Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Alžběta Hyková Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová Praha 2012

2 Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok. V Praze dne Alţběta Hyková Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neuţívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 2

3 Anotace Práce s názvem Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče se věnuje potřebám rodin dětí s Downovým syndromem v rozmezí od jejich narození do sedmi let věku dítěte a otázce, v jakých z těchto potřeb můţe pomoci sluţba rané péče k jejich naplnění. Práce pojednává o tom, co je Downův syndrom a co pro rodiče znamená, ţe se jim narodilo dítě s tímto typem postiţení. Dále pak seznamuje se sluţbou rané péče. V práci je kladen důraz především na potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem. Obsahuje kvalitativně zpracovaný výzkum, ve kterém se ukazuje široká škála potřeb rodin s dětmi s Downovým syndromem. V závěrečné analýze výzkum porovnává nabídku Střediska rané péče Diakonie Stodůlky pro rodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným postiţením se zjištěnými potřebami rodin dětí s Downovým syndromem. Výzkum ukazuje, ţe pomoc rané péče by mnohé rodiny potřebovaly jiţ v době nejbliţších dní a týdnů po zjištění diagnózy svého dítěte, kdy je pro ně velmi důleţité naslouchání a sdílení. Analýza poukazuje, ţe raná péče můţe pomoci naplnit mnohé z potřeb rodin. Raná péče je pro rodiny s dětmi s Downovým syndromem přínosná, nikoli však nezbytná. Klíčová slova Downův syndrom, Potřeby, Rodina, Děti, Dítě s postiţením, Mentální postiţení, Raná péče 3

4 Summary The work named Family Needs With Children With Downs Syndrome And Help In Their Filling Through the Early Intervention deals with the needs for the families of the children with Down syndrome from their born to seven years old of the child and the question what are the needs that services of the early intervention can help to fill. The work treats of Downs syndrome and what means to parents that the child was born to them with that type of disabilities. Then it informs about early intervention service. The work especially emphasize to needs of the families with children with Downs syndrome. It contains qualitative research, in that is shown wide range of needs of the families with children with downs syndrome. In the final analysis the research compares an offer The Centre Of Early Intervention Diakonie Stodůlky for families with children with mental and combined disabilities with the established needs of the families with children with Downs syndrome. The research indicates that some of the families would need the help of early intervention ever since the nearest time of days and weeks after the detection diagnosis their children, when listening and sharing is very important for them. The analysis points out that early intervention can help fill many of needs of the families. Early intervention is for the families with children with Down syndrome beneficial but not essential. Keywords Down syndrome, Needs, Family, Children, Child with disability, Learning disability, Early intervention 4

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Marii Ortové a Aleně Kunové za podporu v průběhu psaní práce. A především pak maminkám a jednomu tatínkovi, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli mi rozhovory. 5

6 Obsah Úvod Downův syndrom Co je DS (znaky a specifika Downova syndromu) Charakteristické tělesné znaky Downova syndromu Mentální postiţení Lehké mentální postiţení Středně těţké mentální postiţení Zdravotní znevýhodnění Sociální aspekty Downova Syndromu Typy a vznik Downova syndromu Dítě s DS vývoj Raná péče Obecná definice rané péče Jak funguje poskytování sluţby v praxi Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem Potřeby rodičů dětí s Downovým syndromem Potřeby dítěte s Downovým syndromem Potřeby sourozenců dítěte s Downovým syndromem Výzkum na téma potřeb rodin s dětmi s Downovým syndromem Provedení výzkumu Forma výzkumu Průběh šetření Kasuistiky rodin Rozhovor 1 (maminka Marie a tatínek Tomáš) Rozhovor 2 (maminka Jana) Rozhovor 3 (vyplněno písemně maminka Adéla) Rozhovor 4 (vyplněno písemně maminka Markéta) Rozhovor 5 (vyplněno písemně maminka Daniela) Zpracování rozhovorů potřeby rodin Potřeby v souvislosti s oznámením diagnózy a první rok dítěte

