Vzdělávání dětí s Downovým syndromem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání dětí s Downovým syndromem"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání dětí s Downovým syndromem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: Miroslava Bartoňová, PeadDr.,Ph.D. Vypracovala: Hana Hoskovcová

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a pouze s použitím literárních zdrojů uvedených v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty MU a zpřístupněna ke studijním účelům. Hana Hoskovcová 2

3 Děkuji paní Doc. PaedDr. Miroslavě Bartoňové, Ph.D. za pomoc, ochotu a trpělivost při odborném vedení mé práce. 3

4 Kdo se jako člověk narodil, má být jako člověk vzděláván Jan Ámos Komenský: 4

5 Obsah: Úvod Problematika mentálního postižení 1.1 Legislativní zabezpečení vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice Definice a etiologie mentálního postižení Specifické zvláštnosti osob s mentálním postižením Klasifikace a charakteristika stupňů mentálního postižení Downův syndrom základní problwmatika 2.1 Specifika a Formy Downova syndromu Osobnost žáka s Downovým syndromem Odlišnosti ve vývoji dítěte s Downovým syndromem Školská zařízení pro děti a žáky s Downovým syndromem Možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem (edukace) 3.1 Cíl bakalářské práce, výzkumné teze, techniky šetření Charakteristika sledovaného souboru Interpretace výsledků šetření Kasuistiky Závěry šetření Závěr...41 Resumé...42 Literatura...43 Přílohy

6 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku dětí s Downovým syndromem. Downův syndrom a k němu přidružená mentální retardace přináší postiženým jedincům (děti, mládež i dospělí) mnoho úsilí ve výchovně vzdělávacím procesu. Pravidlo přímé úměry platí v souvislosti, že čím vyšší je stupeň postižení, tím obtížněji probíhá úspěšná výchovně vzdělávací činnost. Ve své práci se pokusím analyzovat současné přístupy v edukaci žáků s Downovým syndromem. V souvislosti s výchovou a vzděláváním těchto dětí se blíže podívám na význam hry v procesu učení, na využití hry jako jednoho ze základních přístupů v edukaci žáků s Downovým syndromem. Jako bývalá učitelka z mateřské školy běžného typu mám bohatou zásobu her, z nichž mnohé využívám při nynější práci s dětmi s Downovým syndromem. V bakalářské práci se zaměřím na zpracování metodického materiálu pro úspěšnou edukaci žáků a přiložím kratičký sborník her i dalších námětů pro práci s dětmi. Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se specifiku edukace žáků a tímto postižením. Zpracovat zásobník her využitelný při edukaci Celou práci jsem koncipovala tak, aby ji mohli využívat rodiče postižených dětí, studenti pedagogických škol i široká veřejnost. K tomuto účelu jsem do ní nashromáždila celou řadu teoretických poznatků jež podrobně osvětlí uvedené pojmy. Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří kapitol. První kapitola hovoří o mentální retardaci, o její etiologii a specifických zvláštnostech. Druhá kapitola pojednává o Downově syndromu. Mapuje vývojové odlišnosti i celou osobnost žáka. Letmo nastiňuje možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem. Poslední třetí kapitola obsahuje vlastní výzkumné šetření a předkládá kasuistiky dětí s Downovým syndromem. 6

7 1 Problematika mentálního postižení 1.1 Legislativní zabezpečení vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice Hlavní koncepční změnou v našem školství je, že výchova a vzdělávání postižených dětí a mladistvých přestává být pouze náplní práce speciálního školství, ale s pomocí integračních trendů ve vzdělávání se postupně stává záležitostí všech typů škol a školských zařízení (Bartoňová, Vítková, 2007). Tyto způsoby vzdělávání jsou v zahraničí zcela běžné a velmi dobře probíhají již několik desítek let. Díky podnětům ze zahraničí proběhlo i v našem školství v minulých letech mnoho experimentů na možnosti edukace a integrace jedinců s různým postižením. Právo všech dětí na vzdělání je zajištěno v Listině práv a svobod, která je svým článkem 33 součástí ústavy České republiky. V nové koncepční změně školství jde tedy o to, aby všem členům společnosti byli poskytnuty stejné možnosti na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání a také, aby bylo každému občanovi zajištěno právo na rozvoj svých individuálních předpokladů (Valenta, Müller, 2007). Vzdělávání v České republice legislativně upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 (Bartoňová Vítková, 2007). Současně další koncepční, strukturální, kurikulární a obsahové změny přinášejí též prováděcí vyhlášky. Především vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Neméně důležitá je i vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Zvláštní školy se staly podle druhu škol základními školami, podle typu škol základními školami praktickými. I dřívější pomocné školy změnily svůj název a dnes se užívá označení základní školy speciální. Školám samostatně zřízeným pro děti a žáky se zdravotním postižením se doporučuje používat,,čestného názvu školy, jež zachycuje nabízený program školy (Valenta Müller, 2007, s. 29). V souvislosti s novými legislativními úpravami zpracovalo ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Národní program vzdělávání a po jeho schválení parlamentem vytvořilo 7

