer. We are able to limit considerably the risks involved in carrying out a project and to propose an optimal way to finance it. A natural feature of our service is to ensure the meeting of all the terms and conditions set by Czech law for the design and carrying out of these projects. 27 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

14 Rezidenční projekty Residential projects Ke každému rezidenčnímu projektu přistupujeme s vědomím, že pořízení nového bydlení je vždy významným životním krokem. Proto se snažíme nabídnout to nejlepší. We approach each residential project aware that getting a new place to live is always an important step in one s life. That s why we endeavour to offer the best. Velkou pozornost věnujeme dispozičnímu řešení každého bytu. Důsledně oddělujeme privátní a veřejnou zónu a dbáme na efektivní poměr mezi komunikacemi a obytnou plochou místností. Přemýšlíme o světových stranách, počtu sociálních zařízení, úložných prostorách i parkování. Terasy, které stavíme, jsou vždy dostatečně široké pro umístění jídelního stolu. Naším cílem je také hospodárný provoz bytu, který však musí být v harmonii a rovnováze s uživatelským komfortem. We pay close attention to the design of the layout of each flat. We strictly separate the private from the public areas, and ensure efficient ratios between the corridors and the living area of the rooms. We take into careful consideration exposure to the elements, the number of social amenities, storage space, and parking. The terraces that we build are always wide enough for a table to enjoy meals at. We also aim to achieve the flat s economical operation, in harmony and balance, however, with the comfort of the occupier. Nestavíme dům, stavíme váš domov We build a home for you, not just a house OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 29

15 integrované služby INTEGRATED services Crescon Single-Source Solution Development Development Správa nemovitostí Property Management Realitní služby Real Estate Services Finanční služby Financial Services

16 Crescon Single-Source Solution Každý projekt představuje celou řadu rizik. Úspěch developera závisí především na jeho schopnosti identifikovat je a dokonale zvládnout koordinaci mnoha různých odborností. Rizika pod kontrolou Risk management Crescon Single-Source Solution integruje klíčové aktivity v rámci vlastních kapacit společnosti. Jejich interakce je tak hladší a komunikace probíhá rychleji. Standardizované procesy vedou k eliminaci možných chyb, úspoře času a nákladů. Integrované služby poskytujeme jako celek, je však možné nabídnout je i jednotlivě. Every project involves a whole range of risks. The success of the developer depends mainly on the ability to identify them and to manage to coordinate the many different areas of expertise perfectly. The Crescon Single-Source Solution integrates the key activities of the company s own experts. Their interaction is thus smoother and communication is quicker. The standardized approaches lead to the elimination of possible mistakes, and to the saving of time and money. We provide integrated services as a whole to our clients, but can also offer them individually. 33 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

17 development development Tvoříme efektivní budovy We make efficient buildings Crescon je společností se zkušenostmi v oblasti developmentu kancelářských, výrobních, obchodních a rezidenčních projektů. Náš tým odborníků je připraven nabídnout vaší společnosti plnou škálu služeb developera od výběru vhodného pozemku a návrhu struktury financování přes koordinace projektových prací, povolovacího řízení a stavby až po předání nemovitosti do užívání a její následnou správu. Crescon is a company with a great deal of experience in the development of projects for office, industrial, retail, and residential space. Our team of experts is well prepared to offer your company the full range of services of a developer, from the selection of property to a proposed structure of financing, the coordination of planning, applying for planning permission, the actual construction work, the transfer of the property to its user, and its management. Crescon při své činnosti uplatňuje unikátní přístup Crescon Design-Build, který klientům nabízí know-how developera, návrh optimální finanční struktury, nápaditý přístup k návrhu stavby, převzetí odpovědnosti za kvalitu jejího provedení a plnění harmonogramu i stanoveného rozpočtu. To vše prostřednictvím jediného partnera. Tento přístup nám umožňuje stavět nákladově, prostorově a provozně efektivní budovy, které uspokojují představy našich klientů. In its work, Crescon takes the unique Crescon Design- Build approach, which offers our clients the know-how of an experienced developer, proposes optimal structures of financing, employs resourceful approaches to building design, and assumes responsibility for the quality of its execution and for meeting the schedule and budget requirements, all as the sole partner. This approach enables us to build efficiently in terms of costs, space, and operations, to the client s complete satisfaction. 35 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

