Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č.4. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman"

Transkript

1 Přítomni: Zápis č.4 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne , konaného od hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, MUDr. Jan Kocourek, Zdeněk Kollar, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Petr Mádl, Ing. Bohumil Ondřich, Hana Rabenhauptová, Václav Rosa, Ing. Vojtěch Toman, Mgr. Alexandr Zikmund, Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich (tajemník MěÚ, vedoucí odborů a příslušní pracovníci MěÚ, občané) Omluveni: MUDr. Milan Bolek, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Ing. Robert Zeman Program: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Změna směrnice o tvorbě a použití sociálního fondu 4. Sloučení Mateřské školy Prachatice I a Mateřské školy Prachatice II ke dni Zřizovací listina Městské knihovny Prachatice 6. Odměňování neuvolněným členům Zastupitelstva města Prachatice 7. Různé a) Odkoupení pohledávky Pragobanka a.s. (ručení za úvěr ATS) Bod č.1 Zahájení Jednání Zastupitelstva města Prachatice zahájil a jeho průběh řídil starosta města Ing. Jan Bauer. Seznámil přítomné s programem, určil ověřovatele zápisu a zapisovatele a navrhl složení návrhové komise. Předložené návrhy včetně uvedeného pořadu jednání byly schváleny. Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: RNDr. Jana Krejsová PaedDr. Jan Klimeš Ladislav Velich Zdeněk Kollar Mgr. Pavel Fencl Eva Podlahová 1

2 USNESENÍ č.16/2003 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování schvaluje - výše uvedený program; (17/0/0) - navržené složení návrhové komise (15/0/2) Předložil: Ing. František Štěpán Bod č.2 Majetkové a finanční otázky 1/ Záměr stanoven RM dne , vyvěšen : Žádost o prodej stavební parcely KN číslo 2338/1 (316m 2 ) a parcely KN číslo 830/41 (164m 2 ) k.ú. Prachatice. Žádají: MVDr. Petr a Alice Hrabákovi, Menšíkova 1156, Prachatice souhlasí s prodejem stavební parcely KN číslo 2338/1 (316m 2 ) a parcely KN číslo 830/41 (164m 2 ), k.ú. Prachatice. Za cenu: pozemek pod stavbou 150,-Kč/m 2, ostatní 100,-Kč/m 2. 2/ Záměr stanoven RM dne , vyvěšen : Žádost o prodej části parcely KN číslo 628/1, k.ú. Prachatice. Žádá: Miloš Vachtfeitl, Na Sadech 644, Prachatice souhlasí s prodejem parcely KN číslo 628/180, o výměře 163 m 2, k.ú. Prachatice, dle geometrického plánu číslo /2003. Za cenu: 100,-Kč/m 2. 3/ Záměr stanoven RM dne , vyvěšen : Žádost o prodej stavební parcely KN číslo 2338/2, k.ú. Prachatice, o výměře 316 m 2 a ostatní plochy KN číslo 830/34, o výměře 165 m 2, k.ú. Prachatice, v areálu horních kasáren. Žádají: Jiří a Věra Velhartických, Pražská 14, Vlachovo Březí souhlasí s prodejem stavební parcely KN číslo 2338/2 o výměře 316 m 2, k.ú. Prachatice a ostatní plochy KN číslo 830/34, o výměře 165 m 2, k.ú. Prachatice. Za cenu: 150,- Kč/m 2 pod stavbou, ostatní 100,- Kč/m 2. 2

