SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letrox µg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levothyroxinum natricum x H tableta obsahuje 79,8-85,2,mikrogramů levothyroxinum natricum x H 2 O (což odpovídá 75 mikrogramům levothyroxinum natricum). Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Tablety Téměř bílé až mírně béžové, kulaté, jemně vypuklé tablety s půlicí rýhou na jedné straně a s vyraženým označením 75 na druhé straně Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace - Náhrada hormonů štítné žlázy při hypotyreóze jakékoliv etiologie - Profylaxe recidivy strumy po strumektomii při normální funkci štítné žlázy - Benigní struma při normální funkci štítné žlázy - Adjuvantní léčba při léčbě hypertyreózy tyreostatiky po dosažení normální funkce štítné žlázy - Supresivní a substituční léčba při maligním nádorovém onemocnění štítné žlázy, zejména po tyreoektomii 4.2 Dávkování a způsob podání Letrox 75 obsahuje 79,8-85,2 mikrogramů levothyroxinu sodného x H 2 O (což odpovídá 75 mikrogramům levothyroxinu sodného. Dávkování Uvedené dávkovací schéma je třeba považovat za doporučení. Při ještě zachované reziduální funkci štítné žlázy mohou dostačovat nižší substituční dávky. Denní dávku pro každého pacienta je nutné určit individuálně podle výsledků laboratorních diagnostických a klinických vyšetření. U starších pacientů, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů se závažnou nebo dlouhotrvající hypotyreózou musí být léčba hormony štítné žlázy zahájena s mimořádnou opatrností, tj. musí být zvolena nižší počáteční dávka, která je poté pomalu a v delších intervalech zvyšována. Současně je třeba často sledovat hladinu hormonů štítné žlázy. Zkušenosti prokázaly, že nižší dávka je rovněž dostatečná v případě nízké tělesné hmotnosti a také při velké uzlovité strumě. Indikace Dávka (µg/den) Hypotyreóza: Dospělí (zvyšovat o µg v intervalech 2 4 týdnů) počáteční dávka poté Profylaxe recidivy strumy Benigní struma při normální funkci štítné žlázy Adjuvantní léčba při léčbě hypertyreózy tyreostatiky Po tyreoektomii kvůli malignímu nádorovému onemocnění štítné žlázy SPC_Letrox 75_ /6

2 Pediatričtí pacienti s vrozenou a získanou hypotyreózou - Udržovací dávka je obvykle µg levothyroxinu na m 2 povrchu těla denně. - U novorozenců a dětí s vrozenou hypotyreózou je mimořádně důležité zahájit léčbu co nejdříve. Doporučená počáteční dávka je µg levothyroxinu na kg tělesné hmotnosti denně po dobu prvních tří měsíců. Následně by měla být dávka individuálně upravena podle klinických vyšetření a hladin hormonů štítné žlázy a TSH. - U dětí se získanou hypotyreózou je doporučená počáteční dávka 12,5 50 µg levothyroxinu denně. Dokud není dosaženo plnohodnotné náhrady podle klinických vyšetření a hladin hormonů štítné žlázy a TSH, dávka by měla být každé 2 4 týdny postupně zvyšována. Způsob podání Celá denní dávka se polyká najednou, a to ráno nalačno, vždy minimálně ½ hodiny před snídaní, a zapíjí se trochou vody. Malým dětem se podává celá denní dávka také najednou, nejméně ½ hodiny před prvním denním jídlem. Tablety se nechají rozpadnout v malém množství vody (10 15 ml) a vzniklá suspenze, která se musí čerstvě připravit před každým podáním, se podá s dalším množstvím tekutiny (5 10 ml). Délka užívání: - při hypotyreóze: obvykle celoživotně - profylaxe recidivy strumy: několik měsíců nebo let až celoživotně - eufunkční struma: několik měsíců nebo let až celoživotně U eufunkční strumy je nutná délka léčby minimálně 6 měsíců až 2 roky. V případě, že během této doby není léčba přípravkem Letrox 75 dostatečně účinná, je nutné zvážit další léčebné možnosti. - adjuvantní léčba při léčbě hyperthyreózy: podle délky užívání thyreostatik - thyreoektomie kvůli malignímu nádoru štítné žlázy: obvykle celoživotně 4.3 Kontraindikace Přecitlivělost na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek obsažených v přípravku Neléčená hypertyreóza jakékoliv etiologie Neléčená insuficience nadledvinek Neléčená insuficience hypofýzy Akutní infarkt myokardu Akutní myokarditida Akutní pankarditida Současné užívání levothyroxinu a tyreostatika je kontraindikováno v těhotenství 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Před zahájením léčby hormony štítné žlázy musí být vyloučena následující onemocnění nebo zahájena jejich léčba: - ischemická choroba srdeční - angina pectoris - hypertenze - hypofyzární nebo adrenokortikální insuficience - autonomní onemocnění štítné žlázy U pacientů s ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním nebo tachyarytmiemi je nutné za každých okolností zabránit vzniku i mírné farmakologicky indukované hypertyreózy. V těchto případech je nutné častější sledování hladin hormonů štítné žlázy (viz dávkování). SPC_Letrox 75_ /6

