VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Karolína Strouhalová Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce 2014

2 Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce Karolína Strouhalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Attl, Ph. D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Karolína Strouhalová Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Pavel Attl, Ph. D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Děkuji profesoru Ing. Pavlu Attlovi, Ph. D., za vedení mé bakalářské práce.

6 Abstrakt STROUHALOVÁ, Karolína. Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 64. Tématem mé bakalářské práce je Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Cílem bakalářské práce je vlastní zjištění, jak je Kneippova léčebná metoda využívána především v českém lázeňství, a potvrzení hypotézy, že Kneippova léčebná metoda se v českých lázních pod tímto pojmem uvádí neprávem, neboť jde pouze o jednotlivé procedury a ne o komplexní Kneippovu metodu, která je založena na využití všech pěti principů léčby: hydroterapii, kinezioterapii, léčení stravou, fytoterapii a psychoterapii. Pro konkrétní zjišťování údajů jsem zvolila dotazníkové šetření. Dotazník jsem zaslala všem lázeňským zařízením, které mají dle Katalogu lázní & wellness ČR v seznamu procedur uvedenu Kneippovu léčebnou metodu. Dotaz o poskytování Kneippovy léčebné metody jsem zaslala i do známého lázeňského města Bechyně, kde jsou dvoje lázně, které nejsou členy Svazu léčebných lázní ČR. Dále jsem vycházela z údajů získaných od Ústavu zdravotnických informací a statistiky, České centrály cestovního ruchu CzechTourismu a z osobních poznatků. Pro údaje o Kneippových lázních v Německé spolkové republice jsem použila informace zveřejněné na internetu. Z vyhodnocení získaných dat a na základě analýzy uvedených používaných procedur v oslovených českých lázních jsem dospěla k závěru, že komplexní Kneippova léčebná metoda se skutečně v českém lázeňství nepoužívá. Jde pouze o jednotlivé vodoléčebné procedury. Uvádím i několik příčin, které dle mého názoru tuto skutečnost ovlivňují a uvažuji i o budoucím využívání Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství. Na základě analýzy získaných údajů navrhuji opravit nepřesné a zastaralé údaje v informačních katalozích o českých lázních. Využívání Kneippovy léčebné metody v lázeňství vidím jako přínos pro ochranu a prevenci zdraví. Toto využití přírodních prostředků přispívá k udržení lidského zdraví s poměrně malými vynaloženými finančními prostředky. Klíčová slova: české lázeňství, Kneippova léčebná metoda, Kneippovy procedury, lázeňských 6R, střídavá koupel nožní, vodoléčba

7 Abstract STROUHALOVÁ, Karolína. Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts. [bachelor's thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague: Total number of pages 64. The subject matter of my bachelor's thesis is Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts. Its objective is to research how the 'Kneipp cure' is used in particular in the Czech spa industry and to confirm the hypothesis that Czech spas in fact use this term without justification, as their advertised Kneipp therapy merely consists of isolated procedures, as opposed to the comprehensive Kneipp method, which is based on the use of all five pillars of treatment: hydrotherapy, kinesiotherapy, nutritional therapy, phytotherapy, and psychotherapy. My method of choice for data gathering was a questionnaire survey. I circulated my questionnaire among all spa facilities whose list of procedures, according to the Spa & Wellness Catalogue for the Czech Republic, includes the Kneipp therapy. I also sent an enquiry to the renowned spa town of Bechyně on whether and how the Kneipp cure is being administered at the two local spa facilities that are not members of the Czech Spa Association. In addition, I drew upon information provided by the Czech Institute of Health Information and Statistics and by CzechTourism, the official hub of the Czech tourist industry, and upon personal findings. For information on "Kneipp-Kurbetriebe" (Kneipp Spas) in Germany, I used publicly available resources on the internet. Having analyzed the collected data, and the procedures administered by Czech spas according to the self-reports which I requested, I must conclude that the Czech spa industry in fact does not make use of comprehensive Kneipp therapy, but merely uses a few selected hydrotherapeutic regimens. I also present a number of possible causes which I believe to be behind this fact, and contemplate the future use of full-fledged Kneipp cures in Czech spa treatments. Based on my analysis of the collected data, I propose that inaccurate and obsolete information be removed from the catalogues and info brochures on Czech spas. As for the use of the Kneipp cure within the context of spa treatments itself, I believe it to be a positive contribution to preservative and preventative health management. Using natural means in this manner benefits human health with a relatively small financial investment. Key words: Czech spa industry, Kneipp cure, Kneipp procedures, the 6R of spa treatments, alternating foot baths, hydrotherapy

