VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015

2 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce Bc. Petra Kadlecová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Praha 2015

3 Master s Dissertation Higher Education System in the Czech Republic and University funding Bc. Petra Kadlecová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Economy and Economics Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: doc. Ing. Josef Vlček, CSc. Date of Submission: Prague 2015

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem diplomovou práci na téma Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů, a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Petra Kadlecová

5 Ráda bych poděkovala vedoucímu diplomové práce doc. Ing. Josefu Vlčkovi, CSc. za jeho cenné rady, odbornou pomoc a čas, který mi při zpracování diplomové práce věnoval. Děkuji také všem respondentům, kteří mi poskytli potřebné informace.

6 Abstrakt KADLECOVÁ, Petra. Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Jedním z cílů práce je, analyzovat vzdělávací systém na vysokých školách a způsoby jejich financování. Druhým cílem je na základě vlastního dotazníkového šetření zjistit motivaci studentů ke studiu, zjistit jejich názory týkající se výše školného a dalších nákladů spojených se studiem a způsobu hrazení školného ze strany studentů. Bylo zjišťováno, zda je hlavním motivem studia získání titulu, zda student očekává lepší kvalitu studia, týkající se lepšího vybavení učeben, lepšího přístupu ze strany vyučujících. Oproti tomu bylo také zjišťováno, zda dle názorů vysokoškolských studentů je vysokoškolské studium přínosné, zda se domnívají, ţe úspěšné ukončení vysoké školy bude mít lepší vliv na uplatnění se na trhu práce, popřípadě jaký nástupní plat student očekává. Zpracování práce proběhlo na základě analýzy informací získaných z vlastního dotazníkového šetření probíhajícího na Vysoké škole hotelové, spol. s.r.o. První část práce se zabývá významem vzdělání pro společnost, vzdělávací politikou a klasifikací systému vysokých škol v České republice. Věnuji se také pojmu lidský kapitál a zvyšování jeho hodnoty formou investic do vzdělání. Mapuji zde také vývoj vysokého školství po roce 1989 včetně analýzy vývoje počtu studentů a absolventů z hlediska věku, pohlaví a studovaných oborů. Popisuji zde plánované změny ve vysokém školství do roku 2020, které jsou uvedeny v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro oblast vysokých škol na období , který vydalo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v březnu roku Rozebírám zde problematiku financování vysokých škol. Druhá část práce se zabývá dotazníkovým šetřením, které mělo za cíl získat informace o nákladech a výnosech vysokoškolského studia z pohledu studentů. Ve třetí části navrhuji řešení problémů vyplývajících z dotazníkového šetření. Zabývám se také otevřenými otázkami týkajících se problematiky vysokého školství. Závěr obsahuje hlavní výsledky a shrnutí práce. Klíčová slova: financování, klasifikace vysokých škol, lidský kapitál, školné, trh práce, vzdělání

7 Abstract KADLECOVÁ, Petra. System of university education in the Czech Republic and provision of financial resources to universities [Diploma thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. One of the aims of the thesis is to analyze education system of universities and the financing methods. The other aim is to use my own questionnaire survey to identify students motivation for studies, to reveal their attitudes to tuition fees and other studies-related costs and the way of students paying for studies. The survey asked whether the main aim of studies was to reach a degree, whether the student expected higher quality of studies, including better equipment in classrooms and better tutors approach. In this context, it was also asked whether the university students considered the university studies useful, whether they expected successful passing of university studies to guarantee better chance in the labour market, and what start up wages the students expected. The thesis was processed after analyzing the information gained through the questionnaire survey carried out at the Institute of Hospitality Management (Vysoká škola hotelová, spol. s.r.o.). The first part of the thesis deals with the importance of education for the society, with education policy and classification system of universities in the Czech Republic. I have also mentioned the term of human capital and increasing of its value through investments in education. I have also described development of university education after 1989, including analysis of number of students and graduates by age, gender, and studies programmes. I have described the changes in university education system that are planned to be applied until 2020, which are included in the Long-term plan of educational and scientific, research, development and innovation, artistic and other creative activities for universities in the period of , which was released by the Ministry of education, youth and sports in March I have explained the topic of provision of financial resources to universities. The other part of the thesis has been devoted to the questionnaire survey, which was carried out to reveal information on costs and incomes of the university studies in the students point of view. The third part suggests my solutions for the problems revealed by the questionnaire survey. I have also dealt with open issues related to the university education system. The conclusion contains the elementary results and résumé of the thesis. Keywords: financing, classification of universities, human capital, tuition fees, labour market, education

8 Obsah Ú v o d Rozvoj lidského kapitálu a systém terciálního vzdělávání Význam vzdělání pro člověka a společnost Vzdělávací politika a její úrovně Lidský kapitál Dělení lidského kapitálu a jeho měření Vysokoškolské vzdělání a klasifikace vysokých škol Veřejná vysoká škola Soukromá vysoká škola Státní vysoké školy Vývoj vysokého školství po roce Vývoj vybraných ukazatelů po roce Financování vysokých škol Financování veřejné vysoké školy Metodika pro stanovení výše příspěvku a dotací Stanovení rozpočtu Financování a hospodaření soukromé vysoké školy Soukromé zdroje financování vysokých škol Náklady a výnosy vzdělání Analytická část realita vysokoškolského studia z hlediska studenta dotazníkové šetření Návrhová část Z á v ě r Literatura: Přílohy

9 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Tabulka 1 Klasifikace dle ISCED97 Tabulka 2 Rozdělení vlivu lidského kapitálu Tabulka 3 Vývoj počtu studentů a absolventů v letech Tabulka 4 Struktura vysokoškolských studentů podle pohlaví v tisících Tabulka 5 Studenti VŠ dle typu studijního programu Tabulka 6 Vývoj počtu absolventů terciálního vzdělání v letech v tisících Tabulka 7 Struktura vysokoškolských studentů dle oborů Tabulka 8 Počet respondentů, pohlaví, forma studia Tabulka 9 Věková struktura respondentů Tabulka 10 Odpovědi k otázce č.1 Tabulka 11 Odpovědi k otázce č.2 Tabulka 12 Odpovědi k otázce č.3 Tabulka 13 Odpovědi k otázce č.4 Tabulka 14 Optimální výše školného v tisících Kč Tabulka 15 Měsíční náklady spojené se studiem v Kč Tabulka 16 Ţivotní náklady za měsíc v Kč Tabulka 17 Názor na zavedení školného Tabulka 18 Úroveň navrhované výše školného na veřejných vysokých školách Tabulka 19 Optimální výše školného v Kč Tabulka 20 Uplatnění na trhu práce Tabulka 21 Nástupní plat v Kč Tabulka 22 Prestiţ školy Graf 1 Vývoj počtu studentů a absolventů v letech Graf 2 Vývoj počtu studentů podle pohlaví v letech Graf 3 Počty studentů VŠ podle oborů

