è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík"

Transkript

1 è. 14/èervenec srpen 2009 Nadaèní listy osobnost Eva Pilarová vzpomínka Waldemar Matuška fenomén Zlatý Slavík

2 Město Karlovy Vary partner Karlovarského folklorního festivalu GALAPROGRAM DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH HVĚZD Sobota / 19,30 hod. / LH Thermal Velký sál Jedinečná podívaná na folklor tří světadílů FOS ČR Festival pořádají: Soubor písní a tanců Dyleň Karlovy Vary, Folklorní sdružení České republiky, Obec Slováků v Čechách, Karlovy Vary

3 Slovo úvodem Tak jako oplývá léto svou pestrostí, tak jsme se i my snažili, aby oplývala pestrostí také témata letního dvojèíslí. V nìm zpíváme a tancujeme, cestujeme, vzpomínáme, vzdìláváme se, bavíme i odpoèíváme, dokonce kouzlíme a èarujeme. O všechny tyto zážitky se s vámi rádi podìlíme. Obsah NADACE ŽIVOT UMÌLCE 2 Nadaèní pøíspìvky Vzpomínka na Karla Zicha Osobnost z titulní strany, trojnásobnou zlatou slavici Evu Pilarovu, není tøeba pøedstavovat. Toto pøíjemné setkání je mimo jiné obohaceno také vzpomínkou na nedávno zesnulého Waldemara Matušku, kterému se podrobnìji vìnujeme i o pár stránek dále. Od smutných vzpomínek pøejdeme k nìèemu veselejšímu, a to tøeba formou rozhovoru se sympatickou tajemnicí nadace Lýdií Soldánovou, èi s mladým, talentovaným iluzionistou Pavlem Dolejškou. K létu patøí cestování. My jsme skloubili pøíjemné s užiteèným a v rámci karlovarského filmového festivalu jsme navštívili jedno z nejkrásnìjších mìst Èeské republiky Karlovy Vary. Krátce pøipomínáme vznik filmového festivalu a ještì stihneme i návštìvu zázraèných Alžbìtiných lázní... A z Varù se vrátíme zpátky do Prahy, kde už se tìšíme na záøijové Vinobraní, které bude letos pojato v ponìkud netradièním stylu, ku pøíležitosti významného výroèí povýšení Královských Vinohrad na mìsto. Pøeneseme se do doby, kdy po ulicích jezdili krásné koèáry a maminky vozily krásné koèárky. Proè zmiòujeme i koèárky? Staèí dùkladnì prolistovat celé vydání a uvidíte sami Tak listujte, vzdìlávejte se a dobøe se bavte... Alexandra Stušková, DiS. šéfredaktorka Nadaèních listù Šéfredaktorka: Alexandra Stušková, DiS., tel: , Grafická úprava: Blanka Roubíčková Redakce: Ing. Tomáš Salač, Radek Brož, Lýdie Soldánová, Jaroslava Řezníčková Nakladatelství STUŠKOVÁ IČ: , DIČ: CZ , R. č.: MK ČR E letní dvojčíslí 14/09, vychází , příští číslo vyjde Tiskárna v Ráji s.r.o., V Ráji 906, Pardubice NADACE ŽIVOT UMÌLCE 5 Hovoøí Lýdie Soldánová TALENT 8 Pavel Dolejška OSOBNOST 12 Eva Pilarová FENOMÉN 18 Zlatý Slavík KRÁSY NAŠÍ ZEMÌ 20 Karlovy Vary ZDRAVÍ 26 Alžbìtiny láznì CO MOŽNÁ NEVÍTE 28 Vinobraní na Grébovce HISTORIE 30 Historie koèárku VZPOMÍNKA 34 Waldemar Matuška KAM ZA KULTUROU 40

4 NADACE ŽIVOT UMĚLCE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY: Vladimír Prošek předseda, dramaturg, hudebník, zástupce Uměleckého sdružení Artes Mgr. Vojtìch Jouza člen České filharmonie, zástupce UNIE Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR RNDr. Jan Komín hudebník, zástupce Svazu autorů a interpretů Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Prof. Jiøí Tomášek profesor HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Prof. Jiøí Hlaváè předseda, prof. HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Ing. Michal Krùšek člen Pražského filharmonického sboru, zástupce UNIE Odb. svaz profes. zpěváků ČR Ivan Pazour člen orchestru České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orch. hudebníků ČR APARÁT: Ing. Dagmar Hrnèíøová výkonná ředitelka nadace Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Ing. Dagmar Hrnèíøová výkonná ředitelka nadace NADACE Rádi bychom vás prostøednictvím nadaèních stránek informovali o dvou významných událostech, které probíhají každoroènì v mìsících srpnu a záøí a na jejichž podpoøe se podílí také NADACE ŽIVOT UMÌLCE. Zároveò pøi této pøíležitosti vzpomeneme i smutné výroèí úmrtí zpìváka Karla Zicha, jednoho z významných pøíznivcù NADACE ŽIVOT UMÌLCE. Mezinárodní festival Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních Ve dnech srpna 2009 budou Mariánské Lázně hostit v pořadí již 50. ročník Mezinárodního festivalu Fryderyka Chopina. Jedná se o jeden z nejstarších hudebních festivalů pořádaných v České republice i v Evropě, konaný bez přerušení. Festival připomíná pobyt významného světového skladatele F. Chopina v Mariánských Lázních v roce Je přehlídkou mistrovského umění světoznámých klavíristů chopinistů. Letos nabídne festival svým návštěvníkům tři orchestrální a pět komorních koncertů, dva klavírní recitály a dvě matiné mladých umělců, věnované nadějím evropké klasické hudby (Lukasz Trepczynski a sourozenci Al-Ashabovi). Festival bude doprovázen také výstavou v Domě Chopin a v Městském divadle. NADACE ŽIVOT UMĚLCE přispívá na Mezinárodní festival F. Chopina částkou ,- Kč po dobu 3 let. Mgr. Daniel Rùžièka šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Maøan ředitel společnosti INTERGRAM Janusz Olejniczak Eri Goto 2 Lukáš Klánský, Ondøej Valenta

5 ŽIVOT UMÌLCE Významnou společenskou doprovodnou akcí festivalu je také již tradiční golfový turnaj Chopin Cup 09 a tenisový turnaj Esa Karla Zicha, který připomíná letošní nedožité 60. narozeniny dlouholetého patrona a podporovatele festivalu, Karla Zicha. Známý zpěvák stál spolu se Zuzanou Navarovou, Janem Teplým, Jiřím Novotným, Jiřím Hlaváčem, Jakubem Waldmanem a dalšími obětavými lidmi, také u zrodu NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Bohužel právě v těchto letních měsících, 13. července 2004, během své dovolené v zahraničí, při potápění u korsického města Porto-Vecchio, tragicky zahynul. Bylo mu pouhých 55 let. Karel Zich I přesto, že byl pracovně velmi vytížený, nikdy neváhal najít si čas na pomoc při nadačních programech. Škoda jen, že mu bylo zde na zemi vyměřeno tak málo času, stejně jako například i jeho kolegyni Zuzaně Navarové, na kterou jsem vzpomínali v červnovém vydání. Věnujme krátkou vzpomínku i Karlu Zichovi. Narodil se 10. června 1949 v Praze. Kořeny ve slavné hudební rodině jej v období střední školy přivedly ke studiu kompozice na Státní konzervatoři v Praze. Poté absolvoval na filozofické fakultě University Karlovy sociologii a estetiku, což následně završil doktorátem. Jeho cesta však směrovala k muzice. Už jako patnáctiletý hrál ve skupině Framus, později slavné pod názvem rozšířeným o číslovku Five. Další kroky vedly do Spirituál kvintetu a začátkem sedmdesátých let se vydal na sólovou dráhu. Nádherná barva sametového hlasu zajistila Karlu Zichovi nezaměnitelnost mezi ostatními interprety. Široký interpretační záběr, od rock n rollu přes folk a pop až ke spirituálům a gospelům, využíval opravdu naplno. Už v polovině sedmdesátých let se tak propracoval na čtvrté místo v anketě Zlatý slavík. Jeho úspěchy na tehdejších hudebních festivalech typu Bratislavské lyry a spousta pódiových vystoupení ho v roce 1976 přivedly k myšlence založit vlastní skupinu Flop. Společně zpíval také se zpěvačkou Lenkou Filipovou (např. duet Mosty). Mezi jeho největší hity patřily písně Máš chuť majoránky a Paráda. Byl také vynikajícím kytaristou, na dvanáctistrunnou kytaru měl u nás málo konkurentů. Byl ale hlavně také člověkem se srdcem na dlani, po němž zůstalo prázdné místo nejen na naší hudební scéně, ale také v NADACI ŽIVOT UMĚLCE. SENIOR PRIX

