VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a navazuje na předmět Prvouka. Seznamuje žáky s historií naší vlasti, s důležitými událostmi a významnými osobnostmi místních a národních dějin. Formuje u žáků vědomí příslušnosti k vlastnímu národu, vede je k tomu, aby získali odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, kulturnímu dědictví a k historickým památkám. Obsah předmětu umožňuje získat základní poznatky o našich sousedních zemích, umožňuje orientovat se v celém našem světadílu, žáci získávají poznatky o sjednocující se Evropě. OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Obsah předmětu tvoří vhodné propojení tematických okruhů Místo, kde žijeme, Lidé a čas a Lidé kolem nás. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, ve které žijí a o naší vlasti, Získávají informace o našich sousedních zemích a o celé Evropě. Porovnávají přírodu a způsob života u nás a v jiných zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat s mapami. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Vychází se přitom od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Snahou je vzbudit u žáků zájem o minulost a kladný a odpovědný vztah k historickým památkám. V tematickém celku Lidé kolem nás žáci poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Zároveň se ale seznamují i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost, ale i svět /globální problémy/. Předmět se vyučuje ve 4.ročníku a v 5.ročníku dle učebního plánu. Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Součástí výuky jsou tematické vycházky, návštěvy památek, muzeí, skanzenů, knihovny, různé besedy. Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informací z různých dostupných zdrojů /encyklopedie, televize, tisk/. Některé hodiny probíhají v multimediální učebně či v učebně PC. 226

2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: KOMPETENCE K UČENÍ - podporujeme samostatnou práci - učíme žáky vyhledávat informace z dostupných zdrojů /atlasy, encyklopedie, internet/ - vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělání - podporujeme zájem o historii - vedeme žáky k zájmu o současné dění doma, v Evropě a v celém světě - žák prezentuje své názory, diskutuje s ostatními o daném problému KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - podporujeme samostatné, tvořivé myšlení - učíme žáky řešit každý problém - učíme žáky pracovat v týmu, ve skupinách - vedeme žáky k diskusi nad celosvětovými problémy, týkající se národní a náboženské snášenlivosti - žák kriticky myslí, svá rozhodnutí a výsledky je schopen zhodnotit a obhájit KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vedeme žáky k otevřené komunikaci - učíme žáky naslouchat druhým, vhodně reagovat na jejich názory, účinně se zapojovat do diskuse - vysvětlujeme potřebu otevřené komunikace i s těmi, kteří mají jiný názor než my - podporujeme různé formy komunikace v rámci Evropy i celého světa - žák umí získané komunikativní dovednosti využít ke spolupráci s ostatními lidmi KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 227

3 - vedeme žáky ke společné spolupráci - učíme žáky kriticky hodnotit práci svoji i práci celé skupiny - učíme žáky navzájem si pomáhat, vyměňovat si zkušenosti s ostatními, respektovat je - vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování - žák chápe nutnost spolupráce s ostatními, umí ocenit zkušenosti druhých lidí a podílí se na utváření dobré atmosféry v kolektivu KOMPETENCE OBČANSKÉ - vedeme žáky k pozitivnímu vztahu ke kulturnímu dědictví naší vlasti - vedeme žáky k vlastenectví - podporujeme zájem o historii - vedeme žáky k ohleduplnosti k jiným národům, jejich kulturám - žák ctí naše tradice, chrání historické dědictví vlasti - žák si je vědom svých práv a povinností, respektuje práva druhých - svá práva umí uplatnit a ví, proč musí plnit své povinnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ - vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci - vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, k plnění svých povinností - učíme žáky vážit si své práce i práce druhých - učíme žáky chránit při práci kulturní a historické bohatství, které nám odkázali naši předci - žák využívá získané znalosti a zkušenosti ve prospěch svého dalšího rozvoje 228

4 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. Kyselková Lidé a čas -měření dějinného času 3.4.orientuje se v časové přímce,pracuje s časovými údaji 3.6.rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti -převypráví některou pověst, vázanou na náš region 3.5.využívá archivů,knihoven,muzeí,encyklopedií jako inf.zdrojů k pochopení minulosti -zdůvodní význam chráněných kulturních památek,chráněných částí přírody 3.7.srovnává a hodnotí na konkrétních příkladech způsob života a práce našich předků na našem území v minulosti a současnosti /uvede regionální specifika/ 3.8.objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů -pověsti,minulost kraje,předků domov,vlast -pravěk,lovci mamutů -Staré pověsti české -Pověsti Teplicka -nejstarší osídlení naší vlasti -Přemyslovci/ založení teplického kláštera /královna Judita/ -Lucemburkové -J.Hus a jeho doba -Habsburkové na českém trůně - Doba temna -J.A.Komenský -doba M.Terezie a Josefa II. Pc-výroba lepenkové čas.přímky M-letopočty ČJ-LV E.Štorch Staré pověsti české Pověsti Teplicka /četba,dramatizace/ Vv-kresba-Staré Pověsti české Vv-koláž z výletu Hora Říp Muzeum TP Výlet na středověký hrad 229

