Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala: Michala Ellingerová

2 Poděkování: Děkuji PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. za odborné vedení práce a poskytování cenných rad k práci. 2

3 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Třebíči, dne podpis 3

4 OBSAH Úvod DOWNŮV SYNDROM Charakteristika Downova syndromu, historie Fyziologické znaky a vrozené anomálie Downova syndromu Etiologie a formy Downova syndromu Prenatální diagnostika Vývoj a výchova dítěte s Downovým syndromem RODINA A JEJÍ ČLEN S POSTIŽENÍM Výchovné styly v rodině Vztahy mezi lékaři a rodiči Domov a okolí jako zdroje sociálního vývoje Společenská situace rodiny a přijetí dítěte s Downovým syndromem Rodina a dítě s Downovým syndromem MARKÉTA A JEJÍ RODINA Charakteristika výzkumného šetření Vlastní šetření kasuistická studie Závěry z výsledků výzkumu Závěr Resumé Anotace Použitá literatura

5 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině. Myslím si, že je to téma nevyčerpatelné a velmi zajímavé. Mnoho rodin s takto postiženým jedincem se rozhodne ulehčit si situaci tím, že své dítě umístí do ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Obdivuji rodiče, kteří se s tímto problémem vypořádají a snaží se svému dítěti ulehčit jeho nelehkou situaci tím, že si ho nechají doma, věnují mu veškerou potřebou péči a samozřejmě lásku rodiny, kterou nic na světě nenahradí. Narodí-li se dítě s Downovým syndromem, je jeho handicap rozpoznatelný na první pohled. I přesto může takto postižený jedince žít plnohodnotným životem a být vychováván s láskou ve své rodině. V bakalářské práci jsem se zaměřila na problémy spojené s diagnózou Downova syndromu a rodiny s takto postiženým jedincem. Výchozím bodem se mi stala literatura zabývající se touto problematikou a informace od matky, která vychovává dceru s Downovým syndromem. Cílem mé práce je nastínit složitou problematiku jedinců s Downovým syndromem a výchovu takto postižených jedinců v rodině, popsat příčiny postižení a charakteristické rysy tohoto postižení, popsat nelehkou situaci, ve které se rodina po narození handicapovaného dítěte a během jeho výchovy ocitá. Snahou je zachytit vztah mezi rodiči takto postiženého dítěte a lékařů, který někdy bývá rozporuplný. První kapitola je věnována problematice Downova syndromu. Historii Downova syndromu, jeho formám, charakteristickým rysům daného jedince a mnoha dalším zajímavým skutečnostem. Druhá kapitola nazvaná Rodina se věnuje historii rodiny od Pravěku až po Novověk. Dále tomu, jak prožívají rodiče narození handicapovaného dítěte, jak jim mohou pomoci lékaři a blízká rodina a společenské situaci rodin s postiženým členem. V poslední kapitole se zabývám kasuistikou rodiny, která má ve své rodině dívku s Downovým syndromem. Způsob sdělení diagnózy rodičům, jak se s tím vyrovnali nejen oni, ale i jejich další dvě děti a samozřejmě vývojem této dívky s Downovým syndromem. 5

6 1 DOWNŮV SYNDROM 1.1 Charakteristika Downova syndromu, historie Downův syndrom je vrozená porucha způsobená genetickou odchylkou (trisomie, ztrojení 21.chromozomu, relativně častá příčina mentální retardace, provázená i charakteristickými tělesnými projevy (Průcha 2003, s.49). Downova nemoc, Langdon-Downova nemoc, oligofrenie mongoloidní (mongolizmus), oligofrenie kalmycká (z řec. oligoe = skrovný; frén = mysl) vrozené onemocnění způsobené trisomií (v. h.) na 21. páru chromozomů. Postižený má tedy o jeden chromozom více. Příznaky D.n. jsou patrné na zevnějšku: šikmé oči s perzistující řasou vnitřního koutku. Další příznaky D. n. jsou: kulatá hlava, krátké prsty, srdeční vada, příčné rýhování jazyk a výrazná retardace mentální (v. h.). Tyto děti se vyvíjejí velmi pomalu, takže ve věku 20 let, kdy je vývoj prakticky ukončen, dosahují mentálního věku 8-9 let. Prakticky jde vždy o lehčí imbecily nebo těžší debily. Nápadná je jejich láska k hudbě. Často se rodí starším rodičům, u mladších rodičů jde o genetickou poruchu. Otázku nebezpečí pro další potomstvo musí řešit genetická poradna (v. h. prevence genetická) (Sovák 2000, s.75). Historie Downova syndromu Je téměř jisté, že lidé s Downovým syndromem tu byli vždycky. První zaznamenaná podoba osoby s charakteristickými rysy této diagnózy byla nalezena na oltáři v Cáchách v Německu, s datem vzniku 1505 (Selikowitz 2005, s.38). Onemocnění bylo poprvé popsáno v r anglickým pediatrem Johnem Donem. Poznámky o takto nemocných lze najít již v literatuře z 15. a 16. století. V roce 1932 přišel doktor Waardenburg s myšlenkou, že příčinou Downova syndromu by mohla být chromozomální abnormalita. Chromozomální původ nemoci byl doložen v roce Francouzský badatel Lejeune uveřejnil zprávu, ve které uvádí, že v karyotypu těchto jedinců se nachází přebytečný chromozom 21 (Švarcová 2000, s.117). 6

