Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Alžběta Hyková Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová Praha 2012

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. V Praze dne Alţběta Hyková Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neuţívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 2

3 Anotace Práce s názvem Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče se věnuje potřebám rodin dětí s Downovým syndromem v rozmezí od jejich narození do sedmi let věku dítěte a otázce, v jakých z těchto potřeb můţe pomoci sluţba rané péče k jejich naplnění. Práce pojednává o tom, co je Downův syndrom a co pro rodiče znamená, ţe se jim narodilo dítě s tímto typem postiţení. Dále pak seznamuje se sluţbou rané péče. V práci je kladen důraz především na potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem. Obsahuje kvalitativně zpracovaný výzkum, ve kterém se ukazuje široká škála potřeb rodin s dětmi s Downovým syndromem. V závěrečné analýze výzkum porovnává nabídku Střediska rané péče Diakonie Stodůlky pro rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postiţením se zjištěnými potřebami rodin dětí s Downovým syndromem. Výzkum ukazuje, ţe pomoc rané péče by mnohé rodiny potřebovaly jiţ v době nejbliţších dní a týdnů po zjištění diagnózy svého dítěte, kdy je pro ně velmi důleţité naslouchání a sdílení. Analýza poukazuje, ţe raná péče můţe pomoci naplnit mnohé z potřeb rodin. Raná péče je pro rodiny s dětmi s Downovým syndromem přínosná, nikoli však nezbytná. Klíčová slova Downův syndrom, Potřeby, Rodina, Děti, Dítě s postiţením, Mentální postiţení, Raná péče 3

4 Summary The work named Family Needs With Children With Downs Syndrome And Help In Their Filling Through the Early Intervention deals with the needs for the families of the children with Down syndrome from their born to seven years old of the child and the question what are the needs that services of the early intervention can help to fill. The work treats of Downs syndrome and what means to parents that the child was born to them with that type of disabilities. Then it informs about early intervention service. The work especially emphasize to needs of the families with children with Downs syndrome. It contains qualitative research, in that is shown wide range of needs of the families with children with downs syndrome. In the final analysis the research compares an offer The Centre Of Early Intervention Diakonie Stodůlky for families with children with mental and combined disabilities with the established needs of the families with children with Downs syndrome. The research indicates that some of the families would need the help of early intervention ever since the nearest time of days and weeks after the detection diagnosis their children, when listening and sharing is very important for them. The analysis points out that early intervention can help fill many of needs of the families. Early intervention is for the families with children with Down syndrome beneficial but not essential. Keywords Down syndrome, Needs, Family, Children, Child with disability, Learning disability, Early intervention 4

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Marii Ortové a Aleně Kunové za podporu v průběhu psaní práce. A především pak maminkám a jednomu tatínkovi, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli mi rozhovory. 5

6 Obsah Úvod Downův syndrom Co je DS (znaky a specifika Downova syndromu) Charakteristické tělesné znaky Downova syndromu Mentální postiţení Lehké mentální postiţení Středně těţké mentální postiţení Zdravotní znevýhodnění Sociální aspekty Downova Syndromu Typy a vznik Downova syndromu Dítě s DS vývoj Raná péče Obecná definice rané péče Jak funguje poskytování sluţby v praxi Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem Potřeby rodičů dětí s Downovým syndromem Potřeby dítěte s Downovým syndromem Potřeby sourozenců dítěte s Downovým syndromem Výzkum na téma potřeb rodin s dětmi s Downovým syndromem Provedení výzkumu Forma výzkumu Průběh šetření Kasuistiky rodin Rozhovor 1 (maminka Marie a tatínek Tomáš) Rozhovor 2 (maminka Jana) Rozhovor 3 (vyplněno písemně maminka Adéla) Rozhovor 4 (vyplněno písemně maminka Markéta) Rozhovor 5 (vyplněno písemně maminka Daniela) Zpracování rozhovorů potřeby rodin Potřeby v souvislosti s oznámením diagnózy a první rok dítěte

