4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů ( př. Kr.) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů (4000 1000 př. Kr.) 1"

Transkript

1 4. Zrychlování tempa Svět bohů, králů a monumentů ( př. Kr.) 1 Miroslav Bárta Smysl našich dnešních dějin se do značné míry začal naplňovat a získávat konkrétnější obrysy v průběhu 4. a na počátku 3. tisíciletí (pokud není uvedeno jinak, všechna data v této kapitole se rozumí př. Kr.). Byla to právě tato doba, kdy vznikaly první státy v historii planety Země a utvářela se civilizační ohniska, která na dlouhou dobu, prakticky až do válečných výprav Alexandra Makedonského ve 4. století, zásadním způsobem formovala a ovlivňovala historii tehdy nejdůležitější a nejdynamičtěji se rozvíjející části světa (literatura je k tomuto období přirozeně obsáhlá a takřka nepřehledná, jako úvod ale postačují tyto práce: Eisenstadt 1963; Trigger 2003; Wenke, Olszewski 2007; Wengrow 2010; Charvát 2011; Jockenhövel, ed. 2012; Bang, Scheidel, eds. 2013, v nich je pak možné nalézt odkazy na další literaturu). Zároveň se ocitáme v čase, kdy již byla zcela nepochybně dokončena významná etapa vztahu člověka a boha, jejíž doklady nalézáme na mnoha místech a v mnoha kulturách tím, že člověk začal masivně po - užívat vertikální symboly megalitické památky, pilíře apod., dokončil intelektuální koncept vycházející z předpokladu, že cesta k bohu vede na nebesa a člověk je schopen pomocí posvátných vertikálních staveb tuto cestu nalézt a nastoupit (Neustupný, ed. 1998, 26). První civilizace a jejich výdobytky se zásadním způsobem zapsaly do našeho vlastního civilizačního genetického kódu. Již Sumerové ve 3. tisíciletí hledali smysl života a vytvořili za tím účelem bájný epos o Gilgamešovi a kromě toho byli i autory mýtu o potopě světa. Baby - loňané a Egypťané vybudovali základy matematiky a astronomie, 1 Práce na této studii vznikla díky podpoře Grantové agentury České republiky, grantový projekt č. P405/ 11/1873, Vzestup a pád komplexní společnosti. Starověký Egypt v multidiciplinární perspektivě. 111

2 CIVILIZACE A DěJINy v Egyptě navíc pobýval Mojžíš, který vyvedl nejstarší národ knihy na Sinaj a odtud do zaslíbené země. V této době vznikaly první zákoníky a mezinárodní mírové smlouvy, byla hledána cesta k bohu, národy prosperovaly a upadaly podle toho, jak se jim dařilo zajišťovat zdroje a přístup ke zdrojům energií. Na sklonku 2. tisíciletí panuje historická situace vytvářející rámec pro vznik vyprávění Homérovy Iliady i pro kompozici hlavních částí Starého zákona. V tomto období jsme svědky prvních rozsáhlých a nadregionálních migrací národů, které jsou historicky dokumentovány i se svými ničivými následky. Přesto všechno máme tendenci hledět na tuto minulost a na historii obecně poněkud spatra. Vezměme však v potaz několik paralel veřejný sanitární systém existoval v Harappské civilizaci již ve 3. tisíciletí, zatímco v Praze se s jeho budováním začalo na sklonku 18. století n. l. a první funkční systém dokončil až hrabě Karel Chotek v letech Praha dosáhla počtu obyvatel v době vlády Karla IV., zatímco na Předním východě a v Asii ještě do doby před narozením Krista takových měst vznikly a zanikly desítky mezopotámský Uruk čítal asi obyvatel již v roce 3000, staroegyptská Memfida v roce 2000 asi , čínské Čeng-čou kolem roku 1500 přibližně První kamenná svatyně vznikla v Anatolii již v 10. tisíciletí (Göbekli Tepe), u nás klademe první větší kamenné stavby do 9. století n. l. a doby Velké Moravy. Historie nás tedy učí, mimo jiné, zdrženlivosti a rozhodně brání tomu, abychom nekriticky obdivovali sami sebe. Úpadek úcty k historii je svým způsobem symptomem úpadku hodnotového žebříčku našeho moderního světa. Na dalších stránkách se pokusím nastínit, proč právě tato doba je jednou z velmi významných fází vývoje civilizací na této planetě. Bližší pohled na mapu tehdejšího světa napoví, že nejranější civilizace vznikaly v klimaticky optimálních oblastech a povodích velkých řek, které umožňovaly extenzivní zemědělskou produkci s relativně malým výdajem energie. Jednalo se především o oblasti severovýchodní Afriky s řekou Nil, Předního východu s Eufratem a Tigridem, Pákistánu a severozápadní Indie s povodím Indu a zaniklé Džaggar- Hakry, povodí Žluté řeky a řeky Jang-c v Číně a v neposlední řadě pánev řeky Coatzacoalcos v dnešním Mexiku (Obr. 1). To jsou centra, která nás nadále budou zaměstnávat. Jejich poloha je velmi instruktivní zejména ve srovnání s pozdějším vývojem se totiž ukazuje, že civilizační centra se mohou v čase přesunovat a proměňovat, zejména v závislosti na aktuálně využívaných zdrojích a tocích energie a dostupných technologiích (srovnej částečně Morris 2013, a 35, fig. 2.4). Je bezesporu na místě ptát se, kdy v historii planety Země vznikají první skutečné civilizace. A co je vlastně civilizace? 112

