Maturitní témata profilová část

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata profilová část"

Transkript

1 Země a Měsíc postavení těles ve vesmíru, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Měsíce, slapové jevy Česká republika cestujeme po Česku doprava, služby, charakteristika předpokladů vybraných rekreačních oblastí Pohyby Země a jejich důsledky rotace a oběh Země, precese, nutace, ekliptika, Keplerovy zákony, den, rok, rovnodennost a slunovrat, časová pásma, datová hranice Státy Západní Evropy Velká Británie a Irsko Geometrická podstata map a DPZ zeměpisné souřadnice, kartografické projekce, DPZ poledník, rovnoběžka, zeměpisná šířka a délka, určování polohy, projekce a jejich využití, dálkový průzkum Země Kraj Vysočina, Třebíčsko Svět v mapách - rozdělení map, obsah map, měřítko, znázorňovací metody měřítka, dělení map podle měřítka a podle obsahu (výškopis, polohopis, generalizace), znázorňovací metody Česká republika průmysl výskyt hlavních nerostných surovin a vztah k energetickému a zpracovatelskému průmyslu, lokalizační faktory působící na vznik hlavních průmyslových center, charakteristika průmyslových odvětví a jejich průmyslové závody Litosféra stavba a složení litosféry stavba litosféry, složení litosféry, stavba a horninové složení zemské kůry, štíty, litosférické desky Austrálie a Nový Zéland Země pod našima nohama - endogenní činitelé sopečná činnost, zemětřesení, pohyb litosférických desek (vznik a zánik zemské kůry), vznik pohoří Státy severní Evropy Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Dánsko 1

2 Neustálá změna povrchu - exogenní činitelé eroze a zvětrávání, charakteristika a tvary exogenních procesů Afrika islámské státy Pod vlivem atmosféry - všeobecná cirkulace atmosféry, podnebné pásy, klimadiagramy, druhy větrů cirkulace atmosféry, tlakové útvary, vzduchové hmoty, podnebné pásy na příkladech klimadiagramů, oceánský a pevninský typ podnebí, druhy větrů (pasát, monzun, bríza, fén, tornádo, hurikán) Státy Střední Ameriky Mexiko, Kuba Narušená atmosféra - složení a vertikální uspořádání, globální problémy spojené s atmosférou složení a stavba atmosféry, skleníkový efekt, El Nino, globální oteplování, narušení ozónové vrstvy Alpské země Rakousko, Švýcarsko Předpovídáme počasí - fronty, tlakové útvary, oblačnost vznik a průběh front, synoptická mapa, výpočet průměrné teploty, vliv povrchu na počasí (inverze, srážkový stín) Česká republika střecha Evropy základní klimatické jevy (srážky a teploty) a faktory ovlivňující podnebí ČR, podnebné oblasti, hydrologické poměry (úmoří, vodní toky, vodní plochy) Modrá planeta oceány a moře, pohyby mořské vody, globální aspekty oceánů charakteristika oceánů, vlastnosti mořské vody (salinita, teplota, barva, tvary oceánského dna), příčiny a důsledky pohybu mořské vody, tsunami, El Nino Státy jižní a jihovýchodní Asie Voda a člověk - vodstvo na pevnině, příklady využití člověkem povrchová voda (zdrojnice, vodní toky, jezera, přehrady), podpovrchová voda, důsledky regulace vody v krajině SNS 2

3 Půda, zdroj obživy půdotvorní činitelé, složení půdy, půdní druhy a půdní typy půdotvorní činitelé a procesy, pevná, kapalná a plynná složka půdy, půdní horizonty a profily, humus, rozlišení půdních druhů a typů podle úrodnosti, zonální a azonální rozšíření půd, degradace půd Česká republika zemědělství předpoklady, rozmístění a využití zemědělských oblastí (srážky, teploty, půdní typy, rostlinná a živočišná výroba) Živá planeta biosféra, šířková pásmovitost a výšková stupňovitost, ekosystémy základní pojmy (biocenóza, biotop, biodiverzita, ekosystém), vegetační pásy (rozmístění, srážky, teploty, organismy, využití člověkem), vegetační stupně (přirozená výšková stupňovitost, proměny vegetačních stupňů způsobené člověkem) Brazílie a Argentina Krajina a životní prostředí, globální světové problémy přírodní a socioekonomické prvky a složky krajiny, krajinotvorní činitelé, vnitřní fungování krajiny (ekosystém, diverzita, sukcese, klimax, dynamická rovnováha), typy krajin (přírodní a kulturní), využití krajiny člověkem (včetně rizik), způsoby ochrany krajiny a životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, příklady poškozování krajin Česká republika mozaika krajin vertikální členění krajiny (vegetační stupně), vliv regionálních specifik krajiny na ochranu přírody a krajiny v ČR, lokalizace a způsob ochrany významných oblastí Přelidněná planeta demografická revoluce, rozmístění a pohyb obyvatelstva fáze, příčiny a důsledky demografické revoluce, zákonitosti územního rozmístění obyvatelstva, přirozená měna obyvatelstva (porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek), příčiny, důsledky a směry migrací obyvatelstva, nejlidnatější země světa Čína Lidé na Zemi biologické, kulturní a ekonomické znaky obyvatelstva biologické znaky (pohlaví, věk, věková pyramida, rasa), kulturní znaky (národ, jazykové skupiny, nejrozšířenější jazyky, náboženství), ekonomické znaky (hospodářské sféry, nezaměstnanost) Státy jihovýchodní Evropy státy bývalé Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko Sídla a osídlení rozdělení, funkce a velikost sídel, urbanizace, světová velkoměsta 3

