DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE"

Transkript

1

2 DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

3 obsah table of contents 4 5 O společnosti About Us 6 7 Náš tým Our Team 8 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE Crescon Build-to-Suit Crescon Design-Build Crescon Green Kancelářské prostory Office Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse Spaces Obchodní prostory Retail Spaces Stavby pro veřejný sektor Public Sector Projects Rezidenční projekty Residential Projects INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES Crescon Single-Source Solution Development Development Správa nemovitostí Property Management Realitní služby Real Estate Services Finanční služby Financial Services Naše projekty Our Projects 40 Kontakty Contacts

4 o společnosti about us Crescon je developerskou společností, která je v řadě aspektů inovátorem na trhu. Aplikujeme koncept Crescon Build-to-Suit, tedy realizaci staveb na míru klientům. V průběhu realizace projektu pak uplatňujeme unikátní přístup Crescon Design-Build, kterým dokážeme významným způsobem omezit finanční, technická i časová rizika investora. Díky tomuto modelu jsme schopni zadavateli garantovat cenu budovy již ve fázi studie stavby. Crescon působí v České republice od roku Portfolio společnosti v současné době tvoří více než 15 projektů. Crescon, a real estate developer, is in many respects an innovator on the market. We apply the Crescon Build-to- Suit concept for projects individually conceived to meet the client s needs. While carrying out the project we apply the unique Crescon Design-Build approach, whereby we can considerably limit financial, technical, and time risks to the investor. Thanks to this model we are able to guarantee the client the price of a building as early as in the pre-planning stage. Crescon has been working in the Czech Republic since The company portfolio now comprises more than 15 projects. ÚVOD INTRODUCTION 9

5 Naším základním talentem je talent našich zaměstnanců Our principle talent is the talent of our employees NÁŠ TÝM OUR TEAM Úspěch našeho podnikání je přímo závislý na spolupráci mnoha profesí během dlouhého období přípravy a realizace každého projektu. Mezi nejcennější aktiva společnosti Crescon proto patří její zaměstnanci, jejichž výběru, dalšímu vzdělávání i profesnímu růstu věnujeme velkou pozornost. Naše personální strategie se dnes a denně osvědčuje při řešení složitých úkolů. Crescon disponuje talentovaným týmem profesionálů, kteří jsou oddáni společnému cíli výstavbě budov, jež naplňují představy a očekávání investorů. The success of our business is directly dependent on working with many professions during the long course of the preparation and carrying out of each project. Consequently, among Crescon s most valuable assets are its employees, and that is why we devote a great deal of attention to their selection, further training, and professional growth. Our personnel strategy proves itself daily in solving complex tasks. Crescon has at its disposal a talented team of professionals devoted to a common aim the construction of buildings that match the ideas of our investors and meet their expectations. 11 ÚVOD INTRODUCTION

6 OBLASTI ODBORNÉ působnosti AREAS OF EXPERTISE Crescon Build-to-Suit Crescon Design-Build Crescon Green Kancelářské prostory Office Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse Spaces Obchodní prostory Retail Spaces Stavby pro veřejný sektor Public Sector Projects Rezidenční projekty Residential Projects

7 Naším cílem je přizpůsobit budovu vaší společnosti, nikoli naopak Adapting the building to your company, not your company to the building, is our aim CRESCON Build-TO-Suit Budovy, které Crescon staví, nejsou obyčejnými budovami. Crescon staví budovy podle vašich představ. V místě, které si vyberete, v termínu, ve kterém je potřebujete, takové, jaké si je přejete, a v rámci vašeho rozpočtu. Není podstatné, zdali potřebujete 500, nebo m 2 podlahových ploch, Crescon je připraven být vaším partnerem a postavit vám budovu na míru. Aplikací unikátního přístupu Crescon Design-Build jsme schopni docílit výrazných finančních úspor a zkrátit dobu realizace projektu. The construction projects that Crescon undertakes are not run of the mill. Crescon builds in line with your ideas at the site that you select, in the time you need it, the way you want it, and within your budget. For Crescon, the key point is not whether you need 500 square metres or 50,000 square metres. Crescon is ready to be your partner and to build your building to your requirements. The application of the unique Crescon Design-Build approach enables us to achieve considerable financial savings and reduce the time it takes to carry out the project. 15 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

