5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)"

Transkript

1 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Předmět Člověk a jeho svět má v 1. ročníku časovou dotaci 2 hodiny, ve 2. ročníku 3 hodiny, ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny a v 5. ročníku 4 hodiny. Dotace disponibilních hodin činí 1 hodinu ve 2. ročníku. Výuka probíhá v kmenových třídách v plném počtu žáků. Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané v rodině. Žáci se učí pozorovat, pojmenovat věci, jevy a děje. Utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe, své okolí. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, poznávají i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, přemýšlet o nich. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků, vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Potřebné vědomosti získávají z učebnic, pracovních sešitů, pracovních listů, encyklopedií a různých názorných pomůcek. Využívají počítače s možností připojení na internet, chodí na exkurze a vycházky do přírody. Do vyučovacího předmětu jsou začleňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální, Mediální výchova. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení věnujeme maximální pozornost čtení s porozuměním zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a zpracovávají informace z různých zdrojů informace systematicky opakujeme a procvičujeme pomocí různých aktivit využíváme efektivní metody učení Kompetence k řešení problémů zařazujeme metody, při kterých žáci sami objevují, řeší, vyslovují závěry zadáváme problémové úkoly Kompetence komunikativní

2 navozujeme atmosféru bezpečí a přátelské komunikace vytváříme příležitost k samostatnému výstupu před kolektivem, který dokáže naslouchat Kompetence sociální a personální zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, povzbuzují se řešíme okamžitě problémy ve skupině, mezi jednotlivci, vytváříme modelové situace zadáváme diferencované úkoly, aby všichni žáci zažili úspěch Kompetence občanské zařazujeme do života třídy ekologické aktivity vedeme žáky k ochraně životního prostředí i péči o své zdraví vytváříme příležitosti k reprezentaci třídy i školy Kompetence pracovní zařazujeme do výuky co nejvíce rozmanitých praktických činností Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

3 Školní výstupy -najde cestu do školy a zpět -vybaví si název školy -zná jméno třídní učitelky,ředitele školy,vychovatelky -chová se ukázněně ve škole amimo školu -dokáže rozlišit nežádoucí formy chování -připraví si pomůcky do školy -udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce -uspořádá si pracovní místo -projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí -jmenuje dny v týdnu -vyjmenuje čtvero ročních období a charakterizuje je -popíše změny v přírodě podle ročního období -pojmenuje rodinné příslušníky -vypráví o své rodině, bydlišti a okolí -používá zdvořilá slova Člověk a jeho svět / 1. ročník Učivo Jsem školák Dítě a škola, orientace ve škole, ve třídě, osoby ve škole, úcta k nim. Školní řád, třída ve vyučovací hodině a o přestávce. Pracovní návyky příprava do školy, práce a odpočinek, soužití ve škole. Riziková místa a situace, ve třídě, škole a v okolí školy Podzim Příroda na podzim. Rostliny a živočichové v parku a v lese. Práce v sadu a na zahradě. Podzim na poli ovoce, zelenina, části rostlin. Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Moje rodina Členové rodiny a vztahy mezi nimi Projevy úcty a citu v rodině. Slavení svátku rodinné oslavy. Prostředí domova a práce doma. Odpočinek a hry. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy VDO Občanská spol. a škola OSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání Seberegulace a sebeorganizace - Sociální rozvoj Poznávání lidí VV, ČJ, ČaSP, M EV - Ekosystémy VV, ČaSP, M, ČJ, HV MuV Lidské vztahy VVČaSP, ČJ