7 Situace sdělení diagnózy a pobyt v porodnici Rovné a otevřené jednání s rodiči Potřeba soukromí Respekt k rozhodnutím rodičů (vstřícný přístup) Naslouchání a otevřená lidská komunikace ze strany profesionálů Aktivní a opakovaná nabídka podpory ze stany profesionálů Správné informace Podpora ze strany rodiny (přijetí informace rodinou) Potřeba naděje a otevřené budoucnosti (představa, co nás čeká) Potřeby v souvislosti s péčí o dítě Podpora rozvoje dítěte Fungující systém informování a podpory Potřeba motivace a sdílení Normálnost Pobyt mezi zdravými dětmi Praktická pomoc s dítětem Zdravotní péče Potřeby související s financemi Potřeby v souvislosti s nástupem do školky a školy Pomoc s výběrem a podporou školky a školy Integrace pobyt mezi normálními dětmi Fungující systém školství kvalita a dostupnost Postoje okolí Závěrečné shrnutí zjištěných potřeb Pomoc rodinám s dětmi s DS prostřednictvím rané péče Naplňování potřeb rodin s dětmi s Downovým syndromem prostřednictvím sluţeb rané péče Naslouchání a provázení Posuzování vývoje dítěte Navrhování činností podporujících rozvoj dítěte, půjčování hraček a pomůcek Výchovné poradenství Sociálně právní poradenství

8 5.1.6 Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště Návrh moţnosti vyuţívání sociálních a dalších návazných sluţeb Návrh moţností zařazení dítěte do předškolního zařízení, kontaktování konkrétního zařízení, spolupráce při adaptaci Zprostředkování kontaktů mezi rodinami navzájem, společné pobyty a setkávání rodin Přednášky, vzdělávací kurzy a půjčování odborné literatury Zbylé sluţby Shrnutí Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Sezmam příloh

9 Úvod Tato práce je zaměřena na potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče. Kdyţ jsem si vybírala téma, zaměřené na oblast rané péče a jejího vyuţití pro rodiny s dětmi s Downovým syndromem, neměla jsem ani s jednou z oblastí ţádnou osobní zkušenost. Do té doby jsem se, aţ na letmé setkání na ulici, nikdy osobně nesetkala s člověkem, tedy ani dítětem, s Downovým syndromem. Mé znalosti byli pouze teoretické. To jsem vnímala jako velký nedostatek vzhledem k tomu, ţe lidé s Downovým syndromem mají mezi lidmi s mentálním postiţením poměrně velké zastoupení a já bych se chtěla věnovat ve svém budoucím povolání právě práci s lidmi s mentálním postiţením. Stejně tak jsem touţila nahlédnout do fungování sluţby rané péče a blíţe se seznámit se situací rodin dětí, kterým se narodilo dítě s postiţením. Tyto mé cíle se opravdu naplnily. Od doby, kdy jsem si zvolila téma této práce, jsem absolvovala měsíční blokovou praxi v MŠ Štíbrova, kde jsem se setkala s několika dětmi s Downovým syndromem a navštívila jsem i skupinku maminek s dětmi v SPC Štíbrova, kde jsem se setkala i s maminkami úplně malých postiţených dětí. Zkontaktovala jsem se s ranou péčí Diakonie Stodůlky, kde mi sice z důvodu ochrany rodin neposkytli přímý kontakt na rodiny, umoţnili mi ale navštěvovat půlroční znakovací kurz, který pořádali. Na kurzu jsem se seznámila se čtyřmi maminkami, kterým se narodilo dítě s Downovým syndromem. Měla jsem tak moţnost vyslechnout, co je pro maminky důleţité, co mezi sebou řeší a sdílí. Díky ochotě pracovnic rané péče a především jedné z maminek ze znakovacího kurzu jsem byla účastna návštěvy poradkyně rané péče v rodině. K mým současným zkušenostem bych ráda dodala i to, ţe dnes jiţ v rámci své práce pracovní asistentky v organizaci Rytmus se s lidmi s Downovým syndromem pravidelně setkávám. Teď ale k tématu a obsahu samotné práce. Jako téma jsem si zvolila vyuţití rané péče pro rodiny s dětmi s Downovým syndrom. Cílem mé práce bylo zjistit, jak významně a v čem můţe pomoci v naplňování potřeb rodin s dětmi s Downovým syndromem sluţba rané péče. K tomu, abych mohla tento cíl naplnit, jsem potřebovala znát nejdříve potřeby rodičů s dětmi s Downovým syndromem v období od narození dítěte do jeho sedmi let, coţ je doba, po kterou je moţné sluţeb rané péče vyuţívat. Značná část mé práce se proto věnuje právě potřebám těchto rodin. Potřeb rodin se týká i kvalitativní výzkum, který jsem pro účely této práce 9

