4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů ( př. Kr.) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1"

Transkript

1 4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů ( př. Kr.) 1 Miroslav Bárta Smysl našich dnešních dějin se do značné míry začal naplňovat a získávat konkrétnější obrysy v průběhu 4. a na počátku 3. tisíciletí (pokud není uvedeno jinak, všechna data v této kapitole se rozumí př. Kr.). Byla to právě tato doba, kdy vznikaly první státy v historii planety Země a utvářela se civilizační ohniska, která na dlouhou dobu, prakticky až do válečných výprav Alexandra Makedonského ve 4. století, zásadním způsobem formovala a ovlivňovala historii tehdy nejdůležitější a nejdynamičtěji se rozvíjející části světa (literatura je k tomuto období přirozeně obsáhlá a takřka nepřehledná, jako úvod ale postačují tyto práce: Eisenstadt 1963; Trigger 2003; Wenke, Olszewski 2007; Wengrow 2010; Charvát 2011; Jockenhövel, ed. 2012; Bang, Scheidel, eds. 2013, v nich je pak možné nalézt odkazy na další literaturu). Zároveň se ocitáme v čase, kdy již byla zcela nepochybně dokončena významná etapa vztahu člověka a boha, jejíž doklady nalézáme na mnoha místech a v mnoha kulturách tím, že člověk začal masivně po - užívat vertikální symboly megalitické památky, pilíře apod., dokončil intelektuální koncept vycházející z předpokladu, že cesta k bohu vede na nebesa a člověk je schopen pomocí posvátných vertikálních staveb tuto cestu nalézt a nastoupit (Neustupný, ed. 1998, 26). První civilizace a jejich výdobytky se zásadním způsobem zapsaly do našeho vlastního civilizačního genetického kódu. Již Sumerové ve 3. tisíciletí hledali smysl života a vytvořili za tím účelem bájný epos o Gilgamešovi a kromě toho byli i autory mýtu o potopě světa. Baby - loňané a Egypťané vybudovali základy matematiky a astronomie, 1 Práce na této studii vznikla díky podpoře Grantové agentury České republiky, grantový projekt č. P405/ 11/1873, Vzestup a pád komplexní společnosti. Starověký Egypt v multidiciplinární perspektivě. 111

2 CIVILIZACE A DěJINy v Egyptě navíc pobýval Mojžíš, který vyvedl nejstarší národ knihy na Sinaj a odtud do zaslíbené země. V této době vznikaly první zákoníky a mezinárodní mírové smlouvy, byla hledána cesta k bohu, národy prosperovaly a upadaly podle toho, jak se jim dařilo zajišťovat zdroje a přístup ke zdrojům energií. Na sklonku 2. tisíciletí panuje historická situace vytvářející rámec pro vznik vyprávění Homérovy Iliady i pro kompozici hlavních částí Starého zákona. V tomto období jsme svědky prvních rozsáhlých a nadregionálních migrací národů, které jsou historicky dokumentovány i se svými ničivými následky. Přesto všechno máme tendenci hledět na tuto minulost a na historii obecně poněkud spatra. Vezměme však v potaz několik paralel veřejný sanitární systém existoval v Harappské civilizaci již ve 3. tisíciletí, zatímco v Praze se s jeho budováním začalo na sklonku 18. století n. l. a první funkční systém dokončil až hrabě Karel Chotek v letech Praha dosáhla počtu obyvatel v době vlády Karla IV., zatímco na Předním východě a v Asii ještě do doby před narozením Krista takových měst vznikly a zanikly desítky mezopotámský Uruk čítal asi obyvatel již v roce 3000, staroegyptská Memfida v roce 2000 asi , čínské Čeng-čou kolem roku 1500 přibližně První kamenná svatyně vznikla v Anatolii již v 10. tisíciletí (Göbekli Tepe), u nás klademe první větší kamenné stavby do 9. století n. l. a doby Velké Moravy. Historie nás tedy učí, mimo jiné, zdrženlivosti a rozhodně brání tomu, abychom nekriticky obdivovali sami sebe. Úpadek úcty k historii je svým způsobem symptomem úpadku hodnotového žebříčku našeho moderního světa. Na dalších stránkách se pokusím nastínit, proč právě tato doba je jednou z velmi významných fází vývoje civilizací na této planetě. Bližší pohled na mapu tehdejšího světa napoví, že nejranější civilizace vznikaly v klimaticky optimálních oblastech a povodích velkých řek, které umožňovaly extenzivní zemědělskou produkci s relativně malým výdajem energie. Jednalo se především o oblasti severovýchodní Afriky s řekou Nil, Předního východu s Eufratem a Tigridem, Pákistánu a severozápadní Indie s povodím Indu a zaniklé Džaggar- Hakry, povodí Žluté řeky a řeky Jang-c v Číně a v neposlední řadě pánev řeky Coatzacoalcos v dnešním Mexiku (Obr. 1). To jsou centra, která nás nadále budou zaměstnávat. Jejich poloha je velmi instruktivní zejména ve srovnání s pozdějším vývojem se totiž ukazuje, že civilizační centra se mohou v čase přesunovat a proměňovat, zejména v závislosti na aktuálně využívaných zdrojích a tocích energie a dostupných technologiích (srovnej částečně Morris 2013, a 35, fig. 2.4). Je bezesporu na místě ptát se, kdy v historii planety Země vznikají první skutečné civilizace. A co je vlastně civilizace? 112