8 Architektura & Inženýring Architecture & Engineering Crescon Design-Build Unikátní přístup Crescon Design-Build koordinuje činnost architektů, stavebních inženýrů, dodavatele stavby a správy nemovitostí způsobem, který optimalizuje technické a prostorové řešení budov. Řízená spolupráce jednotlivých profesí již od samého počátku projektu je efektivní cestou k naplnění představ investora v daném čase a v rámci stanoveného rozpočtu. Development Development Crescon Design-Build TM Stavba Construction Přístupem Crescon Design-Build developer přebírá celkovou odpovědnost za úspěšnou realizaci projektu od zpracování konceptu po obsazení budovy finálním uživatelem. Komunikace s klientem a rozhodování probíhá v reálném čase podle stanoveného protokolu. Klient je průběžně informován o variantách architektonických, technických a cenových řešení. Tento postup nám umožňuje výrazně zkrátit dobu realizace a docílit zajímavých úspor při stavbě i následném provozu budovy. Jsme schopni garantovat cenu stavby již ve fázi zpracování studie. Tím vyloučíme možnost, že je investorem vybrán návrh projektu, u kterého se teprve po vydání stavebního povolení zjistí, že jeho realizace je zcela mimo rámec zvažovaného rozpočtu. Finance Finance Správa nemovitostí Property Management The unique Crescon Design-Build approach coordinates the work of the architects, building engineers, contractors, and property managers to optimize technical and spatial solutions to building projects. Managed collaboration of the individual professions from the very start of the project is an effective way to execute the ideas of the investor on schedule and within budget. With the Crescon Design-Build approach the developer assumes full responsibility for the successful execution of the project, from working out the initial concept to the tenant s final occupancy of the building. Communication with the client and decision-making takes places in real time according to the agreed-upon schedule. The client is regularly informed about different architectural, technical, and cost solutions. This approach enables us greatly to reduce the time required for carrying out the project and to achieve considerable savings in the construction of the building and its final operating costs. Dokonale zvládnuté procesy nejsou naším cílem, ale cestou We don t just aim for a superbly managed approach, we use one We are able to guarantee the price of the building as early as the preliminary planning stage. In this way we ensure that the project selected by the investor will not, after receiving planning permission, turn out to be beyond the planned budget. 17 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

9 Crescon Green Citlivý přístup k životnímu prostředí je jednou z našich priorit a je samozřejmou součástí našeho každodenního snažení. Naše úsilí je cíleno zejména na tyto oblasti: ohleduplný návrh využití pozemku, ochrana vodních zdrojů a snaha o minimalizaci spotřeby vody, efektivní využití energie a použití obnovitelných energetických zdrojů, optimalizace objemu použitých materiálů a ostatních zdrojů. Tyto hodnoty se snažíme přirozeným způsobem začlenit do každé fáze naší práce. Zároveň však používáme zdravý rozum, aby tato snaha byla v rovnováze s rozpočtem klienta a tvorbou příjemného vnitřního prostředí budov. A sensitive approach to the natural environment is one of our priorities and a common feature of our daily work. We focus on the following areas: Minimalizujeme vliv budov na životní prostředí We minimize the building s impact on the natural environment an environmentally friendly design for the use of the property, protection of water resources and an effort to minimize water consumption, efficient energy use and the employment of renewable sources of energy, optimization of the quantity of materials and other resources used. We try in a natural way to incorporate these values into each phase of our work. But we also use common sense to ensure that this effort is in line with the client s budget and the creation of pleasant interiors in the building. 19 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