3 4/ Záměr stanoven RM dne , vyvěšen : Žádost o prodej stavební parcely KN číslo 2338/3, k.ú. Prachatice, o výměře 316 m 2 a ostatní plochy KN číslo 830/44, k.ú. Prachatice, o výměře 123 m 2 v areálu horních kasáren. Žádají: Štěpán a Jitka Šádkovi, Budovatelská 1080, Prachatice souhlasí s prodejem stavební parcely KN číslo 2338/2 o výměře 316 m 2, k.ú. Prachatice a ostatní plochy KN číslo 830/34, o výměře 165 m 2, k.ú. Prachatice. Za cenu: 150,-Kč/m 2 pod stavbou, ostatní 100,-Kč/m 2. 5/ Záměr stanoven RM dne , vyvěšen : Žádost o prodej vodojemu se stavební parcelou KN číslo 444 (95 m 2 ) za účelem zásobování Léčebného centra sv. Markéty VITALCENTRUM vodou a přilehlých parcel KN číslo 1061/2 (4873 m 2 ) a KN číslo 1062/2 (876 m 2 ), všechny k.ú. Prachatice, Žádá: Léčebné centrum sv. Markéty a.s., Ing. Petr Mádl, Lázně 117, Prachatice stahuje tento bod z pořadu jednání. 6/ Žádost projednána RM dne : Projednání bezplatného převzetí vodovodního řadu po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí do majetku Města Prachatice od Léčebného centra sv. Markéty, a.s. (Napojení šachta ulice Jabloňová - na parcelách KN číslo 943/1, KN číslo 948, KN číslo 950, KN číslo 1510/1, KN číslo 1578/2 a KN číslo 1618/4 v majetku města a dalších parcelách v majetku právnických a fyzických osob, všechny k.ú. Prachatice). Předávající: Atelier GEMMA, Ing. Vlastimil Houf, U Malše 20, České Budějovice v zastoupení Léčebného centra sv. Markéty, a.s. souhlasí s bezplatným převzetím vodovodního řadu po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí do majetku Města Prachatice od Léčebného centra sv. Markéty, a.s. 7/ Záměr stanoven RM dne , vyvěšen : Žádost o prodej parcely KN číslo 558/7 o výměře 400 m 2, k.ú. Prachatice za účelem zřízení zahrady. Žádají: Tomáš Čoudek, Pavel Babka, Eva Gajdošová, Zdena Mikšíková, Josef Hřebeček, Marie Hřebečková, Roman Ludačka, Helena Ludačková, všichni bytem Na Vyhlídce 368, Prachatice 3

4 souhlasí s prodejem parcely KN číslo 558/7, o výměře 400 m 2, k.ú. Prachatice. Za cenu: 50,- Kč/m 2. 8/ Rada města tuto žádost projednala na svém zasedání dne : Žádost o prodej parcely PK číslo 1132/1 díl 4, o výměře 992 m 2, k.ú. Prachatice, za účelem zřízení zahrady (pozemek za Klimou). Žádá: Jiří Brotánek, Italská 769, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely PK číslo 1132/1 díl 4, o výměře 992 m 2, k.ú. Prachatice. 9/ Žádost o prodej částí parcel KN číslo 74/1, 142, 951/1, k.ú. Libínské Sedlo. Část pozemku 74/14 by si nechal p. Korytar v pronájmu. Žádá: Josef Korytar, Libínské Sedlo 68, Prachatice Žádost o snížení kupní ceny ze dne Žadatel navrhuje cenu jako u ostatních, tj. 50,- Kč/m 2. souhlasí s prodejem parcely KN číslo 74/24 (579 m 2 ), k.ú. Libínské Sedlo dle geometrického plánu číslo /2001 s bezplatným věcným břemenem práva vedení a údržby vodovodu. Za cenu na 50,- Kč/m 2. 10/ Projednání členství Města Prachatice v honebních společenstvech. a) Lučenice o výměře 21,0309 ha, k.ú. Libínské Sedlo b) Černá Hora o výměře 402,1679 ha, k.ú. Prachatice, Oseky, Kahov, Libínské Sedlo, Zábrdí, Perlovice, Volovice, Stádla, Horní Záblatí c) Staré Prachatice o výměře 501,50 ha, k.ú. Prachatice a Staré Prachatice d) Pozemkový fond o výměře 51,9179ha k.ú.libínské Sedlo e) Blanice Záblatí o výměře 33,8987 ha, k.ú. Libínské Sedlo Zastupitelstvo po projednání a hlasování (17/0/0) souhlasí s členstvím Města Prachatice podle zákona č. 59/2003Sb., 449/2001Sb., 320/2002Sb. zákona o myslivosti a zákona č. 128/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů v honebních společenstvech Černá Hora a Staré Prachatice. 11/ Projednání změny Obecně závazné vyhlášky číslo 7/00 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice ze dne v Článku III. Výdaje fondu, odst. 5 v tabulce: změna Názvu/účelu půjčky, titul 03. 4