7 Situace sdělení diagnózy a pobyt v porodnici Rovné a otevřené jednání s rodiči Potřeba soukromí Respekt k rozhodnutím rodičů (vstřícný přístup) Naslouchání a otevřená lidská komunikace ze strany profesionálů Aktivní a opakovaná nabídka podpory ze stany profesionálů Správné informace Podpora ze strany rodiny (přijetí informace rodinou) Potřeba naděje a otevřené budoucnosti (představa, co nás čeká) Potřeby v souvislosti s péčí o dítě Podpora rozvoje dítěte Fungující systém informování a podpory Potřeba motivace a sdílení Normálnost Pobyt mezi zdravými dětmi Praktická pomoc s dítětem Zdravotní péče Potřeby související s financemi Potřeby v souvislosti s nástupem do školky a školy Pomoc s výběrem a podporou školky a školy Integrace pobyt mezi normálními dětmi Fungující systém školství kvalita a dostupnost Postoje okolí Závěrečné shrnutí zjištěných potřeb Pomoc rodinám s dětmi s DS prostřednictvím rané péče Naplňování potřeb rodin s dětmi s Downovým syndromem prostřednictvím sluţeb rané péče Naslouchání a provázení Posuzování vývoje dítěte Navrhování činností podporujících rozvoj dítěte, půjčování hraček a pomůcek Výchovné poradenství Sociálně právní poradenství

8 5.1.6 Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště Návrh moţnosti vyuţívání sociálních a dalších návazných sluţeb Návrh moţností zařazení dítěte do předškolního zařízení, kontaktování konkrétního zařízení, spolupráce při adaptaci Zprostředkování kontaktů mezi rodinami navzájem, společné pobyty a setkávání rodin Přednášky, vzdělávací kurzy a půjčování odborné literatury Zbylé sluţby Shrnutí Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Sezmam příloh

9 Úvod Tato práce je zaměřena na potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem a pomoc v jejich naplňování prostřednictvím rané péče. Kdyţ jsem si vybírala téma, zaměřené na oblast rané péče a jejího vyuţití pro rodiny s dětmi s Downovým syndromem, neměla jsem ani s jednou z oblastí ţádnou osobní zkušenost. Do té doby jsem se, aţ na letmé setkání na ulici, nikdy osobně nesetkala s člověkem, tedy ani dítětem, s Downovým syndromem. Mé znalosti byli pouze teoretické. To jsem vnímala jako velký nedostatek vzhledem k tomu, ţe lidé s Downovým syndromem mají mezi lidmi s mentálním postiţením poměrně velké zastoupení a já bych se chtěla věnovat ve svém budoucím povolání právě práci s lidmi s mentálním postiţením. Stejně tak jsem touţila nahlédnout do fungování sluţby rané péče a blíţe se seznámit se situací rodin dětí, kterým se narodilo dítě s postiţením. Tyto mé cíle se opravdu naplnily. Od doby, kdy jsem si zvolila téma této práce, jsem absolvovala měsíční blokovou praxi v MŠ Štíbrova, kde jsem se setkala s několika dětmi s Downovým syndromem a navštívila jsem i skupinku maminek s dětmi v SPC Štíbrova, kde jsem se setkala i s maminkami úplně malých postiţených dětí. Zkontaktovala jsem se s ranou péčí Diakonie Stodůlky, kde mi sice z důvodu ochrany rodin neposkytli přímý kontakt na rodiny, umoţnili mi ale navštěvovat půlroční znakovací kurz, který pořádali. Na kurzu jsem se seznámila se čtyřmi maminkami, kterým se narodilo dítě s Downovým syndromem. Měla jsem tak moţnost vyslechnout, co je pro maminky důleţité, co mezi sebou řeší a sdílí. Díky ochotě pracovnic rané péče a především jedné z maminek ze znakovacího kurzu jsem byla účastna návštěvy poradkyně rané péče v rodině. K mým současným zkušenostem bych ráda dodala i to, ţe dnes jiţ v rámci své práce pracovní asistentky v organizaci Rytmus se s lidmi s Downovým syndromem pravidelně setkávám. Teď ale k tématu a obsahu samotné práce. Jako téma jsem si zvolila vyuţití rané péče pro rodiny s dětmi s Downovým syndrom. Cílem mé práce bylo zjistit, jak významně a v čem můţe pomoci v naplňování potřeb rodin s dětmi s Downovým syndromem sluţba rané péče. K tomu, abych mohla tento cíl naplnit, jsem potřebovala znát nejdříve potřeby rodičů s dětmi s Downovým syndromem v období od narození dítěte do jeho sedmi let, coţ je doba, po kterou je moţné sluţeb rané péče vyuţívat. Značná část mé práce se proto věnuje právě potřebám těchto rodin. Potřeb rodin se týká i kvalitativní výzkum, který jsem pro účely této práce 9

