Stráž nad Nežárkou. Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová. Podpis: Otisk úředního razítka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stráž nad Nežárkou. Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová. Podpis: Otisk úředního razítka"

Transkript

1 Opatření obecné povahy - změna č.2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou Správní orgán, který změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou vydal: Záznam o účinnosti Oprávněná úřední osoba pořizovatele. Jméno a příjmení: Ivana Přibylová Zastupitelstvo obce Stráž nad Nežárkou Číslo jednací: VÚP 20670/09/Pb Datum vydání: Datum nabytí účinnosti:. Funkce: referent Městského úřadu, odboru výstavby a územního plánování, Jindřichův Hradec Podpis: Otisk úředního razítka Projektant : Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad odbor výstavby a úz. plánování Jindřichův Hradec Datum: červenec 2009

2 Obsah: 1. TEXTOVÁ ČÁST a) vymezení zastavěného území 3 b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3 c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4 d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování 5 e) koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a pod. 7 f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ( hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití těchto ploch, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 9 g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 13 h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 14 i) vymezení ploch a koridorů územních rezerv 14 j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 14 k) stanovení pořadí změn v území (etapizace) 14 l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 14 GRAFICKÁ ČÁST (příloha č. 1) N1- výkres základního členění N2- hlavní výkres N3 - výkres VPS, VPO a asanací. N4 výkres pořadí změn v území (etapizace) 2

3 Město STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU Č.j.: VÚP 20670/09/Pb Ve Stráži nad Nežárkou: Zastupitelstvo města Stráž nad Nežárkou, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen stavební zákon ), za použití ust. 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v y d á v á tuto změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU : schváleného usnesením Obecního zastupitelstva Stráž nad Nežárkou pod bodem f) ze dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Stráž nad Nežárkou č. 1/1997 vydaná Obecním Zastupitelstvem Stráž nad Nežárkou dne a změněnou změnou č. 1 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou schválenou usnesením Obecního zastupitelstva Stráž nad Nežárkou č. I/d ze dne , jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Stráž nad Nežárkou č. 1/2000 ze dne : závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 1. Textová část změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou, skládající se z obsahu níže uvedených kapitol v rozsahu 14 stránek textu: a) vymezení zastavěného území Zastavěné území města je vymezeno schváleným ÚPnSÚ a jeho změnou č. 1 k datu Lokalita 2b a 2e se nachází v zastavěném území města, lokality 2a, 2c a 2d mimo zastavěné území, v jeho přímé návaznosti. b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Veškerý návrh zastavitelných ploch je navržen v prostorovém a architektonickém souladu se stávající zástavbou. Stejně tak plochy veřejné a ochranné zeleně a plochy technické vybavenosti (ČOV) jsou zahrnuty do stávajícího prostředí, jehož hodnotu tím zlepšují. Funkční obsah navržených ploch je logickým pokračováním ploch pro bydlení, technickou vybavenost, veřejnou zeleň a ochrannou zeleň v místě, kde je změna navržena. 3