6 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Dabingová cena Františka Filipovského za celoživotní mistrovství Slavnostní udílení cen Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu bude probíhat dne 19. září 2009 v prostorách Občanské záložny v Přelouči. Jedná se o významnou kulturní akci, jejímž cílem je nejen vzpomínka na přeloučského rodáka Františka Filipovského, ale také snaha o přispění a udržení vysoké úrovně českého dabingu. Funesem. To byly zároveň i přehlídky herectví. Celosvětový trend je co nejrychleji, co nejlevněji Ale v umění? Dabing přece umění je. A před těmi, kdo jej ovládají, smekněme Valérie Zawadská, Libuše Švormová, Dalimil Klapka, Jaromír Meduna či zesnulý Miroslav Moravec nebo Věra Galatíková. Naštěstí bychom mohli jmenovat i další, a tak doufejme, že dabéři budou i nadále po zásluze odmněňováni. Jaromir Meduna František Filipovský Libuše Švormová Cena je pojmenovaná po herci a také mistrovi dabérovi, na jehož hlas se nedá zapomenout. Dabing je velice náročná, bohužel například oproti herectví, dosti opomíjená disciplína. Někdo dá u filmu přednost spíše originálnímu znění s titulky, ovšem ty nezvládnou pokrýt vše, a tak přichází na řadu dabing. Současná technologie umožňuje výrobu maximální kvality, ne vždy se však musí jednat o prvotřídní dabing. Digitální technologie znamená zrychlení, ale ne vždy jednoznačné vylepšení. Dabing se stává vynikajícím v tom okamžiku, kdy je vnímám pouze film, kdy je projev dabujících herců maximálně totožný s tím, co se odehrává v obraze. A to pan František Filipovský věděl velice dobře. Starý dabing je jen těžko překonatelný, dříve bylo více času a bylo to znát i na výsledku. Namátkou vzpomeňme díla, jako je Vinnetou, Mrazík, Angelika, filmy s Louis de Miroslav Moravec Valérie Zawadská Dalimil Klapka Vìra Galatíková NADACE ŽIVOT UMĚLCE přispívá na Dabingovou cenu Františka Filipovského částkou Kč, udílí se přímo umělci ( Kč pro dabéra, Kč pro dabérku). redakènì zpracováno I králové začínali korunou číslo účtu pro případné příspěvky /0100 adresa: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Senovážné nám. 23, Praha 1 tel.: , 4

7 Hovoøí Lýdie Soldánová Øekne-li se tajemnice, vìtšinì z nás se, zejména z døívìjších èasù, vybaví starší usedlá dáma v šedivém kostýmu a drdolem na hlavì, která se komisnì zeptá, co si pøejeme. Když však zaklepete na dveøe tajemnice NADACE ŽIVOT UMÌLCE, otevøe vám mladá, sympatická a usmìvavá sleèna, které se mùžete s klidem zeptat na cokoliv. A tak se budu ptát i já... vala nás sama. Takové to máma táta děti, jsem nikdy nepoznala. Mně zastupoval roli táty bratr, který je o necelých šest let starší. Odmalička mě hlídal a ochraňoval, a to dělá vlastně dodnes. Máme spolu moc krásný vztah, pořád jsme v kontaktu, vídáme se, voláme si, mám ho moc ráda, je to opravdový brácha. Máte krásné a zvláštní jméno Lýdie. Děkuji. Lýdia se jmenuje také moje teta, maminčina sestra ze Slovenska. Mamince se to jméno tehdy moc líbilo pro jeho neobvyklost, a tak ho dala i mně. Jen ho trochu počeštila, na Lýdi-e. Vy pocházíte ze Slovenska? Já ne, ale maminka je z Jižního Slovenska, tatínek byl z Moravy a my s bratrem už jsme se oba narodili tady v Praze. Říkáte tatínek byl. Už není? Je to velmi smutné, ale zemřel, když mi byly tři měsíce. Maminka se už nevdala a vycho- Co dělá? Bratr je inženýr, ale svou profesi nevykonává. Věnuje se hudbě. Je kytarista a hraje v kapele Ina & Hany Bany. Myslím, že mu to jde dobře a jsem na něj pyšná. Díky němu jsem také začala poslouchat rockovou muziku, což by do mě možná nikdo neřekl. To opravdu ne. Než se dostaneme k Vaší krásné práci, prozraďte nám ještě něco ze svých zálib a koníčků. Tak v prvé řadě je to ta rocková a metalová muzika, rockové koncerty, to vám zabere spousta času. Pak také fotografuji, občas dělám bratrovi dvorního fotografa při koncertních vystoupeních (smích) a když je čas, tak moc ráda čtu. Mám ráda knihy s životní tématikou. Třeba takové ty příběhy odvlečených žen do Arabských zemí, to čtu velmi ráda, zároveň je to pro mě i jakýmsi varováním, že s tak odlišnou kulturní a náboženskou národností by si Evropanka raději nic začínat neměla. 5