8 Obsah Úvod I. Teoretická část Lázeňství Význam vody v lázeňství Vodoléčba Vincent (Vincenc) Priessnitz Sebastian Kneipp Priessnitz Kneipp Kneippovo léčení Kneippova metoda Využívání Kneippovy metody v Bilzově lázeňském ústavu Kneippovy knihy Spolek Český Kneipp II. Analytická část Podstata lázeňství a Kneippova léčebná metoda Lázeňských 6R a Kneippova koncepce správné výživy Využívání Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství Indikační seznam a Kneippova léčebná metoda Vyhodnocení dotazníkového šetření Využití Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství Skutečnosti ovlivňující využívání Kneippovy metody v českém lázeňství Kneippova léčebná metoda ve Spolkové republice Německo Kneippovy lázně v jednotlivých spolkových zemích SRN Zhodnocení používání Kneippovy léčebné metody v Německu III. Návrhová část Propagace Kneippovy léčebné metody Budoucnost Kneippovy léčebné metody v lázeňských provozech Návrhy využití Kneippových postupů v kineziologii Aktualizace katalogových údajů o Kneippově léčebné metodě v českém lázeňství Závěr Literatura Přílohy

9 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Lázeňská místa s Kneippovou léčebnou metodou Tabulka č. 2 Lázeňská péče 2012 v krajích ČR a místa s nabídkou Kneippovy léčebné metody Tabulka č. 3 Kneippova lázeňská místa ve spolkových zemích SRN

10 Seznam zkratek ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví SRN Spolková republika Německo ČR Česká republika ICHDK ischemická choroba dolních končetin ČCCR Česká centrála cestovního ruchu

11 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Cílem mé práce bylo zjistit, zda se v českém lázeňství využívá komplexní Kneippova léčebná metoda. Na základě analýzy používaných léčebných metod ve vybraných českých lázních potvrdit hypotézu, že jde pouze o jednotlivé vodoléčebné procedury podle Kneippových postupů a nikoliv o komplexní Kneippovu léčebnou metodu. Současně popisuji i využívání Kneippovy léčebné metody v lázeňství německém. Při své práci jsem vycházela z údajů České centrály cestovního ruchu CzechTourismu a ze statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ke konkrétnímu zjišťování a porovnání správnosti uvedených údajů ze seznamu CzechTourismu jsem se přímo obrátila na jednotlivé lázeňské provozy, které mají v seznamu uvedeno, že Kneippovu léčebnou metodu poskytují. Jako prostředek k získání informací jsem zvolila dotazníkové šetření. Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsem se věnovala podrobnějšímu seznámení s osobou léčitele Sebastiana Kneippa a jeho léčebnými postupy a principy, ze kterých vyplývá rozdíl mezi používáním jeho jednotlivých léčebných procedur a komplexní léčebnou metodou, spočívající na pěti pilířích léčby. V analytické části uvádím postup dotazníkového šetření, jeho výsledky a zhodnocení získaných dat, a pro srovnání využívání Kneippovy léčebné metody v zahraničí údaje o Kneippových lázních v SRN. V návrhové části mé práce se zabývám propagací a výhledem nabídky a používáním Kneippových postupů nejen v českém lázeňství, ale i v turistickém ruchu. Na závěr návrhové části doporučuji provést na základě získaných informací opravy v novém vydání Katalogu lázní & wellness ČR. V teoretické části vzhledem k tomu, že v České republice je mnohem známější jméno Priessnitz, který praktikoval podobné metody léčení vodou jako Kneipp, uvádím i několik základních faktů o tomto českém vodním lékaři a vzájemné stručné porovnání obou léčitelů. 11