7 Dříve se místo názvu Downův syndrom užíval název mongolismus. Tento název byl podmíněn určitými fyziologickými zvláštnostmi lidí s Downovým syndromem. Mentální retardace a Downův syndrom Downův syndrom, dříve označovaný jako mongolismus, je mezi všemi typy mentální retardace vrozeného původu nejčastější (Blažek 1988, s.5). V literatuře se uvádí, že lidé s tímto syndromem tvoří okolo 10 % všech lidí s mentálním postižením. Většina postižených s touto formou oligofrenie mají charakteristický vzhled, způsobující určitou vnější shodu mezi nimi. Mentální retardace, oligofrenie čili slabomyslnost značí nevyvinutost celé osobnosti s výrazným postižením rozumových schopností. Pojem mentální retardace znamená v překladu opožděnost rozumového vývoje a byl přejat z mezinárodní lékařské nomenklatury dle návrhu Světové zdravotnické organizace v r (Langer 1990, s.7-8). Mentální retardace není jen choroba nebo syndrom, ale široký komplex stavů, které mohou být determinované mnoha faktory biologické, psychické a sociální povahy (Matulay 1982, s.9). Termín mentální retardace znamená opožděnost rozumového vývoje, je odvozen z latinského mens, 2.p.mentis mysl, rozum a retardace z latinského retardatio zdržet, zaostávat, opožďovat. Problémy se stanovením definice mentální retardace jsou od vzniku tohoto termínu (Vítková 2004, s.293). Marie Vítková uvádí ve své knize klasifikaci mentální retardace (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Desátá revize 1993 In Vítková 2004, s.297): Tabulka č.1: Klasifikace mentální retardace F 70 F 71 Lehká mentální retardace IQ se pohybuje přibližně mezi 5-69 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9-12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. Středně těžká mentální retardace IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6-9 let). Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, avšak mnozí se dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnout přiměřené 7

8 F 72 F 73 F 78 F 79 komunikace a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnostem ve společnosti. Těžká mentální retardace IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 ( dospělých odpovídá mentálnímu věku 3-6let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. Hluboká mentální retardace IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybu, komunikaci a hygienické péči. Jiná mentální retardace Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození (nevidomí, neslyšící, nemluvící, autismus, apod.). Nespecifikovaná mentální retardace Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit. Rozumová úroveň dětí s Downovým syndromem odpovídá zpravidla středně těžkému duševnímu opoždění (Marková 1987, s.97). Středně těžká mentální retardace, IQ (F 71) Výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči a i jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděna a omezena schopnost starat se sám o sebe a zručnost. Pokrok ve škole jsou limitované, ale někteří žáci se středně těžkou mentální retardací si při kvalifikovaném pedagogickém vedení osvojí základy čtení, psaní a počítání. Speciální vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost k rozvíjení omezeného potenciálu a k získání základních vědomostí a dovedností (Švarcová 2000, s.28). Vývoj jemné a hrubé motoriky je zpomalen, trvale zůstává celková neobratnost, nekoordinovanost pohybů a neschopnost jemných úkonů. Samostatnost v sebeobsluze je mnohdy částečná a někteří jedinci potřebují pomoc a dohled po celý život (Vítková 2004, s. 299). Rozvoj myšlení a řeči je výrazně opožděn. Myšlení je stereotypní, rigidní, nepřesné, ulpívající na nepodstatných, ale nápadných detailech. Paměť je mechanická a má malou kapacitu. Emocionálně jsou labilní a nevyrovnaní, charakteristický je infantilismus, dráždivost, výbušnost a negativismus. 8