8 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Vás naštěstí, zejména jako blondýnu, do arabských zemí nikdo neodvlekl, bydlíte v Praze a ještě máte to štěstí, že pracujete v tak záslužné organizaci, jako je NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Jak jste se vůbec k této práci dostala? To bylo takové štěstí v neštěstí, jak se říká. Já mám vystudovanou obchodní akademii, ale, že by to mělo být mým hlavním zaměstnáním, nějaké účetnictví apod., to si dnes opravdu neumím představit. Po obchodní škole jsem šla ještě studovat angličtinu a tenkrát bohužel onemocněla tehdejší tajemnice nadace paní Chalupová, která pracovala také s mojí maminkou. Výkonným ředitelem byl v té době pan Jiří Novotný, jeden ze zakladatelů nadace, a ten mi nabídl, jestli bych mu nechtěla vypomáhat v administrativě. Já si řekla proč ne, a tak jsem to přijala. Mezitím však bohužel paní Chalupová, která byla těžce nemocná, zemřela, a tak si mě pan Novotný už ponechal. Ještě jsem dodělala jazykovku a v nadaci pak už zůstala na plný úvazek. A jsem moc ráda, je to krásná práce. Co je na ní nejkrásnější? Všechno. Ale přiznám se, že jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla zůstat, je podpora starším umělcům, a teď nemyslím jenom tu podporu finanční, ale zejména duchovní, formou každoročních setkávání, ať už na předvánočním setkání nebo při udílení SENIOR PRIX. Zrovna nedávno zemřel bývalý režisér Národního divadla pan Milan Macků, který by letos oslavil 85. narozeniny. Když mi to jeho paní volala, vzpomínala, jakou měl vždy její manžel z těch nadačních setkání radost, jak se na ně těšil, že tam uvidí své kolegy, že si s nimi popovídá. Celý rok se na to chystal a pak byl prý vždy velmi nadšený a dojatý. A takových ohlasů máme mnoho. V těchto okamžicích mám z té práce radost největší. Samozřejmě je záslužné podporovat i mladé umělce, ale upřímně, ti mají ještě život před sebou, mají daleko větší možnosti se o sebe postarat, mají plno síly, jsou zvyklí vyrůstat v dnešním, až příliš moderním světě, kdežto ti staří lidé už ty možnosti nemají a ve většině ani tu dnešní, velmi rychle se měnící dobu, dost dobře nechápou. Já nyní prozradím, že jste se narodila 2. července, tudíž ve znamení raka. Toto znamení se vždy obrací do minulosti, upřednostňuje nostalgii a vzpomínky a jen velmi pozvolna se přizpůsobuje věcem novým, moderním. Proto také ta láska ke starým lidem, proto ta úcta k historii, ale také k umění... Jak dlouho už v nadaci pracujete? Teď tu budu šestým rokem. Jak jsem již zmínila, začínala jsem ještě u pana Novotného, který mi dal do začátku opravdu velmi dobré a cenné rady, ze kterých čerpám dodnes. Dal mi prostě dobrý základ, a to nejen pro tuto práci. Šest let není málo. Prozraďte, co je vlastně takovou hlavní náplní tajemnice NADACE ŽI- VOT UMĚLCE? Ježkovy oči! Toho je velmi mnoho! Pro představu; od klasických administrativních prací až po obsahovou a organizační přípravu SENIOR PRIX. Zároveň je potřeba být pravou rukou výkonné ředitelky. Je toho hodně, zabralo by 6

9 to na celý rozhovor, ale baví mě to, jinak bych to přece nedělala. Je mezi umělci někdo, kdo Vám, jak se říká, přirostl více k srdíčku? Určitě. Je to herečka Emička Skálová (pozn. ŽIVOT UMĚLCE č. 12. / osobnost vydání). Nesmírně milý a obětavý člověk. Když jsme se poznaly, tak mi už při druhém setkání povídá: Liduško, tykej mi, já budu taková Tvoje prapraprababička. (smích). Je kouzelná. Mám ji moc ráda. Chodím ji pravidelně navštěvovat stejně jako i ostatní držitele SENIOR PRIX, se kterými jsem se setkala a setkávám. Mají v sobě něco, co chytne člověka za srdce. I když si to spousta lidí neuvědomuje, starší lidé dokážou být velmi vtipní, veselí, mají v sobě kolikrát více optimismu než mladí. To je pravda. My to vídáme právě na těch setkáních. Někdy dokážou ti naši staroušci opravdu překvapit. Na těch setkáních najednou všichni omládnou a vžene se jim jakoby nová krev do žil. Také chodí k nám do kanceláře něco vyřizovat jeden starší, velmi známý pěvecký umělec, a ten začne pokaždé už ve dveřích zpívat. Je to moc milé. Mladý vám nezazpívá. Preferujete zahraniční dovolenou před tuzemskou? To není preferování, Španělsko jsme si oblíbily a tak tam jezdíme pravidelně. Jinak samozřejmě nedám dopustit na Slovensko. Je to moc krásná země, nádherná krajina, ráda vzpomínám, jak jsme tam ještě s bráchou jezdívali k babičce a dědovi na celé prázdniny. To bylo moc fajn. Do kterých míst konkrétně? Na jih, do Rimavské Soboty a jejího okolí. Mluví se tam slovensky, ale také maďarsky a Čecháčky tam mají rádi. Vy umíte maďarsky? Neumím maďarsky číst a psát, ale domluvím se, používám takovou tu odposlouchanou maďarštinu. Chvilku mi to trvá, než přepnu, ale pak se rozmluvím. Pokud si ovšem potřebuji zanadávat, tak to jsem rodilý Maďar. (smích) Bratr a maminka, ti mluví perfektně. Tam na jihu jsou lidé moc milí a přátelští, třeba na rozdíl od Bratislavy a okolí, kde se k nám chovají dost odtažitě, sama jsem to zažila. Ale myslím, že také ne všichni tady v Čechách se chovají dobře zase ke Slovákům. To máte těžké. A přitom jsme byli jedna republika. Na dovolenou jedete s maminkou, jestli tomu dobře rozumím, tak manžel nebo přítel není? Zatím není. Dnes je opravdu problém najít hodného, spolehlivého a také trochu dobře vypadajícího partnera, a to si myslím nejsou nijak zvlášť přehnané požadavky. Připadá mi, že už jsou všichni přebraní a ti co zůstali, nejsou na holky, víte jak to myslím. A v současnosti je jich snad čím dál víc. Je léto, kam se chystáte na dovolenou? My jezdíme s maminkou každoročně do Španělska. Co u Vás znamená dobře vypadající? Já jsem romantická duše, snílek, miluji historii i historické romány. V těch se objevují rytíři, kteří bojují o své vyvolené. To by bylo krásné. Do té doby bych se chtěla dostat. Já vím, že dnes už se o ženy nebojuje, ani rytířské chování se příliš nenosí, ale kdyby se našel nějaký, který by se tomu rytíři alespoň podobal... Krásné dlouhé vlasy... brnění může nechat doma. (smích) za rozhovor dìkuje: Alexandra Stušková, DiS. foto poskytla: Lýdie Soldánová 7

