VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Karolína Strouhalová Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce 2014

2 Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce Karolína Strouhalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Attl, Ph. D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Karolína Strouhalová Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Pavel Attl, Ph. D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Děkuji profesoru Ing. Pavlu Attlovi, Ph. D., za vedení mé bakalářské práce.

6 Abstrakt STROUHALOVÁ, Karolína. Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 64. Tématem mé bakalářské práce je Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Cílem bakalářské práce je vlastní zjištění, jak je Kneippova léčebná metoda využívána především v českém lázeňství, a potvrzení hypotézy, že Kneippova léčebná metoda se v českých lázních pod tímto pojmem uvádí neprávem, neboť jde pouze o jednotlivé procedury a ne o komplexní Kneippovu metodu, která je založena na využití všech pěti principů léčby: hydroterapii, kinezioterapii, léčení stravou, fytoterapii a psychoterapii. Pro konkrétní zjišťování údajů jsem zvolila dotazníkové šetření. Dotazník jsem zaslala všem lázeňským zařízením, které mají dle Katalogu lázní & wellness ČR v seznamu procedur uvedenu Kneippovu léčebnou metodu. Dotaz o poskytování Kneippovy léčebné metody jsem zaslala i do známého lázeňského města Bechyně, kde jsou dvoje lázně, které nejsou členy Svazu léčebných lázní ČR. Dále jsem vycházela z údajů získaných od Ústavu zdravotnických informací a statistiky, České centrály cestovního ruchu CzechTourismu a z osobních poznatků. Pro údaje o Kneippových lázních v Německé spolkové republice jsem použila informace zveřejněné na internetu. Z vyhodnocení získaných dat a na základě analýzy uvedených používaných procedur v oslovených českých lázních jsem dospěla k závěru, že komplexní Kneippova léčebná metoda se skutečně v českém lázeňství nepoužívá. Jde pouze o jednotlivé vodoléčebné procedury. Uvádím i několik příčin, které dle mého názoru tuto skutečnost ovlivňují a uvažuji i o budoucím využívání Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství. Na základě analýzy získaných údajů navrhuji opravit nepřesné a zastaralé údaje v informačních katalozích o českých lázních. Využívání Kneippovy léčebné metody v lázeňství vidím jako přínos pro ochranu a prevenci zdraví. Toto využití přírodních prostředků přispívá k udržení lidského zdraví s poměrně malými vynaloženými finančními prostředky. Klíčová slova: české lázeňství, Kneippova léčebná metoda, Kneippovy procedury, lázeňských 6R, střídavá koupel nožní, vodoléčba

7 Abstract STROUHALOVÁ, Karolína. Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts. [bachelor's thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague: Total number of pages 64. The subject matter of my bachelor's thesis is Use of Kneipp s curative method in contemporary spa resorts. Its objective is to research how the 'Kneipp cure' is used in particular in the Czech spa industry and to confirm the hypothesis that Czech spas in fact use this term without justification, as their advertised Kneipp therapy merely consists of isolated procedures, as opposed to the comprehensive Kneipp method, which is based on the use of all five pillars of treatment: hydrotherapy, kinesiotherapy, nutritional therapy, phytotherapy, and psychotherapy. My method of choice for data gathering was a questionnaire survey. I circulated my questionnaire among all spa facilities whose list of procedures, according to the Spa & Wellness Catalogue for the Czech Republic, includes the Kneipp therapy. I also sent an enquiry to the renowned spa town of Bechyně on whether and how the Kneipp cure is being administered at the two local spa facilities that are not members of the Czech Spa Association. In addition, I drew upon information provided by the Czech Institute of Health Information and Statistics and by CzechTourism, the official hub of the Czech tourist industry, and upon personal findings. For information on "Kneipp-Kurbetriebe" (Kneipp Spas) in Germany, I used publicly available resources on the internet. Having analyzed the collected data, and the procedures administered by Czech spas according to the self-reports which I requested, I must conclude that the Czech spa industry in fact does not make use of comprehensive Kneipp therapy, but merely uses a few selected hydrotherapeutic regimens. I also present a number of possible causes which I believe to be behind this fact, and contemplate the future use of full-fledged Kneipp cures in Czech spa treatments. Based on my analysis of the collected data, I propose that inaccurate and obsolete information be removed from the catalogues and info brochures on Czech spas. As for the use of the Kneipp cure within the context of spa treatments itself, I believe it to be a positive contribution to preservative and preventative health management. Using natural means in this manner benefits human health with a relatively small financial investment. Key words: Czech spa industry, Kneipp cure, Kneipp procedures, the 6R of spa treatments, alternating foot baths, hydrotherapy