10 Graf 4 Struktura studentů VŠ dle pohlaví a oborů v r Graf 5 - Co očekáváte od studia na VŠ Graf 6 Motivace ke studiu Graf 7 Zdroje úhrady školného Graf 8 Úroveň školného Graf 9 Výše školného v tisících Kč Graf 10 Studijní náklady za měsíc v Kč Graf 11 Ţivotní náklady za měsíc v Kč Graf 12 Zavedení školeného na veřejných VŠ Graf 13 Nástupní plat v tisících Kč Graf 14 Vliv školného na prestiţ školy Obrázek 1 Sloţení a faktory působící na lidský kapitál

11 Ú v o d Vysokoškolské studium a systém vysokých škol je znakem vyspělých zemí. Vzdělání má jednoznačně pozitivní význam a důleţitost v kaţdé společnosti. Přispívá k vyšší ţivotní úrovni obyvatel v dané zemi. Počet vysokoškolských studentů rok od roku narůstá, coţ je spojeno i s rostoucími nároky na finanční zabezpečení studia. Proto si myslím, ţe toto téma bude i v budoucnu velmi aktuální a diskutované. Vysokoškolské vzdělání umoţňuje absolventům nalézt lepší zaměstnání, tedy lépe se uplatnit na trhu práce. Vzdělání také pomáhá zlepšit úroveň a kvalitu ţivota, je také určitou společenskou prestiţí. V současné společnosti je stále více kladen důraz na lidský kapitál, jeho kvalitu, a tím i větší konkurenceschopnost. Rostou nároky na kvalifikaci a neustálé se přizpůsobování novým trendům, nejenom v oblasti technologií. Rozvoj vzdělanosti přispívá k větší výkonnosti ekonomiky. Důraz je také kladen na celoţivotní vzdělávání a neustálý rozvoj dovedností a znalostí. Znalosti se v současné době stávají důleţitým artiklem a společnost se tak mění na společnost vzdělanostní. Investice do vzdělání mají význam nejen pro jednotlivce, ale i celou společnost. Školství v České republice je velmi diskutovaným tématem, ať uţ z hlediska zavedení školného nebo výší poskytovaných prostředků do tohoto resortu. Zároveň se také mění preference absolventů jako budoucí pracovní síly. Z mnohých výzkumů vyplývá, ţe svoji kariéru si mnozí představují jako sladění pracovních povinností a určité volnosti. Nechtějí v práci trávit dlouhé hodiny na úkor svého soukromého ţivota a koníčků. Proto je v dnešní době trendem změna klasické pracovní doba na tzv. flexibilní pracovní dobu. Práce naplňuje dva cíle. Jednak analyzovat vzdělávací systém na vysokých školách, typy vysokých škol a způsoby jejich financování. Druhým cílem bylo zjistit motivaci studentů ke studiu a analyzovat náklady spojené se studiem. Na základě dotazníkového šetření jsem chtěla zjistit, co je motivací studentů ke studiu na soukromé vysoké škole, protoţe se domnívám, ţe značná část studentů studuje soukromou vysokou školu pouze za účelem získání titulu bez ohledu na vztah k danému oboru a moţnost následného uplatnění se na trhu práce ve vystudovaném oboru. 10

12 Na základě toho jsem formulovala následující výzkumné otázky: 1. Jaká jsou očekávání studenta od studia na soukromé vysoké škole. 2. Zda je motivací ke studiu na soukromé vysoké škole lepší kvalita, týkající se vybavení učeben, lepšího přístupu vyučujících ke studentům, větší provázání teoretické výuky s praxí. 3. Zda student soukromé vysoké školy očekává po jejím absolvování lepší uplatnění na trhu práce. 4. Zda výše školného má vliv na renomé a prestiţ školy. První část práce se zabývá významem vzdělání pro člověka, vzdělávací politikou a vysvětlením pojmu lidský kapitál. V této souvislosti je uveden přehled vysokých škol a jejich klasifikace v České republice po roce V kontextu výkladu je zde analyzován vývoj počtu vysokých škol, počet studentů, absolventů a popsán vývoj jednotlivých oborů. Pozornost je věnována vývoji studijních programů a jejich vlivu na vývoj struktury studentů od roku 2001 do roku Rámec této části tvoří financování vysokých škol, tzn. je analyzována struktura příjmů a výdajů jednotlivých typů vysokých škol. Analytická část se věnuje rozboru výsledků dotazníkového šetření, které proběhlo mezi studenty Vysoké školy hotelové, spol. s.r.o. Uvádím zde hlavní výsledky tohoto šetření, ze kterého vyplynulo mnoho zajímavých poznatků, týkajících se studentů a jejich pohledu na školné, náklady studia, jejich očekávání od studia na vysoké škole, motivace ke studiu a moţnost uplatnění se na trhu práce. V návrhové části se zabývám návrhem úpravy vysokoškolského systému s ohledem na zvyšující se počet studentů, nároky na financování školství. Uvádím zde také další otázky, týkající se například zavedení školného nebo nedostatku pracovních sil v technických oborech. V závěrečné části práce shrnuji hlavní poznatky, které ze zpracování práce vyplynuly. Myslím si, ţe se vzrůstajícím počtem studentů budou nároky na finanční zabezpečení vzdělání i nadále růst a dlouhodobě je takovýto systém neudrţitelný. Nedostatek nebo omezené mnoţství financí se zároveň mohou promítnout i do kvality výuky. Proto by se tomuto tématu měla i v budoucnu věnovat náleţitá pozornost, protoţe kvalitními investicemi do vzdělání si vytváříme i kvalitní vzdělanou společnost, která je schopna zabezpečit pracovní potřeby. 11

13 Za nejdůleţitější zdroje pouţité v práci uvádím knihy od autorů P. Matějů, J. Vlčka, P. Adámkové a P. Mazoucha, P.Druckera a Zákon č. 111/1998 Sb., z cizojazyčných G. Psacharopoulos a J. Woznicki, které mi přispěly k vypracování první části práce, především k vymezení pojmu vzdělání, lidský kapitál a ke klasifikaci vysokých škol. V práci jsem pouţila metody analýz, komparace a terénního výzkumu. 12

