Vzdělávání dětí s Downovým syndromem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání dětí s Downovým syndromem"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání dětí s Downovým syndromem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Miroslava Bartoňová, PeadDr.,Ph.D. Vypracovala: Hana Hoskovcová

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouze s použitím literárních zdrojů uvedených v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty MU a zpřístupněna ke studijním účelům. Hana Hoskovcová 2

3 Děkuji paní Doc. PaedDr. Miroslavě Bartoňové, Ph.D. za pomoc, ochotu a trpělivost při odborném vedení mé práce. 3

4 Kdo se jako člověk narodil, má být jako člověk vzděláván Jan Ámos Komenský: 4

5 Obsah: Úvod Problematika mentálního postižení 1.1 Legislativní zabezpečení vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice Definice a etiologie mentálního postižení Specifické zvláštnosti osob s mentálním postižením Klasifikace a charakteristika stupňů mentálního postižení Downův syndrom základní problwmatika 2.1 Specifika a Formy Downova syndromu Osobnost žáka s Downovým syndromem Odlišnosti ve vývoji dítěte s Downovým syndromem Školská zařízení pro děti a žáky s Downovým syndromem Možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem (edukace) 3.1 Cíl bakalářské práce, výzkumné teze, techniky šetření Charakteristika sledovaného souboru Interpretace výsledků šetření Kasuistiky Závěry šetření Závěr...41 Resumé...42 Literatura...43 Přílohy

6 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku dětí s Downovým syndromem. Downův syndrom a k němu přidružená mentální retardace přináší postiženým jedincům (děti, mládež i dospělí) mnoho úsilí ve výchovně vzdělávacím procesu. Pravidlo přímé úměry platí v souvislosti, že čím vyšší je stupeň postižení, tím obtížněji probíhá úspěšná výchovně vzdělávací činnost. Ve své práci se pokusím analyzovat současné přístupy v edukaci žáků s Downovým syndromem. V souvislosti s výchovou a vzděláváním těchto dětí se blíže podívám na význam hry v procesu učení, na využití hry jako jednoho ze základních přístupů v edukaci žáků s Downovým syndromem. Jako bývalá učitelka z mateřské školy běžného typu mám bohatou zásobu her, z nichž mnohé využívám při nynější práci s dětmi s Downovým syndromem. V bakalářské práci se zaměřím na zpracování metodického materiálu pro úspěšnou edukaci žáků a přiložím kratičký sborník her i dalších námětů pro práci s dětmi. Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se specifiku edukace žáků a tímto postižením. Zpracovat zásobník her využitelný při edukaci Celou práci jsem koncipovala tak, aby ji mohli využívat rodiče postižených dětí, studenti pedagogických škol i široká veřejnost. K tomuto účelu jsem do ní nashromáždila celou řadu teoretických poznatků jež podrobně osvětlí uvedené pojmy. Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří kapitol. První kapitola hovoří o mentální retardaci, o její etiologii a specifických zvláštnostech. Druhá kapitola pojednává o Downově syndromu. Mapuje vývojové odlišnosti i celou osobnost žáka. Letmo nastiňuje možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem. Poslední třetí kapitola obsahuje vlastní výzkumné šetření a předkládá kasuistiky dětí s Downovým syndromem. 6

7 1 Problematika mentálního postižení 1.1 Legislativní zabezpečení vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice Hlavní koncepční změnou v našem školství je, že výchova a vzdělávání postižených dětí a mladistvých přestává být pouze náplní práce speciálního školství, ale s pomocí integračních trendů ve vzdělávání se postupně stává záležitostí všech typů škol a školských zařízení (Bartoňová, Vítková, 2007). Tyto způsoby vzdělávání jsou v zahraničí zcela běžné a velmi dobře probíhají již několik desítek let. Díky podnětům ze zahraničí proběhlo i v našem školství v minulých letech mnoho experimentů na možnosti edukace a integrace jedinců s různým postižením. Právo všech dětí na vzdělání je zajištěno v Listině práv a svobod, která je svým článkem 33 součástí ústavy České republiky. V nové koncepční změně školství jde tedy o to, aby všem členům společnosti byli poskytnuty stejné možnosti na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání a také, aby bylo každému občanovi zajištěno právo na rozvoj svých individuálních předpokladů (Valenta, Müller, 2007). Vzdělávání v České republice legislativně upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 (Bartoňová Vítková, 2007). Současně další koncepční, strukturální, kurikulární a obsahové změny přinášejí též prováděcí vyhlášky. Především vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Neméně důležitá je i vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Zvláštní školy se staly podle druhu škol základními školami, podle typu škol základními školami praktickými. I dřívější pomocné školy změnily svůj název a dnes se užívá označení základní školy speciální. Školám samostatně zřízeným pro děti a žáky se zdravotním postižením se doporučuje používat,,čestného názvu školy, jež zachycuje nabízený program školy (Valenta Müller, 2007, s. 29). V souvislosti s novými legislativními úpravami zpracovalo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Národní program vzdělávání a po jeho schválení parlamentem vytvořilo 7

