Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem"

Transkript

1 Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009

2 Obsah Obsah ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost mezi astmatem a dehydratací ást...12 Léba hypertenze vodou...12 Nekonvenní myšlení...13 Vnímání žízn není spolehlivé...15 Limonády zpsobují dehydrataci

3 1. ást Toto je exkluzivní rozhovor s em, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, lébu, život). Dr. B je také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro estnost v medicín) a autorem knihy Your Body's Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho tla po vod). Vyhledejte jeho novou, pipravovanou knihu Obesity, Cancer and Depression: Their Common Cause and Actual Cure (Obezita, rakovina a deprese: jejich spolená píina a léba). Lékai málokdy podporují léebné vlastnosti H2O, ale doktor Batmanghelidj studoval úinky vody na lidský organismus a zjistil, že funguje jako jeden z nejlepších existujících odstraova bolesti a jako preventivní léba. Byl jsem jedním z posledních lidí, kteí mli možnost provést rozhovor s dnes již zesnulým em, a s úžasem jsem poslouchal poznatky o jeho výzkumu a historky o léebné moci vody. Ve fascinujícím hodinovém telefonním rozhovoru, Dr. B. sdílí následující informace: Jaké bžné neduhy a nemoci jsou ve skutenosti zpsobené dehydratací Pro mnoho léka používá antihistaminika regulující vodu pro zmírnní bolesti Jak nechtn objevil léivé vlastnosti vody Pro trpí vtšina lidí chronickou dehydratací a píznaky dehydratace, které jsou oznaeny za nemoci Jaké látky v nealkoholických nápojích poškozují tlesné zásoby vody Pro není žíze spolehlivým ukazatelem dehydratace Pro tlo produkuje cholesterol a jak jej voda udržuje v rovnováze Pro ví, že je veejnost o tématu AIDS uvádna v omyl Jak dehydratace zhoršuje psychické funkce Pro chtjí nkteré organizace ped veejností skrývat informace o alternativní léb Jak nedostatek vody zpsobuje deprese Pro nejsou oblíbené nápoje náhražkou vody Jak dehydratace zpsobuje zúžení cév, což vede k hypertenzi Jak rozpoznat píznaky, že vaše tlo zaíná dehydrovat Pro vás restaurace tlaí k tomu, abyste pili choroby podporující nealkoholické nápoje Pro a jak voda úinn léí bolest a zánt Objev vodní léby Mike: Vítejte všichni, tady Mike Adams z Truth Publishing. Dnes je mi velkým potšením, že mžeme pivítat a, autora knihy Water for Health, For Healing, For Life. Vítejte, doktore. Dr. B: Mnohokrát dkuji za pozvání do vysílání a za možnost sdílet své myšlenky o budoucnosti medicíny v této zemi

4 Mike: Myslím, že nás poslouchá mnoho lidí, kteí etli Vaše knihy. Lidé jsou zaujati myšlenkou, že voda mže být lébou, léivou látkou pro lidské tlo. O co s tou vodou jde? Jak jste se poprvé dozvdl o tchto léivých vlastnostech vody? Dr. B: No, je to velmi bizarní. Jak víte, jsem normální doktor, MUDr. Ml jsem tu est a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních léka, a ml jsem tu mimoádnou est být jedním z posledních student Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiuji jeho jméno, abyste vdli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu. A o nkolik let pozdji jsem musel podat muži, který trpl bolestmi bicha zpsobenými jeho nemocí, dv sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neml žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpl nesnesitelnou bolestí, a voda mu poskytla zázranou úlevu. Ulevila mu do tí minut se jeho bolest zmenšila, a do osmi minut zmizela úpln. Zatímco ped osmi minutami byl v keích a nemohl ani chodit, úpln se z tohoto stavu vzpamatoval. Zaal se usmívat od ucha k uchu a velmi šastný se m zeptal, co má dlat, když se bolest vrátí? ekl jsem, No, pijte více vody. Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé ti hodiny vypil dv sklenice vody. On to udlal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti ved. Mike: A od té doby, co se stalo potom? Dr. B: To m probudilo, protože na lékaské fakult jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem ml píležitost vyzkoušet vodu jako lék v následujících více než podobných pípad. A pokaždé se ukázalo, že je voda úinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé mli žíze, a že žíze se mže v organismu projevit bolestmi bicha, až do takové míry, kdy mže být lovk pi vdomí jen napl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila. Takže když jsem pišel v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, abych pokraoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírující bolest. Ptal jsem se sám sebe, pro trvá farmaceutický prmysl na používání antihistaminik pro tento druh lék proti bolesti? Tak jsem zaal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpov histamin je nervový mediátor odpovdný za regulaci vody a ízení sucha v tle. Když se to projevuje bolestí, ve skutenosti to naznauje dehydrataci. Takže tlo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Pedstavil jsem tuto koncepci jako pednášející host na mezinárodní konferenci o rakovin a vysvtlil jsem, že lidské tlo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v tle a nedostatek vody ve skutenosti stojí za vtšinou zdravotních problém v naší spolenosti

