VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Karolína Strouhalová Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce 2014

2 Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce Karolína Strouhalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Attl, Ph. D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Karolína Strouhalová Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Pavel Attl, Ph. D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Děkuji profesoru Ing. Pavlu Attlovi, Ph. D., za vedení mé bakalářské práce.

6 Abstrakt STROUHALOVÁ, Karolína. Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 64. Tématem mé bakalářské práce je Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Cílem bakalářské práce je vlastní zjištění, jak je Kneippova léčebná metoda využívána především v českém lázeňství, a potvrzení hypotézy, že Kneippova léčebná metoda se v českých lázních pod tímto pojmem uvádí neprávem, neboť jde pouze o jednotlivé procedury a ne o komplexní Kneippovu metodu, která je založena na využití všech pěti principů léčby: hydroterapii, kinezioterapii, léčení stravou, fytoterapii a psychoterapii. Pro konkrétní zjišťování údajů jsem zvolila dotazníkové šetření. Dotazník jsem zaslala všem lázeňským zařízením, které mají dle Katalogu lázní & wellness ČR v seznamu procedur uvedenu Kneippovu léčebnou metodu. Dotaz o poskytování Kneippovy léčebné metody jsem zaslala i do známého lázeňského města Bechyně, kde jsou dvoje lázně, které nejsou členy Svazu léčebných lázní ČR. Dále jsem vycházela z údajů získaných od Ústavu zdravotnických informací a statistiky, České centrály cestovního ruchu CzechTourismu a z osobních poznatků. Pro údaje o Kneippových lázních v Německé spolkové republice jsem použila informace zveřejněné na internetu. Z vyhodnocení získaných dat a na základě analýzy uvedených používaných procedur v oslovených českých lázních jsem dospěla k závěru, že komplexní Kneippova léčebná metoda se skutečně v českém lázeňství nepoužívá. Jde pouze o jednotlivé vodoléčebné procedury. Uvádím i několik příčin, které dle mého názoru tuto skutečnost ovlivňují a uvažuji i o budoucím využívání Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství. Na základě analýzy získaných údajů navrhuji opravit nepřesné a zastaralé údaje v informačních katalozích o českých lázních. Využívání Kneippovy léčebné metody v lázeňství vidím jako přínos pro ochranu a prevenci zdraví. Toto využití přírodních prostředků přispívá k udržení lidského zdraví s poměrně malými vynaloženými finančními prostředky. Klíčová slova: české lázeňství, Kneippova léčebná metoda, Kneippovy procedury, lázeňských 6R, střídavá koupel nožní, vodoléčba

7 Abstract STROUHALOVÁ, Karolína. Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts. [bachelor's thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague: Total number of pages 64. The subject matter of my bachelor's thesis is Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts. Its objective is to research how the 'Kneipp cure' is used in particular in the Czech spa industry and to confirm the hypothesis that Czech spas in fact use this term without justification, as their advertised Kneipp therapy merely consists of isolated procedures, as opposed to the comprehensive Kneipp method, which is based on the use of all five pillars of treatment: hydrotherapy, kinesiotherapy, nutritional therapy, phytotherapy, and psychotherapy. My method of choice for data gathering was a questionnaire survey. I circulated my questionnaire among all spa facilities whose list of procedures, according to the Spa & Wellness Catalogue for the Czech Republic, includes the Kneipp therapy. I also sent an enquiry to the renowned spa town of Bechyně on whether and how the Kneipp cure is being administered at the two local spa facilities that are not members of the Czech Spa Association. In addition, I drew upon information provided by the Czech Institute of Health Information and Statistics and by CzechTourism, the official hub of the Czech tourist industry, and upon personal findings. For information on "Kneipp-Kurbetriebe" (Kneipp Spas) in Germany, I used publicly available resources on the internet. Having analyzed the collected data, and the procedures administered by Czech spas according to the self-reports which I requested, I must conclude that the Czech spa industry in fact does not make use of comprehensive Kneipp therapy, but merely uses a few selected hydrotherapeutic regimens. I also present a number of possible causes which I believe to be behind this fact, and contemplate the future use of full-fledged Kneipp cures in Czech spa treatments. Based on my analysis of the collected data, I propose that inaccurate and obsolete information be removed from the catalogues and info brochures on Czech spas. As for the use of the Kneipp cure within the context of spa treatments itself, I believe it to be a positive contribution to preservative and preventative health management. Using natural means in this manner benefits human health with a relatively small financial investment. Key words: Czech spa industry, Kneipp cure, Kneipp procedures, the 6R of spa treatments, alternating foot baths, hydrotherapy