8 systém Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro předškolní, základní, gymnaziální, střední odborné a ostatní (základní umělecké, jazykové... ) vzdělávání. V souladu s RVP si každá škola (s přihlédnutím ke svým možnostem) zpracovala svůj školní vzdělávací program (ŠVP). V základních školách se v současné době vyučuje podle vytvořených ŠVP v prvních a šestých ročnících. Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání vešli v platnost dne Pro žáky s lehkým mentálním postižením byla vypracována volná příloha Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tento výše jmenovaný dokument byl podkladem pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základních školách praktických. Podle ŠVP se nyní vyučuje v prvních a šestých ročnících těchto škol. Ostatní ročníky se vyučují podle Vzdělávacího programu zvláštní školy. Z důvodu postupného zavádění školních vzdělávacích programů do praxe dobíhá v ostatních ročnících výuka podle původního vzdělávání. 1.2 Definice a etiologie mentálního postižení Nejznámější a nejčastěji citovaná je definice mentální retardace od M. Dolejšího (1973, s. 36): Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí různé hierarchie s variabilní ohraničeností a celkovou subnormální inteligencí, závislá na některých z těchto činitelů: nedostatcích genetických vloh; porušeném stavu anatomicko-fyziologické struktury a funkce mozku a jeho zrání; nedostatečném nasycování základních psychických potřeb dítěte vlivem deprivace senzorické, emoční a kulturní; deficitním učení; zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech individua po opakovaných stavech frustrace i stresu; na typologických zvláštnostech vývoje osobnosti. Z pohledu Vágnerové (1999, s. 146) vyznívá mentální retardace jako neschopnost dosáhnou odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70% normy) i přesto, že byl tento jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován. Švarcová (2000, s. 25) spatřuje mentální retardaci jako trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. 8

9 Každý mentálně postižený se liší od druhého, i když dosažený stupeň rozvoje osobnosti, měřitelné údaje biologické či získané hodnoty psychologických zkoušek by byli srovnatelné. Tuto moderní myšlenku vyjádřil již před mnoha lety významný český psychiatr Zdeněk Mysliveček, když definoval slabomyslnost jako zaostalý vývoj somato-psychické osobnosti, který je nesouměrný jakož to chorobný produkt přírody, a to u každého jedince jinak. Proto se každý postižený liší od druhého, byť byli na stejném stupni vývoje (Kvapilík, Černá, 1990, s. 9). Problematika mentální retardace je velmi různorodá a rozmanitá. Každý člověk se rodí jako jedinečná osobnost, mající nárok na stejná lidská práva jako všichni ostatní. To platí jak pro všechny lidské bytosti s jakýmkoliv druhem postižení či znevýhodnění, ale i pro osoby s mentálním postižením (k tomu automaticky patří i právo na vzdělání). Abych význam této pravdy ještě více zdůraznila, uvádím citát, Jan Ámos Komenský: Kdo se jako člověk narodil, má být jako člověk vzděláván Ve vývoji mentálně postižených nacházíme různé zvláštnosti, jež jsou závislé na příčinách vzniku, hloubce a charakteru postižení. Etiologie mentální retardace Výzkum příčin mentální retardace ještě stále není ukončen. Konkrétní příčiny vzniku nejsou jednoznačně objasněny a v mnoha případech je etiologie nejasná nebo nespecifikovaná. Švarcová (2000, s. 51) uvádí, že mentální opožďování může být způsobeno dvěma nejčastějšími příčinami: Příčiny endogenní (vnitřní) Jsou to postižení jehož příčina je zakódována v systémech pohlavních buněk a jde o takzvaně příčiny genových či chromozomálních odchylek (např. Downův syndrom) Další typické dědičné postižení je dědičné snížení dispozic pro rozvoj mentálních schopností. Tito jedinci mají malý počet funkčních genů důležitých k rozvoji inteligence. (podobně postiženi rodiče i sourozenci) Příčiny exogenní (vnější) Postižení je podmíněné působením škodlivých faktorů od početí dítěte, v průběhu celé gravidity, porodu, poporodním období i v ranném dětství nejpozději do dvou let věku dítěte. Exogenní faktory se dále člení podle období působení, na tyto: 9

