5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)"

Transkript

1 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Předmět Člověk a jeho svět má v 1. ročníku časovou dotaci 2 hodiny, ve 2. ročníku 3 hodiny, ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny a v 5. ročníku 4 hodiny. Dotace disponibilních hodin činí 1 hodinu ve 2. ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách v plném počtu žáků. Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané v rodině. Žáci se učí pozorovat, pojmenovat věci, jevy a děje. Utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe, své okolí. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, poznávají i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, přemýšlet o nich. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků, vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Potřebné vědomosti získávají z učebnic, pracovních sešitů, pracovních listů, encyklopedií a různých názorných pomůcek. Využívají počítače s možností připojení na internet, chodí na exkurze a vycházky do přírody. Do vyučovacího předmětu jsou začleňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální, Mediální výchova. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a zpracovávají informace z různých zdrojů informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit využíváme efektivní metody učení Kompetence k řešení problémů zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší, vyslovují závěry zadáváme problémové úkoly Kompetence komunikativní

2 navozujeme atmosféru bezpečí a přátelské komunikace vytváříme příležitost k samostatnému výstupu před kolektivem, který dokáže naslouchat Kompetence sociální a personální zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se řešíme okamžitě problémy ve skupině, mezi jednotlivci, vytváříme modelové situace zadáváme diferencované úkoly, aby všichni žáci zažili úspěch Kompetence občanské zařazujeme do života třídy ekologické aktivity vedeme žáky k ochraně životního prostředí i péči o své zdraví vytváříme příležitosti k reprezentaci třídy i školy Kompetence pracovní zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

3 Školní výstupy -najde cestu do školy a zpět -vybaví si název školy -zná jméno třídní učitelky,ředitele školy,vychovatelky -chová se ukázněně ve škole amimo školu -dokáže rozlišit nežádoucí formy chování -připraví si pomůcky do školy -udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce -uspořádá si pracovní místo -projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí -jmenuje dny v týdnu -vyjmenuje čtvero ročních období a charakterizuje je -popíše změny v přírodě podle ročního období -pojmenuje rodinné příslušníky -vypráví o své rodině, bydlišti a okolí -používá zdvořilá slova Člověk a jeho svět / 1. ročník Učivo Jsem školák Dítě a škola, orientace ve škole, ve třídě, osoby ve škole, úcta k nim. Školní řád, třída ve vyučovací hodině a o přestávce. Pracovní návyky příprava do školy, práce a odpočinek, soužití ve škole. Riziková místa a situace, ve třídě, škole a v okolí školy Podzim Příroda na podzim. Rostliny a živočichové v parku a v lese. Práce v sadu a na zahradě. Podzim na poli ovoce, zelenina, části rostlin. Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Moje rodina Členové rodiny a vztahy mezi nimi Projevy úcty a citu v rodině. Slavení svátku rodinné oslavy. Prostředí domova a práce doma. Odpočinek a hry. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy VDO Občanská spol. a škola OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání Seberegulace a sebeorganizace - Sociální rozvoj Poznávání lidí VV, ČJ, ČaSP, M EV - Ekosystémy VV, ČaSP, M, ČJ, HV MuV Lidské vztahy VVČaSP, ČJ