10 talent Tentokrát máme v rubrice pro mladé opravdu velmi zajímavého hosta. Otázky nebudu klást ani zaèínající nadìjné hereèce, ani úspìšnému talentovanému zpìvákovi èi hudebníkovi, ale mladému a pøesto už velmi zkušenému kouzelníkovi iluzionistovi, mimo jiné držiteli 1. místa z mezinárodní soutìže kouzelníkù a iluzionistù Marvin Cup Pavel Dolejška Máte raději označení kouzelník nebo iluzionista? Jaký je v tom vůbec rozdíl? Kouzelníka si většinou každý představí jako pána vytahujícího z cylindru králíky a různé mašle a fábory, tak to mi moc nesedí. Hlavní rozdíl je také v tom, že iluzionista se snaží navodit iluze, kdežto kouzelník dělá taková ta známá kouzla. Ty já dělám samozřejmě také, ale více preferuji to označení iluzionista. Jste držitelem 1. místa mezinárodní soutěže kouzelníků a iluzionistů Marvin Cup 2008, ale jak jsem se informovala, to není jediné vítězství. Já se velmi nerad chlubím a říkám něco sám o sobě. Jen řekněte, vždyť můžete být právem na sebe pyšný. Tak dobře, za svůj profesní život jsem absolvoval opravdu mnoho různých soutěží a festivalů u nás i v zahraničí, čeho si ale opravdu nesmírně vážím, to je Cena diváků. V roce 2006 se konal v Divadle kouzel Pavla Kožíška mezinárodní festival, kde se sešlo asi 50 kouzelníků z celého světa. Festival probíhal tři dny a všichni diváci, kteří ho navštívili, měli za takový malý úkol napsat na lísteček jméno kouzelníka (iluzionisty), který je nejvíce zaujal. Cenu diváka jsem dostal já. Pikantní na tom je, že například moji rodiče, kteří se přišli také podívat a viděli tam tu výzvu; Cena diváků označte svého favorita, tak ti si řekli, že v tak silné konkurenci nemá ani cenu mě na ten lísteček psát. Vlastní rodiče a hlas mi nedali. (smích) Zpětně by Vám ty hlasy dali určitě dvojnásob. Kolik je Vám vlastně let? Je mi 20 let. Tak to klobouk (cylindr) dolů, musel jste začínat hodně brzy. Kdy Vás poprvé napadlo, že začnete kouzlit? Bylo to v době, kdy jedna nově vzniklá televize poprvé odvysílala vystoupení Davida Copperfielda. V té době mi bylo asi šest nebo sedm let a celé to vystoupení jsem sledoval se zatajeným dechem. Říkal jsem si, že to musí být skvělé být kouzelníkem. Po nějaké době ty díly v televizi opakovaly a to už jsem byl rozhodnutý na sto procent. Jenže já byl v té době hrozně plachý a nesmělý, jít se někam zeptat nebo něco zařídit, to bylo nemyslitelné. Ale štěstí stálo při mně, a také vlastně velká náhoda. V roce 2000 v místě mého bydliště, v Modřanech, otevřel Ing. Jan Jedlička kouzelnický kroužek. Maminka tam tehdy se mnou šla, přihlásil jsem se a už jsem tam zůstal. Ing. Jan Jedlička, tento velmistr magie, obrovská kouzelnická osobnost známá u nás i v zahraničí, kterému je už 85 let a kouzlí od svých pěti let, mně nedávno nabídnul, že vzhledem ke svému věku se už na vedení kroužku necítí, jestli bych to nepřevzal po něm. Ta nabídka je pro mě obrovskou ctí a od září tedy kroužek povedu já. Ve dvaceti letech! Myslím, že Vás čeká opravdu velká budoucnost. Povězte, panuje mezi kouzelníky také taková ta vzájemná řevnivost, jako třeba u herců a zpěváků? A jak velká. Ty vztahy nejsou opravdu jednoduché. Například já znám skoro všechny kou- 8

11 historie kouzel je hodně bohatá, když si jen vezmete počet kouzelníků za ty stovky let. Je velmi těžké přijít na nové principy, a tak se často sahá třeba do minulosti, na staré kouzla, ty se dají do nového kabátku, tzv. opráší a kouzlo staré třeba 150 let, znovu ohromuje, neboť si ho nemůže nikdo pamatovat. zelníky v České republice, je jich něco kolem sto, stopadesáti, což si řeknete, že vzhledem k tak malému počtu by mohli mezi sebou i vycházet, ale kdepak. Já sám mám mezi nimi jen takových deset, se kterými opravdu vycházím a můžu se s nimi bavit o čemkoliv. Prozradil jste někdy někomu nějaká kouzla a triky? Třeba rodičům? Každý kouzelník podepisuje po absolvování několika let slavnostní přísahu, kde se zavazuje, že nikdy v životě nic neprozradí, i kdyby se tomu už přestal věnovat, tak je to do konce života jeho tajemstvím. A z této přísahy vlastně i kouzelnictví vychází. Uvedu příklad; určitě řada lidí viděla film Obecná škola, jak tam pan Čepek spojuje a rozpojuje ty kovové železné kruhy. To je pro zajímavost nejstarší kouzlo na světě, staré přes let! Začalo se dělat v Číně, proto se ty kruhy také jmenují čínské, a nejdříve se dělalo při různých obřadech a rituálech. Dodneška se toto tajemství kouzla zachovalo a neprozradilo. To je vážně zajímavé. Máte nějaká svá vlastní kouzla? Mám nějaká vlastní kouzla, i když je složité stále vymýšlet nová a nová, protože i v kouzlech platí, že všechno už tu jednou bylo. Obzvlášť Kolik času zabere příprava jednoho kouzla? To se nedá jednoznačně říci, je to velmi rozdílné, protože kouzla rozdělujeme do několika oborů. Máme obory jevištní magie; to je vlastně to co vidíte, když je kouzelník na jevišti, mluví a dělá kouzla s hrdličkami, se šátky apod. Potom je obor mikromagie; karty, mince a cigarety. Dále obor iluze; to jsou ty velké triky ve stylu Copperfielda, obor manipulace; tomu se říká královna magie, neboť je to vůbec nejtěžší obor, u kterého je všechno opravdu jenom čistě o prstech, a pak ještě obor komická magie; to musíte lidi kouzlem i pobavit. Každé kouzlo se učí rozdílně jinak. Začátky se učíte klidně týden, měsíc a nebo také půl roku, roky. Když se do toho za nějaký čas dostanete, tak si pak můžete třeba nějaké kouzlo koupit, což dělám také, tak hodinu dvě ho zkouším a už to umím. Koupit si kouzlo? Ano, to se kupuje a je to obrovský byznys. Po celém světě existuje mnoho obchodníků, kteří kouzla vymýšlí, vyrábí a prodávají. Je to hotový produkt. Tak jako si v obchodě s potravinami koupíte rohlík, tak půjdete do obchodu s kouzly a koupíte si kouzlo. Předpokládám, že Vaším vzorem je David Copperfield? Ano, samozřejmě. David Copperfield Byl jste na jeho vystoupení, když byl v Praze? Byl, tehdy jsem za lístek utratil veškeré svoje úspory, ale nemohl jsem si ho přece nechat ujít. Seděl jsem v patnácté řadě, což bylo docela blízko. Jeho vystoupení, to je úžasná show. Málokdo na světě dokáže to co on, skloubit dojemný příběh, velké iluze, skvělou mediální komunikaci apod. 9

12 talent Příprava jednoho jeho kouzla prý trvá i několik let. To je pravda, každá příprava jeho show trvá šest, sedm nebo i více let. Copperfield se narodil ve znamení Panny a to jsou velcí perfekcionalisti. Dokud si není jistý, že je všechno úplně perfektní, dokonalé na sekundy, tak to ven nepustí. Je třeba ale také zmínit, že jeho tým čítá kolem 250 lidí a ti všichni v tom zákulisí dělají všechno proto, aby ten jeden člověk vepředu vypadal tak jak vypadá a mohl předvádět to, co předvádí. Málokdo si to možná uvědomuje, ale bez toho štábu by to rozhodně nešlo. Celá ta velkolepá show je zejména v obrovské souhře lidí. Každá show, ať už velká nebo malá, musí být pro toho hlavního představitele finančně dosti náročná, všechny ty doplňky, rekvizity, lidé kolem. Vás osobně ta práce už i živí? Ano, mě už dva roky živí, ale je to opravdu finančně velmi náročné, málokdo si to dokáže představit. Jen pro představu, jedna opravdu solidnější iluze stojí kolem Kč. chtěl. Můj táta pracuje v gastronomické oblasti a mně se ten obor vždy velmi líbil. Mým velkým snem je oba tyto obory skloubit. Chtěl bych jednou v Praze otevřít kavárnu, která by byla prostředím celá v duchu kouzel a magie. Krásný sen, při Vaší píli se Vám určitě splní. Vzpomněl jste tatínka, že pracuje v gastronomické oblasti a maminka? Maminka pracuje v lékárně a ještě mám o čtyři roky staršího bratra, který se věnuje technice, je to velká hlava přes počítače a ve svém oboru je velmi úspěšný. Takže v rodině žádní kouzelníci? Jste první vlaječkou. Ano, jsem první vlaječkou. (smích) Chcete říct, že to všechno už si dokážete ve svých dvaceti letech financovat Vy sám? Dokážu. Protože to chci a baví mě to. To jste vážně šikovný. Jakou máte školu? Mám vystudovanou střední hotelovou školu, obor cestovní ruch. To je úplně z jiné strany. Je i není. Já jsem v patnácti letech ještě přesně nevěděl co a jak a na nějakou školu jsem David Copperfield je ve znamení panny a Vy? Já jsem ve znamení berana. Dobré znamení, hlavními znaky jsou píle, vytrvalost a cílevědomost. Tak ať do všech cílů dorazíte s co největším úspěchem... Děkuji. text: Alexandra Stušková, DiS. foto: poskytl Pavel Dolejška 10