3 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA Obr. 1. Současná mapa světa s primárními civilizačními okruhy tisíciletí př. Kr. 1 Egypt a Přední východ, 2 Indie a Pákistán, 3 Čína, 4 Mexiko. (Vl. Brůna, M. Bárta) Civilizace a toky energií Každá z uvedených civilizačních oblastí byla nezbytně spjatá s toky energií a jejich využíváním. Nebyly to takové zdroje, jaké si představujeme dnes, jako například atom nebo sluneční energie. Byla to především voda. Většina prvních civilizací vznikla v úrodných nížinách řek nebo na okrajích jejich toků. Tyto řeky byly (dnes po znásilnění moderní civilizací již mnohem méně) nadány skutečným darem: jejich cyklické rozvodňování vedlo k tomu, že rané civilizace byly schopny akumulovat obrovské množství energie, kterou mohly používat pro svůj růst. Zemědělství v těchto oblastech bylo velmi ziskovou činností a umožnovalo hromadit potenciál pro civilizační růst, hierarchizaci společnosti a financování veřejných staveb. Jak poznáme takové civilizace první civilizace v dějinách lidstva? Většinou vykazují tyto specifické vlastnosti: jsou teritoriální, mají své hranice, které si hájí; mají vyspělý systém komunikace písmo sloužící pro soustřeďování, sdílení a uchovávání informací v rámci celého území; písmo se stává klíčem k růstu státní byrokracie, kdy jeho prostřednictvím a na něj navázané matematiky je možné budovat systém výběru daní; hluboce hierarchizovaná společenská struktura sestávající nejméně ze čtyř vrstev společnosti (typický model: král dvořané lokální představitelé moci většinová populace); 113