18 Správa nemovitostí Property Management Staráme se s maximální péčí We take the utmost care Crescon zajišťuje správu nemovitostí na celém území České republiky, a to jak objektů vlastních, tak i ve vlastnictví třetích osob. Námi spravované objekty mají různý charakter i rozdílnou geografickou polohu. Jedno však mají společné, profesionální přístup našich pracovníků a jejich snahu o navýšení celkové hodnoty aktiv, která jsou nám svěřena do péče. Používáme nejmodernější technologie, neustále se snažíme o maximální obsazenost prostor, optimalizujeme strukturu dodávaných služeb a minimalizujeme provozní náklady. Při realizaci projektů se naši odborníci na správu účastní celého procesu již ve fázi projektové přípravy a svými zkušenostmi přispívají k řešení důležitých detailů, které významně ovlivňují budoucí efektivitu provozu. Crescon ensures the management of property throughout the Czech Republic, both of its own and of buildings owned by a third party. We manage various kinds of buildings in geographically diverse locations. But they all have one thing in common namely, our employees professional approach and their efforts to increase the overall value of the assets that have been placed in our care. We use the most modern technology. We are constantly endeavouring to achieve the full capacity of spaces, to optimize the structure of services supplied, and to minimize operating costs. In carrying out projects, our propertymanagement experts take part in the whole process, right from the planning stage, and with their experience they contribute to solving problems in important details, which considerably influence the future efficiency of operations. 37 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

19 Jako developer lépe chápeme souvislosti As a developer, we truly understand the context Realitní služby real estate services Crescon disponuje vlastním týmem, který v rámci systému integrovaných služeb zajišťuje realitní činnost. Působíme v komerčním i rezidenčním segmentu, zajišťujeme prodej, pronájem i akviziční činnost všech typů nemovitostí. Poskytujeme též konzultační činnost v oblasti možností zvýšení hodnoty aktiv. Díky dokonalé znalosti trhu spojené s komplexními zkušenostmi developera lépe chápeme souvislosti a dopady realitních služeb a jsme silným partnerem našich klientů i protivníkem protistran. As part of its integrated system, Crescon has its own team of experts providing real estate services. We work in the commercial and residential sectors, ensuring sales, rentals, and acquisitions of all kinds of properties. We also provide consulting services related to the possibilities of increasing asset value. Thanks to our superb knowledge of the market, linked with the comprehensive experience of a developer, we better understand the context and impact of real estate services, and are a strong partner for our clients and formidable opponent to the other side. INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES 39

20 Optimální alternativu financování nalezneme pouze tehdy, zvážíme-li všechny ostatní We ll propose optimal financing only after having considered all the alternatives Crescon disponuje detailní znalostí problematiky financování nemovitostí. Jsme schopni navrhnout optimální strukturu financování projektů se znalostí daňové problematiky a zákonů v České republice i v zahraničí. Rozvíjíme dlouhodobé kontakty s bankami, institucionálními i privátními investory. Svým klientům nabízíme inovativní přístup, schopnost identifikovat příležitosti i možná rizika a chceme jim tak přinést vyšší přidanou hodnotu. Finanční služby Financial Services Crescon has in-depth knowledge of property financing. With knowledge of the subject and of the laws of the Czech Republic and other countries we can design an optimal structure of project financing. We have developed longterm contacts with banks as well as institutional and private investors. We offer our clients an innovative approach, and an ability to identify opportunities and possible risks, and thus bring greater added value to our clients. 41 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

21 NAŠE PROJEKTY OUR PROJECTS Přehled našich aktuálních projektů naleznete na For an overview of our current projects, please visit our website at

22 kontakty contacts sídlo domicile: Procházkova 1187/ Praha 4 kancelář office: Ve studeném 1817/ Praha 4 telefon phone:

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT PRODEJ A PRONÁJEM LEASE AND SALES WE THINK, CREATE, COMMIT AND WE SELL Exkluzivní, stylové, výjimečné nemovitosti Profesionální tým makléřů s dlouholetými zkušenostmi Realitní poradenství na vysoké úrovni

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 developer: CERTIFICATION AIMED: outstanding typické podlaží / typical floor kanceláře office obchody retail restaurace canteen

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více