Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala: Michala Ellingerová

2 Poděkování: Děkuji PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. za odborné vedení práce a poskytování cenných rad k práci. 2

3 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná a že jsem v práci neporušila autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Třebíči, dne podpis 3

4 OBSAH Úvod DOWNŮV SYNDROM Charakteristika Downova syndromu, historie Fyziologické znaky a vrozené anomálie Downova syndromu Etiologie a formy Downova syndromu Prenatální diagnostika Vývoj a výchova dítěte s Downovým syndromem RODINA A JEJÍ ČLEN S POSTIŽENÍM Výchovné styly v rodině Vztahy mezi lékaři a rodiči Domov a okolí jako zdroje sociálního vývoje Společenská situace rodiny a přijetí dítěte s Downovým syndromem Rodina a dítě s Downovým syndromem MARKÉTA A JEJÍ RODINA Charakteristika výzkumného šetření Vlastní šetření kasuistická studie Závěry z výsledků výzkumu Závěr Resumé Anotace Použitá literatura

5 Úvod Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině. Myslím si, že je to téma nevyčerpatelné a velmi zajímavé. Mnoho rodin s takto postiženým jedincem se rozhodne ulehčit si situaci tím, že své dítě umístí do ústavu sociální péče pro mentálně postižené. Obdivuji rodiče, kteří se s tímto problémem vypořádají a snaží se svému dítěti ulehčit jeho nelehkou situaci tím, že si ho nechají doma, věnují mu veškerou potřebou péči a samozřejmě lásku rodiny, kterou nic na světě nenahradí. Narodí-li se dítě s Downovým syndromem, je jeho handicap rozpoznatelný na první pohled. I přesto může takto postižený jedince žít plnohodnotným životem a být vychováván s láskou ve své rodině. V bakalářské práci jsem se zaměřila na problémy spojené s diagnózou Downova syndromu a rodiny s takto postiženým jedincem. Výchozím bodem se mi stala literatura zabývající se touto problematikou a informace od matky, která vychovává dceru s Downovým syndromem. Cílem mé práce je nastínit složitou problematiku jedinců s Downovým syndromem a výchovu takto postižených jedinců v rodině, popsat příčiny postižení a charakteristické rysy tohoto postižení, popsat nelehkou situaci, ve které se rodina po narození handicapovaného dítěte a během jeho výchovy ocitá. Snahou je zachytit vztah mezi rodiči takto postiženého dítěte a lékařů, který někdy bývá rozporuplný. První kapitola je věnována problematice Downova syndromu. Historii Downova syndromu, jeho formám, charakteristickým rysům daného jedince a mnoha dalším zajímavým skutečnostem. Druhá kapitola nazvaná Rodina se věnuje historii rodiny od Pravěku až po Novověk. Dále tomu, jak prožívají rodiče narození handicapovaného dítěte, jak jim mohou pomoci lékaři a blízká rodina a společenské situaci rodin s postiženým členem. V poslední kapitole se zabývám kasuistikou rodiny, která má ve své rodině dívku s Downovým syndromem. Způsob sdělení diagnózy rodičům, jak se s tím vyrovnali nejen oni, ale i jejich další dvě děti a samozřejmě vývojem této dívky s Downovým syndromem. 5

6 1 DOWNŮV SYNDROM 1.1 Charakteristika Downova syndromu, historie Downův syndrom je vrozená porucha způsobená genetickou odchylkou (trisomie, ztrojení 21.chromozomu, relativně častá příčina mentální retardace, provázená i charakteristickými tělesnými projevy (Průcha 2003, s.49). Downova nemoc, Langdon-Downova nemoc, oligofrenie mongoloidní (mongolizmus), oligofrenie kalmycká (z řec. oligoe = skrovný; frén = mysl) vrozené onemocnění způsobené trisomií (v. h.) na 21. páru chromozomů. Postižený má tedy o jeden chromozom více. Příznaky D.n. jsou patrné na zevnějšku: šikmé oči s perzistující řasou vnitřního koutku. Další příznaky D. n. jsou: kulatá hlava, krátké prsty, srdeční vada, příčné rýhování jazyk a výrazná retardace mentální (v. h.). Tyto děti se vyvíjejí velmi pomalu, takže ve věku 20 let, kdy je vývoj prakticky ukončen, dosahují mentálního věku 8-9 let. Prakticky jde vždy o lehčí imbecily nebo těžší debily. Nápadná je jejich láska k hudbě. Často se rodí starším rodičům, u mladších rodičů jde o genetickou poruchu. Otázku nebezpečí pro další potomstvo musí řešit genetická poradna (v. h. prevence genetická) (Sovák 2000, s.75). Historie Downova syndromu Je téměř jisté, že lidé s Downovým syndromem tu byli vždycky. První zaznamenaná podoba osoby s charakteristickými rysy této diagnózy byla nalezena na oltáři v Cáchách v Německu, s datem vzniku 1505 (Selikowitz 2005, s.38). Onemocnění bylo poprvé popsáno v r anglickým pediatrem Johnem Donem. Poznámky o takto nemocných lze najít již v literatuře z 15. a 16. století. V roce 1932 přišel doktor Waardenburg s myšlenkou, že příčinou Downova syndromu by mohla být chromozomální abnormalita. Chromozomální původ nemoci byl doložen v roce Francouzský badatel Lejeune uveřejnil zprávu, ve které uvádí, že v karyotypu těchto jedinců se nachází přebytečný chromozom 21 (Švarcová 2000, s.117). 6