4 CIVILIZACE A DěJINy urbanismus (existence měst), specifická kultura a obecně uznávané normy chování; dálkový obchod, import jinak nedostupných vzácných surovin (zlato, stříbro, měď, lapis lazuli, tyrkys, karneol, vzácné dřevo, kožešiny, koření, oleje, víno apod.) umožňuje daným elitám demonstrovat své exkluzivní postavení a privatizovat vztah s bohy; propracovaný náboženský koncept obhajující stávající stav spo - lečenského uspořádání nalézající oporu v teologii a božském zá - měru; vysoká dvorská kultura využívající symbolické prostředky prezentace moci v kombinaci s náboženskými koncepty; realizují se projekty, které na jednu stranu slouží k obhajobě vládnoucí elity a na druhé straně jsou metodou, jak mohou vládnoucí elity sdílet a přerozdělovat část svého bohatství mezi nižší třídy a tímto způsobem angažovat většinu populace na spoluúčasti, budování, obraně a uchovávání zavedeného systému. O něco menší jednotkou na stupnici civilizačního vývoje jsou státy (městské či regionální). Na východ od nivy Eufratu a Tigridu se nachází Susiánská plošina. Na základě výzkumů místních komunit totiž Wright a Johnson (1975) vyvinuli teoretický koncept definice státu, který pomáhá odlišit komplexní společnosti na státní úrovni organizace od nižších strukturálních jednotek, jako je například náčelnictví. Vyšli přitom z pozorování, že v této oblasti, podobně jako na dolním toku Eufratu a Tigridu, existuje značná hierarchie v osídlení, jež sestává z několika (nejméně tří) úrovní (například centrum sub-centrum a vesnice). Stejně tak na základě nezávislé analýzy otisků pečetí a dalších administrativních dokladů zjistili, že koncept státu je možné uplatnit v okamžiku, kdy vedle vůdce (pozdějšího krále) existují prostředníci (pozdější členové dvora a ministerští úředníci), kteří zprostředkovávají rozhodnutí na další (třetí, případně další) úroveň/úrovně. K tomu se přidává další vlastnost státu ten je a musí být schopen shromažďovat a uchovávat informace prostřednictvím písemného systému a v kritický moment učinit jednotné rozhodnutí, které je pak uniformně realizováno v praxi. Podle tohoto modelu můžeme skutečně hovořit o tom, že v jižní Mezopotámii a jihozápadním Íránu dospěly společnosti na tento vývojový stupeň již na sklonku 4. tisíciletí. Dokončení konceptu vertikality patří mezi další civilizační úspěchy komunikace člověka s okolním světem. V okamžiku, kdy si člověk uvědomí třetí rozměr, definitivně se oprošťuje od pozemského pojetí svého bytí a svého já. Začíná jeho komunikace s bohy, s vesmírem a jako o závod se začínají rozvíjet mnohé teologické koncepce vysvětlující jeho místo ve světě, který ho obklopuje. 114

5 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA Dalším důležitým rysem námi zkoumaného období je převládající cyklické pojetí času. To bylo v těchto civilizacích přímo podmíněno jejich závislostí na sledování sezónních cyklů, rozvodňování řek a s tím spojených doprovodných fenoménů. Osovost neboli lineární pojetí civilizačního pokroku nalézáme teprve tehdy, když se nová civilizační centra díky novým technologiím oprošťují od přímé závislosti na přírodních fenoménech. Civilizace, klimatické změny a přírodní katastrofy Není pochyb o tom, že civilizace vznikaly a zanikaly zejména díky vnitřní dynamice a interakci se svým okolím. Vesměs vždy je možné identifi kovat komplexní vnitřní příčiny a dlouhodobé procesy (nikdy nejde o JEDNU příčinu, jež vysvětlí vše), které civilizaci přivedly na vrchol nebo k úpadku. Poslední výzkumy zaměřené na tzv. globální klimatické změny na planetě Zemi však také ukazují přes veškeré své aktuální nepřesnosti a nedostatky, že tzv. náhlé události, velké a zásadní proměny klimatu, jsou často shodné s civilizačními a kulturními úpadky (kolapsy, chceme-li) (srovnej Ascot 2005). Jedná se o jeden z externích faktorů, který může hrát zásadní roli v případě, že daná civilizace není již vnitřně natolik konsolidovaná, že se s vnějším stresem dokáže vyrovnat. Pro časovou osu analyzovanou v tomto příspěvku jsou to jevy, které nastaly kolem let , 2200, 1650 a V mnoha případech můžeme právě v těchto obdobích velmi snadno najít množství dokladů pro náhlý úpadek četných lidských společenství. Náhoda? Zřejmě nikoliv. Zatímco časová údobí , 2200 a 1200 mají skutečně globální povahu, kdy došlo k zásadní vlně sucha (případně silným dešťům), doba kolem roku 1650 je údobím, kdy vybuchla sopka Théra, která zásadním způsobem ovlivnila oblast východního Středomoří (Blunier et al. 1995; O Brien et al. 1995; Driessen, MacDonald 2000; Anderson, Goudie, Parker 2013). Tyto události se vesměs vždy staly zásadním zátěžovým testem schopnosti člověka vyrovnat se s nepříznivou situací způsobenou vnitřními i vnějšími faktory, vyrovnat se s nefunkčním společenským systémem, který s sebou nevyhnutelně přinášel velký a náhlý propad životní úrovně a znalostí. Zároveň ho nutily hledat cesty, jak vybudovat systém nový, stojící na nových pilířích. Jedno ze základních poučení, které totiž plyne ze studia minulých a současných civilizací je, že systém pozbývající své funkčnosti je nereformovatelný a nevyhnutně jeho nositele čeká náhlý a zásadní propad komplexity (složitosti) čili to, čemu se poněkud zjednodušeně říká obvykle kolaps (Tainter 2009). 115