9 V dospělosti jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, jestliže úkoly jsou pečlivě strukturovány a jestliže je zajištěn odborný dohled. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život. Zpravidla bývají plně mobilní a fyzicky aktivní. V této skupině jsou obvykle podstatné rozdíly v povaze schopností. Úroveň rozvoje řeči je variabilní. Někteří jsou schopni jednoduché konverzace. Někteří se nenaučí mluvit nikdy. U většiny lze zjistit organickou etiologii. U značné části je přítomen dětský autismus. Často se vyskytují tělesná postižení a neurologická onemocnění, zejména epilepsie. Někdy je možno zjistit psychiatrická onemocnění (Švarcová, 2000, s.29). Výskyt v populaci mentálně retardovaných je asi 12 % (Vítková 2004, s.299). 1.2 Fyziologické znaky a vrozené anomálie Downova syndromu Celkem je popsáno více jak padesát znaků této choroby. Některé ze zevních znaků: zešikmené oční štěrbiny, kožní kolmá řasa na horním víčku při vnitřním koutku, krátký a často zakřivený malíček u ruky, široká ruka a krátké prsty, zbrázděný a velký jazyk, vyklenuté patro, deformované ušní boltce, široký a plochý kořen nosu, změny ve stavbě hlasivek; tělesná výška většinou pod normálem; růst nohou do délky bývá zpomalen atd. Každý jedinec má jen určitý počet z popsaných znaků (Marková 1987, s.96-97). Downův syndrom není ovšem sériový jev! Jedinci se mezi sebou značně liší; nejen přidruženými vadami (na které někdy až polovina narozených brzy umírá), ale i mentálním výkonem (Blažek 1988, s.5). V minulosti se značná váha přikládala nevýznamným příznakům souvisejícím se syndromem, protože až do roku 1959 neexistovala žádná testovací metoda, pomocí které by bylo možné s definitivní platností stanovit, zda dítě syndrom má, či nemá (Selikowitz 2005, s.40). Řada lidí s Downovým syndromem má hlavu vzadu lehce oploštělou. Tomuto jevu se říká brachycephalia..dětí s Downovým syndromem mívají většinou vlasy jemné a rovné (Selikowitz 2005, s.41,42). Podíváme-li se na dítě s Downovým syndromem zepředu, mívá kulatý obličej. Při pohledu ze strany je profil většinou plochý. Tito jedinci mívají menší nos. Dlouho se tradovalo, že lidé s tímto syndromem mají šikmé 9

10 oči, ale ve skutečnosti mají oči normální tvar, pouze oční víčka jsou úzká a šikmá a ve vnitřním koutku oka je výrazná kolmá kožní řasa (bilaterální epikantus). Uši bývají u jedinců s Downovým syndromem menší. Ústní otvor je o něco menší, než je běžné, jazyk naopak trochu větší. Tato kombinace má za následek, že si některé děti zvyknou občas vyplazovat jazyk (Selikowitz 2005, s.42). Patro v ústech je zpravidla nižší a čelisti jsou malé může to vést k chybnému postavení zubů. Růst zubů bývá opožděn, ale jejich kazivost je relativně nízká. Krk bývá širší a mohutnější. Novorozenci s Downovým syndromem mohou mít na zadní straně krku volnou kůži, ta se ovšem obvykle s růstem vyhladí. Končetiny jedinců s Downovým syndromem mají obvykle normální tvar, ruce a chodidla bývají malé a silné. Asi u poloviny dětí je pozorována pouze jedna rýha přes dlaně. Otisky prstů bývají odlišné oproti normální populaci a v minulosti se jich užívalo jako jedné z metod zjišťování Downova syndromu. Vzhledem k celkové ochablosti vazů mají děti volné klouby, což zpravidla nezpůsobuje větší problémy. Mnoho dětí s Downovým syndromem má slabý svalový tonus, menší svalovou sílu a omezenou koordinaci, což se často zlepšuje v průběhu jejich vývoje (Švarcová 2000, s.118). Na nožičkách je větší mezera mezi palcem a ostatními prsty. Díky celkové ochablosti vazů mívají děti s DS často ploché nohy. Pleť bývá světlá, často suchá, zejména za chladného počasí, snadno praská (Lidský rozměr 21 [online]). Děti s Downovým syndromem většinou rostou pomaleji než jejich vrstevníci. Jejich růst závisí i na genetických a etnických faktorech, na výživě, hormonech a na jiných zdravotních podmínkách a určitých vlivech životního prostředí. V průměru dorůstají muži s Downovým syndromem výšky cm a ženy cm. Tělesná váha závisí na způsobu jejich výživy (Švarcová 2000, s.119). Vrozené anomálie Kojenecký věk U některých novorozenců s Downovým syndromem byly pozorovány různé vrozené anomálie. Některé z nich mohu ohrožovat život dítěte a je třeba se s nimi ihned zabývat. Jiné jsou patrné až několik dnů či týdnů po narození (Pueschel 1997,s.41). 10

