Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh"

Transkript

1 Účinnost od Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města, nařízení města a ostatních vnitřních předpisů, řeší správní delikty, jejichţ řešení náleţí podle platné legislativy obci, plní funkci opatrovníka, je-li stanoven správním orgánem jako opatrovník město Zábřeh (na základě ustanovení speciálních zákonů) Oddělení sekretariát: a) V oblasti samostatné působnosti zabezpečuje organizačně i technickoadministrativně jednání orgánů města, vede evidenci usnesení a sleduje kontrolu jejich plnění, vede centrální evidenci stíţností, petic a sleduje a kontroluje jejich vyřizování, vede evidenci obecně závazných vyhlášek města, nařízení města a vnitřních předpisů, vede přehled ţádostí o informace dle platné legislativy a sleduje jejich vyřizování, zajišťuje agendu veřejnoprávních smluv (uzavírání, aktualizace, evidence), zabezpečuje organizační a technickoadministrativní práce pro starostu, místostarostu a tajemníka MěÚ, zabezpečuje koordinační a informativní činnost mezi jednotlivými úseky městského úřadu, vede centrální evidenci klíčů a bezpečnostních kódů EZS, vede evidenci odborné literatury a časopisů, vede centrální evidenci razítek města a MěÚ, vede evidenci podpisových vzorů všech zaměstnanců města a přehled oprávněných úředních osob včetně jejich aktualizace, připravuje vnitřní předpisy, písemné pokyny v rámci dispoziční pravomoci zaměstnavatele, zabezpečuje výchovu, rozvoj popř. odborné zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zabezpečuje personální výběrová řízení v organizaci, zabezpečuje vedení osobních spisů zaměstnanců úřadu, zajišťuje zařazování zaměstnanců úřadu do přísl. platových tříd a stupňů dle platných předpisů (podle pokynu tajemníka MěÚ), zpracovává podklady pro personální koncepci úřadu, zabezpečuje agendu stanovování a výplat platů zaměstnanců (včetně příslušné účetní evidence) podle platné legislativy, vede přehled (plánovací model) platů zaměstnanců MěÚ a zpracovává podklady pro plánování rozpočtových výdajů na platy a ostatní osobní výdaje, vede evidenci zdravotních prohlídek zaměstnanců města v souladu s platnou legislativou,

2 zajišťuje spolupráci s Probační a mediační sluţbou, tajemníkem MěÚ. b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) vede evidenci usnesení vlády ČR, vykonává působnost správního orgánu ve věcech práva shromaţďovacího ve správním obvodu, městského úřadu města s rozšířenou působností zabezpečuje přípravu a průběhu voleb do zastupitelských orgánů Oddělení majetkoprávní: a) v oblasti samostatné působnosti vede evidenci nemovitého majetku ve vlastnictví města Zábřeh, a to ve spolupráci s odborem finančním, provádí průběţnou kontrolu nemovitého majetku s cílem uvedení jeho faktického stavu do souladu s předpisy katastru nemovitostí, zajišťuje styk města s Katastrálním úřadem v Šumperku zejména při obstarávání podkladů týkajících se nemovitého majetku města, spolupracuje s geodetickými firmami při vytyčování hranic pozemků, dělení pozemků, zaměřování staveb a další; v souladu se stavebním zákonem zpracovává návrhy o vydání souhlasu s dělením a scelováním pozemků příslušnému stavebnímu úřadu, zajišťuje agendu na úseku daně z nemovitostí u nemovitostí ve vlastnictví města ve vztahu k platné legislativě, zajišťuje agendu přidělování čísel popisných a evidenčních a spolupracuje při tvorbě nových názvů ulic ve městě podle platných legislativních norem, provádí zápisy dat do registru územní identifikace adres a nemovitostí vypracovává metodiku nabytí, převodu a pronájmu nemovitostí v souladu s platnými právními předpisy, soustřeďuje, eviduje a vyřizuje veškeré ţádosti fyzických a právnických osob týkající se převodu a pronájmu nemovitostí v majetku města, zástavních práv a zřizování věcných břemen na nemovitostech v majetku města, projednává tyto ţádosti s příslušnými odděleními a odbory MěÚ, komplexně je zpracovává a předkládá radě města k rozhodnutí, v případech, kdy je rozhodnutí o majetkoprávních úkonech vyhrazeno zastupitelstvu města, zpracovává dále tyto materiály pro jednání v zastupitelstvu města, zajišťuje zveřejnění záměru prodeje, směny nebo darování nemovitého majetku města, jeho pronájmu nebo výpůjčky na úřední desce města, v souladu s ustanoveními zákona o obcích v platném znění, připravuje a zajišťuje veškeré podklady pro sepisování kupních, směnných, darovacích nebo zástavních smluv, smluv o zřízení věcných břemen, na základě dohody smluvních stran tyto