8 Obsah Úvod I. Teoretická část Lázeňství Význam vody v lázeňství Vodoléčba Vincent (Vincenc) Priessnitz Sebastian Kneipp Priessnitz Kneipp Kneippovo léčení Kneippova metoda Využívání Kneippovy metody v Bilzově lázeňském ústavu Kneippovy knihy Spolek Český Kneipp II. Analytická část Podstata lázeňství a Kneippova léčebná metoda Lázeňských 6R a Kneippova koncepce správné výživy Využívání Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství Indikační seznam a Kneippova léčebná metoda Vyhodnocení dotazníkového šetření Využití Kneippovy léčebné metody v českém lázeňství Skutečnosti ovlivňující využívání Kneippovy metody v českém lázeňství Kneippova léčebná metoda ve Spolkové republice Německo Kneippovy lázně v jednotlivých spolkových zemích SRN Zhodnocení používání Kneippovy léčebné metody v Německu III. Návrhová část Propagace Kneippovy léčebné metody Budoucnost Kneippovy léčebné metody v lázeňských provozech Návrhy využití Kneippových postupů v kineziologii Aktualizace katalogových údajů o Kneippově léčebné metodě v českém lázeňství Závěr Literatura Přílohy

9 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Lázeňská místa s Kneippovou léčebnou metodou Tabulka č. 2 Lázeňská péče 2012 v krajích ČR a místa s nabídkou Kneippovy léčebné metody Tabulka č. 3 Kneippova lázeňská místa ve spolkových zemích SRN

10 Seznam zkratek ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví SRN Spolková republika Německo ČR Česká republika ICHDK ischemická choroba dolních končetin ČCCR Česká centrála cestovního ruchu

11 Úvod Tématem mé bakalářské práce je Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Cílem mé práce bylo zjistit, zda se v českém lázeňství využívá komplexní Kneippova léčebná metoda. Na základě analýzy používaných léčebných metod ve vybraných českých lázních potvrdit hypotézu, že jde pouze o jednotlivé vodoléčebné procedury podle Kneippových postupů a nikoliv o komplexní Kneippovu léčebnou metodu. Současně popisuji i využívání Kneippovy léčebné metody v lázeňství německém. Při své práci jsem vycházela z údajů České centrály cestovního ruchu CzechTourismu a ze statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ke konkrétnímu zjišťování a porovnání správnosti uvedených údajů ze seznamu CzechTourismu jsem se přímo obrátila na jednotlivé lázeňské provozy, které mají v seznamu uvedeno, že Kneippovu léčebnou metodu poskytují. Jako prostředek k získání informací jsem zvolila dotazníkové šetření. Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří částí: teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsem se věnovala podrobnějšímu seznámení s osobou léčitele Sebastiana Kneippa a jeho léčebnými postupy a principy, ze kterých vyplývá rozdíl mezi používáním jeho jednotlivých léčebných procedur a komplexní léčebnou metodou, spočívající na pěti pilířích léčby. V analytické části uvádím postup dotazníkového šetření, jeho výsledky a zhodnocení získaných dat, a pro srovnání využívání Kneippovy léčebné metody v zahraničí údaje o Kneippových lázních v SRN. V návrhové části mé práce se zabývám propagací a výhledem nabídky a používáním Kneippových postupů nejen v českém lázeňství, ale i v turistickém ruchu. Na závěr návrhové části doporučuji provést na základě získaných informací opravy v novém vydání Katalogu lázní & wellness ČR. V teoretické části vzhledem k tomu, že v České republice je mnohem známější jméno Priessnitz, který praktikoval podobné metody léčení vodou jako Kneipp, uvádím i několik základních faktů o tomto českém vodním lékaři a vzájemné stručné porovnání obou léčitelů. 11

