Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem"

Transkript

1 Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009

2 Obsah Obsah ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost mezi astmatem a dehydratací ást...12 Léba hypertenze vodou...12 Nekonvenní myšlení...13 Vnímání žízn není spolehlivé...15 Limonády zpsobují dehydrataci

3 1. ást Toto je exkluzivní rozhovor s em, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, lébu, život). Dr. B je také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro estnost v medicín) a autorem knihy Your Body's Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho tla po vod). Vyhledejte jeho novou, pipravovanou knihu Obesity, Cancer and Depression: Their Common Cause and Actual Cure (Obezita, rakovina a deprese: jejich spolená píina a léba). Lékai málokdy podporují léebné vlastnosti H2O, ale doktor Batmanghelidj studoval úinky vody na lidský organismus a zjistil, že funguje jako jeden z nejlepších existujících odstraova bolesti a jako preventivní léba. Byl jsem jedním z posledních lidí, kteí mli možnost provést rozhovor s dnes již zesnulým em, a s úžasem jsem poslouchal poznatky o jeho výzkumu a historky o léebné moci vody. Ve fascinujícím hodinovém telefonním rozhovoru, Dr. B. sdílí následující informace: Jaké bžné neduhy a nemoci jsou ve skutenosti zpsobené dehydratací Pro mnoho léka používá antihistaminika regulující vodu pro zmírnní bolesti Jak nechtn objevil léivé vlastnosti vody Pro trpí vtšina lidí chronickou dehydratací a píznaky dehydratace, které jsou oznaeny za nemoci Jaké látky v nealkoholických nápojích poškozují tlesné zásoby vody Pro není žíze spolehlivým ukazatelem dehydratace Pro tlo produkuje cholesterol a jak jej voda udržuje v rovnováze Pro ví, že je veejnost o tématu AIDS uvádna v omyl Jak dehydratace zhoršuje psychické funkce Pro chtjí nkteré organizace ped veejností skrývat informace o alternativní léb Jak nedostatek vody zpsobuje deprese Pro nejsou oblíbené nápoje náhražkou vody Jak dehydratace zpsobuje zúžení cév, což vede k hypertenzi Jak rozpoznat píznaky, že vaše tlo zaíná dehydrovat Pro vás restaurace tlaí k tomu, abyste pili choroby podporující nealkoholické nápoje Pro a jak voda úinn léí bolest a zánt Objev vodní léby Mike: Vítejte všichni, tady Mike Adams z Truth Publishing. Dnes je mi velkým potšením, že mžeme pivítat a, autora knihy Water for Health, For Healing, For Life. Vítejte, doktore. Dr. B: Mnohokrát dkuji za pozvání do vysílání a za možnost sdílet své myšlenky o budoucnosti medicíny v této zemi

4 Mike: Myslím, že nás poslouchá mnoho lidí, kteí etli Vaše knihy. Lidé jsou zaujati myšlenkou, že voda mže být lébou, léivou látkou pro lidské tlo. O co s tou vodou jde? Jak jste se poprvé dozvdl o tchto léivých vlastnostech vody? Dr. B: No, je to velmi bizarní. Jak víte, jsem normální doktor, MUDr. Ml jsem tu est a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních léka, a ml jsem tu mimoádnou est být jedním z posledních student Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiuji jeho jméno, abyste vdli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu. A o nkolik let pozdji jsem musel podat muži, který trpl bolestmi bicha zpsobenými jeho nemocí, dv sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neml žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpl nesnesitelnou bolestí, a voda mu poskytla zázranou úlevu. Ulevila mu do tí minut se jeho bolest zmenšila, a do osmi minut zmizela úpln. Zatímco ped osmi minutami byl v keích a nemohl ani chodit, úpln se z tohoto stavu vzpamatoval. Zaal se usmívat od ucha k uchu a velmi šastný se m zeptal, co má dlat, když se bolest vrátí? ekl jsem, No, pijte více vody. Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé ti hodiny vypil dv sklenice vody. On to udlal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti ved. Mike: A od té doby, co se stalo potom? Dr. B: To m probudilo, protože na lékaské fakult jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem ml píležitost vyzkoušet vodu jako lék v následujících více než podobných pípad. A pokaždé se ukázalo, že je voda úinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé mli žíze, a že žíze se mže v organismu projevit bolestmi bicha, až do takové míry, kdy mže být lovk pi vdomí jen napl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila. Takže když jsem pišel v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, abych pokraoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírující bolest. Ptal jsem se sám sebe, pro trvá farmaceutický prmysl na používání antihistaminik pro tento druh lék proti bolesti? Tak jsem zaal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpov histamin je nervový mediátor odpovdný za regulaci vody a ízení sucha v tle. Když se to projevuje bolestí, ve skutenosti to naznauje dehydrataci. Takže tlo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Pedstavil jsem tuto koncepci jako pednášející host na mezinárodní konferenci o rakovin a vysvtlil jsem, že lidské tlo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkou nedostatku vody v tle a nedostatek vody ve skutenosti stojí za vtšinou zdravotních problém v naší spolenosti