3 smlouvy zpracovává, zajišťuje jejich potvrzení statutárními orgány města a zajišťuje jejich vklad do katastru nemovitostí podle platných legislativních norem, na základě povolení vkladu práv do katastru nemovitostí podle uzavřených smluv zpracovává daňová přiznání v souladu s platnou legislativou, v případech budoucího prodeje nebo pronájmu nemovitostí zpracovává smlouvy o budoucí kupní či nájemní smlouvě, kontroluje jejich plnění včetně dohodnutých termínů, připravuje a zajišťuje veškeré podklady pro sepisování nájemních smluv, smluv o výpůjčce, smluv o právu provést stavbu tyto smlouvy zpracovává, předkládá k projednání radě města a zajišťuje jejich potvrzení statutárními orgány města; kontroluje plnění dohodnutých podmínek v těchto smlouvách a v případě nutnosti projednává jejich změny, připravuje, zajišťuje, případně upravuje náleţitosti zřizovacích listin příspěvkových organizací města související s uţíváním a se správou nemovitého majetku, spolupracuje s finančním odborem na úseku úhrad kupních cen za nabytý, prodaný a pronajatý majetek, úhrad daní z převodu nemovitostí a dalších úhrad souvisejících se zajišťováním nezbytných podkladů pro majetkoprávní převody, ve spolupráci s odborem technické správy provádí fyzické kontroly pronajatých nebytových prostor s písemným vyhodnocením zjištěného stavu, v případě zjištěných závad s návrhem na jejich řešení, při své činnosti průběţně dohledává další pozemky města uţívané jinými subjekty, na něţ není dosud uzavřen nájemní vztah a společně s návrhem na řešení předkládá radě města k projednání, připravuje a organizuje výběrová řízení na prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví města podle zásad a podmínek schválených zastupitelstvem nebo radou města, vede vlastní (podruţnou) evidenci zveřejňovaných záměrů města na prodej a pronájem nemovitostí v majetku města, spolupracuje přitom s centrální evidencí a sleduje dodrţení lhůty zveřejnění zájmu na úřední desce podle platné právní úpravy, zajišťuje a zpracovává agendu pronájmu a výpůjčky movitého majetku eviduje veškeré smluvní vztahy uzavřené městem v oblasti nabytí, převodu, zastavení, pronájmu a výpůjček nemovitostí, pronájmu, výpůjčky a prodeje movitého majetku, jakoţ i zřízení věcných břemen na těchto nemovitostech, řeší ţádosti fyzických osob o vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů (restituce), zpracovává obecně závazné vyhlášky ve vazbě na majetkoprávní problematiku (daně z nemovitostí, poplatky za zhodnocení stavebního pozemku ap.) a předkládá je ke schválení příslušným orgánům města, zpracovává stanoviska jako podklady pro komplexní vyjádření města v rámci územních a stavebních řízení vedených orgány státní správy, při přípravě investičních akcí města zajišťuje podklady dokladující vlastnická či jiná práva k dotčeným nemovitostem, zajišťuje agendy věcných břemen pro investiční akce,

4 podává návrhy na účelné a hospodárné vyuţívání majetku ve vlastnictví města, plní další úkoly zadané odboru zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) vydává ověřené výstupy ze systému Czech Point, dálkového přístupu ČÚZK a vyměřuje správní poplatky. 2. Odbor informatiky: 2.1. Oddělení informatiky a) v oblasti samostatné působnosti zajišťuje podklady pro tvorbu koncepce rozvoje informačního systému, zajišťuje zabezpečení a správu dat podle platné legislativy, hromadné zpracování, konfiguraci, aktualizaci, bezpečné uloţení, zálohování a archivaci dat, zajišťuje zabezpečení technické podpory SW a správu HW města, zajišťuje komplexní správu počítačové sítě města, zajišťuje správu a údrţbu datového a hlasového propojení budov města, v nichţ je toto propojení zřízeno, zajišťuje bezpečný provoz konfiguraci a údrţbu internetu, intranetu, e-pošty, e-podatelny a technologického centra zajišťuje provoz VoIP telefonie, správu a údrţbu GSM bran města, zajišťuje systematickou podporu uţivatelům SW při jeho aplikaci a plnohodnotném vyuţívání, a provádí základní školení pro práci se SW produkty, zajišťuje a poskytuje zaměstnancům města odbornou poradenskou a konzultační činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií, zajišťuje tisková řešení, správu a údrţbu multifunkčních tiskových strojů a kopírovacích zařízení včetně spotřebního materiálu, zpracovává návrhy organizačně řídící dokumentace, organizačních a bezpečnostních pravidel nebo koncepčních a metodických materiálů na úseku informačních a komunikačních technologií, ochrany dat a duševního vlastnictví pro efektivní a bezpečné vyuţití informačních systémů, zabezpečuje metodickou pomoc (podporu) oddělení spisové a archivní sluţby MěÚ Zábřeh, zabezpečuje technickou podporu webové prezentace města, zajišťuje výpočetní techniku pro jednání orgánů města, pro školení a pro další mimořádné události, zajišťuje technicky provoz zkušebny řidičů, zajišťuje HW zabezpečení sítě MVČR, MPSV a MDČR,

5 zajišťuje správu pracovních stanic MVČR a MDČR a provádí aktualizace SW dle poţadavků ministerstev, zajišťuje provoz a správu mobilních telefonů, b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) zajišťuje dodrţování platných legislativních a technických norem, které se týkají informačních systémů, elektronického zpracování dat, zajišťuje podporu informační správním agendám státní správy vykonávaným úřadem v přenesené působnosti podle platných legislativních a technických norem a nařízení vyšších správních orgánů Oddělení spisové a archivní služby a) v oblasti samostatné působnosti zabezpečuje provoz Centrální spisovny na budově č. II (nám. Osvobození), včetně přípravy podkladů pro Zemský archiv, zabezpečuje příjem a pohyb dokumentů v rámci spisové sluţby a současně metodicky řídí spisovou sluţbu města, zajišťuje pro nové uţivatele spisové sluţby proškolení se základy práce se SW, zajišťuje administraci SW spisové sluţby, zabezpečuje pracoviště e-podatelny, přijímá a předává dokumenty příslušným zpracovatelům v rámci spisové sluţby a současně odesílá dokumenty určené k vypravení přes e-podatelnu, zabezpečuje obsluhu datové schránky města (DS) - eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím DS a předává je příslušným zpracovatelům v rámci spisové sluţby, odesílá dokumenty připravené k vypravení prostřednictvím DS, zabezpečuje obsluhu telefonní ústředny, poskytuje informace občanům v rámci správních budov a distribuuje poštu v rámci 27 samostatných obcí správního obvodu, zabezpečuje obsluhu faxového zařízení, vede evidenci příjmu a odesílání faxových zpráv, zajišťuje chod vypravené pošty a současně zajišťuje třídění pošty pro doručovatelky města, vede na úseku výpravny evidenci nedoručených poštovních zásilek v úloţní stanovené době pro náhradní doručení a zajišťuje vrácení nevyzvednutých zásilek v rámci úřadu, zabezpečuje zásobování kancelářských potřeb úřadu, vede evidenci objednávek, jejich distribuci a pohyb na skladových kartách, zajišťuje centrální evidenci vyhlášených výběrových řízení městem, zabezpečuje ohlašovnu mimořádných událostí, vede evidenci drobných úrazů na pracovišti v rámci BOZP,