10 Prenatální (působí od početí po narození) Perinatální (působící těsně před, během a těsně po porodu) Postnatální (působící po narození) Příklady jednotlivých postižení vzniklých v různé době vývoje dítěte: Postižení vzniklá v prenatálním období Jsou to postižení vzniklá během nitroděložního vývoje dítěte. Jedná se o následky úrazů (úrazy matky), následky fyzikálních vlivů (např. působení rentgenového, ionizujícího záření), následky infekcí a intoxikací (např. různé otravy, virová onemocnění a onemocnění matky v prvním trimestru gravidity např. prodělání těchto nemocí: zarděnky, syfilis, toxoplasmóza aj.), následky působení chemických látek (drogy, toxické látky ředidel a rozpouštědel, alkohol, léky, špatná výživa matky a jiné). Postižení vzniklá v perinatálním období Jsou to postižení k nimž může dojít během porodu a bezprostředně po něm (případné komplikace těsně před porodem). Sem patří všechny abnormální porody, kupříkladu mechanické stlačení hlavičky dítěte s následným krvácením do mozku, asfyksie při protrahovaném porodu, předčasný porod s nízkou porodní hmotností novorozence, také sem patří těžká novorozenecká žloutenka, která následně poškodí centrální nervovou soustavu. Postižení vzniklá v postnatálním období Tato postižení vznikají v době po narození (nejpozději do dvou let) a jsou způsobená celou řadou příčin (např. infekční onemocnění zánět mozku, postnatální poranění mozku, hypoxie, nádory mozku, traumata mozku nebo silná citová a senzorická deprivace). 1.3 Specifické zvláštnosti osob s mentálním postižením Pro vývoj jedince platí, že mentální retardace se projevuje opožděním psychického a tělesného vývoje na všech úrovních a stoupá se stupněm postižení. Čím je postižení závažnější, tím dříve a nápadněji se ve vývoji dítěte projeví. Oblast fyzická a psychická se navzájem ovlivňují, prolínají a ve skutečnosti je nelze od sebe oddělit. 10

11 Fyzické zvláštnosti jedince s mentální retardací Tělesný vývoj, pohyb a motorika Maminky dětí postižených mentální retardací bývají již v porodnici upozorněny, že jejich děti mívají choulostivější pokožku než děti zdravé, nemají vrozený reflex sevření ruky (musí se ho učit). Již v novorozeneckém období je možné zjistit určité odchylky, jež povedou k odlišnému vývoji jedince (hydrocefalus, mikrocefalus, chromozomální aberace). Schopnost vývoje jedince je omezena v závislosti na stupni postižení. S psychickým vývojem souvisí i fyzický rozvoj jedince. Děti s těžkou a hlubokou mentální retardací je možné diagnostikovat již v kojeneckém období. U dětí se objevují různé vegetativní poruchy, zaostávající pohybové funkce, dochází k poruchám vizuomotoriky a pohybové koordinace. Děti s lehčím mentálním postižením jsou obecně do věku jednoho roku méně aktivní, jsou spavé a klidné a charakteristická je pro ně i malá odezva na podněty z okolí. I v batolecím období, jímž se označuje druhý a třetí rok života dítěte, dochází k opožďování celkového vývoje (fyzického i psychického). V tělesné oblasti se vyskytují především tyto obtíže: stále zaostává hrubá i jemná motorika (jemná motorika v porovnání ke hrubé činí větší potíže např. dítě má problémy se stavbou komína z kostek aj.), těžko se vytváří základní hygienické návyky, většina dětí nedovede samostatně jíst. V pozdějším věku přetrvávají obtíže v motorce, stále se ještě objevují poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace. Bartoňová, Bazalová, Pipeková uvádějí v pěti letech koordinuje pohyd při běhu a je schopno vyhnout se překážce která mu stojí v cestě, naučí se také jezdit na tříkolce (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, s.116.) Psychické zvláštnosti jedince s mentální retardací Smyslové vnímání Vnímání je poznávání přítomnosti, rozvijí se v interakci s rozvojem dalších poznávacích procesů a umožňuje základní orientaci v prostředí. (Nekonečný, 1998; Bartoňová, Bazalová, Pipeková 2007, s. 22.). Výsledkem smyslového vnímání jsou počitky, představy a vjemy. U zdravých dětí probíhá proces poznávání velmi rychle, ale u jedinců s mentálním postižením dochází k celé řadě zvláštností, odchylek.poznávací zájmy dítěte jsou rozvinuty v menší míře než u zdravých dětí. S omezenou schopností vnímat je spojen i zúžený rozsah vnímání. Tempo vnímání je 11