12 Protože jsou pro většinu lidí Kneippovy léčebné procedury neznámé, nebo jsou jim známy pouze jako střídavá nožní koupel, maximálně ještě v podobě Kneippových chodníčků, snažila jsem se ve své práci alespoň v základech přiblížit rozsáhlou oblast Kneippovy léčebné metody a jednotlivých procedur. Pro tuto teoretickou část jsem čerpala podklady z překladů Kneippových knih o léčení, dále z internetu a velmi mě zaujala obsáhlá historická kniha o přírodním léčení, vydaná na přelomu 19. a 20. století. Jedná se o dvousvazkové dílo o cca 1700 stranách, na kterých jsou podrobně rozepisovány a znázorněny způsoby přírodního léčení v Bilzových přírodních lázních v Radebeulu u Drážďan. U velké části jednotlivých znázorněných postupů Bilz přímo tento určitý postup nazývá Kneippovým jménem nebo uvádí v názvu dle Kneippa. Nepodařilo se mi zjistit, z kterého roku kniha pochází, ale jde o český překlad, vydaný pravděpodobně v roce 1900, z originálu Friedricha Eduarda Bilze: Das neue Heilverfahren. Lehrbuch der naturgemäßen Heilweise und Gesundheitspflege, Dresden Téma Kneippova léčebná metoda mě zaujalo z několika důvodů: Za prvé pro mě slovo Kneipp není úplně neznámé, jako pro některé mé vrstevníky. Já jsem slyšela slovo kneipování nebo lépe řečeno foneticky knajpování už v dětství při pobytu na venkově s prarodiči. Běhali jsme ráno bosýma nohama na posekané a orosené louce, tzv. knajpovali. Z vyprávění pak vím, že když moji prarodiče byli malí, bývalo na venkově běžným zvykem pro zdraví v létě po ránu knajpovat tedy běhat naboso v orosené trávě. Proto jsem chtěla zjistit souvislost venkovského zvyku kneippování s osobou léčitele Kneippa a s jeho léčebnými procedurami a léčebnou metodou. Za druhé se v dnešní době věnuje mnoho pozornosti právě zásadám zdravého životního stylu, prevenci a předcházení nemocem, i alternativním způsobům léčby. Těmito tématy se zabývá jak mnoho odborníků z řad lékařů a vědeckých pracovníků, tak i mnoho lidí z řad laické veřejnosti. Proto je velmi zajímavé seznámit se s přírodními způsoby léčby a zásadami zdravého životního stylu tak, jak je již v 19. století prosazoval jeden z nejznámějších přírodních léčitelů Sebastian Kneipp. Tedy v době, kterou my z dnešního pohledu považujeme za historickou a nám mladým poměrně dosti vzdálenou. 1 BILZ, Friedrich Eduard. Bilzovo nové léčení přirozené kniha I. svazek. 12

13 A v neposlední řadě lázeňství není pouze součástí zdravotního systému, ale je to velmi významná součást turistického ruchu. Do lázní nejezdí pouze lidé nemocní, ale jezdí sem i lidé zdraví, všech věkových kategorií. Chtějí si odpočinout po vyčerpávající práci, relaxovat, udělat něco pro své zdraví. A to nejen fyzické, ale i duševní. U návštěvníků seniorského věku je to vedle zdravotních hledisek i vítaná změna denního stereotypu, u osaměle žijících osob i příležitost k navázání nových společenských styků. Doba, ve které v současnosti žijeme, klade na psychiku a fyzickou výkonnost člověka stále větší a větší nároky. Zároveň ho zatěžuje mnoha stresovými situacemi nejistota v pracovním postavení, špatné příležitosti k získání nové práce, zvláště u čerstvých absolventů škol bez odborné praxe, omezená nabídka volných míst na současném trhu práce, nejisté vyhlídky do budoucnosti a to jak po stránce ekonomické, tak i v mezilidských vztazích. U seniorů je to převážně strach a úzkost ze stáří a nemocí, špatná finanční situace důchodců nebo jejich osamělost. Proto mě zajímalo, zda právě i pro takovéto relaxační, wellness, beauty nebo seniorské pobyty (jak jsou v reklamách v denním tisku zveřejňovány např. Lázně Poděbrady) jsou v lázních Kneippovy procedury využívané. V analytické části bylo mým cílem vlastní zjištění využívání Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Pro získání podkladů k této části jsem použila metody: metoda analýzy statistických dat zpracování údajů ze získaných dat z dostupných zdrojů (seznam lázní z Katalogu lázní & wellness, zpracované ČCCR CzechTourism, ÚZIS ČR, internetové stránky a odborná literatura) dotazníkové šetření dotazníková data byla zpracována komparativně (doplňování a porovnávání zjištěných údajů) osobní jednání a řízený rozhovor rehabilitační pracovníci (Praha 4, lázně Slatinice, Bechyně), lékaři (Praha 9, Praha 5, Praha 4), pracovníci pojišťoven (VZP pobočka Praha 4 a OZP pobočka Praha 4), zástupci lázní (veletrh Holiday World), rezident Lázní sv. Markéty, Němka žijící v současnosti v ČR, sestry řádu sv. Karla Boromejského Praha 6 Řepy, 5 pravidelných klientů lázní (věková skupina let) vlastní zkušenost Uvedenými metodami jsem získala data, která byla podkladem pro zhodnocení využívání Kneippovy metody v současném lázeňství. 13