3 U pacientů se sekundární hypotyreózou je nutné objasnit, zda není současně přítomná insuficience kůry nadledvinek. Pokud tomu tak je, musí být nejdříve provedena substituce na této úrovni (hydrokortizonem). Při podávání levothyroxinu postmenopauzálním ženám s hypotyreózou, které jsou ve zvýšené míře ohrožené osteoporózou, je nutné častěji sledovat funkce štítné žlázy, aby se zabránilo navození suprafyziologických hladin levothyroxinu v krvi. Velmi vzácně byly popsány případy hypotyreózy u pacientů užívajících současně sevelamer a levothyroxin. Proto se doporučuje sledovat pečlivě hladiny TSH u pacientů, kteří jsou současně léčeni oběma přípravky (viz bod 4.5). 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Kolestyramin, kolestipol a kolesevelam inhibují absorpci levothyroxinu, a nesmějí být proto užity dříve než za 4 5 hodin po užití přípravku Letrox 75. Absorpce levothyroxinu se může snížit při současném podání antacid s obsahem hliníku nebo léčiv obsahujících uhličitan vápenatý či soli železa. Proto musí být Letrox 75 podán nejméně 2 hodiny před výše uvedenými přípravky. Sevelamer a lanthanum karbonát mohou pravděpodobně snižovat biologickou dostupnost levothyroxinu. Proto musí být Letrox 75 užíván alespoň 1 hodinu před nebo 3 hodiny po užití sevelameru nebo lanthanum karbonátu (viz také bod 4.4). Propylthiouracil, glukokortikoidy, beta-blokátory a kontrastní látky s obsahem jodu inhibují přeměnu T4 na T3. Vzhledem k vysokému obsahu jodu v molekule může amiodaron vyvolat hypertyreózu i hypotyreózu. U pacientů s uzlovitou strumou a možným nezjištěným autonomním původem onemocnění je proto nutná zvýšená opatrnost. Rychlé intravenózní podání fenytoinu může vést ke zvýšení hladin volného levothyroxinu a liothyroninu v plasmě a v ojedinělých případech může napomoci i vzniku arytmií. Salicyláty, dikumarol, vysoké dávky furosemidu (250 mg), klofibrát a další látky mohou vytěsňovat levothyroxin z vazby na plasmatické bílkoviny. Tímto mechanismem může dojít ke zvýšení plasmatické hladiny volného tyroxinu. Sertralin a chlorochin/proguanil snižují účinnost levothyroxinu a zvyšují hladinu TSH v séru. Barbituráty a další léky, které mohou indukovat jaterní enzymy, mohou zvyšovat jaterní clearance levothyroxinu. Při užívání kontraceptiv obsahujících estrogeny nebo při užívání hormonální substituční terapie v menopauze může být zvýšena potřeba levothyroxinu. Výrobky ze sóji mohou snižovat absorpci přípravku Letrox 75 ve střevech. Zejména na začátku a na konci sójové diety může být potřebná úprava dávkování přípravku Letrox 75. Levothyroxin může snižovat hypoglykemický účinek antidiabetik. U diabetiků je proto nutné pravidelně kontrolovat hladinu glukózy v krvi, a to zejména na začátku léčby hormony štítné žlázy, a v případě potřeby upravit dávkování antidiabetik. SPC_Letrox 75_ /6

