Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Bc. Radka Guthová Vedoucí práce: Mgr.Dana Brožová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 30. dubna 2008 Bc. Radka Guthová

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat Mgr. Daně Brožové za její laskavou, trpělivou pomoc a mnoho užitečných připomínek k mé diplomové práci.

4 Hlavní a nejúčinnější terapií mentální retardace je učení Iva Švarcová

5 OBSAH Úvod Terminologická východiska 1. 1 Mentální retardace a její klasifikace Specifika vývoje jedince s mentální retardací Downův syndrom Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem Možnosti podpory a vzdělávání osob s mentální retardací 2. 1 Integrace a Inkluze Legislativní rámec vzdělávání u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami Možnosti vzdělávání osob s mentální retardací Systém poradenství se zaměřením na osoby s mentální retardací Vzdělávání a výchova dítěte s Downovým syndromem 3. 1 Včasná intervence a možnosti vzdělávání dítěte s Downovým syndromem Dítě s Downovým syndromem v rodině Pedagogické aspekty integrace dětí s Downovým syndromem Individuální vzdělávací plán Integrace dětí s Downovým syndromem na prvním stupni základní školy 4. 1 Charakteristika výzkumu, stanovení cílů, metodologie Charakteristika místa šetření Kazuistické studie Analýza výsledků výzkumného šetření Závěry ze šetření a doporučení pro pedagogickou praxi Závěr Resumé Seznam literatury a dalších zdrojů Seznam příloh... 94

6 ÚVOD Společnost si musí uvědomit, že i lidé s postižením mají stejné potřeby a problémy, ale také stejná práva jako my ostatní zdravá populace. Česká republika se ztotožňuje v souladu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod s pojetím, že vzdělávání musí být poskytováno všem lidem bez rozdílu. Cílem diplomové práce je podat informace o integraci dětí s Downovým syndromem v podmínkách prvního stupně běžné základní školy a zjistit, zda pozitivně působí na všechny zúčastněné a tím se stává smysluplnou. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je základem zařazení do společnosti. Učení, stejně jako pro intaktní populaci, je i pro děti s mentální retardací předpokladem psychického vývoje. Ještě nedávno byly poznatky o mentální retardaci takové, že se jedná o poruchu, která je trvalá a neměnná. V současnosti výzkumy ukazují, že úroveň mentální retardace lze zlepšovat. Ke zlepšení dochází dlouhodobou cílenou pomocí, vhodným vzdělávacím procesem, terapiemi. Pro děti s mentální retardací existuje řada speciálních škol, kde se mohou vzdělávat. Mentálně retardované dítě potřebuje ke svému úspěšnému vývoji i kontakt s nepostiženou populací, aby si osvojilo kulturní vzorce chování platné v běžné populaci. Hovoříme o integraci dětí s Downovým syndromem do běžných základních škol. V teoretické části diplomové práce jsem charakterizovala základní pojmy, definice a etiologii mentální retardace a Downova syndromu. Dále popisuji systém péče a nutnost vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků s mentální retardací. Jsou zde shrnuty informace o integraci, včetně legislativních podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podmínky integrace na základní škole. Praktická část diplomové práce je zaměřena na poskytování péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně s mentální retardací, na Základní škole Červený Vrch. Jsou zde zpracovány rozhovory s učiteli, kteří se integrace aktivně zúčastňují, s asistenty pedagogů integrovaných žáků, s pracovníky poradenských zařízení a také s rodiči integrovaných žáků s Downovým syndromem, to vše s cílem nastínit pro a případné proti, které s sebou integrace těchto dětí na běžné základní škole přináší.v příloze jsou individuální vzdělávací plány integrovaných dětí, ukázky školní práce integrovaných dětí, seznam otázek kladených při rozhovorech s učiteli, rodiči a poradenskými pracovníky. 6

7 1 Terminologická východiska 1.1 Mentální retardace a její klasifikace Zastaralý a nepoužívaný název pro mentální retardaci je slabomyslnost nebo oligofrenie. Každý člověk s mentálním postižením je svébytný subjekt s charakteristickými osobními rysy. Přesto se u většiny z nich projevují (ve větší či menší míře) společné znaky, jejichž individuální modifikace závisí na hloubce rozsahu mentální retardace, na míře postižených jednotlivých psychických funkcí a na rovnoměrnosti psychického vývoje v rámci mentální retardace (Švarcová, 1995b, str.10). Mentální retardaci charakterizujeme jako snížení rozumových schopností myslet, učit se a přizpůsobovat se svému okolí. Jedná se o stav trvalý, který je buď vrozený, nebo částečně získaný do 2 let života dítěte. Příčiny mentální retardace Existuje množství nejrůznějších příčin, které mohou člověka zpomalit, narušit, zastavit nebo odchýlit od normy. Mentální retardace může vzniknout z různých příčin: endogenní (vnitřní) příčiny jedná se o genetické příčiny, které jsou již zakódovány v systému pohlavních buněk, např. mutace genů či aberace chromozomů, a exogenní (vnější) příčiny prenatální příčiny, které působí od početí a v průběhu celé gravidity (infekce, působení záření a toxických látek, úrazy matky); perinatální příčiny, které působí těsně před, během a těsně po porodu (hypoxie plodu, protrahovaný porod); postnatální příčiny (které působí po narození do 2 let věku dítěte - infekce novorozeněte, záněty mozku, úrazy, špatná výživa) - (srov. Bazalová In Pipeková, 2006a; Švarcová, 2006a) Exogenní faktory mohou, ale nemusí být bezprostřední příčinou poškození mozku plodu nebo dítěte. Mohou hrát roli činitele, který spouští projevy zakódované patologie dědičnosti nebo modifikuje její průběh (Švarcová, 2006a, str.61). 7