4 Na všech plochách navržených změnou budou respektovány urbanistické a architektonické hodnoty území, objekty budou svým objemem a charakterem (architektonickým a materiálovým řešením) respektovat okolní stávající zástavbu a dodržovat ráz města. Přírodní hodnoty ve správním území města Stráž nad Nežárkou tvoří především chráněná krajinná oblast (dále jen CHKO ) Třeboňsko. Lokality změn 2a, 2b, 2d a 2e jsou na území CHKO, lokalita 2 c se nachází při její hranici. Při realizaci výstavby na navržených plochách budou respektovány regulativy uvedené v kapitole f stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně podmínek prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu. Kulturní hodnoty Pro lokality změny č. 2 jsou určující pohledy na hlavní historické dominanty města tj. areál renesančně barokního zámku s neorenesanční radnicí. Vzhledem k tomu je nutné dodržení podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro obytnou nízkopodlažní zástavbu, smíšenou zástavbu bydlení s podnikáním v lokalitách 2a a 2e. Lokalita 2A je určená k prověření změn jejího využití územní studií viz kap. j c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Urbanistická koncepce schváleného územního plánu sídelního útvaru není změnou č. 2 dotčena. Zastavitelné plochy ve změně č. 2 sledují urbanistickou koncepci kompaktního soustředěného zastavění, která je pokračováním současného stavu a veškeré rozestavěnosti, která ve městě probíhá. Lokalita 2a - návrh pro bydlení v lokalitě Písky Jedná se o volnou plochu mezi zastavěným územím města a stávající stanicí pohonných hmot. Plocha navržená pro bydlení přímo navazuje na západní část města, která je zastavěna rodinnými domy. Funkční uspořádání této lokality respektuje okolní zástavbu a stávající objekty občanské vybavenosti včetně požadavků na ochrannou zeleň. Je navrženo členění lokality na smíšenou obytnou zástavbu podél stávající přístupové komunikace do centra města ( bývalá I/34) a stejně tak v sousedství stávající čerpací stanice pohonných hmot oddělené navrženou ochrannou zelení. Ve vnitřní části plochy lokality 2a severním směrem je navrženo monofunkční členění pro plochy bydlení rodinné domy. Prostorové a urbanistické uspořádání bude respektovat okolní zástavbu a bude navazovat na stávající rodinné domy v sousedství a na ochrannou zeleň navrženou v sousedství čerpací stanice pohonných hmot. Případný negativní vliv blízkosti čerpací stanice PHM a střet navrhovaného využití s vodovodem, který probíhá lokalitou 2a, bude řešen při zpracování územní studie a v navazujících řízeních. Lokalita je funkčně i prostorově členěna pro reálnou etapizaci a dosažitelný výhled vyjádřený rezervní plochou viz kap. i.) Lokalita 2b Lokalita 2b vymezuje plochu technické infrastruktury ČOV v místě souběhu hlavních kanalizačních řadů v zastavěném území. Jedná se o několik změn funkčního využití území ze změny č. 1 a sice: změna z plochy zahrad a části místní, obslužné komunikace na plochu technické infrastruktury ČOV, 4

5 změna z plochy obytné zástavby nízkopodlažní RD a části místní obslužné komunikace na plochu rekreace zahrady změna z plochy technické infrastruktury ČOV na plochy smíšené nezastavěného území a plochy zemědělské ZPF louky. Lokalita 2c Navrhuje funkční změnu pozemků sousedících se stávající zahrádkářskou (rekreační, chatovou) lokalitou u rybníka Konopný z ploch sportu a rekreace na plochy bydlení rodinné domy. Zastavitelná plocha pro bydlení plně respektuje ochranné pásmo silnice III. třídy. Jako oddělení budoucí zástavby od lokálního biocentra je nutné respektovat stávající vzrostlou zeleň podél. Rovněž při případných úpravách místní komunikace bude brána zřetel na stávající zeleň podél této místní komunikace. Prostorové a urbanistické uspořádání bude respektovat původní typ architektury malých venkovských rodinných domů, které jsou typické pro zástavbu na okraji města Stráž nad Nežárkou. Lokalita 2d plochy rekreace včetně přestavby objektu bývalé bramborárny. Jedná se o plochu v prostoru mezi dětským rekreačním táborem (sportoviště, rekreační plocha, dřevěné chatky) a původním lihovarem (přičemž budova lihovaru není do přestavby zahrnuta). Plocha zasahuje do regionálního biokoridoru. S ohledem na krajinný fenomén údolí řeky Nežárky je navržena plocha rekreace tak, že respektuje vymezený regionální biokoridor. V ploše navržené pro rekreaci je nutné zachovat přístup k okolním pozemkům, zejména k nemovitosti na pozemku parc. č. st V lokalitě 2e se jedná o změnu funkce plochy veřejné zeleně (dle ÚPnSÚ) na bydlení (rodinný dům) Tento pozemek je za ochranný valem a protihlukovou zdí stávající silnice I/34. Objemové a architektonické řešení rodinného domu bude svými parametru odpovídat sousední obytné zástavbě tvořené rodinnými domy. Systém sídelní zeleně Plochy pro zeleň jsou v lokalitě 2a vymezeny pro účel ploch veřejných prostranství parková úprava a ploch veřejných prostranství obslužné a pěší komunikace, veřejná zeleň společně s plochou ochranné zeleně v sousedství areálu stávající čerpací stanice pohonných hmot ( ČSPH). Plocha pro zeleň v parkové úpravě a ochranné zeleně jsou vzájemně propojeny a tvoří západní okraj vymezení lokality 2a. Jedná se ochranu proti prašnosti z eventuelního budoucího provozu těžby štěrkopísků v nedalekém sousedství. V lokalitě 2b zůstává bez další funkční změny stav ploch pro rekreace zahrady, jejichž pozemky byly předchozí změnou ÚPnSÚ určeny pro individuelní zástavbu rodinnými domy. Návrhem změny č. 2 budou ponechány tyto zahrady v současné stavu tj. měšťanské zahrady - soukromé zázemí stávajícího obytného prostředí historických městských domů. d) koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování Doprava Dopravní skelet schváleného ÚPnSÚ nebude změnou č. 2 dotčen. Lokalita 2a napojena ze stávající příjezdové komunikace do města přiléhající k jižnímu okraji řešené lokality (bývalá silnice I/34). Celková plocha změny je dále členěna návrhem obslužných komunikací s chodníky, s dostatečnou rezervou pro veřejnou zeleň. Navrhování komunikací musí být v souladu s příslušnými normami. Umístění obytné zástavby na 5