4 -vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -dokáže časově zařadit Vánoce -uvede vánoční zvyky a tradice -rozlišuje čas k práci a odpočinku -jmenuje zaměstnání rodičů -vysvětlí, v čem spočívají některá povolání -rozlišuje běžně užívané výrobky, ví k čemu slouží spočítá finanční hotovost -pojmenuje části lidského těla -zná názvy běžných nemocí -ví, co dělat v případě úrazů -dodržuje základní hygienické návyky -dodržuje správnou životosprávu (výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim) -vhodně se chová u lékaře -ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek -uplatňuje základní pravidla bezpečného chování chodce -rozezná nebezpečí různého charakteru -využívá bezpečná místa pro hru a volný čas Zima Změny v přírodě, počasí. Zimní měsíce, zimní svátky. Vánoce tradice a zvyky. Zimní sporty. Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Práce a volný čas Pracovní činnosti lidí, různá povolání. Volný čas a jeho využití. Domácí práce, domácí spotřebiče, bezpečnost. Svět financí Člověk a jeho zdraví Zdraví člověka prevence drogové závislosti. Části těla. Péče o zdraví, osobní hygiena. Zdravá výživa. Poskytnutí první pomoci. Bezpečné chování, vzájemná pomoc. Preventivní chování v různých situacích ohrožení vlastního zdraví. VMEGS-Evropa a svět nás zajímá MuV - Lidské vztahy Etnický původ VV, ČaSP, ČJ, M, HV MuV, -Lidské vztahy TV, VV, ČaSP OSV-Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání Sebepoznání a sebepojetí TV, VV, ČaSP, ČJ, M -vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě Jaro VMEGS-Evropa a svět nás

5 -dokáže časově zařadit Velikonoce -uvede velikonoční zvyky a tradice -rozlišuje jarní květiny -pozná některá volně žijící zvířata -pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata -orientuje se v čase: rok, měsíc, týden, hodina - využívá časové údaje k plánování denních činností - vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -rozlišuje živočichy žijící u vody a ve vodě -zná zásady bezpečného pobytu u vody -zapisuje značky o počasí Jarní měsíce, změny v přírodě, příroda na jaře. Velikonoční svátky, zvyky a tradice. Stavba rostlin, strom, keř, bylina. Jarní květiny určování. Živočichové ve volné přírodě ptáci. Domácí zvířata a jejich mláďata. Práce na zahradě, vývoj plodu. Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Lidé a čas Dny v týdnu, kalendář svátek, narozeniny. Roční období, měsíce. Hodiny, měření času. Denní režim. Léto Proměny přírody v létě. Živočichové a rostliny u vody, v lese. Chystáme se na prázdniny zajímá,muv-lidské vztahy VV, ČaSP, ČJ, M, HV VMEGS-Evropa a svět nás zajímá M VMEGS-Evropa a svět nás zajímá (cestování) EV- Ekosystémy VV, ČaSP, ČJ, M, HV

6 Školní výstupy - vybaví si název školy -zná jméno třídní učitelky,ředitele školy,vychovatelky -orientuje se v budově školy -chová se ukázněně ve škole a mimo školu -dokáže rozlišit nežádoucí formy chování -projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatků -připraví si pomůcky do školy -udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce -uspořádá si pracovní místo -zná cestu do školy a zpět -dokáže rozlišit některé dopravní značky Člověk a jeho svět / 2. ročník Učivo Jsem školák Budova školy, třída, vnitřní řád školy. Ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktů. Cesta do školy Dopravní prostředky, dopravní značky. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy VDO-Občanská společnost a škola OSV-Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace VV, ČJ, ČaSP -jmenuje dny v týdnu a měsíce tohoto roční období -vyjmenuje čtvero ročních období a charakterizuje je -popíše změny v přírodě podle ročního období -pozná některé volně žijící živočichy a třídí je -dokáže rozlišit různé druhy ovoce a zeleniny -pozná některé ovocné stromy -pozná známé zemědělské plodiny -popíše stavbu těla rostlin -zapisuje značky o počasí Podzim Proměny přírody na podzim, kalendář přírody. Práce na poli a na zahradě. Živočichové ve volné přírodě ptáci, savci, hmyz. Zelenina a její druhy. Ovocné stromy, ovoce. Zemědělské plodiny. Stavba těla rostlin. EV- Ekosystémy VV,ČaSP,M,ČJ,HV -pojmenuje rodinné příslušníky -vypráví o své rodině, bydlišti a okolí Moje rodina MuV-Lidské vztahy

