KATALOG 107. AUKCE OSTRAVA Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 107. AUKCE OSTRAVA 26. 2. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o."

Transkript

1 Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 107. aukci v Ostravě 26. února 2012 od 11 hodin Popis aukčních poloţek včetně fotografií naleznete na ON-LINE KATALOG PROSPEKT Místo konání HOTEL BRIONI, Ostrava, Stodolní ul. Předaukční prohlídka února v prodejně v Ostravě, Českobratrská 19 ČTVRTEK hod. PÁTEK hod. SOBOTA 9-12 hod. Předaukční prohlídka 26. února v místě konání aukce NEDĚLE 9-11 hod. Kontakt Jílová 2, BRNO, tel , fax Českobratrská 19, OSTRAVA, tel Vinohradská 38, PRAHA, , , fax mobil , _ 1 _

2 AAA, s.r.o. zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vloţka 5856 IČ _ 2 _

3 Draţební řád Rejstřík jmenný Rejstřík popisný Rejstřík předmětný Rejstřík značek Obrazy / Janeček, Radimský Jiné / Šerých Obrazy / Balabán, Barnet, Bubeníček, Kalvoda Jiné - signatury českých herců Obrazy /Alfons Mucha: Denní doby Jiné Obrazy / Lhoták, Špála / Panuška, Schneiderka Jiné - převážně signatury českých herců Obrazy / Načeradský / Dvorský Různé / Kundera, Linka Procházková, Wünsche PROSPEKT je tištěn samostatně, obsahuje barevné fotografie více neţ poloviny poloţek zařazených do aukce. Prospekty zasíláme bezplatně poštou dle naší databáze adres, některé zásilky však pošta vrací jako nedoručitelné. Máte-li zájem prospekty nadále dostávat nebo jste noví zájemci, sdělte nám Vaše správné adresy mailem, poštou nebo osobně v našich prodejnách či na aukcích. Kontakty na nás jsou uvedeny na stránkách MÁME ZASTOUPENÍ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ ZDE VŠUDE MŮŢETE NEJEN NABÍDNOUT VĚCI DO AUKCÍ, V PRODEJNÁCH MŮŢETE OBRAZY, ŠPERKY, PORCELÁN, SKLO atd. PŘÍMO ZAKOUPIT či ZADAT DRAŢENÍ NA NAŠICH AUKCÍCH I BEZ VAŠÍ PŘÍMÉ ÚČASTI NA AUKCI FORMOU ZADÁNÍ LIMITŮ NEBO PODÁNÍM ŢÁDOSTI O TELEFONICKÉ SPOJENÍ V PRŮBĚHU AUKCE TELEFONICKÉ SPOJENÍ BEREME U POLOŢEK S VYVOLÁVACÍ CENOU NAD KČ, LIMITY BEZ OMEZENÍ SLEDUJTE NAŠI NABÍDKU NA INTERNETU VŠECHNY PŘEDMĚTY POSTUPNĚ PUBLIKUJEME NA STRÁNKÁCH UDĚLEJTE SI RADOST NÁKUPEM NA NAŠICH AUKCÍCH NEBO NAOPAK NABÍDNĚTE DO NAŠICH AUKCÍ VAŠE OBRAZY ČI DALŠÍ UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ JIŢ NEPOTŘEBUJETE A KTERÉ NĚKOHO JINÉHO MOHOU POTĚŠIT _ 3 _

4 _ 4 _

5 DRAŢEBNÍ ŘÁD I. Preambule Neveřejnou aukci předmětů provádí společnost AAA, s.r.o., Jílová 2, Brno na ţádost vlastníků draţených předmětů. Průběh neveřejné aukce se řídí tímto aukčním řádem. (Společnost AAA- Antikvity Art Aukce, s.r.o., se sídlem Brno, Jílová 2, dále jen dražebník, je právnickou osobou, která vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a majetkem a je, v souladu s jí udělenou koncesí, oprávněna provádět dobrovolné dražby movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.) II. Obecná ustanovení 1. Draţebník vydraţuje věci, které mu byly za tímto účelem svěřeny k obstarávání prodeje, které dle prohlášení identifikovaných majitelů nepochází z trestné činnosti, a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu reţimu podle zákona č.71/1994 Sb. 2. Draţitelem můţe být pouze člen klubu draţitelů AAA, dále osoba, která se na doporučení člena klubu stane členem klubu. Členem klubu draţitelů můţe být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Předplatitelé aukčního katalogu se automaticky stávají členy Klubu draţitelů AAA. Draţebník můţe přijmout pověření draţit od třetích osob, které jsou členy Klubu draţitelů AAA. Draţebník je oprávněn si zjišťovat totoţnost draţitelů před předáním draţebního čísla či před vstupem do aukční síně a to předloţením dokladu osvědčujícího jeho totoţnost, tj. občanského průkazu, platného cestovního pasu či průkazu Klubu draţitelů AAA. Draţitelé jsou povinni dát se zapsat do seznamu draţby. 3. Draţit můţe pouze ten, kdo obdrţí draţební číslo. Draţební číslo obdrţí draţitel po sloţení draţební zálohy. Draţební záloha se vrací, pokud vydraţitel odevzdá v pokladně draţební číslo a zaplatí jemu přiklepnuté draţené věci nebo pokud nevydraţil ţádnou věc. 4. Termín konání neveřejné aukce s uvedením času, místa a předmětu se oznamuje písemnou draţební vyhláškou, ve které draţebník uvede, kdy a za jakých podmínek si můţe veřejnost věci pro aukci určené prohlédnout. Tato vyhláška se povaţuje za zveřejněnou, je-li vyvěšena alespoň v prodejně draţebníka. Draţebník vydá katalog věcí určených pro aukci, který bude moţno zakoupit v prodejně draţebníka. 5. Aukce je neveřejná, vstup je podmíněn členstvím v Klubu draţitelů AAA a kapacitou místnosti pro aukci určenou. I při splnění těchto podmínek však nelze do místnosti vpustit osoby mladší 18 let (pouze v doprovodu starších osob), osoby podnapilé či porušující pravidla slušného chování, zejména znečištěným či jinak nedůstojným oděvem či chováním, které by bylo při konání aukce zřejmě na obtíţ. 6. Zpravidla po dobu 2 hodin před vlastním zahájením aukce musí být umoţněna prohlídka věcí do aukce zařazených. Po dobu prohlídky a vlastní aukce je nepřípustné soukromě prodávat, vystavovat či vyměňovat, jakékoliv věci mezi návštěvníky. Po tutéţ dobu jsou všichni návštěvníci povinni podřídit se všem opatřením podniknutým na ochranu vystavených či draţených věcí, zejména je nepřípustné jakýmkoliv způsobem obrazově zachycovat věci vystavované či vydraţované. III. Průběh aukce 1. Aukci provádí licitátoři, kteří jsou povinni kaţdou věc (popř. ucelený soubor věcí) vyvolat zvlášť, uvést její číslo podle katalogu, její vyvolávací cenu. Vyvolávací cena je částka, za kterou bude věc v aukci vyvolána poprvé. Vyvolávací cena je uvedena v aukčním katalogu. 2. Po vyvolání předmětu draţby mohou draţitelé činit příhozy na vyšší podání. Za příhoz se povaţuje, zvedne-li draţitel viditelně v ruce uchopené draţební číslo v čitelné poloze. Je-li takových příhozů více (více draţitelů má zvednuto svá draţební čísla), a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Minimální výše příhozu je stanovena dle okamţité draţební ceny takto: 50,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 200,- Kč a méně neţ 1000,-Kč 100,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 1000,- Kč a méně neţ 5000,-Kč _ 5 _