10 uskutečnila. Jako hlavní formu získávání informací jsem zvolila rozhovory s rodiči dětí s Downovým syndromem. Zajímalo mě, co bylo pro rodiny v daném období důleţité, co jim pomohlo a co jim naopak scházelo. Na základě zjištěných potřeb rodin teprve posuzuji, v jakých ohledech a oblastech potřeb můţe rodinám raná péče pomoci. První kapitola práce komplexně seznamuje s problematikou Downova syndromu a snaţí se především přiblíţit, co všechno toto postiţení obnáší. Druhá kapitola uvádí do problematiky rané péče. V další kapitole s názvem Potřeby rodin s dětmi s Downovým syndromem postupně nastiňuji potřeby všech členů úzkého kruhu rodiny tak, jak se o nich dočteme v literatuře. Čtvrtá a pátá kapitola jsou zaměřeny prakticky. Ve čtvrté kapitole je podrobně zpracován výzkum na téma potřeb rodin, který jsem pro účely této práce uskutečnila. Kapitola obsahuje širokou škálu zjištěných potřeb a mnohé zajímavé názory i proţitky rodičů. V poslední kapitole se pak zaměřuji na to, jak významné a vyuţitelné jsou pro rodiny s dětmi s Downovým syndromem konkrétní sluţby, které rodinám raná péče nabízí. 10

11 1. Downův syndrom Abychom mohli mluvit o lidech a dětech s Downovým syndromem, je třeba nejdříve popsat, co je Downův syndrom a s čím se tato chromozomální vada pojí. Downův syndrom je chromozomální aberace, tedy chromozomální odchylka, způsobená trisomií 21. chromozomu. Tento jeden chromozom navíc způsobuje u daného člověka řadu specifických odlišností. Jelikoţ se jedná o syndrom, jde o souběh specifik, která se mohou u různých lidí s tímto syndromem projevovat v různé míře a intenzitě. Patří mezi ně jak na první pohled patrná vizuální odlišnost, častý sklon ke konkrétním zdravotním znevýhodněním, tak vţdy přítomné sníţení intelektových schopností. Je ale důleţité zdůraznit, ţe přes všechna daná specifika je kaţdý člověk s Downovým syndromem především jedinečnou osobností se svou individuální povahou a schopnostmi. Selikowitz ve své knize Downův syndrom, ze které budu v této kapitole hojně čerpat, přímo říká, ţe mezi dětmi s Downovým syndromem nalezneme více odlišností, neţ podobností. 1 První část kapitoly podrobněji seznamuje s tím, co je Downův syndrom, uvádí s ním spojené tělesné znaky, seznamuje s problematikou mentálního postiţení, zdravotních znevýhodnění, která se s Downovým syndromem pojí, a shrnuji i sociální aspekty Downova syndromu. V dalších dvou částech se dozvíte, jak Downův syndrom vzniká, a dále, jak probíhá vývoj dětí s tímto postiţením. I přesto, ţe se tato témata objevují ve více knihách a modernější autoři se v těchto poznatcích víceméně shodují, čerpám v prvních dvou kapitolách téměř výhradě z knihy Downův syndrom od Marka Selikowitze, který tuto problematiku Downova syndromu zpracovává velmi přehledně a komplexně. 1 Selikowitz. Downův syndrom, s