8 systém Rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro předškolní, základní, gymnaziální, střední odborné a ostatní (základní umělecké, jazykové... ) vzdělávání. V souladu s RVP si každá škola (s přihlédnutím ke svým možnostem) zpracovala svůj školní vzdělávací program (ŠVP). V základních školách se v současné době vyučuje podle vytvořených ŠVP v prvních a šestých ročnících. Školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání vešli v platnost dne Pro žáky s lehkým mentálním postižením byla vypracována volná příloha Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tento výše jmenovaný dokument byl podkladem pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základních školách praktických. Podle ŠVP se nyní vyučuje v prvních a šestých ročnících těchto škol. Ostatní ročníky se vyučují podle Vzdělávacího programu zvláštní školy. Z důvodu postupného zavádění školních vzdělávacích programů do praxe dobíhá v ostatních ročnících výuka podle původního vzdělávání. 1.2 Definice a etiologie mentálního postižení Nejznámější a nejčastěji citovaná je definice mentální retardace od M. Dolejšího (1973, s. 36): Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí různé hierarchie s variabilní ohraničeností a celkovou subnormální inteligencí, závislá na některých z těchto činitelů: nedostatcích genetických vloh; porušeném stavu anatomicko-fyziologické struktury a funkce mozku a jeho zrání; nedostatečném nasycování základních psychických potřeb dítěte vlivem deprivace senzorické, emoční a kulturní; deficitním učení; zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkušenostech individua po opakovaných stavech frustrace i stresu; na typologických zvláštnostech vývoje osobnosti. Z pohledu Vágnerové (1999, s. 146) vyznívá mentální retardace jako neschopnost dosáhnou odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70% normy) i přesto, že byl tento jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován. Švarcová (2000, s. 25) spatřuje mentální retardaci jako trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. 8

9 Každý mentálně postižený se liší od druhého, i když dosažený stupeň rozvoje osobnosti, měřitelné údaje biologické či získané hodnoty psychologických zkoušek by byli srovnatelné. Tuto moderní myšlenku vyjádřil již před mnoha lety významný český psychiatr Zdeněk Mysliveček, když definoval slabomyslnost jako zaostalý vývoj somato-psychické osobnosti, který je nesouměrný jakož to chorobný produkt přírody, a to u každého jedince jinak. Proto se každý postižený liší od druhého, byť byli na stejném stupni vývoje (Kvapilík, Černá, 1990, s. 9). Problematika mentální retardace je velmi různorodá a rozmanitá. Každý člověk se rodí jako jedinečná osobnost, mající nárok na stejná lidská práva jako všichni ostatní. To platí jak pro všechny lidské bytosti s jakýmkoliv druhem postižení či znevýhodnění, ale i pro osoby s mentálním postižením (k tomu automaticky patří i právo na vzdělání). Abych význam této pravdy ještě více zdůraznila, uvádím citát, Jan Ámos Komenský: Kdo se jako člověk narodil, má být jako člověk vzděláván Ve vývoji mentálně postižených nacházíme různé zvláštnosti, jež jsou závislé na příčinách vzniku, hloubce a charakteru postižení. Etiologie mentální retardace Výzkum příčin mentální retardace ještě stále není ukončen. Konkrétní příčiny vzniku nejsou jednoznačně objasněny a v mnoha případech je etiologie nejasná nebo nespecifikovaná. Švarcová (2000, s. 51) uvádí, že mentální opožďování může být způsobeno dvěma nejčastějšími příčinami: Příčiny endogenní (vnitřní) Jsou to postižení jehož příčina je zakódována v systémech pohlavních buněk a jde o takzvaně příčiny genových či chromozomálních odchylek (např. Downův syndrom) Další typické dědičné postižení je dědičné snížení dispozic pro rozvoj mentálních schopností. Tito jedinci mají malý počet funkčních genů důležitých k rozvoji inteligence. (podobně postiženi rodiče i sourozenci) Příčiny exogenní (vnější) Postižení je podmíněné působením škodlivých faktorů od početí dítěte, v průběhu celé gravidity, porodu, poporodním období i v ranném dětství nejpozději do dvou let věku dítěte. Exogenní faktory se dále člení podle období působení, na tyto: 9