10 Vytváříme lepší místo pro práci, aby lidé lépe pracovali We create better places to work so people work better kancelářské prostory office Kancelářské budovy nevnímáme jako pouhá seskupení stěn a stropů, skla, betonu a technologického vybavení. Je to prostředí, kde zaměstnanci tráví podstatnou část svého času, aby vytvářeli přidanou hodnotu pro svou společnost. We do not see office buildings as merely a collection of walls, ceilings, steel, glass, concrete, and utilities. They are, rather, environments where employees spend a substantial part of their time in order to create added value for their company. Efektivní kancelářská budova je pojmem, který devalvoval svým často nevhodným užíváním. Naším cílem je navrátit mu jeho pravý význam. Přístup Crescon Design-Build nám umožňuje navrhovat budovy efektivní z hlediska jejich funkce i nákladů na výstavbu a jejich dlouhodobý provoz. Klientům navrhujeme kancelářské budovy na míru. Jsme tak schopni docílit významných časových a finančních úspor. Pokud klient začne své potřeby řešit včas, není nutné přistupovat k finančním a provozním kompromisům, jaké jsou obvyklé u dokončených budov nebo staveb, které mají vydané územní rozhodnutí či stavební povolení. An efficient office building is a term that has been devalued by its often inappropriate use. Our aim is to give it back its true meaning. The Crescon Design-Build approach enables us to design efficient buildings with regard to their function and the costs of construction and long-term use. For our clients we design office buildings made to measure. We are able to achieve considerable savings of time and money. By helping the client to deal with their requirements in time, we can help them to avoid the compromises in financing and operational requirements, which otherwise so frequently have to be made when completing projects that already have planning permission. OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 21

11 Potřeby uživatelů jsou naší přirozenou prioritou The occupier s needs are our natural priority Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse spaces Potřeby uživatelů budov pro výrobu a skladování jsou obvykle velmi specifické a jejich splnění vyžaduje detailní pochopení ze strany developera. Naši odborníci jsou zadavatelům zvyklí naslouchat. The needs of an occupier of buildings for manufacture or storage are usually highly specific, and meeting those needs requires the developer s in-depth understanding of them. Our experts listen fully to our clients. Jsme schopni předvídat budoucí provozní aspekty výrobních i skladových budov. Disponujeme detailními znalostmi problematiky skladových a regálových systémů, automatického zakládání a chlazených skladových prostor. Známe rovněž specifika energetiky, logistiky, dopravy, speciálních zařízení a mnohá další. Přístup Crescon Design-Build nám umožňuje navrhovat stavebně i provozně efektivní budovy. We anticipate future operational aspects of industrial and warehouse buildings. We have at our disposal detailed knowledge of the problems of storage and shelf storage systems, automatic loading, and cold-storage spaces. We also know the special requirements of power supply, logistics, transport, specialized equipment, and much more. The Crescon Design-Build approach enables us to design buildings that are structurally and operationally efficient. OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 23

12 Obchodní prostory Retail spaces Development obchodních prostor je kategorií, která je v mnoha směrech zcela odlišná od ostatních segmentů. Vyžaduje specifický přístup při návrhu, financování, realizaci i následném provozu stavby. The development of retail spaces is in many respects completely different from other fields. It requires a special approach to the design, financing, construction, and subsequent operation of the building. Chápeme přímou úměru mezi úspěchem projektu a úspěchem jeho nájemců We understand the direct proportionality between the success of a building and the success of its tenants Koncept celkového návrhu, skladba nájemců i vnitřní uspořádání budov pro obchod se řídí pevnými pravidly, jejichž dokonalá znalost je nezbytná. Je mimořádně důležité uvědomit si, že úspěšnost projektu je více než kdekoliv jinde závislá na individuální úspěšnosti jednotlivých nájemců i jejich vzájemné komplementaritě. Jsme přesvědčeni, že svými zkušenostmi a ověřeným subdodavatelským systémem dokážeme napomoci úspěšné realizaci vašich záměrů. The concept of the whole design, the tenant mix, and the disposition of the interiors for retail is governed by fixed rules, knowledge of which is essential. It is extremely important to realize that the success of such a project, more than others, is dependent on the individual success of each of the tenants and their complementarity. We are convinced that with our experience and our proven system of sub-contracting we are able to help you to achieve your aims. 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