6 500,- Kč činí-li okamţitá draţební cena více neţ 5000,-Kč Přesáhne-li okamţitá draţební cena více neţ 10000,-Kč a nabídky stále činí alespoň dva draţitelé, volí licitátor hodnotu příhozu volně, zpravidla 10% okamţité draţební ceny. Rovněţ pokud je větší počet draţitelů, můţe licitátor volit příhozy podle dané situace. Okamţitou draţební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozu vyvolávána. 3. Pokud není přes dvojí vyzvání učiněno podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a pak přiklepne věc draţiteli, který jej učinil. Kdo má přiklepnutý příhoz, je vydraţitelem. Přiklepnutí probíhá zároveň s oznámením draţebního čísla, které učinilo nejvyšší podání. Přiklepnutým příhozem přechází právo a povinnost koupit vydraţenou věc za vydraţenou cenu za podmínek dle IV. na vydraţitele. IV. Úhrada draţební ceny a vydání věci 1. Vydraţitel je povinen zaplatit přiklepnutou kupní cenu bezprostředně po ukončení aukce v pokladně aukce, jinak ztrácí nárok na vrácení sloţené draţební jistoty a rovněţ mu můţe být draţebníkem odmítnuto vydání draţebního čísla při následujícím termínu aukce. Připouští se úhrada pouze části draţební ceny v hotovosti, prokáţeli vydraţitel svou totoţnost a uzná nedoplatek draţební ceny, jako svůj dluh vůči draţebníkovi se splatností do 10 kalendářních dnů ode dne konání aukce s tím, ţe zbytek bude uhrazen v hotovosti v pokladně provozovny AAA, s.r.o., Jílová 2, Brno v jejich otevíracích hodinách nebo bezhotovostním stykem na ustanovený účet v bance. Nezaplacení celkové draţební částky ve lhůtě splatnosti má za následek, ţe sloţená záloha propadá draţebníkovi a takto vydraţené věci se povaţují za nevydraţené. Draţebník se můţe rozhodnout vymáhat zaplacení vydraţené ceny po vydraţiteli. Draţebník je povinen věc vydat aţ po úplném zaplacení kupní ceny dle IV. a smluvní pokuty, která činí 20% vyvolávací ceny. 2. K dosaţené draţební ceně (přiklepnuté poslední podání) se účtuje k tíţi vydraţitele 15% této ceny jako aukční provize. V této částce je započítána DPH a případné autorské poplatky. Při platbě kreditními kartami se připočítávají dodatečná 3 %. 3. Vydraţené věci se vydají vydraţiteli ihned po zaplacení celé draţební ceny. Celkovou draţební cenou se pro účely draţebního řádu rozumí součet dosaţené ceny vydraţeného předmětu plus aukční provize. V případě, ţe vydraţitel neodebere vydraţenou věc či věci ve stanovené lhůtě, účtují se mu po desátém pracovním dnu od zaplacení 2% draţební ceny věci za kaţdý den prodlení. Přesáhne-li hodnota, skladného draţební cenu, propadají vydraţené věci ve prospěch draţebníka. Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází z navrhovatele na vydraţitele dnem předání předmětu draţby, v týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draţby. 4. Námitky proti přiklepnutí musí draţitel uplatnit ihned přímo v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. K námitkám uplatňovaným při placení nelze přihlíţet. O námitkách rozhoduje draţebník. Jeho rozhodnutí je konečné. V. Závěrečné ustanovení 1. Draţené věci jsou většinou staré, veškeré věci se draţí bez ohledu na vady a nedostatky či jejich chybný popis, případné zobrazení v katalogu, slouţí pouze pro potřeby identifikace věci. Draţitel by se měl před draţbou osobně seznámit se stavem kaţdé věci a je výhradně na jeho uváţení, zda věc odpovídá uvedenému popisu. Podle obchodních zvyklostí a ve shodě s jinými pořadateli aukcí společnost AAA, s.r.o., ani její zaměstnanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydraţovaných věcí a neposkytují ţádnému z vydraţitelů na jakoukoliv vydraţenou věc ţádnou záruku. Veškeré písemné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Všechny údaje a veškerá prohlášení v aukčním katalogu týkající se autorství, přisuzovaných vlastností, pravosti, původu, data stáří, provenience, stavu nejniţší vyvolávací ceny či odhadní vydraţovací ceny vyjadřují pouze názor odborníků společnosti AAA, s.r.o. 2. Draţitel souhlasí účastí ve draţbě s tímto řádem včetně smluvních pokut. V Brně dne Ing. Petra Youngová jednatelka společnosti AAA, s.r.o. _ 6 _

7 REJSTŘÍK JMENNÝ Alčkov A Appel J Balabán Daniel Baran Otakar , 169 Barnet Josef Václav... 75, 77 Beran Aljo Bergler Josef Bič František Born Adolf Bubeníček Ota... 79, 80 Croll Carl Robert Černý - Klatovský Jan , 211 Dobeš Josef Dobeš Ludvík... 17, 18 Dobrovolský Jaroslav Doerell (?) Drha Josef... 61, 147 Dvorský Bohumír , 239 Farský K Fischerová - Kvěchová Marie Formánek Karel Frinta Emanuel Gabánková - Laníková Antonie... 12, 28 Goetzis Camús (?) Henry L Herot Bohumír , 178, 204, 205 Hes Milan Hinčica Jan , 240 Hladač Jiří - Jera Antonín Holáček Bedřich Holas Ota Holub Josef Holub Josef - připsáno Hosperger Emanuel... 32, 219 Chaloupka Karel Janeček Ota Jaroš Josef... 38, 67 Jelínek František Antonín Jíra Josef... 9 Kalvoda Alois Kamenický Knězek Konůpek Jan Kopp Rudolf... 4, 31 Kratochvíl K Kučera Marcel Kuchno O Kundera Rudolf Kupka Karel Kyncner J Lalique René Lhoták Kamil , 154 Líbal František Lipanský , 223 Malík Oldřich Malý Franta... 3 Martiník Jaromír Martínková Vladimíra Mervart Augustin monogramista HS monogramista J.K , 257 monogramista JH... 8 monogramista M Mucha Alfons Musil Leopold Načeradský Jiří Naske František Xaver nesignováno... 5, 33, 71, 74, , 105, 110, 148, 151, 176, 214, 224 neurčeno... 2, 19, 27, 62, 73, , 146, 157, 163, 209, 212, 213, 248 Neuwirt Vladimír... 1 Neydhart Francis neznámý autor... 23, 114, 175 Obrecht E Orlík Emil Otipka Jindřich Panuška Jaroslav Parmová - Knězková Marie Pařízek Jan Pavlík Václav Pecold Bohumír Pešice J Petřík Bohumil Podešva František Polášek Miloš Procházka Jaro Procházková - Scheithauerová Linka Radimský Václav Raszka Pavel... 26, 247 Raška Ricci Carlo... 66, 143, 144 Roubalík Bohumír Sabev Miroslav... 13, 14 Sabevová Lucie... 15, 16 Schadt Karel Schmidt Jindřich Schneiderka Alois , 161 Schröder Ella Schwaiger Hanuš Schweninger Carl Skála Karel... 6, 7, 63 Sládek Jan Václav Slezák Miloš Srna F Sucharda Stanislav _ 7 _

8 Süsser František Václav Sýkora Gustav Šerých Jaroslav... 52, 225 Šimon Tavik František , 208 Špála Václav Šťastný Jaroslav Teissig Karel Těšínský Ladislav Tkaczyk Bedřich Augustin Tomek Antonín Valeš Jiří Vaner , 229 Wagner Wagner Vláďa Waldegg F Wengřín Josef Wünsche Vilém Zázvorka (Zázvora) Josef Ţapov (?) Ţiţka Edmund REJSTŘÍK POPISNÝ - POUŢITÉ MATERIÁLY A TECHNIKY Akvarel , 169, 202, 223, Barevný lept , 225 bronz bronz, mramor Dřevo dřevoryt , 174, 227 dřevořez Fajáns fotografika Grafika Kamenina , , kombinace... 42, 136, 137, 140, 194, 195 kombinovaná technika... 5, 8, 10, 28, 31, 178, , 243 kov kresba inkoustem kresba lavírovaná , 159, 230 kresba perem kresba tuší kresba tuší a akvarel , 222 kresba tuţkou , 237 kresba tuţkou a akvarelem kresba uhlem... 36, 177 kvaš kvaš-akvarel Lept... 51, 155, 157, 207, 217, 231 linoryt litina litografie... 9, 111, 115, 120, 154, 173, 201, 213, , 235, 259 Majolika... 53, 132 mosaz Obecný kov olej na desce... 13, 14, 17, 22, 25, 27, 161, 212, 228, , 240, 248 olej na desce, enkaustika olej na dřevě olej na kartonu... 24, 40, 112, 148, 249 olej na lepence... 6, 7, 11, 20, 21, 26, 32, 33, 63, 75,77,... 79, 80, 103, 104, 108, 109, 113, 149, 152, 160, , 166, , 221, 226, 238, 260 olej na plátně... 1, 3, 12, 15, 16, 18, 23, 29, 30,... 35, 37-39, 61, 62, 64-73, 101, 105, 106, 110, , , 150, 151, 153, 156, 162, 170, 175, , 239, , 258 olej na překliţce... 2 olej na sololitu. 19, 74, 76, 102, 142, 163, 179, 224, 257 olej-tempera... 4, 34, 107, 164, 171, 172, 219, 244 Pastel , 242 polovycpávka porcelán , , , 135, , 199, 200 Sklo... 57, 133, 134, 198, 251, 253 stříbro Štětcová malba tuší Tempera-kvaš , 211 Zlato, akvamarín zlato, almandin zlato, briliant, spinel zlato, diamant zlato, granát zlato, perleť, routa _ 8 _

9 REJSŘÍK PŘEDMĚTNÝ (NE OBRAZ) Bibliofilie... 51, 52 broţ busta Fotografie , Hodinky hodiny hrníček hůlka špacírka Kalamář kniha... 50, 58 konvice korbel korbílek křeslo , 195 Lampa , 137 Mísa... 56, 198 mušle Náhrdelník náramek náušnice Pečetítko plastika... 59, 121, 129, 130, 138, 199 popelník přístroj přívěs Samovar souprava dezertní svícen Šálek s podšálkem , 124 Tabatěrka talíř... 54, 55, 132 telefon těţítko , 133 Vázička Zrcadlo REJSTŘÍK ZNAČEK AHNE - ECHT SILBERAUFLAGE BM & MM BURBONSKÁ LILIE ENS GERMANY H&C... 55, 56 HS KOHOUT LIŠKA LVÍČEK , 46 MÍŠEŇ , 125, 126, 135 MOSER OLOMUCZAN GEB. SCHÜTZ bei BLANSKO P & S ROSENTHAL ROYAL DUX , 130, 199 ZNAIM _ 9 _