7 Dříve se místo názvu Downův syndrom užíval název mongolismus. Tento název byl podmíněn určitými fyziologickými zvláštnostmi lidí s Downovým syndromem. Mentální retardace a Downův syndrom Downův syndrom, dříve označovaný jako mongolismus, je mezi všemi typy mentální retardace vrozeného původu nejčastější (Blažek 1988, s.5). V literatuře se uvádí, že lidé s tímto syndromem tvoří okolo 10 % všech lidí s mentálním postižením. Většina postižených s touto formou oligofrenie mají charakteristický vzhled, způsobující určitou vnější shodu mezi nimi. Mentální retardace, oligofrenie čili slabomyslnost značí nevyvinutost celé osobnosti s výrazným postižením rozumových schopností. Pojem mentální retardace znamená v překladu opožděnost rozumového vývoje a byl přejat z mezinárodní lékařské nomenklatury dle návrhu Světové zdravotnické organizace v r (Langer 1990, s.7-8). Mentální retardace není jen choroba nebo syndrom, ale široký komplex stavů, které mohou být determinované mnoha faktory biologické, psychické a sociální povahy (Matulay 1982, s.9). Termín mentální retardace znamená opožděnost rozumového vývoje, je odvozen z latinského mens, 2.p.mentis mysl, rozum a retardace z latinského retardatio zdržet, zaostávat, opožďovat. Problémy se stanovením definice mentální retardace jsou od vzniku tohoto termínu (Vítková 2004, s.293). Marie Vítková uvádí ve své knize klasifikaci mentální retardace (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Desátá revize 1993 In Vítková 2004, s.297): Tabulka č.1: Klasifikace mentální retardace F 70 F 71 Lehká mentální retardace IQ se pohybuje přibližně mezi 5-69 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9-12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. Středně těžká mentální retardace IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6-9 let). Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, avšak mnozí se dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnout přiměřené 7

8 F 72 F 73 F 78 F 79 komunikace a školních dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnostem ve společnosti. Těžká mentální retardace IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 ( dospělých odpovídá mentálnímu věku 3-6let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. Hluboká mentální retardace IQ dosahuje nejvýše 20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). Stav způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybu, komunikaci a hygienické péči. Jiná mentální retardace Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození (nevidomí, neslyšící, nemluvící, autismus, apod.). Nespecifikovaná mentální retardace Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně zařadit. Rozumová úroveň dětí s Downovým syndromem odpovídá zpravidla středně těžkému duševnímu opoždění (Marková 1987, s.97). Středně těžká mentální retardace, IQ (F 71) Výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči a i jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděna a omezena schopnost starat se sám o sebe a zručnost. Pokrok ve škole jsou limitované, ale někteří žáci se středně těžkou mentální retardací si při kvalifikovaném pedagogickém vedení osvojí základy čtení, psaní a počítání. Speciální vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost k rozvíjení omezeného potenciálu a k získání základních vědomostí a dovedností (Švarcová 2000, s.28). Vývoj jemné a hrubé motoriky je zpomalen, trvale zůstává celková neobratnost, nekoordinovanost pohybů a neschopnost jemných úkonů. Samostatnost v sebeobsluze je mnohdy částečná a někteří jedinci potřebují pomoc a dohled po celý život (Vítková 2004, s. 299). Rozvoj myšlení a řeči je výrazně opožděn. Myšlení je stereotypní, rigidní, nepřesné, ulpívající na nepodstatných, ale nápadných detailech. Paměť je mechanická a má malou kapacitu. Emocionálně jsou labilní a nevyrovnaní, charakteristický je infantilismus, dráždivost, výbušnost a negativismus. 8

9 V dospělosti jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, jestliže úkoly jsou pečlivě strukturovány a jestliže je zajištěn odborný dohled. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život. Zpravidla bývají plně mobilní a fyzicky aktivní. V této skupině jsou obvykle podstatné rozdíly v povaze schopností. Úroveň rozvoje řeči je variabilní. Někteří jsou schopni jednoduché konverzace. Někteří se nenaučí mluvit nikdy. U většiny lze zjistit organickou etiologii. U značné části je přítomen dětský autismus. Často se vyskytují tělesná postižení a neurologická onemocnění, zejména epilepsie. Někdy je možno zjistit psychiatrická onemocnění (Švarcová, 2000, s.29). Výskyt v populaci mentálně retardovaných je asi 12 % (Vítková 2004, s.299). 1.2 Fyziologické znaky a vrozené anomálie Downova syndromu Celkem je popsáno více jak padesát znaků této choroby. Některé ze zevních znaků: zešikmené oční štěrbiny, kožní kolmá řasa na horním víčku při vnitřním koutku, krátký a často zakřivený malíček u ruky, široká ruka a krátké prsty, zbrázděný a velký jazyk, vyklenuté patro, deformované ušní boltce, široký a plochý kořen nosu, změny ve stavbě hlasivek; tělesná výška většinou pod normálem; růst nohou do délky bývá zpomalen atd. Každý jedinec má jen určitý počet z popsaných znaků (Marková 1987, s.96-97). Downův syndrom není ovšem sériový jev! Jedinci se mezi sebou značně liší; nejen přidruženými vadami (na které někdy až polovina narozených brzy umírá), ale i mentálním výkonem (Blažek 1988, s.5). V minulosti se značná váha přikládala nevýznamným příznakům souvisejícím se syndromem, protože až do roku 1959 neexistovala žádná testovací metoda, pomocí které by bylo možné s definitivní platností stanovit, zda dítě syndrom má, či nemá (Selikowitz 2005, s.40). Řada lidí s Downovým syndromem má hlavu vzadu lehce oploštělou. Tomuto jevu se říká brachycephalia..dětí s Downovým syndromem mívají většinou vlasy jemné a rovné (Selikowitz 2005, s.41,42). Podíváme-li se na dítě s Downovým syndromem zepředu, mívá kulatý obličej. Při pohledu ze strany je profil většinou plochý. Tito jedinci mívají menší nos. Dlouho se tradovalo, že lidé s tímto syndromem mají šikmé 9

10 oči, ale ve skutečnosti mají oči normální tvar, pouze oční víčka jsou úzká a šikmá a ve vnitřním koutku oka je výrazná kolmá kožní řasa (bilaterální epikantus). Uši bývají u jedinců s Downovým syndromem menší. Ústní otvor je o něco menší, než je běžné, jazyk naopak trochu větší. Tato kombinace má za následek, že si některé děti zvyknou občas vyplazovat jazyk (Selikowitz 2005, s.42). Patro v ústech je zpravidla nižší a čelisti jsou malé může to vést k chybnému postavení zubů. Růst zubů bývá opožděn, ale jejich kazivost je relativně nízká. Krk bývá širší a mohutnější. Novorozenci s Downovým syndromem mohou mít na zadní straně krku volnou kůži, ta se ovšem obvykle s růstem vyhladí. Končetiny jedinců s Downovým syndromem mají obvykle normální tvar, ruce a chodidla bývají malé a silné. Asi u poloviny dětí je pozorována pouze jedna rýha přes dlaně. Otisky prstů bývají odlišné oproti normální populaci a v minulosti se jich užívalo jako jedné z metod zjišťování Downova syndromu. Vzhledem k celkové ochablosti vazů mají děti volné klouby, což zpravidla nezpůsobuje větší problémy. Mnoho dětí s Downovým syndromem má slabý svalový tonus, menší svalovou sílu a omezenou koordinaci, což se často zlepšuje v průběhu jejich vývoje (Švarcová 2000, s.118). Na nožičkách je větší mezera mezi palcem a ostatními prsty. Díky celkové ochablosti vazů mívají děti s DS často ploché nohy. Pleť bývá světlá, často suchá, zejména za chladného počasí, snadno praská (Lidský rozměr 21 [online]). Děti s Downovým syndromem většinou rostou pomaleji než jejich vrstevníci. Jejich růst závisí i na genetických a etnických faktorech, na výživě, hormonech a na jiných zdravotních podmínkách a určitých vlivech životního prostředí. V průměru dorůstají muži s Downovým syndromem výšky cm a ženy cm. Tělesná váha závisí na způsobu jejich výživy (Švarcová 2000, s.119). Vrozené anomálie Kojenecký věk U některých novorozenců s Downovým syndromem byly pozorovány různé vrozené anomálie. Některé z nich mohu ohrožovat život dítěte a je třeba se s nimi ihned zabývat. Jiné jsou patrné až několik dnů či týdnů po narození (Pueschel 1997,s.41). 10

11 Vrozený šedý zákal Asi 3 % kojenců s Downovým syndromem mají šedý zákal. Není-li šedý zákal operován brzy po narození, může dojít k oslepnutí dítěte. Při operaci dojde k odstranění zakalené čočky. Zrakové schopnosti lze vylepšit užitím brýlí nebo kontaktních čoček. Anomálie trávicích orgánů Vrozené změny žaludku a střev se týkají dle odhadů cca 12 % dětí. Patří sem uzavření jícnu, často se spojením mezi hltanem a hrtanem, zúžený výstup ze žaludku, uzavření dvanácterníku, absence nervů ve střevní stěně, nevytvořený řitní otvor a další. Většina těchto vrozených anomálií musí být okamžitě chirurgicky odstraněna, aby bylo možné přijímat střevem výživné látky a tekutiny. Srdeční vady Srdeční vady se vyskytují přibližně u 40 % dětí s Downovým syndromem.častěji bývá postižena střední část srdce, mohou se objevit otvory v přepážce srdeční komory a vady ve vývoji srdečních chlopní. Je důležité, aby byly srdeční vady rozpoznány již v raném kojeneckém věku, neboť u některých dětí dochází relativně rychle k selhání srdce anebo ke zvýšení krevního tlaku v plicním oběhu, čímž je negativně ovlivňován vývoj dítěte. Z tohoto důvodu by měl být u každého novorozence zhotoven elektrokardiogram a rentgenový snímek hrudního koše. Problémy v dětství Infekce V mnohých zprávách bývá poukazováno na to, že děti s Downovým syndromem často trpí onemocněními dýchacích cest a že se tyto záněty objevují zejména u dětí, které mají srdeční vady. Častým problémem bývají u dětí s Downovým syndromem záněty učí, opakované infekční kožní nemoci zvláště v oblasti beder a hýždí (Pueschel 1997,s.43). U dětí s Downovým syndromem nenacházíme žádné vážné poruchy imunitního systému, spíše se jedná o některé malé změny v obranném aparátu jejich těla. Tyto děti 11

12 mají často méně bílých krvinek, některé z těchto buněk (B- a T-lymphocyty) zpravidla u dětí s Downovým syndromem nefungují normálně. Výživa V raném kojeneckém věku mohou mít některé děti potíže s přijímáním potravy a přibývají nedostatečně na váze. S nadváhou se někdy setkáváme u některých mladistvých či starších lidí s Downovým syndromem. Je pravděpodobně způsobena nedostatečným pohybem a nadbytečným přijímáním potravy, proto tyto děti musí dodržovat rozumnou dietu, správné stravovací návyku, pravidelný sport, vyváženou stravu. Změny na dásních Zuby se často prořezávají se zpožděním, mohou někdy i chybět, být deformované nebo srostlé, nejdůležitějším problémem zubního lékařství je onemocnění dásní. Je nutné pravidelně navštěvovat zubního lékaře, čistit si zuby správným způsobem, ošetřovat je fluoridem apod. (Pueschel 1997,s.43). Epileptické záchvaty U dětí s Downovým syndromem existují různé formy epilepsie. Některé studie uvádějí, že epilepsií trpí až 8 % těchto dětí. Jedna z forem, BNS-křeče (Westův syndrom), bývá pozorována mezi měsícem života. Jako úspěšná se u dětí s Downovým syndromem ukazuje speciální terapie (ACTH nebo adrenokortikotropní hormon). Dochází zpravidla také ke zlepšení vývoje dítěte. Jiné formy epilepsie se objevují u některých děti i mladistvých. U starších lidí s Downovým syndromem se mohou záchvaty vyvinout v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. Důležité je rozpoznat specifické formy záchvatů a včas zahájit léčbu správnými medikamenty. Spánková apnoe Spánková apnoe bývá způsobena zúžením hrtanu, zvětšenými mandlemi a polypy. Děti při dýchání sípají a chrápou, ve spánku dochází k výpadku dýchání. U dětí se spánkovou apnoe v důsledku zvětšených mandlí, polypy nebo otylostí, se může zvýšit krevní tlak v plicích a cévách a nastat zástava srdce. Jestliže spánková apnoe 12

13 vzniká v důsledku zúžení dýchacích cest, lze pomoci chirurgickým odstraněním zvětšených mandlí a polypů Zraková postižení Mnoho dětí s Downovým syndromem má problémy se zrakem: uvádí se, že 50 % bývá krátkozrakých, 20 % dalekozrakých. Některým kojencům chybí slzné kanálky, některé děti šilhají (strabismus), mají zanícená oční víčka a někdy se objeví oční třas (nystagmus). Mnozí lidé s Downovým syndromem jsou v dospělém věku postižení zakalením čočky, zkřivení rohovky se vyskytuje u 2 7 % osob. Děti s Downovým syndromem by měli být pravidelně vyšetřovány zkušeným očním lékařem (Pueschel 1997,s.44). První podrobné vyšetření zraku by měl provést odborný oční lékař mezi devátým měsícem prvním rokem dítěte (Selikowitz 2005, s.79). Sluchová postižení % dětí s Downovým syndromem jsou lehce až středně těžce sluchově postižené. Možné příčiny: příliš mnoho mazu ve zvukovodu, chronický zánět středního ucha, hromadění tekutin ve středouší nebo deformace sluchových kůstek. Někdy bývá narušeno odtékání tekutiny ze středního ucha do nosohltanu kvůli překážce, zánětu horních cest dýchacích, zvětšeným polypům nebo chybné funkci Eustachovy trubice. Pravidelná vyšetření sluchu jsou důležitá, neboť lidé s Downovým syndromem bývají náchylnější ke středoušním zánětům, které mohou vést až ke ztrátě sluchu (Selikowitz 2005, s.80). Chybná funkce štítné žlázy Problémy se štítnou žlázou se u těchto dětí objevují častěji než u ostatních dětí. Chybná funkce spočívá buď ve zvýšené produkci hormonu (hyperthyreosa) nebo v příliš nízkých hormonálních hodnotách (hypothyreosa). Nedostatečná funkce se vyskytuje asi u 20 % dětí s Downovým syndromem, zvláště ve vyšším věku. Chybné hormonální hladiny ovlivňují vývin intelektu u malých dětí. 13

14 Změny na kostře Jednou z častých potíží jsou volné kloubní vazy, proto tyto děti bývají výjimečně ohebné, ale může dojít k subluxacím (vykloubení) a luxacím (vymknutí) kolen a kyčlí. Bývají přítomny i změny v oblasti krční páteře příčinou bývají slabé vazu v oblasti zátylku. Období mládí a dospělosti Psychiatrické poruchy Patří sem deprese, poruchy chování, problémy s adaptací či přizpůsobením se. Někteří mladí lidé s Downovým syndromem reagují extrémním smutkem na bolestnou ztrátu. Podobné problémy jsou pozorovány u osob s Downovým syndromem jen zřídka. V případě stanovení diagnózy nějaké psychiatrické choroby musí následovat cílená léčba a porada. Alzheimerova nemoc Tato porucha se objevuje u dospělých osob a souvisí se stárnutím. Na mozcích lidí s Downovým syndromem starších čtyřiceti let lze najít změny, které vídáme u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou. Nemoc se nemusí objevit u všech dospělých s Downovým syndromem. Některé odhady uvádějí, že je nutné počítat s ranou formou Alzheimerovy nemoci asi u % starších lidí s Downovým syndromem (Pueschel 1997,s.47). Shrnutí U lidí s Downovým syndromem se mohu vyskytovat nesčetné lékařské problémy častěji než u lidí, kteří se narodili bez chromozomální poruchy. Jsou důležitá pravidelná vyšetření lékařem a zubním lékařem i diagnostické testy: test sluchu a zraku, zkouška funkce štítné žlázy, rentgenové snímky krční páteře a případně další potřebné testy, aby bylo možno co nejdříve rozpoznat zdravotní problémy a okamžitě je začít léčit. 14

15 1.3 Etiologie a formy Downova syndromu Etiologie Downova syndromu Downův syndrom je kongenitální = vrozená vada. Je to něco, s čím se dítě rodí, co je v něm přítomno nejčastěji již od okamžiku početí. Downův syndrom je způsoben přítomností jednoho nadbytečného chromozómu č. 21. Chromozómy jsou molekuly deoxyribonukleové kyseliny (ve zkratce DNK nebo z angličtiny DNA). Chromozómy jsou přítomny v každé buňce lidského těla. Nesou záznam o všech vlastnostech a charakteristikách, které jsme zdědili. Tento záznam je zapsán ve formě kódované zprávy - genů právě ve struktuře DNA. 1 chromozóm = 1 molekula DNA. V každé lidské buňce se nachází 23 dvojic chromozómů, celkem tedy 46 (MS Sluníčko integrace [online]). Lidské tělo se skládá z buněk Jednotlivé buňky fungují jako stavební kameny pro ohromnou stavbu. Každá buňka nese ve svém středu malé jádro, které obsahuje přibližně genů. Každý jednotlivý gen řídí výrobu jednoho konkrétního proteinu a tak určuje jednu charakteristiku těla. Během vývoje plodu v děloze se současně využívá téměř polovina genů v každém jádře. Tyto geny jsou seskupeny v řetězcích, které nazýváme chromozomy. Každá buňka obsahuje 46 chromozomů, které se skládají z 23 párů a každý pár obsahuje chromozomy obou rodičů. Jediné odlišné buňky jsou spermie a vajíčko, které mají poloviční počet chromozomů, tedy 23 (Selikowitz 2005, s.45). Downův syndrom vzniká v případě, že na 21.místě je nadbytečný jeden chromozom, které způsobují, že se v buňce vytvářejí nadbytečné bílkoviny (o které bílkoviny jde zatím nevíme). Tím se poruší normální růst těla plodu. Buňky se nedělí tak rychle což má za následek menší počet tělových buněk. Přítomnost nadbytečného chromozomu ovlivňuje životnost plodu 80 % takových těhotenství končí potratem. Downův syndrom je jedním z nejčastějších vrozených syndromů. Patří k nejběžnějším chromozomálním poruchám a je také nejčastěji rozpoznatelnou příčinou mentální retardace (Selikowitz 2005, s.39). Downův syndrom se v naší populaci vyskytuje u 1 novorozence ze 700 až 800 živě narozených. Průběh těhotenství je většinou bez komplikací, děti se rodí donošené s normální porodní váhou (Ordinace.cz [online]). 15

16 Formy Downova syndromu Množství 21.chromozomu a způsob vzniku poruchy, může mít trojí podobu. Je důležité rozlišovat tyto formy, protože předpoklad narození dalšího potomka s tímto syndromem závisí určitým způsobem na formě poruchy jejich handicapovaného dítěte. Mezi tři formy patří: nondisjunkce translokace mozaicismus Nondisjunkce Jedná se o nejběžnější formu Downova syndromu u dětí vyskytuje se u 95 % jedinců s Downovým syndromem. Jde o nadbytečný celý 21.chromozom v každé buňce těla těchto dětí. Vzniká tehdy, když jeden z rodičů předá dítěti z vajíčka nebo spermie místo jednoho 21.chromozomu chromozomy dva (Selikowitz 2005, s.49). Při vzniku vajíčka nebo spermie se buňka ve vaječníku nebo ve varleti rozdělí, aby vznikly dvě nové buňky, každá s polovinou původního počtu chromozomů, v případě trizonie je toto dělení abnormální a vajíčko nebo spermie obdrží ještě jeden nadbytečný 21.chromozom = tento proces nazýváme nondisjunkce, protože 21. párový chromozom z původní buňky se neoddělí (dělení = disjunkce), ale zůstává v jedné z nových buněk kompletní. Nejvýznamnějším faktorem vzniku této formy je věk matky, další faktory nejsou doposud známy. Úloha věku otce je méně jasná a nálezy ze studií v různých částech světa se liší. Volná trizomie neboli nondisjunkce je forma Downova syndromu, kdy při dělení pohlavních buněk těsně před oplodněním dojde k chybnému přesunu 21. chromozomu. Pár chromozomů č. 21 se při prvním dělení nerozdělí. Po splynutí vajíčka se spermií, tedy po oplodnění, vznikne nová zárodečná buňka, která má nyní 47 chromozomů. V dalším dělení buněk už se tato chyba opakuje, a proto má každá buňka člověka s Downovým syndromem 47 chromozomů místo 46 (Lidský rozměr 21 [online]). Translokace Asi ve 4 % je příčinou Downova syndromu nadbytečná část 21.chromozomu. Je způsobena tím, že se odlomí malé vrcholky 21.chromozomu a jiného chromozomu 16

17 a zbývající části obou chromozomů se spojí. Tento jev je nazýván translokace. Nevíme proč k translokaci dochází, ale věk rodičů nehraje žádnou roli. V translokaci s 21. chromozomem se vyskytují chromozomy 13, 14, 15 nebo 22 nejčastěji chromozom 14. Děti s Downovým syndromem způsobeným translokací se od dětí s trisomií co do rozsahu postižení nikterak neliší. U jedné třetiny dětí je v tomto případě nositelem jeden z rodičů. Nositel translokace je normální, ale je u něj vyšší než průměrné riziko, že se mu narodí dítě s Downovým syndromem. Mozaicismus V tomto případě mají jedinci s Downovým syndromem nadbytečný 21. chromozom pouze v některých tělových buňkách, ostatní buňky jsou normální. Říkáme, že se u nich projevuje mozaicismus, protože buňky v jejich těle jsou jako mozaika poskládány z různých kousků, některé jsou normální, jiné mají nadbytečný chromozom. Jedinci s tímto typem nemají tak zjevné příznaky, protože proti poruše stojí normální buňky (Selikowitz 2005, s.54). Zde dochází ke změněnému dělení až po oplodnění, neboť při prvním dělení vznikla buňka s obvyklým počtem chromozomů (46), ale při dalším dělení dojde k dělení chybnému (Lidský rozměr 21 [online]). 1.4 Prenatální diagnostika Prenatální diagnostika se v České republice začala rozvíjet v 70. letech. V roce 1971 začalo provádět cytogenetické vyšetření buněk získaných odběrem plodové vody pracoviště ÚVVD Praha Motol. V prvních letech šlo hlavně o záchyt Downova syndromu u žen nad 40 let, později se indikace k prenatální diagnostice zkracovala až k nynějším 35 letům věku těhotné (Vrozené vývojové vady [online] ). Genetická konzultace byla možná již od počátku 20.století, ale teprve v posledních desetiletích byla prenatální diagnóza výrazně zlepšena díky nově vyvinutým technologiím, jako amniocentéza, biopsie choriových klků, vyšetření ultrazvukem atd. Od té doby, co byly zavedeny tyto metody, mohou lékaři a genetičtí poradci nastávající rodiče o těhotenství mnohem přesněji informovat. Odborníci jsou v mnoha případech sdělit, zda má jejich nenarozené dítě určitou genetickou chorobu 17

18 nebo nějakou chromozomální odchylku, jako je tomu v případě Downova syndromu (Pueschel 1997,s.35). Indikace prenatální diagnózy Různé techniky prenatální diagnózy s sebou nesou určité riziko pro matku a dítě, proto je třeba stanovit určitá kritéria, než budou tyto metody použity. Následující znaky jsou v současné době považovány za ukazatele zvýšeného rizika výskytu Downova syndromu u dětí: -matka ve věku 35 let nebo starší -otec ve věku let nebo starší -sourozenec s Downovým syndromem nebo jinou chromozomální odchylkou -balancovaná translokace chromozomů u jednoho z rodičů -rodiče s nějakou chromozomální poruchou Prenatální vyšetření dělíme na: 1/ neinvazivní vyšetření ultrazvukové vyšetření, biochemická vyšetření 2/ invazivní vyšetření amniocentéza, CVS, kordocentéza 1/ NEINVAZIVNÍ vyšetření Ultrazvukové vyšetření (UZ) v 1. třetině těhotenství může na zvýšené riziko DS upozornit zvýšené šíjové projasnění. Jedná se o vrstvičku tekutiny, kterou má každý plod přítomnou v oblasti šíje mezi týdnem těhotenství. Tato vrstvička se dá změřit na UZ. Pokud je 1 3 mm, je to v pořádku. Vyšetření je velmi náročné na kvalitu UZ přístroje a zkušenosti lékaře, který s ním pracuje, někdy nejde provést. Další známkou DS v 1. trimestru může být chybění nosních kůstek plodu. Ve 2. trimestru (většinou mezi týdnem), kdy se provádí vždy podrobný UZ zaměřený na vrozené vady, mohou na DS upozornit tzv. nepřímé UZ známky. Je jich celá řada, např. relativní zkrácení stehenních kostí, loketních kostí, rozšíření močových cest, nález vrozené srdeční vady atd. Biochemická vyšetření - vyšetřením krve těhotné ženy na určité látky lze zjistit zvýšené riziko DS (Centrum Downova syndromu [online]). 18

19 2/ INVAZIVNÍ vyšetření Existují tři metody, jak získat buněčný materiál pro vyšetření chromozomu plodu. Je to amniocentéza, odběr choriových klku a kordocentéza. Amniocentéza odběr plodové vody. Plodová voda je tekutina obsahující odloučené buňky z povrchu a dutin plodu a některé další substance. Jejím odběrem získáme tyto buňky, které jsou vhodným materiálem pro laboratorní vyšetření chromozomu plodu. Výkon se provádí od běžícího 16. do 20. týdne těhotenství. Spočívá v zavedení tenké jehly přes břicho těhotné, děložní stěnu a plodové obaly. Celý výkon je kontrolován ultrazvukem, kterým je sledován pohyb hrotu jehly. Odebírá se asi 20 ml tekutiny, což je množství, které se spontánně obnoví za několik hodin po výkonu. Procedura je prováděna ambulantně, přičemž těhotná žena je většinou ponechána určitou dobu ve stavu pracovní neschopnosti. Po amniocentéze může dojít k přechodným komplikacím a někdy až ke spontánnímu potratu, riziko je 0,5 1 % nad hladinu rizika potratu v daném věku ženy. Výsledky vyšetření jsou k dispozici asi za tři týdny po odběru. CVS odběr tkáně choriových klků. Touto metodou lze získat materiál pro vyšetření chromozomu plodu již v období mezi týdnem těhotenství, tedy v první třetině gravidity. Tenká jehla proniká do oblasti budoucí placentární tkáně plodu a z tohoto místa se odsává nepatrné množství buněčného materiálu pro další laboratorní zpracování. Chorion je tkáň, která také tvoří obaly plodu. Ve srovnání s amniocentézou nese však popsaný výkon nepatrně zvýšené riziko následného potratu. Celý výkon se provádí pod ultrazvukovou kontrolou ambulantním způsobem. V případě nálezu špatného výsledku je většinou jako ověření nutné provést klasickou amniocentézu. Kordocentéza - pupečníková krev je z hlediska laboratorního vyšetření chromozomu plodu ideálním biologickým materiálem. Pod ultrazvukovou kontrolou tenká jehla proniká k pupečníku, odkud je po nabodnutí pupečníkové cévy odsáto malé množství krve. Kordocentéza má riziko potratu asi dvojnásobné oproti klasické amniocentéze. Kordocentéza se provádí většinou u těhotných po 20. týdnu (Centrum Downova syndromu [online]). 19

20 1.5 Vývoj a výchova dítěte s Downovým syndromem Průběh vývoje Každé dítě je individuem s vlastními kvalitami, jimiž se od ostatních odlišují. V minulosti byli lidé s Downovým syndromem popisováni jako těžce postižení a nezajímaví. Děti s Downovým syndromem mohou mít všechny známé odchylky nebo jenom některé, mohou být těžce mentálně postižení nebo mít téměř průměrnou inteligenci, mohou být obézní nebo hubení, každé dítě s Downovým syndromem je jedinečnou osobností. Jednotlivé oblasti tělesného a duševního vývoje dítěte nepostupují většinou ve svém vývoji stejným tempem. Nejvíce opožděnou složkou bývá řeč, nejlépe rozvinutá bývá obvykle celková tělesná pohyblivost dítěte. Většiny dovedností dosahuje dítě s DS se zpožděním ve srovnání se zdravými dětmi. Přitom délka opoždění bývá individuálně velmi rozdílná, může se pohybovat kolem očekávaného věku v rozmezí i 2,5 až 3,5 roku (Marková 1987,s.97). Dítě s Downovým syndromem se vyvíjí celý život. Vývoj probíhá nepřetržitě, avšak pomaleji než u ostatních dětí. Cílem vývoje dítěte s Downovým syndromem je stejně jako u normálních dětí dosažení samostatnosti (Selikowitz 2005, s.55). Růst Děti s Downovým syndromem rostou pomaleji než ostatní. Rozdílný růst závisí na genetických a etnických faktorech, na výživě, hormonech, dalších vrozených poruchách, jiných zdravotních podmínkách a určitých vlivech životního prostředí. Dospělí muži s Downovým syndromem dorůstají do výšky cm, výška dospělých žen leží mezi cm. Tělesná váha Kojenci často nepřibývají patřičnou měrou na váze, protože mají problémy s přijímáním potravy. To platí především pro děti s vrozenými vadami např. srdeční vadou. Od druhého a třetího roku dochází u většiny dětí k rychlému nárůstu váhy a od této doby se vaším problémem stane spíše nadváha (Pueschel 1997,s.52). 20

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

WILLIAMSŮV SYNDROM. Willík občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

WILLIAMSŮV SYNDROM. Willík občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem WILLIAMSŮV SYNDROM Willík občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Praha 2010 OBSAH ÚVOD Úvod... 3 Pro rodiče... 7 Z pohledu genetiky Zdravotní problémy Mentální postižení a vzdělávání

Více

Rodina s dítětem s Downovým syndromem

Rodina s dítětem s Downovým syndromem Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky SON-RISE PROGRAM Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Jana Srbková BRNO 2009 Děkuji

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2008 Bc. Petra Huttová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KOMPLEXNÍ PODPORA JEDINCŮ S DUCHENNEOVOU SVALOVOU DYSTROFIÍ Diplomová práce

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová Prohlašuji,

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitelky

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce : PhDr. Barbora Bazalová,

Více

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2014 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání Příjemce: Ostravská

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce BRNO 2006 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph. D. Jana

Více