5 Původní znění (v 1. sloupci tabulky): Název/účel: 03 Změna vytápění z lokálního na plynové a CZT Navrhovaná změna v 1. sloupci tabulky: Název/účel: 03 Změna vytápění z lokálního na plynové, elektrické a CZT - přičemž maximální lhůta splatnosti, maximální úrok, horní hranice půjčky (ve znění dodatku ze dne ) zůstanou nezměněny. Zastupitelstvo města po projednání s hlasování (17/0/0) a) souhlasí se změnou Obecně závazné vyhlášky č. 7/00 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Prachatice Článku III. Výdaje fondu, odst. 5, v 1. sloupci tabulky: Název/účel půjčky, titul 03 dle předloženého návrhu tj. 03 Změna vytápění z lokálního na plynové, elektrické a CZT ; b) stanovuje účinnost změny dnem vyhlášení. 12/ Návrh na odpis pohledávky dluhu na nájemném a vyúčtování služeb po zemřelé paní Aleně Pavlíčkové ve výši ,50 Kč. Navrhuje: MSDB s.r.o., Za Baštou 394, Prachatice souhlasí s odpisem pohledávky dluhu na nájemném a vyúčtování služeb po zemřelé paní Aleně Pavlíčkové ve výši ,50 Kč. 13/ Žádost o schválení splátkového kalendáře splácení uložené pokuty ve výši 7.500,- Kč dle předloženého návrhu za přestupek dle 22 odst. 1 písm. f) v souběhu s 30 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Žadatel v dubnu 2003 nastupuje k výkonu základní vojenské služby. Žádá: Václav Pospíšil, nám. Přátelství 660, Prachatice Návrh splátkového kalendáře: do ,- Kč 04/ /2004 (ZVS) 1.800,- Kč (12 měsíců x 150,- Kč) od 04/2004 do úplného zaplacení 500,- Kč (9 měsíců) měsíc-poslední splátka: 200,- Kč celkem: 7.500,- Kč schvaluje splátkový kalendář splácení uložené pokuty ve výši 7.500,- Kč dle předloženého návrhu s úrokem ve výši diskontní sazby. 14/ Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem výměny sklepní zdi poškozené při povodni v srpnu Žádají: Josef a Marie Grillingerovi, Stádla 19, Kahov 5

6 ,- Kč za účelem opravy domu čp.19, Stádla výměny sklepní zdi poškozené při povodni v srpnu / Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem opravy střešního pláště domu č.p. 400, Rumpálova ulice v Prachaticích. Žádá: Šárka Mrázová, Sokolovská 569, Prachatice ,- Kč za účelem opravy střešního pláště domu č.p. 400, Rumpálova ulice v Prachaticích. 16/ Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem změny vytápění bytu v domě č.p. 99 v Dlouhé ulici v Prachaticích z lokálního na elektrické. Žádá: Petr Jiruš, Dlouhá 99, Prachatice ,- Kč za účelem změny vytápění bytu v domě č.p. 99, v Dlouhé ulici v Prachaticích z lokálního na elektrické. 17/ Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem rekonstrukce střešní krytiny, střešních oken, klempířských prvků rodinného domu č.p. 32, ul. Šeříková v Prachaticích. Žádají: Mgr. Bohumil a Zdeňka Vlčkovi, Šeříková 32, Prachatice ,- Kč za účelem rekonstrukce střešní krytiny, střešních oken, klempířských prvků rodinného domu č.p. 32, ul. Šeříková v Prachaticích. 18/ Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem opravy rodinného domu č.p. 283, ul. Nádražní v Prachaticích, poškozeného při povodních v roce Žádá: Alena Bínová, Nádražní 283, Prachatice ,- Kč za účelem opravy rodinného domu č.p. 283, ul. Nádražní v Prachaticích, poškozeného při povodních v roce