10 OBRAZOVÁ ČÁST poloţky Neuwirt Vladimír (1945-) "Zákopčí na Valašsku - U Pavlíčků na lúce" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1989, vzadu štítek ČSFVU, velká reprezentativní práce významného malíře Severní Moravy, skvělá cenová nabídka, 90 x 130 (99 x 139) Neuwirt Vladimír malíř, grafik, narodil se v Ostravě, absolvent akademie v Praze u Tittelbacha a Čepeláka, jiţ během studií se orientoval především na krajinu, řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 1999 autorská výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 2 neurčeno "Orání koňmi pod Cvilínem" Kč mistrovský olej na dřevěné překliţce, signováno, nepřečteno, kolem roku 1930, původní široký rám, kromě umělecké i dokumentační hodnota, svou velikostí reprezentativní obraz, 67,5 x 90 (84,5 x 108,5) 3 Malý Franta ( ) "Horní Bečva - Chalupy v zimě" Kč velký olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, vzadu kulaté razítko "Franta Malý, akademický malíř, Karlovy Vary, Sadová 34" a štítek s názvem obrazu, širší rám zlaté barvy, 56 x 120 (71,5 x 135,5) Malý Franta Hájek - Hvězdinský František malíř, literát, okultista, vlastním jménem Hájek, narozen v Rosicích nad Labem, zemřel v Karlových Varech, byl ţákem profesora Bukovace, věnoval se krajinářství, portrétní i figurální malbě, kreslil také karikatury, v prvním období se podepisoval Hvězdinský, po roce 1930 se údajně podepisoval pseudonymem Franta Malý (Toman, Slovník Chagall) 4 Kopp Rudolf "Leţící dívčí akt s drapérií v interiéru" Kč olej - tempera na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 1975, široký plasticky zdobený rám zlaté barvy, zaskleno, ve výřezu 38,5 x 95 (67 x 127,5) 5 nesignováno "Portrét sedící mladé ţeny s náhrdelníkem" Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš a akvarel, vzadu datace 1820, razítka a štítky, mezi jinými štítek Národopisné muzeum Plzeňska, číslo poloţky 3790, pod textem "Vráceno původnímu majiteli 2/3 1940" razítko muzea, luxusní biedermeier rám. Na zadní straně obrazu je text s určením jména portrétované: "Má prateta Anna Einviehová, rozená Reilová - choť poštmistra z Vídně z roku 1820," 24,5 x 18,5 (31 x 26) Skvělý sběratelský i muzeální kus 6 Skála Karel ( ) "Dívčí poloakt" Kč mistrovský olej patrně na lepence, značeno vzadu razítkem autora a autorským štítkem, nedatováno, samotná malba je v oválném výřezu, zaskleno, komorní miniatura, ve výřezu 11 x 7,5 (22,5 x 20,5) Párová k následující položce č. 7 Skála Karel malíř, narozen v Praze, pedagog, studoval na státní grafické škole v Praze a malbu u profesora Nechleby na AVU, později na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříţi, řady výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 7 Skála Karel ( ) "Dívčí poloakt při úpravě vlasů" Kč mistrovský olej patrně na lepence, značeno vzadu razítkem autora a autorským štítkem, nedatováno, samotná malba je v oválném výřezu, zaskleno, komorní miniatura, ve výřezu 11 x 7,5 (22,5 x 20,5) Párová k předcházející položce č. 6 8 monogramista JH "Koţná ulička ve Staré Praze" Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, pastel, akvarel, signováno monogramem, který čteme jako JH, přelom 19. a 20. století, mimořádně kvalitní práce, kvalitní adjustace, špičkový sběratelský i galerijní obraz, ve výřezu 36,5 x 25 (55 x 43) _ 10 _

11 9 Jíra Josef ( ) "Vjezd do Jerusalema" Kč mistrovská barevná litografie, signováno J. Jíra 92, datováno tedy 1992, zadní strana pojednána jako pohlednice s pozdravy "ANINĚ TŘI MUŠKETÝŘI" a dalšími texty s datací 19.III.92, adjustováno volně v univerzálním rámečku, velmi dobrý stav 15 x 10,5 (25,5 x 19,5) Jíra Josef malíř, grafik, ilustrátor, kreslíř, tvůrce plastik, scénograf, studium na Odborné šperkařské škole v Trutnově a na praţské akademii u Holého, Nejedlého a Rady, člen reprezentačního druţstva lyţařů, člen M 57, SČUG Hollar, zastoupen ve sbírkách všech našich galerií, rozsáhlý výčet výstav v Lexiconu i ve Slovníku (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 10 Schröder Ella "Pohled na Liberec(?)" Kč mimořádná mistrovská galerijní kombinovaná technika - kvaš, tuš, akvarel, signováno vlevo dole, datováno 1900, podle majitele jde o pohled na Liberec, neuvěřitelně precizní práce, špičková sběratelská, galerijní i muzeální poloţka ve výřezu 23,5 x 28 (42 x 46,5) 11 Martiník Jaromír (1928-) "Pavlovické Hůrky" Kč mistrovský olej na malířské lepence, signováno, kolem roku 1965, velká reprezentativní práce, 72 x 92 (84,5 x 105,5) Martiník Jaromír malíř, inţenýr, narozen ve Frýdku-Místku, studoval na HGF VŠB v Ostravě, malířství studoval soukromě v letech u Jana Obšila, v letech u Josefa Drhy, člen SVUT Ostrava, v Lexiconu jsou u jeho jména uvedeny výstavy v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku, Olomouci, Novém Jičíně, uveden v publikaci Beskydy ve výtvarném umění, Frýdek-Místek 1992, věnoval se malbě beskydské krajiny a malbě zátiší (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Malá Alena, Pavliňák Petr: Signatury českých a slovenských malířů, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2010) 12 Gabánková - Laníková Antonie (1924-) "Chlapec s pomerančem" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, určeno podle studie téhoţ motivu z roku 1958, kterou nabízíme pod číslem 28 této aukce, velmi kvalitní široký umělecký rám, 74,5 x 57 (92 x 75) Gabánková - Laníková Antonie grafička, malířka, narodila se v Brušperku, studovala na AVU v Praze, působila v Ostravě, zastoupena ve sbírce na ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě (Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci) 13 Sabev Miroslav ( ) "Schoulená rudovláska" Kč moderní mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 2010, velmi kvalitní práce významného, tragicky zemřelého malíře, 70 x 100 (74,5 x 104) Sabev Miroslav malíř, kreslíř, narozen v Hukovicích (Bartošovicích) na Novojičínsku, vyučený zámečník, prošel mnoha profesemi, mimo jiné pracoval na ropných vrtech v Severní Africe, autodidakt, v jeho malbě převaţovala portrétní a figurální tvorba, vytvářel také imaginárně laděné krajiny a nekonvenční zátiší (Slovník Chagall, Miroslav Sabev v české wikipedii, zpráva o úmrtí) 14 Sabev Miroslav ( ) "Černovláska zezadu" Kč moderní mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, datováno 2010, velmi kvalitní práce významného, tragicky zemřelého malíře, 100 x 70 (104 x 74) 15 Sabevová Lucie "Dívčí akt - Torzo v modrém" Kč olej na plátně, signováno, datováno 2011, kvalitní moderní práce manţelky Miroslava Sabeva, 94,5 x 61,5 (99,5 x 64) Sabevová Lucie výstava v Domě knihy Librex, Ostrava, srpen 2011, kresbami vyzdobila knihu veršů V bílém, autorka Blanka Fišerová, Ostrava, PPS Advertising, Sabevová Lucie "Dívčí akt - Torzo v červeném" Kč olej na plátně, signováno, datováno 2011, kvalitní moderní práce manţelky M. Sabeva, 76 x 76 (79,5 x 79,5) 17 Dobeš Ludvík ( ) "Vysokohorská scenérie s jezerem" Kč mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1950, kvalitní krajinářská práce, široký rám hnědo-stříbrné _ 11 _

12 barvy, 51 x 65,5 (65 x 80) Dobeš Ludvík brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských figurek, také skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky (Toman, Slovník Chagall, 18 Dobeš Ludvík ( ) "Z Beskyd" Kč olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, původní dobový rám, 43 x 58 (59,5 x 74) 19 neurčeno "Kytice zahradních květů" Kč mistrovský galerijní olej na sololitu signováno, kolem roku 1950, široký luxusní rám francouzského typu v barvě stříbrné, ručně řezaný, 43,5 x 63,5 (57,5 x 77,5) 20 Schweninger Carl ( ) "Tajemství sdělované šeptem" Kč výjimečná mistrovská galerijní malba olejem na tvrzené lepence podloţené dřevěnou deskou, signováno C. Schweninger Wien, nedatováno, 19. století, skvělá nabídka, 26 x 20 (33 x 27,5) Schweninger Carl rakouský malíř ţánrových scén, narodil se ve Vídni, spolu se sestrou studoval u svého otce Carla Schweningera staršího, dále studoval na akademii v Mnichově OBRAZOVÁ ČÁST poloţky Pešice J. "Statek v zimní krajině" Kč olej na lepence, signováno, kolem roku 1930, zajímavá práce s vyuţitím barvy lepenky, 26 x 34 (34 x 41,5) 22 Croll Carl Robert ( ) "Ţena na cestě kolem vysokého hrázděného domu" Kč mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno C. Croll, kolem roku 1840, širší černý rám holandského typu, obraz byl určen majitelem - sběratelem, krásný sbírkový obraz, skvělá nabídka, 29 x 23 (42 x 36,5) Croll Carl Robert německý malíř, zastoupen ve sbírkách muzea v Teplicích, v Teplicích zaloţil rodinu a strávil tam okolo dvaceti let, zemřel v Praze, na trhu se vyskytuje ojediněle, mladší bratr, rovněţ malíř, připojil ke jménu písmeno "a" - podepisoval se Crolla 23 neznámý autor "Klanění pastýřů - Adorace Jeţíška" Kč mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1800, mírně poškozeno, pozdější rám. OBRAZ JE V ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ PŘEDMĚTU KULTURNÍ HODNOTY ZA KULTURNÍ PAMÁTKU ČESKÉ REPUBLIKY, můţe jej koupit pouze občan ČR proti podpisu, příslušný dokument o řízení je k nahlédnutí 57 x 43 (67 x 54) 24 Pecold Bohumír ( ) "Potok v lese" Kč olej na kartonu, signováno, kolem roku 1940, 34 x 45 (42 x 53) Pecold Bohumír malíř, narozen v Černovicích u Tábora, studoval na Masarykově vyšší lidové škole v Ostravě, výborný krajinář, zejména oblasti Beskyd a Valašska (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 25 Neydhart Francis (1860-) "Myslivec se zástěrou" Kč mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno F. Neydhart, datováno München 1884, vynikající práce ze druhé poloviny 19. století, kvalitní černý rám holandského typu, vzadu text "BUNDES PINA., WIEN," skvělá nabídka. K obrazu je přiloţen posudek historika umění PhDr. Václava Pajurka, v posudku je stanovena cena tohoto obrazu částkou Kč 24 x 12 (38,5 x 26,5) Neydhart Francis narozen ve Vídni, studoval v Mnichově, pak působil jako malíř ţánru a ilustrátor v Paříţi _ 12 _