6 b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) zajišťuje legalizaci podpisů a vidimaci listin, zajišťuje agendu ztrát a nálezů, zajišťuje agendu fyzické Úřední desky a připravuje podklady pro elektronickou Úřední desku, zajišťuje provoz kontraktního místa veřejné správy (pracoviště Czech-Point): provádí výpis z Rejstříku trestů, provádí výpis z Katastru nemovitostí, provádí výpis z Obchodního rejstříku, provádí výpis z Ţivnostenského rejstříku, provádí výpis z bodového hodnocení řidiče, provádí výpis ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, provádí podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, provádí výpis z Insolvenčního rejstříku, provádí autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické formy a současně provádí autorizované konverze dokumentů z elektronické do listinné formy, vede evidenci provedených konverzí, zajišťuje pro klienta asistovaný přístup do Informačního systému datových schránek při zjištění existence datové schránky určitého subjektu, dále při učinění podání ve formě datové zprávy do datové schránky určitého subjektu a rovněţ vyzvednutí dokumentu z datové schránky klienta, zajišťuje pro klienta asistovaný přístup při ţádosti o zřízení datové schránky a rovněţ při zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových údajů, sleduje a uplatňuje platné legislativní normy do činnosti spravovaných agend, podílí se při tvorbě směrnic a jiných vnitřních předpisů v oblasti své působnosti. 3. Odbor občanskosprávní a krizového řízení: 3.1. Oddělení občanskosprávních agend a) V oblasti samostatné působnosti zabezpečuje průběh občanských obřadů (např. jubilejní svatby, vítání občánků, setkání absolventů) a slavnostních aktů (např. přijetí u starosty, sto a víceletí jubilanti), zajišťuje předávání dárkových balíčků jubilantům města Zábřeh, vede pamětní knihy, zajišťuje potřebné tiskoviny včetně pamětních listů, zodpovídá za organizaci průběhu jednotlivých akcí, vydává potvrzení pro uplatnění práva v cizině,

7 zabezpečuje zajišťování úkolů města v oblasti poţární ochrany a BOZP vyplývajících z platných legislativních norem, podílí se na tvorbě směrnic a jiných vnitřních předpisů v oblasti své působnosti, zajišťuje zveřejňování informací ve své působnosti na webových stránkách města, řídí a organizuje systém managementu informační bezpečnosti (ISMS) městského úřadu, b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) komplexně zajišťuje státní evidenci narození, uzavření manţelství, úmrtí fyzických osob, provádí změny zápisů a aktualizuje sbírku listin, koordinuje, metodicky řídí a provádí kontrolní činnost u matričních úřadů ve svém územním obvodu, ověřuje ve svém územním obvodu odbornou způsobilost zaměstnance obce, která má působnost matričního úřadu, k plnění úkolů matrikáře, ověřuje ve svém územním obvodu odbornou způsobilost zaměstnance obce k provádění legalizace podpisů a vidimace listin, provádí ověřování matričních dokladů pro pouţití v cizině vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do územního obvodu, provádí zápisy o určení rodičovství, vydává matriční doklady, vysvědčení o právní způsobilosti, potvrzení a doslovné výpisy, vydává osvědčení k uzavření církevního manţelství, vydává veřejné listiny o identifikaci fyzické osoby nebo právnické osoby, přijímá prohlášení o změně příjmení po rozvodu, nebo o uţívání pouze jednoho příjmení, nebo o změně jména, nebo o počeštění jména, anebo o přijetí druhého jména, přijímá ţádosti o osvědčení nebo o potvrzení o státním občanství ČR, přijímá ţádosti o zápis matričních událostí, k nimţ došlo v cizině, do zvláštní matriky, přijímá ţádosti o potvrzení rodného čísla, zpracovává a poskytuje údaje ČSÚ, provádí hlášení jednotlivých matričních událostí prostřednictvím zajišťuje výměnu matrik, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy, zajišťuje předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu, zajišťuje svatební obřady ve svém správním obvodu, komplexně zajišťuje správní činnosti - evidence obyvatel, komplexně zajišťuje správní činnosti - občanské průkazy, komplexně zajišťuje správní činnosti - cestovní doklady, vydává správní rozhodnutí v prvním stupni správního řízení v jednotlivých správních činnostech,

8 vydává správní rozhodnutí v prvním stupni správního řízení v jednotlivých matričních činnostech, vydává správní rozhodnutí v prvním stupni správního řízení o změně jména a příjmení, projednává přestupky a nařizuje sankce, vede evidenci správních poplatků na svěřeném úseku, zajišťuje legalizaci podpisů a vidimaci listin, vyřizuje ţádosti o výpis z rejstříku trestů, vydává ověřené výstupy ze systému Czech Point, provádí autorizované konverze dokumentů z listinné do elektronické formy a současně provádí autorizované konverze dokumentů z elektronické do listinné formy, zabezpečuje přípravu a průběh místních referend a sčítání lidu, spolupracuje s odborem vnitřních věcí při zajištění a realizaci voleb do zastupitelských orgánů, zabezpečuje úkoly obrany státu, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, které městu vyplývají z platných legislativních norem Přestupkové oddělení a) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) zabezpečuje projednávání přestupků v oblasti přestupkového zákona a dalších platných právních předpisů týkajících se přestupků, řeší přestupky fyzických osob spadající do působnosti jiných odborů, vyjma agendy dopravních přestupků, vede správní řízení v oblasti poskytování ochrany proti zřejmému zásahu do pokojného stavu v souladu s ust. 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů b) V oblasti samosprávy (samostatné působnosti) 4. Odbor finanční: 4.1. Oddělení finančního řízení a plánování a) V oblasti samostatné působnosti metodicky řídí, organizuje a koordinuje sestavení návrhu rozpočtu města na kalendářní rok a rozpočtového výhledu v souladu s platnými předpisy, spolupracuje s odbornými útvary úřadu na zpracování podrobného rozpočtu jednotlivých kapitol rozpočtu města, zabezpečuje hospodaření města v souladu se schváleným rozpočtem a dbá o maximální mobilizaci vlastních příjmů rozpočtu včetně doplňkových finančních zdrojů, navrhuje rozpočtová opatření v průběhu kalendářního roku, a to s přihlédnutím ke skutečnému vývoji příjmů a výdajů rozpočtu v závislosti na poţadavcích volených orgánů města, vede evidenci navrţených i schválených rozpočtových opatření,