5 Protože, když se podíváte na to, co dlá farmaceutický prmysl, vidíte, že vyrábjí tolik rzných antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou pímo i nepímo antihistaminika. Takže tehdy byla moje práce zveejnna. Vdecký sekretariát 3. konference mezivdního výboru o zántu m v roce 1989 pozval, abych pednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v Monte Carlu. A to jsem udlal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v tle. Ale bohužel se tato informace prostednictvím lékaské komunity nedostává k veejnosti, protože to není výdlené. Tehdy jsem zaal uvažovat o psaní pro veejnost, aby se mohla veejnost dozvdt o tomto problému pímo bez zásahu lékae. A tímto zpsobem pedávám všechny své lékaské informace veejnosti. Samozejm, že jsem znan publikoval i pro vdeckou komunitu, ale nikdo to neregistruje. Ve skutenosti ml Ústav alternativní medicíny Národního zdravotnického institutu svou první konferenci po vzniku tohoto ústavu a byl jsem požádán, abych pednesl svou prezentaci, ale když ke konferenci došlo, byla moje prezentace cenzurována. Skupina lidí v Národním zdravotnickém institutu drží mé informace pod poklikou, aby neunikly na veejnost, protože jsou samozejm více naklonni farmaceutickému prmyslu, a protože je nyní zcela jasné, že jim tento prmysl platí.(jak vidno stále se najdou "nadšenci", kteí budou stále dokola tvrdit, jak je v institucionální oblasti medicíny všechno v poádku. pozn. J.CH.). Mike: Pedevším si myslím, že je to úžasný výet toho, co se dje, a myslím si, že je fér také íct, že farmaceutický prmysl a organizované lékaství obecn, opravdu nechce podporovat nic, co by bylo prmrnému pacientovi poskytováno zadarmo, nebo tém zadarmo. Slunení svtlo je zdarma, voda je tém zdarma souhlasíte s názorem, že si myslí, že kdyby si lidé mohli léit své nemoci a dosáhnout dobrého zdravotního stavu sami s tmito bezplatnými látkami, snížilo by to jejich zisky a dležitost? Dr. B: Urit. To je dvod, pro jsem vytvoil organizaci nyní zvanou National Association for Honesty in Medicine. Protože si myslím, že je zcela neestné, ve skutenosti, trestní, léit osobu, která je jen žíznivá, a dávat jí toxické léky tak, že onemocní a zeme díve, než je obvyklé. Mike: Mimochodem, mžete mi dát webovou adresu této organizace? Dr. B: Mj web je mžete si vybrat, na kterou stránku pjdete - bu na WaterCure.com, nebo na National Association for Honesty in Medicine. Všechny své vdecké lánky o dehydrataci jsem publikoval na mých internetových stránkách a také mnoho dalších bezplatných informací

6 AIDS a farmaceutický prmysl Mike: Chci zatleskat tomu, emu íkám Vaše vdecká zvdavost. Myslím, že toto je ten druh zvdavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vdec pozoruje pírodu a interakci mezi lidmi a pírodou, a je stále zvdavý a otevený všem možnostem, a pak po dsledných testech zformuluje závry. Myslím, že moderní vda vypracovala mnoho chybných závr, protože opravdu nezstala svobodomyslná Dr. B: Ano, jedním z tch nejhorších je AIDS. Protože každý pedpokládá, že AIDS je vlastn virové onemocnní, což je klamné prohlášení tch lidí, kteí jej prezentovali, protože lidský organismus mnoho a mnoho let bojoval s rznými virovými onemocnními, a pežil. Existují neštovice, dtská obrna, spalniky, a všechny ostatní viry, které mohou velmi snadno zabít. A tlo má možnost nasadit systém obrany proti tmto rychlým virm, virm, které mohou skuten velmi rychle zabít. Ale když jsme pežili tyto viry, jak je možné, že by nás mohl ve jménu AIDS zabít pomalý virus? To nechápu. Provedl jsem na toto téma rozsáhlý výzkum a ukázal jsem, že AIDS je metabolický problém, kdy tlo zane pojídat své vlastní tkán, protože mu v pírodních látkách, které dostává prostednictvím jídla i nápoj, chybí nkteré prvky. Organismus osoby, která dostane AIDS, má ve skutenosti nedostatek celkem velkého potu stavebních kamen aminokyselin. Má nedostatek tyrosinu, methioninu, cysteinu, histidinu, a spousty jiných látek má nadbytek. Takže, jak mžeme oekávat, že organismus, který závisí na jiných aminokyselinách pežije? Mike: Opt vidíme, že AIDS je obrovským obchodem pro farmaceutický prmysl. Dr. B: Samozejm, že ano. A existence celého farmaceutického prmyslu je založena na pedkládání nepravdivých vdeckých závr a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli dvivých lidí, kteí nejsou zvdaví, pro tomu tak je