13 26 Raszka Pavel ( ) "Kytice šeříků" Kč mistrovský miniaturní olej na lepence, signováno, kolem roku 1940, práce nejlepšího malíře z klanu rodiny Rašků známých svými obrazy Beskyd, sběratelská kuriozita, 14 x 19 (17,5 x 22,5) Raszka Pavel malíř z rodu Raszků, jeho otec i strýc byli výbornými malíři, od 13 let pracoval u svého strýce slezského malíře Josefa Raszky, dále vedl více neţ dva roky ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldě (Toman, Slovník Chagall) 27 neurčeno "Průvod s kočáry a jezdci na koních na cestě v krajině - Cestování císaře?" Kč mimořádný mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno, nepřečteno, datováno 1814, pozdější rámek zlaté barvy, jedinečná práce, jedinečná nabídka, 21 x 26 (27,5 x 32,5) 28 Gabánková - Laníková Antonie (1924-) "Chlapec s pomerančem" Kč mistrovská kombinovaná technika - kvaš, akvarel, lavírovaná tuš, vpravo dole signováno A. Gabánková - Laníková a datováno 1958, studie k oleji nabízenému pod číslem 12 této aukce, 73,5 x 58,5 (92,5 x 71,5) 29 Holub Josef - připsáno ( ) "Říčka v horské krajině" Kč mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, nedatováno, jde o velmi kvalitní krajinářskou práci, nová rámová lišta, zaskleno, velmi příznivá cena, 60 x 100 (74 x 113,5) Majitel měl tento obraz zařazen ve sbírce jako práci Mařákovce Josefa Holuba, nevylučujeme Holub Josef - připsáno malíř, narozen ve Slaném, studoval Akademii v Praze u profesora Mařáka, ve studiu pokračoval v rakouských a německých galeriích, byl malířem krajin, skvělý reprezentant Mařákovy školy (Toman, Slovník Chagall) 30 Sýkora Gustav ( ) "Mladá ţena s kyticí růţí" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1930, široký umělecký rám, na kvalitě malby je vidět vliv Hynaise, u kterého studoval, skvělá nabídka, 80,5 x 60 (99 x 78,5) Sýkora Gustav malíř, narozen v Teplicích, studoval u profesora V. Hynaise na AVU v Praze, získal Hlávkovo cestovní stipendium, v letech pobýval v Argentině (Toman, Slovník Chagall) 31 Kopp Rudolf "Zátiší se slunečnicemi" Kč mistrovská kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš, signováno tuţkou vlevo dole, datováno 1990, pasparta, zaskleno, široký rám zlaté barvy, ve výřezu 25,5 x 84,5 (55 x 114) 32 Hosperger Emanuel ( ) "Skalnatý mořský břeh a racci" Kč mistrovský olej na tvrzené malířské lepence se strukturou plátna, signováno, kolem roku 1930, luxusní ručně řezaný zlacený rám, kvalitní celek, vzadu text o malíři, absolventu mnichovské akademie, příjemná cena, 25 x 40 (36,5 x 52) Hosperger Emanuel narozen v Karlíně, studia na Akademii v Mnichově u profesora Brucknera, byl velmi ovlivněn Benešem Knüpferem při jeho pobytu v Praze v roce 1908, proslavil se svými pracemi z francouzské a italské Riviéry, Sardinie, Korsiky a dalmatského pobřeţí, významný malíř mořské tématiky (Toman, Slovník Chagall.) Viz také nesignováno "Krajina s řekou" Kč mistrovský olej na lepence, signum nenalezeno, kolem poloviny minulého století, zajímavý široký rám z doby vzniku obrazu 26 x 34,5 (37,5 x 47) 34 Kuchno O. "Stráţní domek na ţelezniční trati" Kč olej - tempera na lepence, signováno, nedatováno, autora se nepodařilo dohledat, malba perfektně podaná částečně ve stylu Kamila Lhotáka, částečně ve stylu Vlastimila Beneše, je na pokraji insitního umění, malířská kuriozita, kvalitní rám zlaté barvy 25 x 34,5 (36 x 46) 35 Radimský Václav ( ) "Chalupa v lese za potokem" Kč mistrovský impresionistický olej na plátně, signováno vpravo dole V. Radimský, třicátá léta minulého století, luxusní ručně řezaný, _ 13 _

14 široký rám francouzského typu. K obrazu je velmi erudovaný posudek soudního znalce PhDr. Antonína Grůzy ze dne Celý text tohoto posudku dáváme k dispozici na internetu. S hodnocením v posudku se ztotoţňujeme, přesto dáváme případnému kupci moţnost dohodnout lhůtu, ve které se můţe poradit se svým znalcem 50 x 70 (70 x 90) Radimský Václav významný malíř impresionista, studia na praţské akademii, dále na akademii vídeňské, dlouho ţil a tvořil ve Francii v Barbizonu a v pobřeţní vesnici Giverny v Normandii, prošel školou barbizonských mistrů, takţe zpočátku tvořil pod vlivem barbizonské školy, přihlásil se k MONETOVI, otci francouzského impresionismu, jiţ od roku 1892 vystavoval v Paříţském saloně, dále výstavy po celé Evropě, v Rouenu roku 1895 obdrţel zlatou medaili, zlatou rovněţ na světové výstavě v Paříţi 1900, jiţ v roce 1899 zakoupila mnichovská Pinakotéka jeho obraz na Paříţském saloně, zastoupen v řadě galerií v Evropě, široké zastoupení v Národní Galerii Praha, vynikající český impresionista, jeden z mála malířů, u kterého rostou ceny jeho obrazů, na aukcích v Praze šly v posledních letech některé jeho obrazy přes jeden milion Kč (v Tomanovi 3 celostránkové sloupce o tomto významném umělci) 36 Janeček Ota ( ) "Sedící dívčí akt" Kč mistrovská kresba uhlem, signováno ve věnování: "Pavlovi Ota , luxusní široký rám zlaté barvy 31,5 x 17,5 (46,5 x 32,5) Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy Janeček Ota jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blaţíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 37 Zázvorka (Zázvora) Josef ( ) "Zrcadlení vrb na klidné hladině" Kč mistrovský impresionistický galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1925, mimořádně kvalitní práce absolventa akademie v Praze u Ţeníška a Hynaise, původní dobový rám, skvělá nabídka, 95 x 70 (99 x 73) Zázvorka (Zázvora) Josef malíř, narozen v Charvátcích u Roudnice, studoval u profesorů F. Ţeníška a V. Hynaise na AVU v Praze, v malířské tvorbě se věnoval figurálním motivům a krajinomalbě (Toman, Slovník Chagall) 38 Jaroš Josef (1909-) "Moře u skalnatého pobřeţí" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1935, kvalitní práce absolventa Akademie v Praze u Loukoty a Obrovského 56 x 80 (68 x 95) Jaroš Josef malíř, pedagog, narozen v České Lípě, studoval u profesorů Obrovského a Loukoty na AVU v Praze, byl středoškolským profesorem, věnoval se také návrhům scén pro divadelní představení (Toman, Slovník Chagall) 39 Henry L. "Statek u potoka s figurální stafáţí" Kč olej na plátně, signováno, kolem roku 1890, zdobný rám zlaté barvy, 46 x 55 (60 x 68) 40 Roubalík Bohumír ( ) "Portrét ţeny v červené blůzce" Kč mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno, datováno římskými číslicemi, čteno jako 1904, jde o práci skvělého českého malíře generace Národního divadla, naprosto unikátní široký galerijní rám francouzského typu, výjimečně skvělá nabídka 47 x 37 (69,5 x 59,5) Samotný rám hodnotíme částkou Kč Roubalík Bohumír malíř generace Národního divadla, studia na praţské akademii u Lhoty, Roma, ţák ateliéru Trenkwalda a Sweertse, studijní a pracovní pobyty v zahraničí (Toman) NEOBRAZOVÁ ČÁST poloţky Ruský samovar na dřevěné uhlí Kč mosaz v povrchové úpravě niklovaná, značeno carským erbem, dále značeno azbukou Alexej Ivan Bataštěvy Tula, velké reprezentativní provedení, počátek minulého století, velmi dobrý stav, krásný reprezentativní kus, výška 60cm 42 Hůlka špacírka Kč speciální dřevo z trnky, rohovina na rukojeti, mosazné objímky, ţelezný hrot, velmi lehká, velmi pevná, délka 81 cm _ 14 _