14 1 Rozvoj lidského kapitálu a systém terciálního vzdělávání 1. 1 Význam vzdělání pro člověka a společnost Vzdělání je bezesporu hlavním faktorem úspěšnosti jedince i celé společnosti. Vzdělaný jedinec přispívá k vyšší spotřebě, k vyšším příjmům do státního rozpočtu a nezatěţuje státní rozpočet sociálními nároky. [1, s. 13]. Základní cíl vzdělání nespočívá pouze v pouhé seberealizaci jedince, jeho zdokonalování a následného uplatnění se na trhu práce, ale má zajistit určitou návaznost nové generace na vybrané morální hodnoty generace předchozí, které jsou typické pro danou kulturu a jsou společností přijatelné. Důleţitým aspektem je zajistit udrţitelný rozvoj společnosti. Vzdělání zvyšuje konkurenceschopnost ekonomiky, prosperitu společnosti, protoţe ovlivňuje kvalifikaci jedince, pruţnost pracovní síly a její schopnost inovovat, rozvíjet a vyuţívat moderní technologie. Právo na vzdělání je zařazeno v Listině základních práv a svobod, podle níţ mají občané právo na bezplatné vzdělání na základních a středních školách a podle schopností občana a moţností společnosti téţ na vysokých školách. Základní a střední vzdělání na školách, které zřizuje stát je bezplatné. Vzdělání je zaloţeno na tom, aby kaţdý občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie měl rovný přístup ke vzdělání. Vysoké školy získávají finanční prostředky především ze státního rozpočtu, příspěvků a dotací od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Některé prostředky je také moţné získávat z fondů Evropské unie. Vzdělání z ekonomického hlediska je chápáno jako jedno z důleţitých odvětví veřejného sektoru. Produkty vzdělání jsou vţdy statky veřejné, a to bez ohledu na to, kdo je produkuje nebo poskytuje. [1, s. 43]. Vzdělávání je řazeno mezi veřejné sluţby Vzdělávací politika a její úrovně Pojem vzdělávací politika není jednoznačně definován, kaţdý autor si obsah tohoto pojmu vymezuje jinak. Proto uvádím několik moţných pohledů a definic na tento pojem. Vzdělávací politika je jednou z celospolečenských priorit. Pojem vzdělávací politika lze chápat jako řízení vzdělávací soustavy, kterou můţeme vymezit jako:,,souhrn všech škol, vzdělávacích institucí, institucí podpůrných jako například poradenských, informačních a 13

15 institucí kulturně osvětových, například knihovny, muzea. Jedná se o všechny instituce potřebné k zajištění vzdělání. [1, s. 15]. Vzdělávací politikou se dle Veselého rozumí:,,souhrn formálních a neformálních pravidel, norem a praktik, které řídí a ovlivňují jednání jednotlivců a institucí v oblasti vzdělání. [21,s. 8]. Vzdělávací politika je jednou z celospolečenských priorit a je jednou ze součástí národní politiky státu. Vzdělávací politika je realizována na několika úrovních. Rozlišujeme několik úrovní vzdělávací politiky: [21,s.12] Globální Nadnárodní Národní Regionální (na úrovni kraje) Lokální (na úrovni obce) Na úrovni škol a univerzit Na úrovni organizačních součástí škol (fakulty, katedry) Na globální úrovni působí v oblasti vzdělání řada institucí jako je OECD 1, Světová banka a UNESCO. Mezi hlavní aktivity patří komparace vzdělávacích soustav, analýza konkrétních soustav a vytváření speciálních rozvojových projektů pro jednotlivé země. Například OECD vydává kaţdoročně publikaci Education at a Glance [8], ve které hodnotí jednotlivé ukazatele ve vzdělání a přináší statistická šetření z této oblasti. Věnuje se tak hodnocení rozvoje lidského kapitálu. Nadnárodní úroveň tvoří politika Evropské unie. Prostřednictvím orgánů Evropské unie vznikají strategické dokumenty, týkající se vzdělání. Nejdůleţitější sloţkou národní úrovně je stát a jeho centrální instituce. Úkolem vzdělávací politiky na této úrovni je stanovení priorit v oblasti vzdělání, institucionální uspořádání vzdělávací soustavy, způsobu financování a vytvoření legislativního rámce. Součástí vzdělávací politiky je vzdělávací soustava, kterou můţeme charakterizovat jako souhrn všech škol a vzdělávacích institucí, které jsou potřebné k zajištění vzdělávání. Uspořádání jednotlivých vzdělávacích soustav je v kaţdé zemi odlišné, proto vznikal problém 1 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, sdruţující 34 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa. ČR je členem od roku

16 v nemoţnosti srovnávání jednotlivých zemí v oblasti vzdělání. V současné době se pro porovnávání vzdělávacích systémů pouţívá Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED (International Standard Classification of Education). Poprvé byla tato klasifikace vypracována a vydána UNESCO v roce [26]. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED slouţí k porovnávání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí na základě srovnání vzdělávacích úrovní. Hlavní vyuţití klasifikace nalezneme ve statistickém vyhodnocování absolventů škol a v mezinárodním porovnávání statistických dat. V České republice je vyuţívána Českým statistickým úřadem jako státní klasifikace pro statistická šetření. Základní jednotkou této klasifikace jsou vzdělávací programy, které se třídí podle dvou hledisek: Úrovně dosaţeného vzdělání Oboru vzdělání Klasifikace ISCED97 rozlišuje sedm základních úrovní vzdělání: Tabulka 1 - Klasifikace dle ISCED97 Úroveň vzdělání Název úrovně V ČR odpovídá ISCED 0 Preprimární vzdělání Mateřské školy ISCED 1 Primární vzdělání 1. stupeň zák. školy ISCED 2 Nižší sekundární vzdělání 2. stupeň zákl. školy ISCED 3 ISCED 4 ISCED 5 Vyšší sekundární vzdělání Postsekundární neterciární vzdělání Terciární vzdělání - první stupeň Terciární vzdělání - druhý ISCED 6 stupeň Zdroj: Veselý, vlastní zpracování ISCED 3A čtyřleté gymnázium, ročník osmiletého gymnázia, střední odborné školy zakončené maturitní zkouškou ISCED 3C střední odborná učiliště Nástavbové studium a pomaturitní studium na jazykových školách ISCED 5A bakalářské studium magisterské studium ISCED 5B vyšší odborné školy Doktorská příprava ukončená titulem Ph.D. 15