4 -vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -dokáže časově zařadit Vánoce -uvede vánoční zvyky a tradice -rozlišuje čas k práci a odpočinku -jmenuje zaměstnání rodičů -vysvětlí, v čem spočívají některá povolání -rozlišuje běžně užívané výrobky, ví k čemu slouží spočítá finanční hotovost -pojmenuje části lidského těla -zná názvy běžných nemocí -ví, co dělat v případě úrazů -dodržuje základní hygienické návyky -dodržuje správnou životosprávu (výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim) -vhodně se chová u lékaře -ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek -uplatňuje základní pravidla bezpečného chování chodce -rozezná nebezpečí různého charakteru -využívá bezpečná místa pro hru a volný čas Zima Změny v přírodě, počasí. Zimní měsíce, zimní svátky. Vánoce tradice a zvyky. Zimní sporty. Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Práce a volný čas Pracovní činnosti lidí, různá povolání. Volný čas a jeho využití. Domácí práce, domácí spotřebiče, bezpečnost. Svět financí Člověk a jeho zdraví Zdraví člověka prevence drogové závislosti. Části těla. Péče o zdraví, osobní hygiena. Zdravá výživa. Poskytnutí první pomoci. Bezpečné chování, vzájemná pomoc. Preventivní chování v různých situacích ohrožení vlastního zdraví. VMEGS-Evropa a svět nás zajímá MuV - Lidské vztahy Etnický původ VV, ČaSP, ČJ, M, HV MuV, -Lidské vztahy TV, VV, ČaSP OSV-Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznání Sebepoznání a sebepojetí TV, VV, ČaSP, ČJ, M -vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě Jaro VMEGS-Evropa a svět nás

5 -dokáže časově zařadit Velikonoce -uvede velikonoční zvyky a tradice -rozlišuje jarní květiny -pozná některá volně žijící zvířata -pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata -orientuje se v čase: rok, měsíc, týden, hodina - využívá časové údaje k plánování denních činností - vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -rozlišuje živočichy žijící u vody a ve vodě -zná zásady bezpečného pobytu u vody -zapisuje značky o počasí Jarní měsíce, změny v přírodě, příroda na jaře. Velikonoční svátky, zvyky a tradice. Stavba rostlin, strom, keř, bylina. Jarní květiny určování. Živočichové ve volné přírodě ptáci. Domácí zvířata a jejich mláďata. Práce na zahradě, vývoj plodu. Rizika v přírodě spojená s ročním obdobím, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi. Lidé a čas Dny v týdnu, kalendář svátek, narozeniny. Roční období, měsíce. Hodiny, měření času. Denní režim. Léto Proměny přírody v létě. Živočichové a rostliny u vody, v lese. Chystáme se na prázdniny zajímá,muv-lidské vztahy VV, ČaSP, ČJ, M, HV VMEGS-Evropa a svět nás zajímá M VMEGS-Evropa a svět nás zajímá (cestování) EV- Ekosystémy VV, ČaSP, ČJ, M, HV

6 Školní výstupy - vybaví si název školy -zná jméno třídní učitelky,ředitele školy,vychovatelky -orientuje se v budově školy -chová se ukázněně ve škole a mimo školu -dokáže rozlišit nežádoucí formy chování -projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatků -připraví si pomůcky do školy -udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce -uspořádá si pracovní místo -zná cestu do školy a zpět -dokáže rozlišit některé dopravní značky Člověk a jeho svět / 2. ročník Učivo Jsem školák Budova školy, třída, vnitřní řád školy. Ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktů. Cesta do školy Dopravní prostředky, dopravní značky. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy VDO-Občanská společnost a škola OSV-Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace VV, ČJ, ČaSP -jmenuje dny v týdnu a měsíce tohoto roční období -vyjmenuje čtvero ročních období a charakterizuje je -popíše změny v přírodě podle ročního období -pozná některé volně žijící živočichy a třídí je -dokáže rozlišit různé druhy ovoce a zeleniny -pozná některé ovocné stromy -pozná známé zemědělské plodiny -popíše stavbu těla rostlin -zapisuje značky o počasí Podzim Proměny přírody na podzim, kalendář přírody. Práce na poli a na zahradě. Živočichové ve volné přírodě ptáci, savci, hmyz. Zelenina a její druhy. Ovocné stromy, ovoce. Zemědělské plodiny. Stavba těla rostlin. EV- Ekosystémy VV,ČaSP,M,ČJ,HV -pojmenuje rodinné příslušníky -vypráví o své rodině, bydlišti a okolí Moje rodina MuV-Lidské vztahy