3 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA Obr. 1. Současná mapa světa s primárními civilizačními okruhy tisíciletí př. Kr. 1 Egypt a Přední východ, 2 Indie a Pákistán, 3 Čína, 4 Mexiko. (Vl. Brůna, M. Bárta) Civilizace a toky energií Každá z uvedených civilizačních oblastí byla nezbytně spjatá s toky energií a jejich využíváním. Nebyly to takové zdroje, jaké si představujeme dnes, jako například atom nebo sluneční energie. Byla to především voda. Většina prvních civilizací vznikla v úrodných nížinách řek nebo na okrajích jejich toků. Tyto řeky byly (dnes po znásilnění moderní civilizací již mnohem méně) nadány skutečným darem: jejich cyklické rozvodňování vedlo k tomu, že rané civilizace byly schopny akumulovat obrovské množství energie, kterou mohly používat pro svůj růst. Zemědělství v těchto oblastech bylo velmi ziskovou činností a umožnovalo hromadit potenciál pro civilizační růst, hierarchizaci společnosti a financování veřejných staveb. Jak poznáme takové civilizace první civilizace v dějinách lidstva? Většinou vykazují tyto specifické vlastnosti: jsou teritoriální, mají své hranice, které si hájí; mají vyspělý systém komunikace písmo sloužící pro soustřeďování, sdílení a uchovávání informací v rámci celého území; písmo se stává klíčem k růstu státní byrokracie, kdy jeho prostřednictvím a na něj navázané matematiky je možné budovat systém výběru daní; hluboce hierarchizovaná společenská struktura sestávající nejméně ze čtyř vrstev společnosti (typický model: král dvořané lokální představitelé moci většinová populace); 113

4 CIVILIZACE A DěJINy urbanismus (existence měst), specifická kultura a obecně uznávané normy chování; dálkový obchod, import jinak nedostupných vzácných surovin (zlato, stříbro, měď, lapis lazuli, tyrkys, karneol, vzácné dřevo, kožešiny, koření, oleje, víno apod.) umožňuje daným elitám demonstrovat své exkluzivní postavení a privatizovat vztah s bohy; propracovaný náboženský koncept obhajující stávající stav spo - lečenského uspořádání nalézající oporu v teologii a božském zá - měru; vysoká dvorská kultura využívající symbolické prostředky prezentace moci v kombinaci s náboženskými koncepty; realizují se projekty, které na jednu stranu slouží k obhajobě vládnoucí elity a na druhé straně jsou metodou, jak mohou vládnoucí elity sdílet a přerozdělovat část svého bohatství mezi nižší třídy a tímto způsobem angažovat většinu populace na spoluúčasti, budování, obraně a uchovávání zavedeného systému. O něco menší jednotkou na stupnici civilizačního vývoje jsou státy (městské či regionální). Na východ od nivy Eufratu a Tigridu se nachází Susiánská plošina. Na základě výzkumů místních komunit totiž Wright a Johnson (1975) vyvinuli teoretický koncept definice státu, který pomáhá odlišit komplexní společnosti na státní úrovni organizace od nižších strukturálních jednotek, jako je například náčelnictví. Vyšli přitom z pozorování, že v této oblasti, podobně jako na dolním toku Eufratu a Tigridu, existuje značná hierarchie v osídlení, jež sestává z několika (nejméně tří) úrovní (například centrum sub-centrum a vesnice). Stejně tak na základě nezávislé analýzy otisků pečetí a dalších administrativních dokladů zjistili, že koncept státu je možné uplatnit v okamžiku, kdy vedle vůdce (pozdějšího krále) existují prostředníci (pozdější členové dvora a ministerští úředníci), kteří zprostředkovávají rozhodnutí na další (třetí, případně další) úroveň/úrovně. K tomu se přidává další vlastnost státu ten je a musí být schopen shromažďovat a uchovávat informace prostřednictvím písemného systému a v kritický moment učinit jednotné rozhodnutí, které je pak uniformně realizováno v praxi. Podle tohoto modelu můžeme skutečně hovořit o tom, že v jižní Mezopotámii a jihozápadním Íránu dospěly společnosti na tento vývojový stupeň již na sklonku 4. tisíciletí. Dokončení konceptu vertikality patří mezi další civilizační úspěchy komunikace člověka s okolním světem. V okamžiku, kdy si člověk uvědomí třetí rozměr, definitivně se oprošťuje od pozemského pojetí svého bytí a svého já. Začíná jeho komunikace s bohy, s vesmírem a jako o závod se začínají rozvíjet mnohé teologické koncepce vysvětlující jeho místo ve světě, který ho obklopuje. 114