8 Obsah Úvod I. Teoretická část Lázeňství Význam vody v lázeňství Vodoléčba Vincent (Vincenc) Priessnitz Sebastian Kneipp Priessnitz Kneipp Kneippovo léčení Kneippova metoda Využívání Kneippovy metody v Bilzově lázeňském ústavu Kneippovy knihy Spolek Český Kneipp II. Analytická část Podstata lázeňství a Kneippova léčebná metoda Lázeňských 6R a Kneippova koncepce správné výživy Využívání Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství Indikační seznam a Kneippova léčebná metoda Vyhodnocení dotazníkového šetření Využití Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství Skutečnosti ovlivňující využívání Kneippovy metody v českém lázeňství Kneippova léčebná metoda ve Spolkové republice Německo Kneippovy lázně v jednotlivých spolkových zemích SRN Zhodnocení používání Kneippovy léčebné metody v Německu III. Návrhová část Propagace Kneippovy léčebné metody Budoucnost Kneippovy léčebné metody v lázeňských provozech Návrhy využití Kneippových postupů v kineziologii Aktualizace katalogových údajů o Kneippově léčebné metodě v českém lázeňství Závěr Literatura Přílohy

9 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Lázeňská místa s Kneippovou léčebnou metodou Tabulka č. 2 Lázeňská péče 2012 v krajích ČR a místa s nabídkou Kneippovy léčebné metody Tabulka č. 3 Kneippova lázeňská místa ve spolkových zemích SRN

10 Seznam zkratek ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví SRN Spolková republika Německo ČR Česká republika ICHDK ischemická choroba dolních končetin ČCCR Česká centrála cestovního ruchu

11 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Cílem mé práce bylo zjistit, zda se v českém lázeňství využívá komplexní Kneippova léčebná metoda. Na základě analýzy používaných léčebných metod ve vybraných českých lázních potvrdit hypotézu, že jde pouze o jednotlivé vodoléčebné procedury podle Kneippových postupů a nikoliv o komplexní Kneippovu léčebnou metodu. Současně popisuji i využívání Kneippovy léčebné metody v lázeňství německém. Při své práci jsem vycházela z údajů České centrály cestovního ruchu CzechTourismu a ze statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ke konkrétnímu zjišťování a porovnání správnosti uvedených údajů ze seznamu CzechTourismu jsem se přímo obrátila na jednotlivé lázeňské provozy, které mají v seznamu uvedeno, že Kneippovu léčebnou metodu poskytují. Jako prostředek k získání informací jsem zvolila dotazníkové šetření. Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsem se věnovala podrobnějšímu seznámení s osobou léčitele Sebastiana Kneippa a jeho léčebnými postupy a principy, ze kterých vyplývá rozdíl mezi používáním jeho jednotlivých léčebných procedur a komplexní léčebnou metodou, spočívající na pěti pilířích léčby. V analytické části uvádím postup dotazníkového šetření, jeho výsledky a zhodnocení získaných dat, a pro srovnání využívání Kneippovy léčebné metody v zahraničí údaje o Kneippových lázních v SRN. V návrhové části mé práce se zabývám propagací a výhledem nabídky a používáním Kneippových postupů nejen v českém lázeňství, ale i v turistickém ruchu. Na závěr návrhové části doporučuji provést na základě získaných informací opravy v novém vydání Katalogu lázní & wellness ČR. V teoretické části vzhledem k tomu, že v České republice je mnohem známější jméno Priessnitz, který praktikoval podobné metody léčení vodou jako Kneipp, uvádím i několik základních faktů o tomto českém vodním lékaři a vzájemné stručné porovnání obou léčitelů. 11