12 1.1 Co je DS (znaky a specifika Downova syndromu) Charakteristické tělesné znaky Downova syndromu Jak píše Selikowitz, u Downova syndromu bylo popsáno více neţ 120 charakteristických příznaků, mnoho dětí jich však nemá více neţ šest nebo sedm. 2 Tyto znaky jsou podstatné pro odhalení Downova syndromu po narození dítěte v případech, kdy nebyla přítomnost Downova syndromu odhalena jiţ v době těhotenství. Dříve se určovala přítomnost Downova syndromu pouze podle těchto specifických znaků, proto byly dopodrobna zkoumány a popisovány. 3 V dnešní době jiţ probíhá definitivní stanovení diagnózy na základě genetických testů. V kontextu této práce vnímám jako důleţité pouze ty odlišnosti, které výrazně ovlivňují podobu jedince a jsou tak důleţité po stránce sociální, v některých případech i po stránce vývojové. Málo výrazné znaky, jakými je například příčná rýha na dlani, proto dále nezmiňuji. Dítě s Downovým syndromem mívá z pohledu zepředu kulatý obličej, profil obličeje má naopak plošší a hlavu v zadu lehce zploštělou. Oči jsou mírně zešikmené vzhůru a u kořene nosu se vyskytuje koţní řasa, která obvykle časem vymizí. Ruce bývají široké s krátkými prsty, nohy silné s širokou mezerou mezi palcem a ukazováčkem. Velmi podstatným znakem Downova syndromu je sníţený svalový tonus 4, tedy sníţené svalové napětí, zvané hypotonie. To neovlivňuje svalovou sílu daného jedince, ale způsobuje menší zpevněnost postavy, která je často patrná jiţ na první pohled. V průběhu ţivota obvykle dochází k jeho samovolnému zlepšování. Svalový tonus se postupně zvyšuje a v dospělosti nebývá pro člověka s Downovým syndromem významným problémem. Ovlivňuje však dále vnější podobu jedince a charakteristiku jeho pohybu. 5 Děti i lidé s Downovým syndromem dosahují niţšího vzrůstu. Mívají krátký a široký krk. Jejich ústa bývají menší neţ je obvyklé, jazyk naopak o něco větší, coţ 2 Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s Tonus neboli napětí je odpor svalů proti pohybu ve volném stavu. (Selikowitz. Downův syndrom, s. 43) 5 Selikowitz. Downův syndrom, s

13 vede k častějšímu vyplazování jazyka u těchto dětí. Díky hypotonii je obličejová část uvolněná, coţ vytváří charakteristický vzhled obličeje Mentální postižení Mentální postiţení významně ovlivňuje osobnost a vývoj lidí s Downovým syndromem. V určité míře je přítomno u všech lidí a dětí s Downovým syndromem. Obvykle se uvádí, ţe nejčastěji jde o pásmo středně těţké mentální retardace, často také pásmo lehké mentální retardace, někdy pouze o pásmo hraniční. Mentální retardace je trvalé sníţení rozumových schopností, které vzniklo vlivem poškození mozku nebo vlivem jeho abnormálního vývoje. V případě Downova syndromu jde o druhou z těchto příčin. Za mentálně retardované (postiţené) se povaţují takoví jedinci (děti, mládeţ i dospělí), u nichţ dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování. Hloubka a míra postiţení jednotlivých funkcí je u nich individuálně odlišná. 7 V praxi to znamená, ţe vývoj dítěte s mentálním postiţením, v našem případě dítěte s Downovým syndromem, bude pomalejší neţ u dítěte bez tohoto handicapu. Mentální postiţení dělíme na lehké, středně těţké, těţké, hluboké, jiné a nespecifikovatelné 8. V tomto textu se však budeme dále zabývat jen stupni postiţení lehkým a středním, která se pojí s Downovým syndromem nejčastěji Lehké mentální postižení Lehké mentální postiţení se pohybuje v rozmezí IQ Lidé s tímto stupněm postiţení se učí pomaleji. V dětství si osvojují mluvu opoţděně, do dospělosti ale většinou dosáhnou schopnosti uţívat řeč účelně v kaţdodenním ţivotě. Věty jsou ale často jednoduché a jejich stavba můţe být odlišná, slovní zásoba je v porovnání s ostatní populací chudší. Většina z nich se také naučí všem dovednostem sebeobsluhy a praktickým dovednostem v domácnosti i mimo ni. 6 Selikowitz. Downův syndrom, s Švarcová. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče, s Jde o stupně mentální retardace podle 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí. 13