6 plochách smíšených obytných bude provedeno v územní studii na základě posouzení hlukové zátěže ze stávající silnice III. třídy (bývalá I/34). Lokality 2b. 2d a 2e jsou obslužitelné ze stávajících komunikací, lokalita 2e je chráněna před nadměrným hlukem z komunikace I/34 stávajícím valem a protihlukovou zdí. Lokalita 2c je přístupná ze stávající silnice III/1532 a z obslužné místní účelové komunikace, která je navržena pro úpravu šířkové uspořádání, které vyhoví oboustrannému provozu. Hluk na silnici III/1532 nebyl kvantifikován. Nelze proto předpokládat, že by tato silnice byla zdrojem nadlimitního hluku z dopravy. Technické vybavení Vodohospodářské řešení Zásobování vodou Lokalita 2a Bude napojena ze stávající vodovodní sítě odbočka ze skupinového vodovodu Pleše - Hamr. Lokalita 2c Bude napojena na vodovodní řad, který zásobuje nedaleké hřiště a sousední chatovou lokalitu Lokalita 2d Pro lokalitu je navrženo individuální řešení (studny, vrty). Lokalita 2e Bude napojena ze stávající vodovodní sítě. Kanalizace Lokalita 2a Navržená zástavba v této lokalitě bude odkanalizována oddílným systémem na centrální ČOV. Podrobné řešení odkanalizování lokality a odvedení povrchových vod bude řešeno předepsanou územní studií. Lokalita 2b Navržená plocha technické infrastruktury - ČOV Stráže nad Nežárkou je navržena hranice negativního vlivu ČOV 10 m od objektu ČOV. Lokalita 2c Čištění odpadních vod bude prováděno individuálně jímkami na vyvážení. Lokalita 2d Pro zástavbu v lokalitě je navrženo individuální řešení čištění odpadních vod - domovní ČOV, které lze napojit na trvale zvodnělou vodoteč, nebo jímky na vyvážení Lokalita 2e Navržená zástavba v této lokalitě bude odkanalizována na centrální ČOV. Zásobování energiemi Zásobování el.energií Lokalita 2a. Napojení lokality je možné ze stávající sloupové trafostanice hřbitov která musí být přestrojena a vybavena novým transformátorem 22/0,4kV-630kVA. Za předpokladu, že výstavba rodinných domků bude členěna na etapy, bude dle nárůstu potřeby el.energie možno v koncové části zástavby vybudovat další sloupovou trafostanici s transformátorem kVA. Vybudování trafostanice je možné na stávajícím kmenovém vedení 22kV Stávající venkovní vedení s trasou mezi plánovanou zástavbou zůstane zachováno při dodržení ochranných. Lokalita 2b. Napojení ČOV je bude ze stávající sítě NN. 6