7 -používá zdvořilá slova -vybaví si datum svého narození -rozlišuje práva a povinnosti členů v rodině -rozlišuje pojmy město a vesnice -orientuje se v blízkém okolí svého bydliště -vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -dokáže časově zařadit Vánoce -uvede vánoční zvyky a tradice -vyjmenuje některé zimní sporty -zná zásady správného chování při sportu -zapisuje značky o počasí Členové rodiny a vztahy mezi nimi. Práva a povinnosti členů rodiny, domácí práce. Významné události v rodině. Náš domov Bydliště a sousední obce. Významná místa v krajině. Riziková místa a situace. Zima Proměny přírody v zimě, zimní sporty. Životní projevy živočichů v přírodě v zimě. Vánoce,zvyky tradice. Etnický původ VMEGS-Evropa a svět nás zajímá VV, ČaSP, ČJ VMEGS- Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice) MuV-Lidské vztahy VV,ČaSP,ČJ, M, HV -pojmenuje části lidského těla -zná názvy běžných nemocí -ví, co dělat v případě úrazů -dodržuje základní hygienické návyky -dodržuje správnou životosprávu (výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim) -rozlišuje nemoci a úrazy -zná základní vybavení lékárničky -vhodně se chová u lékaře -má základní informace o návykových látkách -rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníků silničního provozu -ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Člověk a jeho zdraví Naše tělo-stavba těla, základní funkce a projevy. Lidské smysly. Nemoc a úraz, péče o zdraví. Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů. Prevence drogové závislosti. Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost. Nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií. Hygiena a čistota. Potraviny a výživa, správné stolování. Zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchování potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim. Krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru, označování OSV-Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí Sociální rozvoj Poznávání lidí MeV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení TV, VV, ČaSP, ČJ

8 -orientuje se v čase: rok, měsíc, týden, hodiny -zná čtvero ročních období, umí je charakterizovat -jmenuje jednotlivé měsíce -časově zařadí Vánoce a Velikonoce -zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice rozliší minulost, současnost a budoucnost nebezpečných látek. Dopravní značky; předcházení rizikových situací v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku. Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená postup v případě ohrožení ( varovný signál, evakuace, zkouška sirén ); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru,);integrovaný záchranný systém. Lidé a čas Orientace v čase podle hodin. Kalendářní rok, školní rok. Minulost, současnost, budoucnost. VMEGS-Evropa a svět nás zajímá M -rozlišuje čas k práci a odpočinku -jmenuje zaměstnání rodičů -vysvětlí, v čem spočívají některá povolání -rozlišuje běžně užívané výrobky, ví k čemu slouží - vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -dokáže časově zařadit Velikonoce -uvede velikonoční zvyky a tradice -rozlišuje jarní květiny a stromy -pozná některá volně žijící zvířata a ptáky -pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata -pozná některé luční květiny a živočichy Práce a volný čas Volný čas a jeho využití. Pracovní činnosti lidí, různá povolání. Suroviny a výrobky. Jaro Stromy na jaře popis stromu,vývoj plodu. Ptáci na jaře, stavba těla. Domácí a hospodářská zvířata, jejich význam. Rostliny na louce, na poli, u lesa. Význam zemědělských plodin. MuV-Lidské vztahy TV, VV, ČaSP VMEGS-Evropa a svět nás zajímá MuV- Lidské vztahy EV Ekosystémy VV, ČaSP, ČJ, M, HV

9 - pozná zemědělské plodiny -rozlišuje listnaté a jehličnaté stromy -zapisuje značky o počasí - vyjmenuje měsíce tohoto roční období -popíše změny v přírodě -rozlišuje živočichy žijící u vody a ve vodě -zná zásady bezpečného pobytu u vody -zapisuje značky o počasí Léto Proměny přírody v létě. Živočichové a rostliny u vody, ve vodě. VMEGS-Evropa a svět nás zajímá (cestování) EV- Ekosystémy VV, ČaSP, ČJ, M, HV

