DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE"

Transkript

1

2 DISTINCT LOCATIONS MASTERPIECE CONSTRUCTION TIMELESS ARCHITECTURE

3 obsah table of contents 4 5 O společnosti About Us 6 7 Náš tým Our Team 8 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE Crescon Build-to-Suit Crescon Design-Build Crescon Green Kancelářské prostory Office Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse Spaces Obchodní prostory Retail Spaces Stavby pro veřejný sektor Public Sector Projects Rezidenční projekty Residential Projects INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES Crescon Single-Source Solution Development Development Správa nemovitostí Property Management Realitní služby Real Estate Services Finanční služby Financial Services Naše projekty Our Projects 40 Kontakty Contacts

4 o společnosti about us Crescon je developerskou společností, která je v řadě aspektů inovátorem na trhu. Aplikujeme koncept Crescon Build-to-Suit, tedy realizaci staveb na míru klientům. V průběhu realizace projektu pak uplatňujeme unikátní přístup Crescon Design-Build, kterým dokážeme významným způsobem omezit finanční, technická i časová rizika investora. Díky tomuto modelu jsme schopni zadavateli garantovat cenu budovy již ve fázi studie stavby. Crescon působí v České republice od roku Portfolio společnosti v současné době tvoří více než 15 projektů. Crescon, a real estate developer, is in many respects an innovator on the market. We apply the Crescon Build-to- Suit concept for projects individually conceived to meet the client s needs. While carrying out the project we apply the unique Crescon Design-Build approach, whereby we can considerably limit financial, technical, and time risks to the investor. Thanks to this model we are able to guarantee the client the price of a building as early as in the pre-planning stage. Crescon has been working in the Czech Republic since The company portfolio now comprises more than 15 projects. ÚVOD INTRODUCTION 9

5 Naším základním talentem je talent našich zaměstnanců Our principle talent is the talent of our employees NÁŠ TÝM OUR TEAM Úspěch našeho podnikání je přímo závislý na spolupráci mnoha profesí během dlouhého období přípravy a realizace každého projektu. Mezi nejcennější aktiva společnosti Crescon proto patří její zaměstnanci, jejichž výběru, dalšímu vzdělávání i profesnímu růstu věnujeme velkou pozornost. Naše personální strategie se dnes a denně osvědčuje při řešení složitých úkolů. Crescon disponuje talentovaným týmem profesionálů, kteří jsou oddáni společnému cíli výstavbě budov, jež naplňují představy a očekávání investorů. The success of our business is directly dependent on working with many professions during the long course of the preparation and carrying out of each project. Consequently, among Crescon s most valuable assets are its employees, and that is why we devote a great deal of attention to their selection, further training, and professional growth. Our personnel strategy proves itself daily in solving complex tasks. Crescon has at its disposal a talented team of professionals devoted to a common aim the construction of buildings that match the ideas of our investors and meet their expectations. 11 ÚVOD INTRODUCTION

6 OBLASTI ODBORNÉ působnosti AREAS OF EXPERTISE Crescon Build-to-Suit Crescon Design-Build Crescon Green Kancelářské prostory Office Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse Spaces Obchodní prostory Retail Spaces Stavby pro veřejný sektor Public Sector Projects Rezidenční projekty Residential Projects

7 Naším cílem je přizpůsobit budovu vaší společnosti, nikoli naopak Adapting the building to your company, not your company to the building, is our aim CRESCON Build-TO-Suit Budovy, které Crescon staví, nejsou obyčejnými budovami. Crescon staví budovy podle vašich představ. V místě, které si vyberete, v termínu, ve kterém je potřebujete, takové, jaké si je přejete, a v rámci vašeho rozpočtu. Není podstatné, zdali potřebujete 500, nebo m 2 podlahových ploch, Crescon je připraven být vaším partnerem a postavit vám budovu na míru. Aplikací unikátního přístupu Crescon Design-Build jsme schopni docílit výrazných finančních úspor a zkrátit dobu realizace projektu. The construction projects that Crescon undertakes are not run of the mill. Crescon builds in line with your ideas at the site that you select, in the time you need it, the way you want it, and within your budget. For Crescon, the key point is not whether you need 500 square metres or 50,000 square metres. Crescon is ready to be your partner and to build your building to your requirements. The application of the unique Crescon Design-Build approach enables us to achieve considerable financial savings and reduce the time it takes to carry out the project. 15 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