17 1.3 Lidský kapitál Základním ekonomickým zdrojem v současné společnosti jiţ není kapitál, přírodní zdroje, ani práce, ale jsou jím znalosti. Hodnota je vytvářena prostřednictvím produktivity a inovací, kdy oba tyto faktory představují aplikaci znalostí v pracovním procesu. [7, s. 14]. Vzdělaná osobnost dle Druckera určuje výkonnost společnosti, její výkonovou kapacitu. Vzdělaná osobnost musí být schopna aplikovat své znalosti na současnost a s jejich vyuţitím utvářet budoucnost. Definice lidského kapitálu dle Beckera [2] : Lidský kapitál jsou schopnosti, dovednosti a odpovídající motivace tyto schopnosti a dovednosti uplatnit. [16, s. 1]. Vzdělání zvyšuje hodnotu lidského kapitálu. Lidský kapitál je neoddělitelný od svého nositele, konkrétního člověka. Lidský kapitál je tvořen jedinečnými schopnostmi jednotlivců, jak vrozenými, tak získanými. V literatuře je uváděno mnoho sociálně ekonomických ukazatelů, se kterými lidský kapitál souvisí. Jednotlivé ukazatele lze rozdělit na několik částí. Tabulka 2 - Rozdělení vlivu lidského kapitálu Oblast vlivu lidského kapitálu Pracovní trh Kvalita ţivota Individuální Společenská Individuální oblast Společenská oblast oblast oblast Individuální produktivita práce Produktivita práce v ekonomice Postavení ve společnosti Kvalita společnosti Nebezpečí nezaměstnanosti Úroveň nezaměstnanosti Individuální zdravotní stav Úroveň zdraví populace Úroveň osobního důchodu Ţivotní úroveň obyvatel, HDP Postavení v zaměstnání Konkurenceschopnost země Zdroj: Lidský kapitál, měření, souvislosti, prognózy, Mazouch, Fisher Znalosti a dovednosti jsou vnímány jako zdroj ekonomické prosperity a síly a jsou určujícím kritériem pro uplatnění na trhu práce. Lidský kapitál je produkován několika způsoby. Na prvním místě se jedná o formální vzdělání a dále pak o vzdělání neformální například vlivem rodinného prostředí, praxe v podniku. Růst hodnoty lidského kapitálu je spojen s investicemi. V případě vzdělání zahrnují přímé finanční prostředky a čas. Důleţité jsou také investice do 16

18 celoţivotního vzdělání. Tyto přestavují všechny investice po počátečním formálním vzdělání, které vykazují výnosy pro soukromý či veřejný blahobyt. [13, s. 56]. Dovednosti a znalosti je nutné pravidelně doplňovat a obnovovat. Vzdělání se povaţuje jako způsob nejracionálnějšího zvýšení jeho hodnoty. Hodnota lidského kapitálu je podmíněna i zdravím a fyziologicky psychologickými dispozicemi svého nositele. Je důleţité, aby byl lidský kapitál vyuţíván efektivně, jinak nepřinese očekávaný uţitek. Se vzrůstajícím významem lidského kapitálu se mění i společnost. V současné době se pouţívá pojem ekonomika postavená na znalostech z anglického slova knowledge-based economy. Jako hlavní nástroj se vyuţívají znalosti. Termín znalostní ekonomika se poprvé objevuje v 60. letech 20. století a zdůrazňuje význam znalostí a technologických a informačních předpokladů pro rozvoj ekonomiky. [15]. Důleţitost rozvoje vzdělání také definuje Evropská komise, která v roce 2014 vydala dokument s názvem Modernisation of Higher Education in Europe, který říká, ţe,,s rozvojem sociálního a ekonomického prostředí, rostou poţadavky na dovednosti, které musí být odpovídající, realizovány formou vysokoškolské vzdělání. Měly by být stejné příleţitosti pro získání rovného a kvalitního vzdělání. [17]. Dalším termínem, který se pouţívá se tzv. učící se společnost, která přikládá vzdělání velký význam pro ţivot a nahlíţí na vzdělání jako na řešení všech společenských problémů. Obrázek 1 - Sloţení a faktory působící na lidský kapitál Zdroj: Lidský kapitál, měření, souvislosti, prognózy, Mazouch, Fisher 17

19 Ekonomická teorie vymezuje pojem lidský kapitál jako:,,souhrn vrozených a získaných schopností, znalostí a dovedností, kterými člověk disponuje. [24, s. 214] Produktivnost lidského kapitálu se zvyšuje v závislosti na investicích do něj vloţených. Při analýze lidského kapitálu vycházíme z toho, ţe kaţdý jedinec rozhoduje o svém vzdělání na základě porovnání výnosů a nákladů. Náklady obvykle představují hodnotu času vynaloţeného na zvýšení kvalitativních vlastností člověka. Tento náklad představuje pro jedince investici. Výnosy, které očekáváme, představují například zvýšení mzdy, atraktivnější zaměstnání a další efekty. Racionálně uvaţující člověk bude investovat do rozvoje svého lidského kapitálu do bodu, kdy mezní míra výnosu z těchto investic bude převyšovat alternativní náklady pouţití daných zdrojů. [24, s. 215 ]. Objem lidského kapitálu zvyšují investice do vzdělání. 1.4 Dělení lidského kapitálu a jeho měření Lidský kapitál tak můţeme rozdělit na všeobecný lidský kapitál a specifický neboli účelový lidský kapitál. Všeobecný lidský kapitál zvyšuje osobní produktivitu při práci u jakéhokoliv zaměstnavatele, jeho rozvoj zvyšuje cenu pracovní síly. Specifický lidský kapitál zahrnuje znalosti a dovednosti vyuţitelné v konkrétní firmě a zvyšuje produktivitu jedince v této firmě. Zaměstnavatelé mají důvod investovat do vzdělávání a rozvoje tohoto druhu kapitálu. Tato investice přináší firmě tzv. kvazirentu. Kvazirenta je část výdělku přesahující minimální peněţní částku potřebnou k tomu, aby pracovník zůstal v dané firmě a nepřešel do jiné, za účelem lepšího ohodnocení jeho práce. Hodnota lidského kapitálu je odvozena od schopnosti práce vytvářet ekonomické hodnoty. Vychází se z ceny práce, tedy mzdy. Hodnota lidského kapitálu HC je vyjádřena jako součet celoţivotní mzdy, značíme W HK a celoţivotních nákladů na pracovní sílu, značíme TC HK (například výdaje na vzdělání). Vzorec: U lidského kapitálu můţeme vyjádřit i jeho efektivnost E HK pomocí poměru výnosů a nákladů. Vzorec: Lidský kapitál je efektivní tehdy, kdyţ celoţivotní produkt lidského kapitálu Y HK je větší neţ hodnota lidského kapitálu HC. S rostoucí délkou zaměstnání kaţdý jedinec akumuluje lidský 18