10 Člověk a jeho svět / 3. ročník AKTUALIZACE 2013 Školní výstupy - uvede plnou adresu a telefonní číslo - ví, že není vhodné sdělovat tyto informace cizím lidem - orientuje se v členění domu a bytu - popíše funkce jednotlivých prostorů - bezpečně se orientuje v nejbližším okolí bydliště - používá nejkratší a nejbezpečnější trasu domov škola - přiměřeně ke svému věku se chová na ulici, hřišti, parku, dopravních prostředcích - vyjmenuje a v případě potřeby použije důležitá telefonní čísla - dodržuje pořádek, snaží se přispět ke zlepšení životního prostředí za pomoci učitele a rodičů - uvede příklady obchodů, služeb, kultury, vzdělání, zdravotnictví, průmyslu, sporu, turistiky ve svém bydlišti - orientuje se v základních pravidlech silničního provozu - rozlišuje blízké příbuzenské vztahy, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům - pojmenuje hlavní zeměpisné dominanty v místní krajině - popíše typy krajiny - určí hlavní světové strany - chápe nebezpečí osamoceného pohybu v krajině - vysvětlí, proč je důležité chránit přírodu a sám přispívá k její ochraně Učivo Domov - město, obec, kde žiji - obchod, služby, kultura, vzdělání, zdravotnictví - bezpečnost, průmysl, sport, turistika - doprava, dopravní výchova - škola prostředí školy, činnosti ve škole, okolí, riziková místa a situace, - soužití lidí, principy demokracie - chování lidí ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlatsní emocionality, rizikové situace, rizikové chování, předcházení konfliktům - naše vlast domov, krajina, národ, státní symboly, armáda ČR Krajina kolem nás - typy krajiny - orientace v krajině, podle mapy, určování světových stran - bezpečnost v přírodě - ochrana přírody - rizika v přírodě- rizika spojená s ročními obdobími a sezonními činnostmi, mimořádné události Průřezová témata, mezipředmětové vztahy OSV Sociální rozvoj Komunikace EV - Vztah člověka k prostředí MuV Lidské vztahy MeV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VV, ČaSP, TV, ČJ EV - Vztah člověka k prostředí VV, ČaSP, TV

11 - definuje pojem přírodnina a lidský výtvor - roztřídí přírodniny na živé a neživé - rozpozná různé materiály a orientuje se v jejich použití - uvede příklady vkusných a nevkusných věcí, vhodného a nevhodného chování k věcem - vysvětlí, proč je nutné třídit odpad - třídí odpad - porovná vlastnosti látek, rozdělí je na pevné, kapalné a plynné, uvede příklady změn vlastností látek způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Přírodniny a lidské výtvory - suroviny, odpad, odpady jako druhotné suroviny) - vlastnosti látek, látky pevné, kapalné a plynné - změny vlastností látek EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí VV, ČaSP, TV - porovnává délku, hmotnost, objem, čas, teplotu věcí a jevů - používá základní jednotky měření - provádí elementární pokusy s různými látkami při použití jednoduchých měřících pomůcek Měření - měření délky, hmotnosti, objemu, času, teploty TV, M - vyjmenuje základní podmínky pro život - vysvětlí základní význam vody, vzduchu, Slunce, hornin, nerostů a půdy pro život člověka - chápe příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí - vyjádří vlastními slovy příčiny znečištění životního prostředí člověkem - vybaví si význam uhlí, ropy a zemního plynu pro člověka - popíše základní podmínky života na Zemi, znaky života rostlin - vyjádří vlastními slovy proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích - uvede nejznámější rostliny - popíše části rostliny kořen, stonek, list, květ, plod Neživá příroda - Slunce, vzduch, voda - ekologie - horniny a nerosty - půda, uhlí, ropa, zemní plyn Živá příroda rostliny - znaky života rostlin - části těla rostlin - rostlina a prostředí EV - Základní podmínky života TV,VV, ČaSP EV - Základní podmínky života TV, ČaSP, VV

12 - vysvětlí rozdíly mezi dřevinami, bylinami, houbami - vypěstuje nenáročnou rostlinu - roztřídí houby na jedlé a jedovaté - vybaví si zásady první pomoci při otravě houbami Houby ČaSP, VV - vybaví si základní znaky života živočichů - uvede příklady obratlovců a bezobratlých - pozná některé zástupce jednotlivých skupin podle druhu přijímané potravy - popíše zástupce živočichů podle jejich typických znaků - označí některá volně žijící hospodářská a domácí zvířata a uvědomí si rozdíly jejich existence - vyjádří vlastními slovy závislost rostlin a živočichů na sobě - zná pravidla bezpečnosti při kontaktu s neznámými rostlinami a živočichy - popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými živočichy - orientuje se v základních etapách průběhu lidského života - pojmenuje části lidského těla včetně nejdůležitějších vnitřních ústrojí, orgánů a orientuje se v jejich funkci - popíše lidské smysly, vybaví si jejich funkci - vysvětlí funkci rodiny - dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu i jejich vhodnou délku /za pomoci rodičů a učitelů/ - rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví Živá příroda živočichové - znaky života živočichů - stavba těl živočichů - živočichové a prostředí Člověk - zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim - růst a vývoj - části lidského těla - rodina - lidé a čas - denní režim, volný čas, pracovní činnosti - člověk mezi lidmi - člověk a zdraví, první pomoc, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při TV, ČaSP, VV OSV Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena MuV Lidské vztahy TV,VV, ČaSP, ČJ, INF