10 uskutečnila. Jako hlavní formu získávání informací jsem zvolila rozhovory s rodiči dětí s Downovým syndromem. Zajímalo mě, co bylo pro rodiny v daném období důleţité, co jim pomohlo a co jim naopak scházelo. Na základě zjištěných potřeb rodin teprve posuzuji, v jakých ohledech a oblastech potřeb můţe rodinám raná péče pomoci. První kapitola práce komplexně seznamuje s problematikou Downova syndromu a snaţí se především přiblíţit, co všechno toto postiţení obnáší. Druhá kapitola uvádí do problematiky rané péče. V další kapitole s názvem Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem postupně nastiňuji potřeby všech členů úzkého kruhu rodiny tak, jak se o nich dočteme v literatuře. Čtvrtá a pátá kapitola jsou zaměřeny prakticky. Ve čtvrté kapitole je podrobně zpracován výzkum na téma potřeb rodin, který jsem pro účely této práce uskutečnila. Kapitola obsahuje širokou škálu zjištěných potřeb a mnohé zajímavé názory i proţitky rodičů. V poslední kapitole se pak zaměřuji na to, jak významné a vyuţitelné jsou pro rodiny s dětmi s Downovým syndromem konkrétní sluţby, které rodinám raná péče nabízí. 10

11 1. Downův syndrom Abychom mohli mluvit o lidech a dětech s Downovým syndromem, je třeba nejdříve popsat, co je Downův syndrom a s čím se tato chromozomální vada pojí. Downův syndrom je chromozomální aberace, tedy chromozomální odchylka, způsobená trisomií 21. chromozomu. Tento jeden chromozom navíc způsobuje u daného člověka řadu specifických odlišností. Jelikoţ se jedná o syndrom, jde o souběh specifik, která se mohou u různých lidí s tímto syndromem projevovat v různé míře a intenzitě. Patří mezi ně jak na první pohled patrná vizuální odlišnost, častý sklon ke konkrétním zdravotním znevýhodněním, tak vţdy přítomné sníţení intelektových schopností. Je ale důleţité zdůraznit, ţe přes všechna daná specifika je kaţdý člověk s Downovým syndromem především jedinečnou osobností se svou individuální povahou a schopnostmi. Selikowitz ve své knize Downův syndrom, ze které budu v této kapitole hojně čerpat, přímo říká, ţe mezi dětmi s Downovým syndromem nalezneme více odlišností, neţ podobností. 1 První část kapitoly podrobněji seznamuje s tím, co je Downův syndrom, uvádí s ním spojené tělesné znaky, seznamuje s problematikou mentálního postiţení, zdravotních znevýhodnění, která se s Downovým syndromem pojí, a shrnuji i sociální aspekty Downova syndromu. V dalších dvou částech se dozvíte, jak Downův syndrom vzniká, a dále, jak probíhá vývoj dětí s tímto postiţením. I přesto, ţe se tato témata objevují ve více knihách a modernější autoři se v těchto poznatcích víceméně shodují, čerpám v prvních dvou kapitolách téměř výhradě z knihy Downův syndrom od Marka Selikowitze, který tuto problematiku Downova syndromu zpracovává velmi přehledně a komplexně. 1 Selikowitz. Downův syndrom, s