20 kapitál, a to v podobě větších zkušeností získaných v zaměstnání, coţ má vliv na růst jeho příjmů. Náklady, které investujeme do vzdělání, zahrnují nejenom školné a další náklady související se studiem, ale také musíme zohlednit obětovaný výdělek, který by jedinec získal, kdyby nestudoval. Tyto náklady můţeme rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou všechny náklady, které vynaloţí student na financování svého studia, tedy školné, dopravní náklady, výdaje za studijní pomůcky. Nepřímé náklady, které se někdy označují jako tzv. oportunitní neboli náklady ušlé příleţitosti. V tomto případě máme na mysli výnosy, které bychom získali v druhé, námi nevybrané variantě, tedy práci. Tyto náklady zahrnují ušlé výdělky, o které přicházíme během studia vysoké školy. [24, s.216]. Pod výnosy pak zahrnujeme takový přínos vzdělání, který nám přinese například získání lepšího zaměstnání, a s tím spojené lepší mzdové ohodnocení. Dle Urbánka [23] je soukromá míra návratnosti investice do vysokoškolského vzdělání okolo 15%. Dle OECD se odhaduje vnitřní výnosové procento investice do vzdělání na 17,6% u muţů a 16% u ţen. Psacharopoulos [19] uvádí 3 hlavní metody, z nichţ můţeme odhadnout míru návratnosti investice do vzdělání. Jednou z metod, kterou jsem si vybrala pro bliţší specifikaci je tzv. propracovaná metoda. Pro výpočet je nutné znát příjmy absolventů určitého stupně vzdělání v závislosti na jejich věku a náklady na poţadovanou úroveň vzdělání. Propracovaná metoda bere v úvahu diskontní míru r, která vyrovnává současnou hodnotu budoucích výnosů získaných z investice do úrovně vzdělání h a současnou hodnotu nákladů souvisejících s touto investicí. V případě studia na vysoké škole započítáváme všechny přímé a nepřímé náklady související se studiem. Výnosy představují vyšší příjmy vysokoškolsky vzdělaných lidí, tedy investorů do vzdělání, neţ by tomu bylo například u lidí středoškolsky vzdělaných. Vzorec: 19

21 Čím je míra návratnosti investic do vzdělání vyšší, tím se vyplatí podstoupit další úroveň vzdělání. Velikost vnitřní míry výnosnosti závisí na tom, jak je dlouhé období, během kterého nabývá jedinec výnosů ze vzdělání. Platí, ţe čím dříve školu dokončí, tím déle se mu bude dostávat výdělků, a tím menší náklady bude muset hradit. Vliv lidského kapitálu na ekonomiku Základní rozdělení vlivu lidského kapitálu závisí na tom, zda ovlivňuje člověka jako osobnost, individualitu (individuální oblast) nebo celou společnost (společenská oblast). Většina z nás se snaţí zvyšovat úroveň lidského kapitálu a vyuţít nabytých schopností a dovedností při uplatňování na trhu práce. Získat zaměstnání odpovídající schopnostem a dovednostem jedince a následně i dobré ohodnocení za vynaloţenou práci je naším hlavním cílem. Další oblastí, se kterou souvisí hodnota lidského kapitálu, je oblast kvality ţivota. Týká se jedince, jeho postavení ve společnosti, kvality jeho ţivota z hlediska zdraví a bezpečnosti, coţ má vliv i na celou společnost. Kvalita ţivota je pouze subjektivním pocitem kaţdého jedince. Nejvýznamnějšími sociálně ekonomickými ukazateli, které souvisí s úrovní lidského kapitálu a ţivotní úrovní obyvatelstva povaţuji produktivitu práce a zaměstnanost. Z makroekonomického hlediska je zkoumán vztah mezi dosaţeným vzděláním a ekonomickou prosperitou země jako celku. Snaţí se zachytit přínos z nejvyššího dosaţeného vzdělání pro společnost a zkoumá jeho vliv na ekonomický růst. Mikroekonomie se zabývá spíše jedincem, hodnotí přínos z hlediska vyšší úrovně jeho vzdělání s ohledem na vyšší příjmy v budoucnu. Z tohoto pohledu byla provedena řada studií, které se snaţí dokázat, ţe čím vyššího vzdělání člověk dosáhne, tím má vyšší výdělek na trhu práce. Vzdělanost a trh práce Na trhu práce se projevují vlastnosti, schopnosti, znalosti a dovednosti kaţdého jedince, které tvoří hodnotu a úroveň lidského kapitálu. Kaţdý jedinec, který působí na trhu práce kromě svých znalostí a dovedností disponuje i určitou produktivitou práce, za kterou je ohodnocen formou mzdy. Důleţité je také uplatnění jedince na trhu práce, které se projevuje zaměstnaností nebo nezaměstnaností. To souvisí se znalostmi, dovednostmi a poţadovaným vzděláním. S vyšším dosaţeným vzděláním, tak roste i moţnost lepšího uplatnění na trhu práce. 20

22 V současné době je velmi diskutovaným tématem uplatnění mladých lidí na trhu práce. Získání středního vzdělání s maturitou a stále častěji vysokoškolského vzdělání se stává dnes jiţ standardem mladé generace. Poslední roky však přinášejí niţší uplatnění a počet pracovních příleţitostí pro absolventy. Počet pracovních míst je niţší, na významu získávají technické obory, o které je všeobecně niţší zájem. Uplatnění mladých lidí na trhu práce se tak stává velkým problémem, neboť ekonomika není schopna vytvářet nová pracovní místa. Úroveň lidského kapitálu má také vliv na HDP. Mnoho studií se zabývá vztahy mezi úrovní HDP a úrovní lidského kapitálu Vysokoškolské vzdělání a klasifikace vysokých škol Základní charakteristika vysokoškolského vzdělání Vysokoškolské vzdělání představuje nejvyšší stupeň vzdělání, vysoké školy jsou nejvyšším článkem vzdělávací soustavy, na kterou jiţ nenavazuje ţádná formální vzdělávací soustava. Strukturu vysokoškolského systému upravuje Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dle zákona jsou vysoké školy vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED, která standardizuje uspořádání vzdělávacích soustav v mezinárodním srovnání, zařazuje vysoké školy do vzdělávacího stupně ISCED 5 terciální vzdělávání prvního stupně a ISCED 6 terciální vzdělání druhého stupně. Termíny terciální a vysokoškolské vzdělání Přestoţe se oba pojmy váţí k vzdělávacímu systému, liší se v definici institucionálního rámce. Terciální vzdělání zahrnuje vzdělání na vysokých školách, vyšších odborných školách a části ročníků konzervatoří. Jako vysokoškolský systém se označuje pouze část terciálního sektoru, jde však o část rozhodující, která klíčovým způsobem ovlivňuje celý segment terciálního vzdělávání. Vysoké školy a jejich klasifikace Vysoké školy připívají k rozvoji dalšího vzdělání a činnosti s tím spojené např. výzkumné, inovační, umělecké. Vysoké školy uskutečňují akreditované studijní programy bakalářský, magisterský a doktorský. 21