5 Protože, když se podíváte na to, co dlá farmaceutický prmysl, vidíte, že vyrábjí tolik rzných antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou pímo i nepímo antihistaminika. Takže tehdy byla moje práce zveejnna. Vdecký sekretariát 3. konference mezivdního výboru o zántu m v roce 1989 pozval, abych pednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v Monte Carlu. A to jsem udlal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v tle. Ale bohužel se tato informace prostednictvím lékaské komunity nedostává k veejnosti, protože to není výdlené. Tehdy jsem zaal uvažovat o psaní pro veejnost, aby se mohla veejnost dozvdt o tomto problému pímo bez zásahu lékae. A tímto zpsobem pedávám všechny své lékaské informace veejnosti. Samozejm, že jsem znan publikoval i pro vdeckou komunitu, ale nikdo to neregistruje. Ve skutenosti ml Ústav alternativní medicíny Národního zdravotnického institutu svou první konferenci po vzniku tohoto ústavu a byl jsem požádán, abych pednesl svou prezentaci, ale když ke konferenci došlo, byla moje prezentace cenzurována. Skupina lidí v Národním zdravotnickém institutu drží mé informace pod poklikou, aby neunikly na veejnost, protože jsou samozejm více naklonni farmaceutickému prmyslu, a protože je nyní zcela jasné, že jim tento prmysl platí.(jak vidno stále se najdou "nadšenci", kteí budou stále dokola tvrdit, jak je v institucionální oblasti medicíny všechno v poádku. pozn. J.CH.). Mike: Pedevším si myslím, že je to úžasný výet toho, co se dje, a myslím si, že je fér také íct, že farmaceutický prmysl a organizované lékaství obecn, opravdu nechce podporovat nic, co by bylo prmrnému pacientovi poskytováno zadarmo, nebo tém zadarmo. Slunení svtlo je zdarma, voda je tém zdarma souhlasíte s názorem, že si myslí, že kdyby si lidé mohli léit své nemoci a dosáhnout dobrého zdravotního stavu sami s tmito bezplatnými látkami, snížilo by to jejich zisky a dležitost? Dr. B: Urit. To je dvod, pro jsem vytvoil organizaci nyní zvanou National Association for Honesty in Medicine. Protože si myslím, že je zcela neestné, ve skutenosti, trestní, léit osobu, která je jen žíznivá, a dávat jí toxické léky tak, že onemocní a zeme díve, než je obvyklé. Mike: Mimochodem, mžete mi dát webovou adresu této organizace? Dr. B: Mj web je mžete si vybrat, na kterou stránku pjdete - bu na WaterCure.com, nebo na National Association for Honesty in Medicine. Všechny své vdecké lánky o dehydrataci jsem publikoval na mých internetových stránkách a také mnoho dalších bezplatných informací

6 AIDS a farmaceutický prmysl Mike: Chci zatleskat tomu, emu íkám Vaše vdecká zvdavost. Myslím, že toto je ten druh zvdavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vdec pozoruje pírodu a interakci mezi lidmi a pírodou, a je stále zvdavý a otevený všem možnostem, a pak po dsledných testech zformuluje závry. Myslím, že moderní vda vypracovala mnoho chybných závr, protože opravdu nezstala svobodomyslná Dr. B: Ano, jedním z tch nejhorších je AIDS. Protože každý pedpokládá, že AIDS je vlastn virové onemocnní, což je klamné prohlášení tch lidí, kteí jej prezentovali, protože lidský organismus mnoho a mnoho let bojoval s rznými virovými onemocnními, a pežil. Existují neštovice, dtská obrna, spalniky, a všechny ostatní viry, které mohou velmi snadno zabít. A tlo má možnost nasadit systém obrany proti tmto rychlým virm, virm, které mohou skuten velmi rychle zabít. Ale když jsme pežili tyto viry, jak je možné, že by nás mohl ve jménu AIDS zabít pomalý virus? To nechápu. Provedl jsem na toto téma rozsáhlý výzkum a ukázal jsem, že AIDS je metabolický problém, kdy tlo zane pojídat své vlastní tkán, protože mu v pírodních látkách, které dostává prostednictvím jídla i nápoj, chybí nkteré prvky. Organismus osoby, která dostane AIDS, má ve skutenosti nedostatek celkem velkého potu stavebních kamen aminokyselin. Má nedostatek tyrosinu, methioninu, cysteinu, histidinu, a spousty jiných látek má nadbytek. Takže, jak mžeme oekávat, že organismus, který závisí na jiných aminokyselinách pežije? Mike: Opt vidíme, že AIDS je obrovským obchodem pro farmaceutický prmysl. Dr. B: Samozejm, že ano. A existence celého farmaceutického prmyslu je založena na pedkládání nepravdivých vdeckých závr a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli dvivých lidí, kteí nejsou zvdaví, pro tomu tak je