7 Lokalita 2c. Napojení lokality je možné ze stávající trafostanice obec. Lokalita 2d. Zajištění požadovaného příkonu bude ze stávající trafostanice lihovar. Lokalita 2e. Napojení na stávající venkovní rozvod NN. Zásobování teplem Lokalita 2a je navržena k plynofikaci. Lokalita bude napojena ze stávající STL plynovodní sítě. Lokality 2c, 2d, 2e v těchto lokalitách se neuvažuje s plošnou plynofikací. Elektrické vytápění není plošně uvažováno, pouze jako doplněk k ostatním médiím. Pro zásobování teplem budou využity obnovitelné zdroje energie např dřevní hmota a biomasa. Dále se uvažuje s využitím tepelných čerpadel a solárních kolektorů. Nakládání s odpady Současný stav nakládání s odpady není změnou dotčen a je vyhovující pro rozšíření zástavby navržené změnou č. 2. V lokalitě 2a bude územní studií řešena plocha pro sběrné místo tříděného odpadu (kontejnery pet lahve, papír atd.). e) koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a pod. Změnou č. 2 ÚPnSÚ Stráž nad Nežárkou není koncepce krajiny dotčena. V lokalitě 2b a 2d je respektováno vymezení regionálního biokoridoru včetně lokálního biocentra v lokalitě 2b. Přestavba objektu bývalé bramborárny v lokalitě 2d vytvoří podmínky pro zlepšení stávající situace na celé vymezené ploše lokality. Lokalita 2a Přímo souvisí se současným obytným územím na západním okraji města. Rozsah této plochy je zcela na volných zemědělských pozemcích a systémově vyplňuje území mezi koridorem stávající I/34 na straně jižní a údolím řeky Nežárky na straně severní.toto cca 10 ha území je návrhem změny č. 2 členěno na dvě etapy návrhu a územní rezervu. Vzhledem k monofunkčnosti zemědělského využívání těchto ploch neexistují zde kolizní situace ovlivňující územní systém ekologické stability protierozní opatření, ochranu před povodněmi, dobývání nerostů apod. Prostupnost krajiny z hlediska její bioty v této je lokalitě zabezpečena realizací interakčních prvků zeleně podél stávajícího uspořádání komunikací a po obvodu zastavitelné plochy. Lokalita 2b změna plochy technické infrastruktury - ČOV mimo prostor inundace řeky Nežárky se týká volných pozemků uvnitř současně zastavěného území města. Tento návrh navrací převážnou část pozemků původně určených k zastavění do jejich původních kultur a sice zahrady a louky. Přitom je respektován regionální biokoridor a lokální boicentrum. Lokalita 2c původně schválené plochy platného ÚPnSÚ pro sport a rekreaci jsou v návrhu změny funkčního využití určeny pro bydlení v rodinných domech. Z hlediska dostupnosti a lokalizace těchto dosud volných pozemků není záměr nového funkčního využití v rozporu se sousedícími krajinnými prvky a sice: pozemky určené pro funkci lesa, plochy lokálního biocentra v prostoru rybníka Trávný (za sousedícím pozemkem silnice III. třídy směr Pístina), 7