23 Bakalářský studijní program je zaměřen k výkonu povolání a ke studiu na magisterském studijním programu. Délka studia je standardně tři roky, nejvýše čtyři roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolventům studia je udělen akademický titul bakalář. [29, s. 419]. Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program a slouţí k rozvoji teoretických poznatků a zvládnutí jejich aplikace. Délka studia je nejméně jeden a nejvýše tři roky. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventům se udělují tituly dle studijní oblasti, kterou absolvovali. Od 1. ledna 1999 se vysoké školy dělí na dva typy vysoké školy univerzitního typu a vysoké školy neuniverzitního typu. Typ vysoké školy musí být uveden v jejím statutu a musí být v souladu se stanoviskem akreditační komise. [1, s. 181]. Akreditační komise vydává stanoviska k ţádostem o akreditaci studijních programů vysokých škol. Vysoká škola univerzitního typu můţe uskutečňovat všechny typy studijních programů, a s tím spojenou výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost. Dle potřeb studijních programů se vysoká škola člení na fakulty, další odborná pracoviště, popřípadě další účelová zařízení, například pro ubytování a stravování studentů. Vysoká škola neuniverzitního typu uskutečňuje bakalářské studijní programy a můţe uskutečňovat také magisterské studijní programy. Neuskutečňuje doktorské studijní programy. Tento typ školy se nečlení na fakulty. Dle právní formy dělíme vysoké školy na veřejné, soukromé a státní. Dle Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy v současné době existuje 26 veřejných vysokých škol, 44 soukromých vysokých škol a 2 státní vysoké školy. Státní vysokou školou dle přílohy č. 2 Zákona č. 111/1998 Sb. je Vojenská vysoká škola, kterou je Univerzita obrany v Brně a Policejní akademie České republiky v Praze. Tyto školy jsou spravovány příslušnými ministerstvy, konkrétně Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany Veřejná vysoká škola Veřejná vysoká škola je zřizována a rušena zákonem o vysokých školách. Stejně tak i její sloučení s jinou vysokou školou je moţné pouze dle zákona. Zákon také stanoví její název a sídlo. Veřejné vysoké školy jsou jak univerzitního, tak neuniverzitního typu. Seznam vysokých škol je uveden v příloze č.1 Zákona č. 111/1998 Sb. 22

24 Do samosprávy veřejné vysoké školy patří: [29] její vnitřní organizace určení počtu přijímaných uchazečů o studium, podmínky pro jejich přijetí a rozhodování v přijímací řízení tvorba a uskutečňování studijních programů organizace studia zaměření a organizace vědecké, výzkumné, inovační a další tvůrčí činnosti ustanovení samosprávných akademických orgánů vysoké školy stanovení výše poplatků spojených se studiem Samospráva je způsob řízení, kdy subjekt rozhoduje o některých záleţitostech autonomně. Veřejná vysoká škola je povinna kaţdoročně vypracovat, předloţit ministerstvu a následně zveřejnit výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy. Veřejná vysoká škola také zpracovává dlouhodobý záměr a provádí pravidelně hodnocení své činnosti a zveřejňuje jeho výsledky. [1, s. 184]. Státní orgány mohou do činnosti veřejné vysoké školy pouze v mezích zákona. Orgány veřejné vysoké školy Mezi samosprávné orgány veřejné vysoké školy patří akademický senát, rektor, vědecká nebo umělecká rada, disciplinární komise. Mezi další orgány patří správní rada veřejné vysoké školy a kvestor. Pro úplnost uvádím stručnou charakteristiku jednotlivých orgánů veřejné vysoké školy v příloze Soukromá vysoká škola Soukromé vysoké školy jsou školami neuniverzitního typu. Soukromá vysoká škola je zakládána jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.), jako akciová společnost (a.s.) nebo jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.). Na rozdíl od obchodních společností je obecně prospěšná společnost povinna investovat dosaţený zisk zpět do obecně prospěšných sluţeb této společnosti. V současné době působí v České republice 44 soukromých vysokých škol. Z nichţ 20 soukromých vysokých škol působí jako s.r.o. a 17 jako o.p.s. 23

25 Soukromou vysokou školu zřizuje soukromý zřizovatel na základě povolení (akreditace) Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. [1, s. 186]. Soukromá vysoká škola potřebuje ke svému provozu státní souhlas. Jako soukromá škola je oprávněna působit právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie. [29]. Řízení soukromé vysoké školy je vymezeno statutem a vnitřními předpisy. Statut upravuje vnitřní organizační strukturu a uspořádání soukromé vysoké školy, upravuje práva a zodpovědnost pracovníků, kompetence akademických funkcionářů a celkový systém řízení vysoké školy. Po udělení státního souhlasu ministerstvo rozhodne o akreditaci příslušných studijních programů. Orgány soukromé vysoké školy Vnitřní organizace soukromých vysokých škol je obdobná jako u veřejných vysokých škol. Soukromá vysoká škola se řídí zákonem o vysokých školách, statutem a vnitřními předpisy. [1, s. 188]. Pokud je zřizovatelem soukromé vysoké školy s.r.o. jsou statutárními orgány společnosti jednatelé, kteří jmenují rektora Státní vysoké školy Jak jiţ bylo zmíněno, v České republice fungují pouze dvě státní vysoké školy, a to Policejní akademie v Praze a Univerzita obrany v Brně. Tyto školy jsou univerzitního typu a jsou zřizovány zákonem. Jejich správa a financování náleţí v případě Policejní akademie Praze pod Ministerstvo vnitra a v případě Univerzity obrany pod Ministerstvo obrany ČR. Státní vysoké školy nemají právní subjektivitu a jsou organizačními sloţkami státu. 1.6 Vývoj vysokého školství po roce 1989 Rok 1989 byl pro vývoj českého vysokého školství klíčovým. Před rokem 1990 byl systém vysokoškolského vzdělání plně centralizovaný v ekonomickém a politickém systému. Uvádí se, ţe asi jen 15% dané věkové kategorie pokračovalo studiem na vysoké škole. Centrální vláda předepisovala konkrétní specializaci studentů a kontrolovala čísla studentů.. [27, s. 27]. Přechod k demokracii a trţnímu hospodářství přinesl významné změny i v systému vysokých škol. Vznikem Zákona o vysokých školách č. 172/1990 Sb. byl vytvořen prostor k návratu od centrálně řízeného systému k demokratické správě. Jeho hlavním cílem bylo změnit 24