15 43 Broţ oválná ve tvaru květiny Kč zlato osazené granáty - almandiny, značeno puncovní značkou LVÍČEK 4 a mistrovskou značkou VD, zapínání opatřeno pojistkou, krásná zlatnická práce ze třicátých let minulého století, ryzost zlata 14K (585/1000), hmotnost 11,50g btto kameny cca 11x 0,20, 4x 0,15, 7x 0,03, 12x 0,02, 32x 0,01ct, délka 8cm 44 Zlaté dámské závěsné tříplášťové hodinky, tzv. jeptišky a zlatý řetízek Kč na vrchním plášti rytý secesní vzor, vsazeny diamanty s briliantovým brusem a dva spinely, ciferník porcelánový s arabskými číslicemi, neznačený, na vnitřním plášti QUALITÉ SUPÉRAIEUAE, původní etue, funkční, jdoucí, výborný stav, skvělá nabídka HODINKY: značeny švýcarskou a rakouskouherskou dovozovou puncovní značkou platnou pro naše území od 1902 ryzost zlata 14K (580/1000), hmotnost 19,34g btto diamanty cca 5x 0,05, 3x 0,04, 2x 0,02ct ŘETÍZEK: ryzost zlata 14K, hmotnost 17,04g, délka 61cm 45 Náramek s přívěskem ve tvaru čtyřlístku Kč zlato foukané, v přívěsku usazen fialový almandin, značeno puncovní značkou LIŠKA, puncovní úřad Vídeň, opatřeno řetízkovou pojistkou, krásná zlatnická práce z počátku minulého století, ryzost zlata 14K, hmotnost 18,83g btto, délka 18cm 46 Přívěs s akvamarínem Kč zlato, značeno puncovní značkou LVÍČEK a monogramem zlatníka CK, prvorepubliková práce ryzost zlata 14K, hmotnost 6,29g btto, 2,5 x 2cm 47 Zlaté náušnice Kč kaţdá osazená jedním diamantem s moderním briliantovým brusem, značeno puncovní značkou KOHOUT 3, opatřeno puzetovým uzávěrem, současná zlatnická práce, ryzost zlata 18K (750/1000), hmotnost 2,79g btto, diamanty cca 2x 0,25ct 48 Zlatý náhrdelník s perletí, em, perličkami a diamantovými routami Kč v centru vévodí přívěs s černým em, pěti routami a dvěma kusy perleti ve zlatých objímkách, jeden kus má tvar polokoule, druhý tvar kapky, řetízek je tvořen střídavě ze zlatých tyčinek s černým em a zlatými články s říční perličkou, značeno rakouskou puncovní značkou, přiloţeno OSVĚDČENÍ PUNCOVNÍHO ÚŘADU s fotografií, které plně nahrazuje puncovní značku platnou pro ČR, ryzost zlata 14K (585/1000), hmotnost 15,23g btto, délka 62cm + 4cm přívěs Krásná zlatnická práce z počátku minulého století. Luxusní šperk 49 Tabatěrka Kč stříbro zdobené rytím a gravírováním, dále monogram F.B., značeno puncovní značkou BURBONSKÁ LILIE, ryzost stříbra 900/1000, hmotnost 73,10g btto, 7,6 x 5,6cm 50 Kniha "Písmo svaté v obrazech" Kč upravil profesor Emanuel Ţák, doplněno 238 nádhernými rytinami NAZARÉNSKÉ ŠKOLY, vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha 1937, 244 stran, kaţdá strana ilustrovaná rytinou, luxusní červená vazba se zlatým písmem, ochranné pouzdro, velmi dobrý stav 43 x 33,5 51 Formánek Karel (1907-) Bibliofilie "Cyklus ţivota" Kč s deseti celostránkovými lepty akademického malíře a grafika K. Formánka, v roce 1942 pro milovníky krásného umění vydalo nakladatelství J. Jícha, Brno, 250 číslovaných otisků, náš otisk má číslo 33 a je přímo určený panu Pavlu Parmovi, celá bibliofilie i kaţdý lept jsou signovány. NÁZVY LEPTŮ: Jitro, Probuzení, Snění, Láska, Touha, Stud, Bolest, Únava, Odpočinek, Spánek 36 x 26 Skvělá nabídka. Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy Formánek Karel malíř, grafik, studoval veřejnou školu uměleckých řemesel a speciálku profesora P. Dillingera, v letech pracoval jako ilustrátor v tiskárně v Brně, část své tvorby věnoval městu Tišnovu, vystavoval se SVU Aleš v Brně (Toman, Slovník Chagall) 52 Šerých Jaroslav (1928-) Bibliofilie "Zjevení svatého Jana" Kč se sedmi volnými velkými grafickými listy signovanými autorem - kombinované grafické techniky, kaţdá grafika je mistrovským galerijním kusem, náměty grafik jsou popsány autorem ve vloţeném dvoustránkovém textu, který je součástí bibliofilie, EDICE BIBLOS, svazek 9, vydáno v roce 1998, výborný stav, 100 číslovaných výtisků, náš výtisk má číslo 21, 22 stran, umělecké desky, 44 x 31 Pochází ze slavné sbírky pana Pavla Parmy Viz také položku 225 _ 15 _

16 Šerých Jaroslav malíř, grafik, ilustrátor, narozen v Havlíčkově Brodě, studoval u profesorů V. Vorlíčka a J. Kirchnera na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Jablonci nad Nisou a na Střední výtvarné škole v Turnově, malbu u profesora V. Rady na AVU v Praze a ve speciální grafické škole u profesora V. Pukla, aspirantura u profesora V. Silovského tamtéţ ZASTOUPENÍ V GALERIÍCH: National Gallery of Art, Washington D. C., Smart Museum of Art, Chicago, Public Library New York, USA Národní galerie v Praze Ministerstvo kultury ČSFR Památník národního písemnictví, Praha České muzeum výtvarných umění, Praha Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou Moravská galerie v Brně Východočeská galerie v Pardubicích Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, v Hradci Králové Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění v Ostravě, Chebu, Havlíčkově Brodě, Hodoníně Oblastní galerie Liberec, Zlín, Olomouc, Náchod, Vysočiny v Jihlavě Galerie F. Studeného Nitra Oblastné galérie Banská Bystrice, Trenčín Školská galéria Púchov Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, BRD Sbírka moderního umění, Vatikán, OCENĚNÍ: Čestné členství Societas Martinů, 2000 Cena za nejkrásnější knihu o umění, Sdruţení českých grafiků František Kupka, Řád sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad, 1999 Čestné občanství, Tuscon, USA, 1993 Čestné uznání, Nejkrásnější Kniha roku, PNP Praha, 1992 Čestné uznání nakladatelství ODEON, Praha, 1989 Cena Lidového nakladatelství, Praha, Hlavní cena MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP, Praha1988 Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 1984 Čestné uznání, Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha, 1979 Cena Premio grafico, Bologna , Čestné uznání MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP Praha, 1976 Cena Nakladatelství Slovenského Fondu výtvarných umění, Bienále uţité grafiky Brno, 1972 Hlavní cena MK ČSR, Nekrásnější kniha roku, PNP Praha, 1971 Cena v soutěţi Nejkrásnější kniha roku, PNP Praha, Cena Loisirs jeuenes, Paříţ, 1970 (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 53 Souprava dezertní šestiosobní Kč keramika - majolika glazovaná malovaná, značeno Josef STEIDL - ZNAIM, kolem roku 1925, všechny talířky ve tvaru vinných listů opatřeny závěsem, moţno pouţít i k závěsné dekoraci, velmi reprezentativní, výborná nabídka sedmi kusů v sestavě: 1 velký talíř, průměr 27cm 6 dezertních talířků, průměr 20cm 54 Talíř servírovací - ozdobný Kč porcelán, centrální část zdobena figurální domalbou ve zlatém plasticky zdobeném mezikruţí, okrajový pás v barvě bordó se zlatým květinovým dekorem, značeno HS a vtlačovanou signaturou, první polovina minulého století, velmi dobrý stav, průměr 25cm 55 Talíř elipsovitý servírovací - ozdobný, resp. závěsný Kč růţový porcelán, uprostřed bohatým zlaceným figurálním historickým výjevem, dále zdobeno rovněţ zlacením, značeno H&C (Slavkov) Czechoslovakia, vyráběno pro export, výborný stav, 24 x Mísa servírovací, resp. závěsná Kč těţký růţový porcelán zdobený bohatým plastickým dekorem révy a hroznů, vše ve vysokém zlatém lesku, značeno H&C (Slavkov) Czechoslovakia, vyráběno pro export, kolem poloviny minulého století, výborný stav, průměr 25,5cm 57 Korbílek s malbou dívky v bílé krajině Kč sklo zelené malované bílým a barevným em, Čechy, kolem roku , dobrý stav, výška 13cm 58 Velká těţká kniha "Andress Allgemeiner Handatlas" Kč vydáno v němčině s 99 celostránkovými mapami a 82 vedlejšími doplňkovými tabulkami, třetí vydání v roce 1896 v Lipsku, celý atlas je vázán spolu se 188 stranami rejstříku do jednoho svazku, vazba plátěná, hřbet koţený, poškozený, vlastní kniha v dobrém stavu, 45,5 x 30 x 5 _ 16 _