8 Návaznost na rekreační chatovou lokalitu podél místní komunikace je v přímém sousedství rybníka Konopný a okolní zemědělské krajiny s převahou zatravněných pozemků. Lokalita je díky dostupnosti k městské zástavbě dobře obslužitelná a je tudíž součástí městských zastavitelných ploch. Lokalita 2d rekreační zařízení Nedvězí Funkční využití ploch pozemků v lokalitě 2d z určité části rekultivuje původní devastaci pozemku z doby fungování lihovaru. Týká se cca větší třetiny plochy řešené změnou. Zbývající dvě třetiny pozemku jsou zalesněny náletem smíšeného porostu s převahou borovice. Původně byly tyto plochy určeny pro lokální těžbu písku a z části obdělávány. Podstatná část řešeného území se tudíž nachází v ochranném pásmu lesa a část řešené lokality je součástí vymezeného regionálního biokoridoru vodního toku řeky Nežárky. Toto řešené území, jeho funkční využití je limitováno celou řadou podmínek v rámci celkového krajinného rázu lokality. Jednou z podstatných je zákonem stanovené ochranné pásmo lesa a případné stanovení limitu pro rekreační zátěž z titulu ÚSES a prostupnosti krajiny na straně jedné a z titulu určeného dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku. Lokalita 2e nemá vliv na koncepci uspořádání krajiny. Závěr této kapitoly lze shrnout v těchto bodech: Koncepce uspořádání krajiny - Změnou č. 2 ÚPnSÚ Stráž nad Nežárkou není koncepce krajiny dotčena. Přestavba objektu bývalé bramborárny v lokalitě 2d vytvoří podmínky pro zlepšení stávající situace na celé vymezené ploše lokality, která je viditelná z průjezdu silnice I/34 jako krajinný fenomén zalesněného reliéfu zalesněného údolí Nežárky. Územní systém ekologické stability - V lokalitě 2b a 2d je respektováno vymezení regionálního biokoridoru včetně lokálního biocentra v lokalitě 2b. Prostupnost krajiny - není změnou dotčena. Jsou zachovány všechny stávající významné krajinné prvky a obslužné a účelové komunikace. Protierozní opatření - není změnou navrhováno Ochrana před povodněmi - není změnou navrhována Rekreace - rekreační zařízení Nedvězí. Funkční využití ploch pozemků v lokalitě 2d z určité části rekultivuje původní devastaci pozemku z doby fungování lihovaru. Přestavba objektu bývalé bramborárny v lokalitě 2d vytvoří podmínky pro zlepšení stávající situace na celé vymezené ploše lokality, která je viditelná z průjezdu silnice I/34 jako krajinný fenomén zalesněného reliéfu zalesněného údolí Nežárky. Podrobněji viz text pro lokalitu 2d. Dobývání nerostů - chráněné ložiskové území pro těžbu štěrkopísků viz. výkres širších vztahů změny č. 2 - Budoucí těžba v dobývacím prostoru v blízkosti lokality 2d a 2a nesmí překročit zákonem stanovené hygienické limity pro hluk a prašnost V řešeném území se nenachází plochy pro dobývání ložisek. Navržené lokality nejsou ohroženy přívalovými vodami. 8

9 f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití ( hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití těchto ploch, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ( např. výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) Podmínky využití ploch navržených změnou č. 2: Plochy bydlení rodinné domy Hlavní využití bydlení v samostatných rodinných domech Přípustné zřizovat a provozovat na tomto území stavby pro bydlení v rodinných domech, které mají odpovídající zázemí užitkové zahrady doplňková stavba ke stavbě hlavní parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným a podmíněně přípustným využitím území zřizovat veřejné prostranství obsahující technickou infrastrukturu, obslužné komunikace, chodníky, zeleň zřizovat místa pro tříděný odpad Podmíněně přípustné zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost při splnění hygienických limitů ( hluk prašnost, exhalace apod.), která svým charakterem nesmí narušovat obytnou funkci (např. některé nevýrobní služby, nebo administrativa na úrovni těchto služeb, popřípadě malé pečovatelské nebo zdravotnické zařízení) zřizovat a provozovat občanskou vybavenost při splnění hygienických limitů (hluk, prašnost), která svým charakterem nebude narušovat obytnou funkci ( např. krejčovství, prodejna apod.) Nepřípustné jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami stavby pro výrobu velkokapacitní stavby občanského vybavení velkokapacitní stavby pro dopravu velkokapacitní stavby technického vybavení Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu Objekty budou svým objemem a charakterem (architektonickým a materiálovým řešením) respektovat okolní stávající zástavbu a dodržovat ráz města Lokalita 2a - hmotové a prostorové uspořádání na pozemcích pro rodinné domy bude respektovat následující parametry - zastavěná plocha pozemku do 25% plochy parcely, výškové uspořádání max. 1NP s možností využití podkroví, zastřešení bude převážně sedlové, polovalbové a valbové střechy s hřebenem v podélné ose stavby, sklony střech v rozmezí