6 CIVILIZACE A DěJINy Vzestup ve stínu pyramid: říše faraonů Čtvrté tisíciletí je doba, kdy se první civilizace nacházejí teprve pod horizontem. Přesto nebo právě proto je to tato doba, kdy se vytvářejí jejich základy (ke starověkému Egyptu lze doporučit Helck 1987; Shaw, ed. 2003; Trigger et al. 2005; Wilkinson 2010). V Egyptě již proběhla vlna osidlování populací v nilském údolí. Tyto populace přicházely z postupně vysychající Západní pouště a z jihu, ale také z Předního východu (zejména v případě severní části země a Fajjúmské oázy). V Egyptě v této době dominuje tzv. nagádská kultura (Nagáda I, II a III), kterou je možno charakterizovat jako poslední předstupeň na cestě k teritoriálně sjednocenému státu. Pro tuto kulturu jsou již charakteristická vysoce rozvinutá ekonomická a kultovní centra. Mezi nimi vyniká Hierakonpolis, město situované v jižním Egyptě, které sestávalo z velké sídelní aglomerace a několika komplexů pohřebišť s chrámy. Objevují se specializované rituální okrsky a hrobky tehdejších vládců se vyznačují značným stupněm symbolismu zahrnujícím propracovanou pohřební výbavu a pohřby zvířat symbolizující porobení nepřátelských sil. Společnost je již sociálně značně rozrůzněná, což dokazují zejména hroby lišící se stupněm bohatosti výbavy. Na konci 4. tisíciletí se pak objevují v Abydu hrobky prvních skutečných panovníků. Archeologické nálezy ukazují, že již tehdy existoval dálkový obchod a rodila se monumentální kamenná architektura. Znač - ného pokroku dosáhlo i dvoj- a trojrozměrné umění. Objevují se i počátky písma. Ve třetím tisíciletí došlo na území Egypta ke zrodu prvního terito - riálního státu v historii této planety. Vláda prvních panovníků je založena na příslušnosti k rodině vládce a na demonstraci výlučnosti i prostřednictvím lidských obětí v okamžiku smrti panovníka. Rozvíjí se zahraniční obchod a egyptský stát organizuje vojensko-obchodní výpravy do přilehlých oblastí Núbie, Východní a Západní pouště a na Přední východ, kde po jistou dobu existují i jeho obchodní kolonie. Vrcholu dosahuje Egypt v době tzv. Staré říše ( , viz Bárta 2008). V té době má egyptský stát zhruba jeden milion obyvatel, disponuje vyspělým písmem, propracovaným daňovým systémem a je schopen akumulovat značný ekonomický potenciál, který zčásti investuje do veřejných projektů. Ty sestávají vedle budování zavlažovacích a odvodňovacích kanálů zejména ze symbolických staveb, pyramidových komplexů. Jejichž prostřednictvím stát, tedy egyptský faraon, zajišťuje zdroj obživy pro zhruba čtvrtinu populace. Kolem roku 2700 vzniká první pyramidový komplex postavený z kamene panovníka Džosera v Sakkáře. Postupně vznikají další monumentální stavby králů pyramidové komplexy na lokalitách v Abúsíru, Sakkáře a Gíze. Jejich stavba 116