11 Vrozený šedý zákal Asi 3 % kojenců s Downovým syndromem mají šedý zákal. Není-li šedý zákal operován brzy po narození, může dojít k oslepnutí dítěte. Při operaci dojde k odstranění zakalené čočky. Zrakové schopnosti lze vylepšit užitím brýlí nebo kontaktních čoček. Anomálie trávicích orgánů Vrozené změny žaludku a střev se týkají dle odhadů cca 12 % dětí. Patří sem uzavření jícnu, často se spojením mezi hltanem a hrtanem, zúžený výstup ze žaludku, uzavření dvanácterníku, absence nervů ve střevní stěně, nevytvořený řitní otvor a další. Většina těchto vrozených anomálií musí být okamžitě chirurgicky odstraněna, aby bylo možné přijímat střevem výživné látky a tekutiny. Srdeční vady Srdeční vady se vyskytují přibližně u 40 % dětí s Downovým syndromem.častěji bývá postižena střední část srdce, mohou se objevit otvory v přepážce srdeční komory a vady ve vývoji srdečních chlopní. Je důležité, aby byly srdeční vady rozpoznány již v raném kojeneckém věku, neboť u některých dětí dochází relativně rychle k selhání srdce anebo ke zvýšení krevního tlaku v plicním oběhu, čímž je negativně ovlivňován vývoj dítěte. Z tohoto důvodu by měl být u každého novorozence zhotoven elektrokardiogram a rentgenový snímek hrudního koše. Problémy v dětství Infekce V mnohých zprávách bývá poukazováno na to, že děti s Downovým syndromem často trpí onemocněními dýchacích cest a že se tyto záněty objevují zejména u dětí, které mají srdeční vady. Častým problémem bývají u dětí s Downovým syndromem záněty učí, opakované infekční kožní nemoci zvláště v oblasti beder a hýždí (Pueschel 1997,s.43). U dětí s Downovým syndromem nenacházíme žádné vážné poruchy imunitního systému, spíše se jedná o některé malé změny v obranném aparátu jejich těla. Tyto děti 11

12 mají často méně bílých krvinek, některé z těchto buněk (B- a T-lymphocyty) zpravidla u dětí s Downovým syndromem nefungují normálně. Výživa V raném kojeneckém věku mohou mít některé děti potíže s přijímáním potravy a přibývají nedostatečně na váze. S nadváhou se někdy setkáváme u některých mladistvých či starších lidí s Downovým syndromem. Je pravděpodobně způsobena nedostatečným pohybem a nadbytečným přijímáním potravy, proto tyto děti musí dodržovat rozumnou dietu, správné stravovací návyku, pravidelný sport, vyváženou stravu. Změny na dásních Zuby se často prořezávají se zpožděním, mohou někdy i chybět, být deformované nebo srostlé, nejdůležitějším problémem zubního lékařství je onemocnění dásní. Je nutné pravidelně navštěvovat zubního lékaře, čistit si zuby správným způsobem, ošetřovat je fluoridem apod. (Pueschel 1997,s.43). Epileptické záchvaty U dětí s Downovým syndromem existují různé formy epilepsie. Některé studie uvádějí, že epilepsií trpí až 8 % těchto dětí. Jedna z forem, BNS-křeče (Westův syndrom), bývá pozorována mezi měsícem života. Jako úspěšná se u dětí s Downovým syndromem ukazuje speciální terapie (ACTH nebo adrenokortikotropní hormon). Dochází zpravidla také ke zlepšení vývoje dítěte. Jiné formy epilepsie se objevují u některých děti i mladistvých. U starších lidí s Downovým syndromem se mohou záchvaty vyvinout v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. Důležité je rozpoznat specifické formy záchvatů a včas zahájit léčbu správnými medikamenty. Spánková apnoe Spánková apnoe bývá způsobena zúžením hrtanu, zvětšenými mandlemi a polypy. Děti při dýchání sípají a chrápou, ve spánku dochází k výpadku dýchání. U dětí se spánkovou apnoe v důsledku zvětšených mandlí, polypy nebo otylostí, se může zvýšit krevní tlak v plicích a cévách a nastat zástava srdce. Jestliže spánková apnoe 12