10 Prenatální (působí od početí po narození) Perinatální (působící těsně před, během a těsně po porodu) Postnatální (působící po narození) Příklady jednotlivých postižení vzniklých v různé době vývoje dítěte: Postižení vzniklá v prenatálním období Jsou to postižení vzniklá během nitroděložního vývoje dítěte. Jedná se o následky úrazů (úrazy matky), následky fyzikálních vlivů (např. působení rentgenového, ionizujícího záření), následky infekcí a intoxikací (např. různé otravy, virová onemocnění a onemocnění matky v prvním trimestru gravidity např. prodělání těchto nemocí: zarděnky, syfilis, toxoplasmóza aj.), následky působení chemických látek (drogy, toxické látky ředidel a rozpouštědel, alkohol, léky, špatná výživa matky a jiné). Postižení vzniklá v perinatálním období Jsou to postižení k nimž může dojít během porodu a bezprostředně po něm (případné komplikace těsně před porodem). Sem patří všechny abnormální porody, kupříkladu mechanické stlačení hlavičky dítěte s následným krvácením do mozku, asfyksie při protrahovaném porodu, předčasný porod s nízkou porodní hmotností novorozence, také sem patří těžká novorozenecká žloutenka, která následně poškodí centrální nervovou soustavu. Postižení vzniklá v postnatálním období Tato postižení vznikají v době po narození (nejpozději do dvou let) a jsou způsobená celou řadou příčin (např. infekční onemocnění zánět mozku, postnatální poranění mozku, hypoxie, nádory mozku, traumata mozku nebo silná citová a senzorická deprivace). 1.3 Specifické zvláštnosti osob s mentálním postižením Pro vývoj jedince platí, že mentální retardace se projevuje opožděním psychického a tělesného vývoje na všech úrovních a stoupá se stupněm postižení. Čím je postižení závažnější, tím dříve a nápadněji se ve vývoji dítěte projeví. Oblast fyzická a psychická se navzájem ovlivňují, prolínají a ve skutečnosti je nelze od sebe oddělit. 10

11 Fyzické zvláštnosti jedince s mentální retardací Tělesný vývoj, pohyb a motorika Maminky dětí postižených mentální retardací bývají již v porodnici upozorněny, že jejich děti mívají choulostivější pokožku než děti zdravé, nemají vrozený reflex sevření ruky (musí se ho učit). Již v novorozeneckém období je možné zjistit určité odchylky, jež povedou k odlišnému vývoji jedince (hydrocefalus, mikrocefalus, chromozomální aberace). Schopnost vývoje jedince je omezena v závislosti na stupni postižení. S psychickým vývojem souvisí i fyzický rozvoj jedince. Děti s těžkou a hlubokou mentální retardací je možné diagnostikovat již v kojeneckém období. U dětí se objevují různé vegetativní poruchy, zaostávající pohybové funkce, dochází k poruchám vizuomotoriky a pohybové koordinace. Děti s lehčím mentálním postižením jsou obecně do věku jednoho roku méně aktivní, jsou spavé a klidné a charakteristická je pro ně i malá odezva na podněty z okolí. I v batolecím období, jímž se označuje druhý a třetí rok života dítěte, dochází k opožďování celkového vývoje (fyzického i psychického). V tělesné oblasti se vyskytují především tyto obtíže: stále zaostává hrubá i jemná motorika (jemná motorika v porovnání ke hrubé činí větší potíže např. dítě má problémy se stavbou komína z kostek aj.), těžko se vytváří základní hygienické návyky, většina dětí nedovede samostatně jíst. V pozdějším věku přetrvávají obtíže v motorce, stále se ještě objevují poruchy vizuomotoriky a pohybové koordinace. Bartoňová, Bazalová, Pipeková uvádějí v pěti letech koordinuje pohyd při běhu a je schopno vyhnout se překážce která mu stojí v cestě, naučí se také jezdit na tříkolce (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, s.116.) Psychické zvláštnosti jedince s mentální retardací Smyslové vnímání Vnímání je poznávání přítomnosti, rozvijí se v interakci s rozvojem dalších poznávacích procesů a umožňuje základní orientaci v prostředí. (Nekonečný, 1998; Bartoňová, Bazalová, Pipeková 2007, s. 22.). Výsledkem smyslového vnímání jsou počitky, představy a vjemy. U zdravých dětí probíhá proces poznávání velmi rychle, ale u jedinců s mentálním postižením dochází k celé řadě zvláštností, odchylek.poznávací zájmy dítěte jsou rozvinuty v menší míře než u zdravých dětí. S omezenou schopností vnímat je spojen i zúžený rozsah vnímání. Tempo vnímání je 11