12 Protože jsou pro většinu lidí Kneippovy léčebné procedury neznámé, nebo jsou jim známy pouze jako střídavá nožní koupel, maximálně ještě v podobě Kneippových chodníčků, snažila jsem se ve své práci alespoň v základech přiblížit rozsáhlou oblast Kneippovy léčebné metody a jednotlivých procedur. Pro tuto teoretickou část jsem čerpala podklady z překladů Kneippových knih o léčení, dále z internetu a velmi mě zaujala obsáhlá historická kniha o přírodním léčení, vydaná na přelomu 19. a 20. století. Jedná se o dvousvazkové dílo o cca 1700 stranách, na kterých jsou podrobně rozepisovány a znázorněny způsoby přírodního léčení v Bilzových přírodních lázních v Radebeulu u Drážďan. U velké části jednotlivých znázorněných postupů Bilz přímo tento určitý postup nazývá Kneippovým jménem nebo uvádí v názvu dle Kneippa. Nepodařilo se mi zjistit, z kterého roku kniha pochází, ale jde o český překlad, vydaný pravděpodobně v roce 1900, z originálu Friedricha Eduarda Bilze: Das neue Heilverfahren. Lehrbuch der naturgemäßen Heilweise und Gesundheitspflege, Dresden Téma Kneippova léčebná metoda mě zaujalo z několika důvodů: Za prvé pro mě slovo Kneipp není úplně neznámé, jako pro některé mé vrstevníky. Já jsem slyšela slovo kneipování nebo lépe řečeno foneticky knajpování už v dětství při pobytu na venkově s prarodiči. Běhali jsme ráno bosýma nohama na posekané a orosené louce, tzv. knajpovali. Z vyprávění pak vím, že když moji prarodiče byli malí, bývalo na venkově běžným zvykem pro zdraví v létě po ránu knajpovat tedy běhat naboso v orosené trávě. Proto jsem chtěla zjistit souvislost venkovského zvyku kneippování s osobou léčitele Kneippa a s jeho léčebnými procedurami a léčebnou metodou. Za druhé se v dnešní době věnuje mnoho pozornosti právě zásadám zdravého životního stylu, prevenci a předcházení nemocem, i alternativním způsobům léčby. Těmito tématy se zabývá jak mnoho odborníků z řad lékařů a vědeckých pracovníků, tak i mnoho lidí z řad laické veřejnosti. Proto je velmi zajímavé seznámit se s přírodními způsoby léčby a zásadami zdravého životního stylu tak, jak je již v 19. století prosazoval jeden z nejznámějších přírodních léčitelů Sebastian Kneipp. Tedy v době, kterou my z dnešního pohledu považujeme za historickou a nám mladým poměrně dosti vzdálenou. 1 BILZ, Friedrich Eduard. Bilzovo nové léčení přirozené kniha I. svazek. 12

13 A v neposlední řadě lázeňství není pouze součástí zdravotního systému, ale je to velmi významná součást turistického ruchu. Do lázní nejezdí pouze lidé nemocní, ale jezdí sem i lidé zdraví, všech věkových kategorií. Chtějí si odpočinout po vyčerpávající práci, relaxovat, udělat něco pro své zdraví. A to nejen fyzické, ale i duševní. U návštěvníků seniorského věku je to vedle zdravotních hledisek i vítaná změna denního stereotypu, u osaměle žijících osob i příležitost k navázání nových společenských styků. Doba, ve které v současnosti žijeme, klade na psychiku a fyzickou výkonnost člověka stále větší a větší nároky. Zároveň ho zatěžuje mnoha stresovými situacemi nejistota v pracovním postavení, špatné příležitosti k získání nové práce, zvláště u čerstvých absolventů škol bez odborné praxe, omezená nabídka volných míst na současném trhu práce, nejisté vyhlídky do budoucnosti a to jak po stránce ekonomické, tak i v mezilidských vztazích. U seniorů je to převážně strach a úzkost ze stáří a nemocí, špatná finanční situace důchodců nebo jejich osamělost. Proto mě zajímalo, zda právě i pro takovéto relaxační, wellness, beauty nebo seniorské pobyty (jak jsou v reklamách v denním tisku zveřejňovány např. Lázně Poděbrady) jsou v lázních Kneippovy procedury využívané. V analytické části bylo mým cílem vlastní zjištění využívání Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství. Pro získání podkladů k této části jsem použila metody: metoda analýzy statistických dat zpracování údajů ze získaných dat z dostupných zdrojů (seznam lázní z Katalogu lázní & wellness, zpracované ČCCR CzechTourism, ÚZIS ČR, internetové stránky a odborná literatura) dotazníkové šetření dotazníková data byla zpracována komparativně (doplňování a porovnávání zjištěných údajů) osobní jednání a řízený rozhovor rehabilitační pracovníci (Praha 4, lázně Slatinice, Bechyně), lékaři (Praha 9, Praha 5, Praha 4), pracovníci pojišťoven (VZP pobočka Praha 4 a OZP pobočka Praha 4), zástupci lázní (veletrh Holiday World), rezident Lázní sv. Markéty, Němka žijící v současnosti v ČR, sestry řádu sv. Karla Boromejského Praha 6 Řepy, 5 pravidelných klientů lázní (věková skupina let) vlastní zkušenost Uvedenými metodami jsem získala data, která byla podkladem pro zhodnocení využívání Kneippovy metody v současném lázeňství. 13