8 Klasifikace mentální retardace K vyjádření úrovně inteligence se používá inteligenční kvocient, který stanovuje rozumovou úroveň jedince a určuje hloubku mentální retardace. V České republice se pro klasifikaci mentální retardace používá 10.revize mezinárodní statistické klasifikace nemocí MKN, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací. Podle ní rozlišujeme (Bazalová In Pipeková, 2006a, str. 271): a) Druh postižení F70-79 Mentální retardace b) Stupeň postižení F70- Lehká mentální retardace IQ F71- Středně těžká mentální retardace IQ F72- Těžká mentální retardace IQ F73- Hluboká mentální retardace IQ 19 a níže F78- Jiná mentální retardace (dále MR) Stanovení stupně MR je nesnadné pro přidružené senzorické, somatické postižení, těžké poruchy chování, pro autismus c) Typ postižení Eretický instabilní typ: dítě je neklidné, nestálé, krátkodobě se soustředí, projevuje se též i motoricky neklidné, impulzivní, zlostné až agresivní, citově je velice labilní, komunikuje příliš hlučně, vykřikuje, zasahuje do hovoru druhých, je hyperaktivní, Torpidní apatický typ: dítě je velice pomalé, pasivní až lhostejné, netečné, komunikuje velice pomalu a monotónně, o řeč prakticky neprojevuje zájem, Nevyhraněný: dítě je nevyhraněně apatické, ale i vyhraněně eretické, v komunikaci můžeme pozorovat období hyperaktivity dětí, ale i němoty. Charakteristika stupňů MR Lehká mentální retardace IQ Uvádí se, že vzniká vlivem dědičnosti (senzorická, citová a sociokulturní deprivace) a při nedostatku stimulačních podnětů. Často bývá rozpoznána v předškolním věku nebo při nástupu do školy. V prvních letech dítě vykazuje pouze lehké zpomalení nebo opoždění, které se prohlubuje. Problémy nastávají při nástupu dítěte do školy. Po dítěti se vyžaduje řešení složitějších úkolů, při kterém je potřeba 8

9 konkrétní mechanické myšlení a logické usuzování. Jedinci mají problémy se čtením a psaním (vázne analýza a syntéza). Po stránce emocionální jsou afektně labilní, impulzivní, úzkostliví. Vhodná je výchova vzděláváním, zaměřená na rozvoj jejich dovedností (spíše praktické schopnosti, které lze využívat v reálném životě a v jejich profesní přípravě). Většina jedinců s tímto stupněm mentální retardace je schopna absolvovat povinnou školní docházku a vyučit se podle odpovídajícího vzdělávacího programu, nejčastěji na základní škole praktické (Bazalová In Pipeková, 2006a). Středně těžká mentální retardace IQ U většiny středně mentálně postižených se uvádí organická etiologie. Často se vyskytuje tělesné postižení, neurologické onemocnění zejména epilepsie, autismus. Jedince s tímto postižením rozpoznáváme již ve věku batolete. Vývoj jemné a hrubé motoriky je zpomalen, stejně jako rozvoj chápání řeči. Někteří jedinci jsou schopni jednoduché konverzace. Dochází k opoždění a omezení schopnosti soběstačnosti. Po stránce emocionální jsou labilní, často reagují nepřiměřeně. Jsou schopni při vhodném pedagogickém vedení osvojit si základy čtení, psaní a počítání. Tito jedinci se vzdělávají podle příslušného vzdělávacího programu, nejčastěji v základní škole speciální (Švarcová, 2006a). Těžká mentální retardace IQ Uvádí se genetická a negenetická etiologie (organické poškození) vzniku tohoto stupně mentální retardace. Dochází k poruše motoriky nebo jiným přidruženým vadám, které prokazují celkové poškození centrální nervové soustavy. Řeč u těchto jedinců je jednoduchá nebo se nevytvoří vůbec. Po emocionální stránce jsou tito jedinci impulzivní, náladoví, dochází k narušení afektní sféry. Možnost výchovy a vzdělávání je značně omezená, vzdělávají se podle příslušného vzdělávacího programu v základní škole speciální. Hluboká mentální retardace IQ 19 a méně Uvádí se organická etiologie. Jedná se o těžce omezené jedince, většinou imobilní. Vyžadují stálou pomoc a dohled. Nepoznávají své okolí, komunikují nonverbálně beze smyslu (Pipeková In Vítková, 2004). 9