14 I. Teoretická část 1.1 Lázeňství Lázeňstvím se zabývá rozsáhlý vědní obor, který se nazývá balneologie. Počátky samotných dějin lázeňství sahají až do antické doby, jak nám dokládají mnohé archeologické nálezy. Jako léčebné terapie se využívalo hlavně přírodních zdrojů, které hrály v lékařství značnou roli, ať to byly např. prameny čisté vody nebo vody minerální a termální. K léčení se dále používala i minerální bahna, rašeliny, slatiny a byliny. Pozornost v té době byla věnována i pozitivnímu působení příznivého klimatu Význam vody v lázeňství Jednu ze stěžejních rolí při léčbě hrála již výše zmíněná voda, která byla vždy neoddělitelnou součástí života člověka. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze čtyř živlů, ze kterých byl dle tradice stvořen svět. Voda byla využívaná jak ke koupelím, polévání a obkladům, tak samozřejmě k samotnému léčebnému pití. Voda byla vždy spojována s náboženskými, historickými a léčebnými aspekty. I v současnosti si řada světových náboženství vodu velmi považuje a cení. Již od starověku jsou jí přisuzována mnohá zázračná uzdravení. Prameny čisté vody i tekoucí čistá voda se těšily již ve starověku velké pozornosti a úctě. Egypťané dokonce považovali boha vody za velmi významného a uctívali ho pro jeho pomoc při léčbě nemocí a udržování zdraví. Je známo, že zdravotní stav obyvatel v určitých oblastech, zvláště tam, kde byly nedobré klimatické podmínky, byl také velkou měrou ovlivněn úrovní hygieny v dané konkrétní oblasti. Zvláště v Orientu se pak koupele staly i součástí náboženských a očistných rituálů. 2 Voda byla také i v pohádkách a pověstech většinou nositelkou kladných vlastností, oživovala, omlazovala a osvobozovala ze zakletí. Nad negativními vlastnostmi (dávala např. zapomnění) vždy převažovaly kladné příznivé účinky. Tento názor máme doložen např. i v dochovaných názvech osad - Dobrá voda. 2 MLÝNKOVÁ. Z historie vodoléčby. Diagnóza v ošetřovatelství. 2009, č

15 Tímto krátkým zamyšlením nad pradávným významem vody pro lidstvo chci zdůraznit tento přírodní živel jako jeden ze základních prostředků, který je využíván i v současném lázeňství. Jak významné bylo lázeňství na území našeho státu již v 19. století (především v cizině velmi známé západočeské lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo Františkovy Lázně) dokazuje skutečnost, že se již v roce 1841 stala balneologie poprvé oborem přednášeným na evropské univerzitě právě v Praze (přednášel J. Löschner) a následně i samotná vodoléčba, a to v roce 1848 (přednáška J. Spotta) a 1849 (A. Šlechta). Balneologii považujeme za léčebnou a preventivní lékařskou disciplínu, která se dnes neorientuje pouze na přírodní zdroje, jak tomu bylo v minulosti, ale kombinuje tyto léčebné prostředky s pohybovou léčbou, masážemi, léčebným tělocvikem, dietologií a dalšími způsoby a prostředky, včetně léků Vodoléčba Vodoléčba je od starověku používanou léčebnou metodou a léčení vodou je současně považováno i za jednu z nejstarších metod péče nejen o nemocné, ale i o zdravé osoby. Voda původně studená a později i teplá byla používána k polevům, sprchám, střikům, koupelím (lázním) a zábalům. Již Hippokrates zastával názor, že teplá voda ochlazuje, naopak studená zahřívá. Stanovil i odpočinek po procedurách. Jeho žáci se zabývali pozorováním vlivu tepla a chladu na lidský dech i tep. Vodoléčby se užívalo při bolestech kloubů, ochrnutí, nádorech, horečce, zápalu plic a bolestí hlavy. Studené zábaly se dávaly také na zlomeniny a vykloubeniny. V 17. století se rozšířilo používání studené vody jako výborného prostředku k otužování těla. U častých epidemií tyfu byla vodoléčba jediným léčebným prostředkem. A je proto logické, že léčení vodou, které bylo i přes omezené zdroje čisté vody přece jen dostupnější širším vrstvám obyvatel než draze placené služby lékařů, přitahovalo pozornost laiků a přírodních léčitelů. Z 19. století jsou to pak dvě asi nejznámější jména vodních lékařů, Vincenta Priessnitze a Sebastiana Kneippa. 3 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN

16 Překvapivě některým dotázaným rehabilitačním pracovnicím v lázních slova Kneippova léčebná metoda nebo léčitel Kneipp nic neříkala, známé bylo pouze jméno Priessnitz. Je to však pochopitelné. Priessnitz se narodil na našem území a jeho jméno je spojeno s městem Lázně Jeseník - Priessnitzovy léčebné lázně. Jeho jméno nese v současnosti i jeden lázeňský dům. Z krátce uvedených životních příběhů obou slavných vodních doktorů 19. století vyplývají i okolnosti, které je vedly k poznatkům o využívání přírodních prostředků k léčbě nemocí včetně způsobů jejich léčby. 1.2 Vincent (Vincenc) Priessnitz Vincent Priessnitz se narodil v roce 1799 v malé vesnici Gräfenburgu. Dnes jsou to známé Lázně Jeseník, které získaly jeho zásluhou světovou proslulost. Byl prostým venkovským hospodářem, ale měl dobrou pozorovací schopnost a intuici. Léčit studenou vodou začal prý po pozorování srny, která si chodila omývat své rány k prameni vody až do úplného zahojení. Priessnitz utrpěl v 16 letech těžký úraz hrudníku, který přivolaný ranhojič prohlásil za smrtelný nebo v nejlepším případě za zmrzačující. Priessnitz se začal léčit sám studenými obklady a zlomená žebra si rovnal dle opěradla židle. Zpráva o jeho zázračném uzdravení se rozšířila a brzy si k němu přicházeli lidé z okolí pro rady. Priessnitz nejprve začal léčit nemocná domácí zvířata a později i sousedy. Začali ho vyhledávat i významné osoby, ale dlouho musel čelit stížnostem místních lékařů a ranhojičů, kterým vadilo, že léčil a radil zdarma. Přestavěl svůj rodný dům a v přízemí zřídil koupele v neckách. Tak byl vlastně vybudován první vodoléčebný ústav na světě. Lázně mu byly oficiálně povoleny až v roce 1837 císařskou komisí, a to i přesto, že neměl žádné lékařské vzdělání. Komise prohlásila po prozkoumání jeho vodoléčbu za nový pozoruhodný jev v oblasti zdravotnictví. Priessnitzovi metody vodoléčby byly poněkud drsné, on sám se také k pacientům nechoval nijak přívětivě, ale jeho úspěchy byly nesporné. Vycházely z jeho vlastních zkušeností, které si ověřoval sám na sobě. Dalším jeho přínosem v léčbě bylo zaměření na léčení chronických nemocí, které se tímto způsobem nikdy dříve neléčily. Věřil, že nemoc je způsobena nahromaděnými škodlivými látkami v těle, které se tam shromažďují jako následek nemoci, a že je nutno tyto škodlivé látky z těla odstranit (např. pocením po zábalech, průjmy po pití vody, v koupelích, zhubnutím a podobně). Omezoval kouření a alkohol, ale nijak důrazně netrval na dietní stravě. 16

17 Pacientům však ordinoval dlouhé procházky v krásné a čisté krajině Jeseníků. Jeho popularita přivedla do Gräfenbergu i mnohé lékaře, kteří jeho metody léčení studovali. Priessnitz sám nenapsal žádný spis o svých metodách léčení. Zachovaly se však dopisy od vděčných pacientů a koncepty odpovědí, které Priessnitz diktoval svým sekretářům, a byly odesílány těm, kteří na dálku žádali o radu. 4 Priessnitzovi se jako málokomu dostalo uznání již za jeho života. Jezdili za ním tehdejší významné osobnosti (např. ruský spisovatel N. V. Gogol, první americká vystudovaná lékařka Elisabeth Blackwellová) a na základě jeho metod vznikaly v Evropě na mnoha místech podobná vodoléčebná zařízení (Rakousko, Německo, Francie, Anglie, Spojené státy americké) Sebastian Kneipp Sebastiana Kneippa můžeme v jistém smyslu považovat za Priessnitzova pokračovatele a následovatele. 6 Tento skromný, obětavý, ale také cílevědomý člověk a věhlasný léčitel Kneipp se narodil v Stefansriedu dne 17. dubna roku Jeho otec byl chudý bavorský tkalec a jeho syn se musel tomuto řemeslu také učit. Byl ale velmi chytrý, toužil dosáhnout většího vzdělání a dále studovat. Měl velký sen stát se knězem. V jeho době to byla ostatně jedna z mála možností, kdy studovat na kněze umožňovalo chudým studentům dosáhnout vyššího vzdělání. Nechtěl být tkalcem jako jeho otec a proto odešel od rodičů do světa. Měl štěstí, ujal se ho farář v Grönenbachu, kaplan Matěj Merkle. Začal Sebastiana učit a pomohl mu složit přísné přijímací zkoušky do třetí třídy gymnázia v Dillingách Sebastianovi bylo v té době již přes 20 let. Protože byl chudý a musel se velmi uskromňovat, tak se neustálé strádání podepsalo na jeho zdravotním stavu. Onemocněl tuberkulózou, která byla v tehdejší době prakticky neléčitelná a smrtelná. Kneipp na svůj stav skoro rezignoval a očekával svou brzkou smrt. Rád četl a náhodou se mu dostala do rukou kniha o léčení vodou, kterou napsal doktor Johann S. Hahn, vycházející ve svých podkladech právě z poznatků Vincenta Priessnitze. Kniha Kneippovi dodala novou naději a on se rozhodl léčbu studenou vodou na sobě začít praktikovat. Měl silnou vůli a odhodlání se uzdravit. Dobrý zdravotní stav byl totiž pro jeho ukončení studií velmi podstatný. 4 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN Vincent Priessnitz. Homeopatie a alternativní medicína [online] [cit ]. Dostupné z: 6 ATTL, Ph. D., Ing. Pavel. Vodní doktor Vincenz Priessnitz. Vademecum zdraví. 2007, Jaro