12 zpomalené a opožděné. Děti nedokážou diferencovat vnímané počitky a vjemy, vnímání je inaktivní. Hovoříme-li o smyslovém vnímání musíme se také zmínit o sluchovém vnímání, které souvisí s vývojem řeči. Podmíněné spoje v oblasti sluchového analyzátoru se utvářejí pomalu. Z počátku opožděné a zkreslené rozlišování fonémů vede k opožděnému vývoji řeči, což následně způsobuje opoždění celého psychického vývoje. Obtíže působí i vnímání času a prostoru, vizuomotorika a pohybová koordinace. Dále bychom neměli zapomenout na vjemy kinestetické a vjemy v oblasti hmatu. Děti s MR mají sníženou citlivost hmatových vjemů. Pozornost U osob s mentálním postižením je patrná nejen nedostatečná soustředěnost, ale i snadná unavitelnost jedince. Mentálně postižený žák udrží pozornost kratší dobu a při práci s ním musí nutně následovat relaxace, jež uvolní jeho psychické napětí. Pozornost těchto jedinců je nestálá a kolísavá. Můžeme hovořit o těkavosti pozornosti. Rozsah pozornosti je zúžený a nižší je i schopnost rozdělování pozornosti. Rozvoj řeči U dětí s mentální retardaci se sluchové rozlišování i vyslovování slov a vět vytváří později než u dětí zdravých (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Nedostatky fonematického sluchu způsobují zpomalené tempo vývoje artikulace i rozvoje řeči obecně. Řeč se objevuje opožděně a bývá od počátku nesprávná. Myšlení Myšlení lze definovat jako mentální manipulaci s různými informacemi sloužící k porozumění jejich podstatě a k analýze různých souvislostí a vztahů, na jejichž základě lze učinit jistý závěr (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Myšlení dítěte s mentální retardací je ovlivněno nedostatečným rozvojem řeči, smyslového poznávání i omezením praktické činnosti. Myšlení probíhá na úrovni jednoduchých názorných obrazů, je velmi chudé a málo produktivní. Při porovnání se zdravým dítětem se jeho myšlení vyznačuje velkou konkrétností, omezenou schopností abstrakce, zpomalenou chápavostí, primitivností, konkrétností úsudku a slabou schopností zobecňování. Dochází k obtížím při osvojování různých pravidel a obecných pojmů. Pro myšlení dětí s mentální retardací je také typická nedůslednost myšlení a slabá řídící úloha myšlení, která neumožňuje použít osvojené rozumové operace. 12