7 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA a provoz umožňují státu přerozdělovat značnou část svého ekonomického potenciálu mezi obyvatelstvo, a tak většinu populace motivovat k budování vysoce heterogenního společenského systému. Dominant - ním náboženstvím je víra ve slunečního boha Rea, který je na politické úrovni identifikován s otcem staroegyptských panovníků. V průběhu 23. století je stát postupně vyčerpáván nárůstem moci nezávislých úředníků a jejich rodin, nárůstem byrokracie a nekontrolovanými mandatorními výdaji, což nakonec vede, v době zásadního zhoršení klimatu, k zániku Staré říše. Po dvou stoletích ekonomického a politického propadu vzniká kolem roku 2000 Střední říše, která vychází z vývoje na konci Staré říše a panovník v tomto období opírá svou autoritu o mocné provinční rodiny, které mu poskytují tolik potřebnou autoritu a politickou stabilitu. Říšským bohem se stává bůh Amon, jehož hlavní kult je situován do oblasti Théb, odkud také vyšli první vládcové tohoto období. Kolem roku 1760 končí i tato říše, zřejmě z důvodu krize nástupnictví po smrti několik desetiletí vládnoucího Amenemheta III. Na trůn se tak dostává jeho dcera Sebeknofru a Egypt se noří do období opětovné vnitřní nestability a rozpadu, severní část země je postupně infiltrována asijským etnikem. Kolem roku 1630 dobývají severní část Egypta Hyksosové, asijské kmeny z hor v Libanonu. K jejich migraci a hledání nových zdrojů obživy, zdá se, mohla zásadním způsobem přispět erupce sopky Théra ve východním Středomoří, která měla devastační účinek na celou oblast a je v současné době datována díky letokruhům do roku Poměrně lehkého vítězství nad Egypťany dosáhli díky technologické převaze využíváním principu kola pro vybudování bojového jezdectva a novými typy zbraní. Jejich vláda však netrvala dlouho. Po roce 1520 vzniká tzv. Nová říše, trvající do roku V tomto případě se jednalo o skutečnou velmoc tehdejšího světa, která se dokázala vyrovnat i se závažnou klimatickou změnou kolem roku V této době byl dovršen přechod moci od panovníka ke kněžím jako výlučným zástupcům bohů na zemi, zejména pak boha Amona. Proto se také nejhonosnějšími symbolickými stavbami stávají staroegyptské chrámy, které můžeme dodnes studovat v Luxoru. Amenhotep III. a jeho syn Amenhotep IV. Achnaton se pokusili jejich značnou moc a ekonomickou i politickou autonomii omezit a zlomit. Achnaton šel tak daleko, že nechal uzavřít chrámy v zemi a založil si nové sídelní město. Prohlásil se rovněž za jediného, kdo je schopen s jediným božstvem, slunečním kotoučem Atonem, komunikovat. Zkáza a politický rozvrat na sebe nenechaly dlouho čekat a výsledkem byl jeho nejasný odchod ze scény a krátce poté i vymizení jeho rodiny a nástup vojenské dynastie ramessovců. 117