7 19/ Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem rekonstrukce rodinného domu č.p. 600, ul. Volovická v Prachaticích přístavba, výměna oken, zateplení objektu, nová fasáda, nová střešní krytina. Žádají: Ing. Josef a Jiřina Pavlíčkovi, Volovická 600, Prachatice ,- Kč za účelem rekonstrukce rodinného domu č.p. 600, ul. Volovická v Prachaticích výměna oken, zateplení objektu, nová fasáda, nová střešní krytina. 20/ Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem opravy rodinného domu č.p. 278, ul. Nádražní v Prachaticích, poškozeného při povodních v roce Žádá: Václav a Božena Šrámkovi, Nádražní 278, Prachatice ,- Kč za účelem opravy rodinného domu č.p. 283, ul. Nádražní v Prachaticích, poškozeného při povodních v roce / Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem rekonstrukce domu č.p. 133, ul. Horní v Prachaticích nová fasáda, nová střecha, změna vytápění z lokálního na plynové. Žádají: Ing. Ladislav a Ludmila Boškovi, nám. Přátelství 688, Prachatice ,- Kč za účelem rekonstrukce domu č.p. 133, ul. Horní v Prachaticích nová fasáda, nová střecha, změna vytápění z lokálního na plynové. 22/ Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem zateplení části severní fasády domu č.p. 809, ul. Topolová v Prachaticích. Žádá: Josef Pavličík, Topolová 809, Prachatice (za spoluvlastníky domu č.p. 809, ul. Topolová, Prachatice) ,- Kč za účelem zateplení části severní fasády domu č.p. 809, ul. Topolová v Prachaticích. 23/ Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Města Prachatice ve výši ,- Kč za účelem výměny části oken domu č.p. 188, ul. U Stadionu v Prachaticích. 7

8 Žádají: Ing.Ladislav Kraus, Marie Krausová, U Stadionu 188, Prachatice ,- Kč za účelem opravy domu č.p. 188, ul. U Stadionu v Prachaticích výměna oken. 24/ Žádost o poskytnutí finančního příspěvku podíl Města Prachatice na instalaci kabelové televize, která bude umístěna v sále u operačního střediska územního odboru. V tomto sále bude zasedat bezpečnostní rada i krizový štáb Města Prachatice v případě mimořádných událostí a případných havárií na území města Prachatice. Podíl činí ,- Kč. Žádá: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, pplk. Vladislav Ženíšek, ředitel schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na instalaci kabelové televize HZS Prachatice. 25/ Projednání předkupního práva Města Prachatice k nemovitostem bývalé hasičské zbrojnice v Lázeňské ul., v Prachaticích. Hasičskou zbrojnici tvoří soubor nemovitostí, jejichž část je v majetku Města Prachatice a část je v majetku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Předkupní právo se týká následujících nemovitostí v majetku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje k.ú. Prachatice: objekt se stavební parcelou KN číslo 1983 parcela KN číslo 1113/1 objekt na stavební parcele KN číslo 414/1 včetně části parcely PK 1113/8 Navrhuje: Město Prachatice souhlasí s předkupním právem pro Město Prachatice (dle přiloženého výpisu z katastru nemovitostí) k nemovitostem v majetku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje k.ú. Prachatice (objekt bývalé hasičské zbrojnice Lázeňská ul., Prachatice): objekt se stavební parcelou KN číslo 1983 parcela KN číslo 1113/1 objekt na stavební parcele KN číslo 414/1 včetně části parcely PK 1113/8 Bod č.3 Změna směrnice o tvorbě a použití sociálního fondu Předložil: Ing. František Štěpán 8

9 1. návrh (Ing. Ondřich) - stanovit splatnost půjčky maximálně na 4 roky. hlasování (2/9/6) návrh neprošel 2. návrh (Ing. Ondřich) - poskytnout další půjčku až po splacení předchozí půjčky. hlasování (17/0/0) schváleno USNESENÍ č.17/2003 schvaluje - dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích paragraf 84 odst. 2 písmeno d) navržené úpravy směrnice pro užití prostředků sociálního fondu s tím, že v článku se v podmínkách poskytnutí půjčky doplňuje v bodě 5 Půjčku může pracovník obdržet jednou za tři roky, nejdříve však po uhrazení předchozí půjčky. Bod č.4 Sloučení Mateřské školy Prachatice I a Mateřské školy Prachatice II ke dni Předložila: Mgr. Růžena Štemberková USNESENÍ č.18/2003 schvaluje a) s účinností od sloučení příspěvkové organizace Mateřské školy Prachatice I, Krumlovská 223, IČO s příspěvkovou organizací Mateřské školy Prachatice II, Skalka 180, IČO , Název příspěvkové organizace po sloučení obou příspěvkových organizací bude Mateřská škola Prachatice. Na Mateřskou školu Prachatice přecházejí dnem všechna práva a povinnosti příspěvkové organizace slučované, b) dodatek zřizovací listiny Mateřská škola Prachatice; ruší - k zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřské školy Prachatice II, Skalka 180 ukládá - Mgr. Růženě Štemberkové, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu - předložit žádosti o změnu v síti škol, předškolních zařízení MŠMT k rozhodnutí a dále žádost o změnu a výmaz v zápise na Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích; pověřuje - Mgr. Růženu Štemberkovou, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu - zveřejněním změn v Ústředním věstníku České republiky v souladu s 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 9