7 2. ást V Americe je 17 milion dtí, pravdpodobn víc, protože ísla každým rokem rostou, které mají astma. A dvodem je, že dti konzumují stále více a více limonád. Za posledních deset let zkonzumovaly dti ve vku od tí do pti let tikrát více limonády, než v pedcházejícím desetiletí. Takže tito lidé se stávají dehydrovanými, pijí více limonád, což nefunguje stejným zpsobem jako voda, a to je dvod, pro dostanou astma. Dejte tmto dtem vodu a jejich astma zmizí velmi rychle. V ádu nkolika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude poteba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvtlil, muž, který to ml na starost, ekl, že vbec nechápu, o co tady jde. Chtl bránit svj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech tmto dtem. NIH byl ale vi užívání lék neoblomný. Dr. B: Dalším klamným závrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdležitjších prvk pro pežití lidského tla. Když zane tlo produkovat více cholesterolu, má k tomu dvod. Tímto dvodem rozhodn není blokovat srdení tepny. Hladinu cholesterolu v tle míme z krve, kterou odebereme z žil. Nikde v djinách lékaství neexistuje jediný záznam o pípadu, kdy cholesterol zablokoval žíly v tle. Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický prmysl lidem vštpuje cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutenosti zachrauje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotsný obvaz, který si tlo samo vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staženými tepnami nebo kapilárami pi dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odeninám a trhlinám; samozejm nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a odrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžit zemela. Cholesterol je vlastn prozatímní zachránce, který dává tlu as, aby se ze svých problém zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékai. Myslíme si, že když je neho moc, je teba to snížit, a když je neho málo, je teba to zvýšit. Neptáme se, pro je toho málo nebo moc. Mike: A farmaceutické firmy vdí, že léení cholesterolu je obrovský prmysl Dr. B: Je to desetimiliardový prmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutenosti zpsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí pedstavu o tom, co se dje. Tato zpráva byla zveejnna vynikajícím lékaem. Byl lékaem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o em mluví. Sám ml tento problém

8 Mike: Práv jsem se chtl vyjádit k potu nežádoucích úink, které byly zaznamenány pi užívání statin. Nkteí lidé trpí extrémní bolestí sval. Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi astým nežádoucím úinkem. Avšak práv vyšla studie, vidl jsem to dnes ráno, která íká, že borvky obsahují fytoživiny, které prokazateln snižují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silnji než statiny. Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tlo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dlá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v tle vytvoit bunné membrány, mozkové buky, izolace nerv a samozejm hormony a vitamin D. Takže to jsou základní souásti, které cholesterol v tle vytváí. Nikdy bychom nemli zasahovat do cholesterolu, aniž bychom vdli, pro zaalo tlo zvyšovat jeho hladinu. Žádná náhrada za vodu Mike: Mám pro Vás otázku o vod spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje Dr. B: Gatorade je možná v poádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvláš dobré pro lidi, kteí by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo zpsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit vtšího hladu a vede k pejídání. Ale pití Gatorade je v poádku, když jste uprosted golfové hry a slouží vám jako doasný sportovní nápoj. Okamžit vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravdpodobn ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu vbec nic. Žádný nápoj žádná káva, žádný aj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šávy. Každý z nich má svj vlastní program. Vaše tlo je zvyklé na tekutinu, která žádný program nemá, protože tlo závisí na svobod této tekutiny, vody, protože v tle jsou dva druhy vody. Je zde již používaná a zamstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tlo potebuje vodu novou, i volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když dáte tlu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dv látky mají v tle svj vlastní chemický program. Maí úel poteby vody. Mike: Hovoíte zde také o nealkoholických nápojích... Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, káv obsahující kofein, nebo o aji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastn zastavuje nouzové systémy pívodu vody do dležitých bunk, jako jsou napíklad buky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tlo filtruje a vstikuje vodu do bunk, tomu íkám reverzní osmóza