7 -používá zdvořilá slova -vybaví si datum svého narození -rozlišuje práva a povinnosti členů v rodině -rozlišuje pojmy město a vesnice -orientuje se v blízkém okolí svého bydliště -vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -dokáže časově zařadit Vánoce -uvede vánoční zvyky a tradice -vyjmenuje některé zimní sporty -zná zásady správného chování při sportu -zapisuje značky o počasí Členové rodiny a vztahy mezi nimi. Práva a povinnosti členů rodiny, domácí práce. Významné události v rodině. Náš domov Bydliště a sousední obce. Významná místa v krajině. Riziková místa a situace. Zima Proměny přírody v zimě, zimní sporty. Životní projevy živočichů v přírodě v zimě. Vánoce,zvyky tradice. Etnický původ VMEGS-Evropa a svět nás zajímá VV, ČaSP, ČJ VMEGS- Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice) MuV-Lidské vztahy VV,ČaSP,ČJ, M, HV -pojmenuje části lidského těla -zná názvy běžných nemocí -ví, co dělat v případě úrazů -dodržuje základní hygienické návyky -dodržuje správnou životosprávu (výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim) -rozlišuje nemoci a úrazy -zná základní vybavení lékárničky -vhodně se chová u lékaře -má základní informace o návykových látkách -rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníků silničního provozu -ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Člověk a jeho zdraví Naše tělo-stavba těla, základní funkce a projevy. Lidské smysly. Nemoc a úraz, péče o zdraví. Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů. Prevence drogové závislosti. Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost. Nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií. Hygiena a čistota. Potraviny a výživa, správné stolování. Zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchování potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim. Krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru, označování OSV-Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Sociální rozvoj Poznávání lidí MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení TV, VV, ČaSP, ČJ

8 -orientuje se v čase: rok, měsíc, týden, hodiny -zná čtvero ročních období, umí je charakterizovat -jmenuje jednotlivé měsíce -časově zařadí Vánoce a Velikonoce -zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice rozliší minulost, současnost a budoucnost nebezpečných látek. Dopravní značky; předcházení rizikových situací v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku. Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení ( varovný signál, evakuace, zkouška sirén ); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru,);integrovaný záchranný systém. Lidé a čas Orientace v čase podle hodin. Kalendářní rok, školní rok. Minulost, současnost, budoucnost. VMEGS-Evropa a svět nás zajímá M -rozlišuje čas k práci a odpočinku -jmenuje zaměstnání rodičů -vysvětlí, v čem spočívají některá povolání -rozlišuje běžně užívané výrobky, ví k čemu slouží - vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -dokáže časově zařadit Velikonoce -uvede velikonoční zvyky a tradice -rozlišuje jarní květiny a stromy -pozná některá volně žijící zvířata a ptáky -pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata -pozná některé luční květiny a živočichy Práce a volný čas Volný čas a jeho využití. Pracovní činnosti lidí, různá povolání. Suroviny a výrobky. Jaro Stromy na jaře popis stromu,vývoj plodu. Ptáci na jaře, stavba těla. Domácí a hospodářská zvířata, jejich význam. Rostliny na louce, na poli, u lesa. Význam zemědělských plodin. MuV-Lidské vztahy TV, VV, ČaSP VMEGS-Evropa a svět nás zajímá MuV- Lidské vztahy EV Ekosystémy VV, ČaSP, ČJ, M, HV

9 - pozná zemědělské plodiny -rozlišuje listnaté a jehličnaté stromy -zapisuje značky o počasí - vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -rozlišuje živočichy žijící u vody a ve vodě -zná zásady bezpečného pobytu u vody -zapisuje značky o počasí Léto Proměny přírody v létě. Živočichové a rostliny u vody, ve vodě. VMEGS-Evropa a svět nás zajímá (cestování) EV- Ekosystémy VV, ČaSP, ČJ, M, HV