12 zpomalené a opožděné. Děti nedokážou diferencovat vnímané počitky a vjemy, vnímání je inaktivní. Hovoříme-li o smyslovém vnímání musíme se také zmínit o sluchovém vnímání, které souvisí s vývojem řeči. Podmíněné spoje v oblasti sluchového analyzátoru se utvářejí pomalu. Z počátku opožděné a zkreslené rozlišování fonémů vede k opožděnému vývoji řeči, což následně způsobuje opoždění celého psychického vývoje. Obtíže působí i vnímání času a prostoru, vizuomotorika a pohybová koordinace. Dále bychom neměli zapomenout na vjemy kinestetické a vjemy v oblasti hmatu. Děti s MR mají sníženou citlivost hmatových vjemů. Pozornost U osob s mentálním postižením je patrná nejen nedostatečná soustředěnost, ale i snadná unavitelnost jedince. Mentálně postižený žák udrží pozornost kratší dobu a při práci s ním musí nutně následovat relaxace, jež uvolní jeho psychické napětí. Pozornost těchto jedinců je nestálá a kolísavá. Můžeme hovořit o těkavosti pozornosti. Rozsah pozornosti je zúžený a nižší je i schopnost rozdělování pozornosti. Rozvoj řeči U dětí s mentální retardaci se sluchové rozlišování i vyslovování slov a vět vytváří později než u dětí zdravých (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Nedostatky fonematického sluchu způsobují zpomalené tempo vývoje artikulace i rozvoje řeči obecně. Řeč se objevuje opožděně a bývá od počátku nesprávná. Myšlení Myšlení lze definovat jako mentální manipulaci s různými informacemi sloužící k porozumění jejich podstatě a k analýze různých souvislostí a vztahů, na jejichž základě lze učinit jistý závěr (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Myšlení dítěte s mentální retardací je ovlivněno nedostatečným rozvojem řeči, smyslového poznávání i omezením praktické činnosti. Myšlení probíhá na úrovni jednoduchých názorných obrazů, je velmi chudé a málo produktivní. Při porovnání se zdravým dítětem se jeho myšlení vyznačuje velkou konkrétností, omezenou schopností abstrakce, zpomalenou chápavostí, primitivností, konkrétností úsudku a slabou schopností zobecňování. Dochází k obtížím při osvojování různých pravidel a obecných pojmů. Pro myšlení dětí s mentální retardací je také typická nedůslednost myšlení a slabá řídící úloha myšlení, která neumožňuje použít osvojené rozumové operace. 12