12 Protože jsou pro většinu lidí Kneippovy léčebné procedury neznámé, nebo jsou jim známy pouze jako střídavá nožní koupel, maximálně ještě v podobě Kneippových chodníčků, snažila jsem se ve své práci alespoň v základech přiblížit rozsáhlou oblast Kneippovy léčebné metody a jednotlivých procedur. Pro tuto teoretickou část jsem čerpala podklady z překladů Kneippových knih o léčení, dále z internetu a velmi mě zaujala obsáhlá historická kniha o přírodním léčení, vydaná na přelomu 19. a 20. století. Jedná se o dvousvazkové dílo o cca 1700 stranách, na kterých jsou podrobně rozepisovány a znázorněny způsoby přírodního léčení v Bilzových přírodních lázních v Radebeulu u Drážďan. U velké části jednotlivých znázorněných postupů Bilz přímo tento určitý postup nazývá Kneippovým jménem nebo uvádí v názvu dle Kneippa. Nepodařilo se mi zjistit, z kterého roku kniha pochází, ale jde o český překlad, vydaný pravděpodobně v roce 1900, z originálu Friedricha Eduarda Bilze: Das neue Heilverfahren. Lehrbuch der naturgemäßen Heilweise und Gesundheitspflege, Dresden Téma Kneippova léčebná metoda mě zaujalo z několika důvodů: Za prvé pro mě slovo Kneipp není úplně neznámé, jako pro některé mé vrstevníky. Já jsem slyšela slovo kneipování nebo lépe řečeno foneticky knajpování už v dětství při pobytu na venkově s prarodiči. Běhali jsme ráno bosýma nohama na posekané a orosené louce, tzv. knajpovali. Z vyprávění pak vím, že když moji prarodiče byli malí, bývalo na venkově běžným zvykem pro zdraví v létě po ránu knajpovat tedy běhat naboso v orosené trávě. Proto jsem chtěla zjistit souvislost venkovského zvyku kneippování s osobou léčitele Kneippa a s jeho léčebnými procedurami a léčebnou metodou. Za druhé se v dnešní době věnuje mnoho pozornosti právě zásadám zdravého životního stylu, prevenci a předcházení nemocem, i alternativním způsobům léčby. Těmito tématy se zabývá jak mnoho odborníků z řad lékařů a vědeckých pracovníků, tak i mnoho lidí z řad laické veřejnosti. Proto je velmi zajímavé seznámit se s přírodními způsoby léčby a zásadami zdravého životního stylu tak, jak je již v 19. století prosazoval jeden z nejznámějších přírodních léčitelů Sebastian Kneipp. Tedy v době, kterou my z dnešního pohledu považujeme za historickou a nám mladým poměrně dosti vzdálenou. 1 BILZ, Friedrich Eduard. Bilzovo nové léčení přirozené kniha I. svazek. 12

13 A v neposlední řadě lázeňství není pouze součástí zdravotního systému, ale je to velmi významná součást turistického ruchu. Do lázní nejezdí pouze lidé nemocní, ale jezdí sem i lidé zdraví, všech věkových kategorií. Chtějí si odpočinout po vyčerpávající práci, relaxovat, udělat něco pro své zdraví. A to nejen fyzické, ale i duševní. U návštěvníků seniorského věku je to vedle zdravotních hledisek i vítaná změna denního stereotypu, u osaměle žijících osob i příležitost k navázání nových společenských styků. Doba, ve které v současnosti žijeme, klade na psychiku a fyzickou výkonnost člověka stále větší a větší nároky. Zároveň ho zatěžuje mnoha stresovými situacemi nejistota v pracovním postavení, špatné příležitosti k získání nové práce, zvláště u čerstvých absolventů škol bez odborné praxe, omezená nabídka volných míst na současném trhu práce, nejisté vyhlídky do budoucnosti a to jak po stránce ekonomické, tak i v mezilidských vztazích. U seniorů je to převážně strach a úzkost ze stáří a nemocí, špatná finanční situace důchodců nebo jejich osamělost. Proto mě zajímalo, zda právě i pro takovéto relaxační, wellness, beauty nebo seniorské pobyty (jak jsou v reklamách v denním tisku zveřejňovány např. Lázně Poděbrady) jsou v lázních Kneippovy procedury využívané. V analytické části bylo mým cílem vlastní zjištění využívání Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Pro získání podkladů k této části jsem použila metody: metoda analýzy statistických dat zpracování údajů ze získaných dat z dostupných zdrojů (seznam lázní z Katalogu lázní & wellness, zpracované ČCCR CzechTourism, ÚZIS ČR, internetové stránky a odborná literatura) dotazníkové šetření dotazníková data byla zpracována komparativně (doplňování a porovnávání zjištěných údajů) osobní jednání a řízený rozhovor rehabilitační pracovníci (Praha 4, lázně Slatinice, Bechyně), lékaři (Praha 9, Praha 5, Praha 4), pracovníci pojišťoven (VZP pobočka Praha 4 a OZP pobočka Praha 4), zástupci lázní (veletrh Holiday World), rezident Lázní sv. Markéty, Němka žijící v současnosti v ČR, sestry řádu sv. Karla Boromejského Praha 6 Řepy, 5 pravidelných klientů lázní (věková skupina let) vlastní zkušenost Uvedenými metodami jsem získala data, která byla podkladem pro zhodnocení využívání Kneippovy metody v současném lázeňství. 13