4 Levothyroxin může zesilovat účinek derivátů kumarinu, protože vytěsňuje antikoagulancia z vazby na plasmatické bílkoviny. Při souběžné léčbě je proto nutné provádět pravidelné kontroly krevní srážlivosti a v případě potřeby je třeba upravit dávkování antikoagulancia. 4.6 Těhotenství a kojení Substituční léčbu hormony štítné žlázy je třeba provádět trvale, a to zejména v těhotenství a v období kojení. Přes rozsáhlé používání v těhotenství dosud nejsou známa rizika pro plod. Množství hormonů štítné žlázy, které se vylučuje do mateřského mléka při kojení, není natolik velké, aby vyvolalo rozvoj hypertyreózy nebo potlačení sekrece TSH u kojence, a to i při léčbě vysokými dávkami levothyroxinu. V těhotenství se může u pacientek s hypotyreózou v důsledku působení estrogenů zvýšit potřeba levothyroxinu. V průběhu těhotenství a po jeho ukončení je proto třeba kontrolovat funkci štítné žlázy a v případě potřeby i upravit substituční dávku. Používání levothyroxinu jako adjuvantní léčby k tyreostatické léčbě hypertyreózy je v těhotenství kontraindikováno, protože vyvolává potřebu vyšší dávky tyreostatik. Protože tyreostatika na rozdíl od levothyroxinu mohou procházet placentární bariérou, u plodu by mohla vyprovokovat hypotyreózu. Z tohoto důvodu se v případě hypertyreózy v těhotenství vždy používá pouze monoterapie nízkými dávkami tyreostaticky působících léčivých látek. V těhotenství se nesmí provádět test suprese. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící způsobilost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly provedeny. 4.8 Nežádoucí účinky Při vyhodnocování nežádoucích účinků se používají následující četnosti: Velmi časté 1/10 Časté 1/100 až < 1/10 Méně časté 1/1000 až < 1/100 Vzácné 1/10000 až < 1/1000 Velmi vzácné < 1/10000 Není známo z dostupných dat nelze určit Při správném užívání a kontrole klinických nálezů a laboratorních diagnostických hodnot se výskyt nežádoucích účinků při léčbě přípravkem Letrox 75 neočekává. Pokud ve velmi vzácných případech pacient danou velikost dávky nesnáší nebo dojde k předávkování, pak by se mohly vyskytnout příznaky hypertyreózy, například tachykardie, palpitace, arytmie, anginózní obtíže, třes, neklid, nespavost, nadměrné pocení, pocit horka, horečka, úbytek hmotnosti, zvracení, průjem, bolesti hlavy, svalová slabost a křeče, menstruační poruchy, pseudotumor cerebri, a to zejména při nadměrně rychlém zvyšování dávky na začátku léčby. V takovém případě je nutné snížit denní dávku nebo užívání léku na několik dní přerušit. Jakmile nežádoucí účinky odezní, léčbu lze opět s opatrností zahájit. Při přecitlivělosti na levothyroxin nebo kteroukoli pomocnou látku se mohou vyskytnout alergické reakce jako např. kopřivka, bronchospasmus a otok hrtanu. Výskyt anafylaktického šoku byl popsán velmi vzácně. V takovém případě je třeba ukončit užívání přípravku. 4.9 Předávkování Po předávkování a intoxikaci se objevují symptomy středně závažného až závažného vzestupu rychlosti metabolismu (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Doporučuje se přerušit užívání tablet a provést kontrolní vyšetření. V případě výrazných beta-sympatomimetických účinků (např. tachykardie) je možné zmírnit obtíže podáním beta-blokátoru. Tyreostatika nejsou vhodná, protože činnost štítné žlázy již byla zcela potlačena. Po užití extrémně vysokých dávek (pokus o sebevraždu) může být prospěšné provedení plasmaferézy. SPC_Letrox 75_ /6