26 podmínky a řízení vysokoškolského vzdělání. Odstranil politickou kontrolu nad aktivitami a rozhodovacími procesy vysokých škol a významně omezil vliv státu. [14, s. 65]. Tento zákon měl i řadu nedostatků, například nevytvořil legislativní rámec pro soukromé vysoké školy a neuniverzitní vysoké školy. Zákon jim neumoţňoval získat akreditaci. Pomalu také rostl zájem studentů niţší stupeň terciálního vzdělání, tedy vzdělání v bakalářských studijních programech. Dlouhou dobu byl systém vysokých škol klasifikován jako unitární, tedy jednostupňový, postrádal bakalářské studijní programy. Celkový počet studentů přijatých do studia značně rostl, coţ mělo za následek nedostatek financí v tomto sektoru. Z tohoto důvodu byla nutná reforma v oblasti financování vysokých škol. Návrh obsahoval moţnost finanční spoluúčasti na studiu formou školného. Projednávala se také sociální podpora studentů z nízkopříjmových rodin. Tento návrh však nebyl předloţen Parlamentu a nebyl schválen vlivem nesouhlasu rektorů vysokých škol a vlivem obavy přenesení veškeré odpovědnosti v otázkách financování z rukou státu do rukou kaţdého účastníka vysokoškolského studia. Dalším mezníkem vývoje vysokoškolského systému bylo schválení Zákona č.111/1998 Sb., který posiluje značnou autonomii v oblasti řízení vysokých škol. Důleţitou změnou bylo také právní uznání neuniverzitních vysokých škol. Neuniverzitní prostor tak zaplnily soukromé neuniverzitní vysoké školy, protoţe tento zákon umoţňoval akreditaci studijních programů. V akademickém roce 2000/2001 existovalo v České republice jiţ 14 soukromých vysokých škol. Studie z roku 2012 přinesla několik důleţitých faktů v oblasti vzdělání například terciálného vzdělání dosahuje v České republice 17% obyvatel. Průměr zemí OECD je 31%. Ve věkové skupině let má terciální vzdělání 23% obyvatel. [8, s. 17]. Vývoj soukromého školství po roce 1989 Po roce 1989 se do systému českého vysokého školství zapojila i řada soukromých investorů a soukromých zřizovatelů vysokých škol. Jiţ v roce 2000 bylo moţné studovat na osmi soukromých školách. V průběhu posledních deseti let se počet soukromých škol zvýšil více neţ pětkrát. V současné době působí v České republice 44 soukromých vysokých škol. Nárůst vysokých škol sebou přinesl i rapidní nárůst vysokoškolských studentů. [25]. 25

27 Vývoj vybraných ukazatelů po roce 2000 Vývoj počtu studentů Počet studentů v terciálním sektoru ukazuje velikost strany poptávky po vzdělání. Počet studentů má vliv na rozdělování finančních prostředků vysokým školám. Sledováním počtu studentů a absolventů se zabývá Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. Tabulka 3 Vývoj počtu studentů a absolventů v letech , v tisících Rok Počet studentů celkem z toho veřejné z toho soukromé bakalářské studium celkem magisterské studium celkem navazující magisterské studium celkem počet absolventů celkem Zdroj: Data MŠMT, vlastní zpracování Z tabulky 3 vyplývá, ţe mezi lety 2001 aţ 2010 počet vysokoškolských studentů v České republice narůstal. V roce 2001 studovalo vysokou školu 204 tisíc studentů, v roce 2010 se jejich počet zvýšil jiţ na 396 tisíc. V letech 2011 a 2013 dochází oproti předchozím rokům k mírnému poklesu počtu studentů. Ve věkové kategorii let studovala v roce 2013 v České republice více jak čtvrtina populace této věkové kategorie. V roce 2001 se počet studentů v této věkové kategorii více jak zdvojnásobil. Z tabulky 3 dále vyplývá, ţe s nárůstem počtu studentů zároveň dochází i k nárůstu počtu absolventů. Pokud srovnáme rok 2001 s rokem 2013, zvýšil se počet absolventů více neţ trojnásobně. V roce 2013 absolvovalo vysokoškolské studium 92 tisíc studentů. V tomto porovnání je ale nutné zohlednit, ţe od roku 2001 se magisterský stupeň vzdělávání rozdělil na dva stupně a značná část absolventů bakalářského studia dále pokračuje studiem navazujícího magisterského. Co se týká pohlaví absolventů vysokých škol, je více jak 50% ţen. V posledních dvou letech představují ţeny absolventky 60% z celkového počtu absolventů. v dokončení vysokoškolského studia úspěšnější neţ muţi. Z této analýzy je patrné, ţe ţeny jsou 26

28 Graf 1 - Vývoj počtu studentů a absolventů v letech Vývoj počtu studentů terciálního vzdělání Veřejné školy Soukromé školy Zdroj: Data MŠMT, vlastní zpracování Tabulka 4 - Struktura vysokoškolských studentů dle pohlaví v tisících Rok Počet studentů celkem z toho ţeny z toho muţi Zdroj: Data MŠMT, vlastní zpracování Z hlediska pohlaví studovalo v roce 2001 vysokou školu celkem 91 tisíc ţen. V roce 2013 jich bylo více jak 207 tisíc, coţ představuje nárůst o přibliţně 125%. Ţeny zaujímaly v roce 2013 na celkovém počtu studentů 56%. V roce 2001 studovalo vysokou školu více muţů. Ţeny v tomto roce představovaly přibliţně 48%. 27

29 Graf 2 -Vývoj počtu studentů podle pohlaví v letech Vývoj počtu studentů podle pohlaví Muţi Ţeny Zdroj: Data MŠMT, vlastní zpracování V roce 2001 došlo k zavedení třístupňové struktury vysokoškolského studia. Dříve bylo charakteristické tří aţ šestileté studium na vysokých školách. Toto se od roku 2001 transformovalo do ve většině případů tříletých bakalářských studijních programů a do programů magisterských. Magisterské studijní programy byly rozděleny do dvou typů. Jednu skupinu tvoří navazující magisterské studium, které umoţňuje pokračovat ve studiu absolventům bakalářského studijního programu a je obvykle dvouleté. Druhou skupinu tvoří tzv. dlouhé magisterské programy, u nichţ by rozdělení na dva stupně z hlediska rozdělení studijního oboru nebylo moţné. Jedná se například o studium medicíny, veterinářského lékařství nebo architektury. Tabulka 5 - Studenti VŠ dle typu studijního programu Rok Bakalářský Navazující magisterský Magisterský Doktorský % 6% 68% 8% % 6% 59% 8% % 6% 40% 8% % 11% 25% 7% % 18% 14% 7% % 21% 10% 6% % 23% 9% 6% Zdroj: Data MŠMT, vlastní zpracování Tabulka 5 názorně ukazuje postupné zavádění třístupňového studia do praxe. Z tabulky 5 je zřejmé, jak se zastoupení počtu studentů v průběhu sledovaného období přesouvalo 28