9 A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo pekonat osmotický tah vody ven z bunk, a optovn vstíknou vodu do bunk. To je dvod, pro se u nás pi dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtraní systém. Chronické onemocnní zpsobené nedostatkem vody. Mike: Dovolte mi zaít tuto další ást tím, že Vás požádám o vysvtlení vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocnním. Existuje mnoho nemocí, které zmiujete ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by m, zda byste mohl dát našim tenám krátký výet toho, o jaká závažná onemocnní se jedná a pro se zhoršují, nebo jsou podporovány chronickou dehydratací. Dr. B: Jist, Miku. Napsal jsem knihu s názvem Water Cures and Drugs Kill(Voda léí a léky zabíjí) (odkaz). Je to kniha, která vysvtluje, pro je dehydratace píinou bolesti a nemocí, a jak farmaceutický prmysl tyto informace maskuje nebo ukrývá a místo toho, aby nechal lidi pít vodu, inzeruje používání svých produkt, které skuten zabíjí. Nedávné údaje ukázaly, že léky na pedpis, akoliv používané v souladu s pokyny léka, zabíjí více než lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než ped jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné recepty, chybné recepty. Takže asi lidí zeme na problémy souvisejícími s léky a léivy. To v zemi dlá z užívání lék zabijáka íslo ti - chránného a licencovaného vraha. Srdení onemocnní zabíjí asi 700 nebo , rakovina zabíjí asi , léky zabíjí lidí. Mike: Takže je fér íct, že léiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou tetí nejastjší píinou úmrtí v této zemi. Dr. B: Urit, a jsou k niemu, protože vtšina lék, které používají, zakrývá píznaky a komplikace dehydratace v lidském tle. Lidský organismus projevuje dehydrataci adou symptom a píznak jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci i únavu bhem dne, nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení - to je známka dehydratace. Pak hnv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací vyrovnal, nebo jednal. To jsou nkteré postehnutelné známky dehydratace. Pak má tlo svj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnní imunitního systému

10 Souvislost mezi astmatem a dehydratací Mike: Chtl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a pedstavu, že tlo ídí svou dodávku vody zámrn tak, že produkuje symptomy, které se nazývají astma. Dr. B: Ano, víte, ízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda z tla ztrácí. Voda je nejcennjší komoditou uvnit Vašeho tla, a pokud se do nj nedostává dostatené množství a více vody mizí, tak je to pro Vaše tlo špatná situace. Vtip v designu Vašeho tla je v tom, že se nastartuje program ízení sucha a pak se objeví alergie, které jsou známkou dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení vody v tle, potlauje v této energeticky nároné situaci imunitní systém. Pak dostanete astma. Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstat, povrchové naptí v alveolech plic produkuje kontrakce tchto malých membrán, a vzduch je vytlaen. A v tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte dýcháním asi litr vody. Ten potebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak tlo svírá prdušky a ucpává díry. Tomu íkáme snížené proudní vzduchu v plicích v dsledku dehydratace a oznaili jsme to pojmem astma. Mike: Dobe. Vždy jsem žasnul nad ochotou moderní i západní medicíny pijít s tmito složit znjícími pojmy nebo názvy pro nemoci, které by mly mít ve skutenosti jednodušší jména. Dr. B: Roztrušování žargonu je cesta komerní medicíny. Nezdravý systém pežívá a prosperuje z toho, jak tlaí tyto žargony do myslí lidí, protože lidé jim nerozumjí, slyší je a nedokáží si je piadit k niemu v tle, ale pouze ke strachu, který je do jejich myslí vtloukán. V Americe je 17 milion dtí, pravdpodobn víc, protože ísla každým rokem rostou, které mají astma. A dvodem je, že dti konzumují stále více a více limonád. Za posledních deset let zkonzumovaly dti ve vku od tí do pti let tikrát více limonády, než v pedcházejícím desetiletí. Takže tito lidé se stávají dehydrovanými, pijí více limonád, což nefunguje stejným zpsobem jako voda, a to je dvod, pro dostanou astma. Dejte tmto dtem vodu a jejich astma zmizí velmi rychle. V ádu nkolika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude poteba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvtlil, muž, který to ml na starost, ekl, že vbec nechápu, o co tady jde. Chtl bránit svj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech tmto dtem. NIH byl ale vi užívání lék neoblomný. Vlastn mi napsali a oznámili, že jsou spokojeni s tím, jak je astma léeno. Tak taková je situace. 17 milion dtí v Americe by se mohlo bhem nkolika dn uzdravit, kdyby každý v této zemi zaal s astmatiky komunikovat a íkal: voda je to, co byste si mli vzít. Dokážete si pedstavit tak jednoduché ešení?