12 1.1 Co je DS (znaky a specifika Downova syndromu) Charakteristické tělesné znaky Downova syndromu Jak píše Selikowitz, u Downova syndromu bylo popsáno více neţ 120 charakteristických příznaků, mnoho dětí jich však nemá více neţ šest nebo sedm. 2 Tyto znaky jsou podstatné pro odhalení Downova syndromu po narození dítěte v případech, kdy nebyla přítomnost Downova syndromu odhalena jiţ v době těhotenství. Dříve se určovala přítomnost Downova syndromu pouze podle těchto specifických znaků, proto byly dopodrobna zkoumány a popisovány. 3 V dnešní době jiţ probíhá definitivní stanovení diagnózy na základě genetických testů. V kontextu této práce vnímám jako důleţité pouze ty odlišnosti, které výrazně ovlivňují podobu jedince a jsou tak důleţité po stránce sociální, v některých případech i po stránce vývojové. Málo výrazné znaky, jakými je například příčná rýha na dlani, proto dále nezmiňuji. Dítě s Downovým syndromem mívá z pohledu zepředu kulatý obličej, profil obličeje má naopak plošší a hlavu v zadu lehce zploštělou. Oči jsou mírně zešikmené vzhůru a u kořene nosu se vyskytuje koţní řasa, která obvykle časem vymizí. Ruce bývají široké s krátkými prsty, nohy silné s širokou mezerou mezi palcem a ukazováčkem. Velmi podstatným znakem Downova syndromu je sníţený svalový tonus 4, tedy sníţené svalové napětí, zvané hypotonie. To neovlivňuje svalovou sílu daného jedince, ale způsobuje menší zpevněnost postavy, která je často patrná jiţ na první pohled. V průběhu ţivota obvykle dochází k jeho samovolnému zlepšování. Svalový tonus se postupně zvyšuje a v dospělosti nebývá pro člověka s Downovým syndromem významným problémem. Ovlivňuje však dále vnější podobu jedince a charakteristiku jeho pohybu. 5 Děti i lidé s Downovým syndromem dosahují niţšího vzrůstu. Mívají krátký a široký krk. Jejich ústa bývají menší neţ je obvyklé, jazyk naopak o něco větší, coţ 2 Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s Tonus neboli napětí je odpor svalů proti pohybu ve volném stavu. (Selikowitz. Downův syndrom, s. 43) 5 Selikowitz. Downův syndrom, s

13 vede k častějšímu vyplazování jazyka u těchto dětí. Díky hypotonii je obličejová část uvolněná, coţ vytváří charakteristický vzhled obličeje Mentální postižení Mentální postiţení významně ovlivňuje osobnost a vývoj lidí s Downovým syndromem. V určité míře je přítomno u všech lidí a dětí s Downovým syndromem. Obvykle se uvádí, ţe nejčastěji jde o pásmo středně těţké mentální retardace, často také pásmo lehké mentální retardace, někdy pouze o pásmo hraniční. Mentální retardace je trvalé sníţení rozumových schopností, které vzniklo vlivem poškození mozku nebo vlivem jeho abnormálního vývoje. V případě Downova syndromu jde o druhou z těchto příčin. Za mentálně retardované (postiţené) se povaţují takoví jedinci (děti, mládeţ i dospělí), u nichţ dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Hloubka a míra postiţení jednotlivých funkcí je u nich individuálně odlišná. 7 V praxi to znamená, ţe vývoj dítěte s mentálním postiţením, v našem případě dítěte s Downovým syndromem, bude pomalejší neţ u dítěte bez tohoto handicapu. Mentální postiţení dělíme na lehké, středně těţké, těţké, hluboké, jiné a nespecifikovatelné 8. V tomto textu se však budeme dále zabývat jen stupni postiţení lehkým a středním, která se pojí s Downovým syndromem nejčastěji Lehké mentální postižení Lehké mentální postiţení se pohybuje v rozmezí IQ Lidé s tímto stupněm postiţení se učí pomaleji. V dětství si osvojují mluvu opoţděně, do dospělosti ale většinou dosáhnou schopnosti uţívat řeč účelně v kaţdodenním ţivotě. Věty jsou ale často jednoduché a jejich stavba můţe být odlišná, slovní zásoba je v porovnání s ostatní populací chudší. Většina z nich se také naučí všem dovednostem sebeobsluhy a praktickým dovednostem v domácnosti i mimo ni. 6 Selikowitz. Downův syndrom, s Švarcová. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče, s Jde o stupně mentální retardace podle 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí. 13