10 Člověk a jeho svět / 3. ročník AKTUALIZACE 2013 Školní výstupy - uvede plnou adresu a telefonní číslo - ví, že není vhodné sdělovat tyto informace cizím lidem - orientuje se v členění domu a bytu - popíše funkce jednotlivých prostorů - bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště - používá nejkratší a nejbezpečnější trasu domov škola - přiměřeně ke svému věku se chová na ulici, hřišti, parku, dopravních prostředcích - vyjmenuje a v případě potřeby použije důležitá telefonní čísla - dodržuje pořádek, snaží se přispět ke zlepšení životního prostředí za pomoci učitele a rodičů - uvede příklady obchodů, služeb, kultury, vzdělání, zdravotnictví, průmyslu, sporu, turistiky ve svém bydlišti - orientuje se v základních pravidlech silničního provozu - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - pojmenuje hlavní zeměpisné dominanty v místní krajině - popíše typy krajiny - určí hlavní světové strany - chápe nebezpečí osamoceného pohybu v krajině - vysvětlí, proč je důležité chránit přírodu a sám přispívá k její ochraně Učivo Domov - město, obec, kde žiji - obchod, služby, kultura, vzdělání, zdravotnictví - bezpečnost, průmysl, sport, turistika - doprava, dopravní výchova - škola prostředí školy, činnosti ve škole, okolí, riziková místa a situace, - soužití lidí, principy demokracie - chování lidí ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlatsní emocionality, rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům - naše vlast domov, krajina, národ, státní symboly, armáda ČR Krajina kolem nás - typy krajiny - orientace v krajině, podle mapy, určování světových stran - bezpečnost v přírodě - ochrana přírody - rizika v přírodě- rizika spojená s ročními obdobími a sezonními činnostmi, mimořádné události Průřezová témata, mezipředmětové vztahy OSV Sociální rozvoj Komunikace EV - Vztah člověka k prostředí MuV Lidské vztahy MeV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV, ČaSP, TV, ČJ EV - Vztah člověka k prostředí VV, ČaSP, TV

11 - definuje pojem přírodnina a lidský výtvor - roztřídí přírodniny na živé a neživé - rozpozná různé materiály a orientuje se v jejich použití - uvede příklady vkusných a nevkusných věcí, vhodného a nevhodného chování k věcem - vysvětlí, proč je nutné třídit odpad - třídí odpad - porovná vlastnosti látek, rozdělí je na pevné, kapalné a plynné, uvede příklady změn vlastností látek způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Přírodniny a lidské výtvory - suroviny, odpad, odpady jako druhotné suroviny) - vlastnosti látek, látky pevné, kapalné a plynné - změny vlastností látek EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí VV, ČaSP, TV - porovnává délku, hmotnost, objem, čas, teplotu věcí a jevů - používá základní jednotky měření - provádí elementární pokusy s různými látkami při použití jednoduchých měřících pomůcek Měření - měření délky, hmotnosti, objemu, času, teploty TV, M - vyjmenuje základní podmínky pro život - vysvětlí základní význam vody, vzduchu, Slunce, hornin, nerostů a půdy pro život člověka - chápe příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí - vyjádří vlastními slovy příčiny znečištění životního prostředí člověkem - vybaví si význam uhlí, ropy a zemního plynu pro člověka - popíše základní podmínky života na Zemi, znaky života rostlin - vyjádří vlastními slovy proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích - uvede nejznámější rostliny - popíše části rostliny kořen, stonek, list, květ, plod Neživá příroda - Slunce, vzduch, voda - ekologie - horniny a nerosty - půda, uhlí, ropa, zemní plyn Živá příroda rostliny - znaky života rostlin - části těla rostlin - rostlina a prostředí EV - Základní podmínky života TV,VV, ČaSP EV - Základní podmínky života TV, ČaSP, VV