7 2. ást V Americe je 17 milion dtí, pravdpodobn víc, protože ísla každým rokem rostou, které mají astma. A dvodem je, že dti konzumují stále více a více limonád. Za posledních deset let zkonzumovaly dti ve vku od tí do pti let tikrát více limonády, než v pedcházejícím desetiletí. Takže tito lidé se stávají dehydrovanými, pijí více limonád, což nefunguje stejným zpsobem jako voda, a to je dvod, pro dostanou astma. Dejte tmto dtem vodu a jejich astma zmizí velmi rychle. V ádu nkolika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude poteba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvtlil, muž, který to ml na starost, ekl, že vbec nechápu, o co tady jde. Chtl bránit svj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech tmto dtem. NIH byl ale vi užívání lék neoblomný. Dr. B: Dalším klamným závrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdležitjších prvk pro pežití lidského tla. Když zane tlo produkovat více cholesterolu, má k tomu dvod. Tímto dvodem rozhodn není blokovat srdení tepny. Hladinu cholesterolu v tle míme z krve, kterou odebereme z žil. Nikde v djinách lékaství neexistuje jediný záznam o pípadu, kdy cholesterol zablokoval žíly v tle. Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický prmysl lidem vštpuje cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutenosti zachrauje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotsný obvaz, který si tlo samo vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staženými tepnami nebo kapilárami pi dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odeninám a trhlinám; samozejm nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a odrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžit zemela. Cholesterol je vlastn prozatímní zachránce, který dává tlu as, aby se ze svých problém zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékai. Myslíme si, že když je neho moc, je teba to snížit, a když je neho málo, je teba to zvýšit. Neptáme se, pro je toho málo nebo moc. Mike: A farmaceutické firmy vdí, že léení cholesterolu je obrovský prmysl Dr. B: Je to desetimiliardový prmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutenosti zpsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí pedstavu o tom, co se dje. Tato zpráva byla zveejnna vynikajícím lékaem. Byl lékaem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o em mluví. Sám ml tento problém

8 Mike: Práv jsem se chtl vyjádit k potu nežádoucích úink, které byly zaznamenány pi užívání statin. Nkteí lidé trpí extrémní bolestí sval. Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi astým nežádoucím úinkem. Avšak práv vyšla studie, vidl jsem to dnes ráno, která íká, že borvky obsahují fytoživiny, které prokazateln snižují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silnji než statiny. Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tlo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dlá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v tle vytvoit bunné membrány, mozkové buky, izolace nerv a samozejm hormony a vitamin D. Takže to jsou základní souásti, které cholesterol v tle vytváí. Nikdy bychom nemli zasahovat do cholesterolu, aniž bychom vdli, pro zaalo tlo zvyšovat jeho hladinu. Žádná náhrada za vodu Mike: Mám pro Vás otázku o vod spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje Dr. B: Gatorade je možná v poádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvláš dobré pro lidi, kteí by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo zpsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit vtšího hladu a vede k pejídání. Ale pití Gatorade je v poádku, když jste uprosted golfové hry a slouží vám jako doasný sportovní nápoj. Okamžit vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravdpodobn ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu vbec nic. Žádný nápoj žádná káva, žádný aj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šávy. Každý z nich má svj vlastní program. Vaše tlo je zvyklé na tekutinu, která žádný program nemá, protože tlo závisí na svobod této tekutiny, vody, protože v tle jsou dva druhy vody. Je zde již používaná a zamstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tlo potebuje vodu novou, i volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když dáte tlu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dv látky mají v tle svj vlastní chemický program. Maí úel poteby vody. Mike: Hovoíte zde také o nealkoholických nápojích... Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, káv obsahující kofein, nebo o aji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastn zastavuje nouzové systémy pívodu vody do dležitých bunk, jako jsou napíklad buky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tlo filtruje a vstikuje vodu do bunk, tomu íkám reverzní osmóza