13 café Louvre z a l o Ï e n o PraÏany oblíbená kavárna, hosty zde b vali také Franz Kafka, Karel âapek a Albert Einstein KAVÁRNA RESTAURACE SALÓNKY BILLIARD TERASA GALERIE «CAFÉ LOUVRE» Národní tfiída 22, Praha 1, tel po pá , so ne

14 osobnost Krása, noblesa, elegance, k tomu naprosto ojedinìlý, nezamìnitelný hlas, darovaný pøímo od Pánaboha. To vše je dáno umìlkyni, která letos v srpnu oslaví významné životní jubileum a která je k naší velké radosti i osobností tohoto letního vydání. Čím více jsem se blížila pohádkovou krajinou na Českolipsku k chalupě, kam mě paní Pilarová pozvala, tím menší dušička ve mně byla. I přesto, že se už po létech považuji za celkem ostřílenou redaktorku, k některým umělcům chovám tak velký respekt, že ztrácím půdu pod nohama v nejistotě, jak mě asi přijmou. Tentokrát byly moje obavy zcela zbytečné. Setkání s Evou Pilarovou bylo už od prvního okamžiku velmi milé a přátelské, bezprostřední a také veselé, to když jsme hned na uvítanou chytaly zaběhnutého kocoura)) Nakonec se nám to zdárně podařilo a nic už nebránilo tomu, abychom si sedly a povídaly si... Paní Eva Pilarová Eva Pilarová se narodila 9. srpna 1939 v Brně. Stále vypadá velmi dobře, možná to bude i tím, že se narodila v Brně, poněvadž jak známo, na Moravě se rodí nejkrásnější děvčata... Vážně? zareagovala paní Eva roztomile: To já ani nevím, slyšela jsem to snad jen v té písničce Ivana Mládka, jak tam zpívá; Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď, jsou milá a hezká... (smích) Nicméně tak či tak, jisté je, že budoucí hvězda Semaforu spatřila prvně světlo světa právě v moravské metropoli a už od dětství byla velmi činorodá. Chodila jsem do různých dětských pěveckých kroužků, po čem jsem ale toužila ze všeho nejvíce, to bylo učit se hrát na klavír. O patro nad námi totiž bydlela rodina, jejichž dcerka Věrka, se kterou jsem kamarádila, na klavír hrála. Občas mě u nich nechala také zahrát. No a protože jsem byla jedináček, rodiče jednoho dne mému přání vyhověli a klavír Dìtství mi koupili. Pak jsem začala docházet do hudební školy, kterou vedl jistý pan Prof. Tomaštík, který byl zároveň i varhaníkem v kostele. Přišly Vánoce..., a protože se mu líbil můj hlásek, tak jsem díky němu prvně zpívala dětské sólo v Blodkově vánoční mši, rodiče mě pak přihlásili i do kostelního sboru U sv. Tomáše v Brně. Chodila jsem tam asi šest let. Když jsme se ze Starého Brna přestěhovali do čtvrti Královo Pole, chodila jsem do školy na Kotlářskou ulici, kde byl učitelem zpěvu známý prof. Phdr. František Lysek. Kromě toho, že učil na škole, tak vedl také dětský rozhlasový sbor. Všimnul si mě, netrvalo dlouho a už jsem i tam měla svá první dětská sólečka. Většina si jistě představuje, že malá Evička po- 12

15 cházela z muzikantské rodiny. Ale kdepak, tatínek byl krejčím, měl velkou firmu, kterou mu pak soudruzi vzali, a maminka byla švadlenou. I když zpívat oba uměli. Můj tatínek měl velice krásný barevný hlas, ale byl trošku na štíru s intonací, vypráví paní Pilarová o svých rodičích: a maminka, ta zase měla hlas spíš trošičku ochraptělý, ovšem intonaci perfektní. Asi se to pak ve mně nějak skloubilo dohromady. Oba rodiče hodně poslouchali vážnou hudbu, často jsme chodili do Janáčkovy opery a mně se to moc líbilo. Mladá Eva Pilarová určitě měla předpoklady stát se operní zpěvačkou, vždyť tento zpěv dokonce i studovala, jenže v životě nastal jeden, jak sama podotýká, velmi důležitý zlomový okamžik. Bylo to po válce a v kinech začali dávat film Zasněžená romance, v hlavní roli s vynikající norskou krasobruslařkou Soniou Henni. Mě ale více než celá Sonia upoutala kapela Glenna Millera, která ve filmu hrála. Byla jsem tak nadšena, že si myslím, že právě tam se někde zaseknul ten drábek, který se už nepustil. Jenomže to nebylo jako dnes, že se přihlásíte na nějakou školu, na které se můžete už soustředit na určitý žánr, tak to tehdy nešlo. Vyučovala se jenom vážná muzika. Já jsem zprvu chtěla studovat Konzervatoř, jenomže moje maminka spráskla ruce; Jediná dcera a ona chce být komediant! Tak jsem na přání rodičů vystudovala Obchodní akademii a po jejím ukončení jsem se tajně přihlásila na brněnskou JAMU. Bylo nás tam tehdy stovky uchazečů a přijali jenom šest, já byla mezi nimi. Když přišlo domů vyrozumění, maminka, která neuznávala nějaké listovní tajemství, dopis otevřela, přečetla... a zase byl malér; Jediná dcera a ona chce být komediant! Tehdy se mě však zastal tatínek, který byl hrdý na to, že jeho dceru vybrali mezi tolika uchazeči, byli jsme tedy už na maminku dva a já začala studovat na JAMU. Jak došlo k tomu, že studentka brněnské JAMU našla cestu do slovutného pražského Semaforu? Za všechno může právě ta JAMU. My jsme tam měli mimo jiné i tělocvik, ale ne ledajaký šerm a veslování. Já jsem si vybrala šerm, jenomže jednou jsem tou kuličkou na konci dostala takový šťouchanec do žeber, nebylo to opravdu nic příjemného, že jsem se rozhodla raději pro veslování. Měla jsem zrovna přijít na první hodinu, ale ujela mi tramvaj, a když jsem dorazila, tak už nebyla žádná loďka volná. Vyučující profesor tělocviku Kukleta, to jméno nikdy nezapomenu, tehdy křiknul na jednoho studenta. Pilar, ženu na palubu! A tak jsem poznala jistého kontrabasistu Milana Pilara, mého pozdějšího manžela. Mimo to, že studoval vážnou hudbu, tak si také bokem přivydělával, v tehdy už slavné kapele Gustava Broma. S tím se nakonec po čase rozešel a jednou jsme tak šli spolu po Praze a on mi povídá: Pojď se mnou, já si musím ještě něco vyřídit v divadle. Přišli jsme do Semaforu, tehdy ještě sídlil Ve Smečkách, a on najednou: Tak vám vedu tu zpěvačku z Brna, co jsem vám slíbil. Než jsem se vzpamatovala tak bylo po konkurze a než jsem se vzpamatovala podruhé, tak jsem se stala kmenovou členkou divadla Sema- Suchý-Šlitr-Pilarová for..., a v občance jsem měla napsáno herečka. (smích) Ale vždyť jste také herečkou byla, podotýkám. Na to se paní Pilarová rozesměje: To herečka bych dala do uvozovek se třemi vykřičníky. Přesto však připomeňme tři, dodnes velmi populární filmy; Zločin v šantánu, Dobře placená procházka a Kdyby tisíc klarinetů, kde paní Pilarová byla herečkou!!! Její parketou je ale přece jenom zpěv, a že byl od počátku vynikající, o tom svědčí například i historicky první ocenění Zlatého 13