10 1.2 Specifika vývoje jedince s mentální retardací Mentální postižení se týká všech psychických funkcí. Poškození se dotýká poznávacích procesů (percepce, myšlení, paměti), zasahuje citovou a volní složku. Vnímání Na průběh psychického vývoje dětí s mentální retardací má vliv opožděná, omezená schopnost vnímání. První a nezanedbatelný je problém zpomalenosti tempa vnímání a značného zúžení rozsahu vnímání. Úzký rozsah vnímání ztěžuje dítěti s mentální retardací orientaci v novém místě a v neobvyklé situaci (Vítková In Vítková, 2004, str. 300). Děti nejsou schopny diferenciace, souvislosti a vztahy mezi předměty špatně postihují, všechny předměty považují za stejné, třebaže jsou naprosto rozdílné. Inaktivita psychického procesu je nejvýraznější zvláštností vnímání dětí s mentální retardací. Znamená to, že dítě s mentální retardací nemá snahu si prohlédnout předmět do všech detailů, je spokojeno s povrchním vnímáním předmětu. O neaktivním charakteru vnímání svědčí i to, že se dítě s mentální retardací nedovede pozorně dívat, hledat a nacházet určité předměty, nedovede si výběrově prohlížet část okolního světa, neumí se odpoutat od výrazných a poutavých stránek vnímaného objektu, jež jsou však v daném okamžiku nepodstatné. Sluchové vnímání má v psychickém vývoji velkou úlohu, protože souvisí s rozvojem řeči. V oblasti sluchového analyzátoru se diferenciační podmíněné spoje vytvářejí pomalu, což způsobuje opožděný vývoj řeči a dochází ke zpoždění psychického vývoje. Se sluchovým vnímáním souvisí i časoprostorová orientace (Pipeková In Vítková, 2004). Řeč Nedostatečná sluchová diferenciace způsobuje opožděný rozvoj řeči. K rozlišování a vytváření slov a vět dochází u dětí s mentální retardací později než u zdravých dětí. Dítě špatně sluchově vnímá a tím dochází k nepřesnému rozlišování hlásek a k nesprávné artikulaci. Omezený vývoj řeči patří mezi základní projevy mentální retardace. Slovní zásoba je už v mladším školním věku mnohem chudší než u jejich zdravých vrstevníků. U těchto osob existuje tendence kombinovaných poruch řeči. Nejčastěji se 10

11 vyskytuje dyslálie, koktavost, dysartrie, otevřená a zavřená huhňavost, dysprozádie nebo echolálie (Pipeková In Vítková, 2004). Myšlení a řeč Mezi vývojem myšlení a vývojem řeči existuje těsná a úzká dialektická vazba. Nelze s určitostí prokázat, zda dítě zaostává ve vývoji řeči v důsledku mentální retardace nebo naopak zaostává v duševním vývoji v důsledku retardovaného vývoje řeči. Podle většiny odborníků má ve vývoji dítěte myšlení a řeč rozdílné genetické kořeny, které se velmi brzy začnou vzájemně ovlivňovat, takže je v dalším vývoji myšlení verbální a řeč intelektuální. Protože se dosažená úroveň myšlení projeví v řeči, patří řečové projevy dítěte ve smyslu odlišnosti od normálního vývoje k nejdůležitějším signálům pro odborníky, ale i pro rodiče. Prvotními příčinami mentální retardace jsou často řečové zvláštnosti ovlivněné. Myšlení Myšlení umožňuje poznávat podstatu předmětů a jevů. Člověk myslí v pojmech. Základním znakem mentální retardace je narušení poznávací činnosti. V důsledku sníženého vnímání si dítě vytváří velmi omezenou zásobu představ (Švarcová, 2006a, str. 46). Myšlení dětí s mentální retardací vzniká na základě neplnohodnotného poznávání, nedostatečné praktické činnosti a omezeném rozvoji řeči. Myšlení dítěte s mentální retardací je velmi konkrétní, chybí schopnost zobecňování, což je následek poškození mozku. U dětí s mentální retardací jsou charakteristické některé zvláštnosti myšlení, např. nekritičnost myšlení, slabá řídící úloha myšlení, nedůslednost v myšlení. Pro děti s mentální retardací je charakteristická malá slovní zásoba a rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou (dítě rozumí, ale není schopno řeči). Aktivní zásoba řeči je chudá a stavba řeči je nedokonalá (Švarcová, 2006a). Paměť K osvojování nových poznatků dochází u dítěte s mentální retardací velmi pomalu, časté opakování je nutností, osvojené poznatky velice rychle zapomínají. Pro tyto děti je typické, že v praxi nedokáží využít nově získané vědomosti a dovednosti. 11