4 přechodná a trvalá (městská, vesnická), základní pojmy (urbanizace, suburbanizace, aglomerace, konurbace, megalopole, metropole, city, slumy), největší města světa USA a Kanada Zemědělství světa znaky a příklady extenzivního a intenzivního způsobu hospodaření, rostlinná a živočišná výroba (lokalizační faktory, hlavní plodiny a zvířata různých regionů), rybolov, lesnictví Státy střední Evropy Polsko, Maďarsko Průmysl světa sektorová struktura, těžební a energetický průmysl (obnovitelné a neobnovitelné energetické zdroje, výskyt hlavních nerostných surovin, výhody a nevýhody různých druhů výroby energie), zpracovatelský průmysl (lokalizační faktory, průmyslové oblasti, hutnický, strojírenský, chemický a spotřební průmysl), vztahy mezi jednotlivými sektory, HDP Japonsko a asijští tygři Cestujeme po světě - doprava, služby, cestovní ruch a rekreace využití dopravy podle vzdáleností, objem a výkon přepravy, BRT, největší přístavy a letiště, druhy služeb, hierarchie, střediska, práh služeb, charakteristika předpokladů cestovního ruchu (selektivní, lokalizační, realizační) u vybraných rekreačních oblastí Státy jižní Evropy Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko Rozdělený svět politické a hospodářské rozdělení světa unitární a složené státy, státní zřízení, způsoby vlády, státní hranice, dělení světa podle hospodářských, sociálních, kulturních a politických kritérií (Sever a Jih, vyspělé a rozvojové státy) Státy Západní Evropy Francie, Benelux Světová jádra a periferie základní znaky jádrových a periferních oblastí, pozitivní a negativní znaky jádrových a periferních oblastí, aplikace na Evropu a ČR, dopady globalizace na vývoj regionů a regionálních systémů, vyspělé a zaostalé země Afrika státy černé Afriky, JAR 4

5 Spolupracující svět hlavní světové integrace EU, OSN, NATO, G 8 a další funkce hlavních světových politických a hospodářských organizací (EU, NATO, OSN, G8, NAFTA, MERCOSUR, OPEC, APEC, ASEAN ad.) Slovensko Ohniska napětí ve světě lokalizace ohnisek napětí, příčiny a důsledky napětí a nestability na příkladu různých regionů Státy jihozápadní Asie (Izrael, Saúdská Arábie, Irák, Írán) Česká republika zvrásněná tvář země hlavní geomorfologické jednotky na území České republiky z hlediska geologického složení a morfologie terénu, lokalizace hlavních přírodních prvků a útvarů Státy východní Evropy Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí Česká republika obyvatelé a sídla rozmístění, pohyb, struktura a demografický vývoj obyvatelstva, administrativní členění České republiky, hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti, velkoměsta, aglomerace Státy střední Evropy - SRN 5

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám Maturitní okruhy (1. 30. regiony světa, 31. 38. Česká republika, 39. 60. obecný zeměpis) 1. Přírodní poměry Asie 2. Přírodní poměry Ameriky 3. Přírodní

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

Maturitní otázky. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620. Předmět: Zeměpis. Část: profilová část MZ. Školní rok: 2011/2012. 4.A, 4.

Maturitní otázky. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620. Předmět: Zeměpis. Část: profilová část MZ. Školní rok: 2011/2012. 4.A, 4. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620 Maturitní otázky Předmět: Zeměpis Část: profilová část MZ Školní rok: 2011/2012 Pro: Vypracoval(a): Mgr. František Kovalčík 4.A, 4.B, Oktáva Schválil(a): 1. Geografie jako

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou

Mapa mapa a měřítko mapy obsah mapy vznik mapy (snímkování z letadel a družic) druhy map práce s topografickou mapou a buzolou PŘEDMĚT: ZEMĚPIS Školní výstupy Učivo Průřezová témata Ţák vysvětlí, v čem spočívá jedinečnost naší planety v naší sluneční soustavě popíše velikost a tvar Země a podá o něm důkazy na mapě ukáže rovnoběžky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Zeměpis 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Zeměpis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září Určí a popíše tvar Země, pohyby Země : předvede otáčení Země, vysvětlí pojmy zemská

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 5.9.4 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Zeměpis navazuje na vzdělávací obsah několika předmětů 1. stupně ZŠ, v největší míře však na Vlastivědu a Přírodovědu ve 4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků.

Průřezová témata jsou obsažena u jednotlivých učebních bloků. 4.5.5. Zeměpis Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Integruje osobnostní a sociální výchovu demokratického občana. Vychovává k myšlení v souvislostech,

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Zeměpis - 6. ročník Vzdělávací obsah Zeměpis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Země - vesmírné těleso Planeta Země jako součást Sluneční soustavy Tvar a pohyby Země Vysvětlí pojmy hvězda

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá

Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Úvod do vesmíru vesmír = kosmos = nejrozšířenější teorie vzniku: Tvořivá Velký třesk (big bang) stáří: veškerá hmota byla v jedné kouli nastal výbuch vlastnosti vesmíru: Kosmické objekty (vesmírné) rozměry:

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více