11 Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových ešení, která jsou k dispozici k léb velkého potu chronických onemocnní, stejn, jako jste zde popisoval. Samozejm, myslím si, že by byl farmaceutický prmysl zdšen, kdyby se tyto informace rozšíily. Dr. B: Ano, no, protože to, co íkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o nkolika set tisících dolar, ale o nkolika miliardách dolar ron

12 3. ást Nemli bychom ekat, až budeme mít žíze, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žíze, ztratíte energii z vody, kterou jste mli vypít díve, než jste dostali žíze. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, pro byste mli dovolit, aby Vaše tlo dostalo žíze, než si ve stánku u silnice koupíte njakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy nemli dovolit, aby dostali žíze mli by pít po celý den. Prmrný lovk potebuje dva litry vody denn. Prmrný lovk ve skutenosti potebuje tyi litry vody denn, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potebujeme toto množství vody k výrob alespo dvou litr moi. Proto, aby se nezatžovaly ledviny. Když pijeme dostatené množství vody tak, že je mo bezbarvá, je to dobré znamení. Léba hypertenze vodou Mike: Pro farmaceutický prmysl je existence onemocnní obchodní otázkou, protože, piznejme si, farmaceutický prmysl je pro-ziskové odvtví. Zisky jsou vždy na prvním míst, a pinejmenším já jsem pesvden, a zdá se, že Vy také, že každá léba, která konkuruje tmto ziskm, je minimalizována, opomíjena nebo oteven napadena. Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé zpoátku jsem si to neuvdomoval, ale nyní vím, že hovoila ke mn. Jinými slovy, byla to reklama proti mým tvrzením. Protože já jsem ekl, že pálení žáhy je známkou dehydratace v lidském tle a mli byste pít vodu. Chlápek v reklam pijde a sedne si k baru a íká: Dejte mi sklenici vody, to pálení žáhy m zabíjí. Nebo tak nco. A ta žena za barem íká: Pálení žáhy voda nevyléí tento lék ano. Tak vidíte, takto farmaceutický prmysl bojuje s informacemi, které jsem zveejnil. Ale pesto, lidé, kteí zjistili, že voda mohla vyléit jejich pálení žáhy, jsou chytejší než lidé, kteí kupují ten reklamní kousek. Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech tém dv odlišné skupiny lidí. Existují lidé, kteí jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi vyléili všechno, každý symptom, který mají. Mní chemii svého tla a mozku pomocí lék. A pak tady jsou ti, kteí se sami vzdlávají o skutených píinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se písadám v potravinách, cvií zdá se, jako by mezi tmito dvma skupinami existovala propast, která se zvtšuje. Dr. B: Urit. To je dvod, pro došlo k oživení alternativní medicíny a stále více lidí jí dává pednost ped konvenní medicínou. Víte, za posledních 10 let jsem prodal nejmén pes výtisk mé knihy Your Body's Many Cries for Water (Mnohá volání Vašeho tla po vod)