10 Lokalita 2c - hmotové a prostorové uspořádání na pozemcích pro rodinné domy bude respektovat následující parametry - zastavěná plocha pozemku do 25% plochy parcely, výškové uspořádání 1NP s možností využití podkroví, zastřešení formou sedlové, polovalbové a valbové střechy s hřebenem v podélné ose stavby a s minimálním přesahem střešních rovin, sklony střech v rozmezí provedení staveb v tradiční hmotové i materiálové skladbě - Prostorové a urbanistické uspořádání bude respektovat původní typ architektury malých venkovských rodinných domů, které jsou typické pro zástavbu na okraji města Stráž nad Nežárkou. Plochy smíšené obytné Hlavní využití Bydlení s možností výstavby objektů pro občanské vybavení a podnikatelské aktivity městského charakteru. Přípustné objekty pro bydlení polyfunkční objekty, které mohou obsahovat byty a provozovny v souladu s provozováním funkce hlavní zařízení pro drobnou podnikatelskou činnost, která svým charakterem nesmí narušovat obytnou funkci nad zákonem stanovené limity (např. malé spedice zboží a jeho skladování nepotravinářského původu, prodejny a opravny domácích spotřebičů a malé mechanizace pro údržbu zahrady) zpevněné plochy pro pěší, parkovací stání, odstavná stání, garáže a doplňkové skladovací objekty pro potřeby vyvolané přípustným využitím území zřizovat veřejné prostranství obsahující technickou infrastrukturu, obslužné komunikace, chodníky, zeleň Nepřípustné jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami velkokapacitní stavby pro výrobu a skladování velkokapacitní stavby občanského vybavení velkokapacitní stavby pro dopravu velkokapacitní stavby technického vybavení Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu hmotové a prostorové uspořádání na pozemcích pro zástavbu bydlení s podnikáním bude respektovat následující parametry- zastavěná plocha pozemku do 40% plochy parcely, výškové uspořádání max. 1NP s možností využití podkroví, zastřešení - sedlové,polovalbové a valbové střechy s hřebenem v podélné ose stavby,sklony střech v rozmezí Členění pozemků podél původní silnice I. třídy bude splňovat podmínku pro umístění zástavby pro podnikání v kompaktním řadovém uspořádání orientovaném do uličního prostoru příjezdové silnice do města. Jedná se o dosažení protihlukové bariery snižující hlukovou zátěž vůči obytné zástavbě v zázemí z provozu na této silnici do hloubky celého území. 10

11 Plochy rekreace hromadná rekreace Hlavní využití zařízení pro autoturistiku s krátkodobým eventuelně celoročním pobytem Přípustné samostatné chatové objekty provozní objekt s hygienickým zázemím zpevněné plochy pro karavan kemp plochy pro auto kemp stany víceúčelová hřiště parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím obslužné komunikace pro potřeby vyvolané přípustným využitím osazení drobné architektury (lavičky, odpadkové koše, výstavba altánu, dětské herní prvky, ohniště atd.) výsadba zeleně (stromy a keře obvyklé v dané lokalitě) Nepřípustné jiné než přípustné využití Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu chatky přízemní objekty obdélníkového tvaru se sedlovou střechou o sklonu provozní objekt půdorys obdélníkového tvaru, výškové uspořádání přízemí + obyvatelné podkroví, popřípadě dvoupodlažní objekt se zapuštěným přízemím, sedlová střecha se sklonem stavby budou provedeny z klasických materiálů dle pravidel pro výstavbu v CHKO Třeboňsko Plochy rekreace - zahrady Hlavní využití pobytová, okrasná a užitková funkce pro bydlení ve stávajících přilehlých rodinných domech Přípustné možnost oplocení možnost výstavby vedlejšího objektu ke stavbě hlavní Nepřípustné jsou veškeré činnosti (včetně zařízení chovatelských, pěstitelských), které zatěžují, nebo překračují stupeň zátěže, nebo režim stanovený vyhláškou obce a příslušnými hygienickými normami Stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu v rámci výstavby objektů vedlejších ke stavbě hlavní je přípustné realizovat v rámci zahrady trvalý objekt max. do 50 m2 Plochy veřejných prostranství obslužné a pěší komunikace, veřejná zeleň - parková úprava Hlavní využití Plochy sloužící k výstavbě obslužných a pěších komunikací a k obnově a zachování stávající sídelní zeleně a zakládání zeleně nové formou zeleně veřejné na pozemcích přístupných veřejnosti 11

