SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA"

Transkript

1 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii. Současné trendy speciální pedagogiky. 2) Charakteristika jednotlivých subdisciplín speciální pedagogiky (somatopedie, etopedie, psychopedie, oftalmopedie, surdopedie, logopedie). Vývoj postoje společnosti vůči znevýhodněným spoluobčanům. 3) Klasifikace handicapů. Pojetí normy a normality. Etiologie poruch a handicapů. 4) Školní a společenská integrace handicapovaných, speciální výchovné, vzdělávací a poradenské instituce. Materiální, technické, a personální otázky integrace handicapovaných. Legislativní podpora integrace. 5) Speciálně pedagogická diagnostika. Základní metody speciální pedagogiky. Diagnostické metody. Metody speciálně pedagogické praxe. 6) Přehled nejčastějších somatických a smyslových postižení a jejich prognóza. Psychosociální problémy žáka, rodiny a školy spojené se somatickým postižením nebo nemocí. 7) Dětská mozková obrna. Stavy po DMO. Vybraná neurologická onemocnění. Specifika edukace žáků se záchvatovitými onemocněními. 8) Možnosti edukace a rozvoje zdravotně znevýhodněných. Instituce a druhy škol pro vzdělávání a výchovu tělesně postižených. Integrace somaticky a smyslově handicapovaných do běžných škol a problematika jejich společenské seberealizace 9) Mentální retardace, vymezení poruchy, příčiny vzniku, klasifikace, hodnocení (kvalitativní a kvantitativní). 10) Charakteristika jednotlivých stupňů mentální retardace. Popis klinických znaků. Psychické procesy a jejich vývoj u mentálně retardovaných. Vnímání, myšlení, paměť. 11) Možnosti edukace a rozvoje mentálně retardovaných. Proces učení, odlišnosti od normální populace. Rodinná výchova. Současný školský výchovně vzdělávací systém pro mentálně retardované. Ústavní péče. Systém ústavní péče. Složky ústavní výchovy. Formy výchovné práce.

2 12) Downův syndrom. Specifika práce s jedinci s Downovým syndromem. 13) Specifické vývojové poruchy učení, definice, charakteristiky vybraných nejfrekventovanějších poruch učení. Příčiny vzniku, možnosti eliminace. Lehká mozková dysfunkce. 14) Školní zralost a úspěšnost. Orientační test školní zralosti. Příčiny školní neúspěšnosti. 15) Pervazivní vývojové poruchy. Autismus, vymezení pojmů, etiologie. Obecná charakteristika platná pro jednotlivé syndromy. Problematika edukace a seberealizace osob s autismem. 16) Etopedie, vymezení, základní pojmy, předmět zkoumání, cíle a úkoly etopedie. Etiologie poruch chování, jejich klasifikace. Faktory (biologické, psychologické a sociální) zvyšující pravděpodobnost rozvoje. 17) Psychické a sociální aspekty poruch chování. Disociální, asociální, antisociální poruchy chování, poruchy chování vyplývající z psychických poruch a onemocnění. 18) Vývojové poruchy chování a emocí v dětském věku a v období dospívání. 19) Závislostní chování. Zneužívání psychoaktivních látek. Návykové a impulzivní poruchy. 20) Delikvence. Příčiny vzniku a rozvoje delikventního chování. Možnosti práce s delikventními jedinci. Resocializace, otázka edukace a společenské seberealizace. Ústavní a ochranná výchova. 21) Sociokulturní handicap a škola. Výchova a vzdělávání minorit, etnik. Adaptace imigrantů, hlavní psychosociální problémy v rámci školy.

3 ZÁKLADNÍ LITERATURA: FISCHER,S., ŠKODA,J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, DOPORUČENÁ LITERATURA: FISCHER,S., ŠKODA, J. Základy speciální pedagogiky. Ústí nad Labem: UJEP, KÁBELE, F., ET AL. Somatopedie. Praha: Karolinum, MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Specifické poruchy čtení. Jinočany: H&H, MATOUŠEK, O.KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, PIPEKOVÁ, J. A KOL. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, SOVÁK, M. ET AL. Defektologický slovník. Praha: SPN, ŠVARCOVÁ, I. : Mentální retardace. Praha: Portál, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese, variabilita a patologie lidské psychiky. Praha: Portál, VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido ZVOLSKÝ, P. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum,2001.

4 PSYCHOPEDIE 1) Mentální retardace - vymezení pojmu, znaky, etiologie 2) Klasifikace mentální retardace podle WHO, kvantitativní hodnocení 3) Kvalitativní hodnocení mentální retardace 4) Psychické zvláštnosti osobnosti mentálně retardovaného jedince. Typické znaky jednotlivých schopností jedinců s mentální retardací. 5) Rozvoj řeči mentálně retardovaného jedince. Formální a obsahová stránka řeči. 6) Problematika socializace mentálně retardovaného jedince; adaptační odlišnosti a potíže 7) Klinický (kvalitativní) popis poruchy na úrovni lehké mentální retardace 8) Klinický (kvalitativní) popis poruchy na úrovni středně těžké mentální retardace 9) Klinický (kvalitativní) popis poruchy na úrovni těžké mentální retardace 10) Klinický (kvalitativní) popis poruchy na úrovni hluboké mentální retardace 11) Downův syndrom, příčiny, prevence. Specifika výchovy a vzdělávání dětí s Downovým sydromem. 12) Současný systém vzdělávání mentálně retardovaných jedinců. Charakteristika jednotlivých zařízení. 13) Formy a metody vzdělávání a výchovy mentálně retardovaných. Hodnocení a klasifikace žáků základních škol praktických a speciálních. 14) Profesní příprava mládeže a dospělých. Další vzdělávání mentálně retardovaných. 15) Alternativní metody vzdělávání jedinců s mentální retardací, nové formy péče o osoby s mentální retardací. 16) Formy a složky ústavní výchovy. Možnosti ústavní péče pro mentálně retardované. 17) Psychopedie vymezení, předmět, cíl; zařazení a místo v systému subdisciplín speciální pedagogiky; vztah k příbuzným vědním oborům

5 Literatura: FISCHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, Doporučená literatura: FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava, OU, MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: SLON, Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize. Praha: ÚZIS ČR, PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů. Brno: MSD,2006. RENOTIÉROVÁ, M. Somatopedické minimum. Olomouc: Univerzita Palackého, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, VÍTKOVÁ, M., ET AL. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, ZVOLSKÝ, P. Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum, 2001.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Základy speciální pedagogiky. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Základy speciální pedagogiky studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006

PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 PSYCHOPEDIE 1 PETR FRANIOK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2014 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání Příjemce: Ostravská

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Integrativní školní (speciální) pedagogika

Integrativní školní (speciální) pedagogika Integrativní školní (speciální) pedagogika Základy, teorie, praxe Učební text k projektu Integrované poradenství pro pro znevýhodněné osoby osoby na trhu práce na v trhu kontextu práce národní v kontextu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vzdělávání dětí s psychickým postiţením v Pardubickém kraji. Mašková Veronika Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014

Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014 Maturitní okruhy pro školní rok 2013/2014 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

Stati. Úvod do problematiky

Stati. Úvod do problematiky Stati VYBRANÉ OKRUHY SPECIÁLNÉPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY V OBDOBÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ANEB CO BY MĚL VĚDĚT PEDAGOG, KTERÝ VZDĚLÁVÁ V RÁMCI INTEGRACE ŽÁKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dagmar Přinosilová Anotace:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití terapeutických technik v etopedii Bc. Monika Pečenková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více