5 Místo, kde žijeme 1.4.určí a vysvětlí polohu svého bydliště -můj domov,obec,region /mapa vzhledem ke krajině a státu Teplic,regionu 1.5.určí světové strany v přírodě i dle mapy 1.6.rozlišuje zákl.typy map,vyhledává jednoduché údaje na mapě regionu, ČR 1.7.vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,hospodářství a kultury,posoudí jejich význam z hlediska přírodního,historického,politického,správního a vlastnického 1.8.zprostředkuje zážitky a zajímavosti z cest po ČR 1.9.rozlišuje hl.orgány státní moci, symboly naší vlasti a jejich význam -mapa ČR pojmy k orientaci, barvy na mapě,značky,světové strany -moje vlast,vlastenectví -povrch ČR -vodstvo ČR -zemědělství a průmysl ČR -přehled oblastí a krajů ČR -Ústecký kraj-krásy našeho kraje -významná místa ČR -Praha-hl. město -ochrana přírody/chko/ -vlastní zážitky z cest po ČR -státní symboly -státní svátky Výstavka obrázků, fotografií-naše město,region,vlast Vv-kresba ČJ-dopis M-jízdní řád Př-přírodní společenstva Př-přír.společ. Vv-koláž z fotografií,pohledů ČR Teplice- Radnice Muzeum Výlet do Č.středohoří -CHKO Praha 2.8.zhodnotí a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí našeho města, okolí Lidé kolem nás -globální problémy životního prostředí našeho regionu P 27 E - životní styl,energie,odpady P 26 E -lidské aktivity a problémy ŽP Př- Teplicko,Mosteckokrajina,příroda po těžbě hn.uhlí Výletzámek Jezeří 230

6 Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá Člověk a jeho svět Vlastivěda 5. Kyselková Místo, kde žijeme 1.6.orientuje se na mapě světa,ukáže a -mapa světa-zemské polokoule,rovník, Př porovná světadíly,popíše dle mapy jejich hlavní poledník, zeměpisná síť,světapolohu na Zemi díly, oceány -orientuje se na mapě Evropy -vyhledá známá pohoří a řeky Evropy -vysvětlí rozmanitost přírodních podmínek v Evropě-ukáže na mapě/globusu/ oblast polární, mírný pás,subtropickou oblast 1.6. orientace na mapě Evropy -vyhledá na mapě a charakterizuje evr.státy a významná evr.města -poloha Evropy na mapě světa -ČR na mapě světa, Evropy -poloha Evropy-hranice -povrch a vodstvo Evropy -podnebí, rostlinstvo a živočišstvo v Evropě -střední Evropa-naši sousedé -severní Evropa -západní Evropa -jižní Evropa -východní Evropa -přírodní podmínky,známá místa a zajímavosti jednotlivých částí Evropy P 17 G život Evropanů+životní styl Evropanů Př-podnebné pásy Vv-koláže, domalované koláže /Sev.E,jižní E / 231

7 -vysvětlí pojem EU, uvede výhody členství -EU ČR v Evropské unii P 16 G zážitky z E 1.8.zprostředkuje ostatním zážitky a -vlastní zážitky z cest po Evropě zajímavosti z cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti a v jiných zemích 3.4.pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 3.5.využívá archivů,knihoven,muzeí jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti,zdůvodní základní význam chráněných částí přírody,nemovitých i movitých kulturních památek 3.6.rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 3.7.srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 3.8.objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů Lidé a čas -měření dějinného času -opakování nejstarších dějin -národní obrození,jeho významní představitelé -rozdělení Rakouska na Rakousko- Uhersko -Národní divadlo a kulturní rozkvět českých zemí -hospodářský rozvoj českých zemí -1.světová válka -život v l.republice -2.světová válka -poválečné Československo -období totality -obnovení demokracie P 13 D práva a povinnosti občana, Listina zákl.práv a svobod ČJ-dopis známé osobnosti z EU Vv, Pc-koláže z fotografií,pohledů navštívených míst v Evropě M-svět v číslech Čj-mluvnický projev-staré pověsti Čj-Lv-Škroup, Tyl, Němcová,Dvořák K.H.Borovský Hv-Škroup,Smeta- Na,Dvořák Vv-kresba Vynálezy Výstavky-T.G:M. -války ČJ-Lv-četba Př-životní prostř. ČJ-Lv-V.Havel Praha-národopisná výstava Památník Terezín 232

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

KURIKULUM PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Ročník: 4. Téma: Legendy a pověsti Těšínského Slezska

KURIKULUM PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Ročník: 4. Téma: Legendy a pověsti Těšínského Slezska KURIKULUM PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ročník: 4. Téma: Legendy a pověsti Těšínského Slezska CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ TÉMATU VEDE ŽÁKY K: orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických,

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více