12 Děti s mentální retardací se učí mechanicky, bez porozumění učivu. Mají problém s vybavováním si toho, co se již naučily (Švarcová, 2006 a). Vůle a utváření volních vlastností Vůle a volní vlastnosti velmi úzce souvisí s rozmanitými projevy nezralé osobnosti. Do popředí vystupuje sugestibilita, podřízenost dítěte bezprostředním vlivům okolní situace, nedostatek samostatného přepracování těchto vlivů, neovladatelnost, tvrdohlavost (Pipeková In Vítková, 2004, str. 303). U jedinců s mentální retardací se projevuje HYPOBULIE snížení volních vlastností, nedostatek vůle. Jedná se o neschopnost řídit své jednání, nesamostatnost, jedinci nejsou schopni vlastní iniciativy a nejsou schopni překonávat překážky. Slabá vůle se neprojevuje vždy a ve všem. Problém vůle je především otázkou obsahu vůle, motivy a cíle jsou určující (Pipeková In Vítková, 2004, str. 303). Dítě s mentální retardací nechápe vzdálenější a složitější motivy, jeho činnost se řídí motivy nejjednoduššími a nejbližšími. Např. vidina čokolády za splnění úkolu je pro dítě daleko vyšší motivací než pozdější, ale hodnotnější odměna. Mezi projevy nezralé osobnosti patří sugestibilita, tvrdohlavost, neiniciativnost, podřízenost dítěte bezprostředním vlivům okolní situace, nedostatek schopnosti přepracování těchto vlivů, neovladatelnost. U dětí s mentální retardací se může vyskytovat i ABULIE úplně chybí volní vlastnosti. U dětí s mentálním postižením je výchova vůle dlouhodobý a složitý proces. Záleží též na hloubce jejich postižení. Z pedagogického hlediska vyžadují mnoho trpělivosti, zkušeností a dovedností. Další rozvoj dítěte s mentální retardací souvisí s volním úsilím, protože dítě bez vůle není schopno splnit ani ten nejjednodušší úkol (Švarcová, 2006a). Utváření charakteru dětí s mentální retardací Stejně jako zdravé děti se musí i děti s postižením řídit podle svých možností normami danými společností. Proces vytváření charakteru dětí s mentální retardací ovlivňují zvláštnosti jejich nervové soustavy, ale i výchova a podmínky jejich života v konkrétním prostředí. Pro děti s mentální retardací je naprosto nutná výchova správných návyků. Tyto děti se obtížněji přizpůsobují podmínkám prostředí, těžce si získávají postavení ve škole, mezi kamarády i v rodině. Pro dosažení adaptace se uchylují ke kompenzačním mechanizmům, které často vedou ke vzniku špatných návyků. Pro nácvik správných 12

13 návyků je důležité dítě vhodným způsobem seznamovat s tím, co se po něm vyžaduje. Jestliže dítě chápe, musí mu být sdělovány důvody, proč se tak má chovat a proč ne. Je nutné dítěti důsledně opakovat a vysvětlovat, proč má jednat určitým způsobem. Vytváření správných návyků je nejlepším způsobem, jak můžeme u dítěte s mentální retardací ovlivňovat jeho chování a jednání. Dítě s mentální retardací si vytváří návyk podle uspokojení, vytváří si silné spojení mezi činností a prožitkem. Zážitek si u těchto dětí uchovává poměrně dlouho svou sílu a napětí. Nemůžeme tedy očekávat, že se nám podaří nevhodný návyk, který vznikl, odstranit rychle. Je nutné se zaměřit spíše na příčinu vzniku nevhodného chování než na důsledek (Švarcová, 2006a). U dětí s mentální retardací se objevuje agresivita vůči sobě i druhým lidem. Pokud tato situace nastane, je důležité dítě izolovat od podnětu, který agresivitu způsobil a nechat afekt odeznít. Některé nežádoucí chování může vzniknout na základě vzájemného neporozumění (např. dítě se může dožadovat tímto způsobem pozornosti). Bohužel jsou i případy, kdy se okolí chová nepřiměřeně nevhodně k dítěti (osobě) s postižením a jeho agresivní reakce může být vyvolána touto skutečností. Tato reakce je však naprosto pochopitelná. Dítě se brání. V přívětivém a vlídném prostředí se žádné takové projevy nevyskytují, děti s mentální retardací napodobují vzorce žádoucího chování (Švarcová, 2006a). Utváření sebehodnocení u osob s mentální retardací Obraz a hodnocení sebe (sebepojetí) jsou významnou součástí osobnosti člověka. Sebepojetí formuje povahové rysy, ovlivňuje dynamickou stánku osobnosti, jednání a chování osoby (Pipeková In Vítková, 2004, str. 303). Sebehodnocení souvisí s motivací. U dětí s mentální retardací ovlivňují sebepojetí osobnosti protikladné výchovné vlivy v rodině a ve škole. Zvýšené sebevědomí je projevem celkové nezralosti osobnosti, souvisí s nedostatečným intelektuálním rozvojem, je projevem celkového emocionálního zabarvení, hodnocení i sebehodnocení. Dítě s mentální retardací mívá často malé sebevědomí a i když by úkol dokázalo splnit, nesplní ho, protože má strach z nezdaru, což představuje nerealisticky snížená aspirace. Naopak může uplatňovat nerealisticky vysoké aspirace, kdy dítě nereálně hodnotí svoje skutečné schopnosti (Pipeková In Vítková, 2004). 13