14 I. Teoretická část 1.1 Lázeňství Lázeňstvím se zabývá rozsáhlý vědní obor, který se nazývá balneologie. Počátky samotných dějin lázeňství sahají až do antické doby, jak nám dokládají mnohé archeologické nálezy. Jako léčebné terapie se využívalo hlavně přírodních zdrojů, které hrály v lékařství značnou roli, ať to byly např. prameny čisté vody nebo vody minerální a termální. K léčení se dále používala i minerální bahna, rašeliny, slatiny a byliny. Pozornost v té době byla věnována i pozitivnímu působení příznivého klimatu Význam vody v lázeňství Jednu ze stěžejních rolí při léčbě hrála již výše zmíněná voda, která byla vždy neoddělitelnou součástí života člověka. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze čtyř živlů, ze kterých byl dle tradice stvořen svět. Voda byla využívaná jak ke koupelím, polévání a obkladům, tak samozřejmě k samotnému léčebnému pití. Voda byla vždy spojována s náboženskými, historickými a léčebnými aspekty. I v současnosti si řada světových náboženství vodu velmi považuje a cení. Již od starověku jsou jí přisuzována mnohá zázračná uzdravení. Prameny čisté vody i tekoucí čistá voda se těšily již ve starověku velké pozornosti a úctě. Egypťané dokonce považovali boha vody za velmi významného a uctívali ho pro jeho pomoc při léčbě nemocí a udržování zdraví. Je známo, že zdravotní stav obyvatel v určitých oblastech, zvláště tam, kde byly nedobré klimatické podmínky, byl také velkou měrou ovlivněn úrovní hygieny v dané konkrétní oblasti. Zvláště v Orientu se pak koupele staly i součástí náboženských a očistných rituálů. 2 Voda byla také i v pohádkách a pověstech většinou nositelkou kladných vlastností, oživovala, omlazovala a osvobozovala ze zakletí. Nad negativními vlastnostmi (dávala např. zapomnění) vždy převažovaly kladné příznivé účinky. Tento názor máme doložen např. i v dochovaných názvech osad - Dobrá voda. 2 MLÝNKOVÁ. Z historie vodoléčby. Diagnóza v ošetřovatelství. 2009, č

15 Tímto krátkým zamyšlením nad pradávným významem vody pro lidstvo chci zdůraznit tento přírodní živel jako jeden ze základních prostředků, který je využíván i v současném lázeňství. Jak významné bylo lázeňství na území našeho státu již v 19. století (především v cizině velmi známé západočeské lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo Františkovy Lázně) dokazuje skutečnost, že se již v roce 1841 stala balneologie poprvé oborem přednášeným na evropské univerzitě právě v Praze (přednášel J. Löschner) a následně i samotná vodoléčba, a to v roce 1848 (přednáška J. Spotta) a 1849 (A. Šlechta). Balneologii považujeme za léčebnou a preventivní lékařskou disciplínu, která se dnes neorientuje pouze na přírodní zdroje, jak tomu bylo v minulosti, ale kombinuje tyto léčebné prostředky s pohybovou léčbou, masážemi, léčebným tělocvikem, dietologií a dalšími způsoby a prostředky, včetně léků Vodoléčba Vodoléčba je od starověku používanou léčebnou metodou a léčení vodou je současně považováno i za jednu z nejstarších metod péče nejen o nemocné, ale i o zdravé osoby. Voda původně studená a později i teplá byla používána k polevům, sprchám, střikům, koupelím (lázním) a zábalům. Již Hippokrates zastával názor, že teplá voda ochlazuje, naopak studená zahřívá. Stanovil i odpočinek po procedurách. Jeho žáci se zabývali pozorováním vlivu tepla a chladu na lidský dech i tep. Vodoléčby se užívalo při bolestech kloubů, ochrnutí, nádorech, horečce, zápalu plic a bolestí hlavy. Studené zábaly se dávaly také na zlomeniny a vykloubeniny. V 17. století se rozšířilo používání studené vody jako výborného prostředku k otužování těla. U častých epidemií tyfu byla vodoléčba jediným léčebným prostředkem. A je proto logické, že léčení vodou, které bylo i přes omezené zdroje čisté vody přece jen dostupnější širším vrstvám obyvatel než draze placené služby lékařů, přitahovalo pozornost laiků a přírodních léčitelů. Z 19. století jsou to pak dvě asi nejznámější jména vodních lékařů, Vincenta Priessnitze a Sebastiana Kneippa. 3 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN

16 Překvapivě některým dotázaným rehabilitačním pracovnicím v lázních slova Kneippova léčebná metoda nebo léčitel Kneipp nic neříkala, známé bylo pouze jméno Priessnitz. Je to však pochopitelné. Priessnitz se narodil na našem území a jeho jméno je spojeno s městem Lázně Jeseník - Priessnitzovy léčebné lázně. Jeho jméno nese v současnosti i jeden lázeňský dům. Z krátce uvedených životních příběhů obou slavných vodních doktorů 19. století vyplývají i okolnosti, které je vedly k poznatkům o využívání přírodních prostředků k léčbě nemocí včetně způsobů jejich léčby. 1.2 Vincent (Vincenc) Priessnitz Vincent Priessnitz se narodil v roce 1799 v malé vesnici Gräfenburgu. Dnes jsou to známé Lázně Jeseník, které získaly jeho zásluhou světovou proslulost. Byl prostým venkovským hospodářem, ale měl dobrou pozorovací schopnost a intuici. Léčit studenou vodou začal prý po pozorování srny, která si chodila omývat své rány k prameni vody až do úplného zahojení. Priessnitz utrpěl v 16 letech těžký úraz hrudníku, který přivolaný ranhojič prohlásil za smrtelný nebo v nejlepším případě za zmrzačující. Priessnitz se začal léčit sám studenými obklady a zlomená žebra si rovnal dle opěradla židle. Zpráva o jeho zázračném uzdravení se rozšířila a brzy si k němu přicházeli lidé z okolí pro rady. Priessnitz nejprve začal léčit nemocná domácí zvířata a později i sousedy. Začali ho vyhledávat i významné osoby, ale dlouho musel čelit stížnostem místních lékařů a ranhojičů, kterým vadilo, že léčil a radil zdarma. Přestavěl svůj rodný dům a v přízemí zřídil koupele v neckách. Tak byl vlastně vybudován první vodoléčebný ústav na světě. Lázně mu byly oficiálně povoleny až v roce 1837 císařskou komisí, a to i přesto, že neměl žádné lékařské vzdělání. Komise prohlásila po prozkoumání jeho vodoléčbu za nový pozoruhodný jev v oblasti zdravotnictví. Priessnitzovi metody vodoléčby byly poněkud drsné, on sám se také k pacientům nechoval nijak přívětivě, ale jeho úspěchy byly nesporné. Vycházely z jeho vlastních zkušeností, které si ověřoval sám na sobě. Dalším jeho přínosem v léčbě bylo zaměření na léčení chronických nemocí, které se tímto způsobem nikdy dříve neléčily. Věřil, že nemoc je způsobena nahromaděnými škodlivými látkami v těle, které se tam shromažďují jako následek nemoci, a že je nutno tyto škodlivé látky z těla odstranit (např. pocením po zábalech, průjmy po pití vody, v koupelích, zhubnutím a podobně). Omezoval kouření a alkohol, ale nijak důrazně netrval na dietní stravě. 16

17 Pacientům však ordinoval dlouhé procházky v krásné a čisté krajině Jeseníků. Jeho popularita přivedla do Gräfenbergu i mnohé lékaře, kteří jeho metody léčení studovali. Priessnitz sám nenapsal žádný spis o svých metodách léčení. Zachovaly se však dopisy od vděčných pacientů a koncepty odpovědí, které Priessnitz diktoval svým sekretářům, a byly odesílány těm, kteří na dálku žádali o radu. 4 Priessnitzovi se jako málokomu dostalo uznání již za jeho života. Jezdili za ním tehdejší významné osobnosti (např. ruský spisovatel N. V. Gogol, první americká vystudovaná lékařka Elisabeth Blackwellová) a na základě jeho metod vznikaly v Evropě na mnoha místech podobná vodoléčebná zařízení (Rakousko, Německo, Francie, Anglie, Spojené státy americké) Sebastian Kneipp Sebastiana Kneippa můžeme v jistém smyslu považovat za Priessnitzova pokračovatele a následovatele. 6 Tento skromný, obětavý, ale také cílevědomý člověk a věhlasný léčitel Kneipp se narodil v Stefansriedu dne 17. dubna roku Jeho otec byl chudý bavorský tkalec a jeho syn se musel tomuto řemeslu také učit. Byl ale velmi chytrý, toužil dosáhnout většího vzdělání a dále studovat. Měl velký sen stát se knězem. V jeho době to byla ostatně jedna z mála možností, kdy studovat na kněze umožňovalo chudým studentům dosáhnout vyššího vzdělání. Nechtěl být tkalcem jako jeho otec a proto odešel od rodičů do světa. Měl štěstí, ujal se ho farář v Grönenbachu, kaplan Matěj Merkle. Začal Sebastiana učit a pomohl mu složit přísné přijímací zkoušky do třetí třídy gymnázia v Dillingách Sebastianovi bylo v té době již přes 20 let. Protože byl chudý a musel se velmi uskromňovat, tak se neustálé strádání podepsalo na jeho zdravotním stavu. Onemocněl tuberkulózou, která byla v tehdejší době prakticky neléčitelná a smrtelná. Kneipp na svůj stav skoro rezignoval a očekával svou brzkou smrt. Rád četl a náhodou se mu dostala do rukou kniha o léčení vodou, kterou napsal doktor Johann S. Hahn, vycházející ve svých podkladech právě z poznatků Vincenta Priessnitze. Kniha Kneippovi dodala novou naději a on se rozhodl léčbu studenou vodou na sobě začít praktikovat. Měl silnou vůli a odhodlání se uzdravit. Dobrý zdravotní stav byl totiž pro jeho ukončení studií velmi podstatný. 4 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN Vincent Priessnitz. Homeopatie a alternativní medicína [online] [cit ]. Dostupné z: 6 ATTL, Ph. D., Ing. Pavel. Vodní doktor Vincenz Priessnitz. Vademecum zdraví. 2007, Jaro