9 zajišťuje, aby návrhy rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a závěrečného účet města za uplynulý kalendářní rok byly zveřejněny a zároveň projednány v zákonných lhůtách v příslušných orgánech města, organizacím s právní subjektivitou, jejichţ zřizovatelem je město (mimo školských organizací) sděluje dle platných předpisů závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou povinny se řídit, a současně provádí kontrolu jejich čerpání, metodicky řídí výkon účetních agend u organizací s právní subjektivitou zřízených městem (mimo školských organizací) včetně účtování jejich vedlejší hospodářské činnosti a provádí v těchto organizacích kontroly, vede operativní evidenci majetku města, včetně majetku souvisejícího s hospodářskou činností, předepisuje pokyny k inventarizaci pro jednotlivé útvary úřadu a organizace města, provádí odsouhlasení inventarizačních zápisů a vede jejich evidenci, zajišťuje fyzické označení majetku města pro jeho zavedení do systému evidence majetku, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města, zejména v oblasti zavádění místních poplatků, zabezpečuje kompletní podklady pro kontrolní orgány i audit, je s těmito orgány v průběhu kontrol v úzké součinnosti a dbá jejich pokynů, b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) zajišťuje správu předepsaných místních i správních poplatků včetně jejich vymáhání, zajišťuje vymáhání neuhrazených pohledávek města vzniklých v rámci samostatné i přenesené působnosti města, řeší přestupky dle zvláštních právních předpisů v oblasti své působnosti 4.2. Oddělení účetnictví a) V oblasti samostatné působnosti vede kompletní účetní agendu v souladu s platnými předpisy a účtovou osnovou, zabezpečuje automatizované zpracování účetnictví včetně předepsaných výkazů, spravuje a eviduje přijaté a poskytované úvěry, půjčky, návratné a nenávratné finanční výpomoci, vede oddělené účetnictví hospodářské činnosti města a zabezpečuje zpracování přiznání daně z příjmu právnických osob a DPH, obstarává veškeré běţné bankovní účty města včetně doplňkových a fondových účtů, zajišťuje platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků v souladu s platnými předpisy či pokyny peněţních ústavů, na základě předaných podkladů provádí fakturaci města včetně předepsané evidence, veškerou

10 fakturaci zároveň potvrzuje v souladu s platnými vnitřními předpisy, zajišťuje provoz centrálních pokladen na obou budovách MěÚ, likviduje cestovní účty u všech zaměstnanců města dle platných předpisů a zároveň vede jejich evidenci, zabezpečuje kompletní podklady pro kontrolní orgány i audit, je s těmito orgány v průběhu kontrol v úzké součinnosti a dbá jejich pokynů, zajišťuje výplatu dotací a příspěvků jednotlivým subjektům na základě předaných podkladů, a to do výše dané rozpočtem na kalendářní rok, b) v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) zajišťuje správu předepsaných místních i správních poplatků včetně jejich vymáhání, zajišťuje vymáhání neuhrazených pohledávek města vzniklých v rámci samostatné i přenesené působnosti města. 5. Odbor správní: 5.1. Stavební a vyvlastňovací úřad a) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informaci dle platné legislativy, povoluje stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a udrţovací práce dle platné legislativy, vydává souhlas k ohlášení dle platné legislativní úpravy, rozhoduje o uţívání staveb dle platné legislativní úpravy, nařizuje údrţbu staveb, neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce na stavbě, vyklizení stavby, ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě dle platné legislativní úpravy, provádí kontrolní prohlídky staveb dle platné legislativní úpravy, projednává přestupky a správní delikty a nařizuje sankce dle platné legislativní úpravy, vede řízení o vyvlastnění dle platné legislativní úpravy, vede administrativní agendu správního řízení dle platné legislativní úpravy, zpracovává a poskytuje údaje ČSÚ pro další zpracování, vede evidenci o vybírání správních poplatků, zpracovává podklady pro řešení stíţností souvisejících se stavebním zákonem a správním řádem, vydává souhlas k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadům, provádí poradenskou činnost pro stavebníky. b) V oblasti výkonu samosprávy (samostatná působnost)

11 5.2. Oddělení dopravy a) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic - dle platné legislativní úpravy, uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení, rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie, vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. projednává správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, vykonává státní odborný dozoru nad pozemními komunikacemi, vykonává funkci dopravního úřadu pro MHD a taxisluţbu podle platných legislativních norem, pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel, vydává označení O5, uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti drţitele řidičského oprávnění, nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti drţitele řidičského oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem, provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosaţených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosaţených bodů v bodovém hodnocení, vydává a odebírá paměťovou kartu, projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu, rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru, přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného, dovozeného nebo přestavěného silničního vozidla, rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí, rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí, schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho pouţití k výcviku v autoškole a změny jeho uţívání, zařazuje ţadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky.