14 Vzdělavatelnost lidí s MR Názory na vzdělávání osob s mentálním postižením vycházely z předpokladu, že mentální retardace je porucha trvalá a hlavně nezměnitelná. Podle psychologických testových metod, se předpokládalo, že naměřený inteligenční kvocient se nemůže změnit. Z nových výsledků výzkumu vyplývá, že vhodným pedagogickým a psychologickým působením lze v mnoha případech dosáhnout výrazného zlepšení. Ukazuje se, že adaptace člověka na sociální prostředí i možnosti jeho seberealizace závisí nejen na inteligenci, ale i na mimointelektových faktorech, zejména emocionalitě, na stupni rozvoje volních vlastností a na jeho motivaci (Švarcová, 1995b, str.7). Při zkoumání postiženého jedince je tedy zapotřebí zkoumat nejen jeho schopnosti a osobní vlastnosti, možnosti rehabilitace a socializace, ale též zjišťovat sociálně ekonomické možnosti společnosti v péči o mentálně postižené a jejich začleňování do společnosti. Na rozdíl od nepostiženého žáka nemá dítě s mentální retardací takovou potřebu získávat nové podněty a dojmy, což způsobuje minimální zájem dítěte o učení. Učení těchto dětí je sociální činnost a je předpokladem pro psychický vývoj, stejně jako u ostatních dětí. Má-li se psychika dítěte vyvíjet, je nutno mu vytvořit podmínky učení (Švarcová 1995b, str. 18). Při styku s ostatními dětmi je situace zkomplikovaná zpomaleným tempem řeči a její nedokonalostí. Se sociálním chováním jedince úzce souvisí jeho postavení ve skupině, důležité jsou role a pozice, které zaujímá (Švarcová, 2006a). Vývoj vůle ovlivňují vzájemné vztahy mezi dětmi. Například při kolektivní hře se dítě učí řídit své chování pravidly, čímž dochází k rozvoji volní regulace chování jako vnitřní funkce. Z hlediska integrace mentálně postižených dětí je komunikace s ostatními dětmi velice důležitá. Platí to i obráceně, kdy ostatní spolužáci se učí lépe znát postižené kamarády, chápat jejich individualitu a mají možnost jim i příležitostně pomoci. Vzdělávání žáků s mentální retardací je realizováno v rámci škol a školských zařízení. Vzdělávání plní určité funkce: diagnostickou důležitá pro zařazení dítěte do vzdělávání, reedukační rozvoj postižených funkcí s ohledem na kognitivní procesy, rehabilitační, léčebně výchovnou, 14

15 respitní úleva rodičům starajícím se o dítě s postižením (Bazalová In Pipeková 2006a). Při naplňování vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba jej přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám a možnostem těchto dětí. Diagnostika školní zralosti Diagnostika připravenosti na školu a školní zralosti u dětí s mentální retardací vychází z diagnostiky předchozích vývojových období. Na základě poznání individuálních možností a osobních zvláštností je provedena diagnostika za účelem vřazení do povinné školní docházky. Z hlediska zařazení dítěte s mentální retardací do vzdělávání jsou důležité informace o: příčině vzniku mentální retardace (organické postižení CNS centrální nervové soustavy nebo jedná-li se o Downův syndrom), závažnosti mentální retardace pro volbu přiměřené formy vzdělávání, přítomnost kombinovaného postižení, dosavadním průběhu vývoje, úroveň osobního psychomotorického tempa, na úrovni samostatnosti a sebeobsluhy, úrovni komunikačních schopností, úrovni emoční oblasti a úroveň dosažené míry socializace (Přinosilová, 2007). 1.3 Downův syndrom Osoby s určitým syndromem (děti i dospělí) mají nejenom své individuální rysy a vlastnosti, ale i takové, které jsou společné pro osoby s daným syndromem. Pro konkrétní syndrom jsou společné znaky charakteristické. Jedná se tedy o soubor příznaků, které se projevují společně. U jedince trpícího daným syndromem se vyskytuje současně několik typických příznaků pro tento syndrom. Mluvíme tedy o jedinci, který trpí daným syndromem (Selikowitz, 2005). Vrozený syndrom, například Downův syndrom, patří k poruchám, které jsou zřejmé hned po narození. Vzniká důsledkem abnormálního vývoje plodu (Selikowitz, 2005, str. 37). V roce 1866 si pan John Langdon Down všiml určitých opakujících se rysů u svých pacientů s opožděným vývojem a popsal je. Víme, že lidé s Downovým 15