16 osobnost S Karlem Gottem v roce 1964 Zlatí slavíci 14 slavíka v ženské kategorii, které dostala v roce 1964 právě Eva Pilarová (úplně první Zlatý slavík byl udělen v předchozích dvou letech pouze v mužské kategorii). Jak vnímala tak rychle narůstající slávu, jak se s ní vůbec vyrovnávala? Samozřejmě, že mě to těšilo, ale v tom věku to člověk ani tak nevnímá, neměla jsem čas se tím nějak opájet, neboť pořád se kolem mě něco dělo, natáčení, nové hry, televize... Co však člověk stíhal vnímat a co nebylo právě příjemné, byly různé nesmyslné pomluvy. Lidská závist nezná meze, a tak se začaly vymýšlet tak neskutečné kraviny, které přetrvaly věky. Tehdy nebyl bulvár, možná to bude někomu připadat podivné, ale já si myslím, že o to to bylo horší, neboť dnes napíše bulvár o někom něco, druhý den napíše něco dalšího a třetí den se už zapomene, co napsal ten první. Kdežto ty blbosti, co se tenkrát vymýšlely např. o mně, o Waldovi nebo i o Gottovi, ty přetrvaly roky. A jdou s námi pořád. (smích) Blbosti neblbosti, právě všichni tři jmenovaní byli i tak populární a dostávali jedno ocenění za druhým. Kterého ocenění si Eva Pilarová váží nejvíce? Každého, odpoví s úsměvem slavná zpěvačka: včetně toho posledního, které jsem dostala letos v červnu a kterého si opravdu cením. Před rodným domem Karla Krautgartnera v Mikulově je totiž obdoba amerického Chodníku slávy a tam mám na tomto chodníku svoji hvězdu i já. Nemá ji tam nadarmo. Eva Pilarová je zpěvačka obdařená krásným, barevně zajímavým, naprosto nezaměnitelným hlasem sopránem o rozsahu tří oktáv, oplývající navíc i vynikající pěveckou technikou. Prostě dar od Boha. Dnes však ze všech stran slyšíme i hlasy těch, co tento dar nemají a přesto zpívají. Jaký je názor profesionální zpěvačky na tyto zpěváky? Já říkám přej a bude Ti přáno. Když si někdo myslí, že na to má, tak ať si to zkouší, každý si musí, s prominutím, dříve nebo později tu hubu nabít sám. Těžko můžete někomu říkat, nemáš na to, nedělej to, stejně neuvěří. Naprosto nic proti nikomu nemám, naopak, když se objeví někdo, kdo se mi líbí, s velkou chutí a ráda mu to i řeknu. Z mladých zpěváků na mě takto zapůsobila například Helena Zeťová. Paní Pilarová je vzorem pro mnoho mladých umělců, zajímá mě, jestli i ona sama měla nějaký svůj vzor. Já jsem měla těch vzorů více, většinou však zahraniční. Mně se totiž odjakživa líbily takové ty hlubší hlasy. Vzpomínám si, že když jsem poprvé viděla německý film Srdce královny, kde hrála známá Zarah Leander, tak mě zcela fascinoval její hluboký, skoro až mužský, hlas. To bylo takové první vnuknutí, kdy jsem si přála zpívat také tak hluboko. Oni mi pořád všichni psali soprán, ty výšky, a já chtěla hloubky. (smích) A představte si, že když jsem jednou vystupovala v jednom pořadu ve Stockholmské televizi, tak jsem tam tu Zarah viděla na vlastní oči. Byla jsem z toho úplně mimo. Mně se prostě vždy líbily ty hlubší hlasy, a tak jsem si i řekla, že si budu vybírat více mužský repertoár, že to nebude tak nápadné, jako kdybych kopírovala nějakou ženskou. I když..., musím se maličko pochlubit, že jedno takové srovnání se zpěvačkou mi vůbec nevadilo, naopak mi velmi polichotilo, to když mi Josef Škvorecký po jednom vystoupení, kde jsem zpívala něco od Elly Fitzgerald, vymyslel přezdívku Fitzpilarka. To bylo velmi lichotivé, ale na tu dámu jsem na tu dámu mìla... zdaleka neměla. V těchto místech je možná ten správný čas podotknout, že paní Eva Pilarová je sama k sobě velmi sebekritická, jak vtipně tvrdí, kdyby nebyla tak by nebyla. Vracíme se ještě zpět k Elle Fitzgerald, a také k černým zpěvačkám. Na Ellu Fitzgerald prostě nikdo nemá, dodnes ji nikdo nepřekonal, ani z černých zpěvaček. Ale jinak každá černá baba, která zpívá třeba jen v nějakém místním sboru, je lepší než kdejaká, třeba i světově proslulá, bílá zpěvačka. Natož já. Vím o čem mluvím, neboť sama jsem měla několikrát možnost si poslechnout mše v Harlemu v New Yorku, je to něco naprosto fantastického. A zpívají naživo. Z žádného playbacku. Ráda se od paní Pilarové dozvím i něco o playbacku. Odpoví rázně. Ten já zatracuji. Když Zarah Leander