14 Hlavní problémy obvykle mají se školními dovednostmi. Sníţení rozumových schopností se tedy plně projeví aţ na počátku školní docházky. 9 U lidí s lehčím mentálním postiţením je narušena především schopnost logického, hypotetického a abstraktního myšlení. V myšlení i v chování pak silně dominuje nápodoba, která přetrvává i ve věku, kdy je u běţné populace jiţ v pozadí. 10 To však neznamená, ţe se nemohou děti s lehkým mentálním postiţením plnohodnotně vzdělávat. A to buď ve školách praktických, nebo ve školách běţného vzdělávacího proudu za pomoci individuálního plánu. V dospělosti pak mohou být tito lidé zaměstnatelní v oblasti jednodušších pomocných manuálních prací. Nývltová k tomu uvádí také následující. Jedinci s lehkou mentální retardací jsou schopni elementárního vzdělávání za pomoci speciálně pedagogických metod vyučování. Mohou se naučit i základům jednoduché řemeslné práce. ( ) Váţnější problémy se však mohou objevit při výchově a péči o vlastní děti. Osud jedinců s lehčím mentálním postiţením podle Nývltové závisí především na tom, v jakém prostředí ţijí a jaké poţadavky jsou na ně kladeny, i na tom, zda mají nějaké přidruţené smyslové či jiné vady a poruchy, které je omezují Středně těžké mentální postižení Informace o středně těţkém mentálním postiţení shrnuje velmi pěkně a přehledně Nývltová ve své knize Psychopatologie pro speciální pedagogy. Uvádím proto doslovně její text. Jedinci se středně těţkou mentální retardací mají jiţ větší problémy s chápáním, s řečí i se zvládáním běţných jednoduchých činností. Mají i omezenější schopnosti školního učení a vzdělávání, přesto však mohou být schopni se naučit alespoň číst a psát. S náročnějším učivem však jiţ mívají problémy. Úroveň řeči bývá podle slov Nývltové různá. Vývoj řeči je většinou výrazně opoţděn, jednoduchá slova se objevují aţ v předškolním věku. Někteří jedinci vůbec nemluví, ale verbálním instrukcím rozumí. Jiní jsou schopni jednoduché konverzace a sociální interakce. 9 Švarcová. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče, s.. 10 Nývltová. Psychopatologie pro speciální pedagogy, s Nývltová. Psychopatologie pro speciální pedagogy, s

15 S péčí a výchovou jedinců se středně těţkou mentální retardací bývají jiţ větší problémy, neţ je tomu u jedinců s lehkou mentální retardací. Zpravidla jiţ nejsou schopni ţít samostatným ţivotem, většinou po celý ţivot potřebují ţít společně s psychicky zdravým člověkem nebo ve vhodném sociálním zařízení Zdravotní znevýhodnění Často má člověk tendenci mluvit ve smyslu, jako by bylo dítě s Downovým syndromem dítě nemocné a opakem k tomu bylo dítě zdravé. V podobném duchu se zřejmě někdy vyjadřuji i v této práci. Je to ale opravdu tak, ţe dítě s Downovým syndromem je dítě nemocné? Určitě tomu tak není. Jak uvádí Selikowitz, dítě s Downovým syndromem můţe být zcela zdravé a bez zdravotních komplikací. Jsou ale určité nemoci, ke kterým mají děti s Downovým syndromem větší sklon neţ většina jiných dětí. Je proto třeba více preventivních prohlídek u lékaře, které zabrání vzniku některých váţnějších komplikací a zbytečných nepříjemností. Mezi tyto častější nemoci patří infekce horních cest dýchacích, jako je kašel, rýma a záněty středního ucha. Při dlouhodobější rýmě je tedy třeba lékařem zkontrolovat, ţe v uchu nejsou známky nastupující bakteriální infekce. Děti a lidé s Downovým syndromem mohou trpět také na ucpání středního ucha, které je řešitelné. Je však třeba docházet na pravidelné kontroly, které vše včas odhalí. 13 U dětí je to velmi podstatné především proto, ţe ucpání uší můţe významně ovlivňovat kvalitu jejich sluchu a i dočasné zhoršení, či přímo ztráta sluchu můţe mít v dané době dopad na vývoj dítěte. Další, k čemu mají děti s Downovým syndromem častěji sklon, jsou určité vady zraku. Často jde o dalekozrakosti či krátkozrakost. Vyskytovat se můţe i šilhání, šedý zákal a další oční vady. 14 Díky vysoké hybnosti kloubů a sníţenému svalovému tonusu si děti s Downovým syndromem sedají či lehají v abnormálních pozicích. Pokud tráví 12 Nývltová. Psychopatologie pro speciální pedagogy, s Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s