13 jiných - orientuje se v čase, používá kalendář, určí čas podle hodin a kalendáře - orientuje se ve světě techniky, který ho bezprostředně obklopuje - popíše, jak bezpečně zacházet s nejběžnějšími nástroji a přístroji domácnosti - vhodně se chová v různých situacích a uplatňuje základní pravidla slušného chování - chápe nevhodnost neslušných, hrubých výrazů - snaží se řešit spory nenásilným způsobem - uplatňuje základní návyky osobní a intimní hygieny - rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí - pamatuje si tísňová čísla a dokáže přivolat pomoc - ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek drobných poraněních

14 Člověk a jeho svět / 4. ročník Školní výstupy - popíše některé změny v podzimní přírodě - vyjmenuje základní podmínky života - vysvětlí vlastními slovy potravní vazby v přírodě - uvede zástupce živočichů a rostlin společenstva okolí lidských obydlí - popíše životní cykly jednoletých, dvouletých a vytrvalých bylin - rozliší s porozuměním pojmy bydliště,domov, vlast, cizina - popíše polohu ČR na mapě Evropy - seznámí se s kraji a krajskými městy ČR - používá pojmy stát, prezident, parlament, vláda, volby, demokracie - uvede jména prezidenta a premiéra ČR - vyjmenuje státní symboly ČR - chápe význam přírodních celků pro člověka - uvede příklady zástupců živočichů a rostlin jednotlivých společenstev - zná hlavní a vedlejší světové strany, dovede je použít při orientaci na mapě Učivo Podzim Společenstva živých organizmů Životní podmínky živých organizmů Potravní vazby rostlin, hub a živočichů Společenstva okolí lidských obydlí Rostliny kulturní a plané Rostliny jednoleté, dvouleté, vytrvalé Naše vlast Česká republika Škola prostředí školy, bezpečná cesta do školy, riziková místa a situace. Poloha, krajina, obyvatelé ČR Kraje a krajská města Demokratický stá, armáda ČR Společenstva polí Hospodářské rostliny, plevele Živočichové na polích Společenstva vod Rostliny našich vod Živočichové našich vod Mapy a plány Čtení map, měřítko a vysvětlivky mapy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV Ekosystémy, Základní podmínky života VV, ČaSP VDO Občan, občanská společnost a stát MeV Stavba mediálních sdělení HV EV - Ekosystémy VV, ČaSP OSV Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopnosti poznání

15 - uvědomuje si, co určuje měřítko mapy - zná význam barev na mapě - pracuje s mapou místní krajiny - rozliší mapu, náčrt, plán - seznámí se s kompasem a buzolou - orientuje se v krajině ČR - uvede příklady zástupců živočichů a rostlin společenstva lesů - vysvětlí vztahy organizmů a neživé přírody /získávání potravy, úkryty, ochrana před nepřáteli/ - chápe význam lesů pro člověka - hovoří samostatně o přípravě rostlin a živočichů na zimu - popíše tok řeky od pramene po ústí - vysvětlí, co je povodí, úmoří, rozvodí - rozliší pojmy počasí a podnebí - uvědomuje si důležitost nerostného bohatství pro člověka, nutnost správného hospodaření - uvede příklady různých druhů průmyslu v ČR - popíše některé změny v zimní přírodě - seznámí se s běžnými druhy živočichů a rostlin z volné přírody - shrne získané poznatky o přípravě rostlin a živočichů na zimu - uvědomí si význam pomoci člověka přezimujícím živočichům - vybaví si některé názvy přezimujících živočichů - seznámí se se základními druhy hornin a nerostů Plány Orientace v krajině buzola, kompas Povrch České republiky Povrch krajiny, ČR Typy krajiny Společenstva lesů Lesy listnaté, smíšené, jehličnaté Lesní plody, houby Význam lesů Živočichové našich lesů Podzimní přípravy rostlin a živočichů na zimu Vodstvo ČR Řeky, vodní nádrže Počasí a podnebí Půda a zemědělství Nerostné bohatství, průmysl Zima - živá a neživá příroda Rostliny v zimě, pozorování volně žijících živočichů Přezimující živočichové Horniny, nerosty ČaSP, VV, TV EV Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy OSV Osobnostní rozvoj - Psychohygiena VV, TV, ČaSP EV Základní podmínky života EV Základní podmínky života