13 vzniká v důsledku zúžení dýchacích cest, lze pomoci chirurgickým odstraněním zvětšených mandlí a polypů Zraková postižení Mnoho dětí s Downovým syndromem má problémy se zrakem: uvádí se, že 50 % bývá krátkozrakých, 20 % dalekozrakých. Některým kojencům chybí slzné kanálky, některé děti šilhají (strabismus), mají zanícená oční víčka a někdy se objeví oční třas (nystagmus). Mnozí lidé s Downovým syndromem jsou v dospělém věku postižení zakalením čočky, zkřivení rohovky se vyskytuje u 2 7 % osob. Děti s Downovým syndromem by měli být pravidelně vyšetřovány zkušeným očním lékařem (Pueschel 1997,s.44). První podrobné vyšetření zraku by měl provést odborný oční lékař mezi devátým měsícem prvním rokem dítěte (Selikowitz 2005, s.79). Sluchová postižení % dětí s Downovým syndromem jsou lehce až středně těžce sluchově postižené. Možné příčiny: příliš mnoho mazu ve zvukovodu, chronický zánět středního ucha, hromadění tekutin ve středouší nebo deformace sluchových kůstek. Někdy bývá narušeno odtékání tekutiny ze středního ucha do nosohltanu kvůli překážce, zánětu horních cest dýchacích, zvětšeným polypům nebo chybné funkci Eustachovy trubice. Pravidelná vyšetření sluchu jsou důležitá, neboť lidé s Downovým syndromem bývají náchylnější ke středoušním zánětům, které mohou vést až ke ztrátě sluchu (Selikowitz 2005, s.80). Chybná funkce štítné žlázy Problémy se štítnou žlázou se u těchto dětí objevují častěji než u ostatních dětí. Chybná funkce spočívá buď ve zvýšené produkci hormonu (hyperthyreosa) nebo v příliš nízkých hormonálních hodnotách (hypothyreosa). Nedostatečná funkce se vyskytuje asi u 20 % dětí s Downovým syndromem, zvláště ve vyšším věku. Chybné hormonální hladiny ovlivňují vývin intelektu u malých dětí. 13

14 Změny na kostře Jednou z častých potíží jsou volné kloubní vazy, proto tyto děti bývají výjimečně ohebné, ale může dojít k subluxacím (vykloubení) a luxacím (vymknutí) kolen a kyčlí. Bývají přítomny i změny v oblasti krční páteře příčinou bývají slabé vazu v oblasti zátylku. Období mládí a dospělosti Psychiatrické poruchy Patří sem deprese, poruchy chování, problémy s adaptací či přizpůsobením se. Někteří mladí lidé s Downovým syndromem reagují extrémním smutkem na bolestnou ztrátu. Podobné problémy jsou pozorovány u osob s Downovým syndromem jen zřídka. V případě stanovení diagnózy nějaké psychiatrické choroby musí následovat cílená léčba a porada. Alzheimerova nemoc Tato porucha se objevuje u dospělých osob a souvisí se stárnutím. Na mozcích lidí s Downovým syndromem starších čtyřiceti let lze najít změny, které vídáme u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou. Nemoc se nemusí objevit u všech dospělých s Downovým syndromem. Některé odhady uvádějí, že je nutné počítat s ranou formou Alzheimerovy nemoci asi u % starších lidí s Downovým syndromem (Pueschel 1997,s.47). Shrnutí U lidí s Downovým syndromem se mohu vyskytovat nesčetné lékařské problémy častěji než u lidí, kteří se narodili bez chromozomální poruchy. Jsou důležitá pravidelná vyšetření lékařem a zubním lékařem i diagnostické testy: test sluchu a zraku, zkouška funkce štítné žlázy, rentgenové snímky krční páteře a případně další potřebné testy, aby bylo možno co nejdříve rozpoznat zdravotní problémy a okamžitě je začít léčit. 14