14 Hlavní problémy obvykle mají se školními dovednostmi. Sníţení rozumových schopností se tedy plně projeví aţ na počátku školní docházky. 9 U lidí s lehčím mentálním postiţením je narušena především schopnost logického, hypotetického a abstraktního myšlení. V myšlení i v chování pak silně dominuje nápodoba, která přetrvává i ve věku, kdy je u běţné populace jiţ v pozadí. 10 To však neznamená, ţe se nemohou děti s lehkým mentálním postiţením plnohodnotně vzdělávat. A to buď ve školách praktických, nebo ve školách běţného vzdělávacího proudu za pomoci individuálního plánu. V dospělosti pak mohou být tito lidé zaměstnatelní v oblasti jednodušších pomocných manuálních prací. Nývltová k tomu uvádí také následující. Jedinci s lehkou mentální retardací jsou schopni elementárního vzdělávání za pomoci speciálně pedagogických metod vyučování. Mohou se naučit i základům jednoduché řemeslné práce. ( ) Váţnější problémy se však mohou objevit při výchově a péči o vlastní děti. Osud jedinců s lehčím mentálním postiţením podle Nývltové závisí především na tom, v jakém prostředí ţijí a jaké poţadavky jsou na ně kladeny, i na tom, zda mají nějaké přidruţené smyslové či jiné vady a poruchy, které je omezují Středně těžké mentální postižení Informace o středně těţkém mentálním postiţení shrnuje velmi pěkně a přehledně Nývltová ve své knize Psychopatologie pro speciální pedagogy. Uvádím proto doslovně její text. Jedinci se středně těţkou mentální retardací mají jiţ větší problémy s chápáním, s řečí i se zvládáním běţných jednoduchých činností. Mají i omezenější schopnosti školního učení a vzdělávání, přesto však mohou být schopni se naučit alespoň číst a psát. S náročnějším učivem však jiţ mívají problémy. Úroveň řeči bývá podle slov Nývltové různá. Vývoj řeči je většinou výrazně opoţděn, jednoduchá slova se objevují aţ v předškolním věku. Někteří jedinci vůbec nemluví, ale verbálním instrukcím rozumí. Jiní jsou schopni jednoduché konverzace a sociální interakce. 9 Švarcová. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče, s.. 10 Nývltová. Psychopatologie pro speciální pedagogy, s Nývltová. Psychopatologie pro speciální pedagogy, s

15 S péčí a výchovou jedinců se středně těţkou mentální retardací bývají jiţ větší problémy, neţ je tomu u jedinců s lehkou mentální retardací. Zpravidla jiţ nejsou schopni ţít samostatným ţivotem, většinou po celý ţivot potřebují ţít společně s psychicky zdravým člověkem nebo ve vhodném sociálním zařízení Zdravotní znevýhodnění Často má člověk tendenci mluvit ve smyslu, jako by bylo dítě s Downovým syndromem dítě nemocné a opakem k tomu bylo dítě zdravé. V podobném duchu se zřejmě někdy vyjadřuji i v této práci. Je to ale opravdu tak, ţe dítě s Downovým syndromem je dítě nemocné? Určitě tomu tak není. Jak uvádí Selikowitz, dítě s Downovým syndromem můţe být zcela zdravé a bez zdravotních komplikací. Jsou ale určité nemoci, ke kterým mají děti s Downovým syndromem větší sklon neţ většina jiných dětí. Je proto třeba více preventivních prohlídek u lékaře, které zabrání vzniku některých váţnějších komplikací a zbytečných nepříjemností. Mezi tyto častější nemoci patří infekce horních cest dýchacích, jako je kašel, rýma a záněty středního ucha. Při dlouhodobější rýmě je tedy třeba lékařem zkontrolovat, ţe v uchu nejsou známky nastupující bakteriální infekce. Děti a lidé s Downovým syndromem mohou trpět také na ucpání středního ucha, které je řešitelné. Je však třeba docházet na pravidelné kontroly, které vše včas odhalí. 13 U dětí je to velmi podstatné především proto, ţe ucpání uší můţe významně ovlivňovat kvalitu jejich sluchu a i dočasné zhoršení, či přímo ztráta sluchu můţe mít v dané době dopad na vývoj dítěte. Další, k čemu mají děti s Downovým syndromem častěji sklon, jsou určité vady zraku. Často jde o dalekozrakosti či krátkozrakost. Vyskytovat se můţe i šilhání, šedý zákal a další oční vady. 14 Díky vysoké hybnosti kloubů a sníţenému svalovému tonusu si děti s Downovým syndromem sedají či lehají v abnormálních pozicích. Pokud tráví 12 Nývltová. Psychopatologie pro speciální pedagogy, s Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s