17 někdo neumí zpívat, tak ať to nedělá. Vždyť je to neúcta k publiku. To si zaplatí lístek, chce slyšet zpěv a místo toho se na něj otvírá pusa naprázdno. Jsou někdy bohužel i situace, kdy není vyhnutí, třeba v televizi, jinak ale preferuji zpěv naživo, protože zpívám ráda a protože mě to hlavně baví. Eva Pilarová bývala, a stále ještě je, pro mnohé velkým idolem nejenom pěveckým, ale také ženským. Tradovalo se; nejkrásnější nohy má Pilarka. Majitelka krásných nohou se rozesměje: No, k těm nohám..., když byla premiéra Takové ztráty krve, tak mi Šlitr povídá: Nemysli si Pilarko, že jsme tě vzali kvůli tvému hlasu, my jsme tě sem vzali, že se nám líbily tvoje nohy. Ale pravdou je, že ono v tom Semaforu, to byla vůbec líheň samých krásných nohou. Vemte si třeba Hanu Hegerovou, Naďu Urbánkovou, nebo Milušku Voborníkovou. Krásné nohy mohli nejvíce obdivovat určitě hlavně manželé Evy Pilarové. Tím prvním byl Milan Pilar, se kterým se seznámili už na brněnské JAMU. Byli spolu dva roky. V manželství se jim narodil syn Milan. Když mu však byly teprve tři měsíce, pan Pilar zůstal v Západním Německu. Dnes je synovi paní Pilarové už 47 let, sám má dva kluky, kterým je 22 a 21 let. Přiznávám, že jsem například vůbec neměla tušení, že má paní Pilarová syna. Odpoví mi, že ji to ani nepřekvapuje: Já jsem nikdy nebyla z těch, co by své potomky neustále někde zveřejňovali a vystrkovali. Respektuji soukromí svého syna už od dětství a respektuji ho dodnes. Myslím, že je to tak lepší, než aby se na něj ukazovalo, to je ten od Pilarové. Často je to těm dětem spíše na škodu. Druhým manželem Evy Pilarové byl zpěvák Jaromír Mayer. Ten ji také emigroval. Ne, mně už ne, opravuje mě: to jsme už byly dávno rozvedení. Brali jsme se s velkou slávou v prosinci 1968 v Paříži a v roce 1971 proběhl tichý rozvod v Praze. Jaromír emigroval až v roce 1986, týden po Waldovi. Jenže tehdy Matuškova emigrace převálcovala všechno ostatní, takže jeho emigrace si pomalu nikdo nevšiml. No a jinak to s ním byla také dvuoletka. (smích) S kým ale byla a je dvouletka mnohonásobně převýšena, to je s třetím zpěvaččiným manželem, bývalým tanečníkem Janem Kolomazníkem. Letos oslaví už stříbrnou svatbu 25 let a tvoří jeden z nejharmoničtějších párů společnosti. Málokdy S manželem Janem Kolomazníkem potkáte každého zvlášť. Účastní se společně koncertů, společenských akcí, společně rádi vaří, ale také rádi cestují. Paní Pilarová projela s manželem pěkný kus světa, ptám se, kde se jí líbilo nejvíce. Tak určitě na Cubě, kde jsou jedny z nejkrásnějších pláží světa, také v New Yorku..., ale nejraději vzpomínám na Hawai. Ještě když jsem byla malá, ale zvládla už Ferdu Mravence a Brouka Pytlíka, tak jsem se vrhla na čtení cestopisů. To mě moc bavilo. Přečetla jsem snad všechno o Austrálii, o Spojených státech, o Africe..., a pak jsem četla také nějakou knížku o Hawaiských ostrovech. Tak moc jsem toužila se tam jednou podívat... Říká se, že když si člověk něco vysní a pak se mu to splní, bývá zklamaný. Mně se Hawai splnila dvakrát a nezklamala mě. Byla přesně taková, jakou jsem si ji vysnila. Při zmínce o Cubě neodolám a navodím řeč i na tolikrát propíranou a různě prezentovanou událost havarovaného letadla, které se 15

18 osobnost v roce 1973 vracelo právě z Cuby, avšak zřítilo se a v něm zahynula celá kapela, se kterou Eva Pilarová vystupovala. Ona v letadle nebyla, protože... proč vlastně? Jak to tehdy bylo doopravdy? K tomu Vám řeknu, jak dokážou být někteří lidé zlí, zejména ti, co jsou od rána do večera na internetu a pozurážejí kdeco a kdekoho. Bylo to zrovna v den výročí této tragédie, na webových stránkách byl o tom článek a nějaký chlap se k tomu vyjádřil, že Pilarka tehdy do letadla nenastoupila, protože byla tak ožralá, že ji to nedovolili. To je taková blbost, to člověka opravdu zamrzí. A o to více, když se pak ještě najde někdo, kdo to neověřeně šíří dál. To se stalo také. Proč to ti lidé dělají? Nechápu, co z toho mají. V tom letadle tehdy zahynulo šest mladých kluků, kterým nebylo ještě ani třicet, jen jeden to přežil a představte si, že jen s odřeným loktem! Já jsem vůbec neměla v úmyslu nastoupit a odletět. My jsme byli s kapelou na Cubě často, nevystupovali jsme za honorář, ale za to, že tam můžeme týden nebo 14 dní zůstat. V ten osudný čas volali z Prahy, že chtějí aby kapela doprovázela tehdejší pěvěckou soutěž Intertalent. Měli odletět zkoušet. Bylo to v únoru a já jsem říkala, co budu už v Praze dělat, a tak jsme ještě spolu se zpěvačkou Vlaďkou Prachařovou na Cubě zůstaly a kluci odletěli. Bylo to 19. února, špatně přistáli na Ruzyni a havarovali... Aby mohla Eva Pilarová vystupovat, připravil ji život do cesty všelijaké rozhodnutí. Jedním z nich bylo např. i podepsání anticharty. Doba byla různá, kdyby měla kouzelný proutek a mávnutím mohla změnit čas, do kterého období by se pak dostala? Nemávala bych žádným proutkem, zůstala bych tam, kde jsem teď, bez ohledu na věk. Samozřejmě by pro mě bývalo lepší, kdyby to, k čemu došlo v roce 89, se stalo už v roce 68. Člověk by si víc zažil zájezdy do zahraničí, nicméně i tak jsem vydržela natolik pohromadě, že jsem si je mohla užívat i po revoluci. Procestovala jsem toho hodně. Víte, já nemám ráda takové to, co by kdyby. Neohlížím se, nevracím se. Mám pořád hodně práce, která mě baví. V tomto vydání vzpomínáme i na nedávno zesnulého Waldemara Matušku. Rozhodně nemůžeme zapomenout zeptat se na Waldu i Evy Pilarové. Vždyť patřila k těm, kdo ho znali nejlépe. Walda, to byl bohém. Nic nestudoval a všechno uměl. Nestudoval herectví hrát uměl, nestudoval zpěv zpívat S Waldemarem Matuškou v roce uměl, neznal noty 1963 hrát uměl. Byl to prostě talent od Pánaboha, do všeho šel naplno a hlavně srdcem. Také si nikdy z ničeho nic nedělal. Moc rádi jsme spolu zpívali. Já vím, že se o nás vedly různé řeči, ale nic z toho není pravda. Nikdy jsme spolu nic neměli, poněvadž on stejně nebyl na blondýny, jemu se vždy líbily tmavovlásky. (smích) Je také známo, o tom ostatně píšeme i ve Vzpomínce, že mu zpočátku velmi vadil brněnský akcent Evy Pilarové. A to nejenom jemu, směje se paní Pilarová: například Mirek Horníček mě jednou zastavil ve foyeru divadla Semafor a povídá: Poslouchejte, Vy prej jste z Brna, a já na to: Ano, su. A on: Víte o tom, že zabít Brňáka na půdě pražského divadla není trestný? A o mnoho let později to poopravil, že trestný to je a jsou za to dva měsíce podmíněně. (smích) Ještě, že nám tu brňačku nezabili. Jinak bych ani já neměla možnost Evu Pilarovou poznat osobně. Naše setkání jsme poprvé odložily, poněvadž musela odjet za maminkou do Brna. Mamince paní Pilarové je již úctyhodných 94 let a stále se těší dobrému zdraví. Už podle telefonátu jsem poznala, že spolu mají krásný vztah. Vztah plný lásky a porozumění, který se v dnešní době pomalu vytrácí. Lidé jsou na S maminkou 16