5 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA Dalším důležitým rysem námi zkoumaného období je převládající cyklické pojetí času. To bylo v těchto civilizacích přímo podmíněno jejich závislostí na sledování sezónních cyklů, rozvodňování řek a s tím spojených doprovodných fenoménů. Osovost neboli lineární pojetí civilizačního pokroku nalézáme teprve tehdy, když se nová civilizační centra díky novým technologiím oprošťují od přímé závislosti na přírodních fenoménech. Civilizace, klimatické změny a přírodní katastrofy Není pochyb o tom, že civilizace vznikaly a zanikaly zejména díky vnitřní dynamice a interakci se svým okolím. Vesměs vždy je možné identifi kovat komplexní vnitřní příčiny a dlouhodobé procesy (nikdy nejde o JEDNU příčinu, jež vysvětlí vše), které civilizaci přivedly na vrchol nebo k úpadku. Poslední výzkumy zaměřené na tzv. globální klimatické změny na planetě Zemi však také ukazují přes veškeré své aktuální nepřesnosti a nedostatky, že tzv. náhlé události, velké a zásadní proměny klimatu, jsou často shodné s civilizačními a kulturními úpadky (kolapsy, chceme-li) (srovnej Ascot 2005). Jedná se o jeden z externích faktorů, který může hrát zásadní roli v případě, že daná civilizace není již vnitřně natolik konsolidovaná, že se s vnějším stresem dokáže vyrovnat. Pro časovou osu analyzovanou v tomto příspěvku jsou to jevy, které nastaly kolem let , 2200, 1650 a V mnoha případech můžeme právě v těchto obdobích velmi snadno najít množství dokladů pro náhlý úpadek četných lidských společenství. Náhoda? Zřejmě nikoliv. Zatímco časová údobí , 2200 a 1200 mají skutečně globální povahu, kdy došlo k zásadní vlně sucha (případně silným dešťům), doba kolem roku 1650 je údobím, kdy vybuchla sopka Théra, která zásadním způsobem ovlivnila oblast východního Středomoří (Blunier et al. 1995; O Brien et al. 1995; Driessen, MacDonald 2000; Anderson, Goudie, Parker 2013). Tyto události se vesměs vždy staly zásadním zátěžovým testem schopnosti člověka vyrovnat se s nepříznivou situací způsobenou vnitřními i vnějšími faktory, vyrovnat se s nefunkčním společenským systémem, který s sebou nevyhnutelně přinášel velký a náhlý propad životní úrovně a znalostí. Zároveň ho nutily hledat cesty, jak vybudovat systém nový, stojící na nových pilířích. Jedno ze základních poučení, které totiž plyne ze studia minulých a současných civilizací je, že systém pozbývající své funkčnosti je nereformovatelný a nevyhnutně jeho nositele čeká náhlý a zásadní propad komplexity (složitosti) čili to, čemu se poněkud zjednodušeně říká obvykle kolaps (Tainter 2009). 115