8 CIVILIZACE A DěJINy Egypt je v této době významným politickým hráčem na Předním východě, jak dokazuje mimo jiné i tzv. Amarnská korespondence. Ramesse II. se v roce 1274 utkal s chetitskou říší u Kadeše a výsledkem byl vznik první mírové smlouvy na světě. Na přelomu 12. a 11. století se Egypt víceméně úspěšně vyrovnává v důsledku klimatické změny jak s invazí libyjských kmenů od západu, tak o něco později (za Ramesse III.) s invazí tzv. mořských národů, která byla součástí značných etnických proměn ve východním Středomoří, jíž padla za oběť i slavná Troja roku 1184 nebo mykénská civilizace (Obr. 2). Přesto, že Egypt tento náraz přestál, během století zaniká i Nová říše. V důsledku přestálých krizí se do popředí dostává opět klér boha Amona, dochází k postupnému rozpadu státu, velkému nárůstu inflace i k prvním velkým stávkám doloženým poprvé z této doby. Tento Velký úpadek se však stane nezbytným předpokladem pro nástup nejstaršího monoteistického náboženství a vytvoří podmínky pro první globalizační procesy na této planetě, které začnou působit v průběhu 1. tisíciletí. Zároveň s tím také lidstvo učiní zásadní krok k novému fenoménu: lineárnímu pojetí času a dějin, které postupně začne vytlačovat původní cyklický koncept. Obr. 2. Ramesse III. poráží mořské národy, Medínit Habu, Luxor. (Foto M. Bárta) Civilizace z Meziříčí : Mezopotámie Vedle Egypta byla Mezopotámie téměř vždy na špici civilizačního vý - voje. Od pre-neolitického Jericha až po první městské státy 4. tisíciletí šlo vždy o oblast, která patřila mezi první v oblasti výroby keramiky, 118

9 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA domestikace zvířat i rostlin a konečně také v oblasti nárůstu spole - čenské komplexity, vývoje písma, písemnictví, administrativy nebo monumentální architektury (viz Postgate 1992; Oppenheim 2001; Van de Mieroop 2004). Na přelomu 5. a 4. tisíciletí dochází v jihozápadní Asii k zásadnímu zlomu: hustá síť menších vesnic soustředěných podél vodních toků se mění do hierarchizovaných sídelních struktur, kde vždy určité oblasti dominuje jednoznačně větší a sofistikovanější osídlení. Podle G. Alga - zeho tomu tak bylo proto, že dolní toky řek Eufrat a Tigris svou záplavovou činností poskytovaly výjimečné podmínky pro intenzifikaci zemědělské výroby, za předpokladu, že hustota obydlených sídel dosáhla potřebné kritické hranice. Neméně důležitá byla možnost tyto řeky využívat pro dálkový obchod a výměnu zboží. Obchod samozřejmě vedl velmi záhy k diferenciaci jednotlivých oblastí a upřednostňoval komunity ovládající aluviální pláně Eufratu a Tigridu. Důsledkem byl mimo jiné vznik města Uruk (bibl. Erech), který již kolem roku 3800 měl populaci čítající lidí. Město bylo postavené z nepálených cihel, ale jeho obyvatelé sestávali kromě vládnoucí elity a kněží i z mnoha spe - cialistů na výrobu keramiky, obráběčů kovů, kovotepců, zemědělců, pastýřů, rybářů a výrobců cihel. Dochází k tomu, že zaniká jemně zdobená keramika a místo ní se začínají vyrábět především hrubé hrnce sloužící ke standardizaci dávek obilí jako platby za práci a k obětování ve chrámech. Tak jak postupoval symbolický vývoj společnosti a byly vynalézány nové komunikační kanály, keramika tuto funkci ztrácí. Na sklonku 4. tisíciletí má Uruk již na obyvatel. Na 12 m vysoké platformě také vzniká tzv. Bílý chrám, cihlový, bíle omítnutý sakrální komplex, který musel představovat ústředí tehdejšího duchovního života urucké komunity. Uvnitř se nacházely oltáře a obětní stoly a svým způsobem se jedná o jeden z prvních dobře dochovaných předchůdců pozdějších zikkuratů. Podobně jako v Egyptě dochází k dalšímu velkému vývojovému skoku na přechodu 4. a 3. tisíciletí. Do doby klademe obvykle tzv. raně dynastickou dobu, jež se nesla ve znamení sumerských států, kterých bylo přibližně 13 a jejich celková populace čítala přibližně obyvatel. Patřily sem zejména Lagaš/Gírsu, Ur, Uruk, Umma, Nippur, Šuruppak a Kiš (Obr. 3). Z politického hlediska byla největším centrem Kiš, z náboženského pak Nippur s kultem obecně uctívaného boha Enlila. Přestože tato města netvořila žádný centralizovaný stát, spojovala je stejná kultura, jazyk, písemný systém a technologické znalosti vozu s koly, lodí s plachtami, hrnčířský kruh a umění zpracovávat kovy, stejně jako stavba zikkuratů a cihlových platforem. Sumerové používali tzv. klínové písmo, kterým se psalo tak, že špička rákosového pera byla obtiskována do vlhké hliněné tabulky. Tyto tabulky pak byly 119

