5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost

2 Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní fungování podniku, stanovuje podnikové cíle a vede podnik k jeho realizaci. V rámci všech podnikových činností obvykle rozlišujeme: Strategické řízení: řeší dlouhodobý vývoj tržních trendů, vývoj techniky a technologií, změny ekonomických podmínek, vývoj okolí podniku. Je zaměřeno na dlouhodobý časový horizont Taktické řízení: řeší a hodnotí vývoj konkurence, poptávku po produktu (službě), dosažitelnost vstupních faktorů, finanční situaci podniku. Je zaměřeno na střednědobý časový horizont Operativní řízení: řeší aktuální technologické změny (změny materiálu apod.), změny produktu dle přání odběratelů, změny v časovém plnění dodávek, poruchy ve výrobě či zásobování apod. Je zaměřeno na krátkodobý časový horizont ( denní řízení )

3 Výrobní činnost podniku V nejobecnějším pojetí jde o přemětu vstupních výrobních faktorů ( inputů ) ve výsledný produkt (službu, output ) Podnik vždy řeší 3 základní ekonomické otázky: CO vyrábět, PRO KOHO vyrábět a JAK vyrábět. Odpověď na tyto otázky souvisí s marketingem Jde-li opravdu o výrobu, rozlišujeme obvykle hlavní, vedlejší a doplňkovou výrobu Objem výroby podniku je dán tzv. výrobní kapacitou, tj. maximální objem produkce, který je podnik schopen vyrobit za dané situace za určité časové období, nejsnáze si lze vyjádřit pomocí tzv. využitelného časového fondu (tj. Čas, kdy může být např. Stroj skutečně v provozu mínus plánované prostoje apod.) a tzv. kapacitní normy výkonnosti (např. Výkon stroje v kusech za 1 hodinu) Příklad: norma výkonnosti stroje je 10 ks výrobků za hodinu. Využitelný roční časový fond (počítáno z 8hodinové pracovní doby a např. 215 pracovních dní v roce) je hodin. Výrobní kapacita tedy činí 1920*10 = ks výrobků. Pokud bylo za rok skutečně vyrobeno např ks výrobků, znamená to využití výrobní kapacity jen na 93,75 % Propočty využitelnosti výrobní kapacity patří mezi významný nástroj při zvyšování hospodárnosti

4 Nákupní (zásobovací) činnost Základní funkcní nákupu je zabezpečení všech činností podniku (tj. výrobních i nevýrobních) potřebným materiálem apod. Nákupní činnost musí zohledňovat: - kvalitu nakupovaných materiálů apod. - doplňkové služby poskytovné dodavatelem (předprodejní servis apod.) - dodací a platební podmínky - cenu Při plánování nákupní činnosti se často využívá různých propočtů, např. Norem zásob apod. Optimalizaci nákupní činnosti přináší některé přístupy, např.: (i) metoda ABC: spočívá v rozdělení jednotlivých druhů materiálů do skupin podílu na celoroční spotřebě, skupina A představuje jen asi 5-15 % druhů, ale až 80% podíl na spotřebě, skupina B % druhů a % podíl na spotřebě, skupina C 60-80% druhů, 5-15% podíl na spotřebě. Je vhodné věnovat těmto skupinám odlišnou pozornost (ii) metoda JUST-IN-TIME: správný výrobek či výkon v přesném čase na správném místě - tj. zajistit, aby např. dodavatel přivezl materiál právě v době, kdy ho podniku potřebuje = nebude jej třeba předem nakupovat Pro zásobovací (nákupní) činnost se často používá pojem logistika

5 Prodejní činnost Někdy bývá prodejní činnost zužována jen na tzv. marketing Marketing = lidská činnost umožňující zjistit neuspokojené potřeby a přání, přeměnit je do podoby ziskových příležitostí a tento zisk realizovat Z toho plyne, že marketing nepatří jen do prodejní oblasti, ale prolíná všemi ostatními podnikovými činnostmi Prodejní činnost pak pokrývá řadu dílčích činností, zaměřených na: Produkt: jaký produkt podnik nabízí, v jaké jakosti, v jaké technické úrovni, s jakým dopňkovým servisem apod. - vše s ohledem na životní cyklus produktu Partneři: komu bude produkt určen (jakému tržnímu segmentu), jakou formou prodeje (přímý-osobní prodej, prodej v obchodní síti apod.) Komunikace: jaký druh reklamy, jaký druh publicity a podpory prodeje zvolit Cena a smluvní podmínky: jak stanovit cenové podmínky (pronikání, dumping,...), jaké stanovit podmínky splatnosti a dodání