13 A tak jsem za posledních 10 let ml nkolik tisíc rozhovor v rozhlase. Informace se dostávají do rukou veejnosti, a tak musí pirozen farmaceutický prmysl zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je dvod, pro tato reklama vznikla a vlastn je jednou z mnoha. Každopádn, mluvili jsme o programech ízení sucha v tle. Hypertenze je další z tchto problém. Když není v tle dost vody, nebo když se tlo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra bunk. 26% je z prostedí kolem bunk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému. Ale cévní systém je pružný stahuje se a uvoluje, takže nezjistíte problém, který se dje uvnit bunk Vašeho tla testováním krve, které probíhá pi tak velkém množství stav. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a pijímali dostatek soli a minerál pro rozšíení kapilárních lžek, hypertenze by zcela zmizela. Existuje 60 milion Amerian, kteí si neuvdomují, že hypertenze je vlastn jedním z projev program ízení sucha v tle, kdy tlo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnit tchto bunk, které trpí z 66% nedostatkem vody. Farmaceutický prmysl a lékai arogantn a nevdom léí hypertenzi diuretiky. Mike: Zbavme se vody! Dr. B: Zbavují se vody v tle velkým, jak bych to ekl, úsilím. Mike: Není píklad arogance moderní medicíny v pesvdení, že ví víc než píroda, že ví víc než tlo? Dr. B: My, jako lékai, jsme ve skutenosti agenty 007 farmaceutického prmyslu. Jsme zcela zaslepení a nevdomí a farmaceutický prmysl se lékaství zmocnil. Pár let se uíme fyziologii, a jakmile pejdeme ke klinické stránce, jsme požádáni, abychom na to zapomnli a zaali se uit farmakologii, abychom mohli píznaky léit, spíš než pochopit hlavní píinu zdravotního problému. Mike: Ale vy jste byl vyškolen klasickým, tradiním zpsobem Dr. B: Musel jsem se vzdlávat sám. Nekonvenní myšlení Mike: Co Vás pimlo, abyste zkoumal za hranicemi konvenní medicíny? Dr. B: Vždycky jsem zvdavý. Byl jsem zvdavý od narození, pokud vím. Jednou k nám do domu pišel zlodj a já jsem byl jen dvou a plletý chlapec. Šel jsem k nmu a ekl: Co tady dláte? Nevidíte, že všechny dsíte? Pro nejdete pry? Neml jsem strach, byl jsem jen zvdavý. Takový jsem po celý život, a proto, když jsem zjistil, že voda léí bolest, tak to pro mne byl zaátek, abych tomu pišel na kloub a zjistil, co je píinou. A tehdy jsem zjistil, že je moje vzdlání k niemu. Nenauil jsem se medicínu, nauil jsem se trochu anatomie a trochu histologie, což mi bylo ku prospchu, aby pochopil zbytek vcí

14 Mike: Jsem si jistý, že posluchai by souhlasili, když eknu, že si zasloužíte potlesk za to, že jste se odvážil za hranice konvenní medicíny. Dr. B: Jsem jen léitel, protože to je mj zpsob myšlení. Nepemýšlím o penzích, protože, pokud udláte dobrý skutek, peníze pijdou jako vedlejší produkt. Mike: V tom s Vámi z celého srdce souhlasím. Dr. B: Nesmíte se pokoušet vysát poslední kapku krve z lovka, který za vámi pijde, aby se mu dostalo pomoci. To je proti mé povaze. Proto jsem na internetu zveejnil informace pro každého a pouze pro další použití nebo další vzdlávání jsem napsal své knihy a tak dále. A bohužel náklady na tisk a distribuci, m nutí uvalit na tyto informace v knihách cenu. Kdyby ml farmaceutický prmysl informace, které by chtl prodat, napíklad jako informace v mé knize Your Body's Many Cries For Water, chtli by za knihu dolar, ne 14,95. Mike: A kdyby mohli, tak by vodu patentovali Dr. B: Oni by to patentovali. Mike: A snažili by se ji prodávat za 100 dolar za dávku, ne? Dr. B: To je pravda. Takže to je v podstat to, co se dje v medicín v Americe. Bolesti kloub, bolesti zad, artritidu zpsobuje chronická dehydratace. Lidské tlo má také svá tísová volání po vod. Jsou lokalizovaná tísová volání. íkáme jim pálení žáhy, revmatické bolesti kloub, bolesti zad, migrény, bolesti zántu tlustého steva, chronické bolesti ve svalech a dokonce angina pectoris píznaky dehydratace v tle. Mechanismus je velmi jednoduchý když není dostatek vody, aby byla rovnomrn distribuována a nkteré ásti tla pracují, ale nedostávají dost vody, aby se vypoádaly se svým toxickým odpadem a metabolismem, a toxický odpad se v této oblasti nakupí, nervová zakonení v této oblasti pomocí mozku zaregistrují chemické zmny životního prostedí. A mozek pevádí tyto informace pro vdomou mysl ve form bolesti. Mike: Takže je to jen výklad? Dr. B: Je to výklad, ano. Takže vdomá mysl dostane informace, že tuto oblast už nemžeme použít, má nedostatek vody. Samozejm, vdomá mysl by to mla vdt, ale špatné vzdlání nás o takovou informaci okradlo. Myslíme si, že tato bolest je nemoc. Mike: Pevládající diagnózou tady toho by, samozejm, v myslích mnoha lidí, a zejména u vtšiny léka, bylo, že došlo k njakému fyzickému nebo strukturálnímu oslabení v této oblasti. Dr. B: Samozejm, oslabení je, když je tká dehydrovaná, je mnící se strukturou. Z bunk jako blumy se stávají buky jako sušené švestky