6 CIVILIZACE A DěJINy Vzestup ve stínu pyramid: říše faraonů Čtvrté tisíciletí je doba, kdy se první civilizace nacházejí teprve pod horizontem. Přesto nebo právě proto je to tato doba, kdy se vytvářejí jejich základy (ke starověkému Egyptu lze doporučit Helck 1987; Shaw, ed. 2003; Trigger et al. 2005; Wilkinson 2010). V Egyptě již proběhla vlna osidlování populací v nilském údolí. Tyto populace přicházely z postupně vysychající Západní pouště a z jihu, ale také z Předního východu (zejména v případě severní části země a Fajjúmské oázy). V Egyptě v této době dominuje tzv. nagádská kultura (Nagáda I, II a III), kterou je možno charakterizovat jako poslední předstupeň na cestě k teritoriálně sjednocenému státu. Pro tuto kulturu jsou již charakteristická vysoce rozvinutá ekonomická a kultovní centra. Mezi nimi vyniká Hierakonpolis, město situované v jižním Egyptě, které sestávalo z velké sídelní aglomerace a několika komplexů pohřebišť s chrámy. Objevují se specializované rituální okrsky a hrobky tehdejších vládců se vyznačují značným stupněm symbolismu zahrnujícím propracovanou pohřební výbavu a pohřby zvířat symbolizující porobení nepřátelských sil. Společnost je již sociálně značně rozrůzněná, což dokazují zejména hroby lišící se stupněm bohatosti výbavy. Na konci 4. tisíciletí se pak objevují v Abydu hrobky prvních skutečných panovníků. Archeologické nálezy ukazují, že již tehdy existoval dálkový obchod a rodila se monumentální kamenná architektura. Znač - ného pokroku dosáhlo i dvoj- a trojrozměrné umění. Objevují se i počátky písma. Ve třetím tisíciletí došlo na území Egypta ke zrodu prvního terito - riálního státu v historii této planety. Vláda prvních panovníků je založena na příslušnosti k rodině vládce a na demonstraci výlučnosti i prostřednictvím lidských obětí v okamžiku smrti panovníka. Rozvíjí se zahraniční obchod a egyptský stát organizuje vojensko-obchodní výpravy do přilehlých oblastí Núbie, Východní a Západní pouště a na Přední východ, kde po jistou dobu existují i jeho obchodní kolonie. Vrcholu dosahuje Egypt v době tzv. Staré říše ( , viz Bárta 2008). V té době má egyptský stát zhruba jeden milion obyvatel, disponuje vyspělým písmem, propracovaným daňovým systémem a je schopen akumulovat značný ekonomický potenciál, který zčásti investuje do veřejných projektů. Ty sestávají vedle budování zavlažovacích a odvodňovacích kanálů zejména ze symbolických staveb, pyramidových komplexů. Jejichž prostřednictvím stát, tedy egyptský faraon, zajišťuje zdroj obživy pro zhruba čtvrtinu populace. Kolem roku 2700 vzniká první pyramidový komplex postavený z kamene panovníka Džosera v Sakkáře. Postupně vznikají další monumentální stavby králů pyramidové komplexy na lokalitách v Abúsíru, Sakkáře a Gíze. Jejich stavba 116