15 1.3 Etiologie a formy Downova syndromu Etiologie Downova syndromu Downův syndrom je kongenitální = vrozená vada. Je to něco, s čím se dítě rodí, co je v něm přítomno nejčastěji již od okamžiku početí. Downův syndrom je způsoben přítomností jednoho nadbytečného chromozómu č. 21. Chromozómy jsou molekuly deoxyribonukleové kyseliny (ve zkratce DNK nebo z angličtiny DNA). Chromozómy jsou přítomny v každé buňce lidského těla. Nesou záznam o všech vlastnostech a charakteristikách, které jsme zdědili. Tento záznam je zapsán ve formě kódované zprávy - genů právě ve struktuře DNA. 1 chromozóm = 1 molekula DNA. V každé lidské buňce se nachází 23 dvojic chromozómů, celkem tedy 46 (MS Sluníčko integrace [online]). Lidské tělo se skládá z buněk Jednotlivé buňky fungují jako stavební kameny pro ohromnou stavbu. Každá buňka nese ve svém středu malé jádro, které obsahuje přibližně genů. Každý jednotlivý gen řídí výrobu jednoho konkrétního proteinu a tak určuje jednu charakteristiku těla. Během vývoje plodu v děloze se současně využívá téměř polovina genů v každém jádře. Tyto geny jsou seskupeny v řetězcích, které nazýváme chromozomy. Každá buňka obsahuje 46 chromozomů, které se skládají z 23 párů a každý pár obsahuje chromozomy obou rodičů. Jediné odlišné buňky jsou spermie a vajíčko, které mají poloviční počet chromozomů, tedy 23 (Selikowitz 2005, s.45). Downův syndrom vzniká v případě, že na 21.místě je nadbytečný jeden chromozom, které způsobují, že se v buňce vytvářejí nadbytečné bílkoviny (o které bílkoviny jde zatím nevíme). Tím se poruší normální růst těla plodu. Buňky se nedělí tak rychle což má za následek menší počet tělových buněk. Přítomnost nadbytečného chromozomu ovlivňuje životnost plodu 80 % takových těhotenství končí potratem. Downův syndrom je jedním z nejčastějších vrozených syndromů. Patří k nejběžnějším chromozomálním poruchám a je také nejčastěji rozpoznatelnou příčinou mentální retardace (Selikowitz 2005, s.39). Downův syndrom se v naší populaci vyskytuje u 1 novorozence ze 700 až 800 živě narozených. Průběh těhotenství je většinou bez komplikací, děti se rodí donošené s normální porodní váhou (Ordinace.cz [online]). 15

16 Formy Downova syndromu Množství 21.chromozomu a způsob vzniku poruchy, může mít trojí podobu. Je důležité rozlišovat tyto formy, protože předpoklad narození dalšího potomka s tímto syndromem závisí určitým způsobem na formě poruchy jejich handicapovaného dítěte. Mezi tři formy patří: nondisjunkce translokace mozaicismus Nondisjunkce Jedná se o nejběžnější formu Downova syndromu u dětí vyskytuje se u 95 % jedinců s Downovým syndromem. Jde o nadbytečný celý 21.chromozom v každé buňce těla těchto dětí. Vzniká tehdy, když jeden z rodičů předá dítěti z vajíčka nebo spermie místo jednoho 21.chromozomu chromozomy dva (Selikowitz 2005, s.49). Při vzniku vajíčka nebo spermie se buňka ve vaječníku nebo ve varleti rozdělí, aby vznikly dvě nové buňky, každá s polovinou původního počtu chromozomů, v případě trizonie je toto dělení abnormální a vajíčko nebo spermie obdrží ještě jeden nadbytečný 21.chromozom = tento proces nazýváme nondisjunkce, protože 21. párový chromozom z původní buňky se neoddělí (dělení = disjunkce), ale zůstává v jedné z nových buněk kompletní. Nejvýznamnějším faktorem vzniku této formy je věk matky, další faktory nejsou doposud známy. Úloha věku otce je méně jasná a nálezy ze studií v různých částech světa se liší. Volná trizomie neboli nondisjunkce je forma Downova syndromu, kdy při dělení pohlavních buněk těsně před oplodněním dojde k chybnému přesunu 21. chromozomu. Pár chromozomů č. 21 se při prvním dělení nerozdělí. Po splynutí vajíčka se spermií, tedy po oplodnění, vznikne nová zárodečná buňka, která má nyní 47 chromozomů. V dalším dělení buněk už se tato chyba opakuje, a proto má každá buňka člověka s Downovým syndromem 47 chromozomů místo 46 (Lidský rozměr 21 [online]). Translokace Asi ve 4 % je příčinou Downova syndromu nadbytečná část 21.chromozomu. Je způsobena tím, že se odlomí malé vrcholky 21.chromozomu a jiného chromozomu 16