10 Předložila: Mgr. Růžena Štemberková Bod č.5 Zřizovací listina Městské knihovny Prachatice USNESENÍ č.19/2003 schvaluje - zřizovací listinu Městské knihovny Prachatice ukládá Mgr. Růženě Štemberkové, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu - předložit žádost o změnu v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury, odboru umění a knihoven a dále předložit žádost o změnu v zápise na Obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích; pověřuje Mgr. Růženu Štemberkovou, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu - zveřejněním změn v Ústředním věstníku České republiky v souladu s 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Bod č.6 Odměňování neuvolněným členům Zastupitelstva města Prachatice Předložil: Ing. Karel Pašek USNESENÍ č.20/2003 schvaluje - měsíční odměny neuvolněným členům rady města, členům zastupitelstva města, předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, členům výborů zastupitelstvu města a komisí rady města, podle nařízení vlády č.37/2003 Sb. tak, jak je uvedeno v příloze č.1 se zaokrouhlením ve smyslu 3 odst. 3 nařízení vlády č.37/2003 Sb. Bod č.7 Různé a) Odkoupení pohledávky Pragobanka (ručení za úvěr ATS) Předložil: Ing. František Štěpán USNESENÍ č.21/2003 souhlasí - dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 85 písm. i) s odkoupením pohledávky v částce ,- Kč od firmy F.C.A. a.s. za cenu maximálně ,- Kč. 10

11 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: - aktuální informace Ing. Mádla a Ing. Bauera o projektu Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. - aktuální informace Ing. Paška ke stěhování Městského úřadu; - informaci Ing. Bauera o bezpečnostní situaci ve městě Prachatice a v regionu obce 3. stupně; - seznam kulturních, sportovních, společenských a ostatních spolků v Prachaticích; - přehled kulturních a společenských akcí na rok 2003; Diskuse: Ing. Ondřich - navrhl přehodnotit ceny prodávaných pozemků (zodpověděl Ing. Bauer ceny byly schváleny asi před půl rokem radou města; tento ceník bude postoupen finančnímu výboru); p. Velich - vznesl připomínku k důvodu nezařazení navrženého člena do komise životního prostředí - dotazoval se na evidenci nasazených botiček Městskou policií (zodpověděl Ing. Bauer policie má několik možností řešení přestupku může být řešen domluvou nebo pokutou, která je pak evidována) PaedDr. Klimeš - dotazoval se na pravdivost informace o vytipování uložiště jaderného odpadu na prachaticku (zodpověděl Ing. Bauer není oficiální stanovisko) - žádal o vysvětlení usnesení rady města k placení obcí 900,- Kč za přestupek Městskému úřadu Prachatice (zodpověděl Ing. Pašek ze zákona je dána povinnost obcí přestupky řešit, pouze na základě uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy tuto agendu zajišťuje pro obce Městský úřad Prachatice a tento servis je zpoplatněn). Tím byl program jednání zastupitelstva vyčerpán. Jednání bylo skončeno v hodin. Ing. Jan Bauer starosta města Ověřovatelé: Zdeněk Kollar Mgr. Pavel Fencl Zapsala: Eva Podlahová 11

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.32. Omluveni: Ing. Miroslav Bojanovský, Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Ivan Říha Zápis č.32 z 32. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 8.11.2005, konaného od 14.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, MUDr.

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č.