13 Paměť Pro dítě s mentální retardací je charakteristické pomalé tempo osvojování všeho nového, rychlé zapomínání a nepřesné vybavování. Děti s mentální retardací si zapamatují o hodně méně než děti zdravé a převažuje u nich mechanická paměť nad logickou. Vůle a volní vlastnosti Děti mají nedostatek iniciativy a nejsou schopny řídit své jednání vzhledem ke vzdálenějším cílům. Vůle a volní vlastnosti se prezentují projevy nezralé osobnosti. Jsou charakterizovány ztrátou či snížením volních vlastností (abulie, hypobulie), neschopností řídit vlastní jednání a překonávat překážky, neovladatelností ve vztahu ke svým pohnutkám, tvrdohlavostí či vzdorem. Ve volních projevech osob s mentální retardací je patrná citová i volní labilita, nestálost nálady, zvýšená sugestibilita, impulsivnost, agresivita, ale i úzkostnost a pasivita. Emoce Emoce lze definovat jako schopnost reagovat na různé podměty prožitkem libosti a nelibosti s vnějšími projevy (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Děti s mentální retardací jsou emočně nevyspělé, chovají se jako děti mladšího věku. City dítěte s mentální retardací jsou nedostatečně diferencovány a svou dynamikou bývají neadekvátní k podnětům. Objevují se rychlé přechody od jedné nálady k druhé. Utváření sebehodnocení Pro způsob sebehodnocení (což je aspirační úroveň) je příznačná nerovnováha aspirací s výkonem. Děti s mentální retardací mají buď zvýšené sebehodnocení (přeceňují se) nebo snížené sebehodnocení (podhodnocování sebe sama podceňují se). V utváření sebehodnocení jsou nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji vlastního já, také dochází k opožděnému psychosexuálnímu vývoji. V souvislosti s chováním můžeme pozorovat sníženou přizpůsobivost k sociálním požadavkům. 13

14 1.4 Klasifikace a charakteristika stupňů mentálního postižení Pro klasifikaci MR existuje celá řada typů klasifikace. Vždy záleží na tom, z jakého aspektu klasifikaci provádíme. Klasifikace dle etiologie Symptomatologická klasifikace Klasifikace dle vývojových období Klasifikace dle typu chování Klasifikace dle stupně mentálního postižení Tato klasifikace je pro současnou speciálněpedagogickou praxi nejpoužívanější. Klasifikace dle stupně mentálního postižení ukazuje disproporce chronologického a mentálního věku. Orientačně je jednotlivý stupeň MR vyjádřen inteligenčním koeficientem (IQ) udávaným v čísle. V současné době se používá členění podle desáté decenální revize Světové zdravotnické organizace (WHO), z roku 1992 s platností 1993 (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, s. 31.). Lehká mentální retardace (F70) Středně těžká mentální retardace (F71) Těžká mentální retardace (F72) Hluboká mentální retardace (F73) Jiná mentální retardace (F78) Nespecifikovaná mentální retardace (F79) Lehká mentální retardace, IQ (F70) Psychomotorický vývoj jedince s lehkou mentální retardací se od kojeneckého období opožďuje. Nejnápadnější problémy jsou mezi třetím a šestým rokem věku jedince. Objevují se poruchy pohybové koordinace a lehké zaostávání jemné a hrubé motoriky. Jež v dospělosti může dosáhnou normy. Hry bývají stereotypní, dítě je málo zvídavé a vynalézavé. Pozornost je krátkodobá, nestálá a povrchní. Myšlení je velmi jednoduché, konkrétní, nepřesné a stereotypní. Je narušena schopnost abstrakce, i logického uvažování. Paměť jedinců s lehkou mentální retardací je mechanická. Řeč je celkově charakterizována opožděným vývojem a slovník těchto jedinců postrádá abstraktní pojmy. Řeč může být postižena ve všech svých složkách, v oblasti porozumění řeči, ve slovní zásobě, ve výslovnosti a v poslední řadě i v gramatické stavbě řeči. 14