16 syndromem se rodili a rodí rodičům všech národů a ras v průběhu dějin lidstva, protože ke genetickým změnám, které toto postižení provází, docházelo a dochází v dějinách přírody a lidstva neustále. Vlastní podstatu Downova syndromu objasnil v roce 1959 francouzský genetik Lejeune. Se svými spolupracovníky tento profesor objevil, že lidé mají kromě obvyklé sestavy ještě jeden chromozom číslo 21. (Švarcová, 2006 a). Downův syndrom není nemoc v klasickém slova smyslu, jedná se o genetickou anomálii s důsledky pro celý život. Downův syndrom provází celá řada typických znaků zjevu (nižší postava, dojem šikmo posazených očí, krátký krk), náchylnost k určitým nemocem (srdeční vady, nemoci respiračního traktu, snížená imunita, změněná funkce štítné žlázy, poruchy zraku a sluchu). Downův syndrom patří mezi nejčastější geneticky podmíněné retardace u člověka. Na 700 až 800 živě narozených dětí připadá jedno narozené dítě s Downovým syndromem (Selikowitz, 2005). Downův syndrom Z minulosti známe označení mongolismus, protože jedinci s tímto syndromem se v obličejové části podobali asiatům. V současné době používáme termín Downův syndrom a označení - dítě s Downovým syndromem. Jedná se o charakteristickou tělesnou a duševní poruchu, způsobenou nadpočetným 21. chromozomem (trizonomií). Ve většině případů se jedná o tzv. prostou trizonomii. Současné znalosti potvrzují, že k chybnému okopírování genetického materiálu dochází náhodně, nesouvisí to tedy s tím, co rodiče v průběhu těhotenství udělali nebo neudělali. Určitá souvislost se našla ve věku rodičů. Většina matek, dětí s prostou (náhodnou) trizonomií má v době porodu více jak 35 let. Proto je věk považován za rizikový faktor pro vznik Downova syndromu. Rizikový věk u matky je tedy nad 35 let a u otce nad 50 let. Asi v 10% vzniká následkem balancovaných translokací. V těchto případech nehovoříme o náhodě, protože tyto případy jsou dědičné. Průběh těhotenství je většinou bez komplikací, děti se rodí s menší porodní váhou (srov. Švarcová, 2006a; Selikowitz, 2005). Charakteristické příznaky Mnoho osob s Downovým syndromem má hlavu vzadu mírně oploštělou. Pro tento jev se používá označení brachycephalia. Obličej je kulatý, při pohledu ze strany se jeví plochý. Oční víčka jsou poněkud úzká a šikmá, ve vnitřní straně koutku oka je 16

17 výrazná, tzv. epikantická řasa nebo epikantus. Velikost této řasy může vyvolat dojem, že dítě šilhá. Po okraji duhovky mohou být bílé nebo nažloutlé tečky, které se nazývají Brushfieldovy skvrny. Pokud duhovka ztmavne, skvrny mizí. Ústa jsou menší, vyčnívá z nich relativně velký jazyk. Tato skutečnost vede děti k vyplazování jazyka, což lze trpělivým a důsledným nácvikem zavírání úst odbourat. Vlasy jsou jemné a rovné. Děti s Downovým syndromem mají krátký a široký krk. Velikost postavy bývá většinou menší, růst je pomalý, ale rovnoměrný, muži dorůstají cm, ženy asi cm. Jedinci s Downovým syndromem trpí celkovou hypotonií (snížením svalového napětí), u některých dětí je nízký svalový tonus výraznější. V dospělosti může dojít ke zlepšení. Ruce jsou většinou široké s krátkými prsty. Na dlani bývá pouze jedna příčná rýha, otisky prstů mívají podobnou charakteristickou kresbu. U malých dětí se mohou objevovat potíže s uchopováním předmětů. Většina dětí má plochou nohu se sandálovou mezerou mezi palcem a ukazováčkem (srov. Bazalová In Pipeková, 2006a; Selikowitz, 2005). Downův syndrom lze charakterizovat jako jeden z nejčastějších vrozených syndromů a také nejrozšířenější rozpoznatelnou formou mentální retardace. Etiologie Downova syndromu Všechny děti s Downovým syndromem mají ve svých buňkách nadbytečně kritické množství 21.chromozomu. Množství 21.chromozomu a způsob, jímž porucha vzniká, může mít trojí podobu (Selikowitz, 2006, str.49). Chromozomy jsou paličkovité (tyčinkovité) útvary, uložené v každé buňce lidského těla. V těchto chromozomech jsou zakódovány všechny znaky geny, které dítě po svých rodičích zdědí. Od matky pochází přesná polovina každého chromozomu dítěte a od otce druhá polovina. Po splynutí vajíčka a spermie, dochází k rozdělení chromozomů v zárodečnou buňku a při jejím prvním dělení ve dvě identické buňky budoucího plodu. Pro vznik Downova syndromu jsou dispozice uložené na jednom z ramen chromozomu číslo 21. Tento chromozom patří mezi nejmenší lidský chromozom, který je velice podrobně studován. Obsahuje asi 1,5 procenta všech genů, lokalizovaných v jádře lidské buňky. Chromozomy se studují ve vzorku tkáně nebo krve (Selikowitz, 2005). 17