12 Účinnost od b) V oblasti výkonu samosprávy (samostatná působnost) 5.3. Oddělení životního prostředí a) V oblasti samostatné působnosti zajišťuje agendu odpadového hospodářství města prostřednictvím EKO servisu Zábřeh s.r.o., podílí se na přípravě obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti města, b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) zajišťuje správní činnost v oblasti vodního hospodářství podle platné legislativy, je speciálním stavebním úřadem pro vodní stavby, pouţívá ustanovení zákona o stavebním řízení ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje správní činnost týkající se ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle platné legislativy, zajišťuje správní činnost v oblasti odpadového hospodářství podle platné legislativy, zajišťuje správní činnost v oblasti ochrany ovzduší podle platné legislativy, zajišťuje správu myslivosti a rybářství (vydávání loveckých a rybářských lístků apod.), ochranu ryb a vodních ţivočichů podle platné legislativy, zajišťuje státní správu lesů podle platné legislativy, zajišťuje správní činnost na úseku ochrany přírody a krajiny podle platné legislativy, zajišťuje správní činnost v oblasti ochrany zvířat proti týrání, vede administrativní agendu správního řízení dle platné legislativní úpravy, zajišťuje činnost státní správy dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje vydávání koordinovaných stanovisek dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za celý MěÚ, zajišťuje výkon činnosti orgánu rostlinolékařské péče, zajišťuje plnění povinností na úseku ochrany včel, zajišťuje výkon činnosti orgánu státní správy ve věcech veterinární péče, zajišťuje projednávání správních deliktů a přestupků podle výše uvedených oblastí v rámci platné legislativy - speciálních zákonů a zákona o přestupcích, poskytuje informace o ţivotním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

13 zpracovává podklady a poskytuje informace související se správní činnosti oddělení dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, řeší stíţnosti občanů na úseku ţivotního prostředí, provádí a zajišťuje osvětu veřejnosti v oblasti ochrany ţivotního prostředí a ekologickou výchovu, referent OŢP je tajemníkem povodňové komise města Zábřeh, vedoucí OŢP je členem povodňové komise města Zábřeh a členem krizového štábu města Zábřeh. 6. Odbor školství, kultury a tělovýchovy: 6.1. Oblast školství a) v oblasti samostatné působnosti ve spolupráci s řediteli škol organizuje zápis dětí do základních škol a mateřských škol, ve spolupráci s řediteli škol sestavuje harmonogram prázdninového provozu školních druţin a mateřských škol, sleduje naplněnost škol a školských zařízení zřizovaných městem, připravuje návrhy pro efektivní vyuţití kapacity těchto zařízení, předkládá zřizovateli finanční poţadavky škol a školských zařízení, plán údrţby a investic a další podklady pro tvorbu rozpočtu v kapitole školství, školským příspěvkovým organizacím, jejichţ zřizovatelem je město, sděluje dle platných předpisů závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou povinny se řídit, a současně provádí kontrolu jejich čerpání, ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje opravy, údrţbu a investiční akce ve školách a školských zařízeních, odpovídá za čerpání finančních prostředků v rámci kapitoly školství, ve spolupráci se školami zpracovává návrh koncepce školství na území města, zpracovává zřizovací listiny školských příspěvkových organizací a jejich dodatky a předkládá je ke schválení zřizovateli, zodpovídá ve spolupráci s řediteli škol a školských zařízení za uvádění správných údajů a včasné provádění změn v rejstříku škol a školských zařízení, včetně jejich kapacity, v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů připravuje a zajišťuje vyhlášení a průběh konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky základních a mateřských škol, DDM a školních jídelen samostatných PO, které zřizuje město, v souladu s 323 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce připravuje zřizovateli podklady v oblasti pracovně právních vztahů a mzdové podklady pro stanovení platových náleţitostí jmenovaných ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem,

14 navrhuje zřizovateli metodiku města pro stanovení příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných městem, navrhuje zřizovateli zásady řízení pro příspěvkové organizace zřizované městem Zábřeh, v souladu s 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů připravuje zřizovateli podklady k udělení výjimek z minimálního nebo maximálního počtu dětí a ţáků stanoveného prováděcími předpisy, zajišťuje spolupráci a vzájemnou informovanost se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města, sleduje provoz, poţadavky a podmínky školních jídelen v souvislosti s platnou legislativou, připravuje podklady pro fakturaci úhrady neinvestičních nákladů za ţáky s trvalým bydlištěm v jiné obci, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městem Zábřeh, zabezpečuje spolu s finančním odborem kontrolu škol a školských zařízení zřizovaných městem v oblasti efektivního a účelného vynakládání s prostředky zřizovatele, spolupracuje s ČŠI na základě platné legislativy, podává zřizovateli návrh o přijetí opatření na základě výsledků České školní inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem, spolupracuje při zpracovávání obecně závazných vyhlášek v oblasti školství a předkládá je ke schválení zřizovateli, v souladu s 167 odst. 1 a 2 školského zákona zabezpečuje pro zřizovatele zřízení školských rad při základních školách (stanovení počtu jejích členů, vydání volebního řádu a jmenování třetiny členů školských rad), vyřizuje stíţnosti na činnost ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem, b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) v souladu s 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ( dále jen školský zákon ) zpracovává návrhy rozpočtů finančních prostředků poskytovaných školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu, v souladu s 161 odst. 7 písm. b) školského zákona zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy podle 170 písm. d) školského zákona, spolupracuje při projednávání přestupků na úseku školství a výchovy mládeţe, shromaţďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených krajským úřadem,