13 Paměť Pro dítě s mentální retardací je charakteristické pomalé tempo osvojování všeho nového, rychlé zapomínání a nepřesné vybavování. Děti s mentální retardací si zapamatují o hodně méně než děti zdravé a převažuje u nich mechanická paměť nad logickou. Vůle a volní vlastnosti Děti mají nedostatek iniciativy a nejsou schopny řídit své jednání vzhledem ke vzdálenějším cílům. Vůle a volní vlastnosti se prezentují projevy nezralé osobnosti. Jsou charakterizovány ztrátou či snížením volních vlastností (abulie, hypobulie), neschopností řídit vlastní jednání a překonávat překážky, neovladatelností ve vztahu ke svým pohnutkám, tvrdohlavostí či vzdorem. Ve volních projevech osob s mentální retardací je patrná citová i volní labilita, nestálost nálady, zvýšená sugestibilita, impulsivnost, agresivita, ale i úzkostnost a pasivita. Emoce Emoce lze definovat jako schopnost reagovat na různé podměty prožitkem libosti a nelibosti s vnějšími projevy (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Děti s mentální retardací jsou emočně nevyspělé, chovají se jako děti mladšího věku. City dítěte s mentální retardací jsou nedostatečně diferencovány a svou dynamikou bývají neadekvátní k podnětům. Objevují se rychlé přechody od jedné nálady k druhé. Utváření sebehodnocení Pro způsob sebehodnocení (což je aspirační úroveň) je příznačná nerovnováha aspirací s výkonem. Děti s mentální retardací mají buď zvýšené sebehodnocení (přeceňují se) nebo snížené sebehodnocení (podhodnocování sebe sama podceňují se). V utváření sebehodnocení jsou nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji vlastního já, také dochází k opožděnému psychosexuálnímu vývoji. V souvislosti s chováním můžeme pozorovat sníženou přizpůsobivost k sociálním požadavkům. 13

14 1.4 Klasifikace a charakteristika stupňů mentálního postižení Pro klasifikaci MR existuje celá řada typů klasifikace. Vždy záleží na tom, z jakého aspektu klasifikaci provádíme. Klasifikace dle etiologie Symptomatologická klasifikace Klasifikace dle vývojových období Klasifikace dle typu chování Klasifikace dle stupně mentálního postižení Tato klasifikace je pro současnou speciálněpedagogickou praxi nejpoužívanější. Klasifikace dle stupně mentálního postižení ukazuje disproporce chronologického a mentálního věku. Orientačně je jednotlivý stupeň MR vyjádřen inteligenčním koeficientem (IQ) udávaným v čísle. V současné době se používá členění podle desáté decenální revize Světové zdravotnické organizace (WHO), z roku 1992 s platností 1993 (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, s. 31.). Lehká mentální retardace (F70) Středně těžká mentální retardace (F71) Těžká mentální retardace (F72) Hluboká mentální retardace (F73) Jiná mentální retardace (F78) Nespecifikovaná mentální retardace (F79) Lehká mentální retardace, IQ (F70) Psychomotorický vývoj jedince s lehkou mentální retardací se od kojeneckého období opožďuje. Nejnápadnější problémy jsou mezi třetím a šestým rokem věku jedince. Objevují se poruchy pohybové koordinace a lehké zaostávání jemné a hrubé motoriky. Jež v dospělosti může dosáhnou normy. Hry bývají stereotypní, dítě je málo zvídavé a vynalézavé. Pozornost je krátkodobá, nestálá a povrchní. Myšlení je velmi jednoduché, konkrétní, nepřesné a stereotypní. Je narušena schopnost abstrakce, i logického uvažování. Paměť jedinců s lehkou mentální retardací je mechanická. Řeč je celkově charakterizována opožděným vývojem a slovník těchto jedinců postrádá abstraktní pojmy. Řeč může být postižena ve všech svých složkách, v oblasti porozumění řeči, ve slovní zásobě, ve výslovnosti a v poslední řadě i v gramatické stavbě řeči. 14