18 V Mnichově studoval nejprve filosofii a v roce 1850 byl přijat do kněžského semináře. Aby mohl být vysvěcen na kněze, musel předložit i pozitivní lékařské osvědčení o svém zdravotním stavu. Proto se každý den krátce nořil do studené vody Dunaje a tato drsná procedura měla na něj za několik měsíců příznivé účinky. Jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil. Uzdravil pak touto vodoléčbou nejen sebe, ale i svého přítele ze studií, a oba pak byli po ukončení studia vysvěceni na kněze. Jako kaplan působil krátce v několika farnostech, v roce 1855 se dostal na faru ve Wörishofenu. Zde pak již působil až do své smrti v roce Priessnitz Kneipp Kneipp by mohl být považován za jakéhosi pokračovatele Priessnitze, ale v léčení pokročil o mnoho dál. Používal pro své pacienty komplexní metodu léčby. Kromě toho také, na rozdíl od Priessnitze, napsal o svých zkušenostech a léčbě několik knih, cestoval a pořádal různé přednášky i pro odbornou veřejnost lékaře. V německy mluvících zemích je Kneipp nejen jako bavorský rodák velmi známou osobností, ale jeho jméno je i dobrá obchodní značka bylinné směsi, čaje, mastičky, zdravotní pantofle, atd. Řada této Kneippovy kosmetiky a produktů se prodává i na našem trhu. 8 V Československu, v době před druhou světovou válkou, bylo jeho jméno a metody také velmi populární. Ovšem po nástupu komunistů jeho jméno mizelo i z encyklopedií a naučných slovníků možná vadila i skutečnost, že byl vysvěceným katolickým knězem Kneippovo léčení Ve Wörishofenu začal Kneipp intenzivně pracovat na svých pokusech léčení vodou. Zpráva o zlepšení jeho zdravotního stavu pomocí koupelí ve studené vodě se rychle rozšířila a následkem toho ho začalo vyhledávat s prosbou o radu a pomoc stále více lidí. Ze začátku ordinoval jenom v klášterní prádelně, která se ukázala jako velmi praktická pro jeho metody polévání vodou. A protože byl v léčení na tehdejší dobu poměrně hodně úspěšný, počet pacientů, kteří ho navštěvovali, rychle narůstal. Kneipp žil velmi skromně, povýšen z kaplana na faráře byl až za dvacet pět let kněžské služby. Přesto ze svého pravidelného kněžského příjmu šetřil a s dobrovolnými finančními dary, které mu vděční uzdravení pacienti dávali, se mu podařilo vybudovat dvě nové budovy pro své léčení (dnes bychom to nazvali sponzorskými dary od pacientů). Sem pak přicházeli nemocní, ale 7 KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN Kneippova léčebná metoda [online]. Praha: Grada, 2011, s. 20 [cit ]. ISBN

