Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Genetika Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Johann Gregor Mendel * Hynčice na Moravě Brno Augustiniánský klášter sv. Tomáše na Starém Brně 1856 zahájil své experimenty s křížením hrachu, v roce 1862 meteorologická pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni Mendelismus základ jeho učení, předběhl svou dobu Vytvořil jej 23 let před objevem termínu chromozom, 22 let před objevem redukčního dělení a 31 let před první zmínkou o chromozomové teorii dědičnosti

3 Základy genetiky (1) Gen = místo, kde je zakotvena genetická informace zakódována přímo na DNA Genotyp = soubor všech genů. Společný dědičný základ jednoho druhu organismu Fenotyp = vnější znaky jednoho organismu Zevní projev genotypu Barva očí, vlasů...

4 Základy genetiky (2) Alela, alelový pár = v diploidních buňkách existuje gen na dvou alelách od otce a od matky. Označují se velkými a malými písmeny Vyvolávají fenotypické rozdíly Existenci prokazuje křížení hybridizace Homozygot na obou chromozomech má stejné alely pro danou vlastnost (barva vlasů) Heterozygot na každém chromozomu je jiná alela

5 Základy genetiky (3) Dominantnost nadřazená alela se projeví zevně Recesivnost podřízená alela se zevně neprojeví, případně dominantní zjemňuje a může se projevit v další generaci Přenos genetické informace: Podmínkou repliky mateřské DNA jsou vždy stejné geny Realizace je složitý děj pomocí RNA a enzymů 1.stupeň přepis do informační RNA (transkripce) 2.stupeň vlastní přenos genetické informace (translace) za účasti r-rna a pomoci t-rna

6 Základy genetiky (4) Projev genetických informací ve fenotypu záleží na vztahu dominance a recesivity alel téhož genového páru Homozygot obě alely stejné (dominantní nebo recesivní) genotyp se ve fenotypu vždy projeví Heterozygot jedna dominantní a jedna recesivní: Úplná dominance vyjádří se jen dominantní alela Neúplná dominance dominantní alelu zjemní recesivní, která se ve fenotypu lehce projeví např: brachydaktilie normální vzrůst prstů je recesivní (a), pro brachydaktilii je dominantní (A) alely aa (homozygot) prsty normální délky; alely Aa (heterozygot) krátké prsty; alely AA těžké poškození plodu s úplným chyběním prstů na DKK, HKK

7 Základy genetiky (5) Kodominance obě alely, recesivní i dominantní se projevují ve fenotypu stejně např. krevní skupina AB Monofaktoriální dědičnost u lidí ojedinělá jeden gen = jeden znak (krevní skupiny, fenylketonurie) Polyfaktoriální dědičnost nejčastější typ. Jeden gen = vznik několika fenotypových znaků Např. Rh faktor přítomnost 3 párů alel C, D, E (c, d, e) Rh+ určuje pouze dominantní alela D Důl. u některých dědičných chorob Marfanův syndrom

8 Dědičnost krevních skupin AB0 (1) 3 druhy alel, kombinují se po 2 a výsledná skupina (fenotyp) je dána vztahem obou alel A a B dominantní (A 1 -A 10 ; B 1 -B 4 - A 1 dominantnější než A 2 ; A 2 než A 3...) 0 recesivní Vztah mezi A a B = vztah kodominance A alely AA nebo A0 B BB nebo B0 AB - AB 0 00

9 Dědičnost krevních skupin AB0 (2) Prostředí na ně nemá vliv, proto nezastupitelná role ve sporech paternity, identifikaci jedince Např: AA AA A0 AA AA AA AA AA AA AA A0 A0 A0 A0 A0 00 AA A0 A0 00 A0 A

10 Dědičnost krevních skupin AB0 (3) Krevní skupina rodičů Krevní skupina dětí A x A A, 0 A x 0 A, 0 A x B A, B, AB, 0 A x AB A, B, AB B x B B, 0 B x 0 B, 0 B x AB A, B, AB AB x AB A, B, AB AB x 0 A, B 0 x 0 0

11 Dědičnost pohlaví Gamety = poloviční počet chromozomů (23) 22 somatických + 1 sex-chromatin (X nebo Y) Všechny oocyty = X chromozom Spermie = polovina s X (tato spermie určuje ženské pohlaví) a polovina s Y XX XY XX XY XX XY

12 Chromozomální aberace (1) = odchylka v počtu nebo tvaru chromozomů Narušují vzájemný vztah alel a harmonické působení genů velký zásah do fenotypu Chromozomální změny vznikají při vytváření pohlavních buněk Druhy chromozomálních aberací: Trizomie = zmnožení 2 chromozomů na 3 např. trizomie 21. chromozomu karyotyp 47, XX nebo 47, XY