15 poskytuje poradenskou činnost v oblasti školské legislativy, pracovněprávních vztahů, statistiky, a účetnictví, školám a školským zařízením v obvodu obce s rozšířenou působností, pro ÚIV Praha zpracovává a zodpovídá za statistické výkaznictví škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností, zpracovává a sumarizuje poţadavky na pedagogické asistenty pro individuálně integrované děti a ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami v obvodu jeho působnosti a předává je krajskému úřadu, vede evidenci zařazení škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení tak, aby údaje v Rozhodnutích vydaných MŠMT nebo KÚ odpovídaly skutečnosti, pomáhá při personálním zajištění volných pracovních míst ve školách a školských zařízeních, zajišťuje informační toky mezi školami a školskými zařízeními v obvodu jeho působnosti a OŠMT KÚOK, 6.2. Oblast kultury a tělovýchovy a) v oblasti samostatné působnosti připravuje podklady pro uzavírání smluv s autory publikací, donátory sbírek, prezentačními agenturami apod.; připravuje návrhy dohod o pracovní činnosti a dohody o provedení práce za oblast kultury a sportu, připravuje podklady pro tvorbu a čerpání rozpočtu v oblasti kultury, sleduje čerpání rozpočtů v kapitole kultura, navrhuje rozpočtové změny, předkládá finanční poţadavky zařízení, plán údrţby, investic a oprav památek, kříţů a pietních míst a další podklady potřebné pro tvorbu rozpočtu, ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje provádění oprav, údrţby a investičních akcí v oblasti kultury a památek včetně kříţů a pietních míst, připravuje veškeré podklady pro ţádosti o grantové programy a k ţádostem o přidělení finančních příspěvků města; vede řádnou evidenci příslušné dokumentace, spolupracuje s mládeţnickými, humanitárními, kulturními a sportovními organizacemi ve městě, připravuje podklady pro udělení výjimek z příslušné obecně závazné vyhlášky města, spolupracuje s kulturní komisí, vede potřebnou dokumentaci, zajišťuje odborné podklady pro její práci, zpracovává doporučení radě města, organizuje a ve spolupráci s kulturní a sportovní komisí zajišťuje kulturní akce pořádané městem, spolupracuje se sportovní komisí, připravuje podklady pro její jednání, zpracovává doporučení radě města, spolupracuje s odborem technické správy při vytváření koncepce hřišť a sportovišť ve městě, připravuje podklady pro vydávání obecně závazných vyhlášek města v oblasti kultury, zajišťuje fyzickou kontrolu při inventarizaci majetku města za oblast kultury,

16 b) V oblasti přenesené působnosti (státní správy) spolupracuje při řešení přestupků dle zvláštních právních předpisů v oblasti své působnosti 7. Obecní živnostenský úřad: a) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) 7.1. Oblast registrace a správy ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ vykonává činnosti v rozsahu stanoveném ţivnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy provádí konzultační a poradenské činnosti v oboru ţivnostenského podnikání a předpisů souvisejících pro podnikatele popřípadě budoucí podnikatele, je provozovatelem ţivnostenského rejstříku, vydává výpisy ze ţivnostenského rejstříku v úplném nebo částečném rozsahu nebo potvrzení o určitém zápisu, popř. o tom, ţe v rejstříku určitý zápis není, provádí sumarizaci a ukládání dat, zajišťuje předávání dat na zákonem stanovené orgány státní správy, komplexně zajišťuje odbornou agendu v oboru ţivnostenského podnikání a vykonává komplexně všechny právní činnosti v rozsahu stanoveném platnou legislativou v celém územním správním obvodu; provádí ucelené správní řízení v souvislosti se ţivnostenským podnikáním za všechny druhy ţivností; vede příslušnou spisovou dokumentaci ke všem vydaným ţivnostenským oprávněním a zajišťuje její archivaci, provádí řešení přestupků a správních deliktů na úseku ţivnostenského podnikání a přípravu rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle ţivnostenského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření, plní funkci centrálního registračního místa: přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, přijímá oznámení osob podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě ţivnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem, plní funkci jednotného kontaktního místa podle zvláštního právního předpisu,

17 spolupracuje s Krajským ţivnostenským úřadem a zákony stanovenými orgány státní správy v oblasti ţivnostenského podnikání, vyměřuje správní poplatky podle zák. č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, koordinuje nebo zajišťuje koordinaci a usměrňování správy v odborném oboru ţivnostenského podnikání za všechny druhy ţivností v celém územním správním obvodu, plní další úkoly zadané starostou, místostarostou, tajemníkem MěÚ a vedoucím odboru z oblasti ţivnostenského podnikání ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ komplexně zajišťuje odbornou agendu v oboru zemědělského podnikání a vykonává komplexně všechny právní činnosti v rozsahu stanoveném platnou legislativou v celém územním správním obvodu včetně vydávání osvědčení; provádí ucelené správní řízení v souvislosti s evidencí zemědělského podnikatele; vede příslušnou spisovou dokumentaci k Evidenci zemědělských podnikatelů a zajišťuje její archivaci, vydává výpisy z evidence zemědělských podnikatelů za celý správní obvod, provádí konzultační a poradenské činnosti v celém územním správním obvodu v ucelených odborných oblastech státní správy v oboru zemědělského podnikání a předpisů souvisejících pro podnikatele popřípadě budoucí podnikatele, spolupracuje s Krajským ţivnostenským úřadem a zákony stanovenými orgány státní správy v oblasti evidence zemědělských podnikatelů, vyměřuje správní poplatky podle zák. č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, koordinuje nebo zajišťuje koordinaci a usměrňování správy v odborném oboru zemědělského podnikání v celém územním správním obvodu, plní další úkoly zadané starostou, místostarostou, tajemníkem MěÚ a vedoucím odboru z oblasti zemědělských podnikatelů, 7.2. Oblast kontrolní činnosti vykonává komplexně všechny právní činnosti v celém územním správním obvodu v rozsahu stanoveném platnou legislativou - provádí ucelené správní řízení v souvislosti se změnou, pozastavením či zrušením ţivnostenského oprávnění, provádí řešení přestupků a správních deliktů na úseku ţivnostenského podnikání a přípravu rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle ţivnostenského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření, provádí konzultační a poradenské činnosti v oboru ţivnostenského podnikání a předpisů souvisejících pro podnikatele popřípadě budoucí podnikatele provádí komplexní kontrolní činnost v celém územním správním obvodu dle ţivnostenského zákona a ukládá sankce za porušení povinností podle ţivnostenského zákona, provádí dozor nad dodrţováním povinností stanovených dalšími právními předpisy, spolupracuje s dalšími orgány státní správy, které provádí kontrolu podle zvláštních předpisů