13 STAVBY pro veřejný sektor Public Sector projects Cítíme odpovědnost za veřejný zájem We have a sense of responsibility towards the public Stavby pro veřejný sektor jsou velmi různorodým segmentem, který zahrnuje výstavbu škol, školek, knihoven, zařízení pro sport, odpočinek, kulturní vyžití a řadu dalších aktivit. Crescon spolupracuje s městy, institucemi i dalšími subjekty, kterým nabízí komplexní servis developera. Jsme schopni významným způsobem omezit rizika spojená s realizací projektu a navrhnout optimální způsob jeho financování. Samozřejmou součástí našich služeb je zajištění dodržení všech podmínek, které jsou pro zadávání a realizaci těchto projektů stanoveny příslušnými zákony České republiky. Designing projects for the public sector is a highly diverse area, which includes the building of schools, libraries, sports and leisure facilities, and arts centres. Crescon works together with towns, institutions, and other bodies, and offers them the comprehensive services of a developer. We are able to limit considerably the risks involved in carrying out a project and to propose an optimal way to finance it. A natural feature of our service is to ensure the meeting of all the terms and conditions set by Czech law for the design and carrying out of these projects. 27 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

14 Rezidenční projekty Residential projects Ke každému rezidenčnímu projektu přistupujeme s vědomím, že pořízení nového bydlení je vždy významným životním krokem. Proto se snažíme nabídnout to nejlepší. We approach each residential project aware that getting a new place to live is always an important step in one s life. That s why we endeavour to offer the best. Velkou pozornost věnujeme dispozičnímu řešení každého bytu. Důsledně oddělujeme privátní a veřejnou zónu a dbáme na efektivní poměr mezi komunikacemi a obytnou plochou místností. Přemýšlíme o světových stranách, počtu sociálních zařízení, úložných prostorách i parkování. Terasy, které stavíme, jsou vždy dostatečně široké pro umístění jídelního stolu. Naším cílem je také hospodárný provoz bytu, který však musí být v harmonii a rovnováze s uživatelským komfortem. We pay close attention to the design of the layout of each flat. We strictly separate the private from the public areas, and ensure efficient ratios between the corridors and the living area of the rooms. We take into careful consideration exposure to the elements, the number of social amenities, storage space, and parking. The terraces that we build are always wide enough for a table to enjoy meals at. We also aim to achieve the flat s economical operation, in harmony and balance, however, with the comfort of the occupier. Nestavíme dům, stavíme váš domov We build a home for you, not just a house OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 29

15 integrované služby INTEGRATED services Crescon Single-Source Solution Development Development Správa nemovitostí Property Management Realitní služby Real Estate Services Finanční služby Financial Services

16 Crescon Single-Source Solution Každý projekt představuje celou řadu rizik. Úspěch developera závisí především na jeho schopnosti identifikovat je a dokonale zvládnout koordinaci mnoha různých odborností. Rizika pod kontrolou Risk management Crescon Single-Source Solution integruje klíčové aktivity v rámci vlastních kapacit společnosti. Jejich interakce je tak hladší a komunikace probíhá rychleji. Standardizované procesy vedou k eliminaci možných chyb, úspoře času a nákladů. Integrované služby poskytujeme jako celek, je však možné nabídnout je i jednotlivě. Every project involves a whole range of risks. The success of the developer depends mainly on the ability to identify them and to manage to coordinate the many different areas of expertise perfectly. The Crescon Single-Source Solution integrates the key activities of the company s own experts. Their interaction is thus smoother and communication is quicker. The standardized approaches lead to the elimination of possible mistakes, and to the saving of time and money. We provide integrated services as a whole to our clients, but can also offer them individually. 33 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