18 Formy Downova syndromu (Bazalová In Pipeková, 2006a) 1. Nondisjunkce (prostá trizonomie) 93% případů. 2. Mozaika 3% případů. 3. Translokace 4% případů. Nondisjunkce prostá trizonomie, má nadbytečný 21. chromozom v každé buňce svého těla. Trizonomie vzniká před buněčným dělením, kde zatím z neobjasněných důvodů nedojde k rozdělení chromozomu 21. (nondisjunkce), takže při dalším dělení dojde ke splynutí buňky s nerozděleným chromozomem 21. a normálním rozděleným, což vede ke vzniku triplikátu chromozomu 21., který se replikuje v každé buňce budoucího dítěte dítěte s Downovým syndromem. Řadíme ji mezi nejběžnější formu Downova syndromu. Bohužel ani v současné době nelze říci, proč k nondisjunkci dochází. Zřejmě nejvýznamnějším faktorem je věk matky. Translokace příčinou Downova syndromu je nadbytečná část 21. chromozomu. Vzniká přemístěním určitého segmentu chromozomu na jiný chromozom v každé buňce. Znamená to, že se odlomí malé vrcholky 21. chromozomu a jiného chromozomu (chromozomy 13, 14, 15 nebo 22, nejčastěji 14. chromozom) a zbývající části obou chromozomů se spojí - tzv. translokaci. Znamená to, že jeden z rodičů je přenašečem chybné genetické informace. Mozaika příčinou vzniku Downova syndromu je nadbytečný 21. chromozom pouze v některých buňkách, jiné buňky jsou normální. K nondisjunkci dochází až v průběhu dalšího dělení zárodečné buňky. Budoucí plod je nositelem dvou typů buněk některé obsahují 46 chromozomů, jiné 47. Název mozaika tedy vznikl poskládáním buňky v těle z různých kousků. U jedinců s tímto typem se neprojevují nápadné fyzické znaky, mohou dosáhnout i průměru (Selikowitz 2005). 1.4 Specifika vývoje dětí s Downovým syndromem Downův syndrom se dá diagnostikovat podle vzhledu dítěte, diagnózu potvrzuje vyšetření chromozomů. U Downova syndromu bylo prokázáno více než 120 charakteristických příznaků, ale u žádného dítěte s tímto syndromem se nevyskytují všechny příznaky současně. Jedná se o charakteristickou tělesnou a duševní poruchu, způsobenou nadpočetným 21. chromozomem (trizonomií). Při nevhodném působení by dítě mohlo 18