9 A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo pekonat osmotický tah vody ven z bunk, a optovn vstíknou vodu do bunk. To je dvod, pro se u nás pi dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtraní systém. Chronické onemocnní zpsobené nedostatkem vody. Mike: Dovolte mi zaít tuto další ást tím, že Vás požádám o vysvtlení vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocnním. Existuje mnoho nemocí, které zmiujete ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by m, zda byste mohl dát našim tenám krátký výet toho, o jaká závažná onemocnní se jedná a pro se zhoršují, nebo jsou podporovány chronickou dehydratací. Dr. B: Jist, Miku. Napsal jsem knihu s názvem Water Cures and Drugs Kill(Voda léí a léky zabíjí) (odkaz). Je to kniha, která vysvtluje, pro je dehydratace píinou bolesti a nemocí, a jak farmaceutický prmysl tyto informace maskuje nebo ukrývá a místo toho, aby nechal lidi pít vodu, inzeruje používání svých produkt, které skuten zabíjí. Nedávné údaje ukázaly, že léky na pedpis, akoliv používané v souladu s pokyny léka, zabíjí více než lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než ped jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné recepty, chybné recepty. Takže asi lidí zeme na problémy souvisejícími s léky a léivy. To v zemi dlá z užívání lék zabijáka íslo ti - chránného a licencovaného vraha. Srdení onemocnní zabíjí asi 700 nebo , rakovina zabíjí asi , léky zabíjí lidí. Mike: Takže je fér íct, že léiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou tetí nejastjší píinou úmrtí v této zemi. Dr. B: Urit, a jsou k niemu, protože vtšina lék, které používají, zakrývá píznaky a komplikace dehydratace v lidském tle. Lidský organismus projevuje dehydrataci adou symptom a píznak jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci i únavu bhem dne, nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení - to je známka dehydratace. Pak hnv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací vyrovnal, nebo jednal. To jsou nkteré postehnutelné známky dehydratace. Pak má tlo svj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnní imunitního systému

10 Souvislost mezi astmatem a dehydratací Mike: Chtl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a pedstavu, že tlo ídí svou dodávku vody zámrn tak, že produkuje symptomy, které se nazývají astma. Dr. B: Ano, víte, ízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda z tla ztrácí. Voda je nejcennjší komoditou uvnit Vašeho tla, a pokud se do nj nedostává dostatené množství a více vody mizí, tak je to pro Vaše tlo špatná situace. Vtip v designu Vašeho tla je v tom, že se nastartuje program ízení sucha a pak se objeví alergie, které jsou známkou dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení vody v tle, potlauje v této energeticky nároné situaci imunitní systém. Pak dostanete astma. Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstat, povrchové naptí v alveolech plic produkuje kontrakce tchto malých membrán, a vzduch je vytlaen. A v tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte dýcháním asi litr vody. Ten potebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak tlo svírá prdušky a ucpává díry. Tomu íkáme snížené proudní vzduchu v plicích v dsledku dehydratace a oznaili jsme to pojmem astma. Mike: Dobe. Vždy jsem žasnul nad ochotou moderní i západní medicíny pijít s tmito složit znjícími pojmy nebo názvy pro nemoci, které by mly mít ve skutenosti jednodušší jména. Dr. B: Roztrušování žargonu je cesta komerní medicíny. Nezdravý systém pežívá a prosperuje z toho, jak tlaí tyto žargony do myslí lidí, protože lidé jim nerozumjí, slyší je a nedokáží si je piadit k niemu v tle, ale pouze ke strachu, který je do jejich myslí vtloukán. V Americe je 17 milion dtí, pravdpodobn víc, protože ísla každým rokem rostou, které mají astma. A dvodem je, že dti konzumují stále více a více limonád. Za posledních deset let zkonzumovaly dti ve vku od tí do pti let tikrát více limonády, než v pedcházejícím desetiletí. Takže tito lidé se stávají dehydrovanými, pijí více limonád, což nefunguje stejným zpsobem jako voda, a to je dvod, pro dostanou astma. Dejte tmto dtem vodu a jejich astma zmizí velmi rychle. V ádu nkolika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude poteba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvtlil, muž, který to ml na starost, ekl, že vbec nechápu, o co tady jde. Chtl bránit svj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech tmto dtem. NIH byl ale vi užívání lék neoblomný. Vlastn mi napsali a oznámili, že jsou spokojeni s tím, jak je astma léeno. Tak taková je situace. 17 milion dtí v Americe by se mohlo bhem nkolika dn uzdravit, kdyby každý v této zemi zaal s astmatiky komunikovat a íkal: voda je to, co byste si mli vzít. Dokážete si pedstavit tak jednoduché ešení?