18 příp. s orgány činnými v trestním řízení, šetří stíţnosti, oznámení a podněty týkající se nedostatků v činnosti podnikatelských subjektů z oblasti ţivnostenského podnikání spolupracuje s Krajským ţivnostenským úřadem a zákony stanovenými orgány státní správy v oblasti ţivnostenského podnikání, vykonává cenovou kontrolu podle platné legislativy, plní další úkoly zadané starostou, místostarostou, tajemníkem MěÚ a vedoucím odboru z oblasti ţivnostenského podnikání. b) V oblasti výkonu samostatné působnosti 8. Odbor rozvoje a územního plánování: a) v oblasti samostatné působnosti zpracovává podklady pro rozhodnutí rady města a usnesení zastupitelstva města na úseku územního plánování, na základě rozhodnutí rady města zajišťuje podkladové dokumentace pro rozhodování orgánů města v oblasti rozvoje města (architektonické studie, dokumentaci pro územní řízení, předběţné propočty investičních nákladů), eviduje, zpracovává a předkládá radě města ţádosti a podněty od institucí a občanů v oblasti územního plánování a rozvoje města, zpracovává a vydává komplexní stanoviska za město Zábřeh, jako účastníka správního řízení pro účely územního, stavebního a vodoprávního řízení při povolování staveb na území města a městských částí, zajišťuje průběţnou výměnu informací mezi městem a vlastníky a správci inţenýrských sítí v oblasti budování a rozvoje těchto sítí v návaznosti na ÚPDS a upřesněné investiční záměry města, zajišťuje správu dat GIS (včetně technické podpory GIS aplikací pouţívaných na MěÚ) a zpracovává návrhy koncepce rozvoje IS v oblasti GIS - jak pro město, tak pro mikroregion (správní obvod), zajišťuje od Katastrálního úřadu dodávku datových souborů KN pro všechna katastrální území v působnosti města, včetně aktualizace těchto dat podílí se na zpracování podkladových a koncepčních materiálů, týkajících se správy majetku města podle pokynů starosty a tajemníka MěÚ, provádí sběr informací a zpracování dat pro tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů, poskytuje informace ve vztahu ke strategickým dokumentům města,

19 zajišťuje koordinační činnosti při podávání projektů v rámci dotačních titulů, organizačně zajišťuje přípravu a realizaci projektových úkolů v souladu s platným vnitřním předpisem, ve vztahu ke Svazku obcí Mikroregionu Zábřeţsko: provádí konzultační, metodickou a poradenskou činnost v rámci dotační politiky Evropské unie a České republiky, zajišťuje sběr informací a zpracování dat pro tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů, administrativně zabezpečuje jednání orgánů mikroregionu, zajišťuje záleţitosti svazku obcí, pokud nejsou v kompetenci předsedy nebo valné hromady. b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) zajišťuje činnost správního orgánu územního plánování pro správní obvod úřadu dle platné legislativy, zajišťuje za úřad s rozšířenou působností konzultační, metodickou a poradenskou činnost v rámci oblasti dotací a ostatních ekonomických nástrojů podpory obcí, zprostředkovává obcím informace o dotační politice Evropské Unie. 9. Odbor technické správy: a) V oblasti samostatné působnosti města zajišťuje správu, úklid, údrţbu, zimní údrţbu, opravy a výstavbu komunikací v majetku města, zajišťuje zpracovávání plánů oprav a rekonstrukcí městského majetku a dalších podkladových a koncepčních materiálů týkajících se správy majetku města, zajišťuje realizaci staveb investičního charakteru zařazených do rozpočtu města, zajišťuje údrţbu, opravy a rekonstrukce budov v majetku města včetně správních budov MěÚ, technicky zajišťuje činnosti spojené s provozem MěÚ, zajišťuje kontrolu provozní dokumentace, provoz a vyhodnocování provozu sluţebních vozidel, zajišťuje poradenskou činnost pro ostatní odbory MěÚ v oblasti zadávání veřejných zakázek a spolupracuje při jejich vypisování, zajišťuje péči o městskou zeleň a úklid města, zajišťuje správu hřbitovů na území města včetně uzavírání nájemních smluv na hrobová místa, zajišťuje správu městských lesů, zajišťuje správu městských bytů a v rámci této správy: vede evidenci ţadatelů o pronájem městských bytů a na základě rozhodnutí rady města sjednává smlouvy o nájmu bytu

20 vede evidenci nájemců bytů a osob, které s nimi v bytech bydlí, soustřeďuje poţadavky nájemců na opravy bytů, které je povinen hradit pronajímatel, zajišťuje opravy bytů, které je povinen hradit pronajímatel zajišťuje předávání a přejímání bytů zajišťuje uzavírání smluv na dodávku tepla, teplé vody, elektrické energie a sluţeb pro zabezpečení provozu městských bytů, náklady rozúčtovává jednotlivým nájemcům, eviduje veškeré příjmy a výdaje spojené se správou a provozem bytového fondu města, podává návrhy na opatření vedoucí k sjednávání nápravy v případech neoprávněného nakládání s byty, zabezpečuje povinnosti uloţené vlastníkům domovního fondu bezpečnostními, hygienickými, poţárními a dalšími platnými právními předpisy, zajišťuje podklady pro vymáhání neuhrazených pohledávek v souvislosti s nájmem bytů a předává je finančnímu odboru, v souvislosti s neuhrazenými pohledávkami zajišťuje na základě rozhodnutí rady města výpovědi z nájmu bytu, rozhoduje o uzavírání Dohody o ukončení nájmu bytu a o vrácení bytu a Dohody o úpravě bytu, rozhoduje o uzavírání Smlouvy o výpůjčce a podmínkách uţívání pozemku a stavby zajišťuje obsluhu, opravy a údrţbu parkovacích automatů a agendu související s placeným stáním ve městě, připravuje podklady pro obecně závazné vyhlášky a nařízení města, b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) zabezpečuje vyměření a správu poplatku za uţívání veřejného prostranství. v souladu s 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech vede evidenci válečných hrobů ve správním obvodu. 10. Odbor sociálních věcí: Oddělení sociální péče a prevence a) v oblasti samostatné působnosti vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, přičemţ spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, zajišťuje sociální poradenství a aktivizační sluţby pro cílové skupiny: zdravotně postiţení, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory, podílí se na procesu plánování rozvoje sociálních sluţeb metodou komunitního plánování,