5 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Hormony štítné žlázy (chemicky definované) ATC kód: H03A A01 Účinek syntetického levothyroxinu, který je obsažen v přípravku Letrox 75, je totožný s účinkem přirozeně se vyskytujícího hormonu štítné žlázy, který se tvoří převážně ve štítné žláze. Po částečné přeměně na liothyronin (T3), zejména v játrech a ledvinách, a po přestupu do buněk tkání lze pozorovat charakteristické účinky hormonů štítné žlázy na vývoj, růst a metabolismus. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Při užití nalačno se perorálně podaný levothyroxin absorbuje maximálně z 80 %, a to zejména v závislosti na typu galenické formy léku, absorpce probíhá především v tenkém střevě. Maximálních hladin v plasmě je dosaženo přibližně za 6 hodin po užití léku. Po zahájení perorální léčby dochází k nástupu účinku přípravku obvykle za 3 až 5 dní. Distribuční objem činí 0,5 l/kg. Více než 99 % levothyroxinu se váže na plasmatické bílkoviny. Metabolická clearance je přibližně 1,2 l plazmy denně, k rozpadu dochází převážně v játrech, ledvinách, mozku a ve svalech. Vzhledem k vysoké vazbě na plasmatické bílkoviny se hormony štítné žlázy objevují v hemodialyzátu pouze v malých množstvích. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti a) Akutní toxicita Akutní toxicita levothyroxinu je velmi nízká. b) Chronická toxicita Chronická toxicita byla sledována u různých živočišných druhů (potkan, pes). U potkanů byla při vysokých dávkách prokázána hepatopatie, zvýšený výskyt spontánní nefrózy a změna váhy orgánů. U psů nebyly pozorovány žádné významné nežádoucí účinky. c) Kancerogenní a mutagenní potenciál Dlouhodobé sledování kancerogenního potenciálu levothyroxinu u zvířat nebylo prováděno. Výzkumný materiál týkající se mutagenního potenciálu levothyroxinu není. Dosud nebylo zjištěno žádné podezření nebo známka poškození potomků v důsledku změn genomu. d) Reprodukční toxicita Placentou prochází jen velmi malá množství hormonů štítné žlázy. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), dextrin (z kukuřičného škrobu), částečné vyšší nasycené acylglyceroly 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. SPC_Letrox 75_ /6

6 6.5 Druh obalu a velikost balení Al-Al blistr hliníkový blistr potažený hliníkovou folií Balení po 25, 50 nebo 100 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 56/576/07-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU SPC_Letrox 75_ /6

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls162249/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bromhexin 8 Berlin-Chemie 8 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje bromhexini hydrochloridum

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg

Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg Sp. zn. sukls132328/2013 a k sp. zn. sukls217249/2012, sukls83651/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Amaryl 1 mg Amaryl 2 mg Amaryl 3 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Sp.zn. sukls133137/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glemid 2 mg, tablety Glemid 3 mg, tablety Glemid 4 mg, tablety Glemid 6 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glimepiridum

Více

200-400 mg ibuprofenu

200-400 mg ibuprofenu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibuberl 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

2/11. 4.2. Dávkování a způsob podání Běžně doporučované dávkování k doplňkové terapii ve spojení s dietou u pacientů s diabetes mellitus

2/11. 4.2. Dávkování a způsob podání Běžně doporučované dávkování k doplňkové terapii ve spojení s dietou u pacientů s diabetes mellitus sp.zn. sukls106123/2012 a příloha k sp.zn. sukls244891/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glucobay 50 Glucobay 100 Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glucobay 50: 1 tableta obsahuje

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Dávka závisí na výsledcích metabolické monitorace (stanovení glukózy v krvi a v moči).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Dávka závisí na výsledcích metabolické monitorace (stanovení glukózy v krvi a v moči). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU METIS 1 mg tablety METIS 2 mg tablety METIS 3 mg tablety METIS 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 1 mg, 2 mg, 3 mg či

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244743/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Panadol Novum 500 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/9 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Diadeon 60 mg tableta s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum 60 mg. Pomocné

Více

Sp. zn. sukls77529/2011

Sp. zn. sukls77529/2011 Sp. zn. sukls77529/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glyclada 30 mg tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum (ekvivalentní 390 mg metforminum). Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls44373/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glucient 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Nebido 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Nebido 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Sp.zn.sukls105236/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nebido 1000 mg/ 4 ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje testosteroni undecanoas

Více

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety

Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety Sp.zn.sukls212771/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Androfin 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Finasteridum 5 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky se

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tamsulosini

Více

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nortrilen potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls119817/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zahron 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. Příloha č. 3k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls100869/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bikauk 150 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls276244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibunex 400 mg potahované tablety Ibuprofenum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls67042/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zynzol 1 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. Pomocné látky

Více

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí.

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí. sp. zn. sukls210798/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Gleperil Combi 4 mg/1.25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více