16 stolice. 16 Mnoho dětí a lidí s Downovým syndromem má problémy se suchou v těchto pozicích příliš mnoho času, je dobré nabídnout jim pozice přirozenější a předejít tak případné deformaci kostí. 15 U některých dětí a lidí s Downovým syndromem je extrémně pohyblivé spojení mezi dvěma konkrétními krčními obratli. Ve výjimečných případech můţe dojít ke skřípnutí krční míchy a je proto třeba být pozorný k příznakům, kterými jsou bolest krku, omezený pohyb hlavou, vrávoravá chůze, špatné ovládání močení a pokoţkou, která se olupuje, praská a svědí. Náchylnější jsou také k zánětu dásní. Častěji neţ u průměrné populace se vyskytují různé formy špatné funkce štítné ţlázy a zhoršené fungování střevního traktu, kterým je nejčastěji zácpa. 17 Děti s Downovým syndromem se poměrně často narodí se srdeční vadou, někdy je srdeční vada jen lehčí, někdy je významnější a je potřeba operace. Nejčastější jsou defekty předsíňokomorové a mezikomorové přepáţky. Podle typu závaţnosti daného defektu se dítě operuje jiţ v kojeneckém věku a tím se defekt zcela odstraní. Při mírnější formě se doporučuje operativní zákrok kolem druhého aţ čtvrtého roku dítěte. Vada se však můţe v některých případech do té doby významně zlepšit, nebo i zcela vymizet. Záleţí samozřejmě na míře závaţnosti této vady Sociální aspekty Downova Syndromu Mnohé o tom, co je Downův syndrom a co obnáší, jiţ bylo řečeno. Na tomto místě bych ale ráda zdůraznila, ţe jak vizuální odlišnost, tak přítomnost mentálního postiţení můţe v sobě nést značnou míru stigmatizace. Míra této stigmatizace závisí podle Slowíka nejen na míře postiţení, ale i na přístupu konkrétní rodiny k problému i k jejímu okolí. Závisí ale i na sociokulturních, politických a demografických podmínkách v určité populaci. 19 Důleţité je tedy, jak sami rodiče přistupují k tomu, ţe jejich dítě má Downův 15 Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s Slowík. Speciální pedagogika, s

17 syndrom. Zda to vidí jako katastrofickou událost, nebo jestli přijmou dítě takové, jaké je. Přístup rodičů pak můţe ovlivňovat i reakce lidí v jejich okolí. To, co obvykle upoutá pozornost jiných lidí, je vizuální odlišnost dětí s Downovým syndromem. Maminkám můţe být proto z počátku nepříjemné chodit s dítětem ven. Později můţe být pro rodiče zatěţující nevhodné chování jejich dětí na veřejnosti a případné nepochopení okolí. Především v dospělosti pak můţe být u lidí s Downovým syndromem velkou překáţkou také zhoršená kvalita mluvené řeči, která je v případě dětí a lidí s Downovým syndromem často posílena ochablostí svalů v oblasti obličeje a velikostí jazyka. Některým lidem s Downovým syndromem můţe být tedy velmi špatně rozumět. Výhodou lidí s Downovým syndromem je to, ţe jejich sociální dovednosti jsou často výrazně rozvinutější neţ dovednosti v jiných oblastech. Umějí si získat lidi a jejich chování je obvykle sociálně akceptovatelné. 1.2 Typy a vznik Downova syndromu Jak uţ bylo řečeno, z biologického hlediska jde o chromozomální vadu způsobenou trisomií 21. chromozomu. Neţ se pustíme do vysvětlování vzniku Downova syndromu, je potřeba nejdříve jasněji popsat, co trisomie 21. chromozomu znamená. V jádru kaţdé buňky lidského těla se nachází řetězce genů zvané chromozomy. Těchto chromozomů je v kaţdém jádru 46 a jsou poskládány do 23 párů 20. O Downův syndrom se jedná, pokud je v buňce jeden nadbytečný 21. chromozom. Místo dvou 21. chromozomů se tu tedy nacházejí chromozomy tři, případně dva chromozomy a útrţek chromozomu třetího. Jak popisuje Selikowitz, způsob, kterým porucha vzniká, můţe mít více podob, coţ určuje i tři formy Downova syndromu. Nazývají se trisomie 21. chromozomu, translokace a mozaicismus. Nejběţnější z nich je trisomie 21. chromozomu a Selikowitz uvádí, ţe se vyskytuje v asi 95% případů. U trisomie má 20 Tyto páry jsou pouze pomyslné. Ţe jde o stejný typ chromozomu se pozná tak, ţe se chromozomy pod mikroskopem seřadí podle velikosti od nejkratších po nejdelší a ke stejně dlouhým chromozomům přiřadí vţdy stejné číslo tím vzniká onen pomyslný pár. (Selikowitz. Downův syndrom, s. 46) 17