7 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA a provoz umožňují státu přerozdělovat značnou část svého ekonomického potenciálu mezi obyvatelstvo, a tak většinu populace motivovat k budování vysoce heterogenního společenského systému. Dominant - ním náboženstvím je víra ve slunečního boha Rea, který je na politické úrovni identifikován s otcem staroegyptských panovníků. V průběhu 23. století je stát postupně vyčerpáván nárůstem moci nezávislých úředníků a jejich rodin, nárůstem byrokracie a nekontrolovanými mandatorními výdaji, což nakonec vede, v době zásadního zhoršení klimatu, k zániku Staré říše. Po dvou stoletích ekonomického a politického propadu vzniká kolem roku 2000 Střední říše, která vychází z vývoje na konci Staré říše a panovník v tomto období opírá svou autoritu o mocné provinční rodiny, které mu poskytují tolik potřebnou autoritu a politickou stabilitu. Říšským bohem se stává bůh Amon, jehož hlavní kult je situován do oblasti Théb, odkud také vyšli první vládcové tohoto období. Kolem roku 1760 končí i tato říše, zřejmě z důvodu krize nástupnictví po smrti několik desetiletí vládnoucího Amenemheta III. Na trůn se tak dostává jeho dcera Sebeknofru a Egypt se noří do období opětovné vnitřní nestability a rozpadu, severní část země je postupně infiltrována asijským etnikem. Kolem roku 1630 dobývají severní část Egypta Hyksosové, asijské kmeny z hor v Libanonu. K jejich migraci a hledání nových zdrojů obživy, zdá se, mohla zásadním způsobem přispět erupce sopky Théra ve východním Středomoří, která měla devastační účinek na celou oblast a je v současné době datována díky letokruhům do roku Poměrně lehkého vítězství nad Egypťany dosáhli díky technologické převaze využíváním principu kola pro vybudování bojového jezdectva a novými typy zbraní. Jejich vláda však netrvala dlouho. Po roce 1520 vzniká tzv. Nová říše, trvající do roku V tomto případě se jednalo o skutečnou velmoc tehdejšího světa, která se dokázala vyrovnat i se závažnou klimatickou změnou kolem roku V této době byl dovršen přechod moci od panovníka ke kněžím jako výlučným zástupcům bohů na zemi, zejména pak boha Amona. Proto se také nejhonosnějšími symbolickými stavbami stávají staroegyptské chrámy, které můžeme dodnes studovat v Luxoru. Amenhotep III. a jeho syn Amenhotep IV. Achnaton se pokusili jejich značnou moc a ekonomickou i politickou autonomii omezit a zlomit. Achnaton šel tak daleko, že nechal uzavřít chrámy v zemi a založil si nové sídelní město. Prohlásil se rovněž za jediného, kdo je schopen s jediným božstvem, slunečním kotoučem Atonem, komunikovat. Zkáza a politický rozvrat na sebe nenechaly dlouho čekat a výsledkem byl jeho nejasný odchod ze scény a krátce poté i vymizení jeho rodiny a nástup vojenské dynastie ramessovců. 117

8 CIVILIZACE A DěJINy Egypt je v této době významným politickým hráčem na Předním východě, jak dokazuje mimo jiné i tzv. Amarnská korespondence. Ramesse II. se v roce 1274 utkal s chetitskou říší u Kadeše a výsledkem byl vznik první mírové smlouvy na světě. Na přelomu 12. a 11. století se Egypt víceméně úspěšně vyrovnává v důsledku klimatické změny jak s invazí libyjských kmenů od západu, tak o něco později (za Ramesse III.) s invazí tzv. mořských národů, která byla součástí značných etnických proměn ve východním Středomoří, jíž padla za oběť i slavná Troja roku 1184 nebo mykénská civilizace (Obr. 2). Přesto, že Egypt tento náraz přestál, během století zaniká i Nová říše. V důsledku přestálých krizí se do popředí dostává opět klér boha Amona, dochází k postupnému rozpadu státu, velkému nárůstu inflace i k prvním velkým stávkám doloženým poprvé z této doby. Tento Velký úpadek se však stane nezbytným předpokladem pro nástup nejstaršího monoteistického náboženství a vytvoří podmínky pro první globalizační procesy na této planetě, které začnou působit v průběhu 1. tisíciletí. Zároveň s tím také lidstvo učiní zásadní krok k novému fenoménu: lineárnímu pojetí času a dějin, které postupně začne vytlačovat původní cyklický koncept. Obr. 2. Ramesse III. poráží mořské národy, Medínit Habu, Luxor. (Foto M. Bárta) Civilizace z Meziříčí : Mezopotámie Vedle Egypta byla Mezopotámie téměř vždy na špici civilizačního vý - voje. Od pre-neolitického Jericha až po první městské státy 4. tisíciletí šlo vždy o oblast, která patřila mezi první v oblasti výroby keramiky, 118