12 - vysvětlí rozdíly mezi dřevinami, bylinami, houbami - vypěstuje nenáročnou rostlinu - roztřídí houby na jedlé a jedovaté - vybaví si zásady první pomoci při otravě houbami Houby ČaSP, VV - vybaví si základní znaky života živočichů - uvede příklady obratlovců a bezobratlých - pozná některé zástupce jednotlivých skupin podle druhu přijímané potravy - popíše zástupce živočichů podle jejich typických znaků - označí některá volně žijící hospodářská a domácí zvířata a uvědomí si rozdíly jejich existence - vyjádří vlastními slovy závislost rostlin a živočichů na sobě - zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými rostlinami a živočichy - popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými živočichy - orientuje se v základních etapách průběhu lidského života - pojmenuje části lidského těla včetně nejdůležitějších vnitřních ústrojí, orgánů a orientuje se v jejich funkci - popíše lidské smysly, vybaví si jejich funkci - vysvětlí funkci rodiny - dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu i jejich vhodnou délku /za pomoci rodičů a učitelů/ - rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví Živá příroda živočichové - znaky života živočichů - stavba těl živočichů - živočichové a prostředí Člověk - zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim - růst a vývoj - části lidského těla - rodina - lidé a čas - denní režim, volný čas, pracovní činnosti - člověk mezi lidmi - člověk a zdraví, první pomoc, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při TV, ČaSP, VV OSV Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena MuV Lidské vztahy TV,VV, ČaSP, ČJ, INF

13 jiných - orientuje se v čase, používá kalendář, určí čas podle hodin a kalendáře - orientuje se ve světě techniky, který ho bezprostředně obklopuje - popíše, jak bezpečně zacházet s nejběžnějšími nástroji a přístroji domácnosti - vhodně se chová v různých situacích a uplatňuje základní pravidla slušného chování - chápe nevhodnost neslušných, hrubých výrazů - snaží se řešit spory nenásilným způsobem - uplatňuje základní návyky osobní a intimní hygieny - rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí - pamatuje si tísňová čísla a dokáže přivolat pomoc - ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek drobných poraněních

14 Člověk a jeho svět / 4. ročník Školní výstupy - popíše některé změny v podzimní přírodě - vyjmenuje základní podmínky života - vysvětlí vlastními slovy potravní vazby v přírodě - uvede zástupce živočichů a rostlin společenstva okolí lidských obydlí - popíše životní cykly jednoletých, dvouletých a vytrvalých bylin - rozliší s porozuměním pojmy bydliště,domov, vlast, cizina - popíše polohu ČR na mapě Evropy - seznámí se s kraji a krajskými městy ČR - používá pojmy stát, prezident, parlament, vláda, volby, demokracie - uvede jména prezidenta a premiéra ČR - vyjmenuje státní symboly ČR - chápe význam přírodních celků pro člověka - uvede příklady zástupců živočichů a rostlin jednotlivých společenstev - zná hlavní a vedlejší světové strany, dovede je použít při orientaci na mapě Učivo Podzim Společenstva živých organizmů Životní podmínky živých organizmů Potravní vazby rostlin, hub a živočichů Společenstva okolí lidských obydlí Rostliny kulturní a plané Rostliny jednoleté, dvouleté, vytrvalé Naše vlast Česká republika Škola prostředí školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace. Poloha, krajina, obyvatelé ČR Kraje a krajská města Demokratický stá, armáda ČR Společenstva polí Hospodářské rostliny, plevele Živočichové na polích Společenstva vod Rostliny našich vod Živočichové našich vod Mapy a plány Čtení map, měřítko a vysvětlivky mapy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV Ekosystémy, Základní podmínky života VV, ČaSP VDO Občan, občanská společnost a stát MeV Stavba mediálních sdělení HV EV - Ekosystémy VV, ČaSP OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznání

15 - uvědomuje si, co určuje měřítko mapy - zná význam barev na mapě - pracuje s mapou místní krajiny - rozliší mapu, náčrt, plán - seznámí se s kompasem a buzolou - orientuje se v krajině ČR - uvede příklady zástupců živočichů a rostlin společenstva lesů - vysvětlí vztahy organizmů a neživé přírody /získávání potravy, úkryty, ochrana před nepřáteli/ - chápe význam lesů pro člověka - hovoří samostatně o přípravě rostlin a živočichů na zimu - popíše tok řeky od pramene po ústí - vysvětlí, co je povodí, úmoří, rozvodí - rozliší pojmy počasí a podnebí - uvědomuje si důležitost nerostného bohatství pro člověka, nutnost správného hospodaření - uvede příklady různých druhů průmyslu v ČR - popíše některé změny v zimní přírodě - seznámí se s běžnými druhy živočichů a rostlin z volné přírody - shrne získané poznatky o přípravě rostlin a živočichů na zimu - uvědomí si význam pomoci člověka přezimujícím živočichům - vybaví si některé názvy přezimujících živočichů - seznámí se se základními druhy hornin a nerostů Plány Orientace v krajině buzola, kompas Povrch České republiky Povrch krajiny, ČR Typy krajiny Společenstva lesů Lesy listnaté, smíšené, jehličnaté Lesní plody, houby Význam lesů Živočichové našich lesů Podzimní přípravy rostlin a živočichů na zimu Vodstvo ČR Řeky, vodní nádrže Počasí a podnebí Půda a zemědělství Nerostné bohatství, průmysl Zima - živá a neživá příroda Rostliny v zimě, pozorování volně žijících živočichů Přezimující živočichové Horniny, nerosty ČaSP, VV, TV EV Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy OSV Osobnostní rozvoj - Psychohygiena VV, TV, ČaSP EV Základní podmínky života EV Základní podmínky života

16 - uvede nejvýznamější velkoplošná chráněná území přírody v ČR - popíše hlavní přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v ČR - změří hmotnost tělesa na vahách, objem odměrným válcem, teplotu teploměrem, čas hodinkami a stopkami - k jednotlivým veličinám přiřazuje měřidla a základní jednotky - orientuje se v jednotlivých etapách pravěku - charakterizuje svými slovy způsob života starých Slovanů - jmenuje první státní útvary na našem území - seznámí se s nejstarší minulostí naší země v pověstech - vyjádří rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností - uvědomuje si význam příchodu Cyrila a Metoděje na naše území - uvědomuje si změny v jarní přírodě - rozliší některé vybrané jarní rostliny - popíše význam částí kvetoucích rostlin pro člověka - popíše některé základní práce v zemědělství, vodním hospodářství a lesnictví - pozná některé živočichy a popíše jejich stavbu těla - uvádí příklady domácích zvířat a jejich chovu Chraňme přírodu Chráněná území ČR Cestujeme po naší vlasti, našem kraji Měření Délka, hmotnost, teplota, čas, objem Čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, letopočet, kalendář, roční období, denní režim České země v pravěku Příchod Slovanů Kupec Sámo Pověsti Velkomoravská říše Jaro Růst rostlin Rozkvetlé zahrady, louky, pole Kvetoucí rostliny, význam jejich částí Živočichové na jaře Stavba těla živočichů Domácí zvířata a jejich chov EV Vztah člověka k prostředí TV, VV M MV Etnický původ, Lidské vztahy VV, ČaSP, HV, ČJ

17 - seznámí se s významnými osobnostmi tohoto období - popíše svými slovy způsob života lidí - pozoruje život rostlin a živočichů - popíše změny v letní přírodě - chápe význam zemědělství pro člověka - uvědomuje si význam sběru léčivých bylin - charakterizuje hospodářský a kulturní rozvoj Českého státu za vlády Karla IV. - popíše způsob života jednotlivých vrstev obyvatelstva - vysvětlí význam přírody pro člověka - uvědomuje si nutnost ochrany přírody - popíše období husitských válek - jmenuje významné osobnosti této doby Jan Hus, Jan Žižka - nastíní způsob života lidí za vlády Jiřího z Poděbrad - popíše nejvýznamnější události, osobnosti habsburské monarchie císař Rudolf II. Vznik českého státu a vláda prvních Přemyslovců Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů Léto Rostliny a živočichové v létě Zrání plodů rostlin Trávy, kvetoucí rostliny, léčivé byliny Živočichové v létě Český stát za vlády Lucemburků Život ve středověku Člověk a příroda Význam půdy, lesů, vodních ploch Ochrana přírody, ekologie Člověk a příroda Doba husitská Husitské války České země po husitských válkách První Habsburkové na českém trůně ČaSP, ČJ EV Základní podmínky života VV, ČaSP ČJ, VV

