Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6."

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy - prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země - zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů - zhodnotí vliv těles sluneční soustavy na Zemi Žák: - posoudí postavení Země ve vesmíru, tvar a rozměry Země - objasní důsledky pohybů Země kolem své osy a kolem Slunce pro život na Zemi, pro střídání dne a noci a střídání ročních období - popíše polohu, povrch a pohyb Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce - charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu (hvězdná podstata Slunce, velikost Slunce, postavení Slunce ve vesmíru a ve sluneční soustavě, pohyby Slunce, mechanismus sluneční soustavy, planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem ke Slunci) - pracuje s porozuměním s pojmy: planetka, družice planet, meteorická tělesa, komety, Galaxie, Mléčná dráha, cizí galaxie Planeta Země - Země jako vesmírné těleso - tvar a rozměry Země - pohyby Země - střídání dne a noci - střídání ročních období - Měsíc - Slunce a sluneční soustava - vesmír - vývoj vesmíru - vývoj poznávání vesmíru Poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy

2 - organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, - statistických a dalších informačních zdrojů - používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii - přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, - rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině - vytváří a využívá osobní myšlenková (mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu - užívá s porozuměním pojmy: glóbus, měřítko globusu, mapa, měřítko mapy, poledníky, místní poledník, nultý poledník, rovnoběžky, rovník, zeměpisná síť, obratníky, polární kruhy, zeměpisné souřadnice, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, letní slunovrat, zimní slunovrat, jarní rovnodennost, podzimní rovnodennost, polární den, polární noc, časová pásma, datová mez - určuje zeměpisnou polohu na mapách podle zeměpisné délky a zeměpisné šířky - vysvětlí příčiny rozdílného času jednotlivých míst na Zemi - pochopí podstatu, smysl a účel časových pásem na Zemi, úlohu hlavního poledníku a 180. poledníku pro určování času na Zemi - rozezná druhy map podle měřítka - vyjádří způsob znázornění výškopisu a polohopisu na mapách - užívá vysvětlivky a značkový klíč map - používá pojmy: výškopis, vrstevnice, výšková kóta, polohopis, smluvené značky Glóbus a mapa - glóbus, měřítko globusu - mapa, měřítko mapy - druhy map - poledníky a rovnoběžky, zeměpisná síť - určování zeměpisné polohy - zeměpisné souřadnice - zeměpisná délka a šířka - čas na zeměkouli, časová pásma, datová mez - znázornění výškopisu polohopisu na mapách - obsah map - zeměpisné atlasy - orientace plánů a map vzhledem ke svět. stranám - praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty - popis místní krajiny - práce s turistickou mapou - mentální mapa okolí - orientace v terénu pomocí mapy

3 - aplikuje na konkrétních případech praktické činnosti s mapami - určuje světové strany na mapách - orientuje mapy podle světových stran - čte obsah map, měří na mapách - orientuje se v zeměpisných a- tlasech - rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu - porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost - objasní pojem geografická sféra - určí jednotlivé složky přírodní sféry a procesech v litosféře - objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů, proces zemětřesení a sopečné činnosti, vznik pohoří, proces zvětrávání, činnost větru a působení povrchové tekoucí vody, ledovců a ledu na utváření zemského povrchu - orientuje se v objektech, jevech a procesech v atmosféře a v rozmístění prvků a- tmosféry - vysvětlí pojmy: počasí, podnebí, složení vzduchu, meteorologické prvky, celkový oběh Krajinná sféra a její základní části - geografická (krajinná sféra) - přírodní sféra a její složky - litosféra stavba Země, dno oceánu, zemětřesení a sopečná činnost, vznik pohoří, proces zvětrávání, činnost větru a působení povrchové tekoucí vody, ledovců a ledu na utváření zemského povrchu - povrch Země jako výsledek působení přírodních činitelů - atmosféra vzduch, význam atmosféry, předpověď počasí, podnebí, délka dne a noci, teplotní pásy, oběh vzduchu v atmosféře, globální oteplování - pozorování počasí, zaznamenávání meteorologických prvků přírodověda vodní ekosystémy vegetační typy