15 V emocionální oblasti se projevuje citová nezralost, neadekvátnost citů vzhledem k podnětům, značná sugestibilita a nízká sebekontrola. V předškolním a školním věku se citová labilita projevuje zvýšenou sugestibilitou, impulsivností, úzkostí, zvýšenou plačtivostí nebo upovídaností. Hlavní potíže se u jedinců s lehkou mentální retardací z pravidla projeví až při teoretické práci ve škole, kde mají problémy v oblasti čtení a psaní. Pro příznivý vývoj dítěte s lehkou mentální retardací je velmi důležitá kvalita prostředí ve kterém vyrůstá, jeho rodinné zázemí a pomoc mnoha odborníků (pediatr, fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog, pracovníci speciálně pedagogického centra a další odborníci). Většina jedinců dosáhne úplné nezávislosti v osobní péčí a v praktických domácích dovednostech, ale toto vše probíhá ve zpomaleném tempu vývoje. Jedinci na horní hranici lehké mentální retardace zpravidla bez větších obtíží absolvují základní praktickou školu, po které následuje učební obor nebo jednoletá či dvouletá praktická škola. V dospělosti jsou většinou samostatné, i když ve složitých životních situacích potřebují pomoc. Na trhu práce se uplatňují v profesích, které vyžadují spíše praktické než teoretické schopnosti. U dětí s lehkou mentální retardaci je zaznamenán větší výskyt specifických poruch učení, než u běžné populace, vzniklých v důsledku organického poškození centrální nervové soustavy (Říčan, 1995). Lehká mentální retardace se vyskytuje přibližně v 80% mentálně retardovaných. Středně těžká mentální retardace, IQ (F71) U většiny jedinců se středně těžkou mentální retardací lze diagnostikovat organickou etiologii (chromozomální aberace, infekce organismu, infekce CNS, traumata, důsledky metabolických chorob aj.). U většiny jedinců je přítomen dětský artismus nebo jiné pervazivní vývojové poruchy. Psychické procesy, omezené mentální retardací, často doprovázejí tělesná a neurologická onemocnění především epilepsie. Ranný psychomotorický vývoj dítěte je velmi opožděn. V šesti až sedmi letech dosahují teprve úrovně tříletého dítěte. Vývoj jemné a hrubé motoriky je zpomalen, trvale zůstává celková neobratnost, neschopnost jemných úkonů a nekoordinovanost pohybů. Sebeobsluha bývá zvládnuta jen částečně. U osob se středně těžkou mentální retardací přetrvává až do dospělosti výrazné opožďování rozvoje myšlení a řeči.jedinci s tímto typem mentální retardace mají již výrazné obtíže s chápáním, porozuměním, osvojením a užíváním 15

16 řeči. Úroveň rozvoje řeči je různá. Jejich řeč je opožděna ve vývoji, je jednoduchá, obsahově chudá, s četnými agramatizmy. Častá je i dyslalie, známá jako porucha či neschopnost používat jednotlivé hlásky nebo hláskové skupiny (tato vada přetrvává až do dospělosti). Někteří postižení zvládají jednoduchou konverzaci, jiní se domluví jen s těží a další se nenaučí mluvit vůbec, i když verbálním instrukcím rozumí. Jedinci nekomunikující pomocí řeči se z pravidla naučí používat gestikulaci a další formy neverbální komunikace. Zbývající psychické procesy jsou omezeny. Typická je nevyrovnanost jednotlivých psychických funkcí senzomotorická, komunikační či sociálně interakční. Běžné jsou problémy s pozorností a koncentrací. Omezený a opožděný je rozvoj myšlení zejména v oblasti kombinování a usuzování. Myšlení je stereotypní, nepřesné, ulpívající na nepodstatných detailech, neschopné úsudků. Emocionálně jsou labilní a nevyrovnaní, což objasňuje jejich nepřiměřené afektivní reakce v běžných situacích. Dalším typickým rysem citové oblasti je infantilismus, negativismus, dráždivost, výbušnost. Hra těchto dětí je velmi jednoduchá, jednotvárná, nevynalézavá až stereotypní. Děti se středně těžkou mentální retardací bývají obvykle vzdělávány v základní škole speciální. Žáci se zde vzdělávají pomocí speciálních vzdělávacích programů (pomocná škola, přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační program pomocné školy), které jim umožňují systematicky rozvíjet jejich omezené psychické procesy. Dosažené výsledky školního vzdělávání se objevují pomalu a jejich míra osvojení je u dětí individuálně limitována. Po fyzické stránce jsou děti z pravidla pohyblivé. Většina jedinců se středně těžkou mentální retardací má schopnosti k navazování kontaktů a ke komunikaci s druhými osobami. V dospělosti mohou pracovat pouze pod stálým dohledem při jednoduchých pracovních činnostech vykonávaných v chráněných dílnách a na chráněných pracovištích. Nezvládají samostatně řešit mnohé situace. Středně těžká mentální retardace se vyskytuje přibližně v 12% mentálně retardovaných. Těžká mentální retardace, IQ (F72) Příčiny vzniku těžké mentální retardace bývají genetického a negenetického původu. Pokud jde o klinický obraz je těžká mentální retardace v mnohém podobná středně těžké mentální retardaci, také zde je přítomnost organické etiologie a přidružené stavy. Běžná jsou přidružená neurologická onemocnění, psychiatrická onemocnění, pervazivní vývojová a tělesná postižení většího rozsahu. 16