19 fotoobrázek Evy Pilarové sebe nějak zlí. Paní Pilarová má na to zajímavý názor a když to tak zpětně hodnotím, vlastně ji musím dát za pravdu. Lidé jsou na sebe zlí odjakživa. Je mezi nimi tolik zloby a nenávisti, koná se tolik zločinů a špatných věcí, ale to je tu přece už od nepaměti. Jen se ohlédněme zpět do historie. To byli lidé také pěkní pacholci. Sekali se, čtvrtili, zabíjeli své děti, vyvražďovali své příbuzné. To jen my dnes o tom všem více víme, neboť ta mediální informovanost je téměř stoprocentní. Ale nemyslím si, že by to teď bylo horší nebo lepší. Záleží vždy na samotném člověku, na jeho výchově v rodině, na prostředí ve kterém vyrůstá. Paní Eva Pilarová vyrůstala v katolické rodině, je věřící, to jsem se ostatně mohla přesvědčit i v krásném interiéru jejich chalupy. Nakonec jsme se šly spolu ještě projít ke kapličce a po cestě si povídaly co chystá nového. Samozřejmě si to nenechám jenom pro sebe. Tak, shodou okolností právě v den vyjítí vašeho časopisu a v předvečer mých narozenin, 8. srpna, budou ve městečku Dubá na Českolipsku probíhat Mezinárodní jazzové dny a část programu bude vyhrazena pouze pro mě, bude to takový narozeninový koncert. Potom jedu zpívat na festival do Trutnova, pak chystá jedna nově vzniklá televize pořad zvaný Královny, takže budu točit, no a od září začínají opět zájezdy s mojí kapelou. Už od listopadu budu dělat dvacet vánočních koncertů..., a jestli se to podaří, v příštím roce by mi mělo vyjít nové CD s texty Josefa Fouska. Ty skladby jsou tak krásně barvitě napsané, bude tam blues, bude tam swing, popík, rocková balada, prostě všechno, moc se na to těším. A taky bych měla koncertní šňůrou po halách českých a moravských měst oslavit 50 let v showbyznysu. Na nedostatek práce či zájmu si tedy Eva Pilarová rozhodně stěžovat nemůže. K tomu ještě stihla napsat šest kuchařek (dvě společně s manželem) a také se aktivně věnuje jedné ze svých velkých zálib, fotografování. Za pomocí počítačové techniky pak vytváří z fotografií, jak to sama nazvala, tzv. fotoobrázky. Jedná se o dílka skutečně zdařilá, dokonce pořádala už i několik výstav, a to nejenom u nás, ale také v zahraničí. Co tedy popřát paní Evě Pilarové závěrem. Má šťastné manželství, práci, která ji už léta baví i živí, krásného koníčka..., tak snad... určitě zdraví a ať má kolem sebe samé dobré přátele, kteří ji nebudou závidět, ale budou se na ni jenom hezky usmívat, tak jako se ona ten den usmívala na mě. text: Alexandra Stušková, DiS. foto: poskytla Eva Pilarová Ocenění 1962 Zlatá medaile v oboru jazzového zpěvu na Světovém festivalu mládeže - Helsinky 1964 Zlatý slavík 1967 Zlatá bratislavská lyra 1967 Zlatý klíč Intervize 1967 Grand Prix de Disque Sopoty 1967 Publikumsliebling, festival písní v Berlíně NDR 1967 Zlatý slavík 1969 Cena za nejlepší interpretaci Festival populárních písní Varadero, Kuba 1971 Zlatý slavík 1978 Zlatá děčínská kotva 1978 Cena za nejlepší interpretaci Bratislavská lyra 1981 Zasloužilá umělkyně 1993 Platinová deska Supraphonu 1998 Cena Masarykovy akademie 2004 Platinová deska Tommü records 2009 Hvězda na Chodníku slávy v Mikulově před rodným domem jazzmana Karla Krautgartnera 17

20 fenomén K ponìkud zvláštnímu výbìru fenoménu nás tentokrát inspirovala souhra dvou umìleckých osobností tohoto vydání. Doufáme, že i vás zaujme pár zajímavých poznatkù, možná budete i místy pøekvapeni, a také si tak trochu zavzpomínáte jak to vlastnì tenkrát bylo... Zlatý slavík Jak vlastně vznikl Zlatý slavík? Na jedné z porad v roce 1962 se redakce časopisu Mladý svět bavila o tom, čím více zaujmout své čtenáře. Někdo u stolu navrhl: Uspořádejme anketu o nejoblíbenější písničku a zpěváka roku. Nikdo však nevěděl, jak tuto anketu nazvat. Pak prý vstal tehdejší redaktor oddělení kultury Ladislav Smoljak a nesměle pravil: Znáte takovou tu hračku, co se prodává na poutích a v puse píská? My jsme jí říkali slavík! A bylo to. Díky Smoljakovi se tak stalo z pouťové hračky pozlacené kulaté pískátko, které bylo téměř třicet let barometrem popularity u publika. Už v prvním ročníku vyjádřilo své sympatie k písničkám a jejich interpretům 797 čtenářů Mladého světa. Zlatý slavík se pak stal po léta nejpopulárnější anketou a prožívali ji téměř všichni, nehledě na věk, na stav ani na povolání. Po listopadu 89 začal hlas Zlatého slavíka pomalu slábnout, až se ztišil úplně. Všechno bylo v té době jinak, všechno se měnilo, rušilo, nově zakládalo apod. Poslední ročník ankety Zlatý slavík se konal v roce Èeský slavík Po pár letech pauzy, v roce 1996, však zazpíval znovu. I když s malinko pozměněným názvem Český slavík. (Kvůli rozdělení republiky už bez slovenských interpretů). Původní myšlenka ankety o nejúspěšnější písničku zanikla už v prvních letech Zlatého slavíka, avšak anketa popularity zpěváků je stále velmi úspěšná. Český slavík navázal na svého předchůdce nečekaně dobře. Přijali ho jak zpěváci a skupiny, tak také, a to je nejdůležitější, široká veřejnost. Organizátoři se nemýlili, když věřili myšlence, že i v záplavě zahraniční muziky, která se po roce 1989 zpod pultů nahrnula na všechny rozhlasové stanice, do televize a do všech médií, mají lidé českou písničku a české interprety stále rádi. V prvním ročníku obnovené ankety Český slavík přišlo hlasovacích lístků a znamenalo to rekord v historii Slavíků. (V minulých letech, kdy ještě hlasovali také občané Slovenska, bylo nejvíce anketních lístků). Průměrně se od roku 1996 každého ročníku ankety zúčastňuje hlasujících. 18

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma

VY_32_INOVACE_04_08_ČJ. Pověst o založení Karlových Varů Anotace. Téma VY_32_INOVACE_04_08_ČJ Téma Pověst o založení Karlových Varů Anotace Materiál obsahuje text a pracovní list, ve kterém žák odpovídá na otázky zjišťující porozumění textu. Propojení s vlastivědou a hudební

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

80. léta v české populární hudbě

80. léta v české populární hudbě 80. léta v české populární hudbě Pop, disco Michal David, Kroky Františka Janečka Situace ve společnosti: stále přetrvává období normalizace, 2 proudy hudbě oficiální (nemají problémy s komunistickým režimem,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04

Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04 Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma:Moje rodina Podtéma:rodina, členové rodiny, život v rodině, svátky, narozeniny, bydlení udržování

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

10. číslo / 2015 prosinec 2015

10. číslo / 2015 prosinec 2015 10. číslo / 2015 prosinec 2015 2015 Rok se s rokem sešel a přípravy na Vánoce jsou v plném proudu. Školníček se vám pokusí zpříjemnit vánoční čas několika vzpomínkami, co jste před Vánocemi dělali ve škole,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy

Existuje jen hrstka lidí, jejichž jména nám zůstanou do paměti nesmazatelně vryta po celý náš život. Nikdy Milí čtenáři, studenti, pedagogové, absolventi, dostává se vám do rukou vydání, které se od těch dosavadních liší. Poprvé můžeme jako celá redakce svorně tvrdit, že jsme jej dávali dohromady neradi. Časopis

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Centráček. (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016. 2. vydání

Centráček. (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016. 2. vydání Centráček (časopis Centra péče o duševní zdraví) 5/2016 2. vydání Poděkování Tímto bych chtěla vyjádřit své díky hlavně paní Ivě, která přišla s nápadem vytvořit náš vlastní časopis a také za oslovení

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více