18 Člověk a jeho svět / 5. ročník aktualizace 2013 Školní výstupy - rozdělí přírodu na živou a neživou - vyjádří vlastními slovy vztah mezi živou a neživou přírodou - vyjmenuje základní podmínky života na Zemi - chápe nutnost ochrany životního prostředí - stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit - popíše způsob života lidí a nejvýznamější události období - orientace v čase a časový řád určování času, letopočty, kalendáře, denní režim - uvědomuje si přínos práce J. A. Komenského pro naše školství - pozná vybrané nerosty a horniny - uvede příklady nerudních surovin, rud a energetických surovin - vybaví si jejich význam pro člověka, využití v praxi - vysvětlí příčiny zvětrávání vznik půdy, složení půdy - popíše na příkladech význam energie pro život - uvědomuje si nutnost šetření energií - ovládá manipulaci s běžnými elektrospotřebiči - dodržuje bezpečnostní předpisy při práci s nimi - popíše nejvýznamnější události a osobnosti období Učivo Jsme součástí přírody - člověk a neživá příroda - podmínky života na Zemi - rizika v přírodě rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Doba pobělohorská, Život v barokní době, J. A. Komenský - r pol. 18. stol. Neživá příroda - pozorování, nerosty a horniny, nerudní suroviny, rudy, člověk a energie, - elektrická energie, elektrárny, elektrické spotřebiče, půda Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV - Základní podmínky života ČaSP, VV, TV ČJ, ČaSP EV - Základní podmínky života ČaSP, VV, TV

19 /Marie Terezie, Josef II./ - posoudí změny ve způsobu života manufaktury a první stroje ve výrobě - vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi - vyjmenuje, co tvoří naši sluneční soustavu - popíše postavení Země ve vesmíru - uvede důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem Slunce na život - ukáže pohyb Země a jeho důsledky na globusu - charakterizuje svými slovy společenský, politický a kulturní život v českých zemích - vybaví si nejvýznamnější osobnosti období F. Palacký, J. K. Tyl, T. G. Masaryk - uvede příklady organismů žijící v různých oblastech Evropy a světa - vyjmenuje a ukáže na mapě jednotlivé podnebné pásy, dokáže je charakterizovat - uvědomuje si význam botanických a ZOO zahrad - vyjádří vlastními slovy vývoj česko německého soužití - objasní vznik Československé republiky - popíše polohu a podnebí v ČR - pozná rozmanitost života ve vybraných přírodních celcích Osvícenství, Život lidí v této době, Manufaktury a první stroje - 2. pol. 18. stol. počátek 19. stol. Člověk a vesmír - Slunce, vesmír, souhvězdí, galaxie, sluneční soustava, planety sluneční soustavy - Země střídání dne a noci, ročních období Obrození měšťanské společnosti, Z poddaného člověka občan, Stroje ovládly život, Národ sobě - konec 18. stol. 19. stol. Člověk a živá příroda - podnebné pásy - botanické zahrady, ZOO zahrady Češi a Němci, Směřujeme k samostatnosti stol. 1. pol. 20. stol. Česká republika - oblast mírného pásu - společenstva živých organismů na území naší vlasti ČaSP, VV ČJ EV Ekosystémy ČaSP, VV, TV EV Ekosystémy ČaSP, VV, TV