17 59 Sucharda Stanislav ( ) "Vrba z Kytice K.J. Erbena" Kč litinová nástěnná reliéfní deska, signováno, lito v ţelezárnách Komárovských, děláno pro členy Umělecké besedy v roce 1899, krásná sběratelská poloţka od jednoho z naších nejlepších sochařů, Sucharda Stanislav sochař a medailér, otec Antonín sochař a řezbář v Nové Pace, bratr Vojtěch rovněţ sochař a řezbář, oba bratři působili v Praze, Stanislav krátce studoval na vídeňské akademii, potom na umělecko průmyslové škole u Myslbeka, tvořil v různých materiálech - mramor, bronz, cín, dřevo, kost, ke stěţejním dílům patří pomník Františka Palackého, za jeho návrh obdrţel v roce 1898 I. cenu, v Tomanovi věnován tomuto umělci jeden a půl odstavce s dlouhým výčtem realizovaných děl, ve výčtu je uveden i reliéf s pohádkovým motivem Vrba (Toman) 60 Přístroj "Symphonion" Kč na přehrávání hudby z plechových desek, poháněn je klikou, přiloţeno je šest kusů desek, přístroj je umístěn v dřevěné krabičce a je funkční, v návodu: "Během hraní musí být přístroj zavřený, na horní části krabičky bohatá barevná litografie s nápisem SYMPHONION BREVETÉ - PATENT dále erby a zlacení, stav dobrý, sběratelská a muzeální rarita průměr desek 14,5cm, krabička 16,5 x 16,5 x 8 OBRAZOVÁ ČÁST poloţky Drha Josef ( ) "Světlo v lese s lesní cestou" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno J.D. GRUBER - jedna ze signatur Josefa Drhy, nedatováno, kolem poloviny minulého století, mimořádná práce srovnatelná s pracemi Josefa Procházky apod., vysoká reprezentace české krajinářské malby 70 x 100 (87 x 117) Kvalitní široký rám v hnědozlaté barvě, jedinečná nabídka Drha Josef významný český malíř a grafik, narozen v Ostravě, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u V. Wünsche a J. Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních po celé republice, zastoupen v Národní galerii Praha, ve sbírkách Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd. (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 62 neurčeno "Postavy na břehu řeky v romantické krajině" Kč olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, kolem roku 1880, vzácný klasicistní rám z 18. století, který by stálo za to restaurovat (částečně natřen zlacenkou), 41 x 50 (58 x 72,5) 63 Skála Karel ( ) "Cestička v krajině se stromy" Kč mistrovský olej na malířské lepence, signováno, druhá polovina minulého století, kvalitní komorní práce v odpovídajícím širokém rámku zlaté barvy, 18 x 20 (30,5 x 32,5) Skála Karel malíř, narozen v Praze, pedagog, studoval na státní grafické škole v Praze a malbu u profesora Nechleby na AVU, později na základě francouzského stipendia u profesora Souverbieho na Académie des Beaux-Arts v Paříţi, řady výstav a ocenění (Toman, Slovník Chagall) 64 Valeš Jiří (1957-) "Praha - Jánský vršek" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1995, výborná práce skvělého malíře a fotografa, známého svými komorními oleji Prahy, vynikající nabídka, 35 x 29 (40 x 35) Valeš Jiří kreslíř, malíř, fotograf, narozen v Benátkách nad Jizerou, studoval Výtvarnou konzervatoř v Praze a soukromě akt u J. Svobodové na AVU v Praze, zachycuje portréty, realistickou krajinu, město v noci, centra historických českých a evropských měst, figurální kompozice, vydal knihu s portréty známých československých osobností (Slovník Chagall) 65 Líbal František ( ) "Praha - Z Vrtbovské zahrady" Kč mistrovský galerijní olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno vpředu i vzadu 1962, kvalitní umělecký rám, skvělá nabídka, 24 x 32,5 (37 x 46,5) Líbal František malíř, narozen ve Veselí nad Luţnicí, studia u Bukovace a Pirnera na praţské AVU, od roku 1921 studoval v Mnichově, Dráţďanech a Frankfurtu nad Mohanem, maloval katedrály v Kolíně nad Rýnem, Paříţi, Remeši, řada výstav v zahraničí, Oslo, Kodaň, Vídeň, Bergen atd., zastoupen v řadě českých galerií, významný český malíř - krajinář 20. století (Toman, Slovník Chagall) _ 17 _

18 66 Ricci Carlo "Horská chata v letních horách" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, datováno vzadu na autorském štítku 1970, velmi široký umělecký rám, 21 x 21 (42 x 42) Párová k položce č Jaroš Josef (1909-) "Boţí muka v krajině pod vysokými horami" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1940, široký dobový rám, 50 x 60 (68 x 77) Jaroš Josef malíř, pedagog, narozen v České Lípě, studoval u profesorů Obrovského a Loukoty na AVU v Praze, byl středoškolským profesorem, věnoval se také návrhům scén pro divadelní představení (Toman, Slovník Chagall) 68 Pavlík Václav ( ) "Honosná kytice karafiátů v malované váze" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1950, výborná práce skvělého malíře květin, navíc reprezentativní, náročný široký hnědý rám z leštěného masivu, 76 x 58 (92 x 74,5) Pavlík Václav malíř, grafik, scénograf, studium na odborné škole pro umělecko-průmyslové zpracování kovů v Hradci Králové, dále na praţské akademii u prof. Drahoňovského, Mařatky, Bendy, Španiela, Brunnera, člen UB, Sdruţení výtvarníků v Praze, účastnil se zlínských salonů, významný malíř, jehoţ práce jsou umístěny v Národní galerii Praha, v Musée Jeu de Paume v Paříţi, GHMP, ve Východočeské galerii v Hradci Králové, Krajské galerii ve Zlíně a dalších, za obraz Slunečnice z roku 1937 obdrţel v roce 1938 Výroční cenu České akademie věd a umění, vynikající malíř květin (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 69 Kamenický "Na dvoře roubeného statku" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1975, kvalitní umělecká i dokumentační práce, 55 x 80 (65,5 x 90,5) 70 Pařízek Jan (1941-) "Malířské zátiší s modelkou, paletou a obrazem" Kč velký mistrovský galerijní reprezentativní olej na plátně, signováno, datováno 1981, výborná nabídka, velmi kvalitní galerijní práce, 100,5 x 100,5 (113,5 x 113,5) Pařízek Jan významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, narozen v Praze, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ţenských postav, více neţ 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 71 nesignováno "Portrét dvou chlapců v námořnickém" Kč mistrovský portrétní olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku , vzadu nalepen štítek: "KUNSTABTEILUNG R. LECHNER (WILH. MÜLLER) - K.U.K - UND UNIV. BUCHHANDL 31. GRABEN WIEN I, široký zdobný rám zlaté barvy, sběratelský i muzeální kus, 80,5 x 60,5 (100 x 80) K.U.K značí císařský a královský (např. císařský a královský dvorní dodavatel) 72 Balabán Daniel (1957-) "Magentová růţe" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1986, výborná práce významného malíře, profesora na Ostravské univerzitě, název uveden vzadu, skvělá cenová nabídka, 50 x 40 (58 x 48) Balabán Daniel malíř, narozen v Šumperku, studoval na AVU v Praze u profesora F. Jiroudka, od roku 1993 vede ateliér malby na Ostravské univerzitě, jeho díla jsou v majetku mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí, v Lexiconu dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet literatury o tomto umělci (Slovník Chagall, Daniel Balabán, výstavy) 73 neurčeno "Vysoké Tatry - Javorová dolina" Kč mistrovský olej na plátně, signováno špatně čitelně, kolem poloviny minulého století, barevně výrazná práce velmi dobré úrovně, kvalitní dobový široký rám, vzadu uveden název obrazu, 44 x 61,5 (58 x 75,5) 74 nesignováno "Bohatá kytice ve váze" Kč mistrovský galerijní olej na sololitu, signum nenalezeno, druhá polovina minulého století, kvalitou lze srovnávat s podstatně draţšími pracemi B. Dvorského, malbě by velmi prospělo přerámování, 74 x 51,5 (85 x 62,5) _ 18 _