10 CIVILIZACE A DěJINy Obr. 3. Sumerský panovník Gudea z Lagaše, starověký Sumer. (Louvre, foto M. Bárta) 120

11 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA vypáleny a získaly tak trvanlivost keramiky, proto se dochovaly v obrovském počtu a je smutnou pravdou, že valnou část z nich dodnes nikdo řádně nezpracoval. V průběhu 3. tisíciletí můžeme sledovat postupné budování zavlažovacích kanálů v důsledku upadajících záplav na dolních tocích Eufratu a Tigridu a postupné zasolování půdy. To vedlo k rostoucímu sociálnímu napětí, které se projevovalo zejména mezi králem a jeho dvorem na straně jedné a kněžími představujícími chrámové hospodářství na straně druhé. Stejně tak rostl nepokoj mezi vládnoucí vrstvou a ovládanými. Jako typický příklad ostré sociální diferenciace můžeme použít senzační objev královských hrobů v Uru, který v letech učinil Leonard Woolley. Celkem zde nalezl 16 bohatě zdobených hrobek členů vládnoucí rodiny, které přetékaly zlatými a stříbrnými šperky, drahokamy, helmicemi, zbraněmi, nádobami, tažnými vozy a usmrcenými tažnými zvířaty a lidskými oběťmi mužů i žen, čítajících až 80 jedinců v jednom hrobě. Není pochyb o tom, že tato dlouhodobá praxe nemusela nutně vzbuzovat u všech vrstev obyvatelstva pouze nadšení. I když na druhé straně nelze podceňovat ani nábožensko-rituální smysl těchto nám tak vzdálených obřadů, jež mohly mít pro mysl tehdejších obyvatel mimořádný význam, protože sloužily pro udržení kosmického pořádku a stability, na kterou dohlížel svět bohů. Narůstající politický a ekologický a tím pádem hospodářský tlak vedl k bojům mezi jednotlivými městskými státy. Urukaginova Lagaš tak padla za oběť válce s ummským Lugalzagesim, který na čas získal pod svou kontrolu i další středobabylonská města a na několik let vytvořil velice nestabilní politický útvar, jenž neměl mít dlouhého trvání. To byla také labutí píseň sumerských států. Jejich dědictví je však mnohem hlubší povahy. Ačkoliv si to většina z nás neuvědomuje, Sumerové byli národem, který vytvořil předchůdce příběhu biblické potopy. V jejich případě to je panovník Ziusudra, který je varován před potopou, postaví velkou bárku, na které zachrání sebe, rodinu a zvířata. Za to je odměněn bohy nesmrtelností. Sumerům vděčíme i za geniální epos o Gilgamešovi, mytickém vládci Uruku, jenž měl být vládcem, který kolem města postavil hradby. Hlavním motivem eposu je však hledání smyslu života a nesmrtelnosti. Nestability sumerských městských států využil vládce města Akkad ve střední Mezopotámii Sargon (zvaný Akkadský, asi ) a postupně si je podmanil. Jeho říše nakonec zahrnovala dnešní území Sýrie na západě, na jihu sahala až k Perskému zálivu a na východě k Elamu. Zajistil si tak kontrolu nad mnoha obchodními stezkami, přístavy a především pohybem luxusního zboží a surovin. Zanedlouho se však i tato říše založená na vojenské správě zhroutila pod nápory kočovných Amoritů ze severu a Gutejců z východu v průběhu 22. století. 121