17 Jedinci v pásmu těžké mentální retardace mají psychomotorický vývoj výrazně opožděný již v předškolním věku. Toto omezení všech psychických procesů a značná pohybová neobratnost jsou odrazem celkového poškození CNS. Hlavním rysem této kategorie je výrazné snížení všech psychických procesů a úrovně jejich schopností. Nápadná je malá koncentrace pozornosti a minimální rozvoj komunikativních dovedností. Řeč se objevuje opožděně a bývá omezena na jednotlivá slova nebo skřeky. Často se řeč nevytvoří vůbec. Výrazným znakem těžké mentální retardace je značný stupeň poruchy motoriky a přidružení jiných vad, spojených s poškozeným a vadným vývojem centrální nervové soustavy. Jedinci s těžkou mentální retardací dobře rozeznávají jednotlivé známé osoby. Emocionální oblast je charakterizována významným porušením afektivní sféry, typická je nestálost nálad a impulzivita. Při soustavné výchovně vzdělávací péči jsou jedinci schopni osvojit si základní hygienické návyky, částečně se naučit sebeobsluhu nebo nějakou jednoduchou činnost. Pro vzdělávání těchto dětí jsou vhodné rehabilitační třídy zřízené při základních školách speciálních. Osoby s těžkou mentální retardací bývají po celý svůj život závislé na péči jiných osob. Těžká mentální retardace se vyskytuje v 7% z celkového počtu všech osob s mentální retardací. Hlubká mentální retardace, IQ je nižší než 20 (F73) Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavků či instrukcím nebo jim vyhovět. Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně omezena v pohybu. Postižení bývají inkontinentní a přinejlepším jsou schopni pouze rudimentární neverbální komunikace. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Možnosti jejich výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené (Švarcová, 2000). Jedinci s hlubokou mentální retardací nerozeznávají ani blízké osoby ze svého okolí. Řeč není vůbec rozvinuta a k domluvě s jedinci se využívá nonverbální komunikace. Pro osoby s hlubokou mentální retardací jsou typické výkřiky beze smyslu a různé grimasy. Chápání a používání řeči je v lepších případech omezeno na vyhovění jednoduchým požadavkům. Afektivní sféra je natolik poškozena, že velmi často dochází k sebepoškozování. V tělesné oblasti jsou patrná těžká omezení motoriky a stereotypní automatické pohyby (Pipeková, 2006). Ve většině případů hluboké mentální retardace lze určit organickou etiologii. Běžné jsou těžké neurologické nebo jiné tělesné nedostatky, které mají vliv na hybnost, postižení 17

18 zraku a sluchu i na epilepsie. Časté jsou nejtěžší formy pervazivních vývojových poruch, zvláště atypický autismus. Hluboká mentální retardace tvoří asi 1% z celkové populace mentálně retardovaných. Jiná mentální retardace, (F78) Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození, např. u nevidomých, neslyšících, nemluvících, u jedinců s těžkými poruchami chování, osob s autismem či u těžce tělesně postižených osob. Nespecifikovaná mentální retardace, (F79) Této kategorie se užívá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací, které by umožnili zařadit jedince do jedné ze shora uvedených kategorií. 18