9 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA domestikace zvířat i rostlin a konečně také v oblasti nárůstu spole - čenské komplexity, vývoje písma, písemnictví, administrativy nebo monumentální architektury (viz Postgate 1992; Oppenheim 2001; Van de Mieroop 2004). Na přelomu 5. a 4. tisíciletí dochází v jihozápadní Asii k zásadnímu zlomu: hustá síť menších vesnic soustředěných podél vodních toků se mění do hierarchizovaných sídelních struktur, kde vždy určité oblasti dominuje jednoznačně větší a sofistikovanější osídlení. Podle G. Alga - zeho tomu tak bylo proto, že dolní toky řek Eufrat a Tigris svou záplavovou činností poskytovaly výjimečné podmínky pro intenzifikaci zemědělské výroby, za předpokladu, že hustota obydlených sídel dosáhla potřebné kritické hranice. Neméně důležitá byla možnost tyto řeky využívat pro dálkový obchod a výměnu zboží. Obchod samozřejmě vedl velmi záhy k diferenciaci jednotlivých oblastí a upřednostňoval komunity ovládající aluviální pláně Eufratu a Tigridu. Důsledkem byl mimo jiné vznik města Uruk (bibl. Erech), který již kolem roku 3800 měl populaci čítající lidí. Město bylo postavené z nepálených cihel, ale jeho obyvatelé sestávali kromě vládnoucí elity a kněží i z mnoha spe - cialistů na výrobu keramiky, obráběčů kovů, kovotepců, zemědělců, pastýřů, rybářů a výrobců cihel. Dochází k tomu, že zaniká jemně zdobená keramika a místo ní se začínají vyrábět především hrubé hrnce sloužící ke standardizaci dávek obilí jako platby za práci a k obětování ve chrámech. Tak jak postupoval symbolický vývoj společnosti a byly vynalézány nové komunikační kanály, keramika tuto funkci ztrácí. Na sklonku 4. tisíciletí má Uruk již na obyvatel. Na 12 m vysoké platformě také vzniká tzv. Bílý chrám, cihlový, bíle omítnutý sakrální komplex, který musel představovat ústředí tehdejšího duchovního života urucké komunity. Uvnitř se nacházely oltáře a obětní stoly a svým způsobem se jedná o jeden z prvních dobře dochovaných předchůdců pozdějších zikkuratů. Podobně jako v Egyptě dochází k dalšímu velkému vývojovému skoku na přechodu 4. a 3. tisíciletí. Do doby klademe obvykle tzv. raně dynastickou dobu, jež se nesla ve znamení sumerských států, kterých bylo přibližně 13 a jejich celková populace čítala přibližně obyvatel. Patřily sem zejména Lagaš/Gírsu, Ur, Uruk, Umma, Nippur, Šuruppak a Kiš (Obr. 3). Z politického hlediska byla největším centrem Kiš, z náboženského pak Nippur s kultem obecně uctívaného boha Enlila. Přestože tato města netvořila žádný centralizovaný stát, spojovala je stejná kultura, jazyk, písemný systém a technologické znalosti vozu s koly, lodí s plachtami, hrnčířský kruh a umění zpracovávat kovy, stejně jako stavba zikkuratů a cihlových platforem. Sumerové používali tzv. klínové písmo, kterým se psalo tak, že špička rákosového pera byla obtiskována do vlhké hliněné tabulky. Tyto tabulky pak byly 119