14 I. Teoretická část 1.1 Lázeňství Lázeňstvím se zabývá rozsáhlý vědní obor, který se nazývá balneologie. Počátky samotných dějin lázeňství sahají až do antické doby, jak nám dokládají mnohé archeologické nálezy. Jako léčebné terapie se využívalo hlavně přírodních zdrojů, které hrály v lékařství značnou roli, ať to byly např. prameny čisté vody nebo vody minerální a termální. K léčení se dále používala i minerální bahna, rašeliny, slatiny a byliny. Pozornost v té době byla věnována i pozitivnímu působení příznivého klimatu Význam vody v lázeňství Jednu ze stěžejních rolí při léčbě hrála již výše zmíněná voda, která byla vždy neoddělitelnou součástí života člověka. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze čtyř živlů, ze kterých byl dle tradice stvořen svět. Voda byla využívaná jak ke koupelím, polévání a obkladům, tak samozřejmě k samotnému léčebnému pití. Voda byla vždy spojována s náboženskými, historickými a léčebnými aspekty. I v současnosti si řada světových náboženství vodu velmi považuje a cení. Již od starověku jsou jí přisuzována mnohá zázračná uzdravení. Prameny čisté vody i tekoucí čistá voda se těšily již ve starověku velké pozornosti a úctě. Egypťané dokonce považovali boha vody za velmi významného a uctívali ho pro jeho pomoc při léčbě nemocí a udržování zdraví. Je známo, že zdravotní stav obyvatel v určitých oblastech, zvláště tam, kde byly nedobré klimatické podmínky, byl také velkou měrou ovlivněn úrovní hygieny v dané konkrétní oblasti. Zvláště v Orientu se pak koupele staly i součástí náboženských a očistných rituálů. 2 Voda byla také i v pohádkách a pověstech většinou nositelkou kladných vlastností, oživovala, omlazovala a osvobozovala ze zakletí. Nad negativními vlastnostmi (dávala např. zapomnění) vždy převažovaly kladné příznivé účinky. Tento názor máme doložen např. i v dochovaných názvech osad - Dobrá voda. 2 MLÝNKOVÁ. Z historie vodoléčby. Diagnóza v ošetřovatelství. 2009, č

15 Tímto krátkým zamyšlením nad pradávným významem vody pro lidstvo chci zdůraznit tento přírodní živel jako jeden ze základních prostředků, který je využíván i v současném lázeňství. Jak významné bylo lázeňství na území našeho státu již v 19. století (především v cizině velmi známé západočeské lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo Františkovy Lázně) dokazuje skutečnost, že se již v roce 1841 stala balneologie poprvé oborem přednášeným na evropské univerzitě právě v Praze (přednášel J. Löschner) a následně i samotná vodoléčba, a to v roce 1848 (přednáška J. Spotta) a 1849 (A. Šlechta). Balneologii považujeme za léčebnou a preventivní lékařskou disciplínu, která se dnes neorientuje pouze na přírodní zdroje, jak tomu bylo v minulosti, ale kombinuje tyto léčebné prostředky s pohybovou léčbou, masážemi, léčebným tělocvikem, dietologií a dalšími způsoby a prostředky, včetně léků Vodoléčba Vodoléčba je od starověku používanou léčebnou metodou a léčení vodou je současně považováno i za jednu z nejstarších metod péče nejen o nemocné, ale i o zdravé osoby. Voda původně studená a později i teplá byla používána k polevům, sprchám, střikům, koupelím (lázním) a zábalům. Již Hippokrates zastával názor, že teplá voda ochlazuje, naopak studená zahřívá. Stanovil i odpočinek po procedurách. Jeho žáci se zabývali pozorováním vlivu tepla a chladu na lidský dech i tep. Vodoléčby se užívalo při bolestech kloubů, ochrnutí, nádorech, horečce, zápalu plic a bolestí hlavy. Studené zábaly se dávaly také na zlomeniny a vykloubeniny. V 17. století se rozšířilo používání studené vody jako výborného prostředku k otužování těla. U častých epidemií tyfu byla vodoléčba jediným léčebným prostředkem. A je proto logické, že léčení vodou, které bylo i přes omezené zdroje čisté vody přece jen dostupnější širším vrstvám obyvatel než draze placené služby lékařů, přitahovalo pozornost laiků a přírodních léčitelů. Z 19. století jsou to pak dvě asi nejznámější jména vodních lékařů, Vincenta Priessnitze a Sebastiana Kneippa. 3 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN

16 Překvapivě některým dotázaným rehabilitačním pracovnicím v lázních slova Kneippova léčebná metoda nebo léčitel Kneipp nic neříkala, známé bylo pouze jméno Priessnitz. Je to však pochopitelné. Priessnitz se narodil na našem území a jeho jméno je spojeno s městem Lázně Jeseník - Priessnitzovy léčebné lázně. Jeho jméno nese v současnosti i jeden lázeňský dům. Z krátce uvedených životních příběhů obou slavných vodních doktorů 19. století vyplývají i okolnosti, které je vedly k poznatkům o využívání přírodních prostředků k léčbě nemocí včetně způsobů jejich léčby. 1.2 Vincent (Vincenc) Priessnitz Vincent Priessnitz se narodil v roce 1799 v malé vesnici Gräfenburgu. Dnes jsou to známé Lázně Jeseník, které získaly jeho zásluhou světovou proslulost. Byl prostým venkovským hospodářem, ale měl dobrou pozorovací schopnost a intuici. Léčit studenou vodou začal prý po pozorování srny, která si chodila omývat své rány k prameni vody až do úplného zahojení. Priessnitz utrpěl v 16 letech těžký úraz hrudníku, který přivolaný ranhojič prohlásil za smrtelný nebo v nejlepším případě za zmrzačující. Priessnitz se začal léčit sám studenými obklady a zlomená žebra si rovnal dle opěradla židle. Zpráva o jeho zázračném uzdravení se rozšířila a brzy si k němu přicházeli lidé z okolí pro rady. Priessnitz nejprve začal léčit nemocná domácí zvířata a později i sousedy. Začali ho vyhledávat i významné osoby, ale dlouho musel čelit stížnostem místních lékařů a ranhojičů, kterým vadilo, že léčil a radil zdarma. Přestavěl svůj rodný dům a v přízemí zřídil koupele v neckách. Tak byl vlastně vybudován první vodoléčebný ústav na světě. Lázně mu byly oficiálně povoleny až v roce 1837 císařskou komisí, a to i přesto, že neměl žádné lékařské vzdělání. Komise prohlásila po prozkoumání jeho vodoléčbu za nový pozoruhodný jev v oblasti zdravotnictví. Priessnitzovi metody vodoléčby byly poněkud drsné, on sám se také k pacientům nechoval nijak přívětivě, ale jeho úspěchy byly nesporné. Vycházely z jeho vlastních zkušeností, které si ověřoval sám na sobě. Dalším jeho přínosem v léčbě bylo zaměření na léčení chronických nemocí, které se tímto způsobem nikdy dříve neléčily. Věřil, že nemoc je způsobena nahromaděnými škodlivými látkami v těle, které se tam shromažďují jako následek nemoci, a že je nutno tyto škodlivé látky z těla odstranit (např. pocením po zábalech, průjmy po pití vody, v koupelích, zhubnutím a podobně). Omezoval kouření a alkohol, ale nijak důrazně netrval na dietní stravě. 16

17 Pacientům však ordinoval dlouhé procházky v krásné a čisté krajině Jeseníků. Jeho popularita přivedla do Gräfenbergu i mnohé lékaře, kteří jeho metody léčení studovali. Priessnitz sám nenapsal žádný spis o svých metodách léčení. Zachovaly se však dopisy od vděčných pacientů a koncepty odpovědí, které Priessnitz diktoval svým sekretářům, a byly odesílány těm, kteří na dálku žádali o radu. 4 Priessnitzovi se jako málokomu dostalo uznání již za jeho života. Jezdili za ním tehdejší významné osobnosti (např. ruský spisovatel N. V. Gogol, první americká vystudovaná lékařka Elisabeth Blackwellová) a na základě jeho metod vznikaly v Evropě na mnoha místech podobná vodoléčebná zařízení (Rakousko, Německo, Francie, Anglie, Spojené státy americké) Sebastian Kneipp Sebastiana Kneippa můžeme v jistém smyslu považovat za Priessnitzova pokračovatele a následovatele. 6 Tento skromný, obětavý, ale také cílevědomý člověk a věhlasný léčitel Kneipp se narodil v Stefansriedu dne 17. dubna roku Jeho otec byl chudý bavorský tkalec a jeho syn se musel tomuto řemeslu také učit. Byl ale velmi chytrý, toužil dosáhnout většího vzdělání a dále studovat. Měl velký sen stát se knězem. V jeho době to byla ostatně jedna z mála možností, kdy studovat na kněze umožňovalo chudým studentům dosáhnout vyššího vzdělání. Nechtěl být tkalcem jako jeho otec a proto odešel od rodičů do světa. Měl štěstí, ujal se ho farář v Grönenbachu, kaplan Matěj Merkle. Začal Sebastiana učit a pomohl mu složit přísné přijímací zkoušky do třetí třídy gymnázia v Dillingách Sebastianovi bylo v té době již přes 20 let. Protože byl chudý a musel se velmi uskromňovat, tak se neustálé strádání podepsalo na jeho zdravotním stavu. Onemocněl tuberkulózou, která byla v tehdejší době prakticky neléčitelná a smrtelná. Kneipp na svůj stav skoro rezignoval a očekával svou brzkou smrt. Rád četl a náhodou se mu dostala do rukou kniha o léčení vodou, kterou napsal doktor Johann S. Hahn, vycházející ve svých podkladech právě z poznatků Vincenta Priessnitze. Kniha Kneippovi dodala novou naději a on se rozhodl léčbu studenou vodou na sobě začít praktikovat. Měl silnou vůli a odhodlání se uzdravit. Dobrý zdravotní stav byl totiž pro jeho ukončení studií velmi podstatný. 4 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN Vincent Priessnitz. Homeopatie a alternativní medicína [online] [cit ]. Dostupné z: 6 ATTL, Ph. D., Ing. Pavel. Vodní doktor Vincenz Priessnitz. Vademecum zdraví. 2007, Jaro