17 a zbývající části obou chromozomů se spojí. Tento jev je nazýván translokace. Nevíme proč k translokaci dochází, ale věk rodičů nehraje žádnou roli. V translokaci s 21. chromozomem se vyskytují chromozomy 13, 14, 15 nebo 22 nejčastěji chromozom 14. Děti s Downovým syndromem způsobeným translokací se od dětí s trisomií co do rozsahu postižení nikterak neliší. U jedné třetiny dětí je v tomto případě nositelem jeden z rodičů. Nositel translokace je normální, ale je u něj vyšší než průměrné riziko, že se mu narodí dítě s Downovým syndromem. Mozaicismus V tomto případě mají jedinci s Downovým syndromem nadbytečný 21. chromozom pouze v některých tělových buňkách, ostatní buňky jsou normální. Říkáme, že se u nich projevuje mozaicismus, protože buňky v jejich těle jsou jako mozaika poskládány z různých kousků, některé jsou normální, jiné mají nadbytečný chromozom. Jedinci s tímto typem nemají tak zjevné příznaky, protože proti poruše stojí normální buňky (Selikowitz 2005, s.54). Zde dochází ke změněnému dělení až po oplodnění, neboť při prvním dělení vznikla buňka s obvyklým počtem chromozomů (46), ale při dalším dělení dojde k dělení chybnému (Lidský rozměr 21 [online]). 1.4 Prenatální diagnostika Prenatální diagnostika se v České republice začala rozvíjet v 70. letech. V roce 1971 začalo provádět cytogenetické vyšetření buněk získaných odběrem plodové vody pracoviště ÚVVD Praha Motol. V prvních letech šlo hlavně o záchyt Downova syndromu u žen nad 40 let, později se indikace k prenatální diagnostice zkracovala až k nynějším 35 letům věku těhotné (Vrozené vývojové vady [online] ). Genetická konzultace byla možná již od počátku 20.století, ale teprve v posledních desetiletích byla prenatální diagnóza výrazně zlepšena díky nově vyvinutým technologiím, jako amniocentéza, biopsie choriových klků, vyšetření ultrazvukem atd. Od té doby, co byly zavedeny tyto metody, mohou lékaři a genetičtí poradci nastávající rodiče o těhotenství mnohem přesněji informovat. Odborníci jsou v mnoha případech sdělit, zda má jejich nenarozené dítě určitou genetickou chorobu 17

18 nebo nějakou chromozomální odchylku, jako je tomu v případě Downova syndromu (Pueschel 1997,s.35). Indikace prenatální diagnózy Různé techniky prenatální diagnózy s sebou nesou určité riziko pro matku a dítě, proto je třeba stanovit určitá kritéria, než budou tyto metody použity. Následující znaky jsou v současné době považovány za ukazatele zvýšeného rizika výskytu Downova syndromu u dětí: -matka ve věku 35 let nebo starší -otec ve věku let nebo starší -sourozenec s Downovým syndromem nebo jinou chromozomální odchylkou -balancovaná translokace chromozomů u jednoho z rodičů -rodiče s nějakou chromozomální poruchou Prenatální vyšetření dělíme na: 1/ neinvazivní vyšetření ultrazvukové vyšetření, biochemická vyšetření 2/ invazivní vyšetření amniocentéza, CVS, kordocentéza 1/ NEINVAZIVNÍ vyšetření Ultrazvukové vyšetření (UZ) v 1. třetině těhotenství může na zvýšené riziko DS upozornit zvýšené šíjové projasnění. Jedná se o vrstvičku tekutiny, kterou má každý plod přítomnou v oblasti šíje mezi týdnem těhotenství. Tato vrstvička se dá změřit na UZ. Pokud je 1 3 mm, je to v pořádku. Vyšetření je velmi náročné na kvalitu UZ přístroje a zkušenosti lékaře, který s ním pracuje, někdy nejde provést. Další známkou DS v 1. trimestru může být chybění nosních kůstek plodu. Ve 2. trimestru (většinou mezi týdnem), kdy se provádí vždy podrobný UZ zaměřený na vrozené vady, mohou na DS upozornit tzv. nepřímé UZ známky. Je jich celá řada, např. relativní zkrácení stehenních kostí, loketních kostí, rozšíření močových cest, nález vrozené srdeční vady atd. Biochemická vyšetření - vyšetřením krve těhotné ženy na určité látky lze zjistit zvýšené riziko DS (Centrum Downova syndromu [online]). 18