13 Chromozomální aberace (2) Monozomie = ztráta jednoho z dvojice chromozomů Delece = ztráta části chromozomu ten se zkrátí Translokace = přemístění celého nebo části chromozomu na jiný chromozom

14 Odchylky počtu pohlavních chromozomů (1) Narušují tělesný vývoj jedince, zejména sexuální vývoj, změny v počtu X jsou spojené s mentálním postižením (MR) je ale mírnější než u aberací autozomů Turnerův syndrom (45, X0) chybí jeden X chromozom. Častý důvod spontánních potratů Nanismus, nápadné kožní řasy po stranách krku, nevývin sekundárních pohl. znaků, chybí pohlavní žlázy, mírná MR

15 Odchylky počtu pohlavních chromozomů (2) Klinefelterův syndrom (47, XXY; 48 XXXY; 48 XXYY; 49 XXXXY) muži, nadpočetný X, častější než Turnerův syndrom Vada vývoje varlat neprodukují spermie ani hormony do 10 let vývoj normální, pak nevytváření sekundárních pohl. znaků, MR Syndrom superfemale (47, XXX) ženy s + X Slabě vyvinuté sekundární pohl. Znaky Mohou mít děti buď normální nebo XXX Syndrom supermale (47, XYY) muži s + Y Vyšší tělesný vzrůst, agresivita, někdy nižší inteligence

16 Odchylky počtu pohlavních chromozomů (3) Turnerův sy

17 Odchylky počtu a struktury autozomů (1) Vždy tělesný defekt + MR čím větší chromozomální postižení, tím větší defekt Vada velkých chromozomů intrauterinní odúmrť plodu Stav těchto nemocných bývá vážný, většinou není možnost reprodukce Trizomie 21 Downův syndrom (47, XX; 47, XY) Translokační forma = nadbytečný chromozom se přemístí k jinému nejčastěji 13., 14., 15 Tato forma je dědičná

18 Odchylky počtu a struktury autozomů (2)

19 Odchylky počtu a struktury autozomů (3) Trizomie 13 Patauův syndrom Mikrocefalus, mozek není rozdělen do hemisfér, mikroftalmie nebo anoftalmie nebo kyklopie (jediné centrální oko), rozštěp rtu a patra, malá mandibula Na dlaních opičí rýha, polydaktylie Kryptorchismus, srdeční vada Přežití cca 2 měsíce, polovina umírá do jednoho měsíce

20 Odchylky počtu a struktury autozomů (4) Trizomie 13. chromozomu

21 Odchylky počtu a struktury autozomů (5) Trizomie 18 Edwardsův syndrom Výskyt stoupá s věkem matky Často intrauterinní odúmrť plodu Nízká porodní váha, porucha růstu, vady srdce, ledvin, CNS, rozštěp rtu, patra, hypotonie Malá hlava, abnormálního tvaru, malá čelist a ústa Sevřené prsty, malíček a ukazovák překrývají ostatní prsty, opičí rýha Přežití cca 2 měsíce, 10% více jak rok

22 Odchylky počtu a struktury autozomů (6) Trizomie 18. chromozomu

23 Odchylky počtu a struktury autozomů (7) Delece krátkých ramének 5. chromozomu (= syndrom kočičího křiku syndrom Cri du chat) Delece celého raménka = těžké postižení Anomálie hrtanu = typický zvuk kočičí mňoukání Mikrocefalie, MR, poruchy motoriky, růstová retardace, vrozené vady srdce

24 Odchylky počtu a struktury autozomů (8)

25 Mutace Náhlá, nevratná změna v počtu a struktuře chromozomů nebo jednotlivých genů Somatická mutace = nádorové bujení Gametické mutace = důležité pro dědičnost přenos z rodičů na potomky Příčin celá řada ionizující záření, léky, chemické látky (mutageny) pesticidy, insekticidy (hubení škůdců)

26 Typy dědičnosti Chromozomální aberace vzniká náhle, způsobí vady a choroby, nepřenáší se na děti Změny genů nejedná se o novou mutaci, přenáší se z generace na generaci, choroby nepostihující reprodukci 1) Autosomální dědičnost dominantní x recesivní 2) Pohlavně vázaná dědičnost x pohlavně ovlivněná

27 Autozomálně dominantní dědičnost Krátkoprstost viz. výše nejsou další tělesné ani duševní poruchy Polydaktilie (víceprstost) Syndaktylie (srůstání prstů) Marfanův syndrom dominantní alela jednoho autozomu Cheilognathopalatoschisis (rozštěp rtu a patra) někdy vyvoláno infekcí, často ale geneticky

28 Autozomálně dominantní dědičnost syndaktylie Marfanův syndrom

29 Autozomálně recesivní dědičnost Projeví se až tehdy, je-li dítě recesivní homozygot Levorukost Vrozená nedoslýchavost a hluchota Surdomutatis (hluchoněmost) MR lehčí případy dědičné, těžší vlivem chromozomálních aberací, poškozením mozku při porodu...