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur

Mezopotámie. Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Mezopotámie Mezopotámie Ninive Ašur Babylon Uruk Ur Historie Mezopotámie První říší v Mezopotámii (území mezi řekami Eufrat a Tigris) byl Sumer (kolem roku 3200př.n.l.). Nebyl to jednotný stát, existovalo

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

Periodizace kulturních dějin Mezopotámie

Periodizace kulturních dějin Mezopotámie Mezopotámie utor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: březen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis notace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin starověké

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0203

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0203 Mezopotámie Kultura Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0203 Náboženství v oblasti Mezopotámie ovlivňovalo každou lidskou činnost zemědělství, řemesla, úřednictví, války, víra v panovníka atd. Na území Mezopotámie

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Petra Maříková Vlčková 12.01.2016 Funkce chrámů: Mnoho vzájemně se proplétajících

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLO základní jednotka osídlení každé obydlené místo, včetně příslušných ploch, které jsou jeho obyvatelstvem bezprostředně využívány výsledek spolupůsobení

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 2 350 př.n.l.) Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_14

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 HISTORICKÁ GEOGRAFIE Vědní disciplína studující proměny geografického prostoru v čase; interdisciplinární

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Me M z e o z p o o p t o á t m á i m e i e

Me M z e o z p o o p t o á t m á i m e i e Starověk Vznik kultury se odvíjí od vzniku písma. K tomu došlo již 3-4000 let př.n.l. v Sumeru,posléze v Egyptě, a ve středním Turecku (tehdejší říše Chetitů) - tedy v úrodných oblastech, kde volně rostly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.2013

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.2013 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1118 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Charakteristika egyptské architektury, obrazová prezentace

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015. Úvod do egyptské historie Střední říše. Petra Maříková Vlčková 21.04.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015. Úvod do egyptské historie Střední říše. Petra Maříková Vlčková 21.04. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015 Úvod do egyptské historie Střední říše Petra Maříková Vlčková 21.04.2015 Střední říše (MK): Panovníci 12. dynastie: Amenemhet I.,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012?

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? JAN VONDRÁK, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Mayská civilizace na území dnešního Mexika, měla vyspělou matematiku, zemědělství, budovala obřadní náboženská střediska

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Pavel Trtílek: 9. října 2014 Časová periodizace ve vztahu k vývoji divadla: Pravěk (do 4. tisíciletí př.n.l.) divadlo v dnešní podobě neexistovalo, performanční ( předváděcí ) projevy

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Džoser. architekt slavné pyramidy,

Džoser. architekt slavné pyramidy, EGYPTŠTÍ PANOVNÍCI Džoser - přesunul hlavní město do Mennoferu - vládl v období tzv. Staré říše Imhotep Džoserův syn, architekt slavné pyramidy, vezír, kněz z a mudrc Nefertari Ramesse II. (1279 12131213

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE

12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE 12 STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Zvládneš vysvětlit spolužákům hlavní rozdíly mezi pravěkem a starověkem? Správně pojmenuj jednotlivé vrstvy společnosti starověké Mezopotámie. Pomůže ti rámeček. Společnost Sumerů:

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii)

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) Cílem listu je podat základní informace o době halštatské/starší době železné a to nejen na území současné

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více