11 Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových ešení, která jsou k dispozici k léb velkého potu chronických onemocnní, stejn, jako jste zde popisoval. Samozejm, myslím si, že by byl farmaceutický prmysl zdšen, kdyby se tyto informace rozšíily. Dr. B: Ano, no, protože to, co íkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o nkolika set tisících dolar, ale o nkolika miliardách dolar ron

12 3. ást Nemli bychom ekat, až budeme mít žíze, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žíze, ztratíte energii z vody, kterou jste mli vypít díve, než jste dostali žíze. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, pro byste mli dovolit, aby Vaše tlo dostalo žíze, než si ve stánku u silnice koupíte njakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy nemli dovolit, aby dostali žíze mli by pít po celý den. Prmrný lovk potebuje dva litry vody denn. Prmrný lovk ve skutenosti potebuje tyi litry vody denn, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potebujeme toto množství vody k výrob alespo dvou litr moi. Proto, aby se nezatžovaly ledviny. Když pijeme dostatené množství vody tak, že je mo bezbarvá, je to dobré znamení. Léba hypertenze vodou Mike: Pro farmaceutický prmysl je existence onemocnní obchodní otázkou, protože, piznejme si, farmaceutický prmysl je pro-ziskové odvtví. Zisky jsou vždy na prvním míst, a pinejmenším já jsem pesvden, a zdá se, že Vy také, že každá léba, která konkuruje tmto ziskm, je minimalizována, opomíjena nebo oteven napadena. Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé zpoátku jsem si to neuvdomoval, ale nyní vím, že hovoila ke mn. Jinými slovy, byla to reklama proti mým tvrzením. Protože já jsem ekl, že pálení žáhy je známkou dehydratace v lidském tle a mli byste pít vodu. Chlápek v reklam pijde a sedne si k baru a íká: Dejte mi sklenici vody, to pálení žáhy m zabíjí. Nebo tak nco. A ta žena za barem íká: Pálení žáhy voda nevyléí tento lék ano. Tak vidíte, takto farmaceutický prmysl bojuje s informacemi, které jsem zveejnil. Ale pesto, lidé, kteí zjistili, že voda mohla vyléit jejich pálení žáhy, jsou chytejší než lidé, kteí kupují ten reklamní kousek. Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech tém dv odlišné skupiny lidí. Existují lidé, kteí jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi vyléili všechno, každý symptom, který mají. Mní chemii svého tla a mozku pomocí lék. A pak tady jsou ti, kteí se sami vzdlávají o skutených píinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se písadám v potravinách, cvií zdá se, jako by mezi tmito dvma skupinami existovala propast, která se zvtšuje. Dr. B: Urit. To je dvod, pro došlo k oživení alternativní medicíny a stále více lidí jí dává pednost ped konvenní medicínou. Víte, za posledních 10 let jsem prodal nejmén pes výtisk mé knihy Your Body's Many Cries for Water (Mnohá volání Vašeho tla po vod)

13 A tak jsem za posledních 10 let ml nkolik tisíc rozhovor v rozhlase. Informace se dostávají do rukou veejnosti, a tak musí pirozen farmaceutický prmysl zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je dvod, pro tato reklama vznikla a vlastn je jednou z mnoha. Každopádn, mluvili jsme o programech ízení sucha v tle. Hypertenze je další z tchto problém. Když není v tle dost vody, nebo když se tlo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra bunk. 26% je z prostedí kolem bunk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému. Ale cévní systém je pružný stahuje se a uvoluje, takže nezjistíte problém, který se dje uvnit bunk Vašeho tla testováním krve, které probíhá pi tak velkém množství stav. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a pijímali dostatek soli a minerál pro rozšíení kapilárních lžek, hypertenze by zcela zmizela. Existuje 60 milion Amerian, kteí si neuvdomují, že hypertenze je vlastn jedním z projev program ízení sucha v tle, kdy tlo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnit tchto bunk, které trpí z 66% nedostatkem vody. Farmaceutický prmysl a lékai arogantn a nevdom léí hypertenzi diuretiky. Mike: Zbavme se vody! Dr. B: Zbavují se vody v tle velkým, jak bych to ekl, úsilím. Mike: Není píklad arogance moderní medicíny v pesvdení, že ví víc než píroda, že ví víc než tlo? Dr. B: My, jako lékai, jsme ve skutenosti agenty 007 farmaceutického prmyslu. Jsme zcela zaslepení a nevdomí a farmaceutický prmysl se lékaství zmocnil. Pár let se uíme fyziologii, a jakmile pejdeme ke klinické stránce, jsme požádáni, abychom na to zapomnli a zaali se uit farmakologii, abychom mohli píznaky léit, spíš než pochopit hlavní píinu zdravotního problému. Mike: Ale vy jste byl vyškolen klasickým, tradiním zpsobem Dr. B: Musel jsem se vzdlávat sám. Nekonvenní myšlení Mike: Co Vás pimlo, abyste zkoumal za hranicemi konvenní medicíny? Dr. B: Vždycky jsem zvdavý. Byl jsem zvdavý od narození, pokud vím. Jednou k nám do domu pišel zlodj a já jsem byl jen dvou a plletý chlapec. Šel jsem k nmu a ekl: Co tady dláte? Nevidíte, že všechny dsíte? Pro nejdete pry? Neml jsem strach, byl jsem jen zvdavý. Takový jsem po celý život, a proto, když jsem zjistil, že voda léí bolest, tak to pro mne byl zaátek, abych tomu pišel na kloub a zjistil, co je píinou. A tehdy jsem zjistil, že je moje vzdlání k niemu. Nenauil jsem se medicínu, nauil jsem se trochu anatomie a trochu histologie, což mi bylo ku prospchu, aby pochopil zbytek vcí