19 přijížděli i významní lékaři, aby se seznámili s jeho metodami léčení a vše viděli na vlastní oči. Kneipp začal léčit z lásky k bližnímu a věřil, že to, co pomohlo jemu, může prospět i druhým. Napsal: Kdo byl kdysi v nouzi a bídě, dovede ocenit také nouzi a bídu svého bližního. 9 Chudé lidi léčil zdarma a nikdy nikoho neodmítl. Ovšem jeho úspěchy léčitele - kněze neunikly pozornosti ani politickým úřadům, kterým jeho popularita a množství lidí, kteří se okolo něj pohybovali a navštěvovali ho, nebyla vhod. Ani nepřízeň a zákazy úřadů nezabránili Kneippovi v dalším léčení. Sice doufal, že po vydání jeho knížky Léčení vodou (podle některých pramenů je název Moje léčba vodou ) bude mít méně pacientů, ale zmýlil se. Opak byl pravdou. Kniha, kterou napsal obyčejným srozumitelným způsobem tak, aby byla dostupná i prostému lidu, mu získala ještě větší popularitu. Musela být znovu vydávána a brzy byla přeložena do dalších jazyků, mimo jiných i do češtiny. Tento úspěch byl motivem k napsání jeho druhé knihy s názvem Jak žíti. Obě tyto knihy se vzájemně vhodně doplňují. Od roku 1890 vydává pro své příznivce a stoupence kalendář s radami a v roce 1891 vydává za pomoci několika mladších kněží publikace Rádce zdravých nemocných ( Rádce pro zdravé i choré ) a Ošetřování dětí. Dalším jeho spisem byl Můj odkaz a kodicil a Tak máme žít. 10 Ve Wörishofenu u lázeňských budov v létě pořádá přednášky, některé z toho byly vydány také tiskem. V dubnu 1893 měl Kneipp dvouhodinovou přednášku v Praze na Žofíně, další pak v Liberci a Jablonci. Přednášek se zúčastňovali jak odborníci z řad lékařů, tak i laici a ti, kdo už ve svých ústavech a lázních Kneippovu metodu a procedury aplikovali. A byla jich celá řada a to nejen v Německu, ale i v Čechách. Kneipp ve svých knihách sám píše, že nechce být průkopníkem nějakého zvláštního způsobu léčení. Přiznává, že metody léčby vodou několikrát měnil a jednotlivé postupy zkoušel vždy nejprve na sobě. Původní drsné způsoby měnil za mírnější a po třicetiletých zkoumáních a zkušenostech určil dle svého nejlepšího svědomí ty nejpříznivější a nejjistější způsoby používání léčby. Vždy zdůrazňoval, že je třeba vycházet z individuální diagnózy pacienta, upozorňoval, že nesouhlasí s některými jednotně používanými způsoby léčení pacientů v lázních. Jeho způsob léčení spočíval v délce dané procedury, např. krátkost polévání studenou vodou. Věděl, že ne každý nemocný snese drsnější metody a je třeba přejít k mírnějším způsobům léčby. Jednotné procedury 9 KNEIPP, Sebastian. Léčení vodou. Praha: EUROprint, ISBN KŘÍŽEK, Vladimír. Obrazy z dějin lázeňství. Praha: Libri, ISBN

20 v lázních se mu zdály příliš silné, jednostranné a nepřizpůsobené jednotlivému pacientovi (dnes klientovi) dle potřeby. Zároveň ve svých spisech vyjadřuje své stanovisko, že nechce být v opozici proti lékařským postupům, naopak, že rád přijme poučení a radu. Věřil, že lékařští odborníci budou rádi, když jim předá své sice laické, ale mnohaleté zkušenosti. Přál si, aby lékařští odborníci dále léčení vodou studovali a rozvíjeli. To se mu v podstatě splnilo, mnoho lékařů za ním přijíždělo a jeho metody důkladně studovalo. Kneipp netoužil po vyznamenáních, byl velmi skromný, ale nebál se říci pacientovi i ty nejhorší věci. Vzorně plnil i své kněžské povinnosti. Založil nadace pro místní chudinu. Pro děti, které miloval a cítil se mezi nimi velmi spokojený, zařídil nemocnici. Přestože byl prostý praktik, byl dost chytrý, aby se vyhnul obvinění z šarlatánství a nikdy nenapadal graduované lékaře. Naopak, nabádal ke spolupráci s nimi a nevylučoval léčbu léky. 11 Někteří ho nazývali mastičkářem nebo fušérem, jak sám uvádí, ale to mu nevadilo, většina lidí ho uznávala a chválila. V roce 1894 navštívil papeže v Římě a provedl mu několik vodoléčebných procedur. Velmi ho dojalo, když ho papež Lev XIII. vyznamenal tím, že ho jmenoval domácím prelátem. 12 Kneipp zemřel po asi půlroční nemoci - pravděpodobně na rakovinu močového měchýře, jak se uvádí v některých pramenech. Jinde jsem se však dočetla i verze, že zemřel v důsledku nádoru či vředů. Jisté je, že jeho smrti litovaly tisíce příznivců a vděčných pacientů Kneippova metoda Kneipp, na rozdíl od Priessnitze, nebyl tak velkým zastáncem léčení jen pomocí studené vody. Dle jeho přesvědčení k léčbě nemocí patří i zdravý životní styl, takže kromě vodoléčby je třeba zaměřit pozornost i k pohybu, pobytu na zdravém vzduchu, využití přírodních bylin, vyvážené stravě a dušení rovnováze. Důležitost přikládal také předcházení nemocem, dnes bychom řekli prevencí, např. otužováním. Podstatu nemoci viděl v poruchách krevního oběhu a v obsahu škodlivých a chorobných látek, které se člověku dostaly do krve. 11 BOBÍKOVÁ, Lenka. České kneippování. Deník PRÁVO. 2009, č Léčení podle Kneippa. Lípa: Ludmila Velcerová, ISBN

