Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 6/2012 1

2 2 6/2012

3 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání městské rady ze 38. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 89 - zápis ze školské komise ze dne ; 2) schvaluje uzavření smlouvy o užívání pozemku a uzavření budoucí smlouvy (o zřízení věcného břemene) mezi městem Strážnice a firmou Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. pro provedení stavby Strážnice, ul. Úprkova - oprava stávající kanalizace na pozemku KN p.č. 518/1 v k.ú. Strážnice na Moravě; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby SF Strážnice, Višňová, příp.nn na pozemku KN p.č. 2861/384 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Na Kamenčí, obnova kab.vn, NN na pozemcích KN p.č a 1712/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek v ul. Růžová na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Prodloužení NTL plynovodu a plynovodních přípojek na ul. Růžová na pozemku KN p.č. 1377/1 mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne na zpracování Územního plánu města Strážnice (zpracování variantních řešení dokumentace řešící obchvat města); žádost ředitele Domu dětí a mládeže o provedení stavebních úprav v budově DDM, na jejichž základě by došlo k rozšíření plochy stávající kuchyně; poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč sdružení Fčeličky na pronájem prostor KD u příležitosti křtu nového CD - Město pod bílou věží ; pronájem objektu na pozemku p.č. 4504/2,3 (Hotařská búda) pro MAS Strážnicko na dobu určitou od do , na jehož základě smí být MAS příjemcem dotace z Programu rozvoje venkova - na provedení stavebních oprav objektu; poskytnutí daru v hodnotě Kč prof. Janu Sokolovi, Ph.D., CSc. při příležitosti jeho návštěvy města dne (úhrada nákladů spojených s jeho přednáškou pro veřejnost); 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 93 - rozpočtové opatření č. 2/2012 ve výši 766,8 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; 94 - odkup pozemků v k.ú. Strážnice na 6/2012 3

4 lita uprostřed lesa v sousedství koryta Moravy pro výsadbu porostů energetických dřevin dle žádosti Ing. Jiřího Dědka, byt. Kunovice ; 5) ukládá 75 - p. Zdeňku Burianovi písemně odpovědět na jeho stížnost týkající se p. Petra Brázdy Termín: do příští rady Odpovídá: Odbor investic a správy budov Moravě, v ul. Polní p.č. 2217/6 ost. plocha, ostatní kom. o vým. 295 m 2 (zastavěno tělesem místní komunikace) a p.č. 2466/2 ost. plocha, ostatní kom. o vým. 200 m 2 (pod veřejnou zelení kolem hřiště U Prachovny ), za cenu 20 Kč/m 2 ; 4) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 8 - záměr odprodeje zemědělského pozemku p.č. 6890/1 v trati Příčina - lokaze 39. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 90 - plnění rozpočtu za období 01-03/2012; 91 - usnesení z jednání komise cestovního ruchu č. 2/ 2012 ze dne ; 2) schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci ulice Kostelní, jehož vítězem se stala firma Swietelsky; výsledek výběrového řízení na dokončení rekonstrukce ulice Nová. Nejvýhodnější nabídku předložila a vítězem výběrového řízení se stala Stavební společnost Kněždub; žádost o dotaci v souvislosti s usnesením vlády č. 159/2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných fi nancí; poskytnutí příspěvku ve výši Kč TJ Jiskra Strážnice na sportovní akci Kvalifi kace o postup do 1. ligy juniorek 2012/2013 ; 3) neschvaluje 14 - pronájem pozemku p.č. 7400/6 ost. plocha, dobývací prostor o vým. 844 m 2 (uvnitř areálu oplocení skládky TKO) v k.ú. Strážnice na Moravě z majetku sourozenců Hrachovských za požadovanou cenu Kč/rok; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 95 - změny ve stanovách společenství Regionu Slovácko, jehož je město Strážnice řádným členem; 96 - rozpočtové opatření č. 3/2012, celková výše příjmů a výdajů rozpočtu se nemění; 97 - poskytnutí bezúročné krátkodobé půjčky ve výši Kč na Stavební obnovu Hotařské búdy žadateli Strážnicko - Místní Akční Skupina ; 5) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 9 - odkup pozemku p.č. 7400/6 ost. plocha, dobývací prostor o vým. 844 m 2 (uvnitř areálu oplocení skládky TKO) v k.ú. Strážnice na Moravě z majetku sourozenců Hrachovských za požadovanou cenu 250 Kč/m 2 ; 10 - záměr odprodeje pozemků p.č. 644/1 o výměře 145 m 2 a p.č. 644/2 o výměře 26 m 2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k.ú. Strážnice na Moravě z majetku města, přičemž se jedná o pozemky, které bezprostředně sousedí s rodinným domem č.p. 422 na pozemku p.č. 645, obojí ve spoluvlastnictví žadatelky a jejího manžela každý k id. 1/2; 6) ukládá 76 - provést ekonomickou rozvahu navržené stavební úpravy zdravotního střediska - alternativy,,c Termín: Odpovídá: Jitka Všetulová 4 6/2012