15 V emocionální oblasti se projevuje citová nezralost, neadekvátnost citů vzhledem k podnětům, značná sugestibilita a nízká sebekontrola. V předškolním a školním věku se citová labilita projevuje zvýšenou sugestibilitou, impulsivností, úzkostí, zvýšenou plačtivostí nebo upovídaností. Hlavní potíže se u jedinců s lehkou mentální retardací z pravidla projeví až při teoretické práci ve škole, kde mají problémy v oblasti čtení a psaní. Pro příznivý vývoj dítěte s lehkou mentální retardací je velmi důležitá kvalita prostředí ve kterém vyrůstá, jeho rodinné zázemí a pomoc mnoha odborníků (pediatr, fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog, pracovníci speciálně pedagogického centra a další odborníci). Většina jedinců dosáhne úplné nezávislosti v osobní péčí a v praktických domácích dovednostech, ale toto vše probíhá ve zpomaleném tempu vývoje. Jedinci na horní hranici lehké mentální retardace zpravidla bez větších obtíží absolvují základní praktickou školu, po které následuje učební obor nebo jednoletá či dvouletá praktická škola. V dospělosti jsou většinou samostatné, i když ve složitých životních situacích potřebují pomoc. Na trhu práce se uplatňují v profesích, které vyžadují spíše praktické než teoretické schopnosti. U dětí s lehkou mentální retardaci je zaznamenán větší výskyt specifických poruch učení, než u běžné populace, vzniklých v důsledku organického poškození centrální nervové soustavy (Říčan, 1995). Lehká mentální retardace se vyskytuje přibližně v 80% mentálně retardovaných. Středně těžká mentální retardace, IQ (F71) U většiny jedinců se středně těžkou mentální retardací lze diagnostikovat organickou etiologii (chromozomální aberace, infekce organismu, infekce CNS, traumata, důsledky metabolických chorob aj.). U většiny jedinců je přítomen dětský artismus nebo jiné pervazivní vývojové poruchy. Psychické procesy, omezené mentální retardací, často doprovázejí tělesná a neurologická onemocnění především epilepsie. Ranný psychomotorický vývoj dítěte je velmi opožděn. V šesti až sedmi letech dosahují teprve úrovně tříletého dítěte. Vývoj jemné a hrubé motoriky je zpomalen, trvale zůstává celková neobratnost, neschopnost jemných úkonů a nekoordinovanost pohybů. Sebeobsluha bývá zvládnuta jen částečně. U osob se středně těžkou mentální retardací přetrvává až do dospělosti výrazné opožďování rozvoje myšlení a řeči.jedinci s tímto typem mentální retardace mají již výrazné obtíže s chápáním, porozuměním, osvojením a užíváním 15

16 řeči. Úroveň rozvoje řeči je různá. Jejich řeč je opožděna ve vývoji, je jednoduchá, obsahově chudá, s četnými agramatizmy. Častá je i dyslalie, známá jako porucha či neschopnost používat jednotlivé hlásky nebo hláskové skupiny (tato vada přetrvává až do dospělosti). Někteří postižení zvládají jednoduchou konverzaci, jiní se domluví jen s těží a další se nenaučí mluvit vůbec, i když verbálním instrukcím rozumí. Jedinci nekomunikující pomocí řeči se z pravidla naučí používat gestikulaci a další formy neverbální komunikace. Zbývající psychické procesy jsou omezeny. Typická je nevyrovnanost jednotlivých psychických funkcí senzomotorická, komunikační či sociálně interakční. Běžné jsou problémy s pozorností a koncentrací. Omezený a opožděný je rozvoj myšlení zejména v oblasti kombinování a usuzování. Myšlení je stereotypní, nepřesné, ulpívající na nepodstatných detailech, neschopné úsudků. Emocionálně jsou labilní a nevyrovnaní, což objasňuje jejich nepřiměřené afektivní reakce v běžných situacích. Dalším typickým rysem citové oblasti je infantilismus, negativismus, dráždivost, výbušnost. Hra těchto dětí je velmi jednoduchá, jednotvárná, nevynalézavá až stereotypní. Děti se středně těžkou mentální retardací bývají obvykle vzdělávány v základní škole speciální. Žáci se zde vzdělávají pomocí speciálních vzdělávacích programů (pomocná škola, přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační program pomocné školy), které jim umožňují systematicky rozvíjet jejich omezené psychické procesy. Dosažené výsledky školního vzdělávání se objevují pomalu a jejich míra osvojení je u dětí individuálně limitována. Po fyzické stránce jsou děti z pravidla pohyblivé. Většina jedinců se středně těžkou mentální retardací má schopnosti k navazování kontaktů a ke komunikaci s druhými osobami. V dospělosti mohou pracovat pouze pod stálým dohledem při jednoduchých pracovních činnostech vykonávaných v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích. Nezvládají samostatně řešit mnohé situace. Středně těžká mentální retardace se vyskytuje přibližně v 12% mentálně retardovaných. Těžká mentální retardace, IQ (F72) Příčiny vzniku těžké mentální retardace bývají genetického a negenetického původu. Pokud jde o klinický obraz je těžká mentální retardace v mnohém podobná středně těžké mentální retardaci, také zde je přítomnost organické etiologie a přidružené stavy. Běžná jsou přidružená neurologická onemocnění, psychiatrická onemocnění, pervazivní vývojová a tělesná postižení většího rozsahu. 16