14 Mike: Jsem si jistý, že posluchai by souhlasili, když eknu, že si zasloužíte potlesk za to, že jste se odvážil za hranice konvenní medicíny. Dr. B: Jsem jen léitel, protože to je mj zpsob myšlení. Nepemýšlím o penzích, protože, pokud udláte dobrý skutek, peníze pijdou jako vedlejší produkt. Mike: V tom s Vámi z celého srdce souhlasím. Dr. B: Nesmíte se pokoušet vysát poslední kapku krve z lovka, který za vámi pijde, aby se mu dostalo pomoci. To je proti mé povaze. Proto jsem na internetu zveejnil informace pro každého a pouze pro další použití nebo další vzdlávání jsem napsal své knihy a tak dále. A bohužel náklady na tisk a distribuci, m nutí uvalit na tyto informace v knihách cenu. Kdyby ml farmaceutický prmysl informace, které by chtl prodat, napíklad jako informace v mé knize Your Body's Many Cries For Water, chtli by za knihu dolar, ne 14,95. Mike: A kdyby mohli, tak by vodu patentovali Dr. B: Oni by to patentovali. Mike: A snažili by se ji prodávat za 100 dolar za dávku, ne? Dr. B: To je pravda. Takže to je v podstat to, co se dje v medicín v Americe. Bolesti kloub, bolesti zad, artritidu zpsobuje chronická dehydratace. Lidské tlo má také svá tísová volání po vod. Jsou lokalizovaná tísová volání. íkáme jim pálení žáhy, revmatické bolesti kloub, bolesti zad, migrény, bolesti zántu tlustého steva, chronické bolesti ve svalech a dokonce angina pectoris píznaky dehydratace v tle. Mechanismus je velmi jednoduchý když není dostatek vody, aby byla rovnomrn distribuována a nkteré ásti tla pracují, ale nedostávají dost vody, aby se vypoádaly se svým toxickým odpadem a metabolismem, a toxický odpad se v této oblasti nakupí, nervová zakonení v této oblasti pomocí mozku zaregistrují chemické zmny životního prostedí. A mozek pevádí tyto informace pro vdomou mysl ve form bolesti. Mike: Takže je to jen výklad? Dr. B: Je to výklad, ano. Takže vdomá mysl dostane informace, že tuto oblast už nemžeme použít, má nedostatek vody. Samozejm, vdomá mysl by to mla vdt, ale špatné vzdlání nás o takovou informaci okradlo. Myslíme si, že tato bolest je nemoc. Mike: Pevládající diagnózou tady toho by, samozejm, v myslích mnoha lidí, a zejména u vtšiny léka, bylo, že došlo k njakému fyzickému nebo strukturálnímu oslabení v této oblasti. Dr. B: Samozejm, oslabení je, když je tká dehydrovaná, je mnící se strukturou. Z bunk jako blumy se stávají buky jako sušené švestky

15 Vysušené buky nefungují stejným zpsobem jako buky hydratované. Takto vznikají píznaky. Tyto píznaky znamenají, dejte nám složky, které tlo potebuje. Když mluvíme o dehydrataci, musíme si uvdomit, že voda pináší do bunk i mnoho dalších dobrot. Když jsme dehydrovaní, tak nejsou dodávány ani tyto dobroty. Takže potebujeme nejen spravit dehydrataci, ale také dodat minerály a vitamíny, a tak dále, aby se mohlo tlo opravit. Vnímání žízn není spolehlivé Mike: Rád bych, abyste pohovoil o tom, jak se lidé mohou dozvdt, kdy potebují pít vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak nkteré známky dehydratace, klasické píznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste nám mohl íct, kolik by ml prmrný lovk vypít? Dr. B: Za prvé a pedevším, neekejte, až dostanete žíze, protože to je chyba. Bohužel, Národní akademie vd a nkteí další donedávna lidem íkali, pokejte, až dostanete žíze, což je hlavní chyba, kterou jsme zddili ped 100 lety od lovka jménem Walter Bradford Cannon. V té dob žil Francouz, který íkal, že dehydratace nebo žíze je obecný pocit a že bychom ji mli studovat a Walter Bradford Cannon ekl, ne, žíze je jen otázkou sucha v ústech. Když je sucho v ústech, máme žíze, což je arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím ídí. To je dvod, pro máme nemocný systém pée. Od vku 20 let se postupn, nepozorovan, stáváme dehydratovaní, aniž bychom o tom vdli. Ztrácíme naše vnímání žízn. Když se dostaneme do vku 70 let, mžeme být naprosto a viditeln žízniví, a pesto nerozpoznáme potebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás. Toto bylo dláno jako experiment. Vdec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí. Po 24 hodinách, když byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žíze. Mike: I po 24 hodinách bez vody? Dr. B: Ano. Dokonce, i když byla voda postavena vedle nich, nkteí po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci. Toto je velký problém a dvod, pro je tolik starších lidí naší spolenosti nemocných, protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to. Takže, ekání na žíze znamená zemít pedasn a velmi bolestn. To je vlastn název lánku, který jsem zveejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro estnost v medicín. Nemli bychom ekat, až budeme mít žíze, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žíze, ztratíte energii z vody, kterou jste mli vypít díve, než jste dostali