18 V Mnichově studoval nejprve filosofii a v roce 1850 byl přijat do kněžského semináře. Aby mohl být vysvěcen na kněze, musel předložit i pozitivní lékařské osvědčení o svém zdravotním stavu. Proto se každý den krátce nořil do studené vody Dunaje a tato drsná procedura měla na něj za několik měsíců příznivé účinky. Jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil. Uzdravil pak touto vodoléčbou nejen sebe, ale i svého přítele ze studií, a oba pak byli po ukončení studia vysvěceni na kněze. Jako kaplan působil krátce v několika farnostech, v roce 1855 se dostal na faru ve Wörishofenu. Zde pak již působil až do své smrti v roce Priessnitz Kneipp Kneipp by mohl být považován za jakéhosi pokračovatele Priessnitze, ale v léčení pokročil o mnoho dál. Používal pro své pacienty komplexní metodu léčby. Kromě toho také, na rozdíl od Priessnitze, napsal o svých zkušenostech a léčbě několik knih, cestoval a pořádal různé přednášky i pro odbornou veřejnost lékaře. V německy mluvících zemích je Kneipp nejen jako bavorský rodák velmi známou osobností, ale jeho jméno je i dobrá obchodní značka bylinné směsi, čaje, mastičky, zdravotní pantofle, atd. Řada této Kneippovy kosmetiky a produktů se prodává i na našem trhu. 8 V Československu, v době před druhou světovou válkou, bylo jeho jméno a metody také velmi populární. Ovšem po nástupu komunistů jeho jméno mizelo i z encyklopedií a naučných slovníků možná vadila i skutečnost, že byl vysvěceným katolickým knězem Kneippovo léčení Ve Wörishofenu začal Kneipp intenzivně pracovat na svých pokusech léčení vodou. Zpráva o zlepšení jeho zdravotního stavu pomocí koupelí ve studené vodě se rychle rozšířila a následkem toho ho začalo vyhledávat s prosbou o radu a pomoc stále více lidí. Ze začátku ordinoval jenom v klášterní prádelně, která se ukázala jako velmi praktická pro jeho metody polévání vodou. A protože byl v léčení na tehdejší dobu poměrně hodně úspěšný, počet pacientů, kteří ho navštěvovali, rychle narůstal. Kneipp žil velmi skromně, povýšen z kaplana na faráře byl až za dvacet pět let kněžské služby. Přesto ze svého pravidelného kněžského příjmu šetřil a s dobrovolnými finančními dary, které mu vděční uzdravení pacienti dávali, se mu podařilo vybudovat dvě nové budovy pro své léčení (dnes bychom to nazvali sponzorskými dary od pacientů). Sem pak přicházeli nemocní, ale 7 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN Kneippova léčebná metoda [online]. Praha: Grada, 2011, s. 20 [cit ]. ISBN