17 Jedinci v pásmu těžké mentální retardace mají psychomotorický vývoj výrazně opožděný již v předškolním věku. Toto omezení všech psychických procesů a značná pohybová neobratnost jsou odrazem celkového poškození CNS. Hlavním rysem této kategorie je výrazné snížení všech psychických procesů a úrovně jejich schopností. Nápadná je malá koncentrace pozornosti a minimální rozvoj komunikativních dovedností. Řeč se objevuje opožděně a bývá omezena na jednotlivá slova nebo skřeky. Často se řeč nevytvoří vůbec. Výrazným znakem těžké mentální retardace je značný stupeň poruchy motoriky a přidružení jiných vad, spojených s poškozeným a vadným vývojem centrální nervové soustavy. Jedinci s těžkou mentální retardací dobře rozeznávají jednotlivé známé osoby. Emocionální oblast je charakterizována významným porušením afektivní sféry, typická je nestálost nálad a impulzivita. Při soustavné výchovně vzdělávací péči jsou jedinci schopni osvojit si základní hygienické návyky, částečně se naučit sebeobsluhu nebo nějakou jednoduchou činnost. Pro vzdělávání těchto dětí jsou vhodné rehabilitační třídy zřízené při základních školách speciálních. Osoby s těžkou mentální retardací bývají po celý svůj život závislé na péči jiných osob. Těžká mentální retardace se vyskytuje v 7% z celkového počtu všech osob s mentální retardací. Hlubká mentální retardace, IQ je nižší než 20 (F73) Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavků či instrukcím nebo jim vyhovět. Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně omezena v pohybu. Postižení bývají inkontinentní a přinejlepším jsou schopni pouze rudimentární neverbální komunikace. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Možnosti jejich výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené (Švarcová, 2000). Jedinci s hlubokou mentální retardací nerozeznávají ani blízké osoby ze svého okolí. Řeč není vůbec rozvinuta a k domluvě s jedinci se využívá nonverbální komunikace. Pro osoby s hlubokou mentální retardací jsou typické výkřiky beze smyslu a různé grimasy. Chápání a používání řeči je v lepších případech omezeno na vyhovění jednoduchým požadavkům. Afektivní sféra je natolik poškozena, že velmi často dochází k sebepoškozování. V tělesné oblasti jsou patrná těžká omezení motoriky a stereotypní automatické pohyby (Pipeková, 2006). Ve většině případů hluboké mentální retardace lze určit organickou etiologii. Běžné jsou těžké neurologické nebo jiné tělesné nedostatky, které mají vliv na hybnost, postižení 17

18 zraku a sluchu i na epilepsie. Časté jsou nejtěžší formy pervazivních vývojových poruch, zvláště atypický autismus. Hluboká mentální retardace tvoří asi 1% z celkové populace mentálně retardovaných. Jiná mentální retardace, (F78) Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození, např. u nevidomých, neslyšících, nemluvících, u jedinců s těžkými poruchami chování, osob s autismem či u těžce tělesně postižených osob. Nespecifikovaná mentální retardace, (F79) Této kategorie se užívá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací, které by umožnili zařadit jedince do jedné ze shora uvedených kategorií. 18