18 V Mnichově studoval nejprve filosofii a v roce 1850 byl přijat do kněžského semináře. Aby mohl být vysvěcen na kněze, musel předložit i pozitivní lékařské osvědčení o svém zdravotním stavu. Proto se každý den krátce nořil do studené vody Dunaje a tato drsná procedura měla na něj za několik měsíců příznivé účinky. Jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil. Uzdravil pak touto vodoléčbou nejen sebe, ale i svého přítele ze studií, a oba pak byli po ukončení studia vysvěceni na kněze. Jako kaplan působil krátce v několika farnostech, v roce 1855 se dostal na faru ve Wörishofenu. Zde pak již působil až do své smrti v roce Priessnitz Kneipp Kneipp by mohl být považován za jakéhosi pokračovatele Priessnitze, ale v léčení pokročil o mnoho dál. Používal pro své pacienty komplexní metodu léčby. Kromě toho také, na rozdíl od Priessnitze, napsal o svých zkušenostech a léčbě několik knih, cestoval a pořádal různé přednášky i pro odbornou veřejnost lékaře. V německy mluvících zemích je Kneipp nejen jako bavorský rodák velmi známou osobností, ale jeho jméno je i dobrá obchodní značka bylinné směsi, čaje, mastičky, zdravotní pantofle, atd. Řada této Kneippovy kosmetiky a produktů se prodává i na našem trhu. 8 V Československu, v době před druhou světovou válkou, bylo jeho jméno a metody také velmi populární. Ovšem po nástupu komunistů jeho jméno mizelo i z encyklopedií a naučných slovníků možná vadila i skutečnost, že byl vysvěceným katolickým knězem Kneippovo léčení Ve Wörishofenu začal Kneipp intenzivně pracovat na svých pokusech léčení vodou. Zpráva o zlepšení jeho zdravotního stavu pomocí koupelí ve studené vodě se rychle rozšířila a následkem toho ho začalo vyhledávat s prosbou o radu a pomoc stále více lidí. Ze začátku ordinoval jenom v klášterní prádelně, která se ukázala jako velmi praktická pro jeho metody polévání vodou. A protože byl v léčení na tehdejší dobu poměrně hodně úspěšný, počet pacientů, kteří ho navštěvovali, rychle narůstal. Kneipp žil velmi skromně, povýšen z kaplana na faráře byl až za dvacet pět let kněžské služby. Přesto ze svého pravidelného kněžského příjmu šetřil a s dobrovolnými finančními dary, které mu vděční uzdravení pacienti dávali, se mu podařilo vybudovat dvě nové budovy pro své léčení (dnes bychom to nazvali sponzorskými dary od pacientů). Sem pak přicházeli nemocní, ale 7 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN Kneippova léčebná metoda [online]. Praha: Grada, 2011, s. 20 [cit ]. ISBN