12 Přípustné provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem nenaruší funkci plochy a původní skladbu dřevin. zatravnění ploch výsadba okrasné a ochranné zeleně (domácí okrasné keře a stromy, květinové záhony) osazení drobné architektury (lavičky, odpadkové koše, výstavba altánu, dětské herní prvky atd.) obslužné komunikace, pěšiny, chodníky osazovat obecní mobiliář Nepřípustné jiné než přípustné využití Plochy veřejných prostranství ochranná zeleň Přípustné výsadba ochranné zeleně ( domácí keře a stromy) realizace protihlukových opatření Nepřípustné jiné než přípustné využití Plochy technické infrastruktury Přípustné výstavba objektu ČOV výsadba ochranné zeleně Nepřípustné - veškeré stavby trvalého charakteru nesouvisející s danou funkcí Plochy smíšené nezastavěného území Hlavní využití Pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, založení a údržba prvků ÚSES a všech interakčních ploch a prvků vyskytujících se ve volné krajině Přípustné všechny plochy ostatní ve volné krajině nezastavitelné území, sloužící jako remízy, jako ponechané meze mezi jednotlivými účelovými pozemky na zemědělských i zalesněných pozemcích realizace prvků ÚSES včetně interakčních prvků Podmíněně přípustné v nezbytných případech liniové inženýrské stavby (konkrétně příčné křížení s biokoridorem, vodohospodářská zařízení, čistírny odpadních vod a podobně). manipulační plochy pro údržbu krajiny pouze na pozemcích, které nejsou zařazeny do prvků ÚSES Nepřípustné jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu ploch, které jsou potřebné k založení chybějících prvků ÚSES veškeré stavby mimo podmíněně přípustných Plochy zemědělské ZPF - orná půda Přípustné intenzivní a extenzivní hospodaření s ornou půdou provádět změnu kultury na trvalý travní porost 12

13 Podmíněně přípustné zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území Nepřípustné zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná, nebo podmíněně přípustná Plochy zemědělské ZPF - louky Přípustné intenzivní a extenzivní hospodaření na trvalých travních porostech zřizování pastvin výstavba přístřešků, které slouží k ochraně zvířat před nepřízní počasí při sezónním chovu na pastvinách Podmíněně přípustné umisťovat jednoduché stavby zemědělské výroby ( např. seníky, včelíny, bažantnice apod.) za předpokladu, že bude zabezpečena potřebná příjezdová a manipulační plocha zřizovat sítě a zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území zornění TTP pokud nedojde k ohrožení území erozí zalesnění bude možné vždy až po dohodě s příslušnými dotčenými orgány státní správy a po projednání s orgány ochrany ZPF v případech neodporujících zákonu Nepřípustné zřizovat a provozovat jakákoliv zařízení (zejména stavby), která nejsou uvedena jako přípustná, nebo podmíněně přípustná Výstupní limity - navržena hranice negativního vlivu ČOV 10 m od objektu kanalizačního zařízení. - min. vzdálenost objektů od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa a to 25m od hranice PUPFL.. - budoucí těžba v dobývacím prostoru přiléhajícím v lokalitě 2d a 2a nesmí překročit stanovené hygienické limity hluku a prašnosti pro bydlení a rekreaci g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit kód účel katastrální území VPS 1 Plochy základní dopravní Stráž nad infrastruktury v lokalitě 2a Nežárkou parcelní číslo 320/5, 302/1, 302/3, 1393/1, 171, 183/2, 190/1 Změnou č. 2 nejsou navrhována veřejně prospěšná opatření, ani plochy pro asanaci. 13