20 - vyjádří vlastními slovy demokratické principy budování státu - posoudí život v době nacistické okupace a význam obnovení Československé republiky - charakterizuje způsob života v poválečném období, v období totality a po obnovení demokracie - třídí organismy na rostliny a živočichy - rozlišuje rostliny výtrusné a semenné, byliny, dřeviny - rozděluje živočichy na bezobratlé a obratlovce, uvede příklady zástupců - své poznatky dokáže zdůvodnit Tvář Československé republiky, Válečná a poválečná léta, Od totalitní moci k demokracii století Třídění živých organismů - bakterie, houby, rostliny - živočichové obratlovci, bezobratlí EV Ekosystémy VV, TV - konkretizuje pojmy území, poloha, územní a správní celek - zná důležité informace o svém bydlišti a kraji - vyjmenuje kraje a krajská města ČR - popíše polohu, povrch a vodstvo konkrétních oblastí - charakterizuje zeměpisné a přírodní prvky jednotlivých krajin pomocí vhodných map - uvede významná města a stavby regionů, atraktivity cestovního ruchu a chráněné oblasti Česká republika, Kraj, v němž žijeme, jednotlivé kraje ČR MeV Práce v realizačním týmu - popíše společné znaky života člověka s ostatními živočichy - vyjmenuje názvy částí těla - uvědomuje si význam kostry a svalové soustavy pro pohyb člověka - popíše stavbu a funkci jednotlivých soustav v lidském těle - pečuje o vlastní zdraví Člověk - společné znaky s ostatními živočichy - lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy - vývoj člověka - soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie - chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného chování TV

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 117 ---------------------- 5.4.2 Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Specifické cíle Přírodověda je předmět opírající se o vybrané poznatky z různých přírodovědných oborů. Je zaměřena na to, aby

Více

PRVOUKA (1. 3. ročník)

PRVOUKA (1. 3. ročník) PRVOUKA (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Prvouka je zařazena v 1., 2. a 3. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka probíhá ve třídách, ale také v bezprostřední blízkosti školy - využíváme regionálních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

1.1.3. PRVOUKA I. ST.

1.1.3. PRVOUKA I. ST. 1.1.3. PRVOUKA I. ST. ve znění dodatků č.3 - platný od 1.9.2008, č.10 - platný od 1.9.2008, č.16 - platný od 1.9.2009, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, č.19 Sexuální výchova - platný od 1.9.2010

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 5.4 Oblast: Předmět: 5.4.1 Obor: Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast je jedinou vzdělávací oblastí RVP, která se vyučuje pouze na 1. stupni Obsah učiva je rozdělen do pěti tematických

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 1 Prvouka Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 3 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin. Charakteristika Vyučovací předmět Prvouka

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

PRVOUKA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení

PRVOUKA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Prvouka realizuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 4. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblast RVP ZV, která se učí pouze na 1. stupni školy. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky a využitím elementárních

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 5. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.4.3 Vlastivěda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Vlastivěda realizovaný ve 2. vzdělávacím období na 1. stupni navazuje na učivo prvouky. Ve vlastivědě

Více

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Svět kolem nás Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Svět kolem nás je předmět, který patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací

Více

Přírodověda 4.ročník 2015/2016

Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 3.ročníku Soužití mezi lidmi modelové situace, pravidla třídy, principy demokracie Vlastnictví

Více

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika

5.1.4.2. Přírodověda. Vyučovacími oblastmi jsou: rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví člověk a technika 5.1.4.2. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 4. a 5. ročníku a navazuje na elementární znalosti, které žáci získali v předmětu Prvouky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu přírodověda žáci získávají a rozvíjejí dovednosti a schopnosti, které

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vyučovací předmět: PRVOUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRVOUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRVOUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět žákům předkládá nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Vytváří

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

I. Sekaniny1804 Vlastivěda

I. Sekaniny1804 Vlastivěda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně, 5.ročník... 2 hodiny týdně.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

Přírodověda. zná zásady poskytnutí první pomoci. zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. problémy konzumní společnosti

Přírodověda. zná zásady poskytnutí první pomoci. zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. problémy konzumní společnosti 1 Přírodověda Přírodověda Učivo ŠVP výstupy Lidské tělo péče o zdraví zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě zná zásady poskytnutí první pomoci První pomoc zná zásady bezpečného pohybu a pobytu

Více