19 75 Barnet Josef Václav ( ) "Z Litoměřic" Kč velký mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno vzadu 1952, skvělá práce malíře působícího převáţně v Paříţi, svá díla čísloval, náš obraz má číslo 354, 84,5 x 69,5 (87,5 x 72,5) Uvedení Barnetových obrazů po roce 1990 na trh vzbudilo senzaci. Řada jeho obrazů byla zakoupena předními světovými galeriemi, dnes na trhu ojedinělé. Viz také akt v ateliéru - položka 77 Barnet Josef Václav malíř, kreslíř, restaurátor, vlastním jménem Směšný, narodil se v Bludově, studia na AVU Praha u Loukoty, Obrovského, Švabinského, v Paříţi na École du Louvre u Františka Kupky, na radu Františka Tichého změnil později jméno na Barnet, člen Svazu výtvarných umělců, Skupiny praţské památkové péče, Jednoty výtvarných umělců, ČFVU, ve třicátých a čtyřicátých letech ţil a tvořil v Paříţi, po válce u nás, řada výstav, zastoupení v Národní galerii, skvělý malíř dosahující vysokých cen (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 76 Musil Leopold ( ) "Blatouchy - Kytice ve váze" Kč mistrovský galerijní olej na sololitu, signováno, kolem roku 1960, vzadu štítek ČFVU, výborná práce malíře, který patřil do malířské školy národního umělce Ţelibského, lepší rámování by zvýraznilo jedinečnost této práce, 72 x 60 (78,5 x 66,5) Musil Leopold malíř, studia na akademii v Praze u Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera, dále studia a práce v Paříţi, výstavy po celém světě, jeden z mála českých moderních malířů 20. století, jehoţ význam přerostl naše hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií po světě (Slovník Chagall) 77 Barnet Josef Václav ( ) "Nataša - Leţící akt v ateliéru" Kč mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1958, vzadu štítek Díla, levý horní roh odtrţen, lehce opravitelné, obraz má číslo 833, 50 x 86 (57 x 93) Viz také Litoměřice 78 Kalvoda Alois ( ) "Břízy v krajině" Kč komorní kvaš na lepence, signováno, datováno 1905, širší rámek stříbrné barvy. K obrazu je znalecký posudek soudního znalce pana PhDr. Jaroslava Pelikána, v posudku se konstatuje: "Jedná se o obraz malých rozměrů, který je však excelentní ukázkou, Kalvodovy krajinomalby z roku 1905., je příkladnou ukázkou brilantního zvládnutí techniky kvaše.., se jedná nesporně o autentické dílo malíře Aloise Kalvody, potud posudek ze x 21 (24 x 29) Kalvoda Alois malíř a grafik v Praze, čelný Mařákovec, od roku 1908 redaktor časopisu Dílo, studia na praţské akademii u Mařáka, dále v Paříţi a Mnichově, posléze sám pedagog, výstavy po celém světě, zastoupen v Národní galerii v Praze a dalších, uváděn ve světových prodejních katalozích, maloval prosté motivy českého a moravského kraje (Toman) 79 Bubeníček Ota ( ) "Chalupa u řeky" Kč mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, nedatováno, výborná práce z impresionistického období malíře s vyuţitím barvy podkladu, luxusní mimořádný ručně řezaný rám francouzského typu, výjimečný celek. Cenu rámu odhadujeme na Kč, 32 x 41,5 (45 x 55) Bubeníček Ota malíř, loutkář, narozen v Uhříněvsi, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, jeden z nejznámějších představitelů Mařákovy školy, studia na praţské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále v Mnichově a Paříţi, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, VČG Pardubice, MU Olomouc, AJG Hluboká (Toman, Slovník Chagall) 80 Bubeníček Ota ( ) "Letní krajina s vodou a hradní věţí" Kč mistrovský galerijní olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno, nedatováno, naprosto výjimečný super luxusní, pravým zlatem zlacený rám francouzského typu, obraz je pod sklem a je ve skvělé kondici, vysoce reprezentativní celek. Jen cenu rámu odhadujeme částkou Kč 35,5 x 50,5 (51 x 65,5) Mimořádná nabídka NEOBRAZOVÁ ČÁST - signatury českýh herců, poloţky "Miloš Nedbal" Kč černobílá fotografie (pohlednice) s podpisem slavného herce z roku 1976, fotografoval Dr. J. Svoboda, velmi dobrý stav, 15 x 10 _ 19 _

20 82 "Květa Fialová" 100 Kč černobílá fotografie s podpisem slavné herečky z roku 1973, velmi dobrý stav, 15 x 10,5 83 "Bohuš Záhorský" Kč černobílá fotografie (pohlednice) s podpisem slavného herce, fotografoval Dr. J. Svoboda, velmi dobrý stav, 15 x 10,5 84 "Eduard Cupák" Kč černobílá fotografie s podpisem slavného herce, velmi dobrý stav, 15 x 10,5 85 "Petr Haničinec" Kč černobílá fotografie s podpisem slavného herce z roku 1975, velmi dobrý stav, 15 x "Josef Vinklář" Kč černobílá fotografie (pohlednice) s podpisem slavného herce z roku 1973, fotografoval V. Rosegnal, velmi dobrý stav, 14,5 x 10,5 87 "Gustav Nezval" Kč černobílá fotografie s podpisem slavného herce, velmi dobrý stav, 13 x 8,5 88 "Jan Pivec" Kč černobílá fotografie s podpisem slavného herce, velmi dobrý stav, 14 x 8,5 89 "Radek Brzobohatý" Kč černobílá fotografie s podpisem slavného herce z roku 1970, velmi dobrý stav, 9 x "Ladislav Pešek" Kč černobílá fotografie (pohlednice) s podpisem slavného herce, fotografoval V. Rosegnal, velmi dobrý stav, 14,5 x "Martin Růţek" Kč černobílá fotografie (pohlednice) s podpisem slavného herce z roku 1969, fotografoval V. Rosegnal, velmi dobrý stav, 14,5 x "Stanislav Neumann" Kč černobílá fotografie (pohlednice) s podpisem slavného herce, fotografoval V. Rosegnal, velmi dobrý stav, 14,5 x "Oldřich Nový" Kč černobílá fotografie s podpisem slavného herce z roku 1972, velmi dobrý stav, 13 x 8 94 "Jaroslav Marvan" Kč černobílá fotografie s podpisem slavného herce z roku 1972, velmi dobrý stav, 10,5 x 14,5 95 "Svatopluk Matyáš" Kč černobílá fotografie s podpisem slavného herce, velmi dobrý stav, 14,5 x 10,5 _ 20 _

KATALOG 106. AUKCE OSTRAVA 18. 12. 2011. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 106. AUKCE OSTRAVA 18. 12. 2011. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, staroţitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace staroţitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 106.

Více

KATALOG 97. AUKCE 10. 5. 2009 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 16 Etiketa. BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením)

KATALOG 97. AUKCE 10. 5. 2009 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 16 Etiketa. BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením) BAJKY STARÉHO ČIPU 16 Etiketa Jeden zaměstnanec, který byl zaměstnancem tak dlouho a měl takový všeobecný respekt, že samojediný vydal za celý odborový svaz, se ani trošíčku nesmířil s novým šéfem, a ještě

Více

KATALOG 85. AUKCE BRNO 16. 3. 2014. Obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

KATALOG 85. AUKCE BRNO 16. 3. 2014. Obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V neděli 16. března 2014 od 11 hodin pořádá

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

KATALOG 109. AUKCE OSTRAVA 4. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 109. AUKCE OSTRAVA 4. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 109.

Více

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod DALŠÍ SKVĚLÁ DÍLA V DRAŽBĚ 28.9.2013 NA: www.bussmark.cz V případě odhalení falza, do 10 dnů ode dne vydražení, vracíme vydražiteli celou cenu dosaženou

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

KATALOG 64. AUKCE 22. 3. 2009 BRNO

KATALOG 64. AUKCE 22. 3. 2009 BRNO BAJKY STARÉHO ČIPU 14 Sladkokysele Okurka žila ve sladkokyselém nálevu tak dlouho, až z toho byla celá tumpachová a začala propadat depresím. Jak to se mnou vlastně je? Jsem sladká nebo kyselá? Dobrá,

Více

800 Kč Kubašta Vojtěch. 800 Kč Kubašta Vojtěch

800 Kč Kubašta Vojtěch. 800 Kč Kubašta Vojtěch 1 "Valdštejnská zahrada - Praha" 800 Kč Kubašta Vojtěch (1914-1992) mistrovská originální litografie kolorovaná akvarelem, signováno v desce monogramem VK, vpravo dole tužkou, vlevo dole tužkou orig. akv,

Více

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 V Praze dne 13. srpna 2012 Č.j.: 20074-2/2012-176100-021 Telefon: 261334656 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní úřad Prahu 1 ve smyslu 194 odst. 1

Více

ANTIKVITY ART AUKCE HOTEL BRIONI,

ANTIKVITY ART AUKCE HOTEL BRIONI, ANTIKVITY ART AUKCE HOTEL BRIONI, Stodolní, Ostrava 2 "Z Beskyd I" Häring (Hajný) Josef 1 500 1 500 3 "Z Beskyd II" Häring (Hajný) Josef 1 500 1 500 5 "Barevná krajina" Kaván František 15 000 15 000 7

Více

D R A Ž B U M O V I T Ý C H V Ě C Í

D R A Ž B U M O V I T Ý C H V Ě C Í CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 31. 7.2013 Č.j.: 119830/2013-510000-42.1 Telefon: 281 004 201 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní úřad pro

Více

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA.

VYSVĚTLIVKY. Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice. Havlíčkův Brod. Žďár nad Sázavou. Pelhřimov. Jihlava OKRES JIHLAVA. 56 58 60 64 73 77 78 80 81 82 84 85 VYSVĚTLIVKY Výtvarné a řemeslné dílny Výstavy a expozice Havlíčkův Brod Pelhřimov Jihlava Žďár nad Sázavou OKRES JIHLAVA Třebíč 20 53. Bartoň David - Ateliér v bývalé

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

ANTIKVITY ART AUKCE AAA

ANTIKVITY ART AUKCE AAA ANTIKVITY ART AUKCE AAA Jílová 2, Brno 3 "Malíř malující Katedrálu svatého Víta v plenéru" Emler František 350 350 7 "Démokritos a Abdéritští" Trnka Jiří 1 200 5 200 8 "Patent" Slíva Jiří 500 850 11 "Krajina

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník tiskové zpravodajství 16. kvě tna 14. č ervna 2008 V roce 2004 přišlo Národní muzeum s projektem první Pražské muzejní noci. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD www.prokonzulta.cz DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2010825DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné opakované.