19 být stresováno a vedlo by si obvykle hůře než lépe. Ve výchovném a vzdělávacím procesu nás zajímá vývoj v oblasti jemné a hrubé motoriky, vývoj řeči, vývoj kognitivní, osobnostní a sociální. Z hlediska školní integrace nás zajímá období od pěti let (Švarcová, 2006a). Ve vývoji hrubé motoriky se jedná o rozvoj dovedností, dochází ke zvýšení svalového tonusu. Dítě ovládá polohy a pohyby celého těla. V oblasti jemné motoriky se jedná o dovednosti, které souvisí s manipulací pomocí rukou a prstů - manipulace s předměty. Dítě by mělo zvládnout uchopení předmětů, držet správně tužku, stavět kostky, navlékat korálky, používat nůžky. Do oblasti osobnostního vývoje můžeme zařadit celou škálu sebeobslužných dovedností, např. oblékání, hygienu, stolování a přípravu pomůcek na vyučování. Zjednodušeně řečeno, dítě s Downovým syndromem zvládá dovednosti jako ostatní, pouze pomalejším tempem. Dítěti bychom měli pomoci pouze s tím, co samo nezvládne. V oblasti sociálního vývoje se jedná o dovednosti, které odpovídají reakcím na projevy ostatních lidí. Ve školním věku by dítě mělo rozlišovat známé a neznámé lidi a být schopno si hrát s ostatními dětmi. Z hlediska vývoje řeči je potřeba si uvědomit, že dítě mnohem více rozumí, než je schopno říci. Stává se, že na otázky neodpovídá nebo jenom ukazuje, přestože dobře ví, na co se ptáme. Obecně platí, že se každé dítě chová rozdílně doma a ve škole. U dětí s Downovým syndromem to platí obzvlášť. Doma jsou daleko více hovornější, pokládají otázky typu kde, kdo, proč. Důležitá je logopedická péče. Myšlení je velmi konkrétní, vše by mělo být vyhrazeno pevnými pravidly, proměnlivostí a výjimkami jsou tyto děti zmateny (Selikowitz, 2005). V oblasti výchovně - vzdělávací práce s dítětem s Downovým syndromem musíme mít na paměti, že celkový vývoj provází období pokroku a stagnace. Mezníky, jichž děti v průběhu vývoje dosahují, jsou jenom viditelnou špičkou ledovce. Mnohem větší vývoj se děje ve skrytu, pod povrchem (Selikowitz, 2005, str.57). Vychovatel či pedagog by měl být velice trpělivý. Někdy se zdá, že se dítě už nemůže dál vyvíjet, zůstává na určitém stupni vývoje. Dítě se ale spíše připravuje na získání a projevení dalších dovedností a schopností. Z hlediska vzdělávání by dítě mělo zvládnout psát s předlohou i bez ní, také písmena a číslice. Emocionalita ovlivňuje výrazným způsobem naše prožívání a chování. Děti s Downovým syndromem jsou emočně málo vyspělé a chovají se spíše jako děti na 19

20 nižší věkové úrovni. Neznámé prostředí, cizí osoby a podněty nebo nepřiměřené nároky na dítě vyvolávají u těchto dětí strach až panické reakce. Takové reakce se mohou jevit ostatním lidem nepochopitelné, strach má většinou iracionální povahu a dítě s Downovým syndromem nedovede vysvětlit příčinu a původ svého strachu. V neznámém prostředí mohou prožívat pocity úzkosti. City u dětí s Downovým syndromem jsou nedostatečně diferencovány, buď jsou spokojeny, nebo jsou nespokojeny. Jiné nuance prožívání u těchto dětí v podstatě neexistují. U některých dětí lze pozorovat naprosto nepřiměřené chování na podněty z prostředí. Projevy na vážné a nepříjemné události v životě prožívají povrchně a naopak. Nepodstatné podněty u dětí vyvolávají silné, intenzivní prožívání. Na podněty z vnějšího světa reagují neadekvátně. Pokud např. ztratí oblíbenou hračku, nejsou schopny se spokojit s hračkou náhradní, třebaže podobnou (Švarcová, 2006). U dětí, které jsou umístěny v ústavní výchově, lze předpokládat emoční deprivaci. Tato deprivace úzce souvisí i se senzorickou, sociální a kulturní deprivací. K emoční deprivaci však nedochází pouze v ústavní péči. Zhoršení životní úrovně v rodině, nečekané stresující rodinné situace, mohou způsobit emoční deprivaci také (Pipeková In Vítková, 2004). Chování dítěte s Downovým syndromem Děti s Downovým syndromem mají stejné problémy s chováním jako ostatní děti. Zvláštností je pozdější doba, kdy se problémy s chováním objevují. Chování dětí s Downovým syndromem neodpovídá věku ani tělesné zdatnosti, např. záchvaty zlosti, obvyklé ve dvou letech, přicházejí často až kolem čtyř let (Selikowitz, 2005). Z hlediska přístupu pedagoga a asistentů je nutné si uvědomovat, že je potřeba k dětem s Downovým syndromem přistupovat a zacházet s nimi jako s dětmi duševně mladšími. Děti s Downovým syndromem se nedovedou tolik ovládat, nechápou dobře situaci v níž se nachází a nedokáží se soustředit tak jako ostatní děti. Přesvědčování a rozumové důvody tu málo pomáhají, děti reagují především citově (afektivně). Pocit jistoty je tu nejvýznamnějším činitelem. Nejlépe je tedy můžeme vést a ovládat, získámeli si jejich důvěru klidným, ale rozhodným vystupováním a nabudou-li jistoty, že jim z naší strany nehrozí žádné nebezpečí (Matějček, 2001, str.44). Z hlediska zařazení dítěte s Downovým syndromem do běžné ZŠ by mohla být problémem hyperaktivita, která narušuje již sníženou koncentraci pozornosti, nebo 20

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2014 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání Příjemce: Ostravská

Více

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Zámečníková,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM

MASARYKOVA UNIVERZITA AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY AUTISMUS U DÍTĚTE VE ŠKOLNÍM VĚKU ASPERGERŮV SYNDROM Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce : PhDr. Barbora Bazalová,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ INTEGRACE ŽÁKŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra

Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra Tato publikace je pracovní verzí

Více

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více