19 2/ INVAZIVNÍ vyšetření Existují tři metody, jak získat buněčný materiál pro vyšetření chromozomu plodu. Je to amniocentéza, odběr choriových klku a kordocentéza. Amniocentéza odběr plodové vody. Plodová voda je tekutina obsahující odloučené buňky z povrchu a dutin plodu a některé další substance. Jejím odběrem získáme tyto buňky, které jsou vhodným materiálem pro laboratorní vyšetření chromozomu plodu. Výkon se provádí od běžícího 16. do 20. týdne těhotenství. Spočívá v zavedení tenké jehly přes břicho těhotné, děložní stěnu a plodové obaly. Celý výkon je kontrolován ultrazvukem, kterým je sledován pohyb hrotu jehly. Odebírá se asi 20 ml tekutiny, což je množství, které se spontánně obnoví za několik hodin po výkonu. Procedura je prováděna ambulantně, přičemž těhotná žena je většinou ponechána určitou dobu ve stavu pracovní neschopnosti. Po amniocentéze může dojít k přechodným komplikacím a někdy až ke spontánnímu potratu, riziko je 0,5 1 % nad hladinu rizika potratu v daném věku ženy. Výsledky vyšetření jsou k dispozici asi za tři týdny po odběru. CVS odběr tkáně choriových klků. Touto metodou lze získat materiál pro vyšetření chromozomu plodu již v období mezi týdnem těhotenství, tedy v první třetině gravidity. Tenká jehla proniká do oblasti budoucí placentární tkáně plodu a z tohoto místa se odsává nepatrné množství buněčného materiálu pro další laboratorní zpracování. Chorion je tkáň, která také tvoří obaly plodu. Ve srovnání s amniocentézou nese však popsaný výkon nepatrně zvýšené riziko následného potratu. Celý výkon se provádí pod ultrazvukovou kontrolou ambulantním způsobem. V případě nálezu špatného výsledku je většinou jako ověření nutné provést klasickou amniocentézu. Kordocentéza - pupečníková krev je z hlediska laboratorního vyšetření chromozomu plodu ideálním biologickým materiálem. Pod ultrazvukovou kontrolou tenká jehla proniká k pupečníku, odkud je po nabodnutí pupečníkové cévy odsáto malé množství krve. Kordocentéza má riziko potratu asi dvojnásobné oproti klasické amniocentéze. Kordocentéza se provádí většinou u těhotných po 20. týdnu (Centrum Downova syndromu [online]). 19

20 1.5 Vývoj a výchova dítěte s Downovým syndromem Průběh vývoje Každé dítě je individuem s vlastními kvalitami, jimiž se od ostatních odlišují. V minulosti byli lidé s Downovým syndromem popisováni jako těžce postižení a nezajímaví. Děti s Downovým syndromem mohou mít všechny známé odchylky nebo jenom některé, mohou být těžce mentálně postižení nebo mít téměř průměrnou inteligenci, mohou být obézní nebo hubení, každé dítě s Downovým syndromem je jedinečnou osobností. Jednotlivé oblasti tělesného a duševního vývoje dítěte nepostupují většinou ve svém vývoji stejným tempem. Nejvíce opožděnou složkou bývá řeč, nejlépe rozvinutá bývá obvykle celková tělesná pohyblivost dítěte. Většiny dovedností dosahuje dítě s DS se zpožděním ve srovnání se zdravými dětmi. Přitom délka opoždění bývá individuálně velmi rozdílná, může se pohybovat kolem očekávaného věku v rozmezí i 2,5 až 3,5 roku (Marková 1987,s.97). Dítě s Downovým syndromem se vyvíjí celý život. Vývoj probíhá nepřetržitě, avšak pomaleji než u ostatních dětí. Cílem vývoje dítěte s Downovým syndromem je stejně jako u normálních dětí dosažení samostatnosti (Selikowitz 2005, s.55). Růst Děti s Downovým syndromem rostou pomaleji než ostatní. Rozdílný růst závisí na genetických a etnických faktorech, na výživě, hormonech, dalších vrozených poruchách, jiných zdravotních podmínkách a určitých vlivech životního prostředí. Dospělí muži s Downovým syndromem dorůstají do výšky cm, výška dospělých žen leží mezi cm. Tělesná váha Kojenci často nepřibývají patřičnou měrou na váze, protože mají problémy s přijímáním potravy. To platí především pro děti s vrozenými vadami např. srdeční vadou. Od druhého a třetího roku dochází u většiny dětí k rychlému nárůstu váhy a od této doby se vaším problémem stane spíše nadváha (Pueschel 1997,s.52). 20

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více