18 dítě s Downovým syndromem nadbytečný 21. chromozom nebo jeho část v kaţdé buňce svého těla. Při zplození dítěte předává obvykle kaţdý z rodičů dítěti 23 chromozomů. Jeden chromozom z kaţdého z 23 párů v buňce tak pochází z vajíčka, druhý chromozom v páru pochází vţdy ze spermie. Tato buňka se pak dále dělí a vzniká plod. V případě trisomie 21. chromozomu předá jeden z rodičů místo jednoho 21. chromozomu prostřednictvím vajíčka nebo spermie chromozomy dva. Je sice známo, jak můţe ke zdvojení 21. chromozomu ve vajíčku či spermii při jejich vzniku dojít, konkrétní příčiny vzniku této odchylky ale jiţ známy nejsou. Jedinou prokázanou souvislostí ovlivňující vznik trisomie 21. chromozomu je vysoký věk matky, který zvyšuje pravděpodobnost jeho výskytu. U translokace není příčinou Downova syndromu celý nadbytečný 21. chromozom, ale pouze jeho část. Trisomie se vyskytuje asi ve 4% případů a průběh vzniku je tu trochu sloţitější neţ u translokace. Podstatné však je, ţe v tomto případě můţe být nositelem jeden z rodičů a je tu tedy zvýšená pravděpodobnost opakovaného početí dítěte s Downovým syndromem. U mozaicismu, který se podle Selikowitze objevuje jen v jednom procentu případů, má dítě s Downovým syndromem nadbytečný chromozom pouze v některých buňkách svého těla. Buňky s nadbytečným chromozomem mohou být v těle obsaţeny v různé míře a v závislosti na tom je sníţena i míra příznaků Downova syndromu. Průběh vzniku mozaicismu Selikowitz neuvádí Dítě s DS vývoj Kaţdé dítě, ať s postiţením či bez postiţení, je jedinečné. Proto i vývoj kaţdého z nich neprobíhá vţdy zcela stejně. Některé dítě se naučí chodit dříve, jiné o něco později. Vývoj má však jasný sled a zákonitosti, podle kterých probíhá. Stejným způsobem a v obdobném sousledu probíhá i vývoj dítěte s Downovým syndromem. Navíc jsou tu ale jistá specifika typická pro vývoj těchto dětí a právě na ně je zaměřena tato kapitola. Vývoj dítěte s Downovým syndromem je ovlivněn jak přítomností mentálního postiţení, tak i některými dalšími fyziologickými specifiky, jako je 21 Selikowitz. Downův syndrom, s