16 stolice. 16 Mnoho dětí a lidí s Downovým syndromem má problémy se suchou v těchto pozicích příliš mnoho času, je dobré nabídnout jim pozice přirozenější a předejít tak případné deformaci kostí. 15 U některých dětí a lidí s Downovým syndromem je extrémně pohyblivé spojení mezi dvěma konkrétními krčními obratli. Ve výjimečných případech můţe dojít ke skřípnutí krční míchy a je proto třeba být pozorný k příznakům, kterými jsou bolest krku, omezený pohyb hlavou, vrávoravá chůze, špatné ovládání močení a pokoţkou, která se olupuje, praská a svědí. Náchylnější jsou také k zánětu dásní. Častěji neţ u průměrné populace se vyskytují různé formy špatné funkce štítné ţlázy a zhoršené fungování střevního traktu, kterým je nejčastěji zácpa. 17 Děti s Downovým syndromem se poměrně často narodí se srdeční vadou, někdy je srdeční vada jen lehčí, někdy je významnější a je potřeba operace. Nejčastější jsou defekty předsíňokomorové a mezikomorové přepáţky. Podle typu závaţnosti daného defektu se dítě operuje jiţ v kojeneckém věku a tím se defekt zcela odstraní. Při mírnější formě se doporučuje operativní zákrok kolem druhého aţ čtvrtého roku dítěte. Vada se však můţe v některých případech do té doby významně zlepšit, nebo i zcela vymizet. Záleţí samozřejmě na míře závaţnosti této vady Sociální aspekty Downova Syndromu Mnohé o tom, co je Downův syndrom a co obnáší, jiţ bylo řečeno. Na tomto místě bych ale ráda zdůraznila, ţe jak vizuální odlišnost, tak přítomnost mentálního postiţení můţe v sobě nést značnou míru stigmatizace. Míra této stigmatizace závisí podle Slowíka nejen na míře postiţení, ale i na přístupu konkrétní rodiny k problému i k jejímu okolí. Závisí ale i na sociokulturních, politických a demografických podmínkách v určité populaci. 19 Důleţité je tedy, jak sami rodiče přistupují k tomu, ţe jejich dítě má Downův 15 Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s Selikowitz. Downův syndrom, s Slowík. Speciální pedagogika, s

17 syndrom. Zda to vidí jako katastrofickou událost, nebo jestli přijmou dítě takové, jaké je. Přístup rodičů pak můţe ovlivňovat i reakce lidí v jejich okolí. To, co obvykle upoutá pozornost jiných lidí, je vizuální odlišnost dětí s Downovým syndromem. Maminkám můţe být proto z počátku nepříjemné chodit s dítětem ven. Později můţe být pro rodiče zatěţující nevhodné chování jejich dětí na veřejnosti a případné nepochopení okolí. Především v dospělosti pak můţe být u lidí s Downovým syndromem velkou překáţkou také zhoršená kvalita mluvené řeči, která je v případě dětí a lidí s Downovým syndromem často posílena ochablostí svalů v oblasti obličeje a velikostí jazyka. Některým lidem s Downovým syndromem můţe být tedy velmi špatně rozumět. Výhodou lidí s Downovým syndromem je to, ţe jejich sociální dovednosti jsou často výrazně rozvinutější neţ dovednosti v jiných oblastech. Umějí si získat lidi a jejich chování je obvykle sociálně akceptovatelné. 1.2 Typy a vznik Downova syndromu Jak uţ bylo řečeno, z biologického hlediska jde o chromozomální vadu způsobenou trisomií 21. chromozomu. Neţ se pustíme do vysvětlování vzniku Downova syndromu, je potřeba nejdříve jasněji popsat, co trisomie 21. chromozomu znamená. V jádru kaţdé buňky lidského těla se nachází řetězce genů zvané chromozomy. Těchto chromozomů je v kaţdém jádru 46 a jsou poskládány do 23 párů 20. O Downův syndrom se jedná, pokud je v buňce jeden nadbytečný 21. chromozom. Místo dvou 21. chromozomů se tu tedy nacházejí chromozomy tři, případně dva chromozomy a útrţek chromozomu třetího. Jak popisuje Selikowitz, způsob, kterým porucha vzniká, můţe mít více podob, coţ určuje i tři formy Downova syndromu. Nazývají se trisomie 21. chromozomu, translokace a mozaicismus. Nejběţnější z nich je trisomie 21. chromozomu a Selikowitz uvádí, ţe se vyskytuje v asi 95% případů. U trisomie má 20 Tyto páry jsou pouze pomyslné. Ţe jde o stejný typ chromozomu se pozná tak, ţe se chromozomy pod mikroskopem seřadí podle velikosti od nejkratších po nejdelší a ke stejně dlouhým chromozomům přiřadí vţdy stejné číslo tím vzniká onen pomyslný pár. (Selikowitz. Downův syndrom, s. 46) 17