19 2 Downův syndrom základní problematika 2.1 Specifika a Formy Downova syndromu Downův syndrom (DS) označovaný také jako Downova nemoc (morbus Downi) je považován za nejrozšířenější formu mentální retardace, je nejčastější chromozomální aberací vyskytující se kdekoliv na světě. Na světě se ročně narodí přibližně 100 tisíc dětí s Downovým syndromem, u nás se rodí přibližně 70 dětí ročně (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, s. 106). Formy Downova syndromu. Lidé s Downovým syndromem (DS) se po genetické stránce liší od ostatní populace stavbou buněk Rozlišujeme 3 základní formy Downova syndromu: Nondisjunkce (volná trisomie, prostá trisomie) Ve většině případů dochází k chybě již při prvním dělení pohlavní buňky, kdy se přesouvají oba chromozomy č.21 do buňky. Toto chybné dělení označujeme jako nondisjunkci nebo prostou či volnou trisomii. Tato forma je nejběžnějším typem Downova syndromu. Příčinou vzniku této chyby je, že jeden z rodičů předá dítěti z vajíčka nebo spermie místo obvyklého 21. chromozomu chromozomy dva. Během vytváření vajíčka nebo spermie se dva 21. chromozomy původní buňky ještě před buněčným dělením spojí. Místo toho, aby se každý chromozom odpoutal opačným směrem a stal se součástí nově vznikající buňky, přejdou oba chromozomy jedním směrem do nové buňky společně. Takto vznikne jedna buňka obsahující oba 21. chromozomy a druhá buňka, v níž nebude ani jeden 21. chromozom. Buňka bez chromozomu nedokáže přežít a brzy se rozpadne. Je tedy patrné, že pokud má zárodečná buňka, vajíčko nebo spermie, nadbytečný chromozom, tj. 24 chromozomů z jedné zárodečné buňky a 23 chromozomů z další zárodečné buňky, vznikne nová buňka, která bude mít 47 chromozomů. Jedinci s nondisjunkční formou Downova syndromu mají v každé buňce 47 chromozomů uspořádaných ve 22 párech a jedné trojici, což je právě ten podstatný rozdíl o proti buňce zdravého člověka, jež má 46 chromozomů ve 23 párech. 19

20 Tato forma Downova syndromu je nejběžnějším typem, nazývá se prostá nebo volná trisomie a vyskytuje se u 87,92 % případů (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Selikowitz uvádí jako nejčastější příčinu volné (prosté) trisomie - vysoký věk rodičů (Selikowitz, 2005, s ). Mozaika Osoby s touto formou Downova syndromu mají ve svých tělových buňkách, jak buňky obsahující správný počet 46 chromozomů tak i buňky se 47 chromozomy. Tato osoba má nadbytečný 21. chromozom pouze v některých tělových buňkách. Název této formy Downova syndromu je odvozen od způsobu poskládání jednotlivých buněk. Buňky jsou v těle poskládány z různých kousků jako mozaika, některé buňky jsou normální, ale jiné mají nadbytečný chromozom. Mozaiková forma Downova syndromu se vyskytuje v 7,69 % případů (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Jedinci mající tuto formu postižení nemývají mnoho nápadných fyzických znaků Downova syndromu (Pueschel, 1997, s. 34, Selikowitz, 2005, s. 54). Translokace U tohoto typu není příčinou Downova syndromu celý nadbytečný chromozom, ale jen nadbytečná část 21. chromozomu. K této poruše dochází tak, že se odlomí malé vrcholky 21. chromozomu a jiného chromozomu a zbývající části obou chromozomů se spojí. V translokaci s 21. chromozomem se vyskytují pouze určité chromozomy a to chromozomy 13, 14, 15 nebo 22. V případě translokace může být nositelem Downova syndromu jeden z rodičů, i když sám žádné příznaky syndromu nemá. U něj je zachováno 23 párových chromozomů, ale jeden z jeho 21. chromozomu je spojen s jedním z ostatních chromozomů. S touto formou Downova syndromu není spojena obrovská důležitost věku každého z rodičů (jako je tomu u nondisjunkce). Nezanedbatelnou zkutečností je též zjištění, že ve dvou třetinách případů není nositelem poruchy ani jeden z rodičů. Jedná se pouze o náhodnou událost a má mizivou pravděpodobnost opakování při dalších těhotenstvích (Selikowitz, 2005, s ). 20

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce : PhDr. Barbora Bazalová,

Více

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2014 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání Příjemce: Ostravská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová 11. 4. 2011 Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 OBSAH : Strana Edukace

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

DÍTĚ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU

DÍTĚ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky DÍTĚ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. Vypracovala: Marie

Více

Aktuální trendy ve výuce věcného učení na základní škole speciální. Bc.Eliška Žaroská

Aktuální trendy ve výuce věcného učení na základní škole speciální. Bc.Eliška Žaroská Aktuální trendy ve výuce věcného učení na základní škole speciální. Bc.Eliška Žaroská Diplomová práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části diplomové práce je nejdříve charakterizován žák s mentální retardací

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium kombinované: Vychovatelství, Pedagog volného času Kurz: Základy

Více