30 Pohlavně vázaná dědičnost Na pohlavních chromozomech jsou I znaky,které neurčují pohlaví Daltonismus (barvoslepost) porucha rozlišení červené a zelené nebo modré a žluté Vázaná na X, recesivní vyskytuje se zejména u mužů Žena může být homozygotní normální, homozygotní barvoslepá, heterozygotní přenašečka Hemofilie A Ichthyosis (šupinatost kůže)

31 Pohlavně ovlivněná dědičnost Některé poruchy autozomů se projevují více u jednoho pohlaví Luxatio coxae congenita (vrozená luxace kyčelního kloubu) Opožděný a neúplný vývoj kyčelního kloubu Častěji dívky

32 Obrázky Cheilognathoschisis - oboustranný jednostranný

33 Zdroje Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie I. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s.

Genetické určení pohlaví

Genetické určení pohlaví Přehled GMH Seminář z biologie Genetika 2 kvalitativní znaky Genetické určení pohlaví Téma se týká pohlavně se rozmnožujících organismů s odděleným pohlavím (gonochoristů), tedy dvoudomých rostlin, většiny

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Člověk a zdraví 1. Zdraví a nemoc

Člověk a zdraví 1. Zdraví a nemoc Člověk a zdraví 1 Zdraví a nemoc Co je podle vás zdraví a co je nemoc? Zdraví Stav homeostázy, rovnováhy uvnitř organismu. Dynamický stav organismu podmíněný biologicky, psychicky i sociálně. Stav vyrovnanosti,

Více

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela

Více

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna

DNA, komplementarita, dopsání komplementárního vlákna Příklady z genetiky Řešené příklady ze stránek http://genetika.wz.cz/priklady/. Jakákoli písemná publikace tohoto textu bez uvedení zdroje není povolena. DNA, komplementarita, dopsání komplementárního

Více

DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA

DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA DOWNŮV SYNDROM - JEHO OBRAZ Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA Jan Šmarda Anotace: Humánní lékařství zná desítky lidských syndromů (většinou pojmenovaných podle jejich objevitelů) vyplývajících z numerických aberací

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky

spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky spinální svalová atrofie SMA GENETIKA Příručka pro rodiče a odborníky GENETIKA SPINÁLNÍ SVALOVÉ ATROFIE poděkování hlavnímu autorovi: Louise Simard, Ph.D. Professor and Head Department of Biochemistry

Více

4. Informační a řídicí systém

4. Informační a řídicí systém 4. Informační a řídicí systém 4.1. Genetický systém 4.1.1. Základy genetiky Základní pojmy Genetický informační systém živého organismu obsahuje stálou informaci předávanou dědičně z rodičů na potomky.

Více

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Biologie dítěte PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Autor: Mgr.Lenka Jonová 11. 4. 2011 Aktivita je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 OBSAH : Strana Edukace

Více

[ Souhrnná informace o činnosti Zlínského genetického centra za kalendářní rok 2014 ]

[ Souhrnná informace o činnosti Zlínského genetického centra za kalendářní rok 2014 ] [ Souhrnná informace o činnosti Zlínského genetického centra za kalendářní rok 2014 ] Čerpejte Vaše další výhody při provedení kombinovaného testu v našem centru Kombinovaný test screening v I. trimestru

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Organizace genomu eukaryot a prokaryot GENE Mgr. Zbyněk Houdek Stavba prokaryotické buňky Prokaryotické jádro nukleoid 1 molekula 2-řetězcové DNA (chromozom kružnicová struktura), bez jaderné membrány.

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2014 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání Příjemce: Ostravská

Více

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj)

Růst = změna kvantitativní (přibývání cm a kg) Vývoj = změna kvalitativní (Dozrávání tělesných tkání, diferenciace, vývoj) Zápis přednášky předmětu : Biologie dítěte Autor : Jirka Stibor Obrázky převzaty z knihy: Machová Jitka : Biologie člověka pro učitele, Karolinum 2002 1.Růst a vývoj dítěte a jeho poruchy Růst = změna

Více

Vztah zubního a kostního věku

Vztah zubního a kostního věku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztah zubního a kostního věku Lenka Půtová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie Studijní

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více