18 dítě s Downovým syndromem nadbytečný 21. chromozom nebo jeho část v kaţdé buňce svého těla. Při zplození dítěte předává obvykle kaţdý z rodičů dítěti 23 chromozomů. Jeden chromozom z kaţdého z 23 párů v buňce tak pochází z vajíčka, druhý chromozom v páru pochází vţdy ze spermie. Tato buňka se pak dále dělí a vzniká plod. V případě trisomie 21. chromozomu předá jeden z rodičů místo jednoho 21. chromozomu prostřednictvím vajíčka nebo spermie chromozomy dva. Je sice známo, jak můţe ke zdvojení 21. chromozomu ve vajíčku či spermii při jejich vzniku dojít, konkrétní příčiny vzniku této odchylky ale jiţ známy nejsou. Jedinou prokázanou souvislostí ovlivňující vznik trisomie 21. chromozomu je vysoký věk matky, který zvyšuje pravděpodobnost jeho výskytu. U translokace není příčinou Downova syndromu celý nadbytečný 21. chromozom, ale pouze jeho část. Trisomie se vyskytuje asi ve 4% případů a průběh vzniku je tu trochu sloţitější neţ u translokace. Podstatné však je, ţe v tomto případě můţe být nositelem jeden z rodičů a je tu tedy zvýšená pravděpodobnost opakovaného početí dítěte s Downovým syndromem. U mozaicismu, který se podle Selikowitze objevuje jen v jednom procentu případů, má dítě s Downovým syndromem nadbytečný chromozom pouze v některých buňkách svého těla. Buňky s nadbytečným chromozomem mohou být v těle obsaţeny v různé míře a v závislosti na tom je sníţena i míra příznaků Downova syndromu. Průběh vzniku mozaicismu Selikowitz neuvádí Dítě s DS vývoj Kaţdé dítě, ať s postiţením či bez postiţení, je jedinečné. Proto i vývoj kaţdého z nich neprobíhá vţdy zcela stejně. Některé dítě se naučí chodit dříve, jiné o něco později. Vývoj má však jasný sled a zákonitosti, podle kterých probíhá. Stejným způsobem a v obdobném sousledu probíhá i vývoj dítěte s Downovým syndromem. Navíc jsou tu ale jistá specifika typická pro vývoj těchto dětí a právě na ně je zaměřena tato kapitola. Vývoj dítěte s Downovým syndromem je ovlivněn jak přítomností mentálního postiţení, tak i některými dalšími fyziologickými specifiky, jako je 21 Selikowitz. Downův syndrom, s

19 svalová hypotonie 22 či případná svalová ochablost. V konkrétních případech je ovlivněn i přidruţenými zdravotními komplikacemi, které mohou vývoj dítěte významně zpomalit. Takovými zdravotními komplikacemi jsou např. vrozená srdeční vada, neodhalené zhoršení sluchu 23 či zraku, které ve svém důsledku sníţí mnoţství podnětů, jeţ dítě ze svého okolí přijímá. 24 Švarcová uvádí, ţe nedoslýchavost můţe, především u malých dětí, narušovat jejich psychický a zejména emocionální vývoj. I lehká nedoslýchavost pak můţe negativně ovlivnit i rozvoj jejich řeči. 25 Děti s DS rostou pomaleji. Jako kojenci zpočátku přibývají pomaleji na váze, často v důsledku zhoršeného přijímání potravy. Toto platí především u dětí se srdeční vadou. Později ale hrozí dětem a lidem s Downovým syndromem spíše nadváha. 26 Děti s DS mají nejčastěji střední nebo lehčí formu mentálního postiţení. 27 V důsledku toho se vyvíjejí v průměru pomaleji neţ děti bez postiţení. Jejich vývoj je tedy v porovnání s jinými stejně starými dětmi opoţděn. Pokud se však neobjeví nějaká z moţných zdravotních komplikací, je tento vývoj plynulý. To také znamená, ţe se rozdíl ve schopnostech dětí s Downovým syndromem a dětí bez postiţení v průběhu času zvětšuje. Proces učení je u dětí s DS méně efektivní, ale jako u kaţdého z nás pokračuje nejen do dosaţení dospělosti. 28 Důvodem zvětšujícího se rozdílu ve vývoji mezi dětmi s Downovým syndromem a dětmi bez postiţení je i to, ţe u dětí předškolního a především školního věku se postupně více klade důraz na řeč, pojmové myšlení, paměť, coţ jsou oblasti, ve kterých bývají děti s Downovým syndromem výrazně slabší, neţ v oblasti motoriky a smyslových reakcí Svalovou hypotonií je míněno sníţené svalové napětí (Viz. Rejstřík pojmů) 23 Mnohé děti s Downovým syndromem jsou lehce aţ středně sluchově postiţené. Nedoslýchavost, zejména u malých dětí, můţe narušovat jejich psychický a zejména emocionální vývoj. Je známo, ţe i lehká nedoslýchavost můţe negativně ovlivnit rozvoj jejich řeči. (Švarcová, 142.) 24 Srov. Švarcová. Mentální retardace s. 142, Švarcová. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče, s Peuschel. Downův syndrom pro lepší budoucnost, s Švarcová. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče, s Selikowitz. Downův syndrom, s Švarcová. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče, s