Více

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č.p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Mgr. Hana Nováková Sídl. Pražská 2892 580 01 Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Počet stran včetně titulního listu: 15 Počet vyhotovení: 2 Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč

1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 9 9. 1. Adámek Luděk Mísa 2008, vitráž, 40x28x5 1 900 Kč 2. Adámek Luděk bez názvu 2010, olej na papíře, 43x39, volně 1 500 Kč 3. Balšán Václav Kameny na cestě 2010-11, olej na kartonu, 70x54, rámováno

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111040DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111040DD DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111040DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Bod 1. Označení draţebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 807-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se

Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se č.j.: 0745 D 000006 / 16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Nedobrovolné elektronické dražby vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 162/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 162/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 162/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července 2010, na

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 422/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 422/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 422/2011-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 13. června 2011 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 13. června 2011 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 13. června 2011 Cena Kč 30, O B S A H : 156. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 681/13/U 01-034 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Obvodního soudu

Více

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E O B L A S T N Í G A L E R I E V Y S O Č I N Y V J I H L A V Ě Adresa: Komenského 10, 586 01 Jihlava Tel 066/730

Více

Obrazy, kresby, grafika, plastiky

Obrazy, kresby, grafika, plastiky negativni verze bez podkladu AUKCE 132 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N 7. Jindřich Průcha Obrazy, kresby, grafika, plastiky Jiří Anderle, Olbram Zoubek A U K Č N Í K A T A L O G Čtvrtek 17. září 2015 v

Více

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně První aukce vynesla na projekt Nový start 2 858 300 korun, díky doprodejům se částka zvýšila na 3 073 300 korun V neděli 3. 12. 2007 se v rámci aukčního dne Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín na pražském

Více

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 V Praze dne 5. dubna 2011 Č.j.: 5636-3/2011-176100-021 Vyřizuje: Hana Menšíková, Jiří Špaček Telefon: 261334656 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní

Více

KATALOG 120. AUKCE - OSTRAVA - 8. 5. 2016. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 120. AUKCE - OSTRAVA - 8. 5. 2016. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V neděli 8. května 2016 od 11 hodin

Více

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele 1.Pohledávková s.r.o., Bezručova 31, 794 01 Krnov, IČ: 25841114 ( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě ) tel.: +420 608888976, email: pohledavky@pohledavkova.cz, www.pohledavkova.cz

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111048DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111048DD DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 20111048DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Bod 1. Označení draţebníka

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 239/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 239/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 239/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 15. září

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/203/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

KATALOG 116. AUKCE - OSTRAVA - 21.12.2014. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 116. AUKCE - OSTRAVA - 21.12.2014. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V neděli 21. prosince 2014 od 11 hodin

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 539/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 539/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 539/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/95/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/95/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/95/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Obrazy, kresby, grafika, plastiky

Obrazy, kresby, grafika, plastiky negativni verze bez podkladu AUKCE 135 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Obrazy, kresby, grafika, plastiky Rudolf Dzurko, Radoslav Čáslavský 13. Václav Brožík Čtvrtek 10. prosince

Více

KATALOG 67. AUKCE 29. 11. 2009 BRNO. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno KATALOG

KATALOG 67. AUKCE 29. 11. 2009 BRNO. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno KATALOG Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 67.

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 173/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 173/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 173/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 13. července 2010, na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín kategorie způsob vyřezávání * soutěţ ve vyřezávání vodních a cukrových melounů na místě v limitu - (31.7-2.8.) A MISTROVSTVÍ

Více

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály?

Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? Jak se jinak nazývá způsob, kterým umělec dosáhne rozmnožitelnosti díla (2D) na stanovený náklad a přitom vzniknou samé originály? originál x kopie x reprodukce signování díla signování grafiky Podpis

Více

VÌDOMÍ ODPOVÌDNOSTI II.

VÌDOMÍ ODPOVÌDNOSTI II. VÌDOMÍ ODPOVÌDNOSTI II. VÌDOMÍ ODPOVÌDNOSTI II 1 2 Vážení pøátelé umìní, spoleènost Pražská energetika, a. s., pokraèovala ve výstavních aktivitách v prostorách øeditelství spoleènosti i po dobu dalších

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel I: Navrhovatel II: Dražební společnost

Více

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele 1.Pohledávková s.r.o., Bezručova 31, 794 01 Krnov, IČ: 25841114 ( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě ) tel.: +420 554617785, fax:+420 554631257, email: pohledavky@pohledavkova.cz,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. listopadu 2010, na

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 326/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 326/2010-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 326/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se

Více

113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 D O P L N Ě N Í

113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 D O P L N Ě N Í CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 7.8.2013 Č.j.: 119830-8/2013-510000-42.1 Telefon: 281 004 201 D R A Ž E B N Í D O P L N Ě N Í V Y H L Á Š K A

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky a pravidla provozu a užívání internetové aukce na portálu www.ratelier.com, info@r-atelier.com, stanovené v souladu s ustanovením 273 odst.1 Obchodního

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2011 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 28 Rozeslána dne 1. června 2011 Cena Kč 77, O B S A H : 51. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách

Více

Základní umělecká škola Mšeno. Výroční zpráva 2008/09. Nádraţní 326, 277 35 Mšeno www.zusmseno.cz e-mail: info@zusmseno.cz

Základní umělecká škola Mšeno. Výroční zpráva 2008/09. Nádraţní 326, 277 35 Mšeno www.zusmseno.cz e-mail: info@zusmseno.cz Základní umělecká škola Mšeno Výroční zpráva 2008/09 Nádraţní 326, 277 35 Mšeno www.zusmseno.cz e-mail: info@zusmseno.cz Základní údaje o škole: Název školy Zkrácený název školy Základní umělecká škola

Více

vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130722071N-2013 Čl. 1.

vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130722071N-2013 Čl. 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130722071N-2013 Čl. 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické dražby nedobrovolné. Dražba bude provedena elektronicky

Více

Jedná se o dvoupodlaţní řadový rodinný dům v obci Šternberk, okr. Olomouc o dispozici 4+1. Uţitná plocha domu je 186 m2.

Jedná se o dvoupodlaţní řadový rodinný dům v obci Šternberk, okr. Olomouc o dispozici 4+1. Uţitná plocha domu je 186 m2. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 326/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné opakované. Den konání draţby se stanovuje

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů č. 2011951DD Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Bod 1. Označení draţebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013. Čl. 1.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013. Čl. 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 130320011N-2013 Čl. 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické dražby nedobrovolné. Dražba bude provedena elektronicky

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 4. listopadu 2014

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 124/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 124/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 124/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 15. února

Více

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc

Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc. Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc Hana Bartošová Muzeum umění Olomouc Sbírka Kniha 20. století založena r. 1994 jako součást fondu knihovny Muzea umění Olomouc základem sbírky se stala

Více

MUZEJNÍ KRUH. malbě mezi trivialitou a mystériem, mezi abstrakcí a věcností.

MUZEJNÍ KRUH. malbě mezi trivialitou a mystériem, mezi abstrakcí a věcností. m měsíčník BULLETIN REGIONÁLNÍHO MUZEA V Č. KRUMLOVĚ Číslo 4 / Ročník XIV. / Duben 2005 Vážení čtenáři, v sobotu 16. dubna zpřístupní naše muzeum v renovovaných prostorách Stifterova rodného domu v Horní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 31. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 31. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 73 Rozeslána dne 31. července 2009 Cena Kč 37, O B S A H : 242. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 10 Ročník 2007 Praha 27. září 2007 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 44 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 45 Změna poštovních

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/80/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/80/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/80/2011 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 130/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 130/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 130/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

AUKČNÍ ŘÁD. I. Úvodní ujednání

AUKČNÍ ŘÁD. I. Úvodní ujednání AUKČNÍ ŘÁD I. Úvodní ujednání 1.1. Tyto aukční řád upravuje postup při aukčním prodeji věcí ve výlučném vlastnictví organizátora aukce, které jsou podrobně specifikovány v aukční vyhlášce. 1.2. Aukce není

Více

Česká a světová grafika

Česká a světová grafika negativni verze bez podkladu AUKCE 111 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Česká a světová grafika Práce na papíře, fotografie 29. František Drtikol Čtvrtek 18. dubna 2013 v 17 hodin,

Více

KATALOG 94. AUKCE BRNO 5. 6. 2016 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

KATALOG 94. AUKCE BRNO 5. 6. 2016 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V NEDĚLI 5. ČERVNA 2016 OD 11 HODIN POŘÁDÁ

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd USNESENÍ

Více

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1)

DRAŽEBNí VYHLÁŠKA. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800900490,234769000, e-mail: info@eurodrazby.cz DRAŽEBNí VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky E-Shop LENAWORK

Všeobecné obchodní podmínky E-Shop LENAWORK Všeobecné obchodní podmínky E-Shop LENAWORK 1. Úvodní ustanovení 1.1. V případě, ţe nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY, vydané v souladu

Více

KATALOG 66. AUKCE 20. 9. 2009 BRNO BAJKY STARÉHO ČIPU. 23 Radar

KATALOG 66. AUKCE 20. 9. 2009 BRNO BAJKY STARÉHO ČIPU. 23 Radar BAJKY STARÉHO ČIPU 22 Příběh jednosila Kdo by si ještě dnes dokázal vzpomenout na nevýrazného, slaboučkého jednosila, prostého jakýchkoli léčebných účinků. Tento slabounký jedinec však měl v sobě obrovskou

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba)

U s n e s e n í. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU (elektronická dražba) Č.j. 005 EX 734/2007-133 U s n e s e n í Mgr. Čeněk Bělasta, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Bruntále, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů č. N63020 Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné

Více

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013

Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Program Slováckého muzea v Uherském Hradišti: červenec srpen 2013 Hlavní budova muzea ve Smetanových sadech Stálá expozice Nositelé ceny Vladimíra Boučka v Uherském Hradišti Expozice tvůrců Uherskohradišťska,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 251/2011-N,OD

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 251/2011-N,OD DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 251/2011-N,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné opakované. Den konání draţby se stanovuje na 20. prosince

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

11. společenský večer s dobročinnou aukcí

11. společenský večer s dobročinnou aukcí 11. společenský večer s dobročinnou aukcí Katalog exponátů Hlavní partner: Partneři: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3.27 Program: Prohlídka výstavy

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Číslo: D 03/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Číslo: D 03/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo: D 03/2015 V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách a vyhlášky č. 18/2014, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, tímto níže uvedený dražebník

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N63847 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 393/2010-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 393/2010-N DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 393/2010-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 13. prosince 2010, na

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 131 EX 208/10-357

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 131 EX 208/10-357 Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více