10 CIVILIZACE A DěJINy Obr. 3. Sumerský panovník Gudea z Lagaše, starověký Sumer. (Louvre, foto M. Bárta) 120

11 ZRyCHLOVÁNÍ TEMPA vypáleny a získaly tak trvanlivost keramiky, proto se dochovaly v obrovském počtu a je smutnou pravdou, že valnou část z nich dodnes nikdo řádně nezpracoval. V průběhu 3. tisíciletí můžeme sledovat postupné budování zavlažovacích kanálů v důsledku upadajících záplav na dolních tocích Eufratu a Tigridu a postupné zasolování půdy. To vedlo k rostoucímu sociálnímu napětí, které se projevovalo zejména mezi králem a jeho dvorem na straně jedné a kněžími představujícími chrámové hospodářství na straně druhé. Stejně tak rostl nepokoj mezi vládnoucí vrstvou a ovládanými. Jako typický příklad ostré sociální diferenciace můžeme použít senzační objev královských hrobů v Uru, který v letech učinil Leonard Woolley. Celkem zde nalezl 16 bohatě zdobených hrobek členů vládnoucí rodiny, které přetékaly zlatými a stříbrnými šperky, drahokamy, helmicemi, zbraněmi, nádobami, tažnými vozy a usmrcenými tažnými zvířaty a lidskými oběťmi mužů i žen, čítajících až 80 jedinců v jednom hrobě. Není pochyb o tom, že tato dlouhodobá praxe nemusela nutně vzbuzovat u všech vrstev obyvatelstva pouze nadšení. I když na druhé straně nelze podceňovat ani nábožensko-rituální smysl těchto nám tak vzdálených obřadů, jež mohly mít pro mysl tehdejších obyvatel mimořádný význam, protože sloužily pro udržení kosmického pořádku a stability, na kterou dohlížel svět bohů. Narůstající politický a ekologický a tím pádem hospodářský tlak vedl k bojům mezi jednotlivými městskými státy. Urukaginova Lagaš tak padla za oběť válce s ummským Lugalzagesim, který na čas získal pod svou kontrolu i další středobabylonská města a na několik let vytvořil velice nestabilní politický útvar, jenž neměl mít dlouhého trvání. To byla také labutí píseň sumerských států. Jejich dědictví je však mnohem hlubší povahy. Ačkoliv si to většina z nás neuvědomuje, Sumerové byli národem, který vytvořil předchůdce příběhu biblické potopy. V jejich případě to je panovník Ziusudra, který je varován před potopou, postaví velkou bárku, na které zachrání sebe, rodinu a zvířata. Za to je odměněn bohy nesmrtelností. Sumerům vděčíme i za geniální epos o Gilgamešovi, mytickém vládci Uruku, jenž měl být vládcem, který kolem města postavil hradby. Hlavním motivem eposu je však hledání smyslu života a nesmrtelnosti. Nestability sumerských městských států využil vládce města Akkad ve střední Mezopotámii Sargon (zvaný Akkadský, asi ) a postupně si je podmanil. Jeho říše nakonec zahrnovala dnešní území Sýrie na západě, na jihu sahala až k Perskému zálivu a na východě k Elamu. Zajistil si tak kontrolu nad mnoha obchodními stezkami, přístavy a především pohybem luxusního zboží a surovin. Zanedlouho se však i tato říše založená na vojenské správě zhroutila pod nápory kočovných Amoritů ze severu a Gutejců z východu v průběhu 22. století. 121

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLO základní jednotka osídlení každé obydlené místo, včetně příslušných ploch, které jsou jeho obyvatelstvem bezprostředně využívány výsledek spolupůsobení

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I.

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I. Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš I. Kniha Genesis - opakování Jaké pojmy spjaté s nejstaršími biblickými příběhy jsou ukryty na následujících

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Babylón. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Babylón Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012?

Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? Končí mayský kalendář opravdu 21.12.2012? JAN VONDRÁK, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Mayská civilizace na území dnešního Mexika, měla vyspělou matematiku, zemědělství, budovala obřadní náboženská střediska

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz.

Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Cheops dospěl k takovému stupni špatnosti, že dal v peněžní tísni svou dceru do nevěstince a přikázal jí, aby opatřila co nejvíce peněz. Kolik, to mi neřekli. Ona otcův příkaz splnila, sama pak se rozhodla,

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Název: 2. Osídlení Asie

Název: 2. Osídlení Asie Název: 2. Osídlení Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 4. (2. ročník

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Saharská Afrika. Obr. 1

Saharská Afrika. Obr. 1 Saharská Afrika Obr. 1 Státy: Mauritánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán (2012) Obyvatelstvo: Arabové, Černoši - časté nepokoje, většinou kvůli náboženským otázkám Příroda: Sahara Sahel (= savany

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Rregionální zeměpis PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet

Vysoká škola finanční a správní, Kladno. Aplikační software I zápočet Vysoká škola finanční a správní, Kladno Aplikační software I zápočet SEDM NOVÝCH DIVŮ SVĚTA LUCIE DVOŘÁKOVÁ SEDM DIVŮ SVĚTA Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států

Období starověku obecně Rozpětí starověku 4000 375 476-529 Přehled staroorientálních států Období starověku obecně život ve městech má vliv na společnou dělbu práce a vznik společenských rozdílů založeno na chrámovém (později palácovém) hospodářství, kdy kněz má na starosti svou obec, je představitel

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

59.Afrika oblasti Afriky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

KONDRATĚVŮV CYKLUS A SOUVISEJÍCÍ TEORIE

KONDRATĚVŮV CYKLUS A SOUVISEJÍCÍ TEORIE KONDRATĚVŮV CYKLUS A SOUVISEJÍCÍ TEORIE Osnova přednášky: 1. Kondratěvův cyklus 2. Teorie vysvětlující Kondratěvův cyklus: - Inovační teorie - Kapitálová teorie - Teorie pracovní síly - Teorie demografická

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Sekunda 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ipad Právo a

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více