19 přijížděli i významní lékaři, aby se seznámili s jeho metodami léčení a vše viděli na vlastní oči. Kneipp začal léčit z lásky k bližnímu a věřil, že to, co pomohlo jemu, může prospět i druhým. Napsal: Kdo byl kdysi v nouzi a bídě, dovede ocenit také nouzi a bídu svého bližního. 9 Chudé lidi léčil zdarma a nikdy nikoho neodmítl. Ovšem jeho úspěchy léčitele - kněze neunikly pozornosti ani politickým úřadům, kterým jeho popularita a množství lidí, kteří se okolo něj pohybovali a navštěvovali ho, nebyla vhod. Ani nepřízeň a zákazy úřadů nezabránili Kneippovi v dalším léčení. Sice doufal, že po vydání jeho knížky Léčení vodou (podle některých pramenů je název Moje léčba vodou ) bude mít méně pacientů, ale zmýlil se. Opak byl pravdou. Kniha, kterou napsal obyčejným srozumitelným způsobem tak, aby byla dostupná i prostému lidu, mu získala ještě větší popularitu. Musela být znovu vydávána a brzy byla přeložena do dalších jazyků, mimo jiných i do češtiny. Tento úspěch byl motivem k napsání jeho druhé knihy s názvem Jak žíti. Obě tyto knihy se vzájemně vhodně doplňují. Od roku 1890 vydává pro své příznivce a stoupence kalendář s radami a v roce 1891 vydává za pomoci několika mladších kněží publikace Rádce zdravých nemocných ( Rádce pro zdravé i choré ) a Ošetřování dětí. Dalším jeho spisem byl Můj odkaz a kodicil a Tak máme žít. 10 Ve Wörishofenu u lázeňských budov v létě pořádá přednášky, některé z toho byly vydány také tiskem. V dubnu 1893 měl Kneipp dvouhodinovou přednášku v Praze na Žofíně, další pak v Liberci a Jablonci. Přednášek se zúčastňovali jak odborníci z řad lékařů, tak i laici a ti, kdo už ve svých ústavech a lázních Kneippovu metodu a procedury aplikovali. A byla jich celá řada a to nejen v Německu, ale i v Čechách. Kneipp ve svých knihách sám píše, že nechce být průkopníkem nějakého zvláštního způsobu léčení. Přiznává, že metody léčby vodou několikrát měnil a jednotlivé postupy zkoušel vždy nejprve na sobě. Původní drsné způsoby měnil za mírnější a po třicetiletých zkoumáních a zkušenostech určil dle svého nejlepšího svědomí ty nejpříznivější a nejjistější způsoby používání léčby. Vždy zdůrazňoval, že je třeba vycházet z individuální diagnózy pacienta, upozorňoval, že nesouhlasí s některými jednotně používanými způsoby léčení pacientů v lázních. Jeho způsob léčení spočíval v délce dané procedury, např. krátkost polévání studenou vodou. Věděl, že ne každý nemocný snese drsnější metody a je třeba přejít k mírnějším způsobům léčby. Jednotné procedury 9 KNEIPP, Sebastian. Léčení vodou. Praha: EUROprint, ISBN KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN

20 v lázních se mu zdály příliš silné, jednostranné a nepřizpůsobené jednotlivému pacientovi (dnes klientovi) dle potřeby. Zároveň ve svých spisech vyjadřuje své stanovisko, že nechce být v opozici proti lékařským postupům, naopak, že rád přijme poučení a radu. Věřil, že lékařští odborníci budou rádi, když jim předá své sice laické, ale mnohaleté zkušenosti. Přál si, aby lékařští odborníci dále léčení vodou studovali a rozvíjeli. To se mu v podstatě splnilo, mnoho lékařů za ním přijíždělo a jeho metody důkladně studovalo. Kneipp netoužil po vyznamenáních, byl velmi skromný, ale nebál se říci pacientovi i ty nejhorší věci. Vzorně plnil i své kněžské povinnosti. Založil nadace pro místní chudinu. Pro děti, které miloval a cítil se mezi nimi velmi spokojený, zařídil nemocnici. Přestože byl prostý praktik, byl dost chytrý, aby se vyhnul obvinění z šarlatánství a nikdy nenapadal graduované lékaře. Naopak, nabádal ke spolupráci s nimi a nevylučoval léčbu léky. 11 Někteří ho nazývali mastičkářem nebo fušérem, jak sám uvádí, ale to mu nevadilo, většina lidí ho uznávala a chválila. V roce 1894 navštívil papeže v Římě a provedl mu několik vodoléčebných procedur. Velmi ho dojalo, když ho papež Lev XIII. vyznamenal tím, že ho jmenoval domácím prelátem. 12 Kneipp zemřel po asi půlroční nemoci - pravděpodobně na rakovinu močového měchýře, jak se uvádí v některých pramenech. Jinde jsem se však dočetla i verze, že zemřel v důsledku nádoru či vředů. Jisté je, že jeho smrti litovaly tisíce příznivců a vděčných pacientů Kneippova metoda Kneipp, na rozdíl od Priessnitze, nebyl tak velkým zastáncem léčení jen pomocí studené vody. Dle jeho přesvědčení k léčbě nemocí patří i zdravý životní styl, takže kromě vodoléčby je třeba zaměřit pozornost i k pohybu, pobytu na zdravém vzduchu, využití přírodních bylin, vyvážené stravě a dušení rovnováze. Důležitost přikládal také předcházení nemocem, dnes bychom řekli prevencí, např. otužováním. Podstatu nemoci viděl v poruchách krevního oběhu a v obsahu škodlivých a chorobných látek, které se člověku dostaly do krve. 11 BOBÍKOVÁ, Lenka. České kneippování. Deník PRÁVO. 2009, č Léčení podle Kneippa. Lípa: Ludmila Velcerová, ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Lázeňské služby Téma Ročník Autor Lázeňské služby čtvrtý