16 - uvede nejvýznamější velkoplošná chráněná území přírody v ČR - popíše hlavní přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v ČR - změří hmotnost tělesa na vahách, objem odměrným válcem, teplotu teploměrem, čas hodinkami a stopkami - k jednotlivým veličinám přiřazuje měřidla a základní jednotky - orientuje se v jednotlivých etapách pravěku - charakterizuje svými slovy způsob života starých Slovanů - jmenuje první státní útvary na našem území - seznámí se s nejstarší minulostí naší země v pověstech - vyjádří rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností - uvědomuje si význam příchodu Cyrila a Metoděje na naše území - uvědomuje si změny v jarní přírodě - rozliší některé vybrané jarní rostliny - popíše význam částí kvetoucích rostlin pro člověka - popíše některé základní práce v zemědělství, vodním hospodářství a lesnictví - pozná některé živočichy a popíše jejich stavbu těla - uvádí příklady domácích zvířat a jejich chovu Chraňme přírodu Chráněná území ČR Cestujeme po naší vlasti, našem kraji Měření Délka, hmotnost, teplota, čas, objem Čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, letopočet, kalendář, roční období, denní režim České země v pravěku Příchod Slovanů Kupec Sámo Pověsti Velkomoravská říše Jaro Růst rostlin Rozkvetlé zahrady, louky, pole Kvetoucí rostliny, význam jejich částí Živočichové na jaře Stavba těla živočichů Domácí zvířata a jejich chov EV Vztah člověka k prostředí TV, VV M MV Etnický původ, Lidské vztahy VV, ČaSP, HV, ČJ

17 - seznámí se s významnými osobnostmi tohoto období - popíše svými slovy způsob života lidí - pozoruje život rostlin a živočichů - popíše změny v letní přírodě - chápe význam zemědělství pro člověka - uvědomuje si význam sběru léčivých bylin - charakterizuje hospodářský a kulturní rozvoj Českého státu za vlády Karla IV. - popíše způsob života jednotlivých vrstev obyvatelstva - vysvětlí význam přírody pro člověka - uvědomuje si nutnost ochrany přírody - popíše období husitských válek - jmenuje významné osobnosti této doby Jan Hus, Jan Žižka - nastíní způsob života lidí za vlády Jiřího z Poděbrad - popíše nejvýznamnější události, osobnosti habsburské monarchie císař Rudolf II. Vznik českého státu a vláda prvních Přemyslovců Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů Léto Rostliny a živočichové v létě Zrání plodů rostlin Trávy, kvetoucí rostliny, léčivé byliny Živočichové v létě Český stát za vlády Lucemburků Život ve středověku Člověk a příroda Význam půdy, lesů, vodních ploch Ochrana přírody, ekologie Člověk a příroda Doba husitská Husitské války České země po husitských válkách První Habsburkové na českém trůně ČaSP, ČJ EV Základní podmínky života VV, ČaSP ČJ, VV

18 Člověk a jeho svět / 5. ročník aktualizace 2013 Školní výstupy - rozdělí přírodu na živou a neživou - vyjádří vlastními slovy vztah mezi živou a neživou přírodou - vyjmenuje základní podmínky života na Zemi - chápe nutnost ochrany životního prostředí - stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit - popíše způsob života lidí a nejvýznamější události období - orientace v čase a časový řád určování času, letopočty, kalendáře, denní režim - uvědomuje si přínos práce J. A. Komenského pro naše školství - pozná vybrané nerosty a horniny - uvede příklady nerudních surovin, rud a energetických surovin - vybaví si jejich význam pro člověka, využití v praxi - vysvětlí příčiny zvětrávání vznik půdy, složení půdy - popíše na příkladech význam energie pro život - uvědomuje si nutnost šetření energií - ovládá manipulaci s běžnými elektrospotřebiči - dodržuje bezpečnostní předpisy při práci s nimi - popíše nejvýznamnější události a osobnosti období Učivo Jsme součástí přírody - člověk a neživá příroda - podmínky života na Zemi - rizika v přírodě rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi Doba pobělohorská, Život v barokní době, J. A. Komenský - r pol. 18. stol. Neživá příroda - pozorování, nerosty a horniny, nerudní suroviny, rudy, člověk a energie, - elektrická energie, elektrárny, elektrické spotřebiče, půda Průřezová témata, mezipředmětové vztahy EV - Základní podmínky života ČaSP, VV, TV ČJ, ČaSP EV - Základní podmínky života ČaSP, VV, TV