16 žíze. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, pro byste mli dovolit, aby Vaše tlo dostalo žíze, než si ve stánku u silnice koupíte njakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy nemli dovolit, aby dostali žíze mli by pít po celý den. Prmrný lovk potebuje dva litry vody denn. Prmrný lovk ve skutenosti potebuje tyi litry vody denn, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potebujeme toto množství vody k výrob alespo dvou litr moi. Proto, aby se nezatžovaly ledviny. Když pijeme dostatené množství vody tak, že je mo bezbarvá, je to dobré znamení. Když mo zežloutne, znamená to, že se tlo zaíná dehydratovat a když zoranžoví, pak je tlo skuten dehydratováno a nkteré ásti tla touto dehydratací trpí. Mike: Takže toto je velmi jednoduché znamení, kterému mohou lidé vnovat pozornost. Dr. B: Urit. Mike: Nepotebují lékaský diplom, aby vidli barvu své moi. Dr. B: To je dvod, pro bychom mli být pozorní vi naší tvorb moi. A dýchání když jsme krátkodeší, znamená to, že jsme dehydratovaní. Mike: Existují další podobné jednoduché píznaky, kterým mohou lidé vnovat pozornost? Dr. B: Kže je-li kže hezká, uvolnná a hladká, pak jsme hydratovaní. Pokud bude zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci. Krabatý povrch na oblieji starších lidí je známkou dehydratace. Krtí krek pod bradou je známkou dehydratace. Všechny tyto píznaky jsou uvedeny v mých knihách Your Body's Many Cries for Water a také Water For Health, For Healing, For Life. Každému doporuuji peíst si Water Cures, Drugs Kill, protože v této knize jsem identifikoval více než 90 zdravotních problém, které jsme v lékaství nazvali nemocemi, a pesto je voda léí. Takže, když má tlo nedostatek vody a podávají se mu na to léky, tato osoba pirozen zeme, protože léba umluje mnohá volání tla po vod, ale nenapravuje dehydrataci. Takže musíme chápat tyto píznaky dehydratace, a kniha Water Cures, Drugs Kill, Vám k tomu pomže. Mike: Pipravujete knihu o obezit, rakovin a depresi, že ano? Dr. B: Ano, mám knihu s názvem Obesity, Cancer and Depression: The Common Cause and Actual Cure (Obezita, rakovina a deprese: jejich spolená píina a léba) Uril jsem, pro jsou tyto ti nemoci vlastn vtvemi jediného stromu a každá pirozen produkuje jiný problém v rzných vkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které se v prbhu asu vyskytují v dsledku dehydratace. as je podstatný když se postupn stáváme dehydratovanými, zanou vysušené buky transformovat. Nkteré z nich se stanou rakovinnými, a to jsem všechno vysvtlil v této knize