21 realizuje protidrogovou politiku ve městě, realizuje pro-rodinnou politiku ve městě, realizuje úkony spojené s výkonem opatrovníka u osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům, zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti, zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postiţení a stáří, zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu, zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování ve městě, zabezpečuje provoz Domu s pečovatelskou sluţbou, vede seznam ţadatelů o umístění v tomto zařízení a sleduje úroveň poskytovaných sociálních sluţeb, zabezpečuje provoz sociálního a krizového bytu a vede seznam ţadatelů o umístění v tomto zařízení, spolupracuje s organizační sloţkou města Městská sociální zařízení a metodicky řídí a kontroluje její činnost, na doţádání provádí šetření různých aspektů ţivotní situace klientů, tajemníkem MěÚ. b) V oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce pro účely dávek důchodového pojištění, rozhoduje o stanovení úhrady sociálních sluţeb pro děti svěřené do péče výchovného ústavu za sociální sluţby, vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těţce zdravotně postiţenou, zajišťuje základní i specializované sociální poradenství, zabezpečuje odborné sociální poradenství osobám, které se mohou ocitnout v konfliktu se společností, zabezpečuje zprostředkování sociální sluţby nebo kontaktu s poskytovateli sociálních sluţeb, zabezpečuje poskytování sluţeb osobám, kterým je ukončena hospitalizace, nebo které jsou z důvodu neposkytnutí sluţby v ohroţení zdraví či ţivota, zabezpečuje depistáţní činnost zaměřenou na vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a na analýzu jejich sociálních potřeb v dané komunitě, zabezpečuje sociální práci zaměřenou na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji, zabezpečuje spolupráci mezi subjekty, které působí v oblasti ochrany před sociálním vyloučením, podílí se na zajištění intervence v případech domácího násilí, poskytuje informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení.

22 10.2. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a) v oblasti samostatné působnosti vyhledává děti, jejichţ rodiče zemřeli, neplní povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, zneuţívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, projednává s rodiči nedostatky v chování dítěte, rozhoduje o výchovných opatřeních podle zvláštního právního předpisu a sleduje, zda jsou dodrţována opatření, o nichţ rozhodl, zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo v důsledku nemoci nebo úmrtí rodičů bez péče, zaměřuje svoji pozornost na vyuţívání volného času dětí, sleduje projevy násilí, věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní, spolupracuje se školami, zájmovými sdruţeními a dalšími subjekty, plní úkoly zadané zastupitelstvem města, radou města, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ. b) v oblasti výkonu státní správy (přenesená působnost) realizuje opatření na ochranu dětí, tj. podává návrhy soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské zodpovědnosti, na nařízení, prodlouţení nebo zrušení ústavní, nebo ochranné výchovy, na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, na prodlouţení doby trvání tohoto rozhodnutí, na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, na vydání rozhodnutí o splnění podmínek nezájmu rodičů o dítě, v jehoţ důsledku se k osvojení nevyţaduje souhlas rodičů, podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí sleduje, zda jsou dodrţována výchovná opatření učiněná soudem a na vyţádání podává soudu zprávy o poměrech takového dítěte, přijímá opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo bez přiměřené péče, podává návrh na vydání předběţného opatření a poskytuje součinnost při výkonu předběţného opatření, vykonává funkci opatrovníka a poručníka dítěte, podává vyjádření soudu v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče a v řízení o osvojení, rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem, vyhledává vhodné osvojitele a pěstouny a děti vhodné k osvojení nebo svěření do pěstounské péče a vede jejich spisovou dokumentaci, přijímá písemný souhlas rodiče k osvojení dítěte sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče, vykonává návštěvy těchto zařízení, dále návštěvy v zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc a posuzuje, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v zařízení,

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice.

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Dobrý den, tímto podávám žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Žádám o doručování na tuto e-mailovou adresu. V korespondenci používejte

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zpracování osobních údajů všechny odbory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přijímání, vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných ům města a vedení jejich evidence Příprava smluv

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec

Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Městys Stádlec IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Organizační řád Úřadu městyse Stádlec Článek l Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Úřadu městyse Stádlec, je základní

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-15/3-HN Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizace a řízení, náplň činnosti, financování a hospodaření Správy kolejí a menz Univerzity

Více

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Odbor kancelář ředitele se člení na: oddělení hospodářské správy oddělení řízení lidských zdrojů oddělení veřejných zakázek sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Příloha č. 3 organizačního řádu Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Obsah I. ÚVOD 3 1. OBECNÉ PŦSOBNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH PRACOVIŠŤ 3 a) Agenda spisové sluţby 3 b) Agenda nakládání

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 760/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ

PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava Čj.: VSPJ/02715/2015 PRACOVNÍ NÁPLNĚ ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ A PRAVIDLA ŘÍZENÍ VŠPJ Část I Úvodní ustanovení Článek 1 Předmět úpravy 1) Na základě 6 zákona č. 111/1998 Sb.

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

Odbor dopravněsprávních činností

Odbor dopravněsprávních činností Odbor dopravněsprávních činností činnosti byly aktualizovány k 1. 2. 2018 na základě usnesení schůze RMB č. R7/152 (k 1. 4. 2018 přesun do Úseku hospodářsko-technického na základě usnesení RMB č. R7/162)

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti za rok 2006 4. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana

V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana V/6 Záchranné a likvidační práce, ochrana obyvatel, požární ochrana Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky s legislativou řešící přípravu

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Czech POINT kontaktní místo veřejné správy Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Co poskytuje Czech POINT nyní? Ověřený Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku

Více

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS E - GOVERNMENT Data a informace E-Government Základní registry VS Priority v oblasti Informačních syst. Data vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více