17 development development Tvoříme efektivní budovy We make efficient buildings Crescon je společností se zkušenostmi v oblasti developmentu kancelářských, výrobních, obchodních a rezidenčních projektů. Náš tým odborníků je připraven nabídnout vaší společnosti plnou škálu služeb developera od výběru vhodného pozemku a návrhu struktury financování přes koordinace projektových prací, povolovacího řízení a stavby až po předání nemovitosti do užívání a její následnou správu. Crescon is a company with a great deal of experience in the development of projects for office, industrial, retail, and residential space. Our team of experts is well prepared to offer your company the full range of services of a developer, from the selection of property to a proposed structure of financing, the coordination of planning, applying for planning permission, the actual construction work, the transfer of the property to its user, and its management. Crescon při své činnosti uplatňuje unikátní přístup Crescon Design-Build, který klientům nabízí know-how developera, návrh optimální finanční struktury, nápaditý přístup k návrhu stavby, převzetí odpovědnosti za kvalitu jejího provedení a plnění harmonogramu i stanoveného rozpočtu. To vše prostřednictvím jediného partnera. Tento přístup nám umožňuje stavět nákladově, prostorově a provozně efektivní budovy, které uspokojují představy našich klientů. In its work, Crescon takes the unique Crescon Design- Build approach, which offers our clients the know-how of an experienced developer, proposes optimal structures of financing, employs resourceful approaches to building design, and assumes responsibility for the quality of its execution and for meeting the schedule and budget requirements, all as the sole partner. This approach enables us to build efficiently in terms of costs, space, and operations, to the client s complete satisfaction. 35 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

18 Správa nemovitostí Property Management Staráme se s maximální péčí We take the utmost care Crescon zajišťuje správu nemovitostí na celém území České republiky, a to jak objektů vlastních, tak i ve vlastnictví třetích osob. Námi spravované objekty mají různý charakter i rozdílnou geografickou polohu. Jedno však mají společné, profesionální přístup našich pracovníků a jejich snahu o navýšení celkové hodnoty aktiv, která jsou nám svěřena do péče. Používáme nejmodernější technologie, neustále se snažíme o maximální obsazenost prostor, optimalizujeme strukturu dodávaných služeb a minimalizujeme provozní náklady. Při realizaci projektů se naši odborníci na správu účastní celého procesu již ve fázi projektové přípravy a svými zkušenostmi přispívají k řešení důležitých detailů, které významně ovlivňují budoucí efektivitu provozu. Crescon ensures the management of property throughout the Czech Republic, both of its own and of buildings owned by a third party. We manage various kinds of buildings in geographically diverse locations. But they all have one thing in common namely, our employees professional approach and their efforts to increase the overall value of the assets that have been placed in our care. We use the most modern technology. We are constantly endeavouring to achieve the full capacity of spaces, to optimize the structure of services supplied, and to minimize operating costs. In carrying out projects, our propertymanagement experts take part in the whole process, right from the planning stage, and with their experience they contribute to solving problems in important details, which considerably influence the future efficiency of operations. 37 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

19 Jako developer lépe chápeme souvislosti As a developer, we truly understand the context Realitní služby real estate services Crescon disponuje vlastním týmem, který v rámci systému integrovaných služeb zajišťuje realitní činnost. Působíme v komerčním i rezidenčním segmentu, zajišťujeme prodej, pronájem i akviziční činnost všech typů nemovitostí. Poskytujeme též konzultační činnost v oblasti možností zvýšení hodnoty aktiv. Díky dokonalé znalosti trhu spojené s komplexními zkušenostmi developera lépe chápeme souvislosti a dopady realitních služeb a jsme silným partnerem našich klientů i protivníkem protistran. As part of its integrated system, Crescon has its own team of experts providing real estate services. We work in the commercial and residential sectors, ensuring sales, rentals, and acquisitions of all kinds of properties. We also provide consulting services related to the possibilities of increasing asset value. Thanks to our superb knowledge of the market, linked with the comprehensive experience of a developer, we better understand the context and impact of real estate services, and are a strong partner for our clients and formidable opponent to the other side. INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES 39