8 Architektura & Inženýring Architecture & Engineering Crescon Design-Build Unikátní přístup Crescon Design-Build koordinuje činnost architektů, stavebních inženýrů, dodavatele stavby a správy nemovitostí způsobem, který optimalizuje technické a prostorové řešení budov. Řízená spolupráce jednotlivých profesí již od samého počátku projektu je efektivní cestou k naplnění představ investora v daném čase a v rámci stanoveného rozpočtu. Development Development Crescon Design-Build TM Stavba Construction Přístupem Crescon Design-Build developer přebírá celkovou odpovědnost za úspěšnou realizaci projektu od zpracování konceptu po obsazení budovy finálním uživatelem. Komunikace s klientem a rozhodování probíhá v reálném čase podle stanoveného protokolu. Klient je průběžně informován o variantách architektonických, technických a cenových řešení. Tento postup nám umožňuje výrazně zkrátit dobu realizace a docílit zajímavých úspor při stavbě i následném provozu budovy. Jsme schopni garantovat cenu stavby již ve fázi zpracování studie. Tím vyloučíme možnost, že je investorem vybrán návrh projektu, u kterého se teprve po vydání stavebního povolení zjistí, že jeho realizace je zcela mimo rámec zvažovaného rozpočtu. Finance Finance Správa nemovitostí Property Management The unique Crescon Design-Build approach coordinates the work of the architects, building engineers, contractors, and property managers to optimize technical and spatial solutions to building projects. Managed collaboration of the individual professions from the very start of the project is an effective way to execute the ideas of the investor on schedule and within budget. With the Crescon Design-Build approach the developer assumes full responsibility for the successful execution of the project, from working out the initial concept to the tenant s final occupancy of the building. Communication with the client and decision-making takes places in real time according to the agreed-upon schedule. The client is regularly informed about different architectural, technical, and cost solutions. This approach enables us greatly to reduce the time required for carrying out the project and to achieve considerable savings in the construction of the building and its final operating costs. Dokonale zvládnuté procesy nejsou naším cílem, ale cestou We don t just aim for a superbly managed approach, we use one We are able to guarantee the price of the building as early as the preliminary planning stage. In this way we ensure that the project selected by the investor will not, after receiving planning permission, turn out to be beyond the planned budget. 17 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

9 Crescon Green Citlivý přístup k životnímu prostředí je jednou z našich priorit a je samozřejmou součástí našeho každodenního snažení. Naše úsilí je cíleno zejména na tyto oblasti: ohleduplný návrh využití pozemku, ochrana vodních zdrojů a snaha o minimalizaci spotřeby vody, efektivní využití energie a použití obnovitelných energetických zdrojů, optimalizace objemu použitých materiálů a ostatních zdrojů. Tyto hodnoty se snažíme přirozeným způsobem začlenit do každé fáze naší práce. Zároveň však používáme zdravý rozum, aby tato snaha byla v rovnováze s rozpočtem klienta a tvorbou příjemného vnitřního prostředí budov. A sensitive approach to the natural environment is one of our priorities and a common feature of our daily work. We focus on the following areas: Minimalizujeme vliv budov na životní prostředí We minimize the building s impact on the natural environment an environmentally friendly design for the use of the property, protection of water resources and an effort to minimize water consumption, efficient energy use and the employment of renewable sources of energy, optimization of the quantity of materials and other resources used. We try in a natural way to incorporate these values into each phase of our work. But we also use common sense to ensure that this effort is in line with the client s budget and the creation of pleasant interiors in the building. 19 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