6 Personální činnost Jde o organizování změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů v souladu s potřebami podniku, obvykle zahrnuje mnoho činností, např.: Plánování pracovníků: plánuje se počet, kvalifikační a profesní struktura Získávání a výběr pracovníků: jde o výběr pracovníků z vnitřních i vnějších zdrojů vč. využití služeb zprostředkovatelů práce Hodnocení pracovníků: hodnocení pracovníků k výkonu činnosti a plánování osobního rozvoje, hodnocení výkonu pro potřeby odměňování Odměňování: tvorba nástrojů pracovní motivace a podnikových mzdových systémů Vzdělávání: identifikace potřeb vzdělávání a realizace vzdělávacích programů vč. rekvalifikací Kolektivní vyjednávání: zejména jsou-li v podniku přítomny odbory jednání o konkrétních pracovně-právních a mzdových podmínkách Pracovně-právní agendy: dodržování pracovněpráv. předpisů, komunikace s ÚP Sociální péče: organizace či zajišťování sociálních služeb pro zaměstnance, teambuilding

7 Financování podniku Finanční řízení podniku zahrnuje obvykle čtyři hlavní úkoly: 1. Získávání kapitálu pro běžné i budoucí potřeby podniku, např. formou získání úvěru, upsání akcií či emisí obligací 2. Umis'tování kapitálu: nakupovat majetek, vracet vypůjčené peníze, volné prostředky investovat do výnosných a málo rizikových forem majetku (pozemky, cenné papíry či jiné investice) 3. Rozhodování o rozdělení zisku: výplata podílu na zisku (např. dividend) či reinvestice (zadržení v podniku) 4. Prognózování, plánování, zaznamenávání hospodaření podniku Kapitál podniku se běžně člení na (i) vlastní: podnik jej získává např. Dodatečnými vklady či upsáním akcií a nevrací jej; (ii) cizí: nejrůznější formy půjček a úvěrů vratné, obvykle úročené. Sledování peněžních toků (cash-flow) spočívá v identifikaci, které podnikové činnosti přinášejí peníze a které peníze naopak spotřebovávají. V ČR se obvykle používá nepřímá metoda zjišťování C-F, kdy se účetní hospodářský výsledek (+/-) upravuje o položky, které nepředstavují pohyb peněz, např. odpisy hmotného/nehm. majetku

8 Investiční činnost Investiční činnosti se tradičně rozumí proces rozhodování o přízení nového dlouhodobého majetku. Tento majetek ( investice ) může mít podobu finanční (např. nakoupené akcie a jiné CP), hmotnou (stroje, dopravní prostředky, inventář,...) a nehmotnou (např. software, průmyslová práva apod.). Dle současné legislativy se pojem investice nepoužívá, známe DFM (dlouhodobý finanční majetek), DNM (dlouhodobý nehmotný majetek) a DHM (dlouhodobý hmotný majetek). Charakteristickým rysem tohoto majetku je, že jeho použitelnost je delší než 1 rok a obvykle u něj dochází k postupnému opotřebovávání, což vyjadřují tzv. odpisy. Neodpisuje se DFM a některé položky DHM (pozemky, umělecká díla) Při investiční činnosti je důležité posuzování efektivnosti investic, která vychází v porovnání nákladů (výdajů) na investici a výnosů (příjmů), které přinese během své životnosti. Vhodným faktorem může být též posuzování doby návratnosti investice. Každá investice (speciálně má-li podobu dlouhodobého finančního majetku) je spojena s rizikem, mělo by platit, že čím vyšší riziko, tím vyšší by měla být výnosnost této investice. Snížení rizika lze docílit tzv. diverzifikací, tj. rozložením vynakládaného kapitálu na více akcí s různou rizikovostí (=tzv. portfolio).

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH 1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH a) Postavení LH v národním hospodářství: Lesní hospodářství tvoří z hlediska HDP necelé 1% z jeho podílu, z čehož by bylo na první zřejmé, že se jedná o zanedbatelný podíl. Skutečnost

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 9 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Analýza rizik projektu výstavby podnikatelského inkubátoru Studie je zaměřena

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více