Wellness a animace v rekreačním hotelu

Wellness a animace v rekreačním hotelu Wellness a animace v rekreačním hotelu Diplomová práce Bc. Lenka Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o.

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o. Wellness v ČR Autor: Mgr. Jiří Poděbradský EPO consult, s.r.o. Praha 2008 Wellness v ČR Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Foto:

Více

Hladovění pro zdraví. MUDr. Vilma Partyková (1998)

Hladovění pro zdraví. MUDr. Vilma Partyková (1998) Hladovění pro zdraví MUDr. Vilma Partyková (1998) Upozornění Tato kniha podává ucelený přehled informací o metodě léčebného hladovění, získaných ze světové literatury a vlastních poznatků. V žádném případě

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Filip Zeman Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského kraje Bakalářská práce 2014 Vývoj sektoru služeb a jeho vliv na ekonomiku Karlovarského

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Martin Adámek Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce 2014 Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce Martin Adámek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů

Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi. Veronika Tomšů Ubytovací a stravovací služby v lázních Luhačovice a Ostrožské Nové Vsi Veronika Tomšů Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje charakteristiku lázeňství a lázeňských služeb. Je především

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: B6208 Ekonomika na management Studijní obor: Obchodní podnikání - cestovní ruch Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK JAK LÉČIL EDGAR CAYCE nejslavnější americký léčitel a jasnovidec CESTA KE ZDRAVÍ POMOCÍ ZNÁMÝCH POTRAVIN A POZITIVNÍCH ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ Věnováno těm, kdož chtějí vykročit

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU

NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU NĚKOLIK SLOV Z VÝKONÉHO VÝBORU Vážení kolegové bechtěrevici, v lednovém čísle časopisu jsem psal o tom, že si v letošním roce připomeneme kulaté, dvacáté výročí od vzniku našeho občanského sdružení. Zmínil

Více

Orientální kosmetika. Šungit. kámen zdraví. Klinika, které na vás záleží. Lékařský magazín. PhDr. Hana Khlaif. str. 3

Orientální kosmetika. Šungit. kámen zdraví. Klinika, které na vás záleží. Lékařský magazín. PhDr. Hana Khlaif. str. 3 B.O.D.Y. Lékařský magazín 7. ročník, listopad 2013, 45,- Kč PhDr. Hana Khlaif Šungit kámen zdraví Klinika, které na vás záleží Orientální kosmetika str. 3 SHUNGIT INSPIRE S.R.O. prodej zdravotních pomůcek

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

Význam piva v gastronomii a lázeňství

Význam piva v gastronomii a lázeňství Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEŠKOVÁ LUDMILA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LEŠKOVÁ LUDMILA FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Ludmila Lešková Studijní obor:

Více

Taneční festival jako motivace k účasti v cestovním ruchu

Taneční festival jako motivace k účasti v cestovním ruchu Taneční festival jako motivace k účasti v cestovním ruchu Bakalářská práce Nikola Slavíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management volného času

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Tereza Ježková ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY Z HLEDISKA MARKETINGU Diplomová práce 2013 ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ ZALOŽENÍ SOUKROMÉ

Více

listy2/2013 Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan

listy2/2013 Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan p o d i a t r i c k é Mgr. Ludmila Duchoňová rozhovor s mistrem sportu E-learningové vzdělávání Za veletrhem do Letňan listy2/2013 Mezioborový zpravodaj České podiatrické společnosti Vliv povolání na pohybový

Více

UNIVERZITA PARDUBICE HIPOTERAPIE-POMOC NA KOŇSKÉM HŘBETĚ

UNIVERZITA PARDUBICE HIPOTERAPIE-POMOC NA KOŇSKÉM HŘBETĚ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA SOCIÁLNÍCH VĚD HIPOTERAPIE-POMOC NA KOŇSKÉM HŘBETĚ Bakalářská práce Pardubice 2010 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D. Vypracovala: Simona

Více

Inovace nabídky hotelu Stein

Inovace nabídky hotelu Stein VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin Záboj Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce 2014 Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce Bc. Martin Záboj Vysoká škola hotelová v Praze

Více