19 přijížděli i významní lékaři, aby se seznámili s jeho metodami léčení a vše viděli na vlastní oči. Kneipp začal léčit z lásky k bližnímu a věřil, že to, co pomohlo jemu, může prospět i druhým. Napsal: Kdo byl kdysi v nouzi a bídě, dovede ocenit také nouzi a bídu svého bližního. 9 Chudé lidi léčil zdarma a nikdy nikoho neodmítl. Ovšem jeho úspěchy léčitele - kněze neunikly pozornosti ani politickým úřadům, kterým jeho popularita a množství lidí, kteří se okolo něj pohybovali a navštěvovali ho, nebyla vhod. Ani nepřízeň a zákazy úřadů nezabránili Kneippovi v dalším léčení. Sice doufal, že po vydání jeho knížky Léčení vodou (podle některých pramenů je název Moje léčba vodou ) bude mít méně pacientů, ale zmýlil se. Opak byl pravdou. Kniha, kterou napsal obyčejným srozumitelným způsobem tak, aby byla dostupná i prostému lidu, mu získala ještě větší popularitu. Musela být znovu vydávána a brzy byla přeložena do dalších jazyků, mimo jiných i do češtiny. Tento úspěch byl motivem k napsání jeho druhé knihy s názvem Jak žíti. Obě tyto knihy se vzájemně vhodně doplňují. Od roku 1890 vydává pro své příznivce a stoupence kalendář s radami a v roce 1891 vydává za pomoci několika mladších kněží publikace Rádce zdravých nemocných ( Rádce pro zdravé i choré ) a Ošetřování dětí. Dalším jeho spisem byl Můj odkaz a kodicil a Tak máme žít. 10 Ve Wörishofenu u lázeňských budov v létě pořádá přednášky, některé z toho byly vydány také tiskem. V dubnu 1893 měl Kneipp dvouhodinovou přednášku v Praze na Žofíně, další pak v Liberci a Jablonci. Přednášek se zúčastňovali jak odborníci z řad lékařů, tak i laici a ti, kdo už ve svých ústavech a lázních Kneippovu metodu a procedury aplikovali. A byla jich celá řada a to nejen v Německu, ale i v Čechách. Kneipp ve svých knihách sám píše, že nechce být průkopníkem nějakého zvláštního způsobu léčení. Přiznává, že metody léčby vodou několikrát měnil a jednotlivé postupy zkoušel vždy nejprve na sobě. Původní drsné způsoby měnil za mírnější a po třicetiletých zkoumáních a zkušenostech určil dle svého nejlepšího svědomí ty nejpříznivější a nejjistější způsoby používání léčby. Vždy zdůrazňoval, že je třeba vycházet z individuální diagnózy pacienta, upozorňoval, že nesouhlasí s některými jednotně používanými způsoby léčení pacientů v lázních. Jeho způsob léčení spočíval v délce dané procedury, např. krátkost polévání studenou vodou. Věděl, že ne každý nemocný snese drsnější metody a je třeba přejít k mírnějším způsobům léčby. Jednotné procedury 9 KNEIPP, Sebastian. Léčení vodou. Praha: EUROprint, ISBN KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN

20 v lázních se mu zdály příliš silné, jednostranné a nepřizpůsobené jednotlivému pacientovi (dnes klientovi) dle potřeby. Zároveň ve svých spisech vyjadřuje své stanovisko, že nechce být v opozici proti lékařským postupům, naopak, že rád přijme poučení a radu. Věřil, že lékařští odborníci budou rádi, když jim předá své sice laické, ale mnohaleté zkušenosti. Přál si, aby lékařští odborníci dále léčení vodou studovali a rozvíjeli. To se mu v podstatě splnilo, mnoho lékařů za ním přijíždělo a jeho metody důkladně studovalo. Kneipp netoužil po vyznamenáních, byl velmi skromný, ale nebál se říci pacientovi i ty nejhorší věci. Vzorně plnil i své kněžské povinnosti. Založil nadace pro místní chudinu. Pro děti, které miloval a cítil se mezi nimi velmi spokojený, zařídil nemocnici. Přestože byl prostý praktik, byl dost chytrý, aby se vyhnul obvinění z šarlatánství a nikdy nenapadal graduované lékaře. Naopak, nabádal ke spolupráci s nimi a nevylučoval léčbu léky. 11 Někteří ho nazývali mastičkářem nebo fušérem, jak sám uvádí, ale to mu nevadilo, většina lidí ho uznávala a chválila. V roce 1894 navštívil papeže v Římě a provedl mu několik vodoléčebných procedur. Velmi ho dojalo, když ho papež Lev XIII. vyznamenal tím, že ho jmenoval domácím prelátem. 12 Kneipp zemřel po asi půlroční nemoci - pravděpodobně na rakovinu močového měchýře, jak se uvádí v některých pramenech. Jinde jsem se však dočetla i verze, že zemřel v důsledku nádoru či vředů. Jisté je, že jeho smrti litovaly tisíce příznivců a vděčných pacientů Kneippova metoda Kneipp, na rozdíl od Priessnitze, nebyl tak velkým zastáncem léčení jen pomocí studené vody. Dle jeho přesvědčení k léčbě nemocí patří i zdravý životní styl, takže kromě vodoléčby je třeba zaměřit pozornost i k pohybu, pobytu na zdravém vzduchu, využití přírodních bylin, vyvážené stravě a dušení rovnováze. Důležitost přikládal také předcházení nemocem, dnes bychom řekli prevencí, např. otužováním. Podstatu nemoci viděl v poruchách krevního oběhu a v obsahu škodlivých a chorobných látek, které se člověku dostaly do krve. 11 BOBÍKOVÁ, Lenka. České kneippování. Deník PRÁVO. 2009, č Léčení podle Kneippa. Lípa: Ludmila Velcerová, ISBN

Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie. 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha

Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie. 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha O B S A H 1 FARÁŘ PÍŠE DĚJINY 6 9 Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha 2 VODA (HYDROTERAPIE) 12 13 17 19 Životabudič voda

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_181 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií sportovní a rekondiční masáže. KLÍČOVÁ SLOVA: Starověk, Středověk, Novověk. Historie

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Pasteur. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Pasteur MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Fenomén? nikoliv dnešní doby wellness synonymum zdravého životního stylu, tradice Starověk Řecko, Řím od 5. st. př.n.l. - využívání

Více

Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie. 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha

Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie. 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha O B S A H KAPITOLA 1 FARÁŘ PÍŠE DĚJINY STRANA 6 9 Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha KAPITOLA 2 VODA (HYDROTERAPIE) STRANA

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

JU-WEL zdroj energie. Ametyst, křišťál a růženín kombinace, která funguje. Princip fungování JU-WEL Trio a JU-WEL Ametyst

JU-WEL zdroj energie. Ametyst, křišťál a růženín kombinace, která funguje. Princip fungování JU-WEL Trio a JU-WEL Ametyst JU-WEL zdroj energie JUDO snoubí sílu léčivých kamenů a vody zdraví a pohoda díky vitalizované vodě. V zařízeních produktové řady JU-WEL obtéká pitná voda vybrané, přírodním způsobem energeticky nabité

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY:

BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: BALÍČKY Z KERALEEYAMU, STŘEDISKA AJURVÉDY: 1. Ajurvédský omlazující balíček: (Ayurvedic Rejuvenation Therapy) Určený k celkové regeneraci vašeho těla a zbystření vaší mysli. Zahrnuje v sobě kombinace kterýkoli

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Kapitola č. 6 Chůze naboso

Kapitola č. 6 Chůze naboso 1 Kapitola č. 6 Chůze naboso Vážení přátelé, chůze naboso v posledních letech zažívá svou renesanci. Ale není to žádná módní záležitost, jak by se mohlo zdát. Stačí zabrousit do literatury a hned najdeme

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Propagace McK a šíření povědomí o metodě prostřednictvím oblíbených časopisů.

Propagace McK a šíření povědomí o metodě prostřednictvím oblíbených časopisů. Propagace McK a šíření povědomí o metodě prostřednictvím oblíbených časopisů. Kniha Léčíme si koleno sami je relativní novinkou na českém trhu a to umožňuje kontaktovat časopisy, jejich rubriky Nové knihy,

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Ověř ěření spolehlivosti dat z dotazníkov kového šetření použit itím m kappa indexu H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Studie realizovaná v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NJ 6139-3

Více

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt.

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. NABÍDKA POBYTŮ 2015 Hotely kategorie *** 02. 01. 31. 03. 2015 01. 11. - 19. 12. 2015 01. 04. 31. 10. 2015 Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. Víkend pro ženu a muže (Pá - Ne) Stravování : plná

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran

Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran Máme společný cíl. Vyléčit vaši ránu. Pravidelné návštěvy u lékaře a dodržování léčebných postupů jsou samozřejmě správné kroky jak pro prevenci,

Více

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 (tisková konference 26. listopadu 2013, MZČR) Vysoký krevní tlak = hypertenze

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta

BIO Kopřiva. Šípkový čaj. BIO Heřmánek. Rakytníkový čaj. Borůvkový čaj. BIO Máta zdravie z Pienin a Zamaguria BIO Kopřiva čaj příznivě působí při celkové látkové výměne. Ovlyvňuje některé funkce pohybového ústrojí. Šípkový čaj kvalitní směs čaje působí příznivě na lidský organismus.

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň Léčebné klimatické pobyty v Nízkých Tatrách a Chorvatsku Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň O nás Obecně prospěšnou společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici tvoří

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Asociace polio http://www.polio.cz Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských

Více