5 ze 40. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 15 - žádost o vybudování komunikace v průmyslové zóně na pozemcích města s napojením na tzv. Kosečkovu cestu dle žádosti firem Petr Hobža a Gumex spol. s r.o. (z důvodu nedostatku fin. prostředků města ji nemůže v současné době zařadit mezi prioritní investice); 92 - zápis a usnesení z komise kulturní konané dne (dále viz úkoly), 93 - zápis a usnesení z jednání sportovní komise ze dne ; 94 - zápis a usnesení č. 1/2012 sociálně zdravotní a bytové komise ze dne ; 95 - pravidla stánkového prodeje na nám. Svobody a ul. Dřevárka při příležitostí MFF a Strážnického vinobraní; 96 - ukončení členství p. Luboše Vaverky ve sportovní komisi; 2) schvaluje přidělení bytu č. 1, Újezd č.p. 426, Strážnice žadatelům v následujícím pořadí: 1. Zdena Tomešková, nar., trvale bytem Strážnice, (žádost o přidělení bytu v DPS ze dne ); 2. Vlastimila Buriánová, nar., trvale bytem Strážnice, (žádost o přidělení bytu v DPS ze dne ); 3. Libuše Hamšíková, nar., trvale bytem Strážnice, (žádost o přidělení bytu v DPS ze dne ); komisi pro otevírání a hodnocení nabídek výzvy k podání nabídky na Poskytnutí investičního úvěru na předfinancování a dofinancování akce Strážnice - obnova ul. Kostelní pro pěší a cyklisty - napojení na síť stezek Cyklo for regio při Baťově kanále ve složení: Jitka Všetulová, Pavla Grombířová, Ing. Petr Helísek. Pro případ neúčasti náhradníky: Ing. Jaromír Michálek, Marie Grulichová, Alena Baňařová; výzvu k podání nabídky na poskytnutí investičního úvěru na financování investiční akce: Ulice Nová - komunikace, chodníky, navazující plochy ve výši Kč, splatnost úvěru do ; prodloužení pronájmu části poz. p.č. 7383/5 o vým. 50 m 2 na jeden rok s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 880 m 2 manž. Karasovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Karasových požadována platba nájemného; pronájem pozemků části p.č. 2861/384, celých pozemků p.č. 2861/385, 2861/386, 2861/387, 2861/388, 2861/389, 2861/390 a části p.č. 2861/391 o úhrnné výměře 519 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, v lokalitě Drahy, pro zajištění přístupu a příjezdu na stavbu rodinného domu dle žádosti investora p. Vladislava Zubalíka, Ořechovka 1727, Strážnice za cenu Kč/rok; uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Stanislavem na byt č. 2 v budově hasičské zbrojnice, náměstí 17. listopadu č.p ke dni ; 3) ukládá 76 - provést opravy stávajících studní ve městě tak, aby byly funkční, a každou označit cedulí nepitná voda, termín: odpovídá: Odbor technických služeb 77 - předkládat pravidelně v programu rady města písemnou zprávu o plnění úkolů vyplývajících z aktuálních komisí termín: trvale odpovídá: tajemník 4) jmenuje 8 - Mgr. Lenku Karasovou členkou sportovní komise. POZVÁNÍ Městský úřad ve Strážnici zve občany na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí 25. června 2012 v 18 hod. v přísálí Kulturního domu Strážničan. 6/2012 5

6 Informace z městského úřadu Komise životního prostředí při radě města Strážnice Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu okna balkonu roku 2012 Vážené pěstitelky a pěstitelé okrasných rostlin, město Strážnice ve spolupráci s komisí životního prostředí vyhlašuje první ročník letní soutěže Květinový truhlík roku Jednotlivá kola soutěže budou probíhat od 1. června do 30. září Pravidla soutěže: 1. Každý soutěžící pěstitel pořídí jednu fotografii v jednom měsíci. To znamená, že každý má možnost poslat do soutěže celkem čtyři fotografie, a to v červnu, červenci, srpnu a září. K fotografii je nutno připojit jméno, adresu, telefon a . Fotografii za jednotlivý měsíc je potřeba poslat nejpozději poslední den v měsíci na ovou adresu nebo je možno přinést ji přímo na podatelnu. Fotografie vítězných výsadeb budou uveřejněny ve zpravodaji a na webových stránkách města. 2. Porota složená ze členů komise životního prostředí vybere do 10. dne následujícího měsíce tři vítězné pěstitele. Město Strážnice podpoří tuto soutěž finančně, uvedené sponzorské fi rmy poskytnou poukázky na nákup zboží. 3. Výherci jednotlivých kol budou zařazeni do soutěže o celkové vítězství. Autor vítězné výsadby bude v závěru soutěže odměněn hlavní výhrou. Protože se bude čtyřikrát hodnotit výsadba a jednou nejlepší - vítězná, předpokládáme, že se této soutěže zúčastní celá rodina, a to jak pěstitelé, tak fotografové a dopisovatelé, kteří zpracovanou fotografi i odešlou em nebo osobně na výše uvedenou adresu. Vaše pěstitelské úspěchy sponzorují: město Strážnice, Zahradnictví Sochorová, Zahrádkářské centrum Michna a syn, Optika Effatha, Potřeby pro zahrádkáře Kadubec, Elektro Lžičař Přejeme Vám všem hodně radosti, zábavy a pěstitelských úspěchů při zkrášlování životního prostředí našeho města. Odbor investic a správy budov Aktivity odboru Spolupracuje při shromažďování podkladů a řešení problémů v rámci dotace na vybudování ulice Kostelní; spolupracuje při shromažďování podkladů a řešení problémů v rámci dotace na vybudování webkamery na Baťově kanále; řeší technické problémy při vypracovávání projektu na opravu komunikace v ulici Nová; 6 6/2012

7 podílí se na přípravě podkladů pro získání dotace na opravu chodníků při I/55; podílí se na přípravě podkladů pro získání dotace na zateplení budovy DDM; připravuje realizaci opravy sklepa muzea; podílí se na přípravě realizace opravy Hotařské búdy; podílí se na přípravě podkladů pro získání dotace II. etapy opravy kaple sv. Rocha; součinnost při akci Ředitelství vodních cest - budování plavebních stání na BK; Práce na rekonstrukci terasy kulturního domu zdárně pokračují, v současné době probíhá pokládka dlažby. Opět upozorňujeme občany a návštěvníky, že přístup do budovy KD bude i přes určitá omezení zajištěn. A dále upozorňujeme případné návštěvníky na to, že prostor terasy je průběžně sledován jak příslušníky městské policie, tak policií ČR, a to z důvodu vandalismu probíhajícího právě na terase KD. V měsíci květnu proběhla výstavba dětského hřiště na ulici B. Hrejsové, Kramářská. Bylo nainstalováno 9 herních prvků nákladem 230 tisíc korun. Akci provedla firma Benjamin s.r.o. Buchlovice ve spolupráci s pracovníky technických služeb. V současné době probíhají projektové práce na další etapě opravy chodníků podél silnice I/55, a to v úseku od BUS nádraží po restauraci Dolina. Tyto práce jsou nutné pro podání žádosti o dotaci poskytovanou Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Případná realizace oprav chodníků v tomto úseku se plánuje na rok Ing. Petr Helísek 6/2012 7

8 Odbor technických služeb V měsíci květnu odbor technických služeb spolu s pracovníky veřejné služby provedl nátěry zábradlí a mostní konstrukce u Baťova kanálu. Taktéž se podílel na technickém zabezpečení otevření plavební sezony V rámci jarních úprav komunikací provedl odbor úpravu krajnice v ul. Za Dráhou a krajnici na tzv. Kosečkové cestě. Při budování dětského hřiště na ul. Kramářská a B. Hrejsové odbor zabezpečil provedení zemních prací před montáží herních prvků včetně usazení obrubníků ohraničujících toto nové hřiště a navezení dopadových ploch kačírkem. V rámci doplnění městského mobiliáře bylo zakoupeno 20 ks nových odpadkových košů, které byly taktéž instalovány k památkám města a na frekventované trasy. Odbor technických služeb ve spolupráci s občany ul. Vinohradská připravuje doplnění dopravního značení ke zlepšení průjezdnosti této ulice. Ladislav Sovič Ze sociální oblasti Jaký je systém práce veřejné služby? V rámci většího přehledu úklidu města a větší systematičnosti bylo nově vypracováno celkem devět pracovních okruhů ve městě. Každý okruh sestává z několika ulic a je sestaven tak, aby se např. zbytečně jen neprocházelo některými ulicemi, ale aby byly systematicky uklízené. Některé ulice jsou frekventovanější, a proto více znečištěné, jiné naopak. Podle toho, jaká zkušenost se s pracovními okruhy udělá (dosud VS takto organizovaná nebyla), se buďto ponechají, nebo zrevidují. Kromě toho mohou být pracovníci VS vedoucím OTS posláni např. na hřiště, příkop vedoucí podél hřiště, do větrolamu směrem na Mlýnky či jinam, tyto lokality nebyly dány do okruhů, protože práce na nich je pouze nárazová, naproti tomu úklid ve městě pravidelný. Veřejná služba také vypomáhá při sečení trávy, ale vzhledem k tomu, že máme dost pracovníků ve VS, nehrozí, že by kvůli tomu byl zanedbán nějak citelně úklid města. Pracovní doba ve veřejné službě je rozdělena na tzv. ranní a odpolední směnu. Ranní trvá od 7.00 do hodin, odpolední od do hodin. Vždy dopoledne i odpoledne pracují tři členové veřejné služby a jeden koordinátor ten pracuje 8 hodin denně, dopoledne i odpoledne. Pokud není počet čtyř pracovníků naplněn, pracují v počtu, v jakém se sešli. Všichni pracovníci VS včetně koordinátora musí mít v pracovní době na sobě refl exní vesty z důvodu bezpečnosti práce. Ze zákona nemají nárok od realizátora veřejné služby na pracovní pomůcky, avšak ve Strážnici (běžně i v jiných obcích) se jim zapůjčují pracovní rukavice. Pracovní nářadí je samozřejmě k dispozici, sestává z lopatek a smetáčků, kleští pro vyprošťování odpadků z křovin, ručního dvoukolového vozíku (káry) na sběr odpadků, případně hrábí a motyček (na čištění chodníků od trav). Co se systému samotného úklidu města týká, uklízí se vždy obě strany ulice, a to tak, že na obou stranách je po jedné káře a každý pracovník uklízí vždy jednu část chodníku na 8 6/2012

9 jedné straně ulice (tedy dva na chodníku, každý po jedné části chodníku) a zrovna tak se uklízí chodník na druhé straně ulice. Pokud je služba co do počtu pracovníků slabší, uklízí obě strany chodníku v ulici jeden pracovník a silnější sestava, která je díky plnému počtu pracovníků se svojí polovinou ulice dříve hotová, mu pak jde naproti, dokud ulice není uklizena. Bc. Helena Tomčalová Úřad práce ČR Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Veselí nad Moravou, sděluje klientům pobírajícím dávku státní sociální podpory PŘÍDAVEK NA DÍTĚ následující informace. Ani v letošním roce nebudou rozesílány předtištěné formuláře týkající se přehodnocení a prodloužení nároku na uvedenou dávku. Potřebné doklady jsou připraveny k vyzvednutí na Úřadu práce ve Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 117 a na výjezdních pracovištích úřadu práce v prostorách Městského úřadu Strážnice dveře č. 7 každé úterý od 8.00 do hodin, nebo v kanceláři sociální pracovnice MěÚ dveře č. 5 a Obecního úřadu ve Velké nad Veličkou. Vyplněné formuláře včetně potvrzeného příjmu za rok 2011 mohou klienti již nyní odevzdávat ke zpracování. Dále upozorňujeme, že pokud je oprávněnou osobou nezaopatřené dítě starší 15 let, je v průběhu měsíce září 2012 nutné k posouzení nároku na dávku od doložit aktuální doklad o jeho nezaopatřenosti Potvrzení o studiu na školní rok 2012/2013, případně doklad o nezaopatřenosti v souladu s ustanovením 11 odst. 1 písm. b, c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Městská policie informuje V měsíci dubnu na základě telefonického oznámení občana byla prověřena strážníkem MěP skupinka mladíků, kdy jeden z nich poničil reklamní tabuli na nám. 17. listopadu. Mladíka tento úlet přišel na 500 Kč za uhrazení blokové pokuty a náhradu za vzniklou škodu na reklamní tabuli (dořešeno v měsíci květnu). U daného činu bylo pravděpodobně více svědků, ale našel se pouze jediný, kterého tento projev vandalismu oslovil natolik, že toto oznámil na bezplatnou linku č. 158 (PČR). MěP tímto oznamovateli děkuje. Ing. Zdeněk Grulich Svoz odpadu na měsíc červen 2012 Papír (modré pytle): 5. června 2012 (úterý) Plast (žluté pytle): června 2012 (úterý) 6/2012 9

10 Matrika města Strážnice - vítání občánků V sobotu 28. dubna přivítala paní starostka Renata Smutná mezi občany našeho města 9 děvčat a 6 chlapců. Malým Strážničánkům, jejich rodičům a všem přítomným hostům zahrály a zazpívaly děti ze strážnického Danájku a hudecká muzika Demižón. Slavnostní atmosféru v obřadní síni Městského úřadu Strážnice zachytila paní fotografka Broňa Nečasová. Šárka Mlýnková Adéla Slaná Andrea Marková 10 6/2012

11 Erik Janík Filip Motyčka Ema Pavková Lillian Lípová Martin Mazáč Magda Pribišová Radek Kaluža Rozálie Bělochová Stanislav Macalík Tereza Mikésková Vanesa Vyskočová Vojtěch Ovečka 6/

12 Turistické informační centrum Strážnicko Strážnicko na mezinárodním veletrhu REGION TOUR EXPO v Trenčíně Mikroregion Strážnicko byl ve dnech prezentován pod Jihomoravským krajem v rámci regionu Slovácko na prvním ročníku výstavy přeshraničního cestovního ruchu regionů Slovenské a České republiky - mezinárodním veletrhu REGI- ON TOUR EXPO v Trenčíně. Největší zájem návštěvníků byl o Baťův kanál, cyklomapy a tipy na výlety. Záštitu nad veletrhem převzal ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky Ján Figeľ. Odbornými garanty byla Slovenská agentura pro cestovní ruch a Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. Partnery výstavy se stal Trenčianský samosprávný kraj a Zlínský kraj. Výstavy se rovněž zúčastnily subjekty cestovního ruchu regionů Trnavského, Žilinského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Cílem organizátorů bylo vytvořit vhodný prostor na prezentaci destinací v jednotlivých krajích, možnosti aktivit, ubytování, zajímavostí a památek. Po dobu trvání výstavy byl připraven bohatý doprovodný program (prezentace lidových řemesel, reportáží z cest, fotografi í, osobností apod.) v areálu výstaviště i na Trenčianském hradě. Mgr. Lenka Gronská Baťův kanál Strážnice Zahájení turistické letní sezony na Baťově kanále a pokřtění nového mola 1. květen se stal již tradičně dnem, kdy se otevírají lodní cesty na Baťově kanále pro novou turistickou sezonu. Stalo se tak i v přístavišti ve Strážnici, kde se již během dopoledne sešli obyvatelé města, zaměstnanci radnice, ředitel Baťova kanálu o.p.s. Vojtěch Bártek, ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava v Brně Zuzana Vojtová, politici - poslanec parlamentu ČR a radní města Strážnice Walter Bartoš, poslanec parlamentu ČR Bořivoj Šarapatka, radní Jihomoravského kraje Jaroslav Pospíšil i odborní pracovníci v lodní dopravě ředitel Státní plavební správy Praha Jaromír Kalousek, ředitel Ředitelství vodních cest ČR Jan Skalický a ředitel Odboru plavby ministerstva dopravy ČR Jan Vlček. Po úvodním doprovodu dechové hudby a vystoupení malých mažoretek všechny přítomné hosty srdečně přivítala starostka města Strážnice Renata Smutná, dala jim možnost také říct pár slov a poté, co ředitel J. Skalický slavnostně pokřtil (jak jinak než rumem) nové molo, všichni společně přestřihli slavnostní pásku. Spolu se starostkou města pak nastoupili na loď a velkým symbolickým klíčem otevřeli Baťův kanál pro letní turistickou sezonu Ředitelství vodních cest investovalo na vybudování nového mola, které má sloužit všem vodákům ve Spytihněvi, Strážnici a Sudoměřicích přibližně dvacet dva a půl milionu korun. Plánovaným záměrem do budoucna je napojení Baťova kanálu na dálkové lodní plavby. K tomu bude 12 6/2012

13 potřeba vybudování dalších plavebních komor, což bude znamenat další finanční prostředky. Následoval bohatý doprovodný program např. módní přehlídka SOŠ oděvní ve Strážnici, vystoupení Fčeliček a hudební skupiny StBend sdružení SPRONK. Bylo možno se osvěžit u stánků s občerstvením například u Řeznictví Náhlík, ochutnat pálenku u Svati Šimáčka, dát si pohár výborného vína ze Zámeckých sklepů, dětem zakoupit nějakou sladkost či nahlédnout do galerie fotografií a obrazů manželů Filipových. A co nejdůležitější nechat se svézt na některé z lodí. Nově byla také zrekonstruována výletní loď Ámos, kterou zájemcům představil provozovatel přístavu Petr Antoš. Mgr. Lenka Gronská Poděkování Vedení města Strážnice děkuje všem, kteří se podíleli svou pomocí na zajištění slavnostního otevření nového přístaviště ve Strážnici, jež se konalo u příležitosti tradičního prvomájového zahájení plavební sezony Kromě pracovníků technických služeb města a dalších zaměstnanců MěÚ si jistě velké poděkování zaslouží členové Yacht klubu Strážnice a fi rmy Vodní doprava s.r.o., v čele s Mgr. P. Antošem, dále pedagogové a žáci SOŠ oděvní Strážnice a jejich krásná módní přehlídka, SOŠ J. Skácela s předvedením historických zemědělských strojů, skupina Czech Military za výstavu a ukázku zbraní, pěvecký sbor Fčeličky či o.s. SPRONK, jež nejen dokonale zajistilo ozvučení, ale pobavilo také s hudební skupinou ST Band. Dále děkujeme dechové hudbě ZUŠ Veselí nad Moravou, lipovským mažoretkám při DDM Strážnice, kulturnímu domu Strážničan za zajištění výstavy umělců Evy a Pavla Filipových, Infocentru za výbornou prezentaci, o.p.s. Baťův kanál a MAS Strážnicko za propagaci našeho regionu, ale i Vám všem, kteří jste si v onom slunném dnu vyhradili čas a na Baťák se s rodinami a přáteli vypravili. Věříme, že veškerá energie i nadšení zde vynaložené se neztratí s tímto zážitkem, ale nabydou do budoucna naopak stále většího významu. Vždyť známá vodní cesta mezi Otrokovicemi a Rohatcem přivedla loni do regionu již 65 tisíc turistů a stala se jedním z nejvýznamnějších turistických cílů na Moravě. Město Strážnice hodlá v následujících letech věnovat maximální pozornost při shánění dotací a následném budování dosud chybějící infrastruktury pro tuto významnou lokalitu. Ze života města Farní úřad Strážnice děkuje Dne dubna 2012 se uskutečnilo v naší farnosti Strážnice Děkanátní setkání mládeže. Celkem se setkání zúčastnilo asi 80 mladých. Nejen z pohledu organizátorů můžeme říct, že se akce zdařila a že nás to určitě naplnilo jak duchovně, tak i např. poznáním nových skvělých lidí. Děkujeme městu Strážnice za poskytnutí fi nančních prostředků, které nám pomohly toto setkání uskutečnit. Animátoři našeho děkanátu Veselí nad Moravou 6/

14 Rodinné centrum Strážnice ČERVNOVÉ OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE o. s. Mateřský klub,,sedmihlásek - středa, čtvrtek hod. VESELÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA od 16 hod. (sobotní odpoledne pro rodiče s dětmi - s písničkami, hrami a tvořivými dílničkami i občerstvením) Myslivecké sdružení Žerotín Strážnice Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody Červen je měsíc, kdy se v přírodě rodí velké množství mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale i dalších volně žijících živočichů. Pokud se v této době pohybujeme v přírodě, můžeme jich spatřit velké množství srnčata, zajíčky, bažantí a koroptví kuřata i mláďata našich pěvců. Je nutné při setkání s mláďaty zachovat klid, nedotýkat se jich a místům s jejich výskytem se raději vyhýbat. I zdánlivě opuštěné mládě má někde v blízkosti svoji matku. Na zvýšený výskyt mláďat v této době myslí i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v 9, odst. 3, kdy může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat omezit či dokonce zakázat pohyb a pobyt v honitbě nebo její části. V této době vznikají taky velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které jsou krytem a stávaništěm zvěře. Členové MS Žerotín Strážnice jsou si vědomi, že v této době vznikají i škody na polních porostech, v sadech a vinohradech. V jarním období vytloukají srnci své paroží a později si podobně vyznačují svá teritoria. Proto doporučujeme majitelům zmíněných pozemků, aby si zkontrolovali funkčnost ochrany stromů a mladých výsadeb vinic a případně si je opravili, nebo nově zřídili. S ochranou vinic je to horší, ale i zde by bylo vhodné umístit různé plašící zařízení, ochranné pásky, a to zejména u vzniklých ochozů zvěře a podobně. Myslivecké sdružení se snaží pochůzkami zjistit oblasti zvýšeného výskytu zvěře, stavět zde myslivecká zařízení k odlovu zvěře, a tím zamezovat přemnožení zvěře v daných oblastech. Současně přikrmováním a zakládáním soli se snažíme odlákat zvěř z exponovaných ploch do oblasti, kde by neškodila. Vytvořili jsme v oblasti Horní hory u Rozsocháče dvě políčka osetá kukuřicí, která by měla lákat zvěř, působit jako záchytné pásmo a omezit vycházení zejména daňčí zvěře z oblasti obory Radějov do vinohradů. Myslivecké sdružení se již v loňském roce snažilo na schůzi zahrádkářů vysvětlit problémy s výkonem práva myslivosti i snahy o snížení rozsahu škod zvěří. Děkujeme všem majitelům pozemků za pochopení, eventuálně i pomoci na snížení škod způsobovaných zvěří i vlastními opatřeními, neboť zvěř do přírody samozřejmě patří. Výbor MS Žerotín Strážnice 14 6/2012

15 Společenská kronika Úspěch pianistky Kláry VARSAMISOVÉ ze Strážnice Mladá nadějná pianistka, studentka 5. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, rodačka ze Strážnice - Klára Varsamisová dosáhla obrovského úspěchu mezinárodního významu. Získala 2. cenu na prestižní mezinárodní klavírní soutěži 12th European Grand Prize of Music Mendelssohn Cup, která se konala v italském městě Taurisano (region Lecce) ve dnech Soutěž byla rozdělena do pěti věkových kategorií. Klára soutěžila v kategorii do 19 let. V této skupině byla nejvyšší konkurence. Klára se zde utkala s velmi zkušenými, špičkovými hráči z různých koutů světa. Porota soutěže byla sedmičlenná, jejími členy byli významní hudebníci a pedagogové z Ruska, Španělska, Itálie, Anglie a Rumunska. Porota velmi ocenila krásný zvuk a přirozenost projevu, kterým Klára disponuje. Soutěžících bylo přes 80. Šlo o mladé hudebníky z těchto zemí: Rusko, Čína, Německo, Francie, Itálie, Polsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česko, Japonsko, Jižní Korea a Rumunsko. MgA. Ondřej Hubáček, pedagog Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž Dvě otázky a blahopřání pro úspěšnou pianistku Klárku VARSAMISOVOU Klárko, je inspirativní účastnit se prestižních soutěží, nebo je to jeden velký stres? Jaké máš dojmy? Každá soutěž je pro mě velká výzva a zároveň motivace. Člověk si musí být v soutěžním repertoáru stoprocentně jistý. A proto je cvičení a koncertování před odjezdem na samotnou soutěž ještě intenzivnější než po zbytek roku. A dojmy ze soutěže? Bylo pro mě úžasné slyšet mladé muzikanty z celého světa, nechat se inspirovat jejich interpretací skladeb i celkovou atmosférou soutěže a ocitnout se v přímé konfrontaci s nimi, konzultovat s porotci, kteří jsou sami světově uznávanými hudebníky anebo profesory na prestižních uměleckých školách, moci si zahrát v krásném sále s výborným klavírem... To všechno mě velmi obohatilo a zanechalo ve mně inspiraci i motivaci k další práci. Jak daleko či blízko má k sobě folklor a vážná hudba? Myslím, že folklor i vážná hudba mají k sobě velmi blízko. Pojí je píle, se kterou musí folkloristé i klasičtí muzikanti přistupovat k přípravě na vystoupení. Potom radost z dobře odvedené práce a také z hudby samotné. Pocit po podařeném koncertě je určitě stejně krásný a naplňující, ať jde o folklorní vystoupení, nebo koncert klasické hudby. Vážnou hudbu i folklor může dobře interpretovat jen zapálený člověk, který hraje pro potěchu svou, ale i pro potěšení diváků a posluchačů. A obojí vychází z touhy člověka vyjádřit se hudbou. Za všechny, kterým jsi udělala radost, upřímně blahopřeji a zároveň přeji, ať Tvé umělecké kroky směřují i nadále vzhůru. Danuše Adamcová, ředitelka KD Strážničan 6/

16 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Čarodějnice se opět slétly na Čápovku Mgr. Blanka Jančíková V pátek 27. dubna se v ranních hodinách na Čápovku slétli zástupci všech generací čarodějnic a čarodějů. V mírném časovém předstihu tak oslavili Filipojakubskou noc. Nejdříve svou přítomností zpestřili svým civilním spolužákům 4 vyučovací hodiny a poté se už s elánem vrhli do oslav. Bohatým soutěžním programem (výroba a prezentace erbů, průlet čarodějnickou dráhou, skládání puzzle atd.) provázely a na vše dohlížely ostřílené čarodějky Hildegarda z Rapotína a Šamifíra. Na výkvět nové čarodějnické generace se přišly podívat i děti z družiny a samy si vybraly nejkrásnější čarodějku. Po předání cen bylo příjemné odpoledne zakončeno táborákem a opékáním špekáčků. A teď to hlavní na příští rok: Děvčata, děvčata namažte si košťata, na svatého Jána budete mít slet A tady jsou ti nej : Cena diváků: Matilda = Peťa Sochor Odborná porota určila: 2. vicemiss Kostiráda = Terezka Příkazská 1. vicemiss Klaudie 17 = Jana Ondráčková Miss Baba Jaga = František Trecha Dopravní soutěž Mladý cyklista Mgr.Miroslava Jagošová Dne proběhlo na ZŠ Strážnice Školní okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Přijeli k nám žáci ze sedmi škol okresu Hodonín a soutěžili ve čtyřčlenných družstvech. Své znalosti a dovednosti prokazovali v testech silničního provozu, zdravovědy, jízdě zručnosti a také na dopravním hřišti. Ačkoliv nám počasí nepřálo, vše proběhlo s úsměvem v dětských tvářích. Letošními vítězi se stali starší žáci ze ZŠ Hutník z Veselí nad Moravou a mladší žáci ze ZŠ M. Kudeříkové ze Strážnice. Mladým cyklistům gratulujeme a doufáme, že své zkušenosti využijí v každodenním životě. 16 6/2012

17 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Informační schůzky pro budoucí prvňáčky, budoucí šesťáky a jejich rodiče Informační schůzka a setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči se uskuteční v úterý 5. června 2012 v aule školy v 1. patře budovy prvního stupně (naproti kostela v místnosti, kde proběhl zápis) od hodin. Vstup do budovy bude zpřístupněn z ulice Preláta Horného. Informační schůzka a seznamovací setkání pro budoucí šesťáky a jejich rodiče se uskuteční v úterý 12. června 2012 ve velké klubovně nad novou tělocvičnou školy od hodin. Důstojně nás reprezentovali v krajském městě Hana Farkašová (9. A) s Petrem Novákem a Michalem Zrůnou (oba 9. B) se 12. dubna zúčastnili krajského kola Dějepisné olympiády, které se uskutečnilo ve Středisku volného času v brněnských Lužánkách. V náročné soutěži nakonec obsadila Hana Farkašová 13. místo a Petr Novák a Michal Zrůna skončili na místě, a to v konkurenci 30 soutěžících z celého Jihomoravského kraje. Ve dnech 11. a 12. dubna se konaly ve Studiu dramatické výchovy Labyrint v Brně krajské přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna Této přehlídky se zúčastnily v různých kategoriích také žákyně naší školy: Gabriela Tomečková (3. třída) a Veronika Tomečková (9. B). Veronice Tomečkové se podařilo dosáhnout vynikajícího úspěchu a postoupit z 1. místa do celostátního kola Dětské scény, které se uskuteční ve dnech 8. až 10. června ve Svitavách. Všem těmto soutěžícím tímto děkuji za dobrou reprezentaci naší školy i našeho města. Škola plná talentů Mgr. Dagmar Mlýnková V květnu se na naší škole konal už čtvrtý ročník originální soutěže Škola plná talentů. Soutěžilo se v pěti kategoriích: výtvarné, taneční, pěvecké, hra na hudební nástroj a všeobecná kategorie s názvem Ukaž, co umíš. Celou soutěž moderovali dva žáci z devátých tříd, technicky ji také zajišťovali deváťáci s pomocí pana školníka. Diváci svou účastí podpořili nejen soutěžící, ale přispěli i na školné adoptované dívky Elussie z Haiti (na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 910 Kč). Soutěžící podali skvělý výkon a byli po zásluze odměněni diváckým potleskem. V taneční kategorii vyhrála skupina Diamond girls ze 7. A, která předvedla aerobik, ve zpěvu zvítězilo duo Kristýna Lípová a Veronika Brydláková, v kategorii hudební nástroj měl největší úspěch Jakub Chybík + Ondřej Veverka band, výtvarnou soutěž vyhráředitel školy 6/

18 ly podle hlasování diváků Veronika Múčková a Hana Kristoňová a v kategorii Ukaž, co umíš zvítězila s gymnastickou sestavou Kateřina Můčková nad kouzelníkem a vtipnými scénkami. Škola tedy i letos našla své talenty. Chtěla bych moc poděkovat všem organizátorům, soutěžícím i sponzorům: POČÍTAČE - Karel Macháček, Fotoateliér Věra Bučková, Jízdní kola Miroslava Mráková, ELEKTRA - Ivo Lžičař, Prodejna obuvi Anežka Šelepová, SPORT - HRAČKY - PAPÍR, Ing. Josef Kříž, PŘÍRODNÍ LÉČIVA - prodej čajů a dárkových předmětů, Nábytek a doplňky - Martin Píža, Květinářství a zahradnictví - Radomír Sochor, Potraviny - OVOCE - ZELENINA Nováková, Galanterie Miluška Bartošová, OVOCE - ZELENINA Chuc Tran Minh. Den Země Mgr. Ludmila Rosíková V pátek 20. dubna se v naší škole uskutečnila už tradiční oslava Dne Země. Program této oslavy byl pestrý. Žáci si mohli vybrat z deseti nabízených aktivit: úklid a zdobení areálu školy, různé exkurze (Elektrárna Hodonín, výroba došků Hroznová Lhota, technická památka Výklopník Sudoměřice), poznávání významných přírodních lokalit v okolí Strážnice, ekoanketa mezi obyvateli našeho města apod. Po loňské dobré zkušenosti si opět někteří žáci druhého stupně připravili pro své mladší spolužáky stezku na školním dvoře, tentokrát týkající se našich domácích mazlíčků, které si toho dne přinesli do školy. A tak se prvostupňáci dozvěděli více o chovu želvy, hrdličky, kachny mandarínské, boloňského psíka či andulky. Den Země se vydařil - i počasí nám přálo. Orientační dny - Fryšták Mgr. Dagmar Benovičová a Mgr. Petra Horká Paní učitelko, že sem pojedeme v devítce na výlet? To byla věta, která se ozvala hned poté, co 18 6/2012

19 jsme ve Fryštáku po ukončení Orientačních dnů nastoupili do autobusu a vyrazili domů. Žáci obou osmých tříd absolvovali koncem dubna třídenní pobyt plný adrenalinových aktivit, ale i témat k diskusi a zamyšlení - vše směřovalo na stmelení kolektivu a poznávání v rámci třídy. Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku nabízí tento kurs už více než deset let a my jsme byli rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit. Mezi téměř padesáti osmáky se nenašel jediný, který by odjížděl nespokojený. Purkyňovo gymnázium Strážnice Den Země Filip Červenka, sexta Ticho v pokoji přerušuje cvakání tlačítek na klávesnici. Zítra nějaké testy??? odeslat enter. Jan píše, objevuje se pod textem. Žádné testy, bude Den Země, takže nás vytáhnú někam ven. Na odpověď odesílám smajlíka. Takže fl ákačka. Na tváři mám naivní úsměv. S odstupem jsem rád, že jsem se mýlil. Druhý den ráno stojím spolu s ostatními vzadu za školou. Rozhlížím se. Pokud vím, měla by být venku asi třetina školy, zatímco ostatní mají jiný program, ve kterém se během dne prostřídáme. Ostatně, organizace mě nezajímá, jsem rád, že jsem venku. Do plic natáhnu čerstvý studený vzduch. Vychází slunce. Je krásný den. Vládne klidná atmosféra. Pohoda. Hlavní problém dnešního dne, a totiž vyučování, už mě ani nikoho z ostatních netrápí. A tak se mohu s radostí přidat ke vtipkování na téma: Budeme pracovat tvrdě jako silničáři. Chvíli mám vážné podezření, že tady nic na práci není, že je nás jen potřeba zaměstnat. Ale pak se všechno začíná rozjíždět. Pomalu a ztuha, jako stará parní lokomotiva, která postupně nabírá rychlost. Začínají se rozdávat nástroje a zadávat úkoly. Ale já a Jenda, který stojí vedle mě, jako bychom byli neviditelní. Hodíme po sobě pobavené pohledy. Přemýšlím, jestli se někoho zeptat, co mám dělat, nebo jestli nevyužít okamžiku a někam se nenápadně schovat. A pak najednou prásk! Tady máš motyku, usmívá se školník, tak jak to umí jenom on. A co mám dělat? ptám se. Běž jim pomoct tam dozadu. Ostatní tam čistí ty betonové žlaby. Starý systém pro odvod vody z okolí školního hřiště už byl doopravdy zoufale zanesený. Ale ke svému udivení zjišťuju, že mi z fyzické práce neupadnou ruce. Vytrhat trsy trávy, odrhnout hlínu, pak nabrat lopatou, nasypat do kýble a šup do speciálního kontejneru. Znovu a zas jednoduchý, ale trochu nudný systém. Asi po dvaceti minutách odcházím prohlédnout si druhou stranu. A tam to vypadá podstatně jinak. S překvapením zjišťuju, že pod tou hradbou trní, napůl uschlých keřů a větví se skutečně skrývá něco jako plot. A taky že pořádný. V některých místech až dva a půl metru do výšky a asi patnáct metrů do dálky. Když vidím spolužáky, jak šplhají nahoru a po stranách ve snaze odstranit to, co snad bývalo břečťanem, rozšíří se mi zornice a uznale pokývám hlavou. To je jiná. Pomyslím si. Nemůžu si pomoct, ale v duchu vidím Sylvestra Stallona, jak ve filmu Cliffhanger šplhá po ostrých skalách. Nic člověka neodreaguje tak, jako když může něco ničit. A já nedokážu odolat. Je 6/

20 to výzva. Šplhám. Stříhám. Pouštím se, stejně jako ostatní, do nesmiřitelného boje se špínou. A u toho vypadám, jako kdybych vypadl z reklamy na zahradní potřeby. Řežu a lámu. Trhám holýma rukama. Mé blaho dosahuje absolutního vrcholu, když jakoby nic přináší školník malou sekerku. Ruce poškrábané do krve, plné třísek. Jsem zpocený a zaprášený. Co je ale nejhorší: uvědomuju si, že mě to bavilo. Stejně jako ostatní. Ale stejně si nemůžu pomoct, ze všeho nejlepší byl úplný konec. Když jsme vyšli zpátky do třídy a já jsem zaslechl dva ze svých spolužáků, jak stáli u okna, dívali se ven a povídali si: Nakonec dobrý, ne? Tož jo, ale víš co? Lepší je sledovat, jak tam maká ta skupina, co přišla po nás. Comenius Gymnázium si vyzkoušelo soudržnost mezi národy Jiří Sochor a Petr Adamec, septima Ve dnech dubna 2012 Purkyňovo gymnázium hostilo pod vedením Mgr. Renaty Bočkové, PhDr. Jaroslavy Večeřové a Mgr. Miroslava Janovského celkem 27 studentů středních škol z Portugalska, Španělska a Polska. Konalo se tak v rámci projektu Comenius pod názvem Togetherness (soudržnost). Hosté z jihozápadní Evropy přiletěli v neděli večer do Vídně a po příjezdu do Strážnice se ubytovali v rodinách studentů našeho gymnázia. Studující z Polska se dopravili minibusem až v pondělí ráno. Téhož dne jsme měli na naší škole připravený uvítací ceremoniál. Jeho součástí byla videoprojekce vytvořená studenty jednotlivých škol a kulturní program, který si připravili sami studenti strážnického gymnázia, kteří hostům za doprovodu školní cimbálové muziky představili místní folklorní taneční tradici ve strážnických krojích. Poté jsme se všichni odebrali na radnici, kde nás již očekávala a mile přivítala místostarostka Hana Kosířová. Následovala prohlídka v rámci České republiky velmi významného Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, jinak řečeno skanzenu, kde si zahraniční studenti mohli prohlédnout, jak se zde žilo v minulosti. V úterý nás čekal výlet do Vídně. Zde jsme navštívili Stefansdom, Hofburg a Vídeňský orloj. Ve středu jsme realizovali plánovaný výlet na turisty vyhledávané a historicky atraktivní místo hrad Buchlov a zámek Buchlovice. Po dopolední prohlídce památek jsme se přesunuli na bowling ve Veselí nad Moravou, kde jsme spolu prožili příjemné přátelské odpoledne. 20 6/2012

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni

DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni patronka soutěže Lilian Sarah Fischerová druhá Česká vícemiss 2007 DDM Kamarád Třemošná vyhlašuje 15. ročník soutěže v Plzeňském kraji pod záštitou KÚ PK a MŠMT ČR a 1. ročník finále ČECH v Plzni Vyhlašovatelem

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více