4 vzduchu v atmosféře, proudění vzduchu, vítr, pasáty, podnebné pásy na Zemi, ochrana ovzduší - porozumění předpovědi počasí - určí a hledá na mapách podnebné pásy na Zemi a procesech a rozložení prvků v hydrosféře, oběh vody - vysvětlí pojmy: oceány a moře, pohyby mořské vody, voda na pevnině, vodní toky, ledovce, podpovrchová voda, prameny, - bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní nádrže - vyhledá na mapách světové oceány, nejvýznamnější světová moře, řeky, jezera a největší vodní nádrže, pevninské ledovce a bezodtokové oblasti - porozumění významu zásob vody a ochrany vodních zdrojů a procesech a v rozložení prvků pedosféry - používá s porozuměním pojmy: složení půdy, půdní profil, hu-mus, matečná hornina, typy a struktura půd eroze a úbytek půd, význam a o- - hydrosféra oběh vody, oceány a moře, pohyby mořské vody, vodstvo na pevnině, ledovce, podpovrchová voda, ochrana vody - pedosféra půda, typy půd a jejich výskyt, půdní činitelé, eroze, význam půd - biosféra tropické lesy, savany, pouště, subtropy, stepi, lesy mírného pásu, tundra, polární oblasti, život v oceánech, výškové stupně

5 - rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regiónů světa - lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny - porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, chrana půd - lokalizuje na mapách přibližný rozsah půdních typů a objasní jejich hospodářské využití a procesech a v rozložení prvků biosféry v geografických šířkových pásmech na Zemi - určí, lokalizuje a popíše tato pásma na mapách - objasní uspořádání rostlinstva a živočišstva v závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské výšce v jednotlivých přírodních oblastech Země - zdůvodní vliv člověka na přírodní prostředí - vysvětlí význam jednotlivých - přírodních oblastí a jejich o- hrožení - určí a vyhledá na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány na Zemi - porovná jejich rozlohu - určí jejich zeměpisnou polohu a přírodní podmínky z ní plynoucí - vymezí polohu, rozlohu, členitost pobřeží, povrch, podnebí, charakter a roz- Zeměpis světadílů a oceánů - přehled světadílů - přehled oceánů dějepis zámořské objevy

6 zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států - zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich místění vodstva, rostlinstva, živočišstva, přírodních zdrojů, obyvatelstva a hospodářských aktivit v Africe, Austrálii a Oceánii - vyhledá na mapách a popíše jednotlivé zeměpisné oblasti Afriky - určí nejvýznamnější státy těchto oblastí - vysvětlí vliv Indického oceánu na podnebí okolních světadílů - vyhledá s pomocí mapy jednotlivé státy a teritoria Australského svazu - určí hlavní oblasti a nejvýznamnější státy Oceánie - uvede a vyhledá na mapách nejvýznamnější hlavní a ostatní velká africká města, hlavní město a největší města Australského svazu a hlavní město Nového Zélandu - porozumění problematice střetu původních obyvatel a nových kultur - určí význam a hospodářské využití oceánů, stav a problémy životního prostředí oceánů - vyhledá na mapě hlavní souostroví - určí a vyhledá na mapách po- Afrika - poloha, rozloha, hranice - povrch - podnebí - vodstvo - rostliny a živočichové - přírodní zdroje - kolonizace - obyvatelstvo a sídla - severní arabská Afrika - tropická Afrika - jižní Afrika Indický oceán Austrálie - přírodní poměry a zdroje - Australský svaz - původní obyvatelé Oceánie - Tichý oceán - Melanésie - přírodní podmínky - -obyvatelstvo, hospodářství

7 - ovládá základy topografie a o- rientace v terénu - aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny - uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě lární oblasti - uvede jejich mimořádný význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí na Zemi - posoudí význam mezinárodní politické a vědecké spolupráce při výzkumu a využívání polárních oblastí - pracuje prakticky s mapou v terénu - pořizuje jednoduché náčrty krajiny - jedná a chová se v krajině podle zásad pohybu a pobytu v krajině a bezpečnosti v přírodě Antarktida - poloha, rozloha - přírodní podmínky - význam polárních oblastí Terénní geografická výuka, praxe a aplikace - práce s buzolou a mapou v terénu - orientace v terénu - pozorování a popis krajiny

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis

ČLOVĚK A PŘÍRODA Zeměpis Charakteristika a cíl vyučovacího předmětu Zeměpis Člověk a příroda Zeměpis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váţe k poznávání a zkoumání přírody, ţáci poznávají přírodu jako systém, jehoţ části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Prima 2 hodiny týdně ACTIV Board Vesmír Nakreslí postavení objektů

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více