10 Vytváříme lepší místo pro práci, aby lidé lépe pracovali We create better places to work so people work better kancelářské prostory office Kancelářské budovy nevnímáme jako pouhá seskupení stěn a stropů, skla, betonu a technologického vybavení. Je to prostředí, kde zaměstnanci tráví podstatnou část svého času, aby vytvářeli přidanou hodnotu pro svou společnost. We do not see office buildings as merely a collection of walls, ceilings, steel, glass, concrete, and utilities. They are, rather, environments where employees spend a substantial part of their time in order to create added value for their company. Efektivní kancelářská budova je pojmem, který devalvoval svým často nevhodným užíváním. Naším cílem je navrátit mu jeho pravý význam. Přístup Crescon Design-Build nám umožňuje navrhovat budovy efektivní z hlediska jejich funkce i nákladů na výstavbu a jejich dlouhodobý provoz. Klientům navrhujeme kancelářské budovy na míru. Jsme tak schopni docílit významných časových a finančních úspor. Pokud klient začne své potřeby řešit včas, není nutné přistupovat k finančním a provozním kompromisům, jaké jsou obvyklé u dokončených budov nebo staveb, které mají vydané územní rozhodnutí či stavební povolení. An efficient office building is a term that has been devalued by its often inappropriate use. Our aim is to give it back its true meaning. The Crescon Design-Build approach enables us to design efficient buildings with regard to their function and the costs of construction and long-term use. For our clients we design office buildings made to measure. We are able to achieve considerable savings of time and money. By helping the client to deal with their requirements in time, we can help them to avoid the compromises in financing and operational requirements, which otherwise so frequently have to be made when completing projects that already have planning permission. OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 21

11 Potřeby uživatelů jsou naší přirozenou prioritou The occupier s needs are our natural priority Prostory pro výrobu a skladování Industrial and Warehouse spaces Potřeby uživatelů budov pro výrobu a skladování jsou obvykle velmi specifické a jejich splnění vyžaduje detailní pochopení ze strany developera. Naši odborníci jsou zadavatelům zvyklí naslouchat. The needs of an occupier of buildings for manufacture or storage are usually highly specific, and meeting those needs requires the developer s in-depth understanding of them. Our experts listen fully to our clients. Jsme schopni předvídat budoucí provozní aspekty výrobních i skladových budov. Disponujeme detailními znalostmi problematiky skladových a regálových systémů, automatického zakládání a chlazených skladových prostor. Známe rovněž specifika energetiky, logistiky, dopravy, speciálních zařízení a mnohá další. Přístup Crescon Design-Build nám umožňuje navrhovat stavebně i provozně efektivní budovy. We anticipate future operational aspects of industrial and warehouse buildings. We have at our disposal detailed knowledge of the problems of storage and shelf storage systems, automatic loading, and cold-storage spaces. We also know the special requirements of power supply, logistics, transport, specialized equipment, and much more. The Crescon Design-Build approach enables us to design buildings that are structurally and operationally efficient. OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 23

12 Obchodní prostory Retail spaces Development obchodních prostor je kategorií, která je v mnoha směrech zcela odlišná od ostatních segmentů. Vyžaduje specifický přístup při návrhu, financování, realizaci i následném provozu stavby. The development of retail spaces is in many respects completely different from other fields. It requires a special approach to the design, financing, construction, and subsequent operation of the building. Chápeme přímou úměru mezi úspěchem projektu a úspěchem jeho nájemců We understand the direct proportionality between the success of a building and the success of its tenants Koncept celkového návrhu, skladba nájemců i vnitřní uspořádání budov pro obchod se řídí pevnými pravidly, jejichž dokonalá znalost je nezbytná. Je mimořádně důležité uvědomit si, že úspěšnost projektu je více než kdekoliv jinde závislá na individuální úspěšnosti jednotlivých nájemců i jejich vzájemné komplementaritě. Jsme přesvědčeni, že svými zkušenostmi a ověřeným subdodavatelským systémem dokážeme napomoci úspěšné realizaci vašich záměrů. The concept of the whole design, the tenant mix, and the disposition of the interiors for retail is governed by fixed rules, knowledge of which is essential. It is extremely important to realize that the success of such a project, more than others, is dependent on the individual success of each of the tenants and their complementarity. We are convinced that with our experience and our proven system of sub-contracting we are able to help you to achieve your aims. 25 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

13 STAVBY pro veřejný sektor Public Sector projects Cítíme odpovědnost za veřejný zájem We have a sense of responsibility towards the public Stavby pro veřejný sektor jsou velmi různorodým segmentem, který zahrnuje výstavbu škol, školek, knihoven, zařízení pro sport, odpočinek, kulturní vyžití a řadu dalších aktivit. Crescon spolupracuje s městy, institucemi i dalšími subjekty, kterým nabízí komplexní servis developera. Jsme schopni významným způsobem omezit rizika spojená s realizací projektu a navrhnout optimální způsob jeho financování. Samozřejmou součástí našich služeb je zajištění dodržení všech podmínek, které jsou pro zadávání a realizaci těchto projektů stanoveny příslušnými zákony České republiky. Designing projects for the public sector is a highly diverse area, which includes the building of schools, libraries, sports and leisure facilities, and arts centres. Crescon works together with towns, institutions, and other bodies, and offers them the comprehensive services of a developer. We are able to limit considerably the risks involved in carrying out a project and to propose an optimal way to finance it. A natural feature of our service is to ensure the meeting of all the terms and conditions set by Czech law for the design and carrying out of these projects. 27 OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE

14 Rezidenční projekty Residential projects Ke každému rezidenčnímu projektu přistupujeme s vědomím, že pořízení nového bydlení je vždy významným životním krokem. Proto se snažíme nabídnout to nejlepší. We approach each residential project aware that getting a new place to live is always an important step in one s life. That s why we endeavour to offer the best. Velkou pozornost věnujeme dispozičnímu řešení každého bytu. Důsledně oddělujeme privátní a veřejnou zónu a dbáme na efektivní poměr mezi komunikacemi a obytnou plochou místností. Přemýšlíme o světových stranách, počtu sociálních zařízení, úložných prostorách i parkování. Terasy, které stavíme, jsou vždy dostatečně široké pro umístění jídelního stolu. Naším cílem je také hospodárný provoz bytu, který však musí být v harmonii a rovnováze s uživatelským komfortem. We pay close attention to the design of the layout of each flat. We strictly separate the private from the public areas, and ensure efficient ratios between the corridors and the living area of the rooms. We take into careful consideration exposure to the elements, the number of social amenities, storage space, and parking. The terraces that we build are always wide enough for a table to enjoy meals at. We also aim to achieve the flat s economical operation, in harmony and balance, however, with the comfort of the occupier. Nestavíme dům, stavíme váš domov We build a home for you, not just a house OBLASTI ODBORNÉ PŮSOBNOSTI AREAS OF EXPERTISE 29

15 integrované služby INTEGRATED services Crescon Single-Source Solution Development Development Správa nemovitostí Property Management Realitní služby Real Estate Services Finanční služby Financial Services

16 Crescon Single-Source Solution Každý projekt představuje celou řadu rizik. Úspěch developera závisí především na jeho schopnosti identifikovat je a dokonale zvládnout koordinaci mnoha různých odborností. Rizika pod kontrolou Risk management Crescon Single-Source Solution integruje klíčové aktivity v rámci vlastních kapacit společnosti. Jejich interakce je tak hladší a komunikace probíhá rychleji. Standardizované procesy vedou k eliminaci možných chyb, úspoře času a nákladů. Integrované služby poskytujeme jako celek, je však možné nabídnout je i jednotlivě. Every project involves a whole range of risks. The success of the developer depends mainly on the ability to identify them and to manage to coordinate the many different areas of expertise perfectly. The Crescon Single-Source Solution integrates the key activities of the company s own experts. Their interaction is thus smoother and communication is quicker. The standardized approaches lead to the elimination of possible mistakes, and to the saving of time and money. We provide integrated services as a whole to our clients, but can also offer them individually. 33 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

17 development development Tvoříme efektivní budovy We make efficient buildings Crescon je společností se zkušenostmi v oblasti developmentu kancelářských, výrobních, obchodních a rezidenčních projektů. Náš tým odborníků je připraven nabídnout vaší společnosti plnou škálu služeb developera od výběru vhodného pozemku a návrhu struktury financování přes koordinace projektových prací, povolovacího řízení a stavby až po předání nemovitosti do užívání a její následnou správu. Crescon is a company with a great deal of experience in the development of projects for office, industrial, retail, and residential space. Our team of experts is well prepared to offer your company the full range of services of a developer, from the selection of property to a proposed structure of financing, the coordination of planning, applying for planning permission, the actual construction work, the transfer of the property to its user, and its management. Crescon při své činnosti uplatňuje unikátní přístup Crescon Design-Build, který klientům nabízí know-how developera, návrh optimální finanční struktury, nápaditý přístup k návrhu stavby, převzetí odpovědnosti za kvalitu jejího provedení a plnění harmonogramu i stanoveného rozpočtu. To vše prostřednictvím jediného partnera. Tento přístup nám umožňuje stavět nákladově, prostorově a provozně efektivní budovy, které uspokojují představy našich klientů. In its work, Crescon takes the unique Crescon Design- Build approach, which offers our clients the know-how of an experienced developer, proposes optimal structures of financing, employs resourceful approaches to building design, and assumes responsibility for the quality of its execution and for meeting the schedule and budget requirements, all as the sole partner. This approach enables us to build efficiently in terms of costs, space, and operations, to the client s complete satisfaction. 35 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