20 Optimální alternativu financování nalezneme pouze tehdy, zvážíme-li všechny ostatní We ll propose optimal financing only after having considered all the alternatives Crescon disponuje detailní znalostí problematiky financování nemovitostí. Jsme schopni navrhnout optimální strukturu financování projektů se znalostí daňové problematiky a zákonů v České republice i v zahraničí. Rozvíjíme dlouhodobé kontakty s bankami, institucionálními i privátními investory. Svým klientům nabízíme inovativní přístup, schopnost identifikovat příležitosti i možná rizika a chceme jim tak přinést vyšší přidanou hodnotu. Finanční služby Financial Services Crescon has in-depth knowledge of property financing. With knowledge of the subject and of the laws of the Czech Republic and other countries we can design an optimal structure of project financing. We have developed longterm contacts with banks as well as institutional and private investors. We offer our clients an innovative approach, and an ability to identify opportunities and possible risks, and thus bring greater added value to our clients. 41 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

21 NAŠE PROJEKTY OUR PROJECTS Přehled našich aktuálních projektů naleznete na For an overview of our current projects, please visit our website at

22 kontakty contacts sídlo domicile: Procházkova 1187/ Praha 4 kancelář office: Ve studeném 1817/ Praha 4 telefon phone:

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie The renewable energy and energy efficiency center

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

P3 PRAGUE D11 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES

P3 PRAGUE D11 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES P3 PRAGUE 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 P3 MLADÁ ÚŽICE BOLESLAV P3 HRADEC KRÁLOVÉ

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text FILMSERVIS ZOOM www.caravanmetropol.cz www.caravanmetropol.com Chybí text Hledáte pro filmový projekt silného partnera pro zajištění karavanového vozového parku? Firmu, která poskytne komfortní a luxusní

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management rizik (MR) Číslo předmětu: 542-0329/03 Garantující institut: 542 Garant předmětu: Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Kredity: 5 Povinnost: povinné

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Talent Management. Petr Draxler. Recruitment Leader CEEMEA. Práce s talenty v prostředí mezinárodní firmy: globální a lokální přístupy

Talent Management. Petr Draxler. Recruitment Leader CEEMEA. Práce s talenty v prostředí mezinárodní firmy: globální a lokální přístupy Success is Making Others Successful Talent Management Práce s talenty v prostředí mezinárodní firmy: globální a lokální přístupy Petr Draxler Recruitment Leader CEEMEA HR Management 14.10.2008 IBM A Place

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Svátek hudby. Pro přihlášení se k aktivní účasti na Svátku hudby 2016 nás kontaktujte na ové

Svátek hudby. Pro přihlášení se k aktivní účasti na Svátku hudby 2016 nás kontaktujte na  ové Pořádá S podporou Svátek hudby CZ Pojďte se stát součástí něčeho nového! Open Air Program Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů také letos opět zahrnuje tradiční Fête de la Musique 2016 (Svátek

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy C * houses C  5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy C * houses C domy C * houses C 5 domů v nízkoenergetickém standardu / Etapa 1 energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 5 houses in low-energy consumption standard / Phase 1 A label - extremely

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE návrh projektu a realizace patrové stavby se střešní terasou project design and realization of a two-storey construction with a roof terrace

Více

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE

AVENIR BUSINESS PARK. Radlická 714/113A, PRAGUE 5 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE KANCELÁŘSKÉ PROSTORY K PRONÁJMU / OFFICES FOR LEASE AVENIR BUSINESS PARK Radlická 714/113A, 158 00 PRAGUE 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r. o., Diamant Building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock.

POSLECH. What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited a director of a company John on Tuesday at 9 o clock. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : What do you know about these professions (occupations)? Reporter Susan visited

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více