19 svalová hypotonie 22 či případná svalová ochablost. V konkrétních případech je ovlivněn i přidruţenými zdravotními komplikacemi, které mohou vývoj dítěte významně zpomalit. Takovými zdravotními komplikacemi jsou např. vrozená srdeční vada, neodhalené zhoršení sluchu 23 či zraku, které ve svém důsledku sníţí mnoţství podnětů, jeţ dítě ze svého okolí přijímá. 24 Švarcová uvádí, ţe nedoslýchavost můţe, především u malých dětí, narušovat jejich psychický a zejména emocionální vývoj. I lehká nedoslýchavost pak můţe negativně ovlivnit i rozvoj jejich řeči. 25 Děti s DS rostou pomaleji. Jako kojenci zpočátku přibývají pomaleji na váze, často v důsledku zhoršeného přijímání potravy. Toto platí především u dětí se srdeční vadou. Později ale hrozí dětem a lidem s Downovým syndromem spíše nadváha. 26 Děti s DS mají nejčastěji střední nebo lehčí formu mentálního postiţení. 27 V důsledku toho se vyvíjejí v průměru pomaleji neţ děti bez postiţení. Jejich vývoj je tedy v porovnání s jinými stejně starými dětmi opoţděn. Pokud se však neobjeví nějaká z moţných zdravotních komplikací, je tento vývoj plynulý. To také znamená, ţe se rozdíl ve schopnostech dětí s Downovým syndromem a dětí bez postiţení v průběhu času zvětšuje. Proces učení je u dětí s DS méně efektivní, ale jako u kaţdého z nás pokračuje nejen do dosaţení dospělosti. 28 Důvodem zvětšujícího se rozdílu ve vývoji mezi dětmi s Downovým syndromem a dětmi bez postiţení je i to, ţe u dětí předškolního a především školního věku se postupně více klade důraz na řeč, pojmové myšlení, paměť, coţ jsou oblasti, ve kterých bývají děti s Downovým syndromem výrazně slabší, neţ v oblasti motoriky a smyslových reakcí Svalovou hypotonií je míněno sníţené svalové napětí (Viz. Rejstřík pojmů) 23 Mnohé děti s Downovým syndromem jsou lehce aţ středně sluchově postiţené. Nedoslýchavost, zejména u malých dětí, můţe narušovat jejich psychický a zejména emocionální vývoj. Je známo, ţe i lehká nedoslýchavost můţe negativně ovlivnit rozvoj jejich řeči. (Švarcová, 142.) 24 Srov. Švarcová. Mentální retardace s. 142, Švarcová. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče, s Peuschel. Downův syndrom pro lepší budoucnost, s Švarcová. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče, s Selikowitz. Downův syndrom, s Švarcová. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče, s

20 Jak uţ bylo řečeno, vývoj dětí s Downovým syndromem probíhá ve stejném sledu jako u ostatních dětí. V oblasti motoriky od zvedání hlavy, otáčení se, sezení, lezení, stání aţ po chůzi. Později pak přichází běh, chůze po schodech, skoky a poskoky. Pohyby ruky se také vyvíjejí v obvyklém pořadí, tedy drţení, mačkání, natahování, bouchání, uchopování. 30 Pro přiblíţení, kdy zhruba dochází k dosaţení těchto i jiných mezníků ve vývoji dětí s Downovým syndromem, uvádím informace z tabulek uveřejněných v knihách Downův syndrom od Selikowitze 31 a Downův syndrom pro lepší budoucnost od Pueschela 32. Tabulky porovnávají čas, kdy dosahují konkrétních mezníků vývoje děti s Downovým syndromem v porovnání s dětmi bez postiţení. V některých bodech se rozcházejí tyto tabulky i o několik měsíců, proto uvádím nejširší rozsah, který tabulky svým prolnutím poskytují. Jde o tabulky průměrných hodnot. Podrobnější podkladové tabulky naleznete v příloze této práce. 30 Švarcová. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče, s Selikowitz. Downův syndrom, s Peuschel. Downův syndrom pro lepší budoucnost, s

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole

Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2014 VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Stati a výzkumná sdělení ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pavel Zikl Anotace: Příspěvek se zabývá vzděláváním žáků s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a komplexní péčí o tyto

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Dobrý den, Dobrý den, doprovod rodiny u vyšetření je u nás zcela běžný, některé maminky si sebou berou i budoucí babičky a dědečky.

Dobrý den, Dobrý den, doprovod rodiny u vyšetření je u nás zcela běžný, některé maminky si sebou berou i budoucí babičky a dědečky. jsem k Vám objednaná na ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu. Chci se zeptat, jestli je možné, aby mě doprovázel manžel s dcerou (11 let). Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den. doprovod rodiny u vyšetření

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

LFS 2007 AHM final report

LFS 2007 AHM final report LFS 2007 AHM final report Číslo ot. Filtr Otázka Kód Odpověď F0701 nebo (ExZam=1 a DatSet- ExZamDat

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více