15 Vysušené buky nefungují stejným zpsobem jako buky hydratované. Takto vznikají píznaky. Tyto píznaky znamenají, dejte nám složky, které tlo potebuje. Když mluvíme o dehydrataci, musíme si uvdomit, že voda pináší do bunk i mnoho dalších dobrot. Když jsme dehydrovaní, tak nejsou dodávány ani tyto dobroty. Takže potebujeme nejen spravit dehydrataci, ale také dodat minerály a vitamíny, a tak dále, aby se mohlo tlo opravit. Vnímání žízn není spolehlivé Mike: Rád bych, abyste pohovoil o tom, jak se lidé mohou dozvdt, kdy potebují pít vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak nkteré známky dehydratace, klasické píznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste nám mohl íct, kolik by ml prmrný lovk vypít? Dr. B: Za prvé a pedevším, neekejte, až dostanete žíze, protože to je chyba. Bohužel, Národní akademie vd a nkteí další donedávna lidem íkali, pokejte, až dostanete žíze, což je hlavní chyba, kterou jsme zddili ped 100 lety od lovka jménem Walter Bradford Cannon. V té dob žil Francouz, který íkal, že dehydratace nebo žíze je obecný pocit a že bychom ji mli studovat a Walter Bradford Cannon ekl, ne, žíze je jen otázkou sucha v ústech. Když je sucho v ústech, máme žíze, což je arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím ídí. To je dvod, pro máme nemocný systém pée. Od vku 20 let se postupn, nepozorovan, stáváme dehydratovaní, aniž bychom o tom vdli. Ztrácíme naše vnímání žízn. Když se dostaneme do vku 70 let, mžeme být naprosto a viditeln žízniví, a pesto nerozpoznáme potebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás. Toto bylo dláno jako experiment. Vdec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí. Po 24 hodinách, když byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žíze. Mike: I po 24 hodinách bez vody? Dr. B: Ano. Dokonce, i když byla voda postavena vedle nich, nkteí po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci. Toto je velký problém a dvod, pro je tolik starších lidí naší spolenosti nemocných, protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to. Takže, ekání na žíze znamená zemít pedasn a velmi bolestn. To je vlastn název lánku, který jsem zveejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro estnost v medicín. Nemli bychom ekat, až budeme mít žíze, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žíze, ztratíte energii z vody, kterou jste mli vypít díve, než jste dostali

16 žíze. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, pro byste mli dovolit, aby Vaše tlo dostalo žíze, než si ve stánku u silnice koupíte njakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy nemli dovolit, aby dostali žíze mli by pít po celý den. Prmrný lovk potebuje dva litry vody denn. Prmrný lovk ve skutenosti potebuje tyi litry vody denn, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potebujeme toto množství vody k výrob alespo dvou litr moi. Proto, aby se nezatžovaly ledviny. Když pijeme dostatené množství vody tak, že je mo bezbarvá, je to dobré znamení. Když mo zežloutne, znamená to, že se tlo zaíná dehydratovat a když zoranžoví, pak je tlo skuten dehydratováno a nkteré ásti tla touto dehydratací trpí. Mike: Takže toto je velmi jednoduché znamení, kterému mohou lidé vnovat pozornost. Dr. B: Urit. Mike: Nepotebují lékaský diplom, aby vidli barvu své moi. Dr. B: To je dvod, pro bychom mli být pozorní vi naší tvorb moi. A dýchání když jsme krátkodeší, znamená to, že jsme dehydratovaní. Mike: Existují další podobné jednoduché píznaky, kterým mohou lidé vnovat pozornost? Dr. B: Kže je-li kže hezká, uvolnná a hladká, pak jsme hydratovaní. Pokud bude zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci. Krabatý povrch na oblieji starších lidí je známkou dehydratace. Krtí krek pod bradou je známkou dehydratace. Všechny tyto píznaky jsou uvedeny v mých knihách Your Body's Many Cries for Water a také Water For Health, For Healing, For Life. Každému doporuuji peíst si Water Cures, Drugs Kill, protože v této knize jsem identifikoval více než 90 zdravotních problém, které jsme v lékaství nazvali nemocemi, a pesto je voda léí. Takže, když má tlo nedostatek vody a podávají se mu na to léky, tato osoba pirozen zeme, protože léba umluje mnohá volání tla po vod, ale nenapravuje dehydrataci. Takže musíme chápat tyto píznaky dehydratace, a kniha Water Cures, Drugs Kill, Vám k tomu pomže. Mike: Pipravujete knihu o obezit, rakovin a depresi, že ano? Dr. B: Ano, mám knihu s názvem Obesity, Cancer and Depression: The Common Cause and Actual Cure (Obezita, rakovina a deprese: jejich spolená píina a léba) Uril jsem, pro jsou tyto ti nemoci vlastn vtvemi jediného stromu a každá pirozen produkuje jiný problém v rzných vkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které se v prbhu asu vyskytují v dsledku dehydratace. as je podstatný když se postupn stáváme dehydratovanými, zanou vysušené buky transformovat. Nkteré z nich se stanou rakovinnými, a to jsem všechno vysvtlil v této knize