18 Správa nemovitostí Property Management Staráme se s maximální péčí We take the utmost care Crescon zajišťuje správu nemovitostí na celém území České republiky, a to jak objektů vlastních, tak i ve vlastnictví třetích osob. Námi spravované objekty mají různý charakter i rozdílnou geografickou polohu. Jedno však mají společné, profesionální přístup našich pracovníků a jejich snahu o navýšení celkové hodnoty aktiv, která jsou nám svěřena do péče. Používáme nejmodernější technologie, neustále se snažíme o maximální obsazenost prostor, optimalizujeme strukturu dodávaných služeb a minimalizujeme provozní náklady. Při realizaci projektů se naši odborníci na správu účastní celého procesu již ve fázi projektové přípravy a svými zkušenostmi přispívají k řešení důležitých detailů, které významně ovlivňují budoucí efektivitu provozu. Crescon ensures the management of property throughout the Czech Republic, both of its own and of buildings owned by a third party. We manage various kinds of buildings in geographically diverse locations. But they all have one thing in common namely, our employees professional approach and their efforts to increase the overall value of the assets that have been placed in our care. We use the most modern technology. We are constantly endeavouring to achieve the full capacity of spaces, to optimize the structure of services supplied, and to minimize operating costs. In carrying out projects, our propertymanagement experts take part in the whole process, right from the planning stage, and with their experience they contribute to solving problems in important details, which considerably influence the future efficiency of operations. 37 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

19 Jako developer lépe chápeme souvislosti As a developer, we truly understand the context Realitní služby real estate services Crescon disponuje vlastním týmem, který v rámci systému integrovaných služeb zajišťuje realitní činnost. Působíme v komerčním i rezidenčním segmentu, zajišťujeme prodej, pronájem i akviziční činnost všech typů nemovitostí. Poskytujeme též konzultační činnost v oblasti možností zvýšení hodnoty aktiv. Díky dokonalé znalosti trhu spojené s komplexními zkušenostmi developera lépe chápeme souvislosti a dopady realitních služeb a jsme silným partnerem našich klientů i protivníkem protistran. As part of its integrated system, Crescon has its own team of experts providing real estate services. We work in the commercial and residential sectors, ensuring sales, rentals, and acquisitions of all kinds of properties. We also provide consulting services related to the possibilities of increasing asset value. Thanks to our superb knowledge of the market, linked with the comprehensive experience of a developer, we better understand the context and impact of real estate services, and are a strong partner for our clients and formidable opponent to the other side. INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES 39

20 Optimální alternativu financování nalezneme pouze tehdy, zvážíme-li všechny ostatní We ll propose optimal financing only after having considered all the alternatives Crescon disponuje detailní znalostí problematiky financování nemovitostí. Jsme schopni navrhnout optimální strukturu financování projektů se znalostí daňové problematiky a zákonů v České republice i v zahraničí. Rozvíjíme dlouhodobé kontakty s bankami, institucionálními i privátními investory. Svým klientům nabízíme inovativní přístup, schopnost identifikovat příležitosti i možná rizika a chceme jim tak přinést vyšší přidanou hodnotu. Finanční služby Financial Services Crescon has in-depth knowledge of property financing. With knowledge of the subject and of the laws of the Czech Republic and other countries we can design an optimal structure of project financing. We have developed longterm contacts with banks as well as institutional and private investors. We offer our clients an innovative approach, and an ability to identify opportunities and possible risks, and thus bring greater added value to our clients. 41 INTEGROVANÉ SLUŽBY INTEGRATED SERVICES

21 NAŠE PROJEKTY OUR PROJECTS Přehled našich aktuálních projektů naleznete na For an overview of our current projects, please visit our website at

22 kontakty contacts sídlo domicile: Procházkova 1187/ Praha 4 kancelář office: Ve studeném 1817/ Praha 4 telefon phone: