Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 6/2012 1

2 2 6/2012

3 Městský úřad STRÁŽNICE Informace z jednání městské rady ze 38. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 89 - zápis ze školské komise ze dne ; 2) schvaluje uzavření smlouvy o užívání pozemku a uzavření budoucí smlouvy (o zřízení věcného břemene) mezi městem Strážnice a firmou Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. pro provedení stavby Strážnice, ul. Úprkova - oprava stávající kanalizace na pozemku KN p.č. 518/1 v k.ú. Strážnice na Moravě; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby SF Strážnice, Višňová, příp.nn na pozemku KN p.č. 2861/384 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, Na Kamenčí, obnova kab.vn, NN na pozemcích KN p.č a 1712/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a.s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek v ul. Růžová na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Prodloužení NTL plynovodu a plynovodních přípojek na ul. Růžová na pozemku KN p.č. 1377/1 mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne na zpracování Územního plánu města Strážnice (zpracování variantních řešení dokumentace řešící obchvat města); žádost ředitele Domu dětí a mládeže o provedení stavebních úprav v budově DDM, na jejichž základě by došlo k rozšíření plochy stávající kuchyně; poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši Kč sdružení Fčeličky na pronájem prostor KD u příležitosti křtu nového CD - Město pod bílou věží ; pronájem objektu na pozemku p.č. 4504/2,3 (Hotařská búda) pro MAS Strážnicko na dobu určitou od do , na jehož základě smí být MAS příjemcem dotace z Programu rozvoje venkova - na provedení stavebních oprav objektu; poskytnutí daru v hodnotě Kč prof. Janu Sokolovi, Ph.D., CSc. při příležitosti jeho návštěvy města dne (úhrada nákladů spojených s jeho přednáškou pro veřejnost); 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 93 - rozpočtové opatření č. 2/2012 ve výši 766,8 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; 94 - odkup pozemků v k.ú. Strážnice na 6/2012 3

4 lita uprostřed lesa v sousedství koryta Moravy pro výsadbu porostů energetických dřevin dle žádosti Ing. Jiřího Dědka, byt. Kunovice ; 5) ukládá 75 - p. Zdeňku Burianovi písemně odpovědět na jeho stížnost týkající se p. Petra Brázdy Termín: do příští rady Odpovídá: Odbor investic a správy budov Moravě, v ul. Polní p.č. 2217/6 ost. plocha, ostatní kom. o vým. 295 m 2 (zastavěno tělesem místní komunikace) a p.č. 2466/2 ost. plocha, ostatní kom. o vým. 200 m 2 (pod veřejnou zelení kolem hřiště U Prachovny ), za cenu 20 Kč/m 2 ; 4) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 8 - záměr odprodeje zemědělského pozemku p.č. 6890/1 v trati Příčina - lokaze 39. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 90 - plnění rozpočtu za období 01-03/2012; 91 - usnesení z jednání komise cestovního ruchu č. 2/ 2012 ze dne ; 2) schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci ulice Kostelní, jehož vítězem se stala firma Swietelsky; výsledek výběrového řízení na dokončení rekonstrukce ulice Nová. Nejvýhodnější nabídku předložila a vítězem výběrového řízení se stala Stavební společnost Kněždub; žádost o dotaci v souvislosti s usnesením vlády č. 159/2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných fi nancí; poskytnutí příspěvku ve výši Kč TJ Jiskra Strážnice na sportovní akci Kvalifi kace o postup do 1. ligy juniorek 2012/2013 ; 3) neschvaluje 14 - pronájem pozemku p.č. 7400/6 ost. plocha, dobývací prostor o vým. 844 m 2 (uvnitř areálu oplocení skládky TKO) v k.ú. Strážnice na Moravě z majetku sourozenců Hrachovských za požadovanou cenu Kč/rok; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení 95 - změny ve stanovách společenství Regionu Slovácko, jehož je město Strážnice řádným členem; 96 - rozpočtové opatření č. 3/2012, celková výše příjmů a výdajů rozpočtu se nemění; 97 - poskytnutí bezúročné krátkodobé půjčky ve výši Kč na Stavební obnovu Hotařské búdy žadateli Strážnicko - Místní Akční Skupina ; 5) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 9 - odkup pozemku p.č. 7400/6 ost. plocha, dobývací prostor o vým. 844 m 2 (uvnitř areálu oplocení skládky TKO) v k.ú. Strážnice na Moravě z majetku sourozenců Hrachovských za požadovanou cenu 250 Kč/m 2 ; 10 - záměr odprodeje pozemků p.č. 644/1 o výměře 145 m 2 a p.č. 644/2 o výměře 26 m 2, obojí ostatní plocha, ostatní komunikace, v ul. Újezd, v k.ú. Strážnice na Moravě z majetku města, přičemž se jedná o pozemky, které bezprostředně sousedí s rodinným domem č.p. 422 na pozemku p.č. 645, obojí ve spoluvlastnictví žadatelky a jejího manžela každý k id. 1/2; 6) ukládá 76 - provést ekonomickou rozvahu navržené stavební úpravy zdravotního střediska - alternativy,,c Termín: Odpovídá: Jitka Všetulová 4 6/2012

5 ze 40. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 15 - žádost o vybudování komunikace v průmyslové zóně na pozemcích města s napojením na tzv. Kosečkovu cestu dle žádosti firem Petr Hobža a Gumex spol. s r.o. (z důvodu nedostatku fin. prostředků města ji nemůže v současné době zařadit mezi prioritní investice); 92 - zápis a usnesení z komise kulturní konané dne (dále viz úkoly), 93 - zápis a usnesení z jednání sportovní komise ze dne ; 94 - zápis a usnesení č. 1/2012 sociálně zdravotní a bytové komise ze dne ; 95 - pravidla stánkového prodeje na nám. Svobody a ul. Dřevárka při příležitostí MFF a Strážnického vinobraní; 96 - ukončení členství p. Luboše Vaverky ve sportovní komisi; 2) schvaluje přidělení bytu č. 1, Újezd č.p. 426, Strážnice žadatelům v následujícím pořadí: 1. Zdena Tomešková, nar., trvale bytem Strážnice, (žádost o přidělení bytu v DPS ze dne ); 2. Vlastimila Buriánová, nar., trvale bytem Strážnice, (žádost o přidělení bytu v DPS ze dne ); 3. Libuše Hamšíková, nar., trvale bytem Strážnice, (žádost o přidělení bytu v DPS ze dne ); komisi pro otevírání a hodnocení nabídek výzvy k podání nabídky na Poskytnutí investičního úvěru na předfinancování a dofinancování akce Strážnice - obnova ul. Kostelní pro pěší a cyklisty - napojení na síť stezek Cyklo for regio při Baťově kanále ve složení: Jitka Všetulová, Pavla Grombířová, Ing. Petr Helísek. Pro případ neúčasti náhradníky: Ing. Jaromír Michálek, Marie Grulichová, Alena Baňařová; výzvu k podání nabídky na poskytnutí investičního úvěru na financování investiční akce: Ulice Nová - komunikace, chodníky, navazující plochy ve výši Kč, splatnost úvěru do ; prodloužení pronájmu části poz. p.č. 7383/5 o vým. 50 m 2 na jeden rok s tím, že údržba přilehlé plochy o vým. 880 m 2 manž. Karasovými bude kompenzací za užívání pronajaté plochy (veřejného prostranství) a ze strany pronajímatele města Strážnice nebude od manž. Karasových požadována platba nájemného; pronájem pozemků části p.č. 2861/384, celých pozemků p.č. 2861/385, 2861/386, 2861/387, 2861/388, 2861/389, 2861/390 a části p.č. 2861/391 o úhrnné výměře 519 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, v lokalitě Drahy, pro zajištění přístupu a příjezdu na stavbu rodinného domu dle žádosti investora p. Vladislava Zubalíka, Ořechovka 1727, Strážnice za cenu Kč/rok; uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Stanislavem na byt č. 2 v budově hasičské zbrojnice, náměstí 17. listopadu č.p ke dni ; 3) ukládá 76 - provést opravy stávajících studní ve městě tak, aby byly funkční, a každou označit cedulí nepitná voda, termín: odpovídá: Odbor technických služeb 77 - předkládat pravidelně v programu rady města písemnou zprávu o plnění úkolů vyplývajících z aktuálních komisí termín: trvale odpovídá: tajemník 4) jmenuje 8 - Mgr. Lenku Karasovou členkou sportovní komise. POZVÁNÍ Městský úřad ve Strážnici zve občany na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční v pondělí 25. června 2012 v 18 hod. v přísálí Kulturního domu Strážničan. 6/2012 5

6 Informace z městského úřadu Komise životního prostředí při radě města Strážnice Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu okna balkonu roku 2012 Vážené pěstitelky a pěstitelé okrasných rostlin, město Strážnice ve spolupráci s komisí životního prostředí vyhlašuje první ročník letní soutěže Květinový truhlík roku Jednotlivá kola soutěže budou probíhat od 1. června do 30. září Pravidla soutěže: 1. Každý soutěžící pěstitel pořídí jednu fotografii v jednom měsíci. To znamená, že každý má možnost poslat do soutěže celkem čtyři fotografie, a to v červnu, červenci, srpnu a září. K fotografii je nutno připojit jméno, adresu, telefon a . Fotografii za jednotlivý měsíc je potřeba poslat nejpozději poslední den v měsíci na ovou adresu nebo je možno přinést ji přímo na podatelnu. Fotografie vítězných výsadeb budou uveřejněny ve zpravodaji a na webových stránkách města. 2. Porota složená ze členů komise životního prostředí vybere do 10. dne následujícího měsíce tři vítězné pěstitele. Město Strážnice podpoří tuto soutěž finančně, uvedené sponzorské fi rmy poskytnou poukázky na nákup zboží. 3. Výherci jednotlivých kol budou zařazeni do soutěže o celkové vítězství. Autor vítězné výsadby bude v závěru soutěže odměněn hlavní výhrou. Protože se bude čtyřikrát hodnotit výsadba a jednou nejlepší - vítězná, předpokládáme, že se této soutěže zúčastní celá rodina, a to jak pěstitelé, tak fotografové a dopisovatelé, kteří zpracovanou fotografi i odešlou em nebo osobně na výše uvedenou adresu. Vaše pěstitelské úspěchy sponzorují: město Strážnice, Zahradnictví Sochorová, Zahrádkářské centrum Michna a syn, Optika Effatha, Potřeby pro zahrádkáře Kadubec, Elektro Lžičař Přejeme Vám všem hodně radosti, zábavy a pěstitelských úspěchů při zkrášlování životního prostředí našeho města. Odbor investic a správy budov Aktivity odboru Spolupracuje při shromažďování podkladů a řešení problémů v rámci dotace na vybudování ulice Kostelní; spolupracuje při shromažďování podkladů a řešení problémů v rámci dotace na vybudování webkamery na Baťově kanále; řeší technické problémy při vypracovávání projektu na opravu komunikace v ulici Nová; 6 6/2012

7 podílí se na přípravě podkladů pro získání dotace na opravu chodníků při I/55; podílí se na přípravě podkladů pro získání dotace na zateplení budovy DDM; připravuje realizaci opravy sklepa muzea; podílí se na přípravě realizace opravy Hotařské búdy; podílí se na přípravě podkladů pro získání dotace II. etapy opravy kaple sv. Rocha; součinnost při akci Ředitelství vodních cest - budování plavebních stání na BK; Práce na rekonstrukci terasy kulturního domu zdárně pokračují, v současné době probíhá pokládka dlažby. Opět upozorňujeme občany a návštěvníky, že přístup do budovy KD bude i přes určitá omezení zajištěn. A dále upozorňujeme případné návštěvníky na to, že prostor terasy je průběžně sledován jak příslušníky městské policie, tak policií ČR, a to z důvodu vandalismu probíhajícího právě na terase KD. V měsíci květnu proběhla výstavba dětského hřiště na ulici B. Hrejsové, Kramářská. Bylo nainstalováno 9 herních prvků nákladem 230 tisíc korun. Akci provedla firma Benjamin s.r.o. Buchlovice ve spolupráci s pracovníky technických služeb. V současné době probíhají projektové práce na další etapě opravy chodníků podél silnice I/55, a to v úseku od BUS nádraží po restauraci Dolina. Tyto práce jsou nutné pro podání žádosti o dotaci poskytovanou Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Případná realizace oprav chodníků v tomto úseku se plánuje na rok Ing. Petr Helísek 6/2012 7

8 Odbor technických služeb V měsíci květnu odbor technických služeb spolu s pracovníky veřejné služby provedl nátěry zábradlí a mostní konstrukce u Baťova kanálu. Taktéž se podílel na technickém zabezpečení otevření plavební sezony V rámci jarních úprav komunikací provedl odbor úpravu krajnice v ul. Za Dráhou a krajnici na tzv. Kosečkové cestě. Při budování dětského hřiště na ul. Kramářská a B. Hrejsové odbor zabezpečil provedení zemních prací před montáží herních prvků včetně usazení obrubníků ohraničujících toto nové hřiště a navezení dopadových ploch kačírkem. V rámci doplnění městského mobiliáře bylo zakoupeno 20 ks nových odpadkových košů, které byly taktéž instalovány k památkám města a na frekventované trasy. Odbor technických služeb ve spolupráci s občany ul. Vinohradská připravuje doplnění dopravního značení ke zlepšení průjezdnosti této ulice. Ladislav Sovič Ze sociální oblasti Jaký je systém práce veřejné služby? V rámci většího přehledu úklidu města a větší systematičnosti bylo nově vypracováno celkem devět pracovních okruhů ve městě. Každý okruh sestává z několika ulic a je sestaven tak, aby se např. zbytečně jen neprocházelo některými ulicemi, ale aby byly systematicky uklízené. Některé ulice jsou frekventovanější, a proto více znečištěné, jiné naopak. Podle toho, jaká zkušenost se s pracovními okruhy udělá (dosud VS takto organizovaná nebyla), se buďto ponechají, nebo zrevidují. Kromě toho mohou být pracovníci VS vedoucím OTS posláni např. na hřiště, příkop vedoucí podél hřiště, do větrolamu směrem na Mlýnky či jinam, tyto lokality nebyly dány do okruhů, protože práce na nich je pouze nárazová, naproti tomu úklid ve městě pravidelný. Veřejná služba také vypomáhá při sečení trávy, ale vzhledem k tomu, že máme dost pracovníků ve VS, nehrozí, že by kvůli tomu byl zanedbán nějak citelně úklid města. Pracovní doba ve veřejné službě je rozdělena na tzv. ranní a odpolední směnu. Ranní trvá od 7.00 do hodin, odpolední od do hodin. Vždy dopoledne i odpoledne pracují tři členové veřejné služby a jeden koordinátor ten pracuje 8 hodin denně, dopoledne i odpoledne. Pokud není počet čtyř pracovníků naplněn, pracují v počtu, v jakém se sešli. Všichni pracovníci VS včetně koordinátora musí mít v pracovní době na sobě refl exní vesty z důvodu bezpečnosti práce. Ze zákona nemají nárok od realizátora veřejné služby na pracovní pomůcky, avšak ve Strážnici (běžně i v jiných obcích) se jim zapůjčují pracovní rukavice. Pracovní nářadí je samozřejmě k dispozici, sestává z lopatek a smetáčků, kleští pro vyprošťování odpadků z křovin, ručního dvoukolového vozíku (káry) na sběr odpadků, případně hrábí a motyček (na čištění chodníků od trav). Co se systému samotného úklidu města týká, uklízí se vždy obě strany ulice, a to tak, že na obou stranách je po jedné káře a každý pracovník uklízí vždy jednu část chodníku na 8 6/2012

9 jedné straně ulice (tedy dva na chodníku, každý po jedné části chodníku) a zrovna tak se uklízí chodník na druhé straně ulice. Pokud je služba co do počtu pracovníků slabší, uklízí obě strany chodníku v ulici jeden pracovník a silnější sestava, která je díky plnému počtu pracovníků se svojí polovinou ulice dříve hotová, mu pak jde naproti, dokud ulice není uklizena. Bc. Helena Tomčalová Úřad práce ČR Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Veselí nad Moravou, sděluje klientům pobírajícím dávku státní sociální podpory PŘÍDAVEK NA DÍTĚ následující informace. Ani v letošním roce nebudou rozesílány předtištěné formuláře týkající se přehodnocení a prodloužení nároku na uvedenou dávku. Potřebné doklady jsou připraveny k vyzvednutí na Úřadu práce ve Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 117 a na výjezdních pracovištích úřadu práce v prostorách Městského úřadu Strážnice dveře č. 7 každé úterý od 8.00 do hodin, nebo v kanceláři sociální pracovnice MěÚ dveře č. 5 a Obecního úřadu ve Velké nad Veličkou. Vyplněné formuláře včetně potvrzeného příjmu za rok 2011 mohou klienti již nyní odevzdávat ke zpracování. Dále upozorňujeme, že pokud je oprávněnou osobou nezaopatřené dítě starší 15 let, je v průběhu měsíce září 2012 nutné k posouzení nároku na dávku od doložit aktuální doklad o jeho nezaopatřenosti Potvrzení o studiu na školní rok 2012/2013, případně doklad o nezaopatřenosti v souladu s ustanovením 11 odst. 1 písm. b, c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Městská policie informuje V měsíci dubnu na základě telefonického oznámení občana byla prověřena strážníkem MěP skupinka mladíků, kdy jeden z nich poničil reklamní tabuli na nám. 17. listopadu. Mladíka tento úlet přišel na 500 Kč za uhrazení blokové pokuty a náhradu za vzniklou škodu na reklamní tabuli (dořešeno v měsíci květnu). U daného činu bylo pravděpodobně více svědků, ale našel se pouze jediný, kterého tento projev vandalismu oslovil natolik, že toto oznámil na bezplatnou linku č. 158 (PČR). MěP tímto oznamovateli děkuje. Ing. Zdeněk Grulich Svoz odpadu na měsíc červen 2012 Papír (modré pytle): 5. června 2012 (úterý) Plast (žluté pytle): června 2012 (úterý) 6/2012 9

10 Matrika města Strážnice - vítání občánků V sobotu 28. dubna přivítala paní starostka Renata Smutná mezi občany našeho města 9 děvčat a 6 chlapců. Malým Strážničánkům, jejich rodičům a všem přítomným hostům zahrály a zazpívaly děti ze strážnického Danájku a hudecká muzika Demižón. Slavnostní atmosféru v obřadní síni Městského úřadu Strážnice zachytila paní fotografka Broňa Nečasová. Šárka Mlýnková Adéla Slaná Andrea Marková 10 6/2012

11 Erik Janík Filip Motyčka Ema Pavková Lillian Lípová Martin Mazáč Magda Pribišová Radek Kaluža Rozálie Bělochová Stanislav Macalík Tereza Mikésková Vanesa Vyskočová Vojtěch Ovečka 6/

12 Turistické informační centrum Strážnicko Strážnicko na mezinárodním veletrhu REGION TOUR EXPO v Trenčíně Mikroregion Strážnicko byl ve dnech prezentován pod Jihomoravským krajem v rámci regionu Slovácko na prvním ročníku výstavy přeshraničního cestovního ruchu regionů Slovenské a České republiky - mezinárodním veletrhu REGI- ON TOUR EXPO v Trenčíně. Největší zájem návštěvníků byl o Baťův kanál, cyklomapy a tipy na výlety. Záštitu nad veletrhem převzal ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky Ján Figeľ. Odbornými garanty byla Slovenská agentura pro cestovní ruch a Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism. Partnery výstavy se stal Trenčianský samosprávný kraj a Zlínský kraj. Výstavy se rovněž zúčastnily subjekty cestovního ruchu regionů Trnavského, Žilinského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Cílem organizátorů bylo vytvořit vhodný prostor na prezentaci destinací v jednotlivých krajích, možnosti aktivit, ubytování, zajímavostí a památek. Po dobu trvání výstavy byl připraven bohatý doprovodný program (prezentace lidových řemesel, reportáží z cest, fotografi í, osobností apod.) v areálu výstaviště i na Trenčianském hradě. Mgr. Lenka Gronská Baťův kanál Strážnice Zahájení turistické letní sezony na Baťově kanále a pokřtění nového mola 1. květen se stal již tradičně dnem, kdy se otevírají lodní cesty na Baťově kanále pro novou turistickou sezonu. Stalo se tak i v přístavišti ve Strážnici, kde se již během dopoledne sešli obyvatelé města, zaměstnanci radnice, ředitel Baťova kanálu o.p.s. Vojtěch Bártek, ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava v Brně Zuzana Vojtová, politici - poslanec parlamentu ČR a radní města Strážnice Walter Bartoš, poslanec parlamentu ČR Bořivoj Šarapatka, radní Jihomoravského kraje Jaroslav Pospíšil i odborní pracovníci v lodní dopravě ředitel Státní plavební správy Praha Jaromír Kalousek, ředitel Ředitelství vodních cest ČR Jan Skalický a ředitel Odboru plavby ministerstva dopravy ČR Jan Vlček. Po úvodním doprovodu dechové hudby a vystoupení malých mažoretek všechny přítomné hosty srdečně přivítala starostka města Strážnice Renata Smutná, dala jim možnost také říct pár slov a poté, co ředitel J. Skalický slavnostně pokřtil (jak jinak než rumem) nové molo, všichni společně přestřihli slavnostní pásku. Spolu se starostkou města pak nastoupili na loď a velkým symbolickým klíčem otevřeli Baťův kanál pro letní turistickou sezonu Ředitelství vodních cest investovalo na vybudování nového mola, které má sloužit všem vodákům ve Spytihněvi, Strážnici a Sudoměřicích přibližně dvacet dva a půl milionu korun. Plánovaným záměrem do budoucna je napojení Baťova kanálu na dálkové lodní plavby. K tomu bude 12 6/2012

13 potřeba vybudování dalších plavebních komor, což bude znamenat další finanční prostředky. Následoval bohatý doprovodný program např. módní přehlídka SOŠ oděvní ve Strážnici, vystoupení Fčeliček a hudební skupiny StBend sdružení SPRONK. Bylo možno se osvěžit u stánků s občerstvením například u Řeznictví Náhlík, ochutnat pálenku u Svati Šimáčka, dát si pohár výborného vína ze Zámeckých sklepů, dětem zakoupit nějakou sladkost či nahlédnout do galerie fotografií a obrazů manželů Filipových. A co nejdůležitější nechat se svézt na některé z lodí. Nově byla také zrekonstruována výletní loď Ámos, kterou zájemcům představil provozovatel přístavu Petr Antoš. Mgr. Lenka Gronská Poděkování Vedení města Strážnice děkuje všem, kteří se podíleli svou pomocí na zajištění slavnostního otevření nového přístaviště ve Strážnici, jež se konalo u příležitosti tradičního prvomájového zahájení plavební sezony Kromě pracovníků technických služeb města a dalších zaměstnanců MěÚ si jistě velké poděkování zaslouží členové Yacht klubu Strážnice a fi rmy Vodní doprava s.r.o., v čele s Mgr. P. Antošem, dále pedagogové a žáci SOŠ oděvní Strážnice a jejich krásná módní přehlídka, SOŠ J. Skácela s předvedením historických zemědělských strojů, skupina Czech Military za výstavu a ukázku zbraní, pěvecký sbor Fčeličky či o.s. SPRONK, jež nejen dokonale zajistilo ozvučení, ale pobavilo také s hudební skupinou ST Band. Dále děkujeme dechové hudbě ZUŠ Veselí nad Moravou, lipovským mažoretkám při DDM Strážnice, kulturnímu domu Strážničan za zajištění výstavy umělců Evy a Pavla Filipových, Infocentru za výbornou prezentaci, o.p.s. Baťův kanál a MAS Strážnicko za propagaci našeho regionu, ale i Vám všem, kteří jste si v onom slunném dnu vyhradili čas a na Baťák se s rodinami a přáteli vypravili. Věříme, že veškerá energie i nadšení zde vynaložené se neztratí s tímto zážitkem, ale nabydou do budoucna naopak stále většího významu. Vždyť známá vodní cesta mezi Otrokovicemi a Rohatcem přivedla loni do regionu již 65 tisíc turistů a stala se jedním z nejvýznamnějších turistických cílů na Moravě. Město Strážnice hodlá v následujících letech věnovat maximální pozornost při shánění dotací a následném budování dosud chybějící infrastruktury pro tuto významnou lokalitu. Ze života města Farní úřad Strážnice děkuje Dne dubna 2012 se uskutečnilo v naší farnosti Strážnice Děkanátní setkání mládeže. Celkem se setkání zúčastnilo asi 80 mladých. Nejen z pohledu organizátorů můžeme říct, že se akce zdařila a že nás to určitě naplnilo jak duchovně, tak i např. poznáním nových skvělých lidí. Děkujeme městu Strážnice za poskytnutí fi nančních prostředků, které nám pomohly toto setkání uskutečnit. Animátoři našeho děkanátu Veselí nad Moravou 6/

14 Rodinné centrum Strážnice ČERVNOVÉ OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA STRÁŽNICE o. s. Mateřský klub,,sedmihlásek - středa, čtvrtek hod. VESELÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ U SV. MARTINA od 16 hod. (sobotní odpoledne pro rodiče s dětmi - s písničkami, hrami a tvořivými dílničkami i občerstvením) Myslivecké sdružení Žerotín Strážnice Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody Červen je měsíc, kdy se v přírodě rodí velké množství mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale i dalších volně žijících živočichů. Pokud se v této době pohybujeme v přírodě, můžeme jich spatřit velké množství srnčata, zajíčky, bažantí a koroptví kuřata i mláďata našich pěvců. Je nutné při setkání s mláďaty zachovat klid, nedotýkat se jich a místům s jejich výskytem se raději vyhýbat. I zdánlivě opuštěné mládě má někde v blízkosti svoji matku. Na zvýšený výskyt mláďat v této době myslí i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v 9, odst. 3, kdy může orgán státní správy myslivosti v době hnízdění a kladení mláďat omezit či dokonce zakázat pohyb a pobyt v honitbě nebo její části. V této době vznikají taky velké škody na zvěři při kosení pícnin a travních porostů, které jsou krytem a stávaništěm zvěře. Členové MS Žerotín Strážnice jsou si vědomi, že v této době vznikají i škody na polních porostech, v sadech a vinohradech. V jarním období vytloukají srnci své paroží a později si podobně vyznačují svá teritoria. Proto doporučujeme majitelům zmíněných pozemků, aby si zkontrolovali funkčnost ochrany stromů a mladých výsadeb vinic a případně si je opravili, nebo nově zřídili. S ochranou vinic je to horší, ale i zde by bylo vhodné umístit různé plašící zařízení, ochranné pásky, a to zejména u vzniklých ochozů zvěře a podobně. Myslivecké sdružení se snaží pochůzkami zjistit oblasti zvýšeného výskytu zvěře, stavět zde myslivecká zařízení k odlovu zvěře, a tím zamezovat přemnožení zvěře v daných oblastech. Současně přikrmováním a zakládáním soli se snažíme odlákat zvěř z exponovaných ploch do oblasti, kde by neškodila. Vytvořili jsme v oblasti Horní hory u Rozsocháče dvě políčka osetá kukuřicí, která by měla lákat zvěř, působit jako záchytné pásmo a omezit vycházení zejména daňčí zvěře z oblasti obory Radějov do vinohradů. Myslivecké sdružení se již v loňském roce snažilo na schůzi zahrádkářů vysvětlit problémy s výkonem práva myslivosti i snahy o snížení rozsahu škod zvěří. Děkujeme všem majitelům pozemků za pochopení, eventuálně i pomoci na snížení škod způsobovaných zvěří i vlastními opatřeními, neboť zvěř do přírody samozřejmě patří. Výbor MS Žerotín Strážnice 14 6/2012

15 Společenská kronika Úspěch pianistky Kláry VARSAMISOVÉ ze Strážnice Mladá nadějná pianistka, studentka 5. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, rodačka ze Strážnice - Klára Varsamisová dosáhla obrovského úspěchu mezinárodního významu. Získala 2. cenu na prestižní mezinárodní klavírní soutěži 12th European Grand Prize of Music Mendelssohn Cup, která se konala v italském městě Taurisano (region Lecce) ve dnech Soutěž byla rozdělena do pěti věkových kategorií. Klára soutěžila v kategorii do 19 let. V této skupině byla nejvyšší konkurence. Klára se zde utkala s velmi zkušenými, špičkovými hráči z různých koutů světa. Porota soutěže byla sedmičlenná, jejími členy byli významní hudebníci a pedagogové z Ruska, Španělska, Itálie, Anglie a Rumunska. Porota velmi ocenila krásný zvuk a přirozenost projevu, kterým Klára disponuje. Soutěžících bylo přes 80. Šlo o mladé hudebníky z těchto zemí: Rusko, Čína, Německo, Francie, Itálie, Polsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česko, Japonsko, Jižní Korea a Rumunsko. MgA. Ondřej Hubáček, pedagog Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž Dvě otázky a blahopřání pro úspěšnou pianistku Klárku VARSAMISOVOU Klárko, je inspirativní účastnit se prestižních soutěží, nebo je to jeden velký stres? Jaké máš dojmy? Každá soutěž je pro mě velká výzva a zároveň motivace. Člověk si musí být v soutěžním repertoáru stoprocentně jistý. A proto je cvičení a koncertování před odjezdem na samotnou soutěž ještě intenzivnější než po zbytek roku. A dojmy ze soutěže? Bylo pro mě úžasné slyšet mladé muzikanty z celého světa, nechat se inspirovat jejich interpretací skladeb i celkovou atmosférou soutěže a ocitnout se v přímé konfrontaci s nimi, konzultovat s porotci, kteří jsou sami světově uznávanými hudebníky anebo profesory na prestižních uměleckých školách, moci si zahrát v krásném sále s výborným klavírem... To všechno mě velmi obohatilo a zanechalo ve mně inspiraci i motivaci k další práci. Jak daleko či blízko má k sobě folklor a vážná hudba? Myslím, že folklor i vážná hudba mají k sobě velmi blízko. Pojí je píle, se kterou musí folkloristé i klasičtí muzikanti přistupovat k přípravě na vystoupení. Potom radost z dobře odvedené práce a také z hudby samotné. Pocit po podařeném koncertě je určitě stejně krásný a naplňující, ať jde o folklorní vystoupení, nebo koncert klasické hudby. Vážnou hudbu i folklor může dobře interpretovat jen zapálený člověk, který hraje pro potěchu svou, ale i pro potěšení diváků a posluchačů. A obojí vychází z touhy člověka vyjádřit se hudbou. Za všechny, kterým jsi udělala radost, upřímně blahopřeji a zároveň přeji, ať Tvé umělecké kroky směřují i nadále vzhůru. Danuše Adamcová, ředitelka KD Strážničan 6/

16 Ze školství Základní škola Školní Strážnice Čarodějnice se opět slétly na Čápovku Mgr. Blanka Jančíková V pátek 27. dubna se v ranních hodinách na Čápovku slétli zástupci všech generací čarodějnic a čarodějů. V mírném časovém předstihu tak oslavili Filipojakubskou noc. Nejdříve svou přítomností zpestřili svým civilním spolužákům 4 vyučovací hodiny a poté se už s elánem vrhli do oslav. Bohatým soutěžním programem (výroba a prezentace erbů, průlet čarodějnickou dráhou, skládání puzzle atd.) provázely a na vše dohlížely ostřílené čarodějky Hildegarda z Rapotína a Šamifíra. Na výkvět nové čarodějnické generace se přišly podívat i děti z družiny a samy si vybraly nejkrásnější čarodějku. Po předání cen bylo příjemné odpoledne zakončeno táborákem a opékáním špekáčků. A teď to hlavní na příští rok: Děvčata, děvčata namažte si košťata, na svatého Jána budete mít slet A tady jsou ti nej : Cena diváků: Matilda = Peťa Sochor Odborná porota určila: 2. vicemiss Kostiráda = Terezka Příkazská 1. vicemiss Klaudie 17 = Jana Ondráčková Miss Baba Jaga = František Trecha Dopravní soutěž Mladý cyklista Mgr.Miroslava Jagošová Dne proběhlo na ZŠ Strážnice Školní okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Přijeli k nám žáci ze sedmi škol okresu Hodonín a soutěžili ve čtyřčlenných družstvech. Své znalosti a dovednosti prokazovali v testech silničního provozu, zdravovědy, jízdě zručnosti a také na dopravním hřišti. Ačkoliv nám počasí nepřálo, vše proběhlo s úsměvem v dětských tvářích. Letošními vítězi se stali starší žáci ze ZŠ Hutník z Veselí nad Moravou a mladší žáci ze ZŠ M. Kudeříkové ze Strážnice. Mladým cyklistům gratulujeme a doufáme, že své zkušenosti využijí v každodenním životě. 16 6/2012

17 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Informační schůzky pro budoucí prvňáčky, budoucí šesťáky a jejich rodiče Informační schůzka a setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči se uskuteční v úterý 5. června 2012 v aule školy v 1. patře budovy prvního stupně (naproti kostela v místnosti, kde proběhl zápis) od hodin. Vstup do budovy bude zpřístupněn z ulice Preláta Horného. Informační schůzka a seznamovací setkání pro budoucí šesťáky a jejich rodiče se uskuteční v úterý 12. června 2012 ve velké klubovně nad novou tělocvičnou školy od hodin. Důstojně nás reprezentovali v krajském městě Hana Farkašová (9. A) s Petrem Novákem a Michalem Zrůnou (oba 9. B) se 12. dubna zúčastnili krajského kola Dějepisné olympiády, které se uskutečnilo ve Středisku volného času v brněnských Lužánkách. V náročné soutěži nakonec obsadila Hana Farkašová 13. místo a Petr Novák a Michal Zrůna skončili na místě, a to v konkurenci 30 soutěžících z celého Jihomoravského kraje. Ve dnech 11. a 12. dubna se konaly ve Studiu dramatické výchovy Labyrint v Brně krajské přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna Této přehlídky se zúčastnily v různých kategoriích také žákyně naší školy: Gabriela Tomečková (3. třída) a Veronika Tomečková (9. B). Veronice Tomečkové se podařilo dosáhnout vynikajícího úspěchu a postoupit z 1. místa do celostátního kola Dětské scény, které se uskuteční ve dnech 8. až 10. června ve Svitavách. Všem těmto soutěžícím tímto děkuji za dobrou reprezentaci naší školy i našeho města. Škola plná talentů Mgr. Dagmar Mlýnková V květnu se na naší škole konal už čtvrtý ročník originální soutěže Škola plná talentů. Soutěžilo se v pěti kategoriích: výtvarné, taneční, pěvecké, hra na hudební nástroj a všeobecná kategorie s názvem Ukaž, co umíš. Celou soutěž moderovali dva žáci z devátých tříd, technicky ji také zajišťovali deváťáci s pomocí pana školníka. Diváci svou účastí podpořili nejen soutěžící, ale přispěli i na školné adoptované dívky Elussie z Haiti (na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 910 Kč). Soutěžící podali skvělý výkon a byli po zásluze odměněni diváckým potleskem. V taneční kategorii vyhrála skupina Diamond girls ze 7. A, která předvedla aerobik, ve zpěvu zvítězilo duo Kristýna Lípová a Veronika Brydláková, v kategorii hudební nástroj měl největší úspěch Jakub Chybík + Ondřej Veverka band, výtvarnou soutěž vyhráředitel školy 6/

18 ly podle hlasování diváků Veronika Múčková a Hana Kristoňová a v kategorii Ukaž, co umíš zvítězila s gymnastickou sestavou Kateřina Můčková nad kouzelníkem a vtipnými scénkami. Škola tedy i letos našla své talenty. Chtěla bych moc poděkovat všem organizátorům, soutěžícím i sponzorům: POČÍTAČE - Karel Macháček, Fotoateliér Věra Bučková, Jízdní kola Miroslava Mráková, ELEKTRA - Ivo Lžičař, Prodejna obuvi Anežka Šelepová, SPORT - HRAČKY - PAPÍR, Ing. Josef Kříž, PŘÍRODNÍ LÉČIVA - prodej čajů a dárkových předmětů, Nábytek a doplňky - Martin Píža, Květinářství a zahradnictví - Radomír Sochor, Potraviny - OVOCE - ZELENINA Nováková, Galanterie Miluška Bartošová, OVOCE - ZELENINA Chuc Tran Minh. Den Země Mgr. Ludmila Rosíková V pátek 20. dubna se v naší škole uskutečnila už tradiční oslava Dne Země. Program této oslavy byl pestrý. Žáci si mohli vybrat z deseti nabízených aktivit: úklid a zdobení areálu školy, různé exkurze (Elektrárna Hodonín, výroba došků Hroznová Lhota, technická památka Výklopník Sudoměřice), poznávání významných přírodních lokalit v okolí Strážnice, ekoanketa mezi obyvateli našeho města apod. Po loňské dobré zkušenosti si opět někteří žáci druhého stupně připravili pro své mladší spolužáky stezku na školním dvoře, tentokrát týkající se našich domácích mazlíčků, které si toho dne přinesli do školy. A tak se prvostupňáci dozvěděli více o chovu želvy, hrdličky, kachny mandarínské, boloňského psíka či andulky. Den Země se vydařil - i počasí nám přálo. Orientační dny - Fryšták Mgr. Dagmar Benovičová a Mgr. Petra Horká Paní učitelko, že sem pojedeme v devítce na výlet? To byla věta, která se ozvala hned poté, co 18 6/2012

19 jsme ve Fryštáku po ukončení Orientačních dnů nastoupili do autobusu a vyrazili domů. Žáci obou osmých tříd absolvovali koncem dubna třídenní pobyt plný adrenalinových aktivit, ale i témat k diskusi a zamyšlení - vše směřovalo na stmelení kolektivu a poznávání v rámci třídy. Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku nabízí tento kurs už více než deset let a my jsme byli rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit. Mezi téměř padesáti osmáky se nenašel jediný, který by odjížděl nespokojený. Purkyňovo gymnázium Strážnice Den Země Filip Červenka, sexta Ticho v pokoji přerušuje cvakání tlačítek na klávesnici. Zítra nějaké testy??? odeslat enter. Jan píše, objevuje se pod textem. Žádné testy, bude Den Země, takže nás vytáhnú někam ven. Na odpověď odesílám smajlíka. Takže fl ákačka. Na tváři mám naivní úsměv. S odstupem jsem rád, že jsem se mýlil. Druhý den ráno stojím spolu s ostatními vzadu za školou. Rozhlížím se. Pokud vím, měla by být venku asi třetina školy, zatímco ostatní mají jiný program, ve kterém se během dne prostřídáme. Ostatně, organizace mě nezajímá, jsem rád, že jsem venku. Do plic natáhnu čerstvý studený vzduch. Vychází slunce. Je krásný den. Vládne klidná atmosféra. Pohoda. Hlavní problém dnešního dne, a totiž vyučování, už mě ani nikoho z ostatních netrápí. A tak se mohu s radostí přidat ke vtipkování na téma: Budeme pracovat tvrdě jako silničáři. Chvíli mám vážné podezření, že tady nic na práci není, že je nás jen potřeba zaměstnat. Ale pak se všechno začíná rozjíždět. Pomalu a ztuha, jako stará parní lokomotiva, která postupně nabírá rychlost. Začínají se rozdávat nástroje a zadávat úkoly. Ale já a Jenda, který stojí vedle mě, jako bychom byli neviditelní. Hodíme po sobě pobavené pohledy. Přemýšlím, jestli se někoho zeptat, co mám dělat, nebo jestli nevyužít okamžiku a někam se nenápadně schovat. A pak najednou prásk! Tady máš motyku, usmívá se školník, tak jak to umí jenom on. A co mám dělat? ptám se. Běž jim pomoct tam dozadu. Ostatní tam čistí ty betonové žlaby. Starý systém pro odvod vody z okolí školního hřiště už byl doopravdy zoufale zanesený. Ale ke svému udivení zjišťuju, že mi z fyzické práce neupadnou ruce. Vytrhat trsy trávy, odrhnout hlínu, pak nabrat lopatou, nasypat do kýble a šup do speciálního kontejneru. Znovu a zas jednoduchý, ale trochu nudný systém. Asi po dvaceti minutách odcházím prohlédnout si druhou stranu. A tam to vypadá podstatně jinak. S překvapením zjišťuju, že pod tou hradbou trní, napůl uschlých keřů a větví se skutečně skrývá něco jako plot. A taky že pořádný. V některých místech až dva a půl metru do výšky a asi patnáct metrů do dálky. Když vidím spolužáky, jak šplhají nahoru a po stranách ve snaze odstranit to, co snad bývalo břečťanem, rozšíří se mi zornice a uznale pokývám hlavou. To je jiná. Pomyslím si. Nemůžu si pomoct, ale v duchu vidím Sylvestra Stallona, jak ve filmu Cliffhanger šplhá po ostrých skalách. Nic člověka neodreaguje tak, jako když může něco ničit. A já nedokážu odolat. Je 6/

20 to výzva. Šplhám. Stříhám. Pouštím se, stejně jako ostatní, do nesmiřitelného boje se špínou. A u toho vypadám, jako kdybych vypadl z reklamy na zahradní potřeby. Řežu a lámu. Trhám holýma rukama. Mé blaho dosahuje absolutního vrcholu, když jakoby nic přináší školník malou sekerku. Ruce poškrábané do krve, plné třísek. Jsem zpocený a zaprášený. Co je ale nejhorší: uvědomuju si, že mě to bavilo. Stejně jako ostatní. Ale stejně si nemůžu pomoct, ze všeho nejlepší byl úplný konec. Když jsme vyšli zpátky do třídy a já jsem zaslechl dva ze svých spolužáků, jak stáli u okna, dívali se ven a povídali si: Nakonec dobrý, ne? Tož jo, ale víš co? Lepší je sledovat, jak tam maká ta skupina, co přišla po nás. Comenius Gymnázium si vyzkoušelo soudržnost mezi národy Jiří Sochor a Petr Adamec, septima Ve dnech dubna 2012 Purkyňovo gymnázium hostilo pod vedením Mgr. Renaty Bočkové, PhDr. Jaroslavy Večeřové a Mgr. Miroslava Janovského celkem 27 studentů středních škol z Portugalska, Španělska a Polska. Konalo se tak v rámci projektu Comenius pod názvem Togetherness (soudržnost). Hosté z jihozápadní Evropy přiletěli v neděli večer do Vídně a po příjezdu do Strážnice se ubytovali v rodinách studentů našeho gymnázia. Studující z Polska se dopravili minibusem až v pondělí ráno. Téhož dne jsme měli na naší škole připravený uvítací ceremoniál. Jeho součástí byla videoprojekce vytvořená studenty jednotlivých škol a kulturní program, který si připravili sami studenti strážnického gymnázia, kteří hostům za doprovodu školní cimbálové muziky představili místní folklorní taneční tradici ve strážnických krojích. Poté jsme se všichni odebrali na radnici, kde nás již očekávala a mile přivítala místostarostka Hana Kosířová. Následovala prohlídka v rámci České republiky velmi významného Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, jinak řečeno skanzenu, kde si zahraniční studenti mohli prohlédnout, jak se zde žilo v minulosti. V úterý nás čekal výlet do Vídně. Zde jsme navštívili Stefansdom, Hofburg a Vídeňský orloj. Ve středu jsme realizovali plánovaný výlet na turisty vyhledávané a historicky atraktivní místo hrad Buchlov a zámek Buchlovice. Po dopolední prohlídce památek jsme se přesunuli na bowling ve Veselí nad Moravou, kde jsme spolu prožili příjemné přátelské odpoledne. 20 6/2012

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 5/2012 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady ze 37. zasedání Rady města Strážnice konané dne 26. 3. 2012. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 1 2 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 12. 1. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 4 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody

Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Číslo 3 květen - červen 2010 www.velkebilovice.cz Zveme Vás na tradiční XII. dětské hody Zveme vás na tradiční XII. dětské hody, které se konají v neděli 20. června 2010. Začátek je v 14.30 hod. průvodem

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Odlétání na prázdniny

Odlétání na prázdniny ROČNÍK 22 / ČÍSLO 8 SRPEN 2011 CENA 10 Kč Odlétání na prázdniny Takto vstupovaly děti poslední pátek v letošním školním roce na palubu letadla, aby se připravily k odletu na prázdniny při stejnojmenné

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více