17 Vysvtlil jsem, jak dehydratace potlauje imunitní systém, pímo i nepímo, a tak dochází k vtšin onemocnní, vetn rakoviny. Mike: Kdy tato kniha vyjde? Dr. B: Do konce tohoto roku. Na stránce bude uvedeno, kdy lze knihu koupit. (Na amazonu je již njakou dobu ke koupi a stojí skuten za to. Hodnocení knihy neklame. poz. J.CH.). Limonády zpsobují dehydrataci Mike: Tak te tady máme další otázku, která lidi zajímá - když jdou na jídlo do restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska etzc restaurací, nebo majitel restaurací, aby jim podávali nco jiného, než vodu. Vzpomínám si, že jednou probhla njaká kampa v etzci restaurací Olive Graden. Kampa byla nazvána Just Say No to H2O (eknte vod ne), a odmovali íšníky za to, že si lidé koupili nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu. Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví nkoho jiného. Tyto restaurace se neliší od farmaceutického prmyslu, když propagují nco, co tlo nepotebuje. Samozejm, že nevdí, nedlají to vdom. Nikdo je nemže vinit. Je to špatným vzdláním, a myslíme si, že tyto nealkoholické nápoje jsou synonymem vody. Ve skutenosti, z hodn dtí, které pijí limonády se stanou hlupáci, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromn zlepší z trojek a tyek se stala dvojka. Takže nco v kofeinu potlauje enzymy z tvorby pamti. A to je pesn to, jak pežívá, protože kofein je toxická chemická látka je to chemická válka. Cokoliv, co by ji sndlo, by ztratilo své umní maskování, ostražitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou koistí pro predátory vlastního potravního etzce. Mike: Ano, kofein je technicky insekticid. Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o stejnou skupinu lék neurotoxických látek. Mike: Je ješt nco, eho by si naši posluchai mli být vdomi, nebo by mli dlat pro posílení svého zdraví prostednictvím informací, které zpístupujete? Dr. B: Ano, mohou zstat v kontaktu. Mohou pravideln navštvovat mé internetové stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si vymujeme, a tak dále. Mohou se stát souástí hnutí pro zavedení estnosti zpt do medicíny. Protože, když jsou to mladí lidé, mají ped sebou mnoho let, a bohužel mohou být v neestné form lékaské praxe zranitelní. Mike: Tato stránka je

18 Dr. B: Mike: A ta druhá je Dr. B: Ano, ale z mají možnost pejít i na tuto druhou stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovjší informace v oblasti lékaské vdy, je to budoucnost vdecké medicíny, je to základ budoucí vdecké medicíny, a mohou je využívat zdarma. Jediné, co musí udlat, je, zaít být zvdavý, jak se uit. A informace jsou psané tak jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám žargon. Používám velmi jednoduchou anglitinu, abych vysvtlil složité problémy. Mike: Dkuji Vám moc za Vaši velkorysost, ochotu najít si as a sdílet své vdomosti se svtem. Dr. B: Miku, je mi potšením a dkuji Vám. Jsem tady, abych byl slyšen a Vy mi to umožujete, a já jsem Vám vdný. Mike: Jist, nápodobn. Lidé jako Vy zmní zpsob léení, a to je to, co dnes potebujeme. -konec- (c)2009 Mike Adams (c)2009 Dr.F.Batmanghelid (c)2009 Translation: Lenka Hauke

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou

Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem: Léčba vodou Toto je exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život). Dr. B je také zakladatelem

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ

O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. StreSS ManageMent. Jaroslav Jančík UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM StreSS ManageMent Jaroslav Jančík Obsah 1 Stres... 6 2 Zdroje stresu... 8 3 Mobbing stres na pracovišti... 11 4 Nkteré asté píznaky stresu... 15 5 Jak zvládat

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní

Aplikované obory viz. dále + s psychologií a psychology se m žeme setkat i v dalších aplikovaných oblastech ve sportu, u soud (forenzní), v um ní 1 EDMT PSYCHOLOGIE Psychologie = vda o lidské psychice, jednání a prožívání Základní teoretické obory rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky obecné poznatky tchto obor jsou využívány v

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více