14 h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Nejsou navrhovány VPS a VPO, kde lze uplatnit předkupní právo. i) vymezení ploch a koridorů územních rezerv Severní část řešeného území lokality 2a je navržena jako územní rezerva pro obytnou zástavbu. Této rezervy lze využít až poté, kdy pro min 80% ploch navržených pro zástavbu v I. a II. etapě výstavby v lokalitě 2a bude vydáno pravomocné rozhodnutí. j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Lokalita 2a - podmínkou využití je zpracování územní studie. Lhůta pro pořízení studie po dobu platnosti ÚPnSÚ.. Územní studie bude řešit napojení na technickou infrastrukturu, urbanistické řešení území (šířky a funkční uspořádání veřejných prostranství včetně výsadby zeleně, parcelace pozemků, vjezdy na pozemky, stavební čáry, architektonické a objemové řešení objektů případný střet plochy s vodovodním řadem), dále viz kap. c) a d). k) stanovení pořadí změn v území ( etapizace) V lokalitě 2a jsou konkrétně vymezeny plochy pro I. a II. etapu zástavby. Tyto plochy jsou dimenzovány podle koncepce postupu realizace hlavních městských komunikací a inženýrských sítí. I. etapa výstavby přímo navazuje současně zastavěné území města. Ploch zařazených do II. etapy výstavby lze využít až poté, kdy pro min 80% ploch navržených v I. etapě výstavy bude vydáno pravomocné rozhodnutí l) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Návrh změny č. 2 ÚPnSÚ Stráž nad Nežárkou obsahuje: 14 listů Grafická část je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (příloha č. 1) skládající se z níže uvedených výkresů: N1- výkres základního členění v měř. 1 : 5000 N2- hlavní výkres v měř. 1: 5000 N3 - výkres VPS, VPO a asanací v měř. 1: 5000 N4 výkres pořadí změn v území (etapizace) v měř. 1: 5000 Ode dne účinnosti této změny ( 173 odst. 1 správního řádu) se v ustanoveních, které řeší změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Stráž nad Nežárkou nepoužije obecně závazná vyhláška obce Stráž nad Nežárkou č. 1/1997a 1/2000 vydaná Obecním zastupitelstvem Stráž nad Nežárkou. 14

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: MĚSTO STÁRKOV DATUM: 10/2015 NÁVRH ÚP STÁRKOV 2 Zastupitelstvo města Stárkov,

Více

A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ. Hranice zastavěného území je vymezena v hlavním výkrese k datu 31.12.2008.

A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ. Hranice zastavěného území je vymezena v hlavním výkrese k datu 31.12.2008. 1 - ÚZEMNÍ PLÁN A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Hranice zastavěného území je vymezena v hlavním výkrese k datu 31.12.2008. B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Rozvoj obce Rozvoj obce

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPÁNOVICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH NÁVRH ÚP Datum : srpen

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BRANSOUZE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice

ČEJETICE ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Opatření obecné povahy územní plán Čejetice ÚZEMNÍ PLÁN ČEJETICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: a) správní orgán, který územní plán vydal: zastupitelstvo obce Čejetice, usnesení č.49/2010 ze dne 22. července 2010 b) číslo jednací, datum vydání a nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03. Obec Střížovice Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.2011 Územní plán Střížovice Zastupitelstvo obce

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC OBJEDNATEL: OBEC DOLANY DATUM: 12/2010 NÁVRH ÚP DOLANY 2 Zastupitelstvo obce Dolany,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy)

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy) OBEC ČASTOHOSTICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Častohosticích...2013 1 ÚZEMNÍ

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE

ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4,. Bud jovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE Datum: ervenec 2015 Paré íslo: 1 Pro opakované ve ejné

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

Vyhláška č. 1/2002. závazných částech územního plánu obce Chrastavice

Vyhláška č. 1/2002. závazných částech územního plánu obce Chrastavice Vyhláška č. 1/2002 závazných částech územního plánu obce Chrastavice Obecní zastupitelstvo v Chrastavicích na svém 20. zasedání dne 8.2.2002 schválilo podle 36, odstavec a) a f) zákona č.410/1992 Sb. a

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Ú H E R Č I C E A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území Úherčice. Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01 Choceň VIII.

Ú H E R Č I C E A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území Úherčice. Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01 Choceň VIII. Ú Z E M N Í P L Á N Ú H E R Č I C E Katastrální území Úherčice A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VIII. 2009 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský úřad Chrudim Obec Úherčice Ing. arch. Pavel

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N

Více

DOBŠICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Tento územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Dobšice. Územní plán nabyl účinnosti dne

DOBŠICE ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Tento územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Dobšice. Územní plán nabyl účinnosti dne ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠICE NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tento územní plán byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Dobšice Územní plán nabyl účinnosti dne Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň,

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Název dokumentace: - územní plán Merklín, dokumentace pro projednání Zpracoval: Ing. arch. Petr Tauš UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3 Urbanistické řešení,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h ÚZEMNÍ PLÁN Zastupitelstvo obce Přestavlky, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také stavební zákon ), za použití 43 odst. 4

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť Opatření obecné povahy č.1/2011 Leden, 2011 Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI Vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce Bedihošť Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Datum vydání:

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více