20 Jak uţ bylo řečeno, vývoj dětí s Downovým syndromem probíhá ve stejném sledu jako u ostatních dětí. V oblasti motoriky od zvedání hlavy, otáčení se, sezení, lezení, stání aţ po chůzi. Později pak přichází běh, chůze po schodech, skoky a poskoky. Pohyby ruky se také vyvíjejí v obvyklém pořadí, tedy drţení, mačkání, natahování, bouchání, uchopování. 30 Pro přiblíţení, kdy zhruba dochází k dosaţení těchto i jiných mezníků ve vývoji dětí s Downovým syndromem, uvádím informace z tabulek uveřejněných v knihách Downův syndrom od Selikowitze 31 a Downův syndrom pro lepší budoucnost od Pueschela 32. Tabulky porovnávají čas, kdy dosahují konkrétních mezníků vývoje děti s Downovým syndromem v porovnání s dětmi bez postiţení. V některých bodech se rozcházejí tyto tabulky i o několik měsíců, proto uvádím nejširší rozsah, který tabulky svým prolnutím poskytují. Jde o tabulky průměrných hodnot. Podrobnější podkladové tabulky naleznete v příloze této práce. 30 Švarcová. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče, s Selikowitz. Downův syndrom, s Peuschel. Downův syndrom pro lepší budoucnost, s

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Veřejný závazek. Popis služby

Veřejný závazek. Popis služby Popis sociální služby poskytované Střediskem pro ranou péči Liberec, o.p.s. rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Královéhradeckém kraji Veřejný závazek Poslání: Poskytujeme odborné sluţby,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole

Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Výuka přípravy pokrmů a její technologie na Praktické škole DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2014 VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková,

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PEDAGOGY V MŠ SMRŢICE Příloha č.1/2 1. Setkala jste se s šikanou mezi dětmi v mateřské škole? Na tuto otázku kladně odpovědělo 5 z 6 oslovených vychovatelek, tedy

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB SKUPINY LIDSKÝCH POTŘEB čtyři nosné skupiny lidských potřeb: a/ potřeby biologické - tělesné b/ potřeby

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Hospitační záznam PV

Hospitační záznam PV Základní údaje o hospitaci Typy sledovaných činností o spontánní o řízené o pobyt venku o odpolední činnosti o jiné - jaké Komentář k otázce: Hospitační záznam PV Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích

Více

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Stati a výzkumná sdělení ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pavel Zikl Anotace: Příspěvek se zabývá vzděláváním žáků s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a komplexní péčí o tyto

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Tato základní a mateřská škola je jedinou svého druhu v Plzeňském kraji. Své

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala : PhDr.

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Úvodem Ontogeneze v psychologii 2 Psychologie nemocných

Úvodem Ontogeneze v psychologii 2 Psychologie nemocných Obsah Úvodem... 9 1 Ontogeneze v psychologii... 11 Obecné zákonitosti psychického vývoje... 11 Vliv dědičnosti a prostředí... 11 Obecné zákonitosti vývoje... 12 Zrání a učení... 13 Přehled jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dobrý den, Dobrý den, doprovod rodiny u vyšetření je u nás zcela běžný, některé maminky si sebou berou i budoucí babičky a dědečky.

Dobrý den, Dobrý den, doprovod rodiny u vyšetření je u nás zcela běžný, některé maminky si sebou berou i budoucí babičky a dědečky. jsem k Vám objednaná na ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu. Chci se zeptat, jestli je možné, aby mě doprovázel manžel s dcerou (11 let). Děkuji Vám za odpověď a přeji pěkný den. doprovod rodiny u vyšetření

Více