30 z dlouhých magisterských programů do programů bakalářských a následně do navazujících magisterských. V roce 2012 představovali studenti, kteří byli zapojeni do bakalářského studijního programu 61% z celkového počtu studentů, 23% studovalo navazující magisterský program a do dlouhého magisterského programu bylo zapojeno pouhých 9% vysokoškolských studentů. Tento vývoj představuje v porovnání s rokem 2001 naprosto opačný trend. S nárůstem počtu studentů zároveň dochází i k nárůstu počtu absolventů. Tabulka 6 Vývoj počtu absolventů terciálního vzdělání v letech , v tisících Rok abs. celkem z toho ţeny Zdroj: Data MŠMT, vlastní zpracování Pokud srovnáme rok 2001 s rokem 2013, zvýšil se počet absolventů více neţ trojnásobně. V roce 2013 absolvovalo vysokoškolské studium 92 tisíc studentů. V tomto porovnání je ale nutné zohlednit, ţe od roku2001 se magisterský stupeň vzdělávání rozdělil na dva stupně a značná část absolventů bakalářského studia dále pokračuje studiem navazujícího magisterského. Co se týká pohlaví absolventů vysokých škol, je více jak 50% ţen. V posledních dvou letech představují ţeny absolventky 60% z celkového počtu absolventů. Z této analýzy je patrné, ţe ţeny jsou v dokončení vysokoškolského studia úspěšnější neţ muţi. Dle zprávy Českého statistického úřadu týkající se studentů a absolventů vysokých škol vyplývá, ţe velké rozdíly mezi muţi a ţenami lze zaznamenat v případě zaměření na obory studia. Ţeny jsou nejvíce zaměřené humanitním směrem a muţi naopak na obory technické. Nejvíce studentů studuje obory se zaměřením na společenské vědy, právo a obchod. Z hlediska pohlaví tento obor studuje 37% ţen a 29% muţů. Dalšími obory kde převaţují ţeny je vzdělávání a výchova, zdravotnictví a sociální péče, humanitní vědy a umění. Muţi převaţují v oborech zaměřených na technické vědy, stavebnictví, výrobu, přírodní vědy, informatiku a matematiku. Ze zprávy Českého statistického úřadu například vyplývá, ţe v roce 2012 studovalo v oboru vzdělávání a výchova 82% ţen. V případě oborů zaměřených na zdravotnictví a sociální péči představoval podíl ţen 75%. Naopak muţi dominovali v oborech technické vědy, výroba a stavebnictví, kde jejich podíl byl 73%, ve sluţbách 60%, přírodní vědy, matematika a informatika 63%. 29

31 Tabulka 7 - Struktura vysokoškolských studentů dle oborů Počty studentů VŠ dle oborů Rok Obor Studenti Obchod, právo, společenské vědy Technické obory, stavebnictví Matematika, informatika, přírodní vědy Výchova a vzdělávání Umění a humanitní vědy Zdravotnictví a sociální péče Zemědělství a veterina 8 17 Sluţby 8 19 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Graf 3 - Počty studentů VŠ podle oborů Počty studentů VŠ podle oborů Sluţby Zemědělství a veterina Zdravotnictví asociální péče Umění a humanitní vědy Výchova a vzdělávání Matematika, informatika,přírodní vědy Technické obory, stavebnictví Obchod, právo, společenské vědy Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 30

32 Graf 4 Struktura studentů VŠ dle pohlaví a oborů v r Struktura studentů VŠ dle pohlaví a oborů v r Vzdělávání a výchova Zdravotnictví a sociální péče 18% 25% 82% 75% Humanitní vědy a umění 32% 68% Společenské vědy, obchod a právo 38% 62% Zemědělství a veterinářství 42% 58% Sluţby 60% 40% Přírodní vědy, matematika a informatika 63% 37% Technické vědy, výroba, a stavebnictví 73% 27% Muţi Ţeny 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Z dlouhodobého hlediska je největší zájem studentů o studium oboru společenské vědy, obchod a právo. Tento obor studovalo v roce 2012 více neţ 128 tisíc osob, coţ představuje přibliţně 33% z celkového počtu studentů vysokých škol. Od roku 2001 se zájem o tento obor výrazně zvyšuje. V současné době představuje počet studentů tohoto oboru ve srovnání s rokem 2001 nárůst o více neţ 140%. Nejmenší nárůst počtu studentů naopak vykazuje obor technické vědy, výroba a stavebnictví. Tento obor v roce 2012 studovalo více neţ 56 tisíc osob, coţ představuje přibliţně 15% na celkovém počtu vysokoškolských studentů. Ve srovnání s rokem 2001 se jedná o pokles o 9%. Počet studentů technických oborů mezi roky 2001 a 2012 sice vzrostl, ale tento nárůst představoval pouze 11%. Ve srovnání s ostatními obory byl nárůst jejich studentů ve sledovaném období výraznější. Nejmenší zájem mezi studenty je o studium v oboru zemědělství, veterinářství a sluţby. V rozloţení studentů mezi jednotlivé obory došlo ve sledovaném období ke dvěma výrazným změnám. Jednak k nárůstu podílu studentů ve společenských vědách v roce 2001 z 26% na 33% v roce 2012 a zároveň k poklesu zájmu o studium oboru technických věd Dlouhodobý záměr pro oblast vysokých škol na období V březnu roku 2015 zveřejnilo ministerstvo školství na svých webových stránkách Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období [6]. 31

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 7. května 2009 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru

A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru Pracovní podklad pro zpracování věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru K věcnému záměru zákona o terciárním vzdělávání se vztahují zejména

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

1) Schopnost kritické reflexe vývoje na škole a schopnost přijímat adekvátní opatření 2) Transparentnost studia a) Přijímací zkoušky:

1) Schopnost kritické reflexe vývoje na škole a schopnost přijímat adekvátní opatření 2) Transparentnost studia a) Přijímací zkoušky: Zpráva Akreditační komise o hodnocení akreditovaných činností Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., Praha, zaměřené na průběh studia v bakalářských a magisterských studijních programech červen 2010

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 1.listopadu 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více