19 /Marie Terezie, Josef II./ - posoudí změny ve způsobu života manufaktury a první stroje ve výrobě - vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi - vyjmenuje, co tvoří naši sluneční soustavu - popíše postavení Země ve vesmíru - uvede důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem Slunce na život - ukáže pohyb Země a jeho důsledky na globusu - charakterizuje svými slovy společenský, politický a kulturní život v českých zemích - vybaví si nejvýznamnější osobnosti období F. Palacký, J. K. Tyl, T. G. Masaryk - uvede příklady organismů žijící v různých oblastech Evropy a světa - vyjmenuje a ukáže na mapě jednotlivé podnebné pásy, dokáže je charakterizovat - uvědomuje si význam botanických a ZOO zahrad - vyjádří vlastními slovy vývoj česko německého soužití - objasní vznik Československé republiky - popíše polohu a podnebí v ČR - pozná rozmanitost života ve vybraných přírodních celcích Osvícenství, Život lidí v této době, Manufaktury a první stroje - 2. pol. 18. stol. počátek 19. stol. Člověk a vesmír - Slunce, vesmír, souhvězdí, galaxie, sluneční soustava, planety sluneční soustavy - Země střídání dne a noci, ročních období Obrození měšťanské společnosti, Z poddaného člověka občan, Stroje ovládly život, Národ sobě - konec 18. stol. 19. stol. Člověk a živá příroda - podnebné pásy - botanické zahrady, ZOO zahrady Češi a Němci, Směřujeme k samostatnosti stol. 1. pol. 20. stol. Česká republika - oblast mírného pásu - společenstva živých organismů na území naší vlasti ČaSP, VV ČJ EV Ekosystémy ČaSP, VV, TV EV Ekosystémy ČaSP, VV, TV

20 - vyjádří vlastními slovy demokratické principy budování státu - posoudí život v době nacistické okupace a význam obnovení Československé republiky - charakterizuje způsob života v poválečném období, v období totality a po obnovení demokracie - třídí organismy na rostliny a živočichy - rozlišuje rostliny výtrusné a semenné, byliny, dřeviny - rozděluje živočichy na bezobratlé a obratlovce, uvede příklady zástupců - své poznatky dokáže zdůvodnit Tvář Československé republiky, Válečná a poválečná léta, Od totalitní moci k demokracii století Třídění živých organismů - bakterie, houby, rostliny - živočichové obratlovci, bezobratlí EV Ekosystémy VV, TV - konkretizuje pojmy území, poloha, územní a správní celek - zná důležité informace o svém bydlišti a kraji - vyjmenuje kraje a krajská města ČR - popíše polohu, povrch a vodstvo konkrétních oblastí - charakterizuje zeměpisné a přírodní prvky jednotlivých krajin pomocí vhodných map - uvede významná města a stavby regionů, atraktivity cestovního ruchu a chráněné oblasti Česká republika, Kraj, v němž žijeme, jednotlivé kraje ČR MeV Práce v realizačním týmu - popíše společné znaky života člověka s ostatními živočichy - vyjmenuje názvy částí těla - uvědomuje si význam kostry a svalové soustavy pro pohyb člověka - popíše stavbu a funkci jednotlivých soustav v lidském těle - pečuje o vlastní zdraví Člověk - společné znaky s ostatními živočichy - lidské tělo stavba těla, základní funkce a projevy - vývoj člověka - soužití lidí mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie - chování lidí vlastnosti lidí, pravidla slušného chování TV

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se v souvislostech Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Montessori program Škola: Základní škola Nový svět, Opava, p. o.,

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více