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie. 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha

Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie. 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha O B S A H KAPITOLA 1 FARÁŘ PÍŠE DĚJINY STRANA 6 9 Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha KAPITOLA 2 VODA (HYDROTERAPIE) STRANA

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness

Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Wellness fenomén či módní výstřelek 21. století? Lázeňský a hotelový wellness Fenomén? nikoliv dnešní doby wellness synonymum zdravého životního stylu, tradice Starověk Řecko, Řím od 5. st. př.n.l. - využívání

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran

Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran Životní styl ovlivňuje prevenci i léčbu chronických ran Máme společný cíl. Vyléčit vaši ránu. Pravidelné návštěvy u lékaře a dodržování léčebných postupů jsou samozřejmě správné kroky jak pro prevenci,

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční

krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční krajina štíhlé linie V čem jsme výjimeční Obsah prezentace Svatá Kateřina - 3 km Počátky 23 km Pelhřimov, 21 km Telč Wellness filozofie a srovnání s lázněmi Z čeho vzešla myšlenka konceptu Představení

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

VODOLÉČBA HYDROTERAPIE

VODOLÉČBA HYDROTERAPIE VODOLÉČBA HYDROTERAPIE 2014 Hydroterapie Hydroterapie je odvozena od slova hydro čili voda. To, že vodu nezbytně potřebujeme ke svému životu, ví každý z nás. Voda působí velmi pozitivně na celý náš organismus.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

První radonové lázně světa

První radonové lázně světa První radonové lázně světa BRÁNA DO KRUŠNÝCH HOR Lázeňské město Jáchymov leží v západní části České republiky na úpatí Krušných hor v malebném údolí panenské přírody, která příznivě působí na vaše zdraví

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA

LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SPA RESORT TREE OF LIFE lázeňský hotel 4*, 146 lůžek teplá a studená bufetová strava, dietní systém SLIM restaurant à la carte, lobby bar, zahradní kavárna moderní a romantické

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 11. salón n lázel zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 LÁZE ZEŇSTV STVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 1 CESTOVNÍ RUCH je jedním z nejdůležitějších

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 NÁZEV ČAS CENA částečný celotělový společný reflexní hydromasáž + Ošetření konopným balzámem Peeling TŘTINOVÝ CUKR Peeling

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo. Brno, 6. března 2012: Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště

VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště H-9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.:00 36 94 558 080, Fax: 00 36 94 358 023 Internet: www.bukfurdo.hu E-mail: bgyzrt@spabuk.hu VSTUPENKY I. zóna Léčivé lázně a koupaliště Vstupné pro 1 osobu BÜKI GYÓGYFÜRDŐ

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

program terapie OptiForYou - klient-pacient

program terapie OptiForYou - klient-pacient Individuální program terapie OptiForYou - klient-pacient OptiForYou je individuální program metody OptiForLife. Jedná se o psychosomatickou terapii, jejímž působením dosáhne přetížený klient celkového

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví

Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví Blok I Psychologie zdraví a Výživa ve wellness programech Psychologie zdraví 1) Předmět psychologie zdraví, historie předmětu, aplikační oblasti, hlavní literatura. 2) Způsoby chápání zdraví a nemoci (laické,

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

Češi čím dál více fandí maďarským lázním

Češi čím dál více fandí maďarským lázním Češi čím dál více fandí maďarským lázním By WP admin on Úno 19, 2013 in Lázně, Wellness centra Teplé prameny, wellness služby, úžasná gastronomie. V posledních letech Češi mění některé své prázdninové

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více