17 Vysvtlil jsem, jak dehydratace potlauje imunitní systém, pímo i nepímo, a tak dochází k vtšin onemocnní, vetn rakoviny. Mike: Kdy tato kniha vyjde? Dr. B: Do konce tohoto roku. Na stránce bude uvedeno, kdy lze knihu koupit. (Na amazonu je již njakou dobu ke koupi a stojí skuten za to. Hodnocení knihy neklame. poz. J.CH.). Limonády zpsobují dehydrataci Mike: Tak te tady máme další otázku, která lidi zajímá - když jdou na jídlo do restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska etzc restaurací, nebo majitel restaurací, aby jim podávali nco jiného, než vodu. Vzpomínám si, že jednou probhla njaká kampa v etzci restaurací Olive Graden. Kampa byla nazvána Just Say No to H2O (eknte vod ne), a odmovali íšníky za to, že si lidé koupili nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu. Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví nkoho jiného. Tyto restaurace se neliší od farmaceutického prmyslu, když propagují nco, co tlo nepotebuje. Samozejm, že nevdí, nedlají to vdom. Nikdo je nemže vinit. Je to špatným vzdláním, a myslíme si, že tyto nealkoholické nápoje jsou synonymem vody. Ve skutenosti, z hodn dtí, které pijí limonády se stanou hlupáci, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromn zlepší z trojek a tyek se stala dvojka. Takže nco v kofeinu potlauje enzymy z tvorby pamti. A to je pesn to, jak pežívá, protože kofein je toxická chemická látka je to chemická válka. Cokoliv, co by ji sndlo, by ztratilo své umní maskování, ostražitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou koistí pro predátory vlastního potravního etzce. Mike: Ano, kofein je technicky insekticid. Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o stejnou skupinu lék neurotoxických látek. Mike: Je ješt nco, eho by si naši posluchai mli být vdomi, nebo by mli dlat pro posílení svého zdraví prostednictvím informací, které zpístupujete? Dr. B: Ano, mohou zstat v kontaktu. Mohou pravideln navštvovat mé internetové stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si vymujeme, a tak dále. Mohou se stát souástí hnutí pro zavedení estnosti zpt do medicíny. Protože, když jsou to mladí lidé, mají ped sebou mnoho let, a bohužel mohou být v neestné form lékaské praxe zranitelní. Mike: Tato stránka je

18 Dr. B: Mike: A ta druhá je Dr. B: Ano, ale z mají možnost pejít i na tuto druhou stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovjší informace v oblasti lékaské vdy, je to budoucnost vdecké medicíny, je to základ budoucí vdecké medicíny, a mohou je využívat zdarma. Jediné, co musí udlat, je, zaít být zvdavý, jak se uit. A informace jsou psané tak jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám žargon. Používám velmi jednoduchou anglitinu, abych vysvtlil složité problémy. Mike: Dkuji Vám moc za Vaši velkorysost, ochotu najít si as a sdílet své vdomosti se svtem. Dr. B: Miku, je mi potšením a dkuji Vám. Jsem tady, abych byl slyšen a Vy mi to umožujete, a já jsem Vám vdný. Mike: Jist, nápodobn. Lidé jako Vy zmní zpsob léení, a to je to, co dnes potebujeme. -konec- (c)2009 Mike Adams (c)2009 Dr.F.Batmanghelid (c)2009 Translation: Lenka Hauke

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život). Dr. B je také zakladatelem

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou (1)

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou (1) Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou (1) 19.10.09 Dr. F. Batmanghelid Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu,

Více

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou 19.10.2009 Dr. F. Batmanghelid Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu,

Více

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život). Dr. B je také zakladatelem

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum

P ÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum PÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Singulair 4 MINI, žvýkací tablety montelukastum Pette si pozorn celou píbalovou informaci díve, než zanete tento pípravek užívat. Ponechte si píbalovou informaci

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272

M ení rychlosti výdechu. Kat. íslo 204.3272 Mení rychlosti výdechu Kat. íslo 204.3272 1. Popis pomcky Výdechomr (peak flow meter) je penosný mechanický pístroj, který byl navržen pro mení vrcholu výdechové prtokové rychlosti (PEFR - peak expiratory

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom)

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) by Biologie - Sobota, Listopad 09, 2013 http://biologie-chemie.cz/rakovina-plic-karcinom-plic-bronchogenni-karcinom/ Otázka: Rakovina plic (=karcinom

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Inovace studia molekulární a bunné biologie

Inovace studia molekulární a bunné biologie Inovace studia molekulární a bunné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem eské republiky. Pedmt: LRR CHPB II./Chemie pro biology II. Tento projekt je spolufinancován

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA

ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA ACIDOBAZICKÁ NEROVNOVÁHA Jelikož jsme tvořeni z 75% vody, na správné hydrataci vhodnou tekutinou samozřejmě velmi záleží. Měli bychom pít vodu o ph 7 až 9. Bohužel voda z kohoutku mívá ph kolem 6. Většina

Více

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie

VAROVÁNÍ! Výživa sportovních koní. Váš k není stroj! Energie je poteba. Energie. Energie 29.1.2010. Propoty krmiv a energie Výživa sportovních koní Propoty krmiv a energie VAROVÁNÍ! Catherine Rudenko BSc Eq.Science Connolly s RED MILLS Váš k není stroj! Energie je poteba Energie je využívána u koní k pežití (záchovná), reprodukci

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz.

Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz. Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz samostatná práce Vypracoval: Jií Hauzer Tída: S1b Vedoucí práce: Ing. Josef

Více