Zápis č.34. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Ing. Vladimír Klouda, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha. Program: Bod č. Přítomni: Zápis č.34 z 34. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 16. ledna 2006, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Zápis č.11. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Václav Kuneš, Hana Rabenhauptová, MUDr. Ivan Říha, Ladislav Velich

Zápis č.11. Přítomni: Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Václav Kuneš, Hana Rabenhauptová, MUDr. Ivan Říha, Ladislav Velich Přítomni: Zápis č.11 z 11. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 10.11.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Zápis č.3. Přítomni: Omluveni: Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich

Zápis č.3. Přítomni: Omluveni: Ing. Vladimír Klouda, RNDr. Jana Krejsová, Ladislav Velich Přítomni: Zápis č.3 z 3. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 27.1.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 38. z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 38 z jednání Rady města Prachatice ze dne 25.4.2016, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Omluvena: Ing. Martin Malý, PaedDr. Jan Klimeš, Mgr. Václav Kuneš, Ing.

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 3 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

Zápis č.39. Omluveni: Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Mgr. Alexandr Zikmund

Zápis č.39. Omluveni: Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha, MUDr. František Stráský, Mgr. Alexandr Zikmund Zápis č.39 z 39. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 10. července 2006, konaného od 16.00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ Prachatice, Velké náměstí 3 Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Arafa, Štecher, Dušek, Niedermertl,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 638 / 2009 657 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 9-2009 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 8. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.11.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.11.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25.11.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Zápis č.28. Omluveni: MUDr. František Stráský

Zápis č.28. Omluveni: MUDr. František Stráský Zápis č.28 z 28. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 1.8.2005, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

které se konalo dne 27. února 2003 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

které se konalo dne 27. února 2003 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 4. jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 27. února

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 7 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16. 3. 2016 1 č.j. 3/2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16. 3. 2016 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.3.2016 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.3.2016 20:10

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Zápis č. 12. Program:

Zápis č. 12. Program: Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.12.2016, konaného od 15,00 hodin v prostorách Společenského sálu Národního domu v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Mgr. Hana Bolková

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD ZASTUPITELSTVO MĚSTA KOŠŤANY U S N E S E N Í ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KOŠŤANY KONANÉHO DNE 05.09.2011 OD 16,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Košťany ve 2. patře budovy Přítomno 12 členů

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001.

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. Příloha USNESENÍ z 30. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 5.11.2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Povodňový plán města

Více

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, P.Janouš, I.Zetocha Omluveni: J.Kuklová Zasedání

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 14.3. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis č. 11. Program:

Zápis č. 11. Program: Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.09.2016, konaného od 12,00 hodin v prostorách Společenského sálu Národního domu v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Mgr. Hana Bolková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.04.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek,

Více

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014

Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 41. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 06. 2014 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 21.2.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005

Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Z Á P I S Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 30. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek Ing. Pavel Bartoníček, JUDr. Tomáš

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011

Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zápis z 10. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 7. 9. 2011 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva. Paní Jana Mališová se omluvila. Zasedání zahájil v 19. 00 hod. a řídil

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 1 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.10.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

Pronájem zahrady p. p. č. 907/11 v k. ú. Velká Ves schvaluje Žádost o snížení ceny nájemného nebytových prostor Restaurace Střelnice zamítá

Pronájem zahrady p. p. č. 907/11 v k. ú. Velká Ves schvaluje Žádost o snížení ceny nájemného nebytových prostor Restaurace Střelnice zamítá Jednání Rady města Broumova č. 94 ze dne 30. 8. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, pan Marek, Ing. Pěnkava, PaedDr. Kulhánek, paní Kačerová a Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: MUDr. Veselý. Ověřovatel:

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.06.2010 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin

Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 17 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 31. 03. 2016 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Počet listů dokumentu: 15 Počet příloh: 10 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Libenice uskutečněného dne 5. září 2011 v budově Obecního úřadu od 18 hodin,přerušeného ve 22 hodin a Přítomni 5. září 2011

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 521 / 2009 550 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 3-2009 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 26.3.2009 od 17.00 hodin v

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18.12.2006

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18.12.2006 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18.12.2006 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

které se konalo dne 27. ledna 2005 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V

které se konalo dne 27. ledna 2005 v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 38. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více