19 2 Downův syndrom základní problematika 2.1 Specifika a Formy Downova syndromu Downův syndrom (DS) označovaný také jako Downova nemoc (morbus Downi) je považován za nejrozšířenější formu mentální retardace, je nejčastější chromozomální aberací vyskytující se kdekoliv na světě. Na světě se ročně narodí přibližně 100 tisíc dětí s Downovým syndromem, u nás se rodí přibližně 70 dětí ročně (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, s. 106). Formy Downova syndromu. Lidé s Downovým syndromem (DS) se po genetické stránce liší od ostatní populace stavbou buněk Rozlišujeme 3 základní formy Downova syndromu: Nondisjunkce (volná trisomie, prostá trisomie) Ve většině případů dochází k chybě již při prvním dělení pohlavní buňky, kdy se přesouvají oba chromozomy č.21 do buňky. Toto chybné dělení označujeme jako nondisjunkci nebo prostou či volnou trisomii. Tato forma je nejběžnějším typem Downova syndromu. Příčinou vzniku této chyby je, že jeden z rodičů předá dítěti z vajíčka nebo spermie místo obvyklého 21. chromozomu chromozomy dva. Během vytváření vajíčka nebo spermie se dva 21. chromozomy původní buňky ještě před buněčným dělením spojí. Místo toho, aby se každý chromozom odpoutal opačným směrem a stal se součástí nově vznikající buňky, přejdou oba chromozomy jedním směrem do nové buňky společně. Takto vznikne jedna buňka obsahující oba 21. chromozomy a druhá buňka, v níž nebude ani jeden 21. chromozom. Buňka bez chromozomu nedokáže přežít a brzy se rozpadne. Je tedy patrné, že pokud má zárodečná buňka, vajíčko nebo spermie, nadbytečný chromozom, tj. 24 chromozomů z jedné zárodečné buňky a 23 chromozomů z další zárodečné buňky, vznikne nová buňka, která bude mít 47 chromozomů. Jedinci s nondisjunkční formou Downova syndromu mají v každé buňce 47 chromozomů uspořádaných ve 22 párech a jedné trojici, což je právě ten podstatný rozdíl o proti buňce zdravého člověka, jež má 46 chromozomů ve 23 párech. 19

20 Tato forma Downova syndromu je nejběžnějším typem, nazývá se prostá nebo volná trisomie a vyskytuje se u 87,92 % případů (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Selikowitz uvádí jako nejčastější příčinu volné (prosté) trisomie - vysoký věk rodičů (Selikowitz, 2005, s ). Mozaika Osoby s touto formou Downova syndromu mají ve svých tělových buňkách, jak buňky obsahující správný počet 46 chromozomů tak i buňky se 47 chromozomy. Tato osoba má nadbytečný 21. chromozom pouze v některých tělových buňkách. Název této formy Downova syndromu je odvozen od způsobu poskládání jednotlivých buněk. Buňky jsou v těle poskládány z různých kousků jako mozaika, některé buňky jsou normální, ale jiné mají nadbytečný chromozom. Mozaiková forma Downova syndromu se vyskytuje v 7,69 % případů (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Jedinci mající tuto formu postižení nemývají mnoho nápadných fyzických znaků Downova syndromu (Pueschel, 1997, s. 34, Selikowitz, 2005, s. 54). Translokace U tohoto typu není příčinou Downova syndromu celý nadbytečný chromozom, ale jen nadbytečná část 21. chromozomu. K této poruše dochází tak, že se odlomí malé vrcholky 21. chromozomu a jiného chromozomu a zbývající části obou chromozomů se spojí. V translokaci s 21. chromozomem se vyskytují pouze určité chromozomy a to chromozomy 13, 14, 15 nebo 22. V případě translokace může být nositelem Downova syndromu jeden z rodičů, i když sám žádné příznaky syndromu nemá. U něj je zachováno 23 párových chromozomů, ale jeden z jeho 21. chromozomu je spojen s jedním z ostatních chromozomů. S touto formou Downova syndromu není spojena obrovská důležitost věku každého z rodičů (jako je tomu u nondisjunkce). Nezanedbatelnou zkutečností je též zjištění, že ve dvou třetinách případů není nositelem poruchy ani jeden z rodičů. Jedná se pouze o náhodnou událost a má mizivou pravděpodobnost opakování při dalších těhotenstvích (Selikowitz, 2005, s ). 20

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

postižením ve škole Dítě s mentálním postižením ve škole agogika Petra Bendová Pavel Zikl

postižením ve škole Dítě s mentálním postižením ve škole agogika Petra Bendová Pavel Zikl pe agogika Petra Bendová Pavel Zikl Dítě s mentálním postižením ve škole Dítě s mentálním postižením ve škole mentální postižení vzdělávání a integrace diagnostika a poradenství komunikace terapeuticko-

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Rozvoj grafomotoriky u žáků se středně těžkou. mentální retardací

Rozvoj grafomotoriky u žáků se středně těžkou. mentální retardací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Rozvoj grafomotoriky u žáků se středně těžkou mentální retardací Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala:

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

předkládá: Asociace speciálních pedagogů ČR

předkládá: Asociace speciálních pedagogů